Garmin | PRO 550 Plus | Garmin PRO 550 Plus Príručka používateľa (vo formáte PDF)

Garmin PRO 550 Plus Príručka používateľa (vo formáte PDF)
PRO 550 PLUS
Príručka používateľa
© 2018 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti
Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin.
Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať
akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a doplňujúce informácie o používaní tohto produktu nákdete na stránke www.garmin.com.
Garmin , ANT+ a logo Garmin sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností registrované v USA a v iných krajinách. Garmin Express™, Garmin DriveTrack™a
TT™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.
®
®
Windows je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a v iných krajinách. Mac je ochranná známka spoločnosti Apple Computer Inc. registrovaná v
USA a iných krajinách. Ostatné ochranné známky a obchodné mená sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
®
®
Obsah
Začíname pracovať ........................................................ 1
Nastavenie systému Pro 550 Plus .............................................. 1
Prehľady zariadení ..................................................................... 1
Pro 550 Plus Ovládač ............................................................ 1
Obrazovka ovládača ......................................................... 1
Obojok .................................................................................... 1
Nabíjanie ovládača ..................................................................... 1
Nabíjanie obojka ......................................................................... 2
Zapnutie zariadenia .................................................................... 2
Vypnutie zariadenia ............................................................... 2
Výber jazyka ............................................................................... 2
Vyhľadanie satelitných signálov ................................................. 2
Obojok ........................................................................................ 2
Párovanie obojka s ovládačom .............................................. 2
Výber obojka .......................................................................... 2
Nasadenie obojka na psa ........................................................... 3
Komunikácia s obojkom .............................................................. 3
Trénovanie psa............................................................... 3
Rádiové rušenie .......................................................................... 3
Výber a inštalácia kontaktných bodov ........................................ 3
Odstránenie kontaktných bodov ............................................ 3
Tréningové metódy ..................................................................... 3
Úrovne intenzity ..................................................................... 4
Výber správnej úrovne intenzity ............................................. 4
Zmena úrovne intenzity ..................................................... 4
Funkcie tréningových tlačidiel ..................................................... 4
Uzamknutie a odomknutie tréningových tlačidiel ................... 4
Používanie svetla ........................................................................ 4
Informácie o zariadení................................................... 4
Podpora a aktualizácie ............................................................... 4
Aktualizácie produktov ........................................................... 4
Nastavenie aplikácie Garmin Express .............................. 4
Aktualizácia softvéru obojka .................................................. 4
Starostlivosť o zariadenie ........................................................... 4
Čistenie zariadenia ................................................................ 4
Kalibrácia kompasu na ovládači ................................................. 5
Pro 550 Plus Špecifikácie ovládača ........................................... 5
TT™ 15 Špecifikácie obojka ....................................................... 5
TT 15 Mini Špecifikácie obojka ................................................... 5
Kontrola úrovne nabitia batérie ovládača ................................... 5
Kontrola úrovne nabitia batérie na obojku .................................. 5
Pripojenie ovládača k počítaču ................................................... 5
Pripojenie obojka k počítaču ....................................................... 5
Ako získať ďalšie informácie ....................................................... 6
Príloha............................................................................. 6
Moje zariadenie zobrazuje „Čakajte na obojok“ ......................... 6
Reštartovanie zariadenia ............................................................ 6
ANT+®Pripojenia ........................................................................ 6
Pro 550 Plus Komponenty ovládača .......................................... 6
Výmena batérie ovládača Pro 550 Plus ..................................... 6
TT 15 Pokyny na výmenu batérie ............................................... 6
TT 15 Komponenty ................................................................ 6
Odstránenie starej batérie ...................................................... 7
Inštalovanie novej batérie ...................................................... 7
Výmena batérie obojka TT 15 Mini ............................................. 7
Výmena popruhu obojku ............................................................. 7
Resetovanie ovládača na predvolené nastavenia ...................... 7
Register........................................................................... 9
Obsah
i
Začíname pracovať
VAROVANIE
Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte
v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s
produktom a iné dôležité informácie.
Nastavenie systému Pro 550 Plus
Pred použitím systémuPro 550 Plus, je potrebné nastaviť
zariadenia.
1 Nabite ovládač (Nabíjanie ovládača, strana 1).
2 Nabite obojok (Nabíjanie obojka, strana 2).
3 Zapnite zariadenia (Zapnutie zariadenia, strana 2).
4 Vyberte jazyk (Výber jazyka, strana 2).
5 V prípade potreby spárujte obojok s ovládačom (Párovanie
obojka s ovládačom, strana 2).
6 V prípade potreby kalibrujte kompas na ovládači (Kalibrácia
kompasu na ovládači, strana 5).
Prehľady zariadení
Pro 550 Plus Ovládač
Obojok nemá GPS signál.
POZNÁMKA: ak ovládač stratí komunikáciu s obojkom,
sa objaví.
a
Indikátor ukazujúci na sever.
POZNÁMKA: ak indikátor neukazuje na sever, bude potrebné
kalibrovať ovládač (Kalibrácia kompasu na ovládači,
strana 5).
Úroveň nabitia obojka.
Neznámy stav batérie. Naznačuje, že ovládač nedokáže určiť
stav batérie obojka.
Smer k aktuálne zvolenému obojku.
POZNÁMKA: ak šípka neukazuje presne na spárovaný obojok,
možno bude potrebné kalibrovať ovládač (Kalibrácia kompasu
na ovládači, strana 5).
Vzdialenosť k aktuálne zvolenému obojku.
Zapnutie a vypnutie podsvietenia
• Ak chcete zapnúť alebo vypnúť podsvietenie, stlačte tlačidlo
napájania.
POZNÁMKA: podsvietenie sa po 30 sekundách automaticky
vypne.
Obojok
POZNÁMKA: váš obojok môže vyzerať inak, ako prístroj na
obrázku.
Úroveň intenzity a volič režimu tréningu
Indikátor úrovne nabitia batérie
Tlačidlo tónu
Prepínač na obojku
VHF anténa
Prepínač režimu
GPS anténa
Tréningové tlačidlá
Tlačidlo napájania
Tlačidlo napájania
Kontaktné body
Stavové LED a blikajúce signalizačné LED-y
Obrazovka ovládača
Nabíjanie ovládača
OZNÁMENIE
Korózii zabránite tak, že pred nabíjaním a pripojením k počítaču
dôkladne vysušíte port USB, ochranný kryt a okolie.
Aktuálny výber psa. Označuje obojok, ktorý je aktuálne zvolený
prepínačom.
Ak sa pes hýbe, neobjaví sa žiadna ikona.
Pes sa prestal hýbať.
Začíname pracovať
Pred prvým použitím zariadenia alebo vybitím batérie by ste
mali batériu úplne nabiť (Kontrola úrovne nabitia batérie na
obojku, strana 5). Je normálne, že batéria sa vybije približne
za 1 rok, keď sa zariadenie nepoužíva. Nabitie úplne vybitej
batérie trvá približne dve hodiny.
POZNÁMKA: zariadenie je plne funkčné počas nabíjania pri
použití sieťového adaptéra. Zariadenie sa nenabíja, keď je mimo
rozsahu nabíjacej teploty (Pro 550 Plus Špecifikácie ovládača,
strana 5).
1
1 Zdvihnite viečko proti poveternostným vplyvom
.
2 Stlačením zeleného tlačidla tónu vyberte jazyk.
3 Výber potvrďte stlačením horného tréningového tlačidla.
POZNÁMKA: ak potrebujete zmeniť jazyk po počiatočnom
výbere jazyka, musíte zariadenie resetovať na predvolené
nastavenia (Resetovanie ovládača na predvolené nastavenia,
strana 7).
Vyhľadanie satelitných signálov
2 Menší koniec napájacieho kábla zapojte do portu mini-USB
na zariadení.
3 Druhý koniec napájacieho kábla zapojte do napájacieho
zdroja.
Stavová LED dióda je počas nabíjania zariadenia
neprerušovane červená.
4 Keď sa kontrolka stavu LED rozsvieti nazeleno, odpojte
napájací kábel zo zariadenia.
Nabíjanie obojka
OZNÁMENIE
Aby ste predišli korózii, pred pripojením nabíjacej spony vysušte
kontakty a ich okolie na obojku.
POZNÁMKA: váš obojok môže vyzerať inak, ako prístroj na
obrázku.
Pred prvým použitím zariadenia batériu úplne nabite. Nabitie
úplne vybitej batérie trvá približne päť hodín.
1 Nasuňte nabíjaciu sponu na zariadenie .
2 Menší koniec napájacieho kábla zapojte do portu mini-USB
na kábli nabíjacej spony.
3 Zapojte napájací kábel do zdroja napájania.
Stavová LED dióda je počas nabíjania obojka červená.
4 Keď sa stavová LED dióda rozsvieti nazeleno, vyberte
nabíjaciu sponu z obojka.
Zapnutie zariadenia
• Na ovládači stlačte tlačidlo napájania.
• Na obojku podržte tlačidlo napájania, kým nezačne blikať
stavové LED a obojok pípne.
Vypnutie zariadenia
• Na ovládači podržte vypínač.
• Na obojku držte vypínač, až kým sa stavové LED nerozsvieti
na červeno.
Výber jazyka
POZNÁMKA: táto možnosť nie je dostupná pre všetky modely.
Keď zariadenie prvýkrát zapnete, nastavíte jazyk zariadenia.
1 Na prechádzanie zoznamom dostupných jazykov použite
tréningové tlačidlá.
2
POZNÁMKA: zariadenie je určené len na vonkajšie použitie.
Satelitný príjem vyžaduje nerušenú líniu výhľadu na oblohu. Ak
prístroj používate v interiéri, môže byť ovplyvnená presnosť
GPS.
Obojok a ovládač musia získať satelitný signál skôr, ako obojok
upevníte na psa. Vyhľadávanie satelitných signálov môže trvať
niekoľko minút.
1 Vyjdite na otvorené priestranstvo.
2 Zapnite obe zariadenia (Zapnutie zariadenia, strana 2).
3 Na ovládači prepínačom vyberte spárovaný obojok.
Keď prístroj na obojok získa satelitné signály, stavová LED
dióda blikne dvakrát alebo trikrát zeleným svetlom. Keď ovládač
získal satelitné signály a komunikoval so spárovaným obojkom,
zobrazuje stavové informácie pre obojok (Obrazovka ovládača,
strana 1).
Obojok
S jedným ovládačom môžete použiť až 3 obojkov.
Pred použitím musí byť každý obojok spárovaný s ovládačom.
Počas procesu párovania je každý obojok priradený k inej farbe
na ovládači.
Párovanie obojka s ovládačom
POZNÁMKA: ak sú ovládač a obojok zahrnuté v rovnakom
balení, zariadenia sú už spárované.
1 Zapnite ovládač (Zapnutie zariadenia, strana 2).
2 Prepínačom vyberte farbu.
Obojok bude priradený k tejto farbe.
3 Posuňte volič intenzity na N.
4 Zvoľte zelené tlačidlo tónu.
5 Zvoľte horné tréningové tlačidlo.
6 Podľa pokynov na obrazovke vyberte auto, strom alebo bod
pre typ psa, ktorý nosí obojok.
sa objaví na obrazovke ovládača. Ovládač je pripravený
na párovanie. Párovanie môžete zrušiť stlačením zeleného
tlačidla tónu.
7 Ak je obojok zapnutý, vypnite ho (Vypnutie zariadenia,
strana 2).
Držte
tlačidlo napájania na obojku, kým nevydá dve série
8
pípnutí (približne 2 sekundy) a potom uvoľnite tlačidlo.
Stavová LED dióda bliká rýchlo nazeleno. Teraz môžete
spárovať obojok s ovládačom.
Ovládač vibruje a po úspešnom spárovaní sa na obrazovke
objaví fajka.
TIP: signály GPS musíte získať na obidvoch zariadeniach skôr,
ako sa na ovládači zobrazí stav batérie, vzdialenosti a smer
obojka (Vyhľadanie satelitných signálov, strana 2).
Výber obojka
Predtým, ako budete môcť vybrať a ovládať obojok, musíte ho
spárovať s ovládačom (Párovanie obojka s ovládačom,
strana 2).
Posunutím prepínača na obojku vyberiete farbu priradenú k
obojku.
Tréningové tlačidlá ovládajú obojok priradený k vybranej farbe.
Začíname pracovať
Nasadenie obojka na psa
UPOZORNENIE
Aby sa zabránilo podráždeniu kontaktných bodov, vyberte
obojok najmenej na osem hodín počas každého 24 hodinového
obdobia.
Toto zariadenie nie je určené na použitie u ľudí. Nepokúšajte sa
používať na žiadnej osobe.
Prístroj ani obojok nestriekajte drsnými chemikáliami vrátane,
ale nie výlučne, sprejom na blchy alebo kliešte. Pred
umiestnením goliera na psa sa vždy uistite, že každý sprej, ktorý
sa aplikuje na psa, je úplne suchý. Malé množstvá agresívnych
chemikálií môžu poškodiť plastové komponenty a laminát
obojka.
Aby sa pes správne vycvičil, musí obojok a prístroj správne
sedieť. Ak je obojok príliš voľný alebo nesprávne umiestnený,
korekcie môžu byť nekonzistentné. To môže oddialiť alebo
zabrániť úspešnému tréningu.
1 Prístroj umiestnite na prednú stranu krku psa so stavovou
LED diódou smerujúcou k brade psa a kontaktné body proti
hrdlu.
2 Utiahnite remienok tak, aby tesne priliehal okolo krku psa a
upevnite sponu.
POZNÁMKA: obojok by mal tesne priliehať a nemal by sa
otáčať alebo posúvať na krku psa. Pes musí byť schopný
normálne prehltnúť jedlo a vodu. Mali by ste sledovať
správanie svojho psa, aby ste si overili, že obojok nie je príliš
tesný.
Najlepšie
Dobré
Slabé
Trénovanie psa
Mali by ste hľadať a skúmať tréningové metódy, ktoré sú pre
vás, vášho psa a vaše potreby najvhodnejšie.
Pri správnom použití je tréningový systém Pro 550 Plus
efektívny tréningový nástroj, ktorý pomáha dosiahnuť potenciálu
psa. Využívanie tréningového systému by malo byť súčasťou
celkového tréningového programu.
Rádiové rušenie
Ak sa na vašom ovládači vyskytne rušenie z iného vysielača,
LED dióda bliká nažlto, keď stlačíte tréningové tlačidlo.
TIP: ak často dochádza k rušeniu, môže sa problém vyriešiť
opätovným spárovaním obojka s farbou, ku ktorej je už
priradený. Opätovné párovanie mení frekvenciu používanú
ovládačom na komunikáciu s obojkom.
Výber a inštalácia kontaktných bodov
3 Pritiahnite prístroj, aby sa kontaktné body dostali cez srsť
psa.
POZNÁMKA: kontaktné miesta musia byť v kontakte s kožou
psa, aby boli účinné.
4 Ak je popruh príliš dlhý, odrežte zbytočnú časť, nechajte
aspoň 8 cm (3 palce).
TIP: dierku, ktorá sa používa na pripevnenie spony, môžete
označiť pre budúce použitie.
Komunikácia s obojkom
Medzi ovládačom a obojkom by ste mali udržiavať nerušený
priamy výhľad, aby sa dosiahol najlepší komunikačný signál.
Aby ste dosiahli čo najlepšie podmienky s priamym výhľadom,
presuňte sa do najvyššieho bodu vo vašej oblasti (napríklad na
vrchol kopca).
Trénovanie psa
Pre dosiahnutie najlepších výsledkov vyberte správne kontaktné
body na základe srsti vášho psa.
1 Vyberte správnu dĺžku kontaktného bodu pre typ srsti vášho
psa:
• Pre psov s hrubšou srsťou použite dlhšie kontaktné body.
• Pre psov s kratšou srsťou použite kratšie kontaktné body.
2 Ak je to potrebné, na odstránenie kontaktných bodov použite
priložený kľúč.
3 Kontaktné body zatočte do obojku.
4 Utiahnite priloženým kľúčom, ale nepretiahnite.
Keď položíte obojok na psa, uistite sa, že kontaktné body tesne
priliehajú ku krku.
Odstránenie kontaktných bodov
Ak psa necvičíte pomocou tréningových tlačidiel, odstráňte
kontaktné body.
1 Použite priložený kľúč na odstránenie oboch kontaktných
bodov.
2 Nasaďte viečko na otvory kontaktného bodu.
Tréningové metódy
Krátkodobá stimulácia: pri stlačení tréningového tlačidla sa
aplikuje krátka stimulácia bez ohľadu na to, ako dlho je
tlačidlo stlačené.
Nepretržitá stimulácia: aplikuje stimuláciu na psa po celú
dobu, kým tlačíte tréningové tlačidlo, maximálne však 10
sekúnd. Vaša stimulácia by bežne mala byť kratšia ako 10
sekúnd.
Tón: namiesto stimulácie aktivuje zvukový tón. Tón môže byť
použitý ako pozitívny alebo negatívny tréningový podnet, v
závislosti od vášho tréningového programu.
Vibrácie: aplikuje vibrácie namiesto stimulácie na psa po celú
dobu, kým tlačíte tréningové tlačidlo, maximálne však 10
3
sekúnd. Účinnosť vibrácií sa môže líšiť v závislosti od
temperamentu a skúseností psa.
Úrovne intenzity
SystémPro 550 Plus poskytuje 6 stimulačných úrovní intenzity,
ktoré narastajú postupne od 1 do 6. V rámci každej úrovne
intenzity môžete pomocou tréningových tlačidiel zvoliť nízku,
strednú a vysokú stimuláciu (Funkcie tréningových tlačidiel,
strana 4).
Výber správnej úrovne intenzity
1 Nastavte intenzitu na najnižšiu úroveň (Zmena úrovne
intenzity, strana 4).
2 Vyberte tréningové tlačidlo.
3 Sledujte reakciu psa, ako je chvenie hlavy, pohyb krku, alebo
len zmena vo výraze.
Niekedy psy vydajú zvuk kvôli prekvapeniu z elektrickej
stimulácie. Ak pes vydáva zvuk viac ako raz, úroveň intenzity
je príliš vysoká na začatie tréningu.
4 Ak nedôjde k reakcii, zvýšte úroveň intenzity o jednu úroveň,
až kým u psa nezaznamenáte slabú, ale rozpoznateľnú
reakciu na stimuláciu.
Úroveň intenzity, ktorá spôsobuje miernu, ale rozpoznateľnú
reakciu, je základnou úrovňou vášho psa na začatie tréningu s
obojkom. Nemusíte, a ani by ste nemali, aplikovať tento test
výberu intenzity znova.
Potom, čo začnete s tréningom, výkon psa riadi váš výber
intenzity. Ako pes postupuje v tréningu, možno budete musieť
zmeniť úroveň v závislosti od tréningovej situácie.
Zmena úrovne intenzity
Pre každý obojok môžete zvoliť inú úroveň intenzity.
1 Vyberte obojok (Výber obojka, strana 2).
2 Nastavte ovládač na zvýšenie alebo zníženie úrovne
intenzity.
Funkcie tréningových tlačidiel
SystémPro 550 Plus poskytuje niekoľko tréningových režimov, ktoré tréningovým tlačidlám priradia rôzne kombinácie momentálnej
stimulácie, nepretržitej stimulácie a tónu. Tri zvislé písmená vedľa prepínača režimu zodpovedajú funkciám tréningového tlačidla,
zhora nadol.
Tlačidlo
Momentary (Krátkodobý) (M)
Accessory (Prídavný)
(A)
Continuous (Nepretržitý) (C)
Tlačidlo tónu
Tóny
Tóny
Tóny
Horné tréningové tlačidlo
Krátkodobá stimulácia alebo vibrácia
(stredné)
Svetlo zapnuté
Nepretržitá stimulácia alebo vibrácia
(stredné)
Spodné tréningové tlačidlo Krátkodobá stimulácia alebo vibrácia (nízke)
Svetlo vypnuté
Nepretržitá stimulácia alebo vibrácia (nízke)
Obe tréningové tlačidlá
Nevzťahuje sa
Nepretržitá stimulácia alebo vibrácia
(vysoké)
Krátkodobá stimulácia alebo vibrácia
(vysoké)
Uzamknutie a odomknutie tréningových tlačidiel
Tlačidlá môžete uzamknúť a zabrániť tak ich neúmyselnému
stlačeniu.
• Ak chcete tlačidlá zablokovať, otočte ovládač intenzity na N.
• Ak chcete tlačidlá odomknúť, otočte ovládač intenzity na iné
nastavenie.
Používanie svetla
Funkciu svetla na vašom zariadení môžete použiť na overenie
párovania, pomoc pri vyhľadávaní psa a zaistenie bezpečnosti
psa v noci.
1 Vyberte obojok (Výber obojka, strana 2).
2 Posuňte prepínač režimu do polohy A.
3 Na zapnutie svetla vyberte horné tréningové tlačidlo.
4 Na vypnutie svetla vyberte dolné tréningové tlačidlo.
Informácie o zariadení
Podpora a aktualizácie
• Aktualizujte softvér vášho ovládača a mini obojku pomocou
Garmin Express™.
• Aktualizujte softvér pre obojok pomocou Garmin
WebUpdater (len PC).
®
Aktualizácie produktov
Do svojho počítača si nainštalujte aplikáciu Garmin Express
(www.garmin.com/express).
Získate tak jednoduchý prístup k týmto službám pre zariadenia
Garmin:
• Aktualizácie softvéru
• Registrácia produktu
4
Nastavenie aplikácie Garmin Express
1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou USB kábla.
2 Prejdite na stránku garmin.com/express.
3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Aktualizácia softvéru obojka
Skôr ako budete môcť aktualizovať softvér obojka, musíte
pripojiť obojok k počítaču (Pripojenie obojka k počítaču,
strana 5).
POZNÁMKA: len PC. Aktualizáciou softvéru nevymažete žiadne
zo svojich údajov ani nastavení.
1 Prejdite na stránku www.garmin.com/products/poiloader.
2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Starostlivosť o zariadenie
OZNÁMENIE
Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho
dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže
spôsobiť trvalé poškodenie.
Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky, rozpúšťadlá ani
repelenty proti hmyzu, ktoré môžu poškodiť plastové súčasti
a povrchovú úpravu.
Ochranný kryt pevne upevnite, aby ste zabránili poškodeniu
portu USB.
Čistenie zariadenia
1 Zariadenie čistite handričkou navlhčenou roztokom šetrného
čistiaceho prostriedku.
2 Utrite ho dosucha.
Po vyčistení nechajte zariadenie úplne vyschnúť.
Informácie o zariadení
Kalibrácia kompasu na ovládači
Zariadenie disponuje 3-osovým elektronickým kompasom.
Kompas možno bude potrebné kalibrovať po použití ovládača vo
vozidle, vystavení ovládača magnetu alebo zmene teploty.
OZNÁMENIE
Elektronický kompas kalibrujte vo vonkajšom prostredí. Ak
chcete zlepšiť presnosť kurzu, nestojte v blízkosti objektov
vplývajúcich na magnetické polia, ako sú napríklad vozidlá,
budovy či elektrické vedenie.
1
2
3
4
5
Nastavte volič intenzity na N.
Zvoľte tlačidlo tónu.
Zvoľte spodné tréningové tlačidlo.
Nasmerujte zariadenie na sever.
Otáčajte zariadením, ako je zobrazené na obrazovke.
Keď je kalibrácia dokončená, zariadenie vibruje a na
obrazovke zobrazí fajku.
Pro 550 Plus Špecifikácie ovládača
Typ batérie
Nabíjateľná, vymeniteľná lítiumiónová
Životnosť batérie
60 hodín pri bežnom použití
Rozsah prevádzkovej teploty
-20 °C až 60 °C (-4 °F až 140 °F)
Rozsah teploty pri nabíjaní
0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)
Rozsah skladovacej teploty
(menej ako 1 mesiac)
-20 °C až 50 °C (-4 °F až 122 °F)
Rozsah skladovacej teploty
(menej ako 3 mesiace)
-20 °C až 40 °C (-4 °F až 104 °F)
Rozsah skladovacej teploty
(menej ako 1 rok)
-20 °C až 20 °C (-4 °F až 68 °F)
Bezdrôtová frekvencia/protokol
162 MHz @ 31.70 dBm, 2.4 GHz @
6.97 dBm
Odolnosť voči vode
IEC 60529 IPX71
Bezdrôtový dosah
14,5 km (9 mi.)
Bezdrôtové frekvencie/
protokoly
155 MHz @ 32.93 dBm, 2.4 GHz @
1.82 dBm
Odolnosť voči vode
1 ATM3
Kontrola úrovne nabitia batérie ovládača
1 Zapnite ovládač (Zapnutie zariadenia, strana 2).
2 Nastavte volič intenzity na V alebo číslovanú polohu.
3 Stlačte tréningové tlačidlo.
LED indikátor stavu batérie sa rozsvieti. Farba LED diódy
naznačuje úroveň nabitia batérie.
Zelená
Batéria je dobre nabitá.
Žltá
Batériu bude potrebné čoskoro nabiť.
Červená
Úroveň nabitia batérie je veľmi nízka, je potrebné
nabiť ju okamžite.
Blikanie
načerveno
Batéria je vybitá, treba ju nabiť. Zariadenie nebude
fungovať.
Kontrola úrovne nabitia batérie na obojku
1 Ak obojok nie je spárovaný, spárujte obojok s ovládačom
(Párovanie obojka s ovládačom, strana 2).
2 Na ovládači vyberte spárovaný obojok pomocou prepínača.
Úroveň nabitia batérie obojka sa zobrazuje na displeji
ovládača.
Pripojenie ovládača k počítaču
OZNÁMENIE
Korózii zabránite tak, že pred nabíjaním a pripojením k počítaču
dôkladne vysušíte port USB, ochranný kryt a okolie.
1 Zdvihnite viečko proti poveternostným vplyvom
.
TT™ 15 Špecifikácie obojka
Typ batérie
Nabíjateľná, vymeniteľná lítium-iónová
Životnosť batérie
Od 20 do 40 hodín
Životnosť batérie závisí od používaného ovládača.
Rozsah prevádzkovej teploty
-20 °C až 60 °C (-4 °F až 140 °F)
Rozsah teploty pri nabíjaní
0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)
ANT bezdrôtový dosah
až 10 m (32,8 ft.)
Rádiový dosah VHF
až 14,48 km (9 mi.)
Bezdrôtové frekvencie/
protokoly
169 MHz @ 26.84 dBm; 2.4 GHz @
6.16 dBm
Odolnosť voči vode
1 ATM2
®
TT 15 Mini Špecifikácie obojka
Typ batérie
Nabíjateľná, vymeniteľná lítium-iónová
Životnosť batérie
16 hodín až 30 hodín pri bežnom
používaní
Rozsah prevádzkovej teploty
-20 °C až 60 °C (-4 °F až 140 °F)
Rozsah teploty pri nabíjaní
5 °C až 40 °C (41 °F až 104 °F)
ANTbezdrôtový dosah
až 5 m (16,4 ft.)
Rádiový dosah VHF
až 6,44 km (4 mi.)
2 Menší koniec kábla USB zapojte do portu mini-USB
na
zariadení.
3 Druhý koniec kábla USB zapojte do dostupného portu USB
na počítači.
Zariadenie sa zobrazí ako vymeniteľný disk cez Tento
počítač pri počítačoch s operačným systémom Windows
a ako pripojený oddiel pri počítačoch Mac .
®
®
Pripojenie obojka k počítaču
OZNÁMENIE
Aby ste predišli korózii, pred pripojením nabíjacej spony vysušte
kontakty a ich okolie na obojku.
1 Nabíjaciu svorku nasuňte na obojok.
2 Menší koniec kábla USB zapojte do portu mini-USB na kábli
nabíjacej spony.
3 Druhý koniec kábla USB zapojte do portu USB na počítači.
1
2
3
Zariadenie vydrží pôsobenie vody do hĺbky 1 m na max. 30 min. Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com/waterrating.
Zariadenie vydrží tlak, ktorý zodpovedá hĺbke 10 m. Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com/waterrating.
Zariadenie vydrží tlak, ktorý zodpovedá hĺbke 10 m. Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com/waterrating.
Informácie o zariadení
5
Ako získať ďalšie informácie
Výmena batérie ovládača Pro 550 Plus
Viac informácií o tomto výrobku nájdete na internetovej stránke
Garmin.
• Ďalšie príručky, články a aktualizácie softvéru nájdete na
webovej stránke support.garmin.com.
• Informácie o voliteľnom príslušenstve a náhradných dieloch
nájdete na webovej stránke buy.garmin.com alebo vám ich
poskytne predajca produktov značky Garmin.
Pred výmenou batérie odstráňte zo zariadenia všetku špinu,
vodu a nečistoty. Budete potrebovať aj malý krížový skrutkovač
a bezpečnostný skrutkovač, ktorý je súčasťou súpravy na
výmenu batérií.
1 Zo zadnej strany zariadenia odstráňte osem bezpečnostných
skrutiek.
2 Nadvihnite zadnú dosku.
3 Uchopte vodiče konektora batérie blízko konektora a
vytiahnite konektor kolmo na dosku s obvodmi, aby ste
odpojili konektor batérie od prístroja.
Uchopte
vodiče konektora otočného prepínača v blízkosti
4
konektora a vytiahnite konektor kolmo na dosku s obvodmi,
aby ste odpojili konektor otočného prepínača od zariadenia.
5 Odskrutkujte dve skrutky z dosky batérie.
6 Nadvihnite dosku batérie.
7 Zo zadnej dosky vyberte starú batériu, pričom si zapamätajte
orientáciu batérie.
Batéria pevne sedí. Môže byť potrebné vypáčiť batériu zo
zadnej dosky pomocou neostrého nekovového predmetu.
8 Nainštalujte novú batériu do zadnej dosky tak, aby strana so
štítkom smerovala nahor, s rovnakou orientáciou akú mala
stará batéria.
Orientácia batérie je označená graficky vo vnútri zadnej
dosky.
9 Vráťte dosku batérie do pôvodnej polohy.
10 Vráťte a dotiahnite skrutky dosky batérie.
11 S novou batériou pripojte konektor batérie k zariadeniu.
Keď je konektor správne nainštalovaný, zaklapne do portu.
12 Konektor otočného prepínača pripojte k zariadeniu.
Keď je konektor správne nainštalovaný, zaklapne do portu.
Skontrolujte,
či tesnenie nie je poškodené a či je úplne
13
usadené v drážke na prednej polovici zariadenia.
14 Zaistite, aby drôty batérie a otočného prepínača neboli
stlačené, držte zadnú dosku a zariadenie pevne spolu a
vráťte na miesto všetkých osem bezpečnostných skrutiek bez
dotiahnutia.
15 Skontrolujte, či zadná doska a zariadenie sú zarovnané bez
medzier.
16 Skrutky pevne dotiahnite.
17 Skontrolujte, či tesnenie nevyčnieva z prístroja.
Pred použitím zariadenie úplne nabite. V prípade potreby
kalibrujte kompas (Kalibrácia kompasu na ovládači, strana 5).
Príloha
Moje zariadenie zobrazuje „Čakajte na
obojok“
Ak obojok stratí signál GPS alebo nemôže komunikovať s
ovládačom, na obrazovke ovládača sa zobrazí Čakajte na
obojok. Ak táto správa pretrváva, môžete vyskúšať tieto
riešenia.
• Uistite sa, že obojok prijíma satelitné signály (Vyhľadanie
satelitných signálov, strana 2).
• Uistite sa, že ovládač a obojok majú primeranú líniu
viditeľnosti (Komunikácia s obojkom, strana 3).
Reštartovanie zariadenia
Ak prístroj prestane fungovať, môžete ho reštartovať.
Podržte 8 sekúnd stlačené tlačidlo napájania.
Prístroj sa reštartuje a zobrazí verziu softvéru a ESN
ovládača.
ANT+ Pripojenia
®
Ovládač používa ANT+ na zdieľanie polohy psa so Garmin
DriveTrack™zariadeniami a kompatibilnými outdoorovými
hodinkami. Ovládač môže súčasne vysielať do viacerých
zariadení. Ďalšie informácie o zdieľaní polohy psov s iným
zariadením nájdete v príručke používateľa zariadenia.
POZNÁMKA: ovládač má vždy ANT+aktivované vysielanie.
Pro 550 Plus Komponenty ovládača
TT 15 Pokyny na výmenu batérie
TT 15 Komponenty
Bezpečnostné skrutky
Zadná doska
Batéria
Konektor batérie
Predná doska
Tesnenie
6
Príloha
Zadná doska
Tlačidlo napájania
Kryt batérie
Konektory
Batéria
Odstránenie starej batérie
Pred výmenou batérie odstráňte zo zariadenia všetku špinu,
vodu a nečistoty. Musíte mať aj malý krížový skrutkovač.
1 Odstráňte šesť skrutiek z vonkajších okrajov zadnej dosky.
POZNÁMKA: nechajte dve vnútorné skrutky na mieste.
2 Odstráňte zadnú dosku.
3 Odpojte konektor batérie a napájací konektor.
4 Odstráňte skrutky, ktoré upevňujú kryt batérie.
5 Odstráňte kryt batérie a batériu.
Zapamätajte si orientáciu batérie. Novú batériu musíte
nainštalovať rovnakým spôsobom.
Po odstránení starej batérie sa obráťte na miestne oddelenie pre
likvidáciu odpadu, aby ste batériu riadne recyklovali.
2
3
4
5
Odstráňte kryt tvaru L.
Odstráňte skrutky z vonkajších okrajov zadnej dosky.
Odstráňte zadnú dosku.
Uchopte vodiče konektora batérie blízko konektora a
vytiahnite konektor kolmo na dosku s obvodmi, aby ste
odpojili konektor batérie od prístroja.
6 Uchopte vodiče napájacieho konektora blízko konektora a
vytiahnite konektor paralelne k doske s obvodmi, aby ste
odpojili napájací konektor od prístroja.
7 Odskrutkujte skrutky z dosky batérie.
8 Odstráňte dosku batérie.
9 Vyberte batériu.
Batéria pevne sedí. Môže byť potrebné vypáčiť batériu zo
zadnej dosky pomocou neostrého nekovového predmetu.
10 Nainštalujte novú batériu do predného krytu tak, aby strana
batérie so štítkom smerovala nahor a predná hrana batérie
bola umiestnená pod nabíjacou kontaktnou lištou prístroja.
11 Vráťte späť dosku batérie a dve skrutky a utiahnite ich.
Inštalovanie novej batérie
Pred výmenou batérie je potrebné odstrániť starú batériu
(Odstránenie starej batérie, strana 7). Budete potrebovať aj malý
krížový skrutkovač. Budete potrebovať aj malý plochý
skrutkovač.
1 Nainštalujte novú batériu s rovnakou orientáciou akú mala
stará batéria.
Konektor by mal smerovať ku koncu, ktorý je najbližšie k
vypínaču, a hrot , kde sa káble pripájajú k batérii, musí
smerovať k boku s kontaktmi nabíjacej svorky.
12 Overte, či tesnenie nie je poškodené a či je pevne usadené v
drážke.
13 Konektor batérie a napájací konektor pripojte k zariadeniu.
2 Znovu založte kryt batérie.
3 Zaskrutkujte skrutky, ktoré upevňujú kryt batérie.
4 Pripojte konektor batérie a napájací konektor.
Na zaistenie konektorov môže byť potrebné použiť plochý
skrutkovač.
5 Výberom tlačidla napájania otestujete pripojenia.
Po správnom pripojení sa ozve tón a stavová LED dióda bliká
nazeleno.
6 Vypnite zariadenie.
7 Skontrolujte, či je tesnenie umiestnené vo vnútri spodného
krytu úplne na mieste.
8 Nasaďte zadnú dosku.
9 Zaskrutkujte šesť skrutiek, ktoré upevňujú zadnú dosku.
Po nainštalovaní novej batérie úplne nabite obojok.
Výmena batérie obojka TT 15 Mini
Pred výmenou batérie odstráňte z prístroja všetku špinu, vodu a
nečistoty. Budete potrebovať aj malý krížový skrutkovač a
bezpečnostný skrutkovač, ktorý je súčasťou súpravy na výmenu
batérií.
1 Odskrutkujte skrutky z krytu tvaru L nad anténou VHF.
Príloha
Pri správnej inštalácii zástrčky konektorov zapadnú do
portov.
14 Vráťte na miesto zadnú dosku a skrutky a utiahnite ich, aby
zaistili zadnú skrutku.
15 Vráťte na miesto kryt tvaru L, skrutky a utiahnite ich, aby
zaistili kryt tvaru L.
16 Skontrolujte, či tesnenie nevyčnieva z prístroja.
Výmena popruhu obojku
Pred výmenou popruhu obojka odstráňte zo zariadenia všetku
špinu, vodu a nečistoty (Čistenie zariadenia, strana 4).
1 Vytiahnite popruh obojka z antény GPS, vodiča antény a
zariadenia pre psy.
Možno bude potrebné zatlačiť a potiahnuť popruh obojka,
aby ste ho správne odstránili. Možno bude potrebné uvoľniť
skrutku na puzdre antény GPS, ale neodstraňujte ju.
2 Nasaďte nový popruh obojka cez zariadenie pre psy, vodič
antény a GPS anténu.
3 V prípade potreby utiahnite skrutky, ktoré upevňujú puzdro
antény GPS.
Resetovanie ovládača na predvolené
nastavenia
POZNÁMKA: týmto postupom sa z ovládača odstránia všetky
spárované obojky. Po resetovaní ovládača musíte znova
dokončiť proces párovania pre každý obojok.
Ovládač môžete resetovať na predvolený stav.
7
1 Pripojte zariadenie k počítaču (Pripojenie ovládača
k počítaču, strana 5).
Na obrazovke ovládača sa objaví .
2 Posuňte oba prepínače na zariadení do strednej polohy.
3 Posuňte volič intenzity na N.
4 Podržte tlačidlo tónu a spodné tréningové tlačidlo po dobu 5
sekúnd.
Na obrazovke ovládača sa objaví Obnovenie výrobných
nastavení dokon. a zariadenie sa reštartuje.
8
Príloha
Register
A
aktualizácie, softvér 4
ANT+ 6
B
batéria 5
nabíjanie 1
výmena 6, 7
životnosť 5
Č
čistenie zariadenia 4
T
tlačidlá 1
uzamknutie 4
tlačidlo napájania 2
tréning 4
režimy 4
stimulácia 3
tón 3
vibrácie 3
U
ukladanie údajov 5
Z
zariadenie, starostlivosť 4
G
Garmin Express 4
aktualizácia softvéru 4
registrácia zariadenia 4
I
ikony 1
intenzita 4
K
kalibrácia 5
kompas 5
kontaktné, body 3
kontaktné body 3
M
mapy, aktualizácia 4
N
nabíjanie
obojok 2
príručné zariadenie 1
náhradné diely 6, 7
O
obojok 2, 3
kontaktné body 3
nabíjanie 2
nasadenie 3
párovanie 2
svetlo 4
VHF anténa 1
výmena batérie 6, 7
výmena popruhu 7
obrazovka 1
P
párovanie, obojok 2
pes
tréning 3
úrovne intenzity tréningu 4
základy tréningu 3
počítač, pripájanie 5
podsvietenie 1
príslušenstvo 6
prvotné nastavenie 2
R
rádiová komunikácia 3
rádiová komunikácia s priamym výhľadom 3
rádiové, rušenie 3
registrácia produktu 4
registrácia zariadenia 4
resetovať 7
riešenie problémov 6
S
satelitné signály, vyhľadávanie 2
softvér
aktualizácia 4
aktualizácie 4
verzia 6
Š
špecifikácie 5
Register
9
support.garmin.com
Jún 2019
190-02400-10_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising