Garmin | DC™ 50 Dog Tracking Collar | Garmin DC™ 50 Dog Tracking Collar Skrócony podręcznik użytkownika

Garmin DC™ 50 Dog Tracking Collar Skrócony podręcznik użytkownika
Astro 320 z DC 50
™
®
Skrócony podręcznik użytkownika
Grudzień 2013
190-01628-60_0B
Wydrukowano na Tajwanie
Wstęp
Klawiatura
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.‍
Konfiguracja systemu Astro.‍
Aby móc korzystać z wszystkich funkcji urządzenia DC 50,
należy zaktualizować system Astro do najnowszej wersji.‍ Patrz
podręcznik użytkownika urządzenia DC 50 z Astro 320.‍
Przed użyciem urządzenia przenośnego Astro i obroży DC 50
należy je skonfigurować.‍
1 Zainstaluj baterie w urządzeniu przenośnym (Instalowanie
baterii).‍
2 Naładuj obrożę (Ładowanie obroży psa).‍
3 Włącz urządzenia (Włączanie urządzeń).‍
4 W razie potrzeby dodaj obrożę do urządzenia przenośnego
(Dodawanie psa).‍
5 Odbierz sygnały satelitarne (Odbieranie sygnałów
satelitarnych).‍
IN
Użyj tego przycisku, aby powiększać mapę.‍
OUT
Użyj tego przycisku, aby pomniejszać mapę.‍
MAP
Wybierz, aby wyświetlić mapę.‍
MENU
Użyj tego przycisku, aby otworzyć menu aktywnej strony.‍
Użyj tego przycisku dwukrotnie, aby otworzyć menu główne.‍
ENTER
Użyj tego przycisku, aby wybrać opcje i potwierdzić komunikaty.‍
BACK
Ogólne informacje o urządzeniu
Użyj tego przycisku, aby anulować wprowadzone dane albo
powrócić do poprzedniego menu lub poprzedniej strony.‍
MARK
Użyj tego przycisku, aby zaznaczyć swoją aktualną pozycję.‍
Urządzenie przenośne Astro 320
DOG
Użyj tego przycisku, aby wyświetlić stronę śledzenia psa.‍
UWAGA
W pobliżu urządzenia przenośnego nie należy używać radia
o mocy ponad 5 W.‍ Jego działanie może nieodwracalnie
uszkodzić urządzenie.‍
Użyj tego przycisku, aby wyświetlić lub przejrzeć opcje oraz aby
przenieść wskaźnik mapy.‍
Blokowanie klawiatury
1 Wybierz .‍
2 Wybierz kolejno OUT.‍
Obroża dla psów DC 50
À
Á
Â
Ã
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Antena GPS
Antena VHF
Klawisz zasilania
Wyświetlacz
Klawiatura
Port USB (pod anteną komunikatów pogodowych)
Gniazdo kart microSD™ (pod pokrywką komory baterii)
Grzbiet montażowy
Spłaszczone kółko pokrywki komory
Antena VHF
Obroża
Antena GPS
Klawisz zasilania
Aby uzyskać więcej informacji
Więcej informacji na temat niniejszego produktu można znaleźć
na stronie internetowej Garmin®.‍
• Odwiedź stronę www.garmin.com/‍astro.‍
• Odwiedź stronę www.garmin.com/‍outdoor.‍
• Odwiedź stronę http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com lub skontaktuj się
z dealerem firmy Garmin w celu uzyskania dodatkowych
informacji na temat opcjonalnych akcesoriów i części
zamiennych.‍
Pobieranie podręcznika użytkownika
Najnowszą wersję podręcznika użytkownika można pobrać ze
strony internetowej.‍
1 Odwiedź stronę www.garmin.com/‍support.‍
2
2 Wybierz Podręczniki użytkownika.‍
3 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby wybrać
swój produkt.‍
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.‍
• Odwiedź stronę http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.‍
Instalowanie baterii
Urządzenie przenośne działa na dwie baterie typu AA (do
nabycia osobno).‍ W celu uzyskania optymalnej wydajności
należy używać baterii NiMH lub litowych.‍
1 Obróć spłaszczone kółko w lewo i pociągnij, aby zdjąć
pokrywkę.‍
2 Włóż dwie baterie typu AA zgodnie z oznaczeniem
biegunów.‍
3
4
5
6
Załóż pokrywkę baterii i obróć spłaszczone kółko w prawo.‍
Przytrzymaj .‍
Wybierz kolejno Konfiguracja > System > Typ baterii.‍
Wybierz Alkaliczne, Litowe lub Bateria NiMH.‍
Ładowanie obroży psa
UWAGA
Aby zapobiec korozji, należy dokładnie osuszyć styki i obszar
wokół nich przed podłączeniem zaczepu do ładowania.‍
Przed pierwszym użyciem urządzenia należy w pełni naładować
baterię.‍ Ładowanie całkowicie rozładowanej baterii trwa około 5
godzin.‍ Urządzenie nie będzie się ładować, gdy temperatura
otoczenia będzie poza zakresem od 0°C do 45°C (od 32°F do
113°F).‍
1 Przymocuj zaczep do ładowania À do urządzenia Á.‍
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania obroży tak długo, aż
zamiga jej wskaźnik LED i usłyszysz sygnał dźwiękowy.‍
Odbieranie sygnałów satelitarnych
Tak obroża, jak i urządzenie przenośne muszą odebrać sygnały
z satelitów zanim obroża zostanie założona psu na szyję.‍
Odebranie sygnałów z satelitów może potrwać kilka minut.‍
1 Wyjdź na zewnątrz, na otwarty teren.‍
2 Włącz oba urządzenia (Włączanie urządzeń).‍
3 Naciśnij przycisk zasilania na urządzeniu przenośnym.‍
pokazuje moc sygnału GPS.‍
Gdy obroża odbierze sygnały satelitarne, dioda LED zamiga
dwa lub trzy razy na zielono.‍
Dodawanie psa
Urządzenie przenośne może śledzić pozycje maksymalnie 10
psów, które noszą specjalne obroże.‍ Zakupione dodatkowe
obroże można połączyć z urządzeniem przenośnym.‍ Aby tego
dokonać, urządzenie przenośne musi znajdować się
wystarczająco blisko obroży, tak aby możliwe było ich fizyczne
zetknięcie.‍ Albo należy podać numer identyfikacyjny obroży.‍
1 Wybierz DOG.‍
2 Wybierz Dodaj psa.‍
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.‍
Domyślnie nowy pies jest nazwany „Dog”, a numer
identyfikacyjny jest przypisywany losowo.‍
W razie konfliktu tego nowego numeru z istniejącym
numerem identyfikacyjnym psa wyświetli się komunikat
o błędzie.‍
Informacje o stanie
Informacje o sygnale satelitarnym i stanie baterii są dostępne
w menu głównym i po naciśnięciu przycisku .‍
Moc sygnału satelitarnego.‍
Ilość energii, jaka pozostała w bateriach.‍
Miga po wykryciu sygnału (np.‍ obroży) na kanale, na którym go odbiera.‍
Regulowanie jasności podświetlenia
UWAGA: Jasność podświetlenia może być ograniczona, jeśli
poziom naładowania baterii jest niski.‍
Zbyt intensywne podświetlenie ekranu może znacząco skrócić
czas działania baterii.‍
1 Wybierz .‍
2 Wybierz , aby przełączać ustawienia jasności.‍
3 Wybierz kolejno ENTER.‍
Zaznaczanie pozycji pojazdu
Możesz zaznaczyć pozycję swojego pojazdu, aby móc do niego
spokojnie wrócić po polowaniu.‍
1 W menu głównym wybierz Rozpocznij nowe polowanie.‍
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.‍
Śledzenie psa
2 Podłącz przewód zasilający do źródła zasilania.‍
Podczas ładowania dioda LED stanu obroży świeci w sposób
ciągły na czerwono.‍
3 Gdy dioda LED stanu zacznie świecić w sposób ciągły na
zielono, odłącz zaczep do ładowania od obroży.‍
Włączanie urządzeń
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania urządzenia
przenośnego tak długo, aż włączy się wyświetlacz LCD.‍
Urządzenie ręczne pozwala na wykrywanie położenia psa
w odległości do 14,48 km, korzystając w tym celu ze
specjalnego kompasu lub z mapy.‍ Na mapie wyświetlane jest
położenie właściciela, psa i ślad zwierzęcia.‍ Igła kompasu
wskazuje kierunek, w jakim udał się pies.‍
UWAGA: Aby możliwe było śledzenie psa na urządzeniu
ręcznym, zarówno ono, jak i obroża muszą odebrać sygnał
satelitarny.‍
Zakładanie obroży psu
Przed założeniem psu obroży należy sparować urządzenie
przenośne z tą obrożą (Dodawanie psa), oraz poczekać, aż
3
urządzenia odbiorą sygnały satelitarne (Odbieranie sygnałów
satelitarnych).‍
1 Umieść obrożę z anteną VHF sterczącą do góry i anteną
GPS skierowaną w górę, a diodami LED skierowanymi do
przodu.‍
Załóż obrożę na środku szyi psa.‍
2
3 Zaciśnij pasek, tak aby dokładnie przylegał do szyi psa.‍
UWAGA: Obroża powinna dobrze przylegać i nie powinna
się obracać ani przesuwać na szyi psa.‍ Pies musi być
w stanie swobodnie przełykać pokarm i wodę.‍ Należy
poobserwować zachowanie psa przez jakiś czas, aby
stwierdzić, czy obroża nie jest za ciasna.‍
odwiedzić stronę www.garmin.com/‍astro.‍ Mapy, punkty, trasy
i ślady można porządkować i wysyłać do posiadanego
urządzenia.‍ Funkcji BaseStation można również używać do
wyświetlania w czasie rzeczywistym pozycji swoich psów
w komputerze.‍
Porady
• Przed założeniem obroży psu włącz ją i poczekaj aż
odbierze sygnały satelitarne.‍
Dzięki temu obroża odbierze sygnały znacznie szybciej.‍
• Weź ze sobą dodatkowe baterie AA do urządzenia
przenośnego.‍
• Przed użyciem obroża musi być całkowicie naładowana.‍
Całkowicie naładowana obroża działa przez ok.‍ 26 godzin
w przypadku korzystania z 5‑sekundowego interwału
zgłaszania.‍
• Korzystaj z komunikacji radiowej na linii widzenia (Sposób
komunikacji z obrożą).‍
• Na stronie śledzenia psa wybierz kolejno MENU > Male
cyfry, aby zmniejszyć rozmiar tekstu.‍
Dzięki temu na stronie można oglądać jednocześnie więcej
psów.‍
Informacje o urządzeniu
Informacje dotyczące częstotliwości radiowych VHF
4 Jeśli pasek jest za długi, odetnij nadwyżkę, zostawiając
przynajmniej 7,62 cm (3 cale) zapasu.‍
Sposób komunikacji z obrożą
Urządzenie przenośne i obroża psa używają sygnałów
radiowych do komunikacji między sobą.‍ Jednak obiekty
znajdujące się na drodze sygnałów radiowych powodują ich
osłabienie.‍ Dlatego najlepszy sygnał komunikacyjny uzyskuje
się, gdy na linii widzenia między urządzeniem przenośnym
a obrożą psa nie ma żadnych przeszkód.‍ W przeciwnym razie
sygnał ulega osłabieniu.‍ W celu uzyskania najlepszych
warunków na linii widzenia należy ustawić się na najwyższym
w okolicy punkcie terenu (np.‍ na szczycie wzniesienia).‍
Najlepszy
Dobry
Słaby
Urządzenie to korzysta ze ściśle określonych częstotliwości
radiowych, które różnią się w zależności od kraju użytkowania
produktu.‍ Aby uzyskać informacje dotyczące częstotliwości
radiowych, z których korzysta ten produkt, zapoznaj się
z opisem na opakowaniu lub odwiedź stronę internetową www.garmin.com/‍astro​-legal.‍
Wymiana anteny VHF w obroży
UWAGA
Nie zginaj nadmiernie paska łączącego obudowę głównego
urządzenia z anteną GPS.‍
Po zdjęciu pokrywy nie usuwaj środka uszczelniającego
znajdującego się naprzeciw anteny VHF, ponieważ może to
uszkodzić uszczelnienie zapewniające wodoszczelność obroży.‍
Przed wymianą anteny VHF oczyść urządzenie z wszelkich
zabrudzeń, kropel wody i innych drobnych zanieczyszczeń.‍
Potrzebny będzie także wkrętak krzyżowy.‍
1 Wykręć 4 śruby (À) z pokrywy anteny VHF.‍
UWAGA: Zapamiętaj położenie pojedynczej, krótkiej śruby
mocującej Á.‍
Kalibracja kompasu
UWAGA: Kalibrację kompasu należy przeprowadzić na wolnym
powietrzu.‍ Nie należy stawać w pobliżu obiektów wpływających
na pola magnetyczne, np.‍ samochodów, budynków czy linii
wysokiego napięcia.‍
Urządzenie jest wyposażone w 3-osiowy elektroniczny kompas.‍
Kompas należy kalibrować po przebyciu długiego dystansu, po
znaczącej zmianie temperatury lub po wymianie baterii.‍
1 Wybierz kolejno DOG > MENU.‍
2 Wybierz kolejno Kalibruj kompas > Start.‍
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.‍
Funkcja BaseStation aplikacji Garmin BaseCamp™
Aby w pełni wykorzystać możliwości urządzenia Garmin, należy
pobrać oprogramowanie BaseCamp.‍ W tym celu należy
4
2 Podważ pokrywę.‍
3 Odkręć i wyjmij śrubę Â mocującą antenę VHF do tylnej
ścianki urządzenia.‍
4 Wysuń całą antenę z jej prowadnika, aby można ją było
wymienić.‍
5 Zamocuj prowadnik anteny wokół paska obroży i wsuń nową
antenę VHF do prowadnika.‍
Ułatwi to skierowanie anteny ku górze.‍
6 Przykręć śrubę przytwierdzającą antenę VHF do tylnej
ścianki urządzenia.‍
7 Załóż pokrywę anteny VHF.‍
8 Przykręć 4 śruby pokrywy, pamiętając o poprawnym
umieszczeniu krótkiej śruby.‍
Dodatkowe akcesoria
Dodatkowe akcesoria, takie jak uchwyty, mapy, akcesoria
fitness i części zamienne, można kupić na stronie http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com lub u dealerów Garmin.‍
Rozwiązywanie problemów
Urządzenie przenośne nie odpowiada
Jeśli urządzenie przenośne przestanie reagować, należy je
zresetować.‍
UWAGA: Nie spowoduje to usunięcia żadnych danych ani
ustawień.‍
1 Wyjmij baterie.‍
2 Włóż baterie ponownie (Instalowanie baterii).‍
Obroża dla psa nie reaguje prawidłowo
Jeśli obroża dla psa przestanie reagować, należy ją
zresetować.‍
Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 20 sekund.‍
Moje obroże mają identyfikatory powodujące konflikt
Każdy śledzony pies ma przypisany osobny numer
identyfikacyjny.‍ Jeśli dwa psy będące w zasięgu urządzenia
przenośnego mają takie same identyfikatory, urządzenie
ostrzega o odbiorze sygnału pochodzącego z identyfikatorów
powodujących konflikt.‍ Postępuj zgodnie z wyświetlanymi
instrukcjami, aby rozwiązać ten konflikt.‍
Gdy jest to możliwe, najlepiej pozwolić urządzeniu
przenośnemu automatycznie przypisać identyfikatory.‍ W razie
konieczności psu można przypisać nowy numer identyfikacyjny
ręcznie.‍
Kontakt z działem pomocy technicznej firmy Garmin
• Odwiedź stronę www.garmin.com/‍support i kliknij opcję
Contact Support, aby uzyskać informacje o pomocy
technicznej dostępnej w poszczególnych krajach.‍
• Jeśli znajdujesz się w USA, zadzwoń pod numer (913) 397
8200 lub (800) 800 1020.‍
• Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii, zadzwoń pod numer
0808 2380000.‍
• Jeśli znajdujesz się w Europie, zadzwoń pod numer +44 (0)
870 8501241.‍
5
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
Garmin®, logo Garmin oraz Astro® są znakami towarowymi firmy Garmin
Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych
krajach. ANT+™, BaseCamp™ oraz DC™ są znakami towarowymi firmy
Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej
zgody firmy Garmin jest zabronione.
microSD™ oraz logo microSD są znakami towarowymi firmy SD-3C, LLC.
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
Pozostałe nazwy i znaki towarowe stanowią własność poszczególnych
jednostek.
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, Stany Zjednoczone
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Wielka Brytania
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tajwan (R.O.C.)
0681
© 2013 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising