Garmin | Sport PRO™ | User guide | Garmin Sport PRO™ Podręcznik użytkownika

Garmin Sport PRO™ Podręcznik użytkownika
Sport PRO™
Podręcznik użytkownika
Sierpień 2015
Wydrukowano na Tajwanie
190-01893-40_0A
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody
firmy Garmin jest zabronione. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego
podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby
pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Sport
PRO™ jest znakiem towarowym firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Spis treści
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem ............................... 1
Konfigurowanie systemu seriiSport PRO Pro ............................. 1
Ogólne informacje o urządzeniu ................................................. 1
Urządzenie ręczne Sport PRO ............................................... 1
Urządzenie dla psa seriiSport PROPro .................................. 1
Mocowanie nadajnika dla psa do paska obroży ......................... 1
Ładowanie urządzenia ręcznego ................................................ 1
Ładowanie obroży psa ................................................................ 1
Włączanie obroży z nadajnikiem dla psa .................................... 2
Wyłączanie urządzenia .......................................................... 2
Obroża z nadajnikiem dla psa .................................................... 2
Parowanie obroży z nadajnikiem dla psa z urządzeniem
ręcznym ................................................................................. 2
Wybieranie obroży z nadajnikiem dla psa ............................. 2
Zakładanie obroży psu ................................................................ 2
Wybór i zakładanie styków ..................................................... 3
Szkolenie psa.................................................................. 3
Metody szkoleniowe ................................................................... 3
Wybór prawidłowego poziomu intensywności ............................ 3
Zmiana poziomu intensywności ............................................. 3
BarkLimiter .................................................................................. 3
Automatyczny poziom intensywności .................................... 3
Dioda LED stanu .................................................................... 3
Włączanie funkcji BarkLimiter za pomocą urządzania
ręcznego ................................................................................ 4
Włączanie niezależnej funkcji BarkLimiter za pomocą obroży
z nadajnikiem dla psa ............................................................ 4
Bark Odometer™ ................................................................... 4
Korzystanie ze światła ................................................................ 4
Informacje o urządzeniu ................................................ 4
Dane techniczne urządzenia ręcznego ...................................... 4
Dane techniczne obroży z nadajnikiem dla psa ......................... 4
Instrukcja wymiany baterii w urządzeniu Sport PRO .................. 5
Elementy urządzenia ręcznego Sport PRO ........................... 5
Wymienianie baterii w urządzeniu ręcznym ........................... 5
Elementy obroży z nadajnikiem dla psa Sport PRO .............. 5
Wymiana baterii w obroży z nadajnikiem dla psa .................. 5
Rejestrowanie urządzenia .......................................................... 6
Źródła dodatkowych informacji ................................................... 6
Pobieranie podręcznika użytkownika ......................................... 6
Indeks.............................................................................. 7
Spis treści
i
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Mocowanie nadajnika dla psa do paska
obroży
1 Skieruj klamrę À na zewnątrz i włóż koniec paska obroży do
otworu Á na nadajniku.
Konfigurowanie systemu seriiSport PRO Pro
Przed rozpoczęciem korzystania z systemu seriiSport PRO Pro
należy skonfigurować wszystkie urządzenia.
1 Przymocuj nadajnik dla psa do paska obroży (Mocowanie
nadajnika dla psa do paska obroży, strona 1).
2 Naładuj urządzenie ręczne (Ładowanie urządzenia ręcznego,
strona 1).
3 Naładuj obrożę z nadajnikiem dla psa (Ładowanie obroży
psa, strona 1).
4 Włącz urządzenia (Włączanie obroży z nadajnikiem dla psa,
strona 2).
5 W razie potrzeby sparuj obrożę z nadajnikiem dla psa
z urządzeniem ręcznym (Parowanie obroży z nadajnikiem dla
psa z urządzeniem ręcznym, strona 2).
Ogólne informacje o urządzeniu
Urządzenie ręczne Sport PRO
2 Przeciągnij pasek obroży przez oba otwory  na nadajniku.
3 Włóż koniec paska obroży do otworu à po drugiej stronie
nadajnika.
4 Pociągnij za pasek, tak aby dobrze przylegał do przodu
nadajnika.
Ładowanie urządzenia ręcznego
UWAGA
Aby zapobiec korozji, należy całkowicie osuszyć port USB,
antenę komunikatów pogodowych i obszary wokół nich przed
rozpoczęciem ładowania lub podłączeniem do komputera.
Należy w pełni naładować baterię przed pierwszym użyciem
urządzenia lub gdy stanie się słaba. Nieużywana bateria
rozładuje się samoistnie po okresie około 7–10 tygodni. Jest to
normalne zjawisko. Ładowanie całkowicie rozładowanej baterii
trwa około 2 godzin.
UWAGA: Urządzenie nie będzie się ładować, gdy temperatura
otoczenia będzie poza zakresem od 0°C do 40°C (co 32°F do
104°F).
1 Unieś pokrywkę zabezpieczającą À.
À
Á
Â
Przełącznik obroży z nadajnikiem dla psa
Pokrętło poziomu intensywności i trybu pracy
Przycisk ciągłej stymulacji
Przycisk włączania funkcji BarkLimiter™ (tryb AUX)
Ã
Przycisk chwilowej stymulacji
Przycisk wyłączania funkcji BarkLimiter (tryb AUX)
Ä
Przycisk wibracji
Przycisk włączania światła (tryb AUX)
Å
Przycisk stymulacji dźwiękowej
Przycisk wyłączania światła (tryb AUX)
Urządzenie dla psa seriiSport PROPro
À
Á
Â
Ã
Ä
Przycisk zasilania
Dioda LED stanu
Światła
2 Podłącz mniejszą wtyczkę przewodu zasilającego do portu
mini-USB Á w urządzeniu.
3 Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do źródła
zasilania.
Podczas ładowania urządzenia dioda LED stanu świeci się
na czerwono.
4 Gdy dioda LED stanu zacznie świecić na zielono, odłącz
źródło zasilania od urządzenia.
Ładowanie obroży psa
UWAGA
Aby zapobiec korozji, należy całkowicie osuszyć port USB,
antenę komunikatów pogodowych i obszary wokół nich przed
rozpoczęciem ładowania lub podłączeniem do komputera.
Należy w pełni naładować baterię przed pierwszym użyciem
urządzenia lub gdy stanie się słaba. Nieużywana bateria
rozładuje się samoistnie po okresie około 7–10 tygodni. Jest to
normalne zjawisko. Ładowanie całkowicie rozładowanej baterii
trwa około 2 godzin.
Styki
Styki do ładowania
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
1
UWAGA: Urządzenie nie będzie się ładować, gdy temperatura
otoczenia będzie poza zakresem od 0°C do 40°C (co 32°F do
104°F).
1 Przymocuj zaczep do ładowania À do urządzenia Á.
4 Gdy dioda LED stanu na obroży z nadajnikiem dla psa świeci
na żółto, wybierz przycisk szkolenia na urządzeniu ręcznym.
Po zakończeniu parowania obroża wyemituje sygnał dźwiękowy.
PORADA: Jeśli urządzenia nie zostały sparowane, należy
sprawdzić, czy baterie w obu urządzeniach są w pełni
naładowane i czy została wybrana cyfra dla poziomu
intensywności szkolenia.
Wybieranie obroży z nadajnikiem dla psa
2 Podłącz przewód zasilający do źródła zasilania.
Podczas ładowania dioda LED stanu obroży świeci w sposób
ciągły na czerwono.
3 Gdy dioda LED stanu zacznie świecić w sposób ciągły na
zielono, odłącz zaczep do ładowania od obroży.
Włączanie obroży z nadajnikiem dla psa
• Aby przełączyć obrożę z nadajnikiem dla psa w tryb
szkolenia, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania tak długo,
aż dioda LED zaświeci się na zielono i usłyszysz sygnał
dźwiękowy.
• Aby przełączyć obrożę z nadajnikiem dla psa w niezależny
tryb BarkLimiter, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania tak
długo, aż dioda LED stanu zmieni kolor na niebieski
(Włączanie niezależnej funkcji BarkLimiter za pomocą obroży
z nadajnikiem dla psa, strona 4).
• Aby przełączyć obrożę z nadajnikiem dla psa w tryb
parowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż dioda
LED zaświeci się na żółto (Parowanie obroży z nadajnikiem
dla psa z urządzeniem ręcznym, strona 2).
Wyłączanie urządzenia
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na obroży tak długo,
aż dioda LED zmieni kolor na czerwony.
2 Zwolnij przycisk zasilania.
Obroża z nadajnikiem wyemituje sygnał dźwiękowy
potwierdzający wyłączenie urządzenia.
UWAGA: Jeśli urządzenie zostało wyłączone w trybie
BarkLimiter, dioda LED miga, wskazując liczbę
skorygowanych szczeknięć przed wyłączeniem urządzenia
(Bark Odometer™, strona 4).
Obroża z nadajnikiem dla psa
Z jednym urządzeniem ręcznym może działać maksymalnie 3
obroży z nadajnikiem dla psa.
Przed użyciem każdą obrożę z nadajnikiem dla psa należy
sparować z urządzeniem ręcznym. Podczas parowania
w urządzeniu ręcznym do każdej obroży przypisywany jest inny
kolor.
Zanim będzie możliwe wybranie i sterowanie obrożą
z nadajnikiem dla psa, obrożę tę należy sparować
z urządzeniem ręcznym (Parowanie obroży z nadajnikiem dla
psa z urządzeniem ręcznym, strona 2).
Ustaw przełącznik obroży na kolorze przypisanym do
żądanej obroży z nadajnikiem dla psa.
Przyciski szkolenia pozwalają sterować obrożą przypisaną do
wybranego koloru.
Zakładanie obroży psu
PRZESTROGA
Aby zapobiec podrażnieniom w miejscach kontaktu, kołnierz
należy zdjąć przynajmniej na 8 godzin w takcie 24-godzinnego
cyklu.
Urządzenie to nie jest przeznaczone do stosowania przez ludzi
Nie wolno go używać na ludziach.
Nie wolno spryskiwać urządzenia środkami chemicznymi
o silnym działaniu, takimi jak na przykład środki przeciw pchłom
i kleszczom. Po zastosowaniu środka przeciw pchłom
i kleszczom obrożę można założyć dopiero po całkowitym
wyschnięciu sierści psa. Nawet małe ilości takich środków mogą
uszkodzić plastikowe elementy i laminat obroży.
W celu efektywnego szkolenia psa należy prawidłowo założyć
obrożę i urządzenie. Jeśli obroża jest za luźna lub
nieprawidłowo umieszczona, stymulowanie zachowań może być
niekonsekwentne. Może to opóźnić lub uniemożliwić skuteczne
szkolenie.
1 Umieść urządzenie w przedniej części szyi psa w taki
sposób, aby wskaźnik LED był skierowany w stronę pyska
psa, a styki przylegały do jego gardła.
PORADA: Aby korygowanie szczekania było skuteczne, styki
urządzenia powinny znajdować się w pobliżu strun
głosowych psa. Dokładne umiejscowienie zależy od rasy psa.
Jeśli urządzenie nie wykrywa szczekania, należy umieszczać
je w mniejszej lub większej odległości od ciała psa w celu
znalezienia optymalnego umiejscowienia.
2 Zaciśnij pasek, tak aby dokładnie przylegał do szyi psa,
i zapnij klamrę.
UWAGA: Obroża powinna dobrze przylegać i nie powinna
się obracać ani przesuwać na szyi psa. Pies musi być
w stanie swobodnie przełykać pokarm i wodę. Należy
poobserwować zachowanie psa przez jakiś czas, aby
stwierdzić, czy obroża nie jest za ciasna.
Parowanie obroży z nadajnikiem dla psa
z urządzeniem ręcznym
UWAGA: Jeśli urządzenie ręczne i obroża z nadajnikiem dla
psa znajdowały się w jednym opakowaniu, urządzenia te są
fabrycznie sparowane.
1 Na urządzeniu ręcznym zmień ustawienie przełącznika
obroży w celu wybrania koloru przypisanego do obroży
z nadajnikiem dla psa.
2 Na urządzeniu ręcznym przypisz poziom intensywności do
odpowiedniej cyfry.
3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na obroży przez
około 5 sekund, aż dioda LED zmieni kolor na żółty.
2
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
8 sekund. Skuteczność wibracji zależy od temperamentu
i doświadczenia psa.
Wybór prawidłowego poziomu
intensywności
1 Ustaw najniższy poziom stymulacji.
2 Wybierz przycisk szkolenia.
3 Obserwuj reakcję psa, np. ruch głową, ruch szyi lub ogólną
UWAGA: Aby styki działały, muszą mieć kontakt ze skórą
psa.
4 Jeśli pasek jest za długi, odetnij nadwyżkę, zostawiając
przynajmniej 8 cm (3 cale) zapasu.
PORADA: Można zaznaczyć otwór użyty do zapięcia klamry,
co przyda się w przyszłości.
zmianę zachowania.
Czasami psy wydają odgłosy z powodu zaskoczenia
stymulacją elektryczną. Jeśli pies wyda odgłos więcej niż raz,
oznacza to, że poziom intensywności jest za wysoki na
rozpoczęcie szkolenia.
4 Jeśli nie ma żadnej reakcji, zwiększaj intensywność o jeden
stopień, aż u psa wystąpi niewielka, ale zauważalna reakcja
na stymulację.
Poziom intensywności powodujący niewielką, ale zauważalną
reakcję to podstawowy poziom do rozpoczęcia szkolenia
z obrożą. Nie trzeba i nie powinno się ponownie przeprowadzać
testu wyboru intensywności.
Po rozpoczęciu szkolenia zachowanie psa będzie miało wpływ
na wybór intensywności. W miarę postępów w szkoleniu,
w zależności od sytuacji może zajść potrzeba zmiany poziomu
intensywności.
Wybór i zakładanie styków
Zmiana poziomu intensywności
3 Poruszaj urządzeniem, aby styki przeszły przez sierść psa.
Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy wybrać odpowiednie styki
dostosowane do sierści psa.
1 Wybierz długość styków dopasowaną do sierści psa:
• W przypadku psów o grubszej sierści użyj dłuższych
styków.
• W przypadku psów o krótszej sierści użyj krótszych
styków.
2 W razie potrzeby użyj dostarczonego klucza w celu wyjęcia
styków.
3 Wkręć styki w obrożę.
4 Dokręć je dostarczonym kluczem, ale nie używaj nadmiernej
siły.
Po założeniu obroży na szyję psa sprawdź, czy styki przylegają
do szyi.
Szkolenie psa
Właściciel psa powinien zapoznać się z dostępnymi
informacjami o metodach szkolenia i przeanalizować, która
z nich jest najlepiej dopasowana do jego potrzeb i do samego
psa.
Prawidłowo używany system szkoleniowy serii ProSport
PROjest skutecznym narzędziem umożliwiającym wykorzystanie
całego potencjału psa. Omawiany system szkoleniowy powinien
stanowić element kompleksowego programu szkoleniowego.
Metody szkoleniowe
Stymulacja chwilowa: Krótka stymulacja po naciśnięciu
przycisku szkolenia, bez względu na długość czasu
naciskania.
Ciągła stymulacja: Stymulacja stosowana przez cały czas
naciskania przycisku szkolenia, maks. przez 8 sekund.
Standardowo stymulacje powinny trwać krócej niż 8 sekund.
Dźwięk: Uruchamia sygnał dźwiękowy zamiast zwykłej
stymulacji. Dźwięk może stanowić pozytywny lub negatywny
bodziec szkoleniowy, w zależności od programu
szkoleniowego.
Wibracje: Zamiast zwykłej stymulacji są stosowane wibracje
przez cały czas naciskania przycisku szkolenia, maks. przez
Szkolenie psa
Można wybrać inny poziom intensywności dla każdej obroży
z nadajnikiem dla psa.
1 Wybierz obrożę z nadajnikiem dla psa (Wybieranie obroży
z nadajnikiem dla psa, strona 2).
2 Wyreguluj pokrętło, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom
intensywności.
BarkLimiter
UWAGA
Przed rozpoczęciem zabawy z psem należy zdjąć obrożę
z nadajnikiem dla psa lub wyłączyć funkcję BarkLimiter.
W przypadku korzystania z funkcji BarkLimiter należy zdjąć
z psa wszelkie inne obroże, identyfikatory i inne przedmioty.
Przedmioty te mogą spowodować aktywację funkcji BarkLimiter,
gdy pies nie szczeka.
Funkcja BarkLimiter nie koryguje zachowania psa
automatycznie, gdy on szczeka. Urządzenie wykrywa wibracje
i rozróżnia szczekanie od innych odgłosów. Można użyć
następujących metod w przypadku korygowania zachowania
psa za pomocą funkcji BarkLimiter.
• Wibracje zamiast stymulacji
• Ciągła stymulacja
• Automatyczne, stopniowe zwiększanie poziomu
intensywności stymulacji
Automatyczny poziom intensywności
Urządzenie może automatycznie ustawiać poziom
intensywności stymulacji w oparciu o zachowanie psa związane
ze szczekaniem. Urządzenie zaczyna od najniższego poziomu
intensywności i zwiększa go stopniowo do czasu, aż pies
przestanie szczekać. Jeśli pies nie szczeka, poziom
intensywności z czasem zmniejsza się.
Funkcja automatycznego poziomu intensywności została
stworzona z myślą o wyeliminowaniu uciążliwego szczekania.
Aby od razu zapobiec szczekaniu, należy ustawić poziom
intensywności ręcznie.
Dioda LED stanu
Dioda LED stanu zamiga szybko, gdy obroża z nadajnikiem dla
psa wykryje ruch lub skoryguje szczekanie.
3
Mignięcie na zielono, żółto lub Wykryto ruch i nie zastosowano żadnej
czerwono
korekty.
Mignięcie na niebiesko
Wykryto szczekanie i zastosowano
korektę.
UWAGA: Mignięcie na zielono, żółto lub czerwono informuje
o poziomie naładowania baterii obroży z nadajnikiem dla psa
(od wysokiego do niskiego).
Włączanie funkcji BarkLimiter za pomocą urządzania
ręcznego
Za pomocą urządzenia ręcznego można włączać funkcje
BarkLimiter. Włączenie trybu BarkLimiter w urządzeniu ręcznym
pozwala przełączyć obrożę w tryb automatycznego podnoszenia
poziomu korekty, wibracji lub ciągłej stymulacji.
1 Ustaw pokrętło trybu pracy w pozycji AUX.
2 Naciśnij przycisk BARKLIMITER ON.
Dioda LED zamiga na zielono.
3 Gdy dioda LED będzie migała, wybierz opcję:
• Aby ustawić wibrację, naciśnij przycisk VIBE.
• Aby wybrać tryb stymulacji ciągłej ustaw pokrętło na
żądany poziom stymulacji i naciśnij przycisk
CONTINUOUS.
• Aby wybrać tryb automatycznego podnoszenia poziomu
korekty, naciśnij przycisk BARKLIMITER ON.
Niebieska dioda LED oznacza, że obroża znajduje się w trybie
BarkLimiter.
Wyłączanie funkcji BarkLimiter za pomocą urządzania
ręcznego
UWAGA: Jeśli funkcja BarkLimiter została włączona za pomocą
obroży z nadajnikiem dla psa, nie można jej wyłączyć za
pomocą urządzenia ręcznego.
1 Ustaw pokrętło w pozycji AUX.
2 Naciśnij przycisk BARKLIMITER OFF.
Przejmowanie kontroli nad funkcją BarkLimiter
UWAGA: Jeśli funkcja BarkLimiter została włączona za pomocą
obroży z nadajnikiem dla psa, nie można przejąć nad nią
kontroli za pomocą urządzenia ręcznego.
Aby zastosować krótką stymulację, gdy obroża z nadajnikiem
dla psa znajduje się w trybie BarkLimiter, można przejąć
kontrolę nad funkcją BarkLimiter za pomocą urządzenia
ręcznego. Można powrócić do trybu BarkLimiter, włączając go
za pomocą urządzenia ręcznego (Włączanie funkcji BarkLimiter
za pomocą urządzania ręcznego, strona 4).
Naciśnij i przytrzymaj przez 4 sekundy przycisk
CONTINUOUS, TONE, lub VIBE.
Obroża z nadajnikiem dla psa powróci do trybu szkolenia.
Włączanie niezależnej funkcji BarkLimiter za pomocą
obroży z nadajnikiem dla psa
Obroża z nadajnikiem dla psa może działać niezależnie jako
urządzenie do ograniczenia szczekania. Można włączyć funkcję
BarkLimiter w trybie automatycznego podnoszenia poziomu
korekty bezpośrednio za pomocą obroży z nadajnikiem dla psa.
To zapewnia dłuższy czas działania baterii niż w przypadku
włączenia funkcji BarkLimiter za pomocą urządzania ręcznego.
UWAGA: W przypadku korzystania z urządzenia w tym trybie
sygnał radiowy jest wyłączony i nie można sterować obrożą
z nadajnikiem dla psa za pomocą urządzenia ręcznego.
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na obroży tak długo,
aż dioda LED zacznie migać na niebiesko.
2 Aby powrócić do trybu szkolenia, wyłącz obrożę
z nadajnikiem dla psa i włącz ją ponownie w trybie szkolenia
(Włączanie obroży z nadajnikiem dla psa, strona 2).
4
Bark Odometer™
W przypadku wyłączenia obroży z nadajnikiem dla psa
w niezależnym trybie BarkLimiter dioda LED będzie migać na
czerwono i zielono, co będzie oznaczało liczbę szczeknięć
zarejestrowanych od ostatniego włączenia urządzenia. Pozwala
to na śledzenie szczekania psa.
Mignięcie na czerwono
10 szczeknięć
Mignięcie na zielono
1 szczeknięcie
Na przykład jedno mignięcie na czerwono i cztery mignięcia na
zielono oznaczają, że urządzenie wykryło 14 szczeknięć.
Brak migania oznacza, że urządzenie nie wykryło szczeknięć.
Korzystanie ze światła
Funkcja światła w urządzeniu służy do sprawdzania powodzenia
parowania, pomaga zlokalizować psa oraz zapewnia psu
bezpieczeństwo w nocy.
1 Wybierz obrożę z nadajnikiem dla psa (Wybieranie obroży
z nadajnikiem dla psa, strona 2).
2 Ustaw pokrętło w pozycji AUX.
3 Wybierz , aby włączyć światło.
4 Wybierz , aby wyłączyć światło.
Informacje o urządzeniu
Dane techniczne urządzenia ręcznego
Typ baterii
Bateria litowo-jonowa
Czas działania baterii
Do 60 godzin, standardowe
użytkowanie
Zakres temperatury roboczej
Od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F)
Zakres temperatury ładowania Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Zakres temperatury przechowywania (do 1 mies.)
Od -20°C do 50°C (od -4°F do 122°F)
Zakres temperatury przechowywania (do 3 mies.)
Od -20°C do 35°C (od -4°F do 95°F)
Klasa wodoszczelności
IEC 60529 IPX7*
* Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie
w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej
informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com
/waterrating.
Dane techniczne obroży z nadajnikiem dla
psa
Typ baterii
Wymienna bateria litowo-jonowa wielokrotnego ładowania
Czas działania baterii
Do 60 godzin, standardowe
użytkowanie
Zakres temperatury roboczej
Od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F)
Zakres temperatury
ładowania
Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Zakres temperatury przecho- Od -20°C do 50°C (od -4°F do 122°F)
wywania (do 1 mies.)
Zakres temperatury przecho- Od -20°C do 35°C (od -4°F do 95°F)
wywania (do 3 mies.)
Klasa wodoszczelności
1 atm*
* Urządzenie jest odporne na ciśnienie odpowiadające
zanurzeniu na głębokość 10 metrów. Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.garmin.com/waterrating.
Informacje o urządzeniu
Instrukcja wymiany baterii w urządzeniu
Sport PRO
OSTRZEŻENIE
Ten produkt jest zasilany przez baterię litowo-jonową. Aby
uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała lub produktu w wyniku
wystawienia baterii na działanie wysokich temperatur,
urządzenie należy przechowywać w miejscu nienarażonym na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Nie należy używać ostro zakończonych przedmiotów do
wyjmowania baterii.
PRZESTROGA
Zużytą baterię nienadającą się do dalszego użytku należy
przekazać do lokalnego punktu utylizacji i powtórnego
przetwarzania odpadów.
8 Upewnij się, że uszczelka USB nie jest zniszczona i jest
dokładnie osadzona wokół otworu USB w tylnej części
urządzenia.
9 Upewnij się, że przewody baterii nie są zgniecione, ściśnij
razem płytkę tylną i urządzenie, a następnie wymień
wszystkie śruby zabezpieczające, nie dokręcając ich.
10 Upewnij się, że płytka tylna i uszczelka są dobrze
dopasowane i nie ma pomiędzy nimi szczelin.
11 Równomiernie dokręć śruby.
12 Upewnij się, że uszczelka nie wystaje z urządzenia.
Elementy obroży z nadajnikiem dla psa Sport PRO
Elementy urządzenia ręcznego Sport PRO
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Śruby zabezpieczające
Tylny panel
Bateria
Złącze baterii
Płytka przednia
Uszczelka
Wymienianie baterii w urządzeniu ręcznym
Przed wymianą baterii oczyść urządzenie z wszelkich
zabrudzeń, kropel wody i innych drobnych zanieczyszczeń.
Potrzebny też będzie śrubokręt izolowany, znajdujący się
w zestawie do wymiany baterii.
1 Wykręć śruby zabezpieczające z tyłu urządzenia.
2 Podnieś płytkę tylną.
3 Chwyć za przewody złącza baterii blisko złącza, a następnie
pociągnij za złącze prostopadle do płytki drukowanej, aby
odłączyć złącze baterii od urządzenia.
4 Wyjmij starą baterię z tylnej płytki, zapamiętując jej
położenie.
Bateria jest ściśle dopasowana. Może być konieczne
podważenie baterii z tylnej płytki za pomocą tępego
przedmiotu, który nie został wykonany z metalu.
5 Włóż nową baterię do tylnej płytki stroną z nalepką
skierowaną do góry w taki sam sposób, w jaki była
umieszczona w urządzeniu stara bateria.
6 Gdy w urządzeniu będzie się znajdowała nowa bateria,
podłącz złącze baterii do urządzenia.
W przypadku prawidłowego zainstalowania złącze zatrzaśnie
się w porcie.
7 Upewnij się, że uszczelka nie jest zniszczona i jest dokładnie
osadzona w rowku w przedniej części urządzenia.
Informacje o urządzeniu
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Śruby zabezpieczające
Płytka górna
Śruby płytki baterii
Płytka baterii
Bateria
Uszczelka
Przednia przegroda
Wymiana baterii w obroży z nadajnikiem dla psa
Przed wymianą baterii oczyść urządzenie z wszelkich
zabrudzeń, kropel wody i innych drobnych zanieczyszczeń.
Potrzebny też będzie mały śrubokręt krzyżakowy i śrubokręt
izolowany, znajdujący się w zestawie do wymiany baterii.
1 Wykręć sześć śrub z płytki górnej i zdejmij płytkę.
2 Wykręć dwie śruby z płytki baterii i zdejmij płytkę.
3 Chwyć za przewody złącza baterii blisko złącza, a następnie
pociągnij za złącze poziomo do płytki drukowanej, aby
odłączyć złącze baterii od urządzenia.
4 Wyjmij baterię.
Bateria jest ściśle dopasowana. Może być konieczne
podważenie baterii z tylnej płytki za pomocą tępego
przedmiotu, który nie został wykonany z metalu.
5 Włóż nową baterię do przedniej przegrody w taki sposób, aby
strona z nalepką była skierowana do góry, a wiodąca
krawędź baterii znajdowała się pod występem ze stykami.
6 Ponownie załóż płytkę baterii, a następnie załóż z powrotem
i dokręć śruby.
5
7 Upewnij się, że uszczelka nie jest zniszczona i jest dokładnie
osadzona w rowku.
8 Gdy w urządzeniu będzie się znajdowała nowa bateria,
podłącz złącze baterii do urządzenia.
W przypadku prawidłowego zainstalowania złącze zatrzaśnie
się w porcie.
9 Ponownie załóż płytkę przednią, a następnie załóż
z powrotem sześć śrub i dokręć za ich pomocą przednią
płytkę.
10 Upewnij się, że uszczelka nie wystaje z urządzenia.
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.
• Odwiedź stronę http://my.garmin.com.
• Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.
Źródła dodatkowych informacji
Więcej informacji na temat niniejszego produktu można znaleźć
na stronie internetowej Garmin .
• Odwiedź stronę www.garmin.com/outdoor.
• Odwiedź stronę http://buy.garmin.com lub skontaktuj się
z dealerem firmy Garmin w celu uzyskania informacji na
temat opcjonalnych akcesoriów i części zamiennych.
®
Pobieranie podręcznika użytkownika
Najnowszą wersję podręcznika użytkownika można pobrać ze
strony internetowej.
1 Odwiedź stronę www.garmin.com/manuals/sportpro.
2 Wyświetl lub pobierz pełną wersję podręcznika użytkownika
w preferowanym formacie.
6
Informacje o urządzeniu
Indeks
A
akcesoria 6
B
bateria
ładowanie 1
wymienianie 5
D
dane techniczne 4
K
klawisz zasilania 1
korygowanie szczekania 3, 4
L
licznik szczekania 4
Ł
ładowanie
obroża 1
urządzenie ręczne 1
O
obroża
ładowanie 1
mocowanie do paska 1
parowanie 2
styki 1, 3
światło 4
zakładanie 2
obroża z nadajnikiem dla psa 1, 2
P
parowanie, obroża 2
pies
podstawy szkolenia 3
poziomy intensywności szkolenia 3
status 3
trening 3
poziom intensywności
automatyczna 3
wybór 3
wymiana 3
przycisk zasilania 2
przyciski 1
R
rejestracja produktu 6
rejestrowanie urządzenia 6
rozwiązywanie problemów 6
S
styki 1–3
T
trening
dźwięk 3
stymulacja 3
wibracje 3
U
urządzenie, rejestracja 6
W
wymienianie baterii 5
Indeks
7
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising