Garmin | PRO 550 Plus | User manual | Garmin PRO 550 Plus Gebruikershandleiding

Garmin PRO 550 Plus Gebruikershandleiding
PRO 550 PLUS
Gebruikershandleiding
© 2018 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin
behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of
organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.
Garmin , ANT+ en het Garmin logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Garmin Express™, Garmin
DriveTrack™, en TT™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
®
®
Windows is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Mac is een handelsmerk van Apple Computer, Inc., geregistreerd in de
Verenigde Staten en andere landen. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.
®
®
Inhoudsopgave
Aan de slag..................................................................... 1
Het Pro 550 Plus systeem instellen ............................................ 1
Overzicht van toestellen ............................................................. 1
Pro 550 Plus handheld-toestel ............................................... 1
Scherm van het handheld-toestel ..................................... 1
Halsbandtoestel ..................................................................... 1
Het handheld-toestel opladen ..................................................... 1
Het halsbandtoestel opladen ...................................................... 2
Het toestel inschakelen ............................................................... 2
Het toestel uitschakelen ......................................................... 2
Een taal selecteren ..................................................................... 2
Satellietsignalen ontvangen ........................................................ 2
Halsbandtoestel .......................................................................... 2
Een halsbandtoestel koppelen met het handheld-toestel ...... 2
Een halsbandtoestel selecteren ............................................. 3
De halsband omdoen ................................................................. 3
Communicatie met de halsband ................................................. 3
Hondentraining............................................................... 3
Radiostoring ................................................................................ 3
De contactpunten selecteren en installeren ............................... 3
De contactpunten verwijderen ............................................... 4
Trainingsmethoden ..................................................................... 4
Intensiteitsniveaus ................................................................. 4
Het juiste intensiteitsniveau kiezen ........................................ 4
Het intensiteitsniveau wijzigen .......................................... 4
Functies van de trainingsknoppen .............................................. 4
De trainingsknoppen vergrendelen en ontgrendelen ............. 4
De verlichting gebruiken ............................................................. 4
Toestelinformatie........................................................... 4
Ondersteuning en updates ......................................................... 4
Productupdates ...................................................................... 5
Garmin Express instellen .................................................. 5
De software van het halsbandtoestel bijwerken .................... 5
Toestelonderhoud ....................................................................... 5
Het toestel schoonmaken ...................................................... 5
Het kompas op het handheld-toestel kalibreren ......................... 5
Pro 550 Plus handheldtoestel - specificaties .............................. 5
TT™ 15 halsbandtoestel - specificaties ...................................... 5
TT 15 Mini halsbandtoestel - specificaties .................................. 5
Het batterijniveau van het halsbandtoestel controleren .............. 5
Het batterijniveau van het halsbandtoestel controleren .............. 6
Het handheld-toestel aansluiten op uw computer ...................... 6
De halsband op een computer aansluiten .................................. 6
Meer informatie ........................................................................... 6
Appendix......................................................................... 6
My Device geeft "Wachten op halsband" weer ........................... 6
Het toestel opnieuw opstarten .................................................... 6
ANT+® verbindingen .................................................................. 6
Pro 550 Plus handheld-toestel - onderdelen .............................. 6
De batterij van het Pro 550 Plus handheld-toestel
vervangen ................................................................................... 6
TT 15 instructies voor het vervangen van de batterij .................. 7
TT 15 onderdelen ................................................................... 7
De oude batterij verwijderen .................................................. 7
De nieuwe batterij plaatsen .................................................... 7
De batterij van het TT 15 Mini halsbandtoestel vervangen ........ 8
De halsband vervangen .............................................................. 8
Het handheldtoestel herstellen naar de
standaardinstellingen .................................................................. 8
Index................................................................................ 9
Inhoudsopgave
i
Aan de slag
WAARSCHUWING
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke
informatie.
Het Pro 550 Plus systeem instellen
Voordat u gebruik kunt maken van het Pro 550 Plus systeem,
moet u de toestellen instellen.
1 Laad het handheld-toestel op (Het handheld-toestel opladen,
pagina 1).
Laat
het halsbandtoestel op (Het halsbandtoestel opladen,
2
pagina 2).
3 Schakel de toestellen in (Het toestel inschakelen,
pagina 2).
4 Selecteer een taal (Een taal selecteren, pagina 2) .
5 Koppel indien nodig het halsbandtoestel met het handheldtoestel (Een halsbandtoestel koppelen met het handheldtoestel, pagina 2).
6 Kalibreer indien nodig het kompas op het handheld-toestel
(Het kompas op het handheld-toestel kalibreren, pagina 5).
Overzicht van toestellen
Pro 550 Plus handheld-toestel
Huidige hondenselectie. Geeft het halsbandtoestel aan dat
momenteel is geselecteerd met de keuzeschakelaar.
Als de hond beweegt, wordt er geen pictogram weergegeven.
De hond is gestopt met bewegen.
Het halsbandtoestel heeft geen GPS-signaal.
OPMERKING: Als de communicatie tussen het handheldtoestel en het halsbandtoestel wordt verbroken, worden
en
weergegeven.
Noordindicator.
OPMERKING: Als de indicator niet naar het noorden wijst, moet
u mogelijk het handheld-toestel kalibreren (Het kompas op het
handheld-toestel kalibreren, pagina 5).
Batterijniveau van het halsbandtoestel.
Onbekende batterijstatus. Geeft aan dat het handheld-toestel de
batterijstatus van het halsbandtoestel niet kan bepalen.
Richting naar het momenteel geselecteerde halsbandtoestel.
OPMERKING: Als de pijl niet nauwkeurig naar gekoppelde
halsbandtoestellen wijst, moet u mogelijk het handheld-toestel
kalibreren (Het kompas op het handheld-toestel kalibreren,
pagina 5).
Afstand tot het momenteel geselecteerde halsbandtoestel.
De schermverlichting in- en uitschakelen
• Druk op de aan-uitknop om de schermverlichting in of uit te
schakelen.
OPMERKING: Na 30 seconden gaat de schermverlichting
automatisch uit.
Halsbandtoestel
OPMERKING: Uw halsbandtoestel ziet er mogelijk anders uit
dan het afgebeelde toestel.
Knop voor intensiteitsniveau en trainingsmodus
Batterijniveau-indicator
Toonknop
Schakelaar halsbandtoestel
Modusschakelaar
Trainingsknoppen
Aan-uitknop
VHF-antenne
GPS-antenne
Aan-uitknop
Scherm van het handheld-toestel
Contactpunten
Statuslampje en knipperende bakenlampjes
Het handheld-toestel opladen
LET OP
U voorkomt corrosie door de USB-poort, de beschermkap en de
omringende delen grondig af te drogen voordat u het toestel
oplaadt of aansluit op een computer.
U moet de batterij volledig opladen voordat u het toestel voor de
eerste keer gaat gebruiken of wanneer de batterij bijna leeg is
(Het batterijniveau van het halsbandtoestel controleren,
Aan de slag
1
pagina 6). Het is normaal dat de batterij in circa 1 jaar leeg
raakt wanneer het toestel niet wordt gebruikt. Het opladen van
een geheel lege batterij duurt circa 2 uur.
OPMERKING: Het toestel is volledig functioneel tijdens het
opladen wanneer u een wisselstroomadapter gebruikt. Het
toestel wordt alleen opgeladen binnen het goedgekeurde
temperatuurbereik (Pro 550 Plus handheldtoestel - specificaties,
pagina 5).
1 Trek het beschermkapje omhoog.
2 Sluit het smalle uiteinde van de voedingskabel aan op de
mini-USB-poort
op het toestel.
3 Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel aan op een
stroomvoorziening.
Het statuslampje brandt rood wanneer het toestel wordt
opgeladen.
4 Wanneer het statuslampje groen wordt, kunt u de
voedingskabel uit het toestel verwijderen.
Het halsbandtoestel opladen
LET OP
Om corrosie te voorkomen, dient u de contactpunten op de
halsband en het omliggende gebied grondig droog te maken
voordat u oplaadclip aansluit.
OPMERKING: Uw halsbandtoestel ziet er mogelijk anders uit
dan het afgebeelde toestel.
U moet de batterij volledig opladen voordat u het toestel voor de
eerste keer gaat gebruiken. Het opladen van een lege batterij
duurt circa vijf uur.
1 Klik de oplaadclip op het toestel .
Het toestel uitschakelen
• Houd de aan-uitknop op het halsbandtoestel ingedrukt.
• Houd de aan-uitknop op het halsbandtoestel ingedrukt totdat
het statuslampje rood wordt.
Een taal selecteren
OPMERKING: Deze functie is niet op alle modellen
beschikbaar.
Wanneer u uw toestel voor de eerste keer inschakelt, kunt u de
taal voor het toestel instellen.
1 Gebruik de trainingsknoppen om door de lijst met
beschikbare talen te bladeren.
2 Druk op de groene toonknop om uw taal te selecteren.
3 Druk op de bovenste trainingsknop om uw keuze te
bevestigen.
OPMERKING: Als u de taal na de eerste taalselectie moet
wijzigen, moet u de standaardinstellingen van het toestel
herstellen (Het handheldtoestel herstellen naar de
standaardinstellingen, pagina 8).
Satellietsignalen ontvangen
OPMERKING: Dit toestel is alleen bedoeld voor gebruik
buitenshuis. Voor satellietontvangst is een duidelijke zichtlijn
naar de lucht vereist. De GPS-nauwkeurigheid kan worden
beïnvloed als u het toestel binnenshuis gebruikt.
Zowel het halsbandtoestel als het handheld-toestel moeten
satellietsignalen ontvangen voordat u het halsbandtoestel
omdoet bij uw hond. Het ontvangen van satellietsignalen kan
enkele minuten duren.
1 Ga naar buiten naar een open gebied.
2 Schakel beide toestellen in (Het toestel inschakelen,
pagina 2).
3 Selecteer op het handheld-toestel een gekoppelde halsband
met de schakelknop.
Als het halsbandtoestel satellietsignalen ontvangt, knippert het
statuslampje twee of drie keer groen. Wanneer het handheldtoestel satellietsignalen ontvangt en communiceert met een
gekoppeld halsbandtoestel, wordt statusinformatie weergegeven
voor het halsbandtoestel (Scherm van het handheld-toestel,
pagina 1).
Halsbandtoestel
U kunt maximaal 3 halsbandtoestellen gebruiken per handheldtoestel.
Elk halsbandtoestel moet worden gekoppeld met het handheldtoestel voordat het kan worden gebruikt. Tijdens het koppelen
krijgt elk halsbandtoestel een andere kleur toegewezen op het
handheld-toestel.
Een halsbandtoestel koppelen met het handheldtoestel
2 Sluit het smalle uiteinde van de voedingskabel aan op de
mini-USB-poort van de laadclipkabel.
3 Sluit de voedingskabel aan op een voedingsbron.
Het statuslampje brandt rood wanneer de halsband wordt
opgeladen.
4 Wanneer het statuslampje groen wordt, kunt u de oplaadclip
van de halsband verwijderen.
Het toestel inschakelen
• Selecteer aan-uitknop op het handheld-toestel.
• Houd de aan-uitknop op het halsbandtoestel ingedrukt totdat
het statuslampje knippert en de halsband piept.
2
OPMERKING: Als uw handheld-toestel en het halsbandtoestel
in hetzelfde pakket zijn geleverd, zijn de toestellen al gekoppeld.
1 Schakel het handheld-toestel in (Het toestel inschakelen,
pagina 2).
2 Selecteer een kleur met de keuzeschakelaar.
Het halsbandtoestel wordt aan deze kleur toegewezen.
3 Draai het keuzewiel voor de intensiteit naar N.
4 Selecteer de groene toonknop.
5 Selecteer de bovenste trainingsknop.
6 Volg de instructies op het scherm om automatisch, boom of
pointing te selecteren voor het type hond dat de halsband
draagt.
Aan de slag
Op het scherm van het handheld-toestel wordt
weergegeven. Het handheld-toestel kan worden gekoppeld.
U kunt het koppelen annuleren door op de groene toonknop
te drukken.
7 Als het halsbandtoestel is ingeschakeld, schakelt u het uit
(Het toestel uitschakelen, pagina 2).
Houd
de aan-uitknop op het halsbandtoestel ingedrukt totdat
8
u twee series pieptonen hoort (ongeveer 2 seconden) en laat
vervolgens de aan-uitknop los.
Het statuslampje knippert snel groen. U kunt het
halsbandtoestel nu koppelen met het handheld-toestel.
Het handheld-toestel trilt en er verschijnt een vinkje op het
scherm wanneer de toestellen zijn gekoppeld.
TIP: U moet GPS-signalen op beide toestellen ontvangen
voordat het handheld-toestel de batterijstatus, afstand en
richting van het halsbandtoestel weergeeft (Satellietsignalen
ontvangen, pagina 2).
Een halsbandtoestel selecteren
Voordat u een halsbandtoestel kunt selecteren en bedienen,
moet u het halsbandtoestel koppelen met het handheld-toestel
(Een halsbandtoestel koppelen met het handheld-toestel,
pagina 2).
Verschuif de schakelaar van het halsbandtoestel om de kleur
die is toegewezen aan een halsbandtoestel te selecteren.
De trainingsknoppen besturen het halsbandtoestel dat aan de
geselecteerde kleur is toegewezen.
De halsband omdoen
VOORZICHTIG
Als u irritatie door de contactpunten wilt voorkomen, verwijdert u
om de 24 uur de halsband gedurende ten minste acht uur.
Dit toestel mag niet voor mensen worden gebruikt. Probeer het
niet uit op personen.
Spuit geen agressieve chemische stoffen op het toestel of de
halsband, zoals anti-vlooien of anti-teken spray. Wacht tot de
anti-vlooien of anti-teken spray waarmee u de hond hebt
ingespoten volledig is opgedroogd, voordat u de hond de
halsband omdoet. Ook kleine hoeveelheden agressieve
chemische stoffen kunnen de plastic onderdelen en
beschermende laag van de halsband beschadigen.
Om de hond goed te kunnen corrigeren, moeten de halsband en
het toestel goed om de hals van de hond worden bevestigd. Als
de halsband te los zit of niet goed gepositioneerd is, kunnen de
correcties inconsistent zijn. Dit kan ervoor zorgen dat de training
langer duurt of niet effectief is.
1 Plaats het toestel voor op de hals van de hond, met het
statuslampje richting onderkaak van de hond en de
contactpunten tegen de keel.
2 Trek de halsband strakker rond de hals van de hond en maak
de gesp vast.
OPMERKING: De band moet stevig vastzitten, zodat deze
niet kan verdraaien of verschuiven. De hond moet zijn voer
en water normaal kunnen doorslikken. Observeer het gedrag
van uw hond om te controleren of de band niet te strak zit.
3 Beweeg het toestel heen en weer, zodat de contactpunten
door de vacht van de hond heendringen.
OPMERKING: De contactpunten moeten contact maken met
de huid van de hond om effectief te zijn.
4 Als de band te lang is, kunt u deze inkorten tot er nog
minimaal 8 cm (3 inch) band uitsteekt.
TIP: Markeer het gaatje in de band waar de gesp wordt
vastgemaakt, zodat u dit later gemakkelijk kunt terugvinden.
Communicatie met de halsband
Zorg er voor het beste signaal voor dat er zich tussen uw
handheld-toestel en de halsband geen obstakels bevinden. Voor
de beste communicatieverbinding moet u op een hoog punt
staan (zoals op een heuvel).
Best
Goed
Slecht
Hondentraining
Doe onderzoek naar de trainingsmethoden die het beste passen
bij u, uw hond en uw behoeften.
Wanneer het Pro 550 Plus trainingssysteem goed wordt
gebruikt, is het een zeer effectief trainingshulpmiddel om het
volledige potentieel uit uw hond te halen. Het trainingssysteem
is bedoeld als onderdeel van een algemeen
trainingsprogramma.
Radiostoring
Als uw handheldtoestel storing ondervindt van een andere
zender, knippert de LED geel wanneer u op een trainingsknop
drukt.
TIP: Als u vaak last hebt van signaalstoring, kunt u het probleem
mogelijk oplossen door een halsbandtoestel opnieuw te
koppelen aan de kleur waaraan het al is toegewezen. Door het
opnieuw koppelen wordt de frequentie gewijzigd die het
handheldtoestel gebruikt om te communiceren met het
halsbandtoestel.
De contactpunten selecteren en installeren
Voor de beste resultaten selecteert u de juiste contactpunten op
basis van de vacht van uw hond.
Hondentraining
3
1 Selecteer de juiste lengte van de contactpunten voor het type
vacht van uw hond:
• Gebruik de lange contactpunten voor honden met dikkere
vachten.
• Gebruik de korte contactpunten voor honden met dunnere
vachten.
2 Gebruik indien nodig de meegeleverde sleutel om de
contactpunten te verwijderen.
3 Draai de contactpunten in de halsband.
4 Draai de contactpunten vast met de meegeleverde sleutel,
maar niet te strak.
Zorg ervoor dat de contactpunten strak tegen de hals aan zitten
als u de hond halsband omdoet.
De contactpunten verwijderen
Wanneer u de hond niet traint met de trainingsknoppen,
verwijder dan de contactpunten.
1 Gebruik indien nodig de meegeleverde sleutel om beide
contactpunten te verwijderen.
2 Plaats het kapje over de gaten voor de contactpunten.
Trainingsmethoden
Moment-stimulatie: Er wordt een korte stimulatie toegepast
wanneer u op de trainingsknop drukt, ongeacht hoe lang u de
knop indrukt.
Continue stimulatie: Er wordt stimulatie toegepast bij de hond
gedurende de tijd dat u de trainingsknop indrukt, maximaal
10 seconden. De stimulaties die u toepast, dienen gewoonlijk
veel korter te zijn dan 10 seconden.
Toon: Er wordt een geluidssignaal in plaats van stimulatie
geactiveerd. Een toon kan worden gebruikt als een positieve
of negatieve trainingsmethode, afhankelijk van uw
trainingsprogramma.
Trillen: Er wordt een trilsignaal toegepast bij de hond in plaats
van stimulatie gedurende de tijd dat u de trainingsknop
indrukt, maximaal 10 seconden. De effectiviteit van het
trilsignaal is afhankelijk van het karakter en de ervaring van
de hond.
Intensiteitsniveaus
Het Pro 550 Plus systeem biedt 6 intensiteitsniveaus voor
stimulatie, die stapsgewijs toenemen van 1 tot 6. Binnen elk
intensiteitsniveau kunt u lage, gemiddelde en hoge stimulatie
selecteren met de trainingsknoppen (Functies van de
trainingsknoppen, pagina 4).
Het juiste intensiteitsniveau kiezen
1 Stel de intensiteit in op het laagste niveau (Het
intensiteitsniveau wijzigen, pagina 4).
2 Selecteer een trainingsknop.
3 Kijk of de hond reageert, bijvoorbeeld door met de kop te
schudden of met een nekbeweging of met een andere
uitdrukking.
Soms maken honden een geluid omdat ze verrast zijn door
de elektrische stimulatie. Als de hond meerdere keren geluid
maakt, is het intensiteitsniveau te hoog voor basistraining.
4 Als de hond geen reactie geeft, kunt u de intensiteit met een
niveau verhogen tot de hond een kleine maar zichtbare
reactie geeft.
Het intensiteitsniveau dat een kleine maar zichtbare reactie
oplevert, is het beginniveau voor de basistraining van uw hond.
Het is niet nodig of raadzaam om deze intensiteitstest nogmaals
uit te voeren.
Zodra u bent begonnen met de training, zijn de prestaties van
de hond de richtlijn voor het selecteren van een intensiteit.
Naarmate de hond vooruitgang boekt, moet u het niveau wellicht
aanpassen aan de trainingssituatie.
Het intensiteitsniveau wijzigen
U kunt voor elk halsbandtoestel een ander intensiteitsniveau
selecteren.
1 Selecteer een halsbandtoestel (Een halsbandtoestel
selecteren, pagina 3).
2 Draai aan het keuzewiel om het intensiteitsniveau te
verhogen of te verlagen.
Functies van de trainingsknoppen
Het Pro 550 Plus systeem beschikt over verschillende trainingsmodi, waarmee verschillende combinaties van kortstondige
stimulatie, continue stimulatie en toon worden toegewezen aan de trainingsknoppen. De drie verticale letters naast de
modusschakelaar komen overeen met de functies van de trainingsknoppen, van boven naar beneden.
Knop
Kortstondig (M)
Accessoire (A)
Continu (C)
Toonknop
Toon
Toon
Toon
Bovenste trainingsknop
Kortstondige stimulatie of trillingen (medium)
Verlichting aan
Continue stimulatie of trillingen (gemiddeld)
Onderste trainingsknop
Kortstondige stimulatie of trillingen (laag)
Verlichting uit
Continue stimulatie of trillingen (laag)
Beide trainingsknoppen
Kortstondige stimulatie of trillingen (hoog)
Niet van toepassing
Continue stimulatie of trillingen (hoog)
De trainingsknoppen vergrendelen en ontgrendelen
U kunt de trainingsknoppen vergrendelen om te voorkomen dat
u er per ongeluk op drukt.
• Draai het keuzewiel voor de intensiteit naar N om de
knoppen te vergrendelen.
• Draai het keuzewiel voor de intensiteit naar een andere stand
om de knoppen te ontgrendelen.
De verlichting gebruiken
U kunt de verlichtingsfunctie op uw toestel gebruiken om de
koppeling te verifiëren, uw hond te zoeken en uw hond 's nachts
te beschermen.
1 Selecteer een halsbandtoestel (Een halsbandtoestel
selecteren, pagina 3).
2 Stel de modusschakelaar in op A.
4
3 Selecteer de bovenste trainingsknop om te verlichting in te
schakelen.
4 Selecteer de onderste trainingsknop om de verlichting uit te
schakelen.
Toestelinformatie
Ondersteuning en updates
• U kunt de software voor uw handheld-toestel en het mini
halsbandtoestel bijwerken via Garmin Express™.
• U kunt software voor uw halsbandtoestel bijwerken via
Garmin WebUpdater (alleen pc).
®
Toestelinformatie
Productupdates
Installeer Garmin Express (www.garmin.com/express) op uw
computer.
Op die manier kunt u gemakkelijk gebruikmaken van de
volgende diensten voor Garmin toestellen:
• Software-updates
• Productregistratie
Garmin Express instellen
1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.
2 Ga naar garmin.com/express.
3 Volg de instructies op het scherm.
De software van het halsbandtoestel bijwerken
Voordat u de software van het halsbandtoestel kunt bijwerken,
moet u het halsbandtoestel aansluiten op een computer (De
halsband op een computer aansluiten, pagina 6).
OPMERKING: Alleen pc. Als u de software bijwerkt, gaan uw
gegevens of instellingen niet verloren.
1 Ga naar www.garmin.com/products/webupdater.
2 Volg de instructies op het scherm.
Toestelonderhoud
LET OP
Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan
extreme temperaturen kan worden blootgesteld, omdat dit
onherstelbare schade kan veroorzaken.
Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en
insectenwerende middelen die plastic onderdelen en
oppervlakken kunnen beschadigen.
Breng de beschermkap van de USB-poort goed aan om
beschadiging van de poort te voorkomen.
Het toestel schoonmaken
1 Veeg het toestel schoon met een doek die is bevochtigd met
een mild schoonmaakmiddel.
2 Veeg de behuizing vervolgens droog.
Laat het toestel na reiniging helemaal drogen.
Het kompas op het handheld-toestel
kalibreren
Het toestel trilt en er verschijnt een vinkje op het scherm
wanneer de kalibratie is voltooid.
Pro 550 Plus handheldtoestel - specificaties
Batterijtype
Oplaadbare, vervangbare lithiumionbatterij
Levensduur van batterij
60 uur bij normaal gebruik
Bedrijfstemperatuurbereik
Van -20° tot 60°C (van -4° tot 140°F)
Laadtemperatuurbereik
Van 0° tot 40°C (van 32° tot 104°F)
Opslagtemperatuurbereik
(minder dan 1 maand)
Van -20° tot 50°C (van -4° tot 122°F)
Opslagtemperatuurbereik
(minder dan 3 maanden)
Van -20° tot 40°C (van -4° tot 104°F)
Opslagtemperatuurbereik
(minder dan 1 jaar)
Van -20° tot 20°C (van -4° tot 68°F)
Draadloze frequentie/draadloos 162 MHz @ 31.70 dBm, 2.4 GHz @
protocol
6.97 dBm
Waterbestendigheid
IEC 60529 IPX71
Draadloos bereik
14,5 km (9 mi)
TT™ 15 halsbandtoestel - specificaties
Batterijtype
Oplaadbare, vervangbare lithium-ionbatterij
Levensduur van batterij
Tussen 20 en 40 uur.
De levensduur van de batterij wordt
bepaald door het type handheldtoestel dat
wordt gebruikt.
Bedrijfstemperatuurbereik
Van -20° tot 60°C (van -4° tot 140°F)
Laadtemperatuurbereik
Van 0° tot 40°C (van 32° tot 104°F)
ANT draadloos bereik
Tot 10 m (32,8 ft)
VHF-radiobereik
Tot 14,48 km (9 mi)
Draadloze frequenties/
protocollen
169 MHz @ 26.84 dBm; 2.4 GHz @ 6.16
dBm
Waterbestendigheid
1 ATM2
®
TT 15 Mini halsbandtoestel - specificaties
Batterijtype
Oplaadbare, vervangbare lithiumionbatterij
Levensduur van batterij
Maximaal 16 tot 30 uur, bij normaal
gebruik
Bedrijfstemperatuurbereik
Van -20° tot 60°C (van -4° tot 140°F)
Het toestel is voorzien van een elektronisch kompas met drie
assen. Mogelijk moet u het kompas kalibreren nadat u het
handheld-toestel in een voertuig hebt gebruikt, het handheldtoestel hebt blootgesteld aan een magneet of wanneer de
temperatuur is veranderd.
Laadtemperatuurbereik
Van 5° tot 40°C (van 41° tot 104°F)
ANT draadloos bereik
Tot 5 m (16,4 ft)
VHF-radiobereik
Tot 6,44 km (4 mi)
Draadloze frequenties/
draadloze protocollen
155 MHz @ 32.93 dBm, 2.4 GHz @
1.82 dBm
LET OP
Kalibreer het elektronische kompas buiten. Zorg dat u zich niet
in de buurt bevindt van objecten die invloed uitoefenen op
magnetische velden, zoals voertuigen, gebouwen of
elektriciteitskabels.
Waterbestendigheid
1 ATM3
1
2
3
4
5
Draai het keuzewiel voor de intensiteit naar N.
Selecteer de toonknop.
Selecteer de onderste trainingsknop.
Richt het toestel naar het noorden.
Draai de toestel zoals weergegeven op het scherm.
1
2
3
Het batterijniveau van het halsbandtoestel
controleren
1 Schakel het handheld-toestel in (Het toestel inschakelen,
pagina 2).
2 Stel het keuzewiel voor de intensiteit in op V of een
genummerde stand.
3 Druk op een trainingsknop.
Het batterij-indicatielampje gaat branden. De kleur van het
statuslampje geeft het oplaadniveau van de batterij aan.
Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten.
Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.
Het toestel is bestand tegen druk tot een diepte van maximaal 10 meter. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com
/waterrating.
Het toestel is bestand tegen druk tot een diepte van maximaal 10 meter. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com
/waterrating.
Toestelinformatie
5
Groen
De batterij is opgeladen.
Geel
De batterij moet binnenkort worden opgeladen.
Rood
De batterij is bijna leeg en moet onmiddellijk worden
opgeladen.
Knippert rood De batterij is uitgeput en moet worden opgeladen. Het
toestel werkt niet.
Het batterijniveau van het halsbandtoestel
controleren
1 Als het halsbandtoestel niet is gekoppeld, koppelt u het
halsbandtoestel met het handheld-toestel (Een
halsbandtoestel koppelen met het handheld-toestel,
pagina 2).
2 Selecteer op het handheld-toestel de gekoppelde halsband
met de keuzeschakelaar.
Het batterijniveau van het halsbandtoestel wordt
weergegeven op het scherm van het handheld-toestel.
Het handheld-toestel aansluiten op uw
computer
LET OP
U voorkomt corrosie door de USB-poort, de beschermkap en de
omringende delen grondig af te drogen voordat u het toestel
oplaadt of aansluit op een computer.
1 Trek het beschermkapje
omhoog.
Appendix
My Device geeft "Wachten op halsband"
weer
Als uw halsbandtoestel geen GPS-signalen meer ontvangt of
niet kan communiceren met het handheld-toestel, wordt op het
scherm van het handheld-toestel Wachten op halsband
weergegeven. Als dit bericht blijft verschijnen, kunt u deze
oplossingen proberen.
• Controleer of het halsbandtoestel satellietsignalen ontvangt
(Satellietsignalen ontvangen, pagina 2).
• Zorg ervoor dat het handheld-toestel en het halsbandtoestel
goede zichtlijnen hebben (Communicatie met de halsband,
pagina 3).
Het toestel opnieuw opstarten
U kunt het toestel opnieuw opstarten als het niet meer reageert.
Houd de aan-uitknop 8 seconden ingedrukt.
Het toestel wordt opnieuw opgestart en geeft de
softwareversie en het ESN van het handheld-toestel weer.
ANT+ verbindingen
®
Het handheld-toestel maakt gebruik van ANT+ om
hondenlocaties te delen met Garmin DriveTrack™ toestellen en
compatibele outdoor watches. Het handheld-toestel kan naar
meerdere toestellen tegelijk uitzenden. Raadpleeg de
gebruikershandleiding van het toestel voor meer informatie over
het delen van hondenlocaties met een ander toestel.
OPMERKING: Op het handheld-toestel is ANT+ broadcasting
altijd ingeschakeld.
Pro 550 Plus handheld-toestel - onderdelen
2 Steek het kleine uiteinde van de USB-kabel in de mini-USBpoort
op het toestel.
3 Steek het andere uiteinde van de USB-kabel in een
beschikbare USB-poort op de computer.
Uw toestel wordt als verwisselbaar station weergegeven in
Deze computer op Windows computers en als geïnstalleerd
volume op Mac computers.
®
®
De halsband op een computer aansluiten
LET OP
Om corrosie te voorkomen, dient u de contactpunten op de
halsband en het omliggende gebied grondig droog te maken
voordat u de oplaadclip aansluit.
1 Klik de oplaadclip op de halsband.
2 Sluit het smalle uiteinde van de USB-kabel aan op de miniUSB-poort op de laadclipkabel.
3 Steek het andere uiteinde van de USB-kabel in een USBpoort op de computer.
Meer informatie
Meer informatie over dit product vindt u op de Garmin website.
• Ga naar support.garmin.com voor meer handleidingen,
artikelen en software-updates.
• Ga naar buy.garmin.com of neem contact op met uw Garmin
dealer voor informatie over optionele accessoires en
vervangingsonderdelen.
6
Veiligheidsschroeven
Achterplaat
Batterij
Batterijconnector
Voorplaat
Pakking
De batterij van het Pro 550 Plus handheldtoestel vervangen
Maak het toestel helemaal schoon, droog en stofvrij voordat u
de batterij vervangt. U hebt ook een kleine schroevendraaier
nodig en de veiligheidsschroevendraaier die bij de vervangende
batterij is geleverd.
Appendix
1 Verwijder de acht veiligheidsschroeven aan de achterkant
van het toestel.
2 Til de achterplaat omhoog.
3 Pak de draden dicht bij de batterijconnector vast en trek de
connector loodrecht op de printplaat eruit om de
batterijconnector los te koppelen van het toestel.
4 Pak de draden van de draaischakelaarconnector dicht bij de
connector vast en trek de connector loodrecht op de
printplaat eruit om de draaischakelaarconnector los te
koppelen van het toestel.
5 Verwijder de twee schroeven van de batterijplaat.
6 Til de batterijplaat omhoog.
7 Verwijder de oude batterij van de achterplaat. Let daarbij op
de stand van de batterij.
De batterij zit stevig vast. Mogelijk moet u de batterij met een
niet-scherp, niet-metalen voorwerp eruit wrikken.
8 Plaats de nieuwe batterij in dezelfde stand als de oude
batterij in de achterplaat met het label naar boven.
De stand van de batterij wordt aan de binnenkant van de
achterplaat grafisch afgebeeld.
9 Plaats de batterijplaat terug in de oorspronkelijke positie.
10 Plaats de schroeven van de batterijplaat terug en draai deze
vast.
11 Sluit de batterijconnector van de nieuwe batterij aan op het
toestel.
Als de connector goed is geïnstalleerd, klikt deze vast in de
poort.
12 Verbind de draaischakelaarconnector met het toestel.
Als de connector goed is geïnstalleerd, klikt deze vast in de
poort.
13 Controleer of de pakking niet is beschadigd en of deze goed
in de uitsparing zit aan de voorste helft van het toestel.
14 Zorg dat de batterij en de bedrading van de draaischakelaar
niet worden bekneld. Houd de achterplaat en het toestel
stevig tegen elkaar en plaats de acht veiligheidsschroeven
terug, maar draai ze nog niet vast.
15 Controleer of de achterplaat en het toestel volledig tegen
elkaar aanzitten.
16 Draai de schroeven gelijkmatig vast.
17 Controleer of de pakking niet uit het toestel steekt.
Laad het toestel volledig op voordat u het gebruikt. Kalibreer zo
nodig het kompas (Het kompas op het handheld-toestel
kalibreren, pagina 5).
TT 15 instructies voor het vervangen van de
batterij
TT 15 onderdelen
Achterplaat
Aan-uitknop
Batterijdeksel
Aansluitingen
Batterij
De oude batterij verwijderen
Maak het toestel helemaal schoon, droog en stofvrij voordat u
de batterij vervangt. U hebt ook een kleine
kruiskopschroevendraaier nodig.
1 Verwijder de zes schroeven uit de randen van de achterplaat.
OPMERKING: Laat de twee schroeven aan de binnenkant
op hun plaats zitten.
2 Trek de achterplaat los.
3 Maak de batterijconnector en de voedingsconnector los.
4 Verwijder de schroeven van het batterijdeksel.
5 Verwijder het batterijdeksel en de batterij.
Onthoud de stand van de batterij. U moet de nieuwe batterij
in dezelfde stand plaatsen.
Neem na het verwijderen van de oude batterij contact op met uw
gemeente voor informatie over de recycling van batterijen.
De nieuwe batterij plaatsen
Verwijder eerste de oude batterij, voordat u een nieuwe batterij
plaatst (De oude batterij verwijderen, pagina 7). U hebt ook een
kleine kruiskopschroevendraaier nodig. Mogelijk hebt u een
kleine platte schroevendraaier nodig.
1 Plaats de nieuwe batterij in dezelfde stand als de oude
batterij.
Plaats de batterij met connector
aan de kant van de aanuitknop en de uitstulping
waar de draden zijn verbonden
met de batterij, naar de kant met de contactpunten van de
laadclip.
2 Plaats het batterijdeksel terug.
Appendix
7
3 Plaats de schroeven terug om het batterijdeksel vast te
zetten.
4 Sluit de batterijconnector en de voedingsconnector aan.
Gebruik zo nodig een platte schroevendraaier om de
connectors vast te maken.
5 Selecteer de aan-uitknop om de aansluitingen te testen.
Als de batterij goed is aangesloten, wordt een geluidssignaal
gegeven en knippert het statuslampje groen.
6 Schakel het toestel uit.
7 Controleer of de pakking in het onderste deksel goed op zijn
plaats zit.
8 Plaats de achterplaat terug.
9 Bevestig de achterplaat weer met de vier schroeven.
Nadat de nieuwe batterij is geplaats, laadt u de halsband
volledig op.
De batterij van het TT 15 Mini halsbandtoestel vervangen
Maak het toestel helemaal schoon, droog en stofvrij voordat u
de batterij vervangt. U hebt ook een kleine
kruiskopschroevendraaier nodig en de
veiligheidsschroevendraaier die bij de vervangende batterij is
geleverd.
1 Verwijder de schroeven uit het L-vormige deksel op de VHFantenne.
2 Trek het L-vormige deksel los.
3 Verwijder de schroeven uit de randen van de achterplaat.
4 Trek de achterplaat los.
5 Pak de draden dicht bij de batterijconnector vast en trek de
connector loodrecht op de printplaat eruit om de
batterijconnector los te koppelen van het toestel.
6 Pak de kabeltjes dicht bij de voedingsconnector vast en trek
de connector in parallel met de printplaat eruit om de
voedingsconnector los te koppelen van het toestel.
7 Verwijder de schroeven uit de batterijplaat.
8 Verwijder de batterijplaat.
9 Verwijder de batterij.
De batterij zit stevig vast. Mogelijk moet u de batterij met een
niet-scherp, niet-metalen voorwerp eruit wrikken.
10 Plaats de nieuwe batterij in de voorste behuizing met het
label van de batterij naar boven en de voorrand van de
batterij onder de rand met de contactpunten van het toestel.
11 Plaats de batterijplaat en de twee schroeven terug en draai
ze vast.
Als de connector goed is geïnstalleerd, klikt deze vast in de
poort.
14 Plaats de achterplaat terug en bevestig de plaat door de
schroeven terug te plaatsen en vast te draaien.
Plaats
het L-vormige deksel terug en bevestig het deksel
15
door de schroeven terug te plaatsen en vast te draaien.
16 Controleer of de pakking niet uit het toestel steekt.
De halsband vervangen
Maak het toestel helemaal schoon, droog en stofvrij voordat u
de halsband vervangt (Het toestel schoonmaken, pagina 5).
1 Trek de halsband los van de GPS-antenne, antennegeleider
en het hondentoestel.
Het kan zijn dat u wat moet trekken en duwen om de
halsband te verwijderen. U kunt de schroeven op de
behuizing van de GPS-antenne losdraaien, maar verwijder ze
niet.
2 Duw de nieuwe halsband door het hondentoestel,
antennegeleider en GPS-antenne.
3 Draai zo nodig de schroeven op de GPS-antennebehuizing
weer vast.
Het handheldtoestel herstellen naar de standaardinstellingen
OPMERKING: Met deze procedure verwijdert u alle gekoppelde
halsbandtoestellen van uw handheldtoestel. Nadat u uw
handheldtoestel hebt gereset, moet u het koppelingsproces voor
elke halsband opnieuw voltooien.
U kunt het handheldtoestel herstellen naar de
standaardinstellingen.
1 Sluit het toestel aan op de computer (Het handheld-toestel
aansluiten op uw computer, pagina 6).
Op het scherm van het handheldtoestel wordt het
weergegeven.
2 Zet beide schakelaars op het apparaat in de middelste stand.
3 Draai het keuzewiel voor de intensiteit naar N.
4 Houd de toonknop en de onderste trainingsknop 5 seconden
ingedrukt.
Resetten voltooid wordt weergegeven op het scherm van
het handheldtoestel en het toestel wordt opnieuw opgestart.
12 Controleer of de pakking niet is beschadigd en of deze goed
in de uitsparing zit.
13 Sluit de batterijconnector en de voedingsconnector aan op
het toestel.
8
Appendix
Index
A
aan-uitknop 2
accessoires 6
ANT+ 6
B
basisinstellingen 2
batterij 5
levensduur 6
opladen 1
vervangen 6–8
specificaties 5
T
toestel, onderhoud 5
toestel registreren 4
toestel schoonmaken 5
training 4
modi 4
stimulatie 4
toon 4
trilsignaal 4
U
updates, software 4, 5
C
V
computer, verbinden 6
contact, punten 3
contactpunten 3, 4
vervangingsonderdelen 7, 8
G
Garmin Express 5
software bijwerken 4, 5
toestel registreren 4
gegevens, overbrengen 6
gegevens opslaan 6
H
halsband 3
band vervangen 8
contactpunten 3, 4
koppelen 2
lampje 4
omdoen 3
opladen 2
vervangen van de batterij 7
vervangende batterij 7
VHF-antenne 1
halsbandtoestel 2, 3
hond
training 3
training, basis 3
trainingsintensiteitsniveaus 4
I
intensiteit 4
intensiteitsniveau
kiezen 4
vervangen 4
K
kaarten, bijwerken 4
kalibratie 5
knoppen 1
vergrendelen 4
kompas 5
koppelen, halsband 2
O
opladen
halsband 2
handheld 1
opnieuw instellen 8
P
pictogrammen 1
problemen oplossen 6
productregistratie 4
R
radio, interferentie 3
radiocommunicatie 3
radiocommunicatie met vrije baan 3
S
satellietsignalen, ontvangen 2
scherm 1
schermverlichting 1
software
bijwerken 4, 5
updates 4
versie 6
Index
9
support.garmin.com
Juni 2019
190-02400-10_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising