Garmin | AIS™ 300 Blackbox Receiver | Garmin AIS™ 300 Blackbox Receiver Upute za instalaciju

Garmin AIS™ 300 Blackbox Receiver Upute za instalaciju
Upute za montažu uređaja AIS 300
Uz pomoć ovih uputa možete instalirati prijemnik klase B Garmin® AIS 300 sa sustavom za automatsko identificiranje (AIS). Sadržaj
ovog pakiranja usporedite s popisom pakiranja na kutiji. Ako neki dijelovi nedostaju, odmah se obratite dobavljaču Garmin uređaja.
Za instalaciju uređaja AIS 300 slijedite upute u nastavku. Ovaj dokument sadrži pojedinosti sljedećih koraka:
1.
2.
3.
4.
5.
Odabir lokacija za komponente uređaja AIS.
Montirajte kutiju prijemnika AIS 300.
Priključite AIS 300 na napajanje.
AIS 300 povežite s VHF antenom i dodatnim VHF radio uređajem (stranica 4).
AIS 300 povežite s mrežom NMEA 2000 ili s uređajem za iscrtavanje koji je kompatibilan s NMEA 0183 (dodatna oprema - stranica 4).
 UPOZORENJE
Tijekom navigacije pažljivo uspoređujte informacije prikazane na uređaju sa svim dostupnim navigacijskim izvorima, uključujući vizualne
informacije, lokalne pravilnike o vodenim putovima i karte. Iz sigurnosnih razloga uvijek riješite sva neslaganja ili pitanja prije no što
nastavite s navigacijom.
Koristite jedinicu isključivo kao pomoć u navigaciji. Jedinicu ne koristite za postupke u kojima je potrebno precizno mjerenje smjera,
udaljenosti, lokacije ili topografije.
Ovaj proizvod, njegovo pakiranje i komponente sadrže kemijska sredstva za koje je u državi Kaliforniji poznato da uzrokuju karcinom,
urođene mane i narušavaju mogućnost reprodukcije. Ova obavijest postavljena je u sladu s kalifornijskim zakonom Proposition 65. Više
informacija potražite na www.garmin.com/prop65.
 Oprez
Tijekom bušenja, rezanja ili brušenja nosite zaštitne naočale i rukavice.
Sigurna udaljenost od kompasa
Kutiju prijemnika AIS 300 trebate postaviti najmanje 15 3/4 inča (40 cm) od bilo kakvog kompasa. Provjerite kompas kako biste ustanovili
funkcionira li pravilno dok AIS 300 radi.
Odabir lokacija za komponente uređaja AIS 300
Upotrijebite nacrte ožičenja koji počinju na stranici 2 kako biste utvrdili koji je najbolji način organizacije komponenti uređaja AIS 300 na
plovilu. Prije trajne montaže bilo koje komponente provjerite mogu li kabeli dohvatiti sve komponente.
Montaža kutije prijemnika AIS 300
Instalirajte kutiju prijemnika AIS 300 na poprečnu pregradu u potpalublju. Odaberite lokaciju koja je suha i zaštićena od zalijevanja.
Lokacija se mora dobro provjetravati i biti udaljena od objekata koji generiraju toplinu. Kutija prijemnika mora biti najmanje 15 3/4 inča
(40 cm) udaljena od bilo kojeg kompasa kako ne bi došlo do smetnji.
Potreban alat
• Bušilica i nastavci za bušenje
• Križni odvijač broj 2
Montaža kutije prijemnika:
1. Provjerite je li odabrana lokacija suha, zaštićena od zalijevanja i dobro prozračena.
2. Koristeći kutiju prijemnika kao predložak, olovkom označite mjesta bušenja na četiri kuta. Nemojte bušiti kroz kutiju prijemnika.
3. Izbušite četiri rupe za vođenje promjera 1/8 inča (3 mm).
4. Kutiju prijemnika montirajte pomoću priloženih M 3,5 vijaka od 20 mm. Ako je podloga za montažu pogodna, za montažu kutije
prijemnika možete koristiti i vijke s podloškama i maticama (nije priloženo).
Veljača 2010.
190-01178-86 Rev. A
Tiskano u Kini
Nacrt ožičenja uređaja AIS 300: AIS 300 spojen s Garmin uređajem za iscrtavanje
putem mreže NMEA 2000
Kutija prijemnika AIS 300
RF kabel za VHF antenu
(nije priloženo)
NMEA 2000 spojni kabel
(priloženo)
Mreža NMEA 2000—stranica 4
RF spojni kabel (priloženo)
Uređaj za iscrtavanje
(dodatno - nije priloženo)
Napajanje mreže NMEA 2000
(nije priloženo)
Kabel za napajanje/podatke za
uređaj AIS 300
Napajanje
uređaja za
iscrtavanje
Napajanje VHF radija
VHF radio*
(dodatno - nije
priloženo)
12 ili 24 V
istosmjerne struje
* AIS 300 ne treba instalirati uz VHF radio, ali ta dva uređaja mogu zajednički koristiti VHF antenu ako su oba instalirana na plovilo.
Upute za montažu uređaja AIS 300
Nacrt ožičenja uređaja AIS 300: AIS 300 spojen s Garmin uređajem za iscrtavanje
putem mreže NMEA 0183
Kutija prijemnika
AIS 300
RF spojni kabel
(priloženo)
Napajanje VHF radija
Kabel za napajanje/podatke
za uređaj AIS 300
RF kabel za VHF antenu
(nije priloženo)
VHF radio*
(dodatno - nije priloženo)
Boja žice [funkcija]
Boja žice [funkcija]**
>
Siva [Tx A (+)]
Bijela [Rx A (+)]
>
>
Ružičasta [Tx B (-)]
Narančasta/Bijela [Rx B (-)]
>
Žuta
[prekidač napajanja]
Narančasta [dodatna
oprema uključena]
Napajanje uređaja za iscrtavanje
Garmin uređaj za iscrtavanje
kompatibilan s NMEA 0183
(dodatno - nije priloženo)
12 ili 24 V
istosmjerne struje
* AIS 300 ne treba instalirati uz VHF radio, ali ta dva uređaja mogu zajednički koristiti VHF antenu ako su oba instalirana na plovilo.
** Popisane boje žica su za priključak 1 za NMEA 0183 na uređaju za iscrtavanje Garmin serije GPSMAP 4000/5000 ili GPSMAP
6000/7000. Ako AIS 300 želite povezati s nekim drugim modelom uređaja za iscrtavanje tvrtke Garmin ili drugim NMEA 0183
priključkom na uređaju za iscrtavanje Garmin serije GPSMAP 4000/5000 ili GPSMAP 6000/7000, pogledajte upute za instalaciju
tog Garmin uređaja za iscrtavanje.
Ako AIS 300 povezujete s uređajem za iscrtavanje koji nije proizvod tvrtke Garmin, pojedinosti ožičenja potražite na stranici 5.
Upute za montažu uređaja AIS 300
Povezivanje kutije prijemnika s napajanjem
Za povezivanje kutije prijemnika s akumulatorom od 12 ili 24 V istosmjerne struje koristite naponski/podatkovni kabel uređaja AIS 300.
Bilješke:
•
•
•
•
Crvenu žicu povežite s pozitivnim polom akumulatora, a crnu žicu povežite s negativnim polom akumulatora.
Izmjenjivi osigurač kabela za napajanje/podatke je osigurač od 5 A brzog djelovanja.
Ako je potrebno produljivati žice, koristite žicu 16 AWG ili deblju.
Ako je vaše plovilo opremljeno električnim sustavom, AIS 300 možete povezati izravno na nekorišteni utor u razvodnoj kutiji.
Ako AIS 300 povezujete s razvodnom kutijom, skinite nosač osigurača koji se isporučuje s kabelom za napajanje/podatke.
Instalacija prekidača napajanja za AIS 300
AIS 300 može se uključivati i isključivati na jedan od 3 načina:
• Ako je AIS 300 povezan s mrežom NMEA 2000, uključivat će se i isključivati zajedno s mrežom NMEA 2000.
Napomena: AIS 300 se ne napaja iz mreže NMEA 2000, iako se uključuje kad otkrije napon u mreži NMEA 2000. AIS 300 trebate
povezati s napajanjem i s mrežom NMEA 2000.
• Ako je AIS 300 povezan s Garmin uređajem za iscrtavanje koji koristi NMEA 0183, žutu žicu iz kabela za napajanje/podatke uređaja
AIS 300 povežite sa žicom za dodatnu opremu na uređaju za iscrtavanje. AIS 300 će se tada uključivati i isključivati zajedno s Garmin
uređajem za iscrtavanje.
• Ako je AIS 300 povezan s uređajem za iscrtavanje koji koristi NMEA 0183, a nije proizvod tvrtke Garmin ili uopće nije povezan s
uređajem za iscrtavanje, potrebno je instalirati prekidač za uključivanje i isključivanje uređaja.
◦ Žutu žicu iz kabela za napajanje/podatke uređaja AIS 300 povežite s jednim priključkom prekidača s jednim polom i jednim parom
kontakata (nije priloženo), a drugi priključak povežite s negativnim (-) polom akumulatora.
◦ Kad zatvorite prekidač, AIS 300 se uključuje. Kad otvorite prekidač, AIS 300 se isključuje.
Povezivanje VHF antene s uređajem AIS 300
Za slanje i primanje AIS informacija AIS 300 mora biti povezan s VHF antenom (nije priložena).
Povežite pomorsku VHF antenu s uređajem AIS 300 putem priključka za antenu na uređaju. Ako na plovilu posjedujete VHF radio,
povežite VHF radio i AIS 300 putem priloženog RF spojnog kabela u skladu s nacrtima ožičenja koji počinju na stranici 2.
Montirajte antenu u skladu s uputama za instalaciju koje ste dobili s antenom.
Povezivanje uređaja AIS 300 s mrežom NMEA 2000 (dodatno)
AIS 300 možete povezati s uređajem za iscrtavanje koji je sukladan protokolu NMEA 2000 putem već postojeće NMEA 2000 mreže
ili možete sastaviti jednostavnu NMEA 2000 mrežu ako vaše plovilo njome nije opremljeno. Dodatne informacije o NMEA 2000 mreži
možete pronaći na adresi www.garmin.com, gdje također možete kupiti potrebne kabele i priključke.
Nacrt ožičenja uređaja AIS 300 na stranici 2 sadrži primjer uređaja AIS 300 povezanog s Garmin uređajem za iscrtavanje putem
NMEA 2000 mreže.
Napomena: Ako ne poznajete NMEA 2000, pogledajte poglavlje “Osnove NMEA 2000 mreže” u dokumentu Tehnički dokument za
Garmin NMEA 2000 proizvode i potražite dodatne informacije. Posjetite www.garmin.com/products/AIS300/ i pritisnite “Priručnici” na
stranici AIS 300.
Upute za montažu uređaja AIS 300
Povezivanje uređaja AIS 300 s NMEA 0183 uređajem (dodatno)
AIS 300 možete povezati s uređajem za iscrtavanje koji je sukladan s NMEA 0183 uz pomoć golih žica kabela za napajanje/podatke
uređaja AIS 300. Povežite gole žice NMEA 0183 s Garmin uređajem za iscrtavanje kako to prikazuje dijagram ožičenja na stranici 3.
Za povezivanje uređaja AIS 300 s uređajem za iscrtavanje koji nije proizvod tvrtke Garmin upotrijebite dijagram ispod. Ako je potrebno,
za dulje veze koristite žicu NMEA 0183 dimenzija 22 AWG. Ako je potrebno produljivati žice, koristite žicu 16 AWG ili deblju.
AIS 300
kutija prijemnika
+ Akumulator
Boja žice [funkcija]
Osigurač 5A
Crvena
[napajanje (+)]
Crna [uzemljenje (-)]
>
>
-
od 12 ili 24 V
istosmjerne
struje
Funkcija žice
Napajanje +
Uzemljenje -
Uređaj za iscrtavanje
sukladan NMEA 0183
Žuta [prekidač
napajanja—stranica 4]
Siva [Tx A (+)]
Rx A (+)
Ružičasta [Tx B (-)]
Rx B (-)
Narančasta/bijela
[odabir brzine]
>
>
Nije povezano = 38400 (visoka brzina)
Spojeno na negativni pol akumulatora (-) = 4800 (standardna brzina)
Povezivanje uređaja AIS 300 s NMEA 0183 uređajem koji nije proizvela tvrtka Garmin
Bilješke:
• Kako biste odredili koje su žice prijemnika (RX) A(+) i B(-), poslužite se uputama za instalaciju uređaja sukladnog protokolu
NMEA 0183.
• Ako vaš uređaj kompatibilan s protokolom NMEA 0183 ima samo jednu prijemnu žicu (Rx), povežite je sa sivom žicom [Tx A (+)]
uređaja AIS 300, a ružičastu žicu [Tx B (-)] nemojte povezivati.
• AIS 300 može slati podatke protokolom NMEA 0183 brzinom od 38400 bauda (zadano) ili onom od 4800 bauda. Ako želite ograničiti
izlaznu brzinu na 4800 bauda, povežite narančastu/bijelu žicu kabela za napajanje/podatke uređaja AIS 300 s negativnim (-) polom
akumulatora. Provjerite dokumentaciju koju ste dobili uz uređaj za iscrtavanje kako biste odredili odgovarajuću NMEA 0183 brzinu
prijenosa podataka.
Korištenje uređaja AIS 300
Ako ste pri povezivanju uređaja AIS 300 s uređajem za iscrtavanje koristili NMEA 2000 ili NMEA 0183, informacije o korištenju značajki
AIS sustava na tom uređaju za iscrtavanje potražite u korisničkom priručniku tog uređaja.
Ako AIS 300 niste povezali s Garmin uređajem za iscrtavanje, prekidač napajanja svakako povežite sa žutom žicom kabela za napajanje/
podatke uređaja AIS 300 (pogledajte stranicu 4). Kad želite uključiti AIS 300, zatvorite prekidač. Kad želite isključiti AIS 300, otvorite
prekidač.
Upute za montažu uređaja AIS 300
Dodatak
5 17/32 inča
(140,6 mm)
Specifikacije
Dimenzije: Š × V × D: 8 5/32 × 5 17/32 × 1 25/32 inča (207 × 140,6 × 45,7 mm)
Težina: 1 lb. 7,6 oz. (670 g)
Temperaturni raspon: od -4ºF do 158ºF (od -20ºC do 70ºC)
Sigurna udaljenost od kompasa: 15 3/4 inča (40 cm)
Vodootpornost: IEC 60529 IPX7 (potapanje u stajaću vodu dubine
1 metar tijekom 30 minuta)
Izvor: 9,6–31,2 V istosmjerne struje (brodski akumulator od 12 V ili 24 V
istosmjerne struje)
Potrošnja: maks. 2,5 W
Osigurač: 5 A s brzim djelovanjem
Potrošnja sustava NMEA 2000: LEN=2
8 5/32 inča
(207 mm)
Napajanje
Antena
Priključak za antenu: PL259
Impedancija priključka antene: 50 Ω
Informacije o NMEA 2000 PGN
Prijem
Odašiljanje
059392
ISO potvrda
059392
ISO potvrda
059904
ISO zahtjev
060928
ISO upućivanje reklamacije
060928
ISO upućivanje reklamacije
126208
NMEA zahtjev/naredba/funkcija potvrđivanja grupe
126208
NMEA - naredba/zahtjev/funkcija potvrđivanja grupe
126464
PGN popis
126992
Sistemsko vrijeme
126996
Informacije o proizvodu
129038
Izvješće o AIS položaju, klasa A
129039
Izvješće o AIS položaju, klasa B
129040
Prošireno izvješće o AIS položaju, klasa B
129794
Statični i podaci koji se odnose na putovanje, AIS, klasa A
129798
AIS SAR izvješće o položaju letjelice
129802
AIS emitiranje sigurnosne poruke
129809
Izvješće o AIS “CS” statičnim podacima klase B, dio A
129810
Izvješće o AIS “CS” statičnim podacima klase B, dio B
Garmin AIS 300 ima certifikat za
NMEA 2000.
NMEA 0183 - informacije o komunikacijama
Kad se poveže s NMEA 0183 uređajem, AIS 300 odašilje izlazne poruke VDM.
Registracija proizvoda
Pomognite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem online registracije već danas. Posjetite http://my.garmin.com. Pospremite
originalni račun ili fotokopiju na sigurno mjesto.
Kontakt s tvrtkom Garmin
Imate li pitanja u vezi s uređajem AIS 300, obratite se službi za korisničku podršku tvrtke Garmin. Ako se nalazite u SAD-u, posjetite
www.garmin.com/support, ili se obratite u tvrtku Garmin USA na telefonski broj (913) 397-8200 ili (800) 800-1020.
Nalazite li se u UK-u, obratite se u tvrtku Garmin (Europe) Ltd. na telefonski broj 0808 2380000.
Ako se nalazite u Europi, posjetite www.garmin.com/support i pritisnite Contact Support za informacije o podršci u tuzemstvu
ili se obratite u tvrtku Garmin (Europe) Ltd. na telefonski broj +44 (0) 870.8501241.
Upute za montažu uređaja AIS 300
Sukladnost s FCC propisima
Ovaj uređaj je sukladan s dijelom 15 FCC propisa. Rad ovog uređaja podliježe sljedećim uvjetima: (1) uređaj ne smije uzrokovati štetnu
interferenciju i (2) uređaj mora apsorbirati svu primljenu interferenciju, uključujući onu interferenciju koja može uzrokovati smetnje.
Ova oprema je ispitana i sukladna je ograničenjima propisanima za digitalne uređaje klase B, a prema dijelu 15 FCC propisa. Ova
ograničenja osmišljena su kako bi pružila bolju zaštitu od štetne smetnje s kućnim instalacijama. Ova oprema proizvodi, koristi i može
emitirati radiofrekvencijska zračenja i uzrokovati štetne smetnje na radiokomunikacijama ako nije instalirana i ne koristi se u skladu s
uputama. Međutim, ne postoji jamstvo da se smetnje neće pojaviti na pojedinim mjestima instalacije. Ako ova oprema izazove štetne
smetnje radijskom ili televizijskom prijemu, što se može odrediti uključivanjem i isključivanjem opreme, korisnik treba pokušati ispraviti
smetnje na jedan od sljedećih načina:
• Preusmjeriti ili premjestiti prijemnu antenu.
• Povećati rastojanje između opreme i prijemnika.
• Opremu priključite u utičnicu koja se ne nalazi na istom strujnom krugu kao i GPS uređaj.
• Obratiti se distributeru ili iskusnom radijskom/TV tehničaru za pomoć.
Ovaj proizvod ne sadrži dijelove koje bi korisnik mogao sam servisirati. Popravke treba obavljati isključivo ovlašteni servisni centar tvrtke
Garmin. Neovlašteni popravci i modifikacije mogu trajno oštetiti opremu, te poništiti jamstvo i vaše pravo da rukujete ovim uređajem, kako
je određeno odredbama u dijelu 15.
Izjava o usklađenosti (DoC)
Tvrtka Garmin ovime izjavljuje da uređaj AIS 300 udovoljava osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EZ.
Kako biste pogledali cijelu Izjavu o usklađenosti, posjetite web-mjesto tvrtke Garmin za svoj Garmin proizvod:
www.garmin.com.
Kalifornijski zakon o recikliranju elektroničkog otpada iz 2003
Dokument California Electronic Waste Recycling Act of 2003 (Kalifornijski zakon o recikliranju elektroničkog otpada iz 2003.) propisuje
recikliranje određenih elektroničkih uređaja. Dodatne informacije o primjenjivosti ovog proizvoda potražite na adresi www.erecycle.org.
Ograničeno jamstvo
Za ovaj proizvod tvrtke Garmin jamči se da neće imati pogrešaka u materijalu ili izradi do godinu dana od datuma kupnje. Unutar tog
razdoblja Garmin će, po vlastitoj odluci, popraviti ili zamijeniti komponente koje nisu ispravno radile prilikom uobičajene upotrebe.
Takvi popravci ili zamjene bit će besplatni za korisnika za dijelove ili rad, pod uvjetom da je korisnik odgovoran za troškove transporta.
Ovo jamstvo ne vrijedi za: (i) kozmetička oštećenja kao što su ogrebotine, zarezi i udubljenja; (ii) potrošne dijelove poput baterija, osim
ako šteta nije uzrokovana manjkavim materijalima ili izradom; (iii) štetu uzrokovanu nesretnim slučajem, zlouporabom, nepravilnim
korištenjem, vodom, poplavom, požarom ili drugim prirodnim nepogodama ili vanjskim uzrocima; (iv) štetu uzrokovanu servisiranjem
od strane osobe koja nije ovlašteni serviser tvrtke Garmin; ili (v) štetu na proizvodima koji su modificirani ili preinačeni bez pismenog
dopuštenja tvrtke Garmin. Isto tako, Garmin zadržava pravo odbijanja jamstvenih zahtjeva za proizvode ili usluge dobivene i/ili korištene
u suprotnosti sa zakonima bilo koje države.
Ovaj proizvod namijenjen je isključivo za upotrebu kao pomagalo u putovanjima i ne smije se koristiti za svrhu gdje su potrebna precizna
mjerenja smjera, udaljenosti, lokacije ili topografije. Garmin ne jamči preciznost i potpunost kartografskih podataka u ovom proizvodu.
OVDJE NAVEDENA JAMSTVA I PRAVNI LIJEKOVI SU ISKLJUČIVI I SLUŽE UMJESTO SVIH DRUGIH JAMSTAVA
IZRIČITIH, IMPLICIRANIH ILI ZAKONSKIH, UKLJUČUJUĆI SVAKU ODGOVORNOST KOJA PROISTIČE IZ BILO KAKVOG
IMPLICIRANOG JAMSTVA U SMISLU PODOBNOSTI ZA PRODAJU ILI ZA BILO KOJU POSEBNU SVRHU, ZAKONSKIH ILI
DRUGIH. OVO JAMSTVO DAJE VAM ODREĐENA ZAKONSKA PRAVA KOJA SE RAZLIKUJU OVISNO O DRŽAVI.
GARMIN NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE SNOSITI ODGOVORNOST ZA BILO KAKVA SLUČAJNA, POSEBNA NEIZRAVNA ILI
POSLJEDIČNA OŠTEĆENJA, BEZ OBZIRA JESU LI REZULTAT UPOTREBE, POGREŠNE UPOTREBE ILI NEMOGUĆNOSTI
KORIŠTENJA OVOG PROIZVODA ILI MANJKAVOSTI PROIZVODA. NEKE DRŽAVE NE DOPUŠTAJU ISKLJUČIVANJE
SLUČAJNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE TE SE GORNJA OGRANIČENJA MOŽDA NEĆE PRIMJENJIVATI NA VAS.
Garmin zadržava isključivo pravo popravka ili zamjene (novim ili obnovljenim zamjenskim proizvodom) uređaja ili softvera ili povrata
punog iznosa kupnje po svom nahođenju. TAKAV PRAVNI LIJEK BIT ĆE SAMO VAŠ I JEDINI PRAVNI LIJEK U SLUČAJU
NEPOŠTOVANJA JAMSTVA.
Upute za montažu uređaja AIS 300
Kako biste dobili uslugu obuhvaćenu jamstvom obratite se lokalnom ovlaštenom dobavljaču tvrtke Garmin ili nazovite službu za
korisničku podršku tvrtke Garmin kako biste dobili upute o otpremi i RMA broj za praćenje. Pravilno zapakirajte uređaj i kopirajte
originalni račun koji je potreban kao dokaz kupnje radi popravaka obuhvaćenih jamstvom. Na vanjskoj strani pakiranja napišite broj
za praćenje. Pošaljite uređaj, s unaprijed plaćenom uslugom transporta, bilo kojem servisu koji nude jamstvene usluge tvrtke Garmin.
Kupnja putem online aukcija: Proizvodi kupljeni na online aukcijama ne podliježu popustima ili drugim posebnim ponudama unutar
jamstva tvrtke Garmin. Potvrde online aukcija ne prihvaćaju se kao potvrda jamstva. Za dobivanje jamstvene usluge potreban je izvornik
ili kopija računa od ovlaštenog dobavljača. Garmin neće zamijeniti komponente koje nedostaju iz paketa kupljenih putem online aukcije.
Međunarodna kupovina: Međunarodni distributeri mogu dati zasebno jamstvo za uređaje koji su kupljeni izvan Sjedinjenih Američkih
Država, ovisno o državi. Ako je primjenjivo, ovo jamstvo daje lokalni distributer i on osigurava i lokalno servisiranje vašeg uređaja.
Jamstva distributera valjana su samo u području namijenjene distribucije. Uređaji kupljeni u SAD-u ili Kanadi za servisiranje se moraju
slati servisnom centru tvrtke Garmin u Velikoj Britaniji, SAD-u, Kanadi ili Tajvanu.
© 2010 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Garmin®, logotip Garmin i GPSMAP® trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Ovi trgovački znakovi ne
smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
NMEA 2000® i logotip NMEA 2000 registrirani su trgovački znakovi nacionalnog udruženja za pomorsku elektroniku (National Marine Electronics Association).
Najnovija besplatna ažuriranja softvera (osim podataka karata) tijekom trajanja vaših
proizvoda tvrtke Garmin pronaći ćete na web-mjestu tvrtke Garmin na adresi www.garmin.com.
© 2010 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Veljača 2010.
Broj dijela 190-01178-86 Rev. A
Tiskano u Kini
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising