Garmin | AIS™ 300 Blackbox Receiver | Garmin AIS™ 300 Blackbox Receiver Installationsinstruktioner

Garmin AIS™ 300 Blackbox Receiver Installationsinstruktioner
Installationsinstruktioner för AIS 300
Använd de här instruktionerna när du ska installera klass B-mottagarenheten Garmin® AIS 300 Automatic Identification System (AIS).
Jämför innehållet i förpackningen med packlistan på kartongen. Om det saknas delar kontaktar du genast din Garmin-återförsäljare.
Använd följande instruktioner när du installerar AIS 300-enheten. Mer information om följande steg finns i detta dokument:
1.
2.
3.
4.
5.
Välj platser för AIS-komponenterna.
Montera AIS 300-mottagarenheten.
Anslut AIS 300 till en strömkälla.
Anslut AIS 300-enheten till en VHF-antenn och valfritt till en VHF-radio (sidan 4).
Anslut AIS 300-enheten till ett NMEA 2000-nätverk eller till en NMEA 0183-kompatibel plotter (tillval - sidan 4).
 VARNING
När du navigerar ska du noggrant jämföra den information som erhålls från enheten med alla tillgängliga navigeringskällor, inklusive
information från visuella iakttagelser, lokala farvattensbestämmelser och begränsningar samt kartor. För säkerhets skull bör du lösa alla
avvikelser eller frågor innan du fortsätter att navigera.
Använd den här enheten endast som navigationshjälp. Försök inte att använda enheten för något ändamål där exakt mätning av riktning,
avstånd, plats eller topografi krävs.
Denna produkt, förpackningen och komponenterna innehåller kemikalier som enligt delstaten Kaliforniens kännedom kan orsaka cancer,
missbildningar eller skada fortplantningen. Denna kungörelse tillhandahålls i enlighet med Kaliforniens proposition 65. Mer information
finns på www.garmin.com/prop65.
 Varning
Använd skyddsglasögon och en dammask när du borrar, skär eller slipar.
Säkert kompassavstånd
Kontrollera att du har installerat AIS 300-mottagarenheten minst 40 cm (15 3/4 tum) från alla kompasser. Testa kompassen så att du vet att
den fungerar korrekt när AIS 300-enheten används.
Välja platser för AIS 300-enhetens komponenter
Använd de kopplingsscheman som börjar på sidan 2 för att fastställa hur du bäst organiserar AIS 300-enhetens komponenter på båten.
Försäkra dig om att kablarna når alla komponenter innan du monterar några komponenter permanent.
Montera AIS 300-mottagarenheten
Montera AIS 300-mottagarenheten under däck på ett skott. Välj en plats som är torr och skyddad från översköljning. Försäkra dig om att
platsen är väl ventilerad och på avstånd från föremål som avger värme. Kontrollera att mottagarenheten är minst 40 cm (15 3/4 tum) från
alla kompasser för att undvika störningar.
Verktyg som behövs
• Borrmaskin och borrar
• Stjärnskruvmejsel nr. 2
Så här monterar du mottagarenheten:
1. Försäkra dig om att den valda platsen är torr, skyddad från översköljning och väl ventilerad.
2. Använd mottagarenheten som en mall, och markera hålen i de fyra hörnen med en blyertspenna. Borra inte genom mottagarenheten.
3. Borra de fyra 3 mm (1/8 tum) styrhålen.
4. Montera mottagarenheten med de medföljande 20 mm M 3,5-skruvarna. Du kan också använda bultar, brickor och muttrar
(medföljer inte) för att montera mottagarenheten om monteringsytan är lämplig.
Februari 2010
190-01178-79 Rev. A
Tryckt i Kina
Kopplingsschema för AIS 300: AIS 300-enheten ansluten till en Garmin-plotter
via NMEA 2000
AIS 300-mottagarenhet
RF-kabel till VHF-antenn
(medföljer inte)
RF-mellankopplingskabel
(medföljer)
NMEA 2000-nätverk – sidan 4
NMEA 2000-droppkabel
(medföljer)
Plotter
(valfritt medföljer inte)
Ström till NMEA 2000-nätverk
(medföljer inte)
Ström-/datakabel för AIS 300
Ström till
plotter
Ström till VHF-radio
VHF-radio*
(valfritt - medföljer
inte)
12 eller 24 V
likström
* AIS 300-enheten behöver inte installeras tillsammans med en VHF-radio, men de kan dela samma VHF-antenn om båda installeras på
båten.
Installationsinstruktioner för AIS 300
Kopplingsschema för AIS 300: AIS 300-enheten ansluten till en Garmin-plotter
via NMEA 0183
AIS 300-mottagarenhet
RFmellankopplingskabel
(medföljer)
>
>
Ström till VHF-radio
Ström-/datakabel för AIS 300
RF-kabel till VHF-antenn
(medföljer inte)
VHF-radio*
(valfritt - medföljer inte)
Ledningsfärg [funktion]
Ledningsfärg [funktion]**
Grå [Tx A (+)]
Vit [Rx A (+)]
Rosa [Tx B (-)]
Orange/vit [Rx B (-)]
Gul
[strömställare]
Orange
[Tillbehör på]
>
>
Ström till plotter
Garmin NMEA 0183-kompatibel plotter
(valfritt - medföljer inte)
12 eller 24 V
likström
* AIS 300-enheten behöver inte installeras tillsammans med en VHF-radio, men de kan dela samma VHF-antenn om båda installeras
på båten.
** De angivna färgarna gäller ingången NMEA 0183 Port 1 på en plotter i någon av serierna Garmin GPSMAP 4000/5000 eller GPSMAP
6000/7000. Läs installationsinstruktionerna som medföljde Garmin-plottern om du vill koppla AIS 300-enheten till en annan modell av
Garmin-plotter eller till en annan NMEA 0183-port på en plotter i någon av serierna GPSMAP 4000/5000 eller GPSMAP 6000/7000.
Om du vill ansluta AIS 300-enheten till en plotter av annat fabrikat än Garmin, läser du de utförliga kopplingsanvisningarna på sidan 5.
Installationsinstruktioner för AIS 300
Ansluta mottagarenheten till strömkällan
Använd AIS 300-enhetens ström-/datakabel för att ansluta mottagarenheten till ett 12 eller 24 V batteri.
Obs!
•
•
•
•
Anslut den röda ledningen till batteriets pluspol och den svarta ledningen till batteriets minuspol.
Den utbytbara säkringen på ström-/datakablaget är en 5 A snabb säkring.
Om du måste förlänga strömkablarna använder du 16 AWG-kabel eller större.
Om båten har ett elsystem är det möjligt att du kan du ansluta AIS 300-enheten direkt till en ledig hållare i säkringsplinten. Om du
kopplar AIS 300-enheten till säkringsplinten, avlägsnar du den säkringshållare som finns på den medföljande ström-/datakabeln.
Installera AIS 300-enhetens strömställare
AIS 300-enheten kan sättas på och stängas av på tre olika sätt:
• Om AIS 300-enheten är ansluten till ett NMEA 2000-nätverk, slås den på och av tillsammans med NMEA 2000-nätverket.
Obs! AIS 300-enheten strömförsörjs inte via NMEA 2000-nätverket, den slås bara på när den upptäcker att NMEA 2000-nätverket
slagits på. Du måste ansluta AIS 300 till en strömkälla samt till NMEA 2000-nätverket.
• Om AIS 300-enheten är ansluten till en Garmin-plotter med hjälp av NMEA 0183, ansluter du den gula ledningen från AIS 300-enhetens
ström-/datakabel till Tillbehör på-ledningen från plottern. AIS 300-enheten slås då på och av tillsammans med Garmin-plottern.
• Om AIS 300-enheten är ansluten till en NMEA 0183-plotter av annat fabrikat än Garmin eller inte ansluten till någon plotter alls,
behöver du installera en strömställare för att slå på och av enheten.
◦ Anslut den gula ledningen från AIS 300-enhetens ström-/datakabel till en terminal på en enpolig, envägs omkopplare
(medföljer inte) och anslut den andra omkopplaren till batteriets minuspol (-).
◦ När du sluter strömställaren slås AIS 300-enheten på. När du öppnar strömställaren slås AIS 300-enheten av.
Ansluta en VHF-antenn till AIS 300-enheten
För att du ska kunna sända och ta emot AIS-information, måste AIS 300-enheten vara ansluten till en VHF-antenn (medföljer inte).
Anslut en marin VHF-antenn till AIS 300-enheten med hjälp av antennporten på enheten. Om du har en VHF-radio på båten ansluter du
VHF-radion till AIS 300-enheten med den medföljande RF-mellankopplingskabeln enligt de kopplingsscheman som börjar på sidan 2.
Montera antennen i enlighet med de installationsinstruktioner som medföljer antennen.
Ansluta AIS 300-enheten till ett NMEA 2000-nätverk (valfritt)
Du kan ansluta AIS 300-enheten till en NMEA 2000-kompatibel plotter via det befintliga NMEA 2000-nätverket, eller så kan du skapa
ett grundläggande NMEA 2000-nätverk om du inte har något sådant på båten. Mer information om NMEA 2000 och hur du köper fler
kontakter och kablar finns på www.garmin.com.
Kopplingsschemat för AIS 300-enheten på sidan 2 innehåller ett exempel på hur AIS 300-enheten ansluts till en Garmin-plotter via ett
NMEA 2000-nätverk.
Obs! Om du inte är bekant med NMEA 2000, läser du kapitlet ”Grunderna i NMEA 2000-nätverk” i Teknisk referens för Garmin NMEA
2000-produkter som innehåller mer information. Gå till www.garmin.com/products/AIS300/ och klicka på ”Manuals” på sidan för AIS 300.
Installationsinstruktioner för AIS 300
Ansluta enheter i AIS 300-serien till en NMEA 0183-enhet (valfritt)
Du kan ansluta AIS 300-enheten till en NMEA 0183-kompatibel plotter med de frilagda ledningarna på AIS 300-enhetens ström-/datakabel.
Anslut NMEA 0183-enhetens frilagda ledningar till en Garmin-plotter så som indikeras på kopplingsschemat på sidan 3. Studera
diagrammet nedan om du ska ansluta AIS 300-enheten till en plotter av annat fabrikat än Garmin. Använd 22 AWG-kabel för långa
NMEA 0183-kabellängder om det behövs. Om du måste förlänga strömkablarna använder du 16 AWG-kabel eller större.
AIS 300
mottagarenhet
+
Ledningsfärg
[funktion]
Säkring 5A
>
>
-
Batteri
12 eller 24 V
likström
Kabelfunktion
Röd [ström (+)]
Ström +
Svart [jord (-)]
Jord -
NMEA 0183kompatibel plotter
Gul
[strömställare – sidan 4]
Grå [Tx A (+)]
Rx A (+)
Rosa [Tx B (-)]
Rx B (-)
Orange/vit
[hastighetsval]
>
>
Inte ansluten = 38400 (hög hastighet)
Ansluten till batteriets minuspol (-) = 4800 (standardhastighet)
Ansluta AIS 300-enheten till en NMEA 0183-enhet av annat fabrikat än Garmin
Obs!
• I installationsanvisningarna för den NMEA 0183-kompatibla enheten finns information om hur du identifierar mottagningsledningarna
(RX) A(+) och B(-).
• Om den NMEA 0183-kompatibla enheten endast har en mottagarledning (Rx), ansluter du den till den grå ledningen [Tx A (+)] från
AIS 300-enheten och låter bli att ansluta den rosa ledningen [Tx B (-)].
• AIS 300-enheten kan sända NMEA 0183-data med hastigheterna 38400 baud (standard) eller 4800 baud. Anslut den orange/vita
ledningen från AIS 300-enhetens ström-/datakabel till batteriets minuspol (-) om du vill begränsa den utgående hastigheten till
4800 baud. Läs den dokumentation som medföljer plottern för att bestämma korrekt NMEA 0183 baudhastighet.
Använda AIS 300-enheten
Om du har anslutit AIS 300-enheten till en plotter med hjälp av NMEA 2000 eller NMEA 0183, innehåller användarhandboken som
medföljde plottern mer information om hur du använder plotterns AIS-specifika funktioner.
Om du inte har anslutit AIS 300-enheten till en Garmin-plotter försäkrar du dig om att du har kopplat en omkopplare med hjälp av den gula
ledningen på AIS 300-enhetens ström-/datakabel (se sidan 4). När du vill slå på AIS 300-enheten, sluter du omkopplaren. När du vill slå
ifrån AIS 300-enheten, öppnar du omkopplaren.
Installationsinstruktioner för AIS 300
Bilaga
140,6 mm
(5 17/32 tum)
Specifikationer
Mått: B × H × D: 207 × 140,6 × 45,7 mm (8 5/32 × 5 17/32 × 1 25/32 tum)
Vikt: 670 g (1 lb. 7,6 oz.)
Temperaturintervall: från -20 ºC till 70 ºC (från -4ºF till 158ºF)
Kompassäkerhetsavstånd: 40 cm (15 3/4 tum)
Vattentäthetsrankning: IEC 60529 IPX7 (nedsänkning i 1 meter
stillastående vatten i 30 minuter)
Ström
207 mm
(8 5/32 tum)
Källa: 9,6–31,2 V likström (12 V eller 24 V båtbatteri)
Användning: 2,5 W max
Säkring: 5 A snabb
NMEA 2000, effektförbrukning: LEN=2
Antenn
Antennanslutning: PL259
Antennportens impedans: 50 Ω
PGN-information för NMEA 2000
Ta emot
Sända
059392
ISO-erkännande
059392
ISO-erkännande
059904
ISO-begäran
060928
ISO-adresskrav
060928
ISO-adresskrav
126208
NMEA-begäran/Kommando/Bekräfta gruppfunktion
126208
NMEA – Kommando/begära/godkänna gruppfunktion
126464
PGN-lista
126992
Systemtid
126996
Produktinformation
129038
AIS klass A positionsrapport
129039
AIS klass B positionsrapport
129040
AIS klass B utökad positionsrapport
Garmin AIS 300 är NMEA 2000-certifierad.
129794
AIS klass A statiskt relaterade och reserelaterade data
129798
AIS SAR, rapport om flygplansposition
129802
AIS Säkerhetsrelaterat utsändningsmeddelande
129809
AIS klass B ”CS” rapport om statiska data, del A
129810
AIS klass B ”CS” rapport om statiska data, del B
NMEA 0183, kommunikationsinformation
När AIS 300-enheten är ansluten till en NMEA 0183-enhet sänds VDM-satsen ut.
Produktregistrering
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår online-registrering redan i dag. Gå till http://my.garmin.com. Spara inköpskvittot,
i original eller kopia, på ett säkert ställe.
Kontakta Garmin
Kontakta Garmins produktsupport om du har frågor om användningen av AIS 300. Om du befinner dig i USA går du till
www.garmin.com/support eller kontaktar Garmin USA per telefon på (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
I Storbritannien kontaktar du Garmin (Europe) Ltd. via telefon på 0808 2380000.
Om du befinner dig i Europa går du till www.garmin.com/support och klickar på Contact Support för information om support
från ditt hemland eller så kontaktar du Garmin (Europe) Ltd. per telefon på +44 (0) 870 8501241.
Installationsinstruktioner för AIS 300
Uppfyllande av FCC-krav
Den här enheten uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användningen är underställd följande två villkor: (1) denna enhet får ej förorsaka
skadliga störningar och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan medföra icke önskvärd
funktion.
Den här utrustningen har testats och befunnits uppfylla gränserna för digitala enheter i klass B, enligt del 15 i FCC-reglerna. Dessa
gränser är utformade för att ge mer rimligt skydd mot skadliga störningar i en hemmainstallation. Denna utrustning genererar, använder
och kan sända ut radiofrekvenser och kan, om den inte är installerad och används i enlighet med anvisningarna, orsaka skadlig störning
i radiokommunikation. Det finns emellertid ingen garanti att störning inte inträffar i en viss installation. Om denna utrustning förorsakar
skadliga störningar i radio- eller televisionsmottagning, vilket kan utrönas genom att utrustningen stängs av och slås på, ska användaren
försöka att eliminera störningarna genom en av följande åtgärder:
• Vrida eller flytta mottagarantennen.
• Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
• Ansluta utrustningen till ett uttag som finns på en annan krets än GPS-enheten.
• Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för assistans.
Denna produkt innehåller inga delar som kan servas av användaren. Reparationer ska endast göras av ett auktoriserat Garmin-servicecenter.
Icke auktoriserade reparationer eller ändringar kan resultera i permanent skada på utrustningen och ogiltigförklara garantin och ditt tillstånd
att använda denna enhet under förordningarna i Del 15.
Överensstämmelseförklaring (DoC)
Härmed intygar Garmin att AIS 300 uppfyller de grundläggande kraven och andra tillämpliga föreskrifter i direktiv 1999/5/EG.
Den fullständiga överensstämmelseförklaringen för din Garmin-produkt finns på Garmins webbplats: www.garmin.com.
California Electronic Waste Recycling Act från 2003
California Electronic Waste Recycling Act från 2003 kräver att vissa elektroniska enheter återvinns. Mer information om återvinning av
denna produkt finns på www.erecycle.org.
Begränsad garanti
Den här Garmin-produkten garanteras vara fri från defekter i material och utförande i ett år från inköpsdatumet. Under denna tid kommer
Garmin efter eget gottfinnande att reparera eller ersätta komponenter som inte fungerar under normal användning. Sådana reparationer
eller ersättningar görs utan kostnad för konsumenten vad gäller delar eller arbete, förutsatt att konsumenten står för alla transportkostnader.
Den här garantin gäller inte för: (i) kosmetiska skador, t.ex. repor, hack och bulor, (ii) förbrukningsdelar, t.ex. batterier, såvida inte
produktskadan uppstått p.g.a. defekter i material eller arbete, (iii) skada orsakad av olycka, missbruk, vatten, översvämning, brand eller
andra naturliga händelser eller yttre orsaker, (iv) skada orsakad av service utförd av någon som inte är behörig serviceleverantör åt Garmin
eller (v) skada på en produkt som har modifierats eller ändrats utan skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin förbehåller sig dessutom rätten
att avslå garantianspråk avseende produkter eller tjänster som anskaffats och/eller använts på något sätt som strider mot något lands lagar.
Denna produkt är endast avsedd att användas som hjälp vid resa och får inte användas till något ändamål som kräver exakt mätning av
riktning, distans, plats eller topografi. Garmin garanterar inte exakthet eller fullständighet för kartdata i denna produkt.
GARANTIERNA OCH GOTTGÖRELSERNA SOM ANGES HÄR GÄLLER MED ENSAMRÄTT OCH I STÄLLET FÖR
ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTIFTADE, INKLUSIVE ALL
ANSVARSSKYLDIGHET SOM HÄRRÖR FRÅN NÅGON GARANTI OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST
ÄNDAMÅL, LAGSTIFTAD ELLER ANNAN. DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA LAGLIGA RÄTTIGHETER SOM KAN
VARIERA FRÅN STAT TILL STAT.
UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA GARMIN VARA ANSVARSSKYLDIGT FÖR NÅGRA TILLFÄLLIGA, SPECIELLA,
INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, VARE SIG DE ORSAKAS AV ANVÄNDNING, MISSBRUK ELLER OFÖRMÅGA
ATT ANVÄNDA DENNA PRODUKT ELLER AV DEFEKTER I PRODUKTEN. VISSA STATER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNING
AV TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR KANSKE INTE GÄLLER DIG.
Garmin har efter eget gottfinnande ensamrätt att reparera eller ersätta (med en ny eller nyrenoverad ersättningsprodukt) enheten eller
programvaran eller erbjuda full återbetalning av inköpspriset. DENNA KOMPENSATION ÄR DIN ENDA KOMPENSATION FÖR EN
ÖVERTRÄDELSE AV GARANTIN.
Installationsinstruktioner för AIS 300
Erhåll garantiservice genom att kontakta din lokala, Garmin-auktoriserade återförsäljare eller ring till Garmins produktsupport för
anvisningar angående frakt och ett RMA-nummer. Förpacka enheten noga med en kopia av originalkvittot. Kvittot krävs som inköpsbevis
för garantireparationer. Skriv RMA-numret tydligt på paketets utsida. Skicka enheten med frakten betald till valfritt
Garmin-garantiserviceställe.
Inköp via online-auktion: Produkter som inköps via online-auktioner är inte kvalificerade för rabatter eller andra specialerbjudanden
från Garmin-garantin. Bekräftelse på online-auktion godkänns inte som garantiverifikation. Om du vill ha garantiservice måste du ha
det ursprungliga inköpskvittot, eller en kopia av det, från ursprungsåterförsäljaren. Garmin ersätter inte saknade komponenter från en
förpackning som köpts via en online-auktion.
Internationella inköp: En separat garanti kan tillhandahållas av internationella distributörer för enheter som inköpts utanför USA
beroende på land. Om tillämpligt tillhandahålls denna garanti av den lokala, inhemska distributören och denna distributör tillhandahåller
service lokalt för din enhet. Distributörsgarantier är endast giltiga i det avsedda distributionsområdet. Enheter som inköpts i USA eller
Kanada måste returneras till Garmins servicecenter i Storbritannien, USA, Kanada eller Taiwan för service.
© 2010 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin®, Garmins logotyp och GPSMAP® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är registrerade i USA och i andra länder. Dessa varumärken
får inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd.
NMEA 2000® och NMEA 2000-logotypen är registrerade varumärken som tillhör National Marine Electronics Association.
De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata) under hela livslängden
för dina Garmin-produkter hittar du på Garmins webbplats på www.garmin.com.
© 2010 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Februari 2010
Artikelnummer 190-01178-79 Rev. A
Tryckt i Kina
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising