Garmin | T 5 Dog Device | Garmin T 5 Dog Device Alpha 100 T5/T5 mini Brukerveiledning

Garmin T 5 Dog Device Alpha 100 T5/T5 mini Brukerveiledning
Alpha 100 med T5/T5 mini
®
Brukerveiledning
Juli 2015
Trykt i Taiwan
190-01771-38_0B
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg
retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon
om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin , Garmin logoen, Alpha , ANT+ , BlueChart , City Navigator og VIRB er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i
USA og andre land. BaseCamp™, Garmin Express™ og tempe™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke
brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
®
microSD™ og microSDHC logoen er varemerker for SD-3C, LLC. Windows og Windows NT er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og andre
land. Mac er et varemerke for Apple Computer, Inc., registrert i USA og andre land.
®
®
Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.
®
Innholdsfortegnelse
Komme i gang................................................................. 1
Konfigurere systemet Alpha ........................................................ 1
Oversikt over enhetene ............................................................... 1
Alpha 100 håndholdt enhet .................................................... 1
Halsbåndenhet ....................................................................... 1
Få mer informasjon ..................................................................... 1
Registrere enheten ..................................................................... 1
Sette inn batteripakken ............................................................... 1
Lade den håndholdte enheten .................................................... 1
Lade hundehalsbåndenheten ..................................................... 2
Slå på enhetene ......................................................................... 2
Slå av enhetene ..................................................................... 2
Innhente satellittsignaler ............................................................. 2
Bruke berøringsskjermen ............................................................ 2
Låse berøringsskjermen ............................................................. 2
Låse opp berøringsskjermen ................................................. 2
Oppsett for halsbåndenhet............................................ 2
Metoder for å legge til en halsbåndenhet på en håndholdt
enhet ........................................................................................... 2
Informasjon om VHF-radio ..................................................... 3
Legge til en hund ved hjelp av trådløs parkobling ................. 3
Legge til en hund ved hjelp av sporings- og
treningskodene ...................................................................... 3
Dele en hund trådløst ............................................................. 3
Redigere hundeinformasjon ....................................................... 3
Nullstille hundestatistikk og -sporing ...................................... 3
Endre lengden på hundens spor ............................................ 3
Endre hundens navn .............................................................. 3
Endre fargen på hundens spor .............................................. 3
Endre hundetype ....................................................................3
Endre hunde-ID ...................................................................... 4
Angi hundevarsler .................................................................. 4
Fjerne en hund ....................................................................... 4
Tilpasse halsbåndet til hunden ................................................... 4
Aktivere bjefferegistrering ........................................................... 4
Kommunikasjon med halsbåndet ............................................... 4
Aktivere dvalemodus .................................................................. 4
Gå ut av dvalemodus .................................................................. 4
Hundesporing................................................................. 5
Spore hunden på kartet .............................................................. 5
Spore og trene én hund av gangen ............................................ 5
Hundestatusikoner ...................................................................... 5
Kompass for hundesporing ......................................................... 5
Navigere til hunden ..................................................................... 5
Sporing med BaseCamp™ BaseStation .................................... 5
Sette hundesporing på pause ..................................................... 5
Sette all hundesporing på pause ................................................ 5
Posisjonsvarsler .......................................................................... 5
Angi et geogjerdevarsel ......................................................... 6
Angi et radiusvarsel ............................................................... 6
Redigere posisjonsvarsler ...................................................... 6
Hundetrening.................................................................. 6
Treningsmetoder ......................................................................... 6
Konfigurere treningstastene for én hund .................................... 6
Tilpasse treningstastene ............................................................. 6
Spore kontakt................................................................. 6
Legge til en kontakt ved hjelp av MURS/VHF ............................ 6
Legge til en kontakt ved hjelp av en kontakt-ID .......................... 7
Aktivere et nødvarsel .................................................................. 7
Sende en melding til kontaktene dine ......................................... 7
Spore en kontakt .........................................................................7
Finn kontakt-ID-en din ................................................................ 7
Endre kontakt-ID-en din .............................................................. 7
Innholdsfortegnelse
Oppdatere en kontakt-ID ............................................................ 7
Gå på jakt med Alpha systemet .................................... 7
Merke bilposisjonen .................................................................... 7
Merke en flokk ............................................................................ 7
Slå på halsbåndlyset ................................................................... 7
Slå på en redningsmodus ........................................................... 8
Veipunkter, ruter og spor.............................................. 8
Veipunkter ................................................................................... 8
Merke den gjeldende posisjonen ........................................... 8
Merke et veipunkt ved hjelp av kartet .................................... 8
Redigere et veipunkt .............................................................. 8
Flytte et veipunkt til gjeldende posisjon ................................. 8
Flytte et veipunkt på kartet ..................................................... 8
Forbedre nøyaktigheten til en veipunktposisjon .................... 8
Projisere et veipunkt .............................................................. 8
Slette et veipunkt ................................................................... 8
Ruter ........................................................................................... 8
Opprette en rute ..................................................................... 8
Endre et rutenavn .................................................................. 8
Navigere i en lagret rute ......................................................... 8
Redigere en rute .................................................................... 8
Reversere en rute .................................................................. 9
Vise en rute på kartet ............................................................. 9
Vise aktiv rute ........................................................................ 9
Slette en rute .......................................................................... 9
Spor ............................................................................................ 9
Registrere sporlogger ............................................................ 9
Vise detaljer om sporet .......................................................... 9
Vise et karts stigningsplott ..................................................... 9
Navigere til begynnelsen av et spor ....................................... 9
Endre sporfargen ................................................................... 9
Lagre det gjeldende sporet .................................................... 9
Lagre en posisjon på et spor ................................................. 9
Slette det gjeldende sporet .................................................... 9
Slette et spor .......................................................................... 9
Arkivere et lagret spor ............................................................ 9
Arkivere spor automatisk ....................................................... 9
Sende og motta data trådløst ..................................................... 9
Navigasjon.................................................................... 10
Kart ........................................................................................... 10
Måle avstand på kartet ............................................................. 10
Kompass ................................................................................... 10
Kalibrere kompasset ............................................................ 10
Navigere med peilepekeren ................................................. 10
Kursmarkør .......................................................................... 10
Hvor skal du?-menyen .............................................................. 10
Finne et veipunkt etter navn ................................................ 10
Finne et veipunkt i nærheten av et annet veipunkt .............. 10
Navigere med Sight 'N Go ........................................................ 10
Stigningsplott ............................................................................ 10
Kalibrere den barometriske høydemåleren .......................... 10
Navigere til et punkt på plottet ............................................. 10
Endre plottype ...................................................................... 10
Nullstille stigningsplottet ....................................................... 10
Tripcomputer ............................................................................. 11
Nullstille tripcomputeren ....................................................... 11
Bruksområder ............................................................... 11
Angi en nærhetsalarm .............................................................. 11
Beregne størrelsen på et område ............................................. 11
Vise kalenderen og almanakkene ............................................ 11
Stille inn en alarm ..................................................................... 11
Åpne stoppeklokken ................................................................. 11
Satellittsiden ............................................................................. 11
Endre satellittvisningen ........................................................ 11
Slå av GPS .......................................................................... 11
i
Simulere en posisjon ............................................................ 11
VIRB® fjernkontroll ................................................................... 11
Kontrollere et VIRB actionkamera med en håndholdt
enhet .................................................................................... 11
Kontrollere et VIRB actionkamera med en
hundehalsbåndenhet ........................................................... 11
Tilpasse enheten.......................................................... 11
Tilpasse hovedmenyen ............................................................. 11
Tilpasse datafeltene .................................................................. 12
Aktivere kartdatafelter .......................................................... 12
Systeminnstillinger .................................................................... 12
Hundeinnstillinger ..................................................................... 12
Kontaktinnstillinger .................................................................... 12
Skjerminnstillinger ..................................................................... 12
Kalibrere berøringsskjermen ................................................ 12
Innstillinger for utseende .......................................................... 12
Angi enhetstoner .......................................................................12
Kartinnstillinger ......................................................................... 12
Avanserte kartinnstillinger .................................................... 12
Sporinnstillinger ........................................................................ 12
Rutinginnstillinger ..................................................................... 13
Endre måleenhetene ................................................................ 13
Tidsinnstillinger ......................................................................... 13
Innstillinger for posisjonsformat ................................................ 13
Innstillinger for retning .............................................................. 13
Innstillinger for høydemåleren .................................................. 13
Innstillinger for sjøkart ............................................................... 13
Informasjon om enheten.............................................. 13
Vise enhetsinformasjon ............................................................ 13
Støtte og oppdateringer ............................................................ 13
Støtte og oppdateringer ....................................................... 13
Oppdatere programvaren ..................................................... 14
Ta vare på enheten .................................................................. 14
Rengjøre enheten ................................................................ 14
Rengjøre berøringsskjermen ............................................... 14
Spesifikasjoner ......................................................................... 14
Spesifikasjoner for Alpha 100 håndholdt enhet ................... 14
Spesifikasjoner for T5 halsbåndenhet ................................. 14
Spesifikasjoner for T5 mini-hundehalsbåndenheten ............ 14
Batteriinformasjon ..................................................................... 14
Langvarig oppbevaring ........................................................ 14
Maksimere batterilevetiden .................................................. 14
Spare strøm mens enheten lades ............................................ 15
Databehandling ........................................................................ 15
Filtyper ................................................................................. 15
Installere et minnekort .......................................................... 15
Koble den håndholdte enheten til en datamaskin ................ 15
Koble halsbåndet til en datamaskin ..................................... 16
Overføre hundespor til BaseCamp ...................................... 16
Slette filer ............................................................................. 16
Koble fra USB-kabelen ........................................................ 16
Tillegg............................................................................ 16
Tilbehør og reservedeler ........................................................... 16
Kjøpe tilbehør ....................................................................... 16
Sensorer med ANT+ ............................................................ 16
Instruksjoner for utskiftning av batteri for T5 ........................ 17
Skifte batteri i hundehandsbåndenheten ............................. 17
Bytte halsbåndstroppen ....................................................... 18
Bytte ut VHF-antennen i hundehalsbåndenheten ................ 18
Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy ......................... 18
Alternativer for datafelt .............................................................. 18
Indeks............................................................................ 20
ii
Innholdsfortegnelse
Komme i gang
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Konfigurere systemet Alpha
MERKNAD
Unngå å bruke en radio med høy effekt (mer enn 5 watt) nær
enheten. Det kan forårsake uopprettelig skade på enheten.
Før du kan bruke den håndholdte Alpha enheten og T5halsbåndenheten, må du først konfigurere enhetene.
1 Installer batteriet i den håndholdte enheten (Sette inn
batteripakken, side 1).
2 Lad den håndholdte enheten (Lade den håndholdte enheten,
side 1).
3 Lad opp halsbåndenheten (Lade hundehalsbåndenheten,
side 2).
4 Slå på enhetene (Slå på enhetene, side 2).
5 Legg til halsbåndenheten på den håndholdte enheten ved
behov (Legge til en hund ved hjelp av trådløs parkobling,
side 3).
6 Innhent satellittsignaler (Innhente satellittsignaler, side 2).
7 Sett på halsbåndet (Tilpasse halsbåndet til hunden,
side 4).
Oversikt over enhetene
Alpha 100 håndholdt enhet
À
Á
Â
Ã
VHF-antenne
GPS-antenne
Av/på-tast
LED-statuslampe og blinkende LED-signallys
Få mer informasjon
Du finner mer informasjon om dette produktet på webområdet
for Garmin .
• Gå til www.garmin.com/alpha.
• Gå til www.garmin.com/outdoor.
• Gå til www.garmin.com/learningcenter.
• Du finner mer informasjon i brukerveiledningen for
hundehalsbåndenheten.
• Gå til buy.garmin.com eller kontakt forhandleren for Garmin
for å få informasjon om ekstra tilbehør og reservedeler.
®
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i
dag.
• Gå til garmin.com/express.
• Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på
et trygt sted.
Sette inn batteripakken
1 Vri D-ringen mot klokken, og trekk opp for å ta av dekselet.
2 Finn metallkontaktene på enden av litiumionbatteriet.
3 Sett inn batteriet i batterirommet med kontaktene først.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
GPS-antenne
VHF-radioantenne
Øvelsestaster
Av/på-tast
Monteringsflate
microSD™ minnekortspor (under batteriet)
D-ring på batteridekselet
Mini-USB-port (under gummihette)
Halsbåndenhet
MERK: Halsbåndenheten kan se annerledes ut enn på bildet.
4 Trykk batteriet på plass.
5 Sett på batteridekselet igjen, og vri D-ringen med klokken.
Lade den håndholdte enheten
MERKNAD
Tørk godt av USB-porten, gummihetten og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
måten kan du forhindre korrosjon.
Du bør lade batteriet helt opp før du bruker enheten for første
gang. Det tar omtrent 2 timer å lade opp et helt utladet batteri.
MERK: Enheten kan ikke lade når den er utenfor
temperaturområdet på 0 til 40 °C (32 til 104 °F).
Komme i gang
1
1 Ta av gummihetten À.
Innhente satellittsignaler
Både halsbåndet og den håndholdte enheten må innhente
satellittsignaler før du setter halsbåndet på hunden. Det kan ta
et par minutter å innhente satellitter.
1 Gå utendørs til et åpent område.
2 Slå på begge enhetene (Slå på enhetene, side 2).
3 Velg av/på-knappen på den håndholdte enheten.
viser signalstyrken for GPS.
Når halsbåndet har innhentet satellittsignaler, blinker LEDstatuslampen et dobbeltblunk eller trippelblunk i grønt.
Bruke berøringsskjermen
2 Koble den lille enden av strømkabelen til mini-USB-porten Á
på enheten.
3 Koble den andre enden av strømkabelen til en egnet
strømkilde.
LCD-skjermen på kontrollenheten viser gjeldende batterinivå.
Ladingen er fullført når ikonet for batteriladenivået slutter å
blinke.
Lade hundehalsbåndenheten
MERKNAD
Tørk av kontaktene på halsbåndet og området rundt før du
kobler til ladeklemmen. Dette forhindrer korrosjon.
MERK: Halsbåndenheten kan se annerledes ut enn på bildet.
Du bør lade batteriet helt opp før du bruker enheten for første
gang. Det tar omtrent fem timer å lade opp et helt utladet batteri.
1 Klips ladeklemmen À på enheten Á.
•
•
•
•
•
•
•
•
Velg
for å åpne programskuffen.
Velg
for å åpne en meny.
Velg for å lukke siden og gå tilbake til forrige side.
Hvis du er mer enn én meny unna startskjermbildet, kan du
holde inne for å gå tilbake til startskjermen.
Velg for å gå tilbake til den forrige siden.
Velg
for å lagre endringer og lukke siden.
Velg og for å bla.
Velg
for å søke etter navn.
Låse berøringsskjermen
Du kan låse skjermen for å forhindre at du trykker på knapper på
skjermen utilsiktet.
1 Velg av/på-tasten.
2 Velg .
Låse opp berøringsskjermen
1 Velg av/på-tasten.
2 Velg .
Oppsett for halsbåndenhet
Metoder for å legge til en halsbåndenhet på
en håndholdt enhet
2 Koble den minste enden av strømkabelen til mini-USB-porten
på ladeklemmekabelen.
3 Koble strømkabelen til en strømkilden.
LED-statuslampen lyser rødt når halsbåndet lader.
4 Når LED-statuslampen blir grønn, fjerner du ladeklemmen fra
halsbåndet.
Slå på enhetene
• Hold av/på-tasten på den håndholdte enheten til LCDskjermen slås på.
• Hold av/på-tasten på halsbåndenheten til LED-lampen for
status blinker og halsbåndet piper.
Slå av enhetene
• Hold av/på-knappen på kontrollenheten nede til LCDskjermen slås av.
• Hold av/på-knappen på hundehalsbåndenheten nede til LEDlampen blir rød.
2
Hvis du kjøpte halsbåndenheten og den håndholdte enheten
separat, må du legge til halsbåndenheten på den håndholdte
enheten. Du kan legge til opptil 20 halsbåndenheter på en
håndholdt enhet.
Bruke MURS/VHF: Gjør det mulig å legge til en halsbåndenhet
etter at du har satt halsbåndenheten i paringsmodus, ved å
trykke på av/på-tasten.
Denne metoden er nyttig hvis du skal legge til et nytt
ekstrahalsbånd i systemet før du går ut på jakt (Legge til en
hund ved hjelp av trådløs parkobling, side 3).
Angi sporings- og treningskodene: Gjør det mulig å legge til
en halsbåndenhet som du ikke eier og som ikke er i området.
Hundens eier må bestemme om du bare kan spore hunden
eller kan spore og trene hunden. Denne metoden krever at
hundens eier finner og kommuniserer kodene til personen
som legger til halsbåndenheten.
Denne metoden er praktisk hvis du vil legge til en
halsbåndenhet under en jakt, men ikke er i nærheten av
hunden. Du legger for eksempel til halsbåndenheten til et
annet medlem av jaktlaget på den håndholdte enheten din,
men du eier ikke halsbåndenheten (Legge til en hund ved
hjelp av sporings- og treningskodene, side 3).
MERK: Denne funksjonen varierer avhengig av typen
halsbåndenhet og funksjonens tilgjengelighet i området ditt.
Du vil kanskje bare se sporingskoder eller både sporings- og
treningskoder.
Oppsett for halsbåndenhet
Dele trådløst ved hjelp av ANT+ trådløs teknologi: Gjør det
mulig å legge til en halsbåndenhet som du ikke eier og som
ikke er i området. Hundens eier må bestemme om du bare
kan spore hunden eller kan spore og trene hunden. Denne
metoden krever ikke at hundens eier finner og kommuniserer
kodene til personen som legger til halsbåndenheten. Denne
metoden legger også til hundeopplysninger, som hundens
navn, kommunikasjonsinnstillinger og opprinnelig posisjon,
fra den håndholdte senderenheten til din enhet. De to
håndholdte enhetene må være mindre enn 3 m (10 ft.) fra
hverandre for å kunne dele data trådløst.
Denne metoden er praktisk hvis du vil legge til en
halsbåndenhet under en jakt, men ikke er i nærheten av
hunden. Hundene har for eksempel allerede har blitt sluppet
fri, og du er i nærheten av hundens eier, som kan dele
hunden trådløst (Dele en hund trådløst, side 3).
®
Informasjon om VHF-radio
Dette produktet kan bare brukes på bestemte radiofrekvenser.
Frekvensene varierer fra land til land. Brukeren kan installere en
annen antenne på den håndholdte enheten og hundeenheten.
Hvis en antenne byttes, kan det medføre bedre radioytelse og
høyere utstrålt effekt. Ikke bruk enheten sammen med en
tredjepartsantenne eller en antenne som ikke er godkjent av
Garmin. Gå til www.garmin.com/tracking-legal for å få mer
informasjon om ytelsen og radiofrekvensene til dette produktet,
tillatt tilbehør og effektgrenser for ulike land.
Legge til en hund ved hjelp av trådløs parkobling
1 Hvis halsbåndenheten er slått på, slår du den av (Slå av
2
3
4
5
enhetene, side 2).
Hold nede til halsbåndenheten utløser to serier med
pipevarsler (omtrent to sekunder), og slipp deretter .
LED-lampen for status blinker raskt grønt. Halsbåndenheten
er nå klar til å tilkobles, eller parkobles, en håndholdt enhet.
På den håndholdte enheten velger du Hundeliste > Legg til
hund.
Hold halsbåndenheten i nærheten av den håndholdte
enheten, og velg Ja.
Når du har lagt til halsbåndenheten, angir du navnet på
hunden og velger
> OK.
Legge til en hund ved hjelp av sporings- og
treningskodene
MERK: Denne funksjonen varierer avhengig av typen
halsbåndenhet og funksjonens tilgjengelighet i området ditt.
Før du kan legge til en hund ved hjelp av sporings- og
treningskodene, må hundeeieren først finne sporings- og
treningskodene (Finne hunde-ID-en og sporings- og
treningskoder, side 3) og gi dem til deg.
Hvis du ikke er i nærheten av hunden du ønsker å legge til, eller
ikke kan sette halsbåndet i paringsmodus, kan du legge til
hunden ved hjelp av sporings- og treningskodene.
1 Velg Legg til hund.
2 Når du blir spurt om du er i nærheten av halsbåndet, velger
du Nei.
3 Når du blir spurt om du vet sporings- og treningskodene,
velger du Ja.
4 Angi sporings- eller treningskoden for halsbåndet, og velg .
Hundens sporingskode gjør det mulig å spore hunden.
Hundens treningskode gjør det mulig å både trene og spore
hunden.
5 Angi navnet på hunden, og velg > OK.
Finne hunde-ID-en og sporings- og treningskoder
Du kan dele sporingskoden til en hund slik at en annen person
kan se posisjonen til hunden din med kartet og kompasset for
hundesporing. Du kan også dele treningskoden til en hund slik
Oppsett for halsbåndenhet
at en annen person kan spore hunden din og trene (korrigere)
den.
1 Velg Hundeliste.
2 Velg en hund.
3 Velg Vis informasjon.
Dele en hund trådløst
Før du kan dele data trådløst via ANT+, må du plassere den
håndholdte Alpha enheten mindre enn 3 m (10 ft.) unna den
andre håndholdte enheten.
1 Velg Hundeliste.
2 Velg hunden som skal deles.
3 Velg Del trådløst.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil gi den andre personen tillatelse til å spore
posisjonen til hunden din med kartet og kompasset for
hundesporing, velger du Bare sporing.
• Hvis du vil gi den andre personen tillatelse til å spore
hunden din og korrigere hundens atferd, velger du
Sporing og trening.
5 På den andre håndholdte enheten velger du Hundeliste >
> Motta trådløst.
Redigere hundeinformasjon
Nullstille hundestatistikk og -sporing
Du vil kanskje nullstille hundestatistikk og -sporing før en ny jakt.
1 Velg Hundeliste.
2 Velg en hund.
3 Velg Vis informasjon > Nullstill > Ja.
Endre lengden på hundens spor
Du kan justere hvor langt av hundens spor som skal vises på
kartet. Hvis du viser mindre spor på kartet, kan kartvisningen bli
mer oversiktlig. Hvis du endrer lengden på sporet som vises på
kartet, har det ingen innvirkning på sporene som er lagret i
internminnet.
1 Velg Oppsett > Hunder > Hundespor på kart.
2 Velg et alternativ for å vise mer eller mindre av sporene på
kartet.
Endre hundens navn
1 Velg Hundeliste.
2 Velg en hund.
3 Velg Vis informasjon.
4 Velg navnet på hunden.
5 Angi det nye navnet, og velg
> OK.
Endre fargen på hundens spor
Du kan endre sporfargen for hunden. Det kan være nyttig å få
sporfargen til å samsvare med fargen på halsbåndet.
1 Velg Hundeliste.
2 Velg en hund.
3 Velg Vis informasjon.
4 Velg fargeboksen ved siden av hundens navn.
5 Velg en farge.
Endre hundetype
Før du kan endre hundetype, må halsbåndet være slått på og
innenfor rekkevidden til den håndholdte enheten.
1 Velg Hundeliste.
2 Velg en hund.
3 Velg Vis informasjon > > Endre hundetype.
4 Velg en hundetype.
3
Endre hunde-ID
Før du kan endre hunde-ID, må halsbåndet være slått på og
innenfor rekkevidden til den håndholdte enheten.
Hvis det oppstår forstyrrelser fra andre halsbånd eller
håndholdte enheter i nærheten, bør du kanskje endre hunde-ID.
1 Velg Hundeliste.
2 Velg en hund.
3 Velg Vis informasjon.
4 Velg > Endre ID.
5 Velg en tilgjengelig ID.
Hvis en annen håndholdt enhet sporer denne hunden, anbefales
det å fjerne hunden fra enheten og bruke sporings- og
treningskoder (Legge til en hund ved hjelp av sporings- og
treningskodene, side 3) eller dele trådløst via ANT+ (Dele en
hund trådløst, side 3) for å legge til hunden igjen.
4 Hvis halsbåndet er for langt, skjærer du av delen som er til
overs. La det være igjen minst 7,62 cm (3 tommer) ekstra.
Angi hundevarsler
Aktivere bjefferegistrering
Du kan justere hvordan den håndholdte enheten varsler deg om
hva hunden gjør.
1 Velg Oppsett > Hunder > Hundevarsler.
2 Velg et varsel.
3 Velg handlingen på den håndholdte enheten for det bestemte
varselet.
4 Gjenta trinn 2 og 3 etter behov.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
Velg Oppsett > Hunder > Registrering av bjeffing.
Det vises et bjeffeikon på hundesporingssiden og kartsiden.
Når hundehalsbåndenheten er aktivert og festet på hunden
(Tilpasse halsbåndet til hunden, side 4), registrerer den bjeff
automatisk. Når registrering av bjeff er aktivert, kan du angi
bjeffevarsling (Angi hundevarsler, side 4).
Fjerne en hund
1 Velg Hundeliste.
2 Velg en hund.
3 Velg Fjern.
Kommunikasjon med halsbåndet
Tilpasse halsbåndet til hunden
Beste
FORSIKTIG
Ikke spray sterke kjemikalier på enheten eller halsbåndet,
inkludert, men ikke begrenset til, midler mot lopper og flått. Sørg
for alltid for at eventuelle midler mot lopper og flått har tørket
helt før du setter halsbåndet på hunden. Selv små mengder
sterke kjemikalier kan skade plastdelene og lamineringen på
halsbåndet.
Bra
Før du fester halsbåndet på hunden, må du parkoble
kontrollenheten og halsbåndet (Legge til en hund ved hjelp av
trådløs parkobling, side 3) og innhente satellittsignaler (Innhente
satellittsignaler, side 2).
1 Plasser halsbåndet med VHF-antennen pekende oppover,
GPS-antennen vendt oppover og LED-lampene vendt
forover.
2 Plasser halsbåndet rundt midten av hundens hals.
3 Stram til halsbåndet slik at det sitter godt rundt hundens hals.
MERK: Halsbåndet skal sitte stramt slik at det ikke snurrer
eller sklir rundt hundens hals. Hunden må kunne svelge mat
og vann som normalt. Du bør observere hundens atferd for å
bekrefte at halsbåndet ikke er for stramt.
Det beste kommunikasjonssignalet får du ved å ha fri sikt
mellom den håndholdte enheten og halsbåndenheten. Hvis du
vil oppnå de beste siktlinjeforholdene, må du bevege deg til det
høyeste punktet i området (for eksempel toppen av en bakke).
Svakt
Aktivere dvalemodus
Før du kan aktivere dvalemodus, må du finne posisjonen til
hunden din ved hjelp av T5 mini-hundehalsbåndenheten.
Når T5 mini-hundehalsbåndenheten er koblet til Alpha
kontrollenheten, kan hundehalsbåndenheten settes i
dvalemodus for å spare batteristrøm når du ikke sporer hunden
aktivt.
1 Velg Hundeliste.
2 Velg en hund.
3 Velg Vis informasjon > > Dvalemodus for halsbånd >
Dvale.
På hundeinformasjonssiden bytter Oppdateringsfrekvens til
Dvalemodus.
Gå ut av dvalemodus
Du kan slå av dvalemodus på T5 mini-hundehalsbåndenheten
mens du ikke sporer hunden aktivt.
1 Velg Hundeliste.
2 Velg en hund.
3 Velg Vis informasjon > > Dvalemodus for halsbånd >
Aktiver.
4
Oppsett for halsbåndenhet
På hundeinformasjonssiden bytter Dvalemodus til
Oppdateringsfrekvens.
Hundesporing
Du kan bruke den håndholdte enheten til å spore hunden din,
ved hjelp av sporingskomasset eller kartet. Kartet viser posisjon
og spor for deg og hunden. Kompasspekeren angir retningen til
hundens gjeldende posisjon.
Spore hunden på kartet
Før du kan spore en hund på kartet, må du legge den til på
kontrollenheten (Legge til en hund ved hjelp av trådløs
parkobling, side 3).
Du kan vise hundens posisjon på kartet.
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg .
Du kan bruke kompasset for hundesporing til å se i hvilken
retning og hvor langt unna hunden befinner seg. Kompasset for
hundesporing viser også hundens status, for eksempel om
hunden løper eller gjør stand (Hundestatusikoner, side 5).
Fargen på pekepeileren viser fargen på hundesporet.
Kompasset for hundesporing er mest nøyaktig når hunden er
mer enn 9,1 meter (30 fot) unna. Når hunden er mindre enn
9,1 meter (30 fot) unna, vises statusen "Nær".
Navigere til hunden
1 Velg Hundeliste.
2 Velg hunden.
3 Velg Vis informasjon > Start.
2 Velg eventuelt
og for å zoome inn og ut på kartet.
TIPS: Velg eventuelt for å spore hunden ved hjelp av
kompasset for hundesporing (Kompass for hundesporing,
side 5).
Spore og trene én hund av gangen
MERK: Denne funksjonen gjelder bare halsbåndenheter med
treningsfunksjoner.
Når du sporer og trener flere hunder, kan du la enheten vise
bare én hund av gangen, og du kan sikre at hunden som vises
på kompasset, er hunden som trenes.
1 Velg > > Listesynkronisering på.
2 Velg og for å bla gjennom hundene.
Hundestatusikoner
Sitter
Løper
Stand
Mot tre
Ukjent*
*Statusikonet Ukjent indikerer at halsbåndenheten ikke har
innhentet et satellittsignal, og at den håndholdte enheten ikke
kan fastslå posisjonen til hunden.
Kompass for hundesporing
Velg
for å åpne kompasset for hundesporing.
Kartet åpnes.
4 Følg den magentafargede linjen til hunden.
5 Velg eventuelt for å spore hunden med kompasset for
hundesporing.
Sporing med BaseCamp™ BaseStation
Før du kan bruke BaseCamp til å spore hunder og kontakter, må
du laste ned BaseCamp på datamaskinen (www.garmin.com
/basecamp).
Med BaseStation-funksjonen på BaseCamp kan du spore
hunder og kontakter i sanntid på en datamaskin. Hvis du vil ha
mer informasjon om bruk av BaseCamp, kan du se hjelpefilen i
programmet.
1 Velg Oppsett > System > BaseCamp BaseStation >
Forespørsel.
2 Åpne BaseCamp.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Sette hundesporing på pause
Du kan sette sporing av en enkelt hund på pause under jakten.
Det kan være praktisk hvis hunden tar en pause.
1 Velg Hundeliste.
2 Velg en hund.
3 Velg Vis informasjon > > Stopp sporing.
Sette all hundesporing på pause
Hvis du flytter hundene under jakten og ikke vil registrere
transporten av hundene, kan du sette sporing av alle hunder på
pause.
1 Velg .
2 Velg > Sett all sporing på pause.
Posisjonsvarsler
Posisjonsvarsler gir deg beskjed hvis hundene eller kontaktene
dine går inn i eller ut av en bestemt posisjon. Du kan opprette et
Hundesporing
5
egendefinert geogjerde eller bruke en radius rundt den
gjeldende posisjonen din.
Et geogjerde er en usynlig grense rundt et område og opprettes
ved å bruke punkter på kartet. De virtuelle grensene til et
geogjerde er nøyaktige opptil ca. 3 m (10 fot.). Geogjerdene
fungerer best når de dekker et område som tilsvarer størrelsen
til en vanlig hage (omtrent 1 mål).
Angi et geogjerdevarsel
Du kan sette opp en usynlig grense rundt et område og motta et
varsel hvis en hund eller en kontakt beveger seg inn i eller ut av
det området.
1 Velg Oppsett > Posisjonsvarsler > Legg til varsel >
Geogjerde.
2 Velg et punkt på kartet, og velg Bruk.
3 Gjenta trinn 2 for å definere et geogjerde med opptil 10
punkter.
4 Velg Ferdig.
Angi et radiusvarsel
Du kan motta et varsel når en hund eller en kontakt beveger seg
innenfor eller utenfor en angitt avstand fra deg.
1 Velg Oppsett > Posisjonsvarsler > Legg til varsel >
Radius.
2 Velg måleenheten.
3 Angi radiusavstanden, og velg .
Redigere posisjonsvarsler
1 Velg Oppsett > Posisjonsvarsler.
2 Velg et varsel.
3 Velg et alternativ:
• Velg Deaktiver for å slå av meldingene for dette varselet.
• Velg Angi varselstype for å angi måten enheten gir deg
meldinger på for dette varselet.
• Velg Angi varselsmodus for å angi meldingen som skal
høres når noen går ut, inn eller begge deler.
• Velg Slett for å fjerne varselet.
Hundetrening
Du bør undersøke hvilke treningsmetoder som passer best til
deg, hunden din og behovene dine. Denne håndboken gir noen
grunnleggende retningslinjer for trening, men hver hund har
unike treningsbehov.
Når det brukes riktig, er Alpha treningssystemet et veldig
effektivt treningsverktøy som hjelper hunden din å nå sitt fulle
potensiale. Treningssystemet bør brukes som en del av det
samlede treningsprogrammet.
Begynn med å trene hunden din i kobbel, uten Alpha
treningssystemet. Du bør lære hunden din å gå fot, sitte og
komme til deg. Når hunden forstår disse tre grunnleggende
kommandoene, kan du begynne å trene med halsbåndenheten
og kobbelet. Når hunden til slutt følger kommandoene
konsekvent med halsbånd og kobbel, kan du fjerne kobbelet og
trene med bare halsbåndenheten.
Treningsmetoder
Tone: Aktiverer en hørbar tone i stedet for en stimulering. En
tone kan brukes som enten et positivt eller et negativt
treningssignal, avhengig av treningsprogrammet ditt.
Vibrasjon: Påfører hunden vibrasjon i stedet for stimulering så
lenge som treningstasten holdes nede, men i maks. 8
sekunder. Vibrasjonens virkning kan variere basert på
hundens temperament og opplevelse.
6
Konfigurere treningstastene for én hund
MERK: Treningsfunksjoner er ikke tilgjengelig i alle områder for
sporingshalsbånd.
Før du kan tilordne treningstastene til en hund, må du først
legge til hunden på den håndholdte enheten (Legge til en hund
ved hjelp av trådløs parkobling, side 3).
Hver av treningstastene er som standard satt til tone (T),
vibrasjon (V) eller lys (L). Denne modusen er spesielt nyttig hvis
du bare trener én hund. Hvis du trener flere hunder, kan det
være praktisk å tilpasse én tast for hver hund og for hver
treningsmetode (Tilpasse treningstastene, side 6).
1 Velg Oppsett > trening > Treningstaster.
2 Velg området øverst på skjermen rett over tastene.
3 Velg .
I denne modusen produserer den venstre tasten en tone. Den
høyre tasten genererer en vibrasjon.
Tilpasse treningstastene
MERK: Treningsfunksjoner er ikke tilgjengelig i alle områder for
sporingshalsbånd.
Før du kan tilordne treningstaster til en hund, må du først legge
til en hund på den håndholdte enheten (Legge til en hund ved
hjelp av trådløs parkobling, side 3).
Du kan tilordne en bestemt hundetreningsmetode til hver
treningstast. Du kan legge til flere sider med
treningstastinnstillinger. Denne modusen er spesielt nyttig hvis
du trener flere hunder.
1 Velg Oppsett > trening > Treningstaster > Endre modus.
2 Velg under tasten du skal tilpasse.
3 Velg hunden du skal trene med denne tasten.
4 Velg tone (T), vibrasjon (V) eller lys (L).
5 Gjenta trinn 2-4 for alle tre taster.
6 Hvis du trenger flere enn tre taster til treningen, velger du >
Sett inn side og programmerer de ekstra tastene.
7 Velg .
Spore kontakt
Du kan spore andre jegere slik at du hele tiden vet hvor de
befinner seg. Du kan også sende meldinger til kontaktene dine.
Én Alpha kontrollenhet kan spore opptil 20 enheter, inkludert
kompatible hundehalsbåndenheter og Alpha kontrollenheter.
Legge til en kontakt ved hjelp av MURS/VHF
Før du kan legge til en kontakt ved hjelp av MURS/VHF, må du
være i nærheten av kontakten og du må slå på senderen (Slå på
senderen, side 15).
Du kan legge til andre jegere på den håndholdte enheten din slik
at du kan spore dem på kartet (Spore en kontakt, side 7) og
sende meldinger til dem (Sende en melding til kontaktene dine,
side 7).
> Kontakter >
1 På den håndholdte enheten din velger du
Legg til.
2 Plasser de to enhetene i nærheten av hverandre, og velg Ja
på den håndholdte enheten din.
På
kontaktens håndholdte enheten velger du
> Kontakter
3
> Parkoble.
4 På den håndholdte enheten din angir du navnet på kontakten
og velger
> OK.
Kontakten er lagt til på den håndholdte enheten din.
Du kan gjenta denne prosedyren på en annen jegers håndholdte
enhet og legge til din kontakt-ID på den enheten.
Hundetrening
Legge til en kontakt ved hjelp av en kontaktID
Før du kan legge til en jeger ved hjelp av en kontakt-ID, må
jegeren først finne kontakt-ID-en sin (Finn kontakt-ID-en din,
side 7) og sende den til deg. Du må også slå på senderen
(Slå på senderen, side 15).
Hvis du ikke er i nærheten av jegeren du ønsker å legge til, kan
du legge til jegeren ved hjelp av en kontakt-ID.
> Kontakter >
1 På den håndholdte enheten din velger du
Legg til.
2 Når du blir spurt om du er i nærheten av den andre
håndholdte enheten, velger du Nei.
3 Når du blir spurt om du vet kontakt-ID-en, velger du Ja.
4 Velg kontakt-ID-en for kontakten du skal legge til.
5 Angi navnet på kontakten, og velg > OK.
Kontakten er lagt til på den håndholdte enheten din.
Du kan gjenta denne prosedyren på en annen jegers håndholdte
enhet og legge til din kontakt-ID på den enheten.
Aktivere et nødvarsel
Før du kan aktivere et nødvarsel, må du slå på senderen (Slå på
senderen, side 15).
Noen må legge deg til som kontakt, før de kan motta nødvarslet
ditt (Legge til en kontakt ved hjelp av MURS/VHF, side 6).
Du kan bruke et nødvarsel når du trenger øyeblikkelig hjelp og
er borte fra gruppen din.
Velg
> Kontakter >
> Ja.
Når kontakten godtar nødvarselforespørselen din, viser
enheten en melding som indikerer at kontakten har begynt å
navigere mot posisjonen din.
Etter å ha mottatt varslet, kan kontaktene dine navigere til
posisjonen din.
Sende en melding til kontaktene dine
Du kan sende og motta automatiske meldinger. Du kan velge
mellom 18 meldinger, slik som Hjelp og Jeg kommer.
> Kontakter > Melding.
1 Velg
2 Velg en melding.
Meldingen har blitt sendt til kontaktene dine, og navnet ditt er
angitt før meldingen. De som sporer den håndholdte enheten
din, vil motta meldingen.
Spore en kontakt
Du kan følge med på posisjonene til kontaktene dine ved å
bruke kartet.
Velg .
Finn kontakt-ID-en din
Velg Oppsett > Kontakter > Konfigurasjon for parkobling.
Kontakt-ID for den håndholdte enheten er oppført under ID.
Endre kontakt-ID-en din
Hvis det oppstår forstyrrelser fra andre halsbånd eller
håndholdte enheter i nærheten, bør du kanskje endre kontaktID-en for den håndholdte enheten din.
1 Velg Oppsett > Kontakter > Konfigurasjon for parkobling
> ID.
2 Velg en kontakt-ID som ikke har blitt tilordnet en annen enhet
i nærheten ennå.
Hvis du velger en kontakt-ID som forstyrrer enhetene i
nærheten, bør du velge en ny kontakt-ID.
Gå på jakt med Alpha systemet
Hver gang en kontakt endrer kontakt-ID-en sin, må du
oppdatere kontakt-ID-en på den håndholdte enheten din
(Oppdatere en kontakt-ID, side 7).
Oppdatere en kontakt-ID
Hvis en kontakt har endret kontakt-ID-en sin (Endre kontakt-IDen din, side 7), kan du enkelt oppdatere kontakt-ID-en på den
håndholdte enheten.
> Kontakter.
1 Velg
2 Velg kontakten.
3 Velg Vis informasjon.
4 Velg > Endre ID.
5 Velg kontakt-ID-en som stemmer overens med kontaktens
nye kontakt-ID.
Gå på jakt med Alpha systemet
Du kan utføre mange oppgaver som er veldig nyttige når du går
på jakt, med Alpha systemet.
• Merk posisjonen til bilen din (Merke bilposisjonen, side 7).
• Spor hundene (Spore hunden på kartet, side 5).
• Spor andre jegere (Spore en kontakt, side 7).
• Merk posisjonen til en flokk (Merke en flokk, side 7).
• Send meldinger til andre jegere (Sende en melding til
kontaktene dine, side 7).
• Slå på halsbåndlyset (Slå på halsbåndlyset, side 7).
• Sett halsbåndet i redningsmodus for å spare batteri (Slå på
en redningsmodus, side 8).
• Sett sporingen på pause mens du flytter hundene (Sette
hundesporing på pause, side 5).
Merke bilposisjonen
Du kan merke posisjonen til bilen slik at du kan navigere tilbake
til den etter en jakt.
1 Velg Ny jakt.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
Merke en flokk
Du kan merke en flokkposisjon og angi anslått antall fugler som
ble jaget ut, og hvor mange som ble tatt.
1 Velg Merk.
2 Velg Liten flokk.
3 Angi antall fugler som ble jaget ut.
4 Angi antall fugler som ble tatt.
5 Velg OK.
Slå på halsbåndlyset
Du kan slå på LED-lampene på halsbåndet om natten slik at det
blir enklere å finne en hund eller for å advare førere hvis en
hund går langs veien. Lyset er synlig på opptil 91 meters
avstand.
1 Velg Hundeliste.
2 Velg en hund.
3 Velg Vis informasjon.
4 Velg > Juster halsbåndlys.
5 Velg Kontinuerlig, Blink sakte eller Blink fort.
TIPS: Velg ulike lysinnstillinger for hver hund slik at det blir
enklere å identifisere hundene ute i feltet.
7
Slå på en redningsmodus
Du kan slå på redningsmodus for å spare batteristrøm etter en
lang dag med jakt eller hvis hunden din løper utenfor
rekkevidde.
1 Velg Hundeliste.
2 Velg en hund.
3 Velg Vis informasjon > > Redningsmodus.
Når du har slått på redningsmodus, vil denne være aktivert til du
slår den av.
Når batteristrømmen til halsbåndet faller under 25 %,
oppdateres halsbånddataene bare én gang hvert 2. minutt.
Veipunkter, ruter og spor
Veipunkter
Veipunkter er posisjoner som du registrerer og lagrer på
enheten.
Merke den gjeldende posisjonen
1 Velg Merk.
2 Velg et alternativ:
• Velg Ny.
• Velg et standard posisjonsnavn som Lastebil eller Leir.
Velg
Lagre.
3
Merke et veipunkt ved hjelp av kartet
1 Velg .
2 Velg posisjonen på kartet.
3 Velg informasjonslinjen øverst i skjermbildet.
4 Velg > OK.
Redigere et veipunkt
Du må opprette et veipunkt før du kan redigere det.
> Veipunktstyrer.
1 Velg
2 Velg et veipunkt.
3 Velg elementet som skal redigeres, for eksempel navnet.
4 Angi den nye informasjonen.
5 Velg .
Flytte et veipunkt til gjeldende posisjon
Du kan endre posisjonen til et veipunkt. Hvis du for eksempel
flytter kjøretøyet ditt, kan du endre posisjonen til gjeldende
posisjon.
> Veipunktstyrer.
1 Velg
2 Velg et veipunkt.
3 Velg > Flytt hit.
Posisjonen for veipunktet endres til gjeldende posisjon.
Flytte et veipunkt på kartet
> Veipunktstyrer.
1 Velg
2 Velg et veipunkt.
3 Velg > Flytt veipunkt.
4 Velg den nye posisjonen på kartet.
5 Velg Flytt.
Forbedre nøyaktigheten til en veipunktposisjon
Du kan finjustere posisjonen til et veipunkt for å oppnå bedre
nøyaktighet. Når du beregner gjennomsnittet, gjør enheten flere
avlesninger av samme posisjon og bruker gjennomsnittsverdien
for å gi bedre nøyaktighet.
> Veipunktstyrer.
1 Velg
2 Velg et veipunkt.
8
3
4
5
6
7
> Gjennomsnittsposisjon.
Velg
Flytt til veipunktposisjonen.
Velg Start.
Følg instruksjonene på skjermen.
Når statuslinjen for eksempelsikkerhet når 100 %, velger du
Lagre.
Du får best resultat hvis du samler fire til åtte eksempler for
veipunktet og venter minst 90 minutter mellom eksemplene.
Projisere et veipunkt
Du kan opprette en ny posisjon ved å projisere avstanden og
retningen fra en merket posisjon til en ny posisjon.
> Veipunktstyrer.
1 Velg
Velg
et
veipunkt.
2
3 Velg > Projiser veipunkt.
4 Angi retningen, og velg .
5 Velg en måleenhet.
6 Angi avstanden, og velg .
7 Velg Lagre.
Slette et veipunkt
> Veipunktstyrer.
1 Velg
Velg
et
veipunkt.
2
3 Velg > Slett > Ja.
Ruter
En rute er en serie av veipunkter eller posisjoner som fører deg
til det endelige bestemmelsesstedet.
Opprette en rute
> Ruteplanlegger > Opprett rute > Velg første
1 Velg
2
3
4
5
6
punkt.
Velg en kategori.
Velg det første punktet på ruten.
Velg Bruk > Velg neste punkt.
Velg et punkt.
Gjenta trinn 3–6 for å legge til alle punktene på ruten.
Endre et rutenavn
> Ruteplanlegger.
1 Velg
2 Velg en rute.
3 Velg Endre navn.
4 Angi et nytt navn, og velg .
Navigere i en lagret rute
> Ruteplanlegger.
1 Velg
2 Velg en rute.
3 Velg Se på kart > Start.
4 Naviger ved hjelp av kompasset (Navigere med
peilepekeren, side 10) eller kartet (Kart, side 10).
Redigere en rute
> Ruteplanlegger.
1 Velg
2 Velg en rute.
3 Velg Rediger rute.
4 Velg et punkt.
5 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise punktet på kartet, velger du Se gjennom.
• Hvis du vil endre rekkefølgen på punktene på ruten, velger
du Flytt opp eller Flytt ned.
• Hvis du vil legge til et nytt punkt på ruten, velger du Sett
inn.
Veipunkter, ruter og spor
Det ekstra punktet settes inn før punktet du redigerer.
• Hvis du vil fjerne punktet fra ruten, velger du Fjern.
Reversere en rute
> Ruteplanlegger.
1 Velg
Velg
en
rute.
2
3 Velg Reverser rute.
Vise en rute på kartet
> Ruteplanlegger.
1 Velg
2 Velg en rute.
3 Velg Se på kart.
Vise aktiv rute
> Aktiv rute.
1 Velg
2 Velg et punkt på ruten for å vise flere detaljer.
Slette en rute
> Ruteplanlegger.
1 Velg
2 Velg en rute.
3 Velg Slett rute > Ja.
Spor
Et spor er en registrering av banen du følger. Sporloggen
inneholder informasjon om punkter langs den registrerte banen,
blant annet klokkeslett, posisjon og høyde for hvert punkt.
Registrere sporlogger
> Oppsett > Spor > Sporlogg.
1 Velg
Velg
Registrering,
ikke vis eller Registrering, vis på kart.
2
Hvis du velger Registrering, vis på kart, vises sporet med en
linje på kartet.
3 Velg Registreringsmetode.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil registrere sporene med varierende frekvens
som oppretter en optimal visning av sporene, velger du
Automatisk.
• Hvis du vil registrere spor ved en angitt avstand, velger du
Avstand.
• Hvis du vil registrere spor på et angitt tidspunkt, velger du
Tid.
5 Velg Intervall.
6 Gjør ett av følgende:
• Hvis du har valgt Automatisk under
Registreringsmetode, velger du et alternativ for å
registrere spor oftere eller sjeldnere.
MERK: Hvis du bruker intervallet Oftest, får du med flest
spordetaljer, men enhetsminnet fylles opp fortere.
• Hvis du har valgt Avstand eller Tid under
Registreringsmetode, angir du en verdi og velger .
Det opprettes en sporlogg mens du beveger deg med enheten
slått på.
Vise detaljer om sporet
> Sporstyrer.
1 Velg
2 Velg et spor.
3 Velg Se på kart.
Begynnelsen og slutten på sporet markeres med flagg.
4 Velg informasjonslinjen øverst i skjermbildet.
Informasjon om sporet er oppført.
Vise et karts stigningsplott
> Sporstyrer.
1 Velg
2 Velg et spor.
Veipunkter, ruter og spor
3 Velg Stigningsplott.
Navigere til begynnelsen av et spor
Du kan navigere tilbake til begynnelsen av sporet. Dette kan
være nyttig når du skal finne veien tilbake til leiren eller til
starten av stien.
> Sporstyrer > Gjeldende spor > Se på kart.
1 Velg
2 Velg TracBack.
Kartsiden åpnes med ruten markert med en magentafarget
linje.
3 Naviger ved hjelp av kartet (Kart, side 10) eller kompasset
(Navigere med peilepekeren, side 10).
Endre sporfargen
> Sporstyrer.
1 Velg
2 Velg et spor.
3 Velg Angi farge.
4 Velg en farge.
Lagre det gjeldende sporet
> Sporstyrer.
1 Velg
2 Velg et spor.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil lagre hele sporet, velger du Lagre spor.
• Hvis du vil lagre en del av sporet, velger du Lagre del og
deretter delen du vil lagre.
Lagre en posisjon på et spor
> Sporstyrer.
1 Velg
2 Velg et spor.
3 Velg Se på kart.
4 Velg en posisjon langs sporet.
5 Velg informasjonslinjen øverst i skjermbildet.
6 Velg .
7 Velg OK.
Slette det gjeldende sporet
Velg
spor.
> Sporstyrer > Gjeldende spor > Slett gjeldende
Slette et spor
> Sporstyrer.
1 Velg
Velg
et
spor.
2
3 Velg Slett > Ja.
Arkivere et lagret spor
Du kan arkivere lagrede spor for å spare plass i minnet.
> Sporstyrer.
1 Velg
2 Velg et lagret spor.
3 Velg Arkiv.
Arkivere spor automatisk
1 Velg Oppsett > Spor > Automatisk arkivering.
2 Velg et alternativ.
Sende og motta data trådløst
Du må være innenfor 3 m (10 fot) fra en kompatibel Garmin
enhet før du kan dele data trådløst.
Du kan dele veipunkter, geocacher, ruter og spor trådløst.
> Del trådløst.
1 Velg
2 Velg Send eller Motta.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
9
Navigasjon
Du kan navigere til ruter og spor, til et veipunkt, en geocache
eller andre posisjoner som er lagret på enheten. Du kan bruke
kartet eller kompasset til å navigere til bestemmelsesstedet.
Kart
viser posisjonen din på kartet. Når du forflytter deg, beveger
ikonet seg og etterlater en sporlogg (sti). Veipunktnavn og symboler vises på kartet. Når du navigerer til en destinasjon, er
ruten markert med en magentafarget linje på kartet.
Når kartorienteringen er Spor opp, roterer objektene på kartet
rundt posisjonen din. Når du beveger deg, forandrer hele kartet
retning mot retningen du er vendt mot. Du kan stabilisere
objektene ved å angi orienteringen til Nord opp (Kartinnstillinger,
side 12).
for å åpne kartet.
Velg
Måle avstand på kartet
Du kan måle avstanden mellom to punkter.
1 Velg en posisjon på kartet.
2 Velg > Mål avstand > Bruk.
3 Flytt flagget til en annen posisjon på kartet.
Kompass
Den håndholdte enheten har et kompass med tre akser og
vippekompensasjon. Du kan bruke en peilepeker eller en
kursmarkør til å navigere til bestemmelsesstedet.
Kalibrere kompasset
MERKNAD
Kalibrer det elektroniske kompasset utendørs. Du kan få økt
retningsnøyaktighet ved å holde avstand til objekter som
påvirker magnetiske felter, for eksempel kjøretøy, bygninger og
overhengende kraftlinjer.
Du bør kalibrere kompasset når du har reist lange avstander,
etter temperaturskifte eller etter at du har tatt ut batteriet.
> Kompass >
> Kalibrer kompass > Start.
1 Velg
Følg
instruksjonene
på
skjermen.
2
Navigere med peilepekeren
Når du navigerer til et bestemmelsessted, peker mot
bestemmelsesstedet uansett hvilken retning du beveger deg i.
>
1 Mens du navigerer til et bestemmelsessted, velger du
Kompass.
2 Snu deg til peker mot toppen av kompasset, og fortsett i
den retningen frem til bestemmelsesstedet.
Kursmarkør
Kursmarkøren er spesielt nyttig hvis du navigerer på vann eller
steder der det ikke er noen store hindringer i banen. Det hjelper
deg også med å unngå farer på ruten, for eksempel grunner
eller skjær.
Hvis du vil aktivere kurspekeren på kompasset, velger du
>
Oppsett for retning > Gå til linje/peker > Kurs (CDI).
indikasjon på avvik (høyre eller venstre) fra kursen. Skalaen Â
viser til avstanden mellom prikkene à på kursavviksindikatoren,
som viser hvor stort avvik du har fra kursen.
Hvor skal du?-menyen
Du kan bruke Hvor skal du?-menyen til å finne et
bestemmelsessted å navigere til. Ikke alle Hvor skal du?kategorier er tilgjengelige for alle områder og kart.
Finne et veipunkt etter navn
> Hvor skal du? > Veipunkter >
1 Velg
2 Angi navnet.
3 Velg .
> Stav søk.
Finne et veipunkt i nærheten av et annet veipunkt
> Veipunktstyrer.
1 Velg
Velg
et
veipunkt.
2
3 Velg > Finn nærmeste.
4 Velg en kategori.
Listen viser veipunkter nær det opprinnelige veipunktet.
Navigere med Sight 'N Go
Du kan peke enheten mot et objekt i det fjerne, låse retningen
og navigere til objektet.
> Sight 'N Go.
1 Velg
2 Pek med enheten mot et objekt.
3 Velg Lås retning > Angi kurs.
4 Naviger ved hjelp av kompasset (Navigere med
peilepekeren, side 10) eller kartet (Kart, side 10).
Stigningsplott
Som standard viser stigningsplottet stigningen for en medgått
tid. Du kan tilpasse plottet (Endre plottype, side 10) og
datafeltene (Tilpasse datafeltene, side 12).
Åpne stigningsplottet ved å velge
> Stigningsplott.
Kalibrere den barometriske høydemåleren
Du kan kalibrere den barometriske høydemåleren manuelt
dersom du vet den korrekte høyden eller det korrekte
barometriske trykket.
1 Plasser deg på et sted hvor du kjenner høyden over havet
eller det barometriske trykket.
> Stigningsplott >
> Kalibrer høydemåler.
2 Velg
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Navigere til et punkt på plottet
> Stigningsplott.
1 Velg
Velg
et
individuelt
punkt på plottet.
2
3
4
5
6
Detaljer om punktet vises øverst til venstre på plottet.
Velg
> Se på kart.
Velg informasjonslinjen øverst på skjermen.
Velg Start.
Naviger ved hjelp av kompasset (Navigere med
peilepekeren, side 10) eller kartet (Kart, side 10).
Endre plottype
Du kan endre stigningsplottet til å vise trykk og stigning over tid
eller avstand.
> Stigningsplott >
> Endre plottype.
1 Velg
Velg
et
alternativ.
2
Nullstille stigningsplottet
Kursmarkøren À angir hvor du er i forhold til kurslinjen som
fører til destinasjonen. Kursavviksindikatoren (CDI) Á gir en
10
Velg
> Stigningsplott >
spor > Ja.
> Nullstill > Slett gjeldende
Navigasjon
Tripcomputer
Endre satellittvisningen
Tripcomputeren viser gjeldende hastighet, gjennomsnittlig
hastighet, maksimal hastighet, tripteller og annen nyttig
statistikk. Du kan tilpasse layouten, dashbordet og datafeltene
for tripcomputeren (Tilpasse datafeltene, side 12).
Hvis du vil åpne tripcomputeren, velger du
> Tripcomputer.
Satellittvisningen har nord øverst som standard. Du kan endre
visningen av satellittene til å være rettet etter det gjeldende
sporet mot toppen av skjermen.
> Satellitt > .
1 Velg
Velg
Spor
opp.
2
Nullstille tripcomputeren
Slå av GPS
Nullstill turinformasjonen før du begynner på turen, hvis du vil ha
nøyaktig turinformasjon.
Velg
> Tripcomputer >
> Nullstill > Nullstill tripdata
> Ja.
Bruksområder
Angi en nærhetsalarm
Nærhetsalarmer varsler deg når du eller hundene dine befinner
dere innenfor et angitt område fra en bestemt posisjon. Et signal
lyder når du kommer innenfor den angitte radiusen.
> Nærhetsalarmer.
1 Velg
2 Velg Opprett alarm.
3 Velg en kategori.
4 Velg en posisjon.
5 Velg Bruk.
6 Angi en radius.
Enheten lager en lyd når du går inn i et område med en
nærhetsalarm.
Beregne størrelsen på et område
> Områdeberegning > Start.
1 Velg
2 Gå rundt omkretsen av området du vil beregne.
3 Når du er ferdig, velger du Beregn.
Vise kalenderen og almanakkene
Du kan vise enhetsaktivitet, for eksempel når et veipunkt ble
lagret, og informasjon om sol, måne, jakt og fiske.
1 Velg .
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise enhetsaktivitet for bestemte dager, velger
du Kalender.
• Hvis du vil vise tidspunkt for soloppgang, solnedgang,
måne opp og måne ned, velger du Sol og måne.
• Hvis du vil vise de antatte beste tidene for jakt og fiske,
velger du Jakt og fiske.
3 Velg eventuelt or for å vise en annen dag.
Stille inn en alarm
1
2
3
4
Velg
> Alarmklokke.
Velg og for å angi klokkeslett.
Velg Slå på alarm.
Velg et alternativ.
Alarmen lyder på det angitte tidspunktet. Hvis enheten er slått
av på tidspunktet for alarmen, slår enheten seg på og utløser
alarmen.
Åpne stoppeklokken
Velg
> Stoppeklokke.
Satellittsiden
Satellittsiden viser gjeldende posisjon, GPS-nøyaktighet,
satellittposisjoner og signalstyrke.
Bruksområder
Velg
> Satellitt >
> Bruk med GPS av.
Simulere en posisjon
> Satellitt >
> Bruk med GPS av.
1 Velg
2 Velg > Angi posisjon på kart.
3 Velg en posisjon.
4 Velg Bruk.
VIRB fjernkontroll
®
Fjernkontrollfunksjonen VIRB lar deg styre VIRB actionkameraet
ved hjelp av enheten din. Du kan kjøpe et VIRB actionkamera
på www.garmin.com/VIRB.
Kontrollere et VIRB actionkamera med en håndholdt
enhet
Før du kan bruke funksjonen VIRB fjernkontroll på den
håndholdte enheten, må du aktivere fjernkontrollfunksjonene på
VIRB kameraet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i
brukerveiledningen for VIRB kameraet.
1 Slå på VIRB kameraet.
> VIRB-fjernkontroll på den håndholdte enheten.
2 Velg
3 Vent mens den håndholdte enheten kobler til VIRB kameraet.
4 Velg et alternativ:
• Velg REC for å starte og stoppe videoopptak.
• Velg
for å ta et bilde.
Kontrollere et VIRB actionkamera med en hundehalsbåndenhet
Før du kan bruke funksjonen VIRB fjernkontroll på den
håndholdte enheten, må du aktivere fjernkontrollfunksjonene på
VIRB kameraet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i
brukerveiledningen for VIRB kameraet.
1 Slå på VIRB kameraet.
2 På kontrollenheten velger du Hundeliste.
3 Velg hunden med VIRB kamera.
4 Velg Vis informasjon.
5 Velg VIRB-kontroll.
Hundehalsbåndenheten kobles til VIRB og VIRB
kontrollsiden åpnes.
6 Velg et alternativ:
• Velg Start for å begynne registreringen.
• Velg Stopp for å stoppe registreringen.
• Velg Bilde for å stoppe registreringen.
Tilpasse enheten
Tilpasse hovedmenyen
Du kan flytte, legge til og slette elementer på hovedmenyen.
1 Gå til hovedmenyen, og velg Oppsett > Hovedmeny.
2 Velg et menyelement.
3 Velg et alternativ:
• Velg Flytt opp eller Flytt ned for å endre elementets
posisjon på listen.
• Velg Fjern for å slette et element fra listen.
11
• Velg Legg til side for å plassere et element i listen etter at
du har fjernet det.
• Velg
> Fabrikkinnstillinger for å nullstille rekkefølgen
for alle elementer i menyen.
Tilpasse datafeltene
Du må aktivere datafeltene før du kan tilpasse dem på kartet
(Aktivere kartdatafelter, side 12).
Du kan tilpasse datafeltene eller dashbordene for kartet,
kompasset, stigningsplottet og tripcomputeren.
1 Åpne siden med datafeltene du vil endre.
2 Velg et datafelt du vil tilpasse.
3 Velg det nye datafeltet.
Du finner beskrivelser av datafeltene på Alternativer for
datafelt, side 18.
Aktivere kartdatafelter
Velg
>
datafelt.
> Oppsett for kart > Dashbord > Små
Systeminnstillinger
Velg Oppsett > System.
GPS: Stiller GPS til Normal, WAAS/EGNOS (Wide Area
Augmentation System/European Geostationary Navigation
Overlay Service) eller Demomodus (GPS slått av). Hvis du vil
ha mer informasjon om WAAS, kan du gå til
http://www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.
BaseCamp BaseStation: Angir hvordan enheten kobles til
BaseCamp når enheten er koblet til datamaskinen.
Hundeinnstillinger
Velg Oppsett > Hunder.
Hundespor på kart: Angir lengden (varighet i minutter eller
timer) til hundesporet på kartet. Hvis du reduserer varigheten
for sporet som vises, kan du redusere antall elementer på
kartet.
Zoom kart til hunder: Zoomer automatisk kartet slik at det viser
posisjonene til alle hundene samt din egen posisjon med
mindre du panorerer kartet manuelt.
Hundevarsler: Angir hvordan du varsler om bestemte
handlinger (Angi hundevarsler, side 4).
Registrering av bjeffing: Aktiverer funksjonen for
bjefferegistrering. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle
områder.
Kontaktinnstillinger
Velg Oppsett > Kontakter.
Kontaktspor på kart: Angir lengden (varighet i minutter eller
timer) til kontaktsporet på kartet.
Zoom kart til kontakter: Zoomer automatisk kartet slik at det
viser posisjonene til alle kontaktene samt din egen posisjon
med mindre du panorerer kartet manuelt.
Meldingsvarsler: Angir meldingsvarsler til Bare lyd, Bare
vibrasjon, Lyd og vibrasjon eller Bare melding.
Konfigurasjon for parkobling: Angir alternativene enheten
bruker til å spore og kommunisere med andre enheter.
Skjerminnstillinger
Velg Oppsett > Visning.
Tidsavbrudd for bakgrunnslys: Justerer hvor lang tid det tar
før bakgrunnslyset slås av.
Skjermlagring: Gjør det mulig å lagre bildet på enhetsskjermen.
Sparemodus for batteri: Sparer batteristrøm og forlenger
batterilevetiden ved å slå av skjermen når bakgrunnslyset får
12
tidsavbrudd (Slå på den håndholdte enhetens sparemodus
for batteri, side 15).
Kalibrer skjermen: Justerer skjermen slik at den reagerer på
riktig måte ved berøring (Kalibrere berøringsskjermen,
side 12).
Kalibrere berøringsskjermen
Du kan kalibrere skjermen hvis den ikke fungerer slik den skal.
1 Velg Oppsett > Visning > Kalibrer skjermen.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
Innstillinger for utseende
Velg Oppsett > Utseende.
Modus: Angir lys eller mørk bakgrunn, eller bytter automatisk
mellom disse to basert på tidene for soloppgang og
solnedgang der du befinner deg.
Bakgrunn: Angir bakgrunnsbildet.
Uthevingsfarge, dag: Angir fargen for valg som foretas i
dagmodus.
Uthevingsfarge, natt: Angir fargen for valg som foretas i
nattmodus.
Angi enhetstoner
Du kan tilpasse toner for meldinger, taster, varsler og alarmer.
1 Velg Oppsett > Toner.
2 Velg en tone for hver hørbare type.
Kartinnstillinger
Velg Oppsett > Kart.
Orientering: Justerer hvordan kartet vises på siden. Nord opp
viser nord øverst på siden. Spor opp viser den gjeldende
reiseretningen mot toppen av siden. Bilmodus viser et
bilperspektiv med reiseretningen øverst.
Veiledningstekst: Angir når veiledningsteksten på kartet skal
vises.
Dashbord: Velger et dashbord som skal vises på kartet. Hvert
dashbord viser ulik informasjon om ruten eller posisjonen.
Kartinformasjon: Aktiverer eller deaktiverer kartene som er
lastet inn på enheten for øyeblikket.
Karthastighet: Justerer hvor raskt kartet tegnes. Rask tegning
av kart reduserer batterilevetiden.
Avanserte kartinnstillinger
Velg Oppsett > Kart > Avansert oppsett.
Autozoom: Angir automatisk et passende zoomnivå for optimal
bruk av kartet. Når Av er valgt, må du zoome inn eller ut
manuelt.
Detalj: Justerer antall detaljer som vises på kartet. Det tar
lengre tid å tegne opp kartet igjen når det viser flere detaljer.
Skyggerelieff: Viser relieff i detalj på kartet (hvis tilgjengelig)
eller slår av skyggelegging.
Kjøretøy: Gjør det mulig å velge et posisjonsikon, som
representerer posisjonen din på kartet.
Zoomnivåer: Angir hvilket zoomnivå kartelementer vises ved.
Kartelementer vil ikke vises når kartets zoomnivå er høyere
enn det valgte nivået.
Tekststørrelse: Angir tekststørrelsen for kartelementene.
Sporinnstillinger
Velg Oppsett > Spor.
Sporlogg: Slår registrering av spor av eller på.
Registreringsmetode: Angir en metode for registrering av spor.
Automatisk registrerer sporene med varierende frekvens for å
lage en optimal visning av sporene.
Tilpasse enheten
Intervall: Velger en registreringsfrekvens for sporlogg. Hvis du
registrerer punkter oftere, blir sporene mer detaljerte, men
sporloggen fylles raskere.
Automatisk arkivering: Angir en automatisk arkiveringsmetode
for å organisere sporene dine. Sporene lagres og slettes
automatisk avhengig av brukerinnstillingen.
Farge: Angir fargen på sporlinjen på kartet.
Rutinginnstillinger
Enheten beregner ruter som er optimalisert for typen aktivitet du
foretar deg. Hvilke rutinginnstillinger som er tilgjengelige,
avhenger av den valgte aktiviteten.
Velg Oppsett > Ruting.
Aktivitet: Angir en aktivitet for ruting. Enheten beregner ruter
som er optimalisert for typen aktivitet du foretar deg.
Ruteoverganger: Angir hvordan enheten ruter fra ett punkt på
ruten til neste. Denne innstillingen er bare tilgjengelig for
enkelte aktiviteter. Avstand sender deg til neste punkt på
ruten når du befinner deg innenfor en gitt avstand fra
gjeldende punkt.
Lås på vei: Låser posisjonsikonet, som representerer
posisjonen din på kartet, på den nærmeste veien.
Endre måleenhetene
Du kan tilpasse måleenheter for avstand og hastighet, høyde,
dybde, temperatur og trykk.
1 Velg Oppsett > Enheter.
2 Velg en målingstype.
3 Velg måleenhet for innstillingen.
Tidsinnstillinger
Velg Oppsett > Tid.
Tidsformat: Angir at enheten skal vise tiden i et 12- eller 24timers format.
Tidssone: Angir tidssonen for enheten. Automatisk angir
tidssonen automatisk basert på gjeldende GPS-posisjon.
Innstillinger for posisjonsformat
MERK: Ikke endre posisjonsformatet eller
kartdatumkoordinatsystemet med mindre du bruker et kart eller
sjøkart som angir et annet posisjonsformat.
Velg Oppsett > Posisjonsformat.
Posisjonsformat: Angir posisjonsformat for informasjonen om
posisjonen.
Kartdatum: Endrer koordinatsystemet som kartet er ordnet
etter.
Kartsfæroide: Viser koordinatsystemet som enheten bruker.
Standard koordinatsystem er WGS 84.
Innstillinger for retning
Du kan tilpasse kompassinnstillingene.
Velg Oppsett > Retning.
Visning: Angir retningstypen som vises på kompasset.
Nordreferanse: Angir nordreferansen som brukes på
kompasset.
Gå til linje/peker: Angir atferden til pekeren som vises på
kartet. Peiling peker i retning av destinasjonen. Kurs (CDI)
viser din egen posisjon i forhold til kurslinjen som fører til
destinasjonen.
Kompass: Skifter automatisk fra elektronisk kompass til GPSkompass når du beveger deg over en gitt hastighet i en angitt
periode.
Informasjon om enheten
Kalibrer kompass: Kalibrerer kompasset (Kalibrere kompasset,
side 10).
Innstillinger for høydemåleren
Velg Oppsett > Høydemåler.
Autokalibrering: Kalibrerer høydemåleren automatisk hver
gang enheten slås på.
Barometermodus: Angir hvordan enheten måler barometrisk
informasjon. Variabel høyde gjør det mulig for barometeret å
måle høydeendringer mens du er i bevegelse. Fast høyde
forutsetter at enheten er stillestående ved en fast høyde, slik
at det barometriske trykket bare endrer seg på grunn av
været.
Trykktendenser: Angir hvordan enheten registrerer trykkdata.
Lagre alltid registrerer alle trykkdata, noe som kan være
nyttig når du overvåker trykkfronter.
Plottype: Angir datatypen som registreres og vises i plottet.
Registrerer høydeendringer over et tidsrom eller en avstand,
registrerer barometrisk trykk over et tidsrom, eller registrerer
endringer i lokalt trykk over et tidsrom.
Kalibrer høydemåler: Kalibrerer høydemåleren.
Innstillinger for sjøkart
Velg Oppsett > Maritim.
Sjøkartmodus: Angir karttypen enheten bruker. Nautisk viser
de ulike kartfunksjonene i forskjellige farger, slik at de
maritime POIene er enklere å lese, og slik at kartet
gjenspeiler tegnemåten for papirkart. Fiske (krever maritime
kart) gir en detaljert visning av bunnkonturer og
dybdeloddskudd og forenkler kartvisningen for optimal bruk
ved fiske.
Utseende: Angir utseendet på maritime navigasjonshjelpemidler
på kartet.
Oppsett av maritime alarmer: Angir alarmer for når du
overskrider en bestemt avdriftsavstand mens du er forankret,
når du er en spesifisert avstand ute av kurs, og når du
kommer til et område med en bestemt vanndybde.
Informasjon om enheten
Vise enhetsinformasjon
Du kan vise enhets-IDen, programvareversjonen og
lisensavtalen.
Velg Oppsett > Om.
Støtte og oppdateringer
• Du kan oppdatere programvare og kart for kontrollenheten
ved hjelp av Garmin Express™.
• Du kan oppdatere programvaren for hundehalsbåndenheten
ved hjelp av Garmin WebUpdater.
Støtte og oppdateringer
På Garmin Express (www.garmin.com/express) får du enkelt
tilgang til følgende tjenester for Garmin enheter.
• Produktregistrering
• Produktveiledninger
• Programvareoppdateringer
• Kart- eller løypeoppdateringer
Konfigurere Garmin Express
1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
2 Gå til www.garmin.com/express.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
13
Oppdatere programvaren
Driftstemperaturområde
Før du kan oppdatere programvaren på den håndholdte enheten
eller halsbåndet, må du koble den håndholdte enheten (Koble
den håndholdte enheten til en datamaskin, side 15) eller
halsbåndet (Koble halsbåndet til en datamaskin, side 16) til
datamaskinen.
Du må oppdatere programvaren på den håndholdte enheten og
halsbåndet separat.
MERK: Oppdatering av programvaren medfører ikke sletting av
data eller innstillinger.
1 Gå til www.garmin.com/products/webupdater.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
Ladetemperaturområde
*Enheten tåler trykk tilsvarende en dybde på 10 meter. Du finner
mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.
Ta vare på enheten
MERKNAD
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp
gjenstand, da dette kan skade skjermen.
Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler
som kan skade plastdeler og finish.
Fest gummihetten godt for å forhindre skade på USB-porten.
Rengjøre enheten
MERKNAD
Selv svette eller fukt i små mengder kan føre til korrosjon i de
elektriske kontaktene når de er koblet til en lader. Korrosjon kan
hindre lading eller overføring av data.
1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt
vaskemiddel.
2 Tørk av.
La enheten tørke når den er rengjort.
Rengjøre berøringsskjermen
1 Bruk en myk, ren og lofri klut.
2 Du kan eventuelt fukte kluten med vann.
3 Hvis du bruker en fuktig klut, må du slå av enheten og koble
den fra alle strømkilder.
4 Tørk forsiktig av skjermen med kluten.
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner for Alpha 100 håndholdt enhet
Batteritype
Oppladbart lithiumion som kan
byttes ut
Batterilevetid
Opptil 20 timer
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 60 °C (-4 til 140 °F)
Ladetemperaturområde
Fra 0 til 40 °C (fra 32 til 104 °F)
Temperaturområde for langvarig Fra 0 til 25 °C (32 til 77 °F)
oppbevaring
Rekkevidde for trådløs VHF
Opptil 9 miles
Rekkevidde for ANT+ trådløs
med lav effekt
Omtrent 3 m (10 fot)
Vanntetthetsvurdering
IEC 60529 IPX7*
*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
Spesifikasjoner for T5 halsbåndenhet
Batteritype
Internt oppladbart lithiumionbatteri
Batterilevetid
Fra 20 opptil 40 timer
14
Fra -20 til 60 °C (fra -4 til 140 °F)
Fra 0 til 40 °C (fra 32 til 104 °F)
Trådløs rekkevidde for ANT
Opptil 10 m (32,8 fot)
Rekkevidde for VHF-radio
Opptil 14,48 km (9 mi)
Vanntetthetsvurdering
1 ATM*
®
Spesifikasjoner for T5 mini-hundehalsbåndenheten
Batteritype
Oppladbart lithiumion som kan byttes ut
Batterilevetid
Opptil 16 til 30 timer ved vanlig bruk
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 60 °C (fra -4 til 140 °F)
Ladetemperaturområde
Fra 5 til 40 °C (fra 41 til 104 °F)
Trådløs rekkevidde for ANT
Opptil 5 m (16,4 fot)
Rekkevidde for VHF-radio
Opptil 6,44 km (4 miles)
Vanntetthetsvurdering
1 ATM*
*Enheten tåler trykk tilsvarende en dybde på 10 meter. Du finner
mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.
Batteriinformasjon
ADVARSEL
Dette produktet inneholder et lithiumionbatteri. Oppbevar
enheten slik at den ikke utsettes for direkte sollys, på den måten
unngår du mulighet for skade på person eller eiendom som
følge av at batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.
Ikke ta ut batteriene med en skarp gjenstand.
FORSIKTIG
Kontakt et lokalt renovasjonsselskap for å få mer informasjon
om hvor du skal resirkulere batterier.
Langvarig oppbevaring
MERKNAD
Den vanlige, langsomme reduksjonen i ladekapasiteten til
lithiumionbatterier kan akselereres hvis de utsettes for høye
temperaturer. Hvis du lagrer en fulladet enhet på et sted med en
temperatur som er utenfor temperaturområdet for langvarig
oppbevaring, kan det føre til at batteriet mister betydelig
ladekapasitet.
Du bør ta ut batteriene når du ikke har tenkt å bruke den
håndholdte enheten på noen måneder. Du mister ikke lagrede
data når batteriene tas ut.
Hvis du ikke har tenkt å bruke halsbåndet på noen måneder, bør
batteriet lades til omtrent 50 %. Du bør oppbevare enheten på et
kjølig og tørt sted der temperaturen ikke overstiger normale
hustemperaturer. Etter oppbevaring bør du lade batteriet helt
opp igjen før du bruker halsbåndet.
Maksimere batterilevetiden
Du kan gjøre flere ting for å forlenge levetiden til batteriene i den
håndholdte enheten og halsbåndet.
• Redusere lysstyrken for bakgrunnsbelysning (Justere
lysstyrken på bakgrunnslyset, side 15).
• Angi kortere tid for tidsavbrudd for bakgrunnslys (Justere
tidsavbruddet for bakgrunnslys, side 15).
• Velge en lengre varighet for den håndholdte enhetens
oppdateringsfrekvens (Endre den håndholdte enhetens
oppdateringsfrekvens, side 15).
• Slå av senderen (Slå av senderen, side 15).
• Bruke sparemodus for batteri (Slå på den håndholdte
enhetens sparemodus for batteri, side 15).
• Redusere hastigheten for karttegning (Justere hastigheten for
karttegning, side 15).
Informasjon om enheten
• Sette hundehalsbåndenheten i redningsmodus (Slå på en
redningsmodus, side 8) for å spare batteriet i halsbåndet.
• Forlenge varigheten for halsbåndets oppdateringsfrekvens
(Endre hundehalsbåndenhetens oppdateringsfrekvens,
side 15) for å spare batteriet i halsbåndet.
Justere lysstyrken på bakgrunnslyset
Utstrakt bruk av bakgrunnslys på skjermen kan redusere
batterilevetiden betraktelig. Du kan justere lysstyrken på
bakgrunnslyset for å maksimere batterilevetiden.
MERK: Lysstyrken på bakgrunnslyset kan være begrenset ved
lav batterikapasitet.
1 Velg .
2 Bruk glidebryteren til å justere lysstyrken på bakgrunnslyset.
Enheten kan bli varm når innstillingen for bakgrunnslys er stilt
høyt.
Justere tidsavbruddet for bakgrunnslys
Du kan redusere tidsavbruddet for bakgrunnslyset for å
maksimere batterilevetiden.
1 Velg Oppsett > Visning > Tidsavbrudd for bakgrunnslys.
2 Velg et alternativ.
Endre hundehalsbåndenhetens oppdateringsfrekvens
Før du kan endre halsbåndets oppdateringsfrekvens, må
halsbåndet være slått på og innenfor rekkevidden til den
håndholdte enheten.
Du kan velge lengre varighet for oppdateringsfrekvensen for å
spare batterikapasitet.
1 Velg Hundeliste.
2 Velg en hund.
3 Velg Vis informasjon > > Endre oppdateringsfrekvens.
Endre den håndholdte enhetens oppdateringsfrekvens
Du kan velge lengre varighet for oppdateringsfrekvensen for å
spare batterikapasitet.
1 Velg Oppsett > Kontakter > Konfigurasjon for parkobling
> Oppdateringsfrekvens.
2 Velg en ny oppdateringsfrekvens.
Når senderen er slått av, kan du ikke sende posisjon eller
meldinger til kontakter.
Spare strøm mens enheten lades
Du kan slå av skjermen på enheten og alle andre funksjoner
under lading.
1 Koble enheten til en ekstern strømkilde.
Den gjenværende batterikapasiteten vises.
2 Hold av/på-tasten inne i 4–5 sekunder.
Skjermen slås av, og enheten går inn i en strømbesparende
batterilademodus.
3 Lad enheten helt opp.
Databehandling
Du kan lagre filer på enheten. Enheten har et minnekortspor for
ytterligere datalagring.
MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT og Mac OS 10.3 eller eldre.
®
®
®
Filtyper
Den håndholdte enheten støtter disse filtypene.
• Filer fra BaseCamp. Gå til www.garmin.com/trip_planning.
• JPEG-bildefiler.
• GPX-geocachefiler. Gå til www.geocaching.com/play.
• Egendefinerte POI-filer for GPI fra Garmin POI Loader. Gå til
www.garmin.com/products/poiloader.
Installere et minnekort
ADVARSEL
Ikke ta ut batterier med en skarp gjenstand.
Du kan sette inn et microSD minnekort i den håndholdte
enheten for å få mer lagringsplass eller forhåndslastede kart.
1 Vri D-ringen mot klokken, og trekk opp for å ta av dekselet.
2 Ta ut batteriet.
3 Skyv kortholderen til venstre, og løft opp.
Slå på den håndholdte enhetens sparemodus for batteri
Du kan bruke sparemodus for batteri til å forlenge batteriets
levetid.
Velg Oppsett > Visning > Sparemodus for batteri > På.
I sparemodus for batteri slås skjermen av når bakgrunnslyset får
tidsavbrudd.
Justere hastigheten for karttegning
Du kan redusere hastigheten for karttegning for å spare
batterikapasitet.
Velg Oppsett > Kart > Karthastighet > Normal.
Slå på senderen
Du må kontrollere at senderen er aktivert før du legger til en
kontakt eller starter et nødvarsel.
MERK: Hvis du sender når batterinivået er lavt i kalde
temperaturer, kan enheten bli slått av.
Velg Oppsett > Kontakter > Konfigurasjon for parkobling
> Sender > På.
Slå av senderen
Du kan slå av senderen for å spare batterikapasitet på den
håndholdte enheten når du ikke kommuniserer med kontakter.
MERK: Hvis du sender når batterinivået er lavt i kalde
temperaturer, kan enheten bli slått av.
Velg Oppsett > Kontakter > Konfigurasjon for parkobling
> Sender > Av.
Informasjon om enheten
4
5
6
7
Plasser minnekortet med gullkontaktene vendt nedover.
Lukk kortholderen.
Skyv kortholderen til høyre for å låse den.
Sett på plass batteriet og dekselet.
Koble den håndholdte enheten til en datamaskin
MERKNAD
Tørk godt av USB-porten, gummihetten og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
måten kan du forhindre korrosjon.
1 Ta av gummihetten À.
15
• I Windows velger du ikonet Trygg fjerning av
maskinvare i systemstatusfeltet og velger deretter
enheten.
• I Mac drar du volumikonet til papirkurven.
2 Koble kabelen fra datamaskinen.
Tillegg
Tilbehør og reservedeler
Kjøpe tilbehør
Gå til http://buy.garmin.com.
2 Koble den lille enden av USB-kabelen til mini-USB-kontakten
Á på enheten.
3 Koble den store enden av USB-kabelen til en tilgjengelig
USB-port på datamaskinen.
Enheten og minnekortet (valgfritt) vises som flyttbare
stasjoner i Min datamaskin i Windows og som aktiverte
volumer i Mac OS X.
Koble halsbåndet til en datamaskin
MERKNAD
Tørk av kontaktene på halsbåndet og området rundt før du
kobler til ladeklemmen. Dette forhindrer korrosjon.
Du kan koble halsbåndet til datamaskinen for å bruke det med
programmer som BaseCamp. Halsbåndet er ikke en
masselagringsenhet.
1 Fest ladeklemmen til halsbåndet.
2 Koble den minste enden av USB-kabelen til mini-USB-porten
på ladeklemmekabelen.
3 Koble den andre enden av USB-kabelen til en USB-port på
datamaskinen.
Overføre hundespor til BaseCamp
Du kan overføre hundesporene til BaseCamp.
1 Koble halsbåndet til datamaskinen (Koble halsbåndet til en
datamaskin, side 16).
Halsbåndet slås på automatisk.
2 Velg .
3 Åpne BaseCamp.
BaseCamp gjenkjenner og overfører halsbåndets interne
sporlogg.
Slette filer
MERKNAD
Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må du ikke
slette den. Enhetens minne inneholder viktige systemfiler som
ikke må slettes.
1
2
3
4
Åpne Garmin stasjonen eller -volumet.
Åpne om nødvendig en mappe eller et volum.
Velg en fil.
Trykk på Delete-tasten på tastaturet.
Valgfrie kart
Du kan bruke flere kart med enheten, for eksempel BirdsEyesatellittbilder, BlueChart g2 og detaljerte kart fra City Navigator .
Detaljerte kart kan inneholde flere punkter av interesse, for
eksempel restauranter og maritime tjenester. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du gå til http://buy.garmin.com eller kontakte
din forhandler av Garmin.
®
®
Sensorer med ANT+
Enheten kan brukes med trådløse sensorer med ANT+. Hvis du
vil ha mer informasjon om kompatibilitet og kjøp av sensorer
(tilleggsutstyr), kan du gå til http://buy.garmin.com.
tempe™
tempe er en ANT+ trådløs temperatursensor. Du kan feste
sensoren til en slitesterk stropp eller et feste der den utsettes for
omgivende luft. Dermed blir enheten en stabil kilde til nøyaktige
temperaturdata. Du må pare tempe med enheten for å vise
temperaturdata fra tempe.
Bruke valgfritt treningstilbehør
1 Sørg for at enheten er innenfor rekkevidden til ANT+ (3 m
eller 10 fot).
2 Velg Oppsett > ANT-sensorer.
3 Velg Pulsmåler, Pedalfrekvenssensor for sykkel eller
tempe-sensor.
4 Velg På, Av eller Søk etter ny.
5 Tilpass datafeltene for å vise data for puls eller pedalfrekvens
(Tilpasse datafeltene, side 12).
Tips for å pare tilbehør av typen ANT+ med enheter fra
Garmin
• Kontroller at tilbehør av typen ANT+ er kompatibelt med
enheter fra Garmin.
• Flytt deg 10 m (32,9 fot) unna annet tilbehør av typen ANT+
før du parer tilbehør av typen ANT+ med enheten fra Garmin.
• Sørg for at enheten fra Garmin er innenfor rekkevidden til
tilbehøret av typen ANT+ 3 m (10 fot).
• Når du har paret enhetene den første gangen, gjenkjenner
enheten fra Garmin automatisk tilbehøret av typen ANT+
hver gang den aktiveres. Denne prosessen skjer automatisk
når du slår på enheten fra Garmin, og det tar vanligvis bare
et par sekunder når tilbehøret er aktivert og fungerer riktig.
• Når enheten er paret, mottar enheten fra Garmin bare data
fra tilbehøret, og du kan bevege deg i nærheten av annet
tilbehør.
Koble fra USB-kabelen
Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon
eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen
på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er
koblet til en datamaskin med Windows som en bærbar enhet, er
det ikke nødvendig å koble fra på en sikker måte.
1 Gjør ett av følgende:
16
Tillegg
Instruksjoner for utskiftning av batteri for T5
T5 komponenter
2 Sett på batteridekselet igjen.
3 Trekk til skruene for å feste batteridekselet.
4 Koble til batterikontakten og strømkontakten.
Du må kanskje bruke en flat skrutrekker til å feste
kontaktene.
5 Trykk på av/på-knappen for å teste tilkoblingene.
Hvis den er riktig tilkoblet, kan du høre en lyd og LED-lampen
for status blinker grønt.
6 Slå av enheten.
7 Kontroller at ringen i bunndekselet sitter godt på plass.
8 Sett tilbake bakplaten.
9 Trekk til skruene for å feste bakplaten.
Lad halsbåndet helt opp når du har satt inn det nye batteriet.
Skifte batteri i hundehandsbåndenheten
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Bakplate
Av/på-tast
Batterikontakt
Batterideksel
Batteri
Strømkontakt
Ta ut det gamle batteriet
Rengjør enheten før du bytter ut batteriet. Du trenger også en
liten Phillips-skrutrekker.
1 Fjern de seks skruene fra de ytre kantene på bakplaten.
MERK: La de to innerste skruene være på plass.
2 Ta av bakplaten.
3 Koble fra batterikontakten og strømkontakten.
4 Ta ut skruene som holder batteridekselet.
5 Fjern batteridekselet og batteriet.
Husk hvilken retning batteriene ligger i. Du må sette inn det
nye batteriet på samme måte.
Når du har fjernet det gamle batteriet, kan du kontakte et lokalt
renovasjonsselskap for å få mer informasjon om hvor du skal
resirkulere batteriet.
Sette inn det nye batteriet
Ta ut det gamle batteriet før du setter inn det nye (Ta ut det
gamle batteriet, side 17). Du trenger en liten Phillips-skrutrekker.
Du trenger kanskje en liten, flat skrutrekker.
1 Sett inn de nye batteriene i samme retning som de gamle.
Kontakten À skal være vendt mot enden nærmest av/påknappen, og klumpen Á hvor kablene kobles til batteriet, skal
være vendt mot siden med ladeklemmekontaktene.
Tillegg
Du må rengjøre enheten før du kan bytte ut batteriet. Du trenger
også en liten stjerneskrutrekker og sikkerhetsskrutrekkeren som
følger med i batteriutskiftningssettet.
1 Fjern skruene fra det L-formede dekselet over VHFantennen.
2 Ta av det L-formede dekselet.
3 Fjern skruene fra de ytre kantene på bakplaten.
4 Ta av bakplaten.
5 Ta tak i batterikontaktledningene nær kontakten, og trekk i
kontakten vinkelrett på kretskortet for å koble
batterikontakten fra enheten.
6 Ta tak i strømkontaktledningene nær kontakten, og trekk i
kontakten parallelt til kretskortet for å koble strømkontakten
fra enheten.
7 Fjern skruene fra batteriplaten.
8 Ta av batteriplaten.
9 Ta ut batteriet.
Det er lite plass rundt batteriet. Det kan være nødvendig å
tvinge batteriet ut av bakplaten ved hjelp av en gjenstand
som ikke er laget av metall og ikke er skarp.
10 Sett inn det nye batteriet i frontkabinettet med etikettsiden til
batteriet vendt opp og med forkanten av batteriet plassert
under ladekontaktlisten til enheten.
11 Sett på igjen batteriplaten, og skru i og stram til de to
skruene.
17
12 Kontroller at pakningen er ikke skadet og er helt på plass i
sporet.
13 Koble batterikontakten og strømkontakten til enheten.
Når kontaktpluggene er riktig installert, knepper de på plass i
portene.
14 Sett på bakplaten igjen, og skru i og stram til skruene for å
feste bakplaten.
15 Sett på igjen det L-formede dekselet, og skru i og stram til
skruene for å feste den L-formede platen.
16 Kontroller at pakningen ikke stikker ut av enheten.
Bytte halsbåndstroppen
Rengjør enheten før du bytter ut halsbåndstroppen (Rengjøre
enheten, side 14).
1 Dra halsbåndstroppen ut av GPS-antennen, VHFantenneføreren og hundeenhheten.
Du må kanskje dytte og dra på halsbåndstroppen for å fjerne
den. Du må kanskje løsne skruen på GPS-antenneetuiet,
men du må ikke fjerne den.
2 Før den nye halsbåndstroppen gjennom hundeenheten,
VHF-antenneføreren og GPS-antennen.
3 Stram eventuelt til skruene som fester GPS-antenneetuiet.
Bytte ut VHF-antennen i hundehalsbåndenheten
2 Ta av dekselet.
3 Fjern skruen  som fester VHF-antennen til bakplaten.
4 Dra lengden av antennen fra antenneføreren for å fjerne den
gamle antennen.
5 Før antennen i sløyfe rundt halsbåndstroppen, og tre den nye
VHF-antennen gjennom føreren.
Denne hjelper til slik at antennen peker oppover.
6 Sett inn skruen som fester VHF-antennen til bakplaten.
7 Sett på plass dekselet over VHF-antennen.
8 Sett inn de fire skruene i dekselet, og sett inn den korte
skruen på riktig plassering.
Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy
MERKNAD
Når du skifter sikringen, må du passe på at du ikke mister noen
av de små delene, og at de blir satt riktig på plass igjen.
Strømkabelen for bil fungerer ikke med mindre den monteres
korrekt.
Hvis enheten ikke lades i kjøretøyet, kan det hende at du må
skifte sikringen på tuppen av kjøretøyadapteren.
1 Vri endestykket À 90 grader mot klokken for å låse det.
MERKNAD
Ikke bøy båndet som kobler hovedenheten til GPS-antennen.
Når dekselet fjernes, må du ikke røre forseglingen på den andre
siden av VHS-antennen. Dette kan skade den vanntette
forseglingen på hundehalsbåndenheten.
Rengjør enheten før du bytter ut VHF-antennen. Du trenger
også en liten stjerneskrutrekker.
1 Fjern de fire skruene À fra dekselet over VHF-antennen.
MERK: Du bør notere deg plasseringen til den korte skruen
Á.
2
3
4
5
TIPS: Det kan hende du må bruke en mynt til å fjerne
endestykket.
Fjern endestykket, sølvtuppen Á og sikringen Â.
Sett inn en ny kvikksikring som har samme spenning, for
eksempel 1 A eller 2 A.
Sett sølvtuppen i endestykket.
Trykk inn endestykket, og vri det 90 grader med klokken for å
låse det tilbake i strømkabelen for bil Ã.
Alternativer for datafelt
Avstand til bestemmelsessted: Gjenværende avstand til
endelig destinasjon. Denne siden vises bare når du
navigerer.
Avstand til neste: Gjenværende avstand til neste veipunkt på
ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.
Avviker fra løypen: Avstand til høyre eller venstre som du har
avveket fra den opprinnelige reiseruten. Denne siden vises
bare når du navigerer.
18
Tillegg
Bane: Retningen fra startposisjonen til en destinasjon. Løypen
kan vises som en planlagt eller angitt rute. Denne siden vises
bare når du navigerer.
Barometer: Kalibrert gjeldende trykk.
Batterinivå: Gjenværende batteristrøm.
ETA ved destinasjon: Beregnet tidspunkt for ankomst til
destinasjonen (justert etter lokalt klokkeslett ved
destinasjonen). Denne siden vises bare når du navigerer.
ETA ved neste: Beregnet tidspunkt for ankomst til neste
veipunkt på ruten (justert etter lokalt klokkeslett ved
veipunktet). Denne siden vises bare når du navigerer.
Fartsgrense: Veiens registrerte fartsgrense. Ikke tilgjengelig på
alle kart eller i alle områder. Forhold deg alltid til veiskilt for
faktiske fartsgrenser.
GPS-signalstyrke: Styrken til GPS-satellittsignalet.
Hastighet: Gjeldende reisegrad.
Hastighet mot målet: Hastigheten du nærmer deg en
destinasjon langs en rute med. Denne siden vises bare når
du navigerer.
Høyde: Høyde over eller under havet for den gjeldende
posisjonen.
Høydeendring: Forholdet mellom tilbakelagt horisontal avstand
og endringen i vertikal avstand.
Høydeendring til destinasjon: Høydeendringen som kreves for
nedstigning fra gjeldende posisjon til destinasjonens høyde.
Denne siden vises bare når du navigerer.
Kilometerteller: En løpende oversikt over den tilbakelagte
avstanden for samtlige turer. Denne sammenlagtverdien
fjernes ikke når du nullstiller tripdataene.
Klokkeslett: Gjeldende klokkeslett basert på gjeldende posisjon
og tidsinnstillingene (format, tidssone, sommertid).
Lokalt trykk: Ikke-kalibrert trykk i omgivelsene.
Maksimal hastighet: Høyeste hastighet som er nådd siden
forrige nullstilling.
Maksimal høyde: Den høyeste høyden som er nådd siden
forrige nullstilling.
Maksimal stigning: Maksimal stigningsgrad i meter per minutt
eller fot per minutt siden forrige nullstilling.
Maksimalt fall: Maksimum fallgrad i meter per minutt eller fot
per minutt siden forrige nullstilling.
Minste høyde: Den laveste høyden som er nådd siden forrige
nullstilling.
Nøyaktigheten til GPS: Feilmargin for din nøyaktige posisjon.
GPS-posisjonen din er for eksempel nøyaktig innenfor +/3,65 m (12 fot).
Pedalfrekvens: Antall omdreininger for krankarmen eller antall
skritt per minutt. Enheten må være koblet til en sensor for
pedalfrekvens for at disse dataene skal vises.
Peiling: Retningen fra gjeldende posisjon til en destinasjon.
Denne siden vises bare når du navigerer.
Peker: En pil peker i retning av neste veipunkt eller sving.
Denne siden vises bare når du navigerer.
Posisjon (lengdegrad/breddegrad): Gjeldende posisjon i
breddegrad og lengdegrad uavhengig av valgt innstilling for
posisjonsformat.
Posisjon (valgt): Gjeldende posisjon med valgt innstilling for
posisjonsformat.
Puls: Puls angitt i slag per minutt (bpm). Enheten må være
koblet til en kompatibel pulsmåler.
Retning: Retningen du beveger deg i.
Snittfall: Gjennomsnittlig vertikal fallavstand siden forrige
nullstilling.
Tillegg
Snitthastighet: Gjennomsnittlig bevegelseshastighet siden
forrige nullstilling.
Snittstigning: Gjennomsnittlig vertikal stigningsavstand siden
forrige nullstilling.
Solnedgang: Tidspunktet for solnedgang basert på gjeldende
GPS-posisjon.
Soloppgang: Tidspunktet for soloppgang basert på gjeldende
GPS-posisjon.
Sving: Vinkeldifferansen (i grader) mellom retningen til
destinasjonen og gjeldende bevegelsesretning. L betyr sving
til venstre. R betyr sving til høyre. Denne siden vises bare når
du navigerer.
Tid til bestemmelsessted: Beregnet tid som gjenstår før
ankomst til destinasjonen. Denne siden vises bare når du
navigerer.
Tid til neste: Beregnet tid som gjenstår før ankomst til neste
veipunkt på ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.
Til kurs: Retningen du må bevege deg i for å komme tilbake til
ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.
Total snitthastighet: Gjennomsnittlig hastighet for bevegelse
og stopp siden forrige nullstilling.
Total stigning: Sammenlagt høydeavstand som er besteget
siden forrige nullstilling.
Totalt fall: Sammenlagt fallavstand som er nedsteget siden
forrige nullstilling.
Tripteller: Løpende oversikt over tilbakelagt avstand siden
forrige nullstilling.
Triptid – i bevegelse: Løpende oversikt over tid i bevegelse
siden forrige nullstilling.
Triptid – stoppet: Løpende oversikt over tiden du har stått stille
siden forrige nullstilling.
Triptid – totalt: Løpende oversikt over sammenlagt tid for
bevegelse og stopp siden forrige nullstilling.
Veipunkt ved bestemmelsessted: Siste punkt på ruten til
destinasjonen. Denne siden vises bare når du navigerer.
Veipunkt ved neste: Neste punkt på ruten. Denne siden vises
bare når du navigerer.
Vertikal hastighet: Oppstigning eller nedstigning over tid.
Vertikal hastighet til bestemmelsessted: Oppstigning eller
nedstigning til en forhåndsbestemt høyde. Denne siden vises
bare når du navigerer.
19
Indeks
A
alarmer
klokke 11
maritimt 13
nærhet 11
toner 12
almanakk 11
av/på-knapp 2
av/på-tast 1, 2
B
bakgrunnslys 12, 15
BaseCamp 5, 12, 15, 16
batteri 14, 17
bytte 17
lade 1, 15
lagring 14
levetid 12
maksimere 8, 12, 14, 15
montere 1
bjefferegistrering 4
brukerdata, slette 16
D
data, dele 9
datafelter 12
datamaskin, koble til 15, 16
dele data 9
E
enhet
registrering 1
vedlikehold 14
enhets-ID 13
F
feilsøking 1
filer, overføre 15
flokk, merke 7
G
Garmin Express 13
oppdatere programvare 13
registrere enheten 13
geogjerder 5, 6
GPS 11
innstillinger 12
H
halsbånd 4
bytte batteri 17
bytte stropp 18
lade 2
lys 7
tilpasse 4
VHF-antenne 1, 18
hovedmeny, tilpasse 11
hund 4
grunnleggende om trening 6
halsbånd 8
ID 3, 4
informasjon 3, 4
innstillinger 12
legge til 2, 3
navigere til 5
oppdateringshastighet 15
registrering 5
spor 3, 16
sporing 5
sporings- og treningskoder 3
statistikk 3
trening 6
type 3
varsler 4
høyde 9, 10
plott 10
høydemåler 13
kalibrere 10
20
I
jakt- og fisketidspunkter 11
jeger 6
ruter 8, 9
innstillinger 13
navigere 8
opprette 8
redigere 8
slette 9
vise på kartet 9
K
S
ikoner 5
innstillinger 12, 13
J
kalender 11
kalibrere
høydemåler 10
skjerm 12
kart 8, 9
datafelter 12
innstillinger 12, 13, 15
måle avstand 10
navigasjon 10
oppdatere 13
orientering 10, 12
valgfritt 16
zoom 5, 12
knapper på skjermen 2
kompass 5, 10
innstillinger 13
kalibrere 10
navigere 10
kontakt 6, 7, 15
ID 7
innstillinger 12
legge til 6, 7
oppdateringshastighet 15
vise på kart 7
kurs, markør 10
L
lade 15
halsbånd 2
håndholdt 1
låse, skjerm 2
M
maritimt, alarmoppsett 13
meldinger 7
merke 7
MicroSD-kort. Du finner mer informasjon under
minnekort
minnekort 1, 15
minnekort, microSD. Du finner mer informasjon
under minnekort
måle avstand 10
måleenheter 13
N
navigasjon 5, 10
høydemåler 10
nærhetsalarmer 11
O
områdeberegning 11
oppdateringer, programvare 13, 14
overføre
filer 15
spor 16
P
pare, sensorer med ANT+ 16
peilemarkør 10
produktregistrering 1, 13
programvare
oppdatere 13, 14
oppdateringer 13
R
satellittsignaler 11
innhente 2
sensorer med ANT+ 16
pare 16
sette hundesporing på pause 5
Sight 'N Go 10
sikring, skifte 18
skjerm
innstillinger 12
låse 2
slette, alle brukerdata 16
spesifikasjoner 14
spor 3, 9
innstillinger 12
navigere 9
opptak 9
stoppeklokke 11
strømkabler, skifte sikringen 18
synslinje ved radiokommunikasjon 4
T
taster 1
trening 6
tempe 16
temperatur 16
tidsinnstillinger 13
tidspunkter for soloppgang og solnedgang 11
tilbehør 1, 16
toner 12
TracBack 9
trening
tone 6
vibrasjon 6
tripinformasjon
nullstille 11
vise 11
turplanlegger. Du finner mer informasjon under
ruter
U
USB
koble fra 16
kontakt 1
masselagringsmodus 15
overføre filer 15
V
varsler 7
hund 4
posisjon 5, 6
veipunkter 8, 10
lagre 7, 8
projisere 8
redigere 8
slette 8
VHF-antenne 1, 18
VIRB fjernkontroll 11
VIRB fjernkontroll 11
W
WAAS 12
Z
zoome, kart 5
radiofrekvenser 3
radiokommunikasjon 4
redningsmodus 8
registrere enheten 1, 13
rengjøre berøringsskjermen 14
rengjøre enheten 14
reservedeler 16–18
Indeks
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2014 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising