Garmin | T 5 Dog Device | Garmin T 5 Dog Device Alpha 100 T5/T5 mini Brugervejledning

Garmin T 5 Dog Device Alpha 100 T5/T5 mini Brugervejledning
Alpha 100 med T5/T5 mini
®
Brugervejledning
Juli 2015
Trykt i Taiwan
190-01771-36_0B
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin.
Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle
sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om
brugen af dette produkt.
Garmin , Garmin logoet, Alpha , ANT+ , BlueChart , City Navigator og VIRB er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i
USA og andre lande. BaseCamp™, Garmin Express™ og tempe™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke
anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
®
microSD™ og microSDHC logoet er varemærker tilhørende SD-3C, LLC. Windows og Windows NT er registrerede varemærker tilhørende Microsoft
Corporation i USA og andre lande. Mac er et varemærke tilhørende Apple Computer, Inc., registreret i USA og andre lande.
®
®
Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.
®
Indholdsfortegnelse
Sådan kommer du i gang............................................... 1
Opsætning af Alpha systemet ..................................................... 1
Oversigt over enheder ................................................................ 1
Alpha 100 Håndholdt enhed .................................................. 1
Hundehalsbåndsenhed .......................................................... 1
Sådan får du flere oplysninger .................................................... 1
Registrering af din enhed ........................................................... 1
Isætning af batteripakken ........................................................... 1
Opladning af den håndholdte enhed .......................................... 1
Opladning af hundehalsbåndsenheden ...................................... 2
Aktivering af enhederne .............................................................. 2
Slukning af enhederne ........................................................... 2
Modtagelse af satellitsignaler ..................................................... 2
Brug af touchscreen .................................................................... 2
Låsning af berøringsskærmen .................................................... 2
Oplåsning af berøringsskærmen ............................................ 2
Opsætning af hundehalsbåndsenheden...................... 2
Metoder til at tilføje en hundehalsbåndsenhed til en håndholdt
enhed .......................................................................................... 2
VHF-radioinformation ............................................................. 3
Tilføjelse af en hund ved hjælp af trådløs parring .................. 3
Tilføjelse af en hund ved hjælp af sporings- og
træningskoderne .................................................................... 3
Trådløs deling af en hund ...................................................... 3
Redigering af hundeoplysninger ................................................. 3
Nulstilling af statistik og spor for en hund .............................. 3
Ændring af hundespors længde ............................................ 3
Ændring af hundens navn ...................................................... 3
Ændring af farven på hundens spor ...................................... 3
Ændring af hundens type ....................................................... 4
Ændring af hunde-id .............................................................. 4
Indstilling af hundealarmer ..................................................... 4
Fjernelse af en hund .............................................................. 4
Fastgørelse af halsbåndet på hunden ........................................ 4
Aktivering af registrering af gøen ................................................ 4
Kommunikation med halsbåndet ................................................ 4
Start af dvaletilstand ................................................................... 4
Afslutning af dvaletilstand ........................................................... 4
Hundesporing................................................................. 5
Sporing af din hund på kortet ..................................................... 5
Sporing og træning af en hund samtidigt .................................... 5
Ikoner for hundestatus ................................................................ 5
Hundesporingskompas ............................................................... 5
Navigation til din hund ................................................................ 5
Sporing med BaseCamp™ BaseStation .................................... 5
Sporingssystem til hunde ............................................................ 5
Sådan sættes al sporing af hunde på pause .............................. 5
Positionsalarmer ......................................................................... 5
Indstilling af en geo-hegnsalarm ............................................ 6
Indstilling af en radiusalarm ................................................... 6
Redigering af positionsalarmer .............................................. 6
Hundetræning................................................................. 6
Træningsmetoder ....................................................................... 6
Opsætning af træningsknapperne for én hund ........................... 6
Tilpasning af træningsknapperne ............................................... 6
Sporing af kontakter...................................................... 6
Tilføjelse af en kontakt ved brug af MURS/VHF ......................... 6
Tilføjelse af en kontakt ved hjælp af et kontakt-id ...................... 7
Udsendelse af en nødalarm ........................................................ 7
Send en meddelelse til dine kontakter ........................................ 7
Sporing af en kontakt .................................................................. 7
Sådan finder du dit kontakt-id ..................................................... 7
Ændring af dit kontakt-id ............................................................. 7
Indholdsfortegnelse
Opdatering af et kontakt-id ......................................................... 7
Jagt med Alpha systemet .............................................. 7
Markering af din bils position ...................................................... 7
Markering af en flok .................................................................... 7
Aktivering af halsbåndslyset ....................................................... 7
Sådan aktiveres redningstilstanden ............................................ 8
Waypoints, ruter og spor............................................... 8
Waypoints ................................................................................... 8
Markering af din aktuelle position .......................................... 8
Markering af et waypoint ved hjælp af kortet ......................... 8
Redigering af et waypoint ...................................................... 8
Ændring af et waypoints position til din aktuelle position ....... 8
Flytning af et waypoint på kortet ............................................ 8
Forøgelse af nøjagtigheden for et waypoints position ........... 8
Projicering af et waypoint ....................................................... 8
Sletning af et waypoint ........................................................... 8
Ruter ........................................................................................... 8
Oprettelse af en rute .............................................................. 8
Redigering af navnet på en rute ............................................ 8
Navigering via en gemt rute ................................................... 8
Redigering af en rute ............................................................. 8
Sådan vender du en rute om ................................................. 9
Visning af en rute på kortet .................................................... 9
Visning af den aktive rute ....................................................... 9
Sletning af en rute .................................................................. 9
Spor ............................................................................................ 9
Registrering af sporlog ........................................................... 9
Visning af oplysninger om sporet ........................................... 9
Visning af Højdeplot af et spor ............................................... 9
Navigering til begyndelsen af et spor ..................................... 9
Ændring af sporfarve ............................................................. 9
Sådan gemmer du det aktuelle spor ...................................... 9
Lagring af en position på et spor ........................................... 9
Sådan rydder du det aktuelle spor ......................................... 9
Sådan sletter du et spor ......................................................... 9
Arkivering af et gemt spor ...................................................... 9
Automatisk arkivering af spor ................................................. 9
Afsendelse og modtagelse af data trådløst ................................ 9
Navigation..................................................................... 10
Kort ........................................................................................... 10
Måling af afstand på kortet ....................................................... 10
Kompas ..................................................................................... 10
Kalibrering af kompas .......................................................... 10
Navigation med pejlingsmarkør ........................................... 10
Kursmarkør .......................................................................... 10
Menuen Find ............................................................................. 10
Søgning efter et waypoint ud fra navnet .............................. 10
Søgning efter et waypoint tæt på et andet waypoint ............ 10
Navigering med Sight 'N Go ..................................................... 10
Højdeplot .................................................................................. 10
Kalibrering af den barometriske højdemåler ........................ 10
Navigering til et punkt på plottet .......................................... 10
Ændring af plottype .............................................................. 10
Nulstilling af højdeplot .......................................................... 11
Tripcomputer ............................................................................. 11
Nulstilling af tripcomputeren ................................................. 11
Programmer .................................................................. 11
Indstilling af en alarmpunktsalarm ............................................ 11
Beregning af størrelsen på et område ...................................... 11
Visning af kalender og almanak ............................................... 11
Indstilling af en alarm ................................................................ 11
Åbning af stopur ........................................................................ 11
Siden Satellit ............................................................................. 11
Ændring af satellitvisningen ................................................. 11
Deaktivering af GPS ............................................................ 11
i
Simulering af en position ...................................................... 11
VIRB® Fjernbetjening ............................................................... 11
Sådan styrer du et VIRB actionkamera med din håndholdte
enhed ................................................................................... 11
Sådan styrer du et VIRB actionkamera med din
hundehalsbåndsenhed ........................................................ 11
Tilpasning af din enhed............................................... 12
Tilpasning af hovedmenuen ..................................................... 12
Tilpasning af datafelterne ......................................................... 12
Aktivering af kortets datafelter ............................................. 12
Systemindstillinger .................................................................... 12
Indstillinger for hund ................................................................. 12
Kontaktindstillinger .................................................................... 12
Displayindstillinger .................................................................... 12
Kalibrering af berøringsskærmen ......................................... 12
Indstillinger for udseende ......................................................... 12
Indstilling af enhedstoner .......................................................... 12
Kortindstillinger ......................................................................... 12
Avancerede kortindstillinger ................................................. 12
Indstillinger for spor .................................................................. 13
Ruteindstillinger ........................................................................ 13
Ændring af måleenhed ............................................................. 13
Tidsindstillinger ......................................................................... 13
Indstillinger for positionsformat ................................................. 13
Indstillinger for retning .............................................................. 13
Indstillinger af højdemåler ......................................................... 13
Indstillinger for marinekort ........................................................ 13
Enhedsoplysninger...................................................... 13
Visning af enhedsoplysninger ................................................... 13
Support og opdateringer ........................................................... 13
Support og opdateringer ...................................................... 14
Opdatering af softwaren ....................................................... 14
Vedligeholdelse af enheden ..................................................... 14
Rengøring af enheden ......................................................... 14
Rengøring af berøringsskærmen ......................................... 14
Specifikationer .......................................................................... 14
Alpha 100 Specifikationer på håndholdt enhed ................... 14
T5 hundehalsbåndsenhed, specifikationer .......................... 14
T5 mini hundehalsbåndsenhed – Specifikationer ................ 14
Batterioplysninger ..................................................................... 14
Langtidsopbevaring ............................................................. 14
Sådan maksimerer du batteriets levetid .............................. 15
Spar energi under opladning af enheden ................................. 15
Datahåndtering ......................................................................... 15
Filtyper ................................................................................. 15
Installation af et hukommelseskort ....................................... 15
Tilslutning af den håndholdte enhed til en computer ........... 16
Tilslutning af halsbåndet til en computer ............................. 16
Overførsel af hundespor til BaseCamp ................................ 16
Sletning af filer ..................................................................... 16
Frakobling af USB-kablet ..................................................... 16
Appendiks..................................................................... 16
Tilbehør og reservedele ............................................................ 16
Køb af tilbehør ..................................................................... 16
ANT+ sensorer ..................................................................... 16
T5 Vejledning til udskiftning af batteri .................................. 17
Udskiftning af batteriet i hundehalsbåndsenheden .............. 17
Udskiftning af halsbåndet .................................................... 18
Udskiftning af VHF-antennen i hundehalsbåndenheden ..... 18
Udskiftning af sikringen i køretøjets strømkabel .................. 18
Indstillinger for datafelter .......................................................... 18
Indeks............................................................................ 20
ii
Indholdsfortegnelse
Sådan kommer du i gang
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Opsætning af Alpha systemet
BEMÆRK
Brug ikke en radio med kraftig effekt (over 5 watt) tæt på
enheden. Det kan medføre uoprettelig skade på enheden.
Inden du kan bruge den håndholdte Alpha enhed og T5
hundehalsbåndsenheden, skal du konfigurere enhederne.
1 Sæt batteriet i den håndholdte enhed (Isætning af
batteripakken, side 1).
2 Oplad den håndholdte enhed (Opladning af den håndholdte
enhed, side 1).
3 Oplad hundehalsbåndsenheden (Opladning af
hundehalsbåndsenheden, side 2).
4 Tænd enhederne (Aktivering af enhederne, side 2).
5 Hvis det er nødvendigt, skal du tilføje
hundehalsbåndsenheden til den håndholdte enhed (Tilføjelse
af en hund ved hjælp af trådløs parring, side 3).
6 Find satellitsignaler (Modtagelse af satellitsignaler,
side 2).
7 Sæt halsbåndet på hunden (Fastgørelse af halsbåndet på
hunden, side 4).
Oversigt over enheder
Alpha 100 Håndholdt enhed
À
Á
Â
Ã
VHF-antenne
GPS-antenne
Tænd/sluk-knap
Status-LED og blinkende signal-LED'er
Sådan får du flere oplysninger
Du finder flere oplysninger om dette produkt på Garmin
webstedet.
• Gå til www.garmin.com/alpha.
• Gå til www.garmin.com/outdoor.
• Gå til www.garmin.com/learningcenter.
• Se brugervejledningen til din hundehalsbåndsenhed for at få
yderligere oplysninger.
• Gå til buy.garmin.com, eller kontakt din Garmin forhandler for
at få oplysninger om valgfrit tilbehør og reservedele.
®
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag.
• Gå til garmin.com/express.
• Opbevar den originale købskvittering eller en kopi på et
sikkert sted.
Isætning af batteripakken
1 Drej D-ringen mod uret, og træk op i den for at fjerne
dækslet.
2 Find metalkontakterne i enden af litiumionbatteriet.
3 Isæt batteriet i rummet, med kontakterne først.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
GPS-antenne
VHF-radioantenne
Øvelsestaster
Tænd/sluk-knap
Monteringsryg
microSD™ stik til hukommelseskort (under batteridækslet)
D-ring på batteridæksel
Mini-USB-port (under vejrhætten)
Hundehalsbåndsenhed
BEMÆRK: Din hundehalsbåndsenhed kan se anderledes ud
end den på billedet.
4 Tryk batteriet på plads.
5 Sæt batteridækslet på igen, og drej D-ringen med uret.
Opladning af den håndholdte enhed
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten,
beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før
opladning eller tilslutning til en pc.
Batteriet skal oplades helt, før det bruges første gang.
Opladning af et helt afladet batteri tager ca. 2 timer.
Sådan kommer du i gang
1
BEMÆRK: Enheden kan ikke oplades, hvis temperaturen ligger
uden for området fra 0° til 40°C (32° til 104°F).
1 Løft vejrhætten À.
Modtagelse af satellitsignaler
Både halsbåndsenheden og den håndholdte enhed skal finde
satellitsignaler, før du sætter halsbåndet på hunden. Det kan
tage nogle minutter at opfange satellitsignaler.
1 Gå udendørs i et åbent område.
2 Tænd begge enheder (Aktivering af enhederne, side 2).
3 Vælg tænd/sluk-knappen på den håndholdte enhed.
viser GPS-signalstyrken.
Når halsbåndet har opfanget satellitsignaler, blinker statusLED'en grønt to eller tre gange.
Brug af touchscreen
2 Sæt det lille stik på strømkablet i mini-USB-porten Á på
enheden.
3 Tilslut den anden ende af strømkablet til en egnet strømkilde.
LCD-displayet på den håndholdte enhed viser det aktuelle
batteriopladningsniveau. Opladningen er fuldført, når
batteriopladningsikonet holder op med at blinke.
Opladning af hundehalsbåndsenheden
BEMÆRK
Du kan forebygge korrosion ved at tørre opladningskontakterne
og det omkringliggende område, før du tilslutter opladerclipsen.
BEMÆRK: Din hundehalsbåndsenhed kan se anderledes ud
end den på billedet.
Batteriet skal oplades helt, før det bruges første gang.
Opladning af et helt afladet batteri tager ca. fem timer.
1 Sæt opladerclipsen À på enheden Á.
•
•
•
•
•
•
•
•
Vælg
for at åbne programskuffen.
Vælg
for at åbne en menu.
Vælg for at lukke siden og gå tilbage til den forrige side.
Hvis du er mere end én menu væk fra startskærmen, kan du
holde nede for at gå tilbage til startskærmen.
Vælg for at vende tilbage til den forrige side.
Vælg
for at gemme dine ændringer og lukke siden.
Vælg og for at rulle.
Vælg
for at søge efter navn.
Låsning af berøringsskærmen
Du kan forebygge utilsigtede skærmtryk ved at låse skærmen.
1 Vælg tænd/sluk-knappen.
2 Vælg .
Oplåsning af berøringsskærmen
1 Vælg tænd/sluk-knappen.
2 Vælg .
Opsætning af hundehalsbåndsen­
heden
Metoder til at tilføje en hundehalsbånds­
enhed til en håndholdt enhed
2 Sæt det lille stik på strømkablet i mini-USB-porten på
opladerclipsens kabel.
3 Tilslut strømkablet til en strømkilde.
Status-LED'en lyser konstant rødt, når halsbåndet oplades.
4 Når status-LED'en skifter til at lyse grønt, skal du fjerne
opladerclipsen fra halsbåndet.
Aktivering af enhederne
• På den håndholdte enhed skal du holde tænd/sluk-knappen
nede, indtil LCD-displayet tændes.
• På hundehalsbåndsenheden skal du holde tænd/slukknappen nede, indtil status-LED'en blinker, og halsbåndet
bipper.
Slukning af enhederne
• Hold tænd/sluk-knappen nede på den håndholdte enhed,
indtil LCD-skærmen slukker.
• Hold tænd/sluk-knappen på hundehalsbåndsenheden nede,
indtil status-LED-indikatoren bliver rød.
2
Hvis du købte hundehalsbåndsenheden og den håndholdte
enhed hver for sig, skal du tilføje hundehalsbåndsenheden til
den håndholdte enhed. Du kan tilføje op til 20
hundehalsbåndsenheder til én håndholdt enhed.
Brug af MURS/VHF: Giver dig mulighed for at tilføje en
hundehalsbåndsenhed, efter du har sat
hundehalsbåndsenheden i parringstilstand ved at trykke på
tænd/sluk-knappen.
Denne metode er nyttig, når du tilføjer et nyt
tilbehørshalsbånd til systemet, inden du tager af sted på jagt
(Tilføjelse af en hund ved hjælp af trådløs parring, side 3).
Indtastning af sporings­ og træningskoder: Giver dig
mulighed for at tilføje en hundehalsbåndsenhed, som du ikke
ejer, og som ikke er i området. Hundens ejer skal bestemme,
om du kun kan spore hunden eller både kan spore og træne
hunden. Denne metode kræver, at hundens ejer finder og
kommunikerer koderne til den person, der tilføjer
hundehalsbåndsenheden.
Denne metode er nyttig, hvis du ønsker at tilføje en
hundehalsbåndsenhed under en jagt, men ikke er i
nærheden af hunden. Du kan for eksempel tilføje en
hundehalsbåndsenhed, som tilhører en anden i dit
jagtselskab, selvom du ikke ejer hundehalsbåndsenheden
(Tilføjelse af en hund ved hjælp af sporings- og
træningskoderne, side 3).
Opsætning af hundehalsbåndsenheden
BEMÆRK: Denne funktion varierer afhængigt af typen af
hundehalsbåndsenhed og funktionens tilgængelighed i dit
område. Enten får du kun vist sporingskoder, eller også får
du vist både sporings- og træningskoder.
Trådløs deling ved hjælp af ANT+ trådløs teknologi: Giver
dig mulighed for at tilføje en hundehalsbåndsenhed, som du
ikke ejer, og som ikke er i området. Hundens ejer skal
bestemme, om du kun kan spore hunden eller både kan
spore og træne hunden. Denne metode kræver ikke, at
hundens ejer finder og kommunikerer koderne til den person,
der tilføjer hundehalsbåndsenheden. Denne metode tilføjer
også hundeoplysninger, f.eks. hundens navn,
kommunikationsindstillinger og startposition, fra den
håndholdte afsenderenhed til din enhed. De to håndholdte
enheder skal være inden for en rækkevidde på 3 m (10 fod)
for at kunne dele data trådløst.
Denne metode er nyttig, hvis du ønsker at tilføje en
hundehalsbåndsenhed under en jagt, men ikke er i
nærheden af hunden. Det kan f.eks. være, hvis hundene
allerede er blevet sluppet løs, og du er i nærheden af den
hundeejer, som kan dele hunden trådløst (Trådløs deling af
en hund, side 3).
®
VHF­radioinformation
Dette produkt kan kun bruges på specifikke radiofrekvenser,
som afhænger af det land, produktet bruges i. Den håndholdte
enhed og enheden til hunde gør det muligt for brugeren at
installere en anden antenne. Udskiftning af antennen kan
resultere i forbedret radioforbindelse og højere strålingsstyrke.
Du må ikke anvende enheden med en tredjeparts antenne eller
en antenne, der ikke er godkendt af Garmin. Gå til
www.garmin.com/tracking-legal for at få flere oplysninger om
produktets ydeevne og radiofrekvens, lovligt tilbehør og
landenes strømbegrænsninger.
Tilføjelse af en hund ved hjælp af trådløs parring
1 Hvis hundehalsbåndsenheden er tændt, skal denne slukkes
(Slukning af enhederne, side 2).
nede, indtil hundehalsbåndsenheden udsender to bip
lige efter hinanden (ca. 2 sekunder), og slip derefter .
Status-LED'en blinker grønt med hurtige intervaller.
Hundehalsbåndsenheden er nu klar til at oprette forbindelse,
eller blive parret, med en håndholdt enhed.
3 På den håndholdte enhed vælges Hundeliste > Tilføj hund.
4 Hold hundehalsbåndsenheden tæt på den håndholdte enhed,
og vælg Ja.
5 Efter det er lykkedes at tilføje hundehalsbåndsenheden,
indtastes navnet på hunden, og der vælges
> OK.
2 Hold
Tilføjelse af en hund ved hjælp af sporings­ og
træningskoderne
BEMÆRK: Denne funktion varierer afhængigt af typen af
hundehalsbåndsenhed og funktionens tilgængelighed i dit
område.
Inden du kan tilføje en hund ved hjælp af sporings- og
træningskoderne, skal hundens ejer finde sporings- og
træningskoderne (Sådan finder du hundens id og sporings- og
træningskoder, side 3) og oplyse dem til dig.
Hvis du ikke er i nærheden af den hund, du ønsker at tilføje,
eller ikke kan sætte halsbåndet i parringstilstand, kan du tilføje
hunden ved hjælp af sporings- og træningskoderne.
1 Vælg Tilføj hund.
2 Når du bliver spurgt, om du er i nærheden af halsbåndet, skal
du vælge Nej.
3 Når du bliver spurgt, om du kender sporings- og
træningskoderne, skal du vælge Ja.
4 Indtast sporings- eller træningskoden for halsbåndet, og vælg
.
Opsætning af hundehalsbåndsenheden
Hundens sporingskode giver dig mulighed for at spore
hunden. Hundens træningskode giver dig mulighed for både
at spore og træne hunden.
5 Indtast hundens navn, og vælg > OK.
Sådan finder du hundens id og sporings- og træningskoder
Du kan dele en hunds sporingskode, så en anden person kan se
din hunds position med kortet og hundesporingskompasset. Du
kan også dele en hunds træningskode, så en anden person kan
spore din hund og træne (korrigere) din hund.
1 Vælg Hundeliste.
2 Vælg en hund.
3 Vælg Vis info.
Trådløs deling af en hund
Inden du kan dele data trådløst via ANT+, skal din håndholdte
Alpha enhed være inden for en afstand på 3 m (10 fod) til den
anden håndholdte enhed.
1 Vælg Hundeliste.
2 Vælg den hund, der skal deles.
3 Vælg Del trådløst.
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil tillade, at en anden person kan spore din hunds
position med kortet og hundekompasset, skal du vælge
Kun spor.
• Hvis du vil tillade, at en anden person kan spore din hund
og korrigere dens adfærd, skal du vælge Spor og træn.
5 På den anden håndholdte enhed skal du vælge Hundeliste >
> Modtag trådløst.
Redigering af hundeoplysninger
Nulstilling af statistik og spor for en hund
Det kan være en god ide at slette hundens statistik og spor før
en ny jagt.
1 Vælg Hundeliste.
2 Vælg en hund.
3 Vælg Vis info > Nulstil > Ja.
Ændring af hundespors længde
Du kan justere længden af de hundespor, som vises på kortet.
Ved at vise færre spor på kortet kan du gøre kortvisningen
minder rodet. Ændring af længden på det spor, som vises på
kortet, påvirker ikke de spor, som gemmes i den interne
hukommelse.
1 Vælg Opsætning > Hunde > Hundespor på kort.
2 Vælg en indstilling for at vise mere eller mindre af sporene på
kortet.
Ændring af hundens navn
1 Vælg Hundeliste.
2 Vælg en hund.
3 Vælg Vis info.
4 Vælg hundens navn.
5 Indtast navnet, og vælg > OK.
Ændring af farven på hundens spor
Du kan ændre farven på hundens spor. Det er nyttigt, at sporets
farve matcher halsbåndets farve, hvis det er muligt.
1 Vælg Hundeliste.
2 Vælg en hund.
3 Vælg Vis info.
4 Vælg den farvede firkant ud for hundens navn.
5 Vælg en farve.
3
Ændring af hundens type
Før du kan ændre hundens type, skal du tænde
hundehalsbåndsenheden og placere den inden for rækkevidden
af den håndholdte enhed.
1 Vælg Hundeliste.
2 Vælg en hund.
3 Vælg Vis info > > Skift hundetype.
4 Vælg en hundetype.
Ændring af hunde­id
Før du kan ændre hunde-id, skal du tænde hundehalsbåndet og
placere den inden for rækkevidden af den håndholdte enhed.
Hvis du oplever interferens fra andre håndholdte enheder i
området, er det muligvis nødvendigt at ændre hunde-id.
1 Vælg Hundeliste.
2 Vælg en hund.
3 Vælg Vis info.
4 Vælg > Skift id.
5 Vælg et tilgængeligt id.
Hvis en anden håndholdt enhed sporer denne hund, vil du opnå
det bedste resultat ved at fjerne hunden fra enheden og
anvende sporings- og træningskoderne (Tilføjelse af en hund
ved hjælp af sporings- og træningskoderne, side 3) eller dele
trådløst via ANT+ (Trådløs deling af en hund, side 3) for at tilføje
hunden igen.
Indstilling af hundealarmer
Du kan justere, hvordan den håndholdte enhed giver dig
besked, når hunden udfører bestemte handlinger.
1 Vælg Opsætning > Hunde > Hundealarmer.
2 Vælg en alarm.
3 Vælg handlingen på den håndholdte enhed for den specifikke
alarm.
4 Gentag trin 2 og 3 efter behov.
Fjernelse af en hund
1 Vælg Hundeliste.
2 Vælg en hund.
3 Vælg Fjern.
Fastgørelse af halsbåndet på hunden
ADVARSEL
Sprøjt ikke enheden eller halsbåndet med skrappe kemikalier
herunder men ikke begrænset til spray mod lopper og flåter.
Sørg altid for, at spray mod lopper eller flåter er helt tør, før du
sætter halsbåndet på hunden. Små mængder af skrappe
kemikalier kan beskadige plastickomponenter og laminat på
halsbåndet.
Før du kan sætte halsbåndet på hunden, skal du parre den
håndholdte enhed og halsbåndet (Tilføjelse af en hund ved
hjælp af trådløs parring, side 3) og opfange satellitsignaler
(Modtagelse af satellitsignaler, side 2).
1 Placer halsbåndet med VHF-antennen opad, GPS-antennen
nedad og LED-indikatorerne nedad.
2 Placer halsbåndet midt på hundens hals.
3 Stram remmen, så den sidder fast på hundens hals.
BEMÆRK: Halsbåndet skal sidde til, så det ikke kan rotere
eller glide på hundens hals. Hunden skal kunne synke mad
og vand som normalt. Du bør holde øje med hundens adfærd
for at sikre dig, at halsbåndet ikke er for stramt.
4
4 Hvis remmen er for lang, skal du skære det overskydende
fra, men sørg for, at der er mindst 7,62 cm (3 tommer)
tilbage.
Aktivering af registrering af gøen
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
Vælg Opsætning > Hunde > Registrering af gøen.
Der vises et ikon for gøen på hundesporingssiden og kortsiden.
Når hundehalsbåndsenheden er aktiveret og sat korrekt på
hunden (Fastgørelse af halsbåndet på hunden, side 4),
registrerer den automatisk gøen. Efter aktivering af registrering
af gøen kan du indstille enheden til at sende en alarm ved gøen
(Indstilling af hundealarmer, side 4).
Kommunikation med halsbåndet
Sørg for at have en ligtelinje uden forhindringer mellem din
håndholdte enhed og hundehalsbåndsenheden for at opnå det
bedste kommunikationssignal. Du opnår de bedste
sigtelinjeforhold, hvis du bevæger dig til det højeste punkt i
området (f.eks. toppen af en bakke).
Bedst
God
Dårlig
Start af dvaletilstand
Før du kan aktivere dvaletilstand, skal du spore din hunds
position ved hjælp af T5 mini hundehalsbåndsenheden.
Når den er forbundet med den håndholdte Alpha enhed, kan T5
mini hundehalsbåndsenheden sættes i dvaletilstand for at spare
på batteriet, mens du ikke aktivt sporer din hund.
1 Vælg Hundeliste.
2 Vælg en hund.
3 Vælg Vis info > > Halsbåndsdvaletilstand > Dvale.
På siden med hundeoplysninger skifter Opdateringshastighed til
Dvaletilstand.
Afslutning af dvaletilstand
Du kan deaktivere dvaletilstand på T5 mini
hundehalsbåndsenheden, mens du ikke aktivt sporer din hund.
1 Vælg Hundeliste.
2 Vælg en hund.
3 Vælg Vis info > > Halsbåndsdvaletilstand > Vågen.
Opsætning af hundehalsbåndsenheden
På siden med hundeoplysninger skifter Dvaletilstand til
tilstanden Opdateringshastighed.
Hundesporing
Med den håndholdte enhed kan du spore din hund ved hjælp af
sporingskompasset eller kortet. Kortet viser din position samt
hundens position og spor. Kompasnålen angiver retningen mod
hundens aktuelle position.
Sporing af din hund på kortet
Før du kan spore en hund på kortet, skal du tilføje den til den
håndholdte enhed (Tilføjelse af en hund ved hjælp af trådløs
parring, side 3).
Du kan se hundens position på kortet.
1 Vælg på skærmen Hjem.
Du kan anvende hundesporingskompasset for at få vist retning
og distance til hunden. Hundesporingskompasset viser også
hundens status, f.eks. løbende eller stående (Ikoner for
hundestatus, side 5). Markørens farve svarer til hundesporets
farve.
Hundesporingskompasset er mest præcist, når hunden befinder
sig mere end 9,1 m (30 fod) væk. Når hunden er mindre end 9,1
m (30 fod) væk, vises "Nær".
Navigation til din hund
1 Vælg Hundeliste.
2 Vælg hunden.
3 Vælg Vis info > Go.
2 Vælg om nødvendigt
og for at zoome ind og ud på
kortet.
TIP: Vælg om nødvendigt for at spore hunden ved hjælp af
hundesporingskompasset (Hundesporingskompas, side 5).
Sporing og træning af en hund samtidigt
BEMÆRK: Denne funktion findes kun på
hundehalsbåndsenheder, der har træningsfunktioner.
Når du sporer og træner flere hunde, kan du aktivere enheden til
at vise én hund ad gangen, og du kan sikre, at den hund, der
ses på kompasset, er den samme hund, der trænes.
1 Vælg > > Listesynkronisering til.
2 Vælg og for at gennemgå hundene.
Ikoner for hundestatus
Sporing med BaseCamp™ BaseStation
Før du kan spore dine hunde og kontakter ved hjælp af
BaseCamp, skal du downloade BaseCamp til din computer
(www.garmin.com/basecamp).
BaseStation funktionen i BaseCamp giver dig mulighed for at
spore dine hunde og kontakter i realtid på en computer. Se
hjælpefilen i programmet for at få flere oplysninger om brug af
BaseCamp.
1 Vælg Opsætning > System > BaseCamp BaseStation >
Forespørg.
2 Åbn BaseCamp.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Sporingssystem til hunde
Siddende
Du kan sætte sporingen af en enkelt hund på pause under en
jagt. Dette er særligt nyttigt, hvis hunden hviler sig.
1 Vælg Hundeliste.
2 Vælg en hund.
3 Vælg Vis info > > Stop sporing.
Løb
Stand
I træ
Ukendt*
Sådan sættes al sporing af hunde på pause
*Statusikonet Ukendt angiver, at halsbåndet ikke har
satellitkontakt, og at halsbåndet ikke kan bestemme hundens
position.
Hundesporingskompas
For at åbne hundesporingskompasset skal du vælge
Kortet åbnes.
4 Følg den magentafarvede linje til hunden.
5 Hvis det er nødvendigt, skal du vælge for at spore hunden
ved hjælp af hundesporingskompasset.
.
Hvis du flytter hundene under en jagt og ikke vil optage
transporten af hundene, kan du sætte sporingen af alle hunde
på pause.
1 Vælg .
2 Vælg > Al sporing, pause.
Positionsalarmer
Positionsalarmer underretter dig, når dine hunde eller kontakter
kommer til eller forlader en bestemt position. Du kan oprette et
Hundesporing
5
tilpasset geo-hegn eller bruge en radius rundt om din
nuværende position.
Et geo-hegn er en usynlig grænse rundt om et område og
oprettes ved brug af punkter på kortet. Geo-hegnets virtuelle
grænser har en nøjagtighed på op til ca. 3 m (10 fod). Geo-hegn
fungerer bedst, når de har en størrelse, der dækker et område
på størrelse med en gennemsnitlig baghave (ca. 1000
kvadratmeter).
Indstilling af en geo­hegnsalarm
Du kan indstille en usynlig grænse rundt om et område og
modtage en advarsel, når en hund eller en kontakt træder ind i
eller forlader dette område.
1 Vælg Opsætning > Positionsalarmer > Tilføj alarm > Geo­
hegn.
2 Vælg et punkt på kortet, og vælg Brug.
3 Gentag trin 2 for at definere et geo-hegn med op til 10
punkter.
4 Vælg Udført.
Indstilling af en radiusalarm
Du kan modtage en advarsel, når en hund eller en kontakt er
inden for eller uden for en bestemt afstand fra dig.
1 Vælg Opsætning > Positionsalarmer > Tilføj alarm >
Radius.
2 Vælg måleenheden.
3 Indtast en radiusafstand, og vælg .
Redigering af positionsalarmer
1 Vælg Opsætning > Positionsalarmer.
2 Vælg en alarm.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Deaktiver for at deaktivere notifikationer for denne
alarm.
• Vælg Indstil alarmtype for at indstille, hvordan enheden
skal give besked for denne alarm.
• Vælg Indstil alarmtilstand for at indstille alarmen til at
blive aktiveret ved indtræden, udtræden eller begge.
• Vælg Slet for at fjerne alarmen.
Hundetræning
Du bør undersøge, hvilke træningsmetoder der passer bedst til
dig, din hund og dine behov. Denne vejledning beskriver nogle
grundlæggende retningslinjer for træningen, men alle hunde har
unikke træningsbehov.
Når Alpha træningssystemet bruges rigtigt, er det et meget
effektivt træningsredskab, som kan hjælpe din hund med at
opnå sit fulde potentiale. Træningssystemet bør bruges som en
del af et overordnet træningsprogram.
Begynd træningen med hunden i snor uden Alpha
træningssystemet. Du bør lære din hund kommandoerne
"plads", "sit" og "kom". Når hunden har forstået disse tre
grundlæggende kommandoer, kan du begynde at træne med
hundehalsbåndsenheden og snoren. Når du når så langt, at
hunden altid adlyder kommandoerne ved brug af snoren og
halsbåndet, kan du prøve at fjerne snoren, så du kun træner
med hundehalsbåndsenheden.
Træningsmetoder
Tone: Aktiverer en hørbar tone i stedet for en stimulering. En
tone kan bruges som enten et positivt eller et negativt
træningssignal afhængigt af dit træningsprogram.
Vibration: Udløser en vibration i stedet for en stimulering af
hunden i hele det tidsrum, du holder træningsknappen nede,
6
dog maksimalt i 8 sekunder. Vibrationens effektivitet kan
variere afhængigt af hundens temperament og erfaring.
Opsætning af træningsknapperne for én
hund
BEMÆRK: Træningsfunktionerne er ikke tilgængelige for
sporingshalsbånd i alle områder.
Inden du kan tildele træningsknapperne til en hund, skal du
tilføje hunden til den håndholdte enhed (Tilføjelse af en hund
ved hjælp af trådløs parring, side 3).
Træningsknapperne er som standard indstillet til tone (T),
vibration (V) eller lys (L) for hver knap. Denne tilstand er mest
nyttig, når du kun træner én hund. Når du træner flere hunde,
kan det være nyttigt at tilpasse en træningsknap for hver hund
og for hver træningsmetode (Tilpasning af træningsknapperne,
side 6).
1 Vælg Opsætning > Træning > Træningsknapper.
2 Vælg området øverst på skærmen lige under knapperne.
3 Vælg .
I denne tilstand udløser den venstre knap en tone. Den højre
tast udløser en vibration.
Tilpasning af træningsknapperne
BEMÆRK: Træningsfunktionerne er ikke tilgængelige for
sporingshalsbånd i alle områder.
Inden du kan tildele træningsknapperne til en hund, skal du
tilføje en hund til den håndholdte enhed (Tilføjelse af en hund
ved hjælp af trådløs parring, side 3).
Du kan tildele en specifik hundetræningsmetode til hver
træningsknap. Du kan tilføje flere sider med
træningsknapindstillinger. Denne tilstand er mest nyttig, når du
træner flere hunde.
1 Vælg Opsætning > Træning > Træningsknapper > Skift
tilstand.
2 Vælg under den knap, du vil tilpasse.
3 Vælg den hund, der skal trænes med denne knap.
4 Vælg tone (T), vibration (V) eller lys (L).
5 Gentag trin 2-4 for alle tre knapper.
6 Hvis du har brug for at træne med mere end tre knapper, skal
du vælge > Indsæt side og programmere de ekstra taster.
7 Vælg .
Sporing af kontakter
Du kan spore andre jægere, så du altid ved, hvor de er. Du kan
også sende meddelelser til dine kontakter. Én håndholdt Alpha
enhed kan spore op til 20 enheder, herunder kompatible
hundehalsbåndsenheder og håndholdte Alpha enheder.
Tilføjelse af en kontakt ved brug af
MURS/VHF
Inden du kan tilføje en kontakt ved brug af MURS/VHF, skal du
være i nærheden af kontakten, og du skal tænde for senderen
(Aktivering af senderen, side 15).
Du kan tilføje andre jægere til din håndholdte enhed, så du kan
spore dem på kortet (Sporing af en kontakt, side 7) og sende
meddelelser til dem (Send en meddelelse til dine kontakter,
side 7).
> Kontakter >
1 På din håndholdte enhed skal du vælge
Tilføj.
2 Hold de to håndholdte enheder i nærheden af hinanden, og
vælg Ja på din håndholdte enhed.
Hundetræning
3 På kontaktens håndholdte enhed skal du vælge
>
Kontakter > Par.
4 Indtast kontaktens navn på din håndholdte enhed, og vælg
> OK.
Kontakten er nu tilføjet på din håndholdte enhed.
Du kan gentage denne procedure ved brug af en anden jægers
håndholdte enhed for at tilføje dit kontakt-id til denne enhed.
Tilføjelse af en kontakt ved hjælp af et
kontakt­id
Inden du kan tilføje en jæger ved hjælp af et kontakt-id, skal
jægeren finde kontakt-id'et (Sådan finder du dit kontakt-id,
side 7) og sende det til dig. Du skal også tænde senderen
(Aktivering af senderen, side 15).
Hvis du ikke er i nærheden af den jæger, du vil tilføje, kan du
tilføje jægeren ved hjælp af et kontakt-id.
> Kontakter >
1 På din håndholdte enhed skal du vælge
Tilføj.
2 Når du bliver spurgt, om du er i nærheden af den anden
håndholdte enhed, skal du vælge Nej.
3 Når du bliver spurgt, om du kender kontakt-id'et, skal du
vælge Ja.
4 Vælg kontakt-id'et for den kontakt, du vil tilføje.
5 Indtast kontaktens navn, og vælg > OK.
Kontakten er nu tilføjet på din håndholdte enhed.
Du kan gentage denne procedure ved brug af en anden jægers
håndholdte enhed for at tilføje dit kontakt-id til denne enhed.
Udsendelse af en nødalarm
Inden du kan udsende en nødalarm, skal du tænde senderen
(Aktivering af senderen, side 15).
Inden nogen kan modtage din nødalarm, skal de tilføje dig som
kontakt (Tilføjelse af en kontakt ved brug af MURS/VHF, side 6).
Du kan bruge en nødalarm, når du har brug for øjeblikkelig
hjælp, og du er væk fra din gruppe.
> Kontakter >
> Ja.
Vælg
Når din kontakt accepterer din nødalarmsanmodning, viser
enheden en meddelelse om, at din kontakt er begyndt at
navigere til din position.
Når alarmen er modtaget, kan dine kontakter navigere til din
position.
Send en meddelelse til dine kontakter
Du kan sende og modtage automatiske meddelelser. Der er 18
meddelelser at vælge imellem, f.eks. "Hjælp" og "Jeg er på vej."
> Kontakter > Besked.
1 Vælg
2 Vælg en meddelelse.
Meddelelsen sendes til dine kontakter med dit navn i starten af
meddelelsen. Alle, som sporer din håndholdte enhed, modtager
meddelelsen.
Sporing af en kontakt
Du kan følge kontakters positioner ved hjælp af kortet.
Vælg .
Sådan finder du dit kontakt­id
Vælg Opsætning > Kontakter > Parringsopsætning.
Kontakt-id'et for din håndholdte enhed er anført under ID.
Ændring af dit kontakt­id
Hvis du oplever interferens fra andre halsbånd eller håndholdte
enheder i området, skal du muligvis ændre kontakt-id'et for din
håndholdte enhed.
Jagt med Alpha systemet
1 Vælg Opsætning > Kontakter > Parringsopsætning > ID.
2 Vælg et kontakt-id, der endnu ikke er tildelt en anden enhed i
området.
Hvis du vælger et kontakt-id, der forstyrrer andre enheder i
området, skal du vælge et nyt kontakt-id.
Hver gang en kontakt ændrer sit kontakt-id, skal du opdatere
kontakt-id'et på din håndholdte enhed (Opdatering af et kontaktid, side 7).
Opdatering af et kontakt­id
Hvis en kontakt har ændret sit kontakt-id (Ændring af dit kontaktid, side 7), kan du hurtigt opdatere kontakt-id'et på din
håndholdte enhed.
> Kontakter.
1 Vælg
2 Vælg kontakten.
3 Vælg Vis info.
4 Vælg > Skift id.
5 Vælg det kontakt-id, som svarer til kontaktens nye kontakt-id.
Jagt med Alpha systemet
Du kan udføre mange opgaver, der er meget nyttige, når du går
på jagt med Alpha systemet.
• Markér din bils position (Markering af din bils position,
side 7).
• Spor dine hunde (Sporing af din hund på kortet, side 5).
• Spor de andre jægere (Sporing af en kontakt, side 7).
• Markér positionen for en flok (Markering af en flok, side 7).
• Send meddelelser til de andre jægere (Send en meddelelse
til dine kontakter, side 7).
• Tænd for halsbåndslyset (Aktivering af halsbåndslyset,
side 7).
• Sæt halsbåndet i redningstilstand for at spare på batteriet
(Sådan aktiveres redningstilstanden, side 8).
• Sæt sporingen på pause, mens du flytter hundene
(Sporingssystem til hunde, side 5).
Markering af din bils position
Du kan markere din bils position, så du kan navigere tilbage til
den efter en jagt.
1 Vælg Ny jagt.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
Markering af en flok
Du kan markere en flok fugles position og indtaste det
omtrentlige antal opskræmte fugle og antallet af nedlagte fugle.
1 Vælg Marker.
2 Vælg Flok.
3 Indtast antal opskræmte fugle.
4 Indtast antal nedlagte fugle.
5 Vælg OK.
Aktivering af halsbåndslyset
Du kan tænde for LED-lyset på halsbåndet om natten for at gøre
det nemmere at finde en hund eller for at advare bilisterne, hvis
en hund kommer i nærheden af en vej. Lyset kan ses på op til
91 meters afstand.
1 Vælg Hundeliste.
2 Vælg en hund.
3 Vælg Vis info.
4 Vælg > Juster halsbåndslys.
7
5 Vælg Løbende, Blink langsomt, eller Blink hurtigt.
TIP: Vælg forskellige lysindstillinger for de forskellige hunde
for at gøre det nemmere at identificere hundene i marken.
Sådan aktiveres redningstilstanden
Du kan aktivere redningstilstanden for at spare på batteriet efter
en lang jagt, eller hvis din hund kommer uden for rækkevidde.
1 Vælg Hundeliste.
2 Vælg en hund.
3 Vælg Vis info > > Redningstilstand.
Når du har tændt for redningstilstanden, forbliver den tændt,
indtil du slår den fra.
Når halsbåndets batteristrømstyrke falder til under 25 %,
opdateres halsbåndsoplysningerne kun hvert 2. minut.
Waypoints, ruter og spor
Waypoints
Waypoints er positioner, som du registrerer og gemmer på
enheden.
Markering af din aktuelle position
1 Vælg Marker.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Ny.
• Vælg en standardposition såsom Lastbil eller Lejr.
3 Vælg Gem.
Markering af et waypoint ved hjælp af kortet
1 Vælg .
2 Vælg positionen på kortet.
3 Vælg informationslinjen øverst på skærmen.
4 Vælg > OK.
1
2
3
4
5
6
7
> Waypoint Manager.
Vælg
Vælg et waypoint.
> Gennemsnitsposition.
Vælg
Flyt til waypointet.
Vælg Start.
Følg instruktionerne på skærmen.
Når statuslinjen for eksemplets sikkerhed når 100 %, skal du
vælge Gem.
Du opnår de bedste resultater ved at indsamle 4-8 eksempler på
waypointet, hvor du venter mindst 90 minutter mellem
eksemplerne.
Projicering af et waypoint
Du kan oprette en ny position ved at projicere afstanden og
pejlingen fra en markeret position til en ny position.
> Waypoint Manager.
1 Vælg
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg > Projicér waypoint.
4 Indtast retningen, og vælg .
5 Vælg måleenhed.
6 Indtast en distance, og vælg .
7 Vælg Gem.
Sletning af et waypoint
> Waypoint Manager.
1 Vælg
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg > Slet > Ja.
Ruter
En rute er en serie waypoints eller gemte positioner, der fører
dig til målet.
Oprettelse af en rute
> Ruteplanlægning > Opret rute > Vælg første
1 Vælg
Redigering af et waypoint
Før du kan redigere et waypoint, skal du oprette et waypoint.
Vælg
> Waypoint Manager.
Vælg et waypoint.
Vælg et element, du vil redigere, f.eks. navnet.
Indtast den nye information.
Vælg .
1
2
3
4
5
Ændring af et waypoints position til din aktuelle
position
Du kan ændre et waypoints position. Hvis du f.eks. flytter dit
køretøj, kan du ændre placeringen til din aktuelle position.
> Waypoint Manager.
1 Vælg
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg > Ny position her.
Waypointets position skifter til din aktuelle position.
Flytning af et waypoint på kortet
> Waypoint Manager.
1 Vælg
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg > Flyt waypoint.
4 Vælg den nye position på kortet.
5 Vælg Flyt.
Forøgelse af nøjagtigheden for et waypoints position
Du kan opnå en mere præcis position for et waypoint. Enheden
danner et gennemsnit ved at foretage flere aflæsninger på
samme position og bruger gennemsnitsværdien til at give en
større præcision.
8
2
3
4
5
6
punkt.
Vælg en kategori.
Vælg det første punkt på ruten.
Vælg Brug > Vælg næste punkt.
Vælg et punkt.
Gentag trin 3 til 6 for at tilføje alle punkterne på ruten.
Redigering af navnet på en rute
> Ruteplanlægning.
1 Vælg
2 Vælg en rute.
3 Vælg Skift navn.
4 Indtast den nye information, og vælg
.
Navigering via en gemt rute
> Ruteplanlægning.
1 Vælg
2 Vælg en rute.
3 Vælg Vis kort > Go.
4 Naviger ved hjælp af kompasset (Navigation med
pejlingsmarkør, side 10) eller kortet (Kort, side 10).
Redigering af en rute
> Ruteplanlægning.
1 Vælg
2 Vælg en rute.
3 Vælg Rediger rute.
4 Vælg et punkt.
5 Vælg en funktion:
• Hvis du vil have vist punktet på kortet, skal du vælge
Gennemse.
Waypoints, ruter og spor
• Hvis du vil ændre rækkefølgen af punktet på ruten, skal du
vælge Flyt op eller Flyt ned.
• Hvis du vil indsætte et ekstra punkt på ruten, skal du
vælge Indsæt.
Det ekstra punkt indsættes før det punkt, du er ved at
redigere.
• Hvis du vil fjerne et punkt fra ruten, skal du vælge Fjern.
Sådan vender du en rute om
> Ruteplanlægning.
1 Vælg
Vælg
en
rute.
2
3 Vælg Vend rute.
Visning af en rute på kortet
> Ruteplanlægning.
1 Vælg
2 Vælg en rute.
3 Vælg Vis kort.
Visning af den aktive rute
> Aktiv rute.
1 Vælg
2 Vælg et punkt på ruten for at få yderligere oplysninger.
Sletning af en rute
> Ruteplanlægning.
1 Vælg
2 Vælg en rute.
3 Vælg Slet rute > Ja.
Spor
Et spor er en registrering af din rute. Sporloggen indeholder
oplysninger om punkter langs den registrerede rute, herunder
tid, position og elevation for hvert punkt.
Registrering af sporlog
> Opsætning > Spor > Sporlog.
1 Vælg
Vælg
Optag,
vis ikke eller Optag, vis på kort.
2
Hvis du vælger Optag, vis på kort, viser en linje på kortet dit
spor.
Vælg
Optagemetode.
3
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil registrere spor med jævne mellemrum, som
opretter en optimal repræsentation af dine spor, skal du
vælge Automatisk.
• Hvis du vil registrere spor over en angivet distance, skal
du vælge Distance.
• Hvis du vil registrere spor over et angivet tidsrum, skal du
vælge Tid.
5 Vælg Interval.
6 Fuldfør en handling:
• Hvis du valgte Automatisk under Optagemetode, kan du
vælge en mulighed for at registrere spor mere eller mindre
ofte.
BEMÆRK: Ved brug af intervallet Oftest opnås flest
spordetaljer, mens enhedens hukommelse fyldes hurtigere.
• Hvis du valgte Distance eller Tid under Optagemetode,
skal du indtaste en værdi og vælge .
Der oprettes en sporlog, mens du bevæger dig med enheden
tændt.
Visning af oplysninger om sporet
> Spor Manager.
1 Vælg
2 Vælg et spor.
3 Vælg Vis kort.
Starten og slutningen af sporet er markeret med flag.
4 Vælg informationslinjen øverst på skærmen.
Waypoints, ruter og spor
Oplysninger om sporet vises.
Visning af Højdeplot af et spor
> Spor Manager.
1 Vælg
2 Vælg et spor.
3 Vælg Højdeplot.
Navigering til begyndelsen af et spor
Du kan navigere tilbage til begyndelsen af et spor. Dette kan
være nyttigt, når du skal finde vej tilbage til lejren eller sporet.
> Spor Manager > Aktuelt spor > Vis kort.
1 Vælg
2 Vælg TracBack.
Kortsiden åbnes med ruten markeret med en magentarød
linje.
3 Naviger ved hjælp af kortet (Kort, side 10) eller kompasset
(Navigation med pejlingsmarkør, side 10).
Ændring af sporfarve
> Spor Manager.
1 Vælg
Vælg
et
spor.
2
3 Vælg Indstil farve.
4 Vælg en farve.
Sådan gemmer du det aktuelle spor
> Spor Manager.
1 Vælg
Vælg
et
spor.
2
3 Vælg en funktion:
• Vælg Gem spor for at gemme hele sporet.
• Hvis du vil gemme en del af sporet, skal du vælge Gem
del og vælge den del, du vil gemme.
Lagring af en position på et spor
> Spor Manager.
1 Vælg
2 Vælg et spor.
3 Vælg Vis kort.
4 Vælg en position på sporet.
5 Vælg informationslinjen øverst på skærmen.
6 Vælg .
7 Vælg OK.
Sådan rydder du det aktuelle spor
Vælg
spor.
> Spor Manager > Aktuelt spor > Ryd aktuelt
Sådan sletter du et spor
> Spor Manager.
1 Vælg
2 Vælg et spor.
3 Vælg Slet > Ja.
Arkivering af et gemt spor
Du kan arkivere gemte spor for at spare hukommelsesplads.
> Spor Manager.
1 Vælg
Vælg
et
gemt
spor.
2
3 Vælg Arkiver.
Automatisk arkivering af spor
1 Vælg Opsætning > Spor > Automatisk arkivering.
2 Vælg en funktion.
Afsendelse og modtagelse af data trådløst
For at kunne dele data trådløst skal du være højst 3 m (10 fod)
fra en kompatibel Garmin enhed.
Du kan dele waypoints, geocaches, ruter og spor trådløst.
> Del trådløst.
1 Vælg
9
2 Vælg Send eller Modtag.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Navigation
Du kan navigere ruter og spor, til et waypoint, en geocache, et
foto eller enhver gemt position på enheden. Du kan bruge kortet
eller kompasset til at navigere til din destination.
Kort
angiver din position på kortet. Mens du bevæger dig, flytter
ikonet sig og efterlader en sporlog (sti). Navne og symboler for
waypoints vises på kortet. Når du navigerer til en destination,
markeres din rute med en magentarød linje på kortet.
Når kortretningen er Spor op, kan objekter på kortet se ud, som
om de roterer omkring din position. Mens du bevæger dig, flyttes
hele kortet i den retning, du vender. Du kan stabilisere
objekterne ved at indstille retningen til Nord op (Kortindstillinger,
side 12).
Vælg
for at åbne kortet.
Måling af afstand på kortet
Du kan måle afstanden mellem to punkter.
1 Vælg en position på kortet.
2 Vælg > Mål distance > Brug.
3 Flyt flaget til en anden position på kortet.
Kompas
Den håndholdte enhed har et 3-akset kompas med
hældningskompensation. Du kan bruge en pejlingsmarkør eller
en kursmarkør til at navigere til din destination.
Kalibrering af kompas
BEMÆRK
Kalibrer det elektroniske kompas udendørs. Hvis du vil forbedre
kursens nøjagtighed, skal du ikke stå ikke i nærheden af
objekter, der kan påvirke magnetfelter, som f.eks. køretøjer,
bygninger og strømførende luftledninger.
Kalibrer altid kompasset efter ture over lange afstande, ved
store temperaturudsving, og når batteriet tages ud.
> Kompas >
> Kalibrer kompas > Start.
1 Vælg
2 Følg instruktionerne på skærmen.
Navigation med pejlingsmarkør
Når du navigerer til en destination, angiver din destination,
uanset hvilken retning du bevæger dig i.
> Kompas, mens du navigerer til en destination.
1 Vælg
Drej,
indtil
peger mod toppen af kompasset, og fortsæt med
2
at bevæge dig i den retning mod destinationen.
Kursmarkøren À angiver dit forhold til en kurslinje, der fører til
destinationen. Indikatoren for afvigelse fra kursen (CDI) Á
angiver en indikation af afvigelsen (højre eller venstre) fra
kursen. Skalaen  refererer til afstanden mellem prikkerne à på
indikatoren for afvigelse fra kurs, der fortæller dig, hvor meget
du afviger fra kursen.
Menuen Find
Du kan bruge menuen Find til at finde en destination at navigere
til. Ikke alle kategorier i Find er tilgængelige i alle områder og på
alle kort.
Søgning efter et waypoint ud fra navnet
> Find > Waypoints >
> Stav søgning.
1 Vælg
2 Indtast navnet.
3 Vælg .
Søgning efter et waypoint tæt på et andet waypoint
> Waypoint Manager.
1 Vælg
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg > Find nærmest her.
4 Vælg en kategori.
Listen viser waypoints tæt på det oprindelige waypoint.
Navigering med Sight 'N Go
Du kan pege enheden mod et synligt objekt, fastlåse retningen
og derefter navigere til objektet.
> Sigt og gå.
1 Vælg
Peg
enheden
mod et objekt.
2
3 Vælg Lås retning > Sæt kurs.
4 Naviger ved hjælp af kompasset (Navigation med
pejlingsmarkør, side 10) eller kortet (Kort, side 10).
Højdeplot
Højdeplottet viser som standard højden for den tid, der er gået.
Du kan tilpasse plottet (Ændring af plottype, side 10) og
datafelterne (Tilpasning af datafelterne, side 12).
Hvis du vil åbne højdeplottet, skal du vælge
> Højdeplot.
Kalibrering af den barometriske højdemåler
Du kan kalibrere den barometriske højdemåler manuelt, hvis du
kender den korrekte højde eller det korrekte barometriske tryk.
1 Gå til en position, hvor du kender højden eller det
barometriske tryk.
> Højdeplot >
> Kalibrer højdemåler.
2 Vælg
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Navigering til et punkt på plottet
> Højdeplot.
1 Vælg
Vælg
et
individuelt
punkt på plottet.
2
Kursmarkør
Kursmarkøren er mest nyttig, når du navigerer på vand, eller
hvor der ikke er større forhindringer på din rute. Funktionen
hjælper dig med at undgå farer på begge sider af kursen som
f.eks. grundt vand eller undervandsklipper.
Du kan aktivere kursmarkøren fra kompasset ved at vælge
>
Opsæt kurs > Linjen Go To/pil > Kurs (CDI).
3
4
5
6
Detaljerne om punktet vises i det øverste venstre hjørne af
plottet.
Vælg
> Vis kort.
Vælg informationslinjen øverst på skærmen.
Vælg Go.
Naviger ved hjælp af kompasset (Navigation med
pejlingsmarkør, side 10) eller kortet (Kort, side 10).
Ændring af plottype
Du kan ændre højdeplottet til at vise tryk og højde over tid eller
distance.
> Højdeplot >
> Skift plottype.
1 Vælg
2 Vælg en funktion.
10
Navigation
Nulstilling af højdeplot
Vælg
Ja.
> Højdeplot >
> Nulstil > Ryd aktuelt spor >
Tripcomputeren viser din aktuelle hastighed,
gennemsnitshastighed, maksimumhastighed, triptæller og andre
nyttige statistiske oplysninger. Du kan tilpasse tripcomputerens
udseende, instrumentbræt og datafelter (Tilpasning af
datafelterne, side 12).
For at åbne tripcomputeren skal du vælge
> Tripcomputer.
Nulstilling af tripcomputeren
Hvis du vil have præcise tripoplysninger, skal du nulstille
tripoplysningerne, før du begynder på en ny tur.
Vælg
> Tripcomputer >
> Nulstil > Nulstil turdata >
Ja.
Programmer
Indstilling af en alarmpunktsalarm
Alarmpunktsalarmer underretter dig, når du eller din hund er
inden for et angivet område for en bestemt position. Der lyder en
tone, når du kommer inden for den angivne radius.
> Varsler ved alarmpunkter.
1 Vælg
2 Vælg Opret alarm.
3 Vælg en kategori.
4 Vælg en position.
5 Vælg Brug.
6 Indsæt en radius.
Når du kommer ind i et område med varsler ved alarmpunkter,
afgiver enheden en tone.
Beregning af størrelsen på et område
> Arealberegning > Start.
1 Vælg
2 Gå langs omkredsen af det område, der skal beregnes.
3 Vælg Beregn, når du er færdig.
Visning af kalender og almanak
Du kan få vist enhedsaktivitet, f.eks. hvornår et waypoint blev
gemt, og almanakoplysninger for solen og månen og jagt og
fiskeri.
1 Vælg .
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil have vist enhedsaktivitet for specifikke dage,
skal du vælge Kalender.
• Hvis du vil have vist tider for solopgang, solnedgang og
månenedgang, skal du vælge Sol og måne.
• Hvis du vil have vist, hvilke tidspunkter der forventeligt vil
være mest velegnede til jagt og fiskeri, skal du vælge Jagt
og fiskeri.
3 Hvis det er nødvendigt, skal du vælge eller for at få vist
en anden dag.
Indstilling af en alarm
Vælg
> Alarm.
Vælg og for at indstille tiden.
Vælg Slå alarm til.
Vælg en funktion.
Alarmen udløses på det valgte tidspunkt. Hvis enheden er
slukket på alarmtidspunktet, tændes enheden og alarmen
udløses.
Programmer
Vælg
> Stopur.
Siden Satellit
Tripcomputer
1
2
3
4
Åbning af stopur
Siden Satellit viser din aktuelle position, GPS-nøjagtighed,
satellitpositioner og signalstyrke.
Ændring af satellitvisningen
Satellitvisningen er som standard indstillet med nord opad. Du
kan ændre visningen af satellitterne, så de er orienteret med dit
aktuelle spor mod toppen af skærmen.
> Satellit > .
1 Vælg
2 Vælg Spor op.
Deaktivering af GPS
Vælg
> Satellit >
> Brug uden GPS.
Simulering af en position
> Satellit >
> Brug uden GPS.
1 Vælg
2 Vælg > Angiv position på kortet.
3 Vælg en position.
4 Vælg Brug.
VIRB Fjernbetjening
®
VIRB fjernbetjeningsfunktionen gør det muligt at betjene dit
VIRB actionkamera ved hjælp af enheden. Gå til
www.garmin.com/VIRB for at købe et VIRB actionkamera.
Sådan styrer du et VIRB actionkamera med din
håndholdte enhed
Før du kan bruge VIRB fjernbetjeningsfunktionen, skal du
aktivere fjernbetjeningsindstillingen på dit VIRB kamera. Se
brugervejledningen til dit VIRB kamera for at få yderligere
oplysninger.
1 Tænd for VIRB kameraet.
> VIRB
2 På din håndholdte enhed skal du vælge
fjernbetjening.
3 Vent, mens den håndholdte enhed opretter forbindelse til
VIRB kameraet.
4 Vælg en funktion:
• For at starte og stoppe en videooptagelse skal du vælge
REC.
• Hvis du vil tage et foto, skal du vælge .
Sådan styrer du et VIRB actionkamera med din
hundehalsbåndsenhed
Før du kan bruge VIRB fjernbetjeningsfunktionen, skal du
aktivere fjernbetjeningsindstillingen på dit VIRB kamera. Se
brugervejledningen til dit VIRB kamera for at få yderligere
oplysninger.
1 Tænd for VIRB kameraet.
2 På den håndholdte enhed vælges Hundeliste.
3 Vælg den hund, der har VIRB kameraet fastgjort til sig.
4 Vælg Vis info.
5 Vælg Virb kontrol.
Hundehalsbåndsenheden opretter forbindelse til VIRB, og
VIRB kontrolsiden åbnes.
6 Vælg en funktion:
• Vælg Start for at begynde registreringen.
• Vælg Stop for at stoppe registreringen.
• Vælg Foto for at stoppe registreringen.
11
Tilpasning af din enhed
Tilpasning af hovedmenuen
Du kan føje elementer til hovedmenuen, slette elementer og
ændre elementernes rækkefølge.
1 I hovedmenuen skal du vælge Opsætning > Hovedmenu.
2 Vælg et menupunkt.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Flyt op eller Flyt ned for at ændre elementets
placering på listen.
• Vælg Fjern for at slette et element på listen.
• Vælg Tilføj side for at sætte et element på listen, efter du
har fjernet det.
• Vælg
> Gendan standardindstillinger for at nulstille
rækkefølgen af alle elementer i menuen.
Meddelelsesalarmer: Indstil meddelelsesalarmer til Tone,
Vibrer, Tone og vibration eller Kun meddelelser.
Parringsopsætning: Indstiller de muligheder, enheden bruger
til at spore og kommunikere med andre enheder.
Displayindstillinger
Vælg Opsætning > Display.
Tid til baggrundslys slukker: Justerer længden af tiden, inden
baggrundsbelysningen slukker.
Fasthold skærmbillede: Giver dig mulighed for at gemme
billedet på enhedens skærm.
Batterisparetilstand: Sparer batteristrøm og forlænger
batterilevetiden ved at slukke for skærmen, når
baggrundsbelysningen slukker (Aktivering af
batterisparetilstanden på den håndholdte enhed, side 15).
Kalibrer skærm: Justerer skærmen, så den reagerer korrekt på
berøringer (Kalibrering af berøringsskærmen, side 12).
Tilpasning af datafelterne
Kalibrering af berøringsskærmen
Før du kan tilpasse datafelterne på kortet, skal du aktivere
datafelterne (Aktivering af kortets datafelter, side 12).
Du kan tilpasse datafelterne og instrumentbrættet for kortet,
kompasset, højdeplottet og tripcomputeren.
1 Åbn den side, hvor du vil ændre datafelterne.
2 Vælg et datafelt, som du vil tilpasse.
3 Vælg det nye datafelt.
Du kan se beskrivelser af datafelter under Indstillinger for
datafelter, side 18.
Du kan kalibrere skærmen, hvis den reagerer forkert.
1 Vælg Opsætning > Display > Kalibrer skærm.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
Aktivering af kortets datafelter
Vælg
>
datafelter.
> Opsæt kort > Instrumentbræt > Små
Systemindstillinger
Vælg Opsætning > System.
GPS: GPS - indstiller GPS'en til Normal, WAAS/EGNOS (Wide
Area Augmentation System/European Geostationary
Navigation Overlay Service) eller Demonstrationstilstand
(GPS fra). Hvis du ønsker yderligere oplysninger om WAAS,
skal du gå til http://www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.
BaseCamp BaseStation: Indstiller, hvordan enheden opretter
forbindelse til BaseCamp, når enheden er tilsluttet til
computeren.
Indstillinger for hund
Vælg Opsætning > Hunde.
Hundespor på kort: Indstiller længden (varigheden i minutter
eller timer) af hundesporet på kortet. Ved at reducere
varigheden af det viste spor kan kortet gøres mindre rodet.
Zoom kort til hunde: Zoomer automatisk på kortet for at vise
alle hundens positioner og din position, medmindre du
manuelt panorerer kortet.
Hundealarmer: Indstiller, hvordan du får besked om bestemte
handlinger (Indstilling af hundealarmer, side 4).
Registrering af gøen: Aktiverer funktionen til registrering af
gøen. Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
Kontaktindstillinger
Vælg Opsætning > Kontakter.
Kontaktspor på kort: Indstiller længden (varigheden i minutter
eller timer) af kontaktsporet på kortet.
Zoom kort til kontakter: Zoomer automatisk på kortet for at
vise alle kontakternes positioner og din position, medmindre
du manuelt panorerer kortet.
12
Indstillinger for udseende
Vælg Opsætning > Udseende.
Tilstand: Indstiller en lys baggrund, en mørk baggrund eller et
automatisk skift mellem disse to baseret på solopgangs- og
solnedgangstidspunktet på din aktuelle position.
Baggrund: Indstiller baggrundsbilledet.
Dagfremhævelsesfarve: Angiver farven for de valg, der
foretages i dagtilstand.
Natfremhævelsesfarve: Angiver farven for de valg, der
foretages i nattilstand.
Indstilling af enhedstoner
Du kan tilpasse tonerne til meddelelser, taster, advarsler og
alarmer.
1 Vælg Opsætning > Toner.
2 Vælg en tone for hver hørbar type.
Kortindstillinger
Vælg Opsætning > Kort.
Retning: Justerer, hvordan kortet vises på siden. Nord op viser
nord øverst på siden. Spor op viser din aktuelle rejseretning
mod den øverste del af siden. Biltilstand viser bilperspektiv
med rejseretningen øverst.
Vejledningstekst: Angiver, hvornår der skal vises
vejledningstekst på kortet.
Instrumentbræt: Vælger et instrumentbræt, der vises på kortet.
Hvert instrumentbræt viser forskellige oplysninger om din rute
eller din position.
Kortinformation: Aktiverer eller deaktiverer de kort, der er
indlæst på enheden i øjeblikket.
Kortfart: Justerer farten, hvormed kortet tegnes. Hurtig
korttegning dræner batteriet hurtigere.
Avancerede kortindstillinger
Vælg Opsætning > Kort > Avanceret opsætning.
Auto Zoom: Vælger automatisk det zoomniveau, der er optimalt
til brug på kortet. Når Fra er valgt, skal du zoome ind eller ud
manuelt.
Detalje: Angiver mængden af detaljer, der vises på kortet. Når
der vises flere detaljer, kan korttegningen være
langsommere.
Tilpasning af din enhed
Skyggerelief: Viser detaljeret relief på kortet (hvis det findes)
eller slår skyggelægning fra.
Køretøj: Giver dig mulighed for at vælge et positionsikon, der
repræsenterer din position på kortet.
Zoom­niveauer: Indstiller det zoomniveau, som kortelementer
vises med. Kortelementerne bliver ikke vist, når
zoomniveauet er højere end det valgte niveau.
Tekststørrelse: Angiver tekststørrelse for kortelementer.
Indstillinger for spor
Vælg Opsætning > Spor.
Sporlog: Aktiverer og deaktiverer registrering af spor.
Optagemetode: Indstiller en metode til registrering af spor.
Automatisk registrerer sporene med variable mellemrum for
at oprette den optimale gengivelse af dine spor.
Interval: Indstiller et interval for sporlogregistrering. Hyppig
registrering af punkter skaber et mere detaljeret spor, men
det fylder også sporloggen hurtigere.
Automatisk arkivering: Angiver en automatisk
arkiveringsmetode til at administrere dine spor. Sporene
gemmes og slettes automatisk afhængigt af
brugerindstillingen.
Farve: Indstiller farven på sporlinjen på kortet.
Ruteindstillinger
Enheden beregner ruter optimeret til den type af aktivitet, du
laver. De tilgængelige ruteindstillinger varierer baseret på den
valgte aktivitet.
Vælg Opsætning > Ruter.
Aktivitet: Angiver en aktivitet for ruteplanlægning. Enheden
beregner ruter optimeret til den type af aktivitet, du laver.
Ruteskift: Angiver, hvordan enheden skal ruteplanlægge fra ét
punkt på ruten til det næste. Denne indstilling er kun
tilgængelig for visse aktiviteter. Distance leder dig til det
næste punkt på ruten, når du befinder dig inden for den
angivne afstand af dit aktuelle punkt.
Lås på vej: Låser det positionsikon, der repræsenterer din
position på kortet, på den nærmeste vej.
Ændring af måleenhed
Du kan tilpasse måleenhederne for distance og hastighed,
højde, dybde, temperatur og tryk.
1 Vælg Opsætning > Enheder.
2 Vælg en måletype.
3 Vælg en måleenhed for indstillingen.
Tidsindstillinger
Vælg Opsætning > Tid.
Tidsformat: Indstiller enheden til at vise klokkeslættet i 12timers eller 24-timers format.
Tidszone: Indstiller enhedens tidszone. Automatisk indstiller
automatisk tidszonen baseret på din GPS-position.
Indstillinger for positionsformat
BEMÆRK: Du skal kun ændre positionsformatet eller
kortdatum, hvis du anvender et kort eller søkort, der angiver et
andet positionsformat.
Vælg Opsætning > Positionsformat.
Positionsformat: Indstiller positionsformatet for
positionsoplysningerne.
Kortdatum: Indstiller det koordinatsystem, som kortet er
struktureret i.
Enhedsoplysninger
Kortsfære: Viser det koordinatsystem, som enheden bruger.
Standardkoordinatsystemet er WGS 84.
Indstillinger for retning
Du kan tilpasse kompasindstillingerne.
Vælg Opsætning > Retning.
Display: Angiver den type retningsvisning, der skal vises på
kompasset.
Nordreference: Angiver den nordreference, der bruges på
kompasset.
Linjen Go To/pil: Indstiller funktionsmåden for den markør, der
vises på kortet. Retning peger mod din destination. Kurs
(CDI) viser din placering i forhold til den kurslinje, der fører til
destinationen.
Kompas: Skifter automatisk fra et elektronisk kompas til et
GPS-kompas, når du bevæger dig med en højere hastighed i
et bestemt tidsrum.
Kalibrer kompas: Kalibrerer kompasset (Kalibrering af kompas,
side 10).
Indstillinger af højdemåler
Vælg Opsætning > Højdemåler.
Autokalibrering: Kalibrerer automatisk højdemåleren, hver
gang enheden tændes.
Barometertilstand: Indstiller, hvordan enheden måler
barometeroplysninger. Variabel højde lader barometeret
måle ændringer i højden, mens du bevæger dig. Fast højde
antager, at enheden står stille i en fast højde, så
barometertrykket kun ændres pga. vejrforhold.
Trykudvikling: Indstiller, hvordan enheden registrerer trykdata.
Gem altid registrerer alle trykdata, hvilket kan være nyttigt,
når du ser efter trykfronter.
Plottype: Indstiller hvilken type data, der registreres og vises i
plottet. Registrerer højdeændringer over en periode eller en
afstand, registrerer barometertrykket over en periode eller
registrerer trykændringer i omgivelserne over en periode.
Kalibrer højdemåler: Kalibrerer højdemåleren.
Indstillinger for marinekort
Vælg Opsætning > Marine.
Marinekorttilstand: Indstiller hvilken type kort, enheden bruger.
Nautisk viser forskellige kortfunktioner med forskellige farver,
så marine-interessepunkterne bliver lettere at aflæse, og
kortet efterligner tegnemetoden fra papirkort. Fisker (kræver
marinekort) giver en detaljeret visning af bundkonturer og
dybdeforhold og forenkler kortvisningen til optimal brug under
fiskeri.
Udseende: Angiver udseendet af marinenavigationshjælp på
kortet.
Opsætning af marinealarm: Indstiller alarmer til at udløses, når
du overskrider en bestemt driveafstand, mens du ligger for
anker, når du afviger kursen med en bestemt afstand, og når
du sejler ind i farvande med en bestemt dybde.
Enhedsoplysninger
Visning af enhedsoplysninger
Du kan se enheds-id, softwareversion og licensaftale.
Vælg Opsætning > Om.
Support og opdateringer
• Du kan opdatere software og kort til din håndholdte enhed
ved hjælp af Garmin Express™.
13
• Du kan opdatere software til din hundehalsbåndsenhed ved
hjælp af Garmin WebUpdater.
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 60 °C (fra -4 til 140 °F)
Temperatur ved opladning
Fra 0 til 40°C (fra 32 til 104°F)
Support og opdateringer
Langtidsopbevaringstemperaturområde
Fra 0 til 25°C (fra 32 til 77°F)
Trådløs VHF-rækkevidde
Op til 14,5 km (9 mi.)
ANT+ trådløs rækkevide ved lav
effekt
Ca. 3 m (10 fod)
Vandklassificering
IEC 60529 IPX7*
Garmin Express (www.garmin.com/express) giver hurtig adgang
til disse tjenester til Garmin enheder.
• Produktregistrering
• Brugervejledninger
• Softwareopdateringer
• Kort, kortprodukt eller baneopdateringer
Konfigurering af Garmin Express
1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
2 Gå til www.garmin.com/express.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Opdatering af softwaren
Før du kan opdatere softwaren til den håndholdte enhed eller
halsbåndet, skal du tilslutte den håndholdte enhed (Tilslutning af
den håndholdte enhed til en computer, side 16) eller
halsbåndet (Tilslutning af halsbåndet til en computer, side 16)
til computeren.
Du skal opdatere softwaren i den holdholdte enhed og
halsbåndet separat.
BEMÆRK: Opdatering af software sletter ikke nogen af dine
data eller indstillinger.
1 Gå til www.garmin.com/products/webupdater.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på enheden.
Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene
berøringsskærmen, da det kan beskadige skærmen.
Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne og
overfladebehandlingen.
Fastgør beskyttelseshætten omhyggeligt for at undgå, at USBporten bliver beskadiget.
Rengøring af enheden
BEMÆRK
Selv små mængder sved eller fugt kan forårsage korrosion i de
elektriske kontakter, når de tilsluttes en oplader. Korrosion kan
forhindre opladning og dataoverførsel.
1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild
rengøringsmiddelopløsning.
2 Tør den af.
Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt.
Rengøring af berøringsskærmen
1 Brug en blød, ren og fnugfri klud.
2 Hvis det er nødvendigt, kan du fugte kluden let med vand.
3 Hvis du bruger en fugtig klud, skal du slukke enheden og
afbryde strømforbindelsen.
4 Tør skærmen forsigtigt af med kluden.
Specifikationer
Alpha 100 Specifikationer på håndholdt enhed
Batteritype
Genopladeligt, udskifteligt litiumion
Batterilevetid
Op til 20 timer
14
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 m i op til
30 min. Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com
/waterrating.
T5 hundehalsbåndsenhed, specifikationer
Batteritype
Internt, genopladeligt litiumionbatteri
Batterilevetid
Fra 20 til 40 timer
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 60° C (fra -4 til 140° F)
Temperatur ved opladning
Fra 0° til 40°C (fra 32° til 104°F)
ANT trådløs rækkevidde
Op til 10 m (32,8 fod)
VHF radiorækkevidde
Op til 14,48 km (9 miles)
Vandklassificering
1 ATM*
®
*Enheden tåler tryk svarende til en dybde på 10 m. Du kan finde
flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.
T5 mini hundehalsbåndsenhed – Specifikationer
Batteritype
Genopladeligt, udskifteligt litiumion
Batterilevetid
Op til 16 til 30 timer, typisk brug
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 60° C (fra -4 til 140° F)
Temperatur ved opladning
Fra 5 til 40° C (fra 41 til 104° F)
ANT trådløs rækkevidde
Op til 5 m (16,4 fod)
VHF radiorækkevidde
Op til 6,44 km (4 mi)
Vandklassificering
1 ATM*
*Enheden tåler tryk svarende til en dybde på 10 m. Du kan finde
flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.
Batterioplysninger
ADVARSEL
Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Opbevar enheden
uden for direkte sollys for at undgå risiko for personskade eller
produktskade, der skyldes, at batteriet udsættes for ekstrem
varme.
Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batterierne.
ADVARSEL
Kontakt din lokale genbrugsstation for oplysninger om korrekt
bortskaffelse af batterierne.
Langtidsopbevaring
BEMÆRK
Litiumionbatteriers opladningskapacitet forringes normalt over
tid, men kan blive forringet hurtigere, hvis batterierne udsættes
for høj temperatur. Opbevaring af en fuldt opladet enhed på et
sted med en temperatur uden for det langsigtede
temperaturområde kan reducere batteriets opladningskapacitet
betydeligt.
Hvis du ikke har tænkt dig at bruge den håndholdte enhed i flere
måneder, skal du tage batterierne ud. Gemte data mistes ikke,
når batteriet tages ud.
Hvis du ikke planlægger at bruge halsbåndet i flere måneder,
skal batteriet oplades til ca. 50 %. Enheden skal opbevares på
et køligt, tørt sted med temperaturer omkring det typiske
husholdningsniveau. Oplad batteriet helt efter opbevaring før
brug.
Enhedsoplysninger
Sådan maksimerer du batteriets levetid
Du kan gøre flere ting for at forlænge batterilevetiden i den
håndholdte enhed og halsbåndet.
• Reducer baggrundsbelysningens lysstyrke (Justering af
baggrundsbelysningens lysstyrke, side 15).
• Reducer tiden, før baggrundslyset slukker (Justering af tid til
baggrundslyset slukker, side 15).
• Vælg en længere varighed for den håndholdte enheds
opdateringshastighed (Ændring af opdateringshastigheden
på den håndholdte enhed, side 15).
• Sluk for senderen (Deaktivering af senderen, side 15).
• Brug batterisparetilstand (Aktivering af batterisparetilstanden
på den håndholdte enhed, side 15)
• Reducer korttegningshastigheden (Justering af
korttegningshastigheden, side 15).
• Indstil hundehalsbåndsenheden til redningstilstanden (Sådan
aktiveres redningstilstanden, side 8) for at spare på
halsbåndets batteri.
• Forlæng varigheden af halsbåndets opdateringshastighed
(Ændring af hundehalsbåndsenhedens
opdateringshastighed, side 15) for at spare på halsbåndets
batteri.
Justering af baggrundsbelysningens lysstyrke
Omfattende brug af skærmens baggrundsbelysning reducerer
batteriets levetid væsentligt. Du kan justere lysstyrken for
baggrundsbelysningen for at maksimere batteriets levetid.
BEMÆRK: Lysstyrken for baggrundsbelysningen kan være
begrænset, når batteriet er næsten brugt op.
1 Vælg .
2 Brug skydebjælken til at justere lysstyrken for
baggrundsbelysningen.
Enheden kan føles varm, når indstillingen for
baggrundsbelysningen er høj.
Justering af tid til baggrundslyset slukker
Du kan reducere tiden, før baggrundslyset slukker, for at
maksimere batteriets levetid.
1 Vælg Opsætning > Display > Tid til baggrundslys slukker.
2 Vælg en funktion.
Ændring af hundehalsbåndsenhedens opdateringshastighed
Før du kan ændre halsbåndets opdateringshastighed, skal
halsbåndet være tændt og inden for den håndholdte enheds
rækkevidde.
Du kan vælge en længere varighed for opdateringshastigheden
for at spare på batteriet.
1 Vælg Hundeliste.
2 Vælg en hund.
3 Vælg Vis info > > Skift opdateringshastighed.
Ændring af opdateringshastigheden på den håndholdte
enhed
Du kan vælge en længere varighed for opdateringshastigheden
for at spare på batteriet.
1 Vælg Opsætning > Kontakter > Parringsopsætning >
Opdateringshastighed.
2 Vælg en ny opdateringshastighed.
Aktivering af batterisparetilstanden på den håndholdte
enhed
Du kan bruge batterisparetilstand til at forlænge batteriets
levetid.
Vælg Opsætning > Display > Batterisparetilstand >
Aktiveret.
Enhedsoplysninger
I batterisparetilstand slukker skærmen, når
baggrundsbelysningen går i timeout.
Justering af korttegningshastigheden
Du kan reducere korttegningshastigheden for at spare på
batteriet.
Vælg Opsætning > Kort > Kortfart > Normal.
Aktivering af senderen
Inden du kan tilføje en kontakt eller starte en nødalarm, skal du
sikre dig, at senderen er aktiveret.
BEMÆRK: Ved lave temperaturer kan enheden slukke, hvis du
sender, når batteriet er ved at være brugt op.
Vælg Opsætning > Kontakter > Parringsopsætning >
Sender > Aktiveret.
Deaktivering af senderen
Du kan deaktivere senderen for at spare på batteriet på den
håndholdte enhed, når du ikke kommunikerer med kontakter.
BEMÆRK: Ved lave temperaturer kan enheden slukke, hvis du
sender, når batteriet er ved at være brugt op.
Vælg Opsætning > Kontakter > Parringsopsætning >
Sender > Fra.
Når senderen er slukket, kan du ikke sende din position eller
meddelelser til kontakter.
Spar energi under opladning af enheden
Du kan slukke enhedens display og alle andre funktioner, mens
du oplader.
1 Tilslut enheden til en ekstern strømkilde.
Den resterende batterikapacitet vises.
2 Hold tænd/sluk-knappen nede i 4 til 5 sekunder.
Displayet slukker, og enheden skifter til batterisparetilstand.
3 Oplad enheden helt.
Datahåndtering
Du kan gemme filer på din enhed. Enheden har en port til
hukommelseskort til ekstra datalagring.
BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med Windows 95, 98,
Me, Windows NT og Mac OS 10.3 og tidligere.
®
®
®
Filtyper
Den håndholdte enhed understøtter disse filtyper.
• Filer fra BaseCamp. Gå til www.garmin.com/trip_planning.
• JPEG-fotofiler.
• GPX geocache-filer. Gå til www.geocaching.com/play.
• GPI brugerdefinerede POI filer fra Garmin POI Loader. Gå til
www.garmin.com/products/poiloader.
Installation af et hukommelseskort
ADVARSEL
Brug ikke skarpe genstande til at fjerne batterier, der kan
udskiftes af brugeren.
Du kan installere et microSD hukommelseskort i den håndholdte
enhed til yderligere lagring eller forudindlæste kort.
1 Drej D-ringen mod uret, og træk op i den for at fjerne
dækslet.
2 Tag batteriet ud.
3 Skub kortholderen til venstre, og løft op.
15
Halsbåndet tændes automatisk.
2 Vælg .
3 Åbn BaseCamp.
BaseCamp genkender og overfører halsbåndets interne
sporlog.
Sletning af filer
BEMÆRK
Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke slette
den. Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige systemfiler,
som ikke må slettes.
4
5
6
7
Placer hukommelseskortet 2 med guldkontakterne nedad.
Luk kortholderen.
Skub kortholderen til højre for at låse den.
Sæt batteriet og dækslet på plads igen.
Tilslutning af den håndholdte enhed til en computer
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten,
beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før
opladning eller tilslutning til en pc.
1 Løft vejrhætten À.
1
2
3
4
Åbn drevet eller disken Garmin.
Åbn en mappe eller diskenhed, hvis det er nødvendigt.
Vælg en fil.
Tryk på tasten Slet på tastaturet.
Frakobling af USB­kablet
Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev,
skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde
for at forhindre tab af data. Hvis din enhed er forbundet til din
Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke
nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.
1 Fuldfør en handling:
• På Windows computere skal du vælge Sikker fjernelse af
hardware på proceslinjen og vælge din enhed.
• For Mac computere skal du trække diskikonet til
papirkurven.
2 Tag kablet ud af computeren.
Appendiks
Tilbehør og reservedele
Køb af tilbehør
Gå til http://buy.garmin.com.
2 Sæt det lille stik på USB-kablet i mini-USB-stikket Á på
enheden.
Tilslut
USB-kablets anden ende til en ledig USB-port på
3
computeren.
Din enhed og hukommelseskortet (valgfrit) vises som flytbare
enheder i Denne computer på Windows computere og som
monterede diske på Mac computere.
Tilslutning af halsbåndet til en computer
BEMÆRK
Du kan forebygge korrosion ved at tørre kontakterne på
halsbåndet og det omkringliggende område, før du tilslutter
opladerclipsen.
Du kan tilslutte halsbåndet til computeren til brug med
programmer såsom BaseCamp. Halsbåndet er ikke en
masselagringsenhed.
1 Klik opladerclipsen fast på halsbåndet.
2 Sæt det lille stik på USB-kablet i mini-USB-porten på
opladerclipsens kabel.
3 Sæt den anden ende af USB-kablet i USB-porten på
computeren.
Overførsel af hundespor til BaseCamp
Du kan overføre hundesporene til BaseCamp.
1 Tilslut halsbåndet til computeren (Tilslutning af halsbåndet til
Ekstra kort
Du kan bruge yderligere kort sammen med enheden, f.eks.
BirdsEye satellitbilleder, BlueChart g2 og City Navigator
detaljerede kort. Detaljerede kort kan indeholde ekstra
interessepunkter, som f.eks. restauranter eller marineservice.
Du kan få yderligere oplysninger hos http://buy.garmin.com eller
ved at kontakte din Garmin forhandler.
®
®
ANT+ sensorer
Din enhed kan bruges sammen med trådløse ANT+ sensorer.
Du kan få flere oplysninger om kompatibilitet og ekstra sensorer
på http://buy.garmin.com.
tempe™
tempe er en ANT+ trådløs temperatursensor. Du kan fastgøre
sensoren på en sikker strop eller en løkke, hvor den eksponeres
for den omgivende luft og derfor fungerer som kilde for nøjagtige
temperaturoplysninger. Du skal parre tempe med din enhed for
at få vist temperaturoplysninger fra tempe.
Brug af valgfrit fitnesstilbehør
1 Bring enheden inden for 3 m (10 fod) fra ANT+ tilbehøret.
2 Vælg Opsætning > ANT­sensorer.
3 Vælg Pulssensor, Sensor til cykelkadence eller tempe
sensor.
4 Vælg Aktiveret, Fra eller Søg efter ny.
5 Tilpas datafelterne for at få vist data for puls eller kadence
(Tilpasning af datafelterne, side 12).
en computer, side 16).
16
Appendiks
Tip til parring af ANT+ tilbehør med din Garmin enhed
• Kontroller, at ANT+ tilbehøret er kompatibelt med din Garmin
enhed.
• Før du parrer ANT+ tilbehøret med din Garmin enhed, skal
du flytte dig 10 m (32,9 fod) væk fra andet ANT+ tilbehør.
• Bring Garmin enheden inden for rækkevidden på 3 m (10
fod) for ANT+ tilbehøret.
• Når du har parret første gang, genkender din Garmin enhed
automatisk ANT+ tilbehøret, hver gang det aktiveres. Denne
proces gennemføres automatisk, når du tænder for Garmin
enheden, og den tager kun få sekunder, når tilbehøret er
aktiveret og fungerer korrekt.
• Når parringen er gennemført, modtager din Garmin enhed
kun data fra dit tilbehør, og du kan godt nærme dig andet
tilbehør.
Når du har taget det gamle batteri ud, skal du kontakte din
lokale genbrugsstation for oplysninger om korrekt
genanvendelse af batteriet.
Isætning af det nye batteri
Før du udskifter batteriet, skal du fjerne det gamle batteri
(Sådan fjernes det gamle batteri, side 17). Du skal også have en
lille Phillips-skruetrækker ved hånden. Du skal muligvis bruge en
lille, flad skruetrækker.
1 Du skal isætte det nye batteri i den samme retning som det
gamle batteri.
Stikket À skal vende mod den ende, som er nærmest tænd/
sluk-knappen, og det fremspring Á, hvor ledningerne
tilsluttes til batteriet, skal vende mod siden med kontakterne
til opladerclipsen.
T5 Vejledning til udskiftning af batteri
T5 komponenter
2 Sæt batteridækslet på plads igen.
3 Sæt skruerne tilbage på plads for at fastgøre batteridækslet.
4 Tilslut batteristikket og strømstikket.
Du skal muligvis bruge en flad skruetrækker til at fastgøre
stikkene.
5 Vælg tænd/sluk-knappen for at teste tilslutningerne.
Når batteriet er korrekt tilsluttet udsendes der en tone, og
status-LED'en blinker grønt.
6 Sluk enheden.
7 Kontroller, at den tætningsring, der er placeret indvendigt i
bunddækslet, sidder helt på plads.
8 Sæt bagdækslet tilbage på plads.
9 Sæt de seks skruer tilbage på plads for at fastgøre
bagdækslet.
Når du har isat det nye batteri, skal du oplade halsbåndet helt.
Udskiftning af batteriet i hundehalsbåndsenheden
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Bagdæksel
Tænd/sluk-knap
Batteristik
Batteridæksel
Batteri
Strømstik
Sådan fjernes det gamle batteri
Før du udskifter batteriet, skal du rense enheden for snavs og
vand. Du skal også have en lille Phillips-skruetrækker ved
hånden.
1 Fjern de seks skruer fra bagdækslets ydre kanter.
BEMÆRK: Du skal lade de to indre skruer sidde.
2 Tag bagdækslet af.
3 Frakobl batteristikket og strømstikket.
4 Fjern de skruer, som fastgør batteridækslet.
5 Fjern batteridækslet og batteriet.
Husk batteriets retning. Du skal sætte det nye batteri i på
samme måde.
Appendiks
Før du kan udskifte batteriet, skal du rense enheden for snavs
og vand. Du skal også bruge en lille stjerneskruetrækker og den
sikkerhedsskruetrækker, som medfølger i
batteriudskiftningssættet.
1 Fjern skruerne fra det L-formede dæksel over VHF-antennen.
2 Tag det L-formede dæksel af.
3 Fjern skruerne fra bagdækslets ydre kanter.
4 Tag bagdækslet af.
5 Tag fat i batteritilslutningsledningerne tæt på stikket, og træk
stikket vinkelret i forhold til ledningspladen for at koble
batteristikket fra enheden.
Tag
fat i strømtilslutningsledningerne tæt på stikket, og træk
6
stikket parallelt i forhold til ledningspladen for at koble
strømstikket fra enheden.
7 Fjern skruerne fra batteripladen.
8 Fjern batteripladen.
9 Tag batteriet ud.
Batteriet sidder godt fast. Det kan være nødvendigt at lirke
batteriet ud af bagpladen ved hjælp af en genstand, som ikke
må være skarp og ikke må være af metal.
10 Isæt det nye batteri i det forreste rum med batteriets
etiketside opad og batteriets forkant placeret under
opladerkontaktkanten på enheden.
17
11 Sæt batteripladen på igen, sæt de to skruer i, og stram dem.
12 Kontroller, at tætningen ikke er beskadiget, og at den er helt
på plads i rillen.
13 Tilslut batteristikket og strømstikket til enheden.
Når installationen er foretaget korrekt, smutter stikbenene
nemt på plads i stikportene.
14 Sæt bagpladen på igen, sæt skruerne i, og stram dem for at
fastgøre bagpladen sikkert.
15 Sæt det L-formede dæksel på igen, sæt skruerne i, og stram
dem for at fastgøre den L-formede plade sikkert.
16 Kontroller, at tætningen ikke stikker ud af enheden.
Udskiftning af halsbåndet
Før du udskifter halsbåndet, skal du rense enheden for snavs og
vand (Rengøring af enheden, side 14).
1 Træk halsbåndet ud af GPS-antennen, VHF-antenneguiden
og hundeenheden.
Du skal muligvis hive og trække i halsbåndet for at fjerne det
helt. Du skal muligvis løsne skruerne på GPS-antenneetuiet,
men lad være med at fjerne dem.
2 Før det nye halsbånd gennem hundeenheden, VHFantenneguiden og GPS-antennen.
3 Hvis det er nødvendigt, skal du stramme de skruer, som
fastgør GPS-antenneetuiet.
2 Tag dækslet af.
3 Fjern den skrue Â, som fastgør VHF-antennen til
4
5
6
7
8
bagdækslet.
Træk hele antennen ud af antenneguiden for at fjerne den
gamle antenne.
Før antenneguiden i en løkke rundt om halsbåndet, og før
den nye VHF-antenne gennem guiden.
Dette hjælper med til at pege antennen opad.
Isæt den skrue, som fastgør VHF-antennen til bagdækslet.
Placer dækslet over VHF-antennen.
Isæt de 4 skruer i dækslet, og placer den korte skrue i den
korrekte position.
Udskiftning af sikringen i køretøjets strømkabel
BEMÆRK
Når du skifter sikringen, skal du passe på, at du ikke taber de
små dele, og du skal kontrollere, at de sættes tilbage det
korrekte sted. Bilstrømkablet fungerer kun, hvis det er samlet
korrekt.
Hvis enheden ikke kan oplades i dit køretøj, skal du muligvis
skifte den sikring, der findes i spidsen af biladapteren.
1 Drej endestykket À 90 grader mod uret for at låse op.
Udskiftning af VHF­antennen i hundehalsbånden­
heden
BEMÆRK
Sørg for ikke at bøje det bånd, som tilslutter hovedenhedens
hus med GPS-antennen, for meget.
Når dækslet er fjernet, skal du sørge for ikke at berøre
forseglingsmaterialet over for VHF-antennen, da dette kan
beskadige hundehalsbåndsenhedens vandtætte forsegling.
Før du udskifter VHF-antennen, skal du rense enheden for
snavs og vand. Du skal også bruge en lille Phillipsskruetrækker.
1 Fjern de 4 skruer À fra dækslet over VHF-antennen.
BEMÆRK: Du bør notere placeringen af den enkelte korte
skrue Á.
TIP: Du skal muligvis bruge en mønt til at fjerne endestykket.
2 Fjern endestykket, sølvspidsen Á og sikringen Â.
3 Indsæt en ny F-sikring (Fast Blow) med samme strøm, f.eks.
1 A eller 2 A.
4 Placer sølvspidsen i endestykket.
5 Skub endestykket ind, og drej det 90 grader med uret for at
låse det fast på køretøjets strømkabel à igen.
Indstillinger for datafelter
Bane: Retningen fra din startposition til en destination. Banen
kan vises som en planlagt eller indstillet rute. Du skal være i
gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Barometer: Det aktuelle tryk med kalibrering.
Batteriniveau: Den resterende batterilevetid.
Destinations waypoint: Det sidste punkt på ruten til
destinationen. Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.
18
Appendiks
Distance til destination: Den resterende afstand til den
endelige destination. Du skal være i gang med at navigere,
for at disse oplysninger vises.
Distance til næste: Den resterende distance til det næste
retnings- og afstandspunkt på ruten. Du skal være i gang
med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Drej: Vinkelforskellen (i grader) mellem pejlingen til din
destination og din aktuelle kurs. L betyder drej til venstre. R
betyder drej til højre. Du skal være i gang med at navigere,
for at disse oplysninger vises.
ETA ved destination: Det anslåede klokkeslæt på dagen, hvor
du når den endelige destination (justeret efter den lokale tid
på destinationen). Du skal være i gang med at navigere, for
at disse oplysninger vises.
ETA ved næste: Det anslåede klokkeslæt på dagen, hvor du
når det næste waypoint på ruten (justeret efter den lokale tid
ved waypointet). Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.
Fart: Den aktuelle rejsehastighed.
Fart ­ gennemsnit i bevægelse: Den gennemsnitlige hastighed
i bevægelse siden den seneste nulstilling.
Fartgrænse: Den rapporterede fartbegrænsning for vejen. Ikke
tilgængelig på alle kort og i alle områder. Stol altid på
vejskiltene med de faktiske fartbegrænsninger.
Fart ­ maksimum: Den højeste hastighed, der er nået siden den
seneste nulstilling.
Fart ­ samlet gennemsnit: Den gennemsnitlige hastighed i
bevægelse og stoppet siden den seneste nulstilling.
Glidehældning: Hældningen på tilbagelagt vandret distance til
ændringen i lodret distance.
Glidehældning til destination: Den påkrævede glidehældning
for at stige ned fra din aktuelle position til destinationshøjden.
Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger
vises.
GPS­nøjagtighed: Fejlmargenen for din nøjagtige position.
F.eks. er din GPS-position nøjagtig ned til +/- 3,65 m (12 fod).
GPS­signalstyrke: GPS-satellitsignalets styrke.
Højde: Højden over eller under havets overflade for din aktuelle
position.
Højde ­ maksimum: Den største højde, der er nået siden den
seneste nulstilling.
Højde ­ minimum: Den laveste højde, der er nået siden den
seneste nulstilling.
Kadence: Antal omdrejninger for pedalarmen eller antal skridt
pr. minut. Din enhed skal være tilsluttet kadencetilbehør, for
at disse data vises.
Klokkeslæt: Det aktuelle klokkeslæt baseret på din aktuelle
position og dine tidsindstillinger (format, tidszone og
sommertid).
Kursafvigelse: Afveget afstand til venstre eller højre for den
oprindelige rute. Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.
Lodret fart: Stignings- eller nedstigningshastigheden over tid.
Lodret fart til destination: Stignings- eller
nedstigningshastigheden til en forudbestemt højde. Du skal
være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Markør: En pil peger i retning af det næste retnings- og
afstandspunkt eller sving. Du skal være i gang med at
navigere, for at disse oplysninger vises.
Næste waypoint: Det næste punkt på ruten. Du skal være i
gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Nedstigning ­ gennemsnit: Nedstigningens gennemsnitlige
lodrette distance.
Appendiks
Nedstigning ­ maksimum: Den maksimale
nedstigningshastighed i fod pr. minut eller meter pr. minut
siden den seneste nulstilling.
Nedstigning ­ samlet: Den samlede højdenedstigning siden
den seneste nulstilling.
Omgivende tryk: Det ukalibrerede omgivende tryk.
Opstigning ­ gennemsnit: Stigningens gennemsnitlige lodrette
distance siden den seneste nulstilling.
Opstigning ­ maksimum: Den maksimale stigningshastighed i
fod pr. minut eller meter pr. minut siden den seneste
nulstilling.
Opstigning ­ samlet: Den samlede højdestigning siden den
seneste nulstilling.
Position (længde/bredde): Den aktuelle position i længde- og
breddegrad uanset den valgte indstilling for positionsformat.
Position (valgt): Den aktuelle position ved brug af den valgte
indstilling for positionsformat.
Puls: Din puls i hjerteslag pr. minut (bpm). Enheden skal være
sluttet til en kompatibel pulsmåler.
Retning: Retningen fra din aktuelle position til en destination.
Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger
vises.
Retning: Den retning, du bevæger dig i.
Solnedgang: Tidspunktet for solnedgang på din GPS-position.
Solopgang: Tidspunktet for solopgang på din GPS-position.
Tid til destination: Den anslåede resterende tid, inden du når
destination. Du skal være i gang med at navigere, for at disse
oplysninger vises.
Tid til næste: Den anslåede resterende tid, inden du når det
næste retnings- og afstandspunkt på ruten. Du skal være i
gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Til kurs: Den retning, du skal bevæge dig i, for at komme
tilbage til ruten. Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.
Triptæller: En løbende beregning af tilbagelagt distance for alle
ture. Denne måling slettes ikke ved nulstilling af tripdata.
Triptæller: En løbende beregning af den tilbagelagte distance
siden den sidste nulstilling.
Trip tid ­ bevægelse: En løbende beregning af den tid, du har
bevæget dig, siden den seneste nulstilling.
Trip tid ­ stoppet: En løbende beregning af den tid, du ikke har
bevæget dig, siden den seneste nulstilling.
Trip tid ­ total: En løbende beregning af den tid, du har
bevæget dig og ikke bevæget dig, siden den seneste
nulstilling.
VMG (Velocity Made Good): Hastigheden, hvormed du nærmer
dig en destination langs en rute. Du skal være i gang med at
navigere, for at disse oplysninger vises.
19
Indeks
A
advarsler 7
position 6
alarmer
alarmpunkter 11
hund 4
marine 13
position 5
toner 12
ur 11
alarmpunktsalarm 11
almanak 11
ANT+ sensorer 16
parre 17
arealberegning 11
B
baggrundslys 12, 15
bane, markør 10
BaseCamp 5, 12, 15, 16
batteri 14, 17
installere 1
levetid 12
maksimere 8, 12, 15
opbevaring 14
oplade 1, 15
udskifte 17
brugerdata, slette 16
C
computer, tilslutte 16
D
tilføje 2, 3
træning 6
type 4
hundesporing, pause 5
Højde 9, 10
plot 10, 11
højdemåler 13
kalibrere 10
I
ikoner 5
indstillinger 12, 13
J
jagt- og fiskeritider 11
jæger 6
K
kalender 11
kalibrere
højdemåler 10
skærm 12
knapper, træning 6
knapper på skærmen 2
kompas 5, 10
indstillinger 13
kalibrere 10
navigering 10
kontakt 6, 7, 15
ID 7
indstillinger 12
opdateringshastighed 15
tilføje 6, 7
visning på kort 7
kort 8, 9
datafelter 12
indstillinger 12, 13, 15
måle afstande 10
navigation 10
opdatere 13, 14
orientering 10, 12
valgfri 16
zoom 5, 12
rengøre berøringsskærmen 14
rengøring af enheden 14
reservedele 16–18
ruteplanlægning. Se ruter
ruter 8, 9
indstillinger 13
navigering 8
oprette 8
redigere 8
slette 9
vise på kortet 9
S
satellitsignaler 11
opfange 2
Sight 'N Go 10
signallys 7
sigtelinjeradiokommunikation 4
sikring, ændre 18
skærm
indstillinger 12
låse 2
slette, alle brugerdata 16
software
opdatere 13, 14
opdateringer 13
specifikationer 14
spor 3, 9
indstillinger 12, 13
navigering 9
optage 9
stopur 11
strømkabler, udskifte sikringen 18
T
F
låse, skærm 2
fejlfinding 1
filer, overføre 15
flok, markere 7
M
taster 1
tempe 16
temperatur 16
tidsindstillinger 13
tidspunkter for solopgang og solnedgang 11
tilbehør 1, 16, 17
toner 12
TracBack 9
træning
tone 6
vibration 6
tænd/sluk-knap 1, 2
marine, alarmopsætning 13
meddelelser 7
microSD kort. Se hukommelseskort
microSD-kort. Se hukommelseskort
måle afstande 10
måleenheder 13
USB
frakoble 16
lagerenhedstilstand 15
overføre filer 15
stik 1
N
V
data, deling 9
datafelter 12
dele data 9
E
enhed
registrering 1
vedligeholdelse 14
enheds-ID 13
G
L
Garmin Express 14
opdatering af software 13, 14
registrering af enheden 13, 14
geo-hegn 5, 6
GPS 11
indstillinger 12
navigation 5, 10
højdemåler 10
H
O
halsbånd 4
fastgørelse 4
lys 7
oplade 2
udskifte halsbånd 18
udskiftning af batteri 17
VHF-antenne 1, 18
hovedmenu, tilpasse 12
hukommelseskort 1, 15
hund 4
alarmer 4
grundlæggende træning 6
halsbånd 8
ID 3, 4
indstillinger 12
navigere til 5
opdateringshastighed 15
oplysninger 3, 4
spor 3, 16
sporing 5
sporings- og træningskoder 3
statistik 3
20
U
VHF-antenne 1, 18
VIRB fjernbetjening 11
VIRB fjernbetjening 11
opdateringer, software 13, 14
oplade 15
halsbånd 2
håndholdt 1
overføre
filer 15
spor 16
W
P
Z
parre, ANT+ sensorer 17
pejlingsmarkør 10
produktregistrering 1, 13, 14
waypoints 8, 10
gemme 7, 8
projicering 8
redigere 8
slette 8
WAAS 12
zoome, kort 5
R
radiofrekvenser 3
radiokommunikation 4
redningstilstand 8
registrering af enheden 1, 13, 14
registrering af gøen 4
rejseoplysninger
nulstille 11
vise 11
Indeks
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2014 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising