Garmin | DriveTrack™ 70LM | User guide | Garmin DriveTrack™ 70LM Podręcznik użytkownika

Garmin DriveTrack™ 70LM Podręcznik użytkownika
Garmin DriveTrack™ 70
Podręcznik użytkownika
Maj 2016
190-02080-40_0A
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody
firmy Garmin jest zabronione. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego
podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby
pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
Garmin DriveTrack™, Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ oraz nüMaps Lifetime™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów.
Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
Android™ jest znakiem towarowym firmy Google Inc. Apple i Mac są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w
innych krajach. Znak i logo Bluetooth stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. Foursquare
jest znakiem towarowym firmy Foursquare Labs, Inc. zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. HD Radio™ oraz logo HD są znakami
towarowymi firmy iBiquity Digital Corporation. Technologia HD Radio wyprodukowana na licencji firmy iBiquity Digital Corporation. Patenty amerykańskie
i zagraniczne. microSD™ oraz logo microSDHC są znakami towarowymi firmy SD-3C, LLC. Windows , Windows Vista oraz Windows XP są zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.
®
®
®
®
®
®
®
Spis treści
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem ............................... 1
Pomoc techniczna i aktualizacje ................................................. 1
Aktualizowanie map i oprogramowania przy użyciu aplikacji
Garmin Express ..................................................................... 1
Garmin DriveTrack 70 Ogólne informacje o urządzeniu ............. 1
Podłączanie urządzenia do układu zasilającego pojazdu .......... 2
Włączanie i wyłączanie urządzenia ............................................ 2
Odbiór sygnałów GPS ................................................................ 2
Ikony na pasku stanu .................................................................. 2
Korzystanie z przycisków znajdujących się na ekranie .............. 2
Regulowanie głośności ............................................................... 2
Włączanie funkcji automatycznej głośności ........................... 2
Korzystanie z miksera dźwięku .............................................. 2
Regulowanie jasności ekranu ..................................................... 3
Funkcje ostrzeżeń i alerty dla kierowcy ....................... 3
Włączanie i wyłączanie alertów dźwiękowych dla kierowcy ....... 3
Kamery monitorujące prędkość i przejazd na czerwonym
świetle ......................................................................................... 3
Nawigacja do celu.......................................................... 3
Trasy ........................................................................................... 3
Rozpoczynanie podróży trasą .................................................... 3
Rozpoczynanie podróży z użyciem mapy .............................. 4
Jazda do domu ...................................................................... 4
Trasa na mapie ........................................................................... 4
Aktywny asystent pasa ruchu ................................................ 4
Wyświetlanie skrętów i wskazówek ....................................... 4
Wyświetlanie całej trasy na mapie ......................................... 4
Dodawanie pozycji do trasy ........................................................ 4
Kształtowanie trasy ..................................................................... 5
Korzystanie z objazdu ................................................................. 5
Zatrzymywanie trasy ................................................................... 5
Zmiana trybu obliczania trasy ..................................................... 5
Funkcja planowania podróży ...................................................... 5
Planowanie podróży ............................................................... 5
Podróż wg zapisanego planu podróży ................................... 5
Optymalizowanie kolejności celów dla podróży ..................... 5
Edytowanie i zmiana kolejności pozycji na trasie
podróży .................................................................................. 5
Edytowanie i zapisywanie aktywnej trasy .............................. 5
Zmiana opcji wyznaczania trasy podróży .............................. 6
Tworzenie harmonogramu podróży ....................................... 6
Korzystanie z sugerowanych tras ............................................... 6
Unikanie opóźnień, opłat drogowych i określonych
obszarów .................................................................................... 6
Unikanie opóźnień przez korki na trasie ................................ 6
Unikanie dróg płatnych .......................................................... 6
Unikanie dróg wymagających winiet ...................................... 6
Unikanie określonych cech dróg ............................................ 6
Unikanie stref środowiskowych .............................................. 6
Własne unikane ..................................................................... 7
Nawigowanie poza drogami ........................................................ 7
Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji............................ 7
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska wyszukiwania ............ 7
Wyświetlanie wyników wyszukiwania na mapie ......................... 7
Zmiana przeszukiwanego obszaru ............................................. 8
Punkty szczególne ...................................................................... 8
Wyszukiwanie pozycji wg kategorii ........................................ 8
Wyszukiwanie w ramach kategorii ......................................... 8
Podróżowanie do miejsc szczególnych w obrębie
kompleksu .............................................................................. 8
Foursquare ............................................................................. 8
Narzędzia wyszukiwania ............................................................. 8
Wyszukiwanie adresu ............................................................ 8
Spis treści
Wyszukiwanie skrzyżowania .................................................. 8
Wyszukiwanie miasta ............................................................. 8
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu współrzędnych ................ 8
Wyświetlanie ostatnio znalezionych pozycji ............................... 9
Czyszczenie listy ostatnio znalezionych pozycji .................... 9
Wyszukiwanie ostatniego miejsca parkowania ........................... 9
Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji ................................ 9
Wyszukiwanie służb ratowniczych i stacji paliw ..................... 9
Uzyskiwanie wskazówek nawigacyjnych do aktualnej
pozycji .................................................................................... 9
Dodawanie skrótu ....................................................................... 9
Usuwanie skrótu .................................................................... 9
Zapisywanie pozycji .................................................................... 9
Zapisywanie pozycji ............................................................... 9
Zapisywanie aktualnej pozycji ................................................ 9
Edycja zapisanych pozycji ..................................................... 9
Przypisywanie kategorii do zapisanej pozycji ........................ 9
Usuwanie zapisanych pozycji ................................................ 9
Korzystanie z mapy ........................................................ 9
Narzędzia mapy ........................................................................ 10
Wyświetlanie narzędzi mapy ................................................ 10
Włączanie narzędzi mapy .................................................... 10
Przed tobą ................................................................................ 10
Wyświetlanie zbliżających się pozycji .................................. 10
Dostosowywanie kategorii obiektów funkcji Przed tobą ...... 10
Informacje o podróży ................................................................ 10
Wyświetlanie danych podróży z mapy ................................. 10
Wyświetlanie strony Informacje o podróży ........................... 10
Wyświetlanie dziennika podróży .......................................... 10
Resetowanie informacji o podróży ....................................... 10
Wyświetlanie zbliżających się utrudnień drogowych ................ 11
Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie ...................... 11
Wyszukiwanie wypadków drogowych .................................. 11
Dostosowywanie mapy ............................................................. 11
Dostosowywanie warstw mapy ............................................ 11
Zmiana pola danych mapy ................................................... 11
Zmiana perspektywy mapy .................................................. 11
Obrazy BirdsEye ....................................................................... 11
Śledzenie psów............................................................. 11
Odbieranie danych z urządzenia podręcznego ........................ 11
Śledzenie psów ......................................................................... 11
Ikony statusu psa ................................................................. 11
Obserwowanie psów na mapie ................................................. 12
Wyświetlanie mapy topograficznej ............................................ 12
Dane o ruchu drogowym............................................. 12
Odbieranie informacji o ruchu drogowym przy użyciu odbiornika
komunikatów drogowych .......................................................... 12
Informacje o subskrypcji komunikatów drogowych ................... 12
Wyświetlanie subskrypcji komunikatów drogowych ............. 12
Dodawanie subskrypcji ........................................................ 12
Włączanie informacji o utrudnieniach drogowych ..................... 12
Polecenia głosowe....................................................... 12
Ustawianie frazy aktywacji ........................................................ 12
Włączenie funkcji poleceń głosowych ...................................... 13
Polecenia głosowe — porady ................................................... 13
Rozpoczynanie podróży trasą za pomocą poleceń
głosowych ................................................................................. 13
Wyciszanie instrukcji ................................................................. 13
Sterowanie głosem ................................................................... 13
Konfigurowanie sterowania głosem ..................................... 13
Korzystanie ze sterowania głosem ...................................... 13
Sterowanie głosem — porady .............................................. 13
Rozmowa przez zestaw głośnomówiący.................... 13
Parowanie telefonu ................................................................... 13
i
Odłączanie urządzenia Bluetooth ............................................. 13
Usuwanie sparowanego telefonu ............................................. 13
Korzystanie z aplikacji................................................. 14
Wyświetlanie plików pomocy .................................................... 14
Wyszukiwanie tematów pomocy .......................................... 14
Wyświetlanie poprzednich tras i celów ..................................... 14
Dostosowywanie urządzenia....................................... 14
Ustawienia środka transportu ................................................... 14
Ustawienia mapy i pojazdu ....................................................... 14
Włączanie map .................................................................... 14
Ustawienia nawigacji ................................................................ 14
Ustawienia trybu obliczania ................................................. 14
Ustawianie symulowanej pozycji .......................................... 14
Ustawienia dodatkowej kamery ................................................ 14
Ustawienia babyCam ................................................................ 15
Ustawienia Bluetooth ................................................................ 15
Wyłączanie komunikacji Bluetooth ....................................... 15
Ustawienia wyświetlania ........................................................... 15
Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych ............................ 15
Ustawienia dotyczące czasu i jednostek .................................. 15
Ustawianie czasu ................................................................. 15
Ustawienia dotyczące języka i klawiatury ................................. 15
Ustawienia alertów punktów alarmowych ................................. 15
Ustawienia dotyczące urządzenia i ustawienia prywatności .... 15
Przywracanie ustawień ............................................................. 16
Informacje o urządzeniu.............................................. 16
Dane techniczne ....................................................................... 16
Przewody zasilające ................................................................. 16
Ładowanie urządzenia ......................................................... 16
Konserwacja urządzenia.............................................. 16
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia ................. 16
Czyszczenie obudowy ......................................................... 16
Czyszczenie ekranu dotykowego ......................................... 16
Zapobieganie kradzieży ....................................................... 16
Resetowanie urządzenia .......................................................... 16
Zdejmowanie urządzenia, uchwytu i przyssawki ...................... 16
Wyjmowanie urządzenia z uchwytu ..................................... 16
Zdejmowanie uchwytu z przyssawki .................................... 16
Zdejmowanie przyssawki z przedniej szyby ........................ 16
Wymiana bezpiecznika w przewodzie zasilającym z gniazda
zapalniczki ................................................................................ 16
Rozwiązywanie problemów......................................... 17
Przyssawka nie trzyma się na szybie przedniej ........................ 17
Urządzenie nie odbiera sygnałów z satelitów ........................... 17
Urządzenie nie ładuje się w pojeździe ...................................... 17
Moje psy nie są wyświetlane na ekranie .................................. 17
Naładowana bateria nie starcza na zbyt długi czas .................. 17
Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako dysk
wymienny .................................................................................. 17
Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako urządzenie
przenośne ................................................................................. 17
Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako urządzenie
przenośne ani jako wolumin lub dysk wymienny ...................... 17
Mój telefon nie łączy się z urządzeniem ................................... 17
Załącznik....................................................................... 17
Instalowanie karty pamięci na mapy i inne dane ...................... 17
Zarządzanie danymi ................................................................. 18
Informacje o kartach pamięci ............................................... 18
Podłączanie urządzenia do komputera ................................ 18
Przesyłanie danych z komputera ......................................... 18
Wyświetlanie stanu sygnału GPS ............................................. 18
Zakup dodatkowych map .......................................................... 18
Zakup akcesoriów ..................................................................... 18
Indeks ............................................................................ 19
ii
Spis treści
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
• Zaktualizuj mapy i oprogramowanie urządzenia
(Aktualizowanie map i oprogramowania przy użyciu aplikacji
Garmin Express, strona 1).
• Zamontuj urządzenie w pojeździe i podłącz je do zasilania
(Podłączanie urządzenia do układu zasilającego pojazdu,
strona 2).
• Odbierz sygnały GPS z satelitów (Odbiór sygnałów GPS,
strona 2).
• Wyreguluj głośność (Regulowanie głośności, strona 2)
i jasność wyświetlacza (Regulowanie jasności ekranu,
strona 3).
• Rozpocznij nawigację do celu podróży (Rozpoczynanie
podróży trasą, strona 3).
Pomoc techniczna i aktualizacje
Garmin Express™ (garmin.com/express) umożliwia łatwy dostęp
do tych usług w urządzeniach Garmin .
• Rejestracja produktu
• Podręczniki użytkownika
• Aktualizacje oprogramowania
• Przesyłanie danych do Garmin Connect™
• Mapy zwykłe i morskie, aktualizacje kursów
• Pojazdy, głosy i inne dodatki
®
6 Kliknij Dodaj urządzenie.
Oprogramowanie Garmin Express wykryje urządzenie.
7 Kliknij Dodaj urządzenie.
8 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby dodać
swoje urządzenie do oprogramowania Garmin Express.
Oprogramowanie Garmin Express można używać do
wyszukiwania najnowszych aktualizacji map
i oprogramowania w urządzeniu.
9 Wybierz opcję:
• Aby zainstalować wszystkie aktualizacje, kliknij Instaluj
wszystko.
• Aby zainstalować pojedynczą aktualizację, kliknij Pokaż
szczegóły i wybierz żądaną aktualizację.
Aktualizowanie map i oprogramowania przy użyciu
aplikacji Garmin Express
Oprogramowanie Garmin Express można używać do pobierania
i instalowania najnowszych aktualizacji map i oprogramowania
w urządzeniu. Aktualizacje map dostarczają najnowszych
danych, na podstawie których posiadane urządzenie może
obliczać dokładne i racjonalne trasy do wyznaczanych celów.
Aplikacja Garmin Express jest dostępna dla komputerów
z systemem Windows oraz komputerów Mac .
1 W komputerze przejdź do strony www.garmin.com/express.
®
®
Oprogramowanie Garmin Express pobierze i zainstaluje
aktualizacje w urządzeniu. Aktualizacje map są bardzo duże,
dlatego cały proces może zająć sporo czasu w przypadku
wolniejszego połączenia z Internetem.
Garmin DriveTrack 70 Ogólne informacje
o urządzeniu
2 Wybierz opcję:
• Aby wykonać instalację w komputerze z systemem
Windows, wybierz Pobierz dla systemu Windows.
• Aby wykonać instalację w komputerze z systemem Mac,
wybierz Pobierz dla komputera Mac.
3 Uruchom pobrany plik i postępuj zgodnie z wyświetlanymi
instrukcjami, aby ukończyć instalację.
4 Uruchom aplikację Garmin Express.
5 Podłącz urządzenie Garmin do komputera za pomocą
przewodu USB.
À
Á
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
klawisz zasilania
Gniazdo mini-USB do zasilania i przesyłu danych
1
Â
Ã
Gniazdo karty pamięci do zapisywania map i danych
Mikrofon do poleceń głosowych lub prowadzenia rozmów w trybie
głośnomówiącym
Podłączanie urządzenia do układu
zasilającego pojazdu
OSTRZEŻENIE
Ten produkt jest zasilany przez baterię litowo-jonową. Aby
uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała lub produktu w wyniku
wystawienia baterii na działanie wysokich temperatur,
urządzenie należy przechowywać w miejscu nienarażonym na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia na zasilaniu
bateryjnym, należy naładować baterię.
1 Podłącz przewód zasilający z gniazda zapalniczki À do portu
USB w urządzeniu.
było używane. Po uruchomieniu urządzenia nawigacyjnego po
raz pierwszy odebranie sygnału z satelitów może zająć kilka
minut.
1 Włącz urządzenie.
2 Zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje satelity.
3 W razie potrzeby udaj się w teren otwarty, z dala od wysokich
budynków i drzew.
Kiedy wskaźnik
zmieni kolor na zielony, oznacza to, że
urządzenie odebrało sygnał z satelitów i jest gotowe do pracy.
Ikony na pasku stanu
Pasek stanu znajduje się w górnej części menu głównego. Ikony
na pasku stanu wyświetlają informacje o funkcjach urządzenia.
Niektóre ikony można wybrać, aby zmienić ustawienia lub
wyświetlić dodatkowe informacje.
Stan sygnału GPS. Przytrzymaj, aby zobaczyć dokładność
działania modułu GPS oraz informacje pobrane z satelitów
(Wyświetlanie stanu sygnału GPS, strona 18).
Stan funkcji Bluetooth . Wybierz, aby zobaczyć ustawienia
Bluetooth (Ustawienia Bluetooth, strona 15).
®
Połączono z zestawem głośnomówiącym. Wybierz, aby
nawiązać połączenie (Rozmowa przez zestaw głośnomó­
wiący, strona 13).
Aktywny środek transportu. Wybierz, aby zmienić środek
transportu (Ustawienia środka transportu, strona 14).
Bieżący czas. Wybierz, aby ustawić czas (Ustawianie czasu,
strona 15).
Poziom naładowania baterii.
2 Umieść uchwyt Á na ramieniu przyssawki Â, tak aby
3
4
5
6
zatrzasnął się na swoim miejscu.
Dociśnij przyssawkę do szyby przedniej i przesuń dźwignię Ã
do tyłu, w kierunku szyby.
Włóż zacisk u góry uchwytu w otwór z tyły urządzenia.
Dociśnij dolną część uchwytu do urządzenia, tak aby
nastąpiło zatrzaśnięcie.
Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do gniazda
zapalniczki w samochodzie.
Włączanie i wyłączanie urządzenia
• Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk zasilania lub
podłącz urządzenie do źródła zasilania.
• Aby uruchomić tryb oszczędzania energii, naciśnij przycisk
zasilania, kiedy urządzenie jest włączone.
W trybie oszczędzania energii ekran jest wyłączony, więc
urządzenie zużywa bardzo mało energii, jednak może zostać
z niego bardzo szybko wybudzone.
PORADA: W celu szybszego naładowania urządzenie
można przełączyć w tryb oszczędzania energii podczas
ładowania baterii.
• Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk
zasilania do momentu pojawienia się na ekranie monitu,
a następnie wybierz opcję Wyłącz.
Monit wyświetli się po pięciu sekundach. Jeśli zwolnisz
przycisk zasilania przed wyświetleniem się monitu,
urządzenie przełączy się w tryb oszczędzania energii.
Odbiór sygnałów GPS
Po włączeniu urządzenia nawigacyjnego odbiornik GPS musi
zgromadzić dane satelitarne i ustalić bieżącą pozycję.
na
pasku stanu wskazuje moc sygnałów satelitarnych. Czas
wymagany na odebranie sygnału z satelitów różni się
w zależności od kilku czynników, takich jak odległość od
ostatniej lokalizacji, tego, czy urządzenie jest używane pod
gołym niebem oraz tego, jak długo urządzenie nawigacyjne nie
2
Temperatura. Wybierz, aby wyświetlić prognozę pogody.
Korzystanie z przycisków znajdujących się
na ekranie
Przyciski na ekranie umożliwiają przeglądanie stron, menu oraz
opcji menu w urządzeniu.
• Wybierz , aby powrócić do poprzedniego ekranu menu.
• Przytrzymaj , aby szybko powrócić do menu głównego.
• Wybierz lub , aby przewinąć listę lub menu.
• Przytrzymaj lub , aby przewijać szybciej.
• Wybierz , aby wyświetlić kontekstowe menu opcji dla
bieżącego ekranu.
Regulowanie głośności
1 Wybierz Głośność.
2 Wybierz opcję:
• Wyreguluj głośność za pomocą suwaka.
• Wybierz , aby wyłączyć dźwięk w urządzeniu.
• Wybierz , aby skorzystać z dodatkowych opcji.
Włączanie funkcji automatycznej głośności
Urządzenie może automatycznie zwiększać lub zmniejszać
poziom głośności w oparciu o poziom hałasu w otoczeniu.
1 Wybierz kolejno Głośność > .
2 Wybierz Automatyczna głośność.
Korzystanie z miksera dźwięku
Za pomocą miksera dźwięku możesz ustawić poziomy głośności
dla różnych typów dźwięków, takich jak komunikaty nawigacyjne
i połączenia telefoniczne. Poziom dla każdego typu dźwięku
stanowi wartość procentową głośności ogólnej.
1 Wybierz Głośność.
2 Wybierz > Mikser dźwięku.
3 Za pomocą suwaków ustaw poziom głośności dla każdego
typu dźwięku.
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Regulowanie jasności ekranu
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Wyświetlanie > Jasność.
2 Wyreguluj jasność za pomocą suwaka.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Alerty
dźwiękowe dla kierowcy.
2 Obok każdego alertu zaznacz pole wyboru lub usuń jego
zaznaczenie.
Funkcje ostrzeżeń i alerty dla
kierowcy
Kamery monitorujące prędkość i przejazd na
czerwonym świetle
NOTYFIKACJA
Alerty dla kierowcy i wskazania funkcji ograniczeń prędkości
mają charakter wyłącznie informacyjny i nie zdejmują z kierowcy
obowiązku przestrzegania wszelkich ograniczeń podawanych na
znakach drogowych i stosowania zasad bezpiecznej jazdy
w każdych okolicznościach.Firma Garmin nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne mandaty lub pozwy będące
konsekwencją nieprzestrzegania przepisów drogowych.
NOTYFIKACJA
Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani za
konsekwencje korzystania z bazy danych kamer monitorujących
prędkość i przejazd na czerwonym świetle.
W urządzeniu dostępne są funkcje, które mają zachęcać do
bezpiecznej i bardziej efektywnej jazdy, nawet gdy podróżujesz
dobrze znaną trasą. Urządzenie emituje sygnały lub komunikaty
dźwiękowe i wyświetla informacje dla każdego alertu. Możesz
włączyć lub wyłączyć sygnały dźwiękowe lub komunikaty dla
każdego typu alertu. Nie wszystkie alerty są dostępne na
każdym obszarze.
Strefa wokół szkoły lub szkoła w pobliżu: Urządzenie emituje
sygnał dźwiękowy i wyświetla dystans do zbliżającej się
szkoły lub strefy wokół szkoły oraz ograniczenie prędkości
(jeśli takie dane są dostępne).
Zwiększenie ograniczenia: Urządzenie emituje sygnał
dźwiękowy i wyświetla informację o zbliżającym się
zwiększeniu ograniczenia prędkości, dając czas na
przygotowanie się do zmniejszenia prędkości.
Przekroczenie prędkości: Po przekroczeniu ograniczenia
prędkości na bieżącej drodze urządzenie emituje sygnał
dźwiękowy i wyświetla czerwoną ramkę na ikonie
ograniczenia prędkości.
Jedziesz pod prąd drogą jednokierunkową: Jeśli jedziesz pod
prąd drogą jednokierunkową, urządzenie emituje komunikat
i wyświetla na całym ekranie odpowiednie ostrzeżenie.
Krawędzie ekranu zmieniają kolor na czerwony i alert
pozostaje widoczny na górze ekranu do momentu
opuszczenia drogi jednokierunkowej lub zmiany kierunku
jazdy na prawidłowy.
Przejazd kolejowy: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy
i wyświetla dystans do zbliżającego się przejazdu
kolejowego.
Przejście dla zwierząt: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy
i wyświetla dystans do zbliżającego się obszaru
przechodzenia zwierząt przez drogę.
Zakręt: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla
dystans do zbliżającego się zakrętu na drodze.
Spowolniony ruch: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy
i wyświetla dystans do miejsca spowolnienia ruchu, jeśli
zbliżasz się do niego z dużą prędkością. Aby można było
skorzystać z tej funkcji, urządzenie musi odbierać informacje
o ruchu drogowym (Odbieranie informacji o ruchu drogowym
przy użyciu odbiornika komunikatów drogowych,
strona 12).
Ostrzeżenie o zmęczeniu: Urządzenie emituje sygnał
dźwiękowy i proponuje zbliżające się miejsca, gdzie możesz
się zatrzymać i odpocząć, jeśli prowadzisz pojazd przez
ponad dwie godziny bez przerwy.
Włączanie i wyłączanie alertów dźwiękowych
dla kierowcy
Możesz wyłączać poszczególne alerty dźwiękowe dla kierowcy.
Alerty wizualne pojawiają się nawet po wyłączeniu alertów
dźwiękowych.
Funkcje ostrzeżeń i alerty dla kierowcy
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna we wszystkich regionach
i we wszystkich modelach urządzenia.
Informacje o lokalizacji kamer monitorujących prędkość
i przejazd na czerwonym świetle są dostępne na niektórych
obszarach i tylko dla niektórych modeli urządzeń. Odwiedź
stronę garmin.com/speedcameras w celu sprawdzenia
dostępności i zgodności, a także zakupu subskrypcji lub
przeprowadzenia jednorazowej aktualizacji. W dowolnej chwili
możesz zakupić nowy region lub rozszerzyć istniejącą
subskrypcję.
Odwiedź stronę mygarmin.com, aby zaktualizować bazę danych
kamer monitorujących w posiadanym urządzeniu. Aby
otrzymywać aktualne informacje o kamerach monitorujących,
należy często aktualizować urządzenie.
W przypadku niektórych produktów i regionów podstawowe
dane o kamerach monitorujących prędkość i przejazd na
czerwonym świetle mogą być dołączone do urządzenia.
Dołączone dane nie uwzględniają aktualizacji ani subskrypcji.
Nawigacja do celu
Trasy
Trasa to ścieżka prowadząca z bieżącej pozycji do co najmniej
jednego celu podróży.
• Urządzenie oblicza zalecaną trasę do wyznaczonego celu
w oparciu o wybrane preferencje, np. tryb obliczania trasy
(Zmiana trybu obliczania trasy, strona 5) i unikanie
(Unikanie opóźnień, opłat drogowych i określonych
obszarów, strona 6).
• Urządzenie może także unikać dróg, które nie są
odpowiednie do jazdy z punktu widzenia wybranego profilu
pojazdu.
• Możesz szybko rozpocząć nawigację do celu podróży,
wybierając zalecaną trasę, albo wybrać alternatywną trasę
(Rozpoczynanie podróży trasą, strona 3).
• Jeśli są określone drogi, którymi chcesz jechać lub których
chcesz uniknąć, możesz wprowadzić własne ustawienia trasy
(Kształtowanie trasy, strona 5).
• Do trasy możesz dodać wiele celów podróży (Dodawanie
pozycji do trasy, strona 4).
Rozpoczynanie podróży trasą
1 Wybierz Dokąd? i wyszukaj pozycję (Wyszukiwanie
i zapisywanie pozycji, strona 7).
2 Wybierz pozycję.
3 Wybierz opcję:
• Aby rozpocząć nawigację, korzystając z zalecanej trasy,
wybierz opcję Jedź!.
• Aby wybrać alternatywną trasę, wybierz , a następnie
wybierz trasę.
Alternatywne trasy wyświetlane są po prawej stronie
mapy.
3
• Aby edytować przebieg trasy, wybierz kolejno > Edytuj
trasę i dodaj do trasy punkty kształtowania (Kształtowanie
trasy, strona 5).
Urządzenie oblicza trasę i kieruje użytkownika do celu za
pomocą komunikatów głosowych i informacji wyświetlanych na
mapie (Trasa na mapie, strona 4). Na kilka sekund na
krawędzi mapy wyświetli się podgląd dróg głównych na trasie.
W razie konieczności zatrzymania się w nieplanowanych
miejscach, można dodać je do trasy (Dodawanie pozycji do
trasy, strona 4).
Æ
Ç
Nazwa drogi, którą jedziesz.
Szacowany czas przybycia.
PORADA: Dotknij tego pola, aby zmienić wyświetlane w nim
informacje (Zmiana pola danych mapy, strona 11).
Aktywny asystent pasa ruchu
Podczas podróży wyznaczoną trasą, w miarę zbliżania się do
zakrętu, obok mapy zostanie wyświetlona szczegółowa
symulacja drogi (jeśli jest dostępna). Kolorowa linia À wskazuje
prawidłowy pas do skrętu.
Rozpoczynanie podróży z użyciem mapy
Podróż można rozpocząć poprzez wybranie żądanej pozycji na
mapie.
1 Wybierz Pokaż mapę.
2 Przeciągnij i powiększ/pomniejsz mapę, aby wyświetlić
przeszukiwany obszar.
3 W razie potrzeby wybierz , aby filtrować punkty szczególne
według kategorii.
Na mapie pojawią się znaczniki pozycji ( lub niebieskie
punkty).
4 Wybierz opcję:
• Wybierz znacznik pozycji.
• Wybierz punkt, np. ulicę, skrzyżowanie lub adres.
5 Wybierz Jedź!.
Jazda do domu
W momencie wybrania trasy do domu po raz pierwszy
urządzenie poprosi o podanie pozycji domowej.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Jedź do domu.
2 W razie potrzeby podaj pozycję domową.
Edytowanie pozycji domowej
1 Wybierz kolejno Dokąd? >
2 Podaj pozycję domową.
> Ustal pozycję domową.
Trasa na mapie
Podczas podróży urządzenie kieruje użytkownika do celu za
pomocą komunikatów głosowych i informacji wyświetlanych na
mapie. Instrukcje dotyczące kolejnego zwrotu, zjazdu lub innego
miejsca, w którym należy wykonać konkretną czynność, są
wyświetlane u góry mapy.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
4
Następna czynność, którą należy wykonać na trasie. Pokazuje
następny zwrot, zjazd lub inną czynność, oraz pas, którym należy
jechać (jeśli takie dane są dostępne).
Dystans do następnej czynności.
Nazwa ulicy lub zjazdu związana z następną czynnością.
Trasa podświetlona na mapie.
Następna czynność, którą należy wykonać na trasie. Strzałki na
mapie oznaczają pozycje, w których należy w niedługim czasie
wykonać czynności.
Prędkość pojazdu.
Wyświetlanie skrętów i wskazówek
Podczas podróży wyznaczoną trasą możesz wyświetlać
zbliżające się skręty, zmiany pasa lub inne wskazówki
dotyczące tej trasy.
1 Na mapie wybierz opcję:
• Aby podczas podróży wyświetlić zbliżające się skręty
i wskazówki, wybierz > Skręty.
Narzędzie mapy wyświetla obok mapy najbliższe cztery
skręty lub wskazówki. Podczas podróży wyznaczoną trasą
lista aktualizuje się automatycznie.
• Aby wyświetlić kompletną listę skrętów i wskazówek dla
całej trasy, wybierz pasek tekstowy u góry mapy.
2 Wybierz zwrot lub wskazówkę (opcjonalnie).
Zostaną wyświetlone szczegółowe informacje. Jeśli są
dostępne, zostaną wyświetlone obrazy skrzyżowań na
głównych drogach.
Wyświetlanie całej trasy na mapie
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz dowolne
miejsce na mapie.
.
2 Wybierz
Dodawanie pozycji do trasy
Tylko podczas podróży wyznaczoną trasą można dodawać do
niej kolejne pozycje (Rozpoczynanie podróży trasą, strona 3).
Możesz dodać pozycje w środku trasy, jak i na jej końcu. Jako
następny cel można dodać np. stację benzynową.
PORADA: Aby utworzyć złożoną trasę z wieloma celami lub
zaplanowanymi postojami, można użyć funkcji Planowanie
podróży, która umożliwia planowanie, ustalanie harmonogramu
i zapisywanie trasy (Planowanie podróży, strona 5).
1 Na mapie wybierz kolejno > Dokąd?.
2 Wyszukaj pozycję (Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji,
strona 7).
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz Jedź!.
5 Wybierz opcję:
• Aby dodać pozycję jako następny cel na trasie, wybierz
Dod. jako nast.postój.
• Aby dodać pozycję na końcu trasy, wybierz Dod. jako ost.
postój.
• Aby dodać pozycję i zmienić kolejność celów podróży na
trasie, wybierz Dodaj do aktyw. trasy.
Nawigacja do celu
Urządzenie przeliczy trasę z uwzględnieniem dodanej pozycji
i pokieruje do celów w odpowiedniej kolejności.
Kształtowanie trasy
Kształtowanie trasy jest możliwe dopiero po rozpoczęciu
podróży wyznaczoną trasą (Rozpoczynanie podróży trasą,
strona 3).
Istnieje możliwość ręcznego kształtowania trasy w celu zmiany
jej przebiegu. Umożliwia to poprowadzenie trasy konkretną
drogą lub przez określony obszar bez konieczności dodawania
do trasy kolejnego celu.
1 Dotknij dowolnego miejsca na mapie.
2 Wybierz .
Urządzenie przełączy się w tryb kształtowania trasy.
3 Wybierz pozycję na mapie.
PORADA: Wybierz , aby powiększyć mapę i wybrać
dokładniejszą pozycję.
Urządzenie przeliczy trasę z uwzględnieniem wybranej
pozycji.
4 W razie potrzeby wybierz opcję:
• Aby dodać do trasy więcej punktów kształtowania, wybierz
na mapie dodatkowe pozycje.
• Aby usunąć punkt kształtowania, wybierz .
5 Po zakończeniu kształtowania trasy wybierz Jedź!.
Korzystanie z objazdu
Można skorzystać z objazdu dla określonego dystansu na trasie
lub objazdu omijającego określone drogi. Funkcja ta jest
pomocna w przypadku obszarów w przebudowie, zamkniętych
dróg czy złych warunków drogowych.
1 Na mapie wybierz kolejno > Zmień trasę.
PORADA: Jeśli w menu narzędzi mapy nie ma narzędzia
Zmień trasę, możesz je tam dodać (Włączanie narzędzi
mapy, strona 10).
2 Wybierz opcję:
• Aby skorzystać z objazdu dla określonego dystansu na
trasie, wybierz Objazd wg dystansu.
• Aby skorzystać z objazdu omijającego określone drogi na
trasie, wybierz Objazd wg drogi.
• Aby znaleźć nową trasę, wybierz Objazd.
Zatrzymywanie trasy
Na mapie wybierz kolejno
> Stop.
Zmiana trybu obliczania trasy
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Tryb obliczania.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Krótszy czas, aby obliczyć trasy, które mogą być
wprawdzie dłuższe, ale umożliwiają szybszą jazdę.
• Wybierz Bezdroża, aby obliczać trasy od punktu do
punktu (bez względu na drogi).
• Wybierz Krótsza trasa, aby obliczyć trasy, które są
krótsze, ale ich przejechanie może zabrać więcej czasu.
Funkcja planowania podróży
Przy użyciu funkcji planowania podróży można tworzyć
i zapisywać trasy, w które można udać się w późniejszym
terminie. Ta funkcja przydaje się do planowania dostaw
towarów, a także wakacji i wycieczek krajoznawczych. Zapisaną
trasę można poddawać dalszym modyfikacjom mającym na celu
— na przykład — dostosowanie kolejności pozycji przejazdu,
zoptymalizowanie kolejności postojów, dodanie informacji
Nawigacja do celu
o harmonogramie podróży czy dodanie punktów kształtowania
trasy.
Przy użyciu funkcji planowania podróży można także edytować
i zapisać aktywną trasę.
Planowanie podróży
Podróż może uwzględniać wiele celów, w tym co najmniej jeden
punkt startowy i jeden cel podróży. Pozycja startowa to pozycja,
z której planujesz rozpocząć podróż. W przypadku rozpoczęcia
podróży z innej pozycji urządzenie zaoferuje możliwość udania
się najpierw do pozycji startowej. W przypadku podróży w obie
strony pozycja startowa i cel podróży mogą być takie same.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży > >
Utwórz podróż.
2 Wybierz Wybierz pozycję startową.
3 Wybierz lokalizację punktu startowego, a następnie Wyb..
4 Wybierz Wybierz cel.
5 Wybierz lokalizację celu podróży, a następnie Wyb..
6 Wybierz Dodaj pozycję, aby dodać więcej pozycji
(opcjonalnie).
7 Po dodaniu wszystkich niezbędnych pozycji wybierz kolejno
Następna > Zapisz.
8 Wpisz nazwę i wybierz Got..
Podróż wg zapisanego planu podróży
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży.
2 Wybierz zapisaną podróż.
3 Wybierz Jedź!.
4 Wybierz pierwszą pozycję, do której chcesz wyznaczyć trasę,
i wybierz Start.
Urządzenie przeliczy trasę od Twojej aktualnej pozycji do
wybranej pozycji, a następnie pokieruje do pozostałych celów
podróży w odpowiedniej kolejności.
Optymalizowanie kolejności celów dla podróży
Urządzenie może automatyczne optymalizować kolejność celów
na trasie podróży, aby wyznaczyć krótszą i wydajniejszą trasę.
Zoptymalizowanie kolejności nie powoduje zmiany pozycji
startowej ani celu podróży.
Podczas edycji podróży wybierz kolejno
> Optymalizuj
kolejność.
Edytowanie i zmiana kolejności pozycji na trasie
podróży
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży.
2 Wybierz zapisaną podróż.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz opcję:
• Aby przesunąć wybraną pozycję w górę lub w dół, wybierz
i przeciągnij pozycję w nowe miejsce na trasie podróży.
• Aby dodać nową pozycję za wybraną pozycją, wybierz .
• Aby usunąć tę pozycję, wybierz .
Edytowanie i zapisywanie aktywnej trasy
Gdy trasa jest aktywna, można użyć funkcji planowania podróży,
aby dokonać w niej zmian oraz do aby ją zapisać jako podróż.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży > Moja
aktywna trasa.
2 Dokonaj edycji trasy, korzystając z różnych opcji funkcji
planowania podróży.
Każde wprowadzenie zmian spowoduje przeliczenie trasy.
3 Wybierz Zapisz, aby zapisać trasę jako podróż, w którą
będzie można się udać w późniejszym terminie (jeśli jest taka
potrzeba).
5
Zmiana opcji wyznaczania trasy podróży
Rozpoczynając podróż, można dostosować sposób obliczania
trasy.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży.
2 Wybierz zapisaną podróż.
3 Wybierz ikonę profilu pojazdu, a następnie wybierz pojazd,
którym planujesz odbyć podróż (opcjonalnie).
4 Wybierz > Ustawienia podróży.
5 Wybierz opcję:
• Aby dodać do podróży punkty kształtowania, wybierz
Kształtuj trasę, a następnie postępuj zgodnie
z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami (Kształtowanie
trasy, strona 5).
• Aby zmienić tryb obliczania tras podróży, wybierz
Preferencje trasy (Zmiana trybu obliczania trasy,
strona 5).
Po rozpoczęciu nawigacji urządzenie automatycznie przełączy
się na wybrany profil pojazdu.
Tworzenie harmonogramu podróży
Do każdej pozycji na trasie podróży można dodać informacje
o harmonogramie podróży, w tym planowany czas przybycia
i czas trwania przerw w każdej z pozycji. Może to pomóc
zaplanowaniu czas wyjazdu, tak aby dotrzeć na czas do
poszczególnych pozycji na trasie.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży.
2 Wybierz podróż.
3 Wybierz kolejno > Ustawienia podróży > Edytuj
harmonogram.
4 Wybierz pozycję i postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić odpowiednie
informacje do harmonogramu.
PORADA: Aby w harmonogramie podróży uwzględnić kilka
pozycji, wprowadzaj wymagane pozycje, zaczynając od
początku podróży.
5 Powtórz krok 4, aby wprowadzić do harmonogramu
informacje o dodatkowych pozycjach.
6 Gdy skończysz, wybierz Zapisz.
Aby dotrzeć do wyznaczonych miejsc postojów i celów podróży
w zaplanowanym czasie, musisz wyruszyć najpóźniej do
godziny wyświetlonej przy punkcie startowym. Harmonogram
podaje wyłącznie dane szacunkowe. Warunki drogowe, roboty
na drogach i inne przyczyny opóźnień w ruchu mogą wpłynąć na
rzeczywisty czas przybycia.
Korzystanie z sugerowanych tras
Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest
zapisanie co najmniej jednego miejsca oraz włączenie funkcji
historii podróży (Ustawienia dotyczące urządzenia i ustawienia
prywatności, strona 15).
Dzięki funkcji myTrends™ urządzenie przewiduje cel podróży
w oparciu o historię podróży, dzień tygodnia oraz porę dnia. Po
kilkakrotnym dojechaniu do zapisanej pozycji, pozycja może,
zacząć być wyświetlana na pasku nawigacji wraz z szacowanym
czasem podróży oraz informacjami o ruchu drogowym.
Wybierz pasek nawigacji, aby wyświetlić sugerowaną trasę
do pozycji.
Unikanie opóźnień, opłat drogowych
i określonych obszarów
Unikanie opóźnień przez korki na trasie
Aby móc korzystać z funkcji unikania opóźnień przez korki,
należy aktywować odbiór informacji o ruchu drogowym
6
(Odbieranie informacji o ruchu drogowym przy użyciu odbiornika
komunikatów drogowych, strona 12).
Urządzenie jest domyślnie ustawione, aby automatycznie
optymalizowało trasę w celu unikania opóźnień przez korki. Jeśli
ta opcja została wcześniej wyłączona w ustawieniach
dotyczących utrudnień drogowych (Ustawienia dotyczące
utrudnień drogowych, strona 15), można wyświetlić miejsca,
w których występują opóźnienia przez korki, i samodzielnie je
omijać.
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą, wybierz kolejno >
Utrud. drogowe.
2 Wybierz opcję Zmień trasę, jeśli jest dostępna.
3 Wybierz Jedź!.
Unikanie dróg płatnych
Urządzenie może wyznaczać trasy unikające obszarów, które
wymagają uiszczenia opłat (np. płatnych dróg i mostów), oraz
obszarów o większym natężeniem ruchu. W przypadku braku
rozsądnej alternatywy urządzenie może mimo wszystko
uwzględnić w ramach trasy drogę płatną.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja.
2 Wybierz opcję:
UWAGA: Elementy menu mogą się różnić w zależności od
obszaru i map załadowanych do urządzenia.
• Wybierz Drogi płatne.
• Wybierz kolejno Opłaty > Drogi płatne.
3 Wybierz opcję:
• Jeśli chcesz, aby urządzenie za każdym razem przed
wyznaczeniem trasy pytało o możliwość przejazdu
drogami płatnymi, wybierz Zawsze pytaj.
• Aby zawsze unikać dróg płatnych, wybierz Unikaj.
• Aby zawsze zezwalać na przejazd drogami płatnymi,
wybierz Zezwól.
4 Wybierz Zapisz.
Unikanie dróg wymagających winiet
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.
Mapy w urządzeniu mogą zawierać szczegółowe informacje na
temat systemu winiet w niektórych krajach. Można unikać lub
zezwalać na korzystanie z dróg wymagających posiadanie
winiet w poszczególnych krajach.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Opłaty >
Winiety.
2 Wybierz państwo.
3 Wybierz opcję:
• Jeśli chcesz, aby urządzenie za każdym razem przed
wyznaczeniem trasy pytało o możliwość przejazdu
drogami płatnymi, wybierz Zawsze pytaj.
• Aby zawsze unikać dróg płatnych, wybierz Unikaj.
• Aby zawsze zezwalać na przejazd drogami płatnymi,
wybierz Zezwól.
4 Wybierz Zapisz.
Unikanie określonych cech dróg
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Unikane.
2 Wybierz cechy dróg, których chcesz unikać w wyznaczanych
trasach, i wybierz Zapisz.
Unikanie stref środowiskowych
Urządzenie może unikać obszarów z ograniczeniami
środowiskowymi lub emisji spalin, które mogą mieć
zastosowanie do prowadzonego pojazdu. Opcja ta ma
zastosowanie do typu pojazdu ustawionego w aktywnym profilu
pojazdu.
Nawigacja do celu
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Strefy
środowiskowe.
2 Wybierz opcję:
• Jeśli chcesz, aby urządzenie za każdym razem przed
wyznaczeniem trasy pytało o możliwość przejazdu przez
strefy środowiskowe, wybierz Zawsze pytaj.
• Aby zawsze unikać stref środowiskowych, wybierz Unikaj.
• Aby zawsze zezwalać na wyznaczanie tras przez strefy
środowiskowe, wybierz Zezwól.
3 Wybierz Zapisz.
Własne unikane
Funkcja własnych unikanych pozwala unikać wybranych
obszarów lub odcinków dróg. Obliczając trasę, urządzenie unika
tych obszarów i dróg, chyba że nie ma innej, rozsądnej trasy
przejazdu.
Unikanie drogi
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Własne
unikane.
2 Wybierz Dodaj unikaną drogę.
3 Wybierz punkt początkowy drogi odcinka drogi, który ma być
pomijany, a następnie wybierz Następna.
4 Wybierz punkt końcowy odcinka drogi, który ma być
pomijany, a następnie wybierz Następna.
5 Wybierz Got..
Unikanie obszaru
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Własne
unikane.
2 W razie potrzeby wybierz Dodaj unikany.
3 Wybierz Dodaj unikany obszar.
4 Wybierz lewy górny róg unikanego obszaru, a następnie
wybierz Następna.
Wybierz
prawy dolny róg unikanego obszaru, a następnie
5
wybierz Następna.
Wybrany obszar zostanie zacieniony na mapie.
Wybierz
Got..
6
Wyłączanie własnego unikanego elementu
Możesz wyłączyć własny unikany element, nie usuwając go.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Własne
unikane.
2 Wybierz unikany element.
3 Wybierz kolejno > Wyłącz.
Usuwanie własnych unikanych elementów
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Własne
unikane.
2 Wybierz opcję:
• Aby usunąć wszystkie własne unikane elementy, wybierz
.
• Aby usunąć jeden własny unikany element, wybierz
unikany element i wybierz kolejno
> Usuń.
Nawigowanie poza drogami
Jeśli nie jedziesz drogami w trakcie nawigacji, możesz
skorzystać z trybu nawigacji po bezdrożu.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja.
2 Wybierz kolejno Tryb obliczania > Bezdroża > Zapisz.
Następna trasa zostanie obliczona jako linia prosta
prowadząca do pozycji.
Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji
Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji
Mapy załadowane do urządzenia zawierają pozycje, takie jak
restauracje, hotele, autousługi i szczegółowe informacje
o nazwach ulic. Menu Dokąd? pomaga odszukać cel podróży,
zapewniając kilka metod przeglądania, wyszukiwania i zapisu
informacji.
• Podaj szukane hasło, aby szybko wyszukać wszystkie
informacje o danej pozycji (Wyszukiwanie pozycji przy użyciu
paska wyszukiwania, strona 7).
• Przeglądnij lub wyszukaj fabrycznie załadowane punkty
szczególne według kategorii (Punkty szczególne,
strona 8).
• Wyszukaj punkty szczególne z serwisu Foursquare i zgłoś
w nich swoją pozycję (Wyszukiwanie punktów szczególnych
Foursquare, strona 8).
• Użyj narzędzi wyszukiwania do odszukania konkretnych
pozycji, takich jak adresy, skrzyżowania czy współrzędne
geograficzne (Narzędzia wyszukiwania, strona 8).
• Szukaj w pobliżu innych miast lub obszarów (Zmiana
przeszukiwanego obszaru, strona 8).
• Zapisz swoje ulubione pozycje, aby móc je szybko wyszukać
w przyszłości (Zapisywanie pozycji, strona 9).
• Wróć do ostatnio wyszukanych pozycji (Wyświetlanie ostatnio
znalezionych pozycji, strona 9).
®
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska
wyszukiwania
Pozycje można wyszukiwać za pomocą paska wyszukiwania,
wpisując w nim kategorię, markę, adres lub nazwę miasta.
1 Wybierz Dokąd?.
2 Wybierz Wpisz wysz. w pasku wyszukiwania.
3 Podaj całość lub część wyszukiwanego hasła.
Pod paskiem wyszukiwania wyświetlane są sugerowane
hasła.
4 Wybierz opcję:
• Aby wyszukać rodzaj firmy, wpisz nazwę kategorii (np.
„kina”).
• Aby wyszukiwać nazwę firmy, wpisz całą nazwę lub jej
część.
• Aby wyszukać adres w pobliżu, wpisz numer posesji
i nazwę ulicy.
• Aby wyszukać adres w innym mieście, wpisz numer
posesji, nazwę ulicy, miasto i województwo.
• Aby wyszukać miasto, wpisz nazwę miasta
i województwa.
• Aby wyszukać współrzędne, wpisz szerokość i długość
geograficzną.
5 Wybierz opcję:
• Aby wyszukać z użyciem sugerowanego hasła, wybierz
żądane hasło.
• Aby wyszukać z użyciem wpisanego tekstu, wybierz .
6 W razie potrzeby wybierz pozycję.
Wyświetlanie wyników wyszukiwania na
mapie
Możesz wyświetlać wyniki wyszukiwania pozycji na mapie,
zamiast na liście.
1 Z wyników wyszukiwania pozycji wybierz .
Na mapie wyświetli się najbliższa wyszukana pozycja.
wskazuje pozycje innych wyników wyszukiwania.
2 Wybierz jedną lub więcej opcji:
• Aby wyświetlić więcej wyników, dotknij i przeciągnij mapę.
7
• Aby wybrać inną pozycję, wybierz .
• Aby wyświetlić szczegóły i trasy dla wybranej pozycji,
wybierz opis pozycji znajdujący się na dole mapy.
• Aby rozpocząć nawigację do wybranej pozycji, wybierz
Jedź!.
Zmiana przeszukiwanego obszaru
Urządzenie domyślnie wyszukuje w pobliżu aktualnej pozycji.
Możesz również przeszukiwać inne obszary, na przykład
w pobliżu celu podróży, w pobliżu innego miasta lub wzdłuż
aktualnej trasy.
1 W menu głównym wybierz Dokąd?.
2 Wybierz .
3 Wybierz opcję.
Punkty szczególne
Punkt szczególny to miejsce, które może okazać się przydatne
lub interesujące. Punkty szczególne są uporządkowane według
kategorii i mogą obejmować popularne cele podróży, takie jak
stacje benzynowe, restauracje, hotele czy miejsca rozrywki.
Wyszukiwanie pozycji wg kategorii
1 Wybierz Dokąd?.
2 Zaznacz kategorię lub wybierz Kategorie.
3 W razie potrzeby wybierz podkategorię.
4 Wybierz pozycję.
Wyszukiwanie w ramach kategorii
Po przeprowadzeniu wyszukiwania punktu szczególnego
w niektórych kategoriach mogą być wyświetlane listy szybkiego
wyszukiwania z widocznymi czterema ostatnio wybranymi
celami podróży.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie.
2 Wybierz kategorię.
3 Wybierz opcję:
• Wybierz cel z listy szybkiego wyszukiwania po prawej
stronie ekranu.
Lista szybkiego wyszukiwania zawiera listę ostatnio
wyszukanych pozycji w wybranej kategorii.
• W razie potrzeby wybierz podkategorię, a następnie
wybierz cel podróży.
Podróżowanie do miejsc szczególnych w obrębie
kompleksu
Możliwe jest wyznaczanie tras do punktu szczególnego (POI),
który znajduje się w obrębie większego kompleksu, np. do
sklepu, marketu lub konkretnego terminalu położonego na
terenie lotniska.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Wpisz wysz..
2 Wybierz opcję:
• Aby wyszukać dany kompleks, wpisz jego nazwę lub
adres, a następnie wybierz i przejdź do kroku 3.
• Aby wyszukać punkt szczególny, wpisz jego nazwę,
a następnie wybierz i przejdź do kroku 5.
3 Wybierz miejsce.
Pod kompleksem zostanie wyświetlona lista dostępnych
kategorii, takich jak restauracje, wypożyczalnie samochodów
czy terminali.
4 Wybierz kategorię.
5 Wybierz punkt szczególny, a następnie wybierz Jedź!.
Urządzenie wyznaczy trasę do parkingu lub do wejścia na teren
kompleksu położonego najbliżej żądanego punktu
szczególnego. Po dotarciu na miejsce flaga w szachownicę
8
wskaże zalecany parking. Opisany punkt wskazuje lokalizację
punktu szczególnego na terenie kompleksu.
Poznawanie miejsca
Można wyświetlić listę wszystkich punktów szczególnych
znajdujących się w danym miejscu.
1 Wybierz miejsce.
2 Wybierz > Poznaj to miejsce.
Foursquare
Foursquare to sieć społecznościowa oparta na lokalizacji.
Urządzenie jest wyposażone w fabrycznie załadowane punkty
szczególne z serwisu Foursquare, które są w wynikach
wyszukiwania pozycji oznaczone logo Foursquare.
Wyszukiwanie punktów szczególnych Foursquare
Istnieje możliwość wyszukiwania punktów szczególnych
z serwisu Foursquare załadowanych w urządzeniu.
Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Foursquare®.
Narzędzia wyszukiwania
Narzędzia wyszukiwania umożliwiają wyszukiwanie określonych
rodzajów pozycji poprzez reagowanie na wyświetlane na
ekranie monity.
Wyszukiwanie adresu
UWAGA: Kolejność czynności może być inna w zależności od
map załadowanych do urządzenia.
1 Wybierz Dokąd?.
2 W razie potrzeby wybierz W pobliżu:, aby zmienić
przeszukiwany obszar (Zmiana przeszukiwanego obszaru,
strona 8).
3 Wybierz Adres.
4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby wprowadzić informacje adresowe.
5 Wybierz adres.
Wyszukiwanie skrzyżowania
Istnieje możliwość wyszukania skrzyżowania dwóch ulic,
autostrad lub innego rodzaju dróg.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Skrzyżowania.
2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby wprowadzić informacje adresowe.
3 Wybierz skrzyżowanie.
Wyszukiwanie miasta
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Miasta.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz miasto z listy pobliskich miast.
• Aby przeprowadzić wyszukiwanie w pobliżu innej pozycji,
wybierz W pobliżu: (Zmiana przeszukiwanego obszaru,
strona 8).
• Aby wyszukać miasto według nazwy, wybierz Wpisz
wysz., podaj nazwę miasta i wybierz .
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu współrzędnych
Można znaleźć pozycję przy użyciu współrzędnych długości
i szerokości geograficznej. Może to być przydatne podczas
korzystania z funkcji geocachingu.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Współrzędne.
2 W razie potrzeby wybierz , a następnie zmień układ
odniesienia lub format współrzędnych.
3 Wprowadź długość i szerokość geograficzną.
4 Wybierz Zobacz na mapie.
Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji
Wyświetlanie ostatnio znalezionych pozycji
Zapisywanie pozycji
W urządzeniu zapisywana jest historia ostatnich 50
znalezionych pozycji.
Wybierz kolejno Dokąd? > Ostatnie.
Zapisywanie pozycji
1 Wyszukaj pozycję (Wyszukiwanie pozycji wg kategorii,
Czyszczenie listy ostatnio znalezionych pozycji
Wybierz kolejno Dokąd? > Ostatnie >
> Wyczyść > Tak.
Wyszukiwanie ostatniego miejsca
parkowania
Po odłączeniu włączonego urządzenia od układu zasilającego
pojazdu aktualna pozycja jest zachowywana jako miejsce
parkowania.
Wybierz kolejno Aplikacje > Ostatnie miejsce.
Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji
Strona „Gdzie jestem?” pozwala wyświetlić informacje
o bieżącej pozycji. Ta funkcja jest przydatna, gdy zachodzi
konieczność poinformowania służb ratowniczych o swojej
pozycji.
Wybierz pojazd na mapie.
Wyszukiwanie służb ratowniczych i stacji paliw
Strona „Gdzie jestem?” umożliwia wyszukanie najbliższych
szpitali, posterunków policji i stacji paliw.
1 Wybierz pojazd na mapie.
2 Wybierz Szpitale, Policja, Paliwo lub Pomoc drogowa.
UWAGA: Niektóre usługi nie są dostępne na wszystkich
obszarach.
Zostanie wyświetlona lista pozycji wybranych usług,
z najbliżej położonymi pozycjami na górze.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz opcję:
• Aby rozpocząć podróż do wybranej pozycji, wybierz Jedź!.
• Aby wyświetlić numer telefonu i inne szczegóły o pozycji,
wybierz .
Uzyskiwanie wskazówek nawigacyjnych do aktualnej
pozycji
Jeśli zachodzi potrzeba pokazania innej osobie, jak dotrzeć do
Twojej aktualnej pozycji, urządzenie może w tym celu utworzyć
listę wskazówek nawigacyjnych.
1 Wybierz pojazd na mapie.
2 Wybierz kolejno > Wskazówki.
3 Wybierz pozycję startową.
4 Wybierz Wyb..
Dodawanie skrótu
Istnieje możliwość dodawania skrótów do menu Dokąd?. Skrót
może odwoływać się do pozycji, kategorii lub narzędzia
wyszukiwania.
Menu Dokąd? może zawierać do 36 ikon skrótów.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Dodaj skrót.
2 Wybierz element.
Usuwanie skrótu
1 Wybierz kolejno Dokąd? > > Usuń skrót(y).
2 Wybierz skrót, który ma zostać usunięty.
3 Ponownie wybierz skrót, aby potwierdzić.
4 Wybierz Zapisz.
Korzystanie z mapy
2
3
4
5
strona 8).
Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
Wybierz .
Wybierz Zapisz.
W razie potrzeby podaj nazwę i wybierz Got..
Zapisywanie aktualnej pozycji
1 Wybierz ikonę pojazdu na mapie.
2 Wybierz Zapisz.
3 Wpisz nazwę i wybierz Got..
4 Wybierz OK.
Edycja zapisanych pozycji
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2 W razie potrzeby wybierz kategorię.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz .
5 Wybierz kolejno > Edytuj.
6 Wybierz opcję:
• Wybierz Nazwa.
• Wybierz Numer telefonu.
• Wybierz Kategorie, aby przypisać kategorie do zapisanej
pozycji.
• Wybierz Zmień symbol, aby zmienić symbol używany do
oznaczenia zapisanej pozycji na mapie.
7 Edytuj informacje.
8 Wybierz Got..
Przypisywanie kategorii do zapisanej pozycji
Zapisane pozycje można porządkować, dodając własne
kategorie.
UWAGA: Kategorie są wyświetlane w menu zapisanych pozycji
dopiero po zapisaniu co najmniej 12 elementów.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2 Wybierz pozycję.
3 Wybierz .
4 Wybierz kolejno > Edytuj > Kategorie.
5 Wprowadź jedną lub więcej nazw kategorii, oddzielając je od
siebie przecinkami.
6 W razie potrzeby wybierz sugerowaną kategorię.
7 Wybierz Got..
Usuwanie zapisanych pozycji
UWAGA: Usuniętych pozycji nie można odzyskać.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2 Wybierz kolejno > Usuń zapisane miejsca.
3 Zaznacz pole widoczne obok zapisanych pozycji, które mają
zostać usunięte, a następnie wybierz Usuń.
Korzystanie z mapy
Mapy można używać, aby mieć podgląd wyznaczonej trasy
(Trasa na mapie, strona 4) lub otoczenia w przypadku, gdy
żadna trasa nie jest aktywna.
1 Wybierz Pokaż mapę.
2 Dotknij dowolnego miejsca na mapie.
9
3 Wybierz opcję:
• Przeciągnij mapę, aby przesunąć ją w lewo lub w prawo,
w górę lub w dół.
• Aby powiększyć lub pomniejszyć, wybierz lub .
• Aby przełączać między widokami „Północ u góry” i „Widok
3D”, wybierz .
• Aby przefiltrować wyświetlone punkty szczególne według
kategorii, wybierz .
• Aby rozpocząć podróż trasą, wybierz pozycję na mapie,
a na następnie Jedź! (Rozpoczynanie podróży z użyciem
mapy, strona 4).
Narzędzia mapy
Narzędzia mapy zapewniają szybki dostęp do informacji
o urządzeniu i jego funkcji podczas przeglądania mapy. Po
aktywowaniu narzędzia mapy, pojawi się ono w panelu, na
krawędzi mapy.
Stop: Zatrzymuje nawigację aktywną trasą.
Zmień trasę: Umożliwia skorzystanie z objazdu lub pominięcie
pozycji na trasie.
Przed tobą: Wyświetla zbliżające się pozycje na trasie lub
drodze, którą podróżujesz (Przed tobą, strona 10).
Skręty: Wyświetla listę zbliżających się skrętów na trasie
(Wyświetlanie skrętów i wskazówek, strona 4).
Dane podróży: Wyświetla dostosowywane dane podróży, takie
jak prędkość czy pokonany dystans (Wyświetlanie danych
podróży z mapy, strona 10).
Głośność: Umożliwia regulację głośności ogólnej.
Jasność: Umożliwia regulację jasności ekranu.
Telefon: Wyświetla listę ostatnich połączeń telefonicznych
z połączonego telefonu i podczas rozmowy wyświetla opcje
dla trwającej rozmowy.
Pogoda: Wyświetla warunki pogodowe w obszarze, w którym
się znajdujesz.
Wyświetlanie narzędzi mapy
1 Na mapie wybierz .
2 Wybierz narzędzie mapy
Narzędzie mapy pojawi się w panelu, na krawędzi mapy.
3 Po zakończeniu korzystania z narzędzia mapy, wybierz .
Włączanie narzędzi mapy
Domyślnie w menu narzędzi mapy włączone są tylko te
najczęściej używane. Do menu można dodać maksymalnie 12
narzędzi.
1 Na mapie wybierz > .
2 Aby dodać narzędzie, zaznacz pole wyboru znajdujące się
obok niego.
3 Wybierz Zapisz.
Przed tobą
Narzędzie Przed tobą informuje o pozycjach na trasie lub
drodze, którą podróżujesz. Możesz wyświetlać zbliżające się
punkty szczególne, takie jak restauracje, stacje benzynowe lub
miejsca obsługi podróżnych. Podróżując autostradą, możesz
wyświetlać informacje i dostępne usługi dla zbliżających się
zjazdów i miast, podobne do informacji prezentowanych na
znakach drogowych przy autostradach.
Możesz ustawić trzy kategorie, jakie będą wyświetlane
w narzędziu Przed tobą.
Wyświetlanie zbliżających się pozycji
1 Na mapie wybierz kolejno > Przed tobą.
2 Wybierz opcję:
10
• Aby wyświetlić następną zbliżającą się pozycję w każdej
kategorii, wybierz , jeśli jest taka potrzeba.
• Aby wyświetlić informacje i dostępne usługi dla
zbliżającego się zjazdu z autostrady lub miasta, wybierz
.
UWAGA: Opcja ta jest dostępna tylko podczas podróży
autostradą lub gdy wyznaczona trasa przewiduje przejazd
autostradą.
3 Wybierz element, aby wyświetlić listę pozycji dla danej
kategorii, zjazdu lub miasta.
Dostosowywanie kategorii obiektów funkcji Przed
tobą
Możesz zmienić kategorie pozycji wyświetlanych w narzędziu
Przed tobą.
1 Na mapie wybierz kolejno > Przed tobą.
2 Wybierz kategorię.
3 Wybierz .
4 Wybierz opcję:
• Aby przesunąć kategorię w górę lub w dół listy, wybierz
i przeciągnij strzałkę znajdującą się obok nazwy kategorii.
• Wybierz kategorię, aby ją zmienić.
• Aby utworzyć własną kategorię, wybierz dowolną
kategorię, a następnie Własne wyszukiwanie i pisz
nazwę firmy lub kategorii.
5 Wybierz Got..
Informacje o podróży
Wyświetlanie danych podróży z mapy
Wyświetlanie danych podróży na mapie jest możliwe po dodaniu
tego narzędzia do menu narzędzi mapy (Włączanie narzędzi
mapy, strona 10).
Na mapie wybierz kolejno > Dane podróży.
Dostosowywanie pól danych podróży
Przed dostosowaniem danych wyświetlanych w narzędziu mapy
z danymi podróży należy dodać narzędzie Dane podróży do
menu narzędzi mapy (Włączanie narzędzi mapy, strona 10).
1 Na mapie wybierz kolejno > Dane podróży.
2 Wybierz pole danych podróży.
3 Wybierz opcję.
W narzędziu mapy z danymi podróży pojawi się nowe pole
danych podróży.
Wyświetlanie strony Informacje o podróży
Strona informacji o podróży wyświetla prędkość i umożliwia
dostęp do statystyk podróży.
UWAGA: Jeśli w podróży występują częste przerwy, należy
pozostawiać włączone zasilanie urządzenia, tak aby urządzenie
mogło dokładnie zmierzyć czas spędzony w podróży.
Na mapie wybierz Prędkość.
Wyświetlanie dziennika podróży
Urządzenie prowadzi dziennik podróży, który stanowi zapis
przebytej trasy.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Warstwy
mapy.
2 Zaznacz pole Dziennik podróży.
Resetowanie informacji o podróży
1 Na mapie wybierz Prędkość.
2 Wybierz kolejno > Resetuj pola.
Korzystanie z mapy
3 Wybierz opcję:
• Podczas jazdy wyznaczoną trasą wybierz Wybierz
wszystko, aby wyzerować dane we wszystkich polach na
pierwszej stronie, z wyjątkiem prędkościomierza.
• Wybierz Zeruj dane podróży, aby wyzerować informacje
wyświetlane w komputerze podróży.
• Wybierz Zeruj maksymalną prędkość, aby wyzerować
prędkość maksymalną.
• Wybierz Zeruj podróż B, aby wyzerować licznik.
Wyświetlanie zbliżających się utrudnień
drogowych
Można wyświetlić zbliżające się wypadki drogowe wzdłuż trasy
lub drogi, którą porusza się pojazd.
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą, wybierz kolejno >
Utrud. drogowe.
Najbliższy zbliżający się wypadek drogowy jest wyświetlany
w panelu po prawej stronie mapy.
2 Wybierz wypadek drogowy, aby wyświetlić dodatkowe
informacje.
Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie
Na mapie ruchu wyświetlany jest ruch drogowy oznaczony
kolorami oraz opóźnienia na pobliskich drogach.
1 W menu głównym wybierz kolejno Aplikacje > Utrud.
drogowe.
W
razie potrzeby wybierz kolejno
> Legenda, aby
2
wyświetlić legendę mapy ruchu.
Wyszukiwanie wypadków drogowych
1 W menu głównym wybierz kolejno Aplikacje > Utrud.
drogowe.
2 Wybierz kolejno > Wypadki.
3 Wybierz element na liście.
4 Jeśli występuje więcej niż jeden wypadek, użyj strzałek, aby
wyświetlić pozostałe wypadki.
Dostosowywanie mapy
Dostosowywanie warstw mapy
Można ustawić, które dane będą wyświetlane na mapie, takie
jak ikony punktów szczególnych i warunki drogowe.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Warstwy
mapy.
2 Wybierz, które warstwy mają być wyświetlane na mapie,
a następnie wybierz Zapisz.
Zmiana pola danych mapy
1 Wybierz pole danych na mapie.
UWAGA: Nie można dostosować pola Prędkość.
2 Wybierz typ danych do wyświetlenia.
Zmiana perspektywy mapy
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Widok mapy
podczas jazdy.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Kierunek u góry, aby wyświetlić mapę w 2
wymiarach (2D) i z kierunkiem podróży u góry.
• Wybierz Północ u góry, aby wyświetlić mapę w 2
wymiarach (2D) i z kierunkiem północnym u góry.
• Wybierz 3D, aby wyświetlić mapę w trzech wymiarach.
3 Wybierz Zapisz.
Śledzenie psów
Obrazy BirdsEye
Za pomocą oprogramowania Garmin BaseCamp™oraz
subskrypcji BirdsEye możesz pobierać i wyświetlać szczegółowe
zdjęcia satelitarne w urządzeniu. Więcej informacji można
znaleźć na stronach garmin.com/birdseye i garmin.com
/basecamp.
W zestawie z urządzeniem może być dostarczona roczna
subskrypcja obrazów BirdsEye. Subskrypcja ta nie jest dostępna
dla wszystkich obszarów i nie dla wszystkich modeli urządzeń.
Śledzenie psów
Funkcje śledzenia psów umożliwiają wyświetlanie informacji
przesyłanych z urządzenia podręcznego na urządzeniu Garmin
DriveTrack 70. Możesz nawigować do swoich psów, wyświetlić
ich obecny stan i pozycję, a także obserwować przebyty przez
nie dystans.
Odbieranie danych z urządzenia
podręcznego
Przed rozpoczęciem odbierania danych najpierw włącz
w urządzeniu podręcznym przesyłanie danych. Więcej informacji
znajduje się w podręczniku użytkownika urządzenia
podręcznego.
Umieść urządzenie podręczne w pobliżu urządzenia Garmin
DriveTrack, w odległości nie większej niż 3 m (10 stóp).
PORADA: Urządzenie Garmin DriveTrack odbiera dane
z jednego zgodnego urządzenia podręcznego naraz.
Zachowaj odległość powyżej 3 m (10 stóp) od innych
urządzeń podręcznych lub wyłącz przesyłanie
w urządzeniach podręcznych, z których nie chcesz odbierać
danych.
Urządzenia łączą się i synchronizują automatycznie. Gdy
urządzenie Garmin DriveTrack odbiera dane ze zgodnego
urządzenia podręcznego, w głównym menu pojawia się ikona
.
Śledzenie psów
1 Wybierz Psy.
Psy połączone z urządzeniem podręcznym pojawią się na
ekranie.
2 Wybierz psa.
Na mapie pojawi się pozycja psa i wykres śladu.
3 Wybierz Jedź!, aby rozpocząć nawigację do psa.
Ikony statusu psa
Ikony oznaczają stan i lokalizację psów.
Siedzi
Biegnie
Wystawia
Zagania
Nieznany*
Słaba bateria obroży
Połączenie z obrożą zerwane
Obroża utraciła sygnał GPS
* Ikona nieznanego stanu oznacza, że obroża nie odebrała
sygnału satelitarnego i urządzenie podręczne nie może
zlokalizować psa.
11
Obserwowanie psów na mapie
1 Wyświetl mapę i wybierz dowolne miejsce.
2 Wybierz .
Urządzenie dostosuje widok mapy, aby wyświetlić wszystkie psy
na ekranie.
Wyświetlanie mapy topograficznej
Na mapie wybierz kolejno > Mapa topograficzna.
PORADA: Jeśli w menu narzędzi mapy nie ma narzędzia
Mapa topograficzna, możesz je tam dodać (Włączanie
narzędzi mapy, strona 10).
Dane o ruchu drogowym
2 Podłącz urządzenie do źródła zasilania w pojeździe za
pomocą przewodu zasilającego dołączonego do urządzenia
(Podłączanie urządzenia do układu zasilającego pojazdu,
strona 2).
Przewód zasilający dołączony do urządzenia stanowi antenę
odbiornika informacji drogowych.
Jeśli znajdujesz się w zasięgu nadawania komunikatów
drogowych, urządzenie wyświetli informacje o ruchu drogowym,
aby uniknąć korków.
Informacje o subskrypcji komunikatów
drogowych
Jeśli subskrypcja wygaśnie, można wykupić dodatkowe
subskrypcje lub ich przedłużenie. Odwiedź stronę
http://www.garmin.com/traffic.
NOTYFIKACJA
Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani aktualność
informacji o ruchu drogowym.
Wyświetlanie subskrypcji komunikatów drogowych
Dane o ruchu drogowym nie są dostępne dla wszystkich
obszarów i nie dla wszystkich modeli produktów. Informacje na
temat odbiorników komunikatów drogowych i obszarów zasięgu
można znaleźć na stronie www.garmin.com/traffic.
Aby unikać korków, urządzenie musi otrzymywać dane o ruchu
drogowym na żywo.
• Jeśli urządzenie ma odbiornik komunikatów drogowych,
może odbierać dane o ruchu drogowym, wykorzystując
sygnał transmisji bezprzewodowej tam, gdzie jest on
dostępny.
• Radiowy odbiornik komunikatów drogowych jest na
wyposażeniu modeli z końcowym oznaczeniem LT lub LMT.
• Cyfrowy odbiornik komunikatów drogowych jest na
wyposażeniu modeli z końcowym oznaczeniem LMT-D lub
LMTHD.
• Aby odbiornik komunikatów drogowych mógł odbierać dane
o ruchu drogowym, urządzenie musi być podłączone do
źródła zasilania w pojeździe za pomocą dołączonego
przewodu zasilającego.
• Aby odbiornik mógł odbierać dane o ruchu drogowym,
urządzenie musi znajdować się w zasięgu nadawania
sygnału komunikatów drogowych.
Dodawanie subskrypcji
Odbieranie informacji o ruchu drogowym
przy użyciu odbiornika komunikatów
drogowych
NOTYFIKACJA
Przednie szyby z wbudowanym podgrzewaniem mogą
negatywnie wpłynąć na działanie odbiornika komunikatów
drogowych.
Jeśli urządzenie ma odbiornik komunikatów drogowych, może
odbierać dane o ruchu drogowym, wykorzystując sygnał
transmisji bezprzewodowej tam, gdzie jest on dostępny. Funkcja
ta nie jest dostępna dla wszystkich obszarów i nie dla
wszystkich modeli produktów.
UWAGA: Na niektórych obszarach informacje o ruchu
drogowym można odbierać za pośrednictwem stacji radiowych
FM przy użyciu funkcji HD Radio™.
1 Sprawdź, czy urządzenie obejmuje odbiornik informacji
drogowych.
• Radiowy odbiornik komunikatów drogowych jest na
wyposażeniu modeli z końcowym oznaczeniem LT lub
LMT.
• Cyfrowy odbiornik komunikatów drogowych jest na
wyposażeniu modeli z końcowym oznaczeniem LMT-D lub
LMTHD.
12
Wybierz kolejno Ustawienia > Utrud. drogowe >
Subskrypcje.
Istnieje możliwość zakupu subskrypcji komunikatów drogowych
dla innych regionów lub krajów.
1 W menu głównym wybierz kolejno Utrud. drogowe.
2 Wybierz kolejno Subskrypcje > .
3 Zapisz identyfikator odbiornika komunikatów drogowych.
4 Odwiedź stronę www.garmin.com/fmtraffic, aby zakupić
subskrypcję komunikatów drogowych, gdzie otrzymasz kod
składający się z 25 znaków.
Kodu subskrypcji komunikatów drogowych nie można użyć
ponownie. Trzeba uzyskać nowy kod przy każdym
odnowieniu usługi. Jeśli posiadasz kilka radiowych
odbiorników komunikatów drogowych, musisz uzyskać
osobny kod dla każdego odbiornika.
5 Wybierz Następna w urządzeniu.
6 Podaj kod.
7 Wybierz Got..
Włączanie informacji o utrudnieniach
drogowych
Można włączyć lub wyłączyć informacje o utrudnieniach
drogowych.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Utrud. drogowe.
2 Zaznacz pole opcji Utrud. drogowe.
Polecenia głosowe
UWAGA: Funkcja poleceń głosowych nie jest dostępna dla
wszystkich języków i regionów oraz może nie być dostępna we
wszystkich modelach.
UWAGA: Nawigacja sterowana głosem może nie działać
prawidłowo w hałaśliwym otoczeniu.
Funkcja poleceń głosowych umożliwia obsługę urządzenia
poprzez wypowiadanie słów i poleceń. Menu funkcji poleceń
głosowych dostarcza komunikaty głosowe oraz listę dostępnych
poleceń.
Ustawianie frazy aktywacji
Fraza aktywacji jest pojedynczym wyrazem lub frazą, której
wymówienie powoduje uaktywnienie funkcji poleceń głosowych.
Domyślną frazą aktywacji jest Polecenia głosowe (Polecenia
głosowe).
PORADA: Można zmniejszyć ryzyko przypadkowego
wymówienia frazy aktywacji, ustawiając silną frazę aktywacji.
Dane o ruchu drogowym
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Polecenia głosowe >
>
Fraza aktywacji.
2 Podaj nową frazę aktywacji.
Podczas podawania frazy aktywacji urządzenie wskaże jej
siłę.
3 Wybierz Got..
Włączenie funkcji poleceń głosowych
Wymów frazę aktywacji.
Zostanie wyświetlone menu funkcji poleceń głosowych.
Polecenia głosowe — porady
• Mów normalnym głosem w kierunku urządzenia.
• Zmniejsz hałas pochodzący z otoczenia, taki jak głosy lub
radio, aby poprawić dokładność działania funkcji
rozpoznawania głosu.
• Formułuj polecenia tak, jak są one wyświetlane na ekranie.
• Reaguj na komunikaty głosowe z urządzenia stosownie do
sytuacji.
• Wybierz dłuższą frazę aktywacji, aby ograniczyć szanse
przypadkowych uruchomień funkcji poleceń głosowych.
• Poczekaj, aż usłyszysz dwa dźwięki potwierdzające
włączenie i wyłączenie poleceń głosowych.
Rozpoczynanie podróży trasą za pomocą
poleceń głosowych
Można wymawiać nazwy popularnych i znanych pozycji.
1 Wymów frazę aktywacji (Ustawianie frazy aktywacji,
strona 12).
2 Wymów Znajdź miejsce.
3 Posłuchaj komunikatu głosowego i wymów nazwę pozycji.
4 Wymów numer linii.
5 Wymów Nawiguj.
Wyciszanie instrukcji
Komunikaty głosowe funkcji poleceń głosowych można wyłączyć
bez konieczności wyciszania wszystkich dźwięków
w urządzeniu.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Polecenia głosowe > .
2 Wybierz kolejno Wycisz instrukcje > Włączone.
Sterowanie głosem
W regionach, w których funkcja poleceń głosowych nie jest
dostępna, włączona jest funkcja sterowania głosem. Sterowanie
głosem pozwala sterować urządzeniem poprzez wymawianie
komend. Aby móc korzystać z tej funkcji, trzeba najpierw
skonfigurować pod kątem własnego głosu.
Konfigurowanie sterowania głosem
Funkcja Sterowanie głosem musi zostać skonfigurowana dla
głosu jednego użytkownika i nie działa w przypadku innych
użytkowników.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Sterowanie głosem.
2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby nagrać polecenia dla każdej frazy sterowania głosowego.
UWAGA: Nie musisz odczytywać dokładnej treści frazy
wyświetlonej na ekranie. Możesz wymówić alternatywną,
preferowaną przez ciebie wersję polecenia o tym samym
znaczeniu.
Aby korzystać z funkcji sterowania głosowego, należy wymówić
polecenie nagrane na użytek tej funkcji.
Rozmowa przez zestaw głośnomówiący
Korzystanie ze sterowania głosem
1 Wymów polecenie nagrane dla odpowiedniej frazy
Sterowanie głosem.
Zostanie wyświetlone menu funkcji sterowania głosem.
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Sterowanie głosem — porady
• Mów normalnym głosem w kierunku urządzenia.
• Zmniejsz hałas pochodzący z otoczenia, taki jak głosy lub
radio, aby poprawić dokładność działania funkcji
rozpoznawania głosu.
• Formułuj polecenia tak, jak są one wyświetlane na ekranie.
• Poczekaj, aż usłyszysz dźwięk potwierdzający odebranie
polecenia przez urządzenie.
Rozmowa przez zestaw
głośnomówiący
UWAGA: Choć większość telefonów jest obsługiwana i może
być zastosowana, nie ma gwarancji, że konkretny telefon będzie
działał z urządzeniem. Nie wszystkie funkcje mogą być
dostępne w każdym telefonie.
Dzięki technologii bezprzewodowej Bluetooth urządzenie może
łączyć się z telefonem komórkowym i pełnić funkcję zestawu
głośnomówiącego. Po podłączeniu urządzenie umożliwia
wykonywanie i odbieranie połączeń.
Parowanie telefonu
Aby korzystać z funkcji rozmów przez zestaw głośnomówiący,
należy sparować urządzenie ze zgodnym telefonem
komórkowym.
1 Umieść telefon w odległości do 10 m (33 stóp) od urządzenia
Bluetooth.
2 W urządzeniu włącz bezprzewodową technologię Bluetooth.
3 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth > Wyszukaj
urządzenia.
4 W telefonie włącz bezprzewodową technologię Bluetooth.
5 W urządzeniu wybierz OK.
Zostanie wyświetlona lista urządzeń Bluetooth znajdujących
się w zasięgu.
6 Wybierz z listy swój telefon i wybierz OK.
7 W razie potrzeby potwierdź, że urządzenie może się
połączyć.
8 W razie potrzeby w telefonie wpisz numer PIN urządzenia dla
połączeń Bluetooth.
Odłączanie urządzenia Bluetooth
Można tymczasowo odłączyć urządzenie Bluetooth, nie
usuwając go z listy sparowanych urządzeń. W przyszłości
urządzenie Bluetooth nadal będzie mogło połączyć się
automatycznie z urządzeniem Garmin DriveTrack.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2 Wybierz urządzenie do odłączenia.
3 Usuń zaznaczenie pola obok nazwy sparowanego
urządzenia.
Usuwanie sparowanego telefonu
Można usunąć sparowany telefon, aby uniemożliwić łączenie się
tego telefonu z urządzeniem w przyszłości.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2 Wybierz telefon i wybierz Anuluj parowanie urządzenia.
13
Korzystanie z aplikacji
Wyświetlanie plików pomocy
Wybierz kolejno Aplikacje > Pomoc, aby wyświetlić pełny
podręcznik użytkownika.
Wyszukiwanie tematów pomocy
Wybierz kolejno Aplikacje > Pomoc >
.
Wyświetlanie poprzednich tras i celów
Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest
włączenie funkcji historii podróży (Ustawienia dotyczące
urządzenia i ustawienia prywatności, strona 15).
Możesz wyświetlić na mapie poprzednie trasy oraz miejsca
postojów.
Wybierz kolejno Aplikacje > Gdzie byłem.
Dostosowywanie urządzenia
Ustawienia środka transportu
Wybierz kolejno Ustawienia > Środek transportu.
Monit: Podczas odbierania danych z urządzenia podręcznego
zostanie wyświetlony monit o wybór środka transportu.
Samochód: Włącza środek transportu dla nawigacji po ulicach.
Śledzenie psów: Włącza środek transportu dla nawigacji do
psów znajdujących się poza drogami.
Ustawienia mapy i pojazdu
Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd.
Etykiety psów: Ustawia etykiety pojawiające się obok pozycji
Twojego psa na mapie.
Aler.dź.-psy: Włącza alert dźwiękowy w przypadku zmiany
stanu psa.
Pojazd: Zmienia ikonę wskazującą Twoją pozycję na mapie.
Więcej ikon można znaleźć na stronie
www.garmingarage.com.
Widok mapy podczas jazdy: Ustawia perspektywę używaną na
mapie.
Szczegółowość map: Ustawia poziom szczegółowości mapy.
Większa ilość szczegółów może spowolnić rysowanie mapy.
Motyw mapy: Zmienia gamę kolorystyczną mapy.
Narzędzia mapy: Umożliwia ustawienie skrótów, które mają być
dostępne w menu narzędzi mapy.
Warstwy mapy: Umożliwia wybór danych wyświetlanych na
mapie (Dostosowywanie warstw mapy, strona 11).
Alerty dźwiękowe dla kierowcy: Włącza alert dźwiękowy dla
każdego typu ostrzeżenia dla kierowcy (Funkcje ostrzeżeń
i alerty dla kierowcy, strona 3).
Auto. przybliżanie: Automatycznie wybiera poziom
powiększenia zapewniający optymalne korzystania z mapy.
W przypadku wyłączenia operacje powiększania
i pomniejszania trzeba wykonywać ręcznie.
Moje Mapy: Umożliwia wybór zainstalowanych map, które mają
być wykorzystywane przez urządzenie.
Włączanie map
Można włączać mapy zainstalowane w urządzeniu.
PORADA: Dodatkowe mapy można kupić na stronie
http://buy.garmin.com.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Moje Mapy.
2 Wybierz mapę.
14
Ustawienia nawigacji
Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja.
Podgląd trasy: Wyświetla podgląd dróg głównych na trasie po
uruchomieniu nawigacji.
Tryb obliczania: Pozwala ustawić sposób obliczania trasy.
Ostrz. o zmęcz.: Ostrzega o długiej jeździe bez odpoczynku.
Unikane: Wybór cech dróg, które mają być unikane
w wyznaczanych trasach.
Własne unikane: Umożliwia unikanie określonych obszarów
i odcinków dróg.
Strefy środowiskowe: To ustawienie umożliwia określenie
preferencji dotyczących unikania obszarów z ograniczeniami
środowiskowymi lub emisji spalin, które mogą mieć
zastosowanie do prowadzonego pojazdu.
Drogi płatne: Ustawianie preferencji dla unikania dróg płatnych.
Opłaty: Ustawianie preferencji dla unikania dróg płatnych i dróg
wymagających winiet.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich
obszarach.
Tryb ograniczony: Ten tryb służy do wyłączania wszystkich
funkcji, które wymagają uwagi kierowcy i mogą rozpraszać
go podczas jazdy.
Symulator GPS: Umożliwia zatrzymanie odbioru sygnału GPS
przez urządzenie, co pozwala zaoszczędzić energię baterii.
Ustawienia trybu obliczania
Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Tryb obliczania.
Obliczanie trasy jest oparte na dopuszczalnej prędkości na
drogach oraz danych dotyczących przyspieszania pojazdu na
danej trasie.
Krótszy czas: Obliczanie tras, które umożliwiają szybszą jazdę,
jednak mogą być dłuższe.
Krótsza trasa: Obliczanie krótszych tras, których przejechanie
może zabrać więcej czasu.
Bezdroża: Obliczanie dystansu w linii prostej z bieżącej pozycji
do celu podróży.
Ustawianie symulowanej pozycji
Gdy użytkownik znajduje się w pomieszczeniu lub urządzenie
nie odbiera sygnałów satelitarnych, może użyć systemu GPS,
aby ustawić symulowaną pozycję.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Symulator GPS.
2 W menu głównym wybierz Pokaż mapę.
3 Dotknij dwukrotnie mapy, aby wybrać obszar.
Adres pozycji wyświetlany jest u dołu ekranu.
4 Wybierz opis pozycji.
5 Wybierz Ustal pozycję.
Ustawienia dodatkowej kamery
Ustawienia kamery cofania umożliwiają zarządzanie
sparowanymi kamerami Garmin i ich ustawieniami. To menu
pojawia się w urządzeniu nawigacyjnym tylko w przypadku, gdy
urządzenie jest podłączone do przewodu odbiornika kamery
bezprzewodowej. Więcej informacji na temat parowania kamer
cofania i ich ustawień znajduje się w podręczniku użytkownika
kamery. Aby zakupić kamerę cofania Garmin, odwiedź stronę
garmin.com/backupcamera.
Wybierz kolejno Ustawienia > Dodatkowa kamera, a następnie
wybierz sparowaną kamerę.
Anuluj parowanie: Usuwa sparowaną kamerę. Aby odzyskać
podgląd obrazu z kamery za pomocą tego urządzenia
i przewodu, musisz ponownie sparować kamerę.
Zmień nazwę: Umożliwia zmianę nazwy spawanej kamery.
Korzystanie z aplikacji
Linie nawigacji: Wyświetla i ukrywa linie nawigacji oraz
umożliwia dostosowanie ich położenia.
Ustawienia babyCam
Ustawienie babyCam umożliwia zarządzanie sparowanymi
kamerami Garmin babyCam™ i ich ustawieniami. To menu
pojawia się w urządzeniu nawigacyjnym tylko w przypadku, gdy
urządzenie jest podłączone do przewodu odbiornika kamery
bezprzewodowej. Więcej informacji na temat parowania kamer
i ich ustawień znajduje się w podręczniku użytkownika kamery.
Aby zakupić kamerę Garmin babyCam, odwiedź stronę
garmin.com/babycam.
Wybierz kolejno Ustawienia > babyCam, a następnie wybierz
sparowaną kamerę.
Ustawienia zasilania: Pozwala ustawić czas, przez jaki
nagranie jest wyświetlane na ekranie.
Przerzuć obraz: Pozwala zastosować efekt odbicia lub
przerzucenia do obrazu nagrania.
Wyrównanie: Wyświetla obraz z kamery babyCam, aby ułatwić
wyrównanie jej pozycji.
Przypomnienie o sprawdzeniu foteli: Włącza przypomnienie,
które przed opuszczeniem pojazdu nakazuje sprawdzić, czy
na tylnych siedzeniach nie ma pasażerów.
Anuluj parowanie: Usuwa sparowaną kamerę.
Zmień nazwę: Umożliwia zmianę nazwy spawanej kamery.
Ustawienia Bluetooth
Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
Bluetooth: Włącza bezprzewodową technologię Bluetooth.
Wyszukaj urządzenia: Umożliwia wyszukiwanie urządzeń
Bluetooth znajdujących się w pobliżu.
Przyjazna nazwa: Umożliwia wprowadzenie przyjaznej nazwy,
która służy do identyfikacji posiadanego urządzenia w innych
urządzeniach z bezprzewodową technologią Bluetooth.
Wyłączanie komunikacji Bluetooth
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2 Wybierz Bluetooth.
Ustawienia wyświetlania
Wybierz kolejno Ustawienia > Wyświetlanie.
Schemat kolorów: Umożliwia wybór trybu kolorów dziennych
lub nocnych. Wybranie Auto powoduje, że urządzenie
automatycznie przełącza się na kolory dzienne lub nocne
w oparciu o aktualny czas.
Jasność: Umożliwia zmianę jasności wyświetlacza.
Czas do wygaszenia ekranu: Pozwala ustawić czas
bezczynności, po którym urządzenie przełącza się w tryb
uśpienia podczas korzystania z zasilania bateryjnego.
Zrzut ekranowy: Wykonanie zdjęcia ekranu urządzenia. Zrzuty
ekranowe są zapisywane w folderze Screenshot w pamięci
urządzenia.
Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych
W menu głównym wybierz kolejno Ustawienia > Utrud.
drogowe.
Utrud. drogowe: Włącza informacje o utrudnieniach drogowych.
Bieżący dostawca: Ustawianie dostawcy komunikatów
drogowych, który będzie używany. Opcja Auto umożliwia
automatyczny wybór najlepszych danych o ruchu drogowym
dostępnych na danym obszarze.
Subskrypcje: Na liście znajdują się bieżące subskrypcje
komunikatów o ruchu.
Optymalizuj trasę: Określenie, czy urządzenie ma używać
zoptymalizowanych tras alternatywnych automatycznie czy
Dostosowywanie urządzenia
na żądanie (Unikanie opóźnień przez korki na trasie,
strona 6).
Alerty o utrudn. drogowych: Określenie, dla jak znacznych
opóźnień związanych z utrudnieniami w ruchu mają być
wyświetlane alerty o utrudnieniach drogowych.
trafficTrends: Włącza funkcję trafficTrends™.
Ustawienia dotyczące czasu i jednostek
Aby otworzyć stronę ustawień dotyczących czasu i jednostek,
w menu głównym wybierz kolejno Ustawienia > Jednostki
i czas.
Bieżący czas: Ustawia czas w urządzeniu.
Format czasu: Pozwala wybrać 12- lub 24-godzinny format
wyświetlania godziny albo format UTC.
Jednostki: Ustawia jednostki miary dla dystansu.
Format pozycji: Określa układ odniesienia i format
współrzędnych wykorzystywanych dla współrzędnych
geograficznych.
Ustawianie czasu
1 W menu głównym wybierz ustawienie czasu.
2 Wybierz opcję:
• Aby ustawiać czas automatycznie na podstawie informacji
GPS, wybierz Auto.
• Aby ustawić czas ręcznie, przeciągnij cyfry w dół lub
w górę.
Ustawienia dotyczące języka i klawiatury
Aby otworzyć ustawienia dotyczące języka i klawiatury, w menu
głównym wybierz kolejno Ustawienia > Język i klawiatura.
Język głosu: Ustawianie języka komunikatów głosowych.
Język tekstu: Pozwala zmienić język tekstu wyświetlanego na
ekranie.
UWAGA: Zmiana języka komunikatów tekstowych nie wiąże
się ze zmianą języka danych mapy, takich jak nazwy ulic.
Język klawiatury: Włącza żądany język klawiatury.
Ustawienia alertów punktów alarmowych
UWAGA: Aby alerty punktów alarmowych były wyświetlane,
należy mieć załadowane własne punkty szczególne (POI).
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.
Wybierz kolejno Ustawienia > Alerty punktów alarmowych.
Dźwięk: Ustawia styl ostrzeżeń, które są odtwarzane w czasie
zbliżania się do punktów alarmowych.
Alerty: Ustawia typ punktów alarmowych, dla których są
odtwarzane ostrzeżenia.
Ustawienia dotyczące urządzenia
i ustawienia prywatności
Aby otworzyć stronę ustawień urządzenia, wybierz kolejno
Ustawienia > Urządzenie.
O systemie: Wyświetlanie numeru wersji oprogramowania,
identyfikatora (ID) urządzenia oraz informacji o kilku innych
funkcjach oprogramowania.
Umowy licencyjne: Wyświetla umowy licencyjne użytkowników
urządzenia.
UWAGA: Informacje te mogą być potrzebne w przypadku
aktualizacji oprogramowania systemu lub zakupu
dodatkowych danych map.
Raportowanie pozycji: Udostępnia informacje o pozycji firmie
Garmin, aby dostarczać lepszą zawartość.
15
Historia podróży: Umożliwia zapisywanie przez urządzenie
informacji z funkcji myTrends, Gdzie byłem i Dziennika
podróży.
Wyczyść hist. podróży: Usuwa historię podróży dla funkcji
myTrends, Gdzie byłem i Dziennika podróży.
Czyszczenie obudowy
Przywracanie ustawień
1 Wyczyść obudowę urządzenia (omijając ekran dotykowy),
Można przywrócić domyślne wartości dla danej kategorii
ustawień lub dla wszystkich ustawień.
1 Wybierz Ustawienia.
2 W razie potrzeby wybierz kategorię ustawień.
3 Wybierz kolejno > Przywróć.
Informacje o urządzeniu
NOTYFIKACJA
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących ani
rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić elementy
plastikowe.
używając ściereczki zwilżonej łagodnym roztworem
czyszczącym.
2 Wytrzyj urządzenie do sucha.
Czyszczenie ekranu dotykowego
1 Używaj miękkiej, czystej i niestrzępiącej się ściereczki.
2 W razie potrzeby lekko zwilż ściereczkę wodą.
3 Zanim wyczyścisz urządzenie zwilżoną ściereczką, upewnij
się, że jest wyłączone i odłączone od zasilania.
Dane techniczne
4 Delikatnie przetrzyj ekran ściereczką.
Zakres temperatury
roboczej
Od -20°C do 55°C (od -4°F do 131°F)
Zapobieganie kradzieży
Zakres temperatury
ładowania
Od 0°C do 45°C (od 32°F do 113°F)
Moc wejściowa
Zasilanie z samochodu przez przewód
zasilający z gniazda zapalniczki. Zasilanie
sieciowe z użyciem opcjonalnego akcesorium
do użytku domowego i biurowego.
Typ baterii
Bateria litowo-jonowa
Przewody zasilające
Urządzenie można zasilać na różne sposoby.
• Przewód zasilający z gniazda zapalniczki
• Kabel USB
• Zasilacz sieciowy (opcjonalny)
Ładowanie urządzenia
UWAGA: Ten produkt klasy III powinien być zasilany przez
ograniczone źródło zasilania (LPS).
Baterię w urządzeniu można ładować na kilka sposobów.
• Podłącz urządzenie do źródła zasilania w pojeździe.
• Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
Urządzenie podłączone do komputera może ładować się
powoli. Natomiast niektóre komputery przenośne mogą
w ogóle nie ładować urządzenia.
• Podłącz urządzenie do opcjonalnego zasilacza, np. zasilacza
sieciowego.
Zasilacz AC/DC firmy Garmin zatwierdzony do użytku
domowego bądź biurowego można zakupić od dealera firmy
Garmin lub na stronie www.garmin.com.
Konserwacja urządzenia
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia
NOTYFIKACJA
Urządzenie należy chronić przed upadkiem.
Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których
występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym
uszkodzeniem.
Zabronione jest używanie jakichkolwiek twardych albo ostro
zakończonych przedmiotów do obsługi ekranu dotykowego,
grozi to bowiem uszkodzeniem ekranu.
Urządzenie należy chronić przed kontaktem z wodą.
• Nieużywane urządzenie należy wraz z uchwytem
samochodowym usunąć z zasięgu wzroku.
• Zalecane jest również usunięcie z szyby śladów
pozostawionych przez przyssawkę.
• Nie przechowuj urządzenia w schowku w desce rozdzielczej.
• Zarejestruj urządzenie na stronie http://my.garmin.com.
Resetowanie urządzenia
Jeśli urządzenie przestanie działać, można je zresetować.
Przytrzymaj przycisk zasilania przez 12 sekund.
Zdejmowanie urządzenia, uchwytu
i przyssawki
Wyjmowanie urządzenia z uchwytu
1 Dociśnij element lub przycisk zwalniający na uchwycie.
2 Przechyl urządzenie do przodu.
Zdejmowanie uchwytu z przyssawki
1 Obróć uchwyt urządzenia w prawo lub w lewo.
2 Użyj siły, aby gniazdo w uchwycie zwolniło kulkę przyssawki.
Zdejmowanie przyssawki z przedniej szyby
1 Przesuń do siebie dźwignię przyssawki.
2 Pociągnij do siebie zacisk na przyssawce.
Wymiana bezpiecznika w przewodzie
zasilającym z gniazda zapalniczki
NOTYFIKACJA
Podczas wymiany bezpiecznika należy uważać, aby nie zgubić
żadnego małego elementu, i upewnić się, że wszystkie elementy
zostały założone z powrotem w prawidłowy sposób. Przewód
zasilający z gniazda zapalniczki nie będzie działał, jeśli nie
zostanie prawidłowo zmontowany.
Jeśli urządzenie nie ładuje się w samochodzie, być może należy
wymienić bezpiecznik znajdujący się w końcówce zasilacza
samochodowego.
1 Obróć nakrętkę À o 90 stopni w lewą stronę, aby ją odkręcić.
PORADA: Zdjęcie nakrętki może wymagać użycia monety.
2 Zdejmij nakrętkę, srebrną końcówkę Á i bezpiecznik Â.
16
Informacje o urządzeniu
3 Włóż nowy bezpiecznik o podobnym prądzie zadziałania, np.
1 A lub 2 A.
4 Umieść srebrną końcówkę w nakrętce.
5 Wciśnij nakrętkę i obróć ją o 90 stopni w prawo, aby ją
dokręcić z powrotem do przewodu zasilającego z gniazda
zapalniczki Ã.
Rozwiązywanie problemów
Przyssawka nie trzyma się na szybie
przedniej
1 Przetrzyj przyssawkę i szybę przednią alkoholem.
2 Wytrzyj do sucha za pomocą czystej, suchej szmatki.
3 Zamocuj przyssawkę (Podłączanie urządzenia do układu
zasilającego pojazdu, strona 2).
Urządzenie nie odbiera sygnałów z satelitów
• Sprawdź, czy symulacja GPS jest wyłączona (Ustawienia
nawigacji, strona 14).
• Wyjdź z urządzeniem na zewnątrz parkingu
wielopoziomowego i oddal się od wysokich budynków
i drzew.
• Pozostań na miejscu przez kilka minut.
Urządzenie nie ładuje się w pojeździe
• Sprawdź bezpiecznik w przewodzie zasilającym z gniazda
zapalniczki (Wymiana bezpiecznika w przewodzie
zasilającym z gniazda zapalniczki, strona 16).
• Sprawdź, czy pojazd jest włączony i czy w gnieździe
zapalniczki jest zasilanie.
• Sprawdź, czy temperatura wewnątrz pojazdu mieści się
w zakresie temperatury ładowania wskazanym w specyfikacji.
• Upewnij się, że bezpiecznik gniazda zapalniczki w pojeździe
jest sprawny.
Moje psy nie są wyświetlane na ekranie
• Sprawdź, czy zgodne urządzenie podręczne znajduje się
w odległości 3 m (10 stóp) od urządzenia Garmin DriveTrack.
• Sprawdź, czy w urządzeniu podręcznym jest włączone
przesyłanie (Odbieranie danych z urządzenia podręcznego,
strona 11).
• Sprawdź, czy obroże są włączone i połączone z urządzeniem
podręcznym.
Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika
urządzenia podręcznego.
Naładowana bateria nie starcza na zbyt długi
czas
• Zmniejsz jasność ekranu (Ustawienia wyświetlania,
strona 15).
• Skróć czas podświetlania ekranu (Ustawienia wyświetlania,
strona 15).
• Zmniejsz głośność (Regulowanie głośności, strona 2).
• Wyłącz bezprzewodową technologię Bluetooth (Wyłączanie
komunikacji Bluetooth, strona 15).
• Przełączaj urządzenie w tryb energooszczędny, kiedy nie jest
używane (Włączanie i wyłączanie urządzenia, strona 2).
• Chroń urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami.
• Nie zostawiaj urządzenia w miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Rozwiązywanie problemów
Urządzenie nie jest wyświetlane
w komputerze jako dysk wymienny
W przypadku większości komputerów z systemem Windows
połączenie z urządzeniem następuje poprzez protokół MTP
(Media Transfer Protocol). W trybie MTP urządzenie jest
wyświetlane jako urządzenie przenośne, a nie jako dysk
wymienny. Tryb MTP jest obsługiwany przez systemy
operacyjne Windows 7, Windows Vista i Windows XP
z dodatkiem Service Pack 3 z aplikacją Windows Media Player
10.
®
Urządzenie nie jest wyświetlane
w komputerze jako urządzenie przenośne
W komputerach Mac i niektórych komputerach z systemem
Windows połączenie z urządzeniem następuje w trybie pamięci
masowej USB. W trybie pamięci masowej USB urządzenie jest
wyświetlane jako wolumin lub dysk wymienny, a nie jako
urządzenie przenośne. Wersje systemu Windows starsze niż
Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 wykorzystują tryb
pamięci masowej USB.
Urządzenie nie jest wyświetlane
w komputerze jako urządzenie przenośne ani
jako wolumin lub dysk wymienny
1 Odłącz kabel USB od komputera.
2 Wyłącz urządzenie.
3 Podłącz kabel USB do urządzenia i do portu USB
w komputerze.
PORADA: Kabel USB należy podłączyć bezpośrednio do
portu USB w komputerze, a nie do koncentratora USB.
Urządzenie automatycznie się włączy i przejdzie w tryb MTP lub
w tryb pamięci masowej USB. Obraz urządzenia podłączonego
do komputera pojawi się na ekranie urządzenia.
UWAGA: Jeśli w komputerze jest zmapowanych kilka dysków
sieciowych, system Windows może mieć problem
z przypisaniem litery dysku do dysków Garmin. Więcej informacji
o przypisywaniu liter do dysków można znaleźć w pliku pomocy
posiadanego systemu operacyjnego.
Mój telefon nie łączy się z urządzeniem
• Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
W polu Bluetooth musi być wybrana opcja Włączone.
• Włącz bezprzewodową technologię Bluetooth w telefonie
i umieść go w odległości nie większej niż 10 m (33 stopy).
• Więcej informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com
/bluetooth.
Załącznik
Instalowanie karty pamięci na mapy i inne
dane
Można zainstalować kartę pamięci, aby zwiększyć ilość miejsca
do przechowywania map i innych danych w urządzeniu. Karty
pamięci można kupić u sprzedawcy produktów elektronicznych.
Na stronie www.garmin.com/maps można też kupić kartę
pamięci z załadowanym fabrycznie oprogramowaniem do
obsługi map firmy Garmin. Urządzenie obsługuje karty pamięci
microSD™ o pojemności od 4 do 32 GB.
1 Znajdź gniazdo karty pamięci do zapisywania map i danych
w urządzeniu (Garmin DriveTrack 70 Ogólne informacje
o urządzeniu, strona 1).
2 Włóż kartę pamięci do gniazda.
3 Wsuwaj kartę, aż się zatrzaśnie.
17
Zarządzanie danymi
W urządzeniu można przechowywać różne pliki. Urządzenie jest
wyposażone w gniazdo kart pamięci, umożliwiające zwiększenie
pamięci na potrzeby przechowywania danych.
UWAGA: Urządzenie nie jest zgodne z systemem operacyjnym
Windows 95, 98, Me, Windows NT oraz Mac OS w wersji 10.3
i wcześniejszymi.
®
Informacje o kartach pamięci
Użytkownik może kupić karty pamięci u sprzedawcy produktów
elektronicznych lub zakupić fabrycznie załadowane
oprogramowanie firmy Garmin do obsługi map
(www.garmin.com/trip_planning). Karty pamięci można używać
nie tylko do przechowywania map i zapisywania danych, ale
także do przechowywania plików, np. map, zdjęć, skrzynek, tras,
punktów trasy i własnych punktów POI.
Podłączanie urządzenia do komputera
Urządzenie można podłączyć do komputera za pomocą
dołączonego kabla USB.
1 Podłącz mniejszą wtyczkę kabla USB do portu w urządzeniu.
2 Podłącz większą wtyczkę kabla USB do portu w komputerze.
Obraz urządzenia podłączonego do komputera pojawi się na
ekranie urządzenia.
Zależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego
w komputerze urządzenie widoczne jest jako urządzenie
przenośne, dysk wymienny lub wolumin wymienny.
Przesyłanie danych z komputera
1 Podłącz urządzenie do komputera (Podłączanie urządzenia
2
3
4
5
6
do komputera, strona 18).
Zależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego
w komputerze urządzenie widoczne jest jako urządzenie
przenośne, dysk wymienny lub wolumin wymienny.
W komputerze otwórz przeglądarkę plików.
Wybierz plik.
Wybierz kolejno Edytuj > Kopiuj.
Przejdź do folderu w urządzeniu.
UWAGA: W przypadku dysku lub woluminu nie należy
umieszczać plików w folderze Garmin.
Wybierz kolejno Edytuj > Wklej.
Odłączanie kabla USB
Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera jako wolumin lub
dysk wymienny, należy bezpiecznie odłączyć urządzenie od
komputera, aby uniknąć utraty danych. Jeśli urządzenie jest
podłączone do komputera z systemem operacyjnym Windows
jako urządzenie przenośne, nie jest konieczne przeprowadzenie
procedury bezpiecznego odłączania.
1 Wykonaj poniższe czynności:
• W komputerze z systemem Windows wybierz ikonę
Bezpieczne usuwanie sprzętu na pasku zadań systemu,
a następnie wybierz urządzenie.
• W komputerze Mac przeciągnij ikonę woluminu do kosza.
2 Odłącz kabel od komputera.
Wyświetlanie stanu sygnału GPS
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
przez 3 sekundy.
Zakup dodatkowych map
1 Przejdź do strony produktu garmin.com.
2 Kliknij kartę Mapy.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Zakup akcesoriów
Odwiedź stronę garmin.com/accessories.
18
Załącznik
Indeks
A
adresy, wyszukiwanie 8
akcesoria 18
aktualizowanie
mapy 1
oprogramowanie 1
aktualna pozycja 9
aktywny asystent pasa ruchu 4
alerty 3
alerty dla kierowcy 3
alerty punktów alarmowych, ustawienia 15
automatyczna głośność, włączanie 2
B
bateria
ładowanie 2, 16, 17
maksymalizowanie 17
problemy 17
bezpiecznik, wymiana 16
C
cele. Patrz pozycje
czyszczenie ekranu dotykowego 16
czyszczenie urządzenia 16
D
dane techniczne 16
długość i szerokość geograficzna 8
dom
edytowanie pozycji 4
jazda do 4
dostosowywanie urządzenia 14
dziennik podróży, wyświetlanie 10
dźwięk, punkty alarmowe 15
E
edytowanie, zapisane podróże 6
ekran, jasność 3
F
Foursquare 8
G
karta microSD 1, 17
karta pamięci 1, 18
instalacja 17
klawiatura
język 15
układ 15
kompleksy 8
komputer, łączenie 17, 18
kradzież, unikanie 16
kształtowanie trasy 5
L
lista zwrotów 4
Ł
ładowanie urządzenia 2, 16, 17
R
M
rejestracja produktu 1
rejestrowanie urządzenia 1
resetowanie
dane podróży 10
urządzenie 16
rozmowy telefoniczne 13
rozpoznawanie mowy 12
rozwiązywanie problemów 17
mapy 4, 9, 10, 14
aktualizowanie 1
motyw 14
narzędzia 10, 12
pole danych 4, 10, 11
stopień szczegółowości 14
symbole 4
warstwy 11
wyświetlanie tras 4, 12
zakup 18
montowanie, zdejmowanie 16
montowanie urządzenia
przyssawka 2, 16
samochód 2
wyjmowanie z uchwytu 16
myTrends, trasy 6
N
narzędzia, mapy 10
następny zwrot 4
nawigacja 4, 8
bezdroże 7
ustawienia 14
nawigacja po bezdrożach 7
numer identyfikatora 15
O
Garmin Express
aktualizowanie oprogramowania 1
rejestrowanie urządzenia 1
Gdzie jestem? 9
geocaching 8
głośność, regulowanie 2
GPS 2, 18
objazdy 5
Obrazy BirdsEye 11
odłączanie, urządzenie Bluetooth 13
opłaty, unikanie 6
oprogramowanie
aktualizowanie 1
wersja 15
ostatnio znalezione pozycje 9
H
P
historia podróży 15
I
identyfikator urządzenia 15
ikony 11
pasek stanu 2
informacje o podróży 10
resetowanie 10
wyświetlanie 10
J
jasność 3
jazda do domu 4
język
głos 15
klawiatura 15
K
kamera bezprzewodowa 14, 15
kamera cofania 14
kamery 15
czerwone światło 3
kopia zapasowa 14
prędkość 3
kamery monitorujące prędkość 3
kamery monitorujące przejazd na czerwonym
świetle 3
Indeks
zapisywanie 9
Przed tobą 10
dostosowywanie 10
przewody, zasilanie 16
przewody zasilające 16
pojazd 2
wymiana bezpiecznika 16
przewód zasilający z gniazda zapalniczki 2
przycisk zasilania 1, 2
przyciski na ekranie 2
przyssawka 16
przywracanie ustawień 16
punkty szczególne (POI) 8
kompleksy 8
paliwo, stacje 9
parking, ostatnie miejsce 9
parowanie
odłączanie 13
telefon 13, 17
parowanie urządzenia 11
pasek wyszukiwania 7
pies, śledzenie 11, 12
planowanie podróży 5, 6
edytowanie podróży 5
punkty kształtowania 6
pliki, przesyłanie 18
polecenia głosowe 12
aktywowanie 13
fraza aktywacji 12
nawigacja z użyciem 13
porady dot. korzystania 13
połączenia 13
pomoc. 14 Patrz też pomoc techniczna
pomoc techniczna 14
pozycje 8, 14
aktualna 9
kompleksy 8
ostatnio znalezione 9
symulowane 14
wyszukiwanie 7, 8
S
skróty
dodawanie 9
usuwanie 9
skrzyżowania, wyszukiwanie 8
służby ratownicze 9
sterowanie głosem 13
porady 13
sygnały satelitarne
odbieranie 2
wyświetlanie 18
symulowane pozycje 14
szybkie wyszukiwanie 8
Ś
środki transportu 14
T
technologia Bluetooth 13, 17
odłączanie urządzenia 13
ustawienia 15
wyłączanie 15
telefon
odłączanie 13
parowanie 13, 17
trasy 3
dodawanie punktu 4, 5
kształtowanie 5
myTrends 6
obliczanie 5
przerywanie 5
rozpoczynanie 3, 4
sugerowane 6
tryb obliczania 6, 14
wyświetlanie na mapie 4
tryb snu 2
U
umowy licencyjne 15
unikane 6
cechy dróg 6
droga 7
obszar 7
opłaty 6
usuwanie 7
wyłączanie 7
USB, odłączanie 18
ustawienia 14, 15
ustawienia czasu 15
ustawienia wyświetlania 15
usuwanie
podróże 5
sparowane urządzenie Bluetooth 13
utrudnienia drogowe 11, 12, 15
dodawanie subskrypcji 12
mapa 11
19
odbiornik 12
wypadki 11
wyszukiwanie opóźnień 11
zmień trasę 6
W
warstwy mapy, dostosowywanie 11
widok mapy
2D 11
3D 11
widok mapy 2D 11
widok mapy 3D 11
wskazówki 4
wskazówki dojazdu 4
wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia 16
współrzędne 8
wyciszanie, dźwięk 13
wyszukiwanie pozycji. 7 Patrz też pozycje
adresy 8
kategorie 8
miasta 8
skrzyżowania 8
współrzędne 8
Z
zapisane pozycje 5
edytowanie 9
kategorie 9
usuwanie 9
zapisywanie, aktualna pozycja 9
zdejmowanie uchwytu 16
zmiana przeszukiwanego obszaru 8
zrzuty ekranowe 15
20
Indeks
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2016 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising