Garmin | DriveTrack™ 70LM | Garmin DriveTrack™ 70LM Īpašnieka rokasgrāmata

Garmin DriveTrack™ 70LM Īpašnieka rokasgrāmata
Garmin DriveTrack™ 70
Īpašnieka rokasgrāmata
© 2016 Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumi
Visas tiesības paturētas. Saskaņā ar autortiesību likumiem šo rokasgrāmatu nedrīkst ne pilnībā, ne daļēji kopēt bez Garmin rakstiskas piekrišanas. Garmin patur tiesības veikt savu produktu
izmaiņas vai uzlabojumus un mainīt šīs rokasgrāmatas saturu, par šādām izmaiņām vai uzlabojumiem nepaziņojot nevienai personai vai organizācijai. Lai saņemtu nesenākos atjauninājumus un
papildinformāciju par šī produkta lietošanu, dodieties uz www.garmin.com.
Garmin un Garmin logotips ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu prečzīmes, kas ir reģistrētas ASV un citās valstīs. Šīs prečzīmes nedrīkst lietot bez skaidri saprotamas Garmin atļaujas.
®
Garmin DriveTrack™, Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ un nüMaps Lifetime™ ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu prečzīmes. Šīs prečzīmes nedrīkst lietot bez skaidri
saprotamas Garmin atļaujas.
Android™ ir Google Inc. prečzīme. Apple un Mac ir Apple Inc. prečzīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs. Teksta zīme Bluetooth un logotips pieder Bluetooth SIG, Inc., un jebkura Garmin
šādas teksta zīmes vai logotipa izmantošana ir saskaņā ar licenci. Foursquare ir Foursquare Labs, Inc., prečzīme ASV un citās valstīs. HD Radio™ un HD logotips ir iBiquity Digital Corporation
prečzīmes. HD Radio tehnoloģija ir ražota saskaņā ar iBiquity Digital Corporation licenci. Patenti ASV un citās valstīs. microSD™ un microSDHC logotips ir SD-3C, LLC prečzīmes.
Windows ,Windows Vista un Windows XP ir Microsoft Corporation Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs reģistrētas prečzīmes.
®
®
®
®
®
®
®
Saturs
Darba sākšana ................................................................ 1
Atbalsts un atjauninājumi ............................................................ 1
Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot Garmin
Express .................................................................................. 1
Garmin DriveTrack 70 ierīces pārskats ...................................... 1
Ierīces pievienošana transportlīdzekļa barošanas avotam ......... 2
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana ................................................ 2
GPS signālu iegūšana ................................................................ 2
Statusa joslas ikonas .................................................................. 2
Ekrāna pogu izmantošana .......................................................... 2
Skaļuma regulēšana ................................................................... 2
Automātiskā skaļuma iespējošana ......................................... 2
Audio miksēšanas izmantošana ............................................ 2
Ekrāna spilgtuma regulēšana ..................................................... 2
Vadītāja informēšanas funkcijas un brīdinājumi......... 3
Vadītāja skaņas brīdinājumu iespējošana un atspējošana ......... 3
Sarkanās gaismas un ātruma kameras ...................................... 3
Navigācija uz galapunktu.............................................. 3
Maršruti ....................................................................................... 3
Maršruta sākšana ....................................................................... 3
Maršruta sākšana, izmantojot karti ........................................ 3
Mājupceļš ............................................................................... 4
Jūsu maršruts kartē .................................................................... 4
Aktīvās braukšanas joslas vadība .......................................... 4
Pagriezienu un virzienu skatīšana ......................................... 4
Visa maršruta skatīšana kartē ............................................... 4
Atrašanās vietas pievienošana maršrutam ................................. 4
Maršruta koriģēšana ................................................................... 4
Nogriešanās uz apvedceļu ......................................................... 5
Apstāšanās maršrutā .................................................................. 5
Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa ...................................... 5
Brauciena plānotājs .................................................................... 5
Brauciena plānošana ............................................................. 5
Saglabāta brauciena navigācija ............................................. 5
Galamērķu secības optimizēšana braucienā ......................... 5
Brauciena atrašanās vietu rediģēšana un pārkārtošana ....... 5
Aktīvā maršruta rediģēšana un saglabāšana ........................ 5
Brauciena maršruta opciju maiņa .......................................... 5
Brauciena plānošana ............................................................. 5
Ieteikto maršrutu izmantošana .................................................... 6
Izvairīšanās no kavēšanās, nodevām un vietām ........................ 6
Izvairīšanās no satiksmes kavējumiem maršrutā .................. 6
Izvairīšanās no maksas ceļiem .............................................. 6
Izvairīties no nodevu uzlīmēm ............................................... 6
Izvairīšanās no ceļiem ar konkrētām iezīmēm ....................... 6
Izvairīšanās no vides zonām .................................................. 6
Pielāgotas izvairīšanās vietas ................................................ 6
Apvidus navigācija ...................................................................... 6
Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana ............... 7
Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot meklēšanas joslu ........ 7
Meklēšanas rezultātu skatīšana kartē ........................................ 7
Meklēšanas zonas maiņa ........................................................... 7
Intereses objekti .......................................................................... 7
Atrašanās vietas atrašana pēc kategorijas ............................ 7
Meklēšana kategorijā ............................................................. 7
Interesējošo objektu naviģēšana vietā ................................... 7
Foursquare ............................................................................. 8
Meklēšanas rīki ........................................................................... 8
Adreses meklēšana ............................................................... 8
Krustpunkta atrašana ............................................................. 8
Pilsētas atrašana ................................................................... 8
Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot koordinātas ............ 8
Nesen atrasto atrašanās vietu skatīšana ................................... 8
Saturs
Nesen atrasto atrašanās vietu notīrīšana .............................. 8
Pēdējās autostāvvietas meklēšana ............................................ 8
Pašreizējās atrašanās vietas informācijas skatīšana ................. 8
Avārijas dienestu un degvielas meklēšana ............................ 8
Norādījumu par pašreizējo atrašanās vietu iegūšana ............ 8
Īsceļa pievienošana .................................................................... 8
Īsceļa noņemšana .................................................................. 8
Atrašanās vietu saglabāšana ..................................................... 8
Atrašanās vietas saglabāšana ............................................... 8
Pašreizējās atrašanās vietas saglabāšana ............................ 9
Saglabātas atrašanās vietas rediģēšana ............................... 9
Kategoriju piešķiršana saglabātai atrašanās vietai ................ 9
Saglabātās atrašanās vietas dzēšana ................................... 9
Kartes lietošana .............................................................. 9
Karšu rīki ..................................................................................... 9
Kartes rīka skatīšana ............................................................. 9
Kartes rīku iespējošana ......................................................... 9
Priekšā ........................................................................................ 9
Nākamo atrašanās vietu skatīšana ........................................ 9
Kategoriju Priekšā pielāgošana ............................................. 9
Brauciena informācija ............................................................... 10
Brauciena datu skatīšana kartē ........................................... 10
Brauciena informācijas lapas skatīšana .............................. 10
Brauciena žurnāla skatīšana ............................................... 10
Brauciena informācijas atiestatīšana ................................... 10
Tālākas satiksmes skatīšana .................................................... 10
Satiksmes skatīšana kartē ................................................... 10
Satiksmes negadījumu meklēšana ...................................... 10
Kartes pielāgošana ................................................................... 10
Kartes slāņu pielāgošana .................................................... 10
Kartes datu lauka maiņa ...................................................... 10
Kartes perspektīvas maiņa .................................................. 10
BirdsEye attēlu bāze ................................................................. 10
Suņu izsekošana.......................................................... 10
Datu saņemšana no mobilās ierīces ........................................ 10
Suņu izsekošana ...................................................................... 10
Suņa statusa ikonas ............................................................. 11
Suņu skatīšana kartē ................................................................ 11
Topogrāfiskās kartes skatīšana ................................................ 11
Satiksmes dati .............................................................. 11
Satiksmes datu saņemšana, izmantojot satiksmes
uztvērēju ................................................................................... 11
Par satiksmes abonomentiem .................................................. 11
Satiksmes abonementu skatīšana ....................................... 11
Abonementa pievienošana .................................................. 11
Satiksmes iespējošana ............................................................. 11
Balss komanda ............................................................. 11
Pamošanās frāzes iestatīšana ................................................. 11
Balss komandas aktivizēšana ................................................... 12
Balss komandu padomi ............................................................ 12
Maršruta sākšana, izmantojot balss komandu ......................... 12
Skaņas izslēgšanas norādījumi ................................................ 12
Balss vadība ............................................................................. 12
Balss vadības konfigurēšana ............................................... 12
Balss vadības izmantošana ................................................. 12
Balss vadības padomi .......................................................... 12
Zvanīšana, izmant. brīvroku sist................................. 12
Tālruņa pāra savienojuma izveidošana .................................... 12
Notiek Bluetooth ierīces atvienošana ....................................... 12
Pārī savienotā tālruņa dzēšana ................................................ 12
Lietotņu izmantošana.................................................. 12
Palīdzības failu skatīšana ......................................................... 12
Palīdzības tematu meklēšana .............................................. 12
Iepriekšējo maršrutu un galapunktu skatīšana ......................... 12
i
Ierīces pielāgošana...................................................... 13
Transportēšanas režīma iestatījumi .......................................... 13
Kartes un transportlīdzekļa iestatījumi ...................................... 13
Karšu iespējošana ............................................................... 13
Navigācijas iestatījumi .............................................................. 13
Aprēķināšanas režīma iestatījumi ........................................ 13
Simulētas atrašanās vietas iestatīšana ............................... 13
Rezerves kameras iestatījumi ................................................... 13
babyCam iestatījumi ................................................................. 13
Bluetooth Iestatījumi ................................................................. 14
Bluetooth atspējošana ......................................................... 14
Displeja iestatījumi .................................................................... 14
Satiksmes iestatījumi ................................................................ 14
Mērvienību un laika iestatījumi ................................................. 14
Laika iestatīšana .................................................................. 14
Valodas un tastatūras iestatījumi .............................................. 14
Tuvuma brīdinājumu iestatījumi ................................................ 14
Ierīces un konfidencialitātes iestatījumi .................................... 14
Iestatījumu atjaunošana ........................................................... 14
Informācija par ierīci.................................................... 14
Specifikācijas ............................................................................ 14
Strāvas kabeļi ........................................................................... 14
Ierīces uzlādēšana ............................................................... 15
Ierīces apkope.............................................................. 15
Ierīces apkope .......................................................................... 15
Ārējā korpusa tīrīšana .......................................................... 15
Skārienjutīgā ekrāna tīrīšana ............................................... 15
Zādzību novēršana .............................................................. 15
Ierīces atiestatīšana .................................................................. 15
Ierīces, stiprinājuma un piesūcējkausa noņemšana ................. 15
Ierīces noņemšana no stiprinājuma ..................................... 15
Stiprinājuma noņemšana no piesūcējkausa ........................ 15
Piesūcējkausa noņemšana no vējstikla ............................... 15
Drošinātāja maiņa transportlīdzekļa strāvas kabelī .................. 15
Traucējummeklēšana ................................................... 15
Piesūcējkauss neturas pie vējstikla .......................................... 15
Mana ierīce nesaņem satelīta signālus .................................... 15
Ierīce manā transportlīdzeklī netiek lādēta ............................... 15
Mani suņi neparādās manā ekrānā .......................................... 15
Mans akumulators izlādējas pārāk ātri ..................................... 16
Mana ierīce datorā netiek parādīta kā noņemams diskdzinis ... 16
Mana ierīce datorā netiek parādīta kā portatīva ierīce ............. 16
Mana ierīce datorā neparādās ne kā portatīva ierīce, ne arī
noņemams diskdzinis vai sējums ............................................. 16
Mans tālrunis neveido savienojumu ar ierīci ............................. 16
Pielikums....................................................................... 16
Atmiņas kartes ievietošana kartēm un datiem .......................... 16
Datu pārvaldība ........................................................................ 16
Par atmiņas kartēm .............................................................. 16
Ierīces pievienošana datoram .............................................. 16
Datu pārsūtīšana no datora ................................................. 16
GPS signālu statusa skatīšana ................................................. 16
Papildu karšu iegāde ................................................................ 17
Piederumu iegāde .....................................................................17
Rādītājs ......................................................................... 18
ii
Saturs
Darba sākšana
BRĪDINĀJUMS
Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto ceļvedi Svarīga informācija
par drošību un ierīci, lai uzzinātu uz ierīci attiecināmos
brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.
• Atjauniniet kartes un programmatūru savā ierīcē (Karšu un
programmatūras atjaunināšana, izmantojot Garmin Express,
1. lappuse).
• Uzstādiet ierīci transportlīdzeklī un pievienojiet to
elektropadevei (Ierīces pievienošana transportlīdzekļa
barošanas avotam, 2. lappuse).
• Iegūstiet GPS signālus (GPS signālu iegūšana,
2. lappuse).
• Noregulējiet skaļumu (Skaļuma regulēšana, 2. lappuse)
un ekrāna spilgtumu (Ekrāna spilgtuma regulēšana,
2. lappuse).
• Naviģējiet uz savu galapunktu (Maršruta sākšana,
3. lappuse).
Atbalsts un atjauninājumi
Garmin Express™ (garmin.com/express) piedāvā vieglu piekļuvi
šiem pakalpojumiem Garmin ierīcēm.
• Produkta reģistrēšana
• Produkta rokasgrāmatas
• Programmatūras atjauninājumi
• Datu augšupielāde Garmin Connect™
• Kartes, diagrammas vai kursa atjauninājumi
• Transportlīdzekļi, balsis un citi papildinājumi
®
6 Noklikšķiniet uz Pievienot ierīci.
Programmatūra Garmin Express nosaka jūsu ierīci.
7 Noklikšķiniet uz Pievienot ierīci.
8 Izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai pievienotu ierīci
programmatūrai Garmin Express.
Kad iestatīšana ir pabeigta, programmatūra Garmin Express
meklē kartes un programmatūras atjauninājumus jūsu ierīcei.
9 Atlasiet opciju:
• Lai instalētu visus pieejamos atjauninājumus, noklikšķiniet
uz Instalēt visu.
• Lai instalētu atsevišķu atjauninājumu, noklikšķiniet uz
Skatīt sīkāku informāciju un atlasiet atjauninājumu.
Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot
Garmin Express
Lai lejupielādētu un instalētu jaunākos karšu un
programmatūras atjauninājumus savai ierīcei, varat izmantot
Garmin Express programmatūru. Karšu atjauninājumi piedāvā
jaunākos pieejamos karšu datus, lai nodrošinātu, ka jūsu ierīce
turpina aprēķināt precīzus un efektīvākos maršrutus uz jūsu
galapunktiem. Garmin Express ir pieejams Windows un Mac
datoriem.
1 Datorā dodieties uz vietni www.garmin.com/express.
®
®
Programmatūra Garmin Express lejupielādē un instalē
atjauninājumus ierīcē. Karšu atjauninājumi ir ļoti lieli, un šis
process lēnākos interneta savienojumos var būt ilgstošs.
Garmin DriveTrack 70 ierīces pārskats
2 Atlasiet opciju:
• Lai instalētu Windows datorā, atlasiet Lejupielādēt
operētājsistēmai Windows.
• Lai instalētu Mac datorā, atlasiet Lejupielādēt
operētājsistēmai Mac.
3 Atveriet lejupielādēto failu un izpildiet ekrānā redzamās
norādes, lai pabeigtu instalēšanu.
4 Sākt Garmin Express.
5 Pievienojiet Garmin ierīci datoram, izmantojot USB kabeli.
➁
➀
➁
Â
Ã
Darba sākšana
Barošanas taustiņš
Mini USB barošanas un datu ports
Kartes un datu atmiņas kartes slots
Mikrofons balss komandai vai zvanīšanai, izmantojot brīvroku
sistēmu
1
Ierīces pievienošana transportlīdzekļa
barošanas avotam
BRĪDINĀJUMS
Šajā ierīcē izmantots litija jonu akumulators. Lai novērstu
personu traumas vai ierīces bojājumu, ko izraisa karstuma
ietekme uz akumulatoru, neglabājiet akumulatoru tiešos saules
staros.
Pirms lietojat ierīci ar akumulatora jaudu, akumulators ir
jāuzlādē.
1 Ievietojiet transportlīdzekļa strāvas kabeli À ierīces USB
portā.
statusa josla kļūst zaļa, ierīce ir ieguvusi satelīta
Kad
signālus un ir gatava navigācijai.
Statusa joslas ikonas
Statusa josla ir novietota galvenās izvēlnes augšdaļā. Statusa
joslas ikonas parāda informāciju par ierīces funkcijām. Varat
atlasīt dažas ikonas, lai mainītu iestatījumus vai skatītu
papildinformāciju.
GPS signāla statuss. Nospiediet un turiet, lai skatītu GPS
precizitāti un iegūto satelīta informāciju (GPS signālu statusa
skatīšana, 16. lappuse).
Bluetooth tehnoloģijas statuss. Atlasiet, lai skatītu Bluetooth
iestatījumus (Bluetooth Iestatījumi, 14. lappuse).
®
Izveidots savienojums zvanīšanai, izmantojot brīvroku
sistēmu. Atlasiet, lai zvanītu (Zvanīšana, izmant. brīvroku
sist., 12. lappuse).
Aktīvs transportēšanas režīms. Atlasiet, lai mainītu transpor­
tēšanas režīmu (Transportēšanas režīma iestatījumi,
13. lappuse).
Pašreizējais laiks. Atlasiet, lai iestatītu laiku (Laika
iestatīšana, 14. lappuse).
Akumulatora uzlādes līmenis.
Temperatūra. Atlasiet, lai skatītu laikapstākļu prognozes.
2 Spiediet stiprinājumu Á uz piesūcējkausa Â, līdz tas iegulst
vietā.
3 Piespiediet piesūcējkausu pie vējstikla un nolieciet sviru Ã
atpakaļ pret vējstiklu.
4 Cilni stiprinājuma augšdaļā ievietojiet spraugā ierīces
aizmugurē.
5 Spiediet stiprinājuma apakšējo daļu ierīcē, līdz dzirdams
klikšķis.
6 Transportlīdzekļa strāvas kabeļa otru galu pievienojiet
transportlīdzekļa strāvas izejai.
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
• Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet barošanas taustiņu vai
pievienojiet ierīci barošanai.
• Lai pārslēgtu ierīci enerģijas taupīšanas režīmā, nospiediet
barošanas taustiņu, kamēr ierīce ir ieslēgta.
Enerģijas taupīšanas režīmā ekrāns ir izslēgts, un ierīce
izmanto ļoti maz enerģijas, bet to var nekavējoties atjaunot
lietošanas režīmā.
IETEIKUMS. ierīci varat uzlādēt ātrāk, akumulatora uzlādes
laikā to pārslēdzot enerģijas taupīšanas režīmā.
• Lai pilnīgi izslēgtu ierīci, turiet barošanas taustiņu nospiestu,
līdz ekrānā redzama uzvedne, un atlasiet Izslēgts.
Uzvedne tiks parādīta pēc piecām sekundēm. Ja atlaidīsiet
barošanas taustiņu pirms uzvednes parādīšanas, ierīce
pāries enerģijas taupīšanas režīmā.
GPS signālu iegūšana
Kad jūs ieslēdzat navigācijas ierīci, GPS uztvērējam ir jāapkopo
satelīta dati un jānosaka pašreizējā atrašanās vieta.
statusa
joslā norāda satelīta signāla stiprumu. Satelīta signālu iegūšanai
nepieciešamais laiks ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, tostarp
tā, cik tālu esat no vietas, kur pēdējo reizi lietojāt navigācijas
ierīci, vai debesis ir skaidras un cik sen pēdējo reizi lietojāt
navigācijas ierīci. Ieslēdzot navigācijas ierīci pirmo reizi,
iespējams, satelīta signālu iegūšanai vajadzēs vairākas minūtes.
1 Ieslēdziet ierīci.
2 Pagaidiet, līdz ierīce atrod satelītus.
3 Ja nepieciešams, izejiet ārā atklātā vietā — prom no
augstceltnēm un kokiem.
2
Ekrāna pogu izmantošana
Ekrāna pogas ļauj naviģēt pa ierīces lapām, izvēlnēm un izvēļņu
opcijām.
• Atlasiet , lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
• Lai ātri atgrieztos galvenajā izvēlnē, nospiediet un turiet .
• Atlasiet vai , lai ritinātu pa sarakstiem vai izvēlnēm.
• Lai ātrāk ritinātu, turiet nospiestu vai .
• Lai skatītu ar kontekstu saistītu pašreizējā ekrāna opciju
izvēlni, atlasiet .
Skaļuma regulēšana
1 Atlasiet Skaļums.
2 Atlasiet opciju:
• Izmantojiet slīdņa joslu, lai regulētu skaņu.
• Atlasiet , lai izslēgtu ierīces skaņu.
• Atlasiet , lai skatītu papildiespējas.
Automātiskā skaļuma iespējošana
Ierīce var automātiski palielināt vai samazināt skaļumu,
pamatojoties uz fona trokšņu līmeni.
1 Atlasiet Skaļums > .
2 Atlasiet Automātiskais skaļums.
Audio miksēšanas izmantošana
Audio miksēšanu varat izmantot, lai iestatītu skaļuma līmeni
dažādiem audio veidiem, piemēram, navigācijas uzvednēm vai
tālruņa zvaniem. Katra audio veida līmenis ir procentuāla daļa
no galvenās skaņas.
1 Atlasiet Skaļums.
2 Atlasiet > Audio miksēšana.
3 Lai pielāgotu skaņu katram audio veidam, izmantojiet slīdņus.
Ekrāna spilgtuma regulēšana
1 Atlasiet Iestatījumi > Displejs > Spilgtums.
2 Izmantojiet slīdņa joslu, lai regulētu spilgtumu.
Darba sākšana
Vadītāja informēšanas funkcijas un
brīdinājumi
IEVĒRĪBAI
Vadītāja brīdinājumiem un ātruma ierobežojuma funkcijām ir
tikai informatīvs raksturs, un tie neaizstāj vadītāja pienākumu
ievērot visas izvietotās ātruma ierobežojuma zīmes un braucot
vienmēr rūpīgi izvērtēt situāciju uz ceļa. Garmin neuzņemas
atbildību par soda naudām vai brīdinājumiem, kurus varat
saņemt, neievērojot visus piemērojamos satiksmes noteikumus
un ceļazīmes.
Ierīce piedāvā funkcijas, kas var palīdzēt sekmēt drošu
braukšanu un uzlabot efektivitāti pat laikā, kad braucat pa labi
pazīstamu teritoriju. Ierīce atskaņo skaņas signālu vai ziņojumu
un parāda katra brīdinājuma informāciju. Skaņas signālu vai
ziņojumu katram brīdinājuma veidam varat iespējot vai atspējot.
Ne visi brīdinājumi visos reģionos ir pieejami.
Skolas zona vai tuvumā ir skola: ierīce atskaņo skaņas
signālu un parāda attālumu līdz priekšā esošajai skolai vai
skolas zonai, kā arī ātruma ierobežojumu (ja pieejams).
Ātruma ierobežojuma samazināšana: ierīce atskaņo skaņas
signālu un parāda priekšā esošo ātruma ierobežojumu, lai
varat sagatavoties samazināt ātrumu.
Ātruma ierobežojums pārsniegts: ierīce atskaņo skaņas
signālu un ātruma ierobežojuma ikonā parāda sarkanu
robežu, kad pārsniedzat noteikto ātruma ierobežojumu uz
ceļa, pa kuru braucat.
Nepareizs kustības virziens vienvirzienā ielā: ierīce atskaņo
ziņojumu un parāda pilnekrāna brīdinājumu, ja vienvirziena
ielā braucat nepareizā kustības virzienā. Ekrāna malas būs
redzamas sarkanā krāsā un ekrāna augšdaļā saglabāsies
brīdinājums, līdz izbrauksiet no vienvirziena ielas vai
mainīsiet braukšanas virzienu.
Dzelzceļa pārbrauktuve: ierīce atskaņo skaņas signālu un
parāda attālumu līdz nākamajai dzelzceļa pārbrauktuvei.
Uzmanību, dzīvnieki uz ceļa: ierīce atskaņo skaņas signālu un
parāda attālumu līdz nākamajai dzīvnieku šķērsošanas vietai.
Līkums: ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda attālumu līdz
ceļa līkumam.
Lēnāka satiksme: ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda
attālumu līdz lēnākas satiksmes zonai, kad tuvojaties lēnākas
satiksmes zonai lielākā ātrumā. Lai izmantotu šo funkciju,
ierīcei ir jāsaņem satiksmes informācija (Satiksmes datu
saņemšana, izmantojot satiksmes uztvērēju, 11. lappuse).
Brīdinājums par nogurumu: ierīce atskaņo skaņas signālu un
iesaka nākamās apstāšanās vietas atpūtai, ja braucat bez
apstāšanās vairāk nekā divas stundas.
Vadītāja skaņas brīdinājumu iespējošana un
atspējošana
Atsevišķus vadītāja skaņas brīdinājumus varat izslēgt. Vizuālais
brīdinājums ir redzams arī pēc skaņas brīdinājuma
atspējošanas.
1 Atlasiet Iestatījumi > Karte un transp. > Sk.brīd.signāli
vadītājam.
2 Atlasiet vai notīriet izvēles rūtiņu blakus katram
brīdinājumam.
Sarkanās gaismas un ātruma kameras
IEVĒRĪBAI
Garmin neuzņemas atbildību par sarkanās gaismas vai ātruma
kameru datubāzes lietošanas precizitāti vai sekām.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visiem reģioniem vai
produkta modeļiem.
Vadītāja informēšanas funkcijas un brīdinājumi
Informācija par sarkanās gaismas un ātruma kamerām
noteiktiem produkta modeļiem ir pieejama dažos reģionos. Lai
pārbaudītu pieejamību un savietojamību vai iegādātos
abonementu vai vienreizēju atjauninājumu, dodieties uz
garmin.com/speedcameras. Jebkurā laikā jūs varat iegādāties
jaunu reģionu vai pagarināt jau esošo abonementu.
Lai atjauninātu savas ierīces kameru datubāzi, dodieties uz
mygarmin.com. Lai saņemtu visjaunāko kameru informāciju,
ierīce ir bieži jāatjaunina.
Dažām ierīcēm un reģioniem sarkanās gaismas vai ātruma
kameru pamatdati var būt iekļauti jūsu ierīcē. Iekļautie dati
neietver atjauninājumus vai abonementu.
Navigācija uz galapunktu
Maršruti
Maršruts ir ceļš no jūsu pašreizējās atrašanās vietas līdz vienam
vai vairākiem galamērķiem.
• Ierīce aprēķina ieteicamo maršrutu līdz jūsu galamērķim,
pamatojoties uz iestatītajām prioritātēm, tostarp maršruta
aprēķināšanas režīmu (Maršruta aprēķināšanas režīma
maiņa, 5. lappuse) and avoidances (Izvairīšanās no
kavēšanās, nodevām un vietām, 6. lappuse).
• Ierīce var automātiski izvairīties arī no tādiem ceļiem, kuri
aktīvajam transportlīdzekļa profilam nav piemēroti.
• Sava galamērķa navigāciju varat ātri sākt, izmantojot ieteikto
maršrutu, vai arī varat atlasīt alternatīvu maršrutu (Maršruta
sākšana, 3. lappuse).
• Ja ir noteikti maršruti, kuri ir jāizmanto vai no kuriem ir
jāizvairās, varat maršrutu pielāgot (Maršruta koriģēšana,
4. lappuse).
• Maršrutam varat pievienot vairākus galamērķus (Atrašanās
vietas pievienošana maršrutam, 4. lappuse).
Maršruta sākšana
1 Atlasiet Kurp? un meklējiet atrašanās vietu (Atrašanās vietu
meklēšana un saglabāšana, 7. lappuse).
2 Atlasiet atrašanās vietu.
3 Atlasiet opciju:
• Lai sāktu navigāciju, izmantojot ieteikto maršrutu, atlasiet
Sākt!.
• Lai izvēlētos alternatīvu maršrutu, atlasiet , un atlasiet
maršrutu.
Alternatīvie maršruti ir redzami pa labi no kartes.
• Lai rediģētu maršruta kursu, atlasiet > Rediģēt
maršrutu un pievienojiet pielāgošanas punktus
maršrutam (Maršruta koriģēšana, 4. lappuse).
Ierīce aprēķina maršrutu uz atrašanās vietu un vada turp,
izmantojot balss uzvednes un informāciju kartē (Jūsu maršruts
kartē, 4. lappuse). Jūsu maršruta galveno ceļu
priekšskatījums vairākas sekundes ir redzams kartes malā.
Ja jāapstājas papildu galamērķos, šīs atrašanās vietas varat
pievienot savam maršrutam (Atrašanās vietas pievienošana
maršrutam, 4. lappuse).
Maršruta sākšana, izmantojot karti
Maršrutu varat sākt, atlasot atrašanās vietu kartē.
1 Atlasiet Skatīt karti.
2 Lai parādītu meklējamo zonu, pārvelciet un tālummainiet
kartes mērogu.
3 Ja vajadzīgs, atlasiet , lai filtrētu parādītos interesējošos
objektus pēc kategorijas.
Atrašanās vietu atzīmes ( vai zils punkts) redzamas kartē.
3
4 Atlasiet opciju:
• Atlasiet atrašanās vietas marķieri.
• Atlasiet punktu, piemēram, ielas, krustpunkta vai adreses
atrašanās vietu.
5 Atlasiet Sākt!.
Mājupceļš
Pirmo reizi, sākot maršrutu uz mājām, ierīces uzvedne lūgs
ievadīt māju atrašanās vietu.
1 Atlasiet Kurp? > Doties mājup
2 Vajadzības gadījumā ievafiet māju atrašanās vietu.
Māju atrašanās vietas rediģēšana
1 Atlasiet Kurp? > > Iest. māju atraš. vietu.
2 Ievadiet māju atrašanās vietu.
Jūsu maršruts kartē
Brauciena laikā ierīce vada jūs uz galapunktu, izmantojot balss
uzvednes un informāciju kartē. Norādes par nākamo
pagriezienu, izeju vai citām darbībām ir redzamas kartes
augšdaļā.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Nākamā darbība maršrutā. Norāda nākamo pagriezienu, izeju vai
citu darbību un joslu, pa kuru jums jābrauc, ja pieejama.
Attālums līdz nākamajai darbībai.
Ar nākamo darbību saistītās ielas vai izejas nosaukums.
Kartē izcelts maršruts.
Nākamā darbība maršrutā. Bultiņas kartē norāda nākamo darbību
atrašanās vietu.
Transportlīdzekļa ātrums.
Tā ceļa nosaukums, pa kuru jūs braucat.
Aplēstais ierašanās laiks.
IETEIKUMS. šim laukam varat pieskarties, lai mainītu tajā rādīto
informāciju (Kartes datu lauka maiņa, 10. lappuse).
Aktīvās braukšanas joslas vadība
Ja, braucot maršrutā, tuvojaties pagriezienam, blakus kartei
parādās detalizēta ceļa simulācija (ja pieejama). Krāsaina līnija
À norāda piemēroto pagrieziena joslu.
Pagriezienu un virzienu skatīšana
Naviģējot maršrutā, varat skatīt nākamos pagriezienus, joslu
maiņu vai citus virzienus maršrutā.
1 Kartē kā opciju atlasiet:
4
• Lai skatītu nākamos pagriezienus un virzienus navigācijas
laikā, atlasiet > Pagriezieni.
Kartes rīks blakus kartei rāda nākamos četrus
pagriezienus vai virzienus. Saraksts tiek atjaunināts
automātiski, kad naviģējat maršrutā.
• Lai skatītu pilnīgu pagriezienu un virzienu sarakstu visā
maršrutā, atlasiet teksta joslu kartes augšdaļā.
2 Atlasiet pagriezienu vai virzienu (izvēles).
Tiek parādīta sīka informācija. Galveno ceļu krustojumiem
var tikt parādīts krustojuma attēls, ja tāds ir pieejams.
Visa maršruta skatīšana kartē
1 Maršruta navigācijas laikā izvēlieties jebkuru vietu kartē.
2 Atlasiet .
Atrašanās vietas pievienošana maršrutam
Lai pievienotu maršrutā atrašanās vietu, maršruts ir jānaviģē
(Maršruta sākšana, 3. lappuse).
Varat pievienot atrašanās vietas maršruta vidū vai beigās.
Piemēram, kā nākamo galamērķi savā maršrutā varat pievienot
degvielas uzpildes staciju
IETEIKUMS. lai izveidotu sarežģītus maršrutus ar daudziem
galamērķiem vai plānotām pieturām, varat izmantot brauciena
plānotāju, lai plānotu, veidotu grafiku un saglabātu savu
braucienu (Brauciena plānošana, 5. lappuse).
1 Kartē atlasiet > Kurp?.
2 Meklējiet atrašanās vietu (Atrašanās vietu meklēšana un
saglabāšana, 7. lappuse).
3 Atlasiet atrašanās vietu.
4 Atlasiet Sākt!.
5 Atlasiet opciju:
• Lai pievienotu atrašanās vietu kā nākamo galamērķi
maršrutā, atlasiet Pievienot kā nākamo pieturu.
• Lai pievienotu atrašanās vietu maršruta beigās, atlasiet
Piev. kā pēd. pieturu.
• Lai pievienotu atrašanās vietu un rediģētu galamērķu
secību maršrutā, atlasiet Piev. aktīv. maršrutam.
Ierīce pārrēķina maršrutu, lai iekļautu pievienoto atrašanās
vietu, un vada uz galamērķiem noteiktajā secībā.
Maršruta koriģēšana
Lai maršrutu koriģētu, tas ir jāsāk (Maršruta sākšana,
3. lappuse).
Maršrutu varat manuāli koriģēt, lai mainītu tā kursu. Tas ļauj
virzīt maršrutu, lai izmantotu noteiktu ceļu vai dotos caur
noteiktu teritoriju, nepievienojot maršrutā galamērķi.
1 Pieskarieties jebkurai vietai kartē.
2 Atlasiet .
Ierīce pāriet maršruta koriģēšanas režīmā.
3 Atlasiet kartē atrašanās vietu.
IETEIKUMS. varat atlasīt, , lai tuvinātu kartē un atlasītu
precīzāku atrašanās vietu.
Ierīce pārrēķina maršrutu, lai brauciens virzītos cauri
atlasītajai atrašanās vietai.
4 Ja nepieciešams, atlasiet opciju:
• Lai pievienotu maršrutam citus koriģējamos punktus,
atlasiet kartē papildu atrašanās vietas.
• Lai pārvietotu koriģēšanas punktu, atlasiet .
5 Kad maršruta koriģēšana ir pabeigta, atlasiet Sākt!.
Navigācija uz galapunktu
Nogriešanās uz apvedceļu
Varat izmantot apvedceļu norādītā maršruta posmā vai ap
noteiktiem ceļiem. Tas ir noderīgi, ja konstatējat būvdarbu
zonas, slēgtus ceļus vai sliktus ceļa apstākļus.
1 Kartē atlasiet > Mainīt maršrutu.
IETEIKUMS. ja rīka Mainīt maršrutu kartes rīku izvēlnē nav,
to varat pievienot (Kartes rīku iespējošana, 9. lappuse).
2 Atlasiet opciju:
• Lai nogrieztos uz apvedceļu noteiktā maršruta posmā,
atlasiet Apvedceļš pēc attāluma.
• Lai izmantotu apvedceļu noteiktam maršruta posmam,
atlasiet Apvedceļš pēc ceļa.
• Lai atrastu jaunu maršrutu, atlasiet Apvedceļš.
Apstāšanās maršrutā
Kartē atlasiet
> Apturēt.
Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Aprēķināšanas režīms.
2 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Īsāks laiks, lai aprēķinātu maršrutus, kurus var
ātrāk veikt, bet kuriem ir lielāks attālums.
• Atlasiet Bezceļa, lai aprēķinātu maršrutus no punkta līdz
punktam (bez ceļiem).
• Atlasiet Mazāks attālums, lai aprēķinātu maršrutus,
kuriem ir mazāks attālums, bet braukšanai nepieciešams
ilgāks laiks.
Brauciena plānotājs
Brauciena plānotāju varat izmantot, lai izveidotu vai saglabātu
braucienu, ko varat naviģēt vēlāk. Tas var būt noderīgi, plānojot
piegādes maršrutu, atvaļinājumu vai maršruta braucienu.
Saglabāto braucienu varat rediģēt, lai papildus pielāgotu, tostarp
varat pārkārtot atrašanās vietas, uzlabot pieturu secību,
pievienot plānošanas informāciju un izveidošanas punktus.
Brauciena plānotāju varat arī izmantot, lai rediģētu un saglabātu
aktīvo maršrutu.
Brauciena plānošana
Brauciens var ietvert daudzus galamērķus, un tam ir jāietver
vismaz viena sākuma atrašanās vieta un viens galamērķis.
Sākuma atrašanās vieta ir tā atrašanās vieta, no kuras plānojat
sākt braucienu. Ja sākat naviģēt braucienu no citas atrašanās
vietas, ierīce piedāvā iespēju maršrutēt vispirms uz sākuma
atrašanās vietu. Apļveida braucienam sākuma atrašanās vieta
un galamērķis var būt viens un tas pats.
1 Atlasiet Lietotnes > Brauciena plānotājs > > Izveidot
braucienu.
2 Atlasiet Atlasiet sākuma atrašanās vietu.
3 Atrodiet sākumpunkta atrašanās vietu un atlasiet Atlasīt.
4 Atlasiet Atlasīt galapunktu.
5 Izvēlieties galamērķa atrašanās vietu un atlasiet Atlasīt.
6 Atlasiet Pievienot atrašanās vietu, lai pievienotu vairāk
atrašanās vietu (izvēles).
7 Pēc visu vajadzīgo atrašanās vietu pievienošanas atlasiet
Nakamais > Saglabāt.
8 Ievadiet nosaukumu un atlasiet Pabeigts.
Saglabāta brauciena navigācija
1 Atlasiet Lietotnes > Brauciena plānotājs.
2 Atlasiet saglabātu braucienu.
3 Atlasiet Sākt!.
4 Atlasiet pirmo atrašanās vietu, uz kuru naviģēt, pēc tam
Ierīce aprēķina maršrutu no jūsu pašreizējās atrašanās vietas
uz atlasīto atrašanās vietu un pēc tam secīgi vada jūs uz
pārējiem brauciena galamērķiem.
Galamērķu secības optimizēšana braucienā
Ierīce var automātiski optimizēt galamērķu secību braucienā, lai
izveidotu īsāku un efektīvāku maršrutu. Optimizējot secību,
sākuma atrašanās vieta un galamērķis netiek mainīti.
Rediģējot braucienu, atlasiet
> Optimizēt secību.
Brauciena atrašanās vietu rediģēšana un
pārkārtošana
1 Atlasiet Lietotnes > Brauciena plānotājs.
2 Atlasiet saglabātu braucienu.
3 Atlasiet atrašanās vietu.
4 Atlasiet opciju:
• Lai atrašanās vietu pārvietotu uz augšu vai uz leju, atlasiet
un velciet atrašanās vietu un jaunu pozīciju braucienā.
• Lai pievienotu jaunu atrašanās vietu pēc atlasītās
atrašanās vietas, atlasiet .
• Lai noņemtu atrašanās vietu, atlasiet .
Aktīvā maršruta rediģēšana un saglabāšana
Ja maršruts ir aktīvs, brauciena plānotāju varat izmantot, lai
rediģētu un saglabātu savu maršrutu kā braucienu.
1 Atlasiet Lietotnes > Brauciena plānotājs > Mans aktīvais
maršruts.
2 Rediģējiet maršrutu, izmantojot jebkuras brauciena plānotāja
funkcijas.
Maršruts tiek pārrēķināts katru reizi, kad veicat izmaiņas.
3 Atlasiet Saglabāt, lai saglabātu maršrutu kā braucienu, kuru
varat naviģēt atkal vēlāk (izvēles).
Brauciena maršruta opciju maiņa
Jūs varat pielāgot to, kā ierīce aprēķina maršrutu, kad sākat
braucienu.
1 Atlasiet Lietotnes > Brauciena plānotājs.
2 Atlasiet saglabātu braucienu.
3 Atlasiet transportlīdzekļa profila ikonu, pēc tam atlasiet
transportlīdzekli, kuru plānojat izmantot, naviģējot braucienā
(izvēles).
4 Atlasiet > Brauciena iestatījumi.
5 Atlasiet opciju:
• Lai pievienotu braucienam pielāgošanas punktus, atlasiet
Izveidot maršrutu un izpildiet ekrānā redzamās norādes
(Maršruta koriģēšana, 4. lappuse).
• Lai mainītu brauciena aprēķināšanas režīmu, atlasiet
Maršruta izvēle (Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa,
5. lappuse).
Kad sāksiet naviģēt braucienu, ierīce automātiski pārslēgsies uz
atlasīto transportlīdzekļa profilu.
Brauciena plānošana
Katrai atrašanās vietai braucienā varat pievienot plānošanas
informāciju, tostarp vēlamo ierašanās laiku un uzturēšanās
ilgumu katrā atrašanās vietā. Tas palīdzēs plānot izbraukšanu,
lai laikus nonāktu brauciena atrašanās vietās.
1 Atlasiet Lietotnes > Brauciena plānotājs.
2 Atlasiet braucienu.
3 Atlasiet > Brauciena iestatījumi > Rediģēt plānu.
4 Atlasiet atrašanās vietu un sekojiet norādēm ekrānā, lai
ievadītu plāna informāciju.
IETEIKUMS. ja braucienā ir jāplāno vairākas atrašanās
vietas, jāsāk no brauciena sākumā un jāvirzās līdz galam.
atlasiet Sākt.
Navigācija uz galapunktu
5
5 Lai ievadītu plāna informāciju papildu atrašanās vietām,
atkārtojiet 4. darbību.
6 Kad pabeigsiet, atlasiet Saglabāt.
Naviģējot maršrutu, jāizbrauc līdz sākumpunktā parādītajam
laikam, lai pieturas un galapunktus sasniegtu plānotajā laikā.
Plāns ir tikai aplēses. Faktiskos ierašanās laikus var ietekmēt
satiksmes apstākļi, būvdarbi un cita veida kavēšanās.
Ieteikto maršrutu izmantošana
Lai izmantotu šo funkciju, ir jāsaglabā vismaz viena atrašanās
vieta un jāiespējo brauciena vēstures funkcija (Ierīces un
konfidencialitātes iestatījumi, 14. lappuse).
Izmantojot funkciju myTrends™, ierīce paredz galapunktu,
pamatojoties uz jūsu brauciena vēsturi, nedēļas dienu un
pulksteņa laiku. Pēc vairākkārtējiem braucieniem uz saglabāto
vietu šī vieta var tikt parādīta navigācijas joslas kartē ar
aprēķināto brauciena laiku un satiksmes informāciju.
Atlasiet navigācijas joslu, lai skatītu ieteikto maršrutu uz
atrašanās vietu.
Izvairīšanās no kavēšanās, nodevām un
vietām
Izvairīšanās no satiksmes kavējumiem maršrutā
Lai izvairītos no satiksmes kavējumiem, ir jāsaņem satiksmes
informācija (Satiksmes datu saņemšana, izmantojot satiksmes
uztvērēju, 11. lappuse).
Pēc noklusējuma ierīce optimizē maršrutu, lai automātiski
izvairītos no satiksmes kavējumiem. Ja šī opcija satiksmes
iestatījumos (Satiksmes iestatījumi, 14. lappuse) ir atspējota,
satiksmes kavējumus varat skatīt un no tiem izvairīties manuāli.
1 Maršruta navigācijas laikā atlasiet > Satiksme.
2 Atlasiet Alternatīvs maršruts, ja pieejams.
3 Atlasiet Sākt!.
Izvairīšanās no maksas ceļiem
Ierīce var izvairīties veidot maršrutu pa teritorijām, kur jāmaksā
nodevas, piemēram, maksas ceļiem, maksas tiltiem vai
sastrēgumu posmiem. Ierīce joprojām var iekļaut maksas
teritoriju maršrutā, ja citi saprātīgi maršruti nav pieejami.
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija.
2 Atlasiet opciju:
PIEZĪME. šī izvēlne mainās, balstoties uz zonu, kurā
atrodaties, un kartes datiem jūsu ierīcē.
• Atlasiet Maksas ceļi.
• Atlasiet Nodevas un maksas > Maksas ceļi.
3 Atlasiet opciju:
• Lai katru reizi jautātu pirms maršrutēšanas cauri maksas
teritorijai, atlasiet Vienmēr jautāt.
• Lai vienmēr izvairītos no nodevām, atlasiet Izvairīties.
• Lai vienmēr atļautu nodevas, atlasiet Atļaut.
4 Atlasiet Saglabāt.
Izvairīties no nodevu uzlīmēm
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.
Kartes dati jūsu ierīcē var ietvert sīku nodevu uzlīmju informāciju
dažām valstīm. Katrai valstij varat izvairīties no nodevu uzlīmēm
vai atļaut tās.
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Nodevas un maksas >
Ceļa nodevas uzlīmes.
2 Atlasiet valsti.
3 Atlasiet opciju:
• Lai katru reizi pirms maršrutēšanas caur maksas teritoriju
jautātu, atlasiet Vienmēr jautāt.
6
• Lai vienmēr izvairītos no nodevām, atlasiet Izvairīties.
• Lai vienmēr atļautu nodevas, atlasiet Atļaut.
4 Atlasiet Saglabāt.
Izvairīšanās no ceļiem ar konkrētām iezīmēm
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Izvairīšanās.
2 Atlasiet ceļu īpašības, no kurām maršrutos vēlaties izvairīties,
un atlasiet Saglabāt.
Izvairīšanās no vides zonām
Ierīce var izvairīties no zonām, kurās ir vides vai izmešu
ierobežojumi, kas var attiekties uz jūsu transportlīdzekli. Šī
opcija piemērojama transportlīdzekļa veidam aktīvajā
transportlīdzekļa profilā.
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Vides zonas.
2 Atlasiet opciju:
• Lai katru reizi pirms maršrutēšanas cauri vides zonai
jautātu, atlasiet Vienmēr jautāt.
• Lai vienmēr izvairītos no vides zonām, atlasiet Izvairīties.
• Lai vienmēr atļautu vides zonas, atlasiet Atļaut.
3 Atlasiet Saglabāt.
Pielāgotas izvairīšanās vietas
Pielāgotas izvairīšanās ļauj atlasīt noteiktas zonas vai ceļa
posmus, no kuriem ir jāizvairās. Ierīce, aprēķinot maršrutu,
izvairās no šīm zonām vai ceļa posmiem, ja vien ir pieejams cits
pieņemams maršruts.
Izvairīšanās no ceļa
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Pielāgotas izvairīšanās
2
3
4
5
vietas.
Atlasiet Pievienot izvairīšanās ceļu.
Atlasiet tā ceļa posma sākumpunktu, no kura jāizvairās, un
atlasiet Nakamais.
Atlasiet ceļa posma galapunktu un atlasiet Nakamais.
Atlasiet Pabeigts.
Izvairīšanās no zonas
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Pielāgotas izvairīšanās
vietas.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet Pievienot izvairīšanās ceļu.
3 Atlasiet Pievien. izvairīšanās vietu.
4 Atlasiet tās zonas augšējo kreiso stūri, no kuras ir jāizvairās,
un atlasiet Nakamais.
5 Atlasiet tās zonas apakšējo labo stūri, no kuras ir jāizvairās,
un atlasiet Nakamais.
Atlasītā zona kartē ir ieēnota.
6 Atlasiet Pabeigts.
Pielāgotas izvairīšanās vietas atspējošana
Pielāgotu izvairīšanās vietu varat atspējot, to nedzēšot.
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Pielāgotas izvairīšanās
vietas.
2 Atlasiet izvairīšanās vietu.
3 Atlasiet > Atspējot.
Pielāgotu izvairīšanās vietu dzēšana
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Pielāgotas izvairīšanās
vietas.
2 Atlasiet opciju:
• Lai dzēstu visas pielāgotās izvairīšanās vietas, atlasiet
• Lai dzēstu vienu pielāgoto izvairīšanās vietu, atlasiet
izvairīšanās vietu un atlasiet
> Dzēst.
.
Apvidus navigācija
Ja navigācijas laikā nesekojat ceļam, lietojiet bezceļu režīmu.
Navigācija uz galapunktu
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija.
2 Atlasiet Aprēķināšanas režīms > Bezceļa > Saglabāt.
Nākamais maršruts tiks aprēķināts kā taisna līnija uz
atrašanās vietu.
Atrašanās vietu meklēšana un
saglabāšana
Ierīcē ielādētajās kartēs ir, piemēram, restorānu, viesnīcu un
autoservisa uzņēmumu un ielu atrašanās vietas sīka
informācija. Izvēlne Kurp? palīdz atrast galamērķi, piedāvājot
vairākas šīs informācijas pārlūkošanas, meklēšanas un
saglabāšanas metodes.
• Ievadiet meklēšanas nosaukumus, lai ātri meklētu visu
atrašanās vietas informāciju (Atrašanās vietas meklēšana,
izmantojot meklēšanas joslu, 7. lappuse).
• Pārlūkojiet vai meklējiet iepriekš ielādes interesējošos
objektus pēc kategorijas (Intereses objekti, 7. lappuse).
• Meklējiet un pārbaudiet Foursquare interesējošos objektus
(Meklē Foursquare interesējošos objektus, 8. lappuse).
• Izmantojiet meklēšanas rīkus, lai atrastu noteiktas atrašanās
vietas, piemēram, adreses, krustojumus vai ģeogrāfiskās
koordinātas (Meklēšanas rīki, 8. lappuse).
• Meklējiet citas pilsētas vai teritorijas tuvumā (Meklēšanas
zonas maiņa, 7. lappuse).
• Saglabājiet atrašanās vietu izlases, lai nākotnē tās ātri
atrastu (Atrašanās vietu saglabāšana, 8. lappuse).
• Atgriezieties nesen atrastajās atrašanās vietās (Nesen
atrasto atrašanās vietu skatīšana, 8. lappuse).
®
Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot
meklēšanas joslu
Varat izmantot meklēšanas joslu, lai meklētu atrašanās vietas,
ievadot kategoriju, nosaukumu, adresi vai pilsētu.
1 Atlasiet Kurp?.
2 Meklēšanas joslā atlasiet Ievadīt meklējamo.
3 Ievadiet visu meklēšanas nosaukumu vai tā daļu.
Zem meklēšanas joslas tiek parādīti ieteiktie meklēšanas
nosaukumi.
4 Atlasiet opciju:
• Lai meklētu uzņēmuma nosaukumu, ievadiet kategorijas
nosaukumu, piemēram, „kinoteātri”.
• Lai meklētu uzņēmumu pēc nosaukuma, ievadiet visu
nosaukumu vai tā daļu.
• Lai meklētu adresi tuvumā, ievadiet mājas numuru un
ielas nosaukumu.
• Lai meklētu adresi citā pilsētā, ievadiet mājas numuru,
ielas nosaukumu, pilsētu un apgabalu.
• Lai meklētu pilsētu, ievadiet pilsētu un apgabalu.
• Lai meklētu koordinātas, ievadiet ģeogrāfiskā platuma un
garuma koordinātas.
5 Atlasiet opciju:
• Lai meklētu, izmantojot ieteicamo meklēšanas
nosaukumu, atlasiet attiecīgo nosaukumu.
• Lai meklētu, izmantojot ievadīto tekstu, atlasiet .
6 Ja nepieciešams, atlasiet atrašanās vietu.
Meklēšanas rezultātu skatīšana kartē
Atrašanās vietas meklēšanas rezultātus varat skatīt kartē, nevis
sarakstā.
1 Atrašanās vietas meklēšanas rezultātos atlasiet .
Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana
Kartē jūsu meklēšanas rezultātos tiek rādīta tuvākā
atrašanās vieta. norāda citu meklēšanas rezultātu
atrašanās vietas.
2 Atlasiet vienu vai vairākas opcijas:
• Lai skatītu vairāk meklēšanas rezultātu, pieskarieties
kartei un velciet to.
• Lai atlasītu citu atrašanās vietu, atlasiet .
• Lai skatītu sīkāku informāciju par atrašanās vietu un tās
maršrutus, kartes apakšējā daļā atlasiet atrašanās vietas
aprakstu.
• Lai sāktu naviģēšanu uz atlasīto atrašanās vietu, atlasiet
Sākt!.
Meklēšanas zonas maiņa
Pēc noklusējuma ierīce meklē pašreizējās atrašanās vietas
tuvumā. Varat meklēt arī citās zonās, piemēram, jūsu galamērķa
vai citas pilsētas tuvumā vai jūsu aktīvā maršruta ceļā.
1 Galvenajā izvēlnē atlasiet Kurp?.
2 Atlasiet .
3 Atlasiet opciju.
Intereses objekti
Interesējošais objekts ir tāda vieta, kas jums var būt noderīga
vai interesanta. Interesējošie objekti tiek kārtoti pēc kategorijas
un var ietvert populārus ceļojuma galamērķus, piemēram,
degvielas uzpildes stacijas, restorānus, viesnīcas un izklaides
norišu vietas.
Atrašanās vietas atrašana pēc kategorijas
1 Atlasiet Kurp?.
2 Atlasiet kategoriju vai atlasiet Kategorijas.
3 Ja nepieciešams, atlasiet apakškategoriju.
4 Atlasiet atrašanās vietu.
Meklēšana kategorijā
Kad ir pabeigta interesējošā objekta meklēšana, dažas
kategorijas var rādīt ātrās meklēšanas sarakstu, kurā redzami
pēdējie četri atlasītie galapunkti.
1 Atlasiet Kurp? > Kategorijas.
2 Atlasiet kategoriju.
3 Atlasiet opciju:
• Ātrās meklēšanas sarakstā ekrāna labajā pusē atlasiet
galamērķi.
Ātrās meklēšanas saraksts ietver pēdējās atlasītajā
kategorijā atrastās atrašanās vietas.
• Ja vajadzīgs, atlasiet apakškategoriju un pēc tam atlasiet
galamērķi.
Interesējošo objektu naviģēšana vietā
Varat izveidot maršrutu uz interesējošo objektu plašākā norises
vietā, piemēram, veikalu tirdzniecības centrā vai noteiktu
terminālu lidostā.
1 Atlasiet Kurp? > Ievadīt meklējamo.
2 Atlasiet opciju:
• Lai meklētu norises vietu, ievadiet norises vietas
nosaukumu vai adresi, atlasiet un pārejiet uz 3. darbību.
• Lai meklētu interesējošo objektu, ievadiet interesējošā
objekta nosaukumu, atlasiet un pārejiet uz 5. darbību.
3 Atlasiet norises vietu.
Zem norises vietas tiek parādīts kategoriju saraksts,
piemēram, restorāni, automašīnu nomas vai termināli.
4 Atlasiet kategoriju.
5 Atlasiet interesējošo objektu, pēc tam atlasiet Sākt!.
7
Ierīce izveido maršrutu uz autostāvvietu teritoriju vai
interesējošajam objektam vistuvāko norises vietas ieeju.
Nonākot galapunktā, rūtains karodziņš norāda ieteicamo
autostāvvietas teritoriju. Marķēts punkts norāda interesējošā
objekta atrašanās vietu attiecīgajā norises vietā.
Norises vietas izpēte
Varat skatīt katrā norises vietā esošo visu interesējošo objektu
sarakstu.
1 Atlasiet norises vietu.
2 Atlasiet > Izpētīt šo vietu.
Foursquare
Foursquare ir uz atrašanās vietu balstīts sociālais tīkls. Jūsu
ierīcē ir iepriekš ielādēti Foursquare interesējošie objekti, kuri
atrašanās vietas meklēšanas rezultātos ir norādīti pēc
Foursquare logotipa.
Meklē Foursquare interesējošos objektus
Varat meklēt ierīcē ielādētos Foursquare interesējošos objektus.
Atlasiet Kurp? > Kategorijas > Foursquare®.
Meklēšanas rīki
Meklēšanas rīki ļauj meklēt noteikta veida atrašanās vietas,
atbildot uz ekrāna uzvednēm.
Adreses meklēšana
PIEZĪME. darbību secība var mainīties atkarībā no ierīcē
ielādētās kartes datiem.
1 Atlasiet Kurp?.
2 Ja nepieciešams, atlasiet Meklē tuvumā:, lai mainītu
meklēšanas zonu (Meklēšanas zonas maiņa, 7. lappuse).
3 Atlasiet Adrese.
4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai ievadītus adrešu
informāciju.
5 Atlasiet adresi.
Krustpunkta atrašana
Varat meklēt divu ielu, automaģistrāļu vai citu ceļu krustpunktu
vai krustojumu.
1 Atlasiet Kurp? > Kategorijas > Krustojumi.
2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai ievadītus ielu
informāciju.
3 Atlasiet krustpunktu.
Pilsētas atrašana
1 Atlasiet Kurp? > Kategorijas > Pilsētas.
2 Atlasiet opciju:
• No tuvumā esošo pilsētu saraksta atlasiet pilsētu.
• Lai meklētu tuvumā citu atrašanās vietu, atlasiet Meklē
tuvumā: (Meklēšanas zonas maiņa, 7. lappuse).
• Lai meklētu pilsētu pēc nosaukuma, atlasiet Ievadīt
meklējamo, ievadiet pilsētas nosaukumu un atlasiet .
Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot koordinātas
Atrašanās vietu varat atrast, izmantojot ģeogrāfisko platumu un
garumu. Tas var būt noderīgi, izmantojot ģeokešatmiņu.
1 Atlasiet Kurp? > Kategorijas > Koordinātas.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet un mainiet koordinātu formātu un
datumu.
3 Ievadiet ģeogrāfiskā platuma un garuma koordinātas.
4 Atlasiet Skatīt kartē.
Nesen atrasto atrašanās vietu skatīšana
Jūsu ierīce saglabā pēdējo 50 atrasto atrašanās vietu vēsturi.
Atlasiet Kurp? > Pēdējais.
8
Nesen atrasto atrašanās vietu notīrīšana
Atlasiet Kurp? > Pēdējais >
> Dzēst > Jā.
Pēdējās autostāvvietas meklēšana
Ja izņemat ierīci no transportlīdzeklī esošā turētāja, kamēr tā ir
ieslēgta, jūsu pašreizējā atrašanās vieta tiek saglabāta kā
autostāvvieta.
Atlasiet Lietotnes > Pēdējā vieta.
Pašreizējās atrašanās vietas informācijas
skatīšana
Lapu Kur es atrodos? var izmantot, lai skatītu informāciju par
savu pašreizējo atrašanās vietu. Šī ir noderīga funkcija, ja jums
sava atrašanās vieta ir jānorāda neatliekamās palīdzības
darbiniekiem.
Kartē atlasiet transportlīdzekli.
Avārijas dienestu un degvielas meklēšana
Lapu Kur es atrodos? varat izmantot, lai meklētu tuvākās
slimnīcas, policijas iecirkņus un degvielas uzpildes stacijas.
1 Kartē atlasiet transportlīdzekli.
2 Atlasiet Slimnīcas, Policijas iecirkņi, Degviela vai Avārijas
dienests.
PIEZĪME. dažas pakalpojumu kategorijas visos reģionos nav
pieejamas.
Augšā ir redzams atlasīto pakalpojumu atrašanās vietu
saraksts ar tuvākajām atrašanās vietām.
Atlasiet
atrašanās vietu.
3
4 Atlasiet opciju:
• Lai naviģētu uz atrašanās vietu, atlasiet Sākt!.
• Lai skatītu tālruņa numuru un citu atrašanās vietas
informāciju, atlasiet .
Norādījumu par pašreizējo atrašanās vietu iegūšana
Ja kādai personai ir jāpastāsta, kā nokļūt jūsu pašreizējā
atrašanās vietā, ierīce var sniegt norādījumu sarakstu.
1 Kartē atlasiet transportlīdzekli.
2 Atlasiet > Norādījumi man.
3 Atlasiet sākuma atrašanās vietu.
4 Atlasiet Atlasīt.
Īsceļa pievienošana
Varat pievienot īsceļus izvēlnē Kurp?. Īsceļš var norādīt uz
atrašanās vietu, kategoriju vai meklēšanas rīku.
Izvēlne Kurp? var ietvert līdz 36 īsceļa ikonām.
1 Atlasiet Kurp? > Pievienot saīsni.
2 Atlasiet vienumu.
Īsceļa noņemšana
1 Atlasiet Kurp? > > Noņemt saīsni(-es).
2 Atlasiet noņemamo īsceļu.
3 Vēlreiz atlasiet īsceļu, lai apstiprinātu.
4 Atlasiet Saglabāt.
Atrašanās vietu saglabāšana
Atrašanās vietas saglabāšana
1 Meklējiet atrašanās vietu (Atrašanās vietas atrašana pēc
2
3
4
5
kategorijas, 7. lappuse).
Atlasiet atrašanās vietu meklēšanas rezultātos.
Atlasiet .
Atlasiet Saglabāt.
Ja vajadzīgs, ievadiet nosaukumu un atlasiet Pabeigts.
Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana
Pašreizējās atrašanās vietas saglabāšana
1 Kartē atlasiet transportlīdzekļa ikonu.
2 Atlasiet Saglabāt.
3 Ievadiet nosaukumu un atlasiet Pabeigts.
4 Atlasiet Labi.
Saglabātas atrašanās vietas rediģēšana
1 Atlasiet Kurp? > Saglabāta.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet kategoriju.
3 Atlasiet atrašanās vietu.
4 Atlasiet .
5 Atlasiet > Rediģēt.
6 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Nosaukums.
• Atlasiet Tālruņa numurs.
• Atlasiet Kategorijas, lai piešķirtu kategorijas saglabātajai
atrašanās vietai.
• Atlasiet Mainīt kartes simbolu, lai mainītu simbolu, kuru
izmanto saglabātās atrašanās vietas atzīmēšanai kartē.
7 Rediģējiet informāciju.
8 Atlasiet Pabeigts.
Kategoriju piešķiršana saglabātai atrašanās vietai
Lai kārtotu saglabātās atrašanās vietas, varat piešķirt tām
kategorijas.
PIEZĪME. kategorijas tiek parādītas saglabātajās atrašanās
vietās pēc vairāk nekā 12 atrašanās vietu saglabāšanas.
1 Atlasiet Kurp? > Saglabāta.
2 Atlasiet atrašanās vietu.
3 Atlasiet .
4 Atlasiet > Rediģēt > Kategorijas.
5 Ievadiet vienu vai vairākus kategoriju nosaukumus, tos
atdalot ar komatiem.
6 Ja vajadzīgs, atlasiet ieteikto kategoriju.
7 Atlasiet Pabeigts.
Saglabātās atrašanās vietas dzēšana
PIEZĪME. dzēstās atrašanās vietas nevar atgūt.
1 Atlasiet Kurp? > Saglabāta.
2 Atlasiet > Dzēst saglabātās vietas.
3 Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus saglabātajām atrašanās
vietām, kas jāizdzēš, un atlasiet Dzēst.
Kartes lietošana
Karti varat izmantot, lai naviģētu maršrutu (Jūsu maršruts kartē,
4. lappuse) vai skatītu kartē apkārtni, kad maršruts ir aktīvs.
1 Atlasiet Skatīt karti.
2 Pieskarieties jebkurai vietai kartē.
3 Atlasiet opciju:
• Lai panoramētu, velciet karti pa kreisi, pa labi augšup vai
lejup.
• Lai tuvinātu vai tālinātu, atlasiet vai .
• Lai pārslēgtos no kartes orientācijas uz ziemeļiem uz
trīsdimensiju skatu un pretēji, atlasiet .
• Lai filtrētu parādītos interesējošos objektus pēc
kategorijas, atlasiet .
• Lai sāktu maršrutu, atlasiet kartē atrašanās vietu un
atlasiet Sākt! (Maršruta sākšana, izmantojot karti,
3. lappuse).
Kartes lietošana
Karšu rīki
Karšu rīki nodrošina ātru piekļuvi informācijai un ierīces
funkcijām, kamēr skatāt karti. Kad kartes rīks ir aktivizēts, tas
redzams panelī kartes malā.
Apturēt: aptur aktīvā maršruta navigāciju.
Mainīt maršrutu: ļauj izmantot apvedceļu vai izlaist atrašanās
vietas maršrutā.
Priekšā: rāda nākamās atrašanās vietas maršrutā vai uz ceļa,
pa kuru braucat (Priekšā, 9. lappuse).
Pagriezieni: rāda jūsu maršruta nākamo pagriezienu sarakstu
(Pagriezienu un virzienu skatīšana, 4. lappuse).
Brauciena dati: rāda pielāgojamus brauciena datus, piemēram,
ātrumu vai nobraukumu (Brauciena datu skatīšana kartē,
10. lappuse).
Skaļums: regulē galvenās audio skaņas.
Spilgtums: regulē ekrāna spilgtumu.
Tālrunis: rāda pievienotā tālruņa pēdējo zvanu sarakstu, kā arī
ienākošo zvanu opcijas, kamēr tālruņa zvans ir aktīvs.
Laikapstākļi: rāda laikapstākļus jūsu reģionā.
Kartes rīka skatīšana
1 Kartē atlasiet .
2 Atlasiet kartes rīku.
Kartes rīks ir redzams panelī kartes malā.
3 Kad pabeidzat izmantot kartes rīku, atlasiet
.
Kartes rīku iespējošana
Pēc noklusējuma kartes rīku izvēlnē ir iespējoti tikai visbiežāk
izmantotie kartes rīki. Izvēlnē varat pievienot ne vairāk kā
12 rīku.
1 Kartē atlasiet > .
2 Atlasiet izvēles rūtiņu blakus katram pievienojamajam rīkam.
3 Atlasiet Saglabāt.
Priekšā
Rīks Priekšā sniedz informāciju par nākamajām atrašanās
vietām maršrutā vai ceļā, pa kuru braucat. Varat skatīt nākamos
interesējošos objektus, piemēram, restorānus, degvielas
uzpildes stacijas vai atpūtas vietas. Braucot pa lielceļu, varat
skatīt arī informāciju par nākamajām izejām un pilsētām un tur
pieejamiem pakalpojumiem — šī informācija ir līdzīga uz lielceļa
ceļazīmēm redzamajai.
Varat pielāgot trīs kategorijas, ko rādīt rīkā Priekšā.
Nākamo atrašanās vietu skatīšana
1 Kartē atlasiet > Priekšā.
2 Atlasiet opciju:
• Lai skatītu nākamo atrašanās vietu katrā kategorijā,
atlasiet , ja vajadzīgs.
• Lai skatītu informāciju par nākamajām lielceļa izejām vai
pilsētām un pieejamajiem pakalpojumiem, atlasiet .
PIEZĪME. šī opcija ir pieejama tikai, kamēr braucat pa
lielceļu vai kad jūsu maršruts ietver lielceļu.
3 Atlasiet vienumu, lai skatītu attiecīgās kategorijas, izejas vai
pilsētas atrašanās vietu sarakstu.
Kategoriju Priekšā pielāgošana
Varat mainīt to atrašanās vietu kategorijas, kas tiek rādītas rīkā
Priekšā.
1 Kartē atlasiet > Priekšā.
2 Atlasiet kategoriju.
3 Atlasiet .
9
4 Atlasiet opciju:
• Lai pārvietotos kategoriju sarakstā augšup vai lejup,
atlasiet un velciet bultiņu blakus kategorijas nosaukumam.
• Lai mainītu kategoriju, atlasiet kategoriju.
• Lai veidotu pielāgotu kategoriju, izvēlieties kategoriju,
atlasiet Pielāgota meklēšana un ievadiet uzņēmuma vai
kategorijas nosaukumu.
5 Atlasiet Pabeigts.
Brauciena informācija
Brauciena datu skatīšana kartē
Lai skatītu brauciena datus kartē, jāpievieno rīks kartes rīku
izvēlnē (Kartes rīku iespējošana, 9. lappuse).
Kartē atlasiet > Brauciena dati.
Brauciena datu lauku pielāgošana
Lai kartē varētu pielāgot brauciena datu kartes rīkā redzamos
datus, brauciena datu rīks ir jāpievieno kartes rīku izvēlnei
(Kartes rīku iespējošana, 9. lappuse).
1 Kartē atlasiet > Brauciena dati.
2 Atlasiet brauciena datu lauku.
3 Atlasiet opciju.
Jaunais brauciena datu lauks tiek parādīts brauciena datu
kartes rīkā.
Satiksmes negadījumu meklēšana
1 Galvenajā izvēlnē atlasiet Lietotnes > Satiksme.
2 Atlasiet > Negadījumi.
3 Atlasiet sarakstā vienumu.
4 Ja ir vairāk nekā viens negadījums, izmantojiet bultiņas, lai
skatītu papildu negadījumus.
Kartes pielāgošana
Kartes slāņu pielāgošana
Varat pielāgot kartē rādāmos datus, piemēram, interesējošo
objektu un ceļa apstākļu ikonas.
1 Atlasiet Iestatījumi > Karte un transp. > Karšu slāņi.
2 Atlasiet kartē iekļaujamos slāņus un pēc tam atlasiet
Saglabāt.
Kartes datu lauka maiņa
1 Kartē atlasiet datu lauku.
PIEZĪME. jūs nevarat pielāgot Ātrums.
2 Atlasiet datus, ko vēlaties rādīt.
Kartes perspektīvas maiņa
1 Atlasiet Iestatījumi > Karte un transp. > Braukšanas
kartes skats.
2 Atlasiet opciju:
Brauciena informācijas lapa parāda pašreizējo braukšanas
ātrumu un nodrošina statistiku par braucienu.
PIEZĪME. ja bieži apstājaties, atstājiet ierīci ieslēgtu, lai tā var
precīzi izmērīt brauciena laiku.
Kartē atlasiet Ātrums.
• Atlasiet Izsekot, lai maršruta karti rādītu divās dimensijās
(2D) ar jūsu braukšanas virzienu augšpusē.
• Atlasiet Ziemeļi augšup, lai karti rādītu 2D skatā ar
ziemeļiem augšpusē.
• Atlasiet 3-D, lai karti rādītu trīs dimensijās.
3 Atlasiet Saglabāt.
Brauciena žurnāla skatīšana
BirdsEye attēlu bāze
Brauciena informācijas lapas skatīšana
Ierīce saglabā brauciena žurnālu, kurā tiek reģistrēts veiktais
ceļš.
1 Atlasiet Iestatījumi > Karte un transp. > Karšu slāņi.
2 Atzīmējiet izvēles rūtiņu Brauciena žurnāls.
Brauciena informācijas atiestatīšana
1 Kartē atlasiet Ātrums.
2 Atlasiet > Atiestatīt lauku(-s).
3 Atlasiet opciju:
• Naviģējot maršrutā, atlasiet Atlasīt visus, lai pirmajā lapā
atiestatītu ikvienu datu lauku, izņemot spidometru.
• Atlasiet Atiestatīt brauciena datus, lai brauciena datorā
atiestatītu informāciju.
• Atlasiet Atiestatīt maks. ātrumu, lai atiestatītu maksimālo
ātrumu.
• Atlasiet Atiestatīt B braucienu, lai atiestatītu odometru.
Tālākas satiksmes skatīšana
Varat skatīt maršrutā vai uz ceļa, pa kuru braucat, priekšā
esošos satiksmes negadījumus.
1 Maršruta navigācijas laikā atlasiet > Satiksme.
Kartes labajā pusē panelī tiek parādīts tuvākais priekšā
esošais satiksmes negadījums.
2 Atlasiet satiksmes negadījumu, lai skatītu papildu informāciju.
Satiksmes skatīšana kartē
Satiksmes karte dažādās krāsās parāda satiksmes plūsmas un
kavējumus pa tuvumā esošajiem ceļiem.
1 Galvenajā izvēlnē atlasiet Lietotnes > Satiksme.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet > Leģenda, lai skatītu satiksmes
kartes leģendu.
10
Detalizētus attēlus savā ierīcē varat lejupielādēt un skatīt,
izmantojot programmatūru Garmin BaseCamp™ un BirdsEye
attēlu bāzes abonementu. Lai iegūtu papildinformāciju, dodieties
uz garmin.com/birdseye un garmin.com/basecamp.
Jūsu ierīce var ietvert viena gada BirdsEye attēlu bāzes
abonementu. Šis abonements nav pieejams visos reģionos vai
visiem ierīces modeļiem.
Suņu izsekošana
Suņu izsekošanas funkcija ļauj jums skatīt informāciju, kas no
mobilās ierīces ir pārraidīta uz jūsu Garmin DriveTrack 70 ierīci.
Varat naviģēt savus suņus, skatīt to pašreizējo statusu un
atrašanās vietu, kā arī novērot to veikto attālumu.
Datu saņemšana no mobilās ierīces
Lai saņemtu datus, mobilajai ierīcei ir jāiespējo pārraide.
Papildinformāciju skatiet mobilās ierīces lietotāja rokasgrāmatā.
Novietojiet mobilo ierīci 3 m (10 pēdu) attālumā no savas
Garmin DriveTrack ierīces.
IETEIKUMS. ierīce Garmin DriveTrack vienlaikus saņem
datus no vienas saderīgas mobilās ierīces. Saglabājiet 3 m
(10 pēdu) attālumu no citas mobilās ierīces vai atspējojiet tās
mobilās ierīces pārraidi, no kuras nevēlaties saņemt datus.
Ierīces izveido savienojumu un sinhronizējas automātiski. Kad
jūsu Garmin DriveTrack ierīce saņem datus no saderīgas
mobilās ierīces, galvenajā izvēlnē ir redzama ikona
.
Suņu izsekošana
1 Atlasiet Suņi.
Ekrānā tiek parādīti jūsu mobilajai ierīcei pievienotie suņi.
2 Atlasiet suni.
Suņu izsekošana
Kartē tiek parādīta suņa atrašanās vieta un sekošanas
žurnāls.
3 Atlasiet Sākt!, lai naviģētu suni.
Suņa statusa ikonas
Ikonas norāda suņu statusu un atrašanās vietu.
Sēž
Skrien
Punktā
Kokos
Nezināms*
Zems kaklasiksnas akumulatora uzlādes līmenis
Zudis savienojums ar kaklasiksnu
Kaklasiksnas GPS uztveršana zudusi
*Nezināma statusa ikona norāda, ka kaklasiksna nav ieguvusi
satelīta signālu un mobilā ierīce nevar noteikt suņa atrašanās
vietu.
Suņu skatīšana kartē
1 Kartes skatīšanas laikā izvēlieties jebkuru vietu kartē.
2 Atlasiet .
Ierīce tālummaina, lai rādītu ekrānā visus jūsu suņus.
Topogrāfiskās kartes skatīšana
Kartē atlasiet > Topogrāfiskā karte.
IETEIKUMS. ja kartes rīka Topogrāfiskā karte kartes rīku
izvēlnē nav, to varat pievienot (Kartes rīku iespējošana,
9. lappuse).
Satiksmes dati
IEVĒRĪBAI
Garmin neuzņemas atbildību par satiksmes informācijas
precizitāti vai savlaicīgumu.
Satiksmes dati nav pieejami visos reģionos vai visiem produkta
modeļiem. Informāciju par satiksmes uztvērējiem un pārklājuma
zonām skatiet vietnē www.garmin.com/traffic.
Lai izvairītos no satiksmes kavējumiem, ierīcei ir jāsaņem
jaunākie satiksmes dati.
• Ja ierīcē ir iekļauts satiksmes uztvērējs, tā var saņemt
satiksmes datus, izmantojot bezvadu apraides signālu, kur
tas ir pieejams.
• FM satiksmes uztvērējs ir iekļauts produktu modeļos, kuru
nosaukums beidzas ar LT vai LMT.
• Digitālais satiksmes uztvērējs ir iekļauts produkta modeļos,
kuru nosaukums beidzas ar LMT­D vai LMTHD.
• Lai uztvertu satiksmes datus, izmantojot satiksmes uztvērēju,
ierīcei ir jābūt pievienotai transportlīdzekļa barošanas
avotam, izmantojot komplektā iekļauto strāvas kabeli.
• Lai saņemtu informāciju, izmantojot satiksmes uztvērēju,
ierīcei ir jābūt satiksmes datu signāla diapazonā.
Satiksmes datu saņemšana, izmantojot
satiksmes uztvērēju
IEVĒRĪBAI
Apsildāmie (metalizētie) vējstikli var mazināt satiksmes uztvērēja
veiktspēju.
Ja ierīcē ir iekļauts satiksmes uztvērējs, tā var saņemt satiksmes
datus, izmantojot bezvadu apraides signālu, kur tas ir pieejams.
Satiksmes dati
Šī funkcija nav pieejama visos reģionos vai visiem produkta
modeļiem.
PIEZĪME. dažos reģionos satiksmes informāciju var saņemt no
FM radiostacijām, izmantojot HD Radio™ tehnoloģiju.
1 Pārbaudiet, vai jūsu ierīcē ir satiksmes uztvērējs.
• FM satiksmes uztvērējs ir iekļauts produktu modeļos, kuru
nosaukums beidzas ar LT vai LMT.
• Digitālais satiksmes uztvērējs ir iekļauts produkta
modeļos, kuru nosaukums beidzas ar LMT­D vai LMTHD.
2 Pievienojiet ierīci transportlīdzekļa barošanas avotam,
izmantojot ierīces komplektā iekļauto strāvas kabeli (Ierīces
pievienošana transportlīdzekļa barošanas avotam,
2. lappuse).
Ierīces komplektā iekļautais strāvas kabelis ir papildināts ar
antenu satiksmes uztvērējam.
Kad būsit satiksmes pārklājuma zonā, ierīce rādīs satiksmes
informāciju un palīdzēs jums izvairīties no satiksmes kavēšanās.
Par satiksmes abonomentiem
Varat iegādāties papildu abonementus vai veikt atjaunošanu, ja
abonementam ir beidzies termiņš. Dodieties uz
http://www.garmin.com/traffic.
Satiksmes abonementu skatīšana
Atlasiet Iestatījumi > Satiksme > Abonementi.
Abonementa pievienošana
Varat iegādāties satiksmes abonementus citiem reģioniem vai
valstīm.
1 Galvenajā izvēlnē atlasiet Satiksme.
2 Atlasiet Abonementi > .
3 Pierakstiet FM satiksmes uztvērēja ierīces ID.
4 Dodieties uz www.garmin.com/fmtraffic, lai iegādātos
abonementu un iegūtu 25 rakstzīmju kodu.
Satiksmes abonementa kodu nevar izmantot atkārtoti. Ikreiz,
kad atjaunojat pakalpojumu, ir jāiegūst jauns kods. Ja jums ir
vairāki FM satiksmes uztvērēji, katram uztvērējam ir jāiegūst
jauns kods.
5 Ierīcē atlasiet Nakamais.
6 Ievadiet kodu.
7 Atlasiet Pabeigts.
Satiksmes iespējošana
Satiksmes datus varat iespējot vai atspējot.
1 Atlasiet Iestatījumi > Satiksme.
2 Atlasiet izvēles rūtiņu Satiksme.
Balss komanda
PIEZĪME. balss komanda nav pieejama visās valodās un
reģionos un, iespējams, nav pieejama visos modeļos.
PIEZĪME. balss aktivizēta navigācija var nenodrošināt vēlamo
izpildījumu trokšņainā vidē.
Balss komandu funkcija ļauj jums izmantot savu ierīci, sakot
vārdus un komandas. Balss komandu izvēlnē ir pieejamas balss
uzvednes un pieejamo komandu saraksts.
Pamošanās frāzes iestatīšana
Pamošanās frāze ir vārds vai teikums, kuru jūs varat pateikt, lai
aktivizētu balss komandu. Noklusējuma pamošanās frāze ir
Balss komanda.
IETEIKUMS. jūs varat samazināt nejaušas balss komandas
aktivizācijas iespēju, izmantojot spēcīgu pamošanās frāzi.
11
1 Atlasiet Lietotnes > Balss komanda >
Balss vadības padomi
Balss komandas aktivizēšana
• Runājiet normālā balsī, pavēršoties pret ierīci.
• Samaziniet fona troksni, piemēram, balsis vai radio, lai
palielinātu balss atpazīšanas precizitāti.
• Izrunājiet komandas tā, kā tās parādās ekrānā.
• Klausieties signālu, lai apstiprinātu, kad ierīce sekmīgi saņem
komandu.
> Pamošanās
frāze.
2 Ievadiet jaunu pamošanās frāzi.
Ievadot frāzi, ierīce parāda pamošanās frāzes stiprumu.
3 Atlasiet Pabeigts.
Pasakiet pamošanās frāzi.
Parādās balss komandas izvēlne.
Balss komandu padomi
• Runājiet normālā balsī, pavēršoties pret ierīci.
• Samaziniet fona troksni, piemēram, balsis vai radio, lai
palielinātu balss atpazīšanas precizitāti.
• Izrunājiet komandas tā, kā tās parādās ekrānā.
• Ja vajadzīgs, atbildiet ierīces balss uzvednēm.
• Palieliniet savas modināšanas frāzes stiprumu, lai
samazinātu nejaušas balss komandas aktivizācijas iespēju.
• Noklausieties divus toņus, lai apstiprinātu, kad ierīce ieiet
balss komandu režīmā un iziet no tā.
Maršruta sākšana, izmantojot balss
komandu
Varat pateikt populāru, labi zināmu atrašanās vietu
nosaukumus.
1 Pasakiet savu pamošanās frāzi (Pamošanās frāzes
iestatīšana, 11. lappuse).
2 Sakiet Atrast vietu.
3 Noklausieties balss uzvedni un pasakiet atrašanās vietas
nosaukumu.
4 Pasakiet līnijas numuru.
5 Sakiet Naviģēt.
Skaņas izslēgšanas norādījumi
Balss komandas balss uzvednes varat atspējot bez ierīces
skaņas izslēgšanas.
1 Atlasiet Lietotnes > Balss komanda > .
2 Atlasiet Skaņas izslēgšanas norādījumi > Ieslēgts.
Balss vadība
Reģioniem, kur balss komandas funkcija nav pieejama, tiek
aktivizēta balss vadības funkcija. Balss vadība ļauj izmantot
balsi ierīces vadībai. Lai varētu izmantot balss vadības funkciju,
tā vispirms ir jākonfigurē jūsu balsij.
Balss vadības konfigurēšana
Funkcija Balss vadība ir jākonfigurē atsevišķai lietotāja balsij, un
citi lietotāji to nevar izmantot.
1 Atlasiet Lietotnes > Balss vadība.
2 Lai ierakstītu komandas katrai balss vadības frāzei, izpildiet
ekrānā redzamās norādes.
PIEZĪME. jums nav jālasa ekrānā tieši redzamā frāze. Pēc
savas izvēles jūs varat teikt alternatīvu komandu ar tādu
pašu nozīmi.
Lai izmantotu balss vadības funkciju, jums ir jāpasaka komanda,
kuru attiecīgai funkcijai ierakstījāt.
Balss vadības izmantošana
1 Pasakiet komandu, kuru ierakstījāt Balss vadība frāzei.
Parādās balss vadības izvēlne.
2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
12
Zvanīšana, izmant. brīvroku sist.
PIEZĪME. lai gan lielākā daļa tālruņu tiek atbalstīti un var tikt
izmantoti, nevar garantēt, ka konkrēto tālruni var izmantot. Jūsu
tālrunim var nebūt pieejamas visas funkcijas.
Izmantojot Bluetooth bezvadu tehnoloģiju, ierīci var savienot ar
mobilo tālruni, lai tā kļūtu par brīvroku ierīci. Savienojuma laikā
varat zvanīt un saņemt zvanus, izmantojot savu ierīci.
Tālruņa pāra savienojuma izveidošana
Lai varētu izmantot zvanīšanu brīvroku režīmā, ierīce ir
jāsavieno pārī ar saderīgu mobilo tālruni.
1 Novietojiet tālruni un ierīci Bluetooth 10 m (33 pēdu)
atstatumā.
2 Ierīcē iespējojiet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju.
3 Atlasiet Iestatījumi > Bluetooth > Ierīču meklēšana.
4 Austiņās iespējojiet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju.
5 Ierīcē atlasiet Labi.
Tiek parādīts tuvumā esošo Bluetooth ierīču saraksts.
6 Atlasiet sarakstā savu tālruni un atlasiet Labi.
7 Ja nepieciešams, tālrunī apstipriniet, ka ierīci ir atļauts
pievienot.
8 Ja vajadzīgs, ievadiet ierīces Bluetooth PIN kodu savā
tālrunī.
Notiek Bluetooth ierīces atvienošana
Jūs varat uz laiku atvienot Bluetooth ierīci, nedzēšot to no
pāroto ierīču saraksta. Nākotnē Bluetooth ierīce var pievienoties
jūsu Garmin DriveTrack ierīcei automātiski.
1 Atlasiet Iestatījumi > Bluetooth.
2 Atlasiet atvienojamo ierīci.
3 Notīriet izvēles rūtiņu blakus jūsu pārī savienotajai ierīcei.
Pārī savienotā tālruņa dzēšana
Varat izdzēst pārī savienotu tālruni, lai tas turpmāk netiktu
automātiski savienots ar jūsu ierīci.
1 Atlasiet Iestatījumi > Bluetooth.
2 Atlasiet tālruni, pēc tam atlasiet Noņemt pāra savien.
ierīcei.
Lietotņu izmantošana
Palīdzības failu skatīšana
Atlasiet Lietotnes > Palīdzība, lai skatītu visu īpašnieka
rokasgrāmatu.
Palīdzības tematu meklēšana
Atlasiet Lietotnes > Palīdzība >
.
Iepriekšējo maršrutu un galapunktu
skatīšana
Lai varētu izmantot šo funkciju, jāiespējo brauciena vēstures
funkcija (Ierīces un konfidencialitātes iestatījumi, 14. lappuse).
Zvanīšana, izmant. brīvroku sist.
Kartē varat skatīt iepriekšējos maršrutus un vietas, kur
apstājāties.
Atlasiet Lietotnes > Kur esmu bijis.
Ierīces pielāgošana
Transportēšanas režīma iestatījumi
Atlasiet Iestatījumi > Transportēšanas režīms.
Piedāvājumi: saņemot datus no mobilās ierīces, uzvedne lūdz
atlasīt transportēšanas režīmu.
Automobilis: iespējo transportēšanas režīmu naviģēšanai ielās.
Suņu izsekošana: iespējo transportēšanas režīmu suņu
naviģēšanai bezceļa apstākļos.
Kartes un transportlīdzekļa iestatījumi
Atlasiet Iestatījumi > Karte un transp..
Suņu apzīmējumi: iestata apzīmējumus, kas kartē redzami
blakus suņa atrašanās vietai.
Skaņas brīd.: iespējo skaņas brīdinājumus par suņu statusa
maiņu.
Transportlīdzeklis: iestata ikonu, kas kartē atspoguļo jūsu
pozīciju. Lai iegūtu vairāk ikonu, dodieties uz
www.garmingarage.com.
Braukšanas kartes skats: iestata perspektīvu kartē.
Kartes detaļa: iestata detaļu līmeni kartē. Parādot vairāk detaļu,
iespējams, karte tiks zīmēta lēnāk.
Kartes dizains: maina kartes datu krāsu.
Karšu rīki: iestata īsceļus, kas redzami kartes rīku izvēlnē.
Karšu slāņi: iestata datus, kas ir redzami kartes lapā (Kartes
slāņu pielāgošana, 10. lappuse).
Sk.brīd.signāli vadītājam: iespējo skaņas brīdinājumu katra
veida brīdinājuma signālam vadītājam (Vadītāja
informēšanas funkcijas un brīdinājumi, 3. lappuse).
Automāt. tālummaiņa: automātiski atlasa tālummaiņas līmeni
optimālai kartes lietošanai. Ja tā ir atspējota, tālummaiņa ir
jāpalielina vai jāsamazina manuāli.
Manas kartes: iestata, kuras instalētās kartes ierīce lieto.
Karšu iespējošana
Jūs varat iespējot ierīcē instalētos karšu produktus.
IETEIKUMS. lai iegādātos papildu karšu produktus, apmeklējiet
http://buy.garmin.com.
1 Atlasiet Iestatījumi > Karte un transp. > Manas kartes.
2 Atlasiet karti.
Navigācijas iestatījumi
Atlasiet Iestatījumi > Navigācija.
Maršr. priekšsk.: rāda jūsu maršruta galveno ceļu
priekšskatījumu, sākot navigāciju.
Aprēķināšanas režīms: iestata maršruta aprēķināšanas
metodi.
Brīd. par nogur.: brīdina jūs, kad ilgi esat vadījis
transportlīdzekli bez pārtraukuma.
Izvairīšanās: iestata konkrētas ceļa iezīmes, lai izvairītos no
tām maršrutā.
Pielāgotas izvairīšanās vietas: ļauj izvairīties no atsevišķiem
ceļiem vai teritorijām.
Vides zonas: iestata izvairīšanās izvēles zonām ar vides vai
izmešu ierobežojumiem, kas var attiekties uz jūsu
transportlīdzekli.
Maksas ceļi: iestata izvēles, lai izvairītos no maksas ceļiem.
Ierīces pielāgošana
Nodevas un maksas: iestata izvēles, lai izvairītos no maksas
ceļiem un nodevu uzlīmēm.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.
Ierobežotais režīms: atspējo visas funkcijas, kam vajadzīga
ievērojama vadītāja uzmanība un kas brauciena laikā varētu
novērst uzmanību.
GPS simulators: pārtrauc ierīces GPS signālu saņemšanu un
taupa enerģiju.
Aprēķināšanas režīma iestatījumi
Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Aprēķināšanas režīms.
Maršruta aprēķināšana tiek veikta, ņemot vērā braukšanas
ātrumu un transportlīdzekļa paātrinājuma informāciju attiecīgajā
maršrutā.
Īsāks laiks: aprēķina maršrutus, kurus var veikt ātrāk, bet tie
varētu būt garāki.
Mazāks attālums: aprēķina maršrutus, kuri ir īsāki, bet kuru
veikšanai var būt nepieciešams ilgāks laiks.
Bezceļa: aprēķina taisnu līniju no jūsu atrašanās vietas līdz
galapunktam.
Simulētas atrašanās vietas iestatīšana
Ja atrodaties telpās vai nesaņemat satelīta signālus, varat
izmantot GPS, lai iestatītu simulētu atrašanās vietu.
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > GPS simulators.
2 Galvenajā izvēlnē atlasiet Skatīt karti.
3 Divas reizes pieskarieties kartei, lai atlasītu zonu.
Atrašanās vietas adrese redzama ekrāna apakšā.
4 Atlasiet atrašanās vietas aprakstu.
5 Atlasiet Iestatīt atrašanās vietu.
Rezerves kameras iestatījumi
Rezerves kameras iestatījumi ļauj pārvaldīt pārī savienotās
Garmin rezerves kameras un kameru iestatījumus. Šī izvēlne ir
redzama navigācijas ierīcē vienīgi tad, kad ierīce ir pievienota
bezvadu kameras uztvērēja kabelim. Sīkāku informāciju par
rezerves kameru savienošanu pārī un kameru iestatījumiem
skatiet savas kameras īpašnieka rokasgrāmatā. Dodieties uz
garmin.com/backupcamera, lai iegādātos Garmin rezerves
kameru.
Atlasiet Iestatījumi > Rezerves kamera un atlasiet pārī
savienoto kameru.
Noņemt pāra savienojumu: noņem pārī savienoto kameru. Lai
skatītu kameru, tā atkal ir jāsavieno pāra savienojumā,
izmantojot šo ierīci un kabeli.
Pārsaukt: ļauj pārdēvēt pārī savienoto kameru.
Uzvednes rindas: rāda vai paslēpj uzvednes rindas un ļauj
koriģēt uzvednes rindu pozīciju.
babyCam iestatījumi
Šie babyCam iestatījumi ļauj pārvaldīt pārī savienotas Garmin
babyCam™ kameras un kameru iestatījumus. Šī izvēlne ir
redzama navigācijas ierīcē vienīgi tad, kad ierīce ir pievienota
bezvadu kameras uztvērēja kabelim. Sīkāku informāciju par
kameru savienošanu pārī un kameru iestatījumiem skatiet savas
kameras īpašnieka rokasgrāmatā. Dodieties uz garmin.com
/babycam, lai iegādātos Garmin babyCam kameru.
Atlasiet Iestatījumi > babyCam un atlasiet pārī savienoto
kameru.
Barošanas iestatījumi: ļauj iestatīt laiku, cik ilgi video ir
redzams ekrānā.
Apvērst video: ļauj apvērst vai atspoguļot video.
Izlīdzināšana: rāda babyCam video, lai palīdzētu izlīdzināt
kameru.
13
Pārb.sēdekļu atg.: iespējo atgādinājumu pārbaudīt aizmugurējā
sēdekļa pasažierus pirms izkāpšanas no transportlīdzekļa.
Noņemt pāra savienojumu: noņem pārī savienoto kameru.
Pārsaukt: ļauj pārdēvēt pārī savienoto kameru.
Bluetooth Iestatījumi
Atlasiet Iestatījumi > Bluetooth.
Bluetooth: iespējo Bluetooth bezvadu tehnoloģiju.
Ierīču meklēšana: meklē tuvumā esošas Bluetooth ierīces.
Draudzīgs nosaukums: ļauj ievadīt draudzīgu nosaukumu, kas
identificē jūsu ierīci citās ierīcēs ar Bluetooth bezvadu
tehnoloģiju.
Bluetooth atspējošana
1 Atlasiet Iestatījumi > Bluetooth.
2 Atlasiet Bluetooth.
Displeja iestatījumi
Atlasiet Iestatījumi > Displejs.
Krāsu režīms: ļauj izvēlēties dienas vai nakts krāsu režīmu.
Atlasot opciju Auto, ierīce automātiski pārslēdzas uz dienas
vai nakts krāsām, pamatojoties uz diennakts laiku.
Spilgtums: ļauj regulēt displeja spilgtumu.
Displeja noildze: ļauj iestatīt dīkstāves ilgumu, pirms ierīce
pāriet miega režīmā, izmantojot akumulatora jaudu.
Ekrānuzņēmums: ļauj uzņemt ierīces ekrāna attēlu.
Ekrānuzņēmumi tiek saglabāti ierīces atmiņas mapē
Ekrānuzņēmumi.
Satiksmes iestatījumi
Galvenajā izvēlnē atlasiet Iestatījumi > Satiksme.
Satiksme: iespējo satiksmi.
Pašreizējais piegādātājs: iestata satiksmes datu piegādātāju,
lai izmantotu satiksmes datus. Auto izvēlas labākos
pieejamos satiksmes datus.
Abonementi: pašreizējo satiksmes datu abonementu saraksti.
Optimizējiet maršrutu: automātiski vai pēc pieprasījuma
iespējo ierīci izmantot optimizētus alternatīvos maršrutus
(Izvairīšanās no satiksmes kavējumiem maršrutā,
6. lappuse).
Satiksmes brīdinājuma signāli: iestata satiksmes kavējuma
sarežģītības pakāpi, kādai ierīce rāda satiksmes brīdinājumu.
trafficTrends: iespējo trafficTrends™ funkciju.
Valodas un tastatūras iestatījumi
Lai no galvenās izvēlnes atvērtu lapu Valodas un tastatūras
iestatījumi, atlasiet Iestatījumi > Valoda un tastatūra.
Balss uzvednes valoda: iestata balss uzvednes valodu.
Teksta valoda: iestata visu ekrāna tekstu atlasītajā valodā.
PIEZĪME. teksta valodas maiņa nemaina lietotāja ievadīto
datu vai kartes datu, piemēram, ielu nosaukumu, valodu.
Tastatūras valoda: iespējo tastatūras valodas.
Tuvuma brīdinājumu iestatījumi
PIEZĪME. lai parādītu tuvuma punktu brīdinājumus, jābūt
ielādētiem pielāgotiem interesējošiem objektiem.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.
Atlasiet Iestatījumi > Tuv. brīd. signāls.
Audio: iestata to brīdinājumu veidus, kas atskan, tuvojoties
tuvuma punktiem.
Brīdinājuma signāli: iestata to tuvuma punktu veidu, par
kuriem tiek atskaņoti brīdinājumi.
Ierīces un konfidencialitātes iestatījumi
Lai atvērtu ierīces iestatījumu lapu, atlasiet Iestatījumi > Ierīce.
Par: parāda programmatūras versijas numuru, ierīces
ID numuru un informāciju par vairākām citām
programmatūras funkcijām.
LLL: rāda galalietotāja licences līgumus.
PIEZĪME. šī informācija ir nepieciešama, kad atjaunināt
sistēmas programmatūru vai iegādājaties kartes papildu
datus.
Pozīcijas ziņošana: lai uzlabotu saturu, koplieto jūsu pozīcijas
informāciju ar Garmin.
Brauciena vēsture: ļauj ierīcei ierakstīt informāciju myTrends,
Kur esmu bijis un brauciena žurnāla ierakstiem.
Dzēst brauciena vēst.: dzēš jūsu brauciena vēsturi myTrends,
Kur esmu bijis un brauciena žurnāla ierakstus.
Iestatījumu atjaunošana
Varat atjaunot iestatījumu kategoriju vai visus iestatījumus
rūpnīcas noklusējuma vērtībās.
1 Atlasiet Iestatījumi.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet iestatījumu kategoriju.
3 Atlasiet > Atjaunot.
Informācija par ierīci
Mērvienību un laika iestatījumi
Lai atvērtu lapu Mērvienību un laika iestatījumi no galvenās
izvēlnes, atlasiet Iestatījumi > Mērvienības un laiks.
Pašreizējais laiks: iestata ierīces laiku.
Laika formāts: ļauj atlasīt 12 stundu, 24 stundu un UTC laika
joslu rādījumu.
Vienības: mērvienības — iestata attālumiem izmantoto
mērvienību.
Novietošanas formāts: iestata ģeogrāfiskajām koordinātām
izmantoto koordinātu formātu un datumu.
Laika iestatīšana
1 Galvenajā izvēlnē atlasiet laiku.
2 Atlasiet opciju:
• Lai laiku iestatītu automātiski, izmantojot GPS informāciju,
atlasiet Automātiski.
• Lai laiku iestatītu manuāli, velciet ciparus uz augšu vai uz
leju.
14
Specifikācijas
Darba temperatūras
diapazons
No ­20° līdz 55°C (no ­4° līdz 131°F)
Uzlādes temperatūras
diapazons
No 0° līdz 45°C (no 32° līdz 113°F)
Strāvas ievade
Transportlīdzekļa strāva, izmantojot komplektā
iekļauto transportlīdzekļa strāvas kabeli.
Maiņstrāva, izmantojot papildu piederumu
(lietošanai tikai mājās un birojā).
Akumulatora tips
Atkārtoti lādējams litija jonu
Strāvas kabeļi
Jūsu ierīce var izmantot vairākus barošanas avotus.
• Transportlīdzekļa strāvas kabelis
• USB kabelis
• Maiņstrāvas adapteris (papildpiederums)
Informācija par ierīci
Ierīces uzlādēšana
PIEZĪME. šim III klases produktam ir jāizmanto LPS barošanas
avots.
Ierīces akumulatoru var uzlādēt, izmantojot jebkuru no
norādītajām metodēm.
• Pievienojiet ierīci transportlīdzekļa barošanas avotam.
• Pievienojiet ierīci datoram, izmantojot USB kabeli.
Ja ierīce ir pievienota pie datora, tā, iespējams uzlādēsies
lēnām. Daži portatīvie datori var nenodrošināt ierīces uzlādi.
• Savienojiet ierīci ar papildu strāvas adaptera piederumu,
piemēram, sienas kontaktligzdas adapteri.
Mājai vai birojam piemērotu Garmin maiņstrāvas­līdzstrāvas
adapteri varat iegādāties no Garmin izplatītāja vai
www.garmin.com.
Ierīces apkope
2 Piespiediet, līdz piesūcējkausa ligzdā esošā bumbiņa tiek
atbrīvota.
Piesūcējkausa noņemšana no vējstikla
1 Nolieciet sviru uz piesūcējkausa savā virzienā.
2 Pavelciet cilni uz piesūcējkausa savā virzienā.
Drošinātāja maiņa transportlīdzekļa strāvas
kabelī
IEVĒRĪBAI
Nomainot drošinātāju, nepazaudējiet sīkās detaļas un
pārbaudiet, vai ievietojat tās atpakaļ pareizā secībā.
Transportlīdzekļa barošanas vads nedarbojas, ja tas nav
pievienots pareizi.
Ja ierīci nevarat uzlādēt transportlīdzeklī, iespējams, ir jāmaina
drošinātājs, kas atrodas transportlīdzekļa adaptera galā.
1 Pagrieziet uzgali À par 90 grādiem pretēji pulksteņrādītāju
kustības virzienam, lai to atbrīvotu.
Ierīces apkope
IEVĒRĪBAI
Uzmanieties, lai nenomestu ierīci.
Neglabājiet ierīci ilgstoši vietās, kur tā var būt pakļauta
ārkārtējām temperatūrām, jo tas var izraisīt neatgriezenisku
bojājumu.
Nekad neskariet skārienekrānu ar cietiem vai asiem
priekšmetiem, jo tie var izraisīt bojājumu.
Nepakļaujiet ierīci ūdens ietekmei.
Ārējā korpusa tīrīšana
IEVĒRĪBAI
Neizmantojiet ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus, kas
var bojāt plastmasas sastāvdaļas.
2
3
4
5
IETEIKUMS. iespējams, uzgaļa noņemšanai būs jāizmanto
monēta.
Noņemiet uzgali, sudraba galu Á un izņemiet drošinātāju Â.
Ievietojiet jaunu mazinerciālo tādas pašas strāvas 1 A vai 2 A
drošinātāju.
Ielieciet sudraba galu uzgalī.
Iespiediet to uzgalī un pagrieziet par 90 grādiem
pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai nofiksētu atpakaļ
transportlīdzekļa strāvas kabelī Ã.
1 Tīriet ārējo korpusu (bet ne skārienjutīgo ekrānu) ar maigā
mazgāšanas līdzekļa šķīdumā mitrinātu drāniņu.
2 Noslaukiet ierīci sausu.
Skārienjutīgā ekrāna tīrīšana
1 Izmantojiet mīkstu, tīru drāniņu bez plūksnām.
2 Ja vajadzīgs, drāniņu nedaudz samitriniet ūdenī.
3 Ja izmantojat slapju drāniņu, izslēdziet ierīci un atvienojiet no
strāvas avota.
4 Maigi noslaukiet ekrānu ar drāniņu.
Zādzību novēršana
• Kad nelietojat, noņemiet ierīci un stiprinājumu, lai tā nav
redzama.
• Notīriet piesūcējkausa uz stikla atstātos pārpalikumus.
• Neglabājiet ierīci sīklietu nodalījumā.
• Reģistrējiet ierīci vietnē http://my.garmin.com.
Ierīces atiestatīšana
Ja ierīce pārstāj darboties, varat to atiestatīt.
Nospiediet un 12 sekundes turiet barošanas taustiņu.
Ierīces, stiprinājuma un piesūcējkausa
noņemšana
Ierīces noņemšana no stiprinājuma
1 Nospiediet atvienošanas cilni vai pogu uz stiprinājuma.
2 Nolieciet ierīci uz priekšu.
Stiprinājuma noņemšana no piesūcējkausa
1 Pagrieziet ierīces stiprinājumu pa labi vai pa kreisi.
Ierīces apkope
Traucējummeklēšana
Piesūcējkauss neturas pie vējstikla
1 Notīriet piesūcējkausu un vējstiklu ar medicīnisko spirtu.
2 Nosusiniet ar tīru, sausu drāniņu.
3 Pievienojiet piesūcējkausu (Ierīces pievienošana
transportlīdzekļa barošanas avotam, 2. lappuse).
Mana ierīce nesaņem satelīta signālus
• Pārbaudiet, vai GPS simulators ir izslēgts (Navigācijas
iestatījumi, 13. lappuse).
• Nelietojiet ierīci stāvvietas garāžās, kā arī augstceltņu un
koku tuvumā.
• Palieciet miera stāvoklī dažas minūtes.
Ierīce manā transportlīdzeklī netiek lādēta
• Pārbaudiet drošinātāju transportlīdzekļa strāvas kabelī
(Drošinātāja maiņa transportlīdzekļa strāvas kabelī,
15. lappuse).
• Pārbaudiet, vai transportlīdzeklis ir ieslēgts un piegādā strāvu
tās izejai.
• Pārbaudiet, vai transportlīdzekļa salona temperatūra ir
specifikācijās norādītajā lādēšanas temperatūras diapazonā.
• Pārbaudiet, vai nav sabojāts transportlīdzekļa strāvas izejas
drošinātājs.
Mani suņi neparādās manā ekrānā
• Pārbaudiet, vai mobilā ierīce ir 3 m (10 pēdu) attālumā no
jūsu Garmin DriveTrack ierīces.
15
• Pārbaudiet, vai mobilajā ierīcē ir iespējota pārraide (Datu
saņemšana no mobilās ierīces, 10. lappuse).
• Pārbaudiet, vai kaklasiksnas ir ieslēgtas un savienojumā ar
jūsu mobilo ierīci.
Papildinformāciju skatiet savas mobilās ierīces lietotāja
rokasgrāmatā.
Mans akumulators izlādējas pārāk ātri
• Samaziniet ekrāna spilgtumu (Displeja iestatījumi,
14. lappuse).
• Saīsiniet displeja noildzi (Displeja iestatījumi, 14. lappuse).
• Samaziniet skaļumu (Skaļuma regulēšana, 2. lappuse).
• Atspējojiet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju (Bluetooth
atspējošana, 14. lappuse).
• Kad ierīci neizmantojat, pārslēdziet to enerģijas taupīšanas
režīmā (Ierīces ieslēgšana un izslēgšana, 2. lappuse).
• Sargājiet ierīci no pārmērīgām temperatūrām.
• Neatstājiet ierīci tiešos saules staros.
Mana ierīce datorā netiek parādīta kā
noņemams diskdzinis
Lielākajā daļā Windows datoru ierīce izmanto multivides
pārsūtīšanas protokolu (MTP). MTP režīmā ierīce tiek parādīta
kā portatīva ierīce, nevis kā noņemams diskdzinis. MTP režīmu
atbalsta Windows 7, Windows Vista un Windows XP Service
Pack 3 ar Windows Media Player 10.
®
Mana ierīce datorā netiek parādīta kā
portatīva ierīce
Operētājsistēmas Mac datoros un dažos Windows datoros ierīce
veido savienojumu, izmantojot USB ārējās atmiņas ierīces
režīmu. USB ārējās atmiņas ierīces režīmā ierīce tiek parādīta
kā noņemams diskdzinis vai sējums, bet ne kā portatīva ierīce.
Windows versijas pirms Windows XP Service Pack 3 izmanto
USB ārējās atmiņas ierīces režīmu.
Mana ierīce datorā neparādās ne kā portatīva
ierīce, ne arī noņemams diskdzinis vai
sējums
1 Atvienojiet USB kabeli no datora.
2 Izslēdziet ierīci.
3 Pievienojiet USB kabeli ierīcei un datora USB portam.
IETEIKUMS. uSB kabelis ir jāpievieno datora USB portam,
nevis USB centrmezglam.
Ierīce automātiski ieslēdzas un pāriet MTP vai USB ārējās
atmiņas ierīces režīmā. Ierīces ekrānā tiek parādīts datoram
pievienotās ierīces attēls.
PIEZĪME. ja datorā ir vairāki kartēti tīkla diski, Windows var būt
problēmas, piešķirot diska burtus jūsu Garmin diskiem.
Informāciju par disku burtu piešķiršanu sk. jūsu
operētājsistēmas palīdzības failā.
Mans tālrunis neveido savienojumu ar ierīci
• Atlasiet Iestatījumi > Bluetooth.
Lauks Bluetooth ir jāiestata kā Ieslēgts.
• Iespējojiet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju savā tālrunī un
novietojiet to 10 m (33 pēdu) attālumā no ierīces.
• Lai saņemtu papildu palīdzību, dodieties uz www.garmin.com
/bluetooth.
Pielikums
Atmiņas kartes ievietošana kartēm un datiem
Varat ievietot atmiņas karti, lai palielinātu ierīcē vietu kartēm un
citiem datiem. Atmiņas kartes varat iegādāties no elektronisko
preču piegādātāja, vai dodieties uz www.garmin.com/maps, lai
nopirktu atmiņas karti ar iepriekš ielādētu Garmin kartēšanas
programmatūru. Ierīce atbalsta microSD™ atmiņas kartes ar
atmiņu no 4 līdz 32 GB.
1 Atrodiet kartes un datu atmiņas kartes slotu savā ierīcē
(Garmin DriveTrack 70 ierīces pārskats, 1. lappuse).
2 Ievietojiet atmiņas karti slotā.
3 Iespiediet to, līdz atskan klikšķis.
Datu pārvaldība
Ierīcē varat glabāt failus. Ierīcei ir atmiņas kartes slots papildu
datu glabāšanai.
PIEZĪME. ierīce nav saderīga ar Windows 95, 98, Me, Windows
NT un Mac OS 10.3 un vecāku versiju.
®
Par atmiņas kartēm
Atmiņas kartes varat iegādāties pie elektronikas preču
pārdevēja. Varat arī iegādāties iepriekš ielādētu Garmin
kartēšanas programmatūru (www.garmin.com/trip_planning).
Papildus karšu un datu uzglabāšanai atmiņas kartes var
izmantot failu, piemēram, karšu, attēlu, ģeokešatmiņu, maršrutu,
ceļa punktu un pielāgoto interesējošo objektu, glabāšanai.
Ierīces pievienošana datoram
Ierīci datoram varat pievienot, izmantojot USB kabeli.
1 Pieslēdziet mazo USB kabeļa galu ierīces pieslēgvietai.
2 USB kabeļa lielāko galu pieslēdziet datora pieslēgvietai.
Ierīces ekrānā tiek parādīts datoram pievienotās ierīces
attēls.
Atkarībā no datora operētājsistēmas ierīce tiek parādīta kā
portatīva ierīce, noņemams disks vai noņemams sējums.
Datu pārsūtīšana no datora
1 Pievienojiet ierīci datoram (Ierīces pievienošana datoram,
2
3
4
5
6
16. lappuse).
Atkarībā no datora operētājsistēmas ierīce tiek parādīta kā
portatīva ierīce, noņemams disks vai noņemams sējums.
Datorā atveriet failu pārlūku.
Atlasiet failu.
Atlasiet Rediģēt > Kopēt.
Pārlūkojiet uz ierīces mapi.
PIEZĪME. ja izmantojat noņemamu disku vai sējumu, failus
nedrīkst ievietot Garmin mapē.
Atlasiet Rediģēt > Ielīmēt.
USB kabeļa atvienošana
Ja ierīce ir pievienota datoram kā noņemams diskdzinis vai
sējums, tā ir droši jāatvieno no datora, lai izvairītos no datu
zudumiem. Ja ierīce ir pievienota Windows datoram kā portatīva
ierīce, tai nav nepieciešama drošā atvienošana.
1 Veiciet darbību:
• Ja jums ir Windowsdators, sistēmas teknē atlasiet ikonu
Droša aparatūras noņemšana un atlasiet savu ierīci.
• Ja jums ir Mac dators, velciet sējuma ikonu uz atkritni.
2 Atvienojiet USB kabeli no datora.
GPS signālu statusa skatīšana
Nospiediet un trīs sekundes turiet
16
.
Pielikums
Papildu karšu iegāde
1 Dodieties uz ierīces produkta lapu vietnē (garmin.com).
2 Noklikšķiniet uz cilnes Kartes.
3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Piederumu iegāde
Dodieties uz garmin.com/accessories.
Pielikums
17
Rādītājs
Simboli
E
ekrāna pogas 2
ekrāns, spilgtums 2
ekrānuzņēmumi 14
2D kartes skatījums 10
3D kartes skatījums 10
F
A
faili, pārsūtīšana 16
Foursquare 8
adreses, meklēšana 8
aktīvās braukšanas joslas vadība 4
akumulators
maksimizēšana 16
problēmas 16
uzlāde 2, 15
apvedceļi 5
atiestatīšana
brauciena dati 10
ierīce 15
atjaunināšana
kartes 1
programmatūra 1
atmiņas karte 1, 16
ievietošana 16
atrašanās vietas 8, 12
meklē 7
meklēšana 8
nesen atrasts 8
norises vietas 8
pašreizējā 8, 9
saglabāšana 8
simulēts 13
atrašanās vietu atrašana, kategorijas 7
atrašanās vietu meklēšana. 7 Skatiet arī
atrašanās vietas
adreses 8
koordinātas 8
krustpunkti 8
pilsētas 8
atvienošana, Bluetooth ierīce 12
audio, tuvuma punkti 14
automātiskais skaļums, iespējošana 2
autostāvvieta, pēdējā autostāvvieta 8
avārijas dienesti 8
B
balss komanda 11
aktivizēšana 12
navigācija ar 12
padomi lietošanai 12
pamošanās frāze 11
balss vadība, padomi 12
Balss vadība 12
barošanas taustiņš 1, 2
bezceļu navigācija 6
bezvadu kamera 13
BirdsEye attēlu bāze 10
Bluetooth tehnoloģija 12, 16
atspējošana 14
iestatījumi 14
notiek ierīces atvienošana 12
brauciena informācija 10
atiestatīšana 10
skatīšana 10
brauciena plānotājs 5
brauciena rediģēšana 5
pielāgošanas punkti 5
brauciena vēsture 14
brauciena žurnāls, skatīšana 10
braukšanas virzieni 4
brīdinājumi 3
D
dators, pievienošana 16
degviela, stacijas 8
displeja iestatījumi 14
drošinātājs, maiņa 15
dzēšana
braucieni 5
pārī savienota Bluetooth ierīce 12
18
G
galapunkti. Skatiet atrašanās vietas
Garmin Express
ierīces reģistrēšana 1
programmatūras atjaunināšana 1
GPS 2, 16
I
ID numurs 14
ierīces apkope 15
ierīces ID 14
ierīces pielāgošana 13
ierīces reģistrēšana 1
ierīces tīrīšana 15
ierīces uzlādēšana 2, 15
ierīces uzstādīšana
automobilis 2
piesūcējkauss 2, 15
stiprinājuma noņemšana 15
iestatījumi 13, 14
iestatījumu atjaunošana 14
ikonas 11
statusa josla 2
interesējoši objekti 7, 8
norises vietas 8
izvairīšanās 6
atspējošana 6
ceļš 6
ceļu iezīmes 6
dzēšana 6
nodevas 6
zona 6
K
Kabeļi, barošana 14
kameras 13
ātrums 3
rezerves 13
sarkanā gaisma 3
kartes 3, 9, 10, 13
atjaunināšana 1
datu lauks 4, 10
detalizēts līmenis 13
iegāde 17
maršrutu skatīšana 4, 11
rīki 9, 11
simboli 4
Slāņi 10
tēma 13
kartes skatījums
2D 10
3D 10
kartes slāņi, pielāgošana 10
koordinātas 8
krustpunkti, meklēšana 8
Kur es atrodos? 8, 9
L
laika iestatījumi 14
Lietotāja licences līgumi 14
M
mājas
atrašanās vietas rediģēšana 4
došanās 4
mājupceļš 4
maršruta koriģēšana 4
maršruti 3
aprēķināšana 5
aprēķināšanas režīms 5, 13
apstāšanās 5
ieteiktie 6
koriģēšana 4
myTrends 6
punkta pievienošana 4, 5
sākšana 3
skatīšana kartē 4
meklēšanas josla 7
meklēšanas zonas maiņa 7
microSD karte 1, 16
miega režīms 2
myTrends, maršruti 6
N
nākamais pagrieziens 4
navigācija 4, 7
bezceļu 6
iestatījumi 13
nesen atrastās atrašanās vietas 8
nodevas, izvairīšanās 6
norises vietas 8
P
pagriezienu saraksts 4
palīdzība. 12 Skatiet arī produkta atbalsts
pašreizējā atrašanās vieta 8
piederumi 17
piesūcējkauss 15
priekšā 9
pielāgošana 9
produkta atbalsts 12
produkta reģistrēšana 1
programmatūra
atjaunināšana 1
versija 14
R
rediģēšana, saglabātie braucieni 5
rezerves kamera 13
rīki, kartes 9
runas atpazīšana 11
S
saglabāšana, pašreizējā atrašanās vieta 9
saglabātās atrašanās vietas 5
dzēšana 9
kategorijas 9
rediģēšana 9
sarkanās gaismas kameras 3
satelīta signāli
iegūšana 2
skatīšana 16
satiksme 10, 11, 14
abonementu pievienošana 11
alternatīvs maršruts 6
karte 10
kavējumu meklēšana 10
satiksmes negadījumi 10
uztvērējs 11
savienošana pārī 10
atvienošana 12
tālrunis 12, 16
simulētas atrašanās vietas 13
skaļums, regulēšana 2
skaņas izslēgšana, audio 12
skārienjutīgā ekrāna tīrīšana 15
specifikācijas 14
spilgtums 2
stiprinājuma noņemšana 15
stiprinājums, noņemšana 15
strāvas kabeļi 14, 15
drošinātāja maiņa 15
transportlīdzeklis 2
suns, izsekošana 10, 11
T
tālrunis
atvienošana 12
savienošana pārī 12, 16
tālruņa zvani 12
tastatūra
izkārtojums 14
valoda 14
Rādītājs
transportēšanas režīmi 13
transportlīdzekļa barošanas kabelis 2
traucējummeklēšana 15, 16
tuvuma punktu brīdinājumi, iestatījumi 14
U
USB, atvienošana 16
V
vadītāja brīdinājumi 3
valoda
balss 14
tastatūra 14
virzieni 4
Z
Zādzība, izvairīšanās 15
zvani 12
Rādītājs
19
support.garmin.com
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
2016 gada Decembris
190-02080-17 _ 0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising