Garmin | echoMAP™ 43dv | User guide | Garmin echoMAP™ 43dv Användarhandbok

Garmin echoMAP™ 43dv Användarhandbok
echoMAP™ 40/50/70/90-serien
Användarhandbok
Februari 2015
Tryckt i Taiwan
190-01834-39_0A
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin
förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller
organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande
användningen av den här produkten.
Garmin , Garmin logotypen, BlueChart , g2 Vision och Ultrascroll är varumärken som tillhör Garmin Ltd.‍ eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och
andra länder.‍ echoMAP™, HomePort™ och LakeVü™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd.‍ eller dess dotterbolag.‍ De här varumärkena får inte användas utan
skriftligt tillstånd från Garmin.‍
®
®
®
®
microSD™ och microSDHC-logotypen är varumärken som tillhör SD-3C, LLC.‍ NMEA är ett registrerat varumärke som tillhör National Marine Electronics
Association.‍ Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.‍ Övriga varumärken och varunamn tillhör
respektive ägare.‍
®
®
Innehållsförteckning
Introduktion.....................................................................1
Vy framifrån ................................................................................ 1
Enhetsknappar ....................................................................... 1
Hämta handböcker ..................................................................... 1
Konventioner för handboken ...................................................... 1
Mer information ........................................................................... 1
Installera minneskort ................................................................... 1
Läsa in den nya programvaran på ett minneskort ...................... 1
Uppdatera enhetsprogramvaran ................................................. 1
GPS-satellitsignaler .................................................................... 2
Justera belysningen .................................................................... 2
Justera färgläget ......................................................................... 2
Anpassa hemskärmen ................................................................ 2
Sjökort och 3D-sjökortsvyer......................................... 2
Navigationssjökort och offshore-fiskekort ................................... 2
Zooma in och ut på sjökortet .................................................. 2
Panorera i sjökortet med knapparna ...................................... 2
Välja ett objekt på kartan med enhetsknapparna .................. 2
Mäta ett avstånd på sjökortet ................................................. 2
Sjökortssymboler ................................................................... 2
Navigera till en punkt på sjökortet .......................................... 3
Visa positions- och objektinformation på ett sjökort ............... 3
Visa information om sjömärken .............................................. 3
Premiumsjökort ........................................................................... 3
Visa tidvattensstationsinformation ......................................... 3
Visa satellitbilder på navigationssjökortet .............................. 4
Visa flygfoton av landmärken ................................................. 4
AIS (Automatic Identification System) ........................................ 4
AIS-spårningssymboler .......................................................... 4
Kurs och projekterad kurs för aktiverade AIS-objekt ............. 4
Visa AIS-fartyg på ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy .............. 5
Aktivera ett objekt för en AIS-farkost ..................................... 5
Visa en lista med AIS-hot ....................................................... 5
Ställa in kollisionslarm för säker zon ...................................... 5
AIS-nödanrop ......................................................................... 5
Stänga av AIS-mottagning ..................................................... 5
Inställningar för sjökort och 3D-sjökortsvyer ............................... 6
Inställning av navigationssjökort och fiskekort ....................... 6
Inställningar för waypoints och spår på sjökorten och
sjökortsvyerna ........................................................................ 6
Inställningar för nummervisning ............................................. 6
Visa en infälld navigationsruta ............................................... 6
Inställningar för sjökortets utseende ...................................... 6
Ställa in linjer för kurs och kurs över grund ............................ 7
Inställningar för andra fartyg på sjökorten och
sjökortvyerna .......................................................................... 7
Inställningar för Fish Eye 3D .................................................. 7
Navigera med en plotter................................................ 7
Grundläggande frågor om navigering ......................................... 8
Destinationer ............................................................................... 8
Söka efter en destination via dess namn ............................... 8
Välja en destination med navigationssjökortet ....................... 8
Söker efter destination med hjälp av användardata .............. 8
Söka efter en marin servicedestination .................................. 8
Kurser ......................................................................................... 8
Ange och följa en direkt kurs med hjälp av Gå till .................. 8
Avbryta navigering ...................................................................... 9
Waypoints ................................................................................... 9
Markera din aktuella position som en waypoint ..................... 9
Skapa en waypoint vid en annan position ............................. 9
Markera en MÖB- eller en SOS-plats .................................... 9
Visa en lista med alla waypoints ............................................ 9
Redigera en sparad waypoint ................................................ 9
Innehållsförteckning
Bläddra efter och navigera till en sparad waypoint ................ 9
Ta bort en waypoint eller en MÖB-plats ................................ 9
Ta bort alla waypoints ............................................................ 9
Rutter .......................................................................................... 9
Skapa och navigera längs en rutt från din aktuella position .. 9
Skapa och spara en rutt ......................................................... 9
Visa en lista med rutter ........................................................ 10
Redigera en sparad rutt ....................................................... 10
Bläddra efter och navigera längs en sparad rutt .................. 10
Bläddra efter och navigera parallellt till en sparad rutt ......... 10
Ta bort en sparad rutt .......................................................... 10
Ta bort alla sparade rutter .................................................... 10
Spår .......................................................................................... 10
Visa spår .............................................................................. 10
Ställa in färg för det aktiva spåret ........................................ 10
Spara det aktiva spåret ........................................................ 10
Visa en lista med sparade spår ........................................... 10
Redigera ett sparat spår ...................................................... 10
Spara ett spår som en rutt ................................................... 10
Bläddra efter och navigera till ett registrerat spår ................ 11
Ta bort ett sparat spår .......................................................... 11
Ta bort alla sparade spår ..................................................... 11
Följa det aktiva spåret .......................................................... 11
Rensa det aktiva spåret ....................................................... 11
Hantera spårminnet under inspelning .................................. 11
Konfigurera inspelningsintervall för spårloggen ................... 11
Ta bort alla sparade waypoints, rutter och spår ....................... 11
Automatisk vägledning ............................................................. 11
Ange och följa en Automatisk vägledning ............................ 11
Skapa automatisk vägledningsrutt ....................................... 11
Filtrera en lista med rutter och automatiska
vägledningsrutter ................................................................. 11
Granska automatisk vägledningsrutt ................................... 11
Justera en automatisk vägledningsrutt ................................ 11
Avbryta en pågående beräkning av Automatisk vägledning 12
Ställa in Tidsangiven ankomst ............................................. 12
Justera avstånd till kustlinje ................................................. 12
Konfiguration av automatiska vägledningsrutter .................. 12
Kombinationer.............................................................. 12
Välja en kombination ................................................................ 12
Anpassa en kombinationsskärm ............................................... 12
Lägga till en anpassad kombinationsskärm .............................. 13
Ekolod........................................................................... 13
Ekolodssidor ............................................................................. 13
Helskärmsbild på ekolodssidan ........................................... 13
DownVü Ekolodsbild ............................................................ 13
SideVü Ekolodsbild .............................................................. 13
Ekolodssidor på delad skärm ............................................... 14
Delad zoombild av ekolodsvisningen ................................... 14
Delad frekvensbild som ekolodssida ................................... 14
Välja givartyp ............................................................................ 14
Skapa en waypoint på ekolodsskärmen med
enhetsknapparna ...................................................................... 14
Pausa ekolodsvisningen ........................................................... 14
Visa ekolodshistorik .................................................................. 14
Anpassa nummervisningen ...................................................... 14
Justera detaljnivån .................................................................... 14
Justera färgintensiteten ............................................................ 14
Justera djup- eller breddskalans mätområde ........................... 15
Ställa in zoomnivån för ekolodsskärmen .................................. 15
Ställa in bildhastigheten ............................................................ 15
Ekolodsfrekvenser .................................................................... 15
Välja frekvens ...................................................................... 15
Skapa en förinställd frekvens ............................................... 15
Slå på realtidsvyn ..................................................................... 15
Ekolodsinställningar .................................................................. 15
i
Ekolodsinställningar ............................................................. 15
Inställningar för ekolodets utseende .................................... 16
Avancerade ekolodsinställningar ......................................... 16
Inställningar för ekolodsinstallation ...................................... 16
Inställningar för ekolodets larm ............................................ 16
Ekolodsinspelningar ................................................................. 16
Spela in ekolodsvisningen ................................................... 16
Avbryta ekolodsinspelningen ............................................... 16
Ta bort en ekolodsinspelning ............................................... 16
Spela upp ekolodsinspelningar ............................................ 16
Mätare och almanacksdata .......................................... 17
Visa kompassen ....................................................................... 17
Visa trippmätare ........................................................................ 17
Återställa trippmätare ........................................................... 17
Information om tidvatten, strömmar och astronomi .................. 17
Tidvattensstationsinformation .............................................. 17
Strömstationsinformation ..................................................... 17
Astronomiinformation ........................................................... 17
Visa information om tidvattenstation, aktuell station eller
astronomiinformation för ett annat datum ............................ 17
Visa information för en annan tidvatten- eller strömstation .. 17
Systemlarm .......................................................................... 21
Enhetsinställningar ................................................................... 21
Navigeringsinställningar ............................................................ 21
Övriga farkostinställningar ........................................................ 21
Återställa till ursprungliga fabriksinställningar för plottern ........ 21
Bilaga............................................................................. 21
Registrera enheten ................................................................... 21
Rengöra skärmen ..................................................................... 21
Skärmbilder ............................................................................... 21
Ta skärmbilder ..................................................................... 21
Kopiera skärmbilder till en dator .......................................... 22
Felsökning ................................................................................ 22
Enheten tar inte emot GPS-signaler .................................... 22
Enheten slås inte på eller stängs av hela tiden ................... 22
Enheten skapar inte waypoints på rätt plats ........................ 22
NMEA 0183-information ........................................................... 22
Programlicensavtal ................................................................... 22
Index.............................................................................. 24
DSC (Digital Selective Calling).................................... 17
Plotter och NMEA® 0183 VHF-radiofunktioner ........................ 17
Aktivera DSC ............................................................................ 17
DSC-lista ................................................................................... 17
Visa DSC-listan .................................................................... 17
Lägga till en DSC-kontakt .................................................... 17
Inkommande nödanrop ............................................................. 17
Navigera till ett fartyg i nöd .................................................. 18
Positionsspårning ..................................................................... 18
Visa en positionsrapport ...................................................... 18
Navigera till en spårad farkost ............................................. 18
Skapa en waypoint vid positionen för en spårad farkost ..... 18
Redigera information i en positionsrapport .......................... 18
Ta bort ett positionsrapportanrop ......................................... 18
Visa farkostspår på navigationssjökortet ............................. 18
Individuella rutinanrop .............................................................. 18
Välja en DSC-kanal .............................................................. 18
Göra ett individuellt rutinanrop ............................................. 18
Göra ett individuellt rutinanrop till ett AIS-objekt .................. 18
Hantering av plotterdata.............................................. 18
Kopiera waypoints, rutter och spår från HomePort till en
plotter ........................................................................................ 18
Kopiera data från ett minneskort .............................................. 19
Kopiera waypoints, rutter och spår till ett minneskort ............... 19
Välja en filtyp för waypoints och rutter från tredje part ............. 19
Dela waypoints och rutter mellan enheter ................................ 19
Kopiera inbyggda kartor till ett minneskort ............................... 19
Säkerhetskopiera data till en dator ........................................... 19
Återställa säkerhetskopierade data till en plotter ...................... 19
Spara systeminformation till ett minneskort .............................. 19
Enhetskonfiguration.................................................... 19
Starta plottern automatiskt ........................................................ 19
Systeminställningar ................................................................... 19
Skärminställningar ............................................................... 19
GPS-inställningar ................................................................. 20
Visa händelseloggen ........................................................... 20
Visa systemprograminformation .......................................... 20
Mina farkostinställningar ........................................................... 20
Ställa in kölkompensation .................................................... 20
Ställa in vattentemperaturkompensationen ......................... 20
Kommunikationsinställningar .................................................... 20
NMEA 0183 .......................................................................... 20
Ställa in larm ............................................................................. 21
Navigationslarm ................................................................... 21
ii
Innehållsförteckning
Introduktion
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.‍
Vy framifrån
Bilderna i den här användarhandboken används endast som
referens och kanske inte överensstämmer exakt med enheten.‍
Mer information
Om du har frågor om din enhet kan du kontakta Garmin
produktsupporten.‍
Webbplatsen www.garmin.com/‍support har många olika
felsökningstips som kan hjälpa dig att lösa de flesta problem och
svara på de flesta frågor.‍
• Vanliga frågor
• Programvaruuppdateringar
• Användar- och installationshandböcker
• Serviceaviseringar
• Video
• Kontaktnummer och -adresser
®
Installera minneskort
À
Á
Â
Ã
Strömknapp
Du kan använda extra minneskort i plottern.‍ Med hjälp av
minneskort med karta kan du visa högupplösta satellitbilder och
flygfoton av hamnar, marinor och andra intressanta platser.‍
Använd tomma minneskort om du vill registrera ekolodsdata och
överföra data som waypoints, rutter och spår till en annan
kompatibel Garmin plotter eller en dator.‍
1 Öppna fliken på framsidan av plottern.‍
Enhetsknappar
microSD™ minneskortsplats
Automatisk sensor för belysning
Enhetsknappar
Sätta på och stänga av enheten när du håller i den.‍
Justerar bakgrundsbelysning och färgläge när den trycks
ner och släpps snabbt.‍
Zooma ut från ett sjökort eller en vy.‍
Zooma in i ett sjökort eller en vy.‍
Bläddra, framhäva alternativ och flytta pekaren.‍
SELECT
Bekräfta meddelanden och välja alternativ.‍
BACK
Återgå till föregående skärm.‍
MARK
Markera aktuell plats som en waypoint.‍
HOME
Återgå till hemskärmen.‍
MENU
Öppna en meny med alternativ för sidan, i tillämpliga fall.‍
Stänga en meny, i tillämpliga fall.‍
Hämta handböcker
Du kan hämta den senaste användarhandboken och översatta
handböcker från webbplatsen.‍
1 Gå till www.garmin.com/‍support.‍
2 Välj Handböcker.‍
3 Följ instruktionerna på skärmen för att hämta handboken för
din produkt.‍
Konventioner för handboken
I den här handboken används termen "välja" för att beskriva
följande åtgärder:
• Använda pilknapparna för att markera ett menyalternativ och
sedan trycka på SELECT (endast för enheter med knappar).‍
• Trycka på en knapp, som SELECT eller MENU.‍
Små pilar kan visas i texten när du uppmanas att välja flera
objekt i en serie.‍ Exempel: "välj MENU > Lägg till", visar att du
måste välja alternativet MENU eller menyknappen och sedan
välja alternativet Lägg till.‍
Introduktion
2 Sätt i minneskortet.‍
3 Tryck in kortet tills du hör ett klick.‍
4 Stäng luckan.‍
Läsa in den nya programvaran på ett
minneskort
1
2
3
4
5
6
7
Sätt i ett minneskort på kortplatsen i datorn.‍
Gå in på www.garmin.com/‍support​/‍software​/‍marine​.html.‍
Välj Hämta bredvid "Chartplotters with SD card.‍".‍
Läs och godkänn villkoren.‍
Välj Hämta.‍
Välj Kör.‍
Välj den enhet som hör till minneskortet och välj Nästa >
Slutför.‍
Uppdatera enhetsprogramvaran
Innan du kan uppdatera programvaran måste du skaffa ett
minneskort för programuppdatering eller läsa in den senaste
programvaran på ett minneskort.‍
1 Slå på plottern.‍
2 Sätt i minneskortet på minneskortsplatsen när hemskärmen
visas.‍
OBS! För att instruktionerna för programuppdatering ska
visas måste enheten startas helt och hållet innan kortet sätts
in.‍
3 Följ instruktionerna på skärmen.‍
4 Vänta i flera minuter medan programuppdateringen slutförs.‍
1
Enheten återgår till normalläget när programuppdateringen är
klar.‍
5 Ta bort minneskortet.‍
OBS! Om minneskortet tas bort innan enheten har startats
om helt och hållet slutförs inte programuppdateringen.‍
GPS-satellitsignaler
När du slår på plottern måste GPS-mottagaren samla in
satellitdata och fastställa den aktuella positionen.‍ När plottern
hittar satellitsignaler visas
överst på hemskärmen.‍ När
plottern förlorar satellitsignaler försvinner
och ett blinkande
frågetecken visas ovanför på sjökortet.‍
Mer information om GPS finns på www.garmin.com/‍aboutGPS.‍
Justera belysningen
1 Välj Inställningar > System > Skärm > Bakgrundsbelysn.‍.‍
TIPS: Tryck på på vilken skärm som helst för att öppna
inställningarna för bakgrundsbelysning.‍
2 Justera belysningen.‍
ekolodsgivare är ansluten anges svävande mål (t.‍ex.‍ fisk)
med röda, gröna och gula sfärer.‍ Rött anger de största målen
och grönt anger de minsta.‍
Fiskekort: Ger en detaljerad vy av bottenkonturerna och djupen
på sjökortet.‍ Det här kortet tar bort navigationsdata från
sjökortet, tillhandahåller detaljerade batymetriska data och
förstärker bottenkonturer för djupavläsning.‍ Det här sjökortet
är bäst för djuphavsfiske.‍
Navigationssjökort och offshore-fiskekort
OBS! Kortet för fiske på öppet hav är tillgängligt i vissa områden
om du använder premiumsjökort.‍
Med navigationssjökort och fiskekort kan du planera din kurs,
visa kartinformation och följa en rutt.‍ Fiskekortet är för offshorefiske.‍
Om du vill öppna navigationssjökortet väljer du Sjökort >
Navigationssjökort.‍
Justera färgläget
1 Välj Inställningar > System > Skärm > Färgläge.‍
TIPS: Tryck på på vilken skärm som helst för att komma till
färginställningarna.‍
2 Välj ett alternativ.‍
Om du vill öppna fiskekortet väljer du Sjökort > Fiskekort.‍
Anpassa hemskärmen
Zooma in och ut på sjökortet
Du kan lägga till och ändra ordning på objekt på hemskärmen.‍
1 På Hemskärmen väljer du Anpassa Hem.‍
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill ändra ordning på ett objekt väljer du Ändra
ordning, markerar objektet som ska flyttas och väljer en
ny plats.‍
• Om du vill lägga till ett objekt på hemskärmen väljer du
Lägg till och markerar det nya objektet.‍
• Om du vill ta bort ett objekt som du lagt till på
hemskärmen väljer du Ta bort och markerar objektet.‍
Zoomnivån anges av skaltalet längst ned på sjökortet.‍ Stapeln
under skaltalet betecknar det avståndet på sjökortet.‍
• Välj för att zooma ut.‍
• Välj för att zooma in.‍
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Vilka sjökort och 3D-sjökortsvyer som är tillgängliga beror på
vilka kartdata och tillbehör som används.‍
Du kommer åt sjökorten och 3D-sjökortsvyerna genom att välja
Sjökort.‍
Navigationssjökort: Visar navigationsdata som finns på
förladdade kartor och på tilläggskartor, om sådana finns.‍
Data inkluderar bojar, fyrar, kablar, djup, marinor och
tidvattenstationer i en översiktsvy.‍
Perspective 3D: Ger ett fågelperspektiv över och bakom båten
(baserat på din kurs) som ett visuellt navigationshjälpmedel.‍
Den här vyn är användbar när du navigerar över besvärliga
rev, under broar och i kanaler, och är dessutom användbar
när du försöker identifiera infarter och utfarter i obekanta
hamnar.‍
Mariner’s Eye 3D: Visar en detaljerad, tredimensionell vy över
och bakom båten (baserat på din kurs) som ett visuellt
navigationshjälpmedel.‍ Den här vyn är användbar när du
navigerar över besvärliga rev, under broar och i kanaler, och
är dessutom användbar när du försöker identifiera infarter
och utfarter i obekanta hamnar.‍
OBS! Korten Mariner's Eye 3D och Fish Eye 3D är
tillgängliga i vissa områden om du använder premiumsjökort.‍
Fish Eye 3D: Tillhandahåller en undervattensvy som visuellt
återger havsbotten utifrån sjökortets information.‍ När en
2
Panorera i sjökortet med knapparna
Du kan flytta sjökortet så att ett annat område än din aktuella
plats visas.‍
1 Använd pilknapparna på sjökortet.‍
2 Välj BACK för att avbryta panoreringen och återgå till att visa
nuvarande plats.‍
OBS! För att panorera från en kombinationsskärm väljer du
SELECT.‍
Välja ett objekt på kartan med enhetsknapparna
1 På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du , , eller
för att flytta markören.‍
2 Välj SELECT.‍
Mäta ett avstånd på sjökortet
Välj Mät distans.‍
En kartnål visas på skärmen på din aktuella plats.‍ Avståndet
och vinkeln från nålen anges i hörnet.‍
TIPS: Om du vill återställa kartnålen och mäta från markörens
aktuella plats väljer du SELECT.‍
Sjökortssymboler
Den här tabellen innehåller en del av de vanliga symboler som
visas på de detaljerade sjökorten.‍
Ikon
Beskrivning
Boj
Information
Marin service
Tidvattenstation
Strömstation
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Ikon
Beskrivning
Foto ovanifrån finns
Perspektivfoto finns
Övriga funktioner som är gemensamma för de flesta sjökort är
djupkonturlinjer, tidvattenzoner, lodade djup (som de visas på
papperssjökortet), navigationshjälpmedel och -symboler,
undervattensstenar och kabelområden.‍
Navigera till en punkt på sjökortet
VARNING
Funktionen Auto Guidance bygger på information från
elektroniska sjökort.‍ Dessa data garanterar inte att rutten är fri
från hinder eller att djupinformationen är tillräcklig.‍ Jämför noga
kursen med alla visuella iakttagelser och undvik allt land, grunt
vatten och andra hinder som kan finnas i din väg.‍
När du använder Gå till kan en direkt kurs och en korrigerad
kurs passera över land eller grunt vatten.‍ Använd visuella
iakttagelser och styr så att du undviker land, grunt vatten och
farliga föremål.‍
OBS! Kortet för fiske på öppet hav är tillgängligt i vissa områden
om du använder premiumsjökort.‍
OBS! Auto Guidance är tillgängligt med premiumsjökort i vissa
områden.‍
1 Välj en plats på navigationssjökortet eller fiskekortet.‍
2 Om det behövs väljer du SELECT.‍
3 Välj Navigera till.‍
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill navigera direkt till platsen väljer du Gå till.‍
• Om du vill skapa en rutt till platsen, inklusive girar, väljer
du Rutt till.‍
• Om du vill använda Auto Guidance väljer du Instruktioner
till.‍
5 Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.‍
OBS! När du använder Auto Guidance anger ett grått
segment i någon del av den magentafärgade linjen att Auto
Guidance inte kan beräkna en del av Auto Guidance-linjen.‍
Det beror på inställningarna för minsta säkra vattendjup och
minsta säkra höjd för hinder.‍
6 Följ den magentafärgade linjen, styr för att undvika land,
grunt vatten och andra hinder.‍
Visa positions- och objektinformation på ett sjökort
Du kan visa information om en position eller ett objekt på
navigationssjökortet eller fiskekortet.‍
OBS! Kortet för fiske på öppet hav är tillgängligt i vissa områden
om du använder premiumsjökort.‍
1 På navigationssjökortet eller fiskekortet väljer du en plats
eller ett objekt.‍
En lista med alternativ visas till höger på sjökortet.‍ Visade
alternativ varierar beroende på den position eller det objekt
du valt.‍
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill navigera till den valda platsen väljer du
Navigera till.‍
• Om du vill markera en waypoint på markörens position
väljer du Ny waypoint.‍
• Om du vill visa objektets avstånd och bäring från aktuell
position väljer du Mät distans.‍
Avstånd och bäring visas på skärmen.‍ Välj SELECT för att
mäta från en annan position än din aktuella position.‍
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
• Om du vill visa information om tidvatten, strömmar,
astronomi, sjökortstext eller lokala tjänster nära markören
väljer du Information.‍
Visa information om sjömärken
Från navigationssjökortet, fiskekortet, sjökortsvyerna
Perspective 3D eller Mariner’s Eye 3D kan du visa information
om olika typer av navigationshjälpmedel, bland annat fasta
sjömärken, fyrar och hinder.‍
OBS! Kortet för fiske på öppet hav är tillgängligt i vissa områden
om du använder premiumsjökort.‍
OBS! Korten Mariner's Eye 3D och Fish Eye 3D är tillgängliga i
vissa områden om du använder premiumsjökort.‍
1 På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du ett sjömärke.‍
2 Välj sjömärkets namn.‍
Premiumsjökort
VARNING
Funktionen Auto Guidance bygger på information från
elektroniska sjökort.‍ Dessa data garanterar inte att rutten är fri
från hinder eller att djupinformationen är tillräcklig.‍ Jämför noga
kursen med alla visuella iakttagelser och undvik allt land, grunt
vatten och andra hinder som kan finnas i din väg.‍
OBS! Kartor kan inte användas i alla modeller.‍
Med tillvalspremiumsjökort, t.‍ex.‍ BlueChart g2 Vision , kan du få
ut mesta möjliga av din plotter.‍ Förutom detaljerade marina
sjökort kan premiumsjökort innehålla följande funktioner, som är
tillgängliga i vissa områden.‍
Mariner’s Eye 3D: Visar en vy över och bakom båten som ett
tredimensionellt navigationshjälpmedel.‍
Fish Eye 3D: Visar en undervattensvy i 3D som visuellt återger
havsbotten utifrån sjökortets information.‍
Fiskekort: Visar sjökortet med förstärkta bottenkonturer och
utan navigationsdata.‍ Det här sjökortet fungerar bra för
djuphavsfiske.‍
Högupplösta satellitbilder: Högupplösta satellitbilder
tillhandahålls för en realistisk vy av land och vatten på
navigationssjökortet (Visa satellitbilder på
navigationssjökortet).‍
Flygfoton: Visar flygfoton på marinor och andra viktiga
navigationspunkter som hjälper dig visualisera omgivningen
(Visa flygfoton av landmärken).‍
Detaljerade vägar och POI-data: Visar detaljerade data om
vägar och intressanta platser (POI).‍ Dessa data innefattar
mycket detaljerade kustvägar och intressanta platser, t.‍ex.‍
restauranger, logi och lokala sevärdheter.‍
Auto Guidance: Använder angivet säkert djup, säker höjd och
sjökortsdata för att bestämma den bästa kursen till din
destination.‍ Auto Guidance är tillgängligt när du navigerar till
en destination med Instruktioner till.‍
®
®
Visa tidvattensstationsinformation
på sjökortet anger en tidvattenstation.‍ Du kan visa ett
detaljerat diagram för en tidvattenstation, som hjälper dig att
förutsäga tidvattennivåer på olika tider eller olika dagar.‍
OBS! Funktionen är tillgänglig med premiumsjökort i vissa
områden.‍
1 På navigationssjökortet eller fiskekortet väljer du en
tidvattenstation.‍
Information om tidvattenriktning och tidvattennivå visas nära
.‍
2 Välj stationsnamnet.‍
3
Animerade indikatorer för tidvatten och strömmar
OBS! Funktionen är tillgänglig med premiumsjökort i vissa
områden.‍
Du kan visa animerade indikatorer för tidvattenstation och
strömriktning på navigationssjökortet eller fiskekortet.‍ Du måste
också aktivera animerade ikoner i sjökortsinställningarna (Visa
och konfigurera tidvatten och strömmar).‍
En indikator för en tidvattenstation visas på sjökortet som en
vertikal stapel med en pil.‍ En röd pil som pekar nedåt anger
fallande tidvatten, och en blå pil som pekar uppåt anger
stigande tidvatten.‍ När du för markören över indikatorn för
tidvattenstation visas tidvattnets höjd vid stationen över
stationsindikatorn.‍
Indikatorer för strömriktning visas som pilar på sjökortet.‍ Varje
pils riktning anger strömmens riktning på en viss plats på
sjökortet.‍ Strömpilens färg anger strömmens fartintervall på
platsen.‍ När du för markören över indikatorn för strömriktning
visas strömmens specifika fart på platsen över
riktningsindikatorn.‍
Färg
Strömmens fartintervall
Gul
0 till 1 knop
Orange
1 till 2 knop
Röd
2 knop eller mer
Visa och konfigurera tidvatten och strömmar
OBS! Funktionen är tillgänglig med premiumsjökort i vissa
områden.‍
Du kan visa statiska eller animerade indikatorer för tidvattenoch strömstationer på navigationssjökortet eller fiskekortet.‍
1 På navigationssjökortet eller fiskekortet väljer du MENU >
Sjökortsinställning > Tidvatten, strömmar.‍
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill visa indikatorer för strömstation och
tidvattenstation på sjökortet väljer du På.‍
• Om du vill visa animerade indikatorer för tidvattenstation
och animerade indikatorer för strömriktning på sjökortet
väljer du Animerad.‍
Visa satellitbilder på navigationssjökortet
OBS! Funktionen är tillgänglig med premiumsjökort i vissa
områden.‍
Du kan lägga över högupplösta satellitbilder på landdelen, eller
på både land- och havsdelen av navigationssjökortet.‍
OBS! När den här funktionen är aktiverad är de högupplösta
satellitbilderna bara tillgängliga vid lägre zoomnivåer.‍ Om du
inte kan visa högupplösta bilder i din extra sjökortsregion kan du
välja för att zooma in.‍ Du kan också ställa in detaljnivån på ett
högre värde genom att ändra kartans zoomdetaljer.‍
1 På navigationssjökortet väljer du MENU >
Sjökortsinställning > Satellitfoton.‍
2 Välj ett alternativ:
• Välj Endast land för att visa standardsjökortsinformation
på vatten med foton som läggs över land.‍
• Välj Fotokarta, bildmix för att visa foton på både vatten
och land med angiven genomskinlighet.‍ Använd
skjutreglaget för att justera fotots genomskinlighet.‍ Ju
högre procentvärde du anger, desto mer täcker
satellitfotona land och vatten.‍
Visa flygfoton av landmärken
Innan du kan visa flygfoton på navigationssjökortet måste du
aktivera inställningen Foto på sjökortet.‍
OBS! Funktionen är tillgänglig med premiumsjökort i vissa
områden.‍
4
Du kan använda flygfoton av landmärken, marinor och hamnar
för att orientera dig efter omgivningarna eller för att bekanta dig
med en marina eller hamn innan du kommer dit.‍
1 På sjökortet väljer du en kameraikon:
• Om du vill visa ett foto ovanifrån väljer du
.‍
• Om du vill visa ett perspektivfoto väljer du
.‍ Fotot togs
från kamerans plats, riktad i konens riktning.‍
2 Välj Flygfoto.‍
AIS (Automatic Identification System)
Med AIS (Automatic Identification System) kan du identifiera och
spåra andra fartyg samt få varningar om trafik i området.‍ När
plottern är ansluten till en extern AIS-enhet kan den visa viss
AIS-information om andra fartyg som finns inom räckhåll, som är
utrustade med transponder och som aktivt sänder AISinformation.‍
Den information som rapporteras för varje fartyg inkluderar
MMSI (Maritime Mobile Service Identity), position, GPS-fart,
GPS-KÖG, tiden som förflutit sedan fartygets senaste position
rapporterades, närmaste ankomst och tiden för närmaste
ankomst.‍
Vissa plottermodeller kan användas med Blue Force Tracking.‍
Fartyg som spåras med Blue Force Tracking anges på plottern
med blågrön färg.‍
AIS-spårningssymboler
Symbol Beskrivning
AIS-fartyg.‍ Fartyget rapporterar AIS-information.‍ Riktningen
som triangeln pekar i anger den riktning som AIS-fartyget rör
sig i.‍
Målet har valts.‍
Målet har aktiverats.‍ Objektet visas större på sjökortet.‍ En
grön linje fäst vid objektet anger dess kurs.‍ Fartygets MMSI,
fart och riktning visas under objektet om detaljinställningen
ställts in på Visa.‍ Om AIS-sändningen från fartyget försvinner
visas en meddelanderam.‍
Målet har försvunnit.‍ Ett grönt X anger att AIS-sändningen
från fartyget försvunnit och plottern visar en meddelanderam
med frågan om fartyget ska fortsätta att spåras.‍ Om du
avbryter fartygsspårningen försvinner symbolen för förlorat
objekt från sjökortet eller 3D-sjökortsvyn.‍
Farligt objekt i området.‍ Objektet blinkar medan en larmsignal
ljuder och en meddelanderam visas.‍ Efter att larmet
bekräftats anger en röd triangel med en röd linje fäst vid den
objektets position och kurs.‍ Om kollisionslarmet för säker zon
ställts in på Av blinkar objektet, men ljudlarmet hörs inte och
meddelanderamen visas inte.‍ Om AIS-sändningen från
fartyget försvinner visas en meddelanderam.‍
Farligt mål har försvunnit.‍ Ett rött X anger att AIS-sändningen
från fartyget försvunnit och plottern visar en meddelanderam
med frågan om fartyget ska fortsätta att spåras.‍ Om du
avbryter fartygsspårningen försvinner symbolen för förlorat
farligt objekt från sjökortet eller 3D-sjökortsvyn.‍
Den här symbolens position anger den närmaste
ankomstpunkten till ett farligt objekt, och siffrorna i närheten
av symbolen anger tiden till den närmaste ankomstpunkten till
objektet.‍
OBS! Fartyg som spåras med funktionen Blue Force Tracking
anges med blågrön färg oavsett deras status.‍
Kurs och projekterad kurs för aktiverade AIS-objekt
När ett aktiverat AIS-objekt anger information om kurs och kurs
över grund visas objektets kurs på ett sjökort som en linje fäst
vid AIS-objektsymbolen.‍ En riktningslinje visas inte på en 3Dsjökortsvy.‍
Den projekterade kursen för ett aktiverat AIS-objekt visas som
en streckad linje på ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy.‍ Längden
på den projekterade kurslinjen baseras på värdet på
inställningen för den projekterade kursen.‍ Om ett aktiverat AISobjekt inte sänder fartinformation, eller om farkosten inte rör sig
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
visas ingen projekterad kurslinje.‍ Ändringar i informationen om
fart, kurs över grund eller girvinkel som farkosten sänder kan
påverka beräkningen av den projekterade kurslinjen.‍
När ett aktiverat AIS-objekt anger information om kurs över
grund, kurs och girvinkel beräknas den projekterade kursen för
objektet baserat på informationen om kurs över grund och
girvinkel.‍ Riktningen som objektet girar i, som också baseras på
informationen om girvinkel, anges av hakens riktning i slutet av
kurslinjen.‍ Hakens längd ändras inte.‍
När ett aktiverat AIS-objekt anger information om kurs över
grund och kurs, men information om girvinkel inte anges
beräknas objektets projekterade kurs baserat på informationen
om kurs över grund.‍
Visa AIS-fartyg på ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy
Innan du kan använda AIS måste du ansluta plottern till en
extern AIS-enhet och ta emot aktiva transpondersignaler från
andra fartyg.‍
Du kan konfigurera hur andra farkoster visas på ett sjökort eller
på en 3D-sjökortsvy.‍ Inställningarna för visningsområde som
konfigurerats för ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy tillämpas
endast på det sjökortet eller den 3D-sjökortsvyn.‍ Inställningarna
för detaljer, projekterad kurs och spår som konfigurerats för ett
sjökort eller en 3D-sjökortsvy tillämpas på alla sjökort och alla
3D-sjökortsvyer.‍
1 På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du MENU > Andra
farkoster > Visningsinställningar.‍
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill ange avståndet från din position där AISfartyget visas väljer du Visningsomr och väljer ett
avstånd.‍
• Om du vill visa detaljer om AIS-aktiverade fartyg väljer du
Information > Visa.‍
• Om du vill ställa in den projekterade kursens tid för AISaktiverade fartyg väljer du Proj.‍ kurs och anger tiden.‍
• Om du vill visa spår från AIS-fartyg väljer du Spår och
väljer längden på det spår som visas med ett spår.‍
Aktivera ett objekt för en AIS-farkost
1 På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du AIS-fartyg.‍
2 Välj AIS-fartyg > Aktivera objekt.‍
Visa information om en spårad AIS-farkost
Du kan visa AIS-signalstatus, MMSI, GPS-fart, GPS-KÖG och
annan information som rapporteras om en spårad AIS-farkost.‍
1 På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du AIS-fartyg.‍
2 Välj AIS-fartyg.‍
Avaktivera ett objekt för en AIS-farkost
1 På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du AIS-fartyg.‍
2 Välj AIS-fartyg > Avaktivera objekt.‍
Visa en lista med AIS-hot
På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du MENU > Andra
farkoster > AIS-lista.‍
Ställa in kollisionslarm för säker zon
Innan du kan ställa in ett kollisionslarm för säker zon måste du
ha en kompatibel plotter som är ansluten till en AIS-enhet.‍
Kollisionslarmet för säker zon används endast med AIS.‍ Den
säkra zonen används för att undvika kollisioner och kan
anpassas.‍
1 Välj Inställningar > Larm > AIS > AIS-larm > På.‍
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
2
3
4
5
En meddelanderam visas och en larmsignal avges när ett
AIS-aktiverat fartyg kommer in i säkerhetsområdet runt
båten.‍ Objektet märks också som farligt på skärmen.‍ När
larmet är av inaktiveras meddelanderamen och ljudlarmet,
men objektet är fortfarande märkt som farligt på skärmen.‍
Välj Avstånd.‍
Välj ett avstånd för säkerhetsområdets radie kring din farkost.‍
Välj Tid.‍
Välj en tid när larmet ljuder om ett mål upptäcks inom
säkerhetsområdet.‍
Om du till exempel vill få ett meddelande om ett mål som på
väg in i säkerhetsområdet 10 minuter innan det är sannolikt
att det inträffar, ställ in Tid på 10 om du vill att larmet ska
ljuda 10 minuter innan farkosten hamnar inom
säkerhetsområdet.‍
AIS-nödanrop
Fristående AIS-nödanropsenheter sänder ut positionsrapporter
om nödsituationer när de är aktiverade.‍ Plottern kan ta emot
signaler från räddningsgivaren (SART), EPIRB (Emergency
Position Indicating Radio Beacons) och andra signaler för man
över bord.‍ Nödanropssändningar skiljer sig från standard-AISsändningar och visas därför annorlunda på plottern.‍ Istället för
att spåra en nödanropssändning för att undvika kollisioner
spårar du den för att lokalisera och hjälpa en farkost.‍
Navigera till en nödanropssändning
När du tar emot en nödanropssändning visas ett larm för
nödanrop.‍
Välj Granska > Gå till för att börja navigera till
nödanropssändningen.‍
AIS-nödanropsenhetens spårningssymboler
Symbol Beskrivning
AIS-nödanropsenhetens sändning.‍ Välj den här om du vill
visa mer information om sändningen och börja navigera.‍
Sändningen förlorades.‍
Sändningstest.‍ Visas när ett fartyg initierar ett test av sin
nödanropsenhet och är inte tecken på en verklig nödsituation.‍
Sändningstestet förlorades.‍
Aktivera larm för AIS-sändningstest
Om du vill undvika ett stort antal testlarm och symboler i
områden där det finns många människor, t.‍ex.‍ marinor, kan du
välja att ta emot eller ignorera AIS-testmeddelanden.‍ Om du vill
testa en AIS-nödsituationsenhet måste du aktivera plottern för
att kunna ta emot testlarm.‍
1 Välj Inställningar > Larm > AIS.‍
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill ta emot eller ignorera EPRIB-testsignaler
(Emergency Position Indicating Radio Beacon) väljer du
AIS-EPIRB-test.‍
• Om du vill ta emot eller ignorera MÖB-testsignaler (Man
överbord) väljer du AIS-MOB-test.‍
• Om du vill ta emot eller ignorera testsignaler för
räddningsgivare (SART) väljer du AIS-räddn.‍-givartest.‍
Stänga av AIS-mottagning
AIS-signalmottagning är som standard påslagen.‍
Välj Inställningar > Andra farkoster > AIS > Stäng av.‍
Alla AIS-funktioner på alla sjökort och 3D-sjökortsvyer
avaktiveras.‍ Det inkluderar AIS-farkostspårning,
kollisionslarm som härrör från AIS-farkostspårning och
visning av information om AIS-farkoster.‍
5
Inställningar för sjökort och 3D-sjökortsvyer
OBS! Alla inställningar gäller inte för alla sjökort och 3Dsjökortsvyer.‍ För vissa alternativ krävs premiumkartor eller
anslutna tillbehör.‍
Dessa inställningar gäller för sjökort och 3D-sjökortsvyer,
förutom Fish Eye 3D (Inställningar för Fish Eye 3D).‍
På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du MENU.‍
Waypoints och spår: Se Inställningar för waypoints och spår
på sjökorten och sjökortsvyerna.‍
Andra farkoster: Se Inställningar för andra fartyg på sjökorten
och sjökortvyerna.‍
Sjömärken: Visar navigeringshjälpmedel på fiskekortet.‍
Sjökortsinställning: Se Inställning av navigationssjökort och
fiskekort.‍
Nummervisning: Se Inställningar för nummervisning.‍ Visas
eventuellt på menyn Kortinställning.‍
Sjökortets utseende: Se Inställningar för sjökortets utseende.‍
Visas eventuellt på menyn Kortinställning.‍
Inställning av navigationssjökort och fiskekort
OBS! Alla inställningar gäller inte för alla sjökort och 3Dsjökortsvyer.‍ För vissa inställningar krävs externa tillbehör eller
tillämpliga premiumsjökort.‍
På navigationssjökortet eller fiskekortet väljer du MENU >
Sjökortsinställning.‍
Satellitfoton: Visar högupplösta satellitbilder på land eller över
både land och hav på navigationssjökortet när vissa
premiumkartor används (Visa satellitbilder på
navigationssjökortet).‍
Överl.‍ vatt.‍bild: Aktiverar reliefskuggning, som visar bottens
lutning med skugga, eller ekolodsbilder, som hjälper dig
identifiera bottens densitet.‍ Den här funktionen är endast
tillgänglig med vissa premiumkartor.‍
Tidvatten, strömmar: Visar indikatorer för strömstationer och
tidvattensstationer på sjökortet (Visa och konfigurera
tidvatten och strömmar) och aktiverar skjutreglaget för
tidvatten och strömmar, som ställer in tiden för när tidvatten
och strömmar visas på kartan.‍
Kompassros: Visar en kompassros runt båten som anger
kompassriktningen efter båtens riktning.‍ En indikator för sann
vindriktning eller skenbar vindriktning visas om plottern är
ansluten till en kompatibel marin vindsensor.‍ När du är i
seglingsläget visas faktisk och skenbar vind på vindrosen.‍
Sjönivå: Anger den aktuella vattennivån i sjön.‍ Den här
funktionen är endast tillgänglig med vissa premiumkartor.‍
Nummervisning: Se Inställningar för nummervisning.‍
Sjökortets utseende: Se Inställningar för sjökortets utseende.‍
Inställningar för waypoints och spår på sjökorten och
sjökortsvyerna
På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du MENU >
Waypoints och spår.‍
Spår: Visar spår på sjökortet eller 3D-sjökortsvyn.‍
Waypoints: Visar listan med waypoints (Visa en lista med alla
waypoints).‍
Ny waypoint: Skapar en ny waypoint.‍
Waypoint-visning: Anger hur waypoints ska visas på sjökortet.‍
Aktiva spår: Visar menyn med alternativ för aktivt spår.‍
Sparade spår: Visar listan med sparade spår (Visa en lista med
sparade spår).‍
Spårvisning: Anger vilka spår som ska visas på sjökortet
baserat på spårfärg.‍
6
Inställningar för nummervisning
Ändra layout: Ställer in layouten på nummervisningen eller
datafälten.‍ Du kan välja vilka data som ska visas i varje
datafält.‍
Infälld navig.‍-ruta: Visar den infällda navigationsrutan när
fartyget navigerar till en destination.‍
Inställn.‍ för navigationsruta: Här kan du konfigurera den
infällda navigationsrutan till att visa Ruttsträcksdetaljer och till
att styra när den infällda rutan visas före en gir eller
destination.‍
Kompasstejp: Visar inforutan för kompassremsa när fartyget
navigerar till en destination.‍
Redigera datafälten
Du kan ändra data som visas i nummervisning på sjökort och
andra sidor.‍
1 På en sida som har funktioner för nummervisning väljer du
MENU.‍
2 Vid behov väljer du Sjökortsinställning.‍
3 Välj Nummervisning > Ändra layout.‍
4 Välj en layout.‍
5 Välj ett datafält.‍
6 Välj vilken typ av data som visas i fältet.‍
De tillgängliga dataalternativen varierar beroende på plottern.‍
Visa en infälld navigationsruta
Du kan styra om en infälld navigationsruta ska visas på vissa
sjökortsvyer.‍ Den infällda navigationsrutan visas endast när
båten navigerar till en destination.‍
1 På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du MENU.‍
2 Vid behov väljer du Sjökortsinställning.‍
3 Välj Nummervisning > Infälld navig.‍-ruta > Auto.‍
4 Välj Inställn.‍ för navigationsruta.‍
5 Slutför en åtgärd:
• Om du vill visa VMG (waypoint Velocity Made Good) när
du navigerar längs en rutt med fler än en sträcka väljer du
Ruttsträcksdetaljer > På.‍
• Om du vill visa data om nästa gir baserat på avstånd
väljer du Nästa sväng > Distans.‍
• Om du vill visa data om nästa gir baserat på tid väljer du
Nästa sväng > Klocka.‍
• Om du vill ange hur destinationsdata visas väljer du
Destination och väljer ett alternativ.‍
Inställningar för sjökortets utseende
Du kan justera visningen av de olika sjökorten och
sjökortsvyerna.‍ Varje inställning är specifik för det sjökort eller
den sjökortsvy som används.‍
OBS! Alla inställningar gäller inte för alla sjökort, 3Dsjökortsvyer och plottermodeller.‍ För vissa alternativ krävs
premiumkartor eller anslutna tillbehör.‍
På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du MENU >
Sjökortsinställning > Sjökortets utseende.‍
Orientering: Anger kartans perspektiv.‍
Detaljer: Justerar detaljnivån på kartan med olika zoomgrader.‍
Riktningslinje: Visar och justerar riktningslinjen, som är en linje
som ritas på kartan från båtens bog i färdriktningen, och
ställer in datakällan för riktningslinjen.‍
Världskarta: Använder antingen en vanlig världskarta eller en
skuggad reliefkarta på sjökortet.‍ Dessa skillnader är endast
synliga vid så stor utzoomning att detaljer i sjökortet inte
syns.‍
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Djupsiffror: Aktiverar lodade djup och ställer in farligt djup.‍
Djupsiffror som är lika med eller grundare än det farliga
djupet indikeras med röd text.‍
Säkerhetsskugga: Ställer in skuggor från kusten till angivet
djup.‍
Djupräckviddsskugga: Anger ett övre och nedre djup att visa
skuggor mellan.‍
Symboler: Visar och konfigurerar utseende på olika symboler
på sjökortet, t.‍ex.‍ fartygsikonen, sjömärkessymboler,
intressanta platser på land samt fyrsektorer.‍
Format: Ställer in hur sjökortet visas över 3D-terräng.‍
Färg på faror: Visar grunt vatten och land med en färgskala.‍
Blått anger djupt vatten, gult anger grunt vatten och rött
anger mycket grunt vatten.‍
Säkert djup: Ställer in utseendet på ett säkert djup i sjökortsvyn
Mariner’s Eye 3D.‍
OBS! Den här inställningen påverkar endast utseendet för
färg på faror i sjökortsvyn Mariner’s Eye 3D.‍ Det påverkar
inte inställningen av Auto Guidance för säkert vattendjup eller
ekolodsinställningen för grundvattenlarm.‍
Avståndsringar: Visar och konfigurerar utseendet på
avståndsringar, som hjälper dig att visualisera avstånd i vissa
sjökortsvyer.‍
Farledsbredd: Anger bredden på den skapade rutten, som är
den magentafärgade linjen i vissa sjökortsvyer och som
anger kursen till målet.‍
Ställa in linjer för kurs och kurs över grund
Du kan visa kurslinje och linje för kurs över grund (COG) på
sjökortet.‍
COG är din rörelseriktning.‍ Kurs är riktningen som båtens bog
pekar mot när en kurssensor är ansluten.‍
1 Från en sjökortsvy väljer du MENU > Sjökortsinställning >
Sjökortets utseende > Riktningslinje.‍
2 Vid behov väljer du Källa, och väljer ett alternativ:
• Om du vill använda tillgänglig källa automatiskt väljer du
Auto.‍
• Om du vill använda GPS-antennriktning för COG väljer du
GPS-kurs över grund.‍
• Om du vill använda uppgifter från en ansluten kurssensor
väljer du Riktning.‍
• Om du vill använda data från både en ansluten kurssensor
och GPS-antenn väljer du Kurs över grund och riktning.‍
Då visas både kurslinje och COG-linje på kartan.‍
3 Välj Skärm och välj ett alternativ:
• Välj Distans > Distans och ange längden på linjen som
visas på sjökortet.‍
• Välj Klocka > Klocka och ange den tid som ska användas
för att beräkna avståndet som din båt ska åka under
angiven tid i aktuell hastighet.‍
Inställningar för andra fartyg på sjökorten och
sjökortvyerna
OBS! För de här alternativen krävs anslutna tillbehör som en
AIS-mottagare eller VHF-radio.‍
På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du MENU > Andra
farkoster.‍
AIS-lista: Visar AIS-listan (Visa en lista med AIS-hot).‍
DSC-lista: Visar DSC-listan (DSC-lista).‍
Visningsinställningar: Se Inställningar för AIS-visning.‍
DSC-spår: Visar spår från DSC-fartyg och väljer längden på det
spår som visas med ett spår.‍
AIS-larm: Ställer in kollisionslarm för säker zon (Ställa in
kollisionslarm för säker zon).‍
Navigera med en plotter
Inställningar för AIS-visning
OBS! AIS kräver att en extern AIS-enhet används samt aktiva
transpondersignaler från andra farkoster.‍
På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du MENU > Andra
farkoster > Visningsinställningar.‍
AIS-visningsområde: Indikerar inom vilket avstånd från din
position som AIS-fartyg ska visas.‍
Information: Visar detaljer om AIS-aktiverade fartyg.‍
Proj.‍ kurs: Ställer in den projekterade kursens tid för AISaktiverade fartyg.‍
Spår: Visar spår från AIS-fartyg och väljer längden på det spår
som visas med ett spår.‍
Inställningar för Fish Eye 3D
OBS! Funktionen är tillgänglig med premiumsjökort i vissa
områden.‍
På sjökortsvyn Fish Eye 3D väljer du MENU.‍
Visa: Ställer in 3D-sjökortsvyns perspektiv.‍
Spår: Visar spår.‍
Ekolodskon: Visar en kon som anger det område som täcks av
givaren.‍
Fisksymboler: Visar svävande mål.‍
Navigera med en plotter
VARNING
Om båten har ett autopilotsystem måste en särskild styrdisplay
för autopilot installeras vid varje styrplats om du vill avaktivera
autopilotsystemet.‍
Funktionen Auto Guidance bygger på information från
elektroniska sjökort.‍ Dessa data garanterar inte att rutten är fri
från hinder eller att djupinformationen är tillräcklig.‍ Jämför noga
kursen med alla visuella iakttagelser och undvik allt land, grunt
vatten och andra hinder som kan finnas i din väg.‍
När du använder Gå till kan en direkt kurs och en korrigerad
kurs passera över land eller grunt vatten.‍ Använd visuella
iakttagelser och styr så att du undviker land, grunt vatten och
farliga föremål.‍
OBS! Auto Guidance är tillgängligt med premiumsjökort i vissa
områden.‍
OBS! Korten Mariner's Eye 3D och Fish Eye 3D är tillgängliga i
vissa områden om du använder premiumsjökort.‍
OBS! Kortet för fiske på öppet hav är tillgängligt i vissa områden
om du använder premiumsjökort.‍
Om du vill navigera måste du välja en destination, ange en kurs
och skapa en rutt, och följa kursen eller rutten.‍ Du kan följa
kursen eller rutten på navigationssjökortet, fiskekortet samt på
sjökortsvyerna Perspective 3D och Mariner’s Eye 3D.‍
Du kan ange och följa en kurs till en destination med någon av
de tre metoderna Gå till, Rutt till och Instruktioner till.‍
Gå till: Tar dig direkt till destinationen.‍ Det här är
standardalternativet för att navigera till en destination.‍
Plottern skapar en rak kurs eller navigeringslinje till
destinationen.‍ Färdvägen kan sträcka sig över land och
andra hinder.‍
Rutt till: Skapar en rutt från din plats till en destination, så att du
kan lägga till girar längs vägen.‍ Det här alternativet ger en
rak kurs till destinationen, men du kan lägga till girar längs
rutten för att undvika land och andra hinder.‍
Instruktioner till: Skapar en färdväg till en destination med
Automatisk vägledning.‍ Det här alternativet är bara tillgängligt
när du använder ett kompatibelt premiumsjökort i en
kompatibel plotter.‍ Det ger en turn-by-turn-navigeringslinje till
destinationen och undviker land och andra hinder.‍
7
Navigeringslinjen baseras på sjökortsdata och
användardefinierade plotterinställningar för säkert djup, säker
höjd och avstånd till kustlinje.‍ Med de här inställningarna och
sjökortsdata skapar plottern en navigeringslinje som undviker
alla områden som inte är navigeringsbara mellan aktuell plats
och destinationen.‍
Grundläggande frågor om navigering
Fråga
Svar
Hur får jag plottern att peka
ut den riktning som jag vill
färdas i (bäring)?
Navigera med Gå till.‍ Se Ange och följa
en direkt kurs med hjälp av Gå till.‍
Hur får jag enheten att
vägleda mig längs en rät linje
(minimera avvikelse) till en
position med hjälp av den
kortaste distansen från
aktuell position?
Bygg en rutt med endast en sträcka och
navigera längs den med hjälp av Rutt
till.‍ Se Skapa och navigera längs en rutt
från din aktuella position.‍
Hur får jag enheten att
vägleda mig till en position
och samtidigt undvika
kartlagda hinder?
Bygg en rutt med flera sträckor och
navigera längs den med hjälp av Rutt
till.‍ Se Skapa och navigera längs en rutt
från din aktuella position.‍
Kan enheten skapa en
färdväg åt mig?
Om du har premiumsjökort med
funktioner för Auto Guidance och
befinner dig i ett område som täcks av
Auto Guidance navigerar du med hjälp
av Auto Guidance.‍ Se Ange och följa en
Automatisk vägledning.‍
Hur ändrar jag inställningarna Se Konfiguration av automatiska
för Auto Guidance för båten? vägledningsrutter.‍
Destinationer
Du kan välja destinationer med hjälp av olika sjökort och 3Dsjökortsvyer, eller med hjälp av listorna.‍
Söka efter en destination via dess namn
Du kan söka efter sparade waypoints, sparade rutter, sparade
spår och marina servicedestinationer per namn.‍
1 Välj Navigationsinformation > Sök efter namn.‍
2 Ange minst en del av destinationens namn.‍
3 Vid behov väljer du Klar.‍
De 50 närmaste destinationerna som innehåller dina
sökvillkor visas.‍
4 Välj destination.‍
Välja en destination med navigationssjökortet
Välj destination på navigationssjökortet.‍
Söker efter destination med hjälp av användardata
1 Välj Egna data.‍
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill visa en lista med förladdade platser och tidigare
markerade platser väljer du Waypoints.‍
• Om du vill visa en lista med tidigare sparade rutter väljer
du Rutter.‍
• Om du vill visa en lista med registrerade spår väljer du
Spår.‍
• Om du vill visa en lista med ankring, förtöjning och andra
intressanta platser utefter kusten väljer du Intressanta
platser.‍
• Om du vill visa en lista med marinor och andra intressanta
platser i inlandet väljer du Inlandsservice.‍
• Om du vill söka efter en destination efter namn väljer du
Sök efter namn.‍
3 Välj en destination.‍
8
Söka efter en marin servicedestination
OBS! Funktionen är tillgänglig med premiumsjökort i vissa
områden.‍
Plottern innehåller information för tusentals destinationer som
tillhandahåller marina tjänster.‍
1 Välj Navigationsinformation.‍
2 Välj Intressanta platser eller Inlandsservice.‍
3 Om det behövs väljer du den marina servicekategorin.‍
Plottern visar en lista med de närmaste platserna samt
avstånd och bäring till dem.‍
4 Välj ett mål.‍
Du kan välja eller om du vill visa mer information eller
visa platsen på ett sjökort.‍
Kurser
VARNING
Funktionen Auto Guidance bygger på information från
elektroniska sjökort.‍ Dessa data garanterar inte att rutten är fri
från hinder eller att djupinformationen är tillräcklig.‍ Jämför noga
kursen med alla visuella iakttagelser och undvik allt land, grunt
vatten och andra hinder som kan finnas i din väg.‍
När du använder Gå till kan en direkt kurs och en korrigerad
kurs passera över land eller grunt vatten.‍ Använd visuella
iakttagelser och styr så att du undviker land, grunt vatten och
farliga föremål.‍
OBS! Auto Guidance är tillgängligt med premiumsjökort i vissa
områden.‍
VARNING
Garmin rekommenderar att Instruktioner till endast används
under motordrift.‍ Om Instruktioner till används vid segling kan en
oväntad gippning uppkomma och riskera att skada segelbåten.‍
Obevakade segel och riggar kan skadas eller orsaka skada på
besättning eller passagerare vid en oväntad gippmanöver.‍
Du kan ange och följa en kurs till en destination med någon av
de tre metoderna Gå till, Rutt till och Instruktioner till.‍
Gå till: Tar dig direkt till destinationen.‍ Det här är
standardalternativet för att navigera till en destination.‍
Plottern skapar en rak kurs eller navigeringslinje till
destinationen.‍ Färdvägen kan sträcka sig över land och
andra hinder.‍
Rutt till: Skapar en rutt från din plats till en destination, så att du
kan lägga till girar längs vägen.‍ Det här alternativet ger en
rak kurs till destinationen, men du kan lägga till girar längs
rutten som undviker land och andra hinder.‍
Instruktioner till: Skapar en färdväg till en destination med Auto
Guidance.‍ Det här alternativet är bara tillgängligt när du
använder ett kompatibelt premiumsjökort i en kompatibel
plotter.‍ Det ger en turn-by-turn-navigeringslinje till
destinationen och undviker land och andra hinder.‍
Navigeringslinjen baseras på sjökortsdata och
användardefinierade plotterinställningar för säkert djup, säker
höjd och avstånd till kustlinje.‍ Med de här inställningarna och
sjökortsdata skapar plottern en navigeringslinje som undviker
alla områden som inte är navigeringsbara mellan aktuell plats
och destinationen.‍
Ange och följa en direkt kurs med hjälp av Gå till
VARNING
När du använder Gå till kan en direkt kurs och en korrigerad
kurs passera över land eller grunt vatten.‍ Använd visuella
iakttagelser och styr så att du undviker land, grunt vatten och
farliga föremål.‍
Navigera med en plotter
Du kan ange och följa en direkt kurs från din nuvarande position
till en vald destination.‍
1 Välj en destination (Destinationer).‍
2 Välj Navigera till > Gå till.‍
En magentafärgad linje visas.‍ Mitt på den magentafärgade
linjen visas en tunnare lila linje som betecknar den
korrigerade kursen från den aktuella platsen till destinationen.‍
Den korrigerade kursen är dynamisk, och flyttas med båten
när du hamnar ur kurs.‍
Följ
den magentafärgade linjen, styr för att undvika land,
3
grunt vatten och andra hinder.‍
4 När du är ur kurs följer du den lilafärgade linjen (korrigerad
kurs) för att komma till målet eller styr tillbaka till den
magentafärgade linjen (direkt kurs).‍
Avbryta navigering
På navigationssjökortet eller fiskekortet väljer du MENU >
Avbryt navigering.‍
Waypoints
Waypoints är positioner som du spelar in och sparar på din
enhet.‍
Markera din aktuella position som en waypoint
Välj MARK från valfri skärm.‍
Skapa en waypoint vid en annan position
1 Välj Egna data > Waypoints > Ny waypoint.‍
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill skapa en waypoint genom att ange koordinater
väljer du Ange koordinater och anger koordinaterna.‍
• Om du vill skapa en waypoint med hjälp av ett sjökort
väljer du Använd sjökort, markerar platsen och väljer
SELECT.‍
Markera en MÖB- eller en SOS-plats
På Hemskärmen väljer du Man överbord > Ja.‍
En internationell symbol för man överbord (MÖB) används för
att markera den aktiva MÖB-punkten och plottern anger en
direkt kurs tillbaka till den markerade platsen.‍
Visa en lista med alla waypoints
Välj Egna data > Waypoints.‍
Redigera en sparad waypoint
1 Välj Egna data > Waypoints.‍
2 Välj en waypoint.‍
3 Välj Ändra waypoint.‍
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill lägga till ett namn väljer du Namn och anger
namnet.‍
• Om du vill ändra symbolen väljer du Symbol.‍
• Om du vill ändra djupet väljer du Djup.‍
• Om du vill ändra vattentemperaturen väljer du
Vattentemperatur.‍
• Om du vill ändra kommentaren väljer du Kommentar.‍
• Om du vill flytta positionen för waypointen väljer du Flytta.‍
Bläddra efter och navigera till en sparad waypoint
VARNING
Funktionen Auto Guidance bygger på information från
elektroniska sjökort.‍ Dessa data garanterar inte att rutten är fri
från hinder eller att djupinformationen är tillräcklig.‍ Jämför noga
kursen med alla visuella iakttagelser och undvik allt land, grunt
vatten och andra hinder som kan finnas i din väg.‍
Navigera med en plotter
När du använder Gå till kan en direkt kurs och en korrigerad
kurs passera över land eller grunt vatten.‍ Använd visuella
iakttagelser och styr så att du undviker land, grunt vatten och
farliga föremål.‍
OBS! Auto Guidance är tillgängligt med premiumsjökort i vissa
områden.‍
Innan du kan navigera till en waypoint måste du skapa en
waypoint.‍
1 Välj Egna data > Waypoints.‍
2 Välj en waypoint.‍
3 Välj Navigera till.‍
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill navigera direkt till platsen väljer du Gå till.‍
• Om du vill skapa en rutt till platsen, inklusive girar, väljer
du Rutt till.‍
• Om du vill använda Auto Guidance väljer du Instruktioner
till.‍
5 Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.‍
OBS! När du använder Auto Guidance anger ett grått
segment i någon del av den magentafärgade linjen att Auto
Guidance inte kan beräkna en del av Auto Guidance-linjen.‍
Det beror på inställningarna för minsta säkra vattendjup och
minsta säkra höjd för hinder.‍
6 Följ den magentafärgade linjen, styr för att undvika land,
grunt vatten och andra hinder.‍
Ta bort en waypoint eller en MÖB-plats
1 Välj Egna data > Waypoints.‍
2 Välj en waypoint eller en MÖB-plats.‍
3 Välj Ta bort.‍
Ta bort alla waypoints
Välj Egna data > Hantera data > Ta bort användardata >
Waypoints > Alla.‍
Rutter
En rutt är en sekvens med waypoints eller positioner som leder
dig till slutmålet.‍
Skapa och navigera längs en rutt från din aktuella
position
Du kan skapa och omedelbart navigera längs en rutt på
navigationssjökortet eller fiskekortet.‍ Med den här proceduren
sparas inte rutten eller waypointdata.‍
1 Välj en destination på navigationssjökortet eller fiskekortet.‍
2 Välj Navigera till > Rutt till.‍
3 Markera platsen för senaste gir före destinationen.‍
4 Följ instruktionerna på skärmen.‍
5 Om det behövs upprepar du steg 3 och 4 för att lägga till fler
girar, arbeta dig bakåt från destinationen till farkostens
nuvarande position.‍
Den sista giren du lägger till bör vara den första du gör, med
start från din aktuella position.‍ Det bör vara den gir som är
närmast din farkost.‍
6 Vid behov väljer du MENU.‍
7 Välj Ruttnavigering.‍
8 Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.‍
9 Följ den magentafärgade linjen, styr för att undvika land,
grunt vatten och andra hinder.‍
Skapa och spara en rutt
Med den här proceduren sparar du rutten och alla waypoints på
den.‍ Startpunkten kan vara den aktuella positionen eller en
annan position.‍
9
1
2
3
4
Välj Egna data > Rutter > Ny rutt > Använd sjökort.‍
Välj startplats för rutten.‍
Följ instruktionerna på skärmen för att lägga till en sväng.‍
Om det behövs upprepar du steg 3 för att lägga till fler
svängar.‍
5 Välj slutdestination.‍
Visa en lista med rutter
Välj Egna data > Rutter.‍
Redigera en sparad rutt
Du kan ändra namn på en rutt eller ändra vilka girar en rutt
innehåller.‍
1 Välj Egna data > Rutter.‍
2 Välj en rutt.‍
3 Välj Ändra i rutt.‍
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill ändra namnet väljer du Namn och anger
namnet.‍
• Om du vill välja en waypoint från girlistan väljer du Ändra
svängar > Använd girlista och väljer en waypoint från
listan.‍
• Om du vill välja en gir när du använder ett sjökort väljer du
Ändra svängar > Använd sjökort och välj en plats från
sjökortet.‍
Bläddra efter och navigera längs en sparad rutt
Innan du kan bläddra i en lista med rutter och navigera till någon
av dem, måste du skapa och spara minst en rutt.‍
1 Välj Egna data > Rutter.‍
2 Välj en rutt.‍
3 Välj Navigera till.‍
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill navigera längs rutten från den startpunkt som
användes när rutten skapades väljer du Ursprunglig.‍
• Om du vill navigera längs rutten från den
destinationspunkt som användes när rutten skapades
väljer du Omvänd.‍
En magentafärgad linje visas.‍ Mitt på den magentafärgade
linjen visas en tunnare lila linje som betecknar den
korrigerade kursen från din nuvarande position till
destinationen.‍ Den korrigerade kursen är dynamisk, och
flyttas med båten när du hamnar ur kurs.‍
5 Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.‍
6 Följ den magentafärgade linjen längs varje ruttsträcka och
styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.‍
7 När du är ur kurs följer du den lilafärgade linjen (korrigerad
kurs) för att komma till målet eller styr tillbaka till den
magentafärgade linjen (direkt kurs).‍
• Om du vill navigera längs rutten från startpunkten som
användes när rutten skapades och till höger om den väljer
du Framåt - Styrbord.‍
• Om du vill navigera längs rutten från destinationspunkten
som användes när rutten skapades och till vänster om den
väljer du Bakåt - Babord.‍
• Om du vill navigera längs rutten från destinationspunkten
som användes när rutten skapades och till höger om den
väljer du Bakåt - Styrbord.‍
En magentafärgad linje visas.‍ Mitt på den magentafärgade
linjen visas en tunnare lila linje som betecknar den
korrigerade kursen från din nuvarande position till
destinationen.‍ Den korrigerade kursen är dynamisk, och
flyttas med båten när du hamnar ur kurs.‍
6 Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.‍
7 Följ den magentafärgade linjen längs varje ruttsträcka och
styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.‍
8 När du är ur kurs följer du den lilafärgade linjen (korrigerad
kurs) för att komma till målet eller styr tillbaka till den
magentafärgade linjen (direkt kurs).‍
Ta bort en sparad rutt
1 Välj Egna data > Rutter.‍
2 Välj en rutt.‍
3 Välj Ta bort.‍
Ta bort alla sparade rutter
Välj Egna data > Hantera data > Ta bort användardata >
Rutter.‍
Spår
Ett spår är en inspelning av den väg som båten har färdats.‍ Det
spår som för tillfället spelas in kallas för det aktiva spåret och
kan sparas.‍ Du kan visa spår på varje sjökort och 3D-vy.‍
Visa spår
Från ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du MENU >
Waypoints och spår > Spår > På.‍
En spårlinje på sjökortet anger ditt spår.‍
Ställa in färg för det aktiva spåret
1 Välj Egna data > Spår > Aktivt spår, alternativ > Spårfärg.‍
2 Välj en spårfärg.‍
Spara det aktiva spåret
Spåret som för tillfället spelas in kallas för det aktiva spåret.‍
1 Välj Egna data > Spår > Spara aktivt spår.‍
2 Välj ett alternativ:
• Välj tiden då det aktiva spåret började.‍
• Välj Hela registret.‍
Visa en lista med sparade spår
Bläddra efter och navigera parallellt till en sparad rutt
Välj Egna data > Spår > Sparade spår.‍
Innan du kan bläddra i en lista med rutter och navigera till någon
av dem, måste du skapa och spara minst en rutt.‍
1 Välj Egna data > Rutter.‍
2 Välj en rutt.‍
3 Välj Navigera till.‍
4 Välj Kompensation för att navigera parallellt med rutten med
en förskjutning från den med ett visst avstånd.‍
5 Indikera hur du ska navigera längs rutten:
• Om du vill navigera längs rutten från startpunkten som
användes när rutten skapades och till vänster om den
väljer du Framåt - Babord.‍
Redigera ett sparat spår
1 Välj Egna data > Spår > Sparade spår.‍
2 Välj ett spår.‍
3 Välj Ändra i spår.‍
4 Välj ett alternativ:
10
• Välj Namn och ange det nya namnet.‍
• Välj Spårfärg och välj en färg.‍
Spara ett spår som en rutt
1 Välj Egna data > Spår > Sparade spår.‍
2 Välj ett spår.‍
3 Välj Ändra i spår > Spara rutt.‍
Navigera med en plotter
Bläddra efter och navigera till ett registrerat spår
Innan du kan bläddra i en lista med spår och navigera till dem
måste du registrera och spara minst ett spår (Spår).‍
1 Välj Egna data > Spår > Sparade spår.‍
2 Välj ett spår.‍
3 Välj Följ spår.‍
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill navigera längs spåret från den startpunkt som
användes när spåret skapades väljer du Ursprunglig.‍
• Om du vill navigera längs spåret från den
destinationspunkt som användes när spåret skapades
väljer du Omvänd.‍
5 Granska kursen som visas med den färgade linjen.‍
6 Följ linjen längs varje ruttsträcka och styr för att undvika land,
grunt vatten och andra hinder.‍
Ta bort ett sparat spår
1 Välj Egna data > Spår > Sparade spår.‍
2 Välj ett spår.‍
3 Välj Ta bort.‍
Ta bort alla sparade spår
Välj Egna data > Hantera data > Ta bort användardata >
Sparade spår.‍
Följa det aktiva spåret
Spåret som för tillfället spelas in kallas för det aktiva spåret.‍
1 Välj Egna data > Spår > Följ aktivt spår.‍
2 Välj ett alternativ:
• Välj tiden då det aktiva spåret började.‍
• Välj Hela registret.‍
3 Granska kursen som visas med den färgade linjen.‍
4 Följ den färgade linjen, styr för att undvika land, grunt vatten
och andra hinder.‍
Rensa det aktiva spåret
Välj Egna data > Spår > Ta bort aktivt spår.‍
Spårminnet rensas och det aktiva spåret fortsätter att spelas
in.‍
Hantera spårminnet under inspelning
1 Välj Egna data > Spår > Aktivt spår, alternativ.‍
2 Välj Registreringsläge.‍
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill spela in ett spårregister tills minnet tar slut
väljer du Fyll.‍
• Om du kontinuerligt vill spela in ett spårregister och
ersätta äldsta spårdata med nya data väljer du Börja om.‍
Konfigurera inspelningsintervall för spårloggen
Du kan indikera den frekvens med vilken spårplottningen spelas
in.‍ Inspelning av mer frekventa plottningar blir mer exakt, men
fyller spårregistret snabbare.‍ Upplösning rekommenderas då
den utnyttjar minnet på bästa sätt.‍
1 Välj Egna data > Spår > Aktivt spår, alternativ >
Registreringsintervall > Intervall.‍
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill spela in spåret baserat på ett avstånd mellan
punkter väljer du Distans > Ändra och anger avståndet.‍
• Om du vill spela in spåret baserat på ett tidsintervall väljer
du Klocka > Ändra och anger tidsintervallet.‍
• Om du vill spela in spårplottningen baserat på en
missvisning från kursen väljer du Upplösning > Ändra
och anger det största fel som tillåts från den sanna kursen
innan en spårpunkt spelas in.‍
Navigera med en plotter
Ta bort alla sparade waypoints, rutter och
spår
Välj Egna data > Hantera data > Ta bort användardata >
Alla > OK.‍
Automatisk vägledning
VARNING
Funktionen Auto Guidance bygger på information från
elektroniska sjökort.‍ Dessa data garanterar inte att rutten är fri
från hinder eller att djupinformationen är tillräcklig.‍ Jämför noga
kursen med alla visuella iakttagelser och undvik allt land, grunt
vatten och andra hinder som kan finnas i din väg.‍
OBS! Auto Guidance är tillgängligt med premiumsjökort i vissa
områden.‍
Du kan använda Automatisk vägledning för att plotta den bästa
färdvägen till din destination.‍ I funktionen Automatisk vägledning
används din plotter för att söka igenom sjökortsdata, till exempel
vattendjup och kända hinder, och en föreslagen färdväg
beräknas.‍ Du kan justera färdvägen under navigering.‍
Ange och följa en Automatisk vägledning
1 Välj en destination (Destinationer).‍
2 Välj Navigera till > Instruktioner till.‍
3 Granska rutten som visas med den magentafärgade linjen.‍
4 Välj Starta navigering.‍
5 Följ den magentafärgade linjen, styr för att undvika land,
grunt vatten och andra hinder.‍
OBS! När du använder Auto Guidance anger ett grått
segment i någon del av den magentafärgade linjen att Auto
Guidance inte kan beräkna en del av Auto Guidance-linjen.‍
Det beror på inställningarna för minsta säkra vattendjup och
minsta säkra höjd för hinder.‍
Skapa automatisk vägledningsrutt
1 Välj Navigation > Rutter och automatiska
vägledningsrutter > Ny rutt > Automatisk vägledning.‍
2 Välj SELECT och välj en destinationspunkt.‍
Filtrera en lista med rutter och automatiska
vägledningsrutter
Du kan snabbt hitta en sparad destination genom att filtrera en
lista med rutter och automatiska vägledningsrutter.‍
1 Välj MENU > Filtrera.‍
2 Välj ett alternativ.‍
Granska automatisk vägledningsrutt
1 Välj rutt på navigationssjökortet.‍
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill visa en fara och justera rutten med faran väljer
du Granskning av faror.‍
• Om du vill ändra ruttnamnet eller ändra/räkna om rutten
väljer du Ändra.‍
• Om du vill ta bort en rutt väljer du Ta bort.‍
• Om du vill navigera efter den valda rutten väljer du
Navigera till.‍
Justera en automatisk vägledningsrutt
1 Från navigationssjökortet följer du instruktionerna som visas
på skärmen eller använder pilknapparna för att flytta
destinationspunkt till den nya platsen.‍
2 Välj SELECT > Flytta punkt.‍
3 Välj BACK om du vill återgå till navigeringsskärmen.‍
11
Avbryta en pågående beräkning av Automatisk
vägledning
Välj MENU > Avbryt på sjökortet.‍
TIPS: Om du snabbt vill avbryta beräkningen kan du välja
BACK.‍
Ställa in Tidsangiven ankomst
Du kan använda funktionen Tidsangiven ankomst på en rutt eller
en automatisk vägledningsrutt för att få information om när du
bör ankomma en vald punkt.‍ Det gör att kan anpassa tiden för
din ankomst till en plats, t.‍ex.‍ en broöppning eller en startlinje för
en tävling.‍
1 På navigationssjökortet väljer du MENU.‍
2 Om det behövs väljer du Navigeringsalternativ.‍
3 Välj Tidsangiven ankomst.‍
TIPS: Du kan snabbt öppna menyn för Tidsangiven ankomst
genom att välja en punkt på den automatiska
vägledningsrutten.‍
Justera avstånd till kustlinje
Inställningen Avstånd till kustlinje anger hur nära land du vill att
den Automatisk vägledning ska placeras.‍ Den Automatisk
vägledning kan flyttas om du ändrar den här inställningen
medan du navigerar.‍ De tillgängliga värdena för inställningen
Avstånd till kustlinje är relativa, inte absoluta.‍ För att vara säker
på att den Automatisk vägledning är placerad på lämpligt
avstånd från land kan du kontrollera placeringen av den
Automatisk vägledning med hjälp av en eller flera bekanta
destinationer som kräver navigering genom en smal vattenled.‍
1 Förtöj fartyget eller kasta ankar.‍
2 Välj Inställningar > Navigation > Automatisk vägledning >
Avstånd till kustlinje > Normal.‍
3 Välj en destination som du har navigerat till tidigare.‍
4 Välj Navigera till > Instruktioner till.‍
5 Granska placeringen av den automatiska vägledningsrutten
och fastställ om rutten på ett säkert sätt undviker kända
hinder och girarna möjliggör en effektiv färd.‍
6 Välj ett alternativ:
• Om du är nöjd med placeringen av den automatiska
vägledningsrutten väljer du MENU > Avbryt navigering
och fortsätter till steg 10.‍
• Om den automatiska vägledningsrutten är för nära kända
hinder väljer du Inställningar > Navigation > Automatisk
vägledning > Avstånd till kustlinje > Långt.‍
• Om girarna i den automatiska vägledningsrutten är för
breda väljer du Inställningar > Navigation > Automatisk
vägledning > Avstånd till kustlinje > Nära.‍
7 Om du valde Nära eller Långt i steg 6 granskar du
placeringen av den automatiska vägledningsrutten och
fastställer om rutten på ett säkert sätt undviker kända hinder
och girarna möjliggör en effektiv färd.‍
Med Automatisk vägledning upprätthålls en god frigång från
hinder på öppet vatten, även om du ställer in Avstånd till
kustlinje på Nära eller Närmast.‍ Som ett resultat kanske inte
plottern positionerar om den Automatisk vägledning, såvida
inte den destination som valdes kräver navigering genom en
smal vattenled.‍
8 Välj ett alternativ:
• Om du är nöjd med placeringen av den automatiska
vägledningsrutten väljer du MENU > Avbryt navigering
och fortsätter till steg 10.‍
• Om den automatiska vägledningsrutten är för nära kända
hinder väljer du Inställningar > Navigation > Automatisk
vägledning > Avstånd till kustlinje > Längst bort.‍
12
• Om girarna i den automatiska vägledningsrutten är för
breda väljer du Inställningar > Navigation > Automatisk
vägledning > Avstånd till kustlinje > Närmast.‍
9 Om du valde Närmast eller Längst bort i steg 8 granskar du
placeringen av den Automatisk vägledning och fastställer
om rutten på ett säkert sätt undviker kända hinder och
girarna möjliggör en effektiv färd.‍
Med Automatisk vägledning upprätthålls en god frigång från
hinder på öppet vatten, även om du ställer in Avstånd till
kustlinje på Nära eller Närmast.‍ Som ett resultat kanske inte
plottern positionerar om den Automatisk vägledning, såvida
inte den destination som valdes kräver navigering genom en
smal vattenled.‍
10 Upprepa steg 3 till 9 minst en gång, med olika destinationer
varje gång, tills du känner till hur inställningen Avstånd till
kustlinje fungerar.‍
Konfiguration av automatiska vägledningsrutter
VARNING
Inställningarna för säkert djup och säker höjd påverkar hur
plottern beräknar en automatisk vägledningsrutt.‍ Om ett område
har ett okänt vattendjup eller en okänd höjd till hinder, beräknas
inte någon automatisk vägledningsrutt i det området.‍ Om ett
område i början eller slutet av en automatisk vägledningsrutt är
grundare än det säkra vattendjupet eller lägre än den säkra
höjden för hinder, beräknas inte någon automatisk
vägledningsrutt i det området.‍ På sjökortet visas kursen genom
sådana områden som en grå linje.‍ När båten inträder i ett
sådant område visas ett varningsmeddelande.‍
OBS! Auto Guidance är tillgängligt med premiumsjökort i vissa
områden.‍
Du kan ange vilka parametrar plottern ska använda vid
beräkning av automatisk vägledningsrutt.‍
Säkert djup: Ställer in det lägsta djup (avser sjökortets
djupdata) som plottern ska använda vid beräkning av en
automatisk vägledningsrutt.‍
OBS! Minsta säkra djup för premiumsjökorten är 3 fot.‍ Om du
anger ett värde på mindre än 3 fot för säkert djup använder
sjökorten endast djup på 3 fot för att beräkna rutter med Auto
Guidance.‍
Säker höjd: Ställer in den minimihöjd (avser sjökortets
höjddata) för broar som din båt säkert kan åka under.‍
Avstånd till kustlinje: Ställer in hur nära land du vill att den
automatiska vägledningsrutten ska placeras.‍ Den
automatiska vägledningsrutten kan flyttas om du ändrar den
här inställningen medan du navigerar.‍ De tillgängliga värdena
för den här inställningen är relativa, inte absoluta.‍ Du kan
kontrollera att den automatiska vägledningsrutten är placerad
på lämpligt avstånd från land med hjälp av en eller flera
bekanta destinationer som kräver navigering genom en smal
vattenled (Justera avstånd till kustlinje).‍
Kombinationer
På kombinationsskärmen visas en kombination av olika skärmar
samtidigt.‍ Vilka alternativ som finns tillgängliga på
kombinationsskärmen beror på vilka tillbehör du har anslutit till
plottern och om du använder premiumkartor.‍
Välja en kombination
1 Välj Kombinationer.‍
2 Välj en kombination.‍
Anpassa en kombinationsskärm
1 Välj Kombinationer.‍
Kombinationer
2 Använd piltangenterna för att markera en
kombinationsskärm.‍
3 Välj MENU > Konfigurera kombination.‍
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill ändra namnet väljer du Namn och anger ett
nytt namn.‍
• För att ändra hur informationen visas på skärmen väljer du
Ändra layout och väljer en ny layout.‍
• För att ändra den information som visas på skärmen väljer
du Ändra funktion och väljer ny information.‍
• Om du vill anpassa data som visas på skärmen väljer du
Nummervisning (Inställningar för nummervisning).‍
• Om du vill anpassa storleken på informationsfälten som
visas på skärmen väljer du Ändr stl på kombskärm.‍
Lägga till en anpassad kombinationsskärm
Du kan skapa en anpassad kombinationsskärm som passar
dina behov.‍
1 Välj Kombinationer > MENU > Lägg till kombination.‍
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill ändra namnet väljer du Namn, anger ett nytt
namn och väljer Klar.‍
• Om du vill ändra antalet funktioner som visas väljer du
Funktioner och väljer ett antal.‍
• Vill du ändra funktionen för en del av skärmen markerar
du det område du vill ändra och väljer en funktion i listan
till höger.‍
• Om du vill ändra den vertikala eller horisontella delade
orienteringen för en flerfunktionsdisplay väljer du Dela och
sedan ett alternativ.‍
• Om du vill ändra hur data visas på sidan väljer du
Nummervisning och väljer ett alternativ.‍
• För att ändra den typ av data som visas väljer du
Nummervisning, väljer ett datafält och väljer den nya
datatypen.‍
À
Á
Â
Djupinformation
Svävande mål eller fisk
Vattendragets botten
DownVü Ekolodsbild
OBS! DownVü ekolodsteknik och givare kan inte användas i alla
modeller.‍
OBS! För att ta emot DownVü ekolod behöver du en kompatibel
plotter eller Fishfinder och en kompatibel givare.‍
DownVü ekolod med hög frekvens ger en tydligare bild under
båten, vilket ger en mer detaljerad återgivning av strukturer som
båten passerar över.‍
Traditionella givare avger en konisk stråle.‍ DownVü
ekolodstekniken avger en smal stråle, som liknar formen på
strålen i en kopieringsmaskin.‍ Den här strålen ger en tydligare,
bildlik vy av det som finns under båten.‍
SideVü Ekolodsbild
OBS! SideVü ekolod och givare för skanningteknik kan inte
användas i alla modeller.‍
OBS! För att ta emot SideVü ekolod med skanningteknik
behöver du en kompatibel plotter och en kompatibel givare.‍
SideVü ekolod med skanningteknik visar en bild av vad som
finns vid sidorna av båten.‍ Du kan använda detta som ett
sökverktyg för att hitta strukturer och fisk.‍
Ekolod
När enheten är korrekt ansluten till en kompatibel givare kan din
plotter användas som fishfinder.‍ Olika ekolodssidor kan hjälpa
dig att visa fisken i området.‍
Justeringarna du kan göra för varje ekolodssida varierar
beroende på vilken bild du är i och vilken plottermodell och
givare du har anslutit.‍
Ekolodssidor
Ekolodssidorna som finns tillgängliga varierar beroende på
vilken typ av givare och valfri ekolodsmodul som är ansluten till
plottern.‍ Du kan till exempel bara visa den delade frekvenssidan
om en givare med två frekvenser är ansluten.‍
Det finns fyra grundläggande typer av ekolodssidor tillgängliga:
Helskärmsbild, delad skärmvy som kombinerar två eller flera
sidor, en delad zoombild och delad frekvenssida som visar två
olika frekvenser.‍ Du kan anpassa inställningarna för varje sida
på skärmen.‍ Om du till exempel visar delad frekvenssida kan du
justera känsligheten för varje frekvens separat.‍
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Vänster sida av båten
Höger sida av båten
Givaren på din farkost
Träd
Gamla däck
Stockar
Avstånd från sidan av båten
SideVü/DownVü skanningsteknik
I stället för en vanlig konisk stråle använder SideVü/DownVü
givaren en plan stråle för att söka av vattnet och botten vid
sidorna av båten.‍
Helskärmsbild på ekolodssidan
Det finns flera helskärmssidor tillgängliga, beroende på ansluten
utrustning.‍ Helskärmssidorna av ekolodningen visar en stor bild
av ekolodsavläsningar från en givare.‍ Mätområdesskalan till
höger på skärmen visar djupet för de identifierade objekten
samtidigt som skärmen rullar från höger till vänster.‍
Ekolod
13
1 På en ekolodssida väljer du MENU > Pausa ekolod.‍
2 Använd piltangenterna.‍
Anpassa nummervisningen
Ekolodssidor på delad skärm
Med ekolodssidor på delad skärm kan du se olika kombinationer
av ekolodsdata samtidigt.‍ Du kan till exempel visa traditionella
ekolodsbilder och DownVü ekolodssidor på en och samma
skärm.‍ Du kan ändra layouten på ekolodssidor på delad skärm
så att du kan ändra fönsterstorleken och ordna om data.‍
Bläddringshastigheten för traditionella ekolodsbilder och
DownVü ekolodssidor är synkroniserad så att det ska vara
lättare att läsa de delade skärmbilderna.‍
Delad zoombild av ekolodsvisningen
Delad zoombild av ekolodsvisningen visar ett helskärmsdiagram
av ekolodsavläsningar och en förstorad del av diagrammet på
samma skärm.‍
Delad frekvensbild som ekolodssida
I den delade frekvensbilden som ekolodsida visas ett
helskärmsdiagram av högfrekvensekolodsdata på ena sidan av
skärmen och ett helskärmsdiagram av lågfrekvensekolodsdata
på den andra sidan av skärmen.‍
OBS! För delad frekvensbild som ekolodssida krävs att du
använder en givare med två frekvenser.‍
Välja givartyp
Innan du kan välja givartyp måste du ta reda på vilken sorts
givare du har.‍
Om du ansluter en givare som inte medföljde plottern kan det
hända att du måste ange givartyp för att ekolodet ska fungera
på rätt sätt.‍ Om enheten upptäckte givaren automatiskt visas
inte detta alternativ.‍
1 Från en ekolodssida väljer du MENU > Ekolodsinställningar
> Installation > Givartyp.‍
2 Välj ett alternativ:
• Om du har en givare med två strålar och 200/77 kHz väljer
du Två strålar (200/77 kHz).‍
• Om du har en givare med två frekvenser och 200/50 kHz
väljer du Två frekvenser (200/50 kHz).‍
• Om du har en annan typ av givare väljer du den i listan.‍
Skapa en waypoint på ekolodsskärmen med
enhetsknapparna
1 På en ekolodssida använder du pilknapparna för att välja en
plats som du vill spara.‍
2 Välj SELECT.‍
3 Om det behövs redigerar du waypointinformationen.‍
Pausa ekolodsvisningen
På en ekolodning väljer du MENU > Pausa ekolod.‍
Du kan anpassa informationen som visas på ekolodsskärmen
på vissa plottermodeller.‍
OBS! Alla alternativ finns inte på alla modeller.‍
1 På en ekolodssida väljer du MENU > Ekolodsinställningar
> Nummervisning.‍
2 Vid behov väljer du vilka nummer som ska anpassas.‍
3 Välj omkopplaren för att visa eller dölja varje datapost.‍
4 Välj BACK om du vill anpassa fler data.‍
OBS! Du kan också visa eller dölja kompasstejpen och den
infällda navigationsrutan.‍
5 Välj Klar.‍
Justera detaljnivån
Du kan justera detaljnivån och störningar som visas på
ekolodsskärmen antingen genom att justera känsligheten för
traditionella givare eller genom att justera ljusstyrkan för
DownVü och SideVü/DownVü givare.‍
Om du vill visa resultaten av signaler med högsta intensitet på
skärmen kan du minska känsligheten eller ljusstyrkan för att ta
bort resultat med lägre intensitet och störningar.‍ Om du vill visa
all resultatinformation kan du öka känsligheten eller ljusstyrkan
för att visa mer information på skärmen.‍ Detta ökar också
störningarna och kan göra det svårare att upptäcka faktiska
resultat.‍
1 Från en ekolodssida väljer du MENU.‍
2 Välj Känslighet eller Ljusstyrka.‍
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill öka eller minska känsligheten eller ljusstyrkan
manuellt väljer du Upp eller Ner.‍
• Om du vill att plottern justerar känsligheten eller
ljusstyrkan automatiskt väljer du ett automatiskt alternativ.‍
Justera färgintensiteten
Du kan justera intensitet på färgerna och markera intressanta
områden på ekolodsskärmen genom att justera färgmättnad för
traditionella givare eller kontrast för DownVü och SideVü/
DownVü givare.‍ Den här inställningen fungerar bäst när du har
justerat detaljnivån som visas på skärmen med inställningarna
för känslighet eller ljusstyrka.‍
Om du vill markera mindre fiskmål eller skapa en visning av ett
mål med högre intensitet kan du öka inställningarna för
färgmättnad eller kontrast.‍ Detta orsakar en förlust av
differentieringen av resultaten med hög intensitet längst ned.‍
Om du vill minska intensiteten för resultatet kan du minska
färgmättnad eller kontrast.‍
1 Från en ekolodssida väljer du MENU.‍
2 Välj ett alternativ:
• När du är på DownVü eller SideVü ekolodssidan väljer du
Kontrast.‍
• Från en annan ekolodssida väljer du
Ekolodsinställningar > Avancerat > Färgökning.‍
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill öka färgintensiteten manuellt väljer du Upp
eller Ner.‍
• Om du vill använda standardinställningen väljer du
Standard.‍
Visa ekolodshistorik
Du kan skrolla på ekolodsskärmen för att visa historiska
ekolodsdata.‍
14
Ekolod
Justera djup- eller breddskalans mätområde
Ekolodsfrekvenser
Du kan justera djupskalans mätområde traditionellt och DownVü
ekolodssidor samt breddskalans mätområde för SideVü
ekolodssidor.‍
Om enheten justerar området automatiskt hålls botten inom den
nedre tredjedelen av ekolodsskärmen och det kan vara
användbart för att spåra botten som har minimala eller måttliga
ändringar i terrängen.‍
Med manuell justering av området kan du visa ett visst område,
vilket kan vara användbart för att spåra en botten som har stora
ändringar i terrängen, t.‍ex.‍ djupa kanter eller klippor.‍ Botten kan
visas på skärmen så länge den visas inom det område som du
har ställt in.‍
1 Från en ekolodssida väljer du MENU > Avstånd.‍
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill att plottern automatiskt ska justera området
väljer du Auto.‍
• Om du vill öka eller minska området manuellt väljer du
Upp eller Ner.‍
TIPS: Från ekolodsskärmen kan du välja eller om du
manuellt vill justera området.‍
TIPS: När du visar flera ekolodsskärmar kan du välja
SELECT för att välja den aktiva skärmen.‍
OBS! Vilka frekvenser som är tillgängliga beror på den givare
som används.‍
Genom att justera frekvensen kan du anpassa ekolodet efter
dina särskilda mål och aktuellt vattendjup.‍
Högre frekvenser använder en smal strålbredd och är bättre vid
snabba hastigheter och hårda havsförhållanden.‍ Bottendefinition
och termoklindefinition kan bli bättre när du använder en högre
frekvens.‍
Lägre frekvenser använder en bredare strålbredd som täcker in
ett större område och gör att fiskaren kan se flera mål, men kan
även skapa mer ytstörningar och minska bottensignalens
kontinuitet vid hårda havsförhållanden.‍ Bredare strålbredd
skapar större bågar för ekon från fiskmål, vilket gör dem
perfekta för att hitta fisk.‍ Med bredare strålbredd blir dessutom
prestandan bättre i djupt vatten, eftersom en lägre frekvens går
igenom djupt vatten bättre.‍ De kan användas för att söka efter
strukturer som undervattensväxtlighet.‍
Ställa in zoomnivån för ekolodsskärmen
1 På en ekolodssida väljer du MENU > Zoom.‍
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill zooma in på ekolodsdata från bottendjupet
väljer du Låst botten.‍
OBS! När funktionen för bottenlås är aktiverad ändras
funktionen Avstånd till Steg.‍
• Om du vill ställa in djupräckvidden på det förstorade
området manuellt väljer du Manuellt, väljer Visning upp
eller Visning ned för att ställa in djupräckvidden på det
förstorade området och väljer Zooma in eller Zooma ut
för att öka eller minska förstoringen på det förstorade
området.‍
• Om du vill ställa in djup och zoomning automatiskt väljer
du Auto.‍
• För att avbryta zoomningen väljer du Ingen zoom.‍
Ställa in bildhastigheten
Du kan ställa in den takt med vilken ekolodsbilden rör sig över
skärmen.‍ En högre bildhastighet visar fler detaljer, speciellt när
du rör dig och vid trolling.‍ En lägre bildhastighet visar
ekolodsinformation på skärmen längre.‍ När du ställer in
bildhastigheten på en ekolodssida används den för alla
ekolodssidor.‍
1 På en ekolodssida väljer du MENU > Ekolodsinställningar
> Bildhastighet.‍
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill att bildhastigheten justeras automatiskt med
hjälp av data om fart över grund eller fart genom vatten
väljer du Auto.‍
Inställningen Auto väljer en bildhastighet som motsvarar
båtens hastighet, så att mål i vattnet ritas med rätt
bildförhållande och ser mindre förvrängda ut.‍ När du visar
DownVü eller SideVü ekolodssidor bör du använda
inställningen Auto.‍
• Om du vill använda en mycket snabb bildhastighet väljer
du Ultrascroll®.‍
Alternativet Ultrascroll visar snabbt nya ekolodsdata, men
med lägre bildkvalitet.‍ I de flesta fall ger alternativet Snabb
bra balans mellan en snabbt visad bild och mål som är
mindre förvrängda.‍
Ekolod
Välja frekvens
OBS! Det går inte att justera frekvensen för alla ekolodsbilder
och givare.‍
Du kan ange vilka frekvenser som ska visas på
ekolodsskärmen.‍
1 Från en ekolodssida väljer du MENU > Frekvens.‍
2 Välj en frekvens som passar dina behov och vattendjupet.‍
Mer information om frekvenser finns på Ekolodsfrekvenser.‍
Skapa en förinställd frekvens
OBS! Inte tillgängligt med alla givare.‍
Du kan skapa en förinställning för att spara en specifik
ekolodsfrekvens som gör att du kan ändra frekvenser snabbt.‍
1 På en ekolodning väljer du MENU > Frekvens.‍
2 Välj Lägg till.‍
3 Ange en frekvens.‍
Slå på realtidsvyn
OBS! Den här funktionen är inte tillgänglig på alla ekolodssidor.‍
Realtid är en vertikal realtidsbild längs höger sida av
helskärmsbilden av ekolodningen.‍ Den här funktionen utökar de
senast mottagna ekolodsdata så att de blir enklare att se.‍ Den
kan även vara användbar för att upptäcka fisk som är nära
botten.‍
Från en ekolodssida väljer du MENU > Ekolodsinställningar
> Utseende > Realtid.‍
Ekolodsinställningar
OBS! Alla alternativ och inställningar gäller inte för alla modeller
eller givare.‍
Ekolodsinställningar
OBS! Alla alternativ och inställningar gäller inte för alla modeller,
ekolodsmoduler och givare.‍
På en ekolodssida väljer du MENU > Ekolodsinställningar.‍
Djuplinje: Visar en djuplinje som snabbreferens.‍
Bildhastighet: Ställer in den takt med vilken ekolodet sveper
från höger till vänster.‍
På grunt vatten kanske du vill sakta ner bildhastigheten för
att förlänga den tid som informationen visas på skärmen.‍ På
djupare vatten kan du öka bildhastigheten.‍
Djupintervallinjer: Visar de lodräta linjer som anger avståndet
till höger och vänster om båten.‍ Den här inställningen är
tillgänglig för SideVü ekolodssida.‍
15
Färgpalett: Ställer in färgschema för ekolodsbilden.‍ Den här
inställningen kan vara tillgänglig i menyn Utseende.‍
Färgscheman med hög kontrast ger mörkare färgtilldelningar
till returer med lägre intensitet.‍ Färgscheman med låg
kontrast ger färgtilldelningar till returer med lägre intensitet
som liknar bakgrundsfärgen.‍
Utseende: Se Inställningar för ekolodets utseende.‍
Nummervisning: Ställer in de data som visas på
ekolodsskärmen.‍
Avancerat: Se Avancerade ekolodsinställningar.‍
Installation: Återställer ursprungliga ekolodsinställningar.‍
Inställningar för ekolodets utseende
OBS! Alla alternativ och inställningar gäller inte för alla modeller
eller givare.‍
På en ekolodssida väljer du MENU > Ekolodsinställningar >
Utseende.‍
Färgpalett: Ställer in färgpaletten.‍
Edge: Framhäver den starkaste signalen från botten för att
definiera signalens hårdhet eller mjukhet.‍
Realtid: Visar en vertikal realtidsbild längs skärmens högra sida
som direkt visar avståndet till objekt längs en skala.‍
Bildutveckling: Gör att ekolodsbilden avancerar snabbare
genom att rita mer än en datakolumn på skärmen för varje
kolumn med ekolodsdata som tas emot.‍ Det här är särskilt
användbart när du använder ekolodet på djupt vatten
eftersom det tar längre tid för ekolodssignalen att färdas till
botten och tillbaka till givaren.‍
Med inställningen 1/1 ritas en kolumn med information på
skärmen per ekolodseko.‍ Med inställningen 2/1 ritas två
kolumner med information på skärmen per ekolodseko och
så vidare för inställningarna 4/1 och 8/1.‍
Fisksymboler: Ställer in hur ekolodet tolkar svävande objekt.‍
Avancerade ekolodsinställningar
OBS! Alla alternativ och inställningar gäller inte för alla modeller
eller givare.‍
På en ekolodssida väljer du MENU > Ekolodsinställningar >
Avancerat.‍
Störningar: Justerar känsligheten för att minska effekten av
störningar från bruskällor i närheten.‍
Den lägsta störningsinställningen som ger önskad förbättring
bör användas för att ta bort störningar från skärmen.‍ Det
bästa sättet att eliminera störningar är att korrigera
installationsproblemen som orsakar störningar.‍
Ytstörningar: Döljer ytstörningar för att minska mängden klotter.‍
Bredare strålbredd (lägre frekvenser) kan visa fler mål, men
generera mer ytstörningar.‍
Färgökning: Se Justera detaljnivån.‍
TVG (TimeVaryGain): Justerar presentationen av ekon för att
kompensera för försvagade ekolodssignaler på djupare
vatten och minskar visningen av störningar nära ytan.‍ När
värdet för den här inställningen ökas visas färgerna som
associeras med låga störningsnivåer och fiskmål mer
konsekvent genom olika vattendjup.‍ Den här inställningen
minskar också störningar nära vattenytan.‍
Inställningar för ekolodsinstallation
OBS! Alla alternativ och inställningar gäller inte för alla modeller
eller givare.‍
På en ekolodssida väljer du MENU > Ekolodsinställningar >
Installation.‍
Återställ standardinstäl.‍ för ekolod: Återställer
fabriksinställningarna för ekolodsbilden.‍
16
Givartyp: Du kan välja typen av givare som är ansluten till
enheten.‍
Skift: Här kan du ställa in djupområdet som ekolodet fokuserar
på.‍ Det gör att du kan zooma in till ett område inom det
fokuserade djupet.‍
Rotera vänster/höger: Ändrar riktningen för SideVü
ekolodsbilden när givaren är installerad bakåt.‍
Inställningar för ekolodets larm
OBS! För vissa inställningar krävs externa tillbehör.‍
Välj Inställningar > Larm > Ekolod.‍
Grunt vatten: Ställer in ett larm som ljuder när djupet är mindre
än det angivna värdet.‍
Djupt vatten: Ställer in ett larm som ljuder när djupet är större
än det angivna värdet.‍
Vattentemperatur: Ställer in ett larm som ljuder när givaren
rapporterar en temperatur som är 1,1 °C (2 °F) över eller
under den angivna temperaturen.‍
Fisk: Ställer in ett larm som ljuder när enheten upptäcker ett
svävande mål.‍
• Med
ställer du in larmet så att det ljuder när fisk i alla
storlekar upptäcks.‍
• Med
ställer du in larmet så att det ljuder endast när
medelstora eller stora fiskar upptäcks.‍
• Med ställer du in larmet så att det ljuder endast när
stora fiskar upptäcks.‍
Ekolodsinspelningar
Spela in ekolodsvisningen
OBS! Ekolodsinspelning kan inte användas i alla modeller.‍
1 Sätt i ett minneskort i kortplatsen.‍
2 På en ekolodssida väljer du MENU > Ekolodsinspelning >
Spela in ekolod.‍
15 minuters ekolodsinspelning använder cirka 200 MB
diskutrymme på det isatta minneskortet.‍ Du kan spela in
ekolod tills kortet nått sin kapacitet.‍
Avbryta ekolodsinspelningen
Innan du kan avbryta inspelningen av ekolodningen måste du
börja spela in den (Spela in ekolodsvisningen).‍
På en ekolodssida väljer du MENU > Ekolodsinspelning >
Avbryt inspelning.‍
Ta bort en ekolodsinspelning
1 Sätt i ett minneskort i kortplatsen.‍
2 Välj Ekolod > Ekolodsinspelningar > Visa inspelningar.‍
3 Välj en inspelning.‍
4 Välj Ta bort.‍
Spela upp ekolodsinspelningar
Innan du kan spela upp ekolodsinspelningar måste du hämta
och installera programmet HomePort™ och spela in ekolodsdata
på ett minneskort.‍
1 Ta ut minneskortet från enheten.‍
2 Sätt in minneskortet i en kortläsare som är ansluten till en
dator.‍
3 Öppna programmet HomePort.‍
4 Välj en ekolodsinspelning från enhetslistan.‍
5 Högerklicka på ekolodsinspelningen i den nedre rutan.‍
6 Välj Uppspelning.‍
Ekolod
Mätare och almanacksdata
Mätare kan ge olika information om resan, omgivningen och
vinden.‍ Vissa data kräver anslutning till kompatibla sensorer.‍
Plottern ger också almanacksinformation om tidvatten, strömmar
och solen och månen, t.‍ex.‍ upp- och nedgångstider.‍
Visa kompassen
Du kan visa information om bäring, kurs och rutt med hjälp av
kompassen.‍
Välj Mätare > Kompass.‍
Visa trippmätare
Trippmätarna visar information för sträcka, hastighet, tid och
bränsle för den aktuella trippen.‍
Välj Mätare > Färddata.‍
Återställa trippmätare
1 Välj Navigationsinformation > Resa och diagram >
Färddata.‍
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill ställa in alla avlästa värden för aktuell tripp på
noll väljer du Nollställ tripp.‍
• Om du vill ställa in värdet för maxfart på noll väljer du
Nollställ maximal fart.‍
• Om du vill ställa in trippmätaren på noll väljer du Nollställ
Tot.‍ Distans.‍
• Om du vill ställa in alla värden på noll väljer du Nollställ
allt.‍
• Om du vill visa information för ett annat datum väljer du
Ändra datum > Manuellt och anger ett datum.‍
• Om du vill visa information för idag väljer du Ändra datum
> Aktuellt.‍
• Om det är tillgängligt kan du välja Nästa dag för att visa
information om dagen efter.‍
• Om det är tillgängligt kan du välja Föregående dag för att
visa information om dagen innan.‍
Visa information för en annan tidvatten- eller
strömstation
1 Välj Navigationsinformation > Tidvatten, strömmar.‍
2 Välj Tidvatteninformation eller Strömmar.‍
3 Välj Närliggande stationer.‍
4 Välj en station.‍
DSC (Digital Selective Calling)
Plotter och NMEA 0183 VHF-radiofunktioner
®
När din plotter är ansluten till en NMEA 0183 VHF-radio är
dessa funktioner aktiverade.‍
• Plottern kan överföra din GPS-position till radion.‍ Om radion
har funktioner för det, överförs GPS-positionsinformation
tillsammans med DSC-anrop.‍
• Plottern kan ta emot DSC-anrop (Digital Selective Calling)
och positionsinformation från radion.‍
• Plottern kan spåra positionerna för farkoster som sänder ut
positionsrapporter.‍
Information om tidvatten, strömmar och
astronomi
Aktivera DSC
Tidvattensstationsinformation
DSC-lista
Du kan visa information om en tidvattenstation för ett visst
datum och klockslag, inklusive tidvattenhöjd och när nästa flod
och ebb inträffar.‍ Som standard visar plottern
tidvatteninformation för den senast visade tidvattenstationen och
för aktuellt datum och klockslag.‍
Välj Navigationsinformation > Tidvatten, strömmar >
Tidvatteninformation.‍
Strömstationsinformation
OBS! Information för aktuell station visas med vissa detaljerade
kartor.‍
Du kan visa information om en aktuell station för ett visst datum
och klockslag, inklusive information om aktuell hastighet och
strömnivå.‍ Som standard visar plottern ströminformation för den
senast visade strömstationen och för aktuellt datum och
klockslag.‍
Välj Navigationsinformation > Tidvatten, strömmar >
Strömmar.‍
Astronomiinformation
Du kan visa information om sol- och månuppgång/-nedgång,
månfas och ungefärlig himlavalvsplats för solen och månen.‍
Mitten av skärmen representerar himlen och de yttersta ringarna
representerar horisonten.‍ Som standard visar plottern
astronomiinformation för aktuellt datum och klockslag.‍
Välj Navigationsinformation > Tidvatten, strömmar >
Astronomi.‍
Visa information om tidvattenstation, aktuell station
eller astronomiinformation för ett annat datum
1 Välj Navigationsinformation > Tidvatten, strömmar.‍
2 Välj Tidvatteninformation, Strömmar eller Astronomi.‍
3 Välj ett alternativ.‍
Mätare och almanacksdata
Välj Inställningar > Andra farkoster > DSC.‍
DSC-listan är en logg med de senaste DSC-anropen och andra
DSC-kontakter som du har angett.‍ DSC-listan kan innehålla upp
till 100 poster.‍ DSC-listan visar de senaste anropen från en båt.‍
Om ett ytterligare anrop tas emot från samma båt ersätter det
första anropet i anropslistan.‍
Visa DSC-listan
Innan du kan visa DSC-listan måste plottern anslutas till en
VHF-radio som har funktioner för DSC.‍
Välj Navigationsinformation > Andra farkoster > DSClista.‍
Lägga till en DSC-kontakt
Du kan lägga till en farkost i DSC-listan.‍ Du kan göra anrop till
en DSC-kontakt från plottern.‍
1 Välj Navigationsinformation > Andra farkoster > DSC-lista
> Lägg till kontakt.‍
Ange MMSI (Maritime Mobile Service Identity) för farkosten.‍
2
3 Ange farkostens namn.‍
Inkommande nödanrop
Om din kompatibla plotter och VHF-radio har anslutits med
NMEA 0183 så meddelar plottern dig när VHF-radion tar emot
ett DSC-nödanrop.‍ Om positionsinformation skickades
tillsammans med nödanropet, registreras den informationen och
blir tillgänglig med anropet.‍
anger ett nödanrop i DSC-listan och markerar positionen för
en farkost på navigationssjökortet vid tidpunkten för DSCnödanropet.‍
17
Navigera till ett fartyg i nöd
Visa farkostspår på navigationssjökortet
anger ett nödanrop i DSC-listan och markerar positionen för
en farkost på navigationssjökortet vid tidpunkten för DSCnödanropet.‍
1 Välj Navigationsinformation > Andra farkoster > DSClista.‍
2 Välj ett positionsrapportanrop.‍
3 Välj Navigera till.‍
4 Välj Gå till eller Rutt till.‍
Du kan visa spår för alla spårade fartyg på vissa sjökortsvyer.‍
Som standard anger en svart linje fartygets bana, en svart punkt
varje tidigare rapporterad position för en spårad farkost och en
blå flagga farkostens senast rapporterade position.‍
1 På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du MENU > Andra
farkoster > DSC-spår.‍
Välj
det antal timmar som spårade farkoster ska visas på
2
sjökortet.‍
Om du till exempel väljer 4 timmar visas alla spårpunkter som
är nyare än fyra timmar för alla spårade farkoster.‍
Positionsspårning
När du ansluter plottern till en VHF-radio med NMEA 0183, kan
du spåra farkoster som skickar positionsrapporter.‍
Alla positionsrapportanrop som tas emot loggas i DSC-listan
(DSC-lista).‍
Visa en positionsrapport
1 Välj Navigationsinformation > Andra farkoster > DSClista.‍
2 Välj ett positionsrapportanrop.‍
3 Välj ett alternativ:
• Växla till detaljer för positionsrapporten genom att välja .‍
• Växla till ett sjökort där platsen är uppmärkt genom att
välja .‍
• Växla till ett sjökort där platsen är uppmärkt genom att
välja Nästa sida.‍
• Visa detaljer för positionsrapporten genom att välja
Föregående sida.‍
Navigera till en spårad farkost
1 Välj Navigationsinformation > Andra farkoster > DSC-
lista.‍
2 Välj ett positionsrapportanrop.‍
3 Välj Navigera till.‍
4 Välj Gå till eller Rutt till.‍
Skapa en waypoint vid positionen för en spårad
farkost
1 Välj Navigationsinformation > Andra farkoster > DSClista.‍
2 Välj ett positionsrapportanrop.‍
3 Välj Ny waypoint.‍
Redigera information i en positionsrapport
1 Välj Navigationsinformation > Andra farkoster > DSClista.‍
2 Välj ett positionsrapportanrop.‍
3 Välj Ändra.‍
• Om du vill ange namnet på fartyget väljer du Namn.‍
• Om du vill välja en ny symbol väljer du Symbol, om det
finns.‍
• Om du vill ange en kommentar väljer du Kommentar.‍
• Om du vill visa en spårlinje för farkosten, om radion spårar
farkostens position väljer du Spår.‍
• Om du vill välja en färg för spårlinjen väljer du Spårlinje.‍
Ta bort ett positionsrapportanrop
1 Välj Navigationsinformation > Andra farkoster > DSClista.‍
2 Välj ett positionsrapportanrop.‍
3 Välj Ändra > Rensa rapport.‍
18
Individuella rutinanrop
När du ansluter plottern till en Garmin VHF-radio kan du
använda plotterns gränssnitt och ställa in ett individuellt
rutinanrop.‍
När du ställer in ett individuellt rutinanrop från plottern kan du
välja vilken DSC-kanal som du vill kommunicera på.‍ Radion
sänder denna begäran med ditt anrop.‍
Välja en DSC-kanal
OBS! Valet av DSC-kanal är begränsat till de kanaler som finns
tillgängliga i alla frekvensband.‍ Standardkanalen är 72.‍ Om du
väljer en annan kanal använder plottern den kanalen för
efterföljande anrop, tills du anropar med en annan kanal.‍
1 Välj Navigationsinformation > Andra farkoster > DSClista.‍
2 Välj en farkost eller en station att anropa.‍
3 Välj Anrop med radio > Kanal.‍
4 Välj en tillgänglig kanal.‍
Göra ett individuellt rutinanrop
OBS! Om radion inte har ett MMSI-nummer programmerat tar
radion inte emot anropsinformation vid initiering av ett anrop från
en plotter.‍
1 Välj Navigationsinformation > Andra farkoster > DSClista.‍
2 Välj en farkost eller en station att anropa.‍
3 Välj Anrop med radio.‍
4 Om det behövs väljer du Kanal, och väljer sedan en ny
kanal.‍
5 Välj Sänd.‍
Plottern skickar information om anropet till radion.‍
6 På din Garmin VHF-radio väljer du Ring.‍
Göra ett individuellt rutinanrop till ett AIS-objekt
1 På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du ett AIS-objekt.‍
2 Välj AIS-fartyg > Anrop med radio.‍
3 Om det behövs väljer du Kanal, och väljer sedan en ny
kanal.‍
4 Välj Sänd.‍
Plottern skickar information om anropet till radion.‍
På
din Garmin VHF-radio väljer du Ring.‍
5
Hantering av plotterdata
Kopiera waypoints, rutter och spår från
HomePort till en plotter
Innan du kan kopiera data till plottern måste du ha den senaste
versionen av HomePort programmet inläst på datorn och ett
minneskort installerat i plottern.‍
Kopiera data från HomePort till det förberedda minneskortet.‍
Mer information finns i hjälpfilen till HomePort.‍
Hantering av plotterdata
Kopiera data från ett minneskort
7 Kopiera säkerhetskopieringsfilen på kortet och klistra in det
1
2
3
4
Återställa säkerhetskopierade data till en
plotter
5
Sätt i ett minneskort i kortplatsen.‍
Välj Egna data > Hantera data > Dataöverföring.‍
Välj vid behov att kopiera data till minneskortet.‍
Välj ett alternativ:
• Om du vill överföra data från minneskortet till plottern och
slå ihop dem med befintliga egna data väljer du Slå ihop
från minneskort.‍
• Om du vill överföra data från minneskortet till plottern och
skriva över befintliga egna data väljer du Byt ut från kort.‍
Välj filnamnet.‍
Kopiera waypoints, rutter och spår till ett
minneskort
1 Sätt i ett minneskort i kortplatsen.‍
2 Välj Egna data > Hantera data > Dataöverföring > Spara
till minneskort.‍
3 Välj vid behov att kopiera data till minneskortet.‍
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill skapa en ny fil väljer du Lägg till ny fil och
anger ett namn.‍ Filnamnet sparas med filtillägget .‍adm.‍
• Om du vill lägga till informationen i en befintlig fil väljer du
filen i listan.‍
Välja en filtyp för waypoints och rutter från
tredje part
Du kan importera och exportera waypoints och rutter från
enheter från tredje part.‍
1 Välj Egna data > Dataöverföring > Filtyp.‍
2 Välj GPX.‍
Om du vill överföra data med Garmin enheter igen väljer du
ADM filtypen.‍
Dela waypoints och rutter mellan enheter
Innan du kan dela waypoints och rutter måste du ansluta
enheterna med hjälp av en kabel för datadelning.‍ Kabeln för
datadelning är ett valfritt tillbehör som du kan köpa till.‍
Du kan dela waypoints och ruttdata mellan två kompatibla
plottrar installerade på din båt.‍ Du måste aktivera delning av
användardata på båda enheterna för att kunna dela data.‍
Välj Egna data > Delning av användardata > På på båda
enheterna.‍
Kopiera inbyggda kartor till ett minneskort
Du kan kopiera kartor från plottern till ett minneskort för
användning med HomePort.‍
1 Sätt i ett minneskort i kortplatsen.‍
2 Välj Egna data > Hantera data > Dataöverföring.‍
3 Välj Kopiera inbyggd karta.‍
Säkerhetskopiera data till en dator
1 Sätt i ett minneskort i kortplatsen.‍
2 Välj Egna data > Hantera data > Dataöverföring > Spara
till minneskort.‍
3 Välj ett filnamn i listan eller välj Lägg till ny fil.‍
4 Välj Spara till minneskort.‍
Filnamnet sparas med filtillägget .‍adm.‍
5 Ta bort minneskortet och sätt in det i en kortläsare som är
ansluten till en dator.‍
6 Öppna mappen Garmin\UserData på minneskortet.‍
Enhetskonfiguration
på valfri plats i datorn.‍
1 Sätt in ett minneskort i en kortläsare som är ansluten till
datorn.‍
2 Kopiera säkerhetskopieringsfilen från datorn till minneskortet,
till en mapp med namnet Garmin\UserData.‍
3 Sätt i ett minneskort i kortplatsen.‍
4 Välj Egna data > Hantera data > Dataöverföring > Byt ut
från kort.‍
Spara systeminformation till ett minneskort
Du kan spara systeminformation till ett minneskort som ett
felsökningsverktyg.‍ En representant för produktsupport kan be
dig använda den här informationen för att hämta data om
nätverket.‍
1 Sätt i ett minneskort i kortplatsen.‍
2 Välj Inställningar > System > Systeminformation >
Garmin-enheter > Spara till minneskort.‍
3 Välj vid behov att kopiera systeminformation till minneskortet.‍
4 Ta bort minneskortet.‍
Enhetskonfiguration
Starta plottern automatiskt
Du kan ställa in plottern så att den startas automatiskt när
strömförsörjning finns.‍ Annars måste du starta plottern genom
att trycka på .‍
Välj Inställningar > System > Autostart.‍
OBS! Om Autostart är På och plottern stängs av med , och
strömmen sedan slås av och på inom 2 minuter kan du
behöva trycka på för att starta om plottern.‍
Systeminställningar
Välj Inställningar > System.‍
Skärm: Justerar bakgrundsbelysning och färgpalett.‍
Summer: Aktiverar och inaktiverar signalen som hörs för larm
och val.‍
GPS: Tillhandahåller information om GPS-satellitinställningar
och fast position.‍
Autostart: Startar enheten automatiskt när den blir
strömförsörjd (Starta plottern automatiskt ).‍
Språk: Inställning för att välja språk på skärmen.‍
Fartkällor: Ställer in källa för hastighetsdata som används för
att beräkna verklig vindstyrka och bränsleekonomi.‍
Vattenhastigheten är den hastighet som avläses från en
vattenhastighetssensor, och GPS-hastighet beräknas från
GPS-positionen.‍
Systeminformation: Tillhandahåller information om enheten
och programvaruversionen.‍
Simulator: Aktiverar simulatorn och gör det möjligt att ställa in
hastighet och simulerad plats.‍
Skärminställningar
Alla alternativ finns inte på alla modeller.‍
Välj Inställningar > System > Skärm.‍
Bakgrundsbelysning: Ställer in belysningsnivån.‍
Färgläge: Ställer in enheten så att den visar dagsljus- eller
nattljusfärger.‍
Registr av skärmb.‍: Gör att enheten kan spara bilder av
skärmen.‍
19
GPS-inställningar
Välj Inställningar > System > GPS.‍
Himlavalv: Visar GPS-satelliters relativa position på himlen.‍
WAAS/EGNOS: Inaktiverar WAAS (i Nordamerika) eller EGNOS
(i Europa) vilket kan ge mer exakt GPS-positionsinformation.‍
När du använder WAAS eller EGNOS tar det dock längre tid
för enheten att hitta satelliter.‍
Fartfilter: Visar farkostens snitthastighet över en kort tidsperiod
för jämnare hastighetsvärden.‍
Källa: Här kan du välja källa för GPS.‍
Visa händelseloggen
I händelseloggen visas en lista med systemhändelser.‍
Välj Inställningar > System > Systeminformation >
Händelselogg.‍
Visa systemprograminformation
Välj Inställningar > System > Systeminformation >
Programvaruinformation.‍
Mina farkostinställningar
OBS! För vissa inställningar och alternativ krävs ytterligare
plottrar eller maskinvara.‍
Välj Inställningar > Min farkost.‍
Kölkompensation: Kompenserar ytavläsningen för kölens djup
så att du kan mäta djupet från kölens spets istället för från
givarens plats (Ställa in kölkompensation).‍
Temperaturkomp.‍: Kompenserar avläsningen av
vattentemperatur från en NMEA 0183 vattentemperaturgivare
eller en givare med temperaturfunktion (Ställa in
vattentemperaturkompensationen).‍
Typ av farkost: Aktiverar vissa plotterfunktioner baserade på
båttyp.‍
Ställa in kölkompensation
Du kan ange en kölkompensationen för att kompensera för
ytavläsningen för kölens djup så att du kan mäta djupet från
kölens spets istället för från givarens plats.‍ Ange ett positivt
värde för kölkompensation.‍ Du kan ange ett negativt värde för
att kompensera för en stor båt som går djupt.‍
1 Så här slutför du en åtgärd baserat på givarens plats:
• Om givaren är installerad vid vattenytan À mäter du
avståndet från givarens position till båtens köl.‍ Ange
värdet i steg 3 och 4 som ett positivt tal.‍
• Om givaren är installerad vid kölens nederdel Á mäter du
avståndet från givaren till vattenytan.‍ Ange värdet i steg 3
och 4 som ett negativt tal.‍
2 Välj Inställningar > Min farkost > Kölkompensation.‍
20
3 Välj eller baserat på givarens plats.‍
4 Ange det avstånd som uppmättes i steg 1.‍
Ställa in vattentemperaturkompensationen
Innan du kan ställa in vattentemperaturen måste du ha en
vattentemperatursensor för NMEA 0183 eller en givare med
temperaturfunktion för att mäta vattentemperaturen.‍
Temperaturkompensationen kompenserar för
temperaturavläsningen från en temperaturgivare.‍
1 Mät vattentemperaturen med den temperaturgivare eller
givare med temperaturfunktion som är ansluten till plottern.‍
2 Mät vattentemperaturen med en annan temperaturgivare
eller termometer som du vet mäter rätt.‍
Subtrahera
vattentemperaturen som du mätte i steg 1 från
3
vattentemperaturen som du mätte i steg 2.‍
Det här är temperaturkompensationen.‍ Ange värdet i steg 5
som ett positivt tal om givaren som är ansluten till plottern
mäter vattentemperaturen som kallare än den faktiskt är.‍
Ange värdet i steg 5 som ett negativt tal om givaren som är
ansluten till plottern mäter vattentemperaturen som varmare
än den faktiskt är.‍
4 Välj Inställningar > Min farkost > Temperaturkomp.‍.‍
5 Ange temperaturkompensationen som du beräknade i steg 3.‍
Kommunikationsinställningar
OBS! För vissa inställningar och alternativ krävs ytterligare
plottrar eller maskinvara.‍
Välj Inställningar > Kommunikationer.‍
Serieport 1: Konfigurerar indata-/utdataformat för serieporten
som ska användas när du ansluter plottern till externa NMEA
enheter, en dator eller andra Garmin enheter.‍
NMEA 0183-inställning: Konfigurerar satser från NMEA 0183
som plottern överför, hur många siffror till höger om
decimaltecknet som överförs i NMEA-utdata och hur många
waypoint-punkter som identifieras (NMEA Inställningar för
0183).‍
NMEA 0183
Plottrarna stöder standard för NMEA 0183, som används för att
ansluta flera NMEA 0183 enheter, som t.‍ex.‍ VHF-radio, NMEA
instrument, autopiloter, vindsensorer och riktningsgivare.‍
Om du vill ansluta plottern till tillvalsenheter för NMEA 0183 ska
du läsa installationsinstruktionerna för plottern.‍
De godkända NMEA 0183 satserna för plottern är GPAPB,
GPBOD, GPBWC, GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV,
GPRMB, GPRMC, GPRTE, GPVTG, GPWPL, GPXTE och
Garmins egna satser PGRME, PGRMM och PGRMZ.‍
Plottern hanterar även WPL-satsen, DSC och NMEA 0183
ekolodsdata med stöd för satser för DPT (djup) eller DBT, MTW
(vattentemperatur) och VHW (vattentemperatur, hastighet och
riktning).‍
NMEA Inställningar för 0183
Välj Inställningar > Kommunikationer > NMEA 0183inställning.‍
Ekolod: Aktiverar NMEA 0183 meningar för ekolodet (om
tillämpligt).‍
Rutt: Aktiverar NMEA 0183 meningar för rutter.‍
System: Aktiverar NMEA 0183 meningar för systeminformation.‍
Garmin: Aktiverar NMEA 0183 meningar för Garmin egna
satser.‍
Positionsnoggrannh.‍: Du kan justera antalet siffror till höger
om decimaltecknet för överföring av NMEA ut.‍
Waypoint-ID: Ställer in enheten så att den överför
waypointnamn eller nummer via NMEA 0183 när du
Enhetskonfiguration
navigerar.‍ Genom att använda nummer kan du lösa
kompatibilitetsproblem med äldre NMEA 0183 autopiloter.‍
Diagnostik: Visar diagnostikinformation för NMEA 0183.‍
Förval: Återställer inställningarna för NMEA 0183 till de
ursprungliga fabriksinställningarna.‍
Ställa in larm
Navigationslarm
Välj Inställningar > Larm > Navigation.‍
Ankomst: Ställer in ett larm som avges när du kommer inom ett
visst avstånd eller tid från en gir eller en destination.‍
Ankringslarm: Ställer in ett larm som ska avges när du
överskrider ett angivet driftavstånd vid ankring.‍
Ur kurs: Ställ in ett larm som avges när du befinner dig ur kurs
med ett visst avstånd.‍
Systemlarm
Alarm: Ställer in ett klocklarm.‍
Enhetsspänning: Ställer in ett larm som ljuder när batteriet når
ett inställt lågspänningsvärde.‍
GPS-noggrannhet: Ställer in ett larm som ljuder när GPSpositionens noggrannhet hamnar utanför det
användardefinierade värdet.‍
Enhetsinställningar
Välj Inställningar > Enheter.‍
Systemenheter: Ställer in enhetsformat för enheten.‍
Variation: Anger den magnetiska missvisningen, vinkeln mellan
magnetisk norr och geografisk norr, för din aktuella plats.‍
Riktning: Ställer in referens som används vid beräkning av
kursinformation.‍ Geografiskt anger geografisk norr som
nordlig referens.‍ Rutnät anger norr i rutnätet som nordlig
referens (000º).‍ Magnetisk anger den magnetiska nordpolen
som nordlig referens.‍
Positionsformat: Ställer in positionsformatet som en given
platsavläsning visas i.‍ Ändra inte den här inställningen om du
inte använder en karta eller en plotter som anger ett annat
positionsformat.‍
Kartreferenssystem: Ställer in koordinatsystemet för kartan.‍
Ändra inte den här inställningen om du inte använder en
karta eller en plotter med ett annat kartdatum.‍
Tryckreferens Tid: Ställer in referenstid som ska användas för
att beräkna barometertrenden.‍ Trenden beräknas i
barometerfältet.‍
Tidsformat: Väljer 12-timmars-, 24-timmars- eller UTCtidsformat.‍
Tidszon: Ställer in tidszon eller möjliggör automatiskt val
baserat på GPS-plats.‍
Navigeringsinställningar
OBS! För vissa inställningar och alternativ krävs ytterligare
plottrar eller maskinvara.‍
Välj Inställningar > Navigation.‍
Ruttetiketter: Ställer in vilken typ av etiketter som ska visas
med girar på kartan.‍
Automatisk vägledning: Ställer in mått för Säkert djup, Säker
höjd och Avstånd till kustlinje när du använder vissa
premiumkartor.‍
Giröverg.‍ aktiverad: Ställer in gir för övergång som ska
beräknas baserat på tid eller avstånd.‍
Gir för övergång, tid: Ställer in hur många minuter innan en gir
i en rutt som du övergår till nästa sträcka när Klocka har valts
för Giröverg.‍ aktiverad.‍ Du kan höja det här värdet för att
förbättra autopilotens noggrannhet vid navigering längs en
Bilaga
rutt eller en automatisk vägledning med många girar eller vid
högre hastigheter.‍ Om du sänker det här värdet kan det
förbättra autopilotens noggrannhet vid rakare rutter eller lägre
hastigheter.‍
Gir för övergång, dist: Ställer in hur många minuter innan en
gir i en rutt som du övergår till nästa sträcka när Distans har
valts för Giröverg.‍ aktiverad.‍ Du kan höja det här värdet för
att förbättra autopilotens noggrannhet vid navigering längs en
rutt eller en automatisk vägledning med många girar eller vid
högre hastigheter.‍ Om du sänker det här värdet kan det
förbättra autopilotens noggrannhet vid rakare rutter eller lägre
hastigheter.‍
Start på rutt: Väljer en startpunkt för ruttnavigering.‍
Övriga farkostinställningar
När en kompatibel plotter är ansluten till en AIS-enhet eller VHFradio kan du konfigurera hur andra farkoster ska visas på
plottern.‍
Välj Inställningar > Andra farkoster.‍
AIS: Aktiverar och inaktiverar AIS-signalmottagning.‍
DSC: Aktiverar och inaktiverar DSC (Digital Selectiv Calling).‍
AIS-larm: Ställer in kollisionslarm (Ställa in kollisionslarm för
säker zon och Aktivera larm för AIS-sändningstest).‍
Återställa till ursprungliga
fabriksinställningar för plottern
OBS! Den här proceduren raderar all inställningsinformation
som du har angett.‍
Välj Inställningar > System > Systeminformation >
Fabriksinställning.‍
Bilaga
Registrera enheten
Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår
onlineregistrering redan i dag.‍
• Gå till http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.‍
Rengöra skärmen
MEDDELANDE
Rengöringsmedel som innehåller ammoniak kan skada det
reflexfria skiktet.‍
Enheten är täckt med ett särskilt reflexfritt skikt som är mycket
känsligt för hudfett, vax och slipande rengöringsmedel.‍
1 Använd ett rengöringsmedel avsett för glasögon som
godkänts för reflexfria skikt på trasan.‍
2 Torka försiktigt av skärmen med en mjuk, ren och luddfri
trasa.‍
Skärmbilder
Du kan ta en skärmbild av alla skärmvyer som visas på plottern
som en bitmappfil (.‍BMP).‍ Du kan sedan överföra skärmbilderna
till din dator.‍
Ta skärmbilder
1 Sätt i ett minneskort i kortplatsen.‍
2 Välj Inställningar > System > Skärm > Registr av skärmb.‍
> På.‍
3 Gå till den skärm som du vill ta en bild av.‍
4 Håll ner HOME i minst sex sekunder.‍
21
Kopiera skärmbilder till en dator
1 Ta bort minneskortet från plottern och sätt in det i en
kortläsare som är ansluten till en dator.‍
2 Från Utforskaren i Windows öppnar du mappen Garmin\scrn
på minneskortet.‍
3 Kopiera en .‍bmp-fil från kortet och klistra in den på valfri plats
på datorn.‍
4 Skapa waypointen igen.‍
NMEA 0183-information
®
Typ
Sats
Beskrivning
Sända
GPAPB
APB: Kurs- eller spårstyrning
(autopilot) mening ”B”
GPBOD
BOD: Riktning (ursprung till
destination)
GPBWC
BWC: Riktning och avstånd till
waypoint
GPGGA
GGA: GPS-fixdata
GPGLL
GLL: Geografisk position (latitud och
longitud)
GPGSA
GSA: GNSS DOP och aktiva
satelliter
GPGSV
GSV: GNSS-satelliter i sikte
GPRMB
RMB: Rekommenderad
minimiinformation för navigering
GPRMC
RMC: Rekommenderat minimum för
specifika GNSS-data
GPRTE
RTE: Rutter
GPVTG
VTG: Kurs över mark och
markhastighet
GPWPL
WPL: Waypoint-plats
GPXTE
XTE: Avvikelse från utlagd kurs
PGRME
E: Beräknat fel
PGRMM
M: Kartdatum
PGRMZ
Z: Höjd
SDDBT
DBT: Djup under givare
SDDPT
DPT: Djup
SDMTW
MTW: Vattentemperatur
SDVHW
VHW: Fart genom vattnet och kurs
DPT
Djup
DBT
Djup under givare
MTW
Vattentemperatur
VHW
Fart genom vattnet och kurs
WPL
Waypointens plats
DSC
Digital selektiv anropsinformation
DSE
Utökat digitalt selektivt anrop
HDG
Kurs, avvikelse och variation
HDM
Kurs, magnetisk
MWD
Vindriktning och -hastighet
MDA
Meteorologisk sammansatt
MWV
Vindhastighet och -vinkel
VDM
AIS VHF-datalänkmeddelande
Felsökning
Enheten tar inte emot GPS-signaler
Det kan finnas flera orsaker till att enheten inte tar emot
satellitsignaler.‍ Om enheten har flyttats ett stort avstånd sedan
senaste gången den tog emot satellitsignaler eller om den varit
avstängd mer än några veckor eller månader kan det hända att
enheten inte kan ta emot satellitsignaler korrekt.‍
• Kontrollera att enheten har den senaste programvaran.‍ Om
inte, uppdatera enhetens programvara (Uppdatera
enhetsprogramvaran).‍
Enheten slås inte på eller stängs av hela tiden
Om enheten slås av eller startar på ett oberäkneligt sätt kan det
tyda på problem med strömförsörjningen till enheten.‍ Kontrollera
följande delar för att försöka hitta orsaken till strömproblemet.‍
• Kontrollera att strömkällan genererar ström.‍
Det finns flera sätt att kontrollera det här på.‍ Du kan till
exempel kontrollera om andra enheter som drivs av källan
fungerar.‍
• Kontrollera säkringen i strömkabeln.‍
Säkringen ska finnas i en hållare som är en del av den röda
tråden i strömkabeln.‍ På den här strömkabeln används en
säkring på 3 A.‍ Kontrollera säkringen att det fortfarande finns
en anslutning inuti säkringen.‍ Du kan testa säkringen med en
multimeter.‍ Om säkringen är hel visar multimetern 0 ohm.‍
• Kontrollera att enheten tar emot minst 10 volt, men 12 volt
rekommenderas.‍
För att kontrollera spänningen mäter du likspänningen för
honkontakterna 8 (ström) och 2 (jord) på strömkabeln.‍ Om
spänningen är mindre än 10 volt startar inte enheten.‍
• Om enheten får tillräckligt med ström men inte slås på
kontaktar du Garmin produktsupport på www.garmin.com
/‍support.‍
Enheten skapar inte waypoints på rätt plats
Du kan ange en waypointplats manuellt för att överföra och dela
med dig av data från en enhet till en annan.‍ Om du har angett
en waypoint manuellt med hjälp av koordinater och platsen för
punkten inte visas där punkten ska vara kanske enhetens
kartreferenssystem och positionsformat inte stämmer överens
med det kartreferenssystem och positionsformat som
ursprungligen användes för att markera waypointen.‍
Positionsformat är det sätt på vilket GPS-mottagarens position
visas på skärmen.‍ Visas vanligtvis som latitud/longitud i grader
och minuter med alternativ för grader, minuter och sekunder,
endast grader eller ett av flera rutnät.‍
Ett kartreferenssystem är en matematisk modell som avbildar en
del av jordens yta.‍ Latitud- och longitudlinjer på en papperskarta
refererar till ett specifikt kartreferenssystem.‍
1 Ta reda på vilket kartreferenssystem och positionsformat
som använts när den ursprungliga waypointen skapades.‍
Om den ursprungliga waypointen togs från en karta bör det
finnas text på kartan som visar vilket kartreferenssystem och
positionsformat som använts för att skapa kartan.‍ Oftast finns
det i närheten av kartnyckeln.‍
2 På plottern väljer du Inställningar > Enheter.‍
3 Välj rätt inställningar för kartreferenssystem och
positionsformat.‍
22
Ta emot
Du kan köpa fullständig information om National Marine Electronics
Association (NMEA) format och meningar från: NMEA, Seven Riggs
Avenue, Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
Programlicensavtal
GENOM ATT ANVÄNDA ENHETEN GÅR DU MED PÅ ATT
VARA BUNDEN AV VILLKOREN I FÖLJANDE
PROGRAMVARULICENSAVTAL.‍ DU BÖR LÄSA IGENOM DET
HÄR AVTALET NOGGRANT.‍
Garmin Ltd.‍ och dess dotterbolag (”Garmin”) ger dig en
begränsad licens för användning av den programvara som är
inbäddad i enheten (”Programvaran”) i binär körbar form för
normal drift av produkten.‍ Titeln, äganderätten och de
immateriella rättigheterna i och för Programvaran tillhör Garmin
och/eller dess tredjepartsleverantörer.‍
Du accepterar att Programvaran tillhör Garmin och/eller dess
tredjepartsleverantörer och är skyddad enligt de
upphovsrättslagar som gäller i USA samt enligt internationella
Bilaga
upphovsrättsöverenskommelser.‍ Du bekräftar vidare att
strukturen på, organisationen av och koden för Programvaran,
som inte källkoden tillhandahålls för, är värdefulla
företagshemligheter som tillhör Garmin och/eller dess
tredjepartsleverantörer och att källkoden för Programvaran är en
värdefull affärshemlighet som tillhör Garmin och/eller dess
tredjepartsleverantörer.‍ Du intygar att du inte kommer att
dekompilera, demontera, ändra eller bakåtkompilera
Programvaran eller någon del av den eller på något annat sätt
göra om Programvaran eller någon del av den till läsbar form
eller skapa något arbete som bygger på Programvaran.‍ Du
intygar också att du inte kommer att exportera eller
återexportera Programvaran till något land i strid med de
exportkontrollagar som gäller i USA eller de exportkontrollagar
som gäller i något annat tillämpligt land.‍
Bilaga
23
Index
A
AIS 4, 5, 7
aktivera 21
fartyg 5
hot 5
larm 5
nödanropsenhet 5
räddningsgivare 5
spårning 4, 5
andra båtar
AIS 7
spår 7
andra farkoster, AIS 7
animerade strömmar, tidvatten 4
ankomstlarm 21
ankringslarm 21
användardata, ta bort 11
astronomiinformation 17
Auto Guidance, linje 12
Automatisk vägledning 7, 11, 12, 21
avstånd till kustlinje 12
rutter 11
avstånd till kustlinje 12
avståndsringar 6
B
bakgrundsbelysning 2
D
data
alternativ 19
kopiera 19
datafält 6
datahantering 18
destinationer
navigationssjökort 8
välja 8
DownVü 13
DSC. Se DSC (Digital Selective Calling)
DSC (Digital Selective Calling) 17, 18
aktivera 17, 21
individuellt rutinanrop 18
kanaler 18
kontakter 17
E
EGNOS 20
ekolod 13, 14
bildhastighet 15
bottenlås 15
brus 14, 16
djup 15
djuplinje 15
djupskala 15
DownVü 13
frekvenser 15
färgavvisning 16
färgmättnad 14
inspelning 16
kon 7
känslighet 14
larm 16
nummervisning 15
realtid 15, 16
SideVü 13
siffror 14
störningar 16
svävande mål 16
utseende 16
waypoint 14
whiteline 16
visning 14
vyer 13, 14
ytstörningar 16
zoom 15
enhet
knappar 1, 2
registrering 21
24
rengöra 21
enhets-ID 20
EPIRB 5
mäta avstånd, sjökort 2
mätare, tripp 17
F
navigationslarm 21
navigationssjökort 2, 4, 8
farkostspår 7, 18
flygfoton 6
inställning 6
marina servicepunkter 8
panorera 2
NMEA 0183 17, 20, 22
nummervisning 6, 14
nödanrop 17, 18
nödanropsenhet 5
fabriksinställningar 21
ekolod 16
farkostspår 7, 18
farledsbredd 6
felsökning 22
Fish Eye 3D
ekolodskon 7
spår 7
svävande mål 7
fiskekort 2
inställning 6
panorera 2
flygfoton 4
foton, flyg- 4
färg på faror 6
färgläge 2
G
Garmin produktsupport, kontaktinformation 1
givare 13, 14, 16
GPS 22
EGNOS 20
signaler 2
WAAS 20
GPS-noggrannhet 21
Gå till 8
H
hemskärm, anpassa 2
hjälp. Se produktsupport
händelselogg 20
I
infälld navigationsruta 6, 14
Instruktioner till 8
inställningar 19–21
systeminformation 20
K
klocka 21
larm 21
knappar 1
på/av 1
kollisionslarm 5
kombinationer 12
anpassa 12, 13
välja 12
kompass 17
inforuta 14
ros 6
kurs, linje 7
kurser 7, 8
kölkompensation 20
L
larm 21
ankomst 21
ankringslarm 21
djupt vatten 16
ekolod 16
grunt vatten 16
kollision 5
navigering 21
ur kurs 21
vattentemperatur 16
M
man överbord 9
marin service 8
Markera plats 9
minneskort 19
detaljerade kartor 19
montera 1
plats 1
MOB, enhet 5
måttenheter 21
N
P
position, spåra 18
positionsrapport 18
premiumsjökort 3, 4, 6
Fish Eye 3D 7
flygfoton 4
indikatorer för tidvatten och strömmar 4
produktregistrering 21
produktsupport 1
kontaktinformation 1
programlicensavtal 22
programvara
uppdatera 1
uppdateringar 1
R
registrera enheten 21
reseplanerare. Se rutter
Rutt till 7, 8
rutter 9
dela 19
kopiera 18, 19
navigera 9, 10
navigera parallellt med 10
redigera 10
skapa 9
ta bort 10
waypoints 19
visa lista med 10
räddningsgivare 5
S
satellitbilder 4
satellitsignaler, söka 2
SideVü 13
sjökort 2, 4, 6
detaljer 3
kurs, linje 6
mäta avstånd 2
navigering 3, 4
panorera 2
symboler 2
utseende 6
sjömärken 3
skärm, ljusstyrka 2
skärmbilder 22
registrera 21
ta 21
skärminställningar 19
SOS 9
språk 19
spår 10
aktiv 10
inspelning 11
kopiera 18, 19
lista 10
navigera 11
redigera 10
rensa 11
spara 10
spara som rutt 10
ta bort 11
visa 6, 10
spänning 21
strömknapp 1, 19
Index
strömstationer 17
indikatorer 4
svävande mål 7
symboler 4
systeminformation 19, 20
säker höjd 21
säker zon, kollisionslarm för 5
säkert djup 21
T
ta bort, alla användardata 11
tidvattenstationer 3, 17
indikatorer 4
trippmätare 17
U
uppdateringar, programvara 1
ur kurs-larm 21
V
vatten, temperaturkompensation 20
VHF-radio 17
anropa ett AIS-objekt 18
DSC-kanal 18
individuellt rutinanrop 18
nödanrop 17, 18
W
WAAS 20
waypoints 9, 22
dela 19
ekolod 14
kopiera 19
man överbord 9
navigera till 9
redigera 9
skapa 9
spårad farkost 18
ta bort 9
visa 6
visa lista med 9
Z
zoom
ekolod 15
sjökort 2
Index
25
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising