Garmin | DC™ 50 Dog Tracking Collar | Garmin DC™ 50 Dog Tracking Collar Hurtigveiledning

Garmin DC™ 50 Dog Tracking Collar Hurtigveiledning
Astro 320 med DC 50
™
®
Hurtigstartveiledning
Desember 2013
190-01628-58_0B
Trykt i Taiwan
Innledning
Tastatur
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.‍
Konfigurere systemet Astro
Du må oppdatere Astro til den nyeste programvareversjonen før
du kan bruke funksjonene på DC 50 enheten.‍ Se
brukerveiledningen for Astro 320 med DC 50.‍
Du må konfigurere den håndholde enheten Astro og
halsbåndenheten DC 50 før du kan bruke enhetene.‍
1 Installer batteriene i den håndholdte enheten (Sette i
batterier).‍
2 Lad opp halsbåndenheten (Lade hundehalsbåndenheten).‍
3 Slå på enhetene (Slå på enhetene).‍
4 Legg eventuelt til halsbåndenheten på den håndholdte
enheten (Legge til en hund).‍
5 Innhent satellittsignaler (Innhente satellittsignaler).‍
Oversikt over enhetene
Astro 320 – håndholdt enhet
MERKNAD
Unngå å bruke en radio med høy effekt (mer enn 5 watt) nær
den håndholdte enheten.‍ Det kan forårsake uopprettelig skade
på den håndholdte enheten.‍
IN
Velg for å zoome inn på kartet.‍
OUT
Velg for å zoome ut på kartet.‍
MAP
Velg for å vise kartet.‍
MENU
Velg for å åpne menyen for den aktive siden.‍
Velg to ganger for å åpne hovedmenyen.‍
ENTER
Velg for å velge alternativer og bekrefte meldinger.‍
BACK
Velg for å avbryte dataregistrering eller gå tilbake til forrige meny
eller side.‍
MARK
Velg for å merke gjeldende posisjon.‍
DOG
Velg for å vise hundesporingssiden.‍
Velg for å vise eller rulle gjennom alternativer og for å flytte
kartmarkøren.‍
Låse tastaturet
1 Velg .‍
2 Velg OUT.‍
DC 50 – halsbåndenhet
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
GPS-antenne
VHF-antenne
À
Á
Â
Ã
VHF-antenne
Halsbånd
GPS-antenne
Av/på-tast
Av/på-tast
Få mer informasjon
Skjerm
Du finner mer informasjon om dette produktet på webområdet
for Garmin®.‍
• Gå til www.garmin.com/‍astro.‍
• Gå til www.garmin.com/‍outdoor.‍
• Gå til http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com eller kontakt forhandleren for
Garmin for å få mer informasjon om ekstra tilbehør og
reservedeler.‍
Tastatur
USB-port (under gummihette)
kortspor for microSD™ (under batteridekselet)
Monteringsflate
D-ring på batteridekselet
Få tak i brukerveiledningen
Du kan hente den nyeste brukerveiledningen på Internett.‍
1 Gå til www.garmin.com/‍support.‍
2 Velg Manualer.‍
3 Følg instruksjonene på skjermen for å velge produktet ditt.‍
2
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg.‍ Registrer deg på Internett
i dag.‍
• Gå til http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på
et trygt sted.‍
Sette i batterier
Den håndholdte enheten drives av to AA-batterier (medfølger
ikke).‍ Det beste resultatet får du ved å bruke NiMH-batterier
eller lithiumbatterier.‍
1 Vri D-ringen mot klokken, og trekk opp for å ta av dekselet.‍
2 Sett inn to AA-batterier riktig vei.‍
3
4
5
6
Sett på batteridekselet igjen, og vri D-ringen med klokken.‍
Hold nede .‍
Velg Oppsett > System > Batteritype.‍
Velg Alkalisk, Lithium eller Oppladbart NiMH.‍
Lade hundehalsbåndenheten
MERKNAD
Tørk av kontaktene på halsbåndet og området rundt før du
kobler til ladeklemmen.‍ Dette forhindrer korrosjon.‍
Du bør lade batteriet helt opp før du bruker enheten for første
gang.‍ Det tar omtrent fem timer å lade opp et helt utladet
batteri.‍ Enheten kan ikke lade når den er utenfor
temperaturområdet på 0 til 45 °C (32 til 113 °F).‍
1 Klips ladeklemmen À på enheten Á.‍
2 Slå på begge enhetene (Slå på enhetene).‍
3 Velg av/på-knappen på den håndholdte enheten.‍
viser signalstyrken for GPS.‍
Når halsbåndet har innhentet satellittsignaler, blinker LEDstatuslampen et dobbeltblunk eller trippelblunk i grønt.‍
Legge til en hund
Den håndholdte enheten kan spore opptil 10 hunder med
hundehalsbåndenheter.‍ Hvis du kjøper flere
hundehalsbåndenheter, kan du koble dem til den håndholdte
enheten.‍ Slik kobler du: Den håndholdte enheten må være nær
nok til å kunne berøre hundehalsbåndenheten, eller du må vite
ID-nummeret til hundehalsbåndenheten.‍
1 Velg DOG.‍
2 Velg Legg til hund.‍
3 Følg instruksjonene på skjermen.‍
Som standard får den nye hunden navnet Hund og et tilfeldig
ID-nummer.‍
Det vises en feilmelding hvis det er en konflikt med IDnummeret til en annen hund.‍
Statusinformasjon
Informasjon om satellittsignaler og batteristatus vises på
hovedmenyen og når du velger .‍
Viser styrken på satellittsignalene.‍
Angir gjenværende batteristrøm.‍
Blinker når enheten oppdager et signal (for eksempel en halsbåndenhet)
på kanalen den mottar på.‍
Justere lysstyrken på bakgrunnslyset
MERK: Lysstyrken på bakgrunnslyset kan være begrenset ved
lav batteristyrke.‍
Utstrakt bruk av bakgrunnslys på skjermen kan redusere
batterilevetiden betraktelig.‍
1 Velg .‍
2 Velg for å bla gjennom lysstyrkenivåene.‍
3 Velg ENTER.‍
Merke kjøretøysposisjonen
Du kan merke kjøretøysposisjonen slik at du kan navigere
tilbake til bilen etter en jakt.‍
1 Gå til hovedmenyen, og velg Start ny jakt.‍
2 Følg instruksjonene på skjermen.‍
Hundesporing
2 Koble strømkabelen til en strømkilden.‍
LED-statuslampen lyser rødt når halsbåndet lader.‍
3 Når LED-statuslampen blir grønn, fjerner du ladeklemmen fra
halsbåndet.‍
Slå på enhetene
• Hold av/på-tasten på den håndholdte enheten til LCDskjermen slås på.‍
• Hold av/på-tasten på halsbåndenheten til LED-lampen for
status blinker og halsbåndet piper.‍
Innhente satellittsignaler
Både halsbåndet og den håndholdte enheten må innhente
satellittsignaler før du setter halsbåndet på hunden.‍ Det kan ta
et par minutter å innhente satellitter.‍
1 Gå utendørs til et åpent område.‍
Med den håndholdte enheten kan du sporen hunden, opptil
14,48 km (9 miles) unna, med kompasset eller kartet for
hundesporing.‍ Kartet viser posisjon og spor for deg og hunden.‍
På kompasset for hundesporing peker markøren i retning av
hundens gjeldende posisjon.‍
MERK: Både halsbåndet og den håndholdte enheten må
innhente satellitter før du kan spore hunden på den håndholdte
enheten.‍
Tilpasse halsbåndet til hunden
Før du fester halsbåndet på hunden, må du pare den
håndholdte enheten og halsbåndet (Legge til en hund) og
innhente satellittsignaler (Innhente satellittsignaler).‍
1 Plasser halsbåndet med VHF-antennen pekende oppover,
GPS-antennen vendt oppover og LED-lampene vendt
forover.‍
2 Plasser halsbåndet rundt midten av hundens hals.‍
3 Stram til halsbåndet slik at det sitter godt rundt hundens hals.‍
MERK: Halsbåndet skal sitte stramt slik at det ikke snurrer
eller sklir rundt hundens hals.‍ Hunden må kunne svelge mat
3
og vann som normalt.‍ Du bør observere hundens atferd for å
bekrefte at halsbåndet ikke er for stramt.‍
Du kan bruke en fulladet halsbåndenhet i ca.‍ 26 timer ved
rapportering med intervaller på fem sekunder.‍
• Bruk radiokommunikasjon med fri sikt (Kommunikasjon med
halsbåndet).‍
• Gå til hundesporingssiden, og velg MENU > Små tall for å
redusere tekststørrelsen.‍
Dette gjør at du kan vise flere hunder samtidig på
hundesporingssiden.‍
Informasjon om enheten
Informasjon om VHF-radio
4 Hvis halsbåndet er for langt, skjærer du av delen som er til
overs.‍ La det være igjen minst 7,62 cm (3 tommer) ekstra.‍
Kommunikasjon med halsbåndet
Den håndholdte enheten og hundehalsbåndenheten bruker
radiosignaler for å kommunisere med hverandre.‍ Objekter i
veien for radiosignalene reduserer kvaliteten på signalene.‍ Klar
sikt mellom den håndholdte enheten og hundens halsbånd gir
best kommunikasjonssignal.‍ Radiosignaler med hindringer fører
til dårlige signaler.‍ Hvis du vil oppnå de beste
siktlinjeforholdene, må du bevege deg til det høyeste punktet i
området (for eksempel toppen av en bakke).‍
Beste
Dette produktet kan bare brukes på bestemte radiofrekvenser.‍
Frekvensene varierer fra land til land.‍ Du finner informasjon om
radiofrekvensen for dette produktet på produktesken eller på
www.garmin.com/‍astro​-legal.‍
Bytte ut VHF-antennen i hundehalsbåndenheten
MERKNAD
Ikke bøy båndet som kobler hovedenheten til GPS-antennen.‍
Når dekselet fjernes, må du ikke røre forseglingen på den andre
siden av VHS-antennen.‍ Dette kan skade den vanntette
forseglingen på hundehalsbåndenheten.‍
Rengjør enheten før du bytter ut VHF-antennen.‍ Du trenger
også en liten stjerneskrutrekker.‍
1 Fjern de fire skruene À fra dekselet over VHF-antennen.‍
MERK: Du bør notere deg plasseringen til den korte skruen
Á.‍
Bra
Dårlig
Kalibrere kompasset
MERK: Du må kalibrere det elektroniske kompasset utendørs.‍
Ikke stå i nærheten av gjenstander som påvirker magnetiske
felter, for eksempel biler, bygninger eller overhengende
kraftlinjer.‍
Enheten har et kompass med tre akser.‍ Du bør kalibrere
kompasset når du har reist lange avstander, etter
temperaturskifte eller etter at du har byttet batterier.‍
1 Velg DOG > MENU.‍
2 Velg Kalibrer kompass > Start.‍
3 Følg instruksjonene på skjermen.‍
2 Ta av dekselet.‍
3 Fjern skruen  som fester VHF-antennen til bakplaten.‍
4 Dra lengden av antennen fra antenneføreren for å fjerne den
5
Garmin BaseCamp™ BaseStation
gamle antennen.‍
Før antennen i sløyfe rundt halsbåndstroppen, og tre den
nye VHF-antennen gjennom føreren.‍
Denne hjelper til slik at antennen peker oppover.‍
Sett inn skruen som fester VHF-antennen til bakplaten.‍
Sett på plass dekselet over VHF-antennen.‍
Sett inn de fire skruene i dekselet, og sett inn den korte
skruen på riktig plassering.‍
Få mest mulig ut av Garmin enheten, last ned programvaren
BaseCamp.‍ Gå til www.garmin.com/‍basecamp.‍ Du kan vise og
organisere kart, veipunkter, ruter og spor og sende dem til
enheten.‍ Du kan også bruke BaseStation-funksjonen til å vise
hundenes posisjoner på datamaskinen i sanntid.‍
6
7
8
Tips
Valgfritt tilbehør
• Slå på halsbåndenheten og tillatt at den innhenter
satellittsignaler før du setter halsbåndenheten på hunden.‍
Dette gjør at halsbåndenheten kan innhente satellittsignaler
mye raskere.‍
• Ta med ekstra AA-batterier for den håndholdte enheten.‍
• Bruk en halsbåndenhet som er helt ladet opp.‍
Valgfritt tilbehør, som braketter, kart, treningstilbehør og
reservedeler får du på http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com eller hos din
Garmin forhandler.‍
4
Feilsøking
Den håndholdte enheten svarer ikke
Hvis den håndholdte enheten slutter å svare, kan du nullstille
enheten.‍
MERK: Dette sletter ikke noen av dataene eller innstillingene
dine.‍
1 Ta ut batteriene.‍
2 Sett inn batteriene på nytt (Sette i batterier).‍
Halsbåndenheten svarer ikke
Hvis halsbåndenheten slutter å svare, kan du nullstille enheten.‍
Hold nede i 20 sekunder.‍
Hundehalsbåndenhetene mine har ID-er som er i
konflikt
Hver hund du sporer, har sitt eget ID-nummer.‍ Hvis to hunder
innenfor rekkevidden til den håndholdte enheten har det samme
ID-nummeret, får du en advarsel på enheten om en konflikt med
et ID-signal.‍ Følg instruksjonene på skjermen for å løse
konflikten.‍
Når det er mulig, bør du la den håndholdte enheten tilordne IDnummer automatisk.‍ Hvis det er nødvendig, kan du tilordne et
nytt ID-nummer til en hund manuelt.‍
Kontakte Garmins produktsupport
• Gå til www.garmin.com/‍support, og klikk på Contact
Support for å få informasjon om innenlandsk support.‍
• I USA: Ring (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.‍
• I Storbritannia: Ring 0808 238 0000.‍
• I Europa: Ring +44 (0) 870 850 1241.‍
5
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
Garmin®, Garmin-logoen og Astro® er varemerker for Garmin Ltd. eller
tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. ANT+™,
BaseCamp™ og DC™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende
datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse
fra Garmin.
microSD™ og microSD-logoen er varemerker for SD-3C, LLC.
Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (Republikken Kina)
0681
© 2013 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising