Garmin | PRO 550 Plus | User guide | Garmin PRO 550 Plus Podręcznik użytkownika

Garmin PRO 550 Plus Podręcznik użytkownika
PRO 550 PLUS
Podręcznik użytkownika
© 2018 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma
Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek
osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin , ANT+ oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Garmin Express™, Garmin
DriveTrack™ oraz TT™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
®
Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Mac jest znakiem towarowym firmy Apple Computer, Inc.
zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.
®
®
Spis treści
Indeks.............................................................................. 9
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem ............................... 1
Konfigurowanie systemu Pro 550 Plus ....................................... 1
Ogólne informacje o urządzeniu ................................................. 1
Pro 550 PlusUrządzenie podręczne Pro 550 Plus ................. 1
Ekran urządzenia podręcznego ........................................ 1
Obroża z nadajnikiem dla psa ................................................ 1
Ładowanie urządzenia podręcznego .......................................... 1
Ładowanie obroży psa ................................................................ 2
Włączanie urządzenia ................................................................. 2
Wyłączanie urządzenia .......................................................... 2
Wybieranie języka ....................................................................... 2
Odbieranie sygnałów satelitarnych ............................................. 2
Obroża z nadajnikiem dla psa .................................................... 2
Parowanie obroży z nadajnikiem dla psa z urządzeniem
ręcznym ................................................................................. 2
Wybieranie obroży z nadajnikiem dla psa ............................. 3
Zakładanie obroży psu ................................................................ 3
Sposób komunikacji z obrożą ..................................................... 3
Szkolenie psa.................................................................. 3
Zakłócenia radiowe ..................................................................... 3
Wybór i zakładanie styków ......................................................... 3
Wyjmowanie styków ............................................................... 4
Metody szkoleniowe ................................................................... 4
Poziomy intensywności .......................................................... 4
Wybór prawidłowego poziomu intensywności ........................ 4
Zmiana poziomu intensywności ........................................ 4
Funkcje przycisków szkolenia ..................................................... 4
Blokowanie i odblokowywanie przycisków szkolenia ............. 4
Korzystanie ze światła ................................................................ 4
Informacje o urządzeniu................................................ 4
Pomoc techniczna i aktualizacje ................................................. 4
Aktualizacje produktów .......................................................... 4
Konfigurowanie Garmin Express ....................................... 5
Aktualizacja oprogramowania obroży z nadajnikiem dla
psa ......................................................................................... 5
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia ................... 5
Czyszczenie urządzenia ........................................................ 5
Kalibracja kompasu w urządzeniu podręcznym ......................... 5
Pro 550 Plus Dane techniczne urządzenia podręcznego ........... 5
TT™ 15 Dane techniczne obroży elektronicznej ........................ 5
TT 15 Mini Dane techniczne obroży z nadajnikiem dla psa ....... 5
Sprawdzanie poziomu naładowania baterii urządzenia
podręcznego ............................................................................... 5
Sprawdzanie poziomu naładowania baterii obroży z nadajnikiem
dla psa ........................................................................................ 6
Podłączanie urządzenia podręcznego do komputera ................. 6
Podłączanie obroży do komputera ............................................. 6
Źródła dodatkowych informacji ................................................... 6
Załącznik......................................................................... 6
Na ekranie My Device wyświetla się komunikat „Czekaj na
obroze” ........................................................................................6
Ponowne uruchamianie urządzenia ........................................... 6
Połączenia .................................................................................. 6
Elementy urządzenia ręcznego Pro 550 Plus ............................. 6
Wymiana baterii w urządzeniu podręcznym Pro 550 Plus ......... 7
Instrukcja wymiany baterii w urządzeniu TT TT 15 ..................... 7
Elementy urządzenia TT TT 15 .............................................. 7
Wyjmowanie starej baterii ...................................................... 7
Instalowanie nowej baterii ...................................................... 7
Wymiana baterii w obroży z nadajnikiem dla psa TT 15 Mini ..... 8
Wymiana paska obroży .............................................................. 8
Resetowanie urządzenia podręcznego do ustawień
domyślnych ................................................................................. 8
Spis treści
i
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Wybór bieżącego psa. Oznacza aktualnie wybraną za pomocą
przełącznika obrożę z nadajnikiem dla psa.
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Jeśli pies porusza się, żadna ikona nie wyświetla się.
Konfigurowanie systemu Pro 550 Plus
Wskaźnik kierunku północnego.
UWAGA: Jeśli wskaźnik nie wskazuje północy, konieczna może
być kalibracja urządzenia podręcznego (Kalibracja kompasu
w urządzeniu podręcznym, strona 5).
Przed rozpoczęciem korzystania z systemu Pro 550 Plus należy
skonfigurować wszystkie urządzenia.
1 Naładuj urządzenie podręczne (Ładowanie urządzenia
podręcznego, strona 1).
2 Naładuj obrożę z nadajnikiem dla psa (Ładowanie obroży
psa, strona 2).
3 Włącz urządzenia (Włączanie urządzenia, strona 2).
4 Wybierz język (Wybieranie języka, strona 2).
5 W razie potrzeby sparuj obrożę z nadajnikiem dla psa
z urządzeniem ręcznym (Parowanie obroży z nadajnikiem dla
psa z urządzeniem ręcznym, strona 2).
6 W razie potrzeby skalibruj kompas w urządzeniu podręcznym
(Kalibracja kompasu w urządzeniu podręcznym, strona 5).
Ogólne informacje o urządzeniu
Pro 550 PlusUrządzenie podręczne Pro 550 Plus
Pies przestał się poruszać.
Obroża z nadajnikiem dla psa nie odbiera sygnału GPS.
UWAGA: Jeśli urządzenie podręczne utraci łączność z obrożą
z nadajnikiem dla psa, wyświetlą się ikony
i .
Poziom naładowania baterii obroży z nadajnikiem dla psa.
Nieznany stan naładowania baterii. Wskazuje, że urządzenie
podręczne nie może określić stanu naładowania baterii
w obroży z nadajnikiem dla psa.
Kierunek do aktualnie wybranej obroży z nadajnikiem dla psa.
UWAGA: Jeśli strzałka nie wskazuje dokładnie na sparowaną
obrożę z nadajnikiem dla psa, konieczna może być kalibracja
urządzenia podręcznego (Kalibracja kompasu w urządzeniu
podręcznym, strona 5).
Dystans do aktualnie wybranej obroży z nadajnikiem dla psa.
Włączanie i wyłączanie podświetlenia
• Aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie, naciśnij przycisk
zasilania.
UWAGA: Podświetlenie wyłącza się automatycznie po 30
sekundach.
Obroża z nadajnikiem dla psa
UWAGA: Posiadana obroża z nadajnikiem dla psa może
wyglądać nieco inaczej niż zaprezentowane tutaj urządzenie.
Pokrętło poziomu intensywności i trybu szkolenia
Wskaźnik poziomu naładowania baterii
Przycisk stymulacji dźwiękowej
Przełącznik obroży z nadajnikiem dla psa
Przełącznik trybów
Przyciski trybu szkolenia
Przycisk zasilania
Ekran urządzenia podręcznego
Antena VHF
Antena GPS
Przycisk zasilania
Styki
Wskaźnik LED i migające sygnalizatory LED
Ładowanie urządzenia podręcznego
NOTYFIKACJA
Aby zapobiec korozji, należy całkowicie osuszyć port USB,
antenę komunikatów pogodowych i obszary wokół nich przed
rozpoczęciem ładowania lub podłączeniem do komputera.
Należy w pełni naładować baterię przed pierwszym użyciem
urządzenia lub gdy stan jej naładowania jest niski (Sprawdzanie
poziomu naładowania baterii obroży z nadajnikiem dla psa,
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
1
strona 6). Nieużywana bateria rozładuje się samoistnie po
okresie około 1 roku. Jest to normalne zjawisko. Ładowanie
całkowicie rozładowanej baterii trwa około 2 godzin.
UWAGA: Urządzenie jest w pełni funkcjonalne podczas
ładowania przy użyciu zasilacza sieciowego. Urządzenie nie
będzie się ładować, jeśli temperatura otoczenia będzie poza
zakresem temperatury ładowania (Pro 550 Plus Dane
techniczne urządzenia podręcznego, strona 5).
1 Unieś osłonę zabezpieczającą .
2 Podłącz mniejszą wtyczkę przewodu zasilającego do portu
mini-USB
w urządzeniu.
3 Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do źródła
zasilania.
Podczas ładowania urządzenia dioda LED stanu świeci na
czerwono.
4 Gdy dioda LED stanu zacznie świecić na zielono, odłącz
źródło zasilania od urządzenia.
Ładowanie obroży psa
NOTYFIKACJA
Aby zapobiec korozji, należy dokładnie osuszyć styki i obszar
wokół nich przed podłączeniem zaczepu do ładowania.
UWAGA: Posiadana obroża z nadajnikiem dla psa może
wyglądać nieco inaczej niż zaprezentowane tutaj urządzenie.
Przed pierwszym użyciem urządzenia należy w pełni naładować
baterię. Ładowanie całkowicie rozładowanej baterii trwa około 5
godzin.
1 Przymocuj zaczep do ładowania do urządzenia .
Wyłączanie urządzenia
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na urządzeniu
podręcznym.
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na obroży tak długo,
aż dioda LED zmieni kolor na czerwony.
Wybieranie języka
UWAGA: Opcja ta nie dotyczy wszystkich modeli.
Po włączeniu urządzenia po raz pierwszy wyświetli się monit
o wybranie języka urządzenia.
1 Użyj przycisków szkolenia, aby przewijać listę dostępnych
języków.
2 Naciśnij zielony przycisk dźwięku, aby wybrać żądany język.
3 Naciśnij górny przycisk szkolenia, aby potwierdzić wybór.
UWAGA: Jeśli chcesz zmienić język urządzenia po
początkowym wyborze języka, przywróć ustawienia domyślne
urządzenia (Resetowanie urządzenia podręcznego do ustawień
domyślnych, strona 8).
Odbieranie sygnałów satelitarnych
UWAGA: Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku na
zewnątrz. Odbiór sygnału z satelitów wymaga czystego widoku
nieba. Używanie urządzenia w pomieszczeniach może wpłynąć
na dokładność GPS.
Tak obroża elektroniczna, jak i urządzenie podręczne muszą
odebrać sygnały z satelitów przed założeniem obroży psu na
szyję. Odebranie sygnałów z satelitów może potrwać kilka
minut.
1 Wyjdź na zewnątrz, na otwarty teren.
2 Włącz oba urządzenia (Włączanie urządzenia, strona 2).
3 W urządzeniu podręcznym wybierz sparowaną obrożę za
pomocą przełącznika.
Gdy obroża z nadajnikiem dla psa odbierze sygnały satelitarne,
dioda LED zamiga dwa lub trzy razy na zielono. Gdy urządzenie
podręczne odbierze sygnały satelitarne i skomunikuje się ze
sparowaną obrożą z nadajnikiem dla psa, wyświetli informacje
o stanie obroży (Ekran urządzenia podręcznego, strona 1).
Obroża z nadajnikiem dla psa
Z jednym urządzeniem ręcznym może działać maksymalnie 3
obroży z nadajnikiem dla psa.
Przed użyciem każdą obrożę z nadajnikiem dla psa należy
sparować z urządzeniem ręcznym. Podczas parowania
w urządzeniu ręcznym do każdej obroży przypisywany jest inny
kolor.
Parowanie obroży z nadajnikiem dla psa
z urządzeniem ręcznym
2 Podłącz mniejszą wtyczkę przewodu zasilającego do portu
mini-USB kabla z zaczepem do ładowania.
3 Podłącz przewód zasilający do źródła zasilania.
Podczas ładowania dioda LED stanu obroży świeci w sposób
ciągły na czerwono.
4 Gdy dioda LED stanu zacznie świecić w sposób ciągły na
zielono, odłącz zaczep do ładowania od obroży.
Włączanie urządzenia
• Na urządzeniu podręcznym naciśnij przycisk zasilania.
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania obroży tak długo, aż
zamiga jej wskaźnik LED i usłyszysz sygnał dźwiękowy.
2
UWAGA: Jeśli urządzenie podręczne i obroża z nadajnikiem dla
psa znajdowały się w jednym opakowaniu, urządzenia te są już
sparowane.
1 Włącz urządzenie podręczne (Włączanie urządzenia,
strona 2).
2 Wybierz kolor za pomocą przełącznika.
Obroża z nadajnikiem dla psa zostanie przypisana do tego
koloru.
3 Obróć pokrętło regulacji intensywności na pozycję N.
4 Wybierz zielony przycisk dźwięku.
5 Wybierz górny przycisk szkolenia.
6 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby wybrać ustawienie automatyczne, drzewo lub punkt dla
psa noszącego obrożę.
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Na ekranie urządzenia podręcznego wyświetli się ikona
.
Można już sparować urządzenie podręczne. Parowanie
można anulować, naciskając zielony przycisk dźwięku.
7 Jeśli obroża z nadajnikiem dla psa jest włączona, wyłącz ją
(Wyłączanie urządzenia, strona 2).
8 Przytrzymaj przycisk zasilania, aż obroża z nadajnikiem dla
psa wyemituje dwie serie sygnałów dźwiękowych (około 2
sekundy), a następnie puść przycisk zasilania.
Dioda LED stanu miga szybko na zielono. Teraz można
sparować obrożę z nadajnikiem dla psa z urządzeniem
podręcznym.
Po udanym sparowaniu urządzenie podręczne zawibruje, a na
ekranie pojawi się znak potwierdzenia.
PORADA: Aby urządzenie przenośne wyświetlało stan
naładowania baterii obroży, dystans i kierunek, należy uzyskać
sygnały GPS na obu urządzeniach (Odbieranie sygnałów
satelitarnych, strona 2).
Wybieranie obroży z nadajnikiem dla psa
Zanim będzie możliwe wybranie i sterowanie obrożą
z nadajnikiem dla psa, obrożę tę należy sparować
z urządzeniem ręcznym (Parowanie obroży z nadajnikiem dla
psa z urządzeniem ręcznym, strona 2).
Ustaw przełącznik obroży na kolorze przypisanym do
żądanej obroży z nadajnikiem dla psa.
Przyciski szkolenia pozwalają sterować obrożą przypisaną do
wybranego koloru.
Zakładanie obroży psu
PRZESTROGA
Aby zapobiec podrażnieniom w miejscach kontaktu, kołnierz
należy zdjąć przynajmniej na 8 godzin w takcie 24-godzinnego
cyklu.
Urządzenie to nie jest przeznaczone do stosowania przez ludzi
Nie wolno go używać na ludziach.
Nie wolno spryskiwać urządzenia środkami chemicznymi
o silnym działaniu, takimi jak na przykład środki przeciw pchłom
i kleszczom. Po zastosowaniu środka przeciw pchłom
i kleszczom obrożę można założyć dopiero po całkowitym
wyschnięciu sierści psa. Nawet małe ilości takich środków mogą
uszkodzić plastikowe elementy i laminat obroży.
W celu poprawnego korygowania zachowań psa należy
prawidłowo założyć obrożę i urządzenie. Jeśli obroża jest za
luźna lub nieprawidłowo umieszczona, korygowanie zachowań
może być niekonsekwentne. Może to opóźnić lub uniemożliwić
skuteczne szkolenie.
1 Umieść urządzenie w przedniej części szyi psa w taki
sposób, aby wskaźnik LED był skierowany w stronę pyska
psa, a styki przylegały do jego gardła.
2 Zaciśnij pasek, tak aby dokładnie przylegał do szyi psa,
i zapnij klamrę.
UWAGA: Obroża powinna dobrze przylegać i nie powinna
się obracać ani przesuwać na szyi psa. Pies musi być
w stanie swobodnie przełykać pokarm i wodę. Należy
poobserwować zachowanie psa przez jakiś czas, aby
stwierdzić, czy obroża nie jest za ciasna.
3 Poruszaj urządzeniem, aby styki przeszły przez sierść psa.
UWAGA: Aby styki działały, muszą mieć kontakt ze skórą
psa.
4 Jeśli pasek jest za długi, odetnij nadwyżkę, zostawiając
przynajmniej 8 cm (3 cale) zapasu.
PORADA: Można zaznaczyć otwór użyty do zapięcia klamry,
co przyda się w przyszłości.
Sposób komunikacji z obrożą
Najlepszy sygnał komunikacyjny uzyskuje się, gdy na linii
widzenia między urządzeniem ręcznym a obrożą psa nie ma
żadnych przeszkód. W celu uzyskania najlepszych warunków na
linii widzenia należy ustawić się na najwyższym w okolicy
punkcie terenu (np. na szczycie wzniesienia).
Najlepszy
Dobry
Słaby
Szkolenie psa
Właściciel psa powinien zapoznać się z dostępnymi
informacjami o metodach szkolenia i przeanalizować, która
z nich jest najlepiej dopasowana do jego potrzeb i do samego
psa.
Prawidłowo używany system szkoleniowy serii ProPro 550
Plusjest skutecznym narzędziem umożliwiającym wykorzystanie
całego potencjału psa. Omawiany system szkoleniowy powinien
stanowić element kompleksowego programu szkoleniowego.
Zakłócenia radiowe
Jeśli urządzenie podręczne odbiera zakłócenia powodowane
przez inny nadajnik, dioda LED miga na żółto po naciśnięciu
przycisku szkolenia.
PORADA: Jeśli zakłócenia występują często, ponowne
sparowanie obroży elektronicznej z już przypisanym do niej
kolorem może rozwiązać problem. Ponowne parowanie zmienia
częstotliwość używaną przez urządzenie podręczne w celu
komunikacji z obrożą elektroniczną.
Wybór i zakładanie styków
Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy wybrać odpowiednie styki
dostosowane do sierści psa.
Szkolenie psa
3
1 Wybierz długość styków dopasowaną do sierści psa:
Poziomy intensywności
• W przypadku psów o grubszej sierści użyj dłuższych
styków.
• W przypadku psów o krótszej sierści użyj krótszych
styków.
2 W razie potrzeby użyj dostarczonego klucza w celu wyjęcia
styków.
3 Wkręć styki w obrożę.
4 Dokręć je dostarczonym kluczem, ale nie używaj nadmiernej
siły.
Po założeniu obroży na szyję psa sprawdź, czy styki przylegają
do szyi.
System Pro 550 Plus zapewnia 6 poziomów intensywności
stymulacji z przyrostem od 1 do 6. W ramach każdego poziomu
intensywności można wybrać niski, średni lub wysoki poziom
stymulacji za pomocą przycisków szkolenia (Funkcje przycisków
szkolenia, strona 4).
Wyjmowanie styków
Gdy nie szkolisz psa za pomocą przycisków szkolenia, zdejmij
styki.
1 Użyj dostarczonego klucza w celu wyjęcia obu styków.
2 Załóż nakrywkę na otwory styków.
Metody szkoleniowe
Stymulacja chwilowa: Krótka stymulacja po naciśnięciu
przycisku szkolenia, bez względu na długość czasu
naciskania.
Ciągła stymulacja: Stymulacja stosowana przez cały czas
naciskania przycisku szkolenia, maks. przez 10 sekund.
Standardowo stymulacje powinny trwać krócej niż 10 sekund.
Dźwięk: Uruchamia sygnał dźwiękowy zamiast zwykłej
stymulacji. Dźwięk może stanowić pozytywny lub negatywny
bodziec szkoleniowy, w zależności od programu
szkoleniowego.
Wibracje: Zamiast zwykłej stymulacji są stosowane wibracje
przez cały czas naciskania przycisku szkolenia, maks. przez
10 sekund. Skuteczność wibracji zależy od temperamentu
i doświadczenia psa.
Wybór prawidłowego poziomu intensywności
1 Ustaw najniższy poziom stymulacji (Zmiana poziomu
intensywności, strona 4).
2 Wybierz przycisk szkolenia.
3 Obserwuj reakcję psa, np. ruch głową, ruch szyi lub ogólną
zmianę zachowania.
Czasami psy wydają odgłosy z powodu zaskoczenia
stymulacją elektryczną. Jeśli pies wyda odgłos więcej niż raz,
oznacza to, że poziom intensywności jest za wysoki na
rozpoczęcie szkolenia.
4 Jeśli nie ma żadnej reakcji, zwiększaj intensywność o jeden
stopień, aż u psa wystąpi niewielka, ale zauważalna reakcja
na stymulację.
Poziom intensywności powodujący niewielką, ale zauważalną
reakcję to podstawowy poziom do rozpoczęcia szkolenia
z obrożą. Nie trzeba i nie powinno się ponownie przeprowadzać
testu wyboru intensywności.
Po rozpoczęciu szkolenia zachowanie psa będzie miało wpływ
na wybór intensywności. W miarę postępów w szkoleniu,
w zależności od sytuacji może zajść potrzeba zmiany poziomu
intensywności.
Zmiana poziomu intensywności
Można wybrać inny poziom intensywności dla każdej obroży
z nadajnikiem dla psa.
1 Wybierz obrożę z nadajnikiem dla psa (Wybieranie obroży
z nadajnikiem dla psa, strona 3).
2 Wyreguluj pokrętło, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom
intensywności.
Funkcje przycisków szkolenia
System Pro 550 Plus zapewnia kilka trybów szkolenia, w których do przycisków szkolenia można przypisać różne kombinacje
stymulacji chwilowej, stymulacji ciągłej i dźwięku. Trzy pionowe litery obok przełącznika trybu odpowiadają funkcjom przycisków
szkolenia – od góry do dołu.
Przycisk
Chwilowa (M)
Akcesorium (A)
Ciągła (C)
Przycisk stymulacji dźwiękowej
Dźwięk
Dźwięk
Dźwięk
Górny przycisk szkolenia
Stymulacja chwilowa lub wibracje (średni)
Światło włączone
Stymulacja ciągła lub wibracje (średni)
Dolny przycisk szkolenia
Stymulacja chwilowa lub wibracje (niski)
Światło wyłączone
Stymulacja ciągła lub wibracje (niski)
Oba przyciski szkolenia
Stymulacja chwilowa lub wibracje (wysoki)
Nie dotyczy
Stymulacja ciągła lub wibracje (wysoki)
Blokowanie i odblokowywanie przycisków szkolenia
Przyciski szkolenia można zablokować, aby zapobiec ich
przypadkowemu naciśnięciu.
• Aby zablokować przyciski, obróć pokrętło regulacji
intensywności na położenie N.
• Aby odblokować przyciski, obróć pokrętło regulacji
intensywności do dowolnego innego ustawienia.
Informacje o urządzeniu
Pomoc techniczna i aktualizacje
• Oprogramowanie w urządzeniu podręcznym i mini obroży
z nadajnikiem dla psa można aktualizować za pomocą
aplikacji Garmin Express™.
• Oprogramowanie w obroży z nadajnikiem dla psa można
zaktualizować za pomocą aplikacji Garmin WebUpdater
(tylko komputer stacjonarny).
®
Korzystanie ze światła
Funkcja światła w urządzeniu służy do sprawdzania powodzenia
parowania, pomaga zlokalizować psa oraz zapewnia psu
bezpieczeństwo w nocy.
1 Wybierz obrożę z nadajnikiem dla psa (Wybieranie obroży
z nadajnikiem dla psa, strona 3).
2 Ustaw przełącznik trybu na pozycję A.
3 Wybierz górny przycisk szkolenia, aby włączyć światło.
4 Wybierz dolny przycisk szkolenia, aby wyłączyć światło.
4
Aktualizacje produktów
Zainstaluj w komputerze aplikację Garmin Express
(www.garmin.com/express).
Aplikacja umożliwia łatwy dostęp do tych usług w urządzeniach
Garmin:
• Aktualizacje oprogramowania
• Rejestracja produktu
Informacje o urządzeniu
Konfigurowanie Garmin Express
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
2 Odwiedź stronę garmin.com/express.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Aktualizacja oprogramowania obroży z nadajnikiem
dla psa
Pro 550 Plus Dane techniczne urządzenia
podręcznego
Typ baterii
Wymienna bateria litowo-jonowa
wielokrotnego ładowania
Czas działania baterii
60 godzin (standardowe użytkowanie)
Zakres temperatury roboczej
Od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F)
Przed przeprowadzeniem aktualizacji oprogramowania obroży
z nadajnikiem dla psa należy podłączyć ją do komputera
(Podłączanie obroży do komputera, strona 6).
UWAGA: tylko komputer stacjonarny. Aktualizacja
oprogramowania nie spowoduje usunięcia żadnych danych ani
ustawień.
1 Odwiedź stronę www.garmin.com/products/webupdater.
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Zakres temperatury ładowania
Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Częstotliwość/protokół
bezprzewodowy
162 MHz @ 31.70 dBm, 2.4 GHz @
6.97 dBm
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia
Klasa wodoszczelności
IEC 60529 IPX71
Zasięg bezprzewodowy
14,5 km (9 mil)
NOTYFIKACJA
Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których
występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym
uszkodzeniem.
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących,
rozpuszczalników ani środków odstraszających owady,
ponieważ mogą one uszkodzić elementy plastikowe.
Mocno przymocuj antenę komunikatów pogodowych, aby
zapobiec uszkodzeniom portu USB.
TT™ 15 Dane techniczne obroży
elektronicznej
Czyszczenie urządzenia
1 Przetrzyj urządzenie ściereczką zwilżoną łagodnym
roztworem czyszczącym.
2 Wytrzyj do sucha.
Po wyczyszczeniu urządzenie poczekaj, aż zupełnie wyschnie.
Kalibracja kompasu w urządzeniu
podręcznym
Zakres temperatury przechowy- Od -20°C do 50°C (od -4°F do 122°F)
wania (do 1 mies.)
Zakres temperatury przechowy- Od -20°C do 40°C (od -4°F do 104°F)
wania (do 3 mies.)
Zakres temperatury przechowy- Od -20°C do 20°C (od -4°F do 68°F)
wania (do 1 roku)
Typ baterii
Wymienna bateria litowo-jonowa wielokrotnego ładowania
Czas działania baterii
Od 20 do 40 godz.
Czas działania baterii zależy od typu
używanego urządzenia podręcznego.
Zakres temperatury
roboczej
Od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F)
Zakres temperatury
ładowania
Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Zasięg bezprzewodowy
ANT
Do 10 m (32,8 stopy)
Zasięg radia VHF
Do 14,48 km (9 mil)
Częstotliwości/protokoły
bezprzewodowe
169 MHz @ 26.84 dBm; 2.4 GHz @ 6.16
dBm
Klasa wodoszczelności
1 ATM2
®
Urządzenie jest wyposażone w 3-osiowy elektroniczny kompas.
Konieczna może być kalibracja kompasu po użyciu urządzenia
podręcznego w pojeździe, w pobliżu magnesu lub po znaczącej
zmianie temperatury.
TT 15 Mini Dane techniczne obroży
z nadajnikiem dla psa
Typ baterii
Wymienna bateria litowo-jonowa wielokrotnego ładowania
NOTYFIKACJA
Kalibrację kompasu należy przeprowadzić na wolnym powietrzu.
Aby zwiększyć dokładność kierunków, nie należy stawać
w pobliżu obiektów wpływających na pola magnetyczne, np.
pojazdów, budynków czy linii wysokiego napięcia.
Czas działania baterii
Do 16–30 godzin, standardowe użytkowanie
1
2
3
4
5
Zasięg bezprzewodowy ANT Do 5 m (16,4 stopy)
Ustaw pokrętło regulacji intensywności w pozycji N.
Wybierz przycisk dźwięku.
Wybierz dolny przycisk szkolenia.
Skieruj urządzenie na północ.
Obróć urządzenie zgodnie ze wskazaniem na ekranie.
Po zakończeniu kalibracji urządzenie zawibruje, a na ekranie
wyświetli się znak potwierdzenia.
Zakres temperatury roboczej Od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F)
Zakres temperatury
ładowania
Od 5°C do 40°C (od 41°F do 104°F)
Zasięg radia VHF
Do 6,44 km (4 mil)
Częstotliwości/protokoły
bezprzewodowe
155 MHz @ 32.93 dBm, 2.4 GHz @
1.82 dBm
Klasa wodoszczelności
1 ATM3
Sprawdzanie poziomu naładowania baterii
urządzenia podręcznego
1 Włącz urządzenie podręczne (Włączanie urządzenia,
strona 2).
2 Ustaw pokrętło intensywności na pozycję V lub numeryczną.
3 Naciśnij przycisk szkolenia.
1
2
3
Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com/waterrating.
Urządzenie jest odporne na ciśnienie odpowiadające zanurzeniu na głębokość 10 metrów. Więcej informacji można znaleźć
na stronie www.garmin.com/waterrating.
Urządzenie jest odporne na ciśnienie odpowiadające zanurzeniu na głębokość 10 metrów. Więcej informacji można znaleźć
na stronie www.garmin.com/waterrating.
Informacje o urządzeniu
5
Zaświeci się wskaźnik LED naładowania baterii. Kolor diody
LED wskazuje poziom naładowania baterii.
Zielony
Bateria jest naładowana.
Żółty
Należy wkrótce naładować baterię.
Czerwony
Poziom naładowania baterii jest bardzo niski
i należy ją natychmiast naładować.
Miga na czerwono Bateria jest rozładowana i należy ją naładować.
Urządzenie nie będzie działać.
Sprawdzanie poziomu naładowania baterii
obroży z nadajnikiem dla psa
1 Jeśli obroża z nadajnikiem dla psa nie jest sparowana, sparuj
ją z urządzeniem podręcznym (Parowanie obroży
z nadajnikiem dla psa z urządzeniem ręcznym, strona 2).
2 Za pomocą przełącznika w urządzeniu podręcznym wybierz
sparowaną obrożę.
Poziom naładowania baterii obroży z nadajnikiem dla psa jest
wyświetlany na ekranie urządzenia podręcznego.
Podłączanie urządzenia podręcznego do
komputera
NOTYFIKACJA
Aby zapobiec korozji, należy całkowicie osuszyć port USB,
antenę komunikatów pogodowych i obszary wokół nich przed
rozpoczęciem ładowania lub podłączeniem do komputera.
1 Unieś osłonę zabezpieczającą
.
• Odwiedź stronę buy.garmin.com lub skontaktuj się
z dealerem firmy Garmin w celu uzyskania informacji na
temat opcjonalnych akcesoriów i części zamiennych.
Załącznik
Na ekranie My Device wyświetla się
komunikat „Czekaj na obroze”
Jeśli obroża z nadajnikiem dla psa straci sygnał GPS lub nie
może nawiązać połączenia z urządzeniem podręcznym, na
ekranie urządzenia podręcznego pojawi się komunikat Czekaj
na obroze. Jeśli komunikat nie zniknie, można wypróbować
poniższe rozwiązania.
• Upewnij się, że obroża z nadajnikiem dla psa odebrała
sygnały satelitarne (Odbieranie sygnałów satelitarnych,
strona 2).
• Upewnij się, że urządzenie podręczne i obroża z nadajnikiem
dla psa mają odpowiednią linię widzenia (Sposób
komunikacji z obrożą, strona 3).
Ponowne uruchamianie urządzenia
Jeśli urządzenie przestanie działać, możesz je ponownie
uruchomić.
Przytrzymaj przycisk zasilania przez 8 sekund.
Urządzenie uruchomi się ponownie i wyświetli wersję
oprogramowania oraz numer ESN urządzenia podręcznego.
Połączenia
Urządzenie podręczne korzysta z ANT+ w celu udostępniania
lokalizacji psa urządzeniom Garmin DriveTrack™ i zgodnym
zegarkom outdoorowym. Istnieje możliwość jednoczesnego
udostępniania do wielu urządzeń. Więcej informacji na temat
udostępniania lokalizacji psa innemu urządzeniu można znaleźć
w podręczniku użytkownika urządzenia.
UWAGA: Urządzenie podręczne zawsze ma włączoną funkcję
transmisji ANT+.
®
Elementy urządzenia ręcznego Pro 550 Plus
2 Podłącz mniejszą wtyczkę kabla USB do portu mini-USB
urządzenia.
3 Podłącz drugą wtyczkę kabla USB do wolnego portu USB
w komputerze.
Urządzenie w komputerach z systemem operacyjnym
Windows jest wyświetlane jako dysk wymienny w folderze
Mój komputer, a w komputerach Mac jako zamontowany
wolumin.
®
®
Podłączanie obroży do komputera
NOTYFIKACJA
Aby zapobiec korozji, należy osuszyć styki i obszar wokół nich
przed podłączeniem zaczepu do ładowania.
1 Przymocuj zaczep do ładowania do obroży.
2 Podłącz mniejszą wtyczkę kabla USB do portu mini-USB
kabla z zaczepem do ładowania.
3 Podłącz drugą wtyczkę kabla USB do portu USB
w komputerze.
Śruby zabezpieczające
Tylny panel
Źródła dodatkowych informacji
Bateria
Więcej informacji na temat niniejszego produktu można znaleźć
na stronie internetowej Garmin.
• Aby zapoznać się z dodatkowymi instrukcjami obsługi
i artykułami oraz pobrać aktualizacje oprogramowania,
odwiedź stronę internetową support.garmin.com.
Złącze baterii
6
Płytka przednia
Uszczelka
Załącznik
Wymiana baterii w urządzeniu podręcznym
Pro 550 Plus
Przed wymianą baterii oczyść urządzenie z wszelkich
zabrudzeń, kropel wody i innych drobnych zanieczyszczeń.
Potrzebny też będzie mały śrubokręt krzyżakowy i śrubokręt
izolowany, znajdujący się w zestawie do wymiany baterii.
1 Wykręć 8 śrub zabezpieczających z tyłu urządzenia.
2 Podnieś płytkę tylną.
3 Chwyć za przewody złącza baterii blisko złącza, a następnie
pociągnij za złącze prostopadle do płytki drukowanej, aby
odłączyć złącze baterii od urządzenia.
4 Chwyć za przewody złącza przełącznika obrotowego blisko
złącza, a następnie pociągnij za złącze prostopadle do płytki
drukowanej, aby odłączyć złącze obrotowe baterii od
urządzenia.
5 Wykręć 2 śruby mocujące pokrywkę komory baterii.
6 Podnieś pokrywkę komory baterii.
7 Wyjmij starą baterię z tylnej płytki, zapamiętując jej
położenie.
Bateria jest ściśle dopasowana. Może być konieczne
podważenie baterii z tylnej płytki za pomocą tępego,
niemetalowego przedmiotu.
8 Włóż nową baterię do tylnej płytki stroną z nalepką
skierowaną do góry w taki sam sposób, w jaki była
umieszczona w urządzeniu stara bateria.
Położenie baterii jest oznaczone graficznie po wewnętrznej
stronie tylnej płytki.
9 Zamontuj pokrywę komory baterii w jej pierwotnym położeniu.
10 Załóż z powrotem i dokręć śruby pokrywki komory baterii.
11 Gdy w urządzeniu będzie się znajdowała nowa bateria,
podłącz złącze baterii do urządzenia.
W przypadku prawidłowego zainstalowania złącze zatrzaśnie
się w porcie.
12 Podłącz ponownie złącze przełącznika obrotowego do
urządzenia.
W przypadku prawidłowego zainstalowania złącze zatrzaśnie
się w porcie.
13 Upewnij się, że uszczelka nie jest zniszczona i jest dokładnie
osadzona w rowku w przedniej części urządzenia.
14 Upewnij się, że przewody baterii i przełącznika obrotowego
nie są zgniecione, ściśnij razem tylną płytkę i urządzenie,
a następnie załóż z powrotem wszystkie 8 śrub
zabezpieczających, nie dokręcając ich.
15 Upewnij się, że płytka tylna i uszczelka są dobrze
dopasowane i nie ma pomiędzy nimi szczelin.
16 Równomiernie dokręć śruby.
17 Upewnij się, że uszczelka nie wystaje z urządzenia.
Przed użyciem należy całkowicie naładować urządzenie. W
razie potrzeby skalibruj kompas (Kalibracja kompasu
w urządzeniu podręcznym, strona 5).
Załącznik
Instrukcja wymiany baterii w urządzeniu TT
TT 15
Elementy urządzenia TT TT 15
Tylny panel
Przycisk zasilania
Pokrywka komory baterii
Złącza
Bateria
Wyjmowanie starej baterii
Przed wymianą baterii oczyść urządzenie z wszelkich
zabrudzeń, kropel wody i innych drobnych zanieczyszczeń.
Potrzebny będzie także wkrętak krzyżowy.
1 Odkręć i wyjmij sześć śrub znajdujących się na krawędziach
tylnej pokrywy urządzenia.
UWAGA: Pozostaw dwie śruby wewnętrzne na swoim
miejscu.
2 Podważ pokrywę.
3 Odłącz złącze baterii i złącze zasilania.
4 Odkręć śruby mocujące pokrywkę baterii.
5 Zdejmij pokrywkę i wyjmij baterię.
Zapamiętaj sposób ułożenia baterii. Nową baterię należy
ułożyć w ten sam sposób.
Starą baterię należy przekazać do lokalnego punktu utylizacji
i powtórnego przetwarzania odpadów.
Instalowanie nowej baterii
Aby włożyć nową baterię, najpierw należy wyjąć starą
(Wyjmowanie starej baterii, strona 7). Do tego potrzebny będzie
wkrętak krzyżowy. Potrzebny może także okazać się wkrętak
płaski.
1 Instalując nową baterię, należy ją ułożyć w ten sam sposób,
co starą baterię.
Złącze
powinno znajdować się po stronie najbliżej
klawisza zasilania, natomiast wybrzuszenie , w którym
przewody łączą się z baterią, powinno być skierowane
w stronę styków zaczepu do ładowania.
7
2 Załóż pokrywkę baterii.
3 Przykręć śruby mocujące pokrywkę baterii.
4 Podłącz złącze baterii i złącze zasilania.
Do tego celu może okazać się przydatny płaski wkrętak.
5 Naciśnij przycisk zasilania, aby sprawdzić poprawność
połączeń.
W przypadku prawidłowego podłączenia wyemitowany
zostanie dźwięk, a zielona dioda LED będzie migać na
zielono.
6 Wyłącz urządzenie.
7 Sprawdź, czy uszczelka znajdująca się w środku dolnej
pokrywy jest dobrze ułożona.
8 Załóż z powrotem tylną pokrywę.
9 Przykręć sześć śrub mocujących tylną pokrywę.
Po zainstalowaniu nowej baterii w pełni naładuj obrożę.
Wymiana baterii w obroży z nadajnikiem dla
psa TT 15 Mini
Przed wymianą baterii oczyść urządzenie z wszelkich
zabrudzeń, kropel wody i innych drobnych zanieczyszczeń.
Potrzebny też będzie mały śrubokręt krzyżakowy i śrubokręt
izolowany, znajdujący się w zestawie do wymiany baterii.
1 Wykręć śruby z pokrywki w kształcie litery L, która znajduje
się nad anteną VHF.
2 Podważ pokrywkę w kształcie litery L.
3 Wykręć śruby znajdujące się na zewnętrznych krawędziach
tylnej płytki urządzenia.
4 Podważ płytkę.
5 Chwyć za przewody złącza baterii blisko złącza, a następnie
pociągnij za złącze prostopadle do płytki drukowanej, aby
odłączyć złącze baterii od urządzenia.
6 Chwyć za przewody złącza zasilania blisko tego złącza
i pociągnij je równolegle w stosunku do płytki drukowanej,
aby odłączyć złącze zasilania od urządzenia.
7 Wykręć śruby mocujące pokrywkę komory baterii.
8 Zdejmij pokrywkę komory baterii.
9 Wyjmij baterię.
Bateria jest ściśle dopasowana. Może być konieczne
podważenie baterii z tylnej płytki za pomocą tępego,
niemetalowego przedmiotu.
10 Włóż nową baterię do przedniej przegrody w taki sposób, aby
strona z nalepką była skierowana do góry, a wiodąca
krawędź baterii znajdowała się pod występem ze stykami.
11 Załóż z powrotem pokrywkę komory baterii, włóż dwie śruby
do odpowiednich otworów i dokręć je.
13 Podłącz złącze baterii i złącze zasilania do urządzenia.
Złącza są prawidłowo podłączone, gdy zatrzasną się
w swoich portach.
14 Załóż z powrotem tylną płytkę, włóż śruby do odpowiednich
otworów i dokręć je.
15 Załóż z powrotem pokrywkę w kształcie litery L, włóż śruby
do odpowiednich otworów i dokręć je.
Upewnij
się, że uszczelka nie wystaje z urządzenia.
16
Wymiana paska obroży
Przed rozpoczęciem wymiany paska oczyść urządzenie
z wszelkich zabrudzeń, kropel wody i innych drobnych
zanieczyszczeń (Czyszczenie urządzenia, strona 5).
1 Wyciągnij pasek z modułu anteny GPS, prowadnika anteny
i urządzenia dla psa.
Może to wymagać ciągnięcia za pasek z jednoczesnym
popychaniem. Śruba obudowy anteny GPS może wymagać
poluzowania, ale nie należy jej wykręcać.
2 Przeciągnij nowy pasek obroży przez moduł urządzenia dla
psa, prowadnik anteny i moduł anteny GPS.
3 W razie potrzeby dokręć śrubę mocująca obudowę anteny
GPS.
Resetowanie urządzenia podręcznego do
ustawień domyślnych
UWAGA: Ta procedura powoduje usunięcie wszystkich
sparowanych obroży elektronicznych z urządzenia
podręcznego. Po zresetowaniu urządzenia podręcznego należy
ponownie przeprowadzić proces parowania dla każdej obroży.
W urządzeniu podręcznym można przywrócić ustawienia
domyślne.
1 Podłącz urządzenie do komputera (Podłączanie urządzenia
podręcznego do komputera, strona 6).
Na ekranie urządzenia podręcznego wyświetli się .
2 Przesuń oba przełączniki na urządzeniu w ustawienie
środkowe.
3 Obróć pokrętło regulacji intensywności na pozycję N.
4 Przytrzymaj przycisk dźwięku i przycisk szkolenia przez 5
sekund.
Na ekranie urządzenia podręcznego wyświetli się komunikat
Ustawienia fabryczne przywrocone i urządzenie podręczne
zostanie uruchomione.
12 Upewnij się, że uszczelka nie jest zniszczona i jest dokładnie
osadzona w rowku.
8
Załącznik
Indeks
A
R
radio, zakłócenia 3
rejestracja produktu 4
rejestrowanie urządzenia 4
rozwiązywanie problemów 6
akcesoria 6
aktualizacje, oprogramowanie 4, 5
ANT+ 6
S
B
styki 3, 4
sygnały satelitarne, odbieranie 2
bateria 5
czas działania 6
ładowanie 1
wymiana 7
wymienianie 6–8
C
części zamienne 7, 8
czyszczenie urządzenia 5
D
dane, przesyłanie 6
dane techniczne 5
E
ekran 1
T
trening 4
dźwięk 4
stymulacja 4
tryby 4
wibracje 4
U
urządzenie, dbanie 5
ustawienia początkowe 2
Z
zapisywanie danych 6
zerowanie 8
G
Garmin Express 5
aktualizowanie oprogramowania 4
rejestrowanie urządzenia 4
I
ikony 1
intensywność 4
K
kalibracja 5
kompas 5
komputer, łączenie 6
komunikacja radiowa 3
komunikacja radiowa na linii widzenia 3
kontakt, punkty 3
Ł
ładowanie
obroża 2
urządzenie podręczne 1
M
mapy, aktualizowanie 4
O
obroża 3
antena VHF 1
ładowanie 2
parowanie 2
parowanie urządzenia 2
styki 3, 4
światło 4
wymiana baterii 7
wymiana paska 8
zakładanie 3
obroża z nadajnikiem dla psa 2, 3
oprogramowanie
aktualizacje 4
aktualizowanie 4, 5
wersja 6
P
parowanie, obroża 2
parowanie urządzenia, obroża 2
pies
podstawy szkolenia 3
poziomy intensywności szkolenia 4
trening 3
podświetlenie 1
poziom intensywności
wybór 4
wymiana 4
przycisk zasilania 2
przyciski 1
blokowanie 4
Indeks
9
support.garmin.com
Czerwiec 2019
190-02400-10_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising