Garmin | DriveTrack™ 71 | Operating instructions | Garmin DriveTrack™ 71 Návod k obsluze

Garmin DriveTrack™ 71 Návod k obsluze
GARMIN DRIVETRACK 71
™
Návod k obsluze
© 2018 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost
Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo
organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin , logo společnosti Garmin ANT+ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Tyto ochranné známky nelze
používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
®
Garmin DriveTrack™, Garmin Express™, myTrends™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného
souhlasu společnosti Garmin.
Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc. Apple a Mac jsou ochranné známky společnosti Apple Inc registrované v USA a dalších zemích. Značka slova Bluetooth a loga jsou
majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití této značky nebo loga společností Garmin podléhá licenci. Foursquare je ochranná známka společnosti Foursquare Labs, Inc. v USA
a dalších zemích. microSD a logo microSDHC jsou ochranné známky společnosti SD-3C, LLC. TripAdvisor je registrovaná ochranná známka společnosti TripAdvisor LLC. Windows , Windows
NT , Windows Vista a Windows XP jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Wi‑Fi je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi
Alliance.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Tento produkt obdržel certifikaci ANT+ . Seznam kompatibilních produktů a aplikací naleznete na adrese www.thisisant.com/directory.
®
Obsah
Aktivace zvukových upozornění pro řidiče ................................. 3
Kamery na semaforech a rychlostní radary ................................ 3
Hledání křižovatky .................................................................. 8
Hledání města ........................................................................ 8
Hledání polohy pomocí souřadnic ......................................... 8
Foursquare ................................................................................. 8
Připojení k účtu Foursquare ................................................... 9
Vyhledání bodů zájmu pomocí služby Foursquare ................ 9
Zobrazení podrobností o poloze Foursquare ......................... 9
Registrace polohy v aplikaci Foursquare ............................... 9
TripAdvisor® ............................................................................... 9
Hledání bodů zájmu aplikace TripAdvisor ............................. 9
Zobrazení naposledy nalezených pozic ..................................... 9
Vymazání seznamu naposledy nalezených poloh ................. 9
Zobrazení aktuálních informací o poloze .................................... 9
Vyhledání záchranných složek a paliva ................................. 9
Získání popisu trasy do aktuální polohy ................................ 9
Přidání zkratky ............................................................................ 9
Odebrání zkratky .................................................................... 9
Ukládání poloh ............................................................................ 9
Uložení polohy ....................................................................... 9
Uložení aktuální polohy .......................................................... 9
Úprava uložené polohy .......................................................... 9
Přiřazení kategorií k uložené poloze .................................... 10
Odstranění oblíbené polohy ................................................. 10
Navigace k cíli................................................................. 3
Používání mapy............................................................ 10
Začínáme......................................................................... 1
Garmin DriveTrack 71 – přehled zařízení ................................... 1
Upevnění a napájení zařízení Garmin DriveTrack ve vozidle .... 1
Zapnutí nebo vypnutí zařízení .................................................... 1
Příjem signálů GPS .................................................................... 1
Ikony stavové lišty ....................................................................... 1
Používání tlačítek na displeji ...................................................... 1
Úprava hlasitosti ......................................................................... 2
Aktivace automatické hlasitosti .............................................. 2
Používání mixéru zvuku ......................................................... 2
Nastavení jasu obrazovky ........................................................... 2
Sledování psů................................................................. 2
Příjem dat z přenosného zařízení ............................................... 2
Sledování psů ............................................................................. 2
Ikony stavu psa ...................................................................... 2
Zobrazení psů na mapě .............................................................. 2
Zobrazení topografické mapy ..................................................... 2
Asistenční funkce a upozornění pro řidiče.................. 2
Trasy ........................................................................................... 3
Zahájení trasy ............................................................................. 3
Zahájení trasy s použitím mapy ............................................. 3
Cesta domů ............................................................................ 3
Vaše trasa na mapě .................................................................... 3
Navigace aktivními pruhy ....................................................... 4
Sledování odboček a změn směru jízdy ................................ 4
Zobrazení celé trasy na mapě ............................................... 4
Příjezd do cíle ............................................................................. 4
Parkování v blízkosti cíle ....................................................... 4
Vyhledání vaší polohy pomocí hodinek Garmin .................... 4
Nalezení posledního parkovacího místa ................................ 5
Změna aktivní trasy .................................................................... 5
Přidání pozice k trase ............................................................ 5
Tvarování trasy ...................................................................... 5
Použití objížďky ......................................................................5
Změna režimu pro výpočet trasy ............................................ 5
Zastavení trasy ........................................................................... 5
Používání navržených tras ......................................................... 5
Objížďka zpoždění, mýtného a oblastí ....................................... 6
Objížďka zpoždění na trase ................................................... 6
Vyhnout se placeným silnicím ................................................ 6
Vyhnout se použití dálniční známky ...................................... 6
Funkce vyhnutí se silnicím ..................................................... 6
Objížďka nízkoemisních zón .................................................. 6
Vlastní objížďky ......................................................................6
Navigace mimo silnice ................................................................ 6
Vyhledávání a ukládání poloh....................................... 6
Body zájmu ................................................................................. 7
Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání .............. 7
Hledání pozice podle kategorie .................................................. 7
Vyhledávání v kategorii .......................................................... 7
Navigace k bodům zájmu uvnitř budovy ................................ 7
Výsledky hledání polohy ............................................................. 7
Výsledky vyhledávání polohy na mapě .................................. 8
Změna oblasti vyhledávání ......................................................... 8
Parkoviště ................................................................................... 8
Vyhledání parkování v blízkosti aktuální polohy .................... 8
Vyhledání parkování v blízkosti určené polohy ...................... 8
Vysvětlení parkovacích barev a symbolů ............................... 8
Nástroje pro hledání ................................................................... 8
Hledání adresy ....................................................................... 8
Obsah
Nástroje mapy ........................................................................... 10
Zobrazení nástroje mapy ..................................................... 10
Povolit nástroje mapy ........................................................... 10
Po cestě .................................................................................... 10
Zobrazení nadcházejících poloh .......................................... 10
Přizpůsobení kategorií Po cestě .......................................... 10
Informace o cestě ..................................................................... 11
Zobrazení dat cesty na mapě .............................................. 11
Zobrazení stránky Informace o cestě ................................... 11
Zobrazení protokolu cesty .................................................... 11
Vynulování informací o cestě ............................................... 11
Zobrazení nadcházející dopravy .............................................. 11
Zobrazení dopravy na mapě ................................................ 11
Vyhledávání dopravních nehod ........................................... 11
Přizpůsobení mapy ................................................................... 11
Přizpůsobení vrstev mapy .................................................... 11
Změna datového pole mapy ................................................ 11
Změna perspektivy mapy ..................................................... 11
Služby Live, dopravní informace a funkce
Smartphone .................................................................. 11
Párování s telefonem a připojení k aplikaci Smartphone Link .. 12
Ikony stavu funkce Bluetooth .................................................... 12
Služby Garmin Live ................................................................... 12
Předplatné služeb Garmin Live ............................................ 12
Odeslání polohy ze smartphonu do zařízení ............................ 12
Smart oznámení ....................................................................... 12
Přijímání oznámení .............................................................. 13
Zobrazení seznamu oznámení ............................................ 13
Volání pomocí sady handsfree ................................................. 13
Uskutečnění hovoru ............................................................. 13
Příjem hovoru ....................................................................... 13
Použití historie volání ........................................................... 13
Používání možností v průběhu hovoru ................................ 13
Uložení telefonního čísla domů ........................................... 14
Nastavení funkcí Bluetooth v zařízení Apple ............................ 14
Připojení k aplikaci Smartphone Link na zařízení Apple ...... 14
Deaktivace volání handsfree na zařízení Apple .................. 14
Deaktivace přijímání chytrých oznámení a dat Smartphone
Link na zařízení Apple ......................................................... 14
Nastavení funkcí Bluetooth ve smartphonech se systémem
Android™ .................................................................................. 14
i
Připojení k aplikaci Smartphone Link na smartphonu se
systémem Android ............................................................... 14
Deaktivace funkcí Bluetooth ve smartphonech se systémem
Android ................................................................................. 14
Odpojení zařízení Bluetooth ..................................................... 14
Odstranění spárovaného telefonu ............................................ 14
Doprava ......................................................................... 15
Příjem informací o dopravě v zařízení Smartphone Link .......... 15
Příjem dopravních informací pomocí přijímače dopravních
informací ................................................................................... 15
Předplatné přijímače dopravních informací ......................... 15
Zapnutí možnosti Doprava ........................................................ 15
Zobrazení dopravy na mapě ..................................................... 15
Vyhledávání dopravních nehod ........................................... 15
Hlasový příkaz .............................................................. 15
Nastavení fráze pro aktivaci ..................................................... 15
Aktivace funkce Hlasový příkaz ................................................ 16
Tipy pro funkci Hlasový příkaz .................................................. 16
Zahájení trasy pomocí hlasových příkazů ................................ 16
Ztlumení pokynů ....................................................................... 16
Hlasové ovládání ...................................................................... 16
Konfigurace hlasového ovládání .......................................... 16
Používání hlasového ovládání ............................................. 16
Tipy pro hlasové ovládání .................................................... 16
Používání aplikací........................................................ 16
Prohlížení návodu k obsluze v zařízení .................................... 16
Watch Link ................................................................................ 16
Nastavení Watch Link .......................................................... 16
Přijímání upozornění pro řidiče na hodinkách ..................... 16
LiveTrack .................................................................................. 17
Nastavení sdílení LiveTrack a pozvání sledujících osob ..... 17
Spuštění sdílení LiveTrack ................................................... 17
Zobrazení předpovědi počasí ................................................... 17
Zobrazení počasí poblíž jiného města ................................. 17
Zobrazení meteorologického radaru .................................... 17
Zobrazení upozornění na nepříznivé počasí ....................... 17
Kontrola stavu vozovky ........................................................ 17
Plánovač trasy .......................................................................... 18
Plánování cesty .................................................................... 18
Úprava a změna pořadí pozic na cestě ............................... 18
Objevování atrakcí na vaší cestě ......................................... 18
Změna možností trasování pro cestu ................................... 18
Navigace k uložené cestě .................................................... 18
Úprava a uložení aktivní trasy .............................................. 18
Dopravní kamery photoLive ...................................................... 18
Prohlížení a uložení dopravních kamer photoLive ............... 18
Zobrazení dopravních kamer photoLive na mapě ............... 18
Uložení dopravní kamery ..................................................... 18
Zobrazení předchozích tras a cílů ............................................ 19
Informace o zařízení..................................................... 20
Zobrazení informací o předpisech a údajů o kompatibilitě ....... 20
Technické údaje ........................................................................ 20
Nabíjení zařízení ....................................................................... 20
Údržba zařízení ............................................................. 20
Centrum podpory Garmin ......................................................... 20
Aktualizace map a softwaru ...................................................... 21
Připojení k síti Wi‑Fi ............................................................. 21
Aktualizace map a softwaru prostřednictvím sítě Wi‑Fi ....... 21
Aktualizace map a softwaru pomocí služby Garmin
Express ................................................................................ 21
Péče o zařízení ......................................................................... 22
Čištění vnějšího krytu ........................................................... 22
Čištění dotykové obrazovky ................................................. 22
Zabránění krádeži ................................................................ 22
Vynulování zařízení .................................................................. 22
Vyjmutí zařízení, kolébky a přísavného držáku ........................ 22
Vyjmutí zařízení z kolébky ................................................... 22
Vyjmutí kolébky z přísavného držáku .................................. 22
Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla ........................... 22
Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla ...................... 22
Odstranění problémů................................................... 22
Moji psi se nezobrazují na obrazovce ...................................... 22
Přísavný držák na čelním skle nedrží ....................................... 22
Zařízení nevyhledává satelitní signály. ..................................... 23
Zařízení se ve vozidle nenabíjí ................................................. 23
Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá ........................................ 23
Moje zařízení se nepřipojí k telefonu nebo aplikaci Smartphone
Link ........................................................................................... 23
Aplikace Smartphone Link má vliv na úroveň nabití baterie mého
smartphonu ............................................................................... 23
Dodatek......................................................................... 23
Vložení paměťové karty s mapami a daty ................................ 23
Správa dat ................................................................................ 23
Informace o paměťových kartách ........................................ 23
Připojení zařízení k počítači ................................................. 23
Přenos dat z počítače .......................................................... 23
Odpojení kabelu USB .......................................................... 24
Zobrazení stavu signálu GPS ................................................... 24
Nákup doplňkových map .......................................................... 24
Zakoupení příslušenství ............................................................ 24
Rejstřík.......................................................................... 25
Nastavení Garmin DriveTrack ..................................... 19
Nastavení mapy a vozidla ......................................................... 19
Aktivace map ....................................................................... 19
Nastavení navigace .................................................................. 19
Nastavení režimu výpočtu .................................................... 19
Nastavení simulované polohy .............................................. 19
Nastavení bezdrátové sítě ........................................................ 19
Nastavení podpory řízení .......................................................... 19
Nastavení displeje .................................................................... 19
Nastavení dopravy .................................................................... 20
Nastavení jednotek a času ....................................................... 20
Nastavení času .................................................................... 20
Nastavení jazyka a klávesnice .................................................. 20
Nastavení varovných bodů ....................................................... 20
Nastavení zařízení a soukromí ................................................. 20
Obnovení nastavení ................................................................. 20
ii
Obsah
Začínáme
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
• Aktualizujte software a mapy zařízení (Aktualizace map
a softwaru, strana 21).
• Namontujte zařízení do vozidla a připojte jej ke zdroji
napájení (Upevnění a napájení zařízení Garmin DriveTrack
ve vozidle, strana 1).
• Vyhledejte signály GPS (Příjem signálů GPS, strana 1).
• Upravte hlasitost (Úprava hlasitosti, strana 2) a jas displeje
(Nastavení jasu obrazovky, strana 2).
• Navigujte do cíle (Zahájení trasy, strana 3).
Garmin DriveTrack 71 – přehled zařízení
À
Á
Â
Ã
Zapínací tlačítko
Napájecí a datový port USB
Slot pro mapovou a paměťovou kartu
Mikrofon pro funkci Hlasový příkaz nebo volání handsfree
Upevnění a napájení zařízení Garmin
DriveTrack ve vozidle
VAROVÁNÍ
Tento produkt obsahuje lithiovou baterii. Aby se zabránilo
možnosti úrazu nebo poškození produktu způsobenému
vystavením baterie extrémnímu teplu, neponechávejte přístroj
na přímém slunečním světle.
Než začnete zařízení používat v provozu na baterie, měli byste
je nabít.
1 Napájecí kabel do vozidla À zapojte do portu USB na
zařízení.
Zapnutí nebo vypnutí zařízení
• Zařízení zapnete stisknutím zapínacího tlačítka nebo
připojením zařízení k napájení.
• Chcete-li zařízení uvést do úsporného režimu, stiskněte na
zapnutém zařízení zapínací tlačítko.
V úsporném režimu je obrazovka vypnutá a zařízení využívá
pouze malé množství energie, ale je okamžitě připraveno
k použití.
TIP: Zařízení můžete nabít rychleji, pokud jej během nabíjení
přepnete do úsporného režimu.
• Chcete-li zařízení zcela vypnout, stiskněte a podržte zapínací
tlačítko, dokud se na obrazovce nezobrazí výzva, a poté
vyberte možnost Vypnout.
Výzva se zobrazí po pěti sekundách. Pokud zapínací tlačítko
uvolníte před zobrazením výzvy, zařízení vstoupí do
úsporného režimu.
Příjem signálů GPS
Když zapnete navigační zařízení, musí přijímač GPS shromáždit
data satelitů a stanovit aktuální polohu. Čas požadovaný pro
vyhledání družicových signálů se liší v závislosti na několika
faktorech, např. jak daleko se nacházíte od místa, kde jste
naposledy použili navigační zařízení, zda máte jasný výhled na
nebe, a na době od posledního použití navigačního zařízení. Při
prvním zapnutí navigačního zařízení může vyhledání
družicových signálů trvat několik minut.
1 Zapněte přístroj.
2 Počkejte, až zařízení nalezne satelity.
3 V případě potřeby vezměte přístroj do otevřeného prostoru,
dál od vysokých budov a stromů.
Ikona
na stavové liště udává sílu signálu. Když je síla
signálu alespoň do poloviny, je zařízení připraveno k navigaci.
Ikony stavové lišty
Stavová lišta se nachází v horní části hlavního menu. Ikony na
stavové liště zobrazují informace o funkcích v zařízení. Volbou
některých ikon lze změnit nastavení nebo zobrazit další
informace.
Stav signálu GPS. Přidržením si zobrazíte přesnost GPS
a informace o vyhledaných satelitech (Zobrazení stavu
signálu GPS, strana 24).
Stav technologie Bluetooth . Výběrem zobrazíte možnost
Nastavení Bluetooth (Nastavení bezdrátové sítě,
strana 19).
®
Síla signálu Wi-Fi. Vyberte, pokud chcete změnit nastavení
Wi-Fi (Nastavení bezdrátové sítě, strana 19).
Připojeno pro volání handsfree. Výběrem uskutečníte hovor
(Volání pomocí sady handsfree, strana 13).
Aktuální čas. Po výběru můžete nastavit čas (Nastavení
času, strana 20).
Úroveň nabití baterie.
Sdílení dat LiveTrack. Na ikoně se zobrazuje počet lidí
pozvaných ke sledování. Stisknutím otevřete aplikaci
LiveTrack (LiveTrack, strana 17).
2 Zatlačte držák Á do úchytu na přísavném držáku Â, dokud
3
4
5
6
nezaklapne na místo.
Přitiskněte přísavný držák na čelní sklo a současně otočte
páčku à dozadu směrem k čelnímu sklu.
Vložte jazýček na horní části držáku do slotu na zadní straně
zařízení.
Zatlačte spodní část držáku do zařízení, dokud nezaklapne.
Druhý konec napájecího kabelu do vozidla zapojte do
elektrické zásuvky ve vozidle.
Začínáme
Stav Smartphone Link. Stisknutím se připojíte k aplikaci
Smartphone Link, která vám umožní přijímat aktuální
dopravní informace a další služby Live (Párování
s telefonem a připojení k aplikaci Smartphone Link,
strana 12).
Teplota. Výběrem zobrazíte předpověď počasí (Zobrazení
předpovědi počasí, strana 17).
Používání tlačítek na displeji
Tlačítka na displeji umožňují procházet stránkami, menu
a možnostmi menu v zařízení.
• Volbou tlačítka
se vrátíte na předchozí obrazovku menu.
1
• Podržením tlačítka
se rychle vrátíte do hlavního menu.
• Volbou tlačítka nebo můžete procházet v seznamech
nebo menu.
• Podržením tlačítka nebo umožníte rychlejší procházení.
• Volbou tlačítka
zobrazíte kontextové menu možností pro
aktuální obrazovku.
Ikony stavu psa
Ikony indikují stav a polohu vašich psů.
Sedí
Běží
Na stopě
Úprava hlasitosti
U stromu
1 Vyberte možnost Hlasitost.
2 Vyberte možnost:
Neznámý*
• Pomocí posuvníku upravte hlasitost.
• Volbou možnosti zařízení ztlumíte.
• Volbou možnosti otevřete další možnosti.
Aktivace automatické hlasitosti
Zařízení může automaticky zvýšit nebo snížit hlasitost podle
úrovně šumu na pozadí.
1 Vyberte možnost Hlasitost > .
2 Vyberte možnost Automatická hlasitost.
Používání mixéru zvuku
Mixér zvuku můžete použít k nastavení úrovní hlasitosti pro
různé typy zvukových formátů, jako jsou navigační pokyny nebo
telefonní hovory. Úroveň každého typu zvukového formátu je
procentem hlavní hlasitosti.
1 Zvolte možnost Hlasitost.
2 Vyberte možnost > Mixér zvuku.
3 Pomocí posuvníku nastavte hlasitost pro každý typ
zvukového formátu.
Nastavení jasu obrazovky
1 Vyberte možnost Nastavení > Displej > Jas.
2 Pomocí posuvníku upravte jas.
Sledování psů
Funkce pro sledování psů umožňují zobrazovat informace
vysílané přenosným zařízením ve vašem zařízení Garmin
DriveTrack 71. Můžete navigovat ke svým psům, zobrazit jejich
aktuální stav a polohu a sledovat vzdálenost, kterou urazili.
Příjem dat z přenosného zařízení
Než budete moci přijímat data, musíte v přenosném zařízení
zapnout vysílání. Další informace naleznete v návodu k obsluze
pro přenosné zařízení.
Umístěte přenosné zařízení do vzdálenosti 3 m (10 stop) od
zařízení Garmin DriveTrack.
TIP: Zařízení Garmin DriveTrack může v jeden okamžik
přijímat data z jednoho kompatibilního přenosného zařízení.
Pokud nechcete přijímat data z některých přenosných
zařízení, zůstaňte od nich ve vzdálenosti více než 3 m
(10 stop), nebo v nich vypněte vysílání.
Zařízení se připojují a synchronizují automaticky. Pokud zařízení
Garmin DriveTrack přijímá data z kompatibilního přenosného
zařízení, v hlavní nabídce se zobrazí ikona
.
Sledování psů
1 Vyberte možnost Psi.
Psi připojení k přenosnému zařízení se zobrazí na
obrazovce.
2 Vyberte psa.
Na mapě se zobrazí poloha psa a záznam prošlé trasy.
3 Pro navigaci ke psovi vyberte možnost Jet!.
2
Slabá baterie v obojku
Ztráta připojení k obojku
Obojek ztratil signál GPS
*Ikona neznámého stavu indikuje, že obojek nezachytil satelitní
signál a přenosné zařízení nemůže určit polohu psa.
Zobrazení psů na mapě
1 Během zobrazení mapy vyberte libovolné místo na mapě.
2 Vyberte ikonu .
Zařízení upraví přiblížení mapy tak, aby byli na obrazovce
zobrazeni všichni psi.
Zobrazení topografické mapy
Na mapě vyberte možnost > Topo mapa.
TIP: Pokud není nástroj Topo mapa v menu nástroje mapy,
je možné jej přidat (Povolit nástroje mapy, strana 10).
Asistenční funkce a upozornění pro
řidiče
UPOZORNĚNÍ
Funkce upozornění pro řidiče a rychlostních limitů slouží pouze
pro informaci a nezbavují vás odpovědnosti za dodržování
rychlostních limitů uvedených na značkách a pravidel bezpečné
jízdy za každých okolností.Společnost Garmin nepřejímá
žádnou odpovědnost za jakékoli dopravní pokuty nebo soudní
předvolání, která obdržíte z důvodu nedodržování platných
dopravních předpisů a značek.
®
Zařízení poskytuje funkce, které vás podporují v bezpečnější
jízdě a zvyšují efektivitu i při jízdě ve známé oblasti. Zařízení
přehraje zvukový tón nebo zprávu a zobrazí informace pro
každé upozornění. Některé typy upozornění pro řidiče umožňují
aktivovat nebo deaktivovat zvukový tón. Všechna upozornění
nejsou dostupná ve všech oblastech.
Školy: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost a rychlostní
limit (je-li k dispozici) pro blížící se školu nebo oblast, kde se
pohybují děti školního věku.
Snížení rychlostního limitu: Zařízení přehraje tón a zobrazí
snížení rychlostního limitu, abyste se mohli připravit na
snížení rychlosti jízdy.
Rychlostní limit překročen: Zařízení přehraje tón a zobrazí
červenou hranici na ikoně rychlostního limitu, pokud
překročíte stanovený rychlostní limit pro příslušnou silnici.
Změna omezení rychlosti: Zařízení přehraje tón a zobrazí
blížící se rychlostní limit, abyste se mohli připravit na změnu
rychlosti jízdy.
Špatný směr na jednosměrné ulici: Zařízení přehraje zprávu
a zobrazí varování přes celou obrazovku, pokud jedete
špatným směrem v jednosměrné ulici. Okraje obrazovky se
zobrazí červeně a výstraha zůstane v horní části obrazovky,
dokud neopustíte jednosměrnou ulici nebo nezměníte směr
jízdy.
Sledování psů
Železniční přejezd: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost
k blížícímu se železničnímu přejezdu.
Zvířata přecházející vozovku: Zařízení přehraje tón a zobrazí
vzdálenost k blížícímu se místu, kde zvířata přecházejí
vozovku.
Zatáčky: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost k zatáčce
na silnici.
Hustý provoz: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost
k místu s hustým provozem, pokud se k němu blížíte vyšší
rychlostí. Aby bylo možné tuto funkci používat, musí zařízení
přijímat dopravní informace (Doprava, strana 15).
Varování před únavou: Zařízení přehraje tón a doporučí vám
zastavit na odpočívadle, pokud jste jeli více než dvě hodiny
bez zastavení.
Aktivace zvukových upozornění pro řidiče
Některé typy upozornění pro řidiče umožňují aktivovat nebo
deaktivovat zvukový tón. Vizuální upozornění se zobrazuje,
i když je zvukový tón deaktivován.
1 Vyberte možnost Nastavení > Podpora řízení > Zvuková
upozornění pro řidiče.
2 Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka vedle jednotlivých
příjemců.
Kamery na semaforech a rychlostní radary
OZNÁMENÍ
Společnost Garmin neodpovídá za přesnost nebo za následky
používání databází kamer na semaforech nebo rychlostních
kamer.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech regionech
nebo modelech produktu.
Informace o polohách kamer na semaforech a rychlostních
radarů jsou dostupné v některých oblastech a modelech
produktů. Zařízení vás upozorní, když se blížíte k nahlášenému
rychlostnímu radaru nebo kameře na semaforu.
• Aktuální údaje o kamerách na semaforech a bezpečnostních
kamerách jsou poskytována prostřednictvím předplatného
služeb Garmin Live v aplikaci Smartphone Link (Služby
Garmin Live, strana 12).
• Chcete-li mít k dispozici aktualizovanou databázi umístění
semaforových kamer a kamerových radarů, musí mít vaše
zařízení aktivní předplatné pro stahování a ukládání údajů
z bezpečnostních kamer. Přejděte na webovou stránku
garmin.com/speedcameras a zkontrolujte dostupnost
a kompatibilitu nebo zakupte předplatné či jednorázovou
aktualizaci. Kdykoli si můžete zakoupit nový region nebo
rozšířit stávající předplatné.
POZNÁMKA: V některých oblastech obsahují některé
produktové balíčky předem nahrané údaje o kamerách na
semaforech a rychlostních radarech. Pro aktualizace těchto
údajů není nutné předplatné.
• K aktualizaci databáze kamer uložené ve vašem zařízení
můžete použít software Garmin Express™ (garmin.com
/express). Zařízení byste měli často aktualizovat, abyste
přijímali nejaktuálnější informace o kamerách.
Navigace k cíli
Trasy
Trasa je cesta z vaší aktuální polohy do jednoho nebo více cílů.
• Zařízení vypočítá doporučenou trasu do vašeho umístění na
základě nastavených preferencí, jako je například režim
výpočtu trasy (Změna režimu pro výpočet trasy, strana 5)
Navigace k cíli
a objížděk (Objížďka zpoždění, mýtného a oblastí,
strana 6).
• Navigaci do vašeho cíle můžete zahájit rychle pomocí
doporučené trasy nebo můžete zvolit trasu alternativní
(Zahájení trasy, strana 3).
• Pokud jsou k dispozici specifické cesty, které byste chtěli
použít nebo kterým se chcete vyhnout, trasu lze také upravit
(Tvarování trasy, strana 5).
• Na trase můžete přidat více cílů (Přidání pozice k trase,
strana 5).
Zahájení trasy
1 Vyberte možnost Kam vést? a vyhledejte polohu
(Vyhledávání a ukládání poloh, strana 6).
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li navigovat pomocí doporučené trasy, vyberte
možnost Jet!.
• Pokud chcete zvolit alternativní trasu, vyberte možnost
a zvolte trasu.
Napravo od mapy se zobrazí alternativní trasy.
• Chcete-li upravit směr trasy, vyberte možnost > Upravit
trasu a přidejte tvarovací body na trase (Tvarování trasy,
strana 5).
Zařízení vypočítá trasu do dané polohy a povede vás pomocí
hlasových výzev a informací na mapě (Vaše trasa na mapě,
strana 3). Několik sekund se na okraji mapy bude zobrazovat
náhled hlavních silnic.
Pokud potřebujete zastavit v dalších cílech, můžete jejich polohy
přidat na trase (Přidání pozice k trase, strana 5).
Zahájení trasy s použitím mapy
Trasu můžete zahájit výběrem polohy z mapy.
1 Vyberte možnost Mapa.
2 Přetáhněte a přibližte mapu tak, aby zobrazovala oblast,
kterou chcete prohledat.
3 V případě potřeby výběrem ikony filtrujte zobrazené body
zájmu podle kategorie.
Na mapě se zobrazí značky poloh ( nebo modrá tečka).
4 Vyberte možnost:
• Vyberte značku polohy.
• Vyberte bod, například ulici, křižovatku nebo polohu
adresy.
5 Vyberte možnost Jet!.
Cesta domů
Při prvním spuštění trasy domů vás zařízení vyzve, abyste
zadali domovskou destinaci.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Domů.
2 V případě potřeby zadejte domovskou destinaci.
Úprava domovské destinace
1 Vyberte možnost Kam vést? >
destinaci.
2 Zadejte domovskou destinaci.
> Nastavit dom.
Vaše trasa na mapě
Během cesty vás zařízení navádí do cíle prostřednictvím
hlasových upozornění a informací na mapě. Pokyny k dalšímu
odbočení nebo sjezdu či jiným akcím se zobrazují v horní části
mapy.
3
• Když se přiblížíte k některému cíli, zařízení vás automaticky
vyzve k vyhledání parkování. Vyberte Ano, pokud chcete
vyhledat parkovací místo v blízkosti (Parkování v blízkosti
cíle, strana 4).
• Pokud potřebujete zaparkovat nebo zastavit ve větší
vzdálenosti od vašeho cíle, můžete pokračovat do cíle pěšky
s použitím zařízení Garmin DriveTrack nebo kompatibilních
hodinek Garmin s aplikací Connect IQ™ (Vyhledání vaší
polohy pomocí hodinek Garmin, strana 4).
• Když zastavíte v cíli, zařízení automaticky ukončí trasu.
Pokud zařízení automaticky nedetekuje, že jste dorazili do
cíle, můžete trasu ukončit vybráním možnosti Ukončit.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Další akce na trase. Ukazuje další odbočku, výjezd nebo další akci
a jízdní pruh, ve kterém byste měli jet, je-li dostupný.
Vzdálenost k další akci.
Název ulice nebo výjezdu mající spojitost s další akcí.
Zvýrazněná trasa na mapě
Další akce na trase. Šipky na mapě ukazují polohu blížících se akcí.
Rychlost vozidla.
Název silnice, po které jedete.
Odhadovaná doba příjezdu.
TIP: Zobrazené informace můžete změnit stisknutím tohoto pole
(Změna datového pole mapy, strana 11).
Navigace aktivními pruhy
Když se blížíte k odbočce, výjezdu nebo křižovatce na trase,
vedle mapy se zobrazí podrobná simulace silnice, pokud je
dostupná. Barevná čára À označuje správný pruh pro odbočení.
Parkování v blízkosti cíle
Zařízení vám pomůže najít parkovací místo v blízkosti vašeho
cíle. Když se přiblížíte k některému cíli, zařízení vás automaticky
vyzve k vyhledání parkování.
1 Vyberte možnost:
• Když vás zařízení vyzve, můžete vybráním možnosti Ano
vyhledat parkování v blízkosti.
• Pokud vás zařízení nevyzve, vyberte Kam vést? >
Kategorie > Parkoviště a vyberte > Cíle.
2 Vyberte možnost Filtrovat parkování a vyberte jednu nebo
více kategorií pro filtrování parkování podle dostupnosti, typu,
ceny nebo způsobu platby (volitelné).
POZNÁMKA: Podrobné parkovací informace nejsou
dostupné ve všech oblastech a pro všechna parkoviště.
3 Vyberte polohu parkoviště a zvolte možnost Jet! > Přidat
jako další zastávku.
Zařízení vás bude navigovat na parkoviště.
Po zaparkování vozidla můžete pokračovat do cíle pěšky
s použitím vašeho zařízení Garmin DriveTrack nebo
kompatibilních hodinek Garmin s aplikací Connect IQ (Vyhledání
vaší polohy pomocí hodinek Garmin, strana 4). Vaše zařízení
nebo hodinky Garmin vás mohou rovněž navést zpět
k parkovacímu místu, když se vracíte k vozidlu (Nalezení
posledního parkovacího místa, strana 5).
Vyhledání vaší polohy pomocí hodinek Garmin
Sledování odboček a změn směru jízdy
Při navigování trasy můžete sledovat blížící se odbočky, změny
jízdních pruhů nebo změny směru jízdy pro vaši trasu.
1 Na stránce s mapou vyberte možnost:
• Chcete-li při navigaci sledovat blížící se odbočky a změny
směru jízdy, vyberte možnost > Odbočky.
Nástroj mapy zobrazí další čtyři odbočky nebo změny
směru jízdy. Tento seznam se při navigaci trasy
automaticky aktualizuje.
• Chcete-li zobrazit úplný seznam odboček a změn směru
jízdy pro celou trasu, vybere textový pruh v horní části
mapy.
2 Vyberte odbočku nebo změnu směru jízdy (volitelné).
Zobrazí se podrobné informace. Je-li k dispozici, zobrazí se
obrázek křižovatky pro křižovatky na hlavních silnicích.
Před použitím této funkce je potřeba nastavit aplikaci Watch
Link (Nastavení Watch Link, strana 16).
Kompatibilní hodinky Garmin vám umožní použití navigaci od
vašeho vozidla k cíli, nebo od cíle zpátky k vašemu vozidlu. Tato
funkce je zvlášť užitečná, pokud potřebujete vyhledat polohu na
rozlehlé lokaci nebo pokud potřebujete parkovat dál od vašeho
cíle a dojít na místo pěšky.
POZNÁMKA: Technologie GPS vyžaduje nezastíněný výhled
na oblohu. Aplikace Watch Link nemusí být schopná zajistit
navigaci pro interiérové lokace, jako jsou nákupní centra nebo
letiště.
1 Na hodinkách spusťte aplikaci Watch Link a vyberte možnost
Najít můj cíl.
Hodinky zachytí signál GPS a začnou vás navigovat
k vašemu cíli.
2 Jděte směrem k cíli.
Zobrazení celé trasy na mapě
1 Během jízdy podle navigace vyberte libovolné místo na
mapě.
2 Vyberte ikonu
.
Příjezd do cíle
Když se budete blížit cíli, zařízení vám poskytne informace,
které vám pomohou dokončit vaši trasu.
• Ikona označuje polohu vašeho cíle na mapě a hlasová
výzva vás informuje, že se blížíte k cíli.
4
Navigace k cíli
Indikátor cíle À zobrazuje směr k vašemu cíli vzhledem ke
směru, jakým se pohybujete Á. Když se indikátor cíle
zobrazuje v horní části kruhu, jdete správným směrem k cíli.
Pod kruhem se zobrazuje zbývající vzdálenost k vašemu cíli
Â. Ukazatel průběhu à indikuje průběh cesty k vašemu cíli.
Nalezení posledního parkovacího místa
Když odpojíte zařízení Garmin DriveTrack od napájení ve
vozidle, uloží si aktuální polohu jako parkovací místo. Pokud
máte nakonfigurovanou aplikaci Watch Link, zařízení odešle
polohu parkovacího místa do kompatibilních hodinek Garmin
(Nastavení Watch Link, strana 16). Zpátky na parkovací místo
můžete navigovat s použitím zařízení Garmin DriveTrack nebo
aplikace Watch Link v hodinkách.
TIP: Pokud máte zařízení Garmin DriveTrack připojené
k elektrické zásuvce s vypínačem, uloží zařízení vaši parkovací
polohu při každém vypnutí vozidla. Pokud je zařízení připojeno
k elektrické zásuvce bez vypínače, je pro uložení parkovacího
místa potřeba odpojit napájecí kabel do vozidla.
• Na zařízení Garmin DriveTrack vyberte možnost Aplikace >
Poslední místo > Jet!.
• Na hodinkách spusťte aplikaci Watch Link, vyberte možnost
Najít můj vůz a jděte směrem k parkovacímu místu.
Indikátor cíle À zobrazuje směr k vašemu cíli vzhledem ke
směru, jakým se pohybujete Á. Když se indikátor cíle
zobrazuje v horní části kruhu, jdete správným směrem k cíli.
Pod kruhem se zobrazuje zbývající vzdálenost k vašemu cíli
Â. Ukazatel průběhu à indikuje průběh cesty k vašemu cíli.
Změna aktivní trasy
Přidání pozice k trase
Abyste mohli k trase přidat pozici, musí probíhat navigace po
trase (Zahájení trasy, strana 3).
Polohy můžete přidat do střední části trasy nebo na její konec.
Jako další cíl na trase můžete například přidat čerpací stanici.
TIP: Při vytváření složitých tras s větším množstvím cílů či
plánovaných zastávek můžete využít plánovač trasy a trasu
naplánovat, naprogramovat a uložit (Plánování cesty,
strana 18).
1 Na mapě vyberte možnost > Kam vést?.
2 Vyhledejte pozici (Vyhledávání a ukládání poloh, strana 6).
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost Jet!.
5 Vyberte možnost:
• Pokud chcete určitou pozici přidat jako další cíl na trase,
vyberte možnost Přidat jako další zastávku.
• Pokud chcete určitou pozici přidat na konec trasy, vyberte
možnost Přidat jako poslední zastávku.
• Pokud chcete přidat určitou pozici a upravit pořadí cílů na
trase, vyberte možnost Přidat do aktivní trasy.
Zařízení trasu přepočítá tak, aby v ní přidaná pozice byla
zahrnuta a aby vás vedla do jednotlivých cílů v daném pořadí.
Navigace k cíli
Tvarování trasy
Před vytvarováním trasy musíte trasu zahájit (Zahájení trasy,
strana 3).
Směr trasy můžete změnit ručním tvarováním. Máte tak možnost
vést trasu tak, aby se využila konkrétní silnice nebo aby trasa
procházela konkrétní oblastí, aniž byste na trase přidali cíl.
1 Vyberte libovolné místo na mapě.
2 Vyberte ikonu .
Zařízení přejde do režimu tvarování trasy.
3 Vyberte polohu na mapě.
TIP: Výběrem ikony můžete mapu přiblížit a vybrat
přesnější polohu.
Zařízení trasu přepočítá tak, aby vedla přes zvolenou polohu.
4 V případě potřeby vyberte možnost:
• Pokud chcete ke trase přidat více tvarovacích bodů,
vyberte na mapě další polohy.
• Pokud chcete tvarovací bod odebrat, vyberte ikonu .
5 Po dokončení tvarování trasy vyberte možnost Jet!.
Použití objížďky
Můžete použít objížďku určité vzdálenosti podél vaší trasy nebo
objížďku podél konkrétních silnic. To je užitečné, pokud se
setkáte se staveništi, uzavírkami nebo silnicemi ve špatném
stavu.
1 Na mapě vyberte možnost > Změnit trasu.
TIP: Pokud není nástroj Změnit trasu v menu nástroje mapy,
je možné jej přidat (Povolit nástroje mapy, strana 10).
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li objet určitý úsek své trasy, vyberte možnost
Objížďka podle vzdálenosti.
• Chcete-li objet určitou silnici na trase, vyberte možnost
Objížďka podle silnice.
• Chcete-li vyhledat novou trasu, vyberte možnost
Objížďka.
Změna režimu pro výpočet trasy
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Režim výpočtu.
2 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Rychlejší čas, pokud chcete vypočítat
trasy, které jsou rychlejší, ale ujetá vzdálenost může být
delší.
• Vyberte možnost Mimo silnice, pokud chcete vypočítat
trasy z bodu do bodu (bez silnic).
• Vyberte možnost Kratší vzdálenost, pokud chcete
vypočítat trasy, které jsou kratší, ale jejich ujetí může trvat
déle.
Zastavení trasy
Na mapě zvolte možnost
> Ukončit.
Používání navržených tras
Než budete moci použít tuto funkci, je nutné uložit alespoň jednu
polohu a povolit funkci historie cestování (Nastavení zařízení a
soukromí, strana 20).
Pomocí funkce myTrends™ zařízení předpovídá váš cíl, a to
podle vaší historie cestování, dne v týdnu a denní doby. Poté,
co jste několikrát jeli na oblíbenou polohu, může se poloha
zobrazit v ukazateli navigace na mapě spolu s odhadovanou
dobou jízdy a dopravními informacemi.
Chcete-li zobrazit navrhovanou trasu do cíle, zvolte ukazatel
navigace.
5
Objížďka zpoždění, mýtného a oblastí
Objížďka zpoždění na trase
Než se budete moci vyhnout zpožděním na trase, musíte
přijímat dopravní informace (Příjem informací o dopravě
v zařízení Smartphone Link, strana 15).
Ve výchozím nastavení zařízení optimalizuje trasu tak, aby se
zpožděním na trase vyhýbalo automaticky. Pokud jste tuto
možnost v dopravních nastaveních zakázali (Nastavení dopravy,
strana 20), můžete zpoždění zobrazit a vyhnout se mu ručně.
1 Během navigace po trase zvolte možnost > Doprava.
2 Vyberte možnost Jiná trasa, pokud je k dispozici.
3 Vyberte možnost Jet!.
Vyhnout se placeným silnicím
Vaše zařízení se dokáže vyhnout vedení trasy přes oblasti, kde
se vyžaduje mýtné, jako jsou například placené silnice, placené
mosty nebo místa s dopravní zácpou. Zařízení může přesto do
trasy placenou oblast zahrnout, pokud nejsou dostupné žádné
jiné přiměřené trasy.
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace.
2 Vyberte možnost:
POZNÁMKA: Nabídka se mění podle regionu a mapových
dat v zařízení.
• Vyberte možnost Placené silnice.
• Vyberte možnost Mýtné > Placené silnice.
Vyberte
možnost:
3
• Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa
vedena přes placenou oblast, vyberte možnost Vždy se
zeptat.
• Pokud se chcete mýtnému vždy vyhnout, vyberte možnost
Vyhnout se.
• Pokud chcete mýtné vždy povolit, vyberte možnost
Povolit.
Vyberte
možnost Uložit.
4
Vyhnout se použití dálniční známky
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.
Mapová data v zařízení mohou obsahovat podrobné informace
o používání dálničních známek v některých zemích. Můžete se
vyhnout používání nebo povolit používání dálniční známky
v jednotlivých zemích.
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Mýtné > Dálniční
známky.
2 Vyberte zemi.
3 Vyberte možnost:
• Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa
vedena přes placenou oblast, vyberte možnost Vždy se
zeptat.
• Pokud se chcete mýtnému vždy vyhnout, vyberte možnost
Vyhnout se.
• Pokud chcete mýtné vždy povolit, vyberte možnost
Povolit.
4 Vyberte možnost Uložit.
Funkce vyhnutí se silnicím
1 Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Vyhýbat se.
2 Zvolte funkce vyhnutí se silnicím ve svých trasách a poté
možnost Uložit.
Objížďka nízkoemisních zón
Zařízení se dokáže vyhnout oblastem s omezeními týkajícími se
životního prostředí nebo emisí, která by se mohla vztahovat na
vaše vozidlo.
6
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Nízkoemisní
zóny.
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa
vedena přes nízkoemisní zónu, vyberte možnost Vždy se
zeptat.
• Pokud se chcete nízkoemisní zóně vždy vyhnout, vyberte
možnost Vyhnout se.
• Pokud chcete nízkoemisní zóny vždy povolit, vyberte
možnost Povolit.
3 Vyberte možnost Uložit.
Vlastní objížďky
Vlastní objížďky vám umožňují vybrat určité oblasti nebo úseky
cesty, kterým se chcete vyhnout. Když zařízení počítá trasu,
vyhýbá se těmto oblastem a silnicím, pokud je dostupná jiná
přijatelná trasa.
Objížďka cesty
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Vlastní objížďky.
2 Zvolte možnost Přidat silnici pro objížďku.
3 Vyberte počáteční bod úseku silnice, kterému se chcete
vyhnout, a poté zvolte možnost Další.
4 Vyberte koncový bod úseku silnice a zvolte možnost Další.
5 Vyberte možnost Hotovo.
Objížďka oblasti
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Vlastní objížďky.
2 V případě potřeby zvolte možnost Přidat objížďku.
3 Zvolte možnost Přidat oblast objížďky.
4 Vyberte levý horní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte
možnost Další.
5 Vyberte pravý dolní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte
možnost Další.
Zvolená oblast je na mapě vystínována.
6 Vyberte možnost Hotovo.
Deaktivování vlastních objížděk
Uživatelskou objížďku můžete deaktivovat, aniž byste ji
odstranili.
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Vlastní objížďky.
2 Vyberte objížďku.
3 Vyberte možnost > Vypnout.
Odstranění vlastních objížděk
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Vlastní objížďky.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li odstranit všechny vlastní objížďky, zvolte
možnost .
• Chcete-li odstranit jednu vlastní objížďku, vyberte ji a
zvolte možnost
> Odstranit.
Navigace mimo silnice
Pokud při navigaci nesledujete vozovky, můžete používat režim
Mimo silnice.
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace.
2 Vyberte možnost Režim výpočtu > Mimo silnice > Uložit.
Další trasa bude vypočítána jako přímá trasa do pozice.
Vyhledávání a ukládání poloh
Mapy, které jsou nahrány v zařízení, obsahují polohy, jako jsou
restaurace, hotely, autoservisy a podrobné údaje o ulicích.
Menu Kam vést? pomáhá najít cíl tak, že nabízí několik způsobů
procházení, vyhledávání a ukládání informací.
Vyhledávání a ukládání poloh
• Zadáváním hledaných termínů můžete rychle vyhledat
veškeré informace o jednotlivých polohách (Hledání polohy
prostřednictvím řádku pro vyhledávání, strana 7).
• Procházejte nebo vyhledávejte předem uložené body zájmu
podle kategorie (Body zájmu, strana 7).
• Vyhledávejte body zájmu služby Foursquare (Vyhledání
bodů zájmu pomocí služby Foursquare, strana 9).
• Pomocí vyhledávacích nástrojů vyhledávejte konkrétní
polohy, jako jsou adresy, křižovatky nebo zeměpisné
souřadnice (Nástroje pro hledání, strana 8).
• Vyhledávejte v blízkosti jiného města či oblasti (Změna
oblasti vyhledávání, strana 8).
• Oblíbené polohy si ukládejte, abyste je v budoucnu rychle
našli (Ukládání poloh, strana 9).
• Vracejte se k nedávno nalezeným polohám (Zobrazení
naposledy nalezených pozic, strana 9).
2 Vyberte kategorii.
3 Vyberte možnost:
• Vyberte cíl, ze seznamu Rychlé hledání na pravé straně
obrazovky.
Seznam Rychlé hledání poskytuje seznam naposledy
nalezených poloh ve vybrané kategorii.
• V případě potřeby vyberte podkategorii a zvolte cíl.
®
Body zájmu
Bod zájmu je místo, které by pro vás mohlo být užitečné nebo
zajímavé. Body zájmu jsou seřazeny podle kategorie a mohou
zahrnovat oblíbené cíle na cestách, jako jsou čerpací stanice,
restaurace, hotely a zábavní centra.
Hledání polohy prostřednictvím řádku pro
vyhledávání
Řádek pro vyhledávání můžete použít pro hledání poloh
zadáním kategorie, značky, adresy nebo názvu města.
1 Vyberte možnost Kam vést?.
2 V řádku pro vyhledávání zvolte možnost Zadejte hledanou
položku.
Zadejte
celý název hledaného termínu nebo jeho část.
3
Navrhované hledané termíny se budou zobrazovat pod
řádkem pro vyhledávání.
Vyberte
možnost:
4
• Pokud chcete vyhledat typ firmy, zadejte název kategorie
(např. „kina“).
• Pokud chcete vyhledat název firmy, zadejte celý název
nebo jeho část.
• Pokud chcete vyhledat adresu ve vaší blízkosti, zadejte
číslo domu a název ulice.
• Pokud chcete vyhledat adresu v jiném městě, zadejte
číslo domu, název ulice, město a stát.
• Pokud chcete vyhledat město, zadejte město a stát.
• Pokud chcete vyhledat souřadnice, zadejte souřadnice
zeměpisné šířky a délky.
5 Vyberte možnost:
• Pokud chcete vyhledávat pomocí navrhovaného
hledaného termínu, vyberte tento termín.
• Pokud chcete vyhledávat pomocí textu, který jste zadali,
zvolte ikonu .
V
případě
nutnosti vyberte polohu.
6
Navigace k bodům zájmu uvnitř budovy
POZNÁMKA: Tato funkce nemusí být dostupná ve všech
oblastech ani u všech modelů produktů.
Je možné vytvořit trasu k bodu zájmu (POI) v rámci větší
budovy, jako je například obchod v obchodním domě nebo
konkrétní terminál na letišti.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Zadejte hledanou položku.
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete vyhledat danou budovu, zadejte její název
či adresu, vyberte ikonu a přejděte ke kroku 3.
• Pokud chcete vyhledat daný bod zájmu, zadejte jeho
název, vyberte ikonu a přejděte ke kroku 5.
3 Vyberte budovu.
Pod budovou se zobrazí seznam kategorií, jako jsou
například restaurace, půjčovny vozidel nebo terminály.
4 Vyberte kategorii.
5 Vyberte bod zájmu a zvolte možnost Jet!.
Zařízení vytvoří trasu na parkoviště nebo vchod do budovy co
nejblíže danému bodu zájmu. Při příjezdu do cíle bude
doporučené místo parkování označeno kostkovanou vlajkou.
Označený bod představuje polohu bodu zájmu v budově.
Prozkoumání budovy
POZNÁMKA: Tato funkce nemusí být dostupná ve všech
oblastech ani u všech modelů produktů.
Můžete zobrazit seznam všech bodů zájmu uvnitř jednotlivých
budov.
1 Vyberte budovu.
2 Vyberte možnost > Prozkoumat toto místo konání.
Výsledky hledání polohy
Ve výchozím nastavení se výsledky hledání polohy zobrazují
v seznamu s nejbližší polohou nahoře. V seznamu se můžete
posunout dolů a zobrazit si více výsledků.
Hledání pozice podle kategorie
1
2
3
4
Zvolte možnost Kam vést?.
Vyberte kategorii nebo možnost Kategorie.
V případě potřeby vyberte podkategorii.
Vyberte pozici.
Vyhledávání v kategorii
Po hledání bodu zájmu se v některých kategoriích může
zobrazit seznam Rychlé hledání, který zobrazuje poslední čtyři
vybrané destinace.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Kategorie.
Vyhledávání a ukládání poloh
À
Á
Â
Ã
Ä Jet!
Å
Výběrem polohy si zobrazíte menu možností.
Výběrem si zobrazíte detailní informace o vybrané poloze.
Výběrem vyhledáte parkoviště v blízkosti příslušné polohy.
Výběrem si zobrazíte alternativní trasy do příslušné polohy.
Výběrem zahájíte navigaci do příslušné polohy s použitím
doporučené trasy.
Výběrem si zobrazíte výsledky hledání na mapě.
7
Výsledky vyhledávání polohy na mapě
Na mapě můžete namísto seznamu zobrazit výsledky
vyhledávání poloh.
Z výsledků vyhledávání poloh vyberte ikonu . Nejbližší poloha
se zobrazuje ve středu mapy a základní informace o vybrané
poloze se zobrazují ve spodní části mapy.
4 Vyberte možnost Filtrovat parkování a vyberte jednu nebo
více kategorií pro filtrování parkování podle dostupnosti, typu,
ceny nebo způsobu platby (volitelné).
POZNÁMKA: Podrobné parkovací informace nejsou
dostupné ve všech oblastech a pro všechna parkoviště.
5 Vyberte pozici parkoviště.
6 Vyberte možnost Jet!.
Vysvětlení parkovacích barev a symbolů
Parkoviště, která obsahují detailní informace o parkování, jsou
barevně odlišena podle pravděpodobnosti nalezení volného
parkovacího místa. Symboly indikují dostupný typ parkování
(ulice nebo parkoviště), relativní informace o ceně a typ platby.
Můžete si zobrazit legendu pro tyto barvy a symboly na zařízení.
Z výsledků vyhledávání parkování vyberte ikonu .
Nástroje pro hledání
Přetažením mapy si zobrazíte další výsledky hledání.
À
Á
Â
à Jet!
Ä
Nástroje pro hledání umožňují vyhledat konkrétní typy poloh
prostřednictvím reakcí na výzvy na obrazovce.
Další výsledky vyhledávání. Výběrem si zobrazíte další polohu.
Hledání adresy
Shrnutí vybrané polohy. Výběrem si zobrazíte detailní
informace o vybrané poloze.
POZNÁMKA: Pořadí kroků se může změnit v závislosti na
mapových datech načtených v zařízení.
1 Vyberte možnost Kam vést?.
2 V případě potřeby vyberte možnost Hledat v blízkosti: a
změňte oblast vyhledávání (Změna oblasti vyhledávání,
strana 8).
3 Vyberte možnost Adresa.
4 Zadejte informace o adrese podle pokynů na obrazovce.
5 Vyberte adresu.
Výběrem zahájíte navigaci do příslušné polohy s použitím
doporučené trasy.
Výběrem si zobrazíte výsledky hledání v seznamu.
Změna oblasti vyhledávání
Zařízení ve výchozím nastavení vyhledává v blízkosti vaší
aktuální polohy. Můžete také vyhledávat v jiných oblastech,
například v blízkosti cíle, jiného města nebo na trase.
1 Vyberte ikonu Kam vést?.
2 Zvolte možnost .
3 Vyberte možnost.
Parkoviště
Zařízení Garmin DriveTrack obsahuje podrobné informace o
parkování, které vám pomohou najít parkování v blízkosti na
základě pravděpodobnosti dostupného parkovacího místa, typu
parkoviště, ceny nebo přijímaných způsobů platby.
V některých oblastech mohou být dostupné aktuální informace o
parkování, pokud je zařízení Garmin DriveTrack připojeno
k aplikaci Smartphone Link (Párování s telefonem a připojení
k aplikaci Smartphone Link, strana 12). Když zařízení přijímá
aktuální informace o parkování, můžete si prohlížet parkovací
trendy v reálném čase.
POZNÁMKA: Podrobné parkovací informace nejsou dostupné
ve všech oblastech a pro všechna parkoviště.Společnost
Garmin není odpovědná za přesnost nebo aktuálnost
přijímaných informací o parkování.
Vyhledání parkování v blízkosti aktuální polohy
1 Zvolte možnost Kam vést? > Kategorie > Parkoviště.
2 Vyberte možnost Filtrovat parkování a vyberte jednu nebo
více kategorií pro filtrování parkování podle dostupnosti, typu,
ceny nebo způsobu platby (volitelné).
POZNÁMKA: Podrobné parkovací informace nejsou
dostupné ve všech oblastech a pro všechna parkoviště.
3 Vyberte pozici parkoviště.
4 Vyberte možnost Jet!.
Vyhledání parkování v blízkosti určené polohy
1 Vyhledejte polohu.
2 Z výsledků vyhledávání vyberte polohu.
3 Vyberte ikonu .
Hledání křižovatky
Můžete hledat křižovatku nebo přípojku mezi dvěma ulicemi,
silnicemi nebo jinými cestami.
1 Zvolte možnost Kam vést? > Kategorie > Křižovatky.
2 Zadejte informace o ulici podle pokynů na obrazovce.
3 Vyberte křižovatku.
Hledání města
1 Vyberte možnost Kam vést? > Kategorie > Města.
2 Vyberte možnost:
• Vyberte město ze seznamu blízkých měst.
• Pokud chcete hledat v blízkosti jiné polohy, vyberte
možnost Hledat v blízkosti: (Změna oblasti vyhledávání,
strana 8).
• Pokud chcete hledat město podle názvu, vyberte možnost
Zadejte hledanou položku, zadejte název města a
vyberte možnost .
Hledání polohy pomocí souřadnic
Polohu lze vyhledat pomocí souřadnic zeměpisné šířky a délky.
Tento způsob může být užitečný zejména při hledání pokladu
(geocaching).
1 Zvolte možnost Kam vést? > Kategorie > Souřadnice.
2 V případě potřeby vyberte možnost a změňte formát
souřadnic nebo datum.
3 Zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky.
4 Zvolte možnost Zobrazit na mapě.
Foursquare
Foursquare je sociální síť založená na poloze. Ve vašem
zařízení jsou předem nahrané body zájmu Foursquare, které
jsou ve výsledcích vyhledávání polohy označeny logem
Foursquare.
Zobrazí se seznam parkovišť v blízkosti vybrané polohy.
8
Vyhledávání a ukládání poloh
Pokud chcete využívat doplňkové funkce, můžete se připojit
k účtu Foursquare pomocí aplikace Smartphone Link na
kompatibilním smartphonu. Po připojení k účtu Foursquare
prostřednictvím aplikace Smartphone Link můžete zobrazit
detaily polohy Foursquare, zaregistrovat se v určité poloze
a vyhledávat body zájmu v databázi Foursquare online.
Připojení k účtu Foursquare
1 Připojte své zařízení k aplikaci Smartphone Link (Párování
Zobrazení aktuálních informací o poloze
Stránku Kde se nacházím? můžete využít k zobrazení informací
o aktuální poloze. Tato funkce je užitečná v případě tísňového
volání, když potřebujete volané osobě sdělit svoji polohu.
Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
Vyhledání záchranných složek a paliva
Můžete vyhledávat body zájmu služby Foursquare nahrané do
zařízení. Po připojení k účtu služby Foursquare pomocí aplikace
Smartphone Link nabízí funkce vyhledávání nejaktuálnější
výsledky z online databáze Foursquare a přizpůsobené výsledky
z vašeho uživatelského účtu Foursquare.
Vyberte možnost Kam vést? > Kategorie > Foursquare®.
Pomocí stránky Kde se nacházím? můžete vyhledat nejbližší
nemocnice, policejní stanice a čerpací stanice.
1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
2 Vyberte možnost Nemocnice, Policejní stanice, Palivo
nebo Asistenční služba.
POZNÁMKA: Některé kategorie služeb nejsou k dispozici ve
všech oblastech.
Zobrazí se seznam poloh pro vybranou službu, přičemž
nejbližší polohy budou nahoře.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li navigovat do dané polohy, vyberte možnost Jet!.
• Pokud chcete zobrazit telefonní číslo a další podrobnosti
polohy, vyberte ikonu .
Zobrazení podrobností o poloze Foursquare
Získání popisu trasy do aktuální polohy
s telefonem a připojení k aplikaci Smartphone Link,
strana 12).
2 Ve smartphonu otevřete aplikaci Smartphone Link.
3 Otevřete nastavení aplikace Smartphone Link a vyberte
možnost Foursquare® > Přihlášení.
4 Zadejte své přihlašovací údaje do služby Foursquare.
Vyhledání bodů zájmu pomocí služby Foursquare
Před zobrazením podrobností o poloze ve službě Foursquare se
musíte připojit k podporovanému telefonu s aplikací Smartphone
Link a přihlásit se do svého účtu Foursquare.
Zobrazit můžete podrobné informace o poloze ve službě
Foursquare, jako jsou uživatelská hodnocení, informace o
cenách v restauracích a provozní doba.
1 Ve výsledcích vyhledávání polohy vyberte možnost bod
zájmu Foursquare.
2 Vyberte ikonu .
Registrace polohy v aplikaci Foursquare
Před zaregistrováním polohy v aplikaci Foursquare se musíte
připojit k podporovanému telefonu s aplikací Smartphone Link a
přihlásit se do svého účtu Foursquare.
1 Vyberte možnost Aplikace > Foursquare® > Přihlášení.
2 Vyberte bod zájmu.
3 Vyberte možnost > Přihlášení.
TripAdvisor
®
Zařízení obsahuje body zájmu a hodnocení aplikace
TripAdvisor.Hodnocení aplikace TripAdvisor se zobrazují
automaticky v seznamu výsledků hledání pro příslušné body
zájmu. Můžete také vyhledat body zájmu aplikace TripAdvisor
v blízkosti a řadit je podle vzdálenosti nebo popularity.
Hledání bodů zájmu aplikace TripAdvisor
1 Vyberte možnost Kam vést? > Kategorie > TripAdvisor.
2 Vyberte kategorii.
Zobrazí se body zájmu aplikace TripAdvisor v blízkosti pro
zvolenou kategorii.
3 Vyberte možnost Třídit výsledky, pokud chcete seřadit
výsledky hledání podle vzdálenosti nebo popularity
(volitelné).
Zobrazení naposledy nalezených pozic
Zařízení má v paměti uloženou historii posledních 50 poloh,
které jste nalezli.
Vyberte možnost Kam vést? > Poslední nalezená.
Vymazání seznamu naposledy nalezených poloh
Zvolte možnost Kam vést? > Poslední nalezená >
Vymazat > Ano.
Vyhledávání a ukládání poloh
>
Pokud potřebujete někomu sdělit, jak se dostat k vaší aktuální
poloze, zařízení vám může poskytnout popis trasy.
1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
2 Vyberte možnost > Popis trasy ke mně.
3 Vyberte počáteční polohu.
4 Vyberte možnost Vybrat.
Přidání zkratky
Do menu Kam vést? je možné přidat zkratky. Zkratka může
odkazovat na polohu, kategorii nebo na nástroj pro vyhledávání.
Menu Kam vést? může obsahovat až 36 ikon zástupců.
1 Zvolte možnost Kam vést? > Přidat zkratku.
2 Vyberte položku.
Odebrání zkratky
1 Vyberte možnost Kam vést? > > Odebrat zkratky
2 Vyberte zkratku, kterou chcete odebrat.
3 Opětovným výběrem zkratku potvrďte.
4 Vyberte možnost Uložit.
Ukládání poloh
Uložení polohy
1 Vyhledejte polohu (Hledání pozice podle kategorie, strana 7).
2 Z výsledků vyhledávání vyberte polohu.
3 Vyberte ikonu .
4 Vyberte možnost > Uložit.
5 V případě potřeby zadejte název a zvolte možnost Hotovo.
Uložení aktuální polohy
1 Na stránce s mapou zvolte ikonu vozidla.
2 Vyberte možnost Uložit.
3 Zadejte název a vyberte možnost Hotovo.
4 Vyberte možnost OK.
Úprava uložené polohy
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené.
2 V případě potřeby vyberte kategorii.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte ikonu .
9
5 Vyberte možnost
6 Vyberte možnost:
> Upravit.
• Vyberte možnost Název.
• Vyberte možnost Telefonní číslo.
• Vyberte možnost Kategorie a přiřaďte kategorie
k oblíbené poloze.
• Chcete-li změnit symbol používaný k označení oblíbené
polohy na mapě, zvolte možnost Změnit symbol mapy.
Upravte
informace.
7
8 Vyberte možnost Hotovo.
Přiřazení kategorií k uložené poloze
Při organizaci oblíbených poloh lze přidávat vlastní kategorie.
POZNÁMKA: Kategorie se v menu Oblíbené polohy nezobrazí,
dokud neuložíte alespoň 12 oblíbených poloh.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené.
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte ikonu .
4 Vyberte možnost > Upravit > Kategorie.
5 Zadejte jeden nebo více názvů kategorií a oddělujte je
čárkami.
6 V případě potřeby vyberte navrhovanou kategorii.
7 Vyberte možnost Hotovo.
Odstranění oblíbené polohy
POZNÁMKA: Odstraněné polohy nelze obnovit.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené.
2 Vyberte možnost > Odstranit uložená místa.
3 Zaškrtněte políčko u oblíbených, které chcete odstranit, a
zvolte možnost Odstranit.
Používání mapy
Mapu můžete používat k navigaci po trase (Vaše trasa na mapě,
strana 3) nebo si prohlédnout mapu svého okolí při aktivní trase.
1 Vyberte možnost Mapa.
2 Vyberte libovolné místo na mapě.
3 Vyberte možnost:
• Přetažením posuňte mapu doleva, doprava, nahoru nebo
dolů.
• Volbou ikony nebo provedete přiblížení nebo
oddálení.
• Volbou ikony přepnete mezi zobrazením Sever nahoře a
zobrazením 3-D.
• Pokud chcete filtrovat body zájmu podle kategorií, vyberte
ikonu .
• Pokud chcete zahájit trasu, vyberte pozici na mapě a
zvolte možnost Jet! (Zahájení trasy s použitím mapy,
strana 3).
Nástroje mapy
Nástroje mapy umožňují rychlý přístup k informacím a funkcím
zařízení, když se díváte do mapy. Při aktivaci nástroje mapy se
tento nástroj zobrazí na panelu na okraji mapy.
Ukončit: Ukončí navigaci aktivní trasy.
Změnit trasu: Umožní udělat objížďku nebo přeskočit polohy na
vaší trase.
Po cestě: Zobrazí blížící se polohy po trase nebo cestě, kterou
jedete (Po cestě, strana 10).
Odbočky: Zobrazí seznam blížících se odboček na vaší trase
(Sledování odboček a změn směru jízdy, strana 4).
10
Trasová data: Zobrazí upravitelná data cesty, například rychlost
nebo vzdálenost (Zobrazení dat cesty na mapě, strana 11).
Hlasitost: Upraví hlasitost hlavního zvukového zařízení.
Jas: Upraví jas displeje.
Telefon: Zobrazí seznam posledních telefonních hovorů
z vašeho připojeného telefonu a zobrazí možnosti v průběhu
hovoru, když je váš telefon aktivní (Používání možností
v průběhu hovoru, strana 13).
LiveTrack: Umožňuje zapnout a vypnout sdílení relace služby
LiveTrack (LiveTrack, strana 17).
Doprava: Zobrazí dopravní situace na vaší trase nebo v dané
oblasti (Zobrazení nadcházející dopravy, strana 11).
Počasí: Zobrazí informace o počasí pro danou oblast.
photoLive: Zobrazí živě dopravní kamery z předplacené služby
photoLive (Dopravní kamery photoLive, strana 18).
Oznámit kameru: Umožňuje ohlásit rychlostní radary nebo
kamery na semaforech. Tento nástroj je dostupný pouze
v případě, že máte na svém zařízení údaje o rychlostních
radarech a kamerách na semaforech a aktivní připojení
k aplikaci Smartphone Link (Párování s telefonem a připojení
k aplikaci Smartphone Link, strana 12).
Zobrazení nástroje mapy
1 Na mapě zvolte možnost .
2 Vyberte nástroj mapy.
Nástroj mapy se zobrazí na panelu na okraji mapy.
3 Až s používáním nástroje mapy skončíte, vyberte možnost
.
Povolit nástroje mapy
Ve výchozím nastavení jsou v nabídce nástrojů mapy povoleny
pouze nejčastěji používané nástroje mapy. Do nabídky můžete
přidat až 12 nástrojů.
1 Na mapě zvolte možnost > .
2 Zaškrtněte políčko vedle jednotlivých nástrojů, které chcete
přidat.
3 Zvolte možnost Uložit.
Po cestě
Nástroj Po cestě poskytuje informace o blížících se polohách po
trase nebo cestě, kterou jedete. Můžete zobrazit blížící se body
zájmu, například restaurace, čerpací stanice nebo odpočívadla.
Při jízdě po dálnici můžete také sledovat informace a dostupné
služby pro blížící se výjezdy a města, podobně jako na
dálničních dopravních tabulích.
Můžete upravit tři kategorie, které se budou zobrazovat
v nástroji Po cestě.
Zobrazení nadcházejících poloh
1 Na mapě vyberte možnost > Po cestě.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li zobrazit blížící se polohu v každé kategorii,
vyberte v případě potřeby ikonu .
• Chcete-li zobrazit informace a dostupné služby pro blížící
se dálniční výjezdy nebo města, vyberte ikonu .
POZNÁMKA: Tato možnost je dostupná, pouze pokud
jedete po dálnici nebo je dálnice na vaší trase.
3 Po vybrání položky se zobrazí seznam poloh pro danou
kategorii, výjezd nebo město.
Přizpůsobení kategorií Po cestě
Kategorie, které se zobrazují v nástroji Po cestě můžete měnit.
> Po cestě.
1 Na mapě vyberte možnost
2 Vyberte kategorii.
3 Vyberte ikonu .
Používání mapy
4 Vyberte možnost:
• Pokud chcete kategorii v seznamu přesunout nahoru nebo
dolů, vyberte šipku a přetáhněte ji na pravou stranu názvu
kategorie.
• Pokud chcete kategorii změnit, vyberte kategorii.
• Pokud chcete vytvořit vlastní kategorii, vyberte kategorii,
vyberte možnost Přizpůsobit hledání a zadejte název
obchodu nebo kategorie.
5 Vyberte možnost Hotovo.
Informace o cestě
Zobrazení dat cesty na mapě
Než budete moci zobrazit data cesty na mapě, je nutné přidat
příslušný nástroj do nabídky nástrojů mapy (Povolit nástroje
mapy, strana 10).
Na mapě vyberte možnost > Trasová data.
Přizpůsobení datových polí trasy
Než budete moci přizpůsobit data zobrazená v nástroji mapy
Data cesty, je nutné přidat do nabídky nástrojů mapy nástroj
Data cesty (Povolit nástroje mapy, strana 10).
1 Na mapě vyberte možnost > Trasová data.
2 Vyberte datové pole trasy.
3 Vyberte možnost.
Nové datové pole trasy se zobrazí v nástroji mapy Data
cesty.
Zobrazení stránky Informace o cestě
Stránka Informace o cestě zobrazuje vaši rychlost a poskytuje
statistické údaje o cestě.
POZNÁMKA: Pokud často zastavujete, ponechte zařízení
zapnuté, aby mohlo přesně změřit uplynulý čas během cesty.
Na mapě vyberte možnost Rychlost.
Zobrazení protokolu cesty
Zařízení uchovává protokol cesty, kterou jste ujeli.
1 Vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Vrstvy
mapy.
2 Zaškrtněte políčko Protokol trasy.
Vynulování informací o cestě
1 Na mapě vyberte možnost Rychlost.
2 Vyberte možnost > Vynulovat pole.
3 Vyberte možnost:
• Pokud nenavigujete po trase, zvolte možnost Vybrat vše.
Vynulují se všechna data s výjimkou tachometru, na první
stránce.
• Volbou možnosti Vynulovat data trasy vynulujete
informace v trasovém počítači.
• Volbou možnosti Vynulovat maximální rychlost
vynulujete maximální rychlost.
• Volbou možnosti Vynulovat trasu B vynulujete počítač
kilometrů.
Zobrazení nadcházející dopravy
Máte možnost zobrazit nadcházející dopravní nehody po trase
nebo cestě, kterou jedete.
1 Během navigace po trase zvolte možnost > Doprava.
Nejbližší nadcházející dopravní nehoda se zobrazí na panelu
na pravé straně mapy.
2 Výběrem dopravní nehody zobrazíte další podrobnosti.
Zobrazení dopravy na mapě
Mapa dopravy zobrazuje barevně rozlišený dopravní ruch a
zpoždění na blízkých silnicích.
Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone
1 V hlavním menu vyberte možnost Aplikace > Doprava.
2 V případě potřeby vyberte možnost > Legenda a zobrazte
si legendu na mapě dopravy.
Vyhledávání dopravních nehod
1 V hlavním menu vyberte možnost Aplikace > Doprava.
2 Vyberte možnost > Dopravní události.
3 Vyberte položku ze seznamu.
4 Pokud existuje více než jedna nehoda, ostatní nehody
zobrazíte pomocí šipek.
Přizpůsobení mapy
Přizpůsobení vrstev mapy
Máte možnost přizpůsobit data, která se zobrazují na mapě,
například ikony bodů zájmu a stavy vozovky.
1 Vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Vrstvy
mapy.
2 Vyberte vrstvy, které mají být zahrnuty do mapy, a vyberte
možnost Uložit.
Změna datového pole mapy
1 Vyberte datové pole na mapě.
POZNÁMKA: Položku Rychlost nelze přizpůsobit.
Vyberte
typ dat, která chcete zobrazit.
2
Změna perspektivy mapy
1 Vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Orientace.
2 Vyberte možnost:
• Volbou možnosti Prošlá trasa nahoře zobrazíte mapu ve
dvou rozměrech (2D) se směrem vaší cesty v horní části
obrazovky.
• Volbou možnosti K severu zobrazíte mapu ve dvou
rozměrech (2D), přičemž sever je umístěn nahoře.
• Volbou možnosti 3D zobrazíte mapu trojrozměrně.
3 Vyberte možnost Uložit.
Služby Live, dopravní informace a
funkce Smartphone
Pokud chcete své zařízení Garmin DriveTrack využít na
maximum, spárujte ho se svým smartphonem a připojte
k aplikaci Smartphone Link. Aplikace Smartphone Link
umožňuje vašemu zařízení přijímat aktuální data v reálném
čase, jako jsou dopravní informace, parkovací trendy, informace
o kamerách na semaforech a radarech a další služby Live.
Aktuální dopravní informace: Odesílá do vašeho zařízení
aktuální dopravní informace, jako jsou dopravní nehody a
zdržení, staveniště a uzavírky (Doprava, strana 15).
Aktuální informace o parkování: Odesílá do vašeho zařízení
aktuální parkovací trendy, pokud jsou k dispozici (Parkoviště,
strana 8).
Služby Garmin Live: Zajišťuje bezplatné a placené služby
zasílání aktuálních informací do vašeho zařízení, jako jsou
údaje o kamerách na semaforech a radarech nebo
dopravních kamerách (Služby Garmin Live, strana 12).
Informace o počasí: Odesílá informace a upozornění o počasí
v reálném čase do vašeho zařízení (Zobrazení předpovědi
počasí, strana 17).
LiveTrack: Umožňuje sdílet vaši cestu s vybranými kontakty
v reálném čase (LiveTrack, strana 17).
Chytrá oznámení: Zobrazuje oznámení a zprávy z telefonu na
vašem zařízení. Tato funkce není k dispozici ve všech
jazycích.
11
Volání pomocí sady handsfree: Umožní uskutečnit nebo
přijímat telefonní hovory pomocí vašeho zařízení a používat
zařízení jako handsfree. Pokud vybraný jazyk podporuje
funkci Hlasový příkaz, můžete přijímat hovory pomocí
hlasových příkazů.
Watch Link: Zajišťuje pěší navigaci pro chodce k vašemu cíli
nebo parkovacímu místu s použitím kompatibilních hodinek
Garmin s aplikací Connect IQ (Watch Link, strana 16).
Odeslání poloh do zařízení: Umožňuje odeslat polohy ze
smartphonu do navigačního zařízení.
Registrace ve službě Foursquare: Umožňuje registraci
v polohách služby Foursquare pomocí navigačního zařízení
(Registrace polohy v aplikaci Foursquare, strana 9).
Párování s telefonem a připojení k aplikaci
Smartphone Link
K používání některých funkcí, jako jsou aktuální informace o
dopravě a parkování, telefonování handsfree a další připojené
funkce, je potřeba spárovat zařízení Garmin DriveTrack
s telefonem a připojit ho k aplikaci Smartphone Link.
Po spárování se zapnutá zařízení automaticky připojí, pokud
jsou v dosahu.
1 V obchodě App Store ve vašem telefonu instalujte aplikaci
Smartphone Link.
2 Umístěte zařízení Garmin DriveTrack a telefon max. 3 m
(10 stop) od sebe.
3 V zařízení Garmin DriveTrack vyberte možnost Nastavení >
Bezdrátové sítě a zaškrtněte políčko Bluetooth.
4 Vyberte možnost Hledání zařízení.
5 V telefonu zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth
a nastavte telefon tak, aby byl viditelný.
Další informace naleznete v návodu k obsluze telefonu.
6 Na zařízení Garmin DriveTrack vyberte možnost OK.
Zařízení Garmin DriveTrack začne hledat zařízení Bluetooth
nacházející se v blízkosti a zobrazí seznam zařízení
Bluetooth. Může trvat až jednu minutu než telefon zobrazí na
seznamu.
7 Zvolte telefon ze seznamu a zvolte tlačítko OK.
8 V telefonu potvrďte žádost o párování.
9 V telefonu otevřete aplikaci Smartphone Link.
Pokud provádíte párování se zařízením Apple , na obrazovce
Garmin DriveTrack se zobrazí bezpečnostní kód.
10 V případě potřeby během 30 sekund zadejte na telefonu
bezpečnostní kód.
®
Ikony stavu funkce Bluetooth
V nastavení Bluetooth se vedle každého spárovaného telefonu
zobrazují ikony stavu.
Vyberte možnost Nastavení > Bezdrátové sítě.
• Šedá ikona ukazuje, že je u daného telefonu funkce
deaktivována nebo odpojena.
• Barevné ikony ukazují, že je u daného telefonu funkce
připojena a aktivní.
Volání pomocí sady handsfree
Chytrá oznámení
Funkce a služby Smartphone Link
Služby Garmin Live
Abyste mohli používat služby Garmin Live, musí být zařízení
připojeno k aplikaci Smartphone Link (Párování s telefonem
a připojení k aplikaci Smartphone Link, strana 12).
12
Služby Garmin Live zasílají do zařízení aktuální data, např.
dopravní informace, informace o počasí a informace o kamerách
na semaforech a radarech. Některé služby vyžadují placené
předplatné.
Některé služby, jako je například počasí, jsou v zařízení
dostupné jako samostatné aplikace. Ostatní služby, jako jsou
například dopravní informace, rozšiřují stávající navigační
funkce na zařízení. U funkcí, které vyžadují přístup ke službám
Garmin Live, se zobrazuje symbol aplikace Smartphone Link.
Zobrazí se pouze tehdy, je-li zařízení připojeno k aplikaci
Smartphone Link.
Předplatné služeb Garmin Live
Některé služby Garmin DriveTrack Live vyžadují placené
předplatné. V aplikaci Smartphone Link můžete zakoupit
předplatné jako nákup v aplikaci. Předplatné je svázané s účtem
obchodu s aplikacemi vašeho smartphonu.
1 Ve smartphonu otevřete aplikaci Smartphone Link.
2 Vyberte možnost Můj účet.
Zobrazí se seznam dostupných služeb a ceny předplatného.
3 Vyberte službu.
4 Vyberte cenu.
5 Vyberte možnost Předplatit.
6 Dokončete nákup podle pokynů na obrazovce.
Odeslání polohy ze smartphonu do zařízení
S použitím aplikace Smartphone Link můžete vyhledat polohu a
odeslat ji do zařízení Garmin DriveTrack.
1 Ve smartphonu otevřete aplikaci Smartphone Link.
2 Vyberte možnost:
• Když chcete vyhledat polohu v blízkosti, vyberte možnost
Najít místa v blízkosti a zadejte celou adresu nebo
název místa nebo jejich část.
• Když chcete vyhledat bod zájmu služby Foursquare
v blízkosti, vyberte možnost Foursquare a pak vyberte
bod zájmu ze seznamu.
• Když chcete vybrat polohu na mapě, vyberte možnost
Vybrat polohu a stiskněte polohu na mapě.
• Když chcete vyhledat adresu ze seznamu kontaktů,
vyberte možnost Kontakty a vyberte jméno kontaktu.
Vybraná poloha se zobrazí na mapě.
3 Vyberte možnost Odeslat.
Aplikace Smartphone Link odešle polohu do vašeho zařízení
Garmin DriveTrack.
4 Na zařízení Garmin DriveTrack vyberte možnost:
• Chcete-li navigovat do dané pozice, vyberte možnost Jet!.
• Chcete-li zobrazit podrobnosti o poloze nebo uložit polohu
do oblíbených, vyberte možnost .
• Chcete-li přijmout polohu bez zahájení navigace, vyberte
možnost OK.
Poloha se zobrazuje v naposledy nalezených polohách
v zařízení Garmin DriveTrack.
Smart oznámení
Když je zařízení připojeno k aplikaci Smartphone Link, můžete
na zařízení Garmin DriveTrack sledovat oznámení z vašeho
smartphonu, například textové zprávy, příchozí hovory
a schůzky v kalendáři.
POZNÁMKA: Přijímání oznámení na navigačním zařízení může
po připojení k aplikaci Smartphone Link trvat několik minut. Když
jsou chytrá oznámení připojená a aktivní, ikona v nastavení
Bluetooth se zobrazí barevně (Ikony stavu funkce Bluetooth,
strana 12).
Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone
Přijímání oznámení
VAROVÁNÍ
Při jízdě nečtěte oznámení ani na ně neodpovídejte.
Pokud chcete, aby vaše zařízení Garmin DriveTrack mohlo
přijímat oznámení, musíte se nejprve připojit k vašemu
smartphonu a aplikaci Smartphone Link.
Když zařízení přijme oznámení ze smartphonu, objeví se na
většině stránek automaticky zobrazené okno. Oznámení
zobrazující se na zařízení může při jízdě číst spolujezdec, nikoli
řidič.
POZNÁMKA: Pokud se na displeji zobrazuje mapa, oznámení
se zobrazují v nástroji mapy.
• Chcete-li oznámení ignorovat, vyberte možnost OK.
Automaticky zobrazené okno se zavře, ale oznámení zůstává
aktivní ve vašem telefonu.
• Chcete-li oznámení zobrazit, vyberte možnost Zobrazit.
• Chcete-li si oznámení poslechnout, vyberte možnost
Zobrazit > Přehrát.
Zařízení přečte oznámení pomocí technologie TTS (Text to
Speech, tj. čtené texty). Tato funkce není k dispozici ve
všech jazycích.
• Chcete-li provést další akce, například odmítnout oznámení
z vašeho telefonu, vyberte možnost Zobrazit a zvolte
příslušnou akci.
POZNÁMKA: Další akce jsou k dispozici pouze u některých
typů oznámení a musí být podporovány aplikací, která
generuje oznámení.
Příjem oznámení při sledování mapy
VAROVÁNÍ
Při jízdě nečtěte oznámení ani na ně neodpovídejte.
Pokud chcete, aby vaše zařízení Garmin DriveTrack mohlo
přijímat oznámení, musíte se nejprve připojit k vašemu
smartphonu a aplikaci Smartphone Link.
Pokud se na displeji zobrazuje mapa, nová oznámení se zobrazí
v nástroji mapy na okraji stránky. Oznámení zobrazující se na
zařízení může při jízdě číst spolujezdec, nikoli řidič.
• Pokud chcete ignorovat upozornění, vyberte nebo
vyčkejte, až se místní okno samo zavře.
Automaticky zobrazené okno se zavře, ale oznámení zůstává
aktivní ve vašem telefonu.
• Chcete-li zobrazit oznámení, vyberte text oznámení.
• Chcete-li si poslechnout oznámení, vyberte možnost Přehrát
zprávu.
Zařízení přečte oznámení pomocí technologie TTS (Text to
Speech, tj. čtené texty). Tato funkce není k dispozici ve
všech jazycích.
• Pokud si chcete poslechnout oznámení pomocí hlasového
příkazu, řekněte Přehrát zprávu.
POZNÁMKA: Tato možnost je dostupná pouze v případě, že
vybraný jazyk podporuje funkci Hlasový příkaz a v nástroji
mapy se zobrazuje ikona .
• Chcete-li provést další akce, například odmítnout oznámení
z vašeho telefonu, vyberte možnost Zobrazit a zvolte
příslušnou akci.
POZNÁMKA: Další akce jsou k dispozici pouze u některých
typů oznámení a musí být podporovány aplikací, která
generuje oznámení.
Zobrazení seznamu oznámení
Můžete zobrazit seznam všech aktivních oznámení.
1 Vyberte možnost Aplikace > Chytrá oznámení.
Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone
Objeví se seznam oznámení. Nepřečtená oznámení jsou
označená černou barvou a přečtená barvou šedou.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li zobrazit oznámení, vyberte popis oznámení.
• Chcete-li si poslechnout oznámení, vyberte ikonu .
Zařízení přečte oznámení pomocí technologie TTS (Text
to Speech, tj. čtené texty). Tato funkce není k dispozici ve
všech jazycích.
Volání pomocí sady handsfree
POZNÁMKA: Přestože je podporována většina mobilních
telefonů a lze je tedy použít, nelze zaručit použití každého
konkrétního telefonu. Váš mobilní telefon nemusí nabízet
všechny funkce.
Pomocí bezdrátové technologie Bluetooth lze zařízení připojit
k mobilnímu telefonu a využívat je jako zařízení handsfree.
Pokud jste připojeni můžete pomocí zařízení uskutečňovat nebo
přijímat hovory.
Uskutečnění hovoru
Vytáčení čísla
1 Vyberte možnost Aplikace > Telefon > Vytočit.
2 Zadejte číslo.
3 Zvolte možnost Vytočit.
Volání kontaktu z telefonního seznamu
Telefonní seznam se do zařízení načte z telefonu při každém
připojení telefonu a zařízení. Zpřístupnění telefonního seznamu
může trvat několik minut. Některé telefony tuto funkci
nepodporují.
1 Vyberte možnost Aplikace > Telefon > Telefonní seznam.
2 Vyberte kontakt.
3 Zvolte možnost Hovor.
Volání na polohu
1 Zvolte možnost Aplikace > Telefon > Procházet kategorie.
2 Vyberte bod zájmu.
3 Zvolte možnost Hovor.
Příjem hovoru
Při příjmu hovoru zvolte možnost Přijmout nebo Ignorovat.
Použití historie volání
Historie volání se do zařízení načte z telefonu při každém
připojení telefonu a zařízení. Zpřístupnění historie volání může
trvat několik minut. Některé telefony tuto funkci nepodporují.
1 Vyberte možnost Aplikace > Telefon > Volaná čísla.
2 Vyberte kategorii.
Zobrazí se seznam hovorů, přičemž nahoře jsou poslední
hovory.
3 Vyberte hovor.
Používání možností v průběhu hovoru
Během volání můžete na mapě zvolit možnosti v průběhu
hovoru.
• Chcete-li zvuk přenést do telefonu, vyberte ikonu .
TIP: Tuto funkci můžete použít, pokud chcete vypnout
zařízení, ale nikoli přerušit hovor, nebo pokud potřebujete
soukromí.
• Pokud chcete použít číselník, vyberte ikonu .
TIP: Tuto funkci lze využít pro automatizované systémy,
například hlasovou poštu.
• Chcete-li ztlumit mikrofon, vyberte ikonu .
• Chcete-li zavěsit, vyberte ikonu .
13
Uložení telefonního čísla domů
TIP: Po uložení telefonního čísla domů lze číslo upravit úpravou
položky „Domů“ v seznamu oblíbených poloh (Úprava uložené
polohy, strana 9).
1 Vyberte možnost Aplikace > Telefon > > Nastavit číslo
domů.
2 Zadejte své telefonní číslo.
3 Vyberte možnost Hotovo.
Volání domů
Než budete moci zavolat domů, je nutné zadat telefonní číslo
domovské destinace.
Vyberte možnost Aplikace > Telefon > Volat domů.
Nastavení funkcí Bluetooth v zařízení Apple
Ve výchozím nastavení jsou po spárování telefonu všechny
kompatibilní funkce Bluetooth aktivovány. Určité funkce je
možné aktivovat, deaktivovat nebo upravit.
Připojení k aplikaci Smartphone Link na zařízení
Apple
Než se budete moci připojit k aplikaci Smartphone Link, musíte
nejprve spárovat a připojit vaše zařízení Garmin DriveTrack
k telefonu.
Pokud jste se nepřipojili k aplikaci Smartphone Link v průběhu
párování, můžete se k ní připojit u dalších funkcí Bluetooth.
Aplikace Smartphone Link komunikuje s vaším telefonem
pomocí technologie Bluetooth. Po prvním připojení k aplikaci
Smartphone Link na zařízení Apple musíte zadat bezpečnostní
kód Bluetooth.
1 V obchodě App Store ve vašem telefonu instalujte aplikaci
Smartphone Link.
POZNÁMKA: Je možné, že budete muset zaktualizovat
operační systém svého telefonu na nejnovější verzi.
2 V telefonu otevřete aplikaci Smartphone Link.
Na displeji zařízení Garmin DriveTrack se zobrazí
bezpečnostní kód.
3 Tento kód zadejte do vašeho telefonu.
Deaktivace volání handsfree na zařízení Apple
Můžete deaktivovat volání handsfree a přitom zůstat připojení
k telefonu pro přijímání oznámení a dat Smartphone Link.
1 Vyberte možnost Nastavení > Bezdrátové sítě.
2 Vyberte název telefonu používaný pro volání handsfree.
TIP: Váš telefon se může připojovat k volání handsfree
a přijímání dat pomocí dvou různých názvů.Ikona se
zobrazuje barevně vedle názvu telefonu používaného pro
volání handsfree.
3 Zrušte zaškrtnutí políčka Telefonní hovory.
Deaktivace přijímání chytrých oznámení a dat
Smartphone Link na zařízení Apple
Můžete deaktivovat přijímání chytrých oznámení a dat
Smartphone Link a přitom zůstat připojení pro volání handsfree.
1 Vyberte Nastavení > Bezdrátové sítě.
2 Vyberte možnost Služby chytrého telefonu.
TIP: Když jsou služby aktivní, zobrazují se ikony a
barevně.
3 Zrušte zaškrtnutí políčka Služby chytrého telefonu.
Zobrazení a skrytí kategorií oznámení v zařízení Apple
Oznámení zobrazená na zařízení můžete filtrovat zobrazením
nebo skrytím kategorií.
1 Vyberte Nastavení > Bezdrátové sítě.
2 Vyberte možnost Služby chytrého telefonu.
14
TIP: Když jsou služby aktivní, zobrazují se ikony a
barevně.
3 Vyberte možnost Chytrá oznámení.
4 Zaškrtněte políčko vedle oznámení, které chcete přidat.
Nastavení funkcí Bluetooth ve smartphonech
se systémem Android™
Ve výchozím nastavení jsou po spárování telefonu všechny
kompatibilní funkce Bluetooth aktivovány. Určité funkce je
možné aktivovat, deaktivovat nebo upravit.
Připojení k aplikaci Smartphone Link na smartphonu
se systémem Android
Než se budete moci připojit k aplikaci Smartphone Link, musíte
nejprve spárovat a připojit vaše zařízení Garmin DriveTrack
k telefonu.
Pokud jste se nepřipojili k aplikaci Smartphone Link v průběhu
párování, můžete se k ní připojit u dalších funkcí Bluetooth.
1 V obchodě App Store ve vašem telefonu instalujte aplikaci
Smartphone Link.
2 V telefonu otevřete aplikaci Smartphone Link.
Deaktivace funkcí Bluetooth ve smartphonech se
systémem Android
Můžete deaktivovat specifické funkce Bluetooth a přitom zůstat
připojeni k jiným funkcím.
1 Vyberte možnost Nastavení > Bezdrátové sítě.
2 Vyberte název telefonu.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li deaktivovat volání handsfree, vymažte zaškrtnutí
políčka Telefonní hovory.
• Chcete-li deaktivovat chytrá oznámení a data Smartphone
Link, vymažte zaškrtnutí políčka Smartphone Link.
• Chcete-li deaktivovat specifická oznámení aplikace,
použijte nastavení v aplikaci Smartphone Link.
Zobrazení nebo skrytí oznámení ve smartphonech se
systémem Android
Aplikaci Smartphone Link můžete použít k výběru, které typy
oznámení se budou zobrazovat na vašem zařízení Garmin
DriveTrack.
1 V telefonu otevřete aplikaci Smartphone Link.
2 Vyberte ikonu .
3 Ověřte, zda je vybráno zaškrtávací políčko Chytrá
oznámení.
4 V části Oznámení vyberte možnost Nastavení.
Zobrazí se seznam kategorií oznámení a aplikací.
5 Vyberte možnost:
• Chcete-li deaktivovat oznámení, vyberte přepínač vedle
kategorie nebo názvu aplikace.
• Chcete-li do seznamu přidat aplikaci, vyberte ikonu .
Odpojení zařízení Bluetooth
Zařízení Bluetooth lze dočasně odpojit, aniž byste jej museli
odstranit ze seznamu spárovaných zařízení. Zařízení Bluetooth
se může v budoucnu k vašemu zařízení Garmin DriveTrack
automaticky připojit.
1 Vyberte možnost Nastavení > Bezdrátové sítě.
2 Vyberte zařízení k odpojení.
3 Zaškrtněte políčko vedle názvu spárovaného zařízení.
Odstranění spárovaného telefonu
Odstraněním spárovaného telefonu zabráníte jeho
automatickému připojení k zařízení v budoucnosti.
Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone
1 Vyberte Nastavení > Bezdrátové sítě.
2 Vyberte telefon a poté vyberte možnost Zrušit párování
zařízení.
Doprava
OZNÁMENÍ
Společnost Garmin není odpovědná za přesnost nebo
aktuálnost dopravních informací.
Vaše zařízení může poskytovat informace o dopravní situaci na
silnici před vámi nebo na trase. Zařízení můžete nastavit tak,
aby se snažilo vyhnout hustému provozu při výpočtu tras a
hledalo nové trasy k cíli, pokud na aktivní trase dochází
k velkým zpožděním (Nastavení dopravy, strana 20). Mapa
dopravy umožňuje na mapě sledovat zpoždění dopravy ve vaší
oblasti.
Aby vám zařízení mohlo poskytovat informace o dopravě, musí
tyto informace přijímat.
• Vaše zařízení přijímá bezplatné informace o dopravě
prostřednictvím aplikace Smartphone Link (Příjem informací
o dopravě v zařízení Smartphone Link, strana 15).
• Všechny modely produktu mohou přijímat dopravní informace
prostřednictvím kabelu přijímače dopravních informací, který
je dostupný jako příslušenství (Příjem dopravních informací
pomocí přijímače dopravních informací, strana 15). Přejděte
na stránku produktu na webu garmin.com, kde si můžete
vyhledat a zakoupit kabel přijímače dopravních informací
jako příslušenství.
Informace o dopravě nejsou k dispozici ve všech oblastech.
Další informace o oblastech pokrytí dopravními informacemi
naleznete na webové stránce www.garmin.com/traffic.
Příjem informací o dopravě v zařízení
Smartphone Link
Zařízení může přijímat dopravní informace bez nutnosti placení
předplatného prostřednictvím aplikace Smartphone Link.
1 Připojte své zařízení k aplikaci Smartphone Link (Párování
s telefonem a připojení k aplikaci Smartphone Link,
strana 12).
2 Na zařízení Garmin DriveTrack vyberte možnost Nastavení >
Doprava a ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko Doprava.
Příjem dopravních informací pomocí
přijímače dopravních informací
OZNÁMENÍ
Vyhřívaná (metalizovaná) okna mohou mít negativní vliv na
výkon přijímače dopravních informací.
Přijímač dopravních informací přijímá dopravní informace ze
signálu pozemního vysílání, pokud je k dispozici. Kabel
přijímače pozemních dopravních informací je dostupný jako
příslušenství pro všechny modely produktu. Přejděte na stránku
produktu na webu garmin.com, kde si můžete vyhledat a
zakoupit kabel přijímače dopravních informací jako
příslušenství. Informace o dopravě nejsou k dispozici ve všech
oblastech.
Připojte zařízení k napájení ve vozidle pomocí kabelu
přijímače dopravních informací (Upevnění a napájení
zařízení Garmin DriveTrack ve vozidle, strana 1).
Pokud se nacházíte v oblasti pokrytí dopravy, vaše zařízení
může zobrazovat dopravní informace a pomoci vám vyhnout se
dopravním zácpám.
Předplatné přijímače dopravních informací
Součástí většiny přijímačů dopravních informací je předplatné
regionálních dopravních informací. K vašemu přijímači
Doprava
dopravních informací můžete přidat předplatné pro další oblasti.
Další informace naleznete na webové stránce garmin.com
/traffic.
Zobrazení předplatných pro dopravní informace
Vyberte možnost Nastavení > Doprava > Předplatné.
Přidání předplatného
Je možné zakoupit předplatné pro dopravní informace pro jiné
oblasti nebo země.
1 V hlavním menu vyberte možnost Doprava.
2 Vyberte možnost Předplatné > .
3 Zapište si ID jednotky FM přijímače dopravních informací.
4 Přejděte na stránku www.garmin.com/fmtraffic, kde zakoupíte
předplatné dopravních informací a získáte 25 znakový kód.
Kód předplatného pro dopravní informace nelze použít
opakovaně. Pro každé obnovení služby je nutné získat nový
kód. Jestliže vlastníte více FM přijímačů dopravních
informací, je nutné získat nový kód pro každý jednotlivý
přijímač.
5 V zařízení vyberte možnost Další.
6 Zadejte kód.
7 Vyberte možnost Hotovo.
Zapnutí možnosti Doprava
Dopravní informace lze zapnout nebo vypnout.
1 Vyberte možnost Nastavení > Doprava.
2 Zaškrtněte políčko Doprava.
Zobrazení dopravy na mapě
Mapa dopravy zobrazuje barevně rozlišený dopravní ruch a
zpoždění na blízkých silnicích.
1 V hlavním menu vyberte možnost Aplikace > Doprava.
2 V případě potřeby vyberte možnost > Legenda a zobrazte
si legendu na mapě dopravy.
Vyhledávání dopravních nehod
1 V hlavním menu vyberte možnost Aplikace > Doprava.
2 Vyberte možnost > Dopravní události.
3 Vyberte položku ze seznamu.
4 Pokud existuje více než jedna nehoda, ostatní nehody
zobrazíte pomocí šipek.
Hlasový příkaz
POZNÁMKA: Hlasový příkaz není dostupný pro všechny jazyky
a oblasti a nemusí být k dispozici u všech modelů.
POZNÁMKA: Navigace aktivovaná hlasem nemusí dosáhnout
požadovaných výsledků, je-li používána v hlučném prostředí.
Hlasový příkaz umožňuje používat zařízení vyslovením slov a
příkazů. Menu Hlasový příkaz zahrnuje hlasové výzvy a seznam
dostupných příkazů.
Nastavení fráze pro aktivaci
Fráze pro aktivaci je slovní fráze, kterou můžete vyslovit, abyste
aktivovali funkci hlasový příkaz. Výchozí fráze pro aktivaci je
Hlasový příkaz.
TIP: Možnost náhodné aktivace hlasového příkazu lze snížit
použitím silné fráze pro aktivaci.
1 Vyberte možnost Aplikace > Hlasový příkaz > > Fráze
pro aktivaci.
Zadejte
novou frázi pro aktivaci.
2
Po zadání fráze zařízení určí její sílu.
3 Vyberte možnost Hotovo.
15
Používání aplikací
Aktivace funkce Hlasový příkaz
Vyslovte svoji frázi pro aktivaci.
Objeví se nabídka funkce Hlasový příkaz.
Tipy pro funkci Hlasový příkaz
• Mluvte normálním hlasem směrem k zařízení.
• Snižte okolní hluk, například hlasy nebo rádio, aby se zvýšila
přesnost při rozpoznání hlasu.
• Vyslovujte příkazy tak, jak se objevují na displeji.
• Na výzvy ozývající se ze zařízení odpovídejte jak je třeba.
• Prodlužte délku své fráze pro aktivaci, abyste omezili
možnost náhodné aktivace hlasového příkazu.
• Vyslechněte dva tóny pro potvrzení, že zařízení vstoupilo a
opustilo hlasový příkaz.
Zahájení trasy pomocí hlasových příkazů
Můžete vyslovit názvy oblíbených, dobře známých poloh.
1 Vyslovte svou frázi pro aktivaci (Nastavení fráze pro aktivaci,
strana 15).
Vyslovte
příkaz Najít místo.
2
3 Vyslechněte hlasovou výzvu a poté vyslovte název polohy.
4 Vyslovte číslo řádku.
5 Vyslovte slovo Navigovat.
Ztlumení pokynů
Hlasové výzvy pro hlasový příkaz lze ztlumit, aniž byste ztlumili
celé zařízení.
1 Vyberte možnost Aplikace > Hlasový příkaz > .
2 Vyberte možnost Ztlumit pokyny > Zapnuto.
Hlasové ovládání
V oblastech, kde není k dispozici funkce Hlasový příkaz, je
aktivována funkce Hlasové ovládání. Hlasové ovládání
umožňuje použít hlas k ovládání zařízení. Předtím než můžete
funkci Hlasové ovládání použít, musíte ji nakonfigurovat na svůj
hlas.
Konfigurace hlasového ovládání
Funkce Hlasové ovládání musí být na nakonfigurována pro hlas
jednoho uživatele a pro jiné uživatele nefunguje.
1 Vyberte možnost Aplikace > Hlasové ovládání.
2 Pokud chcete nahrát příkazy pro každou frázi hlasového
ovládání, postupujte podle pokynů na obrazovce.
POZNÁMKA: Nemusíte přečíst přesnou frázi na obrazovce.
Můžete vyslovit alternativní příkaz se stejným významem na
základě vašich preferencí.
Abyste mohli funkci hlasového ovládání použít, musíte vyslovit
příkaz, který jste pro funkci nahráli.
Používání hlasového ovládání
1 Vyslovte příkaz, který jste nahráli pro frázi Hlasové ovládání.
Objeví se nabídka funkce Hlasové ovládání.
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Tipy pro hlasové ovládání
• Mluvte normálním hlasem směrem k zařízení.
• Snižte okolní hluk, například hlasy nebo rádio, aby se zvýšila
přesnost při rozpoznání hlasu.
• Vyslovujte příkazy tak, jak se objevují na displeji.
• Počkejte na tón pro potvrzení, že zařízení úspěšně obdrželo
příkaz.
16
Prohlížení návodu k obsluze v zařízení
Na obrazovce zařízení si můžete zobrazit kompletní návod
k obsluze v mnoha jazykových verzích.
1 Vyberte možnost Aplikace > Návod k obsluze.
Návod k obsluze se zobrazí ve stejném jazyce, jaký je
nastaven pro text softwaru (Nastavení jazyka a klávesnice,
strana 20).
2 Vybráním možnosti můžete v návodu k obsluze vyhledávat
(volitelné).
Watch Link
Aplikace Watch Link rozšíří navigační funkce zařízení Garmin
DriveTrack na kompatibilní hodinky Garmin s aplikací Connect
IQ.
POZNÁMKA: Tato funkce vyžaduje hodinky Garmin umožňující
spouštění aplikací Connect IQ a smartphone.
Najít můj cíl: Naviguje vás k cíli pomocí obrazovky hodinek.
Tato funkce je zvlášť užitečná, pokud potřebujete parkovat
dál od vašeho cíle a dojít k cíli pěšky (Vyhledání vaší polohy
pomocí hodinek Garmin, strana 4).
Najít můj vůz: Naviguje vás na poslední uložené parkovací
místo vašeho vozidla (Nalezení posledního parkovacího
místa, strana 5).
Varování řidiče: Vibruje hodinkami, když zařízení zobrazí
upozornění pro řidiče, a zobrazí ikonu upozornění na
obrazovce hodinek (Přijímání upozornění pro řidiče na
hodinkách, strana 16).
Nastavení Watch Link
Než budete moci nastavit aplikaci Watch Link, je potřeba
provést následující kroky:
• Spárujte zařízení Garmin DriveTrack s aplikací Smartphone
Link ve vašem smartphonu (Párování s telefonem a připojení
k aplikaci Smartphone Link, strana 12).
• Spárujte kompatibilní hodinky Garmin s aplikací Garmin
Connect™ Mobile ve vašem smartphonu. Další informace
naleznete v návodu k obsluze hodinek.
Funkce Watch Link používá váš smartphone k odesílání
informací z vašeho zařízení Garmin DriveTrack do
kompatibilních Watch Link hodinek Connect IQ.
1 Ve smartphonu otevřete aplikaci Garmin Connect Mobile.
(v závislosti na operačním
2 Vybráním možnosti nebo
systému smartphonu) otevřete menu.
3 Vyberte možnost Obchod Connect IQ™.
4 Vyhledejte aplikaci Watch Link a vyberte Stáhnout.
Aplikace Connect IQ Watch Link se instaluje do hodinek.
5 Ve smartphonu otevřete aplikaci Smartphone Link.
6 Vyberte možnost Watch Link.
TIP: Abyste si zobrazili možnost Watch Link, může být
potřeba přejet prstem doleva nebo doprava.
7 Vyberte hodinky ze seznamu a pak vyberte možnost
Pokračovat.
8 Po dokončení nastavení vyberte OK.
Když se telefon připojí k vašemu zařízení Garmin DriveTrack,
automaticky se spustí aplikace Watch Link na hodinkách.
Přijímání upozornění pro řidiče na hodinkách
Před použitím této funkce je potřeba nastavit aplikaci Watch
Link (Nastavení Watch Link, strana 16).
Kompatibilní hodinky Garmin dokáží zobrazit předem určená
upozornění pro řidiče z vašeho zařízení Garmin DriveTrack.
Můžete vybrat upozornění, která se mají na hodinkách
zobrazovat.
Používání aplikací
1 Na zařízení Garmin DriveTrack vyberte možnost Aplikace >
Watch Link.
2 Vyberte jednotlivé typy upozornění, které chcete přijímat na
hodinkách.
Na
hodinkách spusťte aplikaci Watch Link a vyberte možnost
3
Varování řidiče.
Zatímco navigujete s použitím zařízení Garmin DriveTrack,
hodinky vibrují a zobrazí určená upozornění pro řidiče,
jakmile se vyskytnou.
LiveTrack
UPOZORNĚNÍ
Při sdílení informací o poloze je uživatel povinen dbát na
dostatečnou ochranu soukromí. Vždy pečlivě volte, s kým
chcete údaje o své poloze sdílet, a nedávejte je volně
k dispozici.
Funkce LiveTrack umožňuje sdílet vaši cestu s kontakty ve
vašem smartphonu a na vašich účtech sociálních sítí, jako je
Facebook a Twitter. Po dobu sdílení mohou diváci v reálném
čase sledovat vaši aktuální polohu, naposledy navštívená místa
a trasu vašich posledních cest.
Tato funkce vyžaduje smartphone se spuštěnou aplikací
Smartphone Link.
Nastavení sdílení LiveTrack a pozvání sledujících
osob
Při prvním použití funkce LiveTrack je potřeba funkci
nakonfigurovat a pozvat sledující osoby.
1 Připojte se k aplikaci Smartphone Link (Párování
s telefonem a připojení k aplikaci Smartphone Link,
strana 12).
2 Ve smartphonu otevřete aplikaci Smartphone Link a vyberte
možnost LiveTrack.
3 Zadejte jméno uživatele a vyberte možnost Další.
4 Zadejte jeden nebo více kontaktů, které chcete pozvat.
Můžete zadat jméno kontaktu nebo e-mailovou adresu.
5 Vyberte možnost Spustit LiveTrack.
Aplikace začne sdílet vaše data LiveTrack. Osoby pozvané
ke sledování obdrží e-mail s odkazem pro sledování vašich
dat LiveTrack.
6 Vyberte možnost pro sdílení odkazu LiveTrack
prostřednictvím sociální sítě, aplikace pro zasílání zpráv
nebo jiné aplikace pro sdílení (volitelné).
Spuštění sdílení LiveTrack
UPOZORNĚNÍ
Při sdílení informací o poloze je uživatel povinen dbát na
dostatečnou ochranu soukromí. Vždy pečlivě volte, s kým
chcete údaje o své poloze sdílet, a nedávejte je volně
k dispozici.
Před spuštěním sdílení je potřeba nastavit funkci LiveTrack
(Nastavení sdílení LiveTrack a pozvání sledujících osob,
strana 17).
Sdílení vašich dat LiveTrack můžete spustit ze zařízení Garmin
DriveTrack nebo aplikace Smartphone Link.
• Na zařízení Garmin DriveTrack vyberte možnost Aplikace >
LiveTrack > Spustit LiveTrack.
• Ve smartphonu otevřete aplikaci Smartphone Link a vyberte
možnost LiveTrack > Spustit LiveTrack.
Odkaz na vaše data LiveTrack se odešle na vaše povolené účty
sociálních sítí a e-mail s odkazem se odešle pozvaným
kontaktům. Po dobu sdílení mohou sledující kliknutím na odkaz
sledovat v reálném čase vaši aktuální polohu, naposledy
navštívená místa a trasu vašich posledních cest.
Používání aplikací
Když je sdílení LiveTrack aktivní, na stavové liště Garmin
DriveTrack se zobrazuje
. Rovněž se zobrazuje počet
pozvaných sledujících.
TIP: Ve výchozím nastavení se relace sdílení LiveTrack
automaticky ukončí po uplynutí 24 hodin. V aplikaci Smartphone
Link můžete vybrat možnost LiveTrack > Prodloužit aktivitu
LiveTrack a prodloužit dobu trvání relace sdílení LiveTrack
nebo můžete sdílení kdykoli ukončit.
Zastavení sdílení LiveTrack
Sdílení LiveTrack můžete kdykoli zastavit ze zařízení Garmin
DriveTrack nebo aplikace Smartphone Link.
• Na zařízení Garmin DriveTrack vyberte možnost Aplikace >
LiveTrack > Zastavit LiveTrack.
• Ve smartphonu otevřete aplikaci Smartphone Link a vyberte
možnost LiveTrack > Zastavit LiveTrack.
Sledující obdrží zprávu, že relace LiveTrack skončila, a nebudou
moci dál sledovat vaši polohu.
Zobrazení předpovědi počasí
Než budete moci používat tuto funkci, musí být vaše zařízení
schopno přijímat informace o počasí. Zařízení můžete připojit
k aplikaci Smartphone Link, pokud chcete přijímat informace
o počasí (Párování s telefonem a připojení k aplikaci
Smartphone Link, strana 12).
1 Vyberte možnost Aplikace > Počasí.
Zařízení zobrazí aktuální informace o počasí a předpověď na
příštích několik dní.
2 Vyberte den.
Zobrazí se podrobná předpověď pro daný den.
Zobrazení počasí poblíž jiného města
1 Vyberte možnost Aplikace > Počasí > Aktuální poloha.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li zobrazit počasí oblíbeného města, vyberte
město v seznamu.
• Chcete-li přidat oblíbené město, vyberte možnost Přidat
město a zadejte název města.
Zobrazení meteorologického radaru
Chcete-li používat tuto funkci, je nutné pomocí aplikace
Smartphone Link zakoupit službu Rozšířené informace o počasí.
Na mapě lze zobrazit animovanou, barevně rozlišenou
radarovou mapu aktuálních povětrnostních podmínek i ikonu
počasí. Ikona počasí se mění a zobrazuje počasí v blízkém
okolí, například déšť, sněžení a bouřky.
1 Vyberte možnost Aplikace > Počasí.
2 V případě potřeby vyberte město.
3 Vyberte možnost > Meteorologický radar.
Zobrazení upozornění na nepříznivé počasí
Chcete-li používat tuto funkci, je nutné pomocí aplikace
Smartphone Link zakoupit službu Rozšířené informace o počasí.
Při cestování se zařízením se na mapě mohou zobrazit
upozornění na nepříznivé počasí. Zobrazit můžete také mapu
upozornění na počasí poblíž své polohy nebo poblíž zvoleného
města.
1 Vyberte možnost Aplikace > Počasí.
2 V případě potřeby vyberte město.
3 Vyberte možnost > Upozornění na nepříznivé počasí.
Kontrola stavu vozovky
Chcete-li používat tuto funkci, je nutné pomocí aplikace
Smartphone Link zakoupit službu Rozšířené informace o počasí.
1 Vyberte možnost Aplikace > Počasí.
2 V případě potřeby vyberte město.
17
3 Vyberte možnost
> Silniční podmínky.
Plánovač trasy
Pomocí plánovače cesty můžete vytvořit a uložit cestu, kterou
můžete jet později. To lze využít při plánování trasy dodávek,
dovolené nebo cestu autem. Uloženou cestu můžete upravit a
dále přizpůsobit, včetně změny pořadí pozic, optimalizace
pořadí zastávek, přidání navržených atrakcí a přidávání
tvarovacích bodů.
Pomocí plánovače cesty můžete rovněž upravit a uložit aktivní
trasu.
Plánování cesty
Trasa může zahrnovat mnoho cílů a její součástí musí být
nejméně výchozí poloha a cíl. Výchozí pozicí je pozice, ze které
plánujete cestu zahájit. Pokud navigaci cesty zahájíte z jiné
pozice, nabídne vám zařízení možnost jet nejprve do výchozí
pozice. U okružní cesty může být výchozí pozice stejná jako
cílová destinace.
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy > Nová trasa.
2 Zvolte možnost Vybrat počáteční pozici.
3 Zvolte polohu výchozího bodu a vyberte možnost Vybrat.
4 Vyberte možnost Vybrat cíl.
5 Zvolte polohu cíle a vyberte možnost Vybrat.
6 Vyberte možnost Přidat polohu a přidejte další polohy
(volitelné).
7 Po přidání všech potřebných poloh vyberte možnost Další >
Uložit.
8 Zadejte název a vyberte možnost Hotovo.
Úprava a změna pořadí pozic na cestě
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy > Oblíbené
trasy.
2 Vyberte uloženou cestu.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost:
• Pokud chcete určitou pozici přesunout nahoru nebo dolů,
vyberte ikonu a přetáhněte danou pozici na novou pozici
v rámci cesty.
• Pokud chcete za vybranou pozici přidat novou pozici,
vyberte ikonu .
• Pokud chcete pozici odebrat, vyberte ikonu .
Optimalizace pořadí cílů na cestě
Zařízení dokáže automaticky optimalizovat pořadí cílů na cestě
tak, aby trasa byla kratší a efektivnější. Výchozí poloha a cílová
destinace se při optimalizaci pořadí nemění.
Při úpravě trasy vyberte možnost
> Optimalizovat
pořadí.
Objevování atrakcí na vaší cestě
Zařízení vám může doporučit zajímavé nebo populární atrakce,
které můžete přidat k vaší cestě.
1 Při úpravě cesty vyberte > Nastavení trasy > Navrhnout
atrakce.
2 Vybráním atrakce si zobrazíte další informace.
3 Vybráním možnosti Vybrat přidáte atrakci k vaší cestě.
Změna možností trasování pro cestu
Na začátku cesty můžete upravit, jak bude zařízení počítat
trasu.
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy > Oblíbené
trasy.
2 Vyberte uloženou cestu.
3 Vyberte možnost > Nastavení trasy.
18
4 Vyberte možnost:
• Pokud chcete k cestě přidat tvarovací body, vyberte
možnost Vytvarovat trasu a postupujte podle pokynů na
obrazovce (Tvarování trasy, strana 5).
• Pokud chcete změnit režim výpočtu cesty, vyberte
možnost Režim výpočtu trasy (Změna režimu pro
výpočet trasy, strana 5).
Navigace k uložené cestě
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy > Oblíbené
trasy.
2 Vyberte uloženou cestu.
3 Vyberte možnost Jet!.
4 Zvolte první polohu, kam chcete navigovat, a vyberte
možnost Spustit.
Zařízení vypočítá trasu z vaší aktuální polohy do vybrané
polohy a poté vás povede k zbývajícím cílům cesty v daném
pořadí.
Úprava a uložení aktivní trasy
Pokud je určitá trasa aktivní, můžete trasu pomocí plánovače
cesty upravit a uložit jako cestu.
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy > Mojí aktivní
trasy.
2 Upravte trasu pomocí jakýchkoli funkcí plánovače cesty.
Trasa se přepočítá pokaždé, když provedete změnu.
3 Výběrem možnosti Uložit uložíte trasu jako cestu, kterou
můžete později opět jet (volitelné).
Dopravní kamery photoLive
Abyste mohli používat tuto funkci, potřebujete být připojeni
k aplikaci Smartphone Link a mít předplatné služby photoLive
(Předplatné služeb Garmin Live, strana 12).
Dopravní kamery photoLive poskytují živý obraz dopravní
situace na hlavních silnicích a křižovatkách.
Služba photoLive není dostupná ve všech oblastech.
Prohlížení a uložení dopravních kamer photoLive
Můžete si prohlížet živé záběry z dopravních kamer ve vaší
blízkosti. Můžete si také uložit dopravní kamery pro oblasti,
kterými často projíždíte.
1 Vyberte možnost Aplikace > photoLive.
2 Vyberte možnost Stisknutím přidejte.
3 Vyberte silnici.
4 Vyberte polohu dopravní kamery.
Vedle mapy polohy kamery se zobrazí náhled aktuálního
obrazu z příslušné kamery. Vybráním obrázku náhledu si
můžete zobrazit obraz v plné velikosti.
5 Vybráním možnosti Uložit uložíte kameru (volitelné).
Miniatura s náhledem kamery se přidá na hlavní obrazovku
aplikace photoLive.
Zobrazení dopravních kamer photoLive na mapě
Nástroj mapy photoLive zobrazuje dopravní kamery ze silnice
před vámi.
1 Na mapě zvolte možnost > photoLive.
Zařízení zobrazuje aktuální obraz z nejbližší dopravní kamery
na silnici před vámi společně se vzdáleností k této kameře.
Když kameru minete, zařízení načte obraz z další kamery na
cestě.
2 Pokud se na silnici nenachází žádné kamery, vybráním
možnosti Najít kameru si můžete zobrazit nebo uložit
dopravní kamery v blízkosti (volitelné).
Uložení dopravní kamery
1 Vyberte možnost Aplikace > photoLive.
Používání aplikací
2
3
4
5
Vyberte možnost Stisknutím přidejte.
Vyberte silnici.
Vyberte křižovatku.
Vyberte možnost Uložit.
Zobrazení předchozích tras a cílů
Než budete moci použít tuto funkci, je nutné zapnout funkci
historie cestování (Nastavení zařízení a soukromí, strana 20).
Můžete na mapě zobrazit předchozí trasy a místa, kde jste se
zastavili.
Vyberte možnost Aplikace > Historie cestování.
Nastavení Garmin DriveTrack
Nastavení mapy a vozidla
Zvolte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo.
Označení psů: Nastaví označení, která se zobrazí u aktuální
polohy psa na mapě.
Velikost označení psů: Nastaví velikost označení psů na
mapě.
Velikost ikon psů: Nastaví velikost ikon psů na mapě.
Trasy psů: Zobrazí historii tras psů na mapě.
Zvuková upozornění psů: Zapíná zvukové upozornění na
změny stavu psa.
Vozidlo: Nastaví ikonu vozidla, která představuje vaši pozici na
mapě.
Orientace: Nastaví perspektivu na mapě.
Detail mapy: Nastaví úroveň detailů na mapě. Pokud zvolíte
detailnější zobrazení, mapa se bude vykreslovat pomaleji.
Téma mapy: Změní barvu mapových dat.
Nástroje mapy: Nastaví zkratky, které se zobrazují v menu
nástrojů mapy.
Vrstvy mapy: Nastaví data zobrazovaná na stránce mapy
(Přizpůsobení vrstev mapy, strana 11).
Automatické měřítko: Automaticky vybírá úroveň přiblížení pro
optimální použití na mapě. Je-li vypnuté, je třeba provádět
přiblížení nebo oddálení ručně.
Konfigurovat mapy: Nastaví instalované mapy používané
zařízením.
Aktivace map
Je možné zapnout mapové produkty nainstalované v zařízení.
TIP: Chcete-li zakoupit další mapové produkty, přejděte na
adresu http://buy.garmin.com.
1 Vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo >
Konfigurovat mapy.
2 Vyberte mapu.
Nastavení navigace
Vyberte možnost Nastavení > Navigace.
Náhled trasy: Zobrazí náhled hlavních silnic na vaší trase po
spuštění navigace.
Režim výpočtu: Nastaví metodu výpočtu trasy.
Vyhýbat se: Nastaví, kterým typům silnic na trase se chcete
vyhnout.
Vlastní objížďky: Umožní vám vyhnout se určitým oblastem
nebo silnicím.
Placené silnice: Nastaví předvolby pro vyhýbání se placeným
silnicím.
Mýtné: Nastaví předvolby pro vyhýbání se placeným silnicím a
dálničním známkám.
Nastavení Garmin DriveTrack
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech
oblastech.
Nízkoemisní zóny: Nastaví předvolby objížděk pro oblasti
s ekologickými nebo emisními omezeními, která mohou být
vyžadována pro vaše vozidlo.
Omezený režim: Zakáže všechny funkce, které vyžadují
značnou míru pozornosti obsluhující osoby.
Simulátor GPS: Ukončí příjem signálu GPS v zařízení a šetří
energii baterie.
Nastavení režimu výpočtu
Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Režim výpočtu.
Výpočet trasy je založen na datech o silničních rychlostech
a zrychlení vozidla pro danou trasu.
Rychlejší čas: Pro výpočet tras, které jsou rychlejší, ale ujetá
vzdálenost může být delší.
Kratší vzdálenost: Vypočítá trasy, které jsou kratší, ale jejich
ujetí může trvat déle.
Mimo silnice: Vypočítá přímou vzdálenost z vaší polohy do
cílového bodu.
Nastavení simulované polohy
Jste-li v interiéru nebo nepřijímáte satelitní signály, můžete pro
plánování tras ze simulované polohy použít simulátor GPS.
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Simulátor GPS.
2 V hlavním menu zvolte možnost Mapa.
3 Zvolte oblast dvojitým kliknutím na mapu.
Adresa polohy se zobrazí v dolní části obrazovky.
4 Zvolte popis polohy.
5 Vyberte možnost Nastavit pozici.
Nastavení bezdrátové sítě
Nastavení bezdrátové sítě umožňují spravovat sítě Wi‑Fi ,
spárovaná zařízení Bluetooth a funkce Bluetooth.
Vyberte Nastavení > Bezdrátové sítě.
Bluetooth: Aktivuje Bluetooth bezdrátovou technologii.
Název spárovaného zařízení: Názvy spárovaných zařízení
Bluetooth se zobrazí v menu. Můžete vybrat název zařízení a
změnit nastavení funkce Bluetooth pro toto zařízení.
Hledání zařízení: Vyhledá zařízení Bluetooth v blízkosti.
Přezdívka: Umožňuje zadat přezdívku, která identifikuje vaše
zařízení vybavená bezdrátovou technologií Bluetooth na
jiných zařízeních.
Wi-Fi: Zapne bezdrátové zařízení Wi‑Fi.
Uložené sítě: Umožňuje upravit nebo odstranit uložené sítě.
Vyhledat sítě: Vyhledá sítě Wi‑Fi v blízkosti (Připojení k síti
Wi‑Fi, strana 21).
®
Nastavení podpory řízení
Vyberte možnost Nastavení > Podpora řízení.
Zvuková upozornění pro řidiče: Zapíná zvukové upozornění
pro jednotlivé typy upozornění řidiče (Asistenční funkce
a upozornění pro řidiče, strana 2).
Varování před únavou: Upozorní vás, pokud jste řídili delší
časový úsek bez přestávky.
Varovné body: Upozorní vás, když se přiblížíte k rychlostním
radarům nebo kamerám na semaforech.
Nastavení displeje
Vyberte možnost Nastavení > Displej.
Barevný režim: Umožní vybrat denní nebo noční barevný
režim. Vyberete-li možnost Automaticky, zařízení bude denní
nebo noční barvy nastavovat automaticky podle denní doby.
19
Jas: Umožní nastavit jas displeje.
Prodleva displeje: Umožní nastavit dobu nečinnosti zařízení
čerpajícího energii z baterie, po které se přepne do režimu
spánku.
Snímek obrazovky: Umožňuje pořizovat snímky obrazovky
zařízení. Snímky obrazovky jsou uloženy ve složce
Screenshot v paměti zařízení.
Nastavení dopravy
V hlavním menu vyberte možnost Nastavení > Doprava.
Doprava: Aktivuje dopravu.
Aktuální poskytovatel: Nastaví poskytovatele dopravních
informací pro použití dopravních informací. Možnost
Automaticky automaticky vybere nejlepší dostupné dopravní
informace.
Předplatné: Zobrazí seznam aktuálních předplatných
dopravních informací.
Optimalizovat trasu: Nastaví, zda má zařízení používat
optimalizované alternativní trasy automaticky nebo na
vyžádání (Objížďka zpoždění na trase, strana 6).
Dopravní upozornění: Nastaví závažnost zpoždění, pro které
zařízení zobrazí dopravní upozornění.
Nastavení jednotek a času
Chcete-li otevřít stránku Nastavení jednotek a času, v hlavním
menu vyberte možnost Nastavení > Jednotky a čas.
Aktuální čas: Umožňuje nastavit čas zařízení.
Časový formát: Umožňuje vybrat zobrazení času ve
12hodinovém, 24hodinovém formátu nebo ve formátu UTC.
Jednotky: Nastaví měrné jednotky pro vzdálenost.
Formát souřadnic: Nastaví formát souřadnic a datum
používané pro geografické souřadnice.
Nastavení času
1 V hlavním menu vyberte čas.
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete čas nastavit automaticky pomocí
informací o systému GPS, vyberte možnost Automatické.
• Pokud chcete čas nastavit ručně, přetáhněte čísla nahoru
nebo dolů.
Nastavení jazyka a klávesnice
Chcete-li otevřít Nastavení jazyka a klávesnice, v hlavním menu
vyberte možnost Nastavení > Jazyk a klávesnice.
Jazyk hlasové nápovědy: Nastaví jazyk pro hlasové výzvy.
Jazyk textu: Nastaví texty zobrazované na obrazovce do
zvoleného jazyka.
POZNÁMKA: Změna jazyka textu nezpůsobí změnu jazyka
dat zadaných uživatelem nebo mapových dat, například
názvů ulic.
Jazyk klávesnice: Aktivuje jazyky klávesnice.
Nastavení varovných bodů
POZNÁMKA: Musíte mít načteny uživatelské body zajmu (BZ),
aby se zobrazila upozornění na varovné body.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.
Vyberte možnost Nastavení > Varovné body.
Audio: Nastaví typ upozornění, které zazní při přiblížení
k varovným bodům.
Upozornění: Nastaví typ varovných bodů, při nichž se mají
přehrávat upozornění.
Nastavení zařízení a soukromí
Vyberte možnost Nastavení > Zařízení.
Informace o: Zobrazí číslo verze softwaru, číslo ID jednotky a
informace o několika dalších softwarových funkcích.
Zákonné požadavky: Zobrazí zákonné značky a informace.
EULA: Zobrazí licenční smlouvu s koncovým uživatelem.
POZNÁMKA: Tyto informace potřebujete k aktualizaci
systémového softwaru nebo nákupu doplňkových mapových
dat.
Odesílání dat ze zařízení: Sdílení anonymních dat za účelem
zlepšování zařízení.
Historie cestování: Umožňuje zařízení zaznamenávat
informace pro funkce myTrends, Historie cestování a
Protokol trasy.
Vym. historii cestování: Vymaže vaši historii cestování pro
funkce myTrends, Historie cestování a Protokol trasy.
Obnovení nastavení
Je možné obnovit kategorii nastavení nebo veškerá nastavení
na výchozí hodnoty z výroby.
1 Vyberte možnost Nastavení.
2 V případě potřeby vyberte kategorii nastavení.
3 Vyberte možnost > Obnovit.
Informace o zařízení
Zobrazení informací o předpisech a údajů o
kompatibilitě
1 V menu nastavení přejeďte prstem na konec menu.
2 Vyberte možnost Zařízení > Zákonné požadavky.
Technické údaje
Rozsah provozních
teplot
Od -20 do 55 °C (od -4 do 131 °F)
Rozsah nabíjecí
teploty
Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
Vstup napájení
Napájení ve vozidle pomocí napájecího kabelu
do vozidla. Síťové napájení pomocí volitelného
příslušenství (pouze při použití v domácnosti a
v kanceláři).
Typ baterie
Dobíjecí lithiová baterie
Nabíjení zařízení
POZNÁMKA: Tento výrobek třídy III musí být napájen zdrojem
energie LPS.
Baterii v zařízení můžete nabíjet libovolným z těchto způsobů.
• Připojte zařízení ke zdroji napájení ve vozidle.
• Zařízení připojte k volitelnému příslušenství napájecího
adaptéru, například k síťovému napájecímu adaptéru pro
místní elektrickou síť.
Můžete zakoupit schválený adaptér Garmin AC-DC, vhodný
pro použití v domácnosti a v kanceláři, od prodejce Garmin
nebo na adrese www.garmin.com. Pokud je zařízení
připojeno k adaptéru jiného výrobce, může se nabíjet
pomalu.
Údržba zařízení
Centrum podpory Garmin
Nápovědu a informace, jako jsou například návody k produktům,
často kladené dotazy, videa a zákaznická podpora, naleznete
na webové stránce support.garmin.com.
20
Informace o zařízení
Aktualizace map a softwaru
4 Přečtěte si licenční ujednání a výběrem možnosti Přijmout
Pro co nejlepší fungování navigace je potřeba aktualizovat mapy
a software vašeho zařízení.
Aktualizace map nabízejí nejnovější dostupné změny cest
a poloh v mapách, které používá vaše zařízení. Díky aktuálním
mapám je vaše zařízení schopno vyhledávat naposledy přidané
polohy a přesněji vypočítávat trasy. Aktualizace map jsou velké
a jejich dokončení může trvat několik hodin.
Aktualizace softwaru nabízejí změny a vylepšení pro funkce
a ovládání zařízení. Aktualizace softwaru jsou malé a jejich
provedení zabere jen několik minut.
Zařízení můžete aktualizovat dvěma způsoby.
• Můžete zařízení připojit k síti Wi‑Fi a provést aktualizaci
přímo na zařízení (doporučeno). Tato možnost poskytuje
pohodlný způsob aktualizace zařízení bez nutnosti připojení
k počítači.
• Můžete zařízení připojit k počítači a provést aktualizaci
pomocí aplikace Garmin Express (garmin.com/express).
Tento způsob umožňuje instalovat mapová data na
paměťovou kartu, pokud jsou aktualizované mapy příliš velké
na to, aby se vešly do interního úložiště.
vše je všechna přijměte.
POZNÁMKA: Pokud s podmínkami licence nesouhlasíte,
můžete vybrat možnost Odmítnout. Tím se proces
aktualizace zastaví. Dokud nepřijmete licenční podmínky,
nelze aktualizace nainstalovat.
S
5 použitím přiloženého kabelu USB připojte zařízení
k externímu napájení a vyberte možnost Pokračovat
(Nabíjení zařízení, strana 20).
Pro dosažení nejlepších výsledků se doporučuje nabíječka
USB, která poskytuje nabíjecí proud alespoň 1 A. Se
zařízením bude pravděpodobně kompatibilní množství
napájecích adaptérů USB pro smartphony, tablety nebo
přenosná multimediální zařízení.
6 Ponechejte zařízení připojené k externímu napájení a
v dosahu sítě Wi‑Fi, dokud se proces aktualizace nedokončí.
TIP: Pokud se proces aktualizace map před dokončením přeruší
nebo zruší, mohou v zařízení chybět data map. Oprava
chybějících dat map bude vyžadovat opakovanou aktualizaci
map prostřednictvím připojení Wi‑Fi nebo aplikace Garmin
Express.
Připojení k síti Wi‑Fi
Aktualizace map a softwaru pomocí služby Garmin
Express
Při prvním zapnutí vás zařízení vyzve k připojení k síti Wi‑Fi a
registrování vašeho zařízení. K síti Wi‑Fi se rovněž můžete
připojit z menu nastavení.
1 Vyberte Nastavení > Bezdrátové sítě.
2 V případě potřeby aktivujte pomocí možnosti Wi-Fi
technologii Wi‑Fi.
3 Vyberte možnost Vyhledat sítě.
Zařízení zobrazí seznam sítí Wi‑Fi v blízkosti.
4 Vyberte síť.
5 Pokud to bude potřeba, zadejte heslo pro síť a vyberte
možnost Hotovo.
Zařízení se připojí k síti a přidá si ji do seznamu uložených sítí.
Zařízení se k uložené síti znovu připojí, kdykoli bude v dosahu.
Pokud chcete stáhnout a nainstalovat nejnovější aktualizace
map a softwaru pro vaše zařízení, můžete použít aplikaci
Garmin Express.
1 Pokud nemáte aplikaci Garmin Express nainstalovanou ve
svém počítači, přejděte na stránku garmin.com/express
a proveďte její instalaci podle zobrazených pokynů (Probíhá
instalace Garmin Express, strana 22).
2 Otevřete aplikaci Garmin Express.
3 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu mini-USB.
Menší konec kabelu připojte k portu mini-USB À na zařízení
Garmin DriveTrack a větší konec připojte k dostupnému portu
USB na počítači.
Aktualizace map a softwaru prostřednictvím sítě Wi‑Fi
OZNÁMENÍ
Aktualizace map a softwaru mohou vyžadovat stahování velkých
souborů do zařízení. Na stahování se mohou vztahovat datové
limity nebo poplatky vašeho poskytovatele připojení k internetu.
Více informací o datových limitech a poplatcích vám poskytne
váš poskytovatel připojení.
Mapy a software můžete aktualizovat, zatímco je zařízení
připojeno k síti Wi‑Fi poskytující přístup k internetu. Takto
můžete zařízení udržovat aktualizované bez nutnosti připojení
k počítači.
1 Připojte zařízení k síti Wi‑Fi (Připojení k síti Wi‑Fi, strana 21).
Když je zařízení připojeno k síti Wi‑Fi, zjišťuje dostupné
aktualizace. Pokud je dostupná aktualizace, zobrazí se na
ikoně Nastavení v hlavní nabídce symbol .
2 Vyberte možnost Nastavení > Aktualizace.
Zařízení vyhledá aktualizace, které jsou k dispozici Když je
dostupná aktualizace, zobrazí se v části Mapa nebo Software
K dispozici je aktualizace.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li nainstalovat všechny dostupné aktualizace,
vyberte možnost Instalovat vše.
• Chcete-li instalovat pouze aktualizace map, vyberte
možnost Mapa > Instalovat vše.
• Chcete-li instalovat pouze aktualizace softwaru, vyberte
možnost Software > Instalovat vše.
Údržba zařízení
4 Když vás zařízení Garmin DriveTrack vyzve k zapnutí režimu
přenosu souborů, vyberte Ano.
5 V aplikaci Garmin Express vyberte možnost Přidat zařízení.
Aplikace Garmin Express vyhledá vaše zařízení a zobrazí
jeho název a sériové číslo.
6 Klikněte na možnost Přidat zařízení, a podle zobrazených
pokynů přidejte své zařízení do aplikace Garmin Express.
Po dokončení nastavení zobrazí aplikace Garmin Express
aktualizace dostupné pro vaše zařízení.
7 Vyberte možnost:
• Chcete-li nainstalovat všechny dostupné aktualizace,
klikněte na možnost Instalovat vše.
21
• Pokud chcete instalovat konkrétní aktualizaci, klikněte na
možnost Zobrazit podrobnosti a poté vedle požadované
aktualizace na možnost Instalovat.
Aplikace Garmin Express stáhne a nainstaluje aktualizace do
vašeho zařízení. Aktualizace map jsou velmi velké a tento
proces může trvat delší dobu, pokud máte pomalé připojení
k internetu.
POZNÁMKA: Pokud je aktualizace map pro interní úložiště
zařízení příliš velká, může vás software kvůli zvýšení místa
na ukládání vyzvat k instalaci karty microSD do zařízení
(Vložení paměťové karty s mapami a daty, strana 23).
8 Dokončete instalaci aktualizací podle pokynů zobrazených
během procesu aktualizace.
V průběhu procesu aktualizace může například aplikace
Garmin Express požadovat odpojení a opětovné připojení
zařízení.
®
Probíhá instalace Garmin Express
Aplikace Garmin Express je dostupná pro počítače Windows a
Mac .
1 Na počítači přejděte na webové stránky garmin.com/express.
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete zobrazit systémové požadavky a ověřit, zda
je aplikace Garmin Express kompatibilní s vaším
počítačem, vyberte možnost Systémové požadavky.
• Pokud chcete provést instalaci do počítače Windows,
vyberte možnost Soubor ke stažení pro systém
Windows.
• Pokud chcete provést instalaci do počítače Mac, vyberte
možnost Soubor ke stažení pro systém Mac.
Otevřete
stažený soubor a postupujte podle pokynů na
3
obrazovce a dokončete instalaci.
®
®
Péče o zařízení
OZNÁMENÍ
Vyvarujte se upuštění zařízení na zem.
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena
zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.
Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo
ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.
Nevystavujte zařízení působení vody.
• Registrujte svoje zařízení s použitím softwaru Garmin
Express (garmin.com/express).
Vynulování zařízení
Přestane-li zařízení fungovat, můžete jej vynulovat.
Podržte zapínací tlačítko po dobu 12 sekund.
Vyjmutí zařízení, kolébky a přísavného
držáku
Vyjmutí zařízení z kolébky
1 Stiskněte jazýček nebo tlačítko na kolébce.
2 Nakloňte dolní část zařízení nahoru a nadzdvihněte zařízení
z držáku.
Vyjmutí kolébky z přísavného držáku
1 Kolébku natočte doprava nebo doleva.
2 Zatlačte na kolébku, dokud se neuvolní kulový kloub držáku.
Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla
1 Páčku přísavného držáku přitáhněte směrem k sobě.
2 Jazýček přísavného držáku přihněte směrem k sobě.
Výměna pojistky v napájecím kabelu do
vozidla
OZNÁMENÍ
Při výměně pojistky neztraťte malé součástky a zkontrolujte, zda
jste je umístili zpět na správné místo. Napájecí kabel pro použití
ve vozidle bude fungovat pouze v případě, že je správně
sestaven.
Pokud se zařízení ve vozidle nenabíjí, bude zřejmě nutné
vyměnit pojistku umístěnou v horní části adaptéru do vozidla.
1 Otočte uzávěr À proti směru hodinových ručiček a
odemkněte jej.
TIP: K odšroubování můžete použít minci.
Čištění vnějšího krytu
2 Sejměte koncovku, stříbrnou špičku Á a pojistku Â.
3 Vložte novou rychlou pojistku, která má stejný proud,
OZNÁMENÍ
Nepoužívejte chemické čističe a rozpouštědla, protože by mohly
poškodit plastové součásti.
4 Vložte stříbrnou špičku do uzávěru.
5 Zasuňte uzávěr a otočením ve směru hodinových ručiček jej
zajistěte zpět do napájecího kabelu do vozidla Ã.
1 Vyčistěte vnější kryt zařízení (kromě dotykové obrazovky)
pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného čistícího
prostředku.
2 Otřete ho do sucha.
Čištění dotykové obrazovky
1 Použijte jemnou, čistou tkaninu, která nepouští chloupky.
2 V případě potřeby tkaninu lehce navlhčete vodou.
3 Pokud používáte vlhkou tkaninu, vypněte zařízení a odpojte
například 1 A nebo 2 A.
Odstranění problémů
Moji psi se nezobrazují na obrazovce
Zabránění krádeži
• Ujistěte se, že se přenosné zařízení nachází ve vzdálenosti
maximálně 3 m (10 stop) od zařízení Garmin DriveTrack.
• Ověřte, že je v přenosném zařízení zapnuto vysílání (Příjem
dat z přenosného zařízení, strana 2).
• Ověřte, že jsou obojky zapnuté a připojené k přenosnému
zařízení.
Další informace naleznete v návodu k obsluze přenosného
zařízení.
• Odstraňte zařízení a držák z dohledu, pokud je nepoužíváte.
• Odstraňte zbytky, které zůstaly na čelním skle z přísavného
držáku.
• Nenechávejte zařízení na palubní desce.
1 Očistěte přísavný držák i sklo čisticím alkoholem.
2 Osušte je čistým, suchým hadříkem.
zařízení od zdroje napájení.
4 Jemně tkaninou otřete obrazovku.
22
Přísavný držák na čelním skle nedrží
Odstranění problémů
3 Upevněte přísavný držák (Upevnění a napájení zařízení
Garmin DriveTrack ve vozidle, strana 1).
Zařízení nevyhledává satelitní signály.
• Ujistěte se, že je simulátor GPS vypnutý (Nastavení
navigace, strana 19).
• Zařízení vezměte mimo garáže a dál od vysokých budov a
stromů.
• Stůjte v klidu po dobu několika minut.
Zařízení se ve vozidle nenabíjí
• Zkontrolujte pojistku v napájecím kabelu do automobilu
(Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla, strana 22).
• Ověřte, zda je vozidlo v provozu a dodává elektřinu do
elektrické zásuvky.
• Ověřte, zda se teplota v interiéru vozidla pohybuje v rozmezí
nabíjecí teploty uvedené v technických údajích.
• Ověřte, zda pojistka v napájecí zásuvce ve vozidle není
rozbitá.
Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá
• Snižte jas obrazovky (Nastavení displeje, strana 19).
• Zkraťte dobu prodlevy displeje (Nastavení displeje,
strana 19).
• Snižte hlasitost (Úprava hlasitosti, strana 2).
• Když bezdrátové zařízení Wi-Fi nepoužíváte, vypněte ho
(Nastavení bezdrátové sítě, strana 19).
• Když zařízení nepoužíváte, přepněte ho do úsporného
režimu (Zapnutí nebo vypnutí zařízení, strana 1).
• Udržujte zařízení v prostředí bez extrémních teplot.
• Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření.
Moje zařízení se nepřipojí k telefonu nebo
aplikaci Smartphone Link
• Vyberte Nastavení > Bezdrátové sítě.
Možnost Bluetooth musí být zapnuta.
• Zapněte v telefonu bezdrátovou technologii Bluetooth a
přeneste telefon do dosahu 10 m (33 stop) od zařízení.
• Ve smartphonu otevřete aplikaci Smartphone Link a vyberte
možnost > pro restartování služeb Smartphone Link na
pozadí.
• Zkontrolujte, že je váš telefon kompatibilní.
Další informace naleznete na webové stránce
www.garmin.com/bluetooth.
• Znovu proveďte proces spárování.
Pro opakované spárovaní je nutné zrušit párování telefonu a
zařízení (Odstranění spárovaného telefonu, strana 14) a
znovu provést celý proces spárování (Párování s telefonem
a připojení k aplikaci Smartphone Link, strana 12).
Aplikace Smartphone Link má vliv na úroveň
nabití baterie mého smartphonu
Aplikace Smartphone Link používá bezdrátovou technologii
Bluetooth k oboustranné komunikaci s vaším zařízením. Při
aktivním připojení Bluetooth je normální zvýšená spotřeba
baterie. Aplikace rovněž pravidelně zjišťuje aktualizace
dostupných služeb, což může znamenat další spotřebu energie.
V aplikaci Smartphone Link můžete změnit nastavení využití
baterie a snížit tak spotřebu aplikace.
1 V aplikaci Smartphone Link ve vašem smartphonu vyberte
možnost .
2 Přejděte do části Spotřeba baterie a vyberte možnost
Nastavení.
Dodatek
3 Vyberte jednu nebo více možností:
• Zrušte zaškrtnutí možnosti Automatické připojení
Bluetooth.
Když tuto možnost zakážete, můžete mírně ušetřit energii
baterie, ale zabráníte tím aplikaci v automatickém
připojení k zařízení Garmin DriveTrack. Pokud je tato
možnost zakázána, musíte v hlavní nabídce aplikace
Smartphone Link pokaždé vybrat , když chcete připojit
vaše zařízení k aplikaci Smartphone Link.
• Zrušte zaškrtnutí políčka Hledání služeb Live.
U některých smartphonů může zakázání této možnosti
výrazně snížit energetickou spotřebu aplikace. Když je
tato možnost zakázána, musíte ručně obnovit hlavní
nabídku aplikace Smartphone Link, abyste obdrželi
aktuální informace o dostupných službách Live.
Dodatek
Vložení paměťové karty s mapami a daty
Vložením paměťové karty můžete zvýšit kapacitu úložiště map
a dalších dat v zařízení. Paměťové karty lze koupit u prodejců
elektroniky, popřípadě můžete na stránce www.garmin.com
/maps zakoupit paměťové karty s předem nainstalovaným
mapovým softwarem Garmin. Zařízení podporuje paměťové
karty microSD s kapacitou 4 až 32 GB.
1 Vyhledejte na zařízení slot pro paměťovou kartu s mapami
a daty (Garmin DriveTrack 71 – přehled zařízení, strana 1).
Vložte
paměťovou kartu do slotu.
2
3 Kartu zatlačte dovnitř, až zacvakne na místo.
Správa dat
Do zařízení lze ukládat soubory. Zařízení má slot na paměťovou
kartu pro další ukládání dat.
POZNÁMKA: Toto zařízení není kompatibilní se systémy
Windows 95, 98, Me, Windows NT a Mac OS 10.3 a staršími.
®
Informace o paměťových kartách
Paměťové karty lze koupit od prodejce elektroniky nebo můžete
zakoupit předem nainstalovaný mapový software společnosti
Garmin (www.garmin.com). Paměťové karty lze použít nejen
jako úložiště map a dat, ale také k ukládání souborů, například
map, obrázků, informací o schránkách s poklady, tras, trasových
bodů a uživatelských bodů zájmu.
Připojení zařízení k počítači
Zařízení můžete připojit k počítači pomocí kabelu USB.
1 Menší koncovku kabelu USB zasuňte do portu v zařízení.
2 Větší koncovku kabelu USB zasuňte do portu USB v počítači.
3 Když vás zařízení Garmin DriveTrack vyzve k zapnutí režimu
přenosu souborů, vyberte Ano.
Na obrazovce zařízení se zobrazí obrázek zařízení připojeného
k počítači.
V závislosti na operačním systému počítače se zařízení objeví
jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo vyměnitelný
disk.
Přenos dat z počítače
1 Připojte zařízení k počítači (Připojení zařízení k počítači,
strana 23).
V závislosti na operačním systému počítače se zařízení
objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo
vyměnitelný disk.
2 V počítači otevřete prohlížeč souborů.
3 Vyberte soubor.
4 Vyberte možnost Upravit > Kopírovat.
23
5 Procházením vyhledejte složku v zařízení.
POZNÁMKA: V případě vyměnitelných jednotek nebo disků
byste neměli soubory ukládat do složky Garmin.
6 Vyberte možnost Upravit > Vložit.
Odpojení kabelu USB
Pokud je zařízení připojeno k počítači jako vyměnitelná jednotka
nebo svazek, je nutné zařízení bezpečně odpojit od počítače,
abyste předešli ztrátě dat. Pokud je zařízení připojeno k počítači
v přenosném režimu, Windows není třeba je bezpečně
odpojovat.
1 Dokončete následující krok:
• V počítači Windows vyberte ikonu Bezpečně odebrat
hardware v hlavním panelu systému a zvolte zařízení.
• V počítači se systémem Mac přetáhněte ikonu svazku do
koše.
2 Odpojte kabel od svého počítače.
Zobrazení stavu signálu GPS
Na tři sekundy podržte tlačítko
.
Nákup doplňkových map
1 Přejděte na stránku produktu na webové stránce
garmin.com.
2 Klikněte na kartu Mapy.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Zakoupení příslušenství
Přejděte na adresu garmin.com/accessories.
24
Dodatek
Rejstřík
A
adresy, hledání 8
aktualizace
mapy 21
software 21
aktuální poloha 9
automatická hlasitost, zapnutí 2
přijetí 13
uskutečnění 13
vytáčení 13
I
ID zařízení 20
ikony 2
stavová lišta 1
informace o cestě 11
vynulování 11
zobrazení 11
instalace zařízení
automobil 1
přísavný držák 1, 22
vyjmutí z držáku 22
obrazovka, jas 2
odpojení, Zařízení Bluetooth 14
odstranění
cesty 18
spárované zařízení Bluetooth 14
odstranění problémů 22, 23
oznámení 12–14
P
mapy 3, 10, 11, 19
aktualizace 21
datové pole 3, 11
nákup 24
nástroje 2, 10
symboly 3
téma 19
úroveň detailů 19
vrstvy 11
zobrazení tras 2–4
mýto, vyhnutí se 6
myTrends, trasy 5
palivo, stanice 9
paměťová karta 1, 23
instalace 23
paměťová karta microSD 1
parkoviště 4, 7, 8
poslední místo 5
párování 2
hodinky 16
odpojení 14
telefon 12, 23
péče o zařízení 22
pes, sledování 2
photoLive 18
plánovač cesty 18
plánovač trasy 18
tvarovací body 18
úprava cesty 18
po cestě 10
přizpůsobení 10
počasí 17
dopravní situace 17
radar 17
počítač, připojení 23
pojistka, výměna 22
pokyny k řízení 4
poloha 8
polohy 8, 19
aktuální 9
budovy 7
naposledy nalezené 9
simulováno 19
uložení 9
volání 13
vyhledávání 6, 8
popis trasy 4
pozice, aktuální 9
protokol cesty, zobrazení 11
předplatné, služby Garmin Live 12
příjem hovorů 13
připojení 21
přísavný držák 22
příslušenství 24
Foursquare 8, 9
N
R
G
nabíjení zařízení 1, 20, 23
napájecí kabel do vozidla 1
napájecí kabely 20
vozidlo 1
výměna pojistky 22
naposledy nalezené polohy 9
nastavení 19, 20
nastavení času 20
nastavení displeje 19
nástroje, mapy 10
navigace 3, 4, 7
mimo silnice 6
nastavení 19
navigace aktivními pruhy 4
navigace mimo silnice 6
návod k obsluze 16
B
baterie
maximalizace 23
nabíjení 1, 20, 23
problémy 23
body zájmu (BZ) 7, 9
budovy 7
body zájmu (POI) 7–9
budovy 7
C
cesta domů 3
cíle 19. Viz polohy
příjezd 4
Č
Číslo ID 20
čištění dotykové obrazovky 22
čištění zařízení 22
D
další odbočka 3
domů
cesta 3
telefonní číslo 14
volání 14
změna polohy 3
doprava 11, 15, 20
dopravní nehody 11, 15
hledání zpoždění 11, 15
jiná trasa 6
kamery 18
mapa 11, 15
přidání předplatného 15
přijímač 15
dopravní kamery, zobrazení 18
dopravní situace, počasí 17
E
EULA 20
F
Garmin Connect 11
Garmin Express 22
aktualizace softwaru 21
GPS 1, 24
H
historie cestování 20
hlasitost, úprava 2
hlasové ovládání 16
tipy 16
hlasový příkaz 15
aktivace 16
fráze pro aktivaci 15
navigování pomocí 16
tipy pro použití 16
hledání pokladu 8
hledání poloh. 6–9, 12 Viz také polohy
adresy 8
křižovatky 8
města 8
souřadnice 8
hledání pozic, kategorie 7
hovory 13
domů 14
historie 13
kontakty 13
Rejstřík
J
jas 2
jazyk
hlas 20
klávesnice 20
K
kamery
rychlost 3
semafor 3
kamery na semaforech 3
Karta microSD 23
Kde se nacházím? 9
klávesnice
jazyk 20
rozložení 20
kolébka, vyjmutí 22
krádež, vyhnutí se 22
křižovatky, hledání 8
L
LiveTrack 17
M
O
objížďky 5, 6
deaktivace 6
funkce pro silnice 6
mýto 6
oblast 6
odstranění 6
silnice 6
oblíbené polohy, odstranění 10
obnovení nastavení 20
režim spánku 1
rozpoznávání hlasu 15
Rychlé hledání 7
rychlostní radary 3
Ř
řádek pro vyhledávání 7
S
satelitní signály
příjem 1
zobrazit 24
sdílení, LiveTrack 17
seznam odboček 4
simulované polohy 19
služby Garmin Live, předplatné 12
Služby Garmin Live 12
Smartphone Link 12, 14, 15
deaktivace hovorů 14
připojení 12, 14
snímky obrazovky 19
software
aktualizace 21
verze 20
soubory, přenos 23
souřadnice 8
25
T
technické údaje 20
technologie Bluetooth
deaktivace hovorů 14
párování s telefonem 12
správa telefonů 14
Technologie Bluetooth 11–13, 23
nastavení 19
odpojení zařízení 14
telefon
odpojení 14
párování 12, 23
telefonní hovory 13
hlasové vytáčení 13
přijetí 13
vytáčení 13
ztlumení 13
telefonní hovory handsfree 12, 14
telefonní seznam 13
tlačítka na displeji 1
trasy 3
myTrends 5
navržené 5
přidání bodu 5, 18
režim výpočtu 18, 19
tvarování 5
výpočet 5
zahájení 3, 7, 8
zastavení 5
zobrazení na mapě 3, 4
TripAdvisor 9
tvarování trasy 5
U
uložené polohy 18
kategorie 10
úprava 9
uložení, aktuální poloha 9
upozornění 2
varovné body 19
zvuk 19
upozornění pro řidiče 2, 3, 16
USB, odpojení 24
V
varovná upozornění, nastavení 20
vrstvy mapy, přizpůsobení 11
vyjmutí kolébky 22
vynulování
data cesty 11
zařízení 22
vytáčení 13
W
Watch Link 4, 16
Wi‑Fi 19, 21
Z
záchranné složky 9
zákaznická podpora 16
zapínací tlačítko 1
zeměpisná šířka a délka 8
zkratky
odstranění 9
přidání 9
změna oblasti vyhledávání 8
zobrazení mapy
2D 11
3D 11
zobrazení mapy 2D 11
zobrazení mapy 3D 11
ztlumení, zvuk 16
zvuk, varovné body 19, 20
26
Rejstřík
support.garmin.com
Červenec 2018
190-02434-41_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising