Garmin | echoMAP™ 43dv | Garmin echoMAP™ 43dv Installationsinstruktioner

Garmin echoMAP™ 43dv Installationsinstruktioner
◦ Lämpligt borr för att borra rikthålet
Viktigt vid montering
echoMAP 40/50 serien – Installations­
instruktioner
™
För att erhålla bästa möjliga prestanda och undvika skador på
din båt ska du installera enheten i enlighet med följande
instruktioner.
Läs alla installationsinstruktioner innan du utför installationen.
Om du stöter på problem under installationen kan du kontakta
Garmin produktsupport.
®
Viktig säkerhetsinformation
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
När du ansluter strömkabeln ska du inte ta bort den
kabelmonterade säkringshållaren. Det är viktigt att rätt säkring
är på plats för att förhindra skador på personer och på
produkten, orsakade av eldsvåda eller överhettning. Se
produktspecifikationerna. Dessutom gäller inte garantin om du
ansluter strömkabeln utan rätt säkring.
VARNING
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd
när du borrar, skär eller slipar.
MEDDELANDE
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra
eller skära i.
För att erhålla bästa möjliga prestanda och undvika skador på
din båt ska du installera enheten i enlighet med följande
instruktioner.
Läs alla installationsinstruktioner innan du utför installationen.
Om du stöter på problem under installationen kan du kontakta
Garmin produktsupport.
Registrera enheten
Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår
onlineregistrering redan i dag.
• Gå till http://my.garmin.com.
• Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.
Kontakta Garmin produktsupport
•
•
•
•
Gå till www.garmin.com/support för lokal supportinformation.
I USA ringer du 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
I Storbritannien ringer du 0808 238 0000.
I Europa ringer du +44 (0) 870 850 1241.
Enheten kan antingen monteras med det medföljande fästet
eller försänkt i instrumentpanelen med en sats för försänkt
montering (kan säljas separat).
Innan du monterar någon del av enheten permanent bör du
planera monteringen genom att fastställa placeringen av de
olika komponenterna.
• Monteringsplatsen måste möjliggöra tydlig uppsikt över
skärmen och åtkomst till knapparna på enheten.
• Monteringsplatsen måste vara tillräckligt stabil för att bära
upp enheten och fästet.
• Kablarna måste vara tillräckligt långa för att komponenterna
ska kunna anslutas till varandra och till strömkällan.
• Kablarna kan dras under bygelfästet eller bakom enheten.
• För att förhindra störningar från en magnetisk kompass ska
enheten inte installeras närmare kompassen än det
säkerhetsavstånd till kompass som anges i
produktspecifikationerna.
Montera enheten infälld
MEDDELANDE
Var mycket noggrann när du skär ut hålet för infälld montering
av enheten. Det finns endast ett begränsat utrymme mellan
höljet och monteringshålen. Om hålet görs för stort kan det
påverka enhetens stabilitet efter monteringen.
Om du använder ett metallverktyg, t.ex. en skruvmejsel, kan det
skada dekorkanterna och enheten. Använd om möjligt ett
plastverktyg.
Du kan använda en mall för infälld montering och
monteringsmaterialet som medföljer enheten när du monterar
enheten i instrumentpanelen.
1 Beskär mallen och se till att den passar där du vill montera
enheten.
2 Fäst mallen på den valda monteringsplatsen.
3 Förbered monteringsytan för utskärning genom att borra ett
eller flera hål vid hörnen innanför linjen på mallen. Använd en
borrspets på 9,5 mm (3/8 tum).
4 Såga ut monteringsytan med en sticksåg eller ett multiverktyg
längs med insidan av linjen på mallen.
5 Placera enheten i utskärningen för att testa passformen.
6 Fila och sandpappra hålets kanter till rätt storlek vid behov.
7 OBS! Alla enheter har inte dekorkanter.
Med hjälp av ett verktyg, t.ex. en platt plastbit eller en
skruvmejsel, kan du försiktigt bända upp hörnen på
dekorkanterna À. För verktyget mot mitten Á för att ta bort
dekorkanterna.
Verktyg som behövs
•
•
•
•
•
•
Borrmaskin och borrar
Stjärnmejsel nr 2
Marint tätningsmedel
3/ -tumsnyckel eller -hylsa
8
Maskeringstejp
Monteringsmaterial för vridfäste (medföljer inte)
◦ Självgängande rundskallade träskruvar eller bultar,
antingen av storlek nr 8 eller med en diameter på 4 mm
(5/32 tum)
◦ Lämpliga brickor och muttrar (om du väljer bultarna)
Augusti 2015
8 Se till att monteringshålen på enheten är i linje med rikthålen
på mallen.
9 Om monteringshålen på enheten inte ligger i linje ska de nya
hålplaceringarna märkas upp.
Tryckt i Taiwan
190-01834-79_0B
10 Använd en borrspets på 3,2 mm (1/8 tum) och borra rikthålen.
11 Ta bort mallen från monteringsytan.
12 Om du inte kan komma åt enhetens baksida när den har
monterats måste du ansluta alla nödvändiga kablar till
enheten innan du placerar den i utskärningen.
OBS! För att förhindra att metallkontakterna korroderar ska
du täcka över anslutningar som inte används med
väderskydd.
13 Montera gummipackningarna på enhetens baksida.
Gummipackningens delar har självhäftande fästen på
baksidan. Se till att dra bort skyddstejpen innan de monteras
på enheten.
2 Rikta in vridbasen så att genomföringshålen à pekar i
önskad riktning.
3 Med vridbasen som mall markerar du rikthålens platser Ä.
4 Markera kabeldragningshålet Å.
5 Använd en lämplig borrspets för monteringsmaterialet och
borra de tre rikthålen.
6 Med en borr på 16 mm (5/8 tum) borrar du ett hål genom
monteringsytan på den plats du markerade i steg 4.
Fästa vridfästet utan kablarna dragna genom fästet
14 Placera enheten i vaggan.
15 Anslut varje kabel till en port på vaggan.
16 Placera låsbygeln över kablarna.
17 Placera enheten i utskärningen.
18 Fäst enheten på monteringsytan med de medföljande
Du bör endast utföra den här proceduren om du inte drar strömoch givarkablarna under monteringsytan och genom vridfästets
bottenplatta.
1 Placera bottenplattan À på monteringsytan och fäst den med
lämpliga skruvar eller bultar Á.
skruvarna.
19 Montera dekorkanterna genom att knäppa dem på plats runt
kanten på enheten.
Montera vridbasen
Förberedelser för att dra kablarna under
monteringsytan
MEDDELANDE
Använd rundskallade skruvar eller bultar när du fäster vridfästets
bas. Skruvar och bultar med försänkt skalle skadar basen.
Innan du kan förbereda vridbasen måste du bestämma var du
vill montera fästet och välja om du vill sätta fast fästet med
skruvar eller bultar.
1 Ta bort 10 mm M6×1-krysskruven À och ta bort vridfästet Á
från bottenplattan Â.
2
2 Placera vridfästet på bottenplattan och sätt tillbaka 10 mm
M6×1-krysskruven.
3 Täta kabelgenomföringshålen med marint tätningsmedel.
Fästa vridfästet med kablarna dragna genom fästet
Du bör endast utföra den här proceduren om du drar ström- och
givarkablarna under monteringsytan och genom vridfästets
bottenplatta.
1 Mata kablarna genom mitthålet på 16 mm ( 5/8 tum) som du
borrade när du förberedde för att dra kablar under
monteringsytan.
2 Placera bottenplattan på monteringsytan.
3 Dra kablarna genom kabelgenomföringshålen.
4 Fäst bottenplattan löst med lämpliga skruvar eller bultar.
5 Placera vridfästet på bottenplattan men fäst det inte.
6 Placera vaggan eller enheten i vridfästet (Montera enheten i
vaggan, sidan 3).
7 Dra ut så mycket överskottskabel av ström- och
givarkablarna att fästet kan vridas hela vägen till alla önskade
lägen när kablarna är anslutna.
8 Ta bort vaggan och vridfästet från bottenplattan.
9 Applicera marint tätningsmedel i centrumhålet på 16 mm
( 5/8 tum) samt i kabelgenomföringshålen.
10 Fäst bottenplattan ordentligt med lämpliga skruvar eller
bultar.
Placera
vridfästet på bottenplattan och fäst det med den
11
medföljande 10 mm M6×1-krysskruven.
echoMAP 40/50 serien Installationsinstruktioner
Installera vaggan i fästet
1 Dra upp låsarmen À.
Du hör ett klickande ljud när låsbygeln monterats korrekt.
2 Placera vaggan i vridfästet Á.
3 Luta fästet till önskad visningsvinkel.
4 Tryck ned låsarmen.
Installera kablar och kontakter
Koppla till ström
1 Led strömkabeln från vridfästet till båtbatteriet eller
säkringsplinten.
2 Förläng vid behov kablarna med en kabel på .52 mm2
(20 AWG) eller större.
3 Anslut den röda ledningen till batteriets eller säkringsplintens
pluspol och den svarta ledningen till minuspolen.
Montera enheten i vaggan
Om enheten använder vagga och du har anslutit kablarna till
vaggan kan du snabbt placera enheten i vaggan utan att koppla
in några kablar.
1 Placera enhetens bottenplatta i vaggans botten.
2 Luta enheten mot vaggan tills den låses på plats.
Du hör ett klickande ljud när enheten låses fast i vaggan.
Ta bort enheten från vaggan
1 Tryck på vaggans frigöringsspak À tills enheten lossas.
Ansluta enheten till en givare
OBS! Enheten går in i simulatorläge om anslutningen inte är
säker mellan enheten och givaren.
Gå till www.garmin.com eller kontakta din lokala Garmin
återförsäljare för att välja en lämplig typ av givare för dina
behov.
1 Följ instruktionerna som följer med givaren så att du monterar
den korrekt på din båt.
2 Led givarkabeln till baksidan av enheten, bort från källor till
elektriska störningar.
3 Anslut givarkabeln till lämplig port på enheten.
Ansluta kablarna till laddningsstationen
Kablarnas kontakter har utformats för att passa endast i rätt
portar på enheten eller vaggan. De anslutna kablarna hålls på
plats av ett låsfäste.
1 Ta bort kabellåsbygeln från fästet.
2 Jämför spåret på varje kabelkontakt À med utformningen på
varje port för att avgöra vilken kabel som hör till vilken port.
3 Anslut varje kabel till en port.
4 Placera låsbygeln Á över kablarna och skjut bygeln nedåt för
2 Luta enheten framåt och lyft ut den ur vaggan.
Kablage
• Med kablaget ansluts enheten till ström och till NMEA 0183
enheter.
• Enheten har en intern NMEA 0183 port som används vid
anslutning till NMEA 0183 kompatibla enheter.
• Om du måste förlänga ström- och jordkablarna måste du
använda en kabel på minst .52 mm2 (20 AWG).
• Om du måste förlänga NMEA 0183 eller larmkablarna måste
du använda en kabel på 0,33 mm2 (22 AWG).
®
Objekt
att låsa kablarna på plats.
À
Á
Â
Ã
echoMAP 40/50 serien Installationsinstruktioner
Kabelfunktion
Ledningsfärg
NMEA 0183 intern port Rx (in)
Brun
NMEA 0183 intern port Tx (ut)
Blå
Jord (ström och NMEA 0183)
Svart
Ström
Röd
3
Ansluta kabelstammen till strömmen
1 Dra kabelstammen till strömkällan och till enheten.
2 Anslut den röda ledningen till batteriets pluspol (+) och den
Enhet
svarta ledningen till batteriets minuspol (-).
NMEA 0183 – att tänka på inför anslutning
• Installationsinstruktionerna som medföljer din NMEA 0183
kompatibla enhet ska innehålla den information som du
behöver för att identifiera ledningarna för sändning (Tx) och
mottagning (Rx) A (+) och B (-).
-
Säkerhetsavstånd till
kompass
75 cm (29,5 tum)
Från -15 till 55 °C (från 5 till
131 °F)
Material
Polykarbonatplast
Vattenklassning
IEC 60529 IPX7
Sändningseffekt
(RMS)**
500 W
Maximalt djup***
701 m (2 300 fot) vid 77 kHz
Frekvenser****
• Traditionella: 50,77 eller 200
kHz
• DownVü: 260 eller 455 kHz.
NMEA 0183­enhets­
ledningens funktion
Ström
Röd
Ström
NMEA 0183 information
Jord
Svart
Datajord
Typ
Mening
Beskrivning
Tx
Blå
Rx/A (+)
Sändning
GPAPB
Rx
Brun
Tx/A (+)
APB: Kurs eller spårstyrning
(autopilot) mening "B"
GPBOD
BOD: Riktning (ursprung till
destination)
GPBWC
BWC: Riktning och avstånd till
waypoint
GPGGA
GGA: GPS-fixdata
GPGLL
GLL: Geografisk position (latitud
och longitud)
GPGSA
GSA: GNSS, DOP och aktiva
satelliter
GPGSV
GSV: GNSS-satelliter i sikte
GPRMB
RMB: Rekommenderad minimiinformation för navigering
GPRMC
RMC: Rekommenderat minimum
för specifika GNSS-data
GPRTE
RTE: Rutter
GPVTG
VTG: Kurs över grund och fart
över grund
GPWPL
WPL: Waypoint-plats
GPXTE
XTE: Avvikelse från utlagd kurs
PGRME
E: Beräknat fel
PGRMM
M: Kartdatum
PGRMZ
Z: Höjd
SDDBT
DBT: Djup under givare
SDDPT
DPT: Djup
5,4 x 9,5 cm (2,1 x 3,7 tum)
SDMTW
MTW: Vattentemperatur
Vikt
0,4 kg (0,9 lbs.)
SDVHW
Strömförsörjning
Från 10 till 18 V likström
VHW - Fart genom vattnet och
kurs
Maximal strömanvändning
5W
DPT
Djup
DBT
Djup under givare
Säkerhetsavstånd till
kompass
20 cm (8 tum)
MTW
Vattentemperatur
RMC/GGA/GLL
GPS-position
VHW
Fart genom vattnet och kurs
WPL
Waypointens plats
DSC
Digital selektiv anropsinformation
Likströmskälla, 12 V
Kabelstam
NMEA 0183-kompatibel enhet
Objekt Garmin
ledningens
funktion
Uppdatera enhetsprogramvaran
Innan du kan uppdatera programvaran måste du skaffa ett
minneskort för programuppdatering eller läsa in den senaste
programvaran på ett minneskort.
1 Slå på plottern.
2 Sätt i minneskortet på minneskortsplatsen när hemskärmen
visas.
OBS! För att instruktionerna för programuppdatering ska
visas måste enheten startas helt och hållet innan kortet sätts
in.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
4 Vänta i flera minuter medan programuppdateringen slutförs.
Enheten återgår till normalläget när programuppdateringen är
klar.
5 Ta bort minneskortet.
OBS! Om minneskortet tas bort innan enheten har startats
om helt och hållet slutförs inte programuppdateringen.
Specifikationer
Specifikation
echoMAP 40 Mått (B x H x D)
Skärmstorlek (B x H)
echoMAP 50 Mått (B x H x D)
4
7,1 W
Garmin
ledningens färg
Beskrivning
À
Á
Â
Enhet
Från 10 till 20 V likström
Maximal strömanvändning
*Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i
upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com
/waterrating.
**Beroende på givarens kapacitet och djup.
**Maxdjup, beroende på givare, vattnets salthalt, bottentyp och
andra vattenförhållanden.
****Beroende på echoMAP modell.
Objekt
Ê
Ë
Ì
Í
Mått
Alla modeller Temperaturområde
NMEA Anslutningsschema för 0183
+
Specifikation
Strömförsörjning
Mått
10,2 x 16,8 x 4,6 cm (4 x 6,6 x
1,8 tum)
17,3 x 13,5 x 4,4 cm (6,81 x
5,35 x 1,73 tum)
Skärmstorlek (B x H)
9 x 9 cm (3,54 x 3,54 tum)
Vikt
0,58 kg (1,28 lbs.)
Ta emot
echoMAP 40/50 serien Installationsinstruktioner
Typ
Mening
Beskrivning
DSE
Utökat digitalt selektivt anrop
HDG
Kurs, avvikelse och variation
HDM
Kurs, magnetisk
MWD
Vindriktning och -hastighet
MDA
Meteorologisk sammansättning
MWV
Vindhastighet och vinkel
VDM
AIS, VHF-datalänkmeddelande
Du kan köpa fullständig information om National Marine Electronics
Association (NMEA) format och meningar från: NMEA, Seven Riggs
Avenue, Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
Garmin och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. echoMAP™ är ett varumärke
som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas
utan skriftligt tillstånd från Garmin.
®
NMEA är ett registrerat varumärke som tillhör National Marine Electronics Association.
®
echoMAP 40/50 serien Installationsinstruktioner
5
© 2015 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising