Garmin | echoMAP™ 43dv | User guide | Garmin echoMAP™ 43dv Podręcznik użytkownika

Garmin echoMAP™ 43dv Podręcznik użytkownika
echoMAP™ seria 40/50/70/90
Podręcznik użytkownika
Luty 2015
Wydrukowano na Tajwanie
190-01834-40_0A
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody
firmy Garmin jest zabronione. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego
podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby
pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin , logo Garmin, BlueChart , g2 Vision oraz Ultrascroll są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd.‍ lub jej oddziałów zarejestrowanymi w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.‍ echoMAP™, HomePort™ oraz LakeVü™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd.‍ lub jej oddziałów.‍ Wykorzystywanie tych
znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.‍
®
®
®
®
microSD™ oraz logo microSDHC są znakami towarowymi firmy SD-3C, LLC.‍ NMEA jest zastrzeżonym znakiem towarowym organizacji National Marine
Electronics Association.‍ Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.‍ Pozostałe
znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.‍
®
®
Spis treści
Wstęp ............................................................................... 1
Widok z przodu ........................................................................... 1
Przyciski urządzenia .............................................................. 1
Pobieranie podręczników użytkownika ....................................... 1
Objaśnienia dotyczące obsługi ................................................... 1
Źródła dodatkowych informacji ................................................... 1
Wkładanie kart pamięci ............................................................... 1
Ładowanie nowego oprogramowania na kartę pamięci ............. 1
Aktualizacja oprogramowania urządzenia .................................. 1
Sygnały satelitarne GPS ............................................................. 2
Regulowanie podświetlenia ........................................................ 2
Dostosowywanie schematu kolorów ........................................... 2
Dostosowywanie ekranu głównego ............................................ 2
Mapy i widoki 3D mapy .................................................. 2
Mapa nawigacyjna i morska mapa wędkarska ........................... 2
Powiększanie i pomniejszanie obszaru na mapie ................. 2
Przesuwanie mapy za pomocą przycisków ........................... 2
Wybieranie elementu na mapie z użyciem klawiszy
urządzenia ............................................................................. 2
Pomiar dystansu na mapie .................................................... 3
Symbole mapy ....................................................................... 3
Nawigacja do punktu na mapie .............................................. 3
Wyświetlanie na mapie informacji o pozycji i o obiekcie ........ 3
Wyświetlanie szczegółowych informacji o pomocach
nawigacyjnych ........................................................................ 3
Płatne mapy ................................................................................ 3
Wyświetlanie informacji o stacjach pływów ............................ 4
Wyszukiwanie obrazów satelitarnych na mapie
nawigacyjnej .......................................................................... 4
Wyświetlanie zdjęć lotniczych punktów orientacyjnych ......... 4
System automatycznej identyfikacji ............................................ 4
Symbole celów AIS ................................................................ 5
Kierunek i planowany kurs aktywowanych celów AIS ........... 5
Wyświetlanie statków AIS na mapie lub w widoku mapy
3D .......................................................................................... 5
Aktywacja celu dla statku AIS ................................................ 5
Wyświetlanie listy zagrożeń AIS ............................................ 5
Ustawianie alarmu kolizyjnego dla strefy bezpieczeństwa .... 5
Sygnały wzywania pomocy AIS ............................................. 6
Wyłączanie odbioru sygnału AIS ........................................... 6
Ustawienia mapy i widoku 3D mapy ........................................... 6
Ustawienia mapy nawigacyjnej i wędkarskiej ........................ 6
Ustawienia punktów i śladów na mapach i w widokach
mapy ...................................................................................... 6
Ustawienia nakładek liczbowych ............................................ 7
Wyświetlanie ramki nawigacji ................................................ 7
Ustawienia wyglądu mapy ..................................................... 7
Ustawianie linii kierunku i kursu nad dnem ............................ 7
Ustawienia innych statków na mapach i widokach map ........ 8
Ustawienia widoku Fish Eye 3D ............................................. 8
Nawigacja z użyciem plotera nawigacyjnego.............. 8
Pytania dotyczące podstawowej nawigacji ................................. 8
Cele ............................................................................................ 8
Wyszukiwanie celu według nazwy ......................................... 9
Wybieranie celu z użyciem mapy nawigacyjnej ..................... 9
Wyszukiwanie celu z użyciem danych użytkownika .............. 9
Wyszukiwanie celu z usługami morskimi ............................... 9
Kursy ...........................................................................................9
Ustawianie bezpośredniego kursu i podróż nim przy użyciu
funkcji Idź do .......................................................................... 9
Przerywanie podróży wyznaczoną trasą .................................... 9
Punkty ......................................................................................... 9
Oznaczanie bieżącej pozycji jako punktu ............................ 10
Spis treści
Tworzenie punktu w innej pozycji ........................................ 10
Zaznaczanie pozycji MOB lub SOS ..................................... 10
Wyświetlanie listy punktów .................................................. 10
Edytowanie zapisanego punktu ........................................... 10
Przeglądanie zapisanego punktu i podróż do niego ............ 10
Usuwanie punktu lub pozycji MOB ...................................... 10
Usuwanie wszystkich punktów ............................................. 10
Trasy ......................................................................................... 10
Tworzenie trasy rozpoczynającej się w bieżącej pozycji
i podróżowanie nią ............................................................... 10
Tworzenie i zapisywanie trasy ............................................. 10
Wyświetlanie listy tras .......................................................... 10
Edytowanie zapisanej trasy ................................................. 10
Przeglądanie zapisanej trasy i podróż zapisaną trasą ......... 11
Przeglądanie zapisanej trasy oraz podróż równolegle do
niej ....................................................................................... 11
Usuwanie zapisanej trasy .................................................... 11
Usuwanie wszystkich zapisanych tras ................................. 11
Ślady ......................................................................................... 11
Wyświetlanie śladów ............................................................ 11
Ustawianie koloru aktywnego śladu ..................................... 11
Zapisywanie aktywnego śladu ............................................. 11
Wyświetlenie listy zapisanych śladów .................................. 11
Edytowanie zapisanego śladu ............................................. 11
Zapisywanie śladu jako trasy ............................................... 11
Przeglądanie zarejestrowanego śladu i podróż
zarejestrowanym śladem ..................................................... 11
Usuwanie zapisanego śladu ................................................ 12
Usuwanie wszystkich zapisanych śladów ............................ 12
Odtwarzanie aktywnego śladu ............................................. 12
Czyszczenie aktywnego śladu ............................................. 12
Zarządzanie pamięcią wykresów śladów podczas
rejestrowania ........................................................................ 12
Konfiguracja interwału rejestrowania dla wykresu śladu ..... 12
Usuwanie wszystkich zapisanych punktów, tras i śladów ........ 12
Nawigacja automatyczna .......................................................... 12
Ustawianie ścieżki funkcji Nawigacja automatyczna
i podążanie nią ..................................................................... 12
Tworzenie ścieżki funkcji nawigacji automatycznej ............. 12
Filtrowanie listy tras i ścieżek funkcji nawigacji
automatycznej ...................................................................... 12
Przeglądanie ścieżki funkcji nawigacji automatycznej ......... 12
Dostosowywanie ścieżki funkcji nawigacji automatycznej ... 13
Anulowanie trwającego obliczania Nawigacja
automatyczna ....................................................................... 13
Ustawianie zaplanowanego przybycia ................................. 13
Regulowanie dystansu od brzegu ........................................ 13
Konfiguracje linii nawigacji automatycznej ........................... 13
Kombinacje................................................................... 14
Wybór kombinacji ..................................................................... 14
Dostosowywanie ekranu Kombinacje ....................................... 14
Dodawanie własnego ekranu kombinacji ................................. 14
Sonar............................................................................. 14
Widoki sonaru ........................................................................... 14
Pełnoekranowy widok sonaru .............................................. 14
Widok sonaru DownVü ........................................................ 14
Widok sonaru SideVü .......................................................... 14
Widok sonaru z podzielonym ekranem ................................ 15
Widok sonaru Podział powiększenia ................................... 15
Widok sonaru Podział częstotliwości ................................... 15
Określanie typu przetwornika ................................................... 15
Tworzenie punktu na ekranie sonaru przy użyciu przycisków
urządzenia ................................................................................ 15
Wstrzymywanie wyświetlania sonaru ....................................... 15
Wyświetlanie historii sonaru ..................................................... 15
Dostosowywanie nakładek liczbowych ..................................... 15
i
Dostosowywanie poziomu szczegółowości .............................. 15
Dostosowywanie intensywności kolorów .................................. 16
Regulowanie zasięgu dla skali głębokości lub szerokości ........ 16
Ustawianie stopnia powiększenia na ekranie sonaru ............... 16
Ustawianie prędkości przesuwu ............................................... 16
Częstotliwości sonaru ............................................................... 16
Wybór częstotliwości ............................................................ 16
Tworzenie predefiniowanej częstotliwości ........................... 17
Włączanie funkcji A-Scope ....................................................... 17
Ustawienia sonaru .................................................................... 17
Ustawienia sonaru ............................................................... 17
Ustawienia wyglądu sonaru ................................................. 17
Zaawansowane ustawienia sonaru ...................................... 17
Ustawienia instalacyjne sonaru ........................................... 17
Ustawienia alarmów sonaru ................................................. 17
Zapisy danych sonaru ............................................................... 18
Rejestrowanie danych wyświetlanych przez sonar .............. 18
Przerywanie zapisu sonaru .................................................. 18
Usuwanie zapisów danych sonaru ...................................... 18
Odtwarzanie zapisów danych sonaru .................................. 18
Konfiguracja urządzenia.............................................. 21
Dane wskaźników i almanachu ................................... 18
Załącznik....................................................................... 23
Wyświetlanie kompasu ............................................................. 18
Wyświetlanie wskaźników podróży ........................................... 18
Resetowanie wskaźników podróży ...................................... 18
Pływy, prądy i informacje astronomiczne .................................. 18
Informacje o stacjach pływów .............................................. 18
Informacje o stacjach prądów .............................................. 18
Informacje astronomiczne .................................................... 18
Wyświetlanie stacji pływów i prądów oraz informacji
astronomicznych dla różnych dat ........................................ 18
Wyświetlanie informacji z różnych stacji pływów i prądów ... 18
Cyfrowe wywołanie selektywne.................................. 19
Funkcje plotera nawigacyjnego oraz radia VHF 0183
NMEA® ..................................................................................... 19
Włączanie DSC ......................................................................... 19
Lista DSC ..................................................................................19
Wyświetlanie listy DSC ........................................................ 19
Dodawanie kontaktu DSC .................................................... 19
Sygnał wzywania pomocy ......................................................... 19
Nawigowanie do statku wzywającego pomocy .................... 19
Śledzenie pozycji ...................................................................... 19
Wyświetlanie raportu pozycji ................................................ 19
Nawigowanie do śledzonego statku .................................... 19
Tworzenie punktu w pozycji śledzonego statku ................... 19
Edycja informacji w raporcie pozycji .................................... 19
Usuwanie wezwania pozycja-raport.‍ ................................... 19
Wyświetlanie szlaków na mapie .......................................... 19
Indywidualne rutynowe wywołanie ........................................... 20
Wybór kanału DSC .............................................................. 20
Wykonywanie indywidualnego rutynowego wywołania ........ 20
Wysyłanie indywidualnego rutynowego wywołania do celu
AIS ....................................................................................... 20
Automatyczne włączanie plotera nawigacyjnego ..................... 21
Ustawienia systemowe ............................................................. 21
Ustawienia wyświetlania ...................................................... 21
Ustawienia GPS ................................................................... 21
Wyświetlanie dziennika zdarzeń .......................................... 21
Wyświetlanie informacji o oprogramowaniu systemowym ... 21
Ustawienia Moja łódź ................................................................ 21
Ustawianie przesunięcia kilu ................................................ 21
Ustawianie przesunięcia temperatury wody ........................ 22
Ustawienia komunikacji ............................................................ 22
NMEA 0183 .......................................................................... 22
Ustawianie alarmów .................................................................. 22
Alarmy nawigacji .................................................................. 22
Alarmy systemu ................................................................... 22
Ustawienia jednostek ................................................................ 23
Ustawienia nawigacji ................................................................ 23
Ustawienia innych statków ........................................................ 23
Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych plotera
nawigacyjnego .......................................................................... 23
Rejestrowanie urządzenia ........................................................ 23
Czyszczenie ekranu .................................................................. 23
Zrzuty ekranowe ....................................................................... 23
Wykonywanie zrzutów ekranowych ..................................... 23
Kopiowanie zrzutów ekranowych do komputera .................. 23
Rozwiązywanie problemów ...................................................... 24
Urządzenie nie odbiera sygnałów GPS ............................... 24
Urządzenie nie włącza się lub stale się wyłącza ................. 24
Urządzenie nie tworzy punktów we właściwym miejscu ...... 24
Informacje o interfejsie NMEA 0183 ......................................... 24
Umowa licencyjna na oprogramowanie .................................... 24
Indeks............................................................................ 26
Zarządzanie danymi plotera nawigacyjnego............. 20
Kopiowanie punktów trasy, tras i śladów z programu HomePort
do plotera nawigacyjnego ......................................................... 20
Kopiowanie danych z karty pamięci ......................................... 20
Kopiowanie punktów, tras i śladów na kartę pamięci ............... 20
Wybór typu pliku dla punktów trasy oraz tras z urządzeń innych
producentów ............................................................................. 20
Udostępnianie punktów i tras w różnych urządzaniach ............ 20
Kopiowanie wbudowanych map na kartę pamięci .................... 20
Tworzenie kopii zapasowej danych w komputerze ................... 20
Przywracanie danych z kopii zapasowej do plotera
nawigacyjnego .......................................................................... 21
Zapisywanie informacji systemowych na karcie pamięci .......... 21
ii
Spis treści
Wstęp
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.‍
Widok z przodu
informacja „wybierz kolejno MENU > Dodaj” oznacza, że należy
wybrać element MENU lub przycisk sprzętowy, a następnie
wybrać element Dodaj.‍
Grafiki w tej instrukcji służą tylko do celów informacyjnych
i mogą nie odpowiadać dokładnie Twojemu urządzeniu.‍
Źródła dodatkowych informacji
Jeżeli masz pytania dotyczące Twojego urządzenia, skontaktuj
się z Pomoc techniczna Garmin .‍
Strona internetowa www.garmin.com/‍support oferuje wiele
wskazówek pomagających przy rozwiązywaniu najczęstszych
problemów i zawiera odpowiedzi na większość pytań.‍
• Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
• Aktualizacje oprogramowania
• Podręcznik właściciela i instrukcja instalacji
• Alerty serwisowe
• Wideo
• Numery kontaktowe i adresy
®
Wkładanie kart pamięci
À
Á
Â
Ã
Przycisk zasilania
Klawisze urządzenia
Gniazdo karty pamięci microSD™
Automatyczny czujnik podświetlenia
Ten ploter nawigacyjny umożliwia korzystanie z opcjonalnych
kart pamięci.‍ Karty z mapami umożliwiają przeglądanie zdjęć
satelitarnych i zdjęć lotniczych o wysokiej rozdzielczości
przedstawiających porty, zatoki, przystanie i inne punkty
szczególne.‍ Puste karty pamięci mogą służyć do rejestrowania
danych z sonaru i do przesyłania danych, takich jak punkty,
trasy i ślady, do innego zgodnego plotera nawigacyjnego
Garmin lub do komputera.‍
1 Otwórz klapkę z przodu plotera nawigacyjnego.‍
Przyciski urządzenia
Przytrzymanie powoduje włączenie lub wyłączenie
urządzenia.‍
Dostosowanie podświetlenia i schematu kolorów po
szybkim naciśnięciu i zwolnieniu.‍
Pomniejszenie mapy lub widoku.‍
Powiększenie mapy lub widoku.‍
Przewinięcie, podświetlenie opcji i zmiana pozycji kursora.‍
SELECT
Potwierdzenie komunikatu oraz wybór opcji.‍
BACK
Powrót do poprzedniego ekranu.‍
MARK
Zapis bieżącej pozycji jako punktu.‍
HOME
Powrót do ekranu głównego.‍
MENU
Otwarcie menu opcji dla strony (jeśli ma zastosowanie).‍
Zamknięcie menu (jeśli ma zastosowanie).‍
Pobieranie podręczników użytkownika
Najnowszą wersje podręczników użytkownika i ich tłumaczenia
można pobrać ze strony internetowej.‍
1 Odwiedź stronę www.garmin.com/‍support.‍
2 Wybierz Podręczniki użytkownika.‍
3 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby pobrać
podręcznik do urządzenia.‍
Objaśnienia dotyczące obsługi
W niniejszym podręczniku zwrot „wybierz” jest używany w celu
opisania następujących działań:
• Korzystanie z przycisków strzałek do zaznaczenia elementu
menu, a następnie naciśnięcie klawisza SELECT (tylko
w przypadku urządzeń z klawiszami sprzętowymi).‍
• Naciśnięcie przycisku, takiego jak SELECT lub MENU.‍
W przypadku instrukcji wymagającej wybrania wielu elementów
w tekście mogą pojawić się małe strzałki.‍ Przykładowo
Wstęp
2 Włóż kartę pamięci.‍
3 Wsuwaj kartę, aż się zatrzaśnie.‍
4 Zamknij drzwiczki.‍
Ładowanie nowego oprogramowania na
kartę pamięci
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart w komputerze.‍
2 Odwiedź stronę www.garmin.com/‍support​/‍software​/‍marine
.html.‍
3 Wybierz opcję Pobierz obok pozycji "Chartplotters with SD
4
5
6
7
card.‍".‍
Przeczytaj i zaakceptuj warunki.‍
Wybierz Pobierz.‍
Wybierz Bieg.‍
Wybierz bieg powiązany z kartą pamięci, a następnie wybierz
kolejno Dalej > Zakończ.‍
Aktualizacja oprogramowania urządzenia
Aby można było zaktualizować oprogramowanie, należy
uzyskać kartę pamięci do aktualizacji oprogramowania lub
załadować najnowsze oprogramowanie na kartę pamięci.‍
1 Włącz ploter nawigacyjny.‍
1
2 Gdy pojawi się ekran główny, włóż kartę do gniazda kart.‍
Po włączeniu plotera nawigacyjnego odbiornik GPS musi
zgromadzić dane satelitarne i ustalić bieżącą pozycję.‍ Gdy
ploter nawigacyjny zlokalizuje satelity, u góry ekranu głównego
pojawi się symbol
.‍ Jeśli ploter nawigacyjny utraci sygnał
satelitarny, symbol
zniknie, a na mapie, nad ikoną , pojawi
się migający znak zapytania.‍
Więcej informacji na temat systemu GPS można znaleźć na
stronie www.garmin.com/‍aboutGPS.‍
w pobliżu płycizn, raf, mostów i kanałów, a także podczas
określania tras umożliwiających wpłynięcie do nieznanych
portów i na kotwicowiska, a także wypłynięcie z nich.‍
Mariner’s Eye 3D: Zapewnia szczegółowy, trójwymiarowy
widok z góry i z tyłu łodzi (odpowiednio do kursu) i stanowi
wizualną pomoc w nawigacji.‍ Ten widok przydaje się
podczas nawigacji w pobliżu płycizn, raf, mostów i kanałów,
a także podczas określania tras umożliwiających wpłynięcie
do nieznanych portów i na kotwicowiska, a także wypłynięcie
z nich.‍
UWAGA: Widoki map Mariner's Eye 3D i Fish Eye 3D są
dostępne wraz z płatnymi mapami w niektórych obszarach.‍
Fish Eye 3D: Zapewnia widok dna spod wody, przedstawiając
jego dokładny obraz na podstawie informacji o mapie.‍ Po
podłączeniu przetwornika sonaru obiekty znajdujące się
w toni (np.‍ ryby) zostaną oznaczone jako czerwone, zielone
i żółte obszary.‍ Czerwony kolor oznacza największe cele,
a zielony — najmniejsze.‍
Mapa wędkarska: Wyświetlanie na mapie szczegółowych
izobat i sondowań głębin.‍ Wybór powoduje usunięcie z mapy
danych nawigacji oraz wyświetlenie szczegółowych danych
barometrycznych i wzmocnionych izobat wykorzystywanych
do celów badania dna.‍ Ta mapa nadaje się doskonale do
wędkowania głębinowego z dala od brzegu.‍
Regulowanie podświetlenia
Mapa nawigacyjna i morska mapa wędkarska
UWAGA: Aby wyświetlić instrukcje przeprowadzenia
aktualizacji oprogramowania, przed włożeniem karty należy
całkowicie uruchomić urządzenie.‍
Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.‍
3
4 Poczekaj kilka minut na zakończenie procesu aktualizacji
oprogramowania.‍
Po zakończeniu procesu aktualizacji oprogramowania
urządzenie powróci do normalnej pracy.‍
5 Wyjmij kartę pamięci.‍
UWAGA: Jeśli karta pamięci zostanie usunięta, zanim
urządzenie uruchomi się ponownie, aktualizacja
oprogramowania nie zostanie zakończona.‍
Sygnały satelitarne GPS
1 Wybierz kolejno Ustawienia > System > Wyświetlanie >
Podświetlenie.‍
PORADA: Naciśnij przycisk na dowolnym ekranie, aby
otworzyć ustawienia podświetlenia.‍
2 Dostosuj podświetlenie.‍
Dostosowywanie schematu kolorów
1 Wybierz kolejno Ustawienia > System > Wyświetlanie >
UWAGA: Przybrzeżna mapa wędkarska jest dostępna wraz
z płatnymi mapami w niektórych obszarach.‍
Mapy nawigacyjne i mapy wędkarskie umożliwiają zaplanowanie
kursu, wyświetlenie informacji o mapie oraz podróż trasą.‍ Mapa
wędkarska stanowi przydatne narzędzie dla miłośników
wędkarstwa z dala od brzegu.‍
Aby otworzyć mapę nawigacyjną, wybierz kolejno Mapy > Mapa
nawigacyjna.‍
Schemat kolorów.‍
PORADA: Naciśnij przycisk na dowolnym ekranie, aby
uzyskać dostęp do ustawień kolorów.‍
2 Wybierz opcję.‍
Dostosowywanie ekranu głównego
Istnieje możliwość dodawania elementów do ekranu głównego
i zmieniania ich położenia.‍
1 Na ekranie głównym wybierz Dostosuj ekran główny.‍
2 Wybierz opcję:
• Aby zmienić położenie elementu, wybierz Zmień
kolejność i zaznacz element, który chcesz przenieść,
a następnie wybierz nowe miejsce dla elementu.‍
• Aby dodać element do ekranu głównego, wybierz Dodaj,
a następnie wybierz nowy element, który chcesz dodać.‍
• Aby usunąć element dodany do ekranu głównego, wybierz
Usuń, a następnie wybierz element, który chcesz usunąć.‍
Mapy i widoki 3D mapy
Dostępne mapy i widoki 3D zależą od użytych danych map oraz
akcesoriów.‍
Aby otworzyć mapy oraz widoki 3D mapy, wybierz Mapy.‍
Mapa nawigacyjna: Wyświetla dane nawigacji dostępne
w ramach fabrycznie załadowanych map oraz w ramach map
uzupełniających, jeśli są one dostępne.‍ Dane obejmują boje,
światła, kable, sondowania głębokości, przystanie oraz stacje
pływów w widoku z góry.‍
Perspective 3D: Zapewnia widok z góry i z tyłu łodzi
(odpowiednio do kursu) i stanowi wizualną pomoc
w nawigacji.‍ Ten widok przydaje się podczas nawigacji
2
Aby otworzyć mapę wędkarską, wybierz kolejno Mapy > Mapa
wędkarska.‍
Powiększanie i pomniejszanie obszaru na mapie
Skala u dołu mapy wskazuje poziom powiększenia.‍ Pasek
poniżej oznaczenia skali oznacza dystans na mapie.‍
• Wybierz , aby pomniejszać.‍
• Wybierz , aby powiększać.‍
Przesuwanie mapy za pomocą przycisków
Można przesunąć mapę, aby wyświetlić obszar inny od
aktualnie wyświetlanego.‍
1 Gdy wyświetlona jest mapa, użyj klawiszy strzałek.‍
2 Wybierz BACK, aby zatrzymać przesuwanie i ponownie
wyświetlić na ekranie bieżącą pozycję.‍
UWAGA: Aby przesuwać ekran kombinacji, wybierz
SELECT.‍
Wybieranie elementu na mapie z użyciem klawiszy
urządzenia
1 Na mapie lub w widoku mapy 3D wybierz , , lub , aby
przesunąć kursor.‍
2 Wybierz SELECT.‍
Mapy i widoki 3D mapy
Pomiar dystansu na mapie
Wybierz Pomiar dystansu.‍
Na ekranie wyświetlony zostanie znacznik w miejscu
aktualnej pozycji.‍ Dystans i kierunek od znacznika znajduje
się w rogu.‍
PORADA: Aby zresetować znacznik i zmierzyć dystans od
aktualnej pozycji kursora, wybierz SELECT.‍
Symbole mapy
Ta tabela zawiera niektóre spośród najczęściej wyświetlanych
na szczegółowych mapach symboli.‍
Ikona
Opis
Boja
Informacje
Usługi morskie
Stacja pływów
Stacja prądów
Dostępne zdjęcie z góry
Dostępne zdjęcie w perspektywie
Inne elementy wspólne dla większości map obejmują izobaty,
strefy pływów, sondowania punktowe (w formie przedstawionej
na oryginalnej mapie papierowej), symbole i pomoce
nawigacyjne, przeszkody i okolice kabli.‍
Nawigacja do punktu na mapie
PRZESTROGA
Funkcja nawigacji automatycznej działa w oparciu o mapy
elektroniczne.‍ Dane takich map nie gwarantują zachowania
odpowiedniego dystansu od przeszkód i dna.‍ Należy uważnie
porównywać kurs z obserwacjami wzrokowymi, a także unikać
lądu, płycizn i innych przeszkód, które mogą znajdować się na
kursie.‍
Podczas korzystania z funkcji wyznaczania trasy do celu,
bezpośredni kurs i poprawiony kurs mogą przebiegać przez ląd
lub płyciznę.‍ Należy prowadzić obserwację wzrokową i sterować
w sposób umożliwiający ominięcie lądu, płycizny lub innych
niebezpiecznych obiektów.‍
UWAGA: Przybrzeżna mapa wędkarska jest dostępna wraz
z płatnymi mapami w niektórych obszarach.‍
UWAGA: Funkcja nawigacji automatycznej jest dostępna wraz
z płatnymi mapami w niektórych obszarach.‍
1 Wybierz pozycję na mapie nawigacyjnej lub wędkarskiej.‍
2 W razie potrzeby wybierz opcję SELECT.‍
3 Wybierz Nawiguj do.‍
4 Wybierz opcję:
• Aby rozpocząć podróż bezpośrednio do pozycji, wybierz
opcję Idź do.‍
• Aby utworzyć do pozycji trasę uwzględniającą zwroty,
wybierz opcję Trasa do.‍
• Aby skorzystać z funkcji Auto Guidance, wybierz opcję
Prowadź do.‍
5 Przejrzyj kurs wyznaczony przez karmazynową linię.‍
UWAGA: Podczas korzystania z funkcji nawigacji
automatycznej szary odcinek na dowolnej części
karmazynowej linii wskazuje, że funkcja ta nie może obliczyć
części linii nawigacji automatycznej.‍ Wynika to z ustawień
minimalnej bezpiecznej głębokości wody i minimalnej
bezpiecznej wysokości przeszkody.‍
6 Podążaj wzdłuż karmazynowej linii, aby uniknąć lądu, wody
płytkiej i innych przeszkód.‍
Mapy i widoki 3D mapy
Wyświetlanie na mapie informacji o pozycji i o
obiekcie
Na mapie nawigacyjnej lub mapie wędkarskiej można
wyświetlać informacje o pozycji lub o obiekcie.‍
UWAGA: Przybrzeżna mapa wędkarska jest dostępna wraz
z płatnymi mapami w niektórych obszarach.‍
1 Na mapie nawigacyjnej lub wędkarskiej wybierz pozycję lub
obiekt.‍
Wzdłuż prawej krawędzi mapy zostanie wyświetlona lista
opcji.‍ Wyświetlane opcje różnią się w zależności od wybranej
pozycji lub obiektu.‍
2 Wybierz opcję:
• Aby rozpocząć podróż do wybranej pozycji, wybierz
Nawiguj do.‍
• Aby oznaczyć punkt w pozycji kursora, wybierz Nowy
punkt.‍
• Aby wyświetlić dystans do obiektu i namiar na obiekt
z aktualnej pozycji, wybierz Pomiar dystansu.‍
Na ekranie zostanie wyświetlony dystans i namiar.‍
Wybierz opcję SELECT, aby dokonać pomiaru z pozycji
innej niż aktualna pozycja.‍
• Aby wyświetlić informacje o pływie, prądzie, informacje
astronomiczne, notki do mapy lub informacje o lokalnych
usługach dostępnych w pobliżu kursora, wybierz
Informacja.‍
Wyświetlanie szczegółowych informacji o pomocach
nawigacyjnych
Na mapie nawigacyjnej, mapie wędkarskiej, w widoku
Perspective 3D lub Mariner’s Eye 3D mapy można wyświetlić
szczegółowe informacje o różnego rodzaju pomocach
nawigacyjnych, w tym o pławach, światłach i przeszkodach.‍
UWAGA: Przybrzeżna mapa wędkarska jest dostępna wraz
z płatnymi mapami w niektórych obszarach.‍
UWAGA: Widoki map Mariner's Eye 3D i Fish Eye 3D są
dostępne wraz z płatnymi mapami w niektórych obszarach.‍
1 Na mapie lub w widoku mapy 3D wybierz pomoc
nawigacyjną.‍
2 Wybierz nazwę pomocy nawigacyjnej.‍
Płatne mapy
PRZESTROGA
Funkcja nawigacji automatycznej działa w oparciu o mapy
elektroniczne.‍ Dane takich map nie gwarantują zachowania
odpowiedniego dystansu od przeszkód i dna.‍ Należy uważnie
porównywać kurs z obserwacjami wzrokowymi, a także unikać
lądu, płycizn i innych przeszkód, które mogą znajdować się na
kursie.‍
UWAGA: Niektóre modele nie obsługują wszystkich map.‍
Opcjonalne płatne mapy, takie jak BlueChart g2 Vision ,
pozwalają optymalnie wykorzystać ploter nawigacyjny.‍ Poza
szczegółowymi mapami morskimi, produkty te mogą zawierać
także poniższe funkcje, które są dostępne w niektórych
obszarach.‍
Mariner’s Eye 3D: Zapewnia widok z góry i z tyłu łodzi oraz
stanowi trójwymiarową pomoc w nawigacji.‍
Fish Eye 3D: Zapewnia trójwymiarowy widok dna spod wody,
przedstawiając na mapie jego dokładny obraz na podstawie
informacji o mapie.‍
Mapy wędkarskie: Umożliwiają wyświetlenie map ze
wzmocnionymi izobatami, bez danych nawigacyjnych.‍ Te
mapy nadają się doskonale do wędkowania głębinowego
z dala od brzegu.‍
®
®
3
Zdjęcia satelitarne o wysokiej rozdzielczości: Zdjęcia
satelitarne o wysokiej rozdzielczości przedstawiają
realistyczny obraz lądu i wody na mapie nawigacyjnej
(Wyszukiwanie obrazów satelitarnych na mapie
nawigacyjnej).‍
Zdjęcia lotnicze: Wyświetlanie zdjęć lotniczych przystani
i innych obiektów ważnych z punktu widzenia nawigacji, które
pozwalają wyobrazić sobie otoczenie (Wyświetlanie zdjęć
lotniczych punktów orientacyjnych).‍
Szczegółowe dane dotyczące dróg i punktów szczególnych:
Wyświetlenie szczegółowych danych dotyczących dróg
i punktów szczególnych (POI), w tym bardzo szczegółowych
danych o drogach na wybrzeżu i punktach szczególnych
takich, jak restauracje, zakwaterowanie, lokalne atrakcje.‍
Funkcja Auto Guidance: Wykorzystuje bezpieczną głębokość,
bezpieczną wysokość i dane mapy do określenia najlepszego
kursu do celu.‍ Funkcja Auto Guidance jest dostępna
w przypadku nawigacji do celu z użyciem funkcji Prowadź do.‍
Wyświetlanie informacji o stacjach pływów
Symbol na mapie oznacza stację pływów.‍ Dla stacji pływów
można wyświetlić szczegółowy wykres, który pozwoli
przewidzieć poziom pływów dla różnych godzin i dni.‍
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna wraz z płatnymi mapami
w niektórych obszarach.‍
1 Na mapie nawigacyjnej lub wędkarskiej wybierz stację
pływów.‍
W pobliżu symbolu zostaną wyświetlone informacje
o kierunku pływu i poziomie pływu.‍
2 Wybierz nazwę stacji.‍
Animowane wskaźniki pływów i prądów
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna wraz z płatnymi mapami
w niektórych obszarach.‍
Na mapie nawigacyjnej lub wędkarskiej można wyświetlać
animowane wskaźniki stacji pływów i kierunku podróży.‍ Należy
także włączyć animowane ikony w ustawieniach mapy
(Wyświetlanie i konfiguracja pływów i prądów).‍
Wskaźnik stacji pływów jest wyświetlany na mapie jako pionowy
wykres słupkowy ze strzałką.‍ Czerwona strzałka skierowana
w dół oznacza odpływ, a niebieska strzałka skierowana w górę
oznacza przypływ.‍ Po najechaniu kursorem na wskaźnik stacji
pływów powyżej wskaźnika stacji wyświetlona zostanie
wysokość pływu w stacji.‍
Wskaźniki kierunku prądu są wyświetlane na mapie w formie
strzałek.‍ Kierunek każdej ze strzałek wskazuje kierunek prądu
w danej pozycji na mapie.‍ Kolor strzałki wskazującej kierunek
prądu oznacza zakres prędkości prądu w danej pozycji.‍ Po
najechaniu kursorem na wskaźnik kierunku prądu powyżej
wskaźnika kierunku wyświetlona zostanie prędkość prądu dla
danej pozycji.‍
Kolor
Zakres prędkości prądu
Żółty
0 do 1 węzła
Pomarańczowy
1 do 2 węzłów
Czerwony
2 lub więcej węzłów
Wyświetlanie i konfiguracja pływów i prądów
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna wraz z płatnymi mapami
w niektórych obszarach.‍
Na mapie nawigacyjnej i wędkarskiej można wyświetlać
statyczne lub animowane wskaźniki stacji pływów lub prądów.‍
1 Na mapie nawigacyjnej lub wędkarskiej wybierz kolejno
MENU > Ustawienia mapy > Pływy i prądy.‍
2 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić na mapie wskaźniki stacji prądów
i wskaźniki stacji pływów, wybierz Włączony.‍
4
• Aby wyświetlać na mapie animowane wskaźniki stacji
pływów i animowane wskaźniki kierunku prądów, wybierz
Animowane.‍
Wyszukiwanie obrazów satelitarnych na mapie
nawigacyjnej
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna wraz z płatnymi mapami
w niektórych obszarach.‍
Można nałożyć wysokiej rozdzielczości zdjęcia satelitarne na
części mapy nawigacyjnej obejmującej ląd oraz na części
obejmujące ląd i morze.‍
UWAGA: Po włączeniu wysokiej rozdzielczości zdjęcia
satelitarne są dostępne tylko dla mniejszych poziomów
powiększenia.‍ Jeśli wysokiej rozdzielczości zdjęcia satelitarne
nie są wyświetlane dla regionu z mapy opcjonalnej, można
wybrać , aby powiększyć mapę.‍ Można także zwiększyć
stopień szczegółowości, zmieniając poziom szczegółów dla
powiększania mapy.‍
1 Na mapie nawigacyjnej wybierz kolejno MENU > Ustawienia
mapy > Zdjęcia satelitarne.‍
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Tylko ląd, aby wyświetlić standardowe
informacje dotyczące wody i zdjęcia nałożone na obszar
lądu na mapie.‍
• Wybierz Złącz fotomapy, aby wyświetlać zdjęcia wody
i lądu o danym poziomie krycia.‍ Wyreguluj krycie zdjęcia
za pomocą suwaka.‍ Im wyższa wartość procentowa
zostanie wybrana, w tym większym stopniu zdjęcia będą
zakrywać obszar wody i lądu na mapie.‍
Wyświetlanie zdjęć lotniczych punktów
orientacyjnych
Aby było możliwe wyświetlenie na mapie nawigacyjnej zdjęć
lotniczych, należy włączyć opcję Zdjęcie w ustawieniach mapy.‍
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna wraz z płatnymi mapami
w niektórych obszarach.‍
Korzystając ze zdjęć lotniczych obiektów orientacyjnych,
przystani i portów, można w łatwiejszy sposób określić swoje
położenie i zapoznać się z układem przystani lub portu przed
dotarciem na miejsce.‍
1 Na mapie nawigacyjnej wybierz ikonę aparatu:
• Aby wyświetlić zdjęcie z góry, wybierz .‍
• Aby wyświetlić zdjęcie w perspektywie, wybierz .‍
Zdjęcie zostało wykonane z pozycji aparatu, który
podczas wykonywania zdjęcia był ustawiony w kierunku
wskazanym przez stożek.‍
2 Wybierz Zdjęcie lotnicze.‍
System automatycznej identyfikacji
System automatycznej identyfikacji (AIS) umożliwia identyfikację
oraz śledzenie innych statków oraz otrzymywanie ostrzeżeń
o innych jednostkach znajdujących się w pobliżu.‍ Po
podłączeniu do zewnętrznego urządzenia AIS ploter
nawigacyjny może wyświetlać określone dane AIS dotyczące
innych statków znajdujących się w zasięgu, które są
wyposażone w transponder oraz które w aktywny sposób
przesyłają informacje AIS.‍
Informacje zgłaszane przez każdy statek obejmują numer
MMSI, pozycję, prędkość GPS, kierunek GPS, czas, jaki minął
od zgłoszenia przez statek ostatniej pozycji, najbliższe miejsce
zbliżenia oraz czas do miejsca zbliżenia.‍
Niektóre modele ploterów nawigacyjnych obsługują też system
BFT (Blue Force Tracking).‍ Jednostki pływające śledzone za
pomocą systemu BFT (Blue Force Tracking) są oznaczone na
ploterze nawigacyjnym niebiesko-zielonym kolorem.‍
Mapy i widoki 3D mapy
Symbole celów AIS
Symbol Opis
Statek AIS.‍ Statek nadający sygnał AIS.‍ Trójkąt wskazuje
kierunek, w którym porusza się statek AIS.‍
Wybór celu.‍
Aktywacja celu.‍ Cel wydaje się większy na mapie.‍ Zielona
linia prowadząca do celu wskazuje kierunek celu.‍ Numer
MMSI, prędkość i kierunek statku są widoczne poniżej celu
(jeśli dla funkcji wyświetlania szczegółowych informacji
wybrano opcję Pokaż).‍ W przypadku utraty sygnału AIS ze
statku zostanie wyświetlony baner komunikatu.‍
Utrata sygnału celu.‍ Zielony symbol X oznacza utratę sygnału
AIS ze statku.‍ W takim przypadku ploter nawigacyjny
wyświetla baner komunikatu z pytaniem, czy statek ma być
nadal śledzony.‍ W przypadku rezygnacji z dalszego śledzenia
symbol utraconego sygnału statku zniknie z mapy lub
z widoku 3D mapy.‍
Niebezpieczny cel w zasięgu.‍ Cel miga, włącza się alarm
i zostaje wyświetlony baner komunikatu.‍ Po potwierdzeniu
alarmu zostanie wyświetlony nakreślony linią ciągłą czerwony
trójkąt z prowadzącą do niego czerwoną linią, który wskazuje
położenie oraz kierunek celu.‍ Jeśli alarm kolizyjny dla strefy
bezpieczeństwa został wyłączony, cel zacznie migać, alarm
nie uruchomi się jednak i nie zostanie wyświetlony baner
alarmu.‍ W przypadku utraty sygnału AIS ze statku zostanie
wyświetlony baner komunikatu.‍
Utrata sygnału niebezpiecznego celu.‍ Czerwony symbol X
oznacza utratę sygnału AIS ze statku.‍ W takim przypadku
ploter nawigacyjny wyświetla baner komunikatu z pytaniem,
czy statek ma być nadal śledzony.‍ W przypadku rezygnacji
z dalszego śledzenia symbol utraconego sygnału
niebezpiecznego celu zniknie z mapy lub z widoku 3D mapy.‍
Położenie tego symbolu wskazuje punkt największego
zbliżenia do niebezpiecznego celu.‍ Liczby widoczne w pobliżu
symbolu wskazują czas do punktu największego zbliżenia do
tego celu.‍
UWAGA: Jednostki pływające śledzone za pomocą systemu
BFT (Blue Force Tracking) są oznaczone na ploterze
nawigacyjnym niebiesko-zielonym kolorem, niezależnie od ich
statusu.‍
Kierunek i planowany kurs aktywowanych celów AIS
W przypadku, gdy aktywowany cel AIS nadaje informacje
o kierunku i kursie nad dnem, kierunek celu jest widoczny na
mapie w postaci linii ciągłej prowadzącej do symbolu celu AIS.‍
Linia kierunku nie jest widoczna w widoku mapy 3D.‍
Planowany kurs aktywowanego celu AIS jest widoczny na mapie
lub w widoku mapy 3D jako linia przerywana.‍ Długość
planowanego kursu zależy od wartości ustawienia planowanego
kierunku.‍ Jeśli aktywowany cel AIS nie przesyła informacji
o prędkości lub jeśli statek nie porusza się, linia planowanego
kursu nie jest wyświetlana.‍ Informacje o zmianach prędkości,
kursu nad dnem oraz prędkości jego zmiany nadawane przez
statek mogą wpłynąć na obliczenia pozwalające wyznaczyć linię
planowanego kursu.‍
Jeśli cel AIS nadaje informacje o kierunku, kursie nad dnem
oraz prędkości jego zmiany, planowany kurs celu jest obliczany
na podstawie informacji dotyczących kursu nad dnem
i prędkości jego zmiany.‍ Kierunek, w jakim następuje zwrot celu,
także jest wyznaczany na podstawie informacji o prędkości
zmiany kursu i jest wskazywany przez końcowy element linii
kierunku.‍ Długość elementu końcowego nie zmienia się.‍
Jeśli cel AIS nadaje informacje o kierunku i kursie nad dnem, nie
są jednak przesyłane informacje o prędkości zmiany kursu,
planowany kurs celu jest obliczany na podstawie informacji
dotyczących kursu nad dnem.‍
Mapy i widoki 3D mapy
Wyświetlanie statków AIS na mapie lub w widoku
mapy 3D
Aby rozpocząć korzystanie z systemu AIS, wymagane jest
podłączenie plotera nawigacyjnego do zewnętrznego
urządzenia AIS oraz odbiór sygnałów z innych statków.‍
Można określić, jak inne statki mają być wyświetlane na mapie
lub w widoku mapy 3D.‍ Zasięg wyświetlania skonfigurowany dla
jednej mapy lub jednego widoku mapy 3D ma zastosowanie
wyłącznie do danej mapy lub danego widoku mapy 3D.‍
Szczegóły, planowany kierunek oraz ustawienia szlaków
wybrane dla jednej mapy lub jednego widoku mapy 3D mają
zastosowanie do wszystkich map i widoków mapy 3D.‍
1 Na mapie lub w widoku mapy 3D wybierz kolejno MENU >
Inne statki > Ustawienia wyświetlania.‍
2 Wybierz opcję:
• Aby określić dystans od aktualnej pozycji, w której mają
być wykrywane statki AIS, wybierz Zasięg wyświetlania,
a następnie określ dystans.‍
• Aby wyświetlić szczegóły dotyczące statków z systemem
AIS, wybierz kolejno Szczegóły > Pokaż.‍
• Aby ustawić czas planowanego kierunku dla statków
z systemem AIS, wybierz Planowany kierunek,
a następnie podaj czas.‍
• Aby wyświetlić ślady statków AIS, wybierz Szlaki,
a następnie wybierz długość śladu wyświetlanego
z użyciem szlaku.‍
Aktywacja celu dla statku AIS
1 W widoku mapy lub w widoku mapy 3D wybierz statek AIS.‍
2 Wybierz kolejno Statek AIS > Aktywuj cel.‍
Wyświetlanie informacji o statku AIS ustawionym jako cel
Istnieje możliwość wyświetlenia stanu sygnału AIS, numeru
MMSI, prędkości GPS, kierunku GPS i innych zgłaszanych
informacji odnoszących się do statku ustawionego jako cel.‍
1 W widoku mapy lub w widoku mapy 3D wybierz statek AIS.‍
2 Wybierz Statek AIS.‍
Dezaktywacja celu dla statku AIS
1 W widoku mapy lub w widoku mapy 3D wybierz statek AIS.‍
2 Wybierz kolejno Statek AIS > Dezaktywuj cel.‍
Wyświetlanie listy zagrożeń AIS
Na mapie lub w widoku mapy 3D wybierz kolejno MENU >
Inne statki > Lista AIS.‍
Ustawianie alarmu kolizyjnego dla strefy
bezpieczeństwa
Zanim będzie możliwe ustawienie alarmu kolizyjnego dla strefy
bezpieczeństwa, konieczne jest podłączenie zgodnego plotera
nawigacyjnego do urządzenia AIS.‍
Alarm kolizyjny dla strefy bezpieczeństwa jest dostępny
wyłącznie w przypadku systemu AIS.‍ Można dostosowywać
strefę bezpieczeństwa umożliwiającą uniknięcie kolizji.‍
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Alarmy > AIS > Alarm AIS >
Włączony.‍
Gdy w strefie bezpieczeństwa wokół statku znajdzie się
statek z systemem AIS, wyświetlony zostanie baner
komunikatu.‍ Obiekt również zostanie oznaczony na ekranie
jako niebezpieczny.‍ Gdy alarm się wyłączy, baner
komunikatu zniknie, a alarm dźwiękowy zostanie wyłączony
— obiekt pozostanie jednak oznaczony na ekranie jako
niebezpieczny.‍
2 Wybierz Zasięg.‍
3 Określ promień dla strefy bezpieczeństwa wokół statku.‍
4 Wybierz Czas.‍
5
5 Określ czas, po którym zostanie włączony alarm w przypadku
stwierdzenia, że obiekt wpłynie do strefy bezpieczeństwa
statku.‍
Na przykład, aby otrzymać powiadomienie na 10 minut przed
zbliżającym się przecięciem linii strefy bezpieczeństwa,
wybierz dla opcji Czas wartość 10.‍ Spowoduje to również
włączenie się alarmu na 10 minut przed wpłynięciem statku
do strefy bezpieczeństwa.‍
Sygnały wzywania pomocy AIS
Wbudowane nadajniki sygnałów wzywania pomocy AIS to
wbudowane urządzenia, które po aktywacji przesyłają raporty
ratunkowe z informacją o pozycji.‍ Ploter nawigacyjny może
odbierać sygnały z nadajników ratunkowych SART, radiopław
awaryjnych EPIRB i innych sygnałów „człowiek za burtą”.‍
Nadawane sygnały wzywania pomocy różnią się od
standardowych sygnałów przesyłanych przez system AIS,
w związku z czym są inaczej przedstawiane w ploterze
nawigacyjnym.‍ Zamiast śledzenia sygnału wzywania pomocy
pozwalającego uniknąć kolizji ma miejsce śledzenie sygnału
wzywania pomocy w celu zlokalizowania statku lub osoby
i umożliwienia udzielenia pomocy.‍
Nawigacja do jednostki nadającej sygnał wzywania pomocy
Po odebraniu sygnału wzywania pomocy wyświetla się alarm
sygnału wzywania pomocy.‍
Wybierz kolejno Przejrzyj > Idź do, aby rozpocząć nawigację
do jednostki nadającej sygnał.‍
Symbole celów wykorzystywane w nadajniku sygnałów
wzywania pomocy AIS
Symbol Opis
Sygnał wzywania pomocy AIS nadawany przez statek.‍
Wybierz, aby wyświetlić więcej informacji na temat sygnału
i rozpocząć nawigację.‍
Utrata sygnału.‍
Test sygnału.‍ Wyświetla się, gdy na statku zostanie
rozpoczęty test nadajnika sygnałów wzywania pomocy; nie
informuje o rzeczywistej sytuacji awaryjnej.‍
Utracono sygnał testowy.‍
Włączanie alertów testowych nadajnika AIS
Aby uniknąć dużej liczby symboli i alertów testowych
w zatłoczonych miejscach, takich jak przystanie, można wybrać
ustawienia pozwalające odbierać lub ignorować komunikaty
testowe AIS.‍ Aby przetestować funkcję odbioru sygnałów
awaryjnych w urządzeniu AIS, należy włączyć ploter
nawigacyjny w celu umożliwienia odbioru alertów testowych.‍
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Alarmy > AIS.‍
2 Wybierz opcję:
• Aby odbierać lub ignorować sygnały testowe radiopławy
awaryjnej (EPRIB), wybierz Test AIS-EPIRB.‍
• Aby odbierać lub ignorować testowe sygnały „człowiek za
burtą” (MOB), wybierz Test AIS-MOB.‍
• Aby odbierać lub ignorować testowe sygnały ratunkowe
SART, wybierz Test AIS-SART.‍
Wyłączanie odbioru sygnału AIS
Odbiór sygnału AIS jest domyślnie wyłączony.‍
Wybierz kolejno Ustawienia > Inne statki > AIS > Wyłącz.‍
Wszystkie funkcje systemu AIS dla wszystkich map
i widoków mapy 3D są wyłączone.‍ Dotyczy to również
ustawiania celów AIS i ich śledzenia, alarmów kolizyjnych,
które wynikają z ustawienia celów AIS i ich śledzenia, a także
wyświetlania informacji o statkach AIS.‍
6
Ustawienia mapy i widoku 3D mapy
UWAGA: Nie wszystkie ustawienia mają zastosowanie do
wszystkich map i widoków 3D mapy.‍ Niektóre opcje wymagają
wykupienia płatnych map lub podłączenia akcesoriów.‍
Te ustawienia mają zastosowanie do map oraz widoków 3D
mapy; wyjątek stanowi opcja Fish Eye 3D (Ustawienia widoku
Fish Eye 3D).‍
Na mapie lub w widoku 3D mapy wybierz MENU.‍
Punkty i ślady: Patrz Ustawienia punktów i śladów na mapach
i w widokach mapy.‍
Inne statki: Patrz Ustawienia innych statków na mapach
i widokach map.‍
Pomoce nawigacyjne: Wyświetlanie pomocy nawigacyjnych na
mapie wędkarskiej.‍
Ustawienia mapy: Patrz Ustawienia mapy nawigacyjnej
i wędkarskiej.‍
Nakładki liczbowe: Patrz Ustawienia nakładek liczbowych.‍
Nakładki mogą być dostępne w menu Ustawienia menu.‍
Wygląd mapy: Patrz Ustawienia wyglądu mapy.‍ Nakładki mogą
być dostępne w menu Ustawienia menu.‍
Ustawienia mapy nawigacyjnej i wędkarskiej
UWAGA: Nie wszystkie ustawienia mają zastosowanie do
wszystkich map i widoków 3D mapy.‍ Niektóre ustawienia
wymagają użycia zewnętrznych akcesoriów lub odpowiednich
płatnych map.‍
Na mapie nawigacyjnej lub wędkarskiej wybierz kolejno MENU >
Ustawienia mapy.‍
Zdjęcia satelitarne: Niektóre płatne mapy oferują zdjęcia
satelitarne o wysokiej rozdzielczości, które przedstawiają
realistyczny obraz lądu albo lądu i wody na mapie
nawigacyjnej (Wyszukiwanie obrazów satelitarnych na mapie
nawigacyjnej).‍
Nakładka wody: Pozwala na włączenie cieniowania
reliefowego, które umożliwia wyświetlanie gradientu dna
z cieniowaniem (obrazy sonarowe).‍ Dzięki temu można
poznać gęstość dna.‍ Ta funkcja jest dostępna tylko
w przypadku niektórych map płatnych.‍
Pływy i prądy: Pozwala na wyświetlanie wskaźników stacji
pływów na mapie (Wyświetlanie i konfiguracja pływów
i prądów), a także aktywuje suwak pływów oraz prądów, który
umożliwia określenie czasu zgłaszania pływów i prądów na
mapie.‍
Róże: Wyświetla różę kompasową wokół łodzi, wskazując
kierunek kompasu w odniesieniu do kierunku łodzi.‍
W przypadku podłączenia plotera nawigacyjnego do
zgodnego morskiego czujnika wiatru wyświetlany jest
kierunek wiatru rzeczywistego lub kierunek wiatru pozornego.‍
W trybie żeglarstwa wiatr rzeczywisty i pozorny są
wyświetlane na róży wiatrów.‍
Poziom jeziora: Umożliwia ustawienie bieżącego poziomu
wody w jeziorze.‍ Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku
niektórych map płatnych.‍
Nakładki liczbowe: Patrz Ustawienia nakładek liczbowych.‍
Wygląd mapy: Patrz Ustawienia wyglądu mapy.‍
Ustawienia punktów i śladów na mapach i w
widokach mapy
Na mapie lub w widoku 3D mapy wybierz kolejno MENU >
Punkty i ślady.‍
Ślady: Wyświetlanie śladów na mapie lub w widoku 3D mapy.‍
Punkty: Wyświetlanie listy punktów (Wyświetlanie listy
punktów).‍
Nowy punkt: Utworzenie nowego punktu.‍
Mapy i widoki 3D mapy
Wyświetlanie punktów: Określenie, w jaki sposób punkty mają
być wyświetlane na mapie.‍
Aktywne ślady: Wyświetlanie menu opcji aktywnego śladu.‍
Zapisane ślady: Wyświetlanie listy zapisanych śladów
(Wyświetlenie listy zapisanych śladów).‍
Wyświetlanie śladów: Określenie, które ślady mają być
wyświetlane na mapie, na podstawie koloru śladu.‍
Ustawienia nakładek liczbowych
Edytuj schemat: Ustawianie układu nakładki danych lub pól
danych.‍ Można wybrać dane, które mają być wyświetlane
w każdym z pól danych.‍
Ramka nawigacji: Podczas podróży statkiem do miejsca
docelowego wyświetla ramkę nawigacji.‍
Konfiguracja ramki nawigacji: Umożliwia ustawienie ramki
nawigacji w taki sposób, aby wyświetlane były Szczegóły
etapu trasy, a także określenie, ile czasu przed zwrotem lub
celem ma zostać wyświetlona ramka nawigacji.‍
Taśma kompasu: Wyświetlanie paska danych dotyczących
typu kompasu podczas podróży statkiem do celu.‍
Edytowanie pól danych
Można zmienić dane dostępne w ramach nakładek liczbowych
wyświetlanych na mapach i na innych ekranach.‍
1 Na ekranie, na którym obsługiwane są nakładki liczbowe,
wybierz MENU.‍
2 W razie potrzeby wybierz Ustawienia mapy.‍
3 Wybierz kolejno Nakładki liczbowe > Edytuj schemat.‍
4 Wybierz układ.‍
5 Wybierz pole danych.‍
6 Wybierz rodzaj danych wyświetlanych w polu.‍
Dostępne opcje danych różnią się w zależności od
posiadanego plotera nawigacyjnego.‍
Wyświetlanie ramki nawigacji
W przypadku niektórych widoków mapy można określić, czy ma
być wyświetlana ramka nawigacji.‍ Ramka nawigacji jest
wyświetlana tylko podczas nawigacji łodzią do celu.‍
1 Na mapie lub w widoku 3D mapy wybierz MENU.‍
2 W razie potrzeby wybierz Ustawienia mapy.‍
3 Wybierz kolejno Nakładki liczbowe > Ramka nawigacji >
Auto.‍
4 Wybierz Konfiguracja ramki nawigacji.‍
5 Wykonaj poniższe czynności:
• Aby wyświetlić prędkość wypadkową punktu (VMG)
podczas podróży trasą z więcej niż jednym etapem,
wybierz kolejno Szczegóły etapu trasy > Włączony.‍
• Aby wyświetlić dane dotyczące następnego zwrotu oparte
na odległości, wybierz kolejno Następ.‍ zwrot > Dystans.‍
• Aby wyświetlić dane dotyczące następnego zwrotu oparte
na czasie, wybierz kolejno Następ.‍ zwrot > Aktualny
czas.‍
• Aby określić, jak mają być wyświetlane dane dotyczące
celu podróży, wybierz Cel, a następnie wybierz
odpowiednią opcję.‍
Ustawienia wyglądu mapy
Istnieje możliwość dostosowania wyglądu różnych map oraz
widoków 3D mapy.‍ Każde ustawienie odnosi się do używanej
mapy lub widoku mapy.‍
UWAGA: Nie wszystkie ustawienia mają zastosowanie do
wszystkich map i widoków 3D mapy oraz do wszystkich modeli
ploterów nawigacyjnych.‍ Niektóre opcje wymagają wykupienia
płatnych map lub podłączenia akcesoriów.‍
Mapy i widoki 3D mapy
Na mapie lub w widoku 3D mapy wybierz kolejno MENU >
Ustawienia mapy > Wygląd mapy.‍
Orientacja: Ustawianie perspektywy na mapie.‍
Szczegół: Dostosowanie stopnia szczegółowości mapy dla
różnych stopni powiększenia.‍
Linia kierunku: Wyświetlanie i dostosowywanie linii kierunku,
czyli linii na mapie prowadzącej od dziobu łodzi w kierunku
podróży, jak również źródła danych dla linii kierunku.‍
Mapa świata: Można użyć podstawowej mapy świata lub mapy
z cieniowanym reliefem.‍ Różnice są widoczne tylko
w przypadku pomniejszenia w zbyt dużym stopniu, aby było
możliwe wyświetlenie szczegółowej mapy.‍
Punkty głębokości: Włączenie sondowania punktowego oraz
ustawienie niebezpiecznej głębokości.‍ Punkty głębokości,
które odpowiadają niebezpiecznym głębokościom lub są
położone na mniejszej głębokości od nich zostaną
oznaczone czerwonym tekstem.‍
Cieniowanie głębin: Zmiana cieniowania z linii brzegowej na
określoną głębokość.‍
Cieniow.‍ zakresu głębokości: Określenie zakresu wysokości,
dla których ma zostać wyświetlone cieniowanie.‍
Symbole: Wyświetlanie i skonfigurowanie wyglądu różnych
symboli na mapie, takich jak ikona statku, symbole pomocy
nawigacyjnej, punkty POI na lądzie i sektory światła.‍
Styl: Ustawianie wyglądu mapy po nałożeniu na teren 3D.‍
Kolory zagrożenia: Wyświetlanie wody płytkiej i lądu z użyciem
skali kolorów.‍ Niebieski kolor oznacza wodę głęboką, żółty —
płytką, a czerwony — bardzo płytką.‍
Bezpieczna głębokość: Ustawianie wyglądu bezpiecznej
głębokości dla widoku mapy Mariner's Eye 3D.‍
UWAGA: To ustawienie ma zastosowanie wyłącznie do
wyglądu kolorów zagrożenia w widoku mapy Mariner's Eye
3D.‍ Nie ma ono zastosowania do ustawienia bezpiecznej
głębokości funkcji Auto Guidance ani ustawienia alarmu
wody płytkiej sonaru.‍
Kręgi zasięgu: Wyświetlanie i konfigurowanie wyglądu kręgów
zasięgu, które pozwalają zwizualizować odległości
w niektórych widokach mapy.‍
Szerokość toru: Określanie szerokości toru nawigacji, który
w niektórych widokach mapy ma postać karmazynowej linii.‍
Tor wskazuje kurs do celu.‍
Ustawianie linii kierunku i kursu nad dnem
Na mapie można wyświetlać linie kierunku i kursu nad dnem
(KDd).‍
KDd oznacza kierunek poruszania się.‍ Kierunek to strona,
w którą zwrócony jest dziób łodzi, gdy podłączony jest czujnik
kierunku.‍
1 W widoku mapy wybierz kolejno MENU > Ustawienia mapy
> Wygląd mapy > Linia kierunku.‍
2 W razie potrzeby wybierz Źródło i wybierz opcję:
• Aby automatycznie korzystać z dostępnego źródła,
wybierz opcję Auto.‍
• Aby dla KDd użyć wskazania kierunku z anteny GPS,
wybierz Kierunek GPS (COG).‍
• Aby użyć danych z podłączonego czujnika kierunku,
wybierz opcję Kierunek.‍
• Aby użyć danych z podłączonego czujnika kierunku,
wybierz opcję KDd i kierunek.‍
Spowoduje to wyświetlenie na mapie linii kierunku oraz
linii KDd.‍
3 Wybierz Wyświetlanie, a następnie jedną z opcji:
• Wybierz Dystans > Dystans i podaj długość linii
wyświetlanej na mapie.‍
7
• Wybierz Aktualny czas > Aktualny czas i podaj czas
potrzebny do obliczenia dystansu, jaki łódź pokona
w określonym czasie, zachowując aktualną prędkość.‍
Ustawienia innych statków na mapach i widokach
map
UWAGA: Opcje te wymagają podłączenia akcesoriów, takich
jak odbiornik AIS oraz radio VHF.‍
W widoku mapy lub mapy 3D wybierz kolejno MENU > Inne
statki.‍
Lista AIS: Wyświetlanie listy AIS (Wyświetlanie listy zagrożeń
AIS).‍
Lista DSC: Wyświetlanie listy DSC (Lista DSC).‍
Ustawienia wyświetlania: Patrz Ustawienia wyświetlania AIS.‍
Szlaki DSC: Wyświetlanie śladów statków DSC i wybór długości
śladu, który jest pokazywany przy wykorzystaniu szlaku.‍
Alarm AIS: Ustawianie alarmu kolizyjnego dla strefy
bezpieczeństwa (Ustawianie alarmu kolizyjnego dla strefy
bezpieczeństwa).‍
Ustawienia wyświetlania AIS
UWAGA: System AIS wymaga użycia zewnętrznego urządzenia
AIS oraz dostępności sygnału transpondera z innych statków.‍
Na mapie lub w widoku mapy 3D wybierz kolejno MENU > Inne
statki > Ustawienia wyświetlania.‍
Zasięg wyśw.‍ AIS: Wskazuje dystans od aktualnej pozycji,
w jakiej mogą znajdować się wyświetlane statki AIS.‍
Szczegóły: Umożliwia wyświetlenie szczegółowych informacji
dotyczących statków z systemem AIS.‍
Planowany kierunek: Umożliwia określenie czasu
planowanego kierunku dla statków z systemem AIS.‍
Szlaki: Wyświetla ślady statków AIS i umożliwia wybór długości
śladu wyświetlanego z użyciem szlaku.‍
Ustawienia widoku Fish Eye 3D
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna wraz z płatnymi mapami
w niektórych obszarach.‍
W widoku Fish Eye 3D mapy wybierz MENU.‍
Pokaż: Ustawianie perspektywy w widoku 3D mapy.‍
Ślady: Wyświetlanie śladów.‍
Stożek sonaru: Wyświetlanie stożka wskazującego obszar
działania przetwornika.‍
Symbole ryb: Wyświetlanie obiektów znajdujących się w toni.‍
Nawigacja z użyciem plotera
nawigacyjnego
PRZESTROGA
Jeśli jednostka jest wyposażona w system autopilota,
dedykowany wyświetlacz kontroli autopilota musi być
zainstalowany przy każdym sterze, aby możliwe było wyłączenie
systemu autopilota.‍
Funkcja nawigacji automatycznej działa w oparciu o mapy
elektroniczne.‍ Dane takich map nie gwarantują zachowania
odpowiedniego dystansu od przeszkód i dna.‍ Należy uważnie
porównywać kurs z obserwacjami wzrokowymi, a także unikać
lądu, płycizn i innych przeszkód, które mogą znajdować się na
kursie.‍
Podczas korzystania z funkcji wyznaczania trasy do celu,
bezpośredni kurs i poprawiony kurs mogą przebiegać przez ląd
lub płyciznę.‍ Należy prowadzić obserwację wzrokową i sterować
w sposób umożliwiający ominięcie lądu, płycizny lub innych
niebezpiecznych obiektów.‍
8
UWAGA: Funkcja nawigacji automatycznej jest dostępna wraz
z płatnymi mapami w niektórych obszarach.‍
UWAGA: Widoki map Mariner's Eye 3D i Fish Eye 3D są
dostępne wraz z płatnymi mapami w niektórych obszarach.‍
UWAGA: Przybrzeżna mapa wędkarska jest dostępna wraz
z płatnymi mapami w niektórych obszarach.‍
Aby rozpocząć nawigację, należy wybrać cel podróży, ustawić
kurs lub utworzyć trasę, a następnie rozpocząć podróż kursem
lub trasą.‍ Można rozpocząć podróż kursem lub trasą z poziomu
mapy nawigacyjnej, mapy wędkarskiej lub widoku Perspective
3D lub Mariner’s Eye 3D mapy.‍
Można ustawić kurs i podróżować nim do celu, korzystając
z jednej z trzech funkcji: Idź do, Trasa do lub Prowadź do.‍
Idź do: Nawigacja bezpośrednio do celu.‍ To standardowa opcja,
aby nawigować do celu podróży.‍ Ploter nawigacyjny
wyznacza prostą linię kursu lub linię nawigacyjną do celu.‍
Droga może prowadzić przez ląd i inne przeszkody.‍
Trasa do: Tworzenie trasy z bieżącej pozycji do celu
umożliwiającej dodawanie zwrotów wzdłuż trasy.‍ Ta opcja
zapewnia prostą linię kursu do celu podróży, jednak
umożliwia dodawanie do trasy zwrotów, aby omijać ląd i inne
przeszkody.‍
Prowadź do: Tworzy ścieżkę do celu z użyciem funkcji
nawigacji automatycznej.‍ Ta funkcja jest dostępna wyłącznie
w przypadku korzystania ze zgodnej płatnej mapy
w zgodnym ploterze nawigacyjnym.‍ Zapewnia szczegółowe
komunikaty nawigacyjne do celu, unikając lądu oraz innych
przeszkód.‍ Linia nawigacyjna jest oparta na danych mapy
oraz zdefiniowanych przez użytkownika ustawieniach plotera
nawigacyjnego dotyczących bezpiecznej głębokości,
bezpiecznej wysokości i dystansu od brzegu.‍ Korzystając
z tych ustawień i danych mapy, ploter nawigacyjny wyznacza
linię nawigacyjną, która unika wszystkich obszarów, po
których nie można płynąć, pomiędzy aktualną pozycją
a celem podróży.‍
Pytania dotyczące podstawowej nawigacji
Pytanie
Odpowiedź
W jaki sposób ustawić ploter
nawigacyjny tak, aby
wskazywał kierunek, w którym
chcę nawigować (namiar)?
Nawiguj, korzystając z opcji Idź do.‍
Patrz Ustawianie bezpośredniego
kursu i podróż nim przy użyciu funkcji
Idź do.‍
W jaki sposób ustawić
urządzenie tak, aby prowadziło
mnie wzdłuż linii prostej (w
celu zmniejszenia ryzyka
zejścia z trasy) do pozycji
najkrótszą trasą z bieżącej
pozycji?
Utwórz jednoetapową trasę
i rozpocznij podróż nią z użyciem
funkcji Trasa do.‍ Patrz Tworzenie trasy
rozpoczynającej się w bieżącej pozycji
i podróżowanie nią.‍
Jak ustawić urządzenie w taki
sposób, aby poprowadziło
mnie do pozycji, unikając
przeszkód widocznych na
mapie?
Utwórz wieloetapową trasę i rozpocznij
podróż nią z użyciem funkcji Trasa do.‍
Patrz Tworzenie trasy rozpoczynającej
się w bieżącej pozycji i podróżowanie
nią.‍
Czy urządzenie może
utworzyć dla mnie ścieżkę?
Jeśli posiadasz płatne mapy z obsługą
funkcji Auto Guidance oraz znajdujesz
się na obszarze objętym działaniem tej
funkcji, rozpocznij podróż z jej
użyciem.‍ Patrz Ustawianie ścieżki
funkcji Nawigacja automatyczna
i podążanie nią.‍
Jak zmienić ustawienia funkcji
Auto Guidance dla łodzi?
Patrz Konfiguracje linii nawigacji
automatycznej.‍
Cele
Można wybierać cele, korzystając z różnych map, widoków
mapy 3D oraz list.‍
Nawigacja z użyciem plotera nawigacyjnego
Wyszukiwanie celu według nazwy
Można wyszukiwać według nazwy zapisane punkty, trasy i ślady
oraz miejsca z usługami morskimi.‍
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Szukaj wg
nazwy.‍
2 Wpisz przynajmniej część nazwy celu podróży.‍
3 W razie potrzeby wybierz Gotowe.‍
Zostanie wyświetlonych 50 najbliższych celów, których
nazwa spełnia kryteria wyszukiwania.‍
4 Wybierz cel podróży.‍
Wybieranie celu z użyciem mapy nawigacyjnej
Na mapie nawigacyjnej wybierz cel.‍
Wyszukiwanie celu z użyciem danych użytkownika
1 Wybierz Dane użytkownika.‍
2 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić listę fabrycznie załadowanych pozycji
i dodanych wcześniej pozycji, wybierz Punkty.‍
• Aby wyświetlić listę zapisanych wcześniej tras, wybierz
Trasy.‍
• Aby wyświetlić listę zarejestrowanych śladów, wybierz
Ślady.‍
• Aby wyświetlić listę pochylni, miejsc cumowania i innych
przybrzeżnych punktów szczególnych, wybierz Usługi
przybrzeżne.‍
• Aby wyświetlić listę przystani i innych śródlądowych
punktów szczególnych, wybierz Usługi śródlądowe.‍
• Aby wyszukać cel według nazwy, wybierz Szukaj wg
nazwy.‍
3 Wybierz cel podróży.‍
Wyszukiwanie celu z usługami morskimi
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna wraz z płatnymi mapami
w niektórych obszarach.‍
Ploter nawigacyjny zawiera informacje o tysiącach celów,
w których oferowane są usługi morskie.‍
1 Wybierz Informacje nawigacyjne.‍
2 Wybierz Usługi przybrzeżne lub Usługi śródlądowe.‍
3 W razie potrzeby wybierz kategorię usług morskich.‍
Ploter nawigacyjny wyświetli listę najbliższych pozycji wraz
z odległościami i namiarami.‍
4 Wybierz cel podróży.‍
Można wybrać lub , aby wyświetlić dodatkowe informacje
lub aby wyświetlić pozycję na mapie.‍
Kursy
PRZESTROGA
Funkcja nawigacji automatycznej działa w oparciu o mapy
elektroniczne.‍ Dane takich map nie gwarantują zachowania
odpowiedniego dystansu od przeszkód i dna.‍ Należy uważnie
porównywać kurs z obserwacjami wzrokowymi, a także unikać
lądu, płycizn i innych przeszkód, które mogą znajdować się na
kursie.‍
Podczas korzystania z funkcji wyznaczania trasy do celu,
bezpośredni kurs i poprawiony kurs mogą przebiegać przez ląd
lub płyciznę.‍ Należy prowadzić obserwację wzrokową i sterować
w sposób umożliwiający ominięcie lądu, płycizny lub innych
niebezpiecznych obiektów.‍
UWAGA: Funkcja nawigacji automatycznej jest dostępna wraz
z płatnymi mapami w niektórych obszarach.‍
Nawigacja z użyciem plotera nawigacyjnego
PRZESTROGA
FirmaGarmin zaleca korzystanie z funkcji Prowadź do tylko
z włączonym silnikiem.‍ Korzystanie z funkcji Prowadź do
podczas płynięcia na żaglach może spowodować wykonanie
niespodziewanego zwrotu przez rufę i doprowadzić do
uszkodzenia łodzi.‍ Żagle i takielunek bez nadzoru mogą ulec
uszkodzeniu lub spowodować obrażenia u członków załogi bądź
pasażerów podczas niespodziewanego zwrotu przez rufę.‍
Można ustawić kurs i podróżować nim do celu, korzystając
z jednej z trzech funkcji: Idź do, Trasa do lub Prowadź do.‍
Idź do: Nawigacja bezpośrednio do celu.‍ To standardowa opcja,
aby nawigować do celu podróży.‍ Ploter nawigacyjny
wyznacza prostą linię kursu lub linię nawigacyjną do celu.‍
Droga może prowadzić przez ląd i inne przeszkody.‍
Trasa do: Tworzenie trasy z bieżącej pozycji do celu
umożliwiającej dodawanie zwrotów wzdłuż trasy.‍ Ta opcja
zapewnia prostą linię kursu do celu podróży, jednak
umożliwia dodawanie zwrotów do trasy, aby omijać ląd i inne
przeszkody.‍
Prowadź do: Tworzy ścieżkę do celu z użyciem funkcji
nawigacji automatycznej.‍ Ta funkcja jest dostępna wyłącznie
w przypadku korzystania ze zgodnej płatnej mapy
w zgodnym ploterze nawigacyjnym.‍ Zapewnia szczegółowe
komunikaty nawigacyjne do celu, unikając lądu oraz innych
przeszkód.‍ Linia nawigacyjna jest oparta na danych mapy
oraz zdefiniowanych przez użytkownika ustawieniach plotera
nawigacyjnego dotyczących bezpiecznej głębokości,
bezpiecznej wysokości i dystansu od brzegu.‍ Korzystając
z tych ustawień i danych mapy, ploter nawigacyjny wyznacza
linię nawigacyjną, która unika wszystkich obszarów, po
których nie można płynąć, pomiędzy aktualną pozycją
a celem podróży.‍
Ustawianie bezpośredniego kursu i podróż nim przy
użyciu funkcji Idź do
PRZESTROGA
Podczas korzystania z funkcji wyznaczania trasy do celu,
bezpośredni kurs i poprawiony kurs mogą przebiegać przez ląd
lub płyciznę.‍ Należy prowadzić obserwację wzrokową i sterować
w sposób umożliwiający ominięcie lądu, płycizny lub innych
niebezpiecznych obiektów.‍
Można ustawić bezpośredni kurs z aktualnej pozycji do
wybranego celu.‍
1 Wybierz cel podróży (Cele).‍
2 Wybierz kolejno Nawiguj do > Idź do.‍
Zostanie wyświetlona karmazynowa linia.‍ W środku
karmazynowej linii widoczna jest cieńsza, fioletowa linia,
która reprezentuje skorygowany kurs z aktualnej pozycji do
celu podróży.‍ Skorygowany kurs ma charakter dynamiczny
i przesuwa się wraz z łodzią w przypadku zejścia z kursu.‍
3 Podążaj wzdłuż karmazynowej linii, aby uniknąć lądu, wody
płytkiej i innych przeszkód.‍
4 W przypadku zejścia z kursu kieruj się fioletową linią
(skorygowany kurs), aby nawigować do celu podróży, lub
obierz kurs oznaczony przez karmazynową linię (bezpośredni
kurs).‍
Przerywanie podróży wyznaczoną trasą
Na mapie nawigacyjnej lub wędkarskiej wybierz kolejno
MENU > Przerwij nawigację.‍
Punkty
Punkty są pozycjami zapisanymi przez użytkownika
w urządzeniu.‍
9
Oznaczanie bieżącej pozycji jako punktu
Na dowolnym ekranie wybierz opcję MARK.‍
Tworzenie punktu w innej pozycji
1 Wybierz kolejno Dane użytkownika > Punkty > Nowy
punkt.‍
2 Wybierz opcję:
• Aby utworzyć punkt, wprowadzając współrzędne
geograficzne, wybierz Podaj współrzędne i wprowadź
współrzędne.‍
• Aby utworzyć punkt korzystając z mapy, wybierz Użyj
mapy, wybierz pozycję, a następnie wybierz SELECT.‍
Zaznaczanie pozycji MOB lub SOS
Na ekranie głównym wybierz kolejno Człowiek za burtą >
Tak.‍
Międzynarodowy symbol MOB (człowiek za burtą) oznacza
aktywny punkt MOB i ploter nawigacyjny wyznacza bezpośredni
kurs do oznaczonej pozycji.‍
Wyświetlanie listy punktów
Wybierz kolejno Dane użytkownika > Punkty.‍
Edytowanie zapisanego punktu
1 Wybierz kolejno Dane użytkownika > Punkty.‍
2 Wybierz punkt.‍
3 Wybierz Edytuj punkt.‍
4 Wybierz opcję:
• Aby dodać nazwę, wybierz Nazwa, a następnie wpisz
nazwę.‍
• Aby zmienić symbol, wybierz Symbol.‍
• Aby zmienić głębokość, wybierz Głębokość.‍
• Aby zmienić temperaturę wody, wybierz Temp.‍ wody.‍
• Aby zmienić komentarz, wybierz Komentarz.‍
• Aby przesunąć pozycję punktu, wybierz Przesuń.‍
Przeglądanie zapisanego punktu i podróż do niego
PRZESTROGA
Funkcja nawigacji automatycznej działa w oparciu o mapy
elektroniczne.‍ Dane takich map nie gwarantują zachowania
odpowiedniego dystansu od przeszkód i dna.‍ Należy uważnie
porównywać kurs z obserwacjami wzrokowymi, a także unikać
lądu, płycizn i innych przeszkód, które mogą znajdować się na
kursie.‍
Podczas korzystania z funkcji wyznaczania trasy do celu,
bezpośredni kurs i poprawiony kurs mogą przebiegać przez ląd
lub płyciznę.‍ Należy prowadzić obserwację wzrokową i sterować
w sposób umożliwiający ominięcie lądu, płycizny lub innych
niebezpiecznych obiektów.‍
UWAGA: Funkcja nawigacji automatycznej jest dostępna wraz
z płatnymi mapami w niektórych obszarach.‍
Aby móc nawigować do punktu, należy go najpierw utworzyć.‍
1 Wybierz kolejno Dane użytkownika > Punkty.‍
2 Wybierz punkt.‍
3 Wybierz Nawiguj do.‍
4 Wybierz opcję:
• Aby rozpocząć podróż bezpośrednio do pozycji, wybierz
opcję Idź do.‍
• Aby utworzyć do pozycji trasę uwzględniającą zwroty,
wybierz opcję Trasa do.‍
• Aby skorzystać z funkcji Auto Guidance, wybierz opcję
Prowadź do.‍
5 Przejrzyj kurs wyznaczony przez karmazynową linię.‍
10
UWAGA: Podczas korzystania z funkcji nawigacji
automatycznej szary odcinek na dowolnej części
karmazynowej linii wskazuje, że funkcja ta nie może obliczyć
części linii nawigacji automatycznej.‍ Wynika to z ustawień
minimalnej bezpiecznej głębokości wody i minimalnej
bezpiecznej wysokości przeszkody.‍
6 Podążaj wzdłuż karmazynowej linii, aby uniknąć lądu, wody
płytkiej i innych przeszkód.‍
Usuwanie punktu lub pozycji MOB
1 Wybierz kolejno Dane użytkownika > Punkty.‍
2 Wybierz punkt lub pozycję MOB.‍
3 Wybierz Usuń.‍
Usuwanie wszystkich punktów
Wybierz kolejno Dane użytkownika > Zarządzaj danymi >
Usuń dane użytkownika > Punkty > Wszystko.‍
Trasy
Trasa składa się z szeregu punktów lub lokalizacji i prowadzi
użytkownika do ostatecznego celu podróży.‍
Tworzenie trasy rozpoczynającej się w bieżącej
pozycji i podróżowanie nią
Można utworzyć trasę na mapie nawigacyjnej lub mapie
wędkarskiej i natychmiast rozpocząć podróż nią.‍ Taka
procedura nie powoduje zapisu danych dotyczących trasy ani
punktu.‍
1 Wybierz miejsce docelowe na mapie nawigacyjnej lub
wędkarskiej.‍
2 Wybierz kolejno opcje Nawiguj do > Trasa do.‍
3 Wybierz pozycję ostatniego zwrotu przed miejscem
docelowym.‍
4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.‍
5 W razie potrzeby powtórz kroki 3 i 4, aby dodać dodatkowe
zwroty, rozpoczynając od miejsca docelowego, a kończąc na
bieżącej pozycji łodzi.‍
Ostatni dodany zwrot powinien być tym, który zostanie
wykonany jako pierwszy, zaczynając od bieżącej pozycji.‍
Zwrot powinien znajdować się najbliżej łodzi.‍
6 W razie potrzeby wybierz opcję MENU.‍
7 Wybierz opcję Podróżuj trasą.‍
8 Przejrzyj kurs wyznaczony przez karmazynową linię.‍
9 Podążaj wzdłuż karmazynowej linii, aby uniknąć lądu, wody
płytkiej i innych przeszkód.‍
Tworzenie i zapisywanie trasy
Ta procedura umożliwia zapisanie trasy oraz wszystkich
należących do niej punktów.‍ Punktem startowym może być
aktualna lub inna pozycja.‍
1 Wybierz kolejno Dane użytkownika > Trasy > Nowa trasa >
Użyj mapy.‍
2 Wybierz pozycję startową.‍
3 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami,
aby dodać zwrot.‍
4 W razie potrzeby powtórz krok 3, aby dodać więcej zwrotów.‍
5 Wybierz cel podróży.‍
Wyświetlanie listy tras
Wybierz kolejno Dane użytkownika > Trasy.‍
Edytowanie zapisanej trasy
Istnieje możliwość zmiany nazwy trasy oraz zmiany zwrotów
należących do trasy.‍
1 Wybierz kolejno Dane użytkownika > Trasy.‍
2 Wybierz trasę.‍
Nawigacja z użyciem plotera nawigacyjnego
3 Wybierz Edytuj trasę.‍
4 Wybierz opcję:
• Aby zmienić nazwę, wybierz Nazwa, a następnie wpisz
nazwę.‍
• Aby wybrać punkt z listy zwrotów, wybierz kolejno Edytuj
zwroty > Użyj listy zwrotów, a następnie wybierz punkt
z listy.‍
• Aby wybrać zwrot przy użyciu mapy, wybierz kolejno
Edytuj zwroty > Użyj mapy, a następnie wybierz pozycję
na mapie.‍
Przeglądanie zapisanej trasy i podróż zapisaną trasą
Aby móc przeglądać listę tras oraz rozpocząć podróż jedną
z nich, należy utworzyć i zapisać co najmniej jedną trasę.‍
1 Wybierz kolejno Dane użytkownika > Trasy.‍
2 Wybierz trasę.‍
3 Wybierz Nawiguj do.‍
4 Wybierz opcję:
• Aby podróżować trasą od punktu startowego użytego
podczas tworzenia trasy, wybierz Do przodu.‍
• Aby podróżować trasą z punktu docelowego użytego
podczas tworzenia trasy, wybierz Wstecz.‍
Zostanie wyświetlona karmazynowa linia.‍ W środku
karmazynowej linii widoczna jest cieńsza, fioletowa linia,
która reprezentuje skorygowany kurs z aktualnej pozycji do
celu.‍ Skorygowany kurs ma charakter dynamiczny
i przesuwa się wraz z łodzią w przypadku zejścia z kursu.‍
5 Przejrzyj kurs wyznaczony przez karmazynową linię.‍
6 Podczas każdego etapu trasy nawiguj wzdłuż karmazynowej
linii, unikając lądu, wody płytkiej oraz innych przeszkód.‍
7 W przypadku zejścia z kursu kieruj się fioletową linią
(skorygowany kurs), aby nawigować do celu podróży, lub
obierz kurs oznaczony przez karmazynową linię (bezpośredni
kurs).‍
Przeglądanie zapisanej trasy oraz podróż równolegle
do niej
Aby móc przeglądać listę tras oraz rozpocząć podróż jedną
z nich, należy utworzyć i zapisać co najmniej jedną trasę.‍
1 Wybierz kolejno Dane użytkownika > Trasy.‍
2 Wybierz trasę.‍
3 Wybierz Nawiguj do.‍
4 Wybierz temperatury, aby nawigować równolegle do trasy,
w określonej odległości od niej.‍
5 Określ, w jaki sposób ma przebiegać nawigacja trasą:
• Aby podróżować trasą od punktu startowego użytego
podczas tworzenia trasy, na lewo od oryginalnej trasy,
wybierz Do przodu - lewa burta.‍
• Aby podróżować trasą od punktu startowego użytego
podczas tworzenia trasy, na prawo od oryginalnej trasy,
wybierz Do przodu - prawa burta.‍
• Aby podróżować trasą od punktu początkowego użytego
podczas tworzenia trasy, na lewo od oryginalnej trasy,
wybierz Wstecz - lewa burta.‍
• Aby podróżować trasą od punktu początkowego użytego
podczas tworzenia trasy, na prawo od oryginalnej trasy,
wybierz Wstecz - prawa burta.‍
Zostanie wyświetlona karmazynowa linia.‍ W środku
karmazynowej linii widoczna jest cieńsza, fioletowa linia,
która reprezentuje skorygowany kurs z aktualnej pozycji do
celu.‍ Skorygowany kurs ma charakter dynamiczny
i przesuwa się wraz z łodzią w przypadku zejścia z kursu.‍
Przejrzyj kurs wyznaczony przez karmazynową linię.‍
6
Nawigacja z użyciem plotera nawigacyjnego
7 Podczas każdego etapu trasy nawiguj wzdłuż karmazynowej
linii, unikając lądu, wody płytkiej oraz innych przeszkód.‍
8 W przypadku zejścia z kursu kieruj się fioletową linią
(skorygowany kurs), aby nawigować do celu podróży, lub
obierz kurs oznaczony przez karmazynową linię (bezpośredni
kurs).‍
Usuwanie zapisanej trasy
1 Wybierz kolejno Dane użytkownika > Trasy.‍
2 Wybierz trasę.‍
3 Wybierz Usuń.‍
Usuwanie wszystkich zapisanych tras
Wybierz kolejno Dane użytkownika > Zarządzaj danymi >
Usuń dane użytkownika > Trasy.‍
Ślady
W ramach śladu rejestrowana jest droga pokonana łodzią.‍
Aktualnie rejestrowany ślad określa się mianem aktywnego
śladu i można go można zapisać.‍ Ślady można wyświetlać na
każdej mapie i w każdym widoku mapy 3D.‍
Wyświetlanie śladów
Na mapie lub w widoku 3D mapy wybierz kolejno MENU >
Punkty i ślady > Ślady > Włączony.‍
Linia szlaku widoczna na mapie wskazuje ślad.‍
Ustawianie koloru aktywnego śladu
1 Wybierz kolejno Dane użytkownika > Ślady > Opcje
aktywnego śladu > Kolor śladu.‍
2 Wybierz kolor śladu.‍
Zapisywanie aktywnego śladu
Aktualnie rejestrowany ślad jest nazywany aktywnym śladem.‍
1 Wybierz kolejno Dane użytkownika > Ślady > Zapisz
aktywny ślad.‍
2 Wybierz opcję:
• Określ czas rozpoczęcia aktywnego śladu.‍
• Wybierz Cały dziennik.‍
Wyświetlenie listy zapisanych śladów
Wybierz kolejno Dane użytkownika > Ślady > Zapisane
ślady.‍
Edytowanie zapisanego śladu
1 Wybierz kolejno Dane użytkownika > Ślady > Zapisane
ślady.‍
2 Wybierz ślad.‍
3 Wybierz Edytuj ślad.‍
4 Wybierz opcję:
• Wybierz Nazwa, a następnie wpisz nową nazwę.‍
• Wybierz Kolor śladu, a następnie wybierz kolor.‍
Zapisywanie śladu jako trasy
1 Wybierz kolejno Dane użytkownika > Ślady > Zapisane
ślady.‍
2 Wybierz ślad.‍
3 Wybierz kolejno Edytuj ślad > Zapisz trasę.‍
Przeglądanie zarejestrowanego śladu i podróż
zarejestrowanym śladem
Aby móc przeglądać listę śladów oraz nawigować, korzystając
z nich, należy zarejestrować i zapisać co najmniej jeden ślad
(Ślady).‍
1 Wybierz kolejno Dane użytkownika > Ślady > Zapisane
ślady.‍
2 Wybierz ślad.‍
11
3 Wybierz Podążaj śladem.‍
4 Wybierz opcję:
• Aby podróżować śladem od punktu startowego użytego
podczas tworzenia śladu, wybierz Do przodu.‍
• Aby podróżować śladem od punktu docelowego użytego
podczas tworzenia śladu, wybierz Wstecz.‍
5 Przejrzyj kurs oznaczony kolorową linią.‍
6 Podczas każdego etapu trasy nawiguj wzdłuż linii, unikając
lądu, wody płytkiej oraz innych przeszkód.‍
Usuwanie zapisanego śladu
1 Wybierz kolejno Dane użytkownika > Ślady > Zapisane
ślady.‍
2 Wybierz ślad.‍
3 Wybierz Usuń.‍
Usuwanie wszystkich zapisanych śladów
Wybierz kolejno Dane użytkownika > Zarządzaj danymi >
Usuń dane użytkownika > Zapisane ślady.‍
Odtwarzanie aktywnego śladu
Aktualnie rejestrowany ślad jest nazywany aktywnym śladem.‍
1 Wybierz kolejno Dane użytkownika > Ślady > Podążaj
aktywnym śladem.‍
Wybierz
opcję:
2
• Określ czas rozpoczęcia aktywnego śladu.‍
• Wybierz Cały dziennik.‍
3 Przejrzyj kurs oznaczony kolorową linią.‍
4 Nawiguj wzdłuż kolorowej linii, unikając lądu, wody płytkiej
i innych przeszkód.‍
Czyszczenie aktywnego śladu
Wybierz kolejno Dane użytkownika > Ślady > Wyczyść
aktywny ślad.‍
Pamięć śladów zostanie wyczyszczona.‍ Aktywny ślad będzie
w dalszym ciągu rejestrowany.‍
Zarządzanie pamięcią wykresów śladów podczas
rejestrowania
1 Wybierz kolejno Dane użytkownika > Ślady > Opcje
aktywnego śladu.‍
2 Wybierz Tryb rejestracji.‍
3 Wybierz opcję:
• Aby rejestrować wykres śladu do czasu zapełnienia
pamięci śladu, wybierz Wypełnij.‍
• Aby rejestrować wykres śladu w sposób ciągły, zastępując
stare dane śladu nowymi, wybierz Zawiń.‍
• Aby rejestrować wykres śladu na podstawie zejścia
z kursu, wybierz kolejno Rozdzielczość > Zmień,
a następnie przed zarejestrowaniem punktu śladu podaj
maksymalny dozwolony błąd w stosunku do właściwego
kursu.‍
Usuwanie wszystkich zapisanych punktów,
tras i śladów
Wybierz kolejno Dane użytkownika > Zarządzaj danymi >
Usuń dane użytkownika > Wszystko > OK.‍
Nawigacja automatyczna
PRZESTROGA
Funkcja nawigacji automatycznej działa w oparciu o mapy
elektroniczne.‍ Dane takich map nie gwarantują zachowania
odpowiedniego dystansu od przeszkód i dna.‍ Należy uważnie
porównywać kurs z obserwacjami wzrokowymi, a także unikać
lądu, płycizn i innych przeszkód, które mogą znajdować się na
kursie.‍
UWAGA: Funkcja nawigacji automatycznej jest dostępna wraz
z płatnymi mapami w niektórych obszarach.‍
Skorzystaj z funkcji nawigacji automatycznej, aby wyznaczyć
najlepszą trasę do celu podróży.‍ Funkcja nawigacji
automatycznej wylicza proponowaną trasę, wykorzystując ploter
nawigacyjny do wyszukiwania danych mapy, takich jak
głębokość wody czy znane przeszkody.‍ Trasę można
dostosować w trakcie żeglugi.‍
Ustawianie ścieżki funkcji Nawigacja automatyczna
i podążanie nią
1 Wybierz cel podróży (Cele).‍
2 Wybierz kolejno Nawiguj do > Prowadź do.‍
3 Przejrzyj ścieżkę wyznaczoną przez karmazynową linię.‍
4 Wybierz Rozpocznij nawigację.‍
5 Podążaj wzdłuż karmazynowej linii, aby uniknąć lądu, wody
płytkiej i innych przeszkód.‍
UWAGA: Podczas korzystania z funkcji nawigacji
automatycznej szary odcinek na dowolnej części
karmazynowej linii wskazuje, że funkcja ta nie może obliczyć
części linii nawigacji automatycznej.‍ Wynika to z ustawień
minimalnej bezpiecznej głębokości wody i minimalnej
bezpiecznej wysokości przeszkody.‍
Tworzenie ścieżki funkcji nawigacji automatycznej
1 Wybierz kolejno Nawigacja > Trasy i ścieżki nawig.‍ autom.‍
> Nowa trasa > Nawigacja automatyczna.‍
2 Wybierz SELECT, a następnie wybierz punkt końcowy.‍
Konfiguracja interwału rejestrowania dla wykresu
śladu
Filtrowanie listy tras i ścieżek funkcji nawigacji
automatycznej
Można określić częstotliwość, z jaką ma być rejestrowany
wykres śladu.‍ Częstsze rejestrowanie pozwala uzyskać
dokładniejsze dane, powoduje jednak szybsze zapełnianie się
wykresu śladu.‍ Zaleca się zastosowanie interwału rozdzielczości
w celu umożliwienia najefektywniejszego wykorzystania
pamięci.‍
1 Wybierz kolejno Dane użytkownika > Ślady > Opcje
aktywnego śladu > Interwał rejestrow.‍ > Interwał.‍
2 Wybierz opcję:
• Aby rejestrować ślad na podstawie dystansu między
punktami, wybierz kolejno Dystans > Zmień, a następnie
podaj dystans.‍
• Aby rejestrować ślad na podstawie interwału czasu,
wybierz kolejno Aktualny czas > Zmień, a następnie
podaj interwał czasu.‍
Można filtrować listę tras i ścieżek funkcji nawigacji
automatycznej, aby szybko znaleźć zapisany cel podróży.‍
1 Wybierz kolejno MENU > Filtruj.‍
2 Wybierz opcję.‍
12
Przeglądanie ścieżki funkcji nawigacji automatycznej
1 Na mapie nawigacyjnej wybierz ścieżkę.‍
2 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić przeszkodę i dostosować ścieżkę wokół
niej, wybierz Przegląd przeszkód.‍
• Aby zmienić lub przeliczyć ścieżkę bądź zmienić jej
nazwę, wybierz Edytuj.‍
• Aby usunąć ścieżkę, wybierz Usuń.‍
• Aby nawigować wzdłuż wybranej ścieżki, wybierz Nawiguj
do.‍
Nawigacja z użyciem plotera nawigacyjnego
Dostosowywanie ścieżki funkcji nawigacji
automatycznej
1 Na mapie nawigacyjnej postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie lub przesuń punkt końcowy
w nowe miejsce, korzystając z przycisków strzałek.‍
2 Wybierz kolejno SELECT > Przesuń punkt.‍
3 Wybierz BACK, aby wrócić do ekranu nawigacji.‍
Anulowanie trwającego obliczania Nawigacja
automatyczna
Na mapie nawigacyjnej wybierz kolejno MENU > Anuluj.‍
PORADA: Możesz też szybko anulować obliczanie,
wybierając BACK.‍
Ustawianie zaplanowanego przybycia
Funkcję zaplanowanego przybycia można wykorzystać na trasie
lub na ścieżce wyznaczonej przez funkcję nawigacji
automatycznej, aby uzyskać informacje na temat
spodziewanego czasu przybycia do wybranego miejsca.‍
Umożliwia to zaplanowanie przybycia w określone miejsce, np.‍
na otwarcie mostu lub linię startu regat.‍
1 Na mapie nawigacyjnej wybierz MENU.‍
2 W razie potrzeby wybierz Opcje nawigacji.‍
3 Wybierz Zaplanowane przybycie.‍
PORADA: Można szybko otworzyć menu funkcji
Zaplanowane przybycie, wybierając punkt na ścieżce funkcji
nawigacji automatycznej.‍
Regulowanie dystansu od brzegu
Ustawienie Dystans od brzegu wskazuje, jak blisko linii
brzegowej ma znajdować się Nawigacja automatyczna.‍
Nawigacja automatyczna może zostać przesunięta, jeśli
ustawienie to zostanie zmienione podczas nawigacji.‍ Dostępne
wartości dla ustawienia Dystans od brzegu są względne, nie
bezwzględne.‍ Aby upewnić się, że Nawigacja automatyczna
została wytyczona w odpowiedniej odległości od linii brzegowej,
można ocenić położenie Nawigacja automatyczna przy pomocy
jednego lub wielu znajomych celów, które wymagają nawigacji
przez wąskie drogi wodne.‍
1 Przybij jednostką do portu lub rzuć kotwicę.‍
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Nawigacja
automatyczna > Dystans od brzegu > Normalna.‍
3 Wybierz cel, do którego wcześniej nawigowano.‍
4 Wybierz kolejno Nawiguj do > Prowadź do.‍
5 Oceń położenie linii nawigacji automatycznej i określ, czy
linia bezpiecznie omija znane przeszkody i czy zwroty
zapewniają efektywną podróż.‍
6 Wybierz opcję:
• Jeśli położenie linii nawigacji automatycznej jest
zadowalające, wybierz kolejno MENU > Przerwij
nawigację i przejdź do kroku 10.‍
• Jeśli linia nawigacji automatycznej prowadzi zbyt blisko
znanych przeszkód, wybierz kolejno Ustawienia >
Nawigacja > Nawigacja automatyczna > Dystans od
brzegu > Daleko.‍
• Jeśli zwroty w linii nawigacji automatycznej są zbyt
szerokie, wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja >
Nawigacja automatyczna > Dystans od brzegu >
Blisko.‍
7 Jeśli w korku 6 wybrano ustawienie Blisko lub Daleko, oceń
położenie linii nawigacji automatycznej i określ, czy linia
bezpiecznie omija znane przeszkody i czy zwroty zapewniają
efektywną podróż.‍
Nawigacja automatyczna utrzymuje szeroki odstęp od
przeszkód na otwartych wodach, nawet jeśli w ustawieniu
Dystans od brzegu wybrano wartość Blisko lub Najbliżej.‍
Nawigacja z użyciem plotera nawigacyjnego
W rezultacie ploter nawigacyjny może nie przenieść linii
Nawigacja automatyczna, chyba że wybrany cel wymaga
nawigacji przez wąskie drogi wodne.‍
8 Wybierz opcję:
• Jeśli położenie linii nawigacji automatycznej jest
zadowalające, wybierz kolejno MENU > Przerwij
nawigację i przejdź do kroku 10.‍
• Jeśli linia nawigacji automatycznej prowadzi zbyt blisko
znanych przeszkód, wybierz kolejno Ustawienia >
Nawigacja > Nawigacja automatyczna > Dystans od
brzegu > Najdalej.‍
• Jeśli zwroty w linii nawigacji automatycznej są zbyt
szerokie, wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja >
Nawigacja automatyczna > Dystans od brzegu >
Najbliżej.‍
9 Jeśli w kroku 8 wybrano ustawienie Najbliżej lub Najdalej,
oceń położenie linii Nawigacja automatyczna i określ, czy
linia bezpiecznie omija znane przeszkody i czy zwroty
zapewniają efektywną podróż.‍
Nawigacja automatyczna utrzymuje szeroki odstęp od
przeszkód na otwartych wodach, nawet jeśli w ustawieniu
Dystans od brzegu wybrano wartość Blisko lub Najbliżej.‍
W rezultacie ploter nawigacyjny może nie przenieść linii
Nawigacja automatyczna, chyba że wybrany cel wymaga
nawigacji przez wąskie drogi wodne.‍
10 Co najmniej jeszcze jeden raz powtórz kroki 3–9, używając
za każdym razem innego celu, aż nauczysz się korzystać
z ustawienia dystansu od brzegu.‍
Konfiguracje linii nawigacji automatycznej
PRZESTROGA
Ustawienia Bezpieczna głębokość i Bezpieczna wysokość mają
wpływ na to, jak ploter oblicza linię nawigacji automatycznej.‍
Jeśli na danym obszarze głębokość wody lub wysokość
przeszkód jest nieznana, nie jest tam obliczana linia nawigacji
automatycznej.‍ Jeśli obszar na początku lub na końcu linii
nawigacji automatycznej jest płytszy niż bezpieczna głębokość
wody lub niższy niż bezpieczna wysokość przeszkody, na tym
obszarze linia nawigacji automatycznej nie jest obliczana.‍ Na
mapie kurs przez takie obszary wyświetlany jest jako szara linia.‍
W przypadku gdy łódź wpłynie na taki obszar, zostanie
wyświetlone ostrzeżenie.‍
UWAGA: Funkcja nawigacji automatycznej jest dostępna wraz
z płatnymi mapami w niektórych obszarach.‍
Można skonfigurować parametry, z których korzysta ploter
nawigacyjny do obliczania linii nawigacji automatycznej.‍
Bezpieczna głębokość: Umożliwia ustawienie minimalnej
głębokości (układ odniesienia głębokości mapy), z jakiej
korzysta ploter nawigacyjny do obliczania linii nawigacji
automatycznej.‍
UWAGA: Minimalna bezpieczna głębokość wynosi
w przypadku płatnych map 0,9 m (3 stopy).‍ W przypadku
wprowadzenia bezpiecznej głębokości wynoszącej mniej niż
0,9 m (3 stopy), dla potrzeb przeliczania trasy wyznaczonej
przez funkcję Auto Guidance wykresy będą wykorzystywać
jedynie głębokości równe lub mniejsze niż 0,9 m (3 stopy).‍
Bezp.‍ wysokość: Umożliwia ustawienie minimalnej wysokości
(układ odniesienia wysokości mapy) mostu, pod którym łódź
może bezpiecznie przepłynąć.‍
Dystans od brzegu: Umożliwia określenie, jak blisko linii
brzegowej ma znajdować się linia nawigacji automatycznej.‍
Linia nawigacji automatycznej może zostać przesunięta, jeśli
ustawienie to zostanie zmienione podczas nawigacji.‍
Dostępne wartości dla tego ustawienia są względne, nie
bezwzględne.‍ Aby upewnić się, że linia nawigacji
automatycznej została wytyczona w odpowiedniej odległości
od linii brzegowej, można ocenić położenie linii nawigacji
13
automatycznej przy pomocy jednego lub wielu znajomych
celów, które wymagają nawigacji przez wąskie drogi wodne
(Regulowanie dystansu od brzegu).‍
Kombinacje
Ekran Kombinacje wyświetla kilka różnych ekranów w tym
samym czasie.‍ Liczba opcji dostępnych na ekranie Kombinacje
jest zależna od liczby opcjonalnych urządzeń podłączonych do
plotera nawigacyjnego i od korzystania z płatnych map.‍
Wybór kombinacji
1 Wybierz Kombinacje.‍
2 Wybierz kombinację.‍
Dostosowywanie ekranu Kombinacje
1
2
3
4
Wybierz Kombinacje.‍
Użyj przycisków strzałek, aby podświetlić ekran kombinacji.‍
Wybierz kolejno MENU > Konfiguruj kombinację.‍
Wybierz opcję:
• Aby zmienić nazwę, wybierz Nazwa i wpisz nową nazwę.‍
• Aby zmienić ustawienie informacji na ekranie, wybierz
Zmień układ, a następnie wybierz nowy układ.‍
• Aby zmienić typ informacji wyświetlanych na ekranie,
wybierz Zmień funkcję, a następnie wybierz nowy typ
informacji.‍
• Aby dostosować dane wyświetlane na ekranie, wybierz
Nakładki liczbowe (Ustawienia nakładek liczbowych).‍
• Aby zmienić rozmiar obszarów z danymi wyświetlanych na
ekranie, wybierz Zmień rozmiar okna kombinacji.‍
Dodawanie własnego ekranu kombinacji
Można stworzyć własny ekran kombinacji, który będzie
dostosowany do potrzeb użytkownika.‍
1 Wybierz Kombinacje > MENU > Dodaj kombinację.‍
2 Wybierz opcję:
• Aby zmienić nazwę, wybierz Nazwa, a nastęnie wpisz
nową nazwę i wybierz Gotowe.‍
• Aby zmienić liczbę wyświetlanych funkcji, wybierz
Funkcje, a następnie wybierz liczbę.‍
• Aby zmienić funkcję części ekranu, wybierz odpowiedni
obszar, a potem z listy po prawej stronie wybierz funkcję.‍
• Aby zmienić pionową lub poziomy podział
wielofunkcyjnego wyświetlacza, wybierz Podział i wybierz
odpowiednią opcję.‍
• Aby zmienić sposób wyświetlania danych na stronie,
wybierz Nakładki liczbowe, a następnie wybierz
odpowiednią opcję.‍
• Aby zmienić typ wyświetlanych danych, wybierz Nakładki
liczbowe, zaznacz pole danych i wybierz nowy typ
danych.‍
Sonar
Widoki sonaru
Dostępne widoki sonaru różnią się w zależności od typu
przetwornika i opcjonalnego modułu echosondy podłączonych
do plotera nawigacyjnego.‍ Na przykład można wyświetlić widok
podziału częstotliwości tylko wtedy, gdy podłączony jest
dwuzakresowy przetwornik.‍
Dostępne są cztery podstawowe style widoków sonaru: widok
pełnoekranowy, widok z podzielonym ekranem, który stanowi
połączenie dwóch lub większej liczby widoków, widok Podział
powiększenia oraz widok Podział częstotliwości, w którym
wyświetlane są dwie różne częstotliwości.‍ Można dostosować
ustawienia każdego widoku na ekranie.‍ Na przykład podczas
wyświetlania widoku Podział częstotliwości można osobno
dostosować czułość dla każdej częstotliwości.‍
Pełnoekranowy widok sonaru
W zależności od podłączonych urządzeń dostępnych jest kilka
widoków pełnoekranowych.‍ W pełnoekranowym widoku sonaru
wyświetlany jest duży obraz odczytów sonaru z przetwornika.‍
Na skali zasięgu widocznej po prawej stronie ekranu
przedstawiona jest głębokość wykrytych obiektów, gdy ekran
przewija się od prawej do lewej strony.‍
À
Á
Â
Informacje o głębokości
Obiekty znajdujące się w toni lub ryby
Dno akwenu
Widok sonaru DownVü
UWAGA: Niektóre modele nie obsługują technologii sonaru
i przetworników DownVü.‍
UWAGA: Aby odbierać sygnał sonaru DownVü, niezbędny jest
zgodny ploter nawigacyjny lub echosonda rybacka oraz zgodny
przetwornik.‍
Sonar DownVü o wysokiej częstotliwości zapewnia wyraźniejszy
obraz toni pod łodzią, zapewniając bardziej szczegółowy obraz
mijanych przez łódź obiektów.‍
Tradycyjne przetworniki emitują wiązkę stożkową.‍ Technologia
sonaru DownVü emituje wąską wiązkę, podobną kształtem do
wiązki kopiarki.‍ Taka wiązka zapewnia wyraźniejszy,
przypominający zdjęcie obraz sytuacji pod łodzią.‍
Widok sonaru SideVü
UWAGA: Niektóre modele nie obsługują sonaru SideVü
i przetworników skanujących.‍
UWAGA: Aby odbierać sygnał sonaru skanującego SideVü,
niezbędny jest zgodny ploter nawigacyjny oraz zgodny
przetwornik.‍
Technologia sonaru skanującego SideVü wyświetla obraz
obiektów znajdujących się po bokach łodzi.‍ Można ją
wykorzystywać do wyszukiwania obiektów i ryb.‍
Po prawidłowym podłączeniu zgodnego przetwornika, plotera
nawigacyjnego można używać jako echosondy rybackiej.‍ Różne
widoki sonaru ułatwiają wyświetlanie ryb na danym obszarze.‍
Zmiany, jakie można wprowadzać na poszczególnych widokach
sonaru różnią się w zależności od wyświetlonego widoku,
a także modelu plotera nawigacyjnego i podłączonego
przetwornika.‍
14
Kombinacje
Jeśli urządzenie automatycznie wykryło przetwornik, ta opcja nie
zostanie wyświetlona.‍
1 W widoku sonaru wybierz kolejno MENU > Ustawienia
sonaru > Instalacja > Typ przetwornika.‍
Wybierz
opcję:
2
• Jeśli masz dwuwiązkowy przetwornik 200/77 kHz, wybierz
2 wiązki (200/77 kHz).‍
• Jeśli masz dwuzakresowy przetwornik 200/50 kHz,
wybierz 2 częstotliwości (200/50 kHz).‍
• W przypadku innego typu przetwornika wybierz go z listy.‍
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Lewa strona łodzi
Prawa strona łodzi
Przetwornik na jednostce pływającej
Drzewa
Stare opony
Kłody
Odległość od burty łodzi
Technologia skanująca SideVü/DownVü
Zamiast wiązki stożkowej przetwornik SideVü/DownVü
wykorzystuje płaską wiązkę do skanowania wody i dna po
bokach łodzi.‍
Tworzenie punktu na ekranie sonaru przy
użyciu przycisków urządzenia
1 W widoku sonaru użyj przycisków strzałek, aby wybrać
pozycję, w której ma zostać zapisany punkt.‍
2 Wybierz SELECT.‍
3 W razie potrzeby edytuj informacje o punkcie.‍
Wstrzymywanie wyświetlania sonaru
W widoku sonaru wybierz kolejno MENU > Pauza sonaru.‍
Wyświetlanie historii sonaru
Można przewijać informacje na wyświetlaczu sonaru, aby
przeglądać archiwalne dane sonaru.‍
1 W widoku sonaru wybierz kolejno MENU > Pauza sonaru.‍
2 Użyj klawiszy strzałek.‍
Dostosowywanie nakładek liczbowych
Widok sonaru z podzielonym ekranem
Widok sonaru z podzielonym ekranem umożliwia jednoczesne
wyświetlanie różnych kombinacji danych sonaru.‍ Można na
przykład wyświetlać na jednym ekranie tradycyjny widok sonaru
i widok sonaru DownVü.‍ Można edytować układ widoku
z podzielonym ekranem, zmieniając rozmiar okien i ułożenie
danych.‍
Wartości przesuwu widoków standardowych i DownVü sonaru
są synchronizowane, aby podzielone widoki były bardziej
czytelne.‍
Widok sonaru Podział powiększenia
W widoku sonaru Podział powiększenia na tym samym ekranie
wyświetlany jest wykres odczytu sonaru i powiększony fragment
tego wykresu.‍
Widok sonaru Podział częstotliwości
W widoku sonaru Podział częstotliwości na jednej stronie ekranu
wyświetlany jest wykres danych sonarowych wysokiej
częstotliwości, a na drugiej stronie ekranu wyświetlany jest
wykres danych sonarowych niskiej częstotliwości.‍
UWAGA: Widok sonaru Podział częstotliwości wymaga użycia
dwuzakresowego przetwornika.‍
Określanie typu przetwornika
Przed wybraniem typu przetwornika należy sprawdzić, jakiego
rodzaju przetwornik posiadasz.‍
W przypadku podłączenia przetwornika, który nie znajdował się
w zestawie z ploterem nawigacyjnym, może być konieczne
ustawienie typu przetwornika, aby sonar działał prawidłowo.‍
Sonar
W niektórych modelach ploterów nawigacyjnych można
dostosować informacje wyświetlane na ekranie sonaru.‍
UWAGA: Nie wszystkie opcje są dostępne we wszystkich
modelach.‍
1 W widoku sonaru wybierz kolejno MENU > Ustawienia
sonaru > Nakładki liczbowe.‍
2 W razie potrzeby wybierz liczby, które chcesz dostosować.‍
3 Użyj przełącznika, aby wyświetlić lub ukryć poszczególne
dane.‍
4 Wybierz BACK, aby dostosować więcej danych.‍
UWAGA: Można też wyświetlić lub ukryć taśmę kompasu
i ramkę nawigacji.‍
5 Wybierz Gotowe.‍
Dostosowywanie poziomu szczegółowości
Można wyregulować poziom szczegółowości i zakłóceń
wyświetlanych na ekranie sonaru poprzez dostosowanie
wzmocnienia w przypadku tradycyjnych przetworników lub
jasności w przypadku przetworników DownVü i SideVü/
DownVü.‍
Aby wyświetlać na ekranie echo o największej intensywności,
można zmniejszyć wzmocnienie lub jasność, aby pozbyć się
echa o mniejszej intensywności i zakłóceń.‍ Aby wyświetlać na
ekranie wszystkie informacje, można zwiększyć wzmocnienie
lub jasność, aby wyświetlać więcej informacji na ekranie.‍
Spowoduje to jednak zwiększenie zakłóceń i może utrudnić
rozpoznawanie właściwego echa.‍
1 W widoku sonaru wybierz MENU.‍
2 Wybierz opcję Czułość lub Jasność.‍
3 Wybierz opcję:
• Aby ręcznie zwiększyć lub zmniejszyć wzmocnienie,
wybierz Do góry lub W dół.‍
• Aby umożliwić ploterowi nawigacyjnemu automatyczną
regulację wzmocnienia lub jasności, wybierz opcję
automatyczną.‍
15
Dostosowywanie intensywności kolorów
Można dostosować intensywność kolorów i podświetlić wybrane
obszary na ekranie sonaru poprzez wyregulowanie wzmocnienia
kolorów w przypadku tradycyjnych przetworników lub kontrastu
w przypadku przetworników DownVü i SideVü/DownVü.‍ To
ustawienie działa najlepiej po dostosowaniu poziomu
szczegółowości informacji wyświetlanych na ekranie przy użyciu
ustawień wzmocnienia lub jasności.‍
Aby podświetlić mniejsze ławice ryb lub wyświetlić cel w bardziej
intensywny sposób, można zwiększyć wzmocnienie kolorów lub
kontrast.‍ Spowoduje to utratę skutecznego rozróżniania
obiektów w przypadku echa o dużej intensywności przy dnie.‍
Aby zmniejszyć intensywność echa, można zmniejszyć
wzmocnienie kolorów lub kontrast.‍
1 W widoku sonaru wybierz MENU.‍
2 Wybierz opcję:
• W widoku sonaru DownVü lub SideVü wybierz Kontrast.‍
• W innym widoku sonaru wybierz kolejno Ustawienia
sonaru > Zaawansowane > Wzmocnienie kolorów.‍
3 Wybierz opcję:
• Aby ręcznie zwiększyć lub zmniejszyć intensywność
kolorów, wybierz Do góry lub W dół.‍
• Aby użyć domyślnego ustawienia, wybierz opcję
Domyślny.‍
Regulowanie zasięgu dla skali głębokości
lub szerokości
Można regulować zasięg dla skali głębokości w widoku
tradycyjnym i widoku sonaru DownVü, a także zasięg dla skali
szerokości dla widoku sonaru SideVü.‍
Pozwolenie urządzeniu na automatyczne regulowanie zasięgu
powoduje, że dno jest wyświetlane w dolnej lub trzeciej części
ekranu sonaru.‍ Taki widok może być przydatny podczas
monitorowania dna w przypadku minimalnych lub średnich
zmian w ukształtowaniu terenu.‍
Ręczna regulacja zasięgu umożliwia wyświetlanie określonego
zakresu, co może być przydatne podczas monitorowania dna
w przypadku dużych zmian w ukształtowaniu terenu, takich jak
uskoki czy klify.‍ Obraz dna jest wyświetlany na ekranie tak
długo, jak tylko znajduje się w ustalonym zakresie.‍
1 W widoku sonaru wybierz kolejno MENU > Zasięg.‍
2 Wybierz opcję:
• Aby umożliwić ploterowi nawigacyjnemu automatyczną
regulację zasięgu, wybierz Auto.‍
• Aby ręcznie zwiększyć lub zmniejszyć zakres, wybierz Do
góry lub W dół.‍
PORADA: Na ekranie sonaru można wybrać lub , aby
ręcznie dostosować zasięg.‍
PORADA: Gdy wyświetlasz wiele ekranów sonaru, opcja
SELECT pozwala wskazać aktywny ekran.‍
Ustawianie stopnia powiększenia na ekranie
sonaru
1 W widoku sonaru wybierz kolejno MENU > Powiększenie.‍
2 Wybierz opcję:
• Aby powiększyć obraz danych z sonaru z głębokości dna,
wybierz Blokada dna.‍
UWAGA: Gdy włączona jest funkcja blokady dna, funkcja
Zasięg zmienia się w Zakres.‍
• Aby ręcznie ustawić zakres głębokości na powiększonym
obszarze, wybierz Ręcznie, a następnie wybierz Pokaż
w górę lub Pokaż w dół, aby ustawić zakres głębokości
na powiększonym obszarze.‍ Następnie wybierz Powiększ
16
lub Pomniejsz, aby zwiększyć lub zmniejszyć
powiększenie na powiększonym obszarze.‍
• Aby automatycznie ustawić głębokość i powiększenie,
wybierz Auto.‍
• Aby anulować powiększenie, wybierz Bez powiększenia.‍
Ustawianie prędkości przesuwu
Można ustawić prędkość przesuwu obrazu sonaru na ekranie.‍
Większa prędkość przesuwu umożliwia zarejestrowanie
większej liczby szczegółów, zwłaszcza w przypadku
przemieszczania się lub trolingu.‍ Mniejsza prędkość przesuwu
umożliwia dłuższe wyświetlanie na ekranie informacji z sonaru.‍
Ustawienie prędkości przesuwu w jednym widoku sonaru
obowiązuje we wszystkich widokach.‍
1 W widoku sonaru wybierz kolejno MENU > Ustawienia
sonaru > Prędkość przesuwu.‍
2 Wybierz opcję:
• Aby automatycznie dostosować prędkość przesuwu,
korzystając z danych dotyczących prędkości nad dnem
lub prędkości po wodzie, wybierz Auto.‍
Ustawienie Auto wybiera wartość przesuwu
odpowiadającą prędkości łodzi, aby obiekty w wodzie były
wyświetlane we właściwych proporcjach i były mniej
zniekształcone.‍ W przypadku wyświetlania widoku sonaru
DownVü lub SideVü zalecane jest korzystanie
z ustawienia Auto.‍
• Aby korzystać z bardzo szybkiej prędkości przesuwu,
wybierz opcję Ultrascroll®.‍
Wybór opcji Ultrascroll powoduje szybkie przesuwanie
nowych danych sonaru, jednak obniża jakość obrazu.‍
W większości sytuacji opcja Szybko zapewnia dobrą
równowagę pomiędzy szybko przesuwającym się
obrazem a wyświetlaniem obiektów, które są mniej
zniekształcone.‍
Częstotliwości sonaru
UWAGA: Dostępne częstotliwości zależą od używanego
przetwornika.‍
Regulacja częstotliwości pomaga dostosować sonar do
określonych celów i aktualnej głębokości wody.‍
Wyższe częstotliwości korzystają z węższych wiązek i przydają
się przy dużych prędkościach i niekorzystnym stanie morza.‍
Wyższa częstotliwość oznacza lepszą wyrazistość dna
i termokliny.‍
Niższe częstotliwości korzystają z szerszych wiązek, które
omiatają większy obszar i pozwalają rybakom dostrzec więcej
obiektów, ale generują zarazem więcej zakłóceń
powierzchniowych i ograniczają ciągłość echa dna przy
niekorzystnym stanie morza.‍ Szersze wiązki generują większe
łuki dla ech obiektów, dzięki czemu są idealne do lokalizowania
ryb.‍ Szersze wiązki działają również lepiej na głębokiej wodzie,
ponieważ niższa częstotliwość oznacza lepszą penetrację
głębin.‍ Mogą one posłużyć do wyszukiwania takich obiektów, jak
zarośla.‍
Wybór częstotliwości
UWAGA: W przypadku niektórych widoków sonaru
i przetworników zmiana częstotliwości nie jest możliwa.‍
Można określić, które częstotliwości będą wyświetlane na
ekranie sonaru.‍
1 W widoku sonaru wybierz kolejno MENU > Częstotliwość.‍
2 Wybierz częstotliwość odpowiadającą Twoim potrzebom oraz
głębokość wody.‍
Więcej informacji na temat częstotliwości znajduje się
w sekcji Częstotliwości sonaru.‍
Sonar
Tworzenie predefiniowanej częstotliwości
UWAGA: Ta opcja nie jest dostępna w przypadku niektórych
przetworników.‍
Można zapamiętać ustawienie, aby zapisać określoną
częstotliwość sonaru, co umożliwia szybkie zmiany
częstotliwości.‍
1 W widoku sonaru wybierz kolejno MENU > Częstotliwość.‍
2 Wybierz Dodaj.‍
3 Podaj częstotliwość.‍
Włączanie funkcji A-Scope
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna we wszystkich widokach
sonaru.‍
A-Scope to pionowy ekran sonaru widoczny wzdłuż prawej
krawędzi pełnoekranowego widoku sonaru.‍ Funkcja ta wyświetla
ostatnio odebrane dane z sonaru, dzięki czemu są one lepiej
widoczne.‍ Funkcja przydaje się podczas wykrywania ryb
znajdujących się blisko dna.‍
W widoku sonaru wybierz kolejno MENU > Ustawienia
sonaru > Wygląd > A-Scope.‍
Ustawienia sonaru
UWAGA: Nie wszystkie opcje i ustawienia mają zastosowanie
do wszystkich modeli i przetworników.‍
Ustawienia sonaru
UWAGA: Nie wszystkie opcje i ustawienia mają zastosowanie
do wszystkich modeli, modułów echosondy i przetworników.‍
W widoku sonaru wybierz kolejno MENU > Ustawienia sonaru.‍
Linia głębokości: Umożliwia wyświetlenie szybko działającej
linii głębokości.‍
Prędkość przesuwu: Umożliwia ustawienie prędkości
przesuwu ekranu sonaru od prawej do lewej strony.‍
Na płytkiej wodzie można zmniejszyć prędkość przesuwu
ekranu, aby wydłużyć czas wyświetlania informacji na
ekranie.‍ Na głębszych wodach można zwiększyć prędkość
przesuwu ekranu.‍
Linie zasięgu: Wyświetla pionowe linie oznaczające odległość,
w prawą i lewą stronę od łodzi.‍ To ustawienie jest dostępne
jedynie w widoku sonaru SideVü.‍
Schemat kolorów: Umożliwia ustawienie schematu kolorów na
widoku sonaru.‍ To ustawienie może być dostępne w menu
Wygląd.‍
Schematy kolorów o dużym kontraście zapewniają
ciemniejsze kolory dla echa o niskiej intensywności.‍
Schematy kolorów o niskim kontraście zapewniają kolory,
które są podobne do koloru tła, dla echa o niskiej
intensywności.‍
Wygląd: Patrz Ustawienia wyglądu sonaru.‍
Nakładki liczbowe: Ustawianie danych wyświetlanych na
ekranie sonaru.‍
Zaawansowane: Patrz Zaawansowane ustawienia sonaru.‍
Instalacja: Umożliwia przywrócenie domyślnych ustawień
sonaru.‍
Ustawienia wyglądu sonaru
UWAGA: Nie wszystkie opcje i ustawienia mają zastosowanie
do wszystkich modeli i przetworników.‍
W widoku sonaru wybierz kolejno MENU > Ustawienia sonaru
> Wygląd.‍
Schemat kolorów: Umożliwia ustawienie schematu kolorów.‍
Krawędź: Wyróżnia najsilniejszy sygnał z dna, aby pomóc
zdefiniować mocny lub słaby sygnał.‍
Sonar
A-Scope: Wyświetla pionowy ekran wzdłuż prawej krawędzi
ekranu, który natychmiast wskazuje odległość do celów wraz
ze skalą.‍
Sekwencja obrazów: Umożliwia szybsze przesuwanie się
obrazu sonaru poprzez rysowanie więcej niż jednej kolumny
danych na ekranie dla każdej kolumny danych
otrzymywanych z echosondy.‍ Jest to szczególnie pomocne
w przypadku korzystania z echosondy na głębokiej wodzie,
ponieważ sygnał sonaru dłużej podróżuje wtedy do dna i z
powrotem do przetwornika.‍
Ustawienie 1/1 rysuje na ekranie jedną kolumnę informacji na
każde echo echosondy.‍ Ustawienie 2/1 rysuje na ekranie
dwie kolumny informacji na każde echo echosondy.‍ Sytuacja
przedstawia się analogicznie w przypadku ustawień 4/1 i 8/1.‍
Symbole ryb: Umożliwia ustawienie, jak sonar interpretuje
obiekty w toni.‍
Zaawansowane ustawienia sonaru
UWAGA: Nie wszystkie opcje i ustawienia mają zastosowanie
do wszystkich modeli i przetworników.‍
W widoku sonaru wybierz kolejno MENU > Ustawienia sonaru
> Zaawansowane.‍
Zakłócenia: Dostosowanie czułości w celu zmniejszenia
efektów zakłóceń z pobliskich źródeł szumu.‍
Aby usunąć zakłócenia z obrazu, należy użyć najniższego
ustawienia zakłóceń, które powoduje uzyskanie żądanej
poprawy.‍ Najlepszym sposobem na wyeliminowanie
zakłóceń jest rozwiązanie problemów z instalacją, które
powodują zakłócenia.‍
Szum lustra wody: Ukrywanie zakłóceń powierzchniowych
w celu zmniejszenia zakłóceń.‍ Szersze wiązki (niższe
częstotliwości) powodują wyświetlanie większej liczby
obiektów, ale generują więcej zakłóceń powierzchniowych.‍
Wzmocnienie kolorów: Patrz Dostosowywanie poziomu
szczegółowości.‍
TVG: Umożliwia dostosowanie wyglądu echa, aby
zrekompensować osłabienie sygnałów sonaru na głębszej
wodzie, a także zmniejsza zakłócenia przy powierzchni.‍
W przypadku zwiększenia wartości tego ustawienia kolory
powiązane z zakłóceniami przy niższych częstotliwościach
i ławice ryb wyświetlane są w bardziej jednolity sposób na
różnych głębokościach.‍ To ustawienie zmniejsza poziom
zakłóceń blisko lustra wody.‍
Ustawienia instalacyjne sonaru
UWAGA: Nie wszystkie opcje i ustawienia mają zastosowanie
do wszystkich modeli i przetworników.‍
W widoku sonaru wybierz kolejno MENU > Ustawienia sonaru
> Instalacja.‍
Przywróć domyślne ustaw.‍ sonaru: Umożliwia przywrócenie
domyślnych ustawień fabrycznych sonaru.‍
Typ przetwornika: Umożliwia wybór typu przetwornika
podłączonego do urządzenia.‍
Przesuń: Umożliwia ustawienie zakresu głębokości, na jakiej
skupia się sonar.‍ Opcja umożliwia uzyskanie powiększenia
obszaru na wybranej głębokości.‍
Przerzuć lew.‍/praw.‍: Umożliwia zmianę orientacji widoku
sonaru SideVü, jeśli przetwornik jest zainstalowany
w kierunku do tyłu.‍
Ustawienia alarmów sonaru
UWAGA: Niektóre ustawienia wymagają użycia zewnętrznych
akcesoriów.‍
Wybierz kolejno Ustawienia > Alarmy > Sonar.‍
Woda płytka: Alarm jest uruchamiany, gdy głębokość wody jest
mniejsza od podanej wartości.‍
17
Głębina: Alarm jest uruchamiany, gdy głębokość wody jest
większa od podanej wartości.‍
Temp.‍ wody: Alarm jest uruchamiany, gdy przetwornik
informuje, że temperatura jest o 1,1°C (2°F) wyższa lub
niższa niż podana wartość temperatury.‍
Ryby: Ustawia alarm włączany, gdy sonar wykryje obiekt
zawieszony w toni.‍
•
ustawia włączenie alarmu po wykryciu ryby
o dowolnych rozmiarach.‍
•
ustawia włączenie alarmu tylko po wykryciu średnich
lub dużych ryb.‍
•
ustawia włączenie alarmu tylko po wykryciu dużych ryb.‍
Zapisy danych sonaru
Rejestrowanie danych wyświetlanych przez sonar
UWAGA: Niektóre modele nie obsługują zapisu sonaru.‍
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart.‍
2 W widoku sonaru wybierz kolejno MENU > Zapis sonaru >
Zapis sonaru.‍
15 minut zapisu sonaru zajmuje około 200 MB na
umieszczonej w urządzeniu karcie pamięci.‍ Można
zapisywać dane sonaru do czasu zapełnienia karty pamięci.‍
Przerywanie zapisu sonaru
Aby móc przerwać zapis sonaru, trzeba go najpierw rozpocząć
(Rejestrowanie danych wyświetlanych przez sonar).‍
W widoku sonaru wybierz kolejno MENU > Zapis sonaru >
Przerwij zapis.‍
Usuwanie zapisów danych sonaru
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart.‍
2 Wybierz kolejno Sonar > Zapisy danych sonaru > Pokaż
zapisy.‍
3 Wybierz zapis danych.‍
4 Wybierz Usuń.‍
Odtwarzanie zapisów danych sonaru
Aby móc odtwarzać zapisy danych sonaru, trzeba pobrać
i zainstalować aplikację HomePort™ oraz zapisać dane sonaru
na karcie pamięci.‍
1 Wyjmij kartę pamięci z urządzenia.‍
2 Włóż kartę pamięci do czytnika kart podłączonego do
komputera.‍
3 Otwórz aplikację HomePort.‍
4 Wybierz zapis sonaru z listy urządzeń.‍
5 Kliknij zapis sonaru w dolnym okienku prawym przyciskiem
myszy.‍
6 Wybierz Odtwarzanie.‍
Dane wskaźników i almanachu
Wskaźniki zapewniają różne informacje o podróży, środowisku
i wietrze.‍ W przypadku pewnych danych wymagane jest
połączenie ze zgodnymi czujnikami.‍
Plotery zapewniają także informacje z almanachu dotyczące
pływów, prądów oraz słońca i księżyca (np.‍ godziny wschodów
i zachodów).‍
Wyświetlanie kompasu
Kompas służy do wyświetlania informacji dotyczących namiaru,
kierunku i trasy.‍
Wybierz kolejno Wskaźniki > Kompas.‍
18
Wyświetlanie wskaźników podróży
Wskaźniki podróży pokazują informacje dotyczące licznika,
prędkości, czasu i paliwa dla bieżącej podróży.‍
Wybierz kolejno Wskaźniki > Dane podróży.‍
Resetowanie wskaźników podróży
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Podróż
i wykresy > Dane podróży.‍
2 Wybierz opcję:
• Aby wyzerować wszystkie wartości odczytów bieżącej
podróży, wybierz Zeruj podróż.‍
• Aby wyzerować wartość odczytu maksymalnej prędkości,
wybierz Zeruj maksymalną prędkość.‍
• Aby wyzerować wartość odczytu licznika, wybierz Zeruj
dystans.‍
• Aby wyzerować wartości wszystkich odczytów, wybierz
Zeruj wszystko.‍
Pływy, prądy i informacje astronomiczne
Informacje o stacjach pływów
Można wyświetlać różne informacje, w tym wysokość pływu
i kiedy nadejdzie kolejny przypływ lub odpływ, z dowolnej stacji
pływów dla określonej daty i godziny.‍ Domyślnie ploter
nawigacyjny pokazuje informacje o pływach dla ostatnio
wyświetlanej stacji pływów oraz dla aktualnej daty i godziny.‍
Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Pływy i prądy >
Pływy.‍
Informacje o stacjach prądów
UWAGA: Informacje o stacjach prądów są dostępne dla
określonych szczegółowych map.‍
Można wyświetlać różne informacje, w tym prędkość prądu
i głębokość jego występowania, z dowolnej stacji prądów dla
określonej daty i godziny.‍ Domyślnie ploter nawigacyjny
pokazuje informacje o prądach dla ostatnio wyświetlanej stacji
prądów oraz dla aktualnej daty i godziny.‍
Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Pływy i prądy >
Prądy.‍
Informacje astronomiczne
Można wyświetlać takie informacje, jak wschód i zachód słońca,
wschód i zachód księżyca, faza księżyca oraz przybliżoną
pozycję słońca i księżyca na niebie.‍ Środek ekranu stanowi
punkt nieba bezpośrednio nad użytkownikiem, a najbardziej
oddalone kręgi horyzont.‍ Domyślnie ploter nawigacyjny
pokazuje informacje astronomiczne dla aktualnej daty i godziny.‍
Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Pływy i prądy >
Astronomiczne.‍
Wyświetlanie stacji pływów i prądów oraz informacji
astronomicznych dla różnych dat
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Pływy i prądy.‍
2 Wybierz kolejno Pływy, Prądy lub Astronomiczne.‍
3 Wybierz opcję.‍
• Aby wyświetlić informacje dla innej daty, wybierz kolejno
Zmień datę > Ręcznie i podaj datę.‍
• Aby wyświetlić informacje dla obecnego dnia, wybierz
kolejno Zmień datę > Bieżący.‍
• Aby wyświetlić informacje dla kolejnych dni (jeśli są
dostępne), wybierz Następny dzień.‍
• Aby wyświetlić informacje dla wcześniejszych dni (jeśli są
dostępne), wybierz Poprzedni dzień.‍
Wyświetlanie informacji z różnych stacji pływów
i prądów
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Pływy i prądy.‍
Dane wskaźników i almanachu
2 Wybierz Pływy lub Prądy.‍
3 Wybierz Stacje w pobliżu.‍
4 Wybierz stację.‍
Cyfrowe wywołanie selektywne
Śledzenie pozycji
Po podłączeniu plotera nawigacyjnego do radia VHF przy użyciu
NMEA 0183 można śledzić statki, które wysyłają raporty
o pozycji.‍
Każdy otrzymany raport pozycji jest rejestrowany na liście DSC
(Lista DSC).‍
Funkcje plotera nawigacyjnego oraz radia
VHF 0183 NMEA
Wyświetlanie raportu pozycji
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Inne statki >
Kiedy ploter nawigacyjny jest podłączony do radia VHF 0183
NMEA, poniższe funkcje są dostępne.‍
• Ploter nawigacyjny może przesyłać dane o pozycji GPS do
radia.‍ Jeżeli radio ma taką funkcję, informacje o pozycji GPS
są przesyłane za pomocą wywołań DSC.‍
• Ploter nawigacyjny może odbierać z radia informacje
o pozycji oraz sygnały wzywania pomocy cyfrowego
wywoływania selektywnego (DSC).‍
• Ploter nawigacyjny może śledzić pozycje statków
wysyłających raporty pozycji.‍
2 Wybierz komunikat pozycja-raport.‍
3 Wybierz opcję:
®
Włączanie DSC
Wybierz kolejno Ustawienia > Inne statki > DSC.‍
Lista DSC
Lista DSC jest rejestrem ostatnich wywołań DSC oraz innych
kontaktów DSC wprowadzonych przez użytkownika.‍ Lista DSC
może zawierać do 100 pozycji.‍ Lista DSC przedstawia ostatnie
wywołania z łodzi.‍ Jeżeli drugie wywołanie pochodzi z tej samej
łodzi, zastępuje ono pierwsze wywołanie na liście wywołań.‍
Wyświetlanie listy DSC
Zanim możliwe będzie wyświetlenie listy DSC, ploter
nawigacyjny musi zostać podłączony do radia VHF, które
obsługuje DSC.‍
Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Inne statki >
Lista DSC.‍
Dodawanie kontaktu DSC
Do listy DSC użytkownika można dodać statek.‍ Za pomocą
plotera nawigacyjnego można nawiązywać połączenia
z kontaktem DSC.‍
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Inne statki >
Lista DSC > Dodaj kontakt.‍
2 Wpisz morski numer identyfikacyjny MMSI (Maritime Mobile
Service Identity) statku.‍
3 Wprowadź nazwę statku.‍
Sygnał wzywania pomocy
Jeśli zgodny ploter nawigacyjny i radio VHF są podłączone przy
użyciu NMEA 0183, ploter nawigacyjny sygnalizuje, kiedy radio
VHF odbiera sygnał wzywania pomocy DSC.‍ Jeśli informacja
o pozycji została wysłana wraz z sygnałem wzywania pomocy,
informacja ta jest odbierana i zapisywana wraz z sygnałem.‍
oznacza sygnał wzywania pomocy na liście DSC oraz
zaznacza pozycję statku na mapie nawigacyjnej w momencie
wysłania sygnału wzywania pomocy DSC.‍
Nawigowanie do statku wzywającego pomocy
oznacza sygnał wzywania pomocy na liście DSC oraz
zaznacza pozycję statku na mapie nawigacyjnej w momencie
wysłania sygnału wzywania pomocy DSC.‍
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Inne statki >
Lista DSC.‍
2 Wybierz komunikat pozycja-raport.‍
3 Wybierz Nawiguj do.‍
4 Wybierz Idź do lub Trasa do.‍
Cyfrowe wywołanie selektywne
Lista DSC.‍
• Wybierz , aby przejść do szczegółów raportu pozycji.‍
• Wybierz , aby przejść do zaznaczania lokalizacji na
mapie nawigacyjnej.‍
• Wybierz Następna strona , aby przejść do zaznaczania
lokalizacji na mapie nawigacyjnej.‍
• Wybierz Poprzednia strona.‍
Nawigowanie do śledzonego statku
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Inne statki >
Lista DSC.‍
2 Wybierz komunikat pozycja-raport.‍
3 Wybierz Nawiguj do.‍
4 Wybierz Idź do lub Trasa do.‍
Tworzenie punktu w pozycji śledzonego statku
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Inne statki >
Lista DSC.‍
Wybierz komunikat pozycja-raport.‍
2
3 Wybierz Nowy punkt.‍
Edycja informacji w raporcie pozycji
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Inne statki >
Lista DSC.‍
2 Wybierz komunikat pozycja-raport.‍
3 Wybierz Edytuj.‍
• Wybierz Nazwa, aby wpisać nazwę statku.‍
• Jeśli ta opcja jest dostępna, wybierz Symbol, aby wybrać
nowy symbol.‍
• Wybierz Komentarz, aby wpisać komentarz.‍
• Jeśli radio śledzi pozycję statku, aby pokazać linię szlaku
dla statku, wybierz Szlak.‍
• Wybierz Linia szlaku, aby wybrać kolor linii szlaku.‍
Usuwanie wezwania pozycja-raport.‍
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Inne statki >
Lista DSC.‍
2 Wybierz komunikat pozycja-raport.‍
3 Wybierz kolejno Edytuj > Wyczyść raport.‍
Wyświetlanie szlaków na mapie
Niektóre widoki map pozwalają na wyświetlenie szlaków dla
wszystkich śledzonych statków.‍ Domyślnie czarna linia
wskazuje ścieżkę statku, czarny punkt wskazuje każdą
wcześniej zarejestrowaną pozycję śledzonego statku,
a niebieska flaga wskazuje ostatnio zarejestrowaną pozycję
statku.‍
1 W widoku mapy lub mapy 3D, wybierz kolejno MENU > Inne
statki > Szlaki DSC.‍
2 Wybierz liczbę godzin dla wyświetlania na mapie śledzonych
statków.‍
Dla przykładu, jeżeli wybrane zostaną 4 godziny, wszystkie
punkty szlaku z ostatnich czterech godzin pojawią się dla
każdego śledzonego statku.‍
19
Indywidualne rutynowe wywołanie
Po podłączeniu plotera nawigacyjnego do radia VHF Garmin,
można użyć interfejsu plotera nawigacyjnego do ustawienia
indywidualnego rutynowego wywołania.‍
Podczas ustawiania indywidualnego rutynowego wywołania
w ploterze nawigacyjnym można wybrać kanał DSC, przez który
użytkownik chce się komunikować.‍ Radio transmituje tą prośbę
wraz z wywołaniem.‍
Wybór kanału DSC
UWAGA: Wybór kanału DSC jest ograniczony do tych kanałów,
które są dostępne we wszystkich pasmach częstotliwości.‍
Kanałem domyślnym jest kanał 72.‍ Jeśli zostanie wybrany inny
kanał, ploter nawigacyjny używa tego kanału w następnych
komunikatach, dopóki kanał ten nie zostanie ponownie
zmieniony.‍
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Inne statki >
Lista DSC.‍
2 Wybierz statek lub stację, do której ma być wysłany
komunikat.‍
3 Wybierz kolejno Wywołaj przez radio > Kanał.‍
4 Wybierz dostępny kanał.‍
Wykonywanie indywidualnego rutynowego wywołania
UWAGA: W trakcie inicjowania wywołania przez ploter
nawigacyjny, jeżeli radio nie ma zaprogramowanego numeru
MMSI, radio nie otrzyma informacji o wywołaniu.‍
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Inne statki >
Lista DSC.‍
2 Wybierz statek lub stację, do której ma być wysłany
komunikat.‍
3 Wybierz Wywołaj przez radio.‍
4 W razie konieczności wybierz Kanał, a następnie nowy
kanał.‍
5 Wybierz Wyślij.‍
Ploter nawigacyjny wysyła informację o wywołaniu do radia.‍
6 Na swoim Garmin radiu VHF, wybierz Połącz.‍
Wysyłanie indywidualnego rutynowego wywołania do
celu AIS
1 W widoku mapy lub mapy 3D, wybierz cel AIS.‍
2 Wybierz kolejno Statek AIS > Wywołaj przez radio.‍
3 W razie konieczności wybierz Kanał, a następnie nowy
kanał.‍
4 Wybierz Wyślij.‍
Ploter nawigacyjny wysyła informację o wywołaniu do radia.‍
5 Na swoim radiu VHF Garmin, wybierz Połącz.‍
Zarządzanie danymi plotera
nawigacyjnego
Kopiowanie punktów trasy, tras i śladów
z programu HomePort do plotera
nawigacyjnego
Aby móc skopiować dane do plotera nawigacyjnego, trzeba
mieć na komputerze najnowszą wersję programu HomePort
oraz kartę pamięci zainstalowaną w ploterze nawigacyjnym.‍
Skopiuj dane z urządzenia HomePort na przygotowaną kartę
pamięci.‍
Więcej informacji można znaleźć w pliku pomocy HomePort.‍
Kopiowanie danych z karty pamięci
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart.‍
20
2 Wybierz kolejno Dane użytkownika > Zarządzaj danymi >
Przesyłanie danych.‍
3 W razie potrzeby wybierz kartę pamięci, na którą chcesz
skopiować dane.‍
Wybierz
opcję:
4
• Aby przesłać dane z karty pamięci do plotera
nawigacyjnego i połączyć je z istniejącymi danymi
użytkownika, wybierz Łącz z karty.‍
• Aby przesłać dane z karty pamięci do plotera
nawigacyjnego i zastąpić istniejące dane użytkownika,
wybierz Zastąp z karty.‍
5 Wybierz nazwę pliku.‍
Kopiowanie punktów, tras i śladów na kartę
pamięci
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart.‍
2 Wybierz kolejno Dane użytkownika > Zarządzaj danymi >
Przesyłanie danych > Zapisz na karcie.‍
3 W razie potrzeby wybierz kartę pamięci, na którą chcesz
skopiować dane.‍
4 Wybierz opcję:
• Aby utworzyć nowy plik, wybierz Dodaj nowy plik i wpisz
nazwę.‍ Nazwa pliku jest zapisywana
z rozszerzeniem .‍adm.‍
• Aby dodać informacje do istniejącego pliku, wybierz plik
z listy.‍
Wybór typu pliku dla punktów trasy oraz tras
z urządzeń innych producentów
Punkty trasy oraz trasy można importować z urządzeń innych
producentów oraz eksportować na te urządzenia.‍
1 Wybierz kolejno Dane użytkownika > Przesyłanie danych
> Typ pliku.‍
2 Wybierz GPX.‍
Aby ponownie przesłać dane za pomocą urządzeń Garmin,
wybierz typ pliku ADM.‍
Udostępnianie punktów i tras w różnych
urządzaniach
Zanim będzie możliwe udostępnianie punktów i tras, należy
podłączyć urządzenia za pomocą przewodu do przesyłania
danych.‍ Przewód do przesyłania danych można kupić jako
opcjonalne akcesorium.‍
Dane punktów i tras można udostępniać pomiędzy dwoma
zgodnymi ploterami nawigacyjnymi zainstalowanymi na łodzi.‍
Aby udostępniać dane, należy włączyć udostępnianie danych
użytkownika w obydwóch urządzeniach.‍
Wybierz kolejno Dane użytkownika > Udostępnianie
danych użytkownika > Włączony w obydwóch
urządzeniach.‍
Kopiowanie wbudowanych map na kartę
pamięci
Można skopiować mapy z plotera nawigacyjnego na kartę
pamięci do używania z urządzeniem HomePort.‍
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart.‍
2 Wybierz kolejno Dane użytkownika > Zarządzaj danymi >
Przesyłanie danych.‍
3 Wybierz Kopiuj wgraną mapę.‍
Tworzenie kopii zapasowej danych
w komputerze
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart.‍
Zarządzanie danymi plotera nawigacyjnego
2 Wybierz kolejno Dane użytkownika > Zarządzaj danymi >
3
4
5
6
7
Przesyłanie danych > Zapisz na karcie.‍
Wybierz nazwę pliku z listy lub wybierz Dodaj nowy plik.‍
Wybierz Zapisz na karcie.‍
Nazwa pliku jest zapisywana z rozszerzeniem .‍adm.‍
Wyjmij kartę pamięci i włóż ją do czytnika kart podłączonego
do komputera.‍
Na karcie pamięci otwórz folder Garmin\UserData.‍
Skopiuj plik kopii zapasowej znajdujący się na karcie i wklej
go do dowolnie wybranego miejsca w komputerze.‍
Przywracanie danych z kopii zapasowej do
plotera nawigacyjnego
1 Włóż kartę pamięci do czytnika kart podłączonego do
komputera.‍
2 Skopiuj plik kopii zapasowej z komputera na kartę pamięci,
do folderu o nazwie Garmin\UserData.‍
3 Włóż kartę pamięci do gniazda kart.‍
4 Wybierz kolejno Dane użytkownika > Zarządzaj danymi >
Przesyłanie danych > Zastąp z karty.‍
Zapisywanie informacji systemowych na
karcie pamięci
Można zapisać informacje systemowe na karcie pamięci w razie
konieczności wykorzystania ich przy rozwiązywaniu problemów.‍
Przedstawiciel działu pomocy technicznej może poprosić
o użycie tych informacji w celu pobrania danych na temat sieci.‍
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart.‍
2 Wybierz kolejno Ustawienia > System > Informacje
systemowe > Urządzenia Garmin > Zapisz na karcie.‍
3 W razie potrzeby wybierz kartę pamięci, na której chcesz
zapisać informacje systemowe.‍
Wyjmij kartę pamięci.‍
4
Konfiguracja urządzenia
Automatyczne włączanie plotera
nawigacyjnego
Ploter nawigacyjny można skonfigurować tak, aby włączał się
automatycznie po podłączeniu zasilania.‍ W przeciwnym razie
ploter będzie trzeba włączyć przez naciśnięcie przycisku .‍
Wybierz kolejno Ustawienia > System > Autozasilanie.‍
UWAGA: Jeśli dla funkcji Autozasilanie wybrano opcję
Włączony, a ploter nawigacyjny został wyłączony przez
naciśnięcie przycisku , po czym zasilanie zostało odłączone
i ponownie podłączone w ciągu mniej niż 2 minut, w celu
ponownego uruchomienia plotera może okazać się
konieczne naciśnięcie przycisku .‍
Ustawienia systemowe
Wybierz kolejno Ustawienia > System.‍
Wyświetlanie: Dostosowanie jasności podświetlenia i schematu
kolorów.‍
Sygnał dźwiękowy: Włączanie i wyłączanie dźwięku alarmów
lub wybranych elementów.‍
GPS: Wyświetlanie informacji o ustawieniach satelitów GPS
i ustalonej pozycji.‍
Autozasilanie: Automatyczne włączanie urządzenia po
podłączeniu zasilania (Automatyczne włączanie plotera
nawigacyjnego ).‍
Język: Ustawianie języka tekstu wyświetlanego na ekranie.‍
Konfiguracja urządzenia
Źródła prędkości: Określenie źródła danych prędkości
używanych do obliczania prędkości wiatru rzeczywistego lub
zużycia paliwa.‍ Prędkość po wodzie jest odczytywana
z czujnika prędkości po wodzie, natomiast prędkość GPS jest
obliczana na podstawie pozycji GPS.‍
Informacje systemowe: Wyświetlanie informacji o urządzeniu
i o wersji oprogramowania.‍
Symulacja: Umożliwia włączenie symulatora oraz ustawienie
prędkości i symulowanej pozycji.‍
Ustawienia wyświetlania
Nie wszystkie opcje są dostępne we wszystkich modelach.‍
Wybierz kolejno Ustawienia > System > Wyświetlanie.‍
Podświetlenie: Ustawianie jasności podświetlania.‍
Schemat kolorów: Ustawienie kolorów dziennych lub nocnych
w urządzeniu.‍
Wykonaj zrzut ekranu: Umożliwia zapis obrazu z ekranu
urządzenia.‍
Ustawienia GPS
Wybierz kolejno Ustawienia > System > GPS.‍
Stan nadajnika: Wyświetla pozycję względną satelitów GPS na
niebie.‍
WAAS/EGNOS: Włączanie i wyłączanie funkcji WAAS (w
Ameryce Północnej) lub EGNOS (w Europie) dostarczającej
dokładniejsze dane o pozycji GPS.‍ Podczas korzystania
z funkcji WAAS lub EGNOS odbiór sygnałów satelitarnych
może trwać dłużej niż zwykle.‍
Filtr prędkości: Uśrednia prędkość osiąganą przez jednostkę
w krótkim czasie w celu uzyskania płynniejszych wskazań
prędkości.‍
Źródło: Umożliwia wybór preferowanego źródła danych GPS.‍
Wyświetlanie dziennika zdarzeń
Dziennik zdarzeń zawiera listę zdarzeń w systemie.‍
Wybierz kolejno Ustawienia > System > Informacje
systemowe > Dziennik zdarzeń.‍
Wyświetlanie informacji o oprogramowaniu
systemowym
Wybierz kolejno Ustawienia > System > Informacje
systemowe > Informacje o oprogramowaniu.‍
Ustawienia Moja łódź
UWAGA: Niektóre ustawienia i opcje wymagają dodatkowych
map lub sprzętu.‍
Wybierz kolejno Ustawienia > Moja łódź.‍
Przesuniecie kilu: Kompensuje odczyt głębokości kilu z lustra
wody, umożliwiając pomiar głębokości ze spodu kilu zamiast
z pozycji przetwornika (Ustawianie przesunięcia kilu).‍
Przesunięcie temp.‍: Kompensuje odczyt temperatury wody
z czujnika temperatury wody NMEA 0183 lub przetwornika
z funkcją pomiaru temperatury (Ustawianie przesunięcia
temperatury wody).‍
Typ jednostki: Aktywuje niektóre funkcje plotera nawigacyjnego
w zależności od typu łodzi.‍
Ustawianie przesunięcia kilu
Można wprowadzić przesunięcie kilu, które kompensuje odczyt
głębokości kilu z lustra wody, umożliwiając pomiar głębokości ze
spodu kilu zamiast z pozycji przetwornika.‍ Aby ustawić
przesunięcie kilu, wpisz liczbę dodatnią.‍ Wpisanie liczby
ujemnej zapewnia kompensację w przypadku dużych statków,
które mogą nabrać kilka stóp wody.‍
21
1 Wykonaj odpowiednią czynność zależnie od położenia
przetwornika:
• Jeśli przetwornik jest zainstalowany na linii wodnej À,
odmierz odległość od przetwornika do kilu.‍ Wprowadź
dodatnią wartość w krokach 3 i 4.‍
• Jeśli przetwornik jest zainstalowany na spodzie kilu Á,
odmierz odległość od przetwornika do linii wodnej.‍
Wprowadź ujemną wartość w krokach 3 i 4.‍
do zewnętrznego urządzenia NMEA, komputera lub innego
urządzenia firmy Garmin.‍
Ustawienia NMEA 0183: Określa, jakie sentencje NMEA 0183
przesyła ploter nawigacyjny, ile cyfr po prawej stronie
przecinka w zapisie dziesiętnym jest przesyłanych w sygnale
wyjściowym NMEA oraz w jaki sposób identyfikowane są
punkty trasy (NMEA Ustawienia 0183).‍
NMEA 0183
Plotery nawigacyjne obsługują standard NMEA 0183
wykorzystywany do ustanawiania połączeń między różnymi
urządzeniami NMEA 0183, takimi jak radia VHF, instrumenty
NMEA, autopiloty czy czujniki wiatru i kierunku.‍
Informacje dotyczące podłączania plotera nawigacyjnego do
opcjonalnych urządzeń NMEA 0183 można znaleźć w instrukcji
instalacji plotera nawigacyjnego.‍
Przyjęte sentencje NMEA 0183 dla plotera: GPAPB, GPBOD,
GPBWC, GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV, GPRMB,
GPRMC, GPRTE, GPVTG, GPWPL, GPXTE; oraz zastrzeżone
sentencje firmy Garmin: PGRME, PGRMM i PGRMZ.‍
Ten ploter nawigacyjny obsługuje także sentencję WPL, sygnał
DSC oraz sygnał wejściowy sonaru NMEA 0183 z obsługą
sentencji DPT (głębokość) lub DBT, MTW (temperatura wody)
i VHW (temperatura wody, prędkość i kierunek).‍
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Moja łódź > Przesuniecie
kilu.‍
3 Wybierz lub zależnie od położenia przetwornika.‍
4 Podaj dystans określony w kroku 1.‍
Ustawianie przesunięcia temperatury wody
Aby możliwe było ustawienie przesunięcia temperatury,
wymagany jest czujnik temperatury wody NMEA 0183 lub
przetwornik z funkcją pomiaru temperatury, który umożliwi
wykonywanie pomiarów temperatury wody.‍
Przesunięcie temperatury kompensuje odczyt temperatury
z czujnika temperatury.‍
1 Zmierz temperaturę wody za pomocą podłączonego do
plotera nawigacyjnego czujnika temperatury lub przetwornika
umożliwiającego pomiar temperatury.‍
2 Zmierz temperaturę wody za pomocą innego czujnika
temperatury lub termometru, pozwalającego uzyskać
dokładny pomiar.‍
3 Odejmij temperaturę wody otrzymaną w kroku 1 od
temperatury wody otrzymanej w kroku 2.‍
Otrzymana wartość to przesunięcie temperatury.‍ Jeśli pomiar
z czujnika podłączonego do plotera nawigacyjnego wskazał
niższą temperaturę wody niż w rzeczywistości, wpisz tę
wartość w kroku 5 jako liczbę dodatnią.‍ Jeśli pomiar
z czujnika podłączonego do plotera nawigacyjnego wskazał
wyższą temperaturę wody niż w rzeczywistości, wpisz tę
wartość w kroku 5 jako liczbę ujemną.‍
4 Wybierz kolejno Ustawienia > Moja łódź > Przesunięcie
temp.‍.‍
5 Podaj przesunięcie temperatury określone w kroku 3.‍
Ustawienia komunikacji
UWAGA: Niektóre ustawienia i opcje wymagają dodatkowych
map lub sprzętu.‍
Wybierz kolejno Ustawienia > Komunikacja.‍
Port szeregowy 1: Ustawienie formatu wejściowego/
wyjściowego w taki sposób, aby port szeregowy był
wykorzystywany, gdy ploter nawigacyjny zostanie podłączony
22
NMEA Ustawienia 0183
Wybierz kolejno Ustawienia > Komunikacja > Ustawienia
NMEA 0183.‍
Echosonda: Włączanie sentencji wyjściowych NMEA 0183 dla
echosondy (jeśli dotyczy).‍
Trasa: Włączanie sentencji wyjściowych NMEA 0183 dla tras.‍
System: Włączanie sentencji wyjściowych NMEA 0183 dla
informacji systemowych.‍
Garmin: Włączanie sentencji wyjściowych NMEA 0183 dla
zastrzeżonych sentencji Garmin.‍
Dokładność pozycji: Określanie liczby cyfr po prawej stronie
przecinka w zapisie dziesiętnym, które są przesyłane
w sygnale wyjściowym NMEA.‍
Numery punktów: Ustawianie urządzenia w taki sposób, aby
podczas podroży przesyłało nazwy lub numery punktów
przez sieć NMEA 0183.‍ Rozwiązaniem problemów ze
zgodnością, jakie występują w przypadku starszych
autopilotów NMEA 0183, może okazać się użycie cyfr.‍
Diagnostyka: Wyświetla dane diagnostyczne NMEA 0183.‍
Domyślne: Przywracanie domyślnych wartości ustawień NMEA
0183.‍
Ustawianie alarmów
Alarmy nawigacji
Wybierz kolejno Ustawienia > Alarmy > Nawigacja.‍
Przybycie: Alarm jest uruchamiany w określonej odległości od
miejsca docelowego lub określoną ilość czasu przed
dotarciem do niego.‍
Alarm kotwiczny: Alarm jest uruchamiany po pokonaniu
określonego dystansu z opuszczoną kotwicą.‍
Zejście z kursu: Alarm jest uruchamiany po zejściu z kursu na
określony dystans.‍
Alarmy systemu
Budzik: Umożliwia ustawienie budzika.‍
Nap.‍ urządz.‍: Umożliwia ustawienie alarmu informującego
o niskim napięciu akumulatora.‍
Dokładność GPS: Umożliwia ustawienie alarmu informującego
o spadku dokładności GPS poniżej wartości określonej przez
użytkownika.‍
Konfiguracja urządzenia
Ustawienia jednostek
Ustawienia innych statków
Wybierz kolejno Ustawienia > Jednostki.‍
Jednostki systemowe: Ustawianie formatu jednostki dla
urządzenia.‍
Deklinacja: Ustawiane dla obecnej pozycji deklinacji
magnetycznej — kąta pomiędzy północą magnetyczną
a rzeczywistą.‍
Kierunek: Ustawianie punktów odniesienia kierunku
wykorzystanych do ustalania informacji o kierunku.‍
Ustawienie Rzeczywisty jako odniesienie północne określa
północ geograficzną.‍ Ustawienie Siatka jako odniesienie
północne (000°) określa z kolei północ topograficzną.‍
Natomiast ustawienie Magnetyczny jako odniesienie
północne określa północ magnetyczną.‍
Format pozycji: Ustawianie formatu, w jakim będzie
wyświetlany odczyt danej pozycji.‍ Nie należy zmieniać tego
ustawienia, chyba że jest używana mapa wymagająca użycia
innego formatu pozycji.‍
Układ odniesienia: Ustawianie układu współrzędnych, na
którym oparta jest mapa.‍ Nie należy zmieniać tego
ustawienia, chyba że jest używana mapa wymagająca użycia
innego układu odniesienia.‍
Czas odnies.‍ Czas: Ustawianie czasu odniesienia, na
podstawie którego obliczany jest trend barometru.‍ Trend
podany jest w polu barometru.‍
Format czasu: Umożliwia wybór formatu 12-, 24-godzinnego
lub formatu czasu UTC.‍
Strefa czasowa: Umożliwia ustawienie strefy czasowej lub
automatyczny wybór strefy w oparciu o pozycję GPS.‍
Po podłączeniu zgodnego plotera nawigacyjnego do urządzenia
AIS lub radia VHF można określić, w jaki sposób ploter
nawigacyjny ma oznaczać inne statki.‍
Wybierz kolejno Ustawienia > Inne statki.‍
AIS: Włączanie i wyłączanie odbioru sygnału AIS.‍
DSC: Włączanie i wyłączanie cyfrowego wywołania
selektywnego (DSC).‍
Alarm AIS: Ustawienie alarmu kolizyjnego (Ustawianie alarmu
kolizyjnego dla strefy bezpieczeństwa i Włączanie alertów
testowych nadajnika AIS).‍
Ustawienia nawigacji
UWAGA: Niektóre ustawienia i opcje wymagają dodatkowych
map lub sprzętu.‍
Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja.‍
Etykiety tras: Wybór rodzaju etykiet wyświetlanych przy
zwrotach na trasie widocznej na mapie.‍
Nawigacja automatyczna: Ustawianie miar dla opcji
Bezpieczna głębokość, Bezp.‍ wysokość i Dystans od brzegu
używanych podczas korzystania z płatnych map.‍
Aktyw.‍ przej.‍ w zwrot: Ustawianie obliczania przejścia w zwrot
na podstawie czasu lub dystansu.‍
Czas do zwrotu: W przypadku wybrania ustawienia Aktualny
czas dla opcji Aktyw.‍ przej.‍ w zwrot, liczba minut przed
zwrotem jest określana jako czas do następnego etapu.‍
Zwiększając tę wartość, można zwiększyć dokładność
autopilota (na czas podróży trasą) lub linii nawigacji
automatycznej w przypadku wielu częstych zwrotów lub
podróży z większą prędkością.‍ Obniżenie tej wartości może
zwiększyć dokładność autopilota w przypadku tras
prowadzących prostszą drogą i podróży z mniejszą
prędkością.‍
Dystans do zwrotu: W przypadku wybrania ustawienia Dystans
dla opcji Aktyw.‍ przej.‍ w zwrot, liczba minut przed zwrotem
jest określana jako dystans do następnego etapu.‍
Zwiększając tę wartość, można zwiększyć dokładność
autopilota (na czas podróży trasą) lub linii nawigacji
automatycznej w przypadku wielu częstych zwrotów lub
podróży z większą prędkością.‍ Obniżenie tej wartości może
zwiększyć dokładność autopilota w przypadku tras
prowadzących prostszą drogą i podróży z mniejszą
prędkością.‍
Początek trasy: Wybór punktu startowego dla podróży trasą.‍
Przywracanie domyślnych ustawień
fabrycznych plotera nawigacyjnego
UWAGA: Ta procedura spowoduje usunięcie wszystkich
wprowadzonych ustawień.‍
Wybierz kolejno Ustawienia > System > Informacje
systemowe > Ustawienia fabryczne.‍
Załącznik
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.‍
• Odwiedź stronę http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.‍
Czyszczenie ekranu
UWAGA
Środki czyszczące zawierające amoniak mogą uszkodzić
powłokę antyrefleksyjną.‍
Urządzenie jest pokryte specjalną antyrefleksyjną powłoką,
która jest bardzo wrażliwa na substancje oleiste skóry, woski
i środki czyszczące o działaniu ściernym.‍
1 Nałóż na ściereczkę specjalny środek do czyszczenia
soczewek okularowych z powłoką antyrefleksyjną.‍
2 Delikatnie przetrzyj ekran miękką, czystą, niestrzępiącą się
ściereczką.‍
Zrzuty ekranowe
Można wykonać zrzut ekranowy dowolnego ekranu
wyświetlanego na ploterze nawigacyjnym i zapisać go jako plik
bitmapy (.‍bmp).‍ Można następnie przesłać zrzut ekranowy na
komputer.‍
Wykonywanie zrzutów ekranowych
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart.‍
2 Wybierz kolejno Ustawienia > System > Wyświetlanie >
Wykonaj zrzut ekranu > Włączony.‍
3 Przejdź do ekranu, którego obraz ma zostać przechwycony.‍
4 Naciśnij i przytrzymaj przycisk HOME przez co najmniej 6
sekund.‍
Kopiowanie zrzutów ekranowych do komputera
1 Wyjmij kartę pamięci z plotera nawigacyjnego i włóż ją do
czytnika kart podłączonego do komputera.‍
2 Korzystając z eksploratora w systemie Windows otwórz
®
folder Garmin\scrn na karcie pamięci.‍
3 Skopiuj plik z rozszerzeniem .‍bmp z karty pamięci i wklej go
w dowolnej innej lokalizacji w komputerze.‍
Załącznik
23
Rozwiązywanie problemów
Urządzenie nie odbiera sygnałów GPS
Urządzenie może nie odbierać sygnałów satelitów z kilku
powodów.‍ Jeśli urządzenie przemieściło się na dużą odległość
od miejsca, w którym ostatni raz odbierało sygnały satelitów lub
było wyłączone dłużej niż przez kilka tygodni lub miesięcy, może
nie być w stanie prawidłowo odbierać sygnałów satelitów.‍
• Upewnij się, że w urządzeniu zainstalowano najnowszą
wersję oprogramowania.‍ Jeśli nie, zaktualizuj
oprogramowanie urządzenia (Aktualizacja oprogramowania
urządzenia).‍
3 Wybierz właściwe ustawienia układu odniesienia i formatu
pozycji.‍
4 Ponownie utwórz punkt.‍
Informacje o interfejsie NMEA 0183
Typ
Sentencja
Opis
Transmisja
GPAPB
APB: Sentencja „B” kontrolera
kierunku lub trasy (autopilota)
GPBOD
BOD: Namiar (początek do celu)
GPBWC
BWC: Namiar i dystans do
punktu
GPGGA
GGA: Dane pozycji systemu
GPS
GPGLL
GLL: Pozycja geograficzna
(szerokość i długość)
GPGSA
GSA: GNSS DOP i aktywne
satelity
GPGSV
GSV: Widoczne satelity GNSS
GPRMB
RMB: Zalecane minimalne
informacje dotyczące nawigacji
GPRMC
RMC: Zalecane minimalne dane
specyficzne dla satelitów GNSS
GPRTE
RTE: Trasy
GPVTG
VTG: Kurs i prędkość nad dnem
GPWPL
WPL: Pozycja punktu
GPXTE
XTE: Błąd zejścia z trasy
GRME
E: Szacowany błąd
PGRMM
M: Układ odniesienia
PGRMZ
Z: Wysokość
SDDBT
DBT: Głębokość poniżej
przetwornika
SDDPT
DPT: Głębokość
SDMTW
MTW: Temperatura wody
SDVHW
VHW: Prędkość i kierunek wody
DPT
Głębokość
DBT
Głębokość poniżej przetwornika
MTW
Temperatura wody
VHW
Prędkość i kierunek wody
WPL
Pozycja punktu
DSC
Informacje cyfrowego wywołania
selektywnego
DSE
Rozszerzone cyfrowe wywołanie
selektywne
HDG
Kierunek, zboczenie i deklinacja
HDM
Kierunek, magnetyczny
MWD
Kierunek i prędkość wiatru
MDA
Złożone informacje
meteorologiczne
MWV
Prędkość i kąt wiatru
VDM
Komunikat łącza danych AIS
VHF
Urządzenie nie włącza się lub stale się wyłącza
Nieregularne wyłączanie się urządzenia lub brak możliwości
jego włączenia może wskazywać na problem z zasilaniem
doprowadzonym do urządzenia.‍ Sprawdź następujące
elementy, aby spróbować rozwiązać problem z zasilaniem.‍
• Upewnij się, że źródło zasilania wytwarza prąd.‍
Można to sprawdzić na kilka sposobów.‍ Można na przykład
sprawdzić, czy działają inne urządzenia podłączone do tego
źródła zasilania.‍
• Sprawdź bezpiecznik w przewodzie zasilającym.‍
Bezpiecznik powinien się znajdować w uchwycie będącym
częścią czerwonej żyły przewodu zasilającego.‍ W tym
przewodzie zasilającym wykorzystywany jest bezpiecznik
3 A.‍ Upewnij się, że połączenie w bezpieczniku nie jest
przerwane.‍ Bezpiecznik można sprawdzić za pomocą
miernika.‍ Jeśli bezpiecznik jest sprawny, na mierniku będzie
wyświetlana wartość 0 Ω.‍
• Sprawdź, czy urządzenie jest zasilanie prądem o napięciu co
najmniej 10 V, jednak zalecane jest 12 V.‍
Aby sprawdzić napięcie, zmierz napięcie prądu stałego
w gniazdach żeńskich 8 (faza) i 2 (uziemienie) przewodu
zasilającego.‍ Jeśli napięcie jest niższe niż 10 V, urządzenie
nie włączy się.‍
• Jeśli urządzenie otrzymuje odpowiednią ilość energii, ale się
nie włącza, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Garmin,
korzystając ze strony www.garmin.com/‍support.‍
Urządzenie nie tworzy punktów we właściwym
miejscu
Można ręcznie wprowadzić pozycję punktu, aby przesyłać
i udostępniać dane pomiędzy dwoma urządzeniami.‍ Jeśli punkt
został utworzony ręcznie przy użyciu współrzędnych, a jego
pozycja nie jest wyświetlana we właściwym miejscu, możliwe, że
układ odniesienia i format pozycji w urządzeniu nie są takie
same, jak układ odniesienia i format pozycji wykorzystane przy
oznaczaniu punktu.‍
Format pozycji to sposób wyświetlania pozycji odbiornika GPS
na ekranie.‍ Zwykle wyświetlana jest ona jako szerokość/długość
geograficzna w minutach, czasami w stopniach, minutach
i sekundach, samych stopniach bądź jednym z kilku formatów
siatki topograficznej.‍
Układ odniesienia to model matematyczny, który przedstawia
część powierzchni ziemi.‍ Linie szerokości i długości
geograficznej z papierowej mapy są przenoszone do
określonego układu odniesienia.‍
1 Dowiedz się, jaki układ odniesienia i format pozycji były
używane przy tworzeniu oryginalnego punktu.‍
Jeśli oryginalny punkt został przeniesiony z mapy, na mapie
powinny się znajdować informacje na temat układu
odniesienia i formatu pozycji wykorzystanych do jej
stworzenia.‍ Najczęściej znajdują się one w pobliżu legendy.‍
2 W ploterze nawigacyjnym wybierz kolejno Ustawienia >
Jednostki.‍
24
Odbiór
Można wykupić kompletne informacje o formacie danych oraz zdaniach
organizacji National Marine Electronics Association (NMEA): NMEA,
Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
Umowa licencyjna na oprogramowanie
UŻYTKOWANIE TEGO URZĄDZENIA OZNACZA ZGODĘ
UŻYTKOWNIKA NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW
NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ NA
OPROGRAMOWANIE.‍ NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ
Z UMOWĄ.‍
Firma Garmin Ltd.‍ i jej oddziały (zwane w dalej „Garmin”)
udzielają użytkownikowi ograniczonej licencji na użytkowanie
oprogramowania urządzenia („Oprogramowanie”) w formie
Załącznik
binarnego pliku wykonywalnego podczas normalnej eksploatacji
produktu.‍ Nazwa, prawa własności i prawa własności
intelektualnej do Oprogramowania należą do firmy Garmin i/lub
jej zewnętrznych dostawców.‍
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie jest
własnością firmy Garmin i/lub jej zewnętrznych dostawców i jest
chronione prawem autorskim obowiązującym w Stanach
Zjednoczonych oraz międzynarodowymi traktatami ochrony
praw autorskich.‍ Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że
struktura, organizacja i kod Oprogramowania stanowią cenną
tajemnicę handlową firmy Garmin i/lub jej zewnętrznych
dostawców i że kod źródłowy Oprogramowania pozostaje cenną
tajemnicą handlową firmy Garmin i/lub jej zewnętrznych
dostawców.‍ Użytkownik zgadza się nie dekompilować,
dezasemblować, modyfikować Oprogramowania ani odtwarzać
jego kodu źródłowego lub dokonywać transkrypcji do formy
możliwej do odczytu w części lub w całości.‍ Użytkownik zgadza
się nie tworzyć żadnych programów pochodnych opartych na
Oprogramowaniu.‍ Użytkownik zgadza się nie eksportować ani
reeksportować Oprogramowania do żadnego kraju niezgodnie
z ustawą o kontroli eksportu obowiązującą w Stanach
Zjednoczonych lub w innych odnośnych krajach.‍
Załącznik
25
Indeks
A
AIS 4, 6, 8
alarm 5
nadajnik sygnałów wzywania pomocy 6
SART 6
statki 5
śledzenie celów 5, 6
włączanie 23
zagrożenia 5
aktualizacje, oprogramowanie 1
alarm kolizyjny 5
alarm kolizyjny dla strefy bezpieczeństwa 5
alarm kotwiczny 22
alarm przybycia 22
alarm zejścia z kursu 22
alarmy 22
alarm kotwiczny 22
głębina 17
kolizyjne 5
nawigacja 22
płycizna 17
przybycie 22
sonar 17
temperatura wody 17
zejście z kursu 22
alarmy nawigacji 22
animowane prądy, pływy 4
Auto Guidance, linia 13
Automatyczne porady 23
B
bezpieczna głębokość 23
bezpieczna wysokość 23
C
cele
mapa nawigacyjna 9
wybieranie 9
wybór 9
cyfrowe wywołanie selektywne 19
indywidualne rutynowe wywołanie 20
indywidualne rutynowe wzywanie 20
kanały 20
kontakty 19
włączanie 19, 23
człowiek za burtą 10
D
dane
kopia zapasowa 20, 21
kopiowanie 20
dane użytkownika, usuwanie 12
Dokładność GPS 22
DownVü 14
DSC. Patrz cyfrowe wywołanie selektywne
dystans od brzegu 13
dziennik zdarzeń 21
E
EGNOS 21
ekran, jasność 2
ekran główny, dostosowywanie 2
EPIRB 6
F
Fish Eye 3D
obiekty znajdujące się w toni 8
stożek sonaru 8
ślady 8
G
GPS 24
EGNOS 21
sygnały 2
WAAS 21
I
identyfikator urządzenia 21
Idź do 9
26
informacje astronomiczne 18
informacje systemowe 21
inne statki
AIS 8
szlaki 8
J
jednostki miary 23
język 21
K
karta pamięci 20, 21
gniazdo 1
instalacja 1
mapy szczegółowe 20
kierunek, linia 7
klawisz zasilania 21
kolory zagrożenia 7
kombinacje 14
dostosowywanie 14
wybór 14
kompas 18
pasek danych 15
róża 6
kręgi zasięgu 7
kursy 8, 9
M
mapa nawigacyjna 2, 4, 9
konfiguracja 6
morski punkt serwisowy 9
przesuwanie 2
szlaki statków 8, 19
zdjęcia lotnicze 6
mapa wędkarska 2
konfiguracja 6
przesuwanie 2
mapy 2, 4, 6
kierunek, linia 7
nawigacja 3, 4
pomiar dystansu 3
przesuwanie 2
symbole 3
szczegóły 3
wygląd 7
MOB, urządzenie 6
N
nadajnik sygnałów wzywania pomocy 6
nakładki liczbowe 7, 15
napięcie 22
nawigacja automatyczna 8, 12, 13
dystans od brzegu 13
ścieżki 12, 13
trasy 12
NMEA 0183 19, 22, 24
O
obiekty znajdujące się w toni 8
obrazy satelitarne 4
oprogramowanie
aktualizacje 1
aktualizowanie 1
P
planowanie podróży. Patrz trasy
płatne mapy 3, 4, 6
Fish Eye 3D 8
wskaźniki pływów i prądów 4
zdjęcia lotnicze 4
podświetlenie 2
pola danych 7
pomiar dystansu, mapy 3
pomoc. Patrz pomoc techniczna
pomoc techniczna 1
informacje kontaktowe 1
Pomoc techniczna Garmin, informacje
kontaktowe 1
pomoce nawigacyjne 3
powiększanie
mapa 2
sonar 16
pozycja, śledzenie 19
Prowadź do 9
przesuniecie kilu 21
przetwornik 14, 15, 17
przycisk zasilania 1
przyciski 1
zasilanie 1
punkty 9, 24
człowiek za burtą 10
edytowanie 10
kopiowanie 20
podróż do 10
pokazywanie 6
sonar 15
śledzony statek 19
tworzenie 10
udostępnianie 20
usuwanie 10
wyświetlanie listy 10
wyznaczanie 10
R
radio VHF 19
indywidualne rutynowe wywołanie 20
kanał DSC 20
sygnały wzywania pomocy 19
wywoływanie celu AIS 20
ramka nawigacji 7, 15
raport pozycji 19
rejestracja produktu 23
rejestrowanie urządzenia 23
rozwiązywanie problemów 24
S
SART 6
schemat kolorów 2
SideVü 14
sonar 14, 15
a-scope 17
alarmy 17
biała linia 17
blokada dna 16
częstotliwości 16, 17
czułość 15
DownVü 14
głębokość 16
linia głębokości 17
nakładki liczbowe 17
obiekty znajdujące się w toni 17
powiększanie 16
prędkość przesuwu 17
punkt 15
redukcja kolorów 17
rejestrowanie 18
SideVü 14
skala głębokości 16
stożek 8
szumy 15–17
wartości 15
widoki 14, 15
wygląd 17
wzmocnienie kolorów 16
zakłócenia 17
zakłócenia powierzchniowe 17
SOS 10
stacje pływów 4, 18
wskaźniki 4
stacje prądów 18
wskaźniki 4
sygnał wzywania pomocy 19
sygnały satelitarne, odbieranie 2
symbole 5
szerokość toru 7
szlaki statków 8, 19
Ś
ślady 11
aktywne 11
czyszczenie 12
Indeks
edytowanie 11
kopiowanie 20
lista 11
nawigacja 11, 12
pokazywanie 6, 11
rejestrowanie 12
usuwanie 12
zapisywanie 11
zapisywanie jako trasa 11
T
Trasa do 8, 9
trasy 10
edytowanie 10
kopiowanie 20
nawigacja 10, 11
podróż równolegle do 11
punkty 20
udostępnianie 20
usuwanie 11
wyświetlanie listy 10
wyznaczanie 10
U
umowa licencyjna na oprogramowanie 24
urządzenie
czyszczenie 23
klawisze 2
przyciski 1
rejestracja 23
usługi morskie 9
ustawienia 21, 23
informacje systemowe 21
ustawienia fabryczne 23
sonar 17
ustawienia wyświetlania 21
usuwanie, wszystkie dane użytkownika 12
W
WAAS 21
Woda, przesunięcie temperatury 22
wskaźniki, podróż 18
wskaźniki podróży 18
Z
zarządzanie danymi 20
zaznacz pozycję 10
zdjęcia, lotnicze 4
zdjęcia lotnicze 4
zegar 22
alarm 22
zrzuty ekranowe 23
wykonywanie 23
Indeks
27
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising