Garmin | PRO 550 Plus | User manual | Garmin PRO 550 Plus Korisnički priručnik

Garmin PRO 550 Plus Korisnički priručnik
PRO 550 PLUS
Korisnički priručnik
© 2018 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin
pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite
www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.
Garmin , ANT+ i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Garmin Express™, Garmin DriveTrack™ i TT™ trgovački su
znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
®
Windows zaštićen je trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama. Mac zaštitni je znak tvrtke Apple Computer, Inc., registriran u SAD-u i ostalim državama. Ostali
trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju svojim vlasnicima.
®
®
Sadržaj
Početak rada................................................................... 1
Postavljanje sustava Pro 550 Plus ............................................. 1
Pregledi uređaja .......................................................................... 1
Pro 550 Plus Ručni uređaj ..................................................... 1
Zaslon ručnog uređaja ...................................................... 1
Uređaj za ogrlicu za psa ........................................................ 1
Punjenje ručnog uređaja ............................................................. 1
Punjenje ogrlice za psa ............................................................... 2
Uključivanje uređaja .................................................................... 2
Isključivanje uređaja ............................................................... 2
Odabir jezika ............................................................................... 2
Primanje satelitskih signala ........................................................ 2
Uređaj za ogrlicu za psa ............................................................. 2
Uparivanje uređaja za ogrlicu za psa i ručnog uređaja .......... 2
Odabir uređaja za ogrlicu za psa ........................................... 3
Postavljanje ogrlice na psa ......................................................... 3
Komunikacija s ogrlicom ............................................................. 3
Treniranje psa................................................................. 3
Radijske smetnje ........................................................................ 3
Odabir i postavljanje kontaktnih vrhova ...................................... 3
Uklanjanje kontaktnih vrhova ................................................. 3
Metode treniranja ........................................................................ 3
Razine intenziteta .................................................................. 4
Odabir odgovarajućeg intenziteta .......................................... 4
Promjena razine intenziteta ............................................... 4
Funkcije tipki za treniranje .......................................................... 4
Zaključavanje i otključavanje tipki za treniranje ..................... 4
Upotreba svjetla .......................................................................... 4
Informacije o uređaju..................................................... 4
Podrška i nadogradnja ................................................................ 4
Nadogradnja proizvoda .......................................................... 4
Postavljanje aplikacije Garmin Express ............................ 4
Nadogradnja softvera uređaja za ogrlicu za psa ................... 4
Postupanje s uređajem ............................................................... 4
Čišćenje uređaja .................................................................... 5
Kalibracija kompasa na ručnom uređaju .................................... 5
Pro 550 Plus Specifikacije ručnog uređaja ................................. 5
TT™ 15 Specifikacije uređaja za ogrlicu za psa ......................... 5
TT 15 Mini Specifikacije uređaja za ogrlicu za psa ..................... 5
Provjeravanje razine napunjenosti baterije ručnog uređaja ........ 5
Provjeravanje razine napunjenosti baterije uređaja za ogrlicu za
psa .............................................................................................. 5
Povezivanje ručnog uređaja s računalom ................................... 5
Povezivanje ogrlice s računalom ................................................ 6
Dodatne informacije .................................................................... 6
Dodatak........................................................................... 6
Na uređaju se prikazuje poruka "Pricekajte ogrlicu" ................... 6
Ponovno pokretanje uređaja ....................................................... 6
ANT+® povezivanje .................................................................... 6
Dijelovi ručnog uređaja Pro 550 Plus ......................................... 6
Zamjena baterije ručnog uređaja Pro 550 Plus .......................... 6
Upute za zamjenu baterije TT 15 uređaja .................................. 7
TT 15Dijelovi uređaja TT 15 ................................................... 7
Uklanjanje stare baterije ........................................................ 7
Postavljanje nove baterije ...................................................... 7
Zamjena baterije ogrlice za psa TT 15 Mini ................................ 7
Zamjena trake ogrlice ................................................................. 8
Ponovno postavljanje ručnog uređaja na tvorničke postavke ..... 8
Indeks.............................................................................. 9
Sadržaj
i
Početak rada
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
Postavljanje sustava Pro 550 Plus
Da biste mogli upotrebljavati sustav Pro 550 Plus, najprije
morate postaviti uređaje.
1 Napunite ručni uređaj (Punjenje ručnog uređaja,
stranica 1).
2 Napunite uređaj za ogrlicu za psa (Punjenje ogrlice za psa,
stranica 2).
3 Uključite uređaje (Uključivanje uređaja, stranica 2).
4 Odaberite jezik (Odabir jezika, stranica 2).
5 Ako je potrebno, uparite uređaj za ogrlicu za psa i ručni
uređaj (Uparivanje uređaja za ogrlicu za psa i ručnog
uređaja, stranica 2).
6 Ako je potrebno, kalibrirajte kompas na ručnom uređaju
(Kalibracija kompasa na ručnom uređaju, stranica 5).
Pregledi uređaja
Pro 550 Plus Ručni uređaj
Trenutno odabrani pas. Pokazuje koji je uređaj za ogrlicu za psa
trenutno odabran s pomoću prekidača.
Ako se pas kreće, nema ikone.
Pas se ne kreće.
Uređaj za ogrlicu za psa nema GPS signal.
NAPOMENA: Ako se prekine veza između ručnog uređaja i
uređaja za ogrlicu za psa, pojavljuju se ikone
i .
Pokazivač smjera sjevera.
NAPOMENA: Ako pokazivač nije usmjeren prema sjeveru,
potrebno je kalibrirati ručni uređaj (Kalibracija kompasa na
ručnom uređaju, stranica 5).
Razina baterije uređaja za ogrlicu za psa.
Status baterije nije poznat. Pokazuje da ručni uređaj ne može
utvrditi status baterije uređaja za ogrlicu za psa.
Smjer prema trenutno odabranom uređaju za ogrlicu za psa.
NAPOMENA: Ako strelice ne pokazuje točan smjer prema
uparenim uređajima za ogrlicu za psa, potrebno je kalibrirati
ručni uređaj (Kalibracija kompasa na ručnom uređaju,
stranica 5).
Udaljenost do trenutno odabranog uređaja za ogrlicu za psa.
Uključivanje i isključivanje pozadinskog osvjetljenja
• Za uključivanje ili isključivanje pozadinskog osvjetljenja,
pritisnite tipku napajanja.
NAPOMENA: Pozadinsko će se osvjetljenje automatski
isključiti nakon 30 sekundi.
Uređaj za ogrlicu za psa
NAPOMENA: Vaš uređaj za ogrlicu za psa može izgledati
drugačije od uređaja na slici.
Kotačić za odabir razine intenziteta i načina treniranja
Indikator razine napunjenosti baterije
Tonska tipka
Prekidač za odabir uređaja za ogrlicu za psa
Prekidač na odabir načina rada
Tipke za treniranje
Tipka napajanja
VHF antena
GPS antena
Tipka napajanja
Zaslon ručnog uređaja
Kontaktni vrhovi
LED indikator statusa i bljeskajući LED indikatori
Punjenje ručnog uređaja
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na
računalo temeljito osušite USB priključak, zaštitni poklopac i
okolno područje.
Prije prve upotrebe uređaja ili svaki put kada je razina
napunjenosti baterije niska trebali biste potpuno napuniti bateriju
(Provjeravanje razine napunjenosti baterije uređaja za ogrlicu za
Početak rada
1
psa, stranica 5). Ako se uređaj ne upotrebljava, baterija će se
isprazniti za otprilike godinu dana i to je sasvim normalno.
Punjenje potpuno prazne baterije traje približno 2 sata.
NAPOMENA: Za vrijeme punjenja s pomoću AC adaptera za
napajanje uređaj je potpuno funkcionalan. Uređaj se neće puniti
ako se nalazi izvan odobrenog raspona temperature za punjenje
(Pro 550 Plus Specifikacije ručnog uređaja, stranica 5).
1 Podignite zaštitni poklopac .
Odabir jezika
NAPOMENA: Ova opcija nije dostupna na svim modelima.
Nakon što prvi put uključite uređaj, potrebno je postaviti jezik
uređaja.
1 S pomoću tipki za treniranje krećite se popisom dostupnih
jezika.
2 Pritisnite zelenu tipku za zvuk kako biste odabrali jezik.
3 Pritisnite tipku za treniranje na vrhu kako biste potvrdili
odabir.
NAPOMENA: Ako nakon početnog odabira jezike trebate
promijeniti jezik, uređaj je potrebno vratiti na tvornički zadane
vrijednosti (Ponovno postavljanje ručnog uređaja na tvorničke
postavke, stranica 8).
Primanje satelitskih signala
2 Priključite manji kraj kabela za napajanje u mini-USB
priključak
na uređaju.
3 Drugi kraj kabela za napajanje ukopčajte u izvor napajanja.
LED indikator statusa svijetli crveno tijekom punjenja uređaja.
4 Nakon što LED indikator statusa započne svijetlili zelenom
bojom, iskopčajte kabel iz uređaja.
Punjenje ogrlice za psa
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju metalnih spojeva, prije priključivanja
spojnice za punjenje potpuno osušite kontakte na ogrlici i okolno
područje.
NAPOMENA: Vaša ogrlica za psa može izgledati drugačije od
ogrlice na slici.
Prije prvog korištenja uređaja potpuno napunite bateriju.
Punjenje potpuno prazne baterije traje oko pet sati.
1 Pričvrstite spojnicu za punjenje na uređaj .
NAPOMENA: Ovaj je uređaj namijenjen isključivo za
rekreacijske svrhe. Za prijem satelitskih signala potreban je
nesmetan pogled na nebo. Upotreba uređaja u zatvorenom
prostoru može utjecati na preciznost GPS-a.
I uređaj za ogrlicu za psa i ručni uređaj moraju primiti satelitske
signale prije nego što uređaj za ogrlicu za psa postavite na psa.
Postupak prihvaćanja satelitskih signala može potrajati nekoliko
minuta.
1 Izađite van na otvoreno područje.
2 Uključite oba uređaja (Uključivanje uređaja, stranica 2).
3 Na ručnom uređaju s pomoću prekidača odaberite uparenu
ogrlicu.
Nakon što uređaj za ogrlicu za psa primi satelitske signale, LED
indikator statusa treperit će u nizovima od dva ili tri treptaja.
Kada ručni uređaj primi satelitske signale i uspostavi
komunikaciju s uparenim uređajem za ogrlicu za psa, na
njegovom će se zaslonu prikazati podaci o statusu uređaja za
ogrlicu za psa (Zaslon ručnog uređaja, stranica 1).
Uređaj za ogrlicu za psa
Jedan ručni uređaj možete upotrebljavati s najviše 3 uređaja za
ogrlicu za psa.
Svaki je uređaj za ogrlicu za psa prije upotrebe potrebno upariti
s ručnim uređajem. Svaki se uređaj za ogrlicu za psa tijekom
uparivanja povezuje s drugom bojom na ručnom uređaju.
Uparivanje uređaja za ogrlicu za psa i ručnog uređaja
2 Priključite manji kraj kabela za napajanje u mini-USB
priključak na kabelu napajanja s čeljustima.
3 Priključite kabel za napajanje u strujnu utičnicu.
LED indikator statusa svijetli crveno tijekom punjenja ogrlice.
4 Nakon što LED indikator statusa započne svijetlili zelenom
bojom, skinite spojnicu za punjenje s ogrlice.
Uključivanje uređaja
• Na ručnom uređaju pritisnite tipku napajanja.
• Na uređaju za ogrlicu za psa držite tipku napajanja dok ne
zatrepere LED indikatori i ogrlica ne oglasi zvučni signal.
Isključivanje uređaja
• Na ručnom uređaju držite pritisnutom tipku napajanja.
• Na uređaju za ogrlicu za psa držite tipku napajanja dok LED
indikator statusa ne počne svijetliti crveno.
2
NAPOMENA: Ako su ručni uređaj i uređaj za ogrlicu za psa
isporučeni u istom paketu, veći su upareni.
1 Uključite ručni uređaj (Uključivanje uređaja, stranica 2).
2 S pomoću prekidača odaberite boju.
Uređaj za ogrlicu za psa dodijelit će se toj boji.
3 Kotačić za odabir razine intenziteta postavite u položaj s
oznakom N.
4 Odberite zelenu tonsku tipku.
5 Odaberite gornju tipku za treniranje.
6 Slijedite upute na zaslonu kako biste odabrali automobil,
stablo ili točku za vrstu psa koja nosi ogrlicu.
Na zaslonu ručnog uređaja pojavljuje se ikona
. Ručni je
uređaj spreman za uparivanje. Uparivanje možete prekinuti
pritiskom na zelenu tonsku tipku.
7 Ako je uređaj za ogrlicu za psa uključen, isključite ga
(Isključivanje uređaja, stranica 2).
8 Držite pritisnutom tipku napajanja na uređaju za ogrlicu za
psa dok ne reproducira dvije serije zvučnih signala (otprilike 2
sekunde), a zatim otpustite tipku napajanja.
LED indikator brzo treperi zeleno. Uređaj za ogrlicu za psa
sada možete upariti s ručnim uređajem.
Početak rada
Ako je uparivanje uređaja bilo uspješno, ručni će uređaj
zavibrirati , a na zaslonu će se pojaviti kvačica.
SAVJET: Da bi se na zaslonu ručnog uređaja prikazivali podaci
o statusu baterije uređaja za ogrlicu za psa te o udaljenosti na
kojoj se nalazi i smjeru u kojem se nalazi, na oba uređaja
najprije morate pronaći GPS signal (Primanje satelitskih signala,
stranica 2).
Odabir uređaja za ogrlicu za psa
Da biste mogli odabrati uređaj za ogrlicu za psa i njime
upravljati, najprije ga morate upariti s ručnim uređajem
(Uparivanje uređaja za ogrlicu za psa i ručnog uređaja,
stranica 2).
Pomičite prekidač za odabir uređaja za ogrlicu za psa kako
biste odabrali boju koja označava željeni uređaj za ogrlicu za
psa.
Tipke za treniranje upravljaju uređajem za ogrlicu za psa kojeg
predstavlja odabrana boja.
Komunikacija s ogrlicom
Radi postizanja najboljeg komunikacijskog signala, između
ručnog uređaja i ogrlice za psa ne smije se nalaziti ništa što bi
moglo ometati pravocrtnu komunikaciju. Za postizanje najboljih
uvjeta za pravocrtnu komunikaciju trebate se premjestiti na
najvišu točku u okolini (npr. vrh brda).
Najbolje
Dobro
Loše
Postavljanje ogrlice na psa
OPREZ
Kako biste spriječili iritaciju na mjestu kontaktnih vrhova, ogrlicu
skinite s psa na barem 8 sati unutar 24 sata.
Ogrlica nije namijenjena za upotrebu na ljudima. Nemojte je
pokušati upotrijebiti na bilo kojoj osobi.
Uređaj ili ogrlicu ne prskajte agresivnim kemikalijama, npr.
sprejem protiv buha ili krpelja. Prije postavljanja ogrlice na psa,
sprej protiv buha ili krpelja kojim ste naprskali psa mora se
potpuno osušiti. Agresivne kemikalije i u malim količinama mogu
oštetiti plastične dijelove i laminat na ogrlici.
Da bi ispravljanje ponašanja psa bilo pravilno, ogrlica i uređaj
moraju odgovarati psu. Previše labava ili nepravilno postavljena
ogrlica mogla bi uzrokovati nedosljedno ispravljanje ponašanja.
Time se uspješno treniranje može odgoditi ili spriječiti.
1 Postavite uređaj na prednju stranu vrata psa, pri čemu LED
indikator statusa treba biti okrenut prema bradi psa, a
kontaktni vrhovi moraju biti prislonjeni na vrat.
2 Zategnite ogrlicu tako da se čvrsto priljubi uz vrat psa i
pričvrstite kopču.
NAPOMENA: Ogrlica treba čvrsto prianjati i ne smije se
okretati ili kliziti po vratu psa. Pas mora moći normalno gutati
hranu i vodu. Promotrite psa kako biste provjerili je li ogrlica
presnažno stegnuta.
Treniranje psa
Trebali biste istražiti i ispitati metode treniranja koje najbolje
odgovaraju vama, vašem psu i vašim potrebama.
Ako se pravilno upotrebljava, sustav za treniranje iz serije Pro
550 Plusučinkovit je alat za treniranje koji može pomoći vašem
psu da ostvari svoj puni potencijal. Upotreba sustava za
treniranje trebala bi biti dio cjelovitog programa za treniranje.
Radijske smetnje
Ako na ručnom uređaju dođe do smetnje zbog drugih odašiljača,
kada pritisnete tipku za treniranje, LED indikator treperit će žuto.
SAVJET: Ako se smetnje često pojavljuju, ponovno uparivanje
uređaja za ogrlicu za psa s bojom koja mu je već dodijeljena
može riješiti taj problem. Ponovno uparivanje mijenja frekvenciju
ručni uređaj upotrebljava za komunikaciju s uređajem za ogrlicu
za psa.
Odabir i postavljanje kontaktnih vrhova
Za najbolje rezultate odaberite kontaktne vrhove koji odgovaraju
krznu vašeg psa.
1 Pravilan odabir kontaktnih vrhova ovisno o vrsti krzna psa:
• Za pse s gustim krznom odaberite dulje kontaktne vrhove.
• Za pse s kratkom dlakom odaberite kraće kontaktne
vrhove.
2 Ako je potrebno, s pomoću isporučenog ključa uklonite
kontaktne vrhove.
3 Zakretanjem pričvrstite kontaktne vrhove na ogrlicu.
4 Pritegnite ih s pomoću isporučenog ključa, ali nemojte ih
previše pritegnuti.
Kada ogrlicu stavite na psa, provjerite jesu li kontaktni vrhovi
čvrsto prislonjeni na vrat.
Uklanjanje kontaktnih vrhova
3 Pomaknite uređaj kako biste provukli kontaktne vrhove kroz
krzno psa.
NAPOMENA: Kontaktni vrhovi moraju dodirivati kožu psa
kako bi bili učinkoviti.
Ako
je traka predugačka, odrežite višak i ostavite najmanje
4
8 cm (3 in) slobodne trake.
SAVJET: Rupu koju ste upotrijebili za učvršćivanje kopče
možete označiti za buduću upotrebu.
Treniranje psa
Ako psa ne trenirate s pomoću tipki za treniranje, uklonite
kontaktne vrhove.
1 S pomoću isporučenog ključa uklonite oba kontaktna vrha.
2 U rupice u kojima su se nalazili kontaktni vrhovi stavite
zaštitne poklopce.
Metode treniranja
Povremena stimulacija: Pritisak na tipku za treniranje odašilje
kratku stimulaciju, neovisno o tome koliko dugo tipku držite
pritisnutom.
Kontinuirana stimulacija: Stimulacija se odašilje za vrijeme
cijelog trajanja pritiska na tipku za treniranje, ali najviše 10
3
sekundi. Stimulacije bi u pravilu trebale biti mnogo kraće od
10 sekundi.
Ton: Umjesto stimulacije odašilje se zvučni signal. Ovisno o
vašem programu treniranja, ton može biti nagrada ili kazna.
Vibracija: Umjesto stimulacije, za vrijeme cijelog trajanja pritiska
na tipku za treniranje ogrlica vibrira, ali najviše 10 sekundi.
Učinkovitost vibriranja može se razlikovati ovisno o
temperamentu psa i njegovom iskustvu.
Razine intenziteta
Sustav Pro 550 Plus ima 6 razina intenziteta stimulacije koje se
povećavaju u koracima od 1 do 6. S pomoću tipki za treniranje
na svakoj razini možete odabrati nisku, srednju i visoku
stimulaciju (Funkcije tipki za treniranje, stranica 4).
Odabir odgovarajućeg intenziteta
1 Intenzitet postavite na najnižu razinu (Promjena razine
intenziteta, stranica 4).
2 Odaberite tipku za treniranje.
3 Promatrajte reakcije psa poput trzanja glavom, kretnji vratom
4 Ako nema reakcije, povećajte intenzitet za jednu razinu dok
ne primijetite blagu, ali prepoznatljivu reakciju psa na
stimulaciju.
Razina intenziteta koja uzrokuje blagu, ali prepoznatljivu reakciju
osnovna je razina za početak treniranja s ogrlicom. Ovaj test za
odabir intenziteta nije potrebno ponavljati i to ne biste trebali
učiniti.
Nakon što započnete s treniranjem u odabiru razine intenziteta
vodit će vas ponašanje vašeg psa. Kako pas napreduje s
treniranjem, možda ćete, ovisno o situaciji, morati promijeniti
razinu.
Promjena razine intenziteta
Za svaki uređaj za ogrlicu za psa možete odabrati drugu razinu
intenziteta.
1 Odaberite uređaj za ogrlicu za psa (Odabir uređaja za ogrlicu
za psa, stranica 3).
2 Podesite kotačić kako biste povećali ili smanjili razinu
intenziteta.
ili promjene izraza.
Psi će ponekad glasom pokazati iznenađenje električnom
stimulacijom. Ako se pas oglasi više od jednom, razina
intenziteta je previsoka za početak treniranja.
Funkcije tipki za treniranje
Sustav Pro 550 Plus nudi nekoliko načina treniranja koji tipkama za treniranje dodjeljuju različite kombinacije trenutne stimulacije,
kontinuirane stimulacije i zvuka. Tri okomita slova pored prekidača za odabir načina rada odgovaraju funkcijama tipki za treniranje,
od gornje do donje.
Tipka
Trenutno (M)
Dodatak (A)
Kontinuirano (C)
Tonska tipka
Ton
Ton
Ton
Gornja tipka za treniranje
Trenutna stimulacija ili vibriranje (srednje)
Uključivanje svjetla
Kontinuirana stimulacija ili vibriranje (srednje)
Donja tipka za treniranje
Trenutna stimulacija ili vibriranje (nisko)
Isključivanje svjetla
Kontinuirana stimulacija ili vibriranje (nisko)
Obje tipke za treniranje
Trenutna stimulacija ili vibriranje (visoko)
Nije primjenjivo
Kontinuirana stimulacija ili vibriranje (visoko)
Zaključavanje i otključavanje tipki za treniranje
Tipke za treniranje možete zaključati kako biste spriječili
njihovom slučajno pritiskanje.
• Za zaključavanje tipki kotačić za odabir razine intenziteta
postavite u položaj s oznakom N.
• Za otključavanje tipki kotačić za odabir razine intenziteta
postavite u položaj s nekom drugom oznakom.
Time se omogućuje jednostavan pristup ovim uslugama za
Garmin uređaje:
• Nadogradnja softvera
• Registracija proizvoda
Postavljanje aplikacije Garmin Express
Upotreba svjetla
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Posjetite garmin.com/express.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Svjetlo na uređaju možete upotrijebiti kako biste potvrdili
uparivanje, pronašli svog psa ili osigurali sigurnost psa tijekom
noći.
1 Odaberite uređaj za ogrlicu za psa (Odabir uređaja za ogrlicu
za psa, stranica 3).
2 Prekidač načina rada postavite u položaj s oznakom A.
3 Za uključivanje svjetla odaberite gornju tipku za treniranje.
4 Za isključivanje svjetla odaberite donju tipku za treniranje.
Da biste mogli nadograditi njegov softver, uređaj za ogrlicu za
psa najprije morate povezati s računalom (Povezivanje ogrlice s
računalom, stranica 6).
NAPOMENA: Samo osobna računala. Ažuriranje softvera neće
izbrisati vaše podatke ili postavke.
1 Idite na www.garmin.com/products/webupdater.
2 Slijedite upute na zaslonu.
Informacije o uređaju
Podrška i nadogradnja
• Softver ručnog uređaja i mini uređaja za ogrlicu za psa
možete nadograditi s pomoću aplikacije Garmin Express™.
• Softver uređaja za ogrlicu za psa možete nadograditi s
pomoću programa Garmin WebUpdater (samo osobna
računala).
®
Nadogradnja proizvoda
Na računalu instalirajte Garmin Express (www.garmin.com
/express).
4
Nadogradnja softvera uređaja za ogrlicu za psa
Postupanje s uređajem
OBAVIJEST
Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do
trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli
uzrokovati trajnu štetu.
Izbjegavajte kemijska sredstva za čišćenje, otapala i sredstva za
tjeranje kukaca koja mogu oštetiti plastične komponente i
površine.
Dobro pričvrstite zaštitni poklopac kako biste izbjegli oštećenje
USB priključka.
Informacije o uređaju
Čišćenje uređaja
1 Obrišite uređaj krpom navlaženom blagom otopinom
deterdženta.
2 Brišite ga dok ne bude suh.
Nakon čišćenja ostavite uređaj da se potpuno osuši.
Kalibracija kompasa na ručnom uređaju
Uređaj ima elektronički kompas s 3 osi. Nakon upotrebe ručnog
uređaja u vozilu, izlaganja ručnog uređaja magnetu ili nakon
promjena temperature možda će biti potrebna kalibracija
kompasa.
OBAVIJEST
Elektronički kompas kalibrirajte na otvorenom. Za bolju
preciznost smjera nemojte stajati pored objekata koji utječu na
magnetska polja, kao što su vozila, zgrade ili dalekovodi.
1
2
3
4
5
Kotačić za odabir razine intenziteta postavite u položaj s
oznakom N.
Odaberite tonsku tipku.
Odaberite donju tipku za treniranje.
Usmjerite uređaj prema sjeveru.
Okrećite uređaj kako je prikazano na zaslonu.
Uređaj će zavibrirati po dovršetku kalibracije, a na zaslonu će
se prikazati kvačica.
Pro 550 Plus Specifikacije ručnog uređaja
Vrsta baterije
Zamjenjiva punjiva litij-ionska
Trajanje baterije
60 sati, uobičajena upotreba
Raspon radne temperature
Od -20 ° do 60 °C (od -4 ° do 140 °F)
Raspon temperature za
punjenje
Od 0 ° do 40 °C (od 32 ° do 104 °F)
Raspon temperature za
Od -20 ° do 50 °C (od -4 ° do 122 °F)
skladištenje (do 1 mjeseca)
Raspon temperature za
Od -20 ° do 40 °C (od -4 ° do 104 °F)
skladištenje (do 3 mjeseca)
Raspon temperature za
skladištenje (do godinu
dana)
Od -20 ° do 20 °C (od -4 ° do 68 °F)
Bežična frekvencija /
protokol
162 MHz @ 31.70 dBm, 2.4 GHz @
6.97 dBm
Vodootpornost
IEC 60529 IPX71
Bežični domet
14,5 km (9 mi)
TT™ 15 Specifikacije uređaja za ogrlicu za
psa
Vrsta baterije
Zamjenjiva punjiva litij-ionska
Trajanje baterije
Od 20 do 40 sati
Trajanje baterije ovisi o ručnom uređaju koji
se upotrebljava.
Raspon radne tempera- Od -20 ° do 60 °C (od -4 ° do 140 °F)
ture
Raspon temperature za
punjenje
Od 0 ° do 40 °C (od 32 ° do 104 °F)
ANT bežični domet
Do 10 m (32,8 ft)
Domet VHF radija
Do 14,48 km (9 mi)
®
1
2
3
Bežične frekvencije/
protokoli
169 MHz @ 26.84 dBm; 2.4 GHz @ 6.16
dBm
Vodootpornost
1 ATM2
TT 15 Mini Specifikacije uređaja za ogrlicu za
psa
Vrsta baterije
Zamjenjiva punjiva litij-ionska
Trajanje baterije
Najviše 16 do 30 sati, uobičajeno korištenje
Raspon radne temperature
Od -20 ° do 60 °C (od -4 ° do 140 °F)
Raspon temperature za
punjenje
Od 5 ° do 40 °C (od 41 ° do 104 °F)
ANT bežični domet
Do 5 m (16,4 ft)
Domet VHF radija
Do 6,44 km (4 mi)
Bežične frekvencije/
protokoli
155 MHz @ 32.93 dBm, 2.4 GHz @
1.82 dBm
Vodootpornost
1 ATM3
Provjeravanje razine napunjenosti baterije
ručnog uređaja
1 Uključite ručni uređaj (Uključivanje uređaja, stranica 2).
2 Kotačić za odabir razine intenziteta postavite u položaj s
oznakom V ili u položaj s brojčanom oznakom.
3 Pritisnite tipku za treniranje.
Uključuje se LED indikator baterije. Boja LED indikatora
pokazuje razinu napunjenosti baterije.
Zelena
Razina napunjenosti baterije je zadovoljavajuća.
Žuta
Bateriju će uskoro trebati napuniti.
Crvena
Razina napunjenosti baterije vrlo je niska i bateriju
treba odmah napuniti.
Treperi crveno Baterija je prazna i mora se napuniti. Uređaj neće raditi.
Provjeravanje razine napunjenosti baterije
uređaja za ogrlicu za psa
1 Ako uređaj za ogrlicu za psa nije uparen, uparite ga s ručnim
uređajem (Uparivanje uređaja za ogrlicu za psa i ručnog
uređaja, stranica 2).
2 Na ručnom uređaju s pomoću prekidača odaberite uparenu
ogrlicu.
Razina napunjenosti baterije uređaja za ogrlicu za psa
prikazuje se na zaslonu ručnog uređaja.
Povezivanje ručnog uređaja s računalom
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na
računalo temeljito osušite USB priključak, zaštitni poklopac i
okolno područje.
1 Podignite zaštitni poklopac
.
Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na 30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu
www.garmin.com/waterrating.
Uređaj može izdržati tlak istovjetan onome na dubini od 10 m. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com
/waterrating.
Uređaj može izdržati tlak istovjetan onome na dubini od 10 m. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com
/waterrating.
Informacije o uređaju
5
više uređaja istovremeno. Više informacija o dijeljenju lokacija
pasa s drugim uređajem potražite u korisničkom priručniku tog
uređaja.
NAPOMENA: ANT+ odašiljanje uvijek je omogućeno na ručnom
uređaju.
Dijelovi ručnog uređaja Pro 550 Plus
2 Ukopčajte manji kraj USB kabela u mini-USB priključak
uređaju.
3 Priključite drugi kraj USB kabela u dostupni USB priključak
na računalu.
Uređaj se prikazuje kao prijenosni pogon u opciji Moje
računalo na računalima sa sustavom Windows i kao
instalirana jedinica na računalima sa sustavom Mac .
na
®
®
Povezivanje ogrlice s računalom
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju metalnih spojeva, prije priključivanja
spojnice za punjenje osušite kontakte na ogrlici i okolno
područje.
1 Spojnicu za punjenje postavite na ogrlicu.
2 Priključite manji kraj USB kabela u mini-USB priključak na
kabelu napajanja s čeljustima.
3 Priključite drugi kraj USB kabela u USB priključak na
računalu.
Dodatne informacije
Dodatne informacije o ovom proizvodu potražite na web-mjestu
tvrtke Garmin.
• Dodatne priručnike, članke i nadogradnje softvera potražite
na web-mjestu support.garmin.com.
• Posjetite web-mjesto buy.garmin.com ili se obratite
zastupniku tvrtke Garmin i zatražite informacije o dodatnoj
opremi i zamjenskim dijelovima.
Dodatak
Na uređaju se prikazuje poruka "Pricekajte
ogrlicu"
Ako uređaj za ogrlicu za psa izgubi GPS signale ili ne može
komunicirati s ručnim uređajem, na zaslonu ručnog uređaja
prikazat će se poruka Pricekajte ogrlicu. Ako se poruka nastavi
prikazivati, isprobajte ova rješenja.
• Provjerite je li uređaj za ogrlicu za psa pronašao satelitske
signale (Primanje satelitskih signala, stranica 2).
• Provjerite nalazi li se ručni uređaj u odgovarajućem položaju
u odnosu na uređaj za ogrlicu za psa (Komunikacija s
ogrlicom, stranica 3).
Ponovno pokretanje uređaja
Ako uređaj prestane raditi, možete ga ponovo pokrenuti.
Tipku napajanja držite pritisnutom 8 sekundi.
Uređaj se ponovno pokreće, a na zaslonu se prikazuje verzija
softvera i elektronički serijski broj (ESN) ručnog uređaja.
ANT+ povezivanje
®
Ručni uređaj s pomoću ANT+ tehnologije dijeli lokacije pasa s
Garmin DriveTrack™ uređajima i kompatibilnim satovima za
aktivnosti na otvorenom. Ručni uređaj može slati podatke do
6
Sigurnosni vijci
Stražnja ploča
Baterija
Priključak baterije
Prednja ploča
Brtva
Zamjena baterije ručnog uređaja Pro 550
Plus
S uređaja prije zamjene baterije morate ukloniti svu prljavštinu,
vodu i sitne čestice. Trebat će vam mali križni odvijač i odvijač
za pričvršćivanje priložen u kompletu za zamjenu baterije.
1 Na stražnjoj strani uređaja odvijte osam sigurnosnih vijaka.
2 Podignite stražnju ploču.
3 Kako biste priključak baterije odvojili od uređaja, primite žice
priključka baterije blizu priključka i povucite priključak okomito
na sklopovsku pločicu.
4 Kako biste priključak okretnog prekidača odvojili od uređaja,
primite žice okretnog prekidača blizu priključka i povucite
priključak okomito na sklopovsku pločicu.
5 Uklonite dva vijka s pločice baterije.
6 Podignite pločicu baterije.
7 Upamtite smjer u kojem je postavljena stara baterija koja se
nalazi na stražnjoj ploči, a zatim je izvadite.
Baterija je čvrsto uglavljena. Možda ćete je trebati odvojiti od
stražnje ploče pomoću predmeta koji nije oštar i metalan.
8 Novu bateriju postavite na stražnju ploču tako da je
naljepnica okrenuta prema gore i u istom smjeru u kojem je
bila postavljena stara baterija.
Smjer u kojem treba postaviti bateriju grafički je označen na
unutrašnjoj strani stražnje ploče.
9 Vratite pločicu baterije na njezino mjesto.
10 Vratite i pritegnite vijke pločice baterije.
11 Priključak nove baterije povežite s uređajem.
Ako je dobro postavljen, utikač priključka sjest će na mjesto u
utor.
Dodatak
12 Ponovno ukopčajte priključak okretnog prekidača u uređaj.
Ako je dobro postavljen, utikač priključka sjest će na mjesto u
utor.
13 Provjerite da brtva nije oštećena i da je potpuno sjela u utor
na prednjoj polovici uređaja.
14 Pazeći da ne prikliještite žice baterije i okretnog priključka
čvrsto pritisnite stražnju ploču na uređaj i bez pritezanja
vratite svih osam sigurnosnih vijaka.
15 Provjerite prianja li stražnja ploča čvrsto i pravilno uz uređaj.
16 Ravnomjerno pritegnite vijke.
17 Provjerite da brtva ne viri iz uređaja.
Prije upotrebe potpuno napunite uređaj. Ako je potrebno,
kalibrirajte kompas (Kalibracija kompasa na ručnom uređaju,
stranica 5).
Upute za zamjenu baterije TT 15 uređaja
TT 15Dijelovi uređaja TT 15
Priključak
treba biti okrenut prema strani koja je najbliže
tipki napajanja, a izbočenje
na kojem se žice povezuju s
baterijom treba biti okrenuto prema strani na kojoj se nalaze
kontakti spojnice za punjenje.
2 Vratite poklopac baterije.
3 Vratite vijke kako biste pričvrstili poklopac baterije.
4 Spojite priključak baterije i priključak napajanja.
Za pričvršćivanje priključaka možda će vam trebati plosnati
odvijač.
5 Dodirnite tipku napajanja kako biste provjerili jesu li priključci
dobro spojeni.
Kada su priključci ispravno spojeni, oglašava se zvučni signal
i LED indikator statusa svijetli zeleno.
6 Isključite uređaj.
7 Provjerite je li brtva u donjem poklopcu na svom mjestu.
8 Vratite stražnju ploču.
9 Vratite šest vijaka kako biste pričvrstili stražnju ploču.
Nakon postavljanja nove baterije napunite ogrlicu do kraja.
Zamjena baterije ogrlice za psa TT 15 Mini
Stražnja ploča
Tipka napajanja
Poklopac ležišta baterije
Priključci
Baterija
Uklanjanje stare baterije
S uređaja prije zamjene baterije morate ukloniti svu prljavštinu,
vodu i sitne čestice. Trebat će vam i mali križni odvijač.
1 Skinite šest vijaka s vanjskih rubova stražnje ploče.
NAPOMENA: Dva vijka na unutrašnjem dijelu ploče ostavite
na mjestu.
2 Odvojite stražnju ploču.
3 Odvojite priključak baterije i priključak napajanja.
4 Uklonite vijke koji pričvršćuju poklopac ležišta baterije.
5 Skinite poklopac ležišta baterije i izvadite bateriju.
Zapamtite kako je baterija položena. Novu bateriju morate
postaviti na isti način.
Nakon uklanjanja stare baterije za ispravnu reciklažu baterija
obratite se lokalnoj tvrtki za zbrinjavanje otpada.
S uređaja prije zamjene baterije morate ukloniti svu prljavštinu,
vodu i sitne čestice. Trebat će vam mali križni odvijač i odvijač
za pričvršćivanje priložen u kompletu za zamjenu baterije.
1 Skinite vijke s poklopca u obliku slova "L" iznad VHF antene.
2 Odvojite poklopac u obliku slova "L".
3 Skinite vijke s vanjskih rubova stražnje ploče.
4 Odvojite stražnju ploču.
5 Kako biste priključak baterije odvojili od uređaja, primite žice
priključka baterije blizu priključka i povucite priključak okomito
na sklopovsku pločicu.
6 Kako biste priključak za napajanje odvojili od uređaja, primite
žice priključka za napajanje blizu priključka i povucite
priključak paralelno sa sklopovskom pločicom.
7 Uklonite vijke s pločice baterije.
8 Uklonite pločicu baterije.
9 Izvadite bateriju.
Baterija je čvrsto uglavljena. Možda ćete je trebati odvojiti od
stražnje ploče pomoću predmeta koji nije oštar i metalan.
10 Postavite bateriju u prednji dio kućišta tako da je naljepnicom
okrenuta prema gore, a prednji rub baterije postavljen ispod
stranice s kontaktima za punjenje na uređaju.
11 Vratite pločicu baterije, a zatim ponovo postavite i zategnite
dva vijka.
Postavljanje nove baterije
Prije zamjene baterije morate ukloniti staru bateriju (Uklanjanje
stare baterije, stranica 7). Trebat će vam i mali križni odvijač.
Možda će vam trebati mali plosnati odvijač.
1 Novu bateriju položite onako kako je bila položena stara
baterija.
Dodatak
7
12 Provjerite da brtva nije oštećena i da je potpuno sjela u utor.
13 Spojite priključak baterije i priključak za napajanje na uređaj.
Ako je dobro postavljen, utikači priključka sjest će na mjesto
u utore.
14 Vratite stražnju ploču, a zatim ponovo postavite i zategnite
vijke kako biste pričvrstili stražnju ploču.
15 Vratite poklopac u obliku slova "L", a zatim ponovo postavite i
zategnite vijke kako biste pričvrstili poklopac u obliku slova
"L".
16 Provjerite da brtva ne viri iz uređaja.
Zamjena trake ogrlice
S uređaja prije zamjene trake ogrlice morate ukloniti svu
prljavštinu, vodu i sitne čestice (Čišćenje uređaja, stranica 5).
1 Traku ogrlice izvucite iz GPS antene, vodilice antene i
uređaja za ogrlicu za psa.
Za ispravno uklanjanje trake ogrlice možda ćete je trebati
gurati i povlačiti. Možda će biti potrebno otpustiti vijke na
kućištu GPS antene, ali nemojte ih uklanjati.
2 Provucite novu traku ogrlice kroz uređaj za ogrlicu za psa,
vodilicu antene i GPS antenu.
3 Po potrebi zategnite vijke na kućištu GPS antene.
Ponovno postavljanje ručnog uređaja na
tvorničke postavke
NAPOMENA: Ovim se postupkom svi upareni uređaji za ogrlicu
za psa uklanjaju s vašeg ručnog uređaja. Nakon ponovnog
postavljanja ručnog uređaja morate ponovo dovršiti postupak
uparivanja za svaku ogrlicu.
Ručni uređaj možete vratiti na tvorničke postavke.
1 Povežite uređaj s računalom (Povezivanje ručnog uređaja s
računalom, stranica 5).
Na zaslonu ručnog uređaja pojavljuje se .
Oba
prekidača na uređaju postavite u središnji položaj.
2
3 Kotačić za odabir razine intenziteta postavite u položaj s
oznakom N.
4 Pet sekundi držite pritisnutima tonsku tipku i donju tipku za
treniranje.
Na zaslonu ručnog uređaja pojavljuje se poruka Dovrseno
vrac.tvornickih postavki i uređaj se ponovo pokreće.
8
Dodatak
Indeks
A
ANT+ 6
B
baterija 5
punjenje 1
trajanje 5
zamjena 6, 7
Č
tipke 1
zaključavanje 4
treniranje 4
načini rada 4
stimulacija 3
ton 3
vibracija 3
U
uparivanje, ogrlica 2
uređaj, postupanje 4
uređaj za ogrlicu za psa 2, 3
čišćenje uređaja 5
Z
G
zamjenski dijelovi 7, 8
zaslon 1
Garmin Express 4
nadogradnja softvera 4
registriranje uređaja 4
I
ikone 1
intenzitet 4
odabir 4
promjena 4
K
kalibracija 5
karte, nadogradnja 4
kompas 5
kontakt, točke 3
kontaktni vrhovi 3
N
nadogradnje, softver 4
O
ogrlica 3
kontaktni vrhovi 3
postavljanje 3
punjenje 2
svjetlo 4
uparivanje 2
VHF antena 1
zamjena baterije 7
zamjena trake 8
Oprema 6
P
pas
osnove treniranja 3
razine intenziteta treniranja 4
treniranje 3
početno postavljanje 2
podaci, prijenos 5
ponovno postavljanje 8
pozadinsko osvjetljenje 1
pravocrtna radijska komunikacija 3
punjenje
ogrlica 2
ručni 1
R
računalo, povezivanje 5, 6
radijska komunikacija 3
radio, smetnje 3
registracija proizvoda 4
registriranje uređaja 4
rješavanje problema 6
S
satelitski signali, primanje 2
softver
nadogradnja 4
nadogradnje 4
verzija 6
specifikacije 5
spremanje podataka 5
T
tipka napajanja 2
Indeks
9
support.garmin.com
Lipanj 2019
190-02400-10_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising