Garmin | DriveTrack™ 71 | User guide | Garmin DriveTrack™ 71 Podręcznik użytkownika

Garmin DriveTrack™ 71 Podręcznik użytkownika
GARMIN DRIVETRACK 71
™
Podręcznik użytkownika
© 2018 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma
Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek
osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin , logo Garmin oraz ANT+ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wykorzystywanie tych znaków bez
wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
®
Garmin DriveTrack™, Garmin Express™ oraz myTrends™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest
zabronione.
Android™ jest znakiem towarowym firmy Google Inc. Apple oraz Mac są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Znak i logo
Bluetooth stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. Foursquare jest znakiem towarowym firmy Foursquare Labs, Inc.
zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. microSD oraz logo microSDHC są znakami towarowymi firmy SD-3C, LLC. TripAdvisor jest zastrzeżonym znakiem towarowym
firmy TripAdvisor LLC. Windows , Windows NT , Windows Vista i Windows XP są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Wi‑Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Ten produkt ma certyfikat ANT+ . Odwiedź stronę www.thisisant.com/directory, aby wyświetlić listę zgodnych produktów i aplikacji.
®
Spis treści
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem ............................... 1
Garmin DriveTrack 71 Ogólne informacje o urządzeniu ............. 1
Montowanie i zasilanie urządzenia Garmin DriveTrack
w pojeździe ................................................................................. 1
Włączanie i wyłączanie urządzenia ............................................ 1
Odbiór sygnałów GPS ................................................................ 1
Ikony na pasku stanu .................................................................. 1
Korzystanie z przycisków znajdujących się na ekranie .............. 2
Regulowanie głośności ............................................................... 2
Włączanie funkcji automatycznej głośności ........................... 2
Korzystanie z miksera dźwięku .............................................. 2
Regulowanie jasności ekranu ..................................................... 2
Śledzenie psów............................................................... 2
Odbieranie danych z urządzenia podręcznego .......................... 2
Śledzenie psów ...........................................................................2
Ikony statusu psa ................................................................... 2
Obserwowanie psów na mapie ................................................... 2
Wyświetlanie mapy topograficznej .............................................. 2
Funkcje ostrzeżeń i alerty dla kierowcy....................... 2
Włączanie i wyłączanie alertów dźwiękowych dla kierowcy ....... 3
Kamery monitorujące prędkość i przejazd na czerwonym
świetle ......................................................................................... 3
Nawigacja do celu.......................................................... 3
Trasy ........................................................................................... 3
Rozpoczynanie podróży trasą .................................................... 3
Rozpoczynanie podróży z użyciem mapy .............................. 3
Jazda do domu ...................................................................... 4
Trasa na mapie ........................................................................... 4
Aktywny asystent pasa ruchu ................................................ 4
Wyświetlanie skrętów i wskazówek ....................................... 4
Wyświetlanie całej trasy na mapie ......................................... 4
Przybycie do celu ........................................................................ 4
Parkingu w pobliżu celu podróży ........................................... 4
Wyszukiwanie celu podróży za pomocą zegarka Garmin ..... 5
Wyszukiwanie ostatniego miejsca parkowania ...................... 5
Zmiana aktywnej trasy ................................................................ 5
Dodawanie pozycji do trasy ................................................... 5
Kształtowanie trasy ................................................................ 5
Korzystanie z objazdu ............................................................ 6
Zmiana trybu obliczania trasy ................................................ 6
Zatrzymywanie trasy ................................................................... 6
Korzystanie z sugerowanych tras ............................................... 6
Unikanie opóźnień, opłat drogowych i określonych
obszarów .................................................................................... 6
Unikanie opóźnień przez korki na trasie ................................ 6
Unikanie dróg płatnych .......................................................... 6
Unikanie dróg wymagających winiet ...................................... 6
Unikanie określonych cech dróg ............................................ 6
Unikanie stref środowiskowych .............................................. 6
Własne unikane ..................................................................... 6
Nawigowanie poza drogami ........................................................ 7
Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji............................ 7
Punkty szczególne ...................................................................... 7
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska wyszukiwania ............ 7
Wyszukiwanie pozycji wg kategorii ............................................. 7
Wyszukiwanie w ramach kategorii ......................................... 7
Podróżowanie do miejsc szczególnych w obrębie
kompleksu .............................................................................. 8
Wyniki wyszukiwania pozycji ...................................................... 8
Wyniki wyszukiwania pozycji na mapie .................................. 8
Zmiana przeszukiwanego obszaru ............................................. 8
Parking ........................................................................................8
Wyszukiwanie parkingu w pobliżu bieżącej pozycji ............... 8
Spis treści
Wyszukiwanie parkingu w pobliżu określonej pozycji ............ 8
Objaśnienie kolorów i symboli parkingów .............................. 9
Narzędzia wyszukiwania ............................................................. 9
Wyszukiwanie adresu ............................................................ 9
Wyszukiwanie skrzyżowania .................................................. 9
Wyszukiwanie miasta ............................................................. 9
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu współrzędnych ................ 9
Foursquare ................................................................................. 9
Łączenie z kontem Foursquare .............................................. 9
Wyszukiwanie punktów szczególnych Foursquare ................ 9
Wyświetlanie szczegółów o pozycji Foursquare .................... 9
Zgłaszanie pozycji w serwisie Foursquare ............................. 9
TripAdvisor® ............................................................................... 9
Wyszukiwanie punktów szczególnych z serwisu
TripAdvisor ............................................................................. 9
Wyświetlanie ostatnio znalezionych pozycji ............................. 10
Czyszczenie listy ostatnio znalezionych miejsc ................... 10
Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji .............................. 10
Wyszukiwanie służb ratowniczych i stacji paliw ................... 10
Uzyskiwanie wskazówek nawigacyjnych do aktualnej
pozycji .................................................................................. 10
Dodawanie skrótu ..................................................................... 10
Usuwanie skrótu .................................................................. 10
Zapisywanie pozycji .................................................................. 10
Zapisywanie pozycji ............................................................. 10
Zapisywanie aktualnej pozycji .............................................. 10
Edycja zapisanych pozycji ................................................... 10
Przypisywanie kategorii do zapisanej pozycji ...................... 10
Usuwanie zapisanych pozycji .............................................. 10
Korzystanie z mapy ...................................................... 10
Narzędzia mapy ........................................................................ 11
Wyświetlanie narzędzi mapy ................................................ 11
Włączanie narzędzi mapy .................................................... 11
Przed tobą ................................................................................ 11
Wyświetlanie zbliżających się pozycji .................................. 11
Dostosowywanie kategorii obiektów funkcji Przed tobą ...... 11
Informacje o podróży ................................................................ 11
Wyświetlanie danych podróży z mapy ................................. 11
Wyświetlanie strony Informacje o podróży ........................... 11
Wyświetlanie dziennika podróży .......................................... 12
Resetowanie informacji o podróży ....................................... 12
Wyświetlanie zbliżających się utrudnień drogowych ................ 12
Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie ...................... 12
Wyszukiwanie wypadków drogowych .................................. 12
Dostosowywanie mapy ............................................................. 12
Dostosowywanie warstw mapy ............................................ 12
Zmiana pola danych mapy ................................................... 12
Zmiana perspektywy mapy .................................................. 12
Usługi Live, informacje drogowe i funkcje
smartfonu...................................................................... 12
Parowanie z telefonem i łączenie z aplikacją Smartphone
Link ........................................................................................... 12
Ikony stanu funkcji Bluetooth .................................................... 13
Usługi Garmin Live ................................................................... 13
Subskrypcja usług Garmin Live ........................................... 13
Wysyłanie pozycji ze smartfonu do urządzenia ........................ 13
Powiadomienia z telefonu ......................................................... 13
Odbieranie powiadomień ..................................................... 13
Wyświetlanie listy powiadomień ........................................... 14
Rozmowa przez zestaw głośnomówiący .................................. 14
Nawiązywanie połączenia .................................................... 14
Odbieranie połączenia ......................................................... 14
Korzystanie z historii połączeń ............................................. 14
Korzystanie z opcji w trakcie rozmowy ................................ 14
Zapisywanie domowego numeru telefonu ........................... 14
Konfigurowanie funkcji Bluetooth dla urządzenia Apple ........... 15
i
Łączenie z aplikacją Smartphone Link w urządzeniu
Apple .................................................................................... 15
Wyłączanie trybu głośnomówiącego w urządzeniu Apple ... 15
Wyłączanie danych z aplikacji Smartphone Link
i powiadomień z telefonu w urządzeniu Apple ..................... 15
Konfiguracja funkcji Bluetooth dla smartfonu z systemem
Android™ .................................................................................. 15
Łączenie z aplikacją Smartphone Link na smartfonie
z systemem Android ............................................................ 15
Wyłączanie funkcji Bluetooth dla smartfonu z systemem
Android ................................................................................. 15
Odłączanie urządzenia Bluetooth ............................................. 15
Usuwanie sparowanego telefonu ............................................. 15
Utrudnienia drogowe....................................................16
Odbieranie danych o ruchu drogowym za pomocą Smartphone
Link ........................................................................................... 16
Odbieranie informacji o ruchu drogowym przy użyciu odbiornika
komunikatów drogowych .......................................................... 16
Subskrypcje odbiornika informacji drogowych ..................... 16
Włączanie informacji o utrudnieniach drogowych ..................... 16
Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie .......................... 16
Wyszukiwanie wypadków drogowych .................................. 16
Polecenia głosowe....................................................... 16
Ustawianie frazy aktywacji ........................................................ 16
Włączenie funkcji poleceń głosowych ...................................... 17
Polecenia głosowe — porady ................................................... 17
Rozpoczynanie podróży trasą za pomocą poleceń
głosowych ................................................................................. 17
Wyciszanie instrukcji ................................................................. 17
Sterowanie głosem ................................................................... 17
Konfigurowanie sterowania głosem ..................................... 17
Korzystanie ze sterowania głosem ...................................... 17
Sterowanie głosem — porady .............................................. 17
Korzystanie z aplikacji................................................. 17
Wyświetlanie podręcznika użytkownika urządzenia ................. 17
Watch Link ................................................................................ 17
Konfigurowanie Watch Link ................................................. 17
Odbieranie ostrzeżeń dla kierowcy w zegarku .................... 18
LiveTrack .................................................................................. 18
Konfiguracja udostępniania LiveTrack i zapraszanie
widzów ................................................................................. 18
Rozpoczynanie udostępniania LiveTrack ............................ 18
Wyświetlanie prognozy pogody ................................................ 18
Wyświetlanie pogody w pobliżu innego miasta .................... 18
Wyświetlanie radaru pogodowego ....................................... 19
Wyświetlanie ostrzeżeń pogodowych .................................. 19
Sprawdzanie warunków drogowych .................................... 19
Funkcja planowania podróży .................................................... 19
Planowanie podróży ............................................................. 19
Edytowanie i zmiana kolejności pozycji na trasie podróży .. 19
Odkrywanie atrakcji na trasie podróży ................................. 19
Zmiana opcji wyznaczania trasy podróży ............................ 19
Podróż wg zapisanego planu podróży ................................. 19
Edytowanie i zapisywanie aktywnej trasy ............................ 19
Kamery monitorujące PhotoLive ............................................... 20
Wyświetlanie widoku i zapisywanie kamer drogowych
PhotoLive Traffic Cameras .................................................. 20
Wyświetlanie kamer drogowych PhotoLive na mapie .......... 20
Zapisywanie kamery drogowej ............................................. 20
Wyświetlanie poprzednich tras i celów ..................................... 20
Ustawianie symulowanej pozycji .......................................... 21
Ustawienia sieci bezprzewodowej ............................................ 21
Ustawienia asystenta kierowcy ................................................. 21
Ustawienia wyświetlania ........................................................... 21
Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych ............................ 21
Ustawienia dotyczące czasu i jednostek .................................. 21
Ustawianie czasu ................................................................. 21
Ustawienia dotyczące języka i klawiatury ................................. 21
Ustawienia alertów punktów alarmowych ................................. 21
Ustawienia dotyczące urządzenia i ustawienia prywatności .... 21
Przywracanie ustawień ............................................................. 22
Informacje o urządzeniu.............................................. 22
Wyświetlanie informacji prawnych i dotyczących zgodności .... 22
Dane techniczne ....................................................................... 22
Ładowanie urządzenia .............................................................. 22
Konserwacja urządzenia.............................................. 22
Centrum obsługi klienta firmy Garmin ....................................... 22
Aktualizowanie map i oprogramowania .................................... 22
Nawiązywanie połączenia z siecią Wi‑Fi ............................. 22
Aktualizacja map i oprogramowania za pomocą sieci
Wi‑Fi ..................................................................................... 22
Aktualizowanie map i oprogramowania przy użyciu aplikacji
Garmin Express ................................................................... 23
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia ................. 23
Czyszczenie obudowy ......................................................... 23
Czyszczenie ekranu dotykowego ......................................... 23
Zapobieganie kradzieży ....................................................... 23
Resetowanie urządzenia .......................................................... 24
Zdejmowanie urządzenia, uchwytu i przyssawki ...................... 24
Wyjmowanie urządzenia z uchwytu ..................................... 24
Zdejmowanie uchwytu z przyssawki .................................... 24
Zdejmowanie przyssawki z przedniej szyby ........................ 24
Wymiana bezpiecznika w przewodzie zasilającym z gniazda
zapalniczki ................................................................................ 24
Rozwiązywanie problemów......................................... 24
Moje psy nie są wyświetlane na ekranie .................................. 24
Przyssawka nie trzyma się na szybie przedniej ........................ 24
Urządzenie nie odbiera sygnałów z satelitów ........................... 24
Urządzenie nie ładuje się w pojeździe ...................................... 24
Naładowana bateria nie starcza na zbyt długi czas .................. 24
Urządzenie nie może połączyć się z telefonem lub Smartphone
Link ........................................................................................... 24
Aplikacja Smartphone Link powoduje szybsze rozładowywanie
baterii smartfonu ....................................................................... 25
Załącznik....................................................................... 25
Instalowanie karty pamięci na mapy i inne dane ...................... 25
Zarządzanie danymi ................................................................. 25
Informacje o kartach pamięci ............................................... 25
Podłączanie urządzenia do komputera ................................ 25
Przesyłanie danych z komputera ......................................... 25
Odłączanie kabla USB ......................................................... 25
Wyświetlanie stanu sygnału GPS ............................................. 25
Zakup dodatkowych map .......................................................... 25
Zakup akcesoriów ..................................................................... 25
Indeks............................................................................ 26
Garmin DriveTrackUstawienia .................................... 20
Ustawienia mapy i pojazdu ....................................................... 20
Włączanie map .................................................................... 20
Ustawienia nawigacji ................................................................ 20
Ustawienia trybu obliczania ................................................. 20
ii
Spis treści
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
• Zaktualizuj mapy i oprogramowanie urządzenia
(Aktualizowanie map i oprogramowania, strona 22).
• Zamontuj urządzenie w pojeździe i podłącz je do zasilania
(Montowanie i zasilanie urządzenia Garmin DriveTrack
w pojeździe, strona 1).
• Odbierz sygnały GPS z satelitów (Odbiór sygnałów GPS,
strona 1).
• Wyreguluj głośność (Regulowanie głośności, strona 2)
i jasność wyświetlacza (Regulowanie jasności ekranu,
strona 2).
• Rozpocznij nawigację do celu podróży (Rozpoczynanie
podróży trasą, strona 3).
Garmin DriveTrack 71 Ogólne informacje
o urządzeniu
3 Dociśnij przyssawkę do szyby przedniej i przesuń dźwignię Ã
do tyłu, w kierunku szyby.
4 Włóż zacisk u góry uchwytu w otwór z tyły urządzenia.
5 Dociśnij dolną część uchwytu do urządzenia, tak aby
nastąpiło zatrzaśnięcie.
6 Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do gniazda
zapalniczki w samochodzie.
Włączanie i wyłączanie urządzenia
• Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk zasilania lub
podłącz urządzenie do źródła zasilania.
• Aby uruchomić tryb oszczędzania energii, naciśnij przycisk
zasilania, kiedy urządzenie jest włączone.
W trybie oszczędzania energii ekran jest wyłączony, więc
urządzenie zużywa bardzo mało energii, jednak może zostać
z niego bardzo szybko wybudzone.
PORADA: W celu szybszego naładowania urządzenie
można przełączyć w tryb oszczędzania energii podczas
ładowania baterii.
• Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk
zasilania do momentu pojawienia się na ekranie monitu,
a następnie wybierz opcję Wyłącz.
Monit wyświetli się po pięciu sekundach. Jeśli zwolnisz
przycisk zasilania przed wyświetleniem się monitu,
urządzenie przełączy się w tryb oszczędzania energii.
Odbiór sygnałów GPS
À
Á
Â
Ã
Przycisk zasilania
Gniazdo USB do zasilania i przesyłu danych
Gniazdo karty pamięci do zapisywania map i danych
Mikrofon do poleceń głosowych lub prowadzenia rozmów w trybie
głośnomówiącym
Montowanie i zasilanie urządzenia Garmin
DriveTrack w pojeździe
OSTRZEŻENIE
Ten produkt jest zasilany przez baterię litowo-jonową. Aby
uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała lub produktu w wyniku
wystawienia baterii na działanie wysokich temperatur,
urządzenie należy przechowywać w miejscu nienarażonym na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia na zasilaniu
bateryjnym, należy naładować baterię.
1 Podłącz przewód zasilający z gniazda zapalniczki À do portu
USB w urządzeniu.
Po włączeniu urządzenia nawigacyjnego odbiornik GPS musi
zgromadzić dane satelitarne i ustalić bieżącą pozycję. Czas
wymagany na odebranie sygnału z satelitów różni się
w zależności od kilku czynników, takich jak odległość od
ostatniej lokalizacji, tego, czy urządzenie jest używane pod
gołym niebem oraz tego, jak długo urządzenie nawigacyjne nie
było używane. Po uruchomieniu urządzenia nawigacyjnego po
raz pierwszy odebranie sygnału z satelitów może zająć kilka
minut.
1 Włącz urządzenie.
2 Zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje satelity.
3 W razie potrzeby udaj się w teren otwarty, z dala od wysokich
budynków i drzew.
na pasku stanu wskazuje moc sygnałów satelitarnych. Jeśli
co najmniej połowa słupków jest zapełniona, urządzenie jest
gotowe do nawigacji.
Ikony na pasku stanu
Pasek stanu znajduje się w górnej części menu głównego. Ikony
na pasku stanu wyświetlają informacje o funkcjach urządzenia.
Niektóre ikony można wybrać, aby zmienić ustawienia lub
wyświetlić dodatkowe informacje.
Stan sygnału GPS. Przytrzymaj, aby zobaczyć dokładność
działania modułu GPS oraz informacje pobrane z satelitów
(Wyświetlanie stanu sygnału GPS, strona 25).
Stan funkcji Bluetooth . Wybierz, aby otworzyć ustawienia
Bluetooth (Ustawienia sieci bezprzewodowej, strona 21).
®
Moc sygnału Wi-Fi. Wybierz, aby zmienić ustawienia Wi-Fi
(Ustawienia sieci bezprzewodowej, strona 21).
Połączono z zestawem głośnomówiącym. Wybierz, aby
nawiązać połączenie (Rozmowa przez zestaw głośnomó­
wiący, strona 14).
Bieżący czas. Wybierz, aby ustawić czas (Ustawianie czasu,
strona 21).
Poziom naładowania baterii.
2 Umieść uchwyt Á na ramieniu przyssawki Â, tak aby
zatrzasnął się na swoim miejscu.
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Udostępnianie danych LiveTrack. Na ikonie wyświetlana jest
liczba zaproszonych widzów. Wybierz, aby otworzyć
aplikację LiveTrack (LiveTrack, strona 18).
1
Stan aplikacji Smartphone Link. Wybierz, aby połączyć się
z aplikacją Smartphone Link i otrzymywać aktualne
informacje drogowe i inne usługi w czasie rzeczywistym
(Parowanie z telefonem i łączenie z aplikacją Smartphone
Link, strona 12).
Temperatura. Wybierz, aby wyświetlić prognozę pogody
(Wyświetlanie prognozy pogody, strona 18).
Korzystanie z przycisków znajdujących się
na ekranie
Przyciski na ekranie umożliwiają przeglądanie stron, menu oraz
opcji menu w urządzeniu.
• Wybierz , aby powrócić do poprzedniego ekranu menu.
• Przytrzymaj , aby szybko powrócić do menu głównego.
• Wybierz lub , aby przewinąć listę lub menu.
• Przytrzymaj lub , aby przewijać szybciej.
• Wybierz , aby wyświetlić kontekstowe menu opcji dla
bieżącego ekranu.
Zachowaj odległość powyżej 3 m (10 stóp) od innych
urządzeń podręcznych lub wyłącz przesyłanie
w urządzeniach podręcznych, z których nie chcesz odbierać
danych.
Urządzenia łączą się i synchronizują automatycznie. Gdy
urządzenie Garmin DriveTrack odbiera dane ze zgodnego
urządzenia podręcznego, w głównym menu pojawia się ikona
.
Śledzenie psów
1 Wybierz Psy.
Psy połączone z urządzeniem podręcznym pojawią się na
ekranie.
2 Wybierz psa.
Na mapie pojawi się pozycja psa i wykres śladu.
3 Wybierz Jedź!, aby rozpocząć nawigację do psa.
Ikony statusu psa
Ikony oznaczają stan i lokalizację psów.
Regulowanie głośności
Siedzi
1 Wybierz Głośność.
2 Wybierz opcję:
Biegnie
• Wyreguluj głośność za pomocą suwaka.
• Wybierz , aby wyłączyć dźwięk w urządzeniu.
• Wybierz , aby skorzystać z dodatkowych opcji.
Włączanie funkcji automatycznej głośności
Urządzenie może automatycznie zwiększać lub zmniejszać
poziom głośności w oparciu o poziom hałasu w otoczeniu.
1 Wybierz kolejno Głośność > .
2 Wybierz Automatyczna głośność.
Korzystanie z miksera dźwięku
Za pomocą miksera dźwięku możesz ustawić poziomy głośności
dla różnych typów dźwięków, takich jak komunikaty nawigacyjne
i połączenia telefoniczne. Poziom dla każdego typu dźwięku
stanowi wartość procentową głośności ogólnej.
1 Wybierz Głośność.
2 Wybierz > Mikser dźwięku.
3 Za pomocą suwaków ustaw poziom głośności dla każdego
typu dźwięku.
Regulowanie jasności ekranu
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Wyświetlanie > Jasność.
2 Wyreguluj jasność za pomocą suwaka.
Śledzenie psów
Funkcje śledzenia psów umożliwiają wyświetlanie informacji
przesyłanych z urządzenia podręcznego na urządzeniu Garmin
DriveTrack 71. Możesz nawigować do swoich psów, wyświetlić
ich obecny stan i pozycję, a także obserwować przebyty przez
nie dystans.
Odbieranie danych z urządzenia
podręcznego
Przed rozpoczęciem odbierania danych najpierw włącz
w urządzeniu podręcznym przesyłanie danych. Więcej informacji
znajduje się w podręczniku użytkownika urządzenia
podręcznego.
Umieść urządzenie podręczne w pobliżu urządzenia Garmin
DriveTrack, w odległości nie większej niż 3 m (10 stóp).
PORADA: Urządzenie Garmin DriveTrack odbiera dane
z jednego zgodnego urządzenia podręcznego naraz.
2
Wystawia
Zagania
Nieznany*
Słaba bateria obroży
Połączenie z obrożą zerwane
Obroża utraciła sygnał GPS
* Ikona nieznanego stanu oznacza, że obroża nie odebrała
sygnału satelitarnego i urządzenie podręczne nie może
zlokalizować psa.
Obserwowanie psów na mapie
1 Wyświetl mapę i wybierz dowolne miejsce.
2 Wybierz .
Urządzenie dostosuje widok mapy, aby wyświetlić wszystkie psy
na ekranie.
Wyświetlanie mapy topograficznej
Na mapie wybierz kolejno > Mapa topograficzna.
PORADA: Jeśli w menu narzędzi mapy nie ma narzędzia
Mapa topograficzna, możesz je tam dodać (Włączanie
narzędzi mapy, strona 11).
Funkcje ostrzeżeń i alerty dla
kierowcy
PRZESTROGA
Alerty dla kierowcy i wskazania funkcji ograniczeń prędkości
mają charakter wyłącznie informacyjny i nie zdejmują z kierowcy
obowiązku przestrzegania wszelkich ograniczeń podawanych na
znakach drogowych i stosowania zasad bezpiecznej jazdy
w każdych okolicznościach.Firma Garmin nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne mandaty lub pozwy będące
konsekwencją nieprzestrzegania przepisów drogowych.
®
W urządzeniu dostępne są funkcje, które mają zachęcać do
bezpiecznej i bardziej efektywnej jazdy, nawet gdy podróżujesz
dobrze znaną trasą. Urządzenie emituje sygnały lub komunikaty
dźwiękowe i wyświetla informacje dla każdego alertu. Możesz
włączyć lub wyłączyć sygnały dźwiękowe dla niektórych typów
Śledzenie psów
alertów dla kierowcy. Nie wszystkie alerty są dostępne na
każdym obszarze.
Szkoły: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla
dystans do zbliżającej się szkoły lub strefy wokół szkoły oraz
ograniczenie prędkości (jeśli takie dane są dostępne).
Zwiększenie ograniczenia: Urządzenie emituje sygnał
dźwiękowy i wyświetla informację o zbliżającym się
zwiększeniu ograniczenia prędkości, dając czas na
przygotowanie się do zmniejszenia prędkości.
Przekroczenie prędkości: Po przekroczeniu ograniczenia
prędkości na bieżącej drodze urządzenie emituje sygnał
dźwiękowy i wyświetla czerwoną ramkę na ikonie
ograniczenia prędkości.
Zmiana limitu prędkości: Urządzenie emituje sygnał
dźwiękowy i wyświetla informację o zbliżającym się
ograniczeniu prędkości, dając czas na przygotowanie się do
dostosowania prędkości.
Jedziesz pod prąd drogą jednokierunkową: Jeśli jedziesz pod
prąd drogą jednokierunkową, urządzenie emituje komunikat
i wyświetla na całym ekranie odpowiednie ostrzeżenie.
Krawędzie ekranu zmieniają kolor na czerwony i alert
pozostaje widoczny na górze ekranu do momentu
opuszczenia drogi jednokierunkowej lub zmiany kierunku
jazdy na prawidłowy.
Przejazd kolejowy: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy
i wyświetla dystans do zbliżającego się przejazdu
kolejowego.
Przejście dla zwierząt: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy
i wyświetla dystans do zbliżającego się obszaru
przechodzenia zwierząt przez drogę.
Zakręty: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla
dystans do zbliżającego się zakrętu na drodze.
Spowolniony ruch: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy
i wyświetla dystans do miejsca spowolnienia ruchu, jeśli
zbliżasz się do niego z dużą prędkością. Aby można było
skorzystać z tej funkcji, urządzenie musi odbierać informacje
o ruchu drogowym (Utrudnienia drogowe, strona 16).
Ostrzeżenie o zmęczeniu: Urządzenie emituje sygnał
dźwiękowy i proponuje zbliżające się miejsca, gdzie możesz
się zatrzymać i odpocząć, jeśli prowadzisz pojazd przez
ponad dwie godziny bez przerwy.
Włączanie i wyłączanie alertów dźwiękowych
dla kierowcy
Możesz włączyć lub wyłączyć sygnały dźwiękowe dla niektórych
typów alertów dla kierowcy. Alerty wizualne pojawiają się nawet
po wyłączeniu dźwięku.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Asystent kierowcy > Alerty
dźwiękowe dla kierowcy.
2 Obok każdego alertu zaznacz pole wyboru lub usuń jego
zaznaczenie.
Kamery monitorujące prędkość i przejazd na
czerwonym świetle
NOTYFIKACJA
Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani za
konsekwencje korzystania z bazy danych kamer monitorujących
prędkość i przejazd na czerwonym świetle.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna we wszystkich regionach
i we wszystkich modelach urządzenia.
Informacje o lokalizacji kamer monitorujących prędkość
i przejazd na czerwonym świetle są dostępne na niektórych
obszarach i tylko dla niektórych modeli urządzeń. Urządzenie
ostrzega o zbliżaniu się do zgłoszonych fotoradarów lub kamer
na światłach.
Nawigacja do celu
• Dane w czasie rzeczywistym na temat fotoradarów i kamer
na światłach są dostępne w ramach subskrypcji usług
Garmin Live w aplikacji Smartphone Link (Usługi Garmin
Live, strona 13).
• Aby zachować aktualność bazy danych lokalizacji kamer na
światłach i fotoradarów, należy mieć aktywną subskrypcję,
która pozwoli pobierać i przechowywać dane o fotoradarach.
Odwiedź stronę garmin.com/speedcameras w celu
sprawdzenia dostępności i zgodności, a także zakupu
subskrypcji lub przeprowadzenia jednorazowej aktualizacji.
W dowolnej chwili możesz zakupić nowy region lub
rozszerzyć istniejącą subskrypcję.
UWAGA: W niektórych regionach wybrane zestawy
produktów mają fabrycznie wgrane dane o fotoradarach
i kamerach na światłach z możliwością bezpłatnej
aktualizacji.
• Możesz użyć oprogramowania Garmin Express™
(garmin.com/express), aby zaktualizować bazę danych
kamer w posiadanym urządzeniu. Aby otrzymywać aktualne
informacje o kamerach monitorujących, należy często
aktualizować urządzenie.
Nawigacja do celu
Trasy
Trasa to ścieżka prowadząca z bieżącej pozycji do co najmniej
jednego celu podróży.
• Urządzenie oblicza zalecaną trasę do wyznaczonego celu
w oparciu o wybrane preferencje, np. tryb obliczania trasy
(Zmiana trybu obliczania trasy, strona 6) i unikanie
(Unikanie opóźnień, opłat drogowych i określonych
obszarów, strona 6).
• Możesz szybko rozpocząć nawigację do celu podróży,
wybierając zalecaną trasę, albo wybrać alternatywną trasę
(Rozpoczynanie podróży trasą, strona 3).
• Jeśli są określone drogi, którymi chcesz jechać lub których
chcesz uniknąć, możesz wprowadzić własne ustawienia trasy
(Kształtowanie trasy, strona 5).
• Do trasy możesz dodać wiele celów podróży (Dodawanie
pozycji do trasy, strona 5).
Rozpoczynanie podróży trasą
1 Wybierz Dokąd? i wyszukaj pozycję (Wyszukiwanie
i zapisywanie pozycji, strona 7).
2 Wybierz pozycję.
3 Wybierz opcję:
• Aby rozpocząć nawigację, korzystając z zalecanej trasy,
wybierz opcję Jedź!.
• Aby wybrać alternatywną trasę, wybierz , a następnie
wybierz trasę.
Alternatywne trasy wyświetlane są po prawej stronie
mapy.
• Aby edytować przebieg trasy, wybierz kolejno > Edytuj
trasę i dodaj do trasy punkty kształtowania (Kształtowanie
trasy, strona 5).
Urządzenie oblicza trasę i kieruje użytkownika do celu za
pomocą komunikatów głosowych i informacji wyświetlanych na
mapie (Trasa na mapie, strona 4). Na kilka sekund na
krawędzi mapy wyświetli się podgląd dróg głównych na trasie.
W razie konieczności zatrzymania się w nieplanowanych
miejscach, można dodać je do trasy (Dodawanie pozycji do
trasy, strona 5).
Rozpoczynanie podróży z użyciem mapy
Podróż można rozpocząć poprzez wybranie żądanej pozycji na
mapie.
3
1 Wybierz Pokaż mapę.
2 Przeciągnij i powiększ/pomniejsz mapę, aby wyświetlić
przeszukiwany obszar.
3 W razie potrzeby wybierz
, aby filtrować punkty szczególne
według kategorii.
Na mapie pojawią się znaczniki pozycji ( lub niebieskie
punkty).
4 Wybierz opcję:
• Wybierz znacznik pozycji.
• Wybierz punkt, np. ulicę, skrzyżowanie lub adres.
5 Wybierz Jedź!.
Jazda do domu
W momencie wybrania trasy do domu po raz pierwszy
urządzenie poprosi o podanie pozycji domowej.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Jedź do domu.
2 W razie potrzeby podaj pozycję domową.
Edytowanie pozycji domowej
1 Wybierz kolejno Dokąd? >
2 Podaj pozycję domową.
> Ustal pozycję domową.
Trasa na mapie
Podczas podróży urządzenie kieruje użytkownika do celu za
pomocą komunikatów głosowych i informacji wyświetlanych na
mapie. Instrukcje dotyczące kolejnego zwrotu, zjazdu lub innego
miejsca, w którym należy wykonać konkretną czynność, są
wyświetlane u góry mapy.
Wyświetlanie skrętów i wskazówek
Podczas podróży wyznaczoną trasą możesz wyświetlać
zbliżające się skręty, zmiany pasa lub inne wskazówki
dotyczące tej trasy.
1 Na mapie wybierz opcję:
• Aby podczas podróży wyświetlić zbliżające się skręty
i wskazówki, wybierz > Skręty.
Narzędzie mapy wyświetla obok mapy najbliższe cztery
skręty lub wskazówki. Podczas podróży wyznaczoną trasą
lista aktualizuje się automatycznie.
• Aby wyświetlić kompletną listę skrętów i wskazówek dla
całej trasy, wybierz pasek tekstowy u góry mapy.
2 Wybierz zwrot lub wskazówkę (opcjonalnie).
Zostaną wyświetlone szczegółowe informacje. Jeśli są
dostępne, zostaną wyświetlone obrazy skrzyżowań na
głównych drogach.
Wyświetlanie całej trasy na mapie
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz dowolne
miejsce na mapie.
.
2 Wybierz
Przybycie do celu
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Następna czynność, którą należy wykonać na trasie. Pokazuje
następny zwrot, zjazd lub inną czynność, oraz pas, którym należy
jechać (jeśli takie dane są dostępne).
Dystans do następnej czynności.
Nazwa ulicy lub zjazdu związana z następną czynnością.
Trasa podświetlona na mapie.
Następna czynność, którą należy wykonać na trasie. Strzałki na
mapie oznaczają pozycje, w których należy w niedługim czasie
wykonać czynności.
Prędkość pojazdu.
Nazwa drogi, którą jedziesz.
Szacowany czas przybycia.
PORADA: Dotknij tego pola, aby zmienić wyświetlane w nim
informacje (Zmiana pola danych mapy, strona 12).
Aktywny asystent pasa ruchu
W miarę zbliżania się do zakrętu, zjazdu lub rozjazdu obok
mapy zostanie wyświetlona szczegółowa symulacja drogi (jeśli
jest dostępna). Kolorowa linia À wskazuje prawidłowy pas do
skrętu.
4
Kiedy zbliżasz się do celu podróży, urządzenie wyświetli
informacje pomocne w dotarciu na miejsce.
•
wskazuje pozycję celu podróży na mapie, a komunikat
głosowy informuje o zbliżaniu się do celu.
• Kiedy zbliżasz się do niektórych punktów docelowych,
urządzenie automatycznie podpowiada, aby rozpocząć
szukanie parkingu. Wybierz Tak, aby znaleźć pobliski parking
(Parkingu w pobliżu celu podróży, strona 4).
• Jeśli musisz zaparkować lub zatrzymać się dalej od miejsca
docelowego, możesz kontynuować nawigację do celu
w trybie pieszym, korzystając z urządzenia Garmin
DriveTrack i zgodnego zegarka Garmin z Connect IQ™
(Wyszukiwanie celu podróży za pomocą zegarka Garmin,
strona 5).
• Po zatrzymaniu się w miejscu docelowym urządzenie
automatycznie zakończy trasę. Jeśli urządzenie nie wykryje
przybycia do celu automatycznie, możesz wybrać Stop, aby
zakończyć trasę.
Parkingu w pobliżu celu podróży
Urządzenie pomaga w znalezieniu parkingu w pobliżu celu
podróży. Kiedy zbliżasz się do niektórych punktów docelowych,
urządzenie automatycznie podpowiada, aby rozpocząć szukanie
parkingu.
1 Wybierz opcję:
• Kiedy urządzenie wyświetli monit, wybierz Tak, aby
rozpocząć wyszukiwanie pobliskiego parkingu.
• Jeśli urządzenie nie wyświetli monitu, wybierz kolejno
Dokąd? > Kategorie > Parking i wybierz > Celu
podróży.
2 Wybierz Filtruj parkingi i wybierz co najmniej jedną
kategorię, aby przeprowadzić filtrowanie według dostępności,
typu, ceny lub metody płatności (opcjonalnie).
Nawigacja do celu
UWAGA: Szczegółowe dane dotyczące parkingów nie są
dostępne na wszystkich obszarach i dla wszystkich
parkingów.
3 Wybierz parking, a następnie wybierz kolejno Jedź! > Dodaj
jako następny postój.
Urządzenie prowadzi Cię do parkingu.
Po zaparkowaniu pojazdu możesz kontynuować nawigację do
celu w trybie pieszym, korzystając z urządzenia Garmin
DriveTrack i zgodnego zegarka Garmin z Connect IQ
(Wyszukiwanie celu podróży za pomocą zegarka Garmin,
strona 5). Urządzenie lub zegarek Garmin mogą także
poprowadzić Cię z powrotem do miejsca zaparkowania pojazdu
(Wyszukiwanie ostatniego miejsca parkowania, strona 5).
Wyszukiwanie celu podróży za pomocą zegarka
Garmin
Aby korzystać z tej funkcji, należy przeprowadzić konfigurację
Watch Link (Konfigurowanie Watch Link, strona 17).
Możesz skorzystać ze zgodnego zegarka Garmin, aby
nawigować z miejsca pozostawienia pojazdu do punktu
docelowego i z powrotem. Ta funkcja jest bardzo przydatna
podczas szukania pozycji w rozległych miejscach, gdzie pojazd
trzeba zostawić daleko od punktu docelowego i dokończyć
nawigowanie do celu na piechotę.
UWAGA: Technologia GPS wymaga czystego widoku nieba.
Aplikacja Watch Link może nie być w stanie zapewnić
wskazówek nawigacyjnych w zamkniętych pomieszczeniach,
takich jak centra handlowe czy lotniska.
1 Na zegarku otwórz aplikację Watch Link i wybierz Znajdź
mój cel podróży.
Twój zegarek odbierze sygnał GPS i zacznie prowadzić do
celu.
2 Idź w kierunku celu podróży.
Wskaźnik celu podróży À pokazuje kierunek do celu podróży
względem kierunku, w którym się poruszasz Á. Kiedy
wskaźnik kierunku wyświetli się na górze okręgu, zmierzasz
w kierunku celu. Pozostały dystans do celu  wyświetlany
jest poniżej okręgu. Pasek postępu à pokazuje, jaka część
trasy została już pokonana.
Wyszukiwanie ostatniego miejsca parkowania
Po odłączeniu włączonego urządzenia Garmin DriveTrack od
układu zasilającego pojazdu aktualna pozycja jest
zachowywana jako miejsce parkowania. W przypadku
skonfigurowania funkcji Watch Link urządzenie wysyła pozycję
miejsca parkingowego do zgodnego zegarka Garmin
(Konfigurowanie Watch Link, strona 17). Możesz nawigować
z powrotem do miejsca parkingowego zarówno za pomocą
urządzenia Garmin DriveTrack, jak i aplikacji Watch Link
w zegarku.
PORADA: Jeśli urządzenie Garmin DriveTrack jest podłączone
do gniazda zapalniczki zasilanego po włączeniu zapłonu,
pozycja miejsca parkingowego jest zapisywana za każdym
razem po wyłączeniu zapłonu pojazdu. Jeśli urządzenie jest
podłączone do stale zasilanego gniazda zapalniczki, aby
zapisać miejsce parkingowe, musisz odłączyć przewód
zasilający z gniazda zapalniczki.
Nawigacja do celu
• W urządzeniu Garmin DriveTrack wybierz kolejno Aplikacje
> Ostatnie miejsce > Jedź!.
• W zegarku otwórz aplikację Watch Link i wybierz Znajdź mój
samochód i idź w kierunku miejsca parkingowego.
Wskaźnik celu podróży À pokazuje kierunek do celu podróży
względem kierunku, w którym się poruszasz Á. Kiedy
wskaźnik kierunku wyświetli się na górze okręgu, zmierzasz
w kierunku celu. Pozostały dystans do celu  wyświetlany
jest poniżej okręgu. Pasek postępu à pokazuje, jaka część
trasy została już pokonana.
Zmiana aktywnej trasy
Dodawanie pozycji do trasy
Tylko podczas podróży wyznaczoną trasą można dodawać do
niej kolejne pozycje (Rozpoczynanie podróży trasą, strona 3).
Możesz dodać pozycje w środku trasy, jak i na jej końcu. Jako
następny cel można dodać np. stację benzynową.
PORADA: Aby utworzyć złożoną trasę z wieloma celami lub
zaplanowanymi postojami, można użyć funkcji Planowanie
podróży, która umożliwia planowanie, ustalanie harmonogramu
i zapisywanie trasy (Planowanie podróży, strona 19).
1 Na mapie wybierz kolejno > Dokąd?.
2 Wyszukaj pozycję (Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji,
strona 7).
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz Jedź!.
5 Wybierz opcję:
• Aby dodać pozycję jako następny cel na trasie, wybierz
Dodaj jako następny postój.
• Aby dodać pozycję na końcu trasy, wybierz Dodaj jako
ostatni postój.
• Aby dodać pozycję i zmienić kolejność celów podróży na
trasie, wybierz Dodaj do aktywnej trasy.
Urządzenie przeliczy trasę z uwzględnieniem dodanej pozycji
i pokieruje do celów w odpowiedniej kolejności.
Kształtowanie trasy
Kształtowanie trasy jest możliwe dopiero po rozpoczęciu
podróży wyznaczoną trasą (Rozpoczynanie podróży trasą,
strona 3).
Istnieje możliwość ręcznego kształtowania trasy w celu zmiany
jej przebiegu. Umożliwia to poprowadzenie trasy konkretną
drogą lub przez określony obszar bez konieczności dodawania
do trasy kolejnego celu.
1 Dotknij dowolnego miejsca na mapie.
2 Wybierz .
Urządzenie przełączy się w tryb kształtowania trasy.
3 Wybierz pozycję na mapie.
PORADA: Wybierz , aby powiększyć mapę i wybrać
dokładniejszą pozycję.
Urządzenie przeliczy trasę z uwzględnieniem wybranej
pozycji.
5
4 W razie potrzeby wybierz opcję:
• Aby dodać do trasy więcej punktów kształtowania, wybierz
na mapie dodatkowe pozycje.
• Aby usunąć punkt kształtowania, wybierz .
5 Po zakończeniu kształtowania trasy wybierz Jedź!.
Korzystanie z objazdu
Można skorzystać z objazdu dla określonego dystansu na trasie
lub objazdu omijającego określone drogi. Funkcja ta jest
pomocna w przypadku obszarów w przebudowie, zamkniętych
dróg czy złych warunków drogowych.
1 Na mapie wybierz kolejno > Zmień trasę.
PORADA: Jeśli w menu narzędzi mapy nie ma narzędzia
Zmień trasę, możesz je tam dodać (Włączanie narzędzi
mapy, strona 11).
2 Wybierz opcję:
• Aby skorzystać z objazdu dla określonego dystansu na
trasie, wybierz Objazd wg dystansu.
• Aby skorzystać z objazdu omijającego określone drogi na
trasie, wybierz Objazd wg drogi.
• Aby znaleźć nową trasę, wybierz Objazd.
Zmiana trybu obliczania trasy
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Tryb obliczania.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Krótszy czas, aby obliczyć trasy, które mogą być
wprawdzie dłuższe, ale umożliwiają szybszą jazdę.
• Wybierz Bezdroża, aby obliczać trasy od punktu do
punktu (bez względu na drogi).
• Wybierz Krótsza trasa, aby obliczyć trasy, które są
krótsze, ale ich przejechanie może zabrać więcej czasu.
Zatrzymywanie trasy
Na mapie wybierz kolejno
> Stop.
Korzystanie z sugerowanych tras
Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest
zapisanie co najmniej jednego miejsca oraz włączenie funkcji
historii podróży (Ustawienia dotyczące urządzenia i ustawienia
prywatności, strona 21).
Dzięki funkcji myTrends™ urządzenie przewiduje cel podróży
w oparciu o historię podróży, dzień tygodnia oraz porę dnia. Po
kilkakrotnym dojechaniu do zapisanej pozycji, pozycja może,
zacząć być wyświetlana na pasku nawigacji wraz z szacowanym
czasem podróży oraz informacjami o ruchu drogowym.
Wybierz pasek nawigacji, aby wyświetlić sugerowaną trasę
do pozycji.
Unikanie opóźnień, opłat drogowych
i określonych obszarów
Unikanie opóźnień przez korki na trasie
Aby móc korzystać z funkcji unikania opóźnień przez korki,
należy aktywować odbiór informacji o ruchu drogowym
(Odbieranie danych o ruchu drogowym za pomocą Smartphone
Link, strona 16).
Urządzenie jest domyślnie ustawione, aby automatycznie
optymalizowało trasę w celu unikania opóźnień przez korki. Jeśli
ta opcja została wcześniej wyłączona w ustawieniach
dotyczących utrudnień drogowych (Ustawienia dotyczące
utrudnień drogowych, strona 21), można wyświetlić miejsca,
w których występują opóźnienia przez korki, i samodzielnie je
omijać.
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą, wybierz kolejno >
Utrudnienia drogowe.
2 Wybierz opcję Zmień trasę, jeśli jest dostępna.
6
3 Wybierz Jedź!.
Unikanie dróg płatnych
Urządzenie może wyznaczać trasy unikające obszarów, które
wymagają uiszczenia opłat (np. płatnych dróg i mostów), oraz
obszarów o większym natężeniem ruchu. W przypadku braku
rozsądnej alternatywy urządzenie może mimo wszystko
uwzględnić w ramach trasy drogę płatną.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja.
2 Wybierz opcję:
UWAGA: Elementy menu mogą się różnić w zależności od
obszaru i map załadowanych do urządzenia.
• Wybierz Drogi płatne.
• Wybierz kolejno Opłaty > Drogi płatne.
3 Wybierz opcję:
• Jeśli chcesz, aby urządzenie za każdym razem przed
wyznaczeniem trasy pytało o możliwość przejazdu
drogami płatnymi, wybierz Zawsze pytaj.
• Aby zawsze unikać dróg płatnych, wybierz Unikaj.
• Aby zawsze zezwalać na przejazd drogami płatnymi,
wybierz Zezwól.
4 Wybierz Zapisz.
Unikanie dróg wymagających winiet
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.
Mapy w urządzeniu mogą zawierać szczegółowe informacje na
temat systemu winiet w niektórych krajach. Można unikać lub
zezwalać na korzystanie z dróg wymagających posiadanie
winiet w poszczególnych krajach.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Opłaty >
Winiety.
2 Wybierz państwo.
3 Wybierz opcję:
• Jeśli chcesz, aby urządzenie za każdym razem przed
wyznaczeniem trasy pytało o możliwość przejazdu
drogami płatnymi, wybierz Zawsze pytaj.
• Aby zawsze unikać dróg płatnych, wybierz Unikaj.
• Aby zawsze zezwalać na przejazd drogami płatnymi,
wybierz Zezwól.
4 Wybierz Zapisz.
Unikanie określonych cech dróg
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Unikane.
2 Wybierz cechy dróg, których chcesz unikać w wyznaczanych
trasach, i wybierz Zapisz.
Unikanie stref środowiskowych
Urządzenie może unikać obszarów z ograniczeniami
środowiskowymi lub emisji spalin, które mogą mieć
zastosowanie do prowadzonego pojazdu.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Strefy
środowiskowe.
2 Wybierz opcję:
• Jeśli chcesz, aby urządzenie za każdym razem przed
wyznaczeniem trasy pytało o możliwość przejazdu przez
strefy środowiskowe, wybierz Zawsze pytaj.
• Aby zawsze unikać stref środowiskowych, wybierz Unikaj.
• Aby zawsze zezwalać na wyznaczanie tras przez strefy
środowiskowe, wybierz Zezwól.
3 Wybierz Zapisz.
Własne unikane
Funkcja własnych unikanych pozwala unikać wybranych
obszarów lub odcinków dróg. Obliczając trasę, urządzenie unika
Nawigacja do celu
tych obszarów i dróg, chyba że nie ma innej, rozsądnej trasy
przejazdu.
Unikanie drogi
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Własne
unikane.
2 Wybierz Dodaj unikaną drogę.
3 Wybierz punkt początkowy drogi odcinka drogi, który ma być
pomijany, a następnie wybierz Dalej.
4 Wybierz punkt końcowy odcinka drogi, który ma być
pomijany, a następnie wybierz Dalej.
5 Wybierz Gotowe.
Unikanie obszaru
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Własne
unikane.
2 W razie potrzeby wybierz Dodaj unikany.
3 Wybierz Dodaj unikany obszar.
4 Wybierz lewy górny róg unikanego obszaru, a następnie
wybierz Dalej.
5 Wybierz prawy dolny róg unikanego obszaru, a następnie
wybierz Dalej.
Wybrany obszar zostanie zacieniony na mapie.
6 Wybierz Gotowe.
Wyłączanie własnego unikanego elementu
Możesz wyłączyć własny unikany element, nie usuwając go.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Własne
unikane.
2 Wybierz unikany element.
3 Wybierz kolejno > Wyłącz.
Usuwanie własnych unikanych elementów
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Własne
unikane.
2 Wybierz opcję:
• Aby usunąć wszystkie własne unikane elementy, wybierz
.
• Aby usunąć jeden własny unikany element, wybierz
unikany element i wybierz kolejno
> Usuń.
Nawigowanie poza drogami
Jeśli nie jedziesz drogami w trakcie nawigacji, możesz
skorzystać z trybu nawigacji po bezdrożu.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja.
2 Wybierz kolejno Tryb obliczania > Bezdroża > Zapisz.
Następna trasa zostanie obliczona jako linia prosta
prowadząca do pozycji.
Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji
Mapy załadowane do urządzenia zawierają pozycje, takie jak
restauracje, hotele, autousługi i szczegółowe informacje
o nazwach ulic. Menu Dokąd? pomaga odszukać cel podróży,
zapewniając kilka metod przeglądania, wyszukiwania i zapisu
informacji.
• Podaj szukane hasło, aby szybko wyszukać wszystkie
informacje o danej pozycji (Wyszukiwanie pozycji przy użyciu
paska wyszukiwania, strona 7).
• Przeglądnij lub wyszukaj fabrycznie załadowane punkty
szczególne według kategorii (Punkty szczególne,
strona 7).
• Wyszukaj punkty szczególne z serwisu Foursquare i zgłoś
w nich swoją pozycję (Wyszukiwanie punktów szczególnych
Foursquare, strona 9).
®
Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji
• Użyj narzędzi wyszukiwania do odszukania konkretnych
pozycji, takich jak adresy, skrzyżowania czy współrzędne
geograficzne (Narzędzia wyszukiwania, strona 9).
• Szukaj w pobliżu innych miast lub obszarów (Zmiana
przeszukiwanego obszaru, strona 8).
• Zapisz swoje ulubione pozycje, aby móc je szybko wyszukać
w przyszłości (Zapisywanie pozycji, strona 10).
• Wróć do ostatnio wyszukanych pozycji (Wyświetlanie ostatnio
znalezionych pozycji, strona 10).
Punkty szczególne
Punkt szczególny to miejsce, które może okazać się przydatne
lub interesujące. Punkty szczególne są uporządkowane według
kategorii i mogą obejmować popularne cele podróży, takie jak
stacje benzynowe, restauracje, hotele czy miejsca rozrywki.
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska
wyszukiwania
Pozycje można wyszukiwać za pomocą paska wyszukiwania,
wpisując w nim kategorię, markę, adres lub nazwę miasta.
1 Wybierz Dokąd?.
2 Wybierz Wpisz wyszukiwane w pasku wyszukiwania.
3 Podaj całość lub część wyszukiwanego hasła.
Pod paskiem wyszukiwania wyświetlane są sugerowane
hasła.
4 Wybierz opcję:
• Aby wyszukać rodzaj firmy, wpisz nazwę kategorii (np.
„kina”).
• Aby wyszukiwać nazwę firmy, wpisz całą nazwę lub jej
część.
• Aby wyszukać adres w pobliżu, wpisz numer posesji
i nazwę ulicy.
• Aby wyszukać adres w innym mieście, wpisz numer
posesji, nazwę ulicy, miasto i województwo.
• Aby wyszukać miasto, wpisz nazwę miasta
i województwa.
• Aby wyszukać współrzędne, wpisz szerokość i długość
geograficzną.
5 Wybierz opcję:
• Aby wyszukać z użyciem sugerowanego hasła, wybierz
żądane hasło.
• Aby wyszukać z użyciem wpisanego tekstu, wybierz .
6 W razie potrzeby wybierz pozycję.
Wyszukiwanie pozycji wg kategorii
1
2
3
4
Wybierz Dokąd?.
Zaznacz kategorię lub wybierz Kategorie.
W razie potrzeby wybierz podkategorię.
Wybierz pozycję.
Wyszukiwanie w ramach kategorii
Po przeprowadzeniu wyszukiwania punktu szczególnego
w niektórych kategoriach mogą być wyświetlane listy szybkiego
wyszukiwania z widocznymi czterema ostatnio wybranymi
celami podróży.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie.
2 Wybierz kategorię.
3 Wybierz opcję:
• Wybierz cel z listy szybkiego wyszukiwania po prawej
stronie ekranu.
Lista szybkiego wyszukiwania zawiera listę ostatnio
wyszukanych pozycji w wybranej kategorii.
7
• W razie potrzeby wybierz podkategorię, a następnie
wybierz cel podróży.
Podróżowanie do miejsc szczególnych w obrębie
kompleksu
UWAGA: Funkcja ta może nie być dostępna dla wszystkich
obszarów i nie dla wszystkich modeli produktów.
Możliwe jest wyznaczanie tras do punktu szczególnego (POI),
który znajduje się w obrębie większego kompleksu, np. do
sklepu, marketu lub konkretnego terminalu położonego na
terenie lotniska.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Wpisz wyszukiwane.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyszukać dany kompleks, wpisz jego nazwę lub
adres, a następnie wybierz i przejdź do kroku 3.
• Aby wyszukać punkt szczególny, wpisz jego nazwę,
a następnie wybierz i przejdź do kroku 5.
3 Wybierz miejsce.
Pod kompleksem zostanie wyświetlona lista dostępnych
kategorii, takich jak restauracje, wypożyczalnie samochodów
czy terminali.
4 Wybierz kategorię.
5 Wybierz punkt szczególny, a następnie wybierz Jedź!.
Urządzenie wyznaczy trasę do parkingu lub do wejścia na teren
kompleksu położonego najbliżej żądanego punktu
szczególnego. Po dotarciu na miejsce flaga w szachownicę
wskaże zalecany parking. Opisany punkt wskazuje lokalizację
punktu szczególnego na terenie kompleksu.
Poznawanie miejsca
UWAGA: Funkcja ta może nie być dostępna dla wszystkich
obszarów i nie dla wszystkich modeli produktów.
Można wyświetlić listę wszystkich punktów szczególnych
znajdujących się w danym miejscu.
1 Wybierz miejsce.
2 Wybierz kolejno > Poznaj to miejsce.
Wyniki wyszukiwania pozycji
Domyślnie wyniki wyszukiwania pozycji pojawiają się w formie
listy z najbliższą pozycją wyświetlaną na górze. Przewiń w dół,
aby zobaczyć więcej wyników.
Z wyników wyszukiwania pozycji wybierz . Najbliższa pozycja
wyświetla się na środku mapy, a na dole mapy wyświetlane są
podstawowe informacje na temat wybranej pozycji.
À
Przeciągnij mapę, aby wyświetlić dodatkowe wyniki wyszukiwania.
Á
Dodatkowe wyniki wyszukiwania. Wybierz, aby wyświetlić
inną pozycję.
Â
Podsumowanie wybranej pozycji. Wybierz, aby wyświetlić
więcej informacji o wybranej pozycji.
à Jedź!
Ä
Wybierz, aby rozpocząć nawigację do wybranej pozycji,
korzystając z zalecanej trasy.
Wybierz, aby wyświetlić wyniki wyszukiwania na liście.
Zmiana przeszukiwanego obszaru
Urządzenie domyślnie wyszukuje w pobliżu aktualnej pozycji.
Możesz również przeszukiwać inne obszary, na przykład
w pobliżu celu podróży, w pobliżu innego miasta lub wzdłuż
aktualnej trasy.
1 Wybierz Dokąd?.
2 Wybierz .
3 Wybierz opcję.
Parking
Urządzenie Garmin DriveTrack zapewnia szczegółowe dane
o parkingach pomoce w znalezieniu pobliskiego parkingu
w oparciu o prawdopodobieństwo znalezienia wolnego miejsca,
typ parkingu, cenę lub metodę płatności.
W niektórych regionach aktualne dane o parkingach są
dostępne po połączeniu urządzenia Garmin DriveTrack
z aplikacją Smartphone Link (Parowanie z telefonem i łączenie
z aplikacją Smartphone Link, strona 12). Kiedy urządzenie
odbiera aktualne dane o parkingach, możesz wyświetlać
informacje dotyczące parkingów w czasie rzeczywistym.
UWAGA: Szczegółowe dane dotyczące parkingów nie są
dostępne na wszystkich obszarach i dla wszystkich
parkingów.Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani
aktualność danych o parkingach.
Wyszukiwanie parkingu w pobliżu bieżącej pozycji
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Parking.
2 Wybierz Filtruj parkingi i wybierz co najmniej jedną
À
Á
Â
Ã
Ä Jedź!
Å
Wybierz pozycję, aby wyświetlić menu opcji.
Wybierz, aby wyświetlić więcej informacji o wybranej pozycji.
Wybierz, aby znaleźć parkingi w pobliżu wybranej pozycji.
Wybierz, aby wyświetlić alternatywne trasy do wybranych
pozycji.
Wybierz, aby rozpocząć nawigację do wybranej pozycji,
korzystając z zalecanej trasy.
Wybierz, aby wyświetlić wyniki wyszukiwania na mapie.
Wyniki wyszukiwania pozycji na mapie
Możesz wyświetlać wyniki wyszukiwania pozycji na mapie,
zamiast na liście.
8
kategorię, aby przeprowadzić filtrowanie według dostępności,
typu, ceny lub metody płatności (opcjonalnie).
UWAGA: Szczegółowe dane dotyczące parkingów nie są
dostępne na wszystkich obszarach i dla wszystkich
parkingów.
3 Wybierz pozycję, w której znajduje się parking.
4 Wybierz Jedź!.
Wyszukiwanie parkingu w pobliżu określonej pozycji
1 Wyszukaj pozycję.
2 Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
3 Wybierz .
Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji
Zostanie wyświetlona lista parkingów znajdujących się
w pobliżu wybranej pozycji.
4 Wybierz Filtruj parkingi i wybierz co najmniej jedną
kategorią, aby przeprowadzić filtrowanie według dostępności,
typu, ceny lub metody płatności (opcjonalnie).
UWAGA: Szczegółowe dane dotyczące parkingów nie są
dostępne na wszystkich obszarach i dla wszystkich
parkingów.
5 Wybierz pozycję, w której znajduje się parking.
6 Wybierz Jedź!.
Objaśnienie kolorów i symboli parkingów
Parkingi, dla których dostępne są szczegółowe dane, są
oznaczone kolorami określającymi prawdopodobieństwo
znalezienia wolnego miejsca. Symbole oznaczają typ
dostępnych parkingów (przy ulicy czy na placu) oraz informacje
o opłatach i sposobach płatności.
Legendę kolorów i symboli można wyświetlić w urządzeniu.
Z wyników wyszukiwania parkingów wybierz .
Narzędzia wyszukiwania
Narzędzia wyszukiwania umożliwiają wyszukiwanie określonych
rodzajów pozycji poprzez reagowanie na wyświetlane na
ekranie monity.
Wyszukiwanie adresu
UWAGA: Kolejność czynności może być inna w zależności od
map załadowanych do urządzenia.
1 Wybierz Dokąd?.
2 W razie potrzeby wybierz Wyszuk. w pobliżu:, aby zmienić
przeszukiwany obszar (Zmiana przeszukiwanego obszaru,
strona 8).
3 Wybierz Adres.
4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby wprowadzić informacje adresowe.
5 Wybierz adres.
Wyszukiwanie skrzyżowania
Istnieje możliwość wyszukania skrzyżowania dwóch ulic,
autostrad lub innego rodzaju dróg.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Skrzyżowania.
2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby wprowadzić informacje adresowe.
3 Wybierz skrzyżowanie.
Wyszukiwanie miasta
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Miasta.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz miasto z listy pobliskich miast.
• Aby przeprowadzić wyszukiwanie w pobliżu innej pozycji,
wybierz Wyszuk. w pobliżu: (Zmiana przeszukiwanego
obszaru, strona 8).
• Aby wyszukać miasto według nazwy, wybierz Wpisz
wyszukiwane, podaj nazwę miasta i wybierz .
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu współrzędnych
Można znaleźć pozycję przy użyciu współrzędnych długości
i szerokości geograficznej. Może to być przydatne podczas
korzystania z funkcji geocachingu.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Współrzędne.
2 W razie potrzeby wybierz , a następnie zmień układ
odniesienia lub format współrzędnych.
3 Wprowadź długość i szerokość geograficzną.
4 Wybierz Zobacz na mapie.
Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji
Foursquare
Foursquare to sieć społecznościowa oparta na lokalizacji.
Urządzenie jest wyposażone w fabrycznie załadowane punkty
szczególne z serwisu Foursquare, które są w wynikach
wyszukiwania pozycji oznaczone logo Foursquare.
Aby korzystać z dodatkowych funkcji, można połączyć się
z kontem Foursquare za pomocą aplikacji Smartphone Link
zainstalowanej w zgodnym smartfonie. Po połączeniu się
z kontem Foursquare za pomocą aplikacji Smartphone Link
można wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące pozycji
Foursquare, zgłosić swoją obecność w tym miejscu oraz
przeprowadzić wyszukiwanie punktów szczególnych
w internetowej bazie danych Foursquare.
Łączenie z kontem Foursquare
1 Podłącz urządzenie do aplikacji Smartphone Link (Parowanie
z telefonem i łączenie z aplikacją Smartphone Link,
strona 12).
2 W smartfonie uruchom aplikację Smartphone Link.
3 Otwórz menu ustawień aplikacji Smartphone Link i wybierz
kolejno Foursquare® > Logowanie.
4 Podaj dane logowania do konta Foursquare.
Wyszukiwanie punktów szczególnych Foursquare
Istnieje możliwość wyszukiwania punktów szczególnych
z serwisu Foursquare załadowanych w urządzeniu. Po
połączeniu się z kontem Foursquare za pomocą aplikacji
Smartphone Link można uzyskać najbardziej aktualne wyniki
wyszukiwania z internetowej bazy danych Foursquare, jak
również dostosowane wyniki z konta użytkownika serwisu
Foursquare.
Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Foursquare®.
Wyświetlanie szczegółów o pozycji Foursquare
Aby wyświetlić szczegóły pozycji w serwisie Foursquare, trzeba
połączyć się z obsługiwanym telefonem z uruchomioną aplikacją
Smartphone Link i zalogować się do swojego konta w serwisie
Foursquare.
Istnieje możliwość wyświetlenia szczegółowych informacji
o pozycji z serwisu Foursquare, takich jak oceny użytkowników,
ceny dań w restauracjach oraz godziny otwarcia.
1 Na ekranie wyników wyszukiwania pozycji wybierz punkt
szczególny z serwisu Foursquare.
2 Wybierz .
Zgłaszanie pozycji w serwisie Foursquare
Aby zgłosić swoją pozycję w serwisie Foursquare, trzeba
połączyć się z obsługiwanym telefonem z uruchomioną aplikacją
Smartphone Link i zalogować się do swojego konta w serwisie
Foursquare.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Foursquare® > Zgłoś pozycję.
2 Wybierz punkt szczególny.
3 Wybierz kolejno > Zgłoś pozycję.
TripAdvisor
®
W urządzeniu TripAdvisor zapisane są punkty szczególne wraz
z ocenami.Oceny z serwisu TripAdvisor wyświetlają się
automatycznie na liście wyników wyszukiwania dla danych
punktów szczególnych. Możesz także wyszukiwać pobliskie
punkty szczególne z serwisu TripAdvisor i sortować je według
odległości lub popularności.
Wyszukiwanie punktów szczególnych z serwisu
TripAdvisor
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > TripAdvisor.
2 Wybierz kategorię.
Zostanie wyświetlona lista pobliskich punktów szczególnych
z serwisu TripAdvisor dla tej kategorii.
9
3 Wybierz Wyniki sortowania, aby posortować wyniki
3 Wybierz .
4 Wybierz kolejno > Zapisz.
5 W razie potrzeby podaj nazwę i wybierz Gotowe.
Wyświetlanie ostatnio znalezionych pozycji
Zapisywanie aktualnej pozycji
1 Wybierz ikonę pojazdu na mapie.
2 Wybierz Zapisz.
3 Wpisz nazwę i wybierz Gotowe.
4 Wybierz OK.
wyszukiwania według dystansu lub popularności
(opcjonalnie).
W urządzeniu zapisywana jest historia ostatnich 50
znalezionych pozycji.
Wybierz kolejno Dokąd? > Ostatnie.
Czyszczenie listy ostatnio znalezionych miejsc
Wybierz kolejno Dokąd? > Ostatnie >
> Wyczyść > Tak.
Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji
Strona „Gdzie jestem?” pozwala wyświetlić informacje
o bieżącej pozycji. Ta funkcja jest przydatna, gdy zachodzi
konieczność poinformowania służb ratowniczych o swojej
pozycji.
Wybierz pojazd na mapie.
Wyszukiwanie służb ratowniczych i stacji paliw
Strona „Gdzie jestem?” umożliwia wyszukanie najbliższych
szpitali, posterunków policji i stacji paliw.
1 Wybierz pojazd na mapie.
2 Wybierz Szpitale, Policja, Paliwo lub Pomoc drogowa.
UWAGA: Niektóre usługi nie są dostępne na wszystkich
obszarach.
Zostanie wyświetlona lista pozycji wybranych usług,
z najbliżej położonymi pozycjami na górze.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz opcję:
• Aby rozpocząć podróż do wybranej pozycji, wybierz Jedź!.
• Aby wyświetlić numer telefonu i inne szczegóły o pozycji,
wybierz .
Uzyskiwanie wskazówek nawigacyjnych do aktualnej
pozycji
Jeśli zachodzi potrzeba pokazania innej osobie, jak dotrzeć do
Twojej aktualnej pozycji, urządzenie może w tym celu utworzyć
listę wskazówek nawigacyjnych.
1 Wybierz pojazd na mapie.
2 Wybierz kolejno > Wskazówki.
3 Wybierz pozycję startową.
4 Wybierz Wybierz.
Dodawanie skrótu
Istnieje możliwość dodawania skrótów do menu Dokąd?. Skrót
może odwoływać się do pozycji, kategorii lub narzędzia
wyszukiwania.
Menu Dokąd? może zawierać do 36 ikon skrótów.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Dodaj skrót.
2 Wybierz element.
Usuwanie skrótu
1 Wybierz kolejno Dokąd? > > Usuń skrót(y).
2 Wybierz skrót, który ma zostać usunięty.
3 Ponownie wybierz skrót, aby potwierdzić.
4 Wybierz Zapisz.
Zapisywanie pozycji
Zapisywanie pozycji
1 Wyszukaj pozycję (Wyszukiwanie pozycji wg kategorii,
strona 7).
2 Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
10
Edycja zapisanych pozycji
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2 W razie potrzeby wybierz kategorię.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz .
5 Wybierz kolejno > Edytuj.
6 Wybierz opcję:
• Wybierz Nazwa.
• Wybierz Numer telefonu.
• Wybierz Kategorie, aby przypisać kategorie do zapisanej
pozycji.
• Wybierz Zmień symbol, aby zmienić symbol używany do
oznaczenia zapisanej pozycji na mapie.
Edytuj
informacje.
7
8 Wybierz Gotowe.
Przypisywanie kategorii do zapisanej pozycji
Zapisane pozycje można porządkować, dodając własne
kategorie.
UWAGA: Kategorie są wyświetlane w menu zapisanych pozycji
dopiero po zapisaniu co najmniej 12 elementów.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2 Wybierz pozycję.
3 Wybierz .
4 Wybierz kolejno > Edytuj > Kategorie.
5 Wprowadź jedną lub więcej nazw kategorii, oddzielając je od
siebie przecinkami.
6 W razie potrzeby wybierz sugerowaną kategorię.
7 Wybierz Gotowe.
Usuwanie zapisanych pozycji
UWAGA: Usuniętych pozycji nie można odzyskać.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2 Wybierz kolejno > Usuń zapisane miejsca.
3 Zaznacz pole widoczne obok zapisanych pozycji, które mają
zostać usunięte, a następnie wybierz Usuń.
Korzystanie z mapy
Mapy można używać, aby mieć podgląd wyznaczonej trasy
(Trasa na mapie, strona 4) lub otoczenia w przypadku, gdy
żadna trasa nie jest aktywna.
1 Wybierz Pokaż mapę.
2 Dotknij dowolnego miejsca na mapie.
3 Wybierz opcję:
• Przeciągnij mapę, aby przesunąć ją w lewo lub w prawo,
w górę lub w dół.
• Aby powiększyć lub pomniejszyć, wybierz lub .
• Aby przełączać między widokami „Północ u góry” i „Widok
3D”, wybierz .
Korzystanie z mapy
• Aby przefiltrować wyświetlone punkty szczególne według
kategorii, wybierz .
• Aby rozpocząć podróż trasą, wybierz pozycję na mapie,
a na następnie Jedź! (Rozpoczynanie podróży z użyciem
mapy, strona 3).
Narzędzia mapy
Narzędzia mapy zapewniają szybki dostęp do informacji
o urządzeniu i jego funkcji podczas przeglądania mapy. Po
aktywowaniu narzędzia mapy, pojawi się ono w panelu, na
krawędzi mapy.
Stop: Zatrzymuje nawigację aktywną trasą.
Zmień trasę: Umożliwia skorzystanie z objazdu lub pominięcie
pozycji na trasie.
Przed tobą: Wyświetla zbliżające się pozycje na trasie lub
drodze, którą podróżujesz (Przed tobą, strona 11).
Skręty: Wyświetla listę zbliżających się skrętów na trasie
(Wyświetlanie skrętów i wskazówek, strona 4).
Dane podróży: Wyświetla dostosowywane dane podróży, takie
jak prędkość czy pokonany dystans (Wyświetlanie danych
podróży z mapy, strona 11).
Głośność: Umożliwia regulację głośności ogólnej.
Jasność: Umożliwia regulację jasności ekranu.
Telefon: Wyświetla listę ostatnich połączeń telefonicznych
z połączonego telefonu i podczas rozmowy wyświetla opcje
dla trwającej rozmowy (Korzystanie z opcji w trakcie
rozmowy, strona 14).
LiveTrack: Umożliwia rozpoczęcie i zatrzymanie udostępniania
LiveTrack (LiveTrack, strona 18).
Utrudnienia drogowe: Wyświetla informacje o utrudnieniach
w ruchu drogowym na trasie podróży lub w obszarze,
w którym się znajdujesz (Wyświetlanie zbliżających się
utrudnień drogowych, strona 12).
Pogoda: Wyświetla warunki pogodowe w obszarze, w którym
się znajdujesz.
PhotoLive: Zapewnia obraz na żywo z kamer monitorujących
po uzyskaniu subskrypcji photoLive (Kamery monitorujące
PhotoLive, strona 20).
Zgłoś kamerę: Umożliwia zgłaszanie fotoradaru lub kamery
monitorującej przejazd na czerwonym świetle. To narzędzie
jest dostępne tylko wtedy, kiedy na Twoim urządzeniu
znajdują się dane o fotoradarach lub kamerach
monitorujących przejazd na czerwonym świetle oraz masz
aktywne połączenie z aplikacją Smartphone Link (Parowanie
z telefonem i łączenie z aplikacją Smartphone Link,
strona 12).
Wyświetlanie narzędzi mapy
1 Na mapie wybierz .
2 Wybierz narzędzie mapy
Narzędzie mapy pojawi się w panelu, na krawędzi mapy.
3 Po zakończeniu korzystania z narzędzia mapy, wybierz .
Włączanie narzędzi mapy
Domyślnie w menu narzędzi mapy włączone są tylko te
najczęściej używane. Do menu można dodać maksymalnie 12
narzędzi.
1 Na mapie wybierz > .
2 Aby dodać narzędzie, zaznacz pole wyboru znajdujące się
obok niego.
3 Wybierz Zapisz.
Przed tobą
punkty szczególne, takie jak restauracje, stacje benzynowe lub
miejsca obsługi podróżnych. Podróżując autostradą, możesz
wyświetlać informacje i dostępne usługi dla zbliżających się
zjazdów i miast, podobne do informacji prezentowanych na
znakach drogowych przy autostradach.
Możesz ustawić trzy kategorie, jakie będą wyświetlane
w narzędziu Przed tobą.
Wyświetlanie zbliżających się pozycji
1 Na mapie wybierz kolejno > Przed tobą.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić następną zbliżającą się pozycję w każdej
kategorii, wybierz , jeśli jest taka potrzeba.
• Aby wyświetlić informacje i dostępne usługi dla
zbliżającego się zjazdu z autostrady lub miasta, wybierz
.
UWAGA: Opcja ta jest dostępna tylko podczas podróży
autostradą lub gdy wyznaczona trasa przewiduje przejazd
autostradą.
Wybierz
element, aby wyświetlić listę pozycji dla danej
3
kategorii, zjazdu lub miasta.
Dostosowywanie kategorii obiektów funkcji Przed
tobą
Możesz zmienić kategorie pozycji wyświetlanych w narzędziu
Przed tobą.
1 Na mapie wybierz kolejno > Przed tobą.
2 Wybierz kategorię.
3 Wybierz .
4 Wybierz opcję:
• Aby przesunąć kategorię w górę lub w dół listy, wybierz
i przeciągnij strzałkę znajdującą się obok nazwy kategorii.
• Wybierz kategorię, aby ją zmienić.
• Aby utworzyć własną kategorię, wybierz dowolną
kategorię, a następnie Własne wyszukiwanie i pisz
nazwę firmy lub kategorii.
5 Wybierz Gotowe.
Informacje o podróży
Wyświetlanie danych podróży z mapy
Wyświetlanie danych podróży na mapie jest możliwe po dodaniu
tego narzędzia do menu narzędzi mapy (Włączanie narzędzi
mapy, strona 11).
Na mapie wybierz kolejno > Dane podróży.
Dostosowywanie pól danych podróży
Przed dostosowaniem danych wyświetlanych w narzędziu mapy
z danymi podróży należy dodać narzędzie Dane podróży do
menu narzędzi mapy (Włączanie narzędzi mapy, strona 11).
1 Na mapie wybierz kolejno > Dane podróży.
2 Wybierz pole danych podróży.
3 Wybierz opcję.
W narzędziu mapy z danymi podróży pojawi się nowe pole
danych podróży.
Wyświetlanie strony Informacje o podróży
Strona informacji o podróży wyświetla prędkość i umożliwia
dostęp do statystyk podróży.
UWAGA: Jeśli w podróży występują częste przerwy, należy
pozostawiać włączone zasilanie urządzenia, tak aby urządzenie
mogło dokładnie zmierzyć czas spędzony w podróży.
Na mapie wybierz Prędkość.
Narzędzie Przed tobą informuje o pozycjach na trasie lub
drodze, którą podróżujesz. Możesz wyświetlać zbliżające się
Korzystanie z mapy
11
Wyświetlanie dziennika podróży
Urządzenie prowadzi dziennik podróży, który stanowi zapis
przebytej trasy.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Warstwy
mapy.
Zaznacz
pole Dziennik podróży.
2
Resetowanie informacji o podróży
1 Na mapie wybierz Prędkość.
2 Wybierz kolejno > Resetuj pola.
3 Wybierz opcję:
• Podczas jazdy wyznaczoną trasą wybierz Wybierz
wszystko, aby wyzerować dane we wszystkich polach na
pierwszej stronie, z wyjątkiem prędkościomierza.
• Wybierz Zeruj dane podróży, aby wyzerować informacje
wyświetlane w komputerze podróży.
• Wybierz Zeruj maksymalną prędkość, aby wyzerować
prędkość maksymalną.
• Wybierz Zeruj podróż B, aby wyzerować licznik.
Wyświetlanie zbliżających się utrudnień
drogowych
Można wyświetlić zbliżające się wypadki drogowe wzdłuż trasy
lub drogi, którą porusza się pojazd.
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą, wybierz kolejno >
Utrudnienia drogowe.
Najbliższy zbliżający się wypadek drogowy jest wyświetlany
w panelu po prawej stronie mapy.
2 Wybierz wypadek drogowy, aby wyświetlić dodatkowe
informacje.
Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie
Na mapie ruchu wyświetlany jest ruch drogowy oznaczony
kolorami oraz opóźnienia na pobliskich drogach.
1 W menu głównym wybierz kolejno Aplikacje > Utrudnienia
drogowe.
2 W razie potrzeby wybierz kolejno > Legenda, aby
wyświetlić legendę mapy ruchu.
Wyszukiwanie wypadków drogowych
1 W menu głównym wybierz kolejno Aplikacje > Utrudnienia
drogowe.
2 Wybierz kolejno > Wypadki.
3 Wybierz element na liście.
4 Jeśli występuje więcej niż jeden wypadek, użyj strzałek, aby
wyświetlić pozostałe wypadki.
Dostosowywanie mapy
Dostosowywanie warstw mapy
Można ustawić, które dane będą wyświetlane na mapie, takie
jak ikony punktów szczególnych i warunki drogowe.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Warstwy
mapy.
2 Wybierz, które warstwy mają być wyświetlane na mapie,
a następnie wybierz Zapisz.
Zmiana pola danych mapy
1 Wybierz pole danych na mapie.
UWAGA: Nie można dostosować pola Prędkość.
2 Wybierz typ danych do wyświetlenia.
Zmiana perspektywy mapy
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Orientacja.
2 Wybierz opcję:
12
• Wybierz Kierunek u góry, aby wyświetlić mapę w 2
wymiarach (2D) i z kierunkiem podróży u góry.
• Wybierz Północ u góry, aby wyświetlić mapę w 2
wymiarach (2D) i z kierunkiem północnym u góry.
• Wybierz 3D, aby wyświetlić mapę w trzech wymiarach.
3 Wybierz Zapisz.
Usługi Live, informacje drogowe
i funkcje smartfonu
Aby w pełni wykorzystać możliwości urządzenia Garmin
DriveTrack, sparuj je ze smartfonem i połącz z aplikacją
Smartphone Link. Aplikacja Smartphone Link umożliwia
odbieranie w urządzeniu aktualnych informacji drogowych oraz
informacji o parkingach, fotoradarach, kamerach na światłach,
a także innych usług w czasie rzeczywistym.
Aktualne informacje drogowe: Umożliwia wysyłanie do
urządzenia informacji drogowych w czasie rzeczywistym,
takich jak informacje o zdarzeniach drogowych
i opóźnieniach, robotach drogowych i zamkniętych drogach
(Utrudnienia drogowe, strona 16).
Aktualne informacje o parkingach: Umożliwia wysyłanie do
urządzenia informacji o parkingach w czasie rzeczywistym,
jeśli są dostępne (Parking, strona 8).
Usługi Garmin Live: Zapewniają bezpłatne oraz wymagające
płatnej subskrypcji usługi przesyłu aktualnych danych do
urządzenia, takich jak informacje o fotoradarach i kamerach
na światłach (Usługi Garmin Live, strona 13).
Informacje o pogodzie: Umożliwia wysyłanie informacji
o aktualnych warunkach pogodowych i ostrzeżeń do
urządzenia (Wyświetlanie prognozy pogody, strona 18).
LiveTrack: Umożliwia udostępnianie podróży wybranym
kontaktom w czasie rzeczywistym (LiveTrack, strona 18).
Powiadomienia z telefonu: Wyświetla powiadomienia
i wiadomości z telefonu na ekranie urządzenia. Funkcja nie
jest dostępna dla wszystkich języków.
Tryb głośnomówiący: Umożliwia wybieranie i odbieranie
połączeń telefonicznych za pomocą urządzenia oraz
używanie go jako zestawu głośnomówiącego. Jeśli wybrany
język obsługuje funkcję poleceń głosowych, możesz odbierać
połączenia za pomocą wymawianych przez siebie poleceń.
Watch Link: Zapewnia wskazówki nawigacyjne w trybie
nawigacji pieszej, prowadzące do celu podróży lub miejsca
parkingowego za pomocą zgodnego zegarka Garmin
z aplikacją Connect IQ (Watch Link, strona 17).
Wyślij pozycje do urządzenia: Umożliwia wysłanie pozycji ze
smartfonu na urządzenie nawigacyjne.
Zgłoś pozycję w Foursquare: Umożliwia zgłaszanie pozycji
Foursquare za pomocą urządzenia nawigacyjnego
(Zgłaszanie pozycji w serwisie Foursquare, strona 9).
Parowanie z telefonem i łączenie z aplikacją
Smartphone Link
Należy sparować urządzenie Garmin DriveTrack z telefonem
i połączyć z aplikacją Smartphone Link, aby móc korzystać
z niektórych funkcji, takich jak aktualne informacje o ruchu
drogowym i parkingach, tryb głośnomówiący oraz inne funkcje
online.
Po sparowaniu urządzeń następuje automatyczne ich
połączenie, jeśli urządzenia są włączone i znajdują się
w zasięgu.
1 Korzystając ze sklepu z aplikacjami na telefonie, zainstaluj
aplikację Smartphone Link.
Umieść
telefon w odległości do 3 m (10 stóp) od urządzenia
2
Garmin DriveTrack.
Usługi Live, informacje drogowe i funkcje smartfonu
3 W urządzeniu Garmin DriveTrack wybierz kolejno Ustawie
nia > Sieci bezprzewodowe i zaznacz pole wyboru
Bluetooth.
4 Wybierz Wyszukaj urządzenia.
5 W telefonie włącz bezprzewodową technologię Bluetooth
i aktywuj tryb widoczności dla innych urządzeń.
Więcej informacji zawiera podręcznik użytkownika telefonu.
6 W urządzeniu Garmin DriveTrack wybierz OK.
Urządzenie Garmin DriveTrack rozpoczyna wyszukiwanie
znajdującego się w pobliżu urządzenia Bluetooth i zostaje
wyświetlona lista urządzeń Bluetooth. Może potrwać chwilę,
zanim Twój telefon pojawi się na liście.
Wybierz
z listy swój telefon i wybierz OK.
7
8 Zaakceptuj sparowanie w telefonie.
9 W telefonie otwórz aplikację Smartphone Link.
Podczas parowania z urządzeniem Apple , na ekranie
Garmin DriveTrack zostaje wyświetlony kod bezpieczeństwa.
10 Jeśli to konieczne, wpisz w telefonie kod bezpieczeństwa
w ciągu 30 sekund.
®
Ikony stanu funkcji Bluetooth
Ikony stanu są wyświetlane w ustawieniach Bluetooth obok
każdego sparowanego telefonu.
Wybierz kolejno Ustawienia > Sieci bezprzewodowe.
• Szara ikona oznacza, że funkcja jest wyłączona lub
odłączona dla tego telefonu.
• Kolorowa ikona oznacza, że funkcja jest podłączona
i aktywna dla tego telefonu.
Rozmowa przez zestaw głośnomówiący
Powiadomienia z telefonu
Funkcje i usługi Smartphone Link
Usługi Garmin Live
Aby korzystać z usług Garmin Live, urządzenie musi być
połączone z aplikacją Smartphone Link (Parowanie z telefonem
i łączenie z aplikacją Smartphone Link, strona 12).
Usługi Garmin Live przesyłają do urządzenia aktualne dane,
takie jak informacje o warunkach drogowych, pogodzie,
fotoradarach i kamerach na światłach. Niektóre usługi wymagają
płatnej subskrypcji.
Niektóre usługi, takie jak prognoza pogody, są dostępne jako
osobne aplikacje w urządzeniu. Inne usługi, takie jak informacje
o ruchu drogowym, zwiększają funkcjonalność urządzenia.
Funkcje, które wymagają dostępu do usług Garmin Live,
wyświetlają symbol aplikacji Smartphone Link i mogą być
wyświetlane tylko wtedy, gdy urządzenie jest połączone
z aplikacją Smartphone Link.
Subskrypcja usług Garmin Live
Niektóre usługi Garmin DriveTrack Live wymagają płatnej
subskrypcji. Za pośrednictwem aplikacji Smartphone Link
możesz zakupić subskrypcję w ramach aplikacji. Subskrypcja
jest przypisana do konta sklepu z aplikacjami w smartfonie.
1 Otwórz aplikację Smartphone Link w smartfonie.
2 Wybierz Moje konto.
Zostanie wyświetlona lista dostępnych usług i kosztów
subskrypcji.
3 Wybierz usługę.
4 Wybierz cenę.
5 Wybierz Subskrybuj.
6 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby dokonać
zakupu.
Usługi Live, informacje drogowe i funkcje smartfonu
Wysyłanie pozycji ze smartfonu do
urządzenia
Możesz szukać pozycji za pomocą aplikacji Smartphone Link na
telefonie i wysłać ją do urządzenia Garmin DriveTrack.
1 Otwórz aplikację Smartphone Link w smartfonie.
2 Wybierz opcję:
• Aby znaleźć pobliską pozycję, wybierz Znajdź miejsca
w pobliżu i wprowadź cały adres, część adresu lub nazwę
miejsca.
• Aby znaleźć pobliski punkt szczególny Foursquare,
wybierz Foursquare i wybierz punkt szczególny z listy.
• Aby wybrać pozycję na mapie, wybierz Wybierz pozycję
i dotknij pozycji na mapie.
• Aby znaleźć adres na liście kontaktów, wybierz Kontakty
i wybierz nazwę kontaktu.
Wybrana pozycja zostanie wyświetlona na mapie.
3 Wybierz Wyślij.
Aplikacja Smartphone Link wyśle pozycję do urządzenia
Garmin DriveTrack.
4 Na urządzeniu Garmin DriveTrack wybierz opcję:
• Aby rozpocząć nawigację do wybranej pozycji, wybierz
Jedź!.
• Aby wyświetlić szczegóły pozycji lub zapisać pozycję
w ulubionych, wybierz .
• Aby potwierdzić pozycję, nie rozpoczynając nawigacji,
wybierz OK.
Pozycja zostanie wyświetlona na liście ostatnio wyszukiwanych
pozycji w urządzeniu Garmin DriveTrack.
Powiadomienia z telefonu
Po połączeniu urządzenia Garmin DriveTrack z aplikacją
Smartphone Link można w nim przeglądać powiadomienia ze
smartfonu dotyczące SMS-ów, połączeń przychodzących
i spotkań zapisanych w kalendarzu.
UWAGA: Po połączeniu z aplikacją Smartphone Link może
upłynąć kilka minut, zanim urządzenie nawigacyjne zacznie
odbierać powiadomienia. Po udanym połączeniu i aktywowaniu
powiadomień z telefonu w ustawieniach Bluetooth zostanie
wyświetlona kolorowa ikona (Ikony stanu funkcji Bluetooth,
strona 13).
Odbieranie powiadomień
OSTRZEŻENIE
Nie czytaj ani nie odpowiadaj na powiadomienia podczas
prowadzenia pojazdu.
Aby urządzenie Garmin DriveTrack mogło odbierać
powiadomienia, musisz połączyć je ze smartfonem i aplikacją
Smartphone Link.
Po odebraniu przez urządzenie powiadomienia z telefonu na
większości stron wyświetli się wyskakujące okno. Jeśli
urządzenie jest w ruchu, musisz potwierdzić, że jesteś
pasażerem, a nie kierowcą, aby móc wyświetlać powiadomienia.
UWAGA: W widoku mapy powiadomienia są wyświetlane
w narzędziu mapy.
• Aby zignorować powiadomienie, wybierz OK.
Wyskakujące okno zostanie zamknięte, ale powiadomienie
pozostanie aktywne w telefonie.
• Aby wyświetlić powiadomienie, wybierz Pokaż.
• Aby odsłuchać powiadomienia, wybierz Pokaż > Odtwórz.
Urządzenie odczyta powiadomienie, wykorzystując
technologię zamiany tekstu na mowę. Funkcja nie jest
dostępna dla wszystkich języków.
13
• Aby wykonać dodatkowe czynności, takie jak odrzucanie
powiadomień z telefonu, wybierz Pokaż, a następnie wybierz
opcję.
UWAGA: Dodatkowe czynności są dostępne tylko dla
niektórych typów powiadomień i muszą być obsługiwane
przez aplikację przesyłającą powiadomienie.
Odbieranie powiadomień podczas wyświetlania mapy
OSTRZEŻENIE
Nie czytaj ani nie odpowiadaj na powiadomienia podczas
prowadzenia pojazdu.
Aby urządzenie Garmin DriveTrack mogło odbierać
powiadomienia, musisz połączyć je ze smartfonem i aplikacją
Smartphone Link.
W widoku mapy nowe powiadomienia wyświetlane są
w narzędziu mapy na krawędzi ekranu. Jeśli urządzenie jest
w ruchu, musisz potwierdzić, że jesteś pasażerem, a nie
kierowcą, aby móc wyświetlać powiadomienia.
• Aby zignorować powiadomienie, wybierz lub zaczekaj, aż
wyskakujące okno wygaśnie.
Wyskakujące okno zostanie zamknięte, ale powiadomienie
pozostanie aktywne w telefonie.
• Aby wyświetlić powiadomienie, wybierz tekst powiadomienia.
• Aby odsłuchać powiadomienia, wybierz Odtwórz
wiadomość.
Urządzenie odczyta powiadomienie, wykorzystując
technologię zamiany tekstu na mowę. Funkcja nie jest
dostępna dla wszystkich języków.
• Aby odsłuchać powiadomienia, korzystając z polecenia
głosowego, powiedz Odtwórz wiadomość.
UWAGA: Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku, gdy
wybrany język obsługuje funkcję poleceń głosowych i na
narzędziu mapy wyświetla się ikona .
• Aby wykonać dodatkowe czynności, takie jak odrzucanie
powiadomień z telefonu, wybierz Pokaż, a następnie wybierz
opcję.
UWAGA: Dodatkowe czynności są dostępne tylko dla
niektórych typów powiadomień i muszą być obsługiwane
przez aplikację przesyłającą powiadomienie.
Wyświetlanie listy powiadomień
Możesz wyświetlić listę wszystkich aktywnych powiadomień.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Powiadomienia z telefonu.
Zostanie wyświetlona lista powiadomień. Nieprzeczytane
powiadomienia wyświetlają się w kolorze czarnym,
a przeczytane — szarym.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić powiadomienie, wybierz jego opis.
• Aby odsłuchać powiadomienie, wybierz .
Urządzenie odczyta powiadomienie, wykorzystując
technologię zamiany tekstu na mowę. Funkcja nie jest
dostępna dla wszystkich języków.
Rozmowa przez zestaw głośnomówiący
UWAGA: Choć większość telefonów jest obsługiwana i może
być zastosowana, nie ma gwarancji, że konkretny telefon będzie
działał z urządzeniem. Nie wszystkie funkcje mogą być
dostępne w każdym telefonie.
Dzięki technologii bezprzewodowej Bluetooth urządzenie może
łączyć się z telefonem komórkowym i pełnić funkcję zestawu
głośnomówiącego. Po podłączeniu urządzenie umożliwia
wykonywanie i odbieranie połączeń.
14
Nawiązywanie połączenia
Wybieranie numeru
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Telefon > Wybierz numer.
2 Wpisz liczbę.
3 Wybierz Wybierz numer.
Wykonywanie połączenia z kontaktem ze spisu telefonów
Spis telefonów jest pobierany z telefonu do urządzenia przy
każdym połączeniu urządzenia z telefonem. Spis telefonów
może być dostępny dopiero po kilku minutach. Niektóre telefony
nie obsługują tej funkcji.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Telefon > Spis telefonów.
2 Wybierz kontakt.
3 Wybierz Połącz.
Wykonywanie połączenia z pozycją
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Telefon > Przeglądaj
kategorie.
2 Wybierz punkt szczególny.
3 Wybierz Połącz.
Odbieranie połączenia
Podczas odbierania połączenia, wybierz opcję Odbierz lub
Ignoruj.
Korzystanie z historii połączeń
Historia połączeń jest pobierana z telefonu do urządzenia przy
każdym jego połączeniu z telefonem. Historia połączeń może
być dostępna dopiero po kilku minutach. Niektóre telefony nie
obsługują tej funkcji.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Telefon > Historia połączeń.
2 Wybierz kategorię.
Pojawi się lista połączeń, w której ostatnio wykonane
połączenia będą wyświetlane u góry.
3 Wybierz połączenie.
Korzystanie z opcji w trakcie rozmowy
Podczas rozmowy można korzystać z opcji dostępnych
w widoku mapy.
• Aby przenieść dźwięk do telefonu, wybierz .
PORADA: Korzystaj z tej funkcji, gdy chcesz wyłączyć
urządzenie i kontynuować połączenie lub gdy potrzebujesz
prywatności.
• Aby użyć klawiatury numerycznej, wybierz .
PORADA: Można użyć tej funkcji, aby korzystać
z automatycznych systemów, takich jak poczta głosowa.
• Aby wyciszyć mikrofon, wybierz .
• Aby się rozłączyć, wybierz .
Zapisywanie domowego numeru telefonu
PORADA: Po zapisaniu domowego numeru telefonu można go
zmienić, edytując „Dom” na liście zapisanych lokalizacji (Edycja
zapisanych pozycji, strona 10).
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Telefon > > Ustaw numer
domowy.
2 Wprowadź swój numer telefonu.
3 Wybierz Gotowe.
Dzwonienie do domu
Zanim będzie można dzwonić do domu, trzeba podać domowy
numer telefonu.
Wybierz kolejno Aplikacje > Telefon > Dzwoń do domu.
Usługi Live, informacje drogowe i funkcje smartfonu
Konfigurowanie funkcji Bluetooth dla
urządzenia Apple
Konfiguracja funkcji Bluetooth dla smartfonu
z systemem Android™
Domyślnie wszystkie zgodne funkcje Bluetooth są włączone
podczas parowania z telefonem. Możesz włączać i wyłączać lub
dostosowywać określone funkcje.
Domyślnie wszystkie zgodne funkcje Bluetooth są włączone
podczas parowania z telefonem. Możesz włączać i wyłączać lub
dostosowywać określone funkcje.
Łączenie z aplikacją Smartphone Link w urządzeniu
Apple
Łączenie z aplikacją Smartphone Link na smartfonie
z systemem Android
Przed nawiązaniem połączenia z aplikacją Smartphone Link,
musisz sparować i połączyć urządzenie Garmin DriveTrack
z telefonem.
Jeśli podczas procesu parowania połączenie z aplikacją
Smartphone Link nie zostało nawiązane, możesz się z nią
połączyć, korzystając z dodatkowych funkcji Bluetooth. Aplikacja
Smartphone Link łączy się z telefonem za pomocą technologii
Bluetooth. Podczas pierwszego łączenia z aplikacją Smartphone
Link na urządzeniu Apple musisz podać kod bezpieczeństwa
funkcji Bluetooth.
1 Korzystając ze sklepu z aplikacjami na telefonie, zainstaluj
aplikację Smartphone Link.
UWAGA: Wymagana może być aktualizacja do najnowszej
wersji systemu operacyjnego telefonu.
2 W telefonie otwórz aplikację Smartphone Link.
Kod bezpieczeństwa zostanie wyświetlony na ekranie
urządzenia Garmin DriveTrack.
Wpisz
ten kod w telefonie.
3
Przed nawiązaniem połączenia z aplikacją Smartphone Link,
musisz sparować i połączyć urządzenie Garmin DriveTrack
z telefonem.
Jeśli podczas procesu parowania połączenie z aplikacją
Smartphone Link nie zostało nawiązane, możesz się z nią
połączyć, korzystając z dodatkowych funkcji Bluetooth.
1 Korzystając ze sklepu z aplikacjami na telefonie, zainstaluj
aplikację Smartphone Link.
2 W telefonie otwórz aplikację Smartphone Link.
Wyłączanie trybu głośnomówiącego w urządzeniu
Apple
Możesz wyłączyć tryb głośnomówiący, zachowując połączenie
z telefonem w celu otrzymywania danych i powiadomień
Smartphone Link.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Sieci bezprzewodowe.
2 Wybierz nazwę telefonu, który będzie używany w trybie
głośnomówiącym.
PORADA: Telefon może połączyć się w trybie
głośnomówiącym i uzyskać dostęp do danych, korzystając
z dwóch różnych nazw.Kolorowa ikona wyświetli się obok
nazwy telefonu używanego w trybie głośnomówiącym.
3 Usuń zaznaczenie pola Rozmowy telefoniczne.
Wyłączanie danych z aplikacji Smartphone Link
i powiadomień z telefonu w urządzeniu Apple
Możesz wyłączyć dane i powiadomienia z telefonu Smartphone
Link, zachowując połączenie z telefonem w celu obsługi trybu
głośnomówiącego.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Sieci bezprzewodowe.
2 Wybierz Usługi na smartfony.
PORADA: Jeżeli usługi są aktywne, pojawią się kolorowe
ikony i .
3 Usuń zaznaczenie pola wyboru Usługi na smartfony.
Wyświetlanie i ukrywanie kategorii powiadomień dla
urządzenia Apple.
Możesz filtrować powiadomienia na urządzeniu, wyświetlając
lub ukrywając kategorie.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Sieci bezprzewodowe.
2 Wybierz Usługi na smartfony.
PORADA: Jeżeli usługi są aktywne, pojawią się kolorowe
ikony i .
3 Wybierz Powiadomienia z telefonu.
4 Zaznacz pola wyboru obok powiadomień, które chcesz
wyświetlić.
Usługi Live, informacje drogowe i funkcje smartfonu
Wyłączanie funkcji Bluetooth dla smartfonu
z systemem Android
Możesz wyłączyć pewne funkcje Bluetooth, zachowując
połączenie z innymi.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Sieci bezprzewodowe.
2 Wybierz nazwę telefonu.
3 Wybierz opcję:
• Aby wyłączyć tryb głośnomówiący, usuń zaznaczenie pola
wyboru Rozmowy telefoniczne.
• Aby wyłączyć dane Smartphone Link i powiadomienia
z telefonu, usuń zaznaczenie pola wyboru Smartphone
Link.
• Aby wyłączyć określone powiadomienia aplikacji,
skorzystaj z ustawień aplikacji Smartphone Link.
Wyświetlanie i ukrywanie powiadomień dla smartfonu
z systemem Android
Korzystając z aplikacji Smartphone Link, wybierz typy
powiadomień, które mają być wyświetlane na urządzeniu
Garmin DriveTrack.
1 W telefonie otwórz aplikację Smartphone Link.
2 Wybierz .
3 Sprawdź, czy pole wyboru Powiadomienia z telefonu jest
zaznaczone.
4 W sekcji Powiadomienia wybierz Ustawienia.
Zostanie wyświetlona lista kategorii powiadomień i aplikacji.
5 Wybierz opcję:
• Aby włączyć lub wyłączyć powiadomienie, zmień
ustawienie przełącznika obok nazwy kategorii lub aplikacji.
• Aby dodać aplikację do listy, wybierz .
Odłączanie urządzenia Bluetooth
Można tymczasowo odłączyć urządzenie Bluetooth, nie
usuwając go z listy sparowanych urządzeń. W przyszłości
urządzenie Bluetooth nadal będzie mogło połączyć się
automatycznie z urządzeniem Garmin DriveTrack.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Sieci bezprzewodowe.
2 Wybierz urządzenie do odłączenia.
3 Usuń zaznaczenie pola obok nazwy sparowanego
urządzenia.
Usuwanie sparowanego telefonu
Można usunąć sparowany telefon, aby uniemożliwić łączenie się
tego telefonu z urządzeniem w przyszłości.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Sieci bezprzewodowe.
2 Wybierz telefon i wybierz Anuluj parowanie urządzenia.
15
Utrudnienia drogowe
NOTYFIKACJA
Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani aktualność
informacji o ruchu drogowym.
Urządzenie może dostarczać informacji o utrudnieniach
drogowych zarówno tuż przed Tobą, jak i na całej trasie.
Możesz ustawić urządzenie tak, aby unikało korków podczas
przeliczania tras i wyszukiwało nową trasę do punktu
docelowego w przypadku wystąpienia dużego opóźnienia przez
korki na aktywnej trasie (Ustawienia dotyczące utrudnień
drogowych, strona 21). Mapa utrudnień drogowych umożliwia
przeglądanie mapy z zaznaczonymi opóźnieniami w ruchu na
obszarze, w którym się znajdujesz.
Aby zapewnić informacje o utrudnieniach drogowych,
urządzenie musi odbierać dane o ruchu drogowym.
• Urządzenie odbiera bezpłatnie dane o ruchu drogowym za
pomocą aplikacji Smartphone Link (Odbieranie danych
o ruchu drogowym za pomocą Smartphone Link, strona 16).
• Wszystkie modele mogą otrzymywać bezpłatnie dane
o ruchu drogowym za pośrednictwem odbiornika sygnałów
bezprzewodowych (Odbieranie informacji o ruchu drogowym
przy użyciu odbiornika komunikatów drogowych, strona 16).
Odwiedź stronę garmin.com, aby znaleźć i kupić zgodny,
przewodowy odbiornik informacji drogowych.
Informacje o ruchu drogowym nie są dostępne na wszystkich
obszarach. Informacje na temat obszarów zasięgu komunikatów
drogowych można znaleźć na stronie www.garmin.com/traffic.
Odbieranie danych o ruchu drogowym za
pomocą Smartphone Link
To urządzenie może odbierać bezpłatne dane o ruchu
drogowym za pomocą aplikacji Smartphone Link.
1 Połącz urządzenie z aplikacją Smartphone Link (Parowanie
z telefonem i łączenie z aplikacją Smartphone Link,
strona 12).
2 W urządzeniu Garmin DriveTrack wybierz kolejno Ustawie
nia > Utrudnienia drogowe i sprawdź, czy pole wyboru
Utrudnienia drogowe jest zaznaczone.
Odbieranie informacji o ruchu drogowym
przy użyciu odbiornika komunikatów
drogowych
NOTYFIKACJA
Przednie szyby z wbudowanym podgrzewaniem mogą
negatywnie wpłynąć na działanie odbiornika komunikatów
drogowych.
Odbiornik komunikatów drogowych może odbierać dane o ruchu
drogowym, wykorzystując sygnał transmisji bezprzewodowej
tam, gdzie jest on dostępny. Przewód odbiornika informacji
drogowych jest dostępny jako akcesorium do wszystkich modeli
produktu. Odwiedź stronę garmin.com, aby znaleźć i kupić
zgodny, przewodowy odbiornik informacji drogowych. Informacje
o ruchu drogowym nie są dostępne na wszystkich obszarach.
Podłącz urządzenie do źródła zasilania w pojeździe za
pomocą kabla odbiornika informacji drogowych (Montowanie
i zasilanie urządzenia Garmin DriveTrack w pojeździe,
strona 1).
Jeśli znajdujesz się w zasięgu nadawania komunikatów
drogowych, urządzenie wyświetli informacje o ruchu drogowym,
aby uniknąć korków.
Subskrypcje odbiornika informacji drogowych
Regionalna subskrypcja informacji drogowych dołączona jest do
większości odbiorników informacji drogowych. Istnieje
16
możliwość dodania subskrypcji informacji drogowych dla innych
regionów, z których można korzystać w odbiorniku informacji
drogowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie
internetowej garmin.com/traffic.
Wyświetlanie subskrypcji komunikatów drogowych
Wybierz kolejno Ustawienia > Utrudnienia drogowe >
Subskrypcje.
Dodawanie subskrypcji
Istnieje możliwość zakupu subskrypcji komunikatów drogowych
dla innych regionów lub krajów.
1 W menu głównym wybierz kolejno Utrudnienia drogowe.
2 Wybierz kolejno Subskrypcje > .
3 Zapisz identyfikator odbiornika komunikatów drogowych.
4 Odwiedź stronę www.garmin.com/fmtraffic, aby zakupić
subskrypcję komunikatów drogowych, gdzie otrzymasz kod
składający się z 25 znaków.
Kodu subskrypcji komunikatów drogowych nie można użyć
ponownie. Trzeba uzyskać nowy kod przy każdym
odnowieniu usługi. Jeśli posiadasz kilka radiowych
odbiorników komunikatów drogowych, musisz uzyskać
osobny kod dla każdego odbiornika.
5 Wybierz Dalej w urządzeniu.
6 Podaj kod.
7 Wybierz Gotowe.
Włączanie informacji o utrudnieniach
drogowych
Można włączyć lub wyłączyć informacje o utrudnieniach
drogowych.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Utrudnienia drogowe.
2 Zaznacz pole opcji Utrudnienia drogowe.
Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie
Na mapie ruchu wyświetlany jest ruch drogowy oznaczony
kolorami oraz opóźnienia na pobliskich drogach.
1 W menu głównym wybierz kolejno Aplikacje > Utrudnienia
drogowe.
2 W razie potrzeby wybierz kolejno > Legenda, aby
wyświetlić legendę mapy ruchu.
Wyszukiwanie wypadków drogowych
1 W menu głównym wybierz kolejno Aplikacje > Utrudnienia
drogowe.
Wybierz
kolejno
> Wypadki.
2
3 Wybierz element na liście.
4 Jeśli występuje więcej niż jeden wypadek, użyj strzałek, aby
wyświetlić pozostałe wypadki.
Polecenia głosowe
UWAGA: Funkcja poleceń głosowych nie jest dostępna dla
wszystkich języków i regionów oraz może nie być dostępna we
wszystkich modelach.
UWAGA: Nawigacja sterowana głosem może nie działać
prawidłowo w hałaśliwym otoczeniu.
Funkcja poleceń głosowych umożliwia obsługę urządzenia
poprzez wypowiadanie słów i poleceń. Menu funkcji poleceń
głosowych dostarcza komunikaty głosowe oraz listę dostępnych
poleceń.
Ustawianie frazy aktywacji
Fraza aktywacji jest pojedynczym wyrazem lub frazą, której
wymówienie powoduje uaktywnienie funkcji poleceń głosowych.
Utrudnienia drogowe
Domyślną frazą aktywacji jest Polecenia głosowe (Polecenia
głosowe).
PORADA: Można zmniejszyć ryzyko przypadkowego
wymówienia frazy aktywacji, ustawiając silną frazę aktywacji.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Polecenia głosowe > >
Fraza aktywacji.
2 Podaj nową frazę aktywacji.
Podczas podawania frazy aktywacji urządzenie wskaże jej
siłę.
3 Wybierz Gotowe.
Włączenie funkcji poleceń głosowych
Wymów frazę aktywacji.
Zostanie wyświetlone menu funkcji poleceń głosowych.
Polecenia głosowe — porady
• Mów normalnym głosem w kierunku urządzenia.
• Zmniejsz hałas pochodzący z otoczenia, taki jak głosy lub
radio, aby poprawić dokładność działania funkcji
rozpoznawania głosu.
• Formułuj polecenia tak, jak są one wyświetlane na ekranie.
• Reaguj na komunikaty głosowe z urządzenia stosownie do
sytuacji.
• Wybierz dłuższą frazę aktywacji, aby ograniczyć szanse
przypadkowych uruchomień funkcji poleceń głosowych.
• Poczekaj, aż usłyszysz dwa dźwięki potwierdzające
włączenie i wyłączenie poleceń głosowych.
Rozpoczynanie podróży trasą za pomocą
poleceń głosowych
Aby korzystać z funkcji sterowania głosowego, należy wymówić
polecenie nagrane na użytek tej funkcji.
Korzystanie ze sterowania głosem
1 Wymów polecenie nagrane dla odpowiedniej frazy
Sterowanie głosem.
Zostanie wyświetlone menu funkcji sterowania głosem.
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Sterowanie głosem — porady
• Mów normalnym głosem w kierunku urządzenia.
• Zmniejsz hałas pochodzący z otoczenia, taki jak głosy lub
radio, aby poprawić dokładność działania funkcji
rozpoznawania głosu.
• Formułuj polecenia tak, jak są one wyświetlane na ekranie.
• Poczekaj, aż usłyszysz dźwięk potwierdzający odebranie
polecenia przez urządzenie.
Korzystanie z aplikacji
Wyświetlanie podręcznika użytkownika
urządzenia
Możesz wyświetlić kompletny podręcznik użytkownika na
ekranie urządzenia w wielu dostępnych językach.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Podręcznik użytkownika.
Podręcznik użytkownika wyświetla się w tym samym języku,
co oprogramowanie (Ustawienia dotyczące języka
i klawiatury, strona 21).
2 Wybierz , aby znaleźć podręcznik użytkownika
(opcjonalnie).
Można wymawiać nazwy popularnych i znanych pozycji.
Watch Link
1 Wymów frazę aktywacji (Ustawianie frazy aktywacji,
Aplikacja Watch Link udostępnia funkcje nawigacyjne
urządzenia Garmin DriveTrack zgodnemu zegarkowi Garmin
z Connect IQ.
UWAGA: Ta funkcja wymaga zegarka Garmin z możliwością
instalacji aplikacji Connect IQ oraz smartfonu.
Znajdź mój cel podróży: Umożliwia prowadzenie do celu za
pomocą ekranu zegarka. Ta funkcja jest szczególnie
przydatna, jeśli musisz zaparkować pojazd z dala od celu
podróży i dokończyć nawigowanie do miejsca docelowego na
piechotę (Wyszukiwanie celu podróży za pomocą zegarka
Garmin, strona 5).
Znajdź mój samochód: Prowadzi do ostatniej zapisanej pozycji
zaparkowania pojazdu (Wyszukiwanie ostatniego miejsca
parkowania, strona 5).
Ostrzeżenia dla kierowcy: Włącza wibracje zegarka, kiedy
urządzenie wyświetla ostrzeżenie dla kierowcy, oraz
pokazuje ikonę ostrzeżenia na ekranie zegarka (Odbieranie
ostrzeżeń dla kierowcy w zegarku, strona 18).
2
3
4
5
strona 16).
Wymów Znajdź miejsce.
Posłuchaj komunikatu głosowego i wymów nazwę pozycji.
Wymów numer linii.
Wymów Nawiguj.
Wyciszanie instrukcji
Komunikaty głosowe funkcji poleceń głosowych można wyłączyć
bez konieczności wyciszania wszystkich dźwięków
w urządzeniu.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Polecenia głosowe > .
2 Wybierz kolejno Wycisz instrukcje > Włączone.
Sterowanie głosem
W regionach, w których funkcja poleceń głosowych nie jest
dostępna, włączona jest funkcja sterowania głosem. Sterowanie
głosem pozwala sterować urządzeniem poprzez wymawianie
komend. Aby móc korzystać z tej funkcji, trzeba najpierw
skonfigurować pod kątem własnego głosu.
Konfigurowanie sterowania głosem
Funkcja Sterowanie głosem musi zostać skonfigurowana dla
głosu jednego użytkownika i nie działa w przypadku innych
użytkowników.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Sterowanie głosem.
2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby nagrać polecenia dla każdej frazy sterowania głosowego.
UWAGA: Nie musisz odczytywać dokładnej treści frazy
wyświetlonej na ekranie. Możesz wymówić alternatywną,
preferowaną przez ciebie wersję polecenia o tym samym
znaczeniu.
Korzystanie z aplikacji
Konfigurowanie Watch Link
Przed skonfigurowaniem Watch Link wykonaj poniższe
czynności:
• Sparuj urządzenie Garmin DriveTrack z aplikacją
Smartphone Link w smartfonie (Parowanie z telefonem
i łączenie z aplikacją Smartphone Link, strona 12).
• Sparuj zgodny zegarek Garmin z aplikacją Garmin Connect™
Mobile w smartfonie. Więcej informacji znajduje się
w podręczniku użytkownika zegarka.
Funkcja Watch Link wykorzystuje smartfon do wysyłania
informacji z urządzenia Garmin DriveTrack do aplikacji Watch
Link w zgodnym zegarku Connect IQ.
1 W smartfonie uruchom aplikację Garmin Connect Mobile.
17
2 Wybierz
lub , aby otworzyć menu — w zależności od
używanego systemu operacyjnego smartfonu.
3 Wybierz Sklep Connect IQ™.
4 Wyszukaj aplikację Watch Link i wybierz Pobierz.
Aplikacja Connect IQ Watch Link zostanie zainstalowana
w zegarku.
5 Otwórz aplikację Smartphone Link w smartfonie.
6 Wybierz Watch Link.
PORADA: Być może trzeba będzie przesunąć palcem
w lewo lub w prawo, aby znaleźć opcję Watch Link.
7 Wybierz z listy swój zegarek i wybierz Kontynuuj.
8 Po zakończeniu konfiguracji wybierz OK.
Po połączeniu telefonu z urządzeniem Garmin DriveTrack
aplikacja Watch Link włącza się w zegarku automatycznie.
Odbieranie ostrzeżeń dla kierowcy w zegarku
Aby korzystać z tej funkcji, należy przeprowadzić konfigurację
Watch Link (Konfigurowanie Watch Link, strona 17).
W zgodnym zegarku Garmin mogą być wyświetlane niektóre
ostrzeżenia dla kierowcy przesyłane z urządzenia Garmin
DriveTrack. Możesz wybrać, które ostrzeżenia mają być
wyświetlane na zegarku.
1 W urządzeniu Garmin DriveTrack wybierz kolejno Aplikacje
> Watch Link.
2 Wybierz typ ostrzeżenia, które chcesz odbierać w zegarku.
3 W zegarku uruchom aplikację Watch Link i wybierz
Ostrzeżenia dla kierowcy.
Podczas nawigacji do celu za pomocą urządzenia Garmin
DriveTrack zegarek wibruje i wyświetla określone ostrzeżenia
dla kierowcy, jeśli występują.
LiveTrack
PRZESTROGA
Zadbanie o bezpieczeństwo poufnych danych podczas
udostępniania informacji o lokalizacji innym użytkownikom leży
w obowiązku użytkownika. Zawsze upewnij się, że udostępniasz
informacje o lokalizacji osobom, które znasz i którym ufasz.
Funkcja LiveTrack umożliwia udostępnianie trasy kontaktom ze
smartfonu i przesyłanie jej do kont w serwisach
społecznościowych, takich jak Facebook lub Twitter. Podczas
udostępniania widzowie mogą śledzić Twoją aktualną pozycję,
ostatnio odwiedzone pozycje i trasy ostatnich podróży w czasie
rzeczywistym.
Ta funkcja wymaga włączenia aplikacji Smartphone Link
w smartfonie.
Konfiguracja udostępniania LiveTrack i zapraszanie
widzów
Przy pierwszym uruchomieniu funkcji LiveTrack musisz ją
skonfigurować i zaprosić widzów.
1 Połącz z aplikacją Smartphone Link (Parowanie z telefonem
i łączenie z aplikacją Smartphone Link, strona 12).
2 W smartfonie otwórz aplikację Smartphone Link i wybierz
LiveTrack.
3 Wprowadź nazwę użytkownika i wybierz Dalej.
4 Wprowadź co najmniej jeden kontakt, który chcesz zaprosić.
Możesz wprowadzić nazwę kontaktu lub adres e-mail.
5 Wybierz Uruchom LiveTrack.
Aplikacja rozpocznie udostępnianie danych
LiveTrack. Zaproszeni widzowie otrzymają wiadomość e-mail
z łączem umożliwiającym wyświetlanie Twoich danych
LiveTrack.
18
6 Wybierz , aby udostępnić łącze LiveTrack w sieci
społecznościowej, komunikatorze lub innej aplikacji do
udostępniania treści (opcjonalnie).
Rozpoczynanie udostępniania LiveTrack
PRZESTROGA
Obowiązkiem użytkownika jest zachowanie ostrożności podczas
udostępniania informacji innym użytkownikom. Zawsze upewnij
się, że udostępniasz informacje o lokalizacji osobom, które
znasz — i którym ufasz.
Zanim rozpoczniesz udostępnianie, skonfiguruj funkcję
LiveTrack (Konfiguracja udostępniania LiveTrack i zapraszanie
widzów, strona 18).
Możesz rozpocząć udostępnianie danych LiveTrack za pomocą
urządzenia Garmin DriveTrack lub aplikacji Smartphone Link.
• W urządzeniu Garmin DriveTrack wybierz kolejno Aplikacje
> LiveTrack > Uruchom LiveTrack.
• W smartfonie otwórz aplikację Smartphone Link i wybierz
kolejno LiveTrack > Uruchom LiveTrack.
Łącze do Twoich danych LiveTrack jest wysyłane do
powiązanych kont w mediach społecznościowych, a e-mail
z łączem wysyłany jest do zaproszonych kontaktów. Podczas
udostępniania widzowie mogą klikać łącze, aby śledzić Twoją
aktualną pozycję, ostatnio odwiedzone pozycje i trasy ostatnich
podróży w czasie rzeczywistym.
Gdy udostępnianie LiveTrack stanie się aktywne, na pasku
stanu Garmin DriveTrack pojawi się
. Wyświetli się także
liczba zaproszonych widzów.
PORADA: Domyślnie sesja udostępniania LiveTrack kończy się
automatycznie po upływie 24 godzin. W aplikacji Smartphone
Link wybierz kolejno LiveTrack > Przedłuż sesję LiveTrack,
aby przedłużyć czas trwania sesji udostępniania LiveTrack.
Udostępnianie możesz przerwać w dowolnym momencie.
Zatrzymywanie udostępniania LiveTrack
Możesz zakończyć udostępnianie danych LiveTrack
w dowolnym momencie za pomocą urządzenia Garmin
DriveTrack lub aplikacji Smartphone Link.
• W urządzeniu Garmin DriveTrack wybierz kolejno Aplikacje
> LiveTrack > Przerwij LiveTrack.
• W smartfonie otwórz aplikację Smartphone Link i wybierz
kolejno LiveTrack > Przerwij LiveTrack.
Widzowie otrzymają wiadomość o zakończeniu sesji LiveTrack
i nie będą już mogli śledzić Twojej pozycji.
Wyświetlanie prognozy pogody
Aby móc korzystać z tej funkcji, urządzenie musi odbierać dane
dotyczące pogody. Aby odbierać dane dotyczące pogody,
połącz urządzenie z aplikacją Smartphone Link (Parowanie
z telefonem i łączenie z aplikacją Smartphone Link, strona 12).
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda.
Urządzenie pokazuje aktualne warunki pogodowe i prognozę
na kilka kolejnych dni.
2 Wybierz dzień.
Zostanie wyświetlona szczegółowa prognoza pogody dla
wybranego dnia.
Wyświetlanie pogody w pobliżu innego miasta
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda > Aktualna pozycja.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić pogodę dla ulubionego miasta, wybierz je
z listy.
• Aby dodać ulubione miasto, wybierz Dodaj miasto i podaj
nazwę tego miasta.
Korzystanie z aplikacji
Wyświetlanie radaru pogodowego
Przed użyciem tej funkcji musisz kupić usługę zaawansowanych
ustawień pogody przy użyciu aplikacji Smartphone Link.
Użytkownik może wyświetlić animowany i oznaczony kolorami
obraz aktualnych warunków pogodowych (radar pogodowy), jak
również ikonę pogody na mapie. Ikona pogody zmienia się
w zależności od panującej w pobliżu pogody: deszczu, śniegu
czy burzy.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda.
2 W razie potrzeby wybierz miasto.
3 Wybierz kolejno > Radar pogodowy.
Wyświetlanie ostrzeżeń pogodowych
Przed użyciem tej funkcji musisz kupić usługę zaawansowanych
ustawień pogody przy użyciu aplikacji Smartphone Link.
Gdy użytkownik podróżuje z urządzeniem, na mapie mogą się
pojawić ostrzeżenia pogodowe. Można także wyświetlić mapę
ostrzeżeń pogodowych dla aktualnej pozycji lub okolicy
wybranego miasta.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda.
2 W razie potrzeby wybierz miasto.
3 Wybierz kolejno > Ostrzeżenia pogodowe.
Sprawdzanie warunków drogowych
Przed użyciem tej funkcji musisz kupić usługę zaawansowanych
ustawień pogody przy użyciu aplikacji Smartphone Link.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda.
2 W razie potrzeby wybierz miasto.
3 Wybierz kolejno > Warunki drogowe.
Funkcja planowania podróży
Przy użyciu funkcji planowania podróży można tworzyć
i zapisywać trasy, w które można udać się w późniejszym
terminie. Ta funkcja przydaje się do planowania dostaw
towarów, a także wakacji i wycieczek krajoznawczych. Zapisaną
trasę można poddawać dalszym modyfikacjom mającym na celu
— na przykład — dostosowanie kolejności pozycji przejazdu,
zoptymalizowanie kolejności postojów, dodanie proponowanych
atrakcji czy dodanie punktów kształtowania trasy.
Przy użyciu funkcji planowania podróży można także edytować
i zapisać aktywną trasę.
Planowanie podróży
Podróż może uwzględniać wiele celów, w tym co najmniej jeden
punkt startowy i jeden cel podróży. Pozycja startowa to pozycja,
z której planujesz rozpocząć podróż. W przypadku rozpoczęcia
podróży z innej pozycji urządzenie zaoferuje możliwość udania
się najpierw do pozycji startowej. W przypadku podróży w obie
strony pozycja startowa i cel podróży mogą być takie same.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży > Nowa
podróż.
2 Wybierz Wybierz pozycję startową.
3 Wybierz lokalizację punktu startowego, a następnie Wybierz.
4 Wybierz Wybierz cel.
5 Wybierz lokalizację celu podróży, a następnie Wybierz.
6 Wybierz Dodaj pozycję, aby dodać więcej pozycji
(opcjonalnie).
7 Po dodaniu wszystkich niezbędnych pozycji wybierz kolejno
Dalej > Zapisz.
8 Wpisz nazwę i wybierz Gotowe.
Edytowanie i zmiana kolejności pozycji na trasie
podróży
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży >
2 Wybierz zapisaną podróż.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz opcję:
• Aby przesunąć wybraną pozycję w górę lub w dół, wybierz
i przeciągnij pozycję w nowe miejsce na trasie podróży.
• Aby dodać nową pozycję za wybraną pozycją, wybierz .
• Aby usunąć tę pozycję, wybierz .
Optymalizowanie kolejności celów dla podróży
Urządzenie może automatyczne optymalizować kolejność celów
na trasie podróży, aby wyznaczyć krótszą i wydajniejszą trasę.
Zoptymalizowanie kolejności nie powoduje zmiany pozycji
startowej ani celu podróży.
Podczas edycji podróży wybierz kolejno
> Optymalizuj
kolejność.
Odkrywanie atrakcji na trasie podróży
Urządzenie może proponować interesujące lub popularne
atrakcje, które możesz dodać do swojej podróży.
1 Podczas edycji podróży wybierz kolejno > Ustawienia
podróży > Zasugeruj atrakcje.
2 Wybierz atrakcję, aby wyświetlić więcej informacji.
3 Wybierz opcję Wybierz, aby dodać atrakcję do wycieczki.
Zmiana opcji wyznaczania trasy podróży
Rozpoczynając podróż, można dostosować sposób obliczania
trasy.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży >
Zapisane podróże.
2 Wybierz zapisaną podróż.
3 Wybierz > Ustawienia podróży.
4 Wybierz opcję:
• Aby dodać do podróży punkty kształtowania, wybierz
Kształtuj trasę, a następnie postępuj zgodnie
z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami (Kształtowanie
trasy, strona 5).
• Aby zmienić tryb obliczania tras podróży, wybierz
Preferencje trasy (Zmiana trybu obliczania trasy,
strona 6).
Podróż wg zapisanego planu podróży
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży >
Zapisane podróże.
2 Wybierz zapisaną podróż.
3 Wybierz Jedź!.
4 Wybierz pierwszą pozycję, do której chcesz wyznaczyć trasę,
i wybierz Start.
Urządzenie wyznaczy trasę z aktualnej pozycji do wybranej
pozycji, a następnie pokieruje do pozostałych celów podróży
w odpowiedniej kolejności.
Edytowanie i zapisywanie aktywnej trasy
Gdy trasa jest aktywna, można użyć funkcji planowania podróży,
aby dokonać w niej zmian oraz do aby ją zapisać jako podróż.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży > Mojej
aktywnej trasy.
2 Dokonaj edycji trasy, korzystając z różnych opcji funkcji
planowania podróży.
Każde wprowadzenie zmian spowoduje przeliczenie trasy.
3 Wybierz Zapisz, aby zapisać trasę jako podróż, w którą
będzie można się udać w późniejszym terminie (jeśli jest taka
potrzeba).
Zapisane podróże.
Korzystanie z aplikacji
19
Kamery monitorujące PhotoLive
Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji trzeba nawiązać
połączenie z aplikacją Smartphone Link i mieć wykupioną
subskrypcję usługi PhotoLive (Subskrypcja usług Garmin Live,
strona 13).
Kamery monitorujące PhotoLive zapewniają bieżący podgląd
warunków drogowych panujących na głównych drogach
i skrzyżowaniach.
Usługa PhotoLive nie jest dostępna na wszystkich obszarach.
Wyświetlanie widoku i zapisywanie kamer drogowych
PhotoLive Traffic Cameras
Możesz wyświetlać aktualny widok z pobliskich kamer
drogowych. Możesz także zapisywać kamery drogowe dla
obszarów, po których często podróżujesz.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > PhotoLive.
2 Wybierz Dotknij, aby dodać.
3 Wybierz drogę.
4 Wybierz lokalizację kamery drogowej.
Podgląd obrazu z kamery na żywo wyświetlany jest obok
mapy z pozycją kamery. Możesz wybrać podgląd obrazu, aby
wyświetlić obraz w pełnym rozmiarze.
5 Wybierz Zapisz, aby zapisać kamerę (opcjonalnie).
Miniatura podglądu kamery zostanie dodana do ekranu
głównego aplikacji PhotoLive.
Wyświetlanie kamer drogowych PhotoLive na mapie
Narzędzie mapy PhotoLive wyświetla kamery drogowe na
drodze przed Tobą.
1 Na mapie wybierz > PhotoLive.
Urządzenie wyświetla aktualny obraz z najbliższej kamery
drogowej na drodze przed Tobą wraz z odległością pozostałą
do kamery. Po minięciu kamery urządzenie wczytuje aktualny
widok z następnej kamery na trasie.
2 Jeśli na drodze nie znaleziono żadnej kamery, wybierz
Zlokalizuj kamerę, aby wyświetlić lub zapisać znajdujące się
w pobliżu kamery drogowe (opcjonalnie).
Zapisywanie kamery drogowej
1 Wybierz Aplikacje > PhotoLive.
2 Wybierz Dotknij, aby dodać.
3 Wybierz drogę.
4 Wybierz skrzyżowanie.
5 Wybierz Zapisz.
Wyświetlanie poprzednich tras i celów
Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest
włączenie funkcji historii podróży (Ustawienia dotyczące
urządzenia i ustawienia prywatności, strona 21).
Możesz wyświetlić na mapie poprzednie trasy oraz miejsca
postojów.
Wybierz kolejno Aplikacje > Gdzie byłem.
Garmin DriveTrackUstawienia
Ustawienia mapy i pojazdu
Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd.
Etykiety psów: Ustawia etykiety pojawiające się obok pozycji
Twojego psa na mapie.
Rozmiar etykiety psa: Pozwala określić rozmiar etykiety psa
wyświetlanej na mapie.
Rozmiar ikony psa: Pozwala określić rozmiar ikony psa
wyświetlanej na mapie.
20
Ślady psów: Pokazuje ślady psa na mapie.
Alerty dźwiękowe dla psów: Włącza alert dźwiękowy
w przypadku zmiany stanu psa.
Pojazd: Zmienia ikonę pojazdu wskazującą pozycję
użytkownika na mapie.
Orientacja: Ustawia perspektywę używaną na mapie.
Szczegółowość map: Ustawia poziom szczegółowości mapy.
Większa ilość szczegółów może spowolnić rysowanie mapy.
Motyw mapy: Zmienia gamę kolorystyczną mapy.
Narzędzia mapy: Umożliwia ustawienie skrótów, które mają być
dostępne w menu narzędzi mapy.
Warstwy mapy: Umożliwia wybór danych wyświetlanych na
mapie (Dostosowywanie warstw mapy, strona 12).
Auto. przybliżanie: Automatycznie wybiera poziom
powiększenia zapewniający optymalne korzystania z mapy.
W przypadku wyłączenia operacje powiększania
i pomniejszania trzeba wykonywać ręcznie.
Konfiguruj mapy: Umożliwia wybór zainstalowanych map, które
mają być wykorzystywane przez urządzenie.
Włączanie map
Można włączać mapy zainstalowane w urządzeniu.
PORADA: Dodatkowe mapy można kupić na stronie
http://buy.garmin.com.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Konfiguruj
mapy.
2 Wybierz mapę.
Ustawienia nawigacji
Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja.
Podgląd trasy: Wyświetla podgląd dróg głównych na trasie po
uruchomieniu nawigacji.
Tryb obliczania: Pozwala ustawić sposób obliczania trasy.
Unikane: Wybór cech dróg, które mają być unikane
w wyznaczanych trasach.
Własne unikane: Umożliwia unikanie określonych obszarów
i odcinków dróg.
Drogi płatne: Ustawianie preferencji dla unikania dróg płatnych.
Opłaty: Ustawianie preferencji dla unikania dróg płatnych i dróg
wymagających winiet.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich
obszarach.
Strefy środowiskowe: To ustawienie umożliwia określenie
preferencji dotyczących unikania obszarów z ograniczeniami
środowiskowymi lub emisji spalin, które mogą mieć
zastosowanie do prowadzonego pojazdu.
Tryb ograniczony: Ten tryb służy do wyłączania wszystkich
funkcji, które wymagają uwagi kierowcy.
Symulator GPS: Umożliwia zatrzymanie odbioru sygnału GPS
przez urządzenie, co pozwala zaoszczędzić energię baterii.
Ustawienia trybu obliczania
Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Tryb obliczania.
Obliczanie trasy jest oparte na dopuszczalnej prędkości na
drogach oraz danych dotyczących przyspieszania pojazdu na
danej trasie.
Krótszy czas: Obliczanie tras, które umożliwiają szybszą jazdę,
jednak mogą być dłuższe.
Krótsza trasa: Obliczanie krótszych tras, których przejechanie
może zabrać więcej czasu.
Bezdroża: Obliczanie dystansu w linii prostej z bieżącej pozycji
do celu podróży.
Garmin DriveTrackUstawienia
Ustawianie symulowanej pozycji
Gdy użytkownik znajduje się w pomieszczeniu lub urządzenie
nie odbiera sygnałów satelitarnych, może użyć symulacji GPS,
aby planować trasy z symulowanej pozycji.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Symulator GPS.
2 W menu głównym wybierz Pokaż mapę.
3 Dotknij dwukrotnie mapy, aby wybrać obszar.
Adres pozycji wyświetlany jest u dołu ekranu.
4 Wybierz opis pozycji.
5 Wybierz Ustal pozycję.
Ustawienia sieci bezprzewodowej
Ustawienia sieci bezprzewodowej umożliwiają zarządzanie
sieciami Wi‑Fi , sparowanymi urządzeniami Bluetooth oraz
funkcjami Bluetooth.
Wybierz kolejno Ustawienia > Sieci bezprzewodowe.
Bluetooth: Włącza bezprzewodową technologię Bluetooth.
Nazwa sparowanego urządzenia: Nazwa sparowanego
urządzenia Bluetooth wyświetlana jest w menu. Możesz
wybrać nazwę urządzenia, aby zmienić ustawienia funkcji
Bluetooth dla tego urządzenia.
Wyszukaj urządzenia: Umożliwia wyszukiwanie urządzeń
Bluetooth znajdujących się w pobliżu.
Przyjazna nazwa: Umożliwia wprowadzenie przyjaznej nazwy,
która służy do identyfikacji posiadanego urządzenia w innych
urządzeniach z bezprzewodową technologią Bluetooth.
Wi-Fi: Umożliwia włączenie radia Wi‑Fi.
Zapisane sieci: Umożliwia edytowanie i usuwanie zapisanych
sieci.
Szukaj sieci: Umożliwia wyszukiwanie pobliskich sieci Wi‑Fi
(Nawiązywanie połączenia z siecią Wi‑Fi, strona 22).
®
Ustawienia asystenta kierowcy
Wybierz kolejno Ustawienia > Asystent kierowcy.
Alerty dźwiękowe dla kierowcy: Włącza alert dźwiękowy dla
każdego typu ostrzeżenia dla kierowcy (Funkcje ostrzeżeń
i alerty dla kierowcy, strona 2).
Ostrzeżenie o zmęczeniu: Ostrzega o długiej jeździe bez
odpoczynku.
Alerty punktów alarmowych: Ostrzega o zbliżaniu się do
fotoradarów lub kamer na światłach.
Ustawienia wyświetlania
Wybierz kolejno Ustawienia > Wyświetlanie.
Schemat kolorów: Umożliwia wybór trybu kolorów dziennych
lub nocnych. Wybranie Auto powoduje, że urządzenie
automatycznie przełącza się na kolory dzienne lub nocne
w oparciu o aktualny czas.
Jasność: Umożliwia zmianę jasności wyświetlacza.
Czas do wygaszenia ekranu: Pozwala ustawić czas
bezczynności, po którym urządzenie przełącza się w tryb
uśpienia podczas korzystania z zasilania bateryjnego.
Zrzut ekranowy: Wykonanie zdjęcia ekranu urządzenia. Zrzuty
ekranowe są zapisywane w folderze Screenshot w pamięci
urządzenia.
Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych
W menu głównym wybierz kolejno Ustawienia > Utrudnienia
drogowe.
Utrudnienia drogowe: Włącza informacje o utrudnieniach
drogowych.
Bieżący dostawca: Ustawianie dostawcy komunikatów
drogowych, który będzie używany. Opcja Auto umożliwia
Garmin DriveTrackUstawienia
automatyczny wybór najlepszych danych o ruchu drogowym
dostępnych na danym obszarze.
Subskrypcje: Na liście znajdują się bieżące subskrypcje
komunikatów o ruchu.
Optymalizuj trasę: Określenie, czy urządzenie ma używać
zoptymalizowanych tras alternatywnych automatycznie czy
na żądanie (Unikanie opóźnień przez korki na trasie,
strona 6).
Alerty o utrudnieniach drogowych: Określenie, dla jak
znacznych opóźnień związanych z utrudnieniami w ruchu
mają być wyświetlane alerty o utrudnieniach drogowych.
Ustawienia dotyczące czasu i jednostek
Aby otworzyć stronę ustawień dotyczących czasu i jednostek,
w menu głównym wybierz kolejno Ustawienia > Jednostki
i czas.
Bieżący czas: Ustawia czas w urządzeniu.
Format czasu: Pozwala wybrać 12- lub 24-godzinny format
wyświetlania godziny albo format UTC.
Jednostki: Ustawia jednostki miary dla dystansu.
Format pozycji: Określa układ odniesienia i format
współrzędnych wykorzystywanych dla współrzędnych
geograficznych.
Ustawianie czasu
1 W menu głównym wybierz ustawienie czasu.
2 Wybierz opcję:
• Aby ustawiać czas automatycznie na podstawie informacji
GPS, wybierz Auto.
• Aby ustawić czas ręcznie, przeciągnij cyfry w dół lub
w górę.
Ustawienia dotyczące języka i klawiatury
Aby otworzyć ustawienia dotyczące języka i klawiatury, w menu
głównym wybierz kolejno Ustawienia > Język i klawiatura.
Język głosu: Ustawianie języka komunikatów głosowych.
Język tekstu: Pozwala zmienić język tekstu wyświetlanego na
ekranie.
UWAGA: Zmiana języka komunikatów tekstowych nie wiąże
się ze zmianą języka danych mapy, takich jak nazwy ulic.
Język klawiatury: Włącza żądany język klawiatury.
Ustawienia alertów punktów alarmowych
UWAGA: Aby alerty punktów alarmowych były wyświetlane,
należy mieć załadowane własne punkty szczególne (POI).
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.
Wybierz kolejno Ustawienia > Alerty punktów alarmowych.
Dźwięk: Ustawia styl ostrzeżeń, które są odtwarzane w czasie
zbliżania się do punktów alarmowych.
Alerty: Ustawia typ punktów alarmowych, dla których są
odtwarzane ostrzeżenia.
Ustawienia dotyczące urządzenia
i ustawienia prywatności
Wybierz kolejno Ustawienia > Urządzenie.
O systemie: Wyświetla numer wersji oprogramowania,
identyfikatora (ID) urządzenia oraz informacji o kilku innych
funkcjach oprogramowania.
Informacje prawne: Wyświetla informacje prawne i oznaczenia.
Umowy licencyjne: Wyświetla umowy licencyjne użytkowników
urządzenia.
21
UWAGA: Informacje te mogą być potrzebne w przypadku
aktualizacji oprogramowania systemu lub zakupu
dodatkowych danych map.
Raportowanie danych urządzenia: Udostępnia anonimowe
dane, aby usprawnić korzystanie z urządzenia.
Historia podróży: Umożliwia zapisywanie przez urządzenie
informacji z funkcji myTrends, Gdzie byłem i Dziennik
podróży.
Wyczyść hist. podróży: Usuwa historię podróży dla funkcji
myTrends, Gdzie byłem i Dziennik podróży.
Przywracanie ustawień
Można przywrócić domyślne wartości dla danej kategorii
ustawień lub dla wszystkich ustawień.
1 Wybierz Ustawienia.
2 W razie potrzeby wybierz kategorię ustawień.
3 Wybierz kolejno > Przywróć.
Informacje o urządzeniu
Wyświetlanie informacji prawnych
i dotyczących zgodności
1 W menu ustawień przesuń palcem do samego dołu menu.
2 Wybierz kolejno Urządzenie > Informacje prawne.
Dane techniczne
Zakres temperatury
roboczej
Od -20°C do 55°C (od -4°F do 131°F)
Zakres temperatury
ładowania
Od 0°C do 45°C (od 32°F do 113°F)
Moc wejściowa
Zasilanie z samochodu przez przewód
zasilający z gniazda zapalniczki. Zasilanie
sieciowe z użyciem opcjonalnego akcesorium
do użytku domowego i biurowego.
Typ baterii
Bateria litowo-jonowa
Ładowanie urządzenia
UWAGA: Ten produkt klasy III powinien być zasilany przez
ograniczone źródło zasilania (LPS).
Baterię w urządzeniu można ładować na kilka sposobów.
• Podłącz urządzenie do źródła zasilania w pojeździe.
• Podłącz urządzenie do opcjonalnego zasilacza, np. zasilacza
sieciowego.
Zasilacz AC/DC firmy Garmin zatwierdzony do użytku
domowego bądź biurowego można zakupić od dealera firmy
Garmin lub na stronie www.garmin.com. Urządzenie
podłączone do ładowarki innej firmy może ładować się
powoli.
Konserwacja urządzenia
Centrum obsługi klienta firmy Garmin
Odwiedź stronę support.garmin.com, aby zasięgnąć pomocy
oraz informacji w takich zasobach, jak podręczniki, często
zadawane pytania, filmy czy obsługa klienta.
Aktualizowanie map i oprogramowania
Aby zapewnić najlepsze działanie nawigacji, należy regularnie
aktualizować mapy i oprogramowanie urządzenia.
Aktualizacje map dostarczają najnowsze dostępne informacje
o zmianach na drogach i w lokalizacjach na mapach używanych
przez posiadane urządzenie. Regularne aktualizowanie map
pomaga urządzeniu znajdywać dodane niedawno miejsca
22
i wyznaczać lepsze trasy. Aktualizacje map są duże, więc cały
proces może potrwać kilka godzin.
Aktualizacje oprogramowania zawierają zmiany i ulepszenia
funkcji oraz usprawniają działanie urządzenia. Aktualizacje
oprogramowania są małe, więc cały proces trwa kilka minut.
Urządzenie możesz zaktualizować na dwa sposoby.
• Możesz podłączyć urządzenie do sieci Wi‑Fi i przeprowadzić
aktualizację bezpośrednio w urządzeniu (zalecane). Ta opcja
umożliwia wygodną aktualizację urządzenia bez podłączania
go do komputera.
• Możesz podłączyć urządzenie do komputera i zaktualizować
je za pomocą aplikacji Garmin Express (garmin.com
/express). Ta opcja umożliwia zainstalowanie map na karcie
pamięci, jeśli aktualizacje map są zbyt duże, aby mogły się
zmieścić w pamięci wewnętrznej urządzenia.
Nawiązywanie połączenia z siecią Wi‑Fi
Przy pierwszym włączeniu urządzenia zostanie wyświetlony
monit z prośbą o połączenie z siecią Wi‑Fi i zarejestrowanie
urządzenia. Z siecią Wi‑Fi można się połączyć także za pomocą
menu ustawień.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Sieci bezprzewodowe.
2 W razie potrzeby wybierz Wi-Fi, aby włączyć technologię
Wi‑Fi.
3 Wybierz Szukaj sieci.
Urządzenie wyświetli listę dostępnych w pobliżu sieci Wi‑Fi.
4 Wybierz sieć.
5 W razie potrzeby podaj hasło do sieci i wybierz Gotowe.
Urządzenie połączy się z siecią, a sieć zostanie dodana do listy
zapisanych sieci. Urządzenie automatycznie ponownie połączy
się z tą siecią, jeśli znajdzie się w jej zasięgu.
Aktualizacja map i oprogramowania za pomocą sieci
Wi‑Fi
NOTYFIKACJA
Aktualizacje map i oprogramowania mogą wymagać pobrania
przez urządzenie plików o dużym rozmiarze. Zastosowanie mają
typowe ograniczenia transferu danych i opłaty stosowane przez
dostawcę usług internetowych. Aby dowiedzieć się więcej na
temat ograniczeń transferu danych i opłat, skontaktuj się
z dostawcą usług internetowych.
Możesz aktualizować mapy i oprogramowanie, łącząc
urządzenie z siecią Wi‑Fi zapewniającą dostęp do Internetu.
Umożliwi to aktualizowanie urządzenia bez podłączania go do
komputera.
1 Podłącz urządzenie do sieci Wi‑Fi (Nawiązywanie połączenia
z siecią Wi‑Fi, strona 22).
Po nawiązaniu połączenia z siecią Wi‑Fi urządzenie
sprawdza dostępność aktualizacji. Jeśli dostępna jest
aktualizacja, na ikonie Ustawienia w menu głównym zostanie
wyświetlona ikona .
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Aktualizacje.
Urządzenie sprawdzi dostępność aktualizacji. Jeśli
aktualizacja jest dostępna, oznaczenie Dostępna
aktualizacja zostanie wyświetlone poniżej pozycji Mapa lub
Oprogramowanie.
3 Wybierz opcję:
• Aby zainstalować wszystkie aktualizacje, wybierz Instaluj
wszystko.
• Aby zainstalować tylko aktualizacje mapy, wybierz kolejno
Mapa > Instaluj wszystko.
• Aby zainstalować tylko aktualizacje oprogramowania,
wybierz kolejno Oprogramowanie > Instaluj wszystko.
4 Przeczytaj umowy licencyjne i wybierz opcję Akceptuj, aby je
zaakceptować.
Informacje o urządzeniu
UWAGA: Jeśli nie zgadzasz się na warunki umów
licencyjnych, wybierz Odrzuć. Spowoduje to zatrzymanie
procesu aktualizacji. Nie można zainstalować aktualizacji bez
akceptacji umów licencyjnych.
5 Za pomocą dołączonego kabla USB podłącz urządzenie do
zewnętrznego źródła zasilania i wybierz Kontynuuj
(Ładowanie urządzenia, strona 22).
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, ładowarka USB podłączana
do gniazdka elektrycznego powinna zapewniać co najmniej
1 A mocy wyjściowej. Kompatybilnych jest wiele ładowarek
USB do smartfonów, tabletów i innych przenośnych urządzeń
multimedialnych.
6 Do zakończenia procesu aktualizacji urządzenie powinno być
podłączone do zewnętrznego źródła zasilania i znajdować się
w zasięgu sieci Wi‑Fi.
PORADA: Jeśli aktualizacja zostanie przerwana lub anulowana
przed jej zakończeniem, urządzenie może nie mieć dostępu do
niektórych danych mapy. Aby naprawić brakujące dane,
zaktualizuj mapy ponownie za pomocą Wi‑Fi lub Garmin
Express.
Aktualizowanie map i oprogramowania przy użyciu
aplikacji Garmin Express
Aplikacji Garmin Express można używać do pobierania
i instalowania najnowszych aktualizacji map i oprogramowania
w urządzeniu.
1 Jeśli nie masz zainstalowanej aplikacji Garmin Express
w komputerze, otwórz stronę garmin.com/express i postępuj
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ją
zainstalować (Instalowanie Garmin Express, strona 23).
2 Otwórz aplikację Garmin Express.
3 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą przewodu
mini-USB.
Podłącz mniejszą wtyczkę przewodu do portu mini-USB À
w Garmin DriveTrack urządzeniu, a dużą do dostępnego
portu USB w komputerze.
• Aby zainstalować określoną aktualizację, kliknij Pokaż
szczegóły, a następnie Instaluj obok aktualizacji, którą
chcesz zainstalować.
Aplikacja Garmin Express pobiera i instaluje aktualizacje
w urządzeniu. Aktualizacje map są bardzo duże, dlatego cały
proces może zająć sporo czasu w przypadku wolniejszego
połączenia z Internetem.
UWAGA: Jeśli aktualizacja mapy jest zbyt duża, aby
zmieścić się na wewnętrznej pamięci urządzenia, aplikacja
wyświetli monit z prośbą o włożenie karty microSD do
urządzenia, aby zwiększyć ilość miejsca na przechowywanie
danych (Instalowanie karty pamięci na mapy i inne dane,
strona 25).
8 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie podczas procesu
aktualizacji, aby zainstalować aktualizacje.
Na przykład podczas wykonywania aktualizacji aplikacja
Garmin Express może poprosić o odłączenie i ponowne
podłączenie urządzenia.
®
Instalowanie Garmin Express
Aplikacja Garmin Express jest dostępna dla komputerów
z systemem Windows oraz komputerów Mac .
1 W komputerze przejdź do strony garmin.com/express.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić wymagania systemowe i sprawdzić, czy
aplikacja Garmin Express jest zgodna z danym modelem
komputera, wybierz Wymagania systemowe.
• Aby wykonać instalację w komputerze z systemem
Windows, wybierz Pobierz dla systemu Windows.
• Aby wykonać instalację w komputerze z systemem Mac,
wybierz Pobierz dla komputera Mac.
3 Uruchom pobrany plik i postępuj zgodnie z wyświetlanymi
instrukcjami, aby ukończyć instalację.
®
®
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia
NOTYFIKACJA
Urządzenie należy chronić przed upadkiem.
Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których
występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym
uszkodzeniem.
Zabronione jest używanie jakichkolwiek twardych albo ostro
zakończonych przedmiotów do obsługi ekranu dotykowego,
grozi to bowiem uszkodzeniem ekranu.
Urządzenie należy chronić przed kontaktem z wodą.
4 Kiedy urządzenie Garmin DriveTrack wyświetli monit
z prośbą o włączenie trybu przesyłania plików, wybierz Tak.
5 W aplikacji Garmin Express kliknij Dodaj urządzenie.
Aplikacja Garmin Express wyszuka urządzenie i wyświetli
jego nazwę oraz numer seryjny.
6 Kliknij Dodaj urządzenie i postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby dodać urządzenie do aplikacji
Garmin Express.
Po skonfigurowaniu aplikacja Garmin Express wyświetli
dostępne dla urządzenia aktualizacje.
Czyszczenie obudowy
NOTYFIKACJA
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących ani
rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić elementy
plastikowe.
1 Wyczyść obudowę urządzenia (omijając ekran dotykowy),
używając ściereczki zwilżonej łagodnym roztworem
czyszczącym.
2 Wytrzyj urządzenie do sucha.
Czyszczenie ekranu dotykowego
1 Używaj miękkiej, czystej i niestrzępiącej się ściereczki.
2 W razie potrzeby lekko zwilż ściereczkę wodą.
3 Zanim wyczyścisz urządzenie zwilżoną ściereczką, upewnij
się, że jest wyłączone i odłączone od zasilania.
7 Wybierz opcję:
• Aby zainstalować wszystkie aktualizacje, kliknij Instaluj
wszystko.
Konserwacja urządzenia
4 Delikatnie przetrzyj ekran ściereczką.
Zapobieganie kradzieży
23
• Nieużywane urządzenie należy wraz z uchwytem
samochodowym usunąć z zasięgu wzroku.
• Zalecane jest również usunięcie z szyby śladów
pozostawionych przez przyssawkę.
• Nie przechowuj urządzenia w schowku w desce rozdzielczej.
• Zarejestruj swoje urządzenie za pomocą oprogramowania
Garmin Express (garmin.com/express).
Resetowanie urządzenia
Jeśli urządzenie przestanie działać, można je zresetować.
Przytrzymaj przycisk zasilania przez 12 sekund.
Zdejmowanie urządzenia, uchwytu
i przyssawki
• Sprawdź, czy obroże są włączone i połączone z urządzeniem
podręcznym.
Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika
urządzenia podręcznego.
Przyssawka nie trzyma się na szybie
przedniej
1 Przetrzyj przyssawkę i szybę przednią alkoholem.
2 Wytrzyj do sucha za pomocą czystej, suchej szmatki.
3 Zamocuj przyssawkę (Montowanie i zasilanie urządzenia
Garmin DriveTrack w pojeździe, strona 1).
Urządzenie nie odbiera sygnałów z satelitów
Wyjmowanie urządzenia z uchwytu
1 Dociśnij element lub przycisk zwalniający na uchwycie.
2 Przechyl dolną część urządzenia ku górze i wyjmij
• Sprawdź, czy symulacja GPS jest wyłączona (Ustawienia
nawigacji, strona 20).
• Wyjdź z urządzeniem na zewnątrz parkingu
wielopoziomowego i oddal się od wysokich budynków
i drzew.
• Pozostań na miejscu przez kilka minut.
Zdejmowanie uchwytu z przyssawki
1 Obróć uchwyt urządzenia w prawo lub w lewo.
2 Użyj siły, aby gniazdo w uchwycie zwolniło kulkę przyssawki.
Urządzenie nie ładuje się w pojeździe
urządzenie z uchwytu.
Zdejmowanie przyssawki z przedniej szyby
1 Przesuń do siebie dźwignię przyssawki.
2 Pociągnij do siebie zacisk na przyssawce.
Wymiana bezpiecznika w przewodzie
zasilającym z gniazda zapalniczki
NOTYFIKACJA
Podczas wymiany bezpiecznika należy uważać, aby nie zgubić
żadnego małego elementu, i upewnić się, że wszystkie elementy
zostały założone z powrotem w prawidłowy sposób. Przewód
zasilający z gniazda zapalniczki nie będzie działał, jeśli nie
zostanie prawidłowo zmontowany.
Jeśli urządzenie nie ładuje się w samochodzie, być może należy
wymienić bezpiecznik znajdujący się w końcówce zasilacza
samochodowego.
1 Obróć nakrętkę À w lewą stronę, aby ją odkręcić.
2
3
4
5
PORADA: Zdjęcie nakrętki może wymagać użycia monety.
Zdejmij nakrętkę, srebrną końcówkę Á i bezpiecznik Â.
Włóż nowy bezpiecznik o podobnym prądzie zadziałania, np.
1 A lub 2 A.
Umieść srebrną końcówkę w nakrętce.
Wciśnij nakrętkę i obróć ją w prawo, aby ją dokręcić
z powrotem do przewodu zasilającego z gniazda zapalniczki
Ã.
Rozwiązywanie problemów
Moje psy nie są wyświetlane na ekranie
• Sprawdź, czy zgodne urządzenie podręczne znajduje się
w odległości 3 m (10 stóp) od urządzenia Garmin DriveTrack.
• Sprawdź, czy w urządzeniu podręcznym jest włączone
przesyłanie (Odbieranie danych z urządzenia podręcznego,
strona 2).
24
• Sprawdź bezpiecznik w przewodzie zasilającym z gniazda
zapalniczki (Wymiana bezpiecznika w przewodzie
zasilającym z gniazda zapalniczki, strona 24).
• Sprawdź, czy pojazd jest włączony i czy w gnieździe
zapalniczki jest zasilanie.
• Sprawdź, czy temperatura wewnątrz pojazdu mieści się
w zakresie temperatury ładowania wskazanym w specyfikacji.
• Upewnij się, że bezpiecznik gniazda zapalniczki w pojeździe
jest sprawny.
Naładowana bateria nie starcza na zbyt długi
czas
• Zmniejsz jasność ekranu (Ustawienia wyświetlania,
strona 21).
• Skróć czas podświetlania ekranu (Ustawienia wyświetlania,
strona 21).
• Zmniejsz głośność (Regulowanie głośności, strona 2).
• Wyłącz radio Wi-Fi, jeśli nie jest używane (Ustawienia sieci
bezprzewodowej, strona 21).
• Włączaj w urządzeniu w tryb energooszczędny, kiedy
urządzenie nie jest używane (Włączanie i wyłączanie
urządzenia, strona 1).
• Chroń urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami.
• Nie zostawiaj urządzenia w miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Urządzenie nie może połączyć się
z telefonem lub Smartphone Link
• Wybierz kolejno Ustawienia > Sieci bezprzewodowe.
Opcja Bluetooth musi być włączona.
• Włącz bezprzewodową technologię Bluetooth w telefonie
i umieść go w odległości nie większej niż 10 m (33 stopy).
• W smartfonie otwórz aplikację Smartphone Link i wybierz
> , aby ponownie uruchomić usługi Smartphone Link
działające w tle.
• Sprawdź, czy telefon jest zgodny.
Przejdź do stronyhttp://www.garmin.com
/bluetoothwww.garmin.com/bluetooth, aby uzyskać więcej
informacji.
• Ponownie przeprowadź proces parowania.
Aby powtórzyć proces parowania, rozłącz telefon
i urządzenie (Usuwanie sparowanego telefonu, strona 15)
Rozwiązywanie problemów
i przeprowadź proces parowania do końca (Parowanie
z telefonem i łączenie z aplikacją Smartphone Link,
strona 12).
także do przechowywania plików, np. map, zdjęć, skrzynek, tras,
punktów trasy i własnych punktów POI.
Aplikacja Smartphone Link powoduje
szybsze rozładowywanie baterii smartfonu
Urządzenie można podłączyć do komputera za pomocą
dołączonego kabla USB.
1 Podłącz mniejszą wtyczkę kabla USB do portu w urządzeniu.
2 Podłącz większą wtyczkę kabla USB do portu w komputerze.
3 Kiedy urządzenie Garmin DriveTrack wyświetli monit
z prośbą o włączenie trybu przesyłania plików, wybierz Tak.
Obraz urządzenia podłączonego do komputera pojawi się na
ekranie urządzenia.
Zależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego
w komputerze urządzenie widoczne jest jako urządzenie
przenośne, dysk wymienny lub wolumin wymienny.
Aplikacja Smartphone Link korzysta z bezprzewodowej sieci
Bluetooth do pobierania i wysyłania danych do
urządzenia. Zużywanie pewnej ilości energii przez aktywne
połączenie Bluetooth jest zjawiskiem normalnym. Aplikacja
sprawdza także okresowo dostępność aktualizacji i usług, co
dodatkowo może zwiększyć zapotrzebowanie na energię.
Możesz zmienić ustawienia użytkowania baterii w aplikacji
Smartphone Link, aby obniżyć zużycie energii pobieranej przez
aplikację.
1 W aplikacji Smartphone Link w smartfonie wybierz .
2 Przewiń do sekcji Użytkowanie baterii i wybierz Ustawienia.
3 Wybierz jedną lub więcej opcji:
• Usuń zaznaczenie pola wyboru Autołączenie przez
Bluetooth.
Wyłączenie tej opcji może oszczędzić niewielką ilość
energii, ale uniemożliwi to automatyczne łączenie się
aplikacji z urządzeniem Garmin DriveTrack. Jeśli opcja ta
jest wyłączona, musisz wybierać z menu głównego
Smartphone Link za każdym razem, kiedy chcesz
połączyć urządzenie z Smartphone Link.
• Usuń zaznaczenie pola wyboru Sprawdzanie
dostępności usług Live.
W niektórych smartfonach wyłączenie tej opcji może
znacznie obniżyć zużycie energii przez aplikację. Po
wyłączeniu tej opcji musisz ręcznie odświeżać menu
główne Smartphone Link, aby otrzymywać aktualne
informacje o dostępności usług Live.
Załącznik
Instalowanie karty pamięci na mapy i inne
dane
Można zainstalować kartę pamięci, aby zwiększyć ilość miejsca
do przechowywania map i innych danych w urządzeniu. Karty
pamięci można kupić u sprzedawcy produktów elektronicznych.
Na stronie www.garmin.com/maps można też kupić kartę
pamięci z załadowanym fabrycznie oprogramowaniem do
obsługi map firmy Garmin. Urządzenie obsługuje karty pamięci
microSD o pojemności od 4 do 32 GB.
1 Znajdź gniazdo karty pamięci do zapisywania map i danych
w urządzeniu (Garmin DriveTrack 71 Ogólne informacje
o urządzeniu, strona 1).
2 Włóż kartę pamięci do gniazda.
3 Wsuwaj kartę, aż się zatrzaśnie.
Zarządzanie danymi
W urządzeniu można przechowywać różne pliki. Urządzenie jest
wyposażone w gniazdo kart pamięci, umożliwiające zwiększenie
pamięci na potrzeby przechowywania danych.
UWAGA: Urządzenie nie jest zgodne z systemem operacyjnym
Windows 95, 98, Me, Windows NT oraz Mac OS w wersji 10.3
i wcześniejszymi.
Podłączanie urządzenia do komputera
Przesyłanie danych z komputera
1 Podłącz urządzenie do komputera (Podłączanie urządzenia
2
3
4
5
6
do komputera, strona 25).
Zależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego
w komputerze urządzenie widoczne jest jako urządzenie
przenośne, dysk wymienny lub wolumin wymienny.
W komputerze otwórz przeglądarkę plików.
Wybierz plik.
Wybierz kolejno Edytuj > Kopiuj.
Przejdź do folderu w urządzeniu.
UWAGA: W przypadku dysku lub woluminu nie należy
umieszczać plików w folderze Garmin.
Wybierz kolejno Edytuj > Wklej.
Odłączanie kabla USB
Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera jako wolumin lub
dysk wymienny, należy bezpiecznie odłączyć urządzenie od
komputera, aby uniknąć utraty danych. Jeśli urządzenie jest
podłączone do komputera z systemem operacyjnym Windows
jako urządzenie przenośne, nie jest konieczne przeprowadzenie
procedury bezpiecznego odłączania.
1 Wykonaj poniższe czynności:
• W komputerze z systemem Windows wybierz ikonę
Bezpieczne usuwanie sprzętu na pasku zadań systemu,
a następnie wybierz urządzenie.
• W komputerze Mac przeciągnij ikonę woluminu do kosza.
2 Odłącz kabel od komputera.
Wyświetlanie stanu sygnału GPS
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
przez 3 sekundy.
Zakup dodatkowych map
1 Przejdź do strony produktu garmin.com.
2 Kliknij kartę Mapy.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Zakup akcesoriów
Odwiedź stronę garmin.com/accessories.
®
Informacje o kartach pamięci
Użytkownik może kupić karty pamięci u sprzedawcy produktów
elektronicznych lub zakupić fabrycznie załadowane
oprogramowanie firmy Garmin do obsługi map
(www.garmin.com/trip_planning). Karty pamięci można używać
nie tylko do przechowywania map i zapisywania danych, ale
Załącznik
25
Indeks
A
adresy, wyszukiwanie 9
akcesoria 25
aktualizowanie
mapy 22, 23
oprogramowanie 22, 23
aktualna pozycja 10
aktywny asystent pasa ruchu 4
alerty 2
dźwięk 21
punkty alarmowe 21
alerty dla kierowcy 2, 3, 18
alerty punktów alarmowych, ustawienia 21
Aplikacja Watch Link 17
automatyczna głośność, włączanie 2
B
bateria
ładowanie 1, 22, 24
maksymalizowanie 24
problemy 24
bezpiecznik, wymiana 24
C
cele 20. Patrz pozycje
przybycie 4
czyszczenie ekranu dotykowego 23
czyszczenie urządzenia 23
D
dane techniczne 22
długość i szerokość geograficzna 9
dom
dzwonienie 14
edytowanie pozycji 4
jazda do 4
numer telefonu 14
dziennik podróży, wyświetlanie 12
dźwięk, punkty alarmowe 21
E
edytowanie, zapisane podróże 19
ekran, jasność 2
F
Foursquare 9
G
kamery monitorujące prędkość 3
kamery monitorujące przejazd na czerwonym
świetle 3
karta microSD 1, 25
karta pamięci 1, 25
instalacja 25
klawiatura
język 21
układ 21
kompleksy 8
komputer, łączenie 25
kradzież, unikanie 23
kształtowanie trasy 5
L
lista zwrotów 4
LiveTrack 18
Ł
ładowanie urządzenia 1, 22, 24
łączenie 22
M
mapy 3, 10, 11, 20
aktualizowanie 22, 23
motyw 20
narzędzia 2, 11
pole danych 4, 11, 12
stopień szczegółowości 20
symbole 4
warstwy 12
wyświetlanie tras 2, 4
zakup 25
montowanie, zdejmowanie 24
montowanie urządzenia
przyssawka 1, 24
samochód 1
wyjmowanie z uchwytu 24
myTrends, trasy 6
N
narzędzia, mapy 11
następny zwrot 4
nawigacja 4, 5, 8
bezdroże 7
ustawienia 20
nawigacja po bezdrożach 7
numer identyfikatora 21
O
Garmin Connect 12
Garmin Express 23
aktualizowanie oprogramowania 23
Gdzie jestem? 10
geocaching 9
głośność, regulowanie 2
GPS 1, 25
objazdy 6
odbieranie połączeń 14
odłączanie, Urządzenie Bluetooth 15
opłaty, unikanie 6
oprogramowanie
aktualizowanie 22, 23
wersja 21
ostatnio znalezione pozycje 10
H
P
historia podróży 21
I
identyfikator urządzenia 21
ikony 2
pasek stanu 1
informacje o podróży 11
resetowanie 12
wyświetlanie 11
J
jasność 2
jazda do domu 4
język
głos 21
klawiatura 21
K
kamery
czerwone światło 3
prędkość 3
kamery drogowe, wyświetlanie 20
26
paliwo, stacje 10
parking 4, 8, 9
ostatnie miejsce 5
parowanie urządzenia 2
odłączanie 15
telefon 12, 24
zegarek 17
pasek wyszukiwania 7
photoLive 20
pies, śledzenie 2
planowanie podróży 19
edytowanie podróży 19
punkty kształtowania 19
pliki, przesyłanie 25
Podręcznik użytkownika 17
pogoda 18
radar 19
warunki drogowe 19
polecenia głosowe 16
aktywowanie 17
fraza aktywacji 16
nawigacja z użyciem 17
porady dot. korzystania 17
połączenia 14
dom 14
historia 14
kontakty 14
nawiązywanie 14
odbieranie 14
wybieranie 14
pomoc techniczna 17
powiadomienia 13–15
pozycja 8
pozycje 9, 20
aktualna 10
dzwonienie 14
kompleksy 8
ostatnio znalezione 10
symulowane 21
wyszukiwanie 7, 9
zapisywanie 10
Przed tobą 11
dostosowywanie 11
przewody zasilające 22
pojazd 1
wymiana bezpiecznika 24
przewód zasilający z gniazda zapalniczki 1
przycisk zasilania 1
przyciski na ekranie 2
przyssawka 24
przywracanie ustawień 22
punkty szczególne (POI) 7–9
kompleksy 8
R
resetowanie
dane podróży 12
urządzenie 24
rozmowy przez zestaw głośnomówiący 13, 15
rozmowy telefoniczne 14
odbieranie 14
wybieranie 14
wybieranie głosowe 14
wyciszanie 14
rozpoznawanie mowy 16
rozwiązywanie problemów 24
S
skróty
dodawanie 10
usuwanie 10
skrzyżowania, wyszukiwanie 9
służby ratownicze 10
Smartphone Link 13, 15, 16
łączenie 12, 15
wyłączanie połączeń 15
spis telefonów 14
sterowanie głosem 17
porady 17
subskrypcje, usługi Garmin Live 13
sygnały satelitarne
odbieranie 1
wyświetlanie 25
symulowane pozycje 21
szybkie wyszukiwanie 7
T
technologia Bluetooth 12–14, 24
odłączanie urządzenia 15
parowanie z telefonem 12
ustawienia 21
wyłączanie połączeń 15
zarządzanie telefonami 15
telefon
odłączanie 15
parowanie urządzenia 12, 24
trasy 3
dodawanie punktu 5, 19
kształtowanie 5
myTrends 6
obliczanie 6
Indeks
przerywanie 6
rozpoczynanie 3, 8
sugerowane 6
tryb obliczania 19, 20
wyświetlanie na mapie 4
TripAdvisor 9
tryb snu 1
U
udostępnianie, LiveTrack 18
Umowy licencyjne 21
unikane 6
cechy dróg 6
droga 6, 7
obszar 6, 7
opłaty 6
usuwanie 7
wyłączanie 7
USB, odłączanie 25
usługi Garmin Live, subskrypcja 13
Usługi Garmin Live 13
ustawienia 20, 21
ustawienia czasu 21
ustawienia wyświetlania 21
usuwanie
podróże 19
sparowane urządzenie Bluetooth 15
utrudnienia drogowe 12, 16, 21
dodawanie subskrypcji 16
kamery 20
mapa 12, 16
odbiornik 16
wypadki 12, 16
wyszukiwanie opóźnień 12, 16
zmień trasę 6
W
warstwy mapy, dostosowywanie 12
warunki drogowe, pogoda 19
Watch Link 5, 17, 18
Wi‑Fi 21, 22
widok mapy
2D 12
3D 12
widok mapy 2D 12
widok mapy 3D 12
wskazówki 4
wskazówki dojazdu 4
wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia 23
współrzędne 9
wybieranie 14
wyciszanie, dźwięk 17
wyszukiwanie pozycji. 7–9, 13 Patrz też
pozycje
adresy 9
kategorie 7
miasta 9
skrzyżowania 9
współrzędne 9
Z
zapisane pozycje 19
edytowanie 10
kategorie 10
usuwanie 10
zapisywanie, aktualna pozycja 10
zdejmowanie uchwytu 24
zmiana przeszukiwanego obszaru 8
zrzuty ekranowe 21
Indeks
27
support.garmin.com
Lipiec 2018
190-02434-40_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising