Garmin | Sport PRO™ | User manual | Garmin Sport PRO™ Gebruikershandleiding

Garmin Sport PRO™ Gebruikershandleiding
Sport PRO™
Gebruikershandleiding
Augustus 2015
Gedrukt in Taiwan
190-01893-35_0A
Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke
toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van
deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar
www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.
Garmin en het Garmin logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.
Sport PRO™ is een handelsmerk van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke
toestemming van Garmin.
®
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Inhoudsopgave
Aan de slag..................................................................... 1
Het Sport PRO systeem instellen ............................................... 1
Overzicht van toestellen ............................................................. 1
Sport PRO handheld-toestel .................................................. 1
Sport PRO hondentoestel ...................................................... 1
Het halsbandtoestel bevestigen aan de halsband ...................... 1
Het handheld-toestel opladen ..................................................... 1
Het halsbandtoestel opladen ...................................................... 1
Het halsbandtoestel inschakelen ................................................ 2
Het toestel uitschakelen ......................................................... 2
Halsbandtoestel .......................................................................... 2
Een halsbandtoestel koppelen met het handheld-toestel ...... 2
Een halsbandtoestel selecteren ............................................. 2
De halsband omdoen ................................................................. 2
De contactpunten selecteren en installeren ........................... 3
Hondentraining............................................................... 3
Trainingsmethoden ..................................................................... 3
Het juiste intensiteitsniveau kiezen ............................................. 3
Het intensiteitsniveau wijzigen ............................................... 3
BarkLimiter .................................................................................. 3
Automatische intensiteit ......................................................... 3
Statuslampje .......................................................................... 3
De BarkLimiter functie inschakelen via het handheldtoestel .................................................................................... 3
De autonome BarkLimiter functie inschakelen via het
halsbandtoestel ...................................................................... 4
Bark Odometer™ ................................................................... 4
De verlichting gebruiken ............................................................. 4
Toestelinformatie........................................................... 4
Handheld-toestel - specificaties .................................................. 4
Halsbandtoestel - specificaties ................................................... 4
Sport PRO - instructies voor het vervangen van de batterij ....... 4
Sport PRO handheld-toestel - onderdelen ............................. 4
De batterij van het handheld-toestel vervangen .................... 5
Sport PRO halsbandtoestel - onderdelen .............................. 5
De batterijmodule van het halsbandtoestel vervangen .......... 5
Het toestel registreren ................................................................ 6
Meer informatie ........................................................................... 6
De gebruikershandleiding downloaden ...................................... 6
Index................................................................................ 7
Inhoudsopgave
i
Aan de slag
WAARSCHUWING
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke
informatie.
Het halsbandtoestel bevestigen aan de
halsband
1 Steek het uiteinde van de halsband met de gesp À naar
buiten door de gleuf Á op het halsbandtoestel.
Het Sport PRO systeem instellen
Voordat u gebruik kunt maken van het Sport PRO systeem,
moet u de toestellen instellen.
1 Bevestig het halsbandtoestel aan de halsband (Het
halsbandtoestel bevestigen aan de halsband, pagina 1).
Laad
het handheld-toestel op (Het handheld-toestel opladen,
2
pagina 1).
3 Laad het halsbandtoestel op (Het halsbandtoestel opladen,
pagina 1).
4 Schakel de toestellen in (Het halsbandtoestel inschakelen,
pagina 2).
5 Koppel indien nodig het halsbandtoestel met het handheldtoestel (Een halsbandtoestel koppelen met het handheldtoestel, pagina 2).
Overzicht van toestellen
Sport PRO handheld-toestel
2 Trek het grootste deel van de halsband door de twee gaten
 van het hondentoestel.
3 Steek het uiteinde van de halsband door de gleuf à aan de
andere kant van het toestel.
4 Trek de band aan tot deze strak loopt langs de voorkant van
het toestel.
Het handheld-toestel opladen
KENNISGEVING
U voorkomt corrosie door de USB-poort, de beschermkap en de
omringende delen grondig af te drogen voordat u het toestel
oplaadt of aansluit op een computer.
U moet de batterij volledig opladen voordat u het toestel voor de
eerste keer gaat gebruiken of wanneer de batterij leeg is. Het is
normaal dat de batterij in circa 7 tot 10 weken leeg raakt
wanneer het toestel niet wordt gebruikt. Het opladen van een
geheel lege batterij duurt circa 2 uur.
OPMERKING: Opladen is alleen mogelijk binnen een
temperatuurbereik van 0° tot 40°C (32° tot 104°F).
1 Trek het beschermkapje À omhoog.
À
Á
Â
Schakelaar halsbandtoestel
Keuzewiel voor intensiteitsniveau en gebruiksmodus
Knop Continue stimulatie
BarkLimiter™ aan-knop (AUX mode)
Ã
Knop Kortstondige stimulatie
BarkLimiter uit-knop (AUX mode)
Ä
Knop Vibratie
Licht-aan-knop (AUX mode)
Å
Toonknop
Licht-uit-knop (AUX mode)
Sport PRO hondentoestel
2 Sluit het smalle uiteinde van de voedingskabel aan op de
mini-USB-poort Á op het toestel.
3 Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel aan op een
stroomvoorziening.
Het statuslampje brandt rood wanneer het toestel wordt
opgeladen.
4 Wanneer het statuslampje groen wordt, kunt u de
voedingskabel uit het toestel verwijderen.
Het halsbandtoestel opladen
KENNISGEVING
U voorkomt corrosie door de USB-poort, de beschermkap en de
omringende delen grondig af te drogen voordat u het toestel
oplaadt of aansluit op een computer.
À
Á
Â
Ã
Ä
Aan-uitknop
Statuslampje
Lampjes
Contactpunten
Contactpunten oplaadclip
Aan de slag
U moet de batterij volledig opladen voordat u het toestel voor de
eerste keer gaat gebruiken of wanneer de batterij leeg is. Het is
normaal dat de batterij in circa 7 tot 10 weken leeg raakt
wanneer het toestel niet wordt gebruikt. Het opladen van een
geheel lege batterij duurt circa 2 uur.
OPMERKING: Opladen is alleen mogelijk binnen een
temperatuurbereik van 0° tot 40°C (32° tot 104°F).
1
1 Klik de oplaadclip À op het toestel Á.
Een halsbandtoestel selecteren
Voordat u een halsbandtoestel kunt selecteren en bedienen,
moet u het halsbandtoestel koppelen met het handheld-toestel
(Een halsbandtoestel koppelen met het handheld-toestel,
pagina 2).
Verschuif de schakelaar van het halsbandtoestel om de kleur
die is toegewezen aan een halsbandtoestel te selecteren.
De trainingsknoppen besturen het halsbandtoestel dat aan de
geselecteerde kleur is toegewezen.
De halsband omdoen
2 Sluit de voedingskabel aan op een voedingsbron.
Het statuslampje brandt rood wanneer de halsband wordt
opgeladen.
3 Wanneer het statuslampje groen wordt, kunt u de oplaadclip
van de halsband verwijderen.
Het halsbandtoestel inschakelen
• Houd de aan-uitknop op het halsbandtoestel ingedrukt totdat
het statuslampje groen wordt en de band piept om de
trainingsmodus te starten.
• Als u op het halsbandtoestel de autonome BarkLimiter
modus wilt inschakelen, houdt u de aan-uitknop ingedrukt tot
het statuslampje blauw wordt (De autonome BarkLimiter
functie inschakelen via het halsbandtoestel, pagina 4).
• Houd de aan-uitknop op het halsbandtoestel ingedrukt totdat
het statuslampje geel wordt om de koppelmodus te starten
(Een halsbandtoestel koppelen met het handheld-toestel,
pagina 2).
Het toestel uitschakelen
1 Houd de aan-uitknop op het halsbandtoestel ingedrukt totdat
het statuslampje rood wordt.
2 Laat de aan-uitknop los.
Het halsbandtoestel piept als het wordt uitgeschakeld.
OPMERKING: Als het toestel wordt uitgeschakeld in de
BarkLimiter modus, knippert het statuslampje het aantal
gecorrigeerde blafgeluiden voordat het wordt uitgeschakeld
(Bark Odometer™, pagina 4).
Halsbandtoestel
U kunt maximaal 3 halsbandtoestellen gebruiken per handheldtoestel.
Elk halsbandtoestel moet worden gekoppeld met het handheldtoestel voordat het kan worden gebruikt. Tijdens het koppelen
krijgt elk halsbandtoestel een andere kleur toegewezen op het
handheld-toestel.
LET OP
Als u irritatie door de contactpunten wilt voorkomen, verwijdert u
om de 24 uur de halsband gedurende ten minste acht uur.
Dit toestel mag niet voor mensen worden gebruikt. Probeer het
niet uit op personen.
Spuit geen agressieve chemische stoffen op het toestel of de
halsband, zoals anti-vlooien of anti-teken spray. Wacht tot de
anti-vlooien of anti-teken spray waarmee u de hond hebt
ingespoten volledig is opgedroogd, voordat u de hond de
halsband omdoet. Ook kleine hoeveelheden agressieve
chemische stoffen kunnen de plastic onderdelen en
beschermende laag van de halsband beschadigen.
Om de hond effectief te kunnen trainen, moeten de halsband en
het toestel goed om de hals van de hond worden bevestigd. Als
de halsband te los zit of niet goed gepositioneerd is, kan de
stimulatie inconsistent zijn. Dit kan ervoor zorgen dat de training
langer duurt of niet effectief is.
1 Plaats het toestel voor op de hals van de hond, met het
statuslampje richting onderkaak van de hond en de
contactpunten tegen de keel.
TIP: Voor blafcorrectie moeten de contactpunten van het
toestel zich dicht bij de stembanden van de hond bevinden.
De exacte plaats kan per hondenras verschillen. Als het
toestel het geblaf van de hond niet lijkt te detecteren, kunt u
proberen de juiste plaats te vinden door het toestel verder
van of dichter bij de romp van de hond te positioneren.
2 Trek de halsband strakker rond de hals van de hond en maak
de gesp vast.
OPMERKING: De band moet stevig vastzitten, zodat deze
niet kan verdraaien of verschuiven. De hond moet zijn voer
en water normaal kunnen doorslikken. Observeer het gedrag
van uw hond om te controleren of de band niet te strak zit.
Een halsbandtoestel koppelen met het handheldtoestel
OPMERKING: Als uw handheld-toestel en het halsbandtoestel
in hetzelfde pakket zijn geleverd, zijn de toestellen al in de
fabriek gekoppeld.
1 Zet de schakelaar op het handheld-toestel om en selecteer
de kleur die is toegewezen aan het halsbandtoestel.
2 Stel het intensiteitsniveau op het handheld-toestel in op een
genummerde positie.
3 Houd de aan-uitknop op het halsbandtoestel ongeveer 5
seconden ingedrukt totdat het statuslampje geel wordt.
4 Selecteer terwijl het statuslampje van het halsbandtoestel
geel is een trainingsknop op het handheld-toestel.
Het halsbandtoestel piept wanneer de toestellen zijn gekoppeld.
TIP: Als de toestellen niet zijn gekoppeld, dient u te controleren
of de batterijen in beide toestellen volledig zijn opgeladen en of
het intensiteitsniveau is ingesteld op een genummerde positie.
2
3 Beweeg het toestel heen en weer, zodat de contactpunten
door de vacht van de hond heendringen.
OPMERKING: De contactpunten moeten contact maken met
de huid van de hond om effectief te zijn.
Aan de slag
4 Als de band te lang is, kunt u deze inkorten tot er nog
Zodra u bent begonnen met de training, zijn de prestaties van
de hond de richtlijn voor het selecteren van een intensiteit.
Naarmate de hond vooruitgang boekt, moet u het niveau wellicht
aanpassen aan de trainingssituatie.
De contactpunten selecteren en installeren
Het intensiteitsniveau wijzigen
minimaal 8 cm (3 inch) band uitsteekt.
TIP: Markeer het gaatje in de band waar de gesp wordt
vastgemaakt, zodat u dit later gemakkelijk kunt terugvinden.
Voor de beste resultaten selecteert u de juiste contactpunten op
basis van de vacht van uw hond.
1 Selecteer de juiste lengte van de contactpunten voor het type
vacht van uw hond:
• Gebruik de lange contactpunten voor honden met dikkere
vachten.
• Gebruik de korte contactpunten voor honden met dunnere
vachten.
2 Gebruik indien nodig de meegeleverde sleutel om de
contactpunten te verwijderen.
3 Draai de contactpunten in de halsband.
4 Draai de contactpunten vast met de meegeleverde sleutel,
maar niet te strak.
Zorg ervoor dat de contactpunten strak tegen de hals aan zitten
als u de hond halsband omdoet.
Hondentraining
Doe onderzoek naar de trainingsmethoden die het beste passen
bij u, uw hond en uw behoeften.
Wanneer het Sport PRO trainingssysteem goed wordt gebruikt,
is het een zeer effectief trainingshulpmiddel om het volledige
potentieel uit uw hond te halen. Het trainingssysteem is bedoeld
als onderdeel van een algemeen trainingsprogramma.
Trainingsmethoden
Moment-stimulatie: Er wordt een korte stimulatie toegepast
wanneer u op de trainingsknop drukt, ongeacht hoe lang u de
knop indrukt.
Continue stimulatie: Er wordt stimulatie toegepast bij de hond
gedurende de tijd dat u de trainingsknop indrukt, maximaal 8
seconden. De stimulaties die u toepast, dienen gewoonlijk
veel korter te zijn dan 8 seconden.
Toon: Er wordt een geluidssignaal in plaats van stimulatie
geactiveerd. Een toon kan worden gebruikt als een positieve
of negatieve trainingsmethode, afhankelijk van uw
trainingsprogramma.
Vibratie: Er wordt een trilsignaal toegepast bij de hond in plaats
van stimulatie gedurende de tijd dat u de trainingsknop
indrukt, maximaal 8 seconden. De effectiviteit van het
trilsignaal is afhankelijk van het karakter en de ervaring van
de hond.
Het juiste intensiteitsniveau kiezen
1 Stel de intensiteit in op het laagste niveau.
2 Selecteer een trainingsknop.
3 Kijk of de hond reageert, bijvoorbeeld door met de kop te
schudden of met een nekbeweging of met een andere
uitdrukking.
Soms maken honden een geluid omdat ze verrast zijn door
de elektrische stimulatie. Als de hond meerdere keren geluid
maakt, is het intensiteitsniveau te hoog voor basistraining.
4 Als de hond geen reactie geeft, kunt u de intensiteit met een
niveau verhogen tot de hond een kleine maar zichtbare
reactie geeft.
Het intensiteitsniveau dat een kleine maar zichtbare reactie
oplevert, is het beginniveau voor de basistraining van uw hond.
Het is niet nodig of raadzaam om deze intensiteitstest nogmaals
uit te voeren.
Hondentraining
U kunt voor elk halsbandtoestel een ander intensiteitsniveau
selecteren.
1 Selecteer een halsbandtoestel (Een halsbandtoestel
selecteren, pagina 2).
2 Draai aan het keuzewiel om het intensiteitsniveau te
verhogen of te verlagen.
BarkLimiter
KENNISGEVING
Voordat u met uw hond gaat spelen, moet u het halsbandtoestel
verwijderen of de BarkLimiter functie uitschakelen.
Wanneer u de BarkLimiter functie gebruikt, moet u alle andere
halsbanden, labels of andere items van uw hond verwijderen.
Zulke andere items kunnen ervoor zorgen dat de BarkLimiter
functie wordt geactiveerd zonder dat de hond blaft.
De BarkLimiter functie kan uw hond automatisch corrigeren
wanneer de hond blaft. Het toestel detecteert trillingen om
onderscheid te maken tussen blaffen en andere geluiden die de
hond maakt. U kunt deze methoden gebruiken wanneer u uw
hond corrigeert met de BarkLimiter functie.
• Trillingen in plaats van stimulatie
• Vaste stimulatie
• Automatische, geleidelijke verhoging van de stimulatieintensiteit
Automatische intensiteit
Het toestel kan het intensiteitsniveau van de stimulatie
automatisch instellen op basis van het blafgedrag van de hond.
Het toestel begint met het laagste intensiteitsniveau en verhoogt
dit geleidelijk tot de hond ophoudt met blaffen. Als de hond
rustig blijft, wordt het intensiteitsniveau na verloop van tijd
verlaagd.
De functie Automatische intensiteit is bedoeld om te voorkomen
dat de hond door veel te blaffen overlast veroorzaakt. Als u wilt
dat de hond nog sneller ophoudt met blaffen, kunt u het
intensiteitsniveau handmatig instellen.
Statuslampje
Het statuslampje knippert kort, wanneer het halsbandtoestel
beweging detecteert of geblaf corrigeert.
Knippert groen, geel of
rood
Beweging gedetecteerd, maar geen
correctie toegepast.
Knippert blauw
Geblaf gedetecteerd en een correctie
toegepast.
OPMERKING: Het statuslampje knippert om aan te geven
hoeveel vermogen de batterij nog heeft - groen (veel), geel
(gemiddeld) of rood (weinig).
De BarkLimiter functie inschakelen via het handheldtoestel
U kunt de BarkLimiter functies via uw handheld-toestel
inschakelen. Als u de BarkLimiter modus inschakelt via het
handheld-toestel, kunt u het halsbandtoestel instellen op
automatisch verhogen, trillen of vaste stimulatieniveaus.
1 Stel keuzewiel voor de modus in op AUX.
2 Selecteer BARKLIMITER ON.
Het groene lampje knippert.
3 Selecteer een optie terwijl het groene lampje knippert:
• Selecteer VIBE om het trillingsniveau in te stellen.
3
• Zet de knop op een stimulatieniveau en selecteer
CONTINUOUS om een vast stimulatieniveau in te stellen.
• Selecteer BARKLIMITER ON om automatisch verhogen
van het stimulatieniveau in te stellen.
Een blauw lampje op het halsbandtoestel geeft aan dat de
BarkLimiter modus is ingeschakeld.
De BarkLimiter functie uitschakelen via het handheldtoestel
OPMERKING: Als u de BarkLimiter functie hebt ingeschakeld
via het halsbandtoestel, kunt u die niet tijdelijk uitschakelen met
het handheld-toestel.
1 Zet de knop op AUX.
2 Selecteer BARKLIMITER OFF.
De BarkLimiter functie tijdelijk uitschakelen
OPMERKING: Als u de BarkLimiter functie hebt ingeschakeld
via het halsbandtoestel, kunt u die niet tijdelijk uitschakelen met
het handheld-toestel.
Als u een snelle stimulatie wilt toepassen terwijl het
halsbandtoestel zich in de BarkLimiter modus bevindt, kunt u de
BarkLimiter functie tijdelijk uitschakelen met het handheldtoestel. U kunt terugkeren naar de BarkLimiter modus door die
in te schakelen via het handheld-toestel (De BarkLimiter functie
inschakelen via het handheld-toestel, pagina 3).
Houd CONTINUOUS, TONE of VIBE 4 seconden ingedrukt.
Het halsbandtoestel keert terug naar de trainingsmodus.
De autonome BarkLimiter functie inschakelen via het
halsbandtoestel
Het halsbandtoestel kan autonoom fungeren als
blafcorrectietoestel. U kunt de BarkLimiter rechtstreeks vanaf
het halsbandtoestel in de modus voor automatische verhoging
van de stimulatie inschakelen. Dit geeft een langere
batterijgebruiksduur dan inschakelen van de BarkLimiter functie
via het handheld-toestel.
OPMERKING: Als u het toestel in deze autonome modus
gebruikt, is het radiosignaal uitgeschakeld en kunt u het
halsbandtoestel niet bedienen via het handheld-toestel.
1 Houd de aan-uitknop op het halsbandtoestel ingedrukt totdat
het lampje blauw knippert.
2 Als u wilt terugkeren naar de trainingsmodus, zet u het
halsbandtoestel uit en weer aan in de trainingsmodus (Het
halsbandtoestel inschakelen, pagina 2).
Bark Odometer™
Als u het halsbandtoestel uitschakelt in de autonome
BarkLimiter modus, knippert het statuslampje rood en groen om
te melden hoe vaak het toestel de laatste keer dat het was
ingeschakeld een blaf heeft gedetecteerd. Op die manier kunt u
het blafgedrag van uw hond bijhouden.
Knippert rood
10 blafgeluiden
Knippert groen
1 blafgeluid
4 Selecteer om de verlichting uit te schakelen.
Toestelinformatie
Handheld-toestel - specificaties
Batterijtype
Oplaadbare lithium-ion
Batterijduur
Tot 60 uur bij normaal gebruik
Bedrijfstemperatuurbereik
Van -20° tot 60°C (van -4° tot 140°F)
Laadtemperatuurbereik
Van 0° tot 40°C (van 32° tot 104°F)
Opslagtemperatuurbereik (tot 1
maand)
Van -20° tot 50°C (van -4° tot 122°F)
Opslagtemperatuurbereik (tot 3
maanden)
Van -20° tot 35°C (van -4° tot 95°F)
Waterbestendigheid
IEC 60529 IPX7*
*Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water
tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga
voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.
Halsbandtoestel - specificaties
Batterijtype
Oplaadbare, vervangbare lithiumionbatterij
Batterijduur
Tot 60 uur bij normaal gebruik
Bedrijfstemperatuurbereik
Van -20° tot 60°C (van -4° tot 140°F)
Laadtemperatuurbereik
Van 0° tot 40°C (van 32° tot 104°F)
Opslagtemperatuurbereik (tot Van -20° tot 50°C (van -4° tot 122°F)
1 maand)
Opslagtemperatuurbereik (tot Van -20° tot 35°C (van -4° tot 95°F)
3 maanden)
Waterbestendigheid
1 ATM*
*Het toestel is bestand tegen druk tot een diepte van maximaal
10 meter. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com
/waterrating.
Sport PRO - instructies voor het vervangen
van de batterij
WAARSCHUWING
Dit product bevat een lithium-ionbatterij. Ter voorkoming van
persoonlijk letsel en schade aan het product als gevolg van
blootstelling van de batterij aan extreme hitte dient u het toestel
buiten het bereik van direct zonlicht te bewaren.
Gebruik nooit een scherp voorwerp om de batterijen te
verwijderen.
LET OP
Neem contact op met uw gemeente voor informatie over het
hergebruik van de batterijen.
Sport PRO handheld-toestel - onderdelen
Bijvoorbeeld: Eén keer rood knipperen gevolgd door vier keer
groen knipperen geeft aan dat het toestel 14 blafgeluiden heeft
gedetecteerd.
Als het lampje niet knippert, heeft het toestel geen blafgeluiden
gedetecteerd.
De verlichting gebruiken
U kunt de verlichtingsfunctie op uw toestel gebruiken om de
koppeling te verifiëren, uw hond te zoeken en uw hond 's nachts
te beschermen.
1 Selecteer een halsbandtoestel (Een halsbandtoestel
selecteren, pagina 2).
2 Zet de knop op AUX.
3 Selecteer om de verlichting in te schakelen.
4
Toestelinformatie
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Veiligheidsschroeven
Sport PRO halsbandtoestel - onderdelen
Achterplaat
Batterij
Batterijconnector
Voorplaat
Pakking
De batterij van het handheld-toestel vervangen
Maak het toestel helemaal schoon, droog en stofvrij voordat u
de batterij vervangt. U hebt ook de veiligheidsschroevendraaier
nodig die bij de vervangende batterij is geleverd.
1 Verwijder de veiligheidsschroeven aan de achterkant van het
toestel.
2 Til de achterplaat omhoog.
3 Pak de draden dicht bij de batterijconnector vast en trek de
connector loodrecht op de printplaat eruit om de
batterijconnector los te koppelen van het toestel.
4 Verwijder de oude batterij van de achterplaat. Let daarbij op
de stand van de batterij.
De batterij zit stevig vast. Mogelijk moet u de batterij met een
niet-scherp, niet-metalen voorwerp eruit wrikken.
5 Plaats de nieuwe batterij in dezelfde stand als de oude
batterij in de achterplaat met het label naar boven.
6 Sluit de batterijconnector van de nieuwe batterij aan op het
toestel.
Als de connector goed is geïnstalleerd, klikt deze vast in de
poort.
7 Controleer of de pakking niet is beschadigd en of deze goed
in de uitsparing zit aan de voorste helft van het toestel.
8 Controleer of de pakking niet is beschadigd en of deze
helemaal rond de USB-opening zit op de achterste helft van
het toestel.
9 Zorg dat de draden naar de batterij niet worden bekneld.
Houd de achterplaat en het toestel stevig tegen elkaar en
plaats alle veiligheidsschroeven terug, maar draai ze nog niet
vast.
10 Controleer of de achterplaat en het toestel volledig tegen
elkaar aanzitten.
11 Draai de schroeven gelijkmatig vast.
12 Controleer of de pakking niet uit het toestel steekt.
Toestelinformatie
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Veiligheidsschroeven
Bovenplaat
Schroeven batterijplaat
Batterijplaat
Batterij
Pakking
Externe behuizing
De batterijmodule van het halsbandtoestel vervangen
Maak het toestel helemaal schoon, droog en stofvrij voordat u
de batterij vervangt. U hebt ook een kleine
kruiskopschroevendraaier nodig en de
veiligheidsschroevendraaier die bij de vervangende batterij is
geleverd.
1 Verwijder de zes schroeven van de bovenplaat en til deze op.
2 Verwijder de twee schroeven van de batterijplaat en til deze
op.
3 Pak de kabeltjes dicht bij de batterijconnector vast en trek de
connector in parallel met de printplaat eruit om de
batterijconnector los te koppelen van het toestel.
4 Verwijder de batterij.
De batterij zit stevig vast. Mogelijk moet u de batterij met een
niet-scherp, niet-metalen voorwerp eruit wrikken.
5 Plaats de nieuwe batterij in de voorste behuizing met het
label van de batterij naar boven en de voorrand van de
batterij onder de rand met de contactpunten van het toestel.
6 Plaats de batterijplaat en de twee schroeven terug en draai
ze vast.
5
7 Controleer of de pakking niet is beschadigd en of deze goed
in de uitsparing zit.
8 Sluit de batterijconnector van de nieuwe batterij aan op het
toestel.
Als de connector goed is geïnstalleerd, klikt deze vast in de
poort.
9 Plaats de voorplaat terug en bevestig deze door de zes
schroeven vast te draaien.
10 Controleer of de pakking niet uit het toestel steekt.
Het toestel registreren
Vul de onlineregistratie nog vandaag in, zodat wij u beter
kunnen helpen.
• Ga naar http://my.garmin.com.
• Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een
veilige plek.
Meer informatie
Meer informatie over dit product vindt u op de Garmin website.
• Ga naar www.garmin.com/outdoor.
• Ga naar http://buy.garmin.com of neem contact op met uw
Garmin dealer voor informatie over optionele accessoires en
vervangingsonderdelen.
®
De gebruikershandleiding downloaden
U kunt de meest recente gebruikershandleiding downloaden op
internet.
1 Ga naar www.garmin.com/manuals/sportpro.
2 Bekijk of download de volledige gebruikershandleiding in de
indeling van uw voorkeur.
6
Toestelinformatie
Index
A
aan-uitknop 1, 2
accessoires 6
B
bark odometer 4
batterij
opladen 1
vervangen 4, 5
blafcorrectie 3, 4
C
contactpunten 1–3
D
de batterij vervangen 4
H
halsband
band bevestigen 1
contactpunten 1, 3
koppelen 2
lampje 4
omdoen 2
opladen 1
halsbandtoestel 1, 2
hond
status 3
training 3
training, basis 3
trainingsintensiteitsniveaus 3
I
intensiteitsniveau
automatisch 3
kiezen 3
vervangen 3
K
knoppen 1
koppelen, halsband 2
O
opladen
halsband 1
handheld 1
P
problemen oplossen 6
productregistratie 6
S
specificaties 4
T
toestel, registratie 6
toestel registreren 6
training
stimulatie 3
toon 3
trilsignaal 3
Index
7
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising