Garmin | echoMAP™ 43dv | Installation guide | Garmin echoMAP™ 43dv Installationsvejledning

Garmin echoMAP™ 43dv Installationsvejledning
Overvejelser om montering
echoMAP™ 40/50 serien Installations­
vejledning
For at opnå den bedste ydelse og undgå skader på din båd bør
du installere enheden i henhold til denne vejledning.
Læs hele installationsvejledningen, før du fortsætter med
installationen. Hvis der opstår problemer under installationen,
skal du kontakte Garmin produktsupport.
®
Vigtige sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Ved tilslutning af strømkablet må du ikke fjerne inlinesikringsholderen. Den korrekte sikring skal være placeret som
vist i produktspecifikationerne mhp. at undgå risiko for
personskade eller produktskade pga. brand eller overophedning.
Desuden vil tilslutning af strømkablet uden den korrekte sikring
på rette plads gøre produktgarantien ugyldig.
ADVARSEL
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du
borer, skærer eller sliber.
BEMÆRK
Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere, hvad der er
på den anden side af overfladen.
For at opnå den bedste ydelse og undgå skader på din båd bør
du installere enheden i henhold til denne vejledning.
Læs hele installationsvejledningen, før du fortsætter med
installationen. Hvis der opstår problemer under installationen,
skal du kontakte Garmin produktsupport.
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag.
• Gå til http://my.garmin.com.
• Opbevar den originale købskvittering eller en kopi af den på
et sikkert sted.
Kontakt til Garmin produktsupport
• Gå til www.garmin.com/support for at få oplysninger om
support i de enkelte lande.
• I USA skal du ringe på 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannien skal du ringe på 0808 238 0000.
• I Europa skal du ringe på +44 (0) 870 850 1241.
Enheden kan monteres vha. det medfølgende beslag, eller den
kan planmonteres med instrumentbrættet vha. et
planmonteringssæt (sælges separat).
Før du permanent installerer delene til din enhed, skal du
planlægge installationen ved at bestemme placeringen af de
forskellige komponenter.
• Du skal kunne se skærmen klart og have nem adgang til
tasterne på enheden fra monteringsstedet.
• Monteringsstedet skal være solidt nok til at kunne bære
enheden og holderen.
• Kablerne skal være lange nok til at tilslutte komponenterne til
hinanden og til strøm.
• Kablerne kan føres under monteringsbøjlen eller bagom
enheden.
• For at undgå forstyrrelse af et magnetisk kompas må
enheden ikke placeres tættere på et kompas end den
sikkerhedsafstand for kompas, der er angivet i produktets
specifikationer.
Planmontering af enheden
BEMÆRK
Vær omhyggelig, når du skærer hullet til planmontering af
enheden. Der er kun en lille frigang mellem kassen og
monteringshullerne, og hvis der skæres et hul, som er for stort,
kan det ødelægge enhedens stabilitet, efter at den er monteret.
Lirkning med metalværktøj som f.eks. en skruetrækker kan
beskadige dækrammen og enheden. Brug så vidt muligt
plasticværktøj til at lirke med.
Skabelon og udstyr til planmontering kan bruges til montering af
enheden i instrumentbrættet.
1 Tilpas skabelonen, og sørg for, at den passer på den plads,
hvor enheden skal monteres.
2 Fastgør skabelonen til det valgte monteringssted.
3 Brug et 9,5 mm (3/8 tommer) borehoved til at bore et eller
flere huller i hjørnerne af den fuldt optrukne linje på
skabelonen for at forberede udskæringen af
monteringsoverfladen.
4 Brug en nedstryger eller rotationsværktøj til at save
monteringsfladen langs indersiden af den fuldt optrukne linje,
der er tegnet på skabelonen.
5 Placer enheden i udskæringen for at se, om den passer.
6 Brug om nødvendigt en fil og sandpapir til at tilpasse hullets
størrelse.
7 BEMÆRK: Ikke alle enheder har en dækramme.
Brug et lirkeværktøj som f.eks. et fladt stykke plastic eller en
skruetrækker til forsigtigt at lirke hjørnerne af dækrammen fri
À, og lad værktøjet glide ind mod midten Á for at fjerne
dækrammen.
Nødvendigt værktøj
•
•
•
•
•
•
Boremaskine og bor
Nummer 2 Philips skruetrækker
Marineforsegler
3/ " skruenøgle eller indsatspatron
8
Afdækningstape
Udstyr til drejeholderen (medfølger ikke)
◦ Selvskærende, fladhovedede træskruer, enten størrelse
#8 eller med en diameter på 4 mm (5/32 tommer)
◦ Passende pakskiver og møtrikker (hvis du vælger bolte)
◦ Passende bor til forboringshullet
August 2015
8 Sørg for, at enhedens monteringshuller flugter med
forboringshullerne på skabelonen.
Trykt i Taiwan
190-01834-76_0B
9 Hvis monteringshullerne på enheden ikke flugter, skal du
markere placeringerne af de nye forboringshuller.
10 Brug et 3,2 mm (1/8 tommer) borehoved til at bore
forboringshullerne.
11 Fjern skabelonen fra monteringsoverfladen.
12 Hvis ikke du har adgang til bagsiden af enheden, efter at du
har monteret den, skal du tilslutte alle de nødvendige kabler
til enheden, inden du anbringer den i det udskårne hul.
BEMÆRK: For at forhindre korrosion på metalkontakterne
skal ubrugte stik dækkes med vejrhætter.
13 Monter gummipakningsdelene på bagsiden af enheden.
Gummipakningsstykkerne har klæbemiddel på bagsiden.
Kontroller, at du har fjernet beskyttelsen, før du monterer
stykkerne på enheden.
2 Vend drejeholderen, så gennemgangshullerne à vender i
den ønskede retning.
3 Anvend drejeholderen som skabelon, og afmærk placeringen
af forboringshullerne Ä.
4 Marker kabelføringshullet Å.
14 Anbring enheden i holderen.
15 Fastgør hvert kabel forsvarligt til en port på holderen.
16 Placer låsebeslaget over kablerne.
17 Anbring enheden i det udskårne hul.
18 Fastgør enheden til monteringsoverfladen ved hjælp af de
medfølgende skruer.
19 Monter dækrammen ved at trykke den på plads langs
enhedens kant.
Installation af drejebasen
Forberedelse til at føre kabler under monteringsover­
fladen
BEMÆRK
Anvend fladhovedede skruer eller bolte til at fastgøre
drejeholderbasen. Skruer eller bolte med forsænkede hoveder
beskadiger basen.
5 Anvend et passende bor, og bor de tre forboringshuller.
6 Brug et bor på 16 mm (5/8 tommer) til at bore hul gennem
monteringsoverfladen på den placering, du markerede i trin
4.
Fastgøring af drejeholderen uden de kabler, der løber
igennem holderen
Du skal kun fuldføre denne procedure, hvis du ikke fører strømog transducerkablerne under monteringsoverfladen og
drejeholderbasen.
1 Placer basen À på monteringsoverfladen, og fastgør den
vha. de korrekte skruer eller bolte Á.
Før du kan klargøre drejeholderbasen, skal du vælge et
monteringssted og beslutte, om holderen skal fastgøres med
skruer eller bolte.
1 Fjern 10 mm M6x1 Phillips-skruen À, og adskil drejeholderen
Á fra basen Â.
2 Placer drejeholderen på basen, og monter 10 mm M6×1
Philips skruen.
3 Forsegl kabelgennemgangshullerne med marineforsegler.
Fastgøring af drejeholderen med de kabler, der er ført
igennem holderen
Du skal kun fuldføre denne procedure, når du fører strøm- og
transducerkablerne under monteringsoverfladen og
drejeholderbasen.
2
echoMAP 40/50 serien Installationsvejledning
1 Før kablerne gennem det 16 mm (5/8 tommer) store
midterhul, du borede, da du forberedte føring af kablerne
under monteringsoverfladen.
2 Placer basen på monteringsoverfladen.
3 Før kablerne gennem kabelgennemgangshullerne.
4 Fastgør monteringsbeslaget løst vha. de korrekte skruer og
bolte.
5 Placer drejeholderen på monteringsbeslaget, men fastgør
den ikke.
6 Placer holderen eller enheden i drejeholderen (Installation af
enheden i holderen, side 3).
7 Sørg for, at der er nok strøm- og transducerkabel at give af,
så holderen kan dreje helt rundt til de ønskede positioner, når
kablerne er tilsluttet.
8 Afmonter holderen og drejeholderen fra monteringsbeslaget.
9 Påfør marineforsegler på det 16 mm (5/8 tommer) store
midterhul og på kabelgennemgangshullerne.
10 Fastgør monteringsbeslaget forsvarligt vha. de korrekte
skruer og bolte.
11 Placer drejeholderen på monteringsbeslaget, og fastgør den
vha. den medfølgende 10 mm M6×1 Philips skrue.
Tilslutning af kablerne til holderen
Stikkene på kablerne er tilpasset, så de kun passer til de
korrekte porte på enheden eller holderen. De tilsluttede kabler
holdes på plads af et låsebeslag.
1 Fjern kabellåsebeslaget fra holderen.
2 Sammenlign tapperne À på hvert kabelstik med mønstrene
på portene for at bestemme, hvilket kabel der passer til
hvilken port.
3 Fastgør hvert kabel forsvarligt til en port.
4 Placer låsebeslaget Á over kablerne, og skub beslaget ned
for at låse kablerne på plads.
Montering af holderen i beslaget
1 Træk låsearmen op À.
Der lyder et hørbart klik, når låsebeslaget er installeret
korrekt.
2 Placer holderen i drejeholderen Á.
3 Vip holderen til den ønskede synsvinkel.
4 Tryk låsearmen ned.
Installation af kabler og stik
Tilslutning til strøm
1 Før strømkablet fra drejeholderen til bådens batteri eller
sikringsblok.
2 Hvis det er nødvendigt at forlænge ledningerne, skal du
bruge en ledning på .52 mm2 (20 AWG) eller derover.
3 Tilslut den røde ledning til den positive (+) terminal på
batteriet eller sikringsblokken, og tilslut den sorte ledning til
den negative (-) terminal.
Installation af enheden i holderen
Hvis din enhed anvender en holder, og du har tilsluttet kablerne
til holderen, kan du hurtigt placere enheden i holderen uden at
tilslutte nogen kabler.
1 Placer enhedens monteringsbeslag i bunden af holderen.
2 Vip enheden mod holderen, indtil den sætter sig på plads.
Der lyder et hørbart klik, når enheden er fastgjort i holderen.
Afmontering af enheden fra holderen
1 Tryk på udløsningshåndtaget À på holderen, indtil enheden
udløses.
Tilslutning af enheden til en transducer
BEMÆRK: Enheden skifter til simulatortilstand, hvis
forbindelsen mellem enheden og transduceren ikke er sikker.
Gå til www.garmin.com eller kontakt din lokale Garmin
forhandler for at bestemme den passende transducertype til
dine behov.
1 Følg de instruktioner, der fulgte med transduceren, for at
installere den korrekt på din båd.
2 Træk transducerkablet til bagsiden af enheden væk fra kilder
med elektriske forstyrrelser.
3 Tilslut transducerkablet til den relevante port på enheden.
echoMAP 40/50 serien Installationsvejledning
3
2 Vip enheden forover, og løft den ud af holderen.
4 Vent nogle minutter, mens softwareopdateringsprocessen
Ledningsnet
• Ledningsnettet forbinder enheden til strøm og NMEA 0183
enheder.
• Enheden har én intern NMEA 0183 port, der bruges til at
tilslutte NMEA 0183 kompatible enheder.
• Hvis det er nødvendigt at forlænge strøm- og
jordledningerne, skal du bruge .52 mm2 (20 AWG) ledning
eller større.
• Hvis det er nødvendigt at forlænge NMEA 0183 ledningerne
eller alarmledningerne, skal du bruge 0,33 mm2 (22 AWG)
ledning.
®
Punkt
À
Á
Â
Ã
Ledningsfunktion
Ledningsfarve
NMEA intern 0183 port Rx (ind)
Brun
NMEA intern 0183 port Tx (ud)
Blå
Jord (strøm og NMEA 0183)
Sort
Strøm
Rød
gennemføres.
Enheden vender tilbage til normal drift, når opdateringen er
fuldført.
Fjern
hukommelseskortet.
5
BEMÆRK: Hvis hukommelseskortet fjernes, før enheden er
helt gennem opstartprocessen, er softwareopdateringen ikke
fuldført.
Specifikationer
Enhed
NMEA 0183 Overvejelser om tilslutning
NMEA 0183 forbindelsesdiagram
Emne
Beskrivelse
Ledningsnet
NMEA 0183 kompatibel enhed
Emne Garmin
ledningsfunk­
tion
Ê
Ë
Ì
Í
Garmin
ledningsfarve
NMEA 0183 ­ Funktion
af ledninger
Strøm
Rød
Strøm
Jord
Sort
Data jord
Tx
Blå
Rx/A (+)
Rx
Brun
Tx/A (+)
Opdatering af enhedens software
Før du kan opdatere softwaren, skal du have et
hukommelseskort med softwareopdatering eller indlæse det
nyeste software til et hukommelseskort.
1 Slå plotteren til.
2 Når skærmen Hjem vises, skal du indsætte
hukommelseskortet i kortstikket.
BEMÆRK: Instruktionerne til softwareopdatering vises kun,
hvis enheden er helt opstartet, før kortet indsættes.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
4
5,4 x 9,5 cm (2,1 x
3,7 tommer)
Vægt
0,4 kg (0,9 lbs)
Strømtilførsel
Fra 10 til 18 V DC
Maks. strømforbrug
5W
Sikkerhedsafstand for
kompas
20 cm (8 tommer)
17,3 x 13,5 x 4,4 cm (6,81 x
5,35 x 1,73 tommer)
Displaystørrelse (B x H)
9 x 9 cm (3,54 x 3,54 tommer)
Vægt
0,58 kg (1,28 lbs)
Strømtilførsel
Fra 10 til 20 V DC
Maks. strømforbrug
7,1 W
Sikkerhedsafstand for
kompas
75 cm (29,5 tommer)
Fra -15 til 55°C (fra 5 til
131°F)
Materiale
Polycarbonatplast
Vandklassificering
IEC 60529 IPX7
Sendestyrke (RMS)**
500 W
Maksimal dybde***
701 m (2300 fod) ved 77 kHz
Frekvenser****
• Traditionelle: 50,77 eller
200 kHz
• DownVü: 260 eller
455 kHz.
-
12 V DC-strømkilde
À
Á
Â
10,2 x 16,8 x 4,6 cm (4 x 6,6
x 1,8 tommer)
Displaystørrelse (B x H)
Alle modeller Temperaturområde
• Den installationsvejledning, der fulgte med din NMEA 0183
kompatible enhed bør indeholde de oplysninger, du behøver
for at identificere sendeledningerne (Tx) og
modtagerledningerne (Rx) A (+) og B (-).
+
Mål
echoMAP 50 Mål (B x H x D)
Tilslutning af ledningsnettet til strøm
1 Før ledningsnettet til en strømkilde og til enheden.
2 Tilslut den røde ledning til den positive (+) batteriterminal, og
tilslut den sorte ledning til den negative (-) batteriterminal.
Specifikation
echoMAP 40 Mål (B x H x D)
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 m i op til
30 min. Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com
/waterrating.
**Afhænger af transducerens nominelle effekt og dybden.
**Maksimal dybde, afhænger af transduceren, vandets
saltindhold, bundtypen og andre vandforhold.
****Afhænger af echoMAP modellen.
NMEA 0183 oplysninger
Type
Sætning
Beskrivelse
Send
GPAPB
APB: kurs/sporkontrol (autopilot)
sætning "B"
GPBOD
BOD: pejling (start til destination)
GPBWC
BWC: pejling og afstand til
waypoint
GPGGA
GGA: Global Positioning Systemdatarettelse
GPGLL
GLL: geografisk position
(breddegrad/længdegrad)
GPGSA
GSA: GNSS DOP og aktive
satellitter
GPGSV
GSV: synlige GNSS-satelliter
GPRMB
RMB: anbefalet minimum for navigationsoplysninger
echoMAP 40/50 serien Installationsvejledning
Type
Modtag
Sætning
Beskrivelse
GPRMC
RMC: anbefalet minimum for
specifikke GNSS-data
GPRTE
RTE: ruter
GPVTG
VTG: kurs over grunden og
grund-hastighed
GPWPL
WPL: waypointposition
GPXTE
XTE: Cross Track-fejl
PGRME
E: Estimeret fejl
PGRMM
M: kortdatum
PGRMZ
Z: højde
SDDBT
DBT: dybde under transducer
SDDPT
DPT: dybde
SDMTW
MTW: vandtemperatur
SDVHW
VHW: fart gennem vand og kurs
DPT
Dybde
DBT
Dybde under transducer
MTW
Vandtemperatur
RMC/GGA/GLL
GPS-position
VHW
Fart gennem vand og kurs
WPL
Waypointposition
DSC
Oplysninger om digitalt selektivt
opkald
DSE
Udvidet digitalt selektivt opkald
HDG
Kurs, afvigelse og variation
HDM
Kurs, magnetisk
MWD
Vindretning og -hastighed
MDA
Meteorologisk composite
MWV
Vindhastighed og -vinkel
VDM
AIS VHF datalink-besked
Du kan købe samtlige oplysninger om NMEA-format og -sætninger
(National Marine Electronics Association) hos: NMEA, Seven Riggs
Avenue, Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
Garmin og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber, registreret i USA og andre lande. echoMAP™ er et varemærke tilhørende
Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden
udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
NMEA er et registreret varemærke tilhørende National Marine Electronics Association.
®
echoMAP 40/50 serien Installationsvejledning
5
© 2015 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising