Garmin | PRO 550 Plus | Operating instructions | Garmin PRO 550 Plus Návod k obsluze

Garmin PRO 550 Plus Návod k obsluze
PRO 550 PLUS
Návod k obsluze
© 2018 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost
Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo
organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin , ANT+ a logo společnosti Garmin jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Garmin Express™, Garmin
DriveTrack™ a TT™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
®
Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Mac je ochranná známka společnosti Apple Computer, Inc. registrovaná v USA a dalších
zemích. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.
®
®
Obsah
Začínáme......................................................................... 1
Nastavení systému Pro 550 Plus ................................................ 1
Přehledy zařízení ........................................................................ 1
Přenosné zařízení Pro 550 Plus ............................................ 1
Obrazovka přenosného zařízení ....................................... 1
Psí obojek .............................................................................. 1
Nabíjení přenosného zařízení .................................................... 1
Nabíjení psího obojku ................................................................. 2
Zapnutí zařízení .......................................................................... 2
Vypnutí zařízení ..................................................................... 2
Výběr jazyka ............................................................................... 2
Vyhledání satelitních signálů ...................................................... 2
Psí obojek ................................................................................... 2
Spárování obojku s přenosným zařízením ............................ 2
Výběr obojku .......................................................................... 2
Jak psovi nasadit obojek ............................................................. 3
Komunikace s obojkem ............................................................... 3
Výcvik psa....................................................................... 3
Rušení signálu ............................................................................ 3
Výběr a instalace kontaktních bodů ............................................ 3
Odstranění kontaktních bodů ................................................. 3
Metody výcviku ........................................................................... 3
Úroveň intenzity ..................................................................... 4
Výběr správné úrovně intenzity .............................................. 4
Změna intenzity ................................................................. 4
Funkce výcvikového tlačítka ....................................................... 4
Uzamčení a odemčení výcvikových tlačítek .......................... 4
Používání světla ......................................................................... 4
Informace o zařízení....................................................... 4
Podpora a aktualizace ................................................................ 4
Aktualizace produktů .............................................................. 4
Nastavení Garmin Express ............................................... 4
Aktualizace softwaru obojku pro psa ..................................... 4
Péče o zařízení ........................................................................... 4
Čištění zařízení ...................................................................... 4
Kalibrace kompasu na přenosném zařízení ............................... 4
Pro 550 Plus Specifikace přenosného zařízení .......................... 5
Specifikace psího obojku TT™ 15 .............................................. 5
Specifikace psího obojku TT 15 Mini .......................................... 5
Kontrola stavu baterie přenosného zařízení ............................... 5
Kontrola stavu baterie obojku ..................................................... 5
Připojení přenosného zařízení k počítači ................................... 5
Připojení obojku k počítači .......................................................... 5
Další informace ........................................................................... 5
Dodatek........................................................................... 6
Zařízení zobrazuje zprávu Cekani na obojek. ............................ 6
Restartování zařízení .................................................................. 6
Připojení ANT+® ......................................................................... 6
Součásti přenosného zařízení Pro 550 Plus .............................. 6
Výměna baterie přenosného zařízení Pro 550 Plus ................... 6
TT 15 Pokyny k výměně baterií .................................................. 6
TT 15 Komponenty ................................................................ 6
Vyjmutí staré baterie .............................................................. 7
Instalace nové baterie ............................................................ 7
Výměna baterie obojku psa TT 15 Mini ...................................... 7
Výměna pásku obojku ................................................................ 7
Obnovení výchozího nastavení přenosného zařízení ................ 7
Rejstřík............................................................................ 9
Obsah
i
Začínáme
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Nastavení systému Pro 550 Plus
Než použijete systém Pro 550 Plus, musíte zařízení nejprve
nastavit.
1 Nabijte přenosné zařízení (Nabíjení přenosného zařízení,
strana 1).
2 Nabijte psí obojek (Nabíjení psího obojku, strana 2).
3 Zapněte obě zařízení (Zapnutí zařízení, strana 2).
4 Vyberte jazyk (Výběr jazyka, strana 2).
5 Pokud není obojek spárován, nejprve ho s přenosným
zařízením spárujte (Spárování obojku s přenosným
zařízením, strana 2).
6 V případě potřeby zkalibrujte kompas v přenosném zařízení
(Kalibrace kompasu na přenosném zařízení, strana 4).
Přehledy zařízení
Přenosné zařízení Pro 550 Plus
Aktuální výběr psa. Označuje aktuální obojek nastavený pomocí
přepínače.
Pokud se pes pohybuje, nezobrazuje se žádná ikona.
Pes se přestal pohybovat.
Obojek psa nemá signál GPS.
POZNÁMKA: Když přenosné zařízení ztratí spojení s obojkem,
zobrazí se ikony
a .
Ukazatel severu.
POZNÁMKA: Pokud ukazatel neukazuje k severu, může být
potřeba přenosné zařízení nakalibrovat (Kalibrace kompasu na
přenosném zařízení, strana 4).
Stav baterie obojku.
Neznámý stav baterie. Přenosné zařízení není schopno určit
stav baterie psího obojku.
Směr k aktuálně vybranému psímu obojku.
POZNÁMKA: Pokud šipka neukazuje směrem k vybranému
psímu obojku, může být potřeba přenosné zařízení nakalibrovat
(Kalibrace kompasu na přenosném zařízení, strana 4).
Vzdálenost k aktuálně vybranému psímu obojku.
Zapnutí a vypnutí podsvícení
• Podsvícení zapnete nebo vypnete stisknutím zapínacího
tlačítka.
POZNÁMKA: Podsvícení se za 30 sekund vypne
automaticky.
Psí obojek
POZNÁMKA: Váš psí obojek může vypadat jinak než obojek na
obrázku.
Ovladač nastavení intenzity a výcvikového režimu
Indikátor stavu baterie
Tónové tlačítko
Přepínač obojků
Přepínač režimu
Výcviková tlačítka
Zapínací tlačítko
Anténa VHF
Anténa GPS
Zapínací tlačítko
Obrazovka přenosného zařízení
Kontaktní body
Stavová kontrolka a blikající majáková kontrolka
Nabíjení přenosného zařízení
OZNÁMENÍ
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte
z důvodu ochrany před korozí port USB, ochranný kryt a okolní
oblast.
Baterii je potřeba plně nabít, než zařízení poprvé použijete
a také vždy, když je vybitá (Kontrola stavu baterie obojku,
strana 5). Pokud zařízení nepoužíváte, baterie se přibližně po
roce vybije. Nabíjení zcela vybité baterie trvá přibližně 2 hodiny.
Začínáme
1
POZNÁMKA: Při nabíjení prostřednictvím napájecího adaptéru
je zařízení plně funkční. Zařízení se nebude nabíjet, pokud je
mimo stanovený teplotní rozsah (Pro 550 Plus Specifikace
přenosného zařízení, strana 5).
1 Zvedněte ochranný kryt .
1 Pomocí výcvikových tlačítek procházejte nabídku dostupných
jazyků.
2 Stisknutím zeleného tlačítka tónu jazyk vyberete.
3 Stisknutím horního výcvikového tlačítka výběr potvrdíte.
POZNÁMKA: Pokud budete chtít změnit jazyk později, bude
nutné zařízení resetovat na výchozí nastavení (Obnovení
výchozího nastavení přenosného zařízení, strana 7).
Vyhledání satelitních signálů
2 Zasuňte menší koncovku napájecího kabelu do portu mini-
USB
v zařízení.
3 Druhý konec napájecího kabelu zapojte do zdroje napájení.
Při nabíjení zařízení bude stavová kontrolka svítit červeně.
4 Jakmile začne stavová kontrolka svítit zeleně, nabíjecí kabel
od zařízení odpojte.
Nabíjení psího obojku
OZNÁMENÍ
Aby nedocházelo ke korozi, osušte důkladně kontakty na obojku
a okolní oblast předtím, než připojíte nabíjecí klip.
POZNÁMKA: Váš psí obojek může vypadat jinak než obojek na
obrázku.
Než obojek poprvé použijete, je nutné plně nabít baterii.
Nabíjení zcela vybité baterie trvá přibližně pět hodin.
1 Nacvakněte nabíjecí klip na obojek .
2 Zasuňte menší koncovku napájecího kabelu do portu mini-
USB kabelu s nabíjecím klipem.
Připojte
nabíjecí kabel k napájecímu zdroji.
3
Při nabíjení obojku bude stavová kontrolka svítit červeně.
4 Jakmile začne stavová kontrolka svítit zeleně, nabíjecí klip od
obojku odpojte.
Zapnutí zařízení
• Na přenosném zařízení stiskněte zapínací tlačítko.
• Na obojku psa podržte stisknuté zapínací tlačítko, dokud
nezačne blikat kontrolka stavu a obojek nezapípá.
Vypnutí zařízení
• Na přenosném zařízení přidržte zapínací tlačítko.
• Na psím obojku podržte stisknuté zapínací tlačítko, dokud
kontrolka stavu nezčervená.
Výběr jazyka
POZNÁMKA: Tato možnost není k dispozici u všech modelů.
Při prvním zapnutí zařízení provedete nastavení jazyka.
2
POZNÁMKA: Toto zařízení je určeno pouze pro venkovní
použití. Příjem satelitního signálu vyžaduje volný výhled na
oblohu. Budete-li zařízení používat v krytých prostorách, údaje
GPS nemusí být přesné.
Obojek i přenosné zařízení musí navázat satelitní spojení
předtím, než dáte obojek psovi na krk. Příjem satelitních signálů
může trvat několik minut.
1 Vezměte přístroj ven, do otevřené krajiny.
2 Zapněte obě zařízení (Zapnutí zařízení, strana 2).
3 Na přenosném zařízení vyberte pomocí přepínače spárovaný
obojek.
Jakmile obojek naváže satelitní spojení, kontrolka stavu dvakrát
nebo třikrát zeleně zabliká. Až přenosné zařízení získá satelitní
signál a naváže komunikaci se spárovaným obojkem, zobrazí
informace o stavu obojku (Obrazovka přenosného zařízení,
strana 1).
Psí obojek
S jedním přenosným zařízením můžete používat až 3 obojků.
Každý obojek musí být před použitím spárován s přenosným
zařízením. Během párování je každému obojku přiřazena
konkrétní barva.
Spárování obojku s přenosným zařízením
POZNÁMKA: Pokud jste přenosné zařízení zakoupili v jednom
balení s obojkem, obě zařízení jsou už spárována.
1 Zapněte přenosné zařízení (Zapnutí zařízení, strana 2).
2 Pomocí přepínače vyberte požadovanou barvu.
Obojek bude přiřazen k vybrané barvě.
Nastavte
ovladač intenzity na hodnotu N.
3
4 Stiskněte zelené tlačítko tónu.
5 Stiskněte horní výcvikové tlačítko.
6 Podle pokynů na obrazovce zvolte typ loveckého psa, který
obojek nese.
Na obrazovce přenosného zařízení se zobrazí ikona
.
Přenosné zařízení je připraveno ke spárování. Stisknutím
zeleného tlačítka tónu můžete párování zrušit.
7 Pokud je obojek zapnutý, vypněte ho (Vypnutí zařízení,
strana 2).
8 Přidržte zapínací tlačítko na obojku, dokud neuslyšíte dvě
sady pípnutí (přibližně 2 sekundy). Poté tlačítko uvolněte.
Stavová kontrolka rychle zeleně bliká. Teď můžete spárovat
obojek s přenosným zařízením.
Po úspěšném spárování zařízení zavibruje a na obrazovce se
zobrazí symbol zaškrtnutí.
TIP: Aby mohlo přenosné zařízení zobrazovat stav baterie,
vzdálenost a směr obojku, musí mít obě zařízení signál GPS
(Vyhledání satelitních signálů, strana 2).
Výběr obojku
Abyste mohli obojek vybrat a ovládat, musíte ho nejprve
s přenosným zařízením spárovat (Spárování obojku
s přenosným zařízením, strana 2).
Přesuňte přepínač obojku na barvu, která odpovídá
požadovanému obojku.
Začínáme
Výcviková tlačítka ovládají obojek, který je přiřazen vybrané
barvě.
Nejlepší
Jak psovi nasadit obojek
Dobré
UPOZORNĚNÍ
Abyste zabránili podrážení způsobenému kontaktními body,
sundávejte obojek vždy alespoň na osm hodin z každých 24.
Toto zařízení není určeno k používání na lidech. V žádném
případě jej nepoužívejte na osobách.
Na zařízení ani obojek nestříkejte agresivní chemikálie, mezi
které patří mimo jiné sprej proti blechám a klíšťatům. Vždy, než
psovi nasadíte obojek, zkontrolujte, že použitý sprej proti
blechám či klíšťatům již zcela zaschl. Malé množství agresivní
chemikálie může poškodit umělohmotné a laminátové části
obojku.
Aby byl výcvik psa účinný, musí obojek psovi správně sedět. Jeli obojek příliš volný nebo nesprávně umístěn, může být korekce
nekonzistentní. To může zdržovat úspěch při výcviku, nebo mu
bránit.
1 Umístěte zařízení obojku zepředu psího krku, přičemž
stavová kontrolka směřuje k bradě psa a kontaktní body proti
krku.
2 Utáhněte pásek tak, aby obepínal krk psa velmi těsně, a
zapněte přezku.
POZNÁMKA: Obojek musí být utažen do té míry, aby se
nemohl otáčet ani psovi klouzat po krku. Psovi však musí
umožňovat normálně polykat a pít. Zaměřte se na psovo
chování, abyste se ubezpečili, že obojek není utažen příliš.
Špatné
Výcvik psa
Je třeba, abyste vyhledali a prověřili výcvikové metody, které
nejlépe vyhovují vám, vašemu psovi a vašim potřebám.
Pokud je výcvikový systém Pro 550 Plus vhodně aplikován,
stává se velmi efektivním výcvikovým nástrojem, který pomůže
vašemu psu plně rozvinout potenciál. Tento výcvikový systém
by měl být součástí celkového výcvikového programu.
Rušení signálu
Pokud dochází k rušení přenosného zařízení jiným vysílačem,
při stisknutí výcvikového tlačítka kontrolka žlutě blikne.
TIP: Dochází-li k rušení často, může pomoci opětovné
spárování obojku s již přiřazenou barvou. Při opětovném
spárování dojde ke změně frekvence, na které přenosné
zařízení s obojkem komunikuje.
Výběr a instalace kontaktních bodů
3 Zakruťte obojkem, aby kontaktní body pronikly kožichem psa.
POZNÁMKA: Aby byly účinné, musí být kontaktní body ve
styku s kůží psa.
4 Je-li pásek příliš dlouhý, přebytečnou část uřízněte tak, aby
zůstalo přečnívat alespoň 8 cm (3 palce) pásku.
TIP: Abyste si usnadnili příští použití, můžete označit otvor,
který jste použili k utažení přezky.
Komunikace s obojkem
Aby byl komunikační signál co nejlepší, neměly by se v přímé
linii mezi vaším přenosným zařízením a obojkem psa nacházet
žádné překážky. Aby byly podmínky pro zachování zorného pole
co nejlepší, přesuňte se na nejvyšší místo ve své oblasti
(například na kopec).
Výcvik psa
Nejlepších výsledků dosáhnete, zvolíte-li kontaktní body, které
jsou nejvhodnější pro kožich psa.
1 Vyberte vhodnou délku kontaktního bodu podle typu kožichu
svého psa:
• Pro psy s delší srstí zvolte delší kontaktní body.
• Pro psy s kratší srstí zvolte kratší kontaktní body.
2 Je-li třeba, použijte při odstraňování kontaktních bodů
dodaný klíč.
3 Našroubujte kontaktní body do obojku.
4 Utáhněte je dodaným klíčem, avšak ne příliš.
Když obojek psovi nasadíte, zkontrolujte, že psovi kontaktní
body pevně přiléhají ke krku.
Odstranění kontaktních bodů
Pokud psa necvičíte pomocí výcvikových tlačítek, kontaktní
body odstraňte.
1 Pro odstranění obou kontaktních bodů použijte dodaný klíč.
2 Na otvory po kontaktních bodech umístěte krytku.
Metody výcviku
Krátkodobá stimulace: Vyšle krátkou stimulaci, když stisknete
tlačítko, bez ohledu na to, jak dlouho tlačítko podržíte.
Nepřetržitá stimulace: Stimuluje psa po celou dobu stisknutí
tlačítka, avšak maximálně 10 sekund. Stimulace, které
používáte, by měly být obecně mnohem kratší než
10 sekund.
Tón: Aktivuje slyšitelný tón namísto stimulace. Podle vašeho
výcvikového programu lze tón použít jako pozitivní, nebo
negativní výcvikovou pobídku.
Vibrace: Aplikuje na psa vibraci místo stimulace po celou dobu
stisknutí tlačítka, avšak maximálně 10 sekund. Účinnost
vibrace může být různá, a to podle temperamentu a
zkušeností psa.
3
4 Není-li patrná žádná reakce, zvyšujte intenzitu o jednu
Úroveň intenzity
Systém Pro 550 Plus nabízí 6 úrovní intenzity stimulace
(postupně se zvyšující od 1 do 6). U každé úrovně si můžete
pomocí výcvikových tlačítek nastavit nízkou, střední nebo
vysokou stimulaci (Funkce výcvikového tlačítka, strana 4).
Výběr správné úrovně intenzity
1 Nastavte intenzitu na nejnižší úroveň (Změna intenzity,
strana 4).
2 Vyberte výcvikové tlačítko.
3 Sledujte reakci psa, jako např. zatřepání hlavou, pohyb krku
nebo jen změnu výrazu.
Někdy překvapení psi na elektrickou stimulaci reagují
hlasivkami. Pokud pes reaguje hlasivkami více než jednou, je
úroveň intenzity pro začátek výcviku příliš vysoká.
úroveň, dokud pes nebude na stimulaci mírně, avšak
evidentně reagovat.
Úroveň intenzity, která u psa vyvolá mírnou, avšak evidentní
odezvu, je psova základní úroveň pro začátek výcviku
s obojkem. Nemusíte, a také byste neměli, tento test intenzity
provádět znova.
Po zahájení výcviku vám o volbě intenzity napoví psův výkon.
Jak pes ve výcviku postupuje, bude možná nutné úroveň podle
situace upravit.
Změna intenzity
U každého obojku můžete nastavit jinou úroveň intenzity.
1 Vyberte požadovaný obojek (Výběr obojku, strana 2).
2 Pomocí ovladače zvyšte nebo snižte intenzitu.
Funkce výcvikového tlačítka
Systém Pro 550 Plus nabízí několik výcvikových režimů, které výcvikovým tlačítkům přiřazují různé kombinace okamžitých stimulací,
trvalých stimulací a tónů. Tři svislá písmena vedle přepínače režimů odpovídají různým funkcím výcvikového tlačítka (shora dolů).
Tlačítko
Okamžitý (M)
Doplňkový (A)
Trvalý (C)
Tónové tlačítko
Tón
Tón
Tón
Horní výcvikové tlačítko
Okamžitá stimulace nebo vibrace (střední)
Rozsvícení světla
Trvalá stimulace nebo vibrace (střední)
Dolní výcvikové tlačítko
Okamžitá stimulace nebo vibrace (nízká)
Zhasnutí světla
Trvalá stimulace nebo vibrace (nízká)
Obě tréninková tlačítka
Okamžitá stimulace nebo vibrace (vysoká)
Není k dispozici
Trvalá stimulace nebo vibrace (vysoká)
Uzamčení a odemčení výcvikových tlačítek
Aktualizace softwaru obojku pro psa
Výcviková tlačítka můžete uzamknout a zabránit tak jejich
neúmyslnému stisknutí.
• Otočením ovladače intenzity do pozice N tlačítka uzamknete.
• Otočením ovladače intenzity do libovolné jiné pozice tlačítka
opět odemknete.
Pokud chcete aktualizovat software obojku pro psa, musíte
obojek připojit k počítači (Připojení obojku k počítači,
strana 5).
POZNÁMKA: Pouze počítače PC. Aktualizací softwaru
nevymažete žádná vlastní data ani nastavení.
1 Přejděte na webovou stránku www.garmin.com/products
/webupdater.
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Používání světla
Funkci světla můžete použít k ověření spárování, vyhledání psa
ve tmě nebo zvýšení bezpečnosti psa v noci.
1 Vyberte obojek (Výběr obojku, strana 2).
2 Přesuňte přepínač režimů do pozice A.
3 Pomocí horního výcvikového tlačítka světlo zapnete.
4 Pomocí dolního výcvikového tlačítka světlo zhasnete.
Informace o zařízení
Podpora a aktualizace
• Pomocí aplikace Garmin Express™ můžete aktualizovat
software přenosného zařízení i obojku.
• Pomocí aplikace Garmin WebUpdater můžete aktualizovat
software psího obojku (pouze počítače PC).
®
Aktualizace produktů
Na počítači si nainstalujte aplikaci Garmin Express
www.garmin.com/express.
Získáte tak snadný přístup k následujícím službám pro zařízení
Garmin:
• Aktualizace softwaru
• Registrace produktu
Nastavení Garmin Express
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Přejděte na adresu garmin.com/express.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Péče o zařízení
OZNÁMENÍ
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena
zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.
Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače
hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti
a koncovky.
Bezpečně upevněte ochranný kryt, aby nedošlo k poškození
portu USB.
Čištění zařízení
1 Otřete zařízení pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného
čisticího prostředku.
2 Otřete zařízení do sucha.
Po vyčištění nechejte zařízení zcela uschnout.
Kalibrace kompasu na přenosném zařízení
Zařízení je vybaveno tříosým elektronickým kompasem. Pokud
použijete přenosné zařízení v autě, vystavíte ho působení
magnetu nebo dojde k výrazným výkyvům teplot, může být
potřeba nakalibrovat kompas.
OZNÁMENÍ
Kalibrace elektronického kompasu venku. Pokud chcete
dosáhnout co nejpřesnějších informací o směru, nestůjte
v blízkosti objektů, které ovlivňují magnetické pole, například
vozidel, budov nebo nadzemního elektrického vedení.
1 Nastavte ovladač intenzity na hodnotu N.
4
Informace o zařízení
2
3
4
5
Stiskněte tlačítko tónu.
Stiskněte dolní výcvikové tlačítko.
Namiřte zařízení na sever.
Otáčejte zařízením podle pokynů na obrazovce.
Po dokončení kalibrace zařízení zavibruje a na obrazovce se
zobrazí symbol zaškrtnutí.
Pro 550 Plus Specifikace přenosného
zařízení
Rozsvítí se kontrolka baterie. Barva kontrolky označuje stav
baterie.
Zelená
Baterie je dostatečně nabitá.
Žlutá
Baterie bude potřeba brzy dobít.
Červená
Baterie je téměř vybitá a je třeba ji ihned dobít.
Bliká červeně Baterie je zcela vybitá a je třeba ji dobít. Zařízení
nebude fungovat.
Kontrola stavu baterie obojku
1 Pokud není obojek spárován, nejprve ho s přenosným
Typ baterie
Dobíjecí vyměnitelná lithium-iontová
baterie
Výdrž baterie
60 hodin při běžném použití
Rozsah provozních teplot
-20 až 60 °C (-4 až 140 °F)
Rozsah nabíjecí teploty
0 až 40 °C (32 až 104 °F)
Rozsah skladovací teploty (do
1 měsíce)
-20º až 50 °C (-4º až 122 °F)
Rozsah skladovací teploty (do
3 měsíců)
-20 až 40 °C (-4 až 104 °F)
Připojení přenosného zařízení k počítači
Rozsah skladovací teploty (do
1 roku)
-20 až 20 °C (-4 až 68 °F)
Bezdrátová frekvence/protokol
162 MHz @ 31.70 dBm, 2.4 GHz @
6.97 dBm
OZNÁMENÍ
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte
z důvodu ochrany před korozí port USB, ochranný kryt a okolní
oblast.
Stupeň vodotěsnosti
IEC 60529 IPX71
Rozsah bezdrátového spojení
14,5 km (9 mi)
zařízením spárujte (Spárování obojku s přenosným
zařízením, strana 2).
2 Na přenosném zařízení vyberte pomocí přepínače spárovaný
obojek.
Stav baterie obojku se zobrazuje na obrazovce přenosného
zařízení.
1 Zvedněte ochranný kryt
.
Specifikace psího obojku TT™ 15
Typ baterie
Dobíjecí vyměnitelná lithium-iontová
baterie
Výdrž baterie
20 až 40 hodin
Výdrž baterie závisí na používaném
přenosném zařízení.
Rozsah provozních teplot
-20 až 60 °C (-4 až 140 °F)
Rozsah nabíjecí teploty
0 až 40 °C (32 až 104 °F)
Rozsah bezdrátového
spojení ANT
Až 10 m (32,8 stop)
Rádiový rozsah VHF
Až 14,48 km (9 mil)
Bezdrátové frekvence/
protokoly
169 MHz @ 26.84 dBm; 2.4 GHz @ 6.16
dBm
Stupeň vodotěsnosti
1 ATM2
®
Specifikace psího obojku TT 15 Mini
Typ baterie
Dobíjecí vyměnitelná lithium-iontová
baterie
Výdrž baterie
Až 16 až 30 hodin při běžném použití
Rozsah provozních teplot
-20 až 60 °C (-4 až 140 °F)
Rozsah nabíjecí teploty
5 až 40 °C (41 až 104 °F)
Rozsah bezdrátového spojení Až 5 metrů (16,4 ft)
ANT
2 Zasuňte menší koncovku kabelu USB do portu mini-USB
v zařízení.
3 Druhý konec kabelu USB zasuňte do volného portu USB
v počítači.
Zařízení se v počítačích se systémem Windows zobrazí
v okně Tento počítač jako vyměnitelný disk a v počítačích se
systémem Mac jako připojený svazek.
®
®
Připojení obojku k počítači
OZNÁMENÍ
Aby nedocházelo ke korozi, osušte kontakty na obojku a okolní
oblast předtím, než připojíte nabíjecí klip.
Rádiový rozsah VHF
Až 6,44 km (4 mi)
1 Nacvakněte na obojek nabíjecí klip.
2 Zasuňte menší koncovku kabelu USB do portu mini-USB
Bezdrátové frekvence/
protokoly
155 MHz @ 32.93 dBm, 2.4 GHz @
1.82 dBm
3 Druhý konec kabelu USB zasuňte do portu USB v počítači.
Stupeň vodotěsnosti
1 ATM3
Kontrola stavu baterie přenosného zařízení
1 Zapněte přenosné zařízení (Zapnutí zařízení, strana 2).
2 Nastavte ovladač intenzity na hodnotu V nebo na pozici
s číslem.
3 Stiskněte výcvikové tlačítko.
1
2
3
kabelu s nabíjecím klipem.
Další informace
Další informace o tomto produktu naleznete na webové stránce
Garmin.
• Na stránce support.garmin.com najdete další návody, články
a aktualizace softwaru.
Zařízení vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po dobu až 30 minut. Další informace naleznete na webových
stránkách www.garmin.com/waterrating.
Zařízení vydrží tlak odpovídající hloubce 10 m. Další informace najdete na webové stránce www.garmin.com/waterrating.
Zařízení vydrží tlak odpovídající hloubce 10 m. Další informace najdete na webové stránce www.garmin.com/waterrating.
Informace o zařízení
5
• Přejděte na adresu buy.garmin.com nebo požádejte svého
prodejce Garmin o informace o volitelném příslušenství a
náhradních dílech.
Dodatek
Zařízení zobrazuje zprávu Cekani na obojek.
Pokud obojek psa ztratí signál GPS a přestane komunikovat
s přenosným zařízením, na obrazovce přenosného zařízení se
zobrazí zpráva Cekani na obojek. Pokud se zpráva zobrazuje
trvale, můžete vyzkoušet několik tipů.
• Zkontrolujte, zda má obojek přístup k satelitnímu signálu
(Vyhledání satelitních signálů, strana 2).
• Zkontrolujte, zda je přenosné zařízení a obojek v linii přímé
viditelnosti (Komunikace s obojkem, strana 3).
Restartování zařízení
Přestane-li zařízení fungovat, můžete je restartovat.
Podržte zapínací tlačítko po dobu 8 sekund.
Zařízení se restartuje a zobrazí verzi softwaru a číslo ESN
přenosného zařízení.
Připojení ANT+
®
Přenosné zařízení využívá technologii ANT+ ke sdílení polohy
psa se zařízeními Garmin DriveTrack™ a kompatibilními
outdoorovými hodinkami. Přenosné zařízení může vysílat signál
k několika různým zařízením najednou. Podrobnější informace
o sdílení polohy psa s jiným zařízením najdete v uživatelské
příručce k danému zařízení.
POZNÁMKA: Technologie ANT+ je u přenosného zařízení
trvale zapnuta.
Součásti přenosného zařízení Pro 550 Plus
šroubovák a bezpečnostní šroubovák, který najdete v sadě pro
výměnu baterie.
1 Ze zadní strany vyšroubujte osm bezpečnostních šroubků.
2 Zvedněte zadní kryt.
3 Uchopte vedení konektoru baterie blízko konektoru a vypojte
konektor baterie ze zařízení potažením kolmo k obvodové
desce.
4 Uchopte vedení konektoru otočného přepínače blízko
konektoru a vypojte konektor baterie ze zařízení potažením
kolmo k obvodové desce.
5 Vyšroubujte dva šroubky z přihrádky na baterii.
6 Zvedněte kryt baterie.
7 Vyjměte původní baterii ze zadního krytu. Zapamatujte si
orientaci baterie.
Baterie je pevně usazena. Možná bude nutné baterii
z přihrádky vyjmout pomocí tupého, nekovového předmětu.
8 Vložte do zadního krytu novou baterii štítkem nahoru.
Orientace musí být stejná jako u předchozí baterie.
Správná orientace baterie je nakreslena uvnitř zadního krytu.
9 Vraťte kryt baterie do původní pozice.
10 Umístěte šroubky krytu baterie zpět a utáhněte je.
11 Zapojte konektor baterie zpět do zařízení.
Při správné instalaci zapadne konektor přesně do portu.
12 Znovu zapojte do zařízení konektor otočného přepínače.
Při správné instalaci zapadne konektor přesně do portu.
13 Zkontrolujte kvalitu a usazení těsnění v zářezu na přední
polovině zařízení.
14 Zkontrolujte, zda nedošlo k přiskřípnutí drátků vedení, pevně
přidržte zadní kryt na zařízení a volně zašroubujte všech osm
bezpečnostních šroubků.
15 Zkontrolujte, zda je kryt nasazen na zařízení správně a bez
mezer.
16 Rovnoměrně dotáhněte všechny šroubky.
17 Zkontrolujte, že těsnění nevyčnívá ze zařízení.
Zařízení před použitím plně nabijte. V případě potřeby proveďte
kalibraci kompasu (Kalibrace kompasu na přenosném zařízení,
strana 4).
TT 15 Pokyny k výměně baterií
TT 15 Komponenty
Bezpečnostní šroubky
Zadní kryt
Baterie
Konektor baterie
Přední kryt
Těsnění
Zadní kryt
Výměna baterie přenosného zařízení Pro 550
Plus
Zapínací tlačítko
Kryt přihrádky na baterie
Než baterii vyměníte, musíte ze zařízení odstranit veškeré
nečistoty, vodu a úlomky. Budete také potřebovat malý křížový
6
Dodatek
Konektory
Baterie
Vyjmutí staré baterie
Než baterii vyměníte, musíte ze zařízení odstranit veškeré
nečistoty, vodu a úlomky. K tomu budete potřebovat malý
šroubovák Phillips.
1 Vyjměte šest šroubů z vnějších hran zadního krytu.
POZNÁMKA: Dva vnitřní šrouby nechejte na místě.
2 Odstraňte zadní kryt.
3 Odpojte konektor baterie a napájecí konektor.
4 Odstraňte šrouby, které zabezpečují kryt přihrádky na baterii.
5 Odstraňte kryt baterie a baterii.
Zapamatujte si orientaci baterie. Novou baterii je třeba
namontovat stejně.
Po odstranění staré baterie se obraťte na místní středisko
likvidace odpadu pro řádnou recyklaci baterie.
4 Odstraňte zadní kryt.
5 Uchopte vedení konektoru baterie blízko konektoru a vypojte
konektor baterie ze zařízení potažením kolmo k obvodové
desce.
Uchopte
vedení napájecího konektoru u konektoru a vypojte
6
napájecí konektor ze zařízení potažením souběžně
s obvodovou deskou.
7 Vyjměte šrouby z přihrádky na baterii.
8 Odstraňte přihrádku na baterii.
9 Vyjměte baterii.
Baterie je pevně usazena. Možná bude nutné baterii
z přihrádky vyjmout pomocí tupého, nekovového předmětu.
10 Namontujte do přední přihrádky novou baterii, strana se
štítkem směřuje vzhůru a vodicí hrana baterie se nachází
pod výstupkem s kontakty pro nabíjení zařízení.
11 Umístěte zpět přihrádku na baterii a také dva šrouby, které
utáhněte.
Instalace nové baterie
Než vložíte novou baterii, musíte odstranit starou (Vyjmutí staré
baterie, strana 7). K tomu budete potřebovat malý šroubovák
Phillips. Budete možná také potřebovat malý plochý šroubovák.
1 Instalujte novou baterii se stejnou orientací, jakou měla
původní baterie.
Konektor
by měl směřovat ke konci nejbližšího napájecího
tlačítka a hrbolek , kde se dráty připojují k baterii, musí
směřovat ke straně s kontakty nabíjecího klipu.
12 Zkontrolujte, zda není poškozeno těsnění a zda pevně sedí
v drážce.
13 Připojte k zařízení konektor baterie a napájecí konektor.
2 Umístěte kryt přihrádky na baterie zpět.
3 Namontujte zpět šrouby, které zabezpečí kryt přihrádky na
baterii.
4 Připojte konektor baterie a napájecí konektor.
K zajištění konektorů budete možná potřebovat plochý
šroubovák.
5 Aktivujte napájecí tlačítko, kterým otestujte spojení.
Pokud je spojení dobré, ozve se tón a stavová kontrolka se
zeleně rozbliká.
6 Vypněte zařízení.
7 Ověřte si, že je těsnění uvnitř dolního krytu pevně drží na
místě.
8 Dejte zpět zadní kryt.
9 Namontujte zpět šest šroubů, které zabezpečí zadní kryt.
Po instalaci nové baterie obojek nabijte na plnou kapacitu.
Výměna baterie obojku psa TT 15 Mini
Než baterii vyměníte, musíte ze zařízení odstranit veškeré
nečistoty, vodu a úlomky. Budete také potřebovat malý
šroubovák Phillips a bezpečnostní šroubovák, který najdete
v sadě pro výměnu baterie.
1 Odšroubujte šrouby z krytu ve tvaru písmene L kryjícího
anténu VHF.
2 Odstraňte kryt ve tvaru písmene L.
3 Vyjměte šrouby z vnějších hran zadního krytu.
Dodatek
Při správné instalaci zapadnou zástrčky konektorů do portů.
14 Umístěte zpět zadní kryt a také šrouby, které utáhněte, aby
kryt držel na místě.
15 Umístěte zpět kryt ve tvaru písmene L a také šrouby, které
utáhněte, aby kryt ve tvaru písmene L držel na místě.
16 Zkontrolujte, že těsnění nevyčnívá ze zařízení.
Výměna pásku obojku
Než pásek obojku vyměníte, musíte ze zařízení odstranit
veškeré nečistoty, vodu a úlomky (Čištění zařízení, strana 4).
1 Vytáhněte pásek obojku z antény GPS, vodítka antény
a zařízení.
Možná bude nutné za pásek obojku tahat a vyvíjet na něj
tlak, abyste ho zcela odstranili. Možná budete muset uvolnit
šroub na pouzdru antény GPS, neodstraňujte ho však úplně.
2 Protáhněte nový pásek obojku zařízením, vodítkem antény
a anténou GPS.
3 Pokud je to nutné, utáhněte šrouby, které zajišťují pouzdro
antény GPS.
Obnovení výchozího nastavení přenosného
zařízení
POZNÁMKA: Tento krok odstraní z přenosného zařízení
všechny spárované obojky pro psy. Po obnovení výchozího
nastavení je nutné u všech obojků zopakovat proces párování.
Nastavení přenosného zařízení můžete vrátit na původní
hodnoty.
7
1 Připojte zařízení k počítači (Připojení přenosného zařízení
k počítači, strana 5).
Na obrazovce přenosného zařízení se zobrazí ikona .
2 Oba přepínače na zařízení přesuňte do středové pozice.
3 Nastavte ovladač intenzity na hodnotu N.
4 Na 5 sekund přidržte tlačítko tónu a dolní výcvikové tlačítko.
Na obrazovce přenosného zařízení se zobrazí zpráva
Resetovani dokonceno a zařízení se restartuje.
8
Dodatek
Rejstřík
A
aktualizace, software 4
ANT+ 6
B
tlačítka 1
uzamčení 4
trénink 4
režimy 4
stimulace 3
tón 3
vibrace 3
baterie 5
nabíjení 1
výdrž 5
výměna 6, 7
V
Č
výchozí nastavení 2
vynulování 7
čištění zařízení 4
D
data, přenos 5
U
ukládání dat 5
Z
zapínací tlačítko 2
zařízení, péče 4
G
Garmin Express 4
aktualizace softwaru 4
registrace zařízení 4
I
ikony 1
intenzita 4
K
kalibrace 4
kompas 4
kontakt, body 3
kontaktní body 3
M
mapy, aktualizace 4
N
nabíjení
obojek 2
přenosné zařízení 1
náhradní díly 6, 7
O
obojek 3
Anténa VHF 1
jas 4
kontaktní body 3
nabíjení 2
nasazení 3
párování 2
výměna baterie 6, 7
výměna pásku 7
obrazovka 1
odstranění problémů 5, 6
P
párování, obojek 2
pes
trénink 3
úrovně intenzity výcviku 4
základy výcviku 3
počítač, připojení 5
podsvícení 1
příslušenství 5
psí obojek 2
R
rádiová komunikace 3
rádiová komunikace v zorném poli 3
registrace produktu 4
registrace zařízení 4
S
satelitní signály, příjem 2
signál, rušení 3
software
aktualizace 4
verze 6
T
technické údaje 5
Rejstřík
9
support.garmin.com
Červen 2019
190-02400-10_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising