Garmin | echoMAP™ 43dv | Operating instructions | Garmin echoMAP™ 43dv Návod k obsluze

Garmin echoMAP™ 43dv Návod k obsluze
echoMAP™ Řada 40/50/70/90
Návod k obsluze
Únor 2015
Vytištěno na Tchaj-wanu
190-01834-41_0A
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu
společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku
vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu
naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin , logo společnosti Garmin, BlueChart , g2 Vision a Ultrascroll jsou obchodní značky společnosti Garmin Ltd.‍ nebo jejích dceřiných společností
registrované v USA a dalších zemích.‍ echoMAP™, HomePort™ a LakeVü™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd.‍ nebo jejích dceřiných společností.‍
Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.‍
®
®
®
®
microSD™ a logo microSDHC jsou ochranné známky společnosti SD-3C, LLC.‍ NMEA je registrovaná ochranná známka společnosti National Marine
Electronics Association.‍ Windows je registrovaná obchodní známka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích.‍ Ostatní
ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.‍
®
®
Obsah
Úvod................................................................................ 1
Čelní pohled ................................................................................1
Tlačítka zařízení ..................................................................... 1
Stažení návodů ........................................................................... 1
Symboly použité v návodu .......................................................... 1
Další informace ........................................................................... 1
Vložení paměťových karet .......................................................... 1
Načtení nového softwaru na paměťovou kartu ........................... 1
Aktualizace softwaru zařízení ..................................................... 1
Satelitní signály systému GPS .................................................... 2
Úprava podsvícení ...................................................................... 2
Úprava režimu barev .................................................................. 2
Přizpůsobení domovské obrazovky ............................................ 2
Mapy a 3D zobrazení map.............................................. 2
Navigační mapa a pobřežní rybářská mapa ............................... 2
Přibližování a oddalování na mapě ........................................ 2
Posun mapy pomocí kláves ................................................... 2
Výběr položky na mapě prostřednictvím tlačítek zařízení ..... 2
Měření vzdálenosti na mapě .................................................. 2
Symboly na mapě .................................................................. 2
Navigování k bodu na mapě .................................................. 3
Zobrazení informací o poloze a objektu na mapě .................. 3
Zobrazení detailů o navigačních pomůckách ........................ 3
Prémiové mapy ........................................................................... 3
Zobrazení informací o přílivové stanici .................................. 3
Zobrazení satelitních snímků na navigační mapě ................. 4
Zobrazení leteckých fotografií pamětihodností ...................... 4
Automatický identifikační systém ................................................ 4
Symboly zaměření AIS .......................................................... 4
Směr pohybu a projektovaný kurz aktivovaných cílů AIS ...... 5
Zobrazení plavidel AIS na mapě nebo ve 3D zobrazení
mapy ...................................................................................... 5
Aktivace cíle pro plavidlo AIS ................................................. 5
Zobrazení seznamu hrozeb AIS ............................................ 5
Nastavení alarmu nebezpečí srážky pro bezpečnou zónu .... 5
Nouzové signály AIS .............................................................. 5
Vypnutí příjmu AIS ................................................................. 6
Nastavení normálního a 3D zobrazení mapy ............................. 6
Nastavení navigačních a rybářských map ............................. 6
Trasové body a nastavení prošlých tras na mapách
a zobrazení map .................................................................... 6
Nastavení čísel překrytí ......................................................... 6
Zobrazení navigačního výřezu ............................................... 6
Nastavení vzhledu mapy ........................................................ 7
Nastavení směru jízdy a linií kurzu vůči zemi ........................ 7
Nastavení jiných plavidel na mapách a zobrazeních mapy ... 7
Nastavení Fish Eye 3D .......................................................... 7
Navigace pomocí kresliče map..................................... 8
Základní otázky navigace ........................................................... 8
Cíle ............................................................................................. 8
Vyhledání cíle podle jména .................................................... 8
Výběr cíle s použitím navigační mapy ................................... 8
Vyhledání cíle pomocí uživatelských dat ............................... 8
Hledání cíle Námořní služby .................................................. 8
Kurzy ...........................................................................................9
Nastavení a sledování přímého kurzu pomocí funkce Přejít
na ........................................................................................... 9
Ukončení navigace ..................................................................... 9
Trasové body .............................................................................. 9
Označení aktuální polohy jako trasový bod ........................... 9
Vytvoření trasového bodu v jiné poloze ................................. 9
Označení polohy volání MOB nebo SOS .............................. 9
Zobrazení seznamu všech trasových bodů ........................... 9
Obsah
Úprava uloženého trasového bodu ........................................ 9
Vyhledání uloženého trasového bodu a navigace k němu .... 9
Odstranění trasového bodu nebo MOB ............................... 10
Odstranění všech trasových bodů ....................................... 10
Trasy ......................................................................................... 10
Vytvoření a navigace trasy z aktuální pozice ....................... 10
Vytvoření a uložení trasy ..................................................... 10
Zobrazení seznamu tras ...................................................... 10
Úprava uložené trasy ........................................................... 10
Vyhledání a navigování podle uložené trasy ....................... 10
Vyhledání a navigace souběžně s uloženou trasou ............ 10
Odstranění uložené trasy ..................................................... 11
Odstranění všech uložených tras ........................................ 11
Prošlé trasy ............................................................................... 11
Zobrazení prošlých tras ....................................................... 11
Nastavení barvy aktivní prošlé trasy .................................... 11
Uložení aktivní prošlé trasy .................................................. 11
Zobrazení seznamu uložených prošlých tras ...................... 11
Úprava uložené prošlé trasy ................................................ 11
Uložení prošlé trasy jako trasy ............................................. 11
Procházení seznamu prošlých tras a navigace po
zaznamenané prošlé trase .................................................. 11
Odstranění uložené prošlé trasy: ......................................... 11
Odstranění všech uložených prošlých tras .......................... 11
Sledování aktivní prošlé trasy .............................................. 11
Vymazání aktivní prošlé trasy .............................................. 11
Správa paměti záznamu prošlé trasy během pořizování
záznamu .............................................................................. 11
Konfigurace intervalu nahrávání záznamu prošlé trasy ....... 11
Odstranění všech uložených trasových bodů, tras a prošlých
tras ............................................................................................ 12
Automatická navigace ............................................................... 12
Nastavení a sledování cesty Automatická navigace Cesta . 12
Vytvoření cesty automatické navigace ................................ 12
Filtrování seznamu tras a cest automatické navigace ......... 12
Kontrola cesty automatické navigace .................................. 12
Úprava cesty automatické navigace .................................... 12
Zrušení probíhajícího výpočtu Automatická navigace ......... 12
Nastavení načasovaného příjezdu ...................................... 12
Nastavení vzdálenosti od pobřeží ........................................ 12
Konfigurace linie automatické navigace .............................. 13
Kombinace.................................................................... 13
Výběr kombinace ...................................................................... 13
Přizpůsobení obrazovky Kombinace ........................................ 13
Přidání vlastní obrazovky Kombinace ...................................... 13
Sonar............................................................................. 13
Zobrazení sonaru ......................................................................13
Zobrazení sonaru na celou obrazovku ................................ 13
Zobrazení sonaru DownVü .................................................. 14
Zobrazení sonaru SideVü .................................................... 14
Zobrazení sonaru na rozdělené obrazovce ......................... 14
Zobrazení sonaru s rozdělením a přiblížením ..................... 14
Zobrazení sonaru s rozdělením frekvence .......................... 14
Výběr typu převodníku .............................................................. 14
Vytvoření trasového bodu na obrazovce sonaru pomocí tlačítek
zařízení ..................................................................................... 14
Pozastavení zobrazení sonaru ................................................. 14
Prohlížení historie sonaru ......................................................... 15
Přizpůsobení čísel překrytí ....................................................... 15
Nastavení úrovně podrobností ................................................. 15
Úprava intenzity barev .............................................................. 15
Úprava rozsahu měřítka hloubky nebo šířky ............................ 15
Nastavení úrovně přiblížení na obrazovce sonaru ................... 15
Nastavení rychlosti procházení ................................................ 15
Frekvence sonaru ..................................................................... 16
Výběr frekvencí .................................................................... 16
i
Vytvoření přednastavené frekvence .................................... 16
Zapnutí rozsahu A .................................................................... 16
Nastavení sonaru ......................................................................16
Nastavení sonaru ................................................................. 16
Nastavení vzhledu sonaru ................................................... 16
Rozšířená nastavení sonaru ................................................ 16
Nastavení instalace sonaru ................................................. 17
Nastavení alarmu sonaru ..................................................... 17
Záznamy ze sonaru .................................................................. 17
Záznam displeje sonaru ....................................................... 17
Ukončení záznamu sonaru .................................................. 17
Odstranění záznamu ze sonaru ........................................... 17
Přehrávání záznamů ze sonaru ........................................... 17
Data z měřidel a almanachu........................................ 17
Zobrazení obrazovky Kompas .................................................. 17
Zobrazení měřidel trasy ............................................................ 17
Vynulování měřidel trasy ...................................................... 17
Informace o přílivu/odlivu, informace o proudu a astronomické
informace .................................................................................. 17
Informace o přílivové stanici ................................................ 17
Informace o aktuální stanici ................................................. 17
Astronomické informace ...................................................... 17
Zobrazení přílivové stanice, aktuální stanice či
astronomických informací pro odlišné datum ...................... 18
Zobrazení informací pro jinou přílivovou či aktuální stanici . 18
Nastavení vyrovnání lodního kýlu ........................................ 20
Nastavení teplotního posunu vody ...................................... 21
Nastavení komunikace ............................................................. 21
NMEA 0183 .......................................................................... 21
Nastavení alarmů ...................................................................... 21
Alarmy navigace .................................................................. 21
Alarmy systému ................................................................... 21
Nastavení jednotek ................................................................... 21
Nastavení navigace .................................................................. 22
Nastavení jiného plavidla .......................................................... 22
Obnovení původních nastavení kresliče map z výroby ............ 22
Dodatek......................................................................... 22
Registrace zařízení ................................................................... 22
Čištění obrazovky ..................................................................... 22
Snímky obrazovky .................................................................... 22
Pořizování snímků obrazovky .............................................. 22
Kopírování snímků obrazovky do počítače .......................... 22
Odstranění problémů ................................................................ 22
Zařízení nevyhledá signály GPS ......................................... 22
Zařízení se nezapne nebo se stále vypíná .......................... 22
Zařízení nevytváří trasové body ve správných polohách ..... 23
Informace NMEA 0183 ............................................................. 23
Softwarová licenční dohoda ..................................................... 23
Rejstřík .......................................................................... 24
Digitální selektivní volání............................................ 18
Chartplotter a NMEA® funkce rádia 0183 VHF ........................ 18
Zapnutí DSC ............................................................................. 18
Seznam DSC ............................................................................ 18
Zobrazení seznamu DSC ..................................................... 18
Přidání kontaktu DSC .......................................................... 18
Příchozí nouzová volání ........................................................... 18
Navigování k lodi v nouzi ..................................................... 18
Sledování pozic ........................................................................ 18
Zobrazení zprávy o pozici .................................................... 18
Navigování ke sledované lodi .............................................. 18
Vytvoření trasového bodu na pozici sledované lodi ............. 18
Úprava informací ve zprávě o pozici .................................... 18
Odstranění žádosti o zprávu o pozici ................................... 19
Zobrazení tras plavidla na mapě ......................................... 19
Hovory jednotlivého postupu .................................................... 19
Výběr kanálu DSC ............................................................... 19
Uskutečnění hovoru jednotlivého postupu ........................... 19
Uskutečnění hovoru jednotlivého postupu s cílem AIS ........ 19
Správa dat kresliče map .............................................. 19
Kopírování trasových bodů, tras a prošlých tras z HomePort do
kresliče map .............................................................................. 19
Kopírování dat z paměťové karty .............................................. 19
Kopírování trasových bodů, tras a prošlých tras na paměťovou
kartu .......................................................................................... 19
Výběr typu souboru pro trasové body a trasy ze zařízení jiných
výrobců ..................................................................................... 19
Sdílení trasových bodů a tras v různých zařízeních ................. 19
Kopírování vestavěných map na paměťovou kartu .................. 20
Zálohování dat do počítače ...................................................... 20
Obnovení zálohovaných dat v chartplotteru ............................. 20
Ukládání systémových informací na paměťovou kartu ............. 20
Konfigurace zařízení .................................................... 20
Automatické zapínání kresliče map .......................................... 20
Nastavení systému ................................................................... 20
Nastavení displeje ................................................................ 20
Nastavení GPS .................................................................... 20
Zobrazení záznamu události ................................................ 20
Zobrazení informací o systémovém softwaru ...................... 20
Nastavení mého plavidla .......................................................... 20
ii
Obsah
Úvod
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem.‍ Obsahuje varování a
další důležité informace.‍
Čelní pohled
Další informace
Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se vašeho zařízení, obraťte
se na zákaznickou podporu společnosti Garmin .‍
Webová stránka www.garmin.com/‍support nabízí mnoho
různých tipů na řešení problémů, které vám pomohou vyřešit
většinu potíží a zodpovědět většinu dotazů.‍
• Často kladené otázky
• Aktualizace softwaru
• Návod k obsluze a instalační příručka
• Upozornění služby
• Video
• Kontaktní čísla a adresy
®
Vložení paměťových karet
V kresliči map lze používat volitelné paměťové karty.‍ Paměťové
karty s mapami vám umožní zobrazit satelitní snímky s vysokým
rozlišením a letecké referenční snímky přístavů a dalších bodů
zájmu.‍ Prázdné paměťové karty můžete použít k záznamu dat
sonaru a k přenášení dat, jako jsou například trasové body,
trasy a prošlé trasy do jiného kompatibilního kresliče map
Garmin nebo do počítače.‍
1 Otevřete vstupní klapku na přední straně chartplotteru.‍
À
Á
Â
Ã
Zapínací tlačítko
Tlačítka zařízení
Slot na paměťovou kartu microSD™
Automatický snímač podsvícení
Tlačítka zařízení
Pokud je podržíte, zapíná a vypíná zařízení.‍
Rychlým stisknutím a uvolněním upravte podsvícení a
režim barev.‍
Zmenšuje mapu nebo zobrazení.‍
Zvětšuje mapu nebo zobrazení.‍
Prochází, zvýrazňuje volby a přesunuje kurzor.‍
SELECT
Potvrzuje zprávy a vybírá volby.‍
BACK
Umožňuje návrat na předchozí obrazovku.‍
MARK
Uloží aktuální polohu jako trasový bod.‍
HOME
Umožňuje návrat na plochu.‍
MENU
Otevírá menu možností pro stránku, pokud je to vhodné.‍
Zavírá menu, pokud je to vhodné.‍
Stažení návodů
Nejnovější návod k obsluze a překlad návodů můžete získat
z webových stránek.‍
1 Přejděte na stranu www.garmin.com/‍support.‍
2 Vyberte možnost Návody.‍
3 Pokud si chcete stáhnout návod pro svůj produkt, postupujte
podle pokynů na obrazovce.‍
Symboly použité v návodu
V tomto návodu je termín „vybrat“ použit pro popis těchto akcí.‍
• Použití kláves šipek pro zvýraznění položky menu a stisknutí
možnosti SELECT (pro zařízení s klávesami Hard).‍
• Stisknutí kláves, například SELECT nebo MENU.‍
Pokud jste vyzváni, abyste vybrali více položek v řadě, zobrazí
se v textu malé šipky.‍ Například, „výběr možnosti MENU >
Přidat“ označuje, že bude nutné vybrat položku MENU nebo
pevnou klávesu a poté vybrat položku Přidat.‍
Obrázky v tomto návodu slouží pouze pro referenci a
neodpovídají přesně vašemu zařízení.‍
Úvod
2 Vložte paměťovou kartu.‍
3 Paměťovou kartu zatlačte, dokud nezaslechnete cvaknutí.‍
4 Zavřete dvířka.‍
Načtení nového softwaru na paměťovou
kartu
1 Vložte paměťovou kartu do slotu v počítači.‍
2 Přejděte na stránku www.garmin.com/‍support​/‍software
3
4
5
6
7
/‍marine​.html.‍
Vyberte možnost Stáhnout vedle možnosti "Chartplotters
with SD card.‍"
Přečtěte si a potvrďte podmínky.‍
Vyberte možnost Stáhnout.‍
Vyberte možnost Spustit.‍
Vyberte jednotku přiřazenou paměťové kartě a vyberte
možnost Další > Dokončit.‍
Aktualizace softwaru zařízení
Než budete moci aktualizovat software, je nutné si opatřit
paměťovou kartu obsahující aktualizaci softwaru nebo načíst
nejnovější software na paměťovou kartu.‍
1 Zapněte kreslič map.‍
2 Jakmile se objeví domovská obrazovka, vložte paměťovou
kartu do slotu.‍
POZNÁMKA: Aby se objevily instrukce o aktualizaci
softwaru, musí být přístroj před vložením karty plně načten.‍
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.‍
4 Vyčkejte několik minut, dokud se nedokončí proces
aktualizace softwaru.‍
1
Když zapnete kreslič map, musí přijímač GPS shromáždit data
satelitů a stanovit aktuální polohu.‍ Jakmile kreslič map získá
satelitní signály, v horní části domovské obrazovky se zobrazí
ikona
.‍ Pokud kreslič map ztratí satelitní signály, ikona zmizí a nad ikonou na mapě se zobrazí otazník.‍
Další informace o systému GPS naleznete na stránce www.garmin.com/‍aboutGPS.‍
příjezdové a odjezdové trasy v neznámých přístavech nebo
kotvištích.‍
POZNÁMKA: V některých oblastech jsou u prémiových map
k dispozici zobrazení map Mariner's Eye 3D a Fish Eye 3D.‍
Fish Eye 3D: Poskytuje podvodní zobrazení, které vizuálně
představuje mořské dno podle informací mapy.‍ Je-li připojen
převodník sonaru, pozastavené cíle (například ryby) jsou
označeny červenými, zelenými a žlutými kroužky.‍ Červené
kroužky označují největší cíle a zelené označují ty nejmenší.‍
Rybářská mapa: Poskytuje podrobné zobrazení obrysů dna
a naměřené hloubky na mapě.‍ Tato mapa odstraňuje z mapy
navigační data, poskytuje podrobná data o měření hloubek a
vylepšuje zobrazení obrysů dna pro rozpoznání hloubek.‍
Tato mapa je nejlepší pro pobřežní hlubokomořské rybaření.‍
Úprava podsvícení
Navigační mapa a pobřežní rybářská mapa
Po dokončení procesu aktualizace softwaru se zařízení vrátí
k normálnímu provozu.‍
5 Vyjměte paměťovou kartu.‍
POZNÁMKA: Je-li paměťová karta vyjmuta dříve, než se
přístroj plně restartuje, aktualizaci softwaru není dokončena.‍
Satelitní signály systému GPS
1 Vyberte možnost Nastavení > Systém > Displej >
Podsvícení.‍
TIP: Stisknutím ikony
nastavení podsvícení.‍
2 Úprava podsvícení.‍
na libovolné obrazovce otevřete
Úprava režimu barev
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici příbřežní rybářská mapa.‍
Navigační a rybářská mapa umožňuje naplánovat si cestu,
zobrazit mapové informace a sledovat trasu.‍ Rybářská mapa je
určena pro pobřežní rybaření.‍
Navigační mapu otevřete zvolením možnosti Mapy > Navigační
mapa.‍
1 Vyberte režim Nastavení > Systém > Displej > Barevný
režim.‍
TIP: Stisknutím ikony na libovolné obrazovce získáte
přístup k nastavení barev.‍
2 Vyberte možnost.‍
Přizpůsobení domovské obrazovky
Na domovskou obrazovku můžete přidávat položky nebo je
uspořádat jinak.‍
1 Na domovské obrazovce vyberte možnost Přizpůsobit menu
Domů.‍
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete změnit uspořádání položky, vyberte
možnost Změnit uspořádání, vyberte položku určenou
k přesunutí a zvolte pro ni nové umístění.‍
• Chcete-li přidat položku na domovskou obrazovku,
vyberte možnost Přidat a poté vyberte novou položku
určenou k přidání.‍
• Pokud chcete položku přidanou na domovskou obrazovku
odebrat, vyberte možnost Odebrat a zvolte položku.‍
Mapy a 3D zobrazení map
Dostupné mapy a 3D zobrazení map závisejí na mapových
datech a na použitém příslušenství.‍
Mapy a 3D zobrazení map otevřete výběrem možnosti Mapy.‍
Navigační mapa: Zobrazuje navigační data dostupná na
předem načtených mapách a data z doplňkových map, pokud
jsou k dispozici.‍ Data zahrnují údaje o bójích, světlech,
kabelech, naměřené hloubce, přístavech a přílivových
stanicích ve výškovém zobrazení.‍
Perspective 3D: Poskytuje náhled z pozice nad a za lodí (podle
vašeho kurzu) a představuje vizuální navigační pomůcku.‍
Toto zobrazení je praktické v případech navigace obtížnými
mělčinami, útesy, mosty nebo kanály a je užitečné v případě,
že se snažíte identifikovat příjezdové a odjezdové trasy
v neznámých přístavech nebo kotvištích.‍
Mariner’s Eye 3D: Zobrazuje podrobný, trojrozměrný náhled
z pozice nad a za lodí (podle vašeho kurzu) a představuje
vizuální navigační pomůcku.‍ Toto zobrazení je praktické
v případech navigace obtížnými mělčinami, útesy, mosty
nebo kanály a v případě, že se snažíte identifikovat
2
Rybářskou mapu otevřete zvolením možnosti Mapy > Rybářská
mapa.‍
Přibližování a oddalování na mapě
Úroveň přiblížení nebo oddálení udává hodnota měřítka ve
spodní části mapy.‍ Lišta pod hodnotou měřítka představuje tuto
vzdálenost na mapě.‍
• Zvolením možnosti mapu oddálíte.‍
• Zvolením možnosti mapu přiblížíte.‍
Posun mapy pomocí kláves
Mapou můžete pohybovat, abyste zobrazili jinou oblast, než ve
které se právě nacházíte.‍
1 Na mapě používejte tlačítka se šipkami.‍
2 Výběrem klávesy BACK ukončíte posun a vrátíte obrazovku
na svou aktuální pozici.‍
POZNÁMKA: Chcete-li provádět posun z kombinované
obrazovky, vyberte možnost SELECT.‍
Výběr položky na mapě prostřednictvím tlačítek
zařízení
1 Na mapě nebo ve 3D zobrazení mapy vyberte možnost , ,
nebo
a posuňte kurzor.‍
2 Vyberte možnost SELECT.‍
Měření vzdálenosti na mapě
Vyberte možnost Měření vzdálenosti.‍
Na obrazovce se zobrazí ikona špendlíku označující vaši
aktuální polohu.‍ Vzdálenost a úhel od špendlíku jsou
uvedeny v rohu.‍
TIP: Chcete-li špendlík vynulovat a měřit od aktuální polohy
kurzoru, vyberte možnost SELECT.‍
Symboly na mapě
Tato tabulka obsahuje některé běžné symboly, které můžete
vidět na podrobných mapách.‍
Mapy a 3D zobrazení map
Ikona
Popis
Bóje
Informace
Námořní služby
Přílivová stanice
Aktuální stanice
K dispozici je letecký snímek
K dispozici je snímek perspektivy
K dalším běžným funkcím map patří vrstevnice hloubky,
mezipřílivové zóny, zvukové sirény (tak jak jsou vyobrazeny na
původní papírové mapě), navigační pomůcky a symboly,
překážky a oblasti kabelů.‍
Navigování k bodu na mapě
UPOZORNĚNÍ
Funkce Auto Guidance je založena na elektronických mapových
informacích.‍ Tyto údaje nezaručují vyhnutí se překážkám a
mělčinám.‍ Opatrně porovnávejte kurz se všemi zrakovými vjemy
a vyhýbejte se libovolné pevnině, mělké vodě či jiným
překážkám, které se mohou objevit v cestě.‍
Při použití funkce Přejít na mohou přímý kurz a upravený kurz
procházet přes pevninu nebo mělkou vodu.‍ Řiďte se tím, co
vidíte, a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli pevnině, mělké vodě
a jiným nebezpečným objektům.‍
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici příbřežní rybářská mapa.‍
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici funkce Auto Guidance.‍
1 Vyberte polohu na navigační mapě nebo na rybářské mapě.‍
2 V případě potřeby zvolte možnost SELECT.‍
3 Vyberte možnost Navigovat k.‍
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li navigovat přímo na pozici, vyberte možnost
Přejít na.‍
• Chcete-li vytvořit trasu k pozici včetně odboček, vyberte
možnost Trasa do.‍
• Chcete-li použít funkci Auto Guidance, vyberte možnost
Navigovat.‍
5 Zkontrolujte kurz označený purpurovou linií.‍
POZNÁMKA: Při použití funkce Auto Guidance znamená
šedý segment v libovolné části fialové čáry, že funkce Auto
Guidance nemůže propočítat část linie Auto Guidance.‍ To je
způsobeno nastaveními pro minimální bezpečnou hloubku
vody a minimální bezpečnou výšku překážek.‍
6 Sledujte purpurovou linii a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli
pevnině, mělčinám a jiným překážkám.‍
Zobrazení informací o poloze a objektu na mapě
Můžete zobrazit informace o poloze nebo objektu na navigační
nebo rybářské mapě.‍
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici příbřežní rybářská mapa.‍
1 Vyberte polohu nebo objekt na navigační mapě nebo na
rybářské mapě.‍
Na pravé straně mapy se zobrazí seznam možností.‍
Zobrazené možnosti se různí podle zvolené polohy nebo
objektu.‍
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li navigovat do zvolené pozice, vyberte možnost
Navigovat k.‍
Mapy a 3D zobrazení map
• Chcete-li označit trasový bod na pozici kurzoru, vyberte
možnost Nový trasový bod.‍
• Chcete-li zobrazit vzdálenost a směr objektu ze své
aktuální pozice, vyberte možnost Měření vzdálenosti.‍
Na obrazovce se zobrazí vzdálenost a směr.‍ Chcete-li
provést měření z jiné než ze své aktuální pozice, vyberte
možnost SELECT.‍
• Chcete-li zobrazit příliv/odliv, proud, astronomické údaje,
poznámky mapy nebo informace o místních službách
poblíž kurzoru, vyberte možnost Informace.‍
Zobrazení detailů o navigačních pomůckách
Na navigační mapě, rybářské mapě, ve zobrazení mapy
Perspective 3D nebo Mariner’s Eye 3D můžete zobrazit detaily o
různých typech navigačních pomůcek, například o majácích,
světlech a překážkách.‍
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici příbřežní rybářská mapa.‍
POZNÁMKA: V některých oblastech jsou u prémiových map
k dispozici zobrazení map Mariner's Eye 3D a Fish Eye 3D.‍
1 Na mapě nebo v 3D zobrazení mapy vyberte navigační
pomůcku.‍
2 Vyberte název navigační pomůcky.‍
Prémiové mapy
UPOZORNĚNÍ
Funkce Auto Guidance je založena na elektronických mapových
informacích.‍ Tyto údaje nezaručují vyhnutí se překážkám a
mělčinám.‍ Opatrně porovnávejte kurz se všemi zrakovými vjemy
a vyhýbejte se libovolné pevnině, mělké vodě či jiným
překážkám, které se mohou objevit v cestě.‍
POZNÁMKA: Ne všechny modely podporují všechny mapy.‍
Volitelné prémiové mapy, jako je například BlueChart g2
Vision , vám umožní maximálně využít kreslič map.‍ Prémiové
mapy mohou kromě podrobných námořních map obsahovat tyto
funkce, které jsou dostupné v některých oblastech.‍
Mariner’s Eye 3D: Poskytuje náhled z pozice nad a za lodí a
představuje trojrozměrnou navigační pomůcku.‍
Fish Eye 3D: Poskytuje podvodní, trojrozměrné zobrazení, které
vizuálně představuje mořské dno podle informací na mapě.‍
Rybářské mapy: Zobrazuje mapu s vylepšenými obrysy dna a
bez navigačních dat.‍ Tato mapa se dobře hodí pro pobřežní
hlubokomořské rybaření.‍
Satelitní snímky s vysokým rozlišením: Poskytuje satelitní
snímky s vysokým rozlišením pro realistické zobrazení
pevniny a vody na navigační mapě (Zobrazení satelitních
snímků na navigační mapě).‍
Letecké fotografie: Zobrazuje přístavy a další letecké snímky
důležité z hlediska navigace, které vám pomohou
vizualizovat okolí (Zobrazení leteckých fotografií
pamětihodností).‍
Podrobné údaje o silnicích a POI: Zobrazuje podrobné údaje
o silnicích a bodech zájmu (POI), které obsahují velmi
podrobné pobřežní silnice a POI, jako jsou například
restaurace, ubytování a místní atrakce.‍
Automatická navigace: Využívá zadaná data o bezpečné
hloubce, bezpečné výšce a mapová data ke stanovení
nejlepšího kurzu do vašeho cíle.‍ Automatická navigace je
k dispozici, pokud navigujete do cíle pomocí funkce
Navigovat.‍
®
®
Zobrazení informací o přílivové stanici
Ikona na mapě označuje přílivovou stanici.‍ Můžete zobrazit
podrobný graf přílivové stanice, který vám pomůže předvídat
úroveň přílivu v různý čas nebo v různé dny.‍
3
POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici v některých oblastech u
prémiových map.‍
1 Vyberte přílivovou stanici na navigační mapě nebo na
rybářské mapě.‍
Informace o směru přílivu a úrovni přílivu se zobrazí vedle .‍
2 Vyberte název stanice.‍
Animované ukazatele přílivu/odlivu a proudu
POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici v některých oblastech u
prémiových map.‍
Můžete zobrazit ukazatele pro animovanou přílivovou stanici a
směr proudu na navigační mapě nebo na rybářské mapě.‍ Je
také nutné povolit animované ikony v nastavení mapy
(Zobrazování a konfigurace přílivu a odlivu a proudů).‍
Ukazatel přílivové stanice se na mapě zobrazí jako svislý
sloupcový graf se šipkou.‍ Červená šipka směřující dolů
označuje odliv a modrá šipka směřující nahoru označuje příliv.‍
Pokud přesunete kurzor na ukazatel přílivové stanice, zobrazí
se nad ukazatelem stanice výška přílivu/odlivu na dané stanici.‍
Ukazatele směru proudu se na mapě zobrazují jako šipky.‍ Směr
jednotlivých šipek označuje směr proudu na konkrétní pozici
mapy.‍ Barva šipky proudu ukazuje rozsah rychlostí proudu
na dané pozici.‍ Pokud přesunete kurzor nad ukazatel směru
proudu, nad ukazatelem směru proudu se zobrazí konkrétní
rychlost proudu na dané pozici.‍
Barva
Rozsah rychlostí proudu
Žlutá
0 až 1 uzel
Oranžová
1 až 2 uzly
Červená
2 nebo více uzlů
Zobrazování a konfigurace přílivu a odlivu a proudů
POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici v některých oblastech u
prémiových map.‍
Statické nebo animované indikátory stanic měření přílivu/odlivu
a aktuálních stanic můžete zobrazit na navigační nebo rybářské
mapě.‍
1 Na navigační nebo rybářské mapě vyberte možnost MENU >
Nastavení mapy > Příliv a odliv a pr.‍.‍
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li na mapě zobrazit indikátory aktuálních stanic
a indikátory stanic měření přílivu/odlivu, vyberte možnost
Zapnuto.‍
• Chcete-li na mapě zobrazit animované indikátory stanic
a animované indikátory aktuálního směru, vyberte
možnost Animovaná.‍
Zobrazení satelitních snímků na navigační mapě
POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici v některých oblastech u
prémiových map.‍
Navigační mapu je možné překrýt satelitními snímky s vysokým
rozlišením, a to jak v oblastech zobrazujících vodu, tak
v oblastech zobrazujících pevninu.‍
POZNÁMKA: Pokud jsou aktivovány, jsou satelitní snímky
s vysokým rozlišením viditelné pouze při nižší úrovni přiblížení.‍
Jestliže snímky s vysokým rozlišením na volitelné oblasti mapy
nevidíte, můžete vybrat možnost a přiblížit náhled.‍ Můžete
také nastavit vyšší úroveň detailů změnou detailů přiblížení
mapy.‍
1 Na navigační mapě vyberte možnost MENU > Nastavení
mapy > Satelitní snímky.‍
2 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Pouze pevnina zobrazíte standardní
informace mapy o vodě a fotografiemi překryjete pouze
pevninu.‍
• Výběrem možnosti Prolnutí fotomapy zobrazíte fotografie
jak na vodě, tak na pevnině, ve stanovené úrovni
4
neprůhlednosti.‍ Pomocí posuvníku upravte neprůhlednost
fotografií.‍ Čím vyšší procento nastavíte, tím víc budou
satelitní fotografie překrývat pevninu i vodu.‍
Zobrazení leteckých fotografií pamětihodností
Než budete moci zobrazit letecké fotografie na navigační mapě,
je nutné zapnout nastavení Fotografie v nastavení mapy.‍
POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici v některých oblastech u
prémiových map.‍
Můžete využít letecké fotografie pamětihodností a přístavů
k orientaci v okolí nebo k tomu, abyste se seznámili s přístavem
ještě dříve, než tam dorazíte.‍
1 Na navigační mapě vyberte ikonu fotoaparátu:
• Chcete-li zobrazit letecký snímek, vyberte možnost
.‍
• Chcete-li zobrazit snímek z perspektivy, vyberte možnost
.‍ Fotografie byla pořízena z pozice fotoaparátu, jež
ukazuje ve směru kužele.‍
2 Vyberte možnost Letecký snímek.‍
Automatický identifikační systém
Automatický identifikační systém (AIS) umožňuje identifikovat a
sledovat jiná plavidla a upozorňuje vás na dopravu v oblasti.‍
Pokud je chartplotter připojen k externímu zařízení AIS, může
zobrazovat některé informace AIS o jiných plavidlech, která se
nacházejí v dosahu, jsou vybavena transpondérem a aktivně
vysílají informace AIS.‍
K informacím hlášeným o jednotlivých plavidlech patří
identifikace MMSI (Maritime Mobile Service Identity), pozice,
rychlost GPS, směr pohybu GPS, čas uplynulý od posledního
hlášení polohy plavidla, nejbližší přiblížení a doba k nejbližšímu
přiblížení.‍
Některé modely chartplotteru podporují také systém sledování
Blue Force Tracking.‍ Plavidla sledovaná pomocí systému Blue
Force Tracking jsou na chartplotteru označena modrozelenou
barvou.‍
Symboly zaměření AIS
Symbol Popis
Plavidlo AIS.‍ Plavidlo hlásí informace AIS.‍ Směr, kterým
ukazuje trojúhelník, označuje směr, kterým se pohybuje
plavidlo AIS.‍
Cíl je vybrán.‍
Cíl je aktivován.‍ Cíl se na mapě zobrazuje jako větší.‍ Zelená
linie připojená k cíli označuje směr pohybu cíle.‍ Pokud je
zvoleno nastavení Zobrazit, pod cílem se zobrazuje informace
MMSI, rychlost a směr plavidla.‍ Pokud se ztratí přenos AIS
z plavidla, zobrazí se pruh zprávy.‍
Cíl je ztracen.‍ Zelený symbol X informuje o tom, že se ztratil
přenos AIS z plavidla, a chartplotter zobrazí pruh zprávy
s dotazem, zda by se mělo plavidlo dále sledovat.‍ Pokud
sledování plavidla ukončíte, symbol ztraceného cíle zmizí
z mapy nebo z 3D zobrazení mapy.‍
Nebezpečný cíl v dosahu.‍ Cíl bliká, zazní alarm a zobrazí se
pruh zprávy.‍ Pokud je alarm potvrzen, svítící červený
trojúhelník s připojenou červenou linií označuje polohu a směr
pohybu cíle.‍ Pokud byl alarm nebezpečí srážky pro
bezpečnou zónu nastaven na hodnotu Vypnuto, cíl bliká, ale
zvukový alarm nezazní a pruh alarmu se nezobrazí.‍ Pokud se
ztratí přenos AIS z plavidla, zobrazí se pruh zprávy.‍
Nebezpečný cíl je ztracen.‍ Červený symbol X informuje o
tom, že se ztratil přenos AIS z plavidla, a chartplotter zobrazí
pruh zprávy s dotazem, zda by se mělo plavidlo dále sledovat.‍
Pokud sledování plavidla ukončíte, symbol ztraceného
nebezpečného cíle zmizí z mapy nebo z 3D zobrazení mapy.‍
Pozice tohoto symbolu označuje nejbližší bod přístupu
k nebezpečnému cíli, a čísla poblíž symbolu označují nejbližší
bod přístupu k tomuto cíli.‍
Mapy a 3D zobrazení map
POZNÁMKA: Plavidla sledovaná pomocí funkce Blue Force
Tracking jsou bez ohledu na svůj stav označena modrozelenou
barvou.‍
Směr pohybu a projektovaný kurz aktivovaných cílů
AIS
Pokud aktivovaný cíl AIS poskytuje informace o směru pohybu a
kurzu nad zemí, směr pohybu cíle se zobrazí na mapě jako plná
linie připojená k symbolu cíle AIS.‍ Linie směru pohybu se
nezobrazí v 3D zobrazení mapy.‍
Projektovaný kurz aktivovaného cíle AIS se zobrazí jako
přerušovaná linie na mapě nebo v 3D zobrazení mapy.‍ Délka
linie projektovaného kurzu vychází z hodnoty nastavení
projektovaného směru pohybu.‍ Pokud aktivovaný cíl AIS
nevysílá informace o rychlosti nebo pokud se plavidlo
nepohybuje, pak se linie projektovaného kurzu nezobrazí.‍
Výpočet linie projektovaného kurzu mohou ovlivnit informace o
změnách rychlosti, kurzu nad zemí nebo rychlosti otáčení, které
plavidlo vysílá.‍
Pokud aktivovaný cíl AIS poskytuje informace o kurzu nad zemí,
směru pohybu a rychlosti otáčení, projektovaný kurz cíle se
vypočítá podle informací o kurzu nad zemí a rychlosti otáčení.‍
Směr, kterým se cíl otáčí, a který rovněž vychází z informací o
rychlosti otáčení, je označen směrem praporku na konci linie
směru pohybu.‍ Délka praporku se nemění.‍
Pokud aktivovaný cíl AIS poskytuje informace o kurzu nad zemí
a směru pohybu, ale neposkytuje informace o rychlosti otáčení,
projektovaný kurz cíle se vypočítá podle informací o kurzu nad
zemí.‍
Zobrazení plavidel AIS na mapě nebo ve 3D zobrazení
mapy
Než budete moci použít AIS, je nutné připojit kreslič map
k externímu zařízení AIS a přijímat aktivní signály transpondéru
z jiných plavidel.‍
Můžete nakonfigurovat, jak se ostatní plavidla zobrazují na
mapě nebo v 3D zobrazení mapy.‍ Nastavení rozsahu zobrazení
nakonfigurované na jedné mapě nebo v jednom 3D zobrazení
mapy se použijí pouze pro danou mapu nebo dané
3D zobrazení mapy.‍ Nastavení detailů, projektovaného směru
pohybu a stezek nakonfigurované pro jednu mapu nebo pro
jedno 3D zobrazení mapy se použijí pro všechny mapy a pro
všechna 3D zobrazení map.‍
1 Na mapě nebo ve 3D zobrazení mapy vyberte možnost
MENU > Jiná plavidla > Nastavení displeje.‍
Vyberte
možnost:
2
• Chcete-li označit vzdálenost z vaší polohy, v níž se
objevují plavidla AIS, vyberte možnost Rozsah zobrazení,
a vyberte vzdálenost.‍
• Podrobnosti o aktivovaných plavidlech AIS zobrazíte
výběrem možnosti Detaily > Zobrazit.‍
• Promítnutý čas směru pohybu pro aktivovaná plavidla AIS
nastavíte výběrem možnosti Promítnutý směr pohybu a
zadáním času.‍
• Prošlé trasy plavidel AIS zobrazíte výběrem možnosti
Stezky a výběrem délky prošlé trasy, která se zobrazí za
využití stezky.‍
Aktivace cíle pro plavidlo AIS
1 Na mapě nebo v 3D zobrazení mapy vyberte plavidlo AIS.‍
2 Vyberte možnost Plavidlo AIS > Aktivovat cíl.‍
Mapy a 3D zobrazení map
Zobrazení informací o zaměřeném plavidle AIS
Můžete zobrazit stav signálu AIS, MMSI, rychlost GPS, směr
pohybu GPS a další informace, které jsou hlášeny o zaměřeném
plavidle AIS.‍
1 Na mapě nebo v 3D zobrazení mapy vyberte plavidlo AIS.‍
2 Vyberte možnost Plavidlo AIS.‍
Deaktivace cíle pro plavidlo AIS
1 Na mapě nebo v 3D zobrazení mapy vyberte plavidlo AIS.‍
2 Vyberte možnost Plavidlo AIS > Deaktivovat cíl.‍
Zobrazení seznamu hrozeb AIS
Na mapě nebo zobrazení mapy 3D vyberte možnost MENU >
Jiná plavidla > Seznam AIS.‍
Nastavení alarmu nebezpečí srážky pro bezpečnou
zónu
Před nastavením alarmu nebezpečí srážky pro bezpečnou zónu
je nutné k zařízení AIS připojit kompatibilní kreslič map.‍
Alarm nebezpečí srážky pro bezpečnou zónu se používá pouze
s funkcí AIS.‍ Bezpečná zóna umožňuje předcházet srážkám a
lze ji přizpůsobit.‍
1 Vyberte možnost Nastavení > Alarmy > AIS > Alarm AIS >
Zapnuto.‍
Pokud se aktivované plavidlo AIS dostane do bezpečné zóny
plavidla, zobrazí se zpráva a spustí se alarm.‍ Tento objekt je
na obrazovce rovněž označen jako nebezpečný.‍ Po zaznění
alarmu zpráva zmizí a alarm je vypnut, objekt však dále
zůstává označen na obrazovce jako nebezpečný.‍
2 Vyberte možnost Pohoří.‍
3 Vyberte poloměr bezpečné zóny okolo plavidla.‍
4 Vyberte možnost Doba.‍
5 Vyberte, za jak dlouho se má spustit alarm v případě, že
objekt pravděpodobně protne bezpečnou zónu.‍
Například pokud chcete být upozorněni na pravděpodobné
protnutí bezpečné zóny s předstihem 10 minut, nastavte
možnost Doba na hodnotu 10 a alarm bude spuštěn 10 minut
před protnutím bezpečné zóny plavidlem.‍
Nouzové signály AIS
Samostatná zařízení pro nouzové signály AIS začnou po
aktivaci vysílat nouzová hlášení o pozici.‍ Kreslič map dokáže
přijímat signály z vysílačů SART (Search and Rescue
Transmitters), radiomajáků EPIRB (Emergency Position
Indicating Radio Beacons) a další signály typu muž přes palubu.‍
Vysílání nouzových signálů se liší od standardního vysílání AIS,
takže se na kresliči map zobrazují odlišně.‍ Namísto sledování
vysílání nouzového signálu pro zabránění srážce tak sledujete
vysílání nouzového signálu pro vyhledání a poskytnutí pomoci
plavidlu nebo osobě.‍
Navigace k vysílání nouzového signálu
Když obdržíte vysílání nouzového signálu, zobrazí se alarm
nouzového signálu.‍
Výběrem možnosti Zobrazit > Přejít na spustíte navigaci
k vysílání.‍
Symboly cílů zařízení nouzové signalizace AIS
Symbol Popis
Přenos zařízení nouzové signalizace AIS.‍ Výběrem zobrazíte
další informace o přenosu a zahájíte navigaci.‍
Přenos ztracen.‍
Test přenosu.‍ Zobrazí se, když plavidlo zahájí test zařízení
nouzové signalizace.‍ Nepředstavuje skutečný tísňový stav.‍
Test přenosu ztracen.‍
5
Povolení upozornění na testy přenosu AIS
Chcete-li se vyhnout velkému počtu upozornění na testy
a symbolů v oblastech s hustou dopravou, jako jsou například
přístavy, můžete si zvolit, zda přijímat nebo ignorovat zprávy o
testech AIS.‍ Aby bylo možné testovat nouzové zařízení AIS,
musí být v kresliči map povolen příjem upozornění na testy.‍
1 Vyberte možnost Nastavení > Alarmy > AIS.‍
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li přijímat nebo ignorovat testovací signály zařízení
EPRIB (Emergency Position Indicating Radio Beacon
neboli Radiomaják označující nouzovou pozici), vyberte
možnost Test AIS-EPIRB.‍
• Chcete-li přijímat nebo ignorovat testovací signály Muž
přes palubu (MOB), vyberte možnost Test AIS-MOB.‍
• Chcete-li přijímat nebo ignorovat testovací signály
průzkumného a záchranného vysílače (SART), vyberte
možnost Test AIS-SART.‍
Vypnutí příjmu AIS
Příjem signálu AIS je ve výchozím nastavení zapnutý.‍
Vyberte možnost Nastavení > Jiná plavidla > AIS >
Vypnout.‍
Veškeré funkce AIS na všech mapách a v 3D zobrazeních
map jsou vypnuty.‍ Patří k nim zaměření a sledování plavidel
AIS, alarmy nebezpečí srážky v důsledku zaměření a
sledování plavidel AIS a zobrazení informací o plavidlech
AIS.‍
Nastavení normálního a 3D zobrazení mapy
POZNÁMKA: Ne všechna nastavení lze použít na všechny
mapy a 3D zobrazení map.‍ Některé možnosti vyžadují prémiové
mapy nebo připojení příslušenství.‍
Tato nastavení budou použita na normální a 3D zobrazení mapy
kromě zobrazení Fish Eye 3D (Nastavení Fish Eye 3D).‍
V normálním nebo 3D zobrazení mapy vyberte možnost MENU.‍
Trasové body a prošlé trasy: Více informací viz Trasové body
a nastavení prošlých tras na mapách a zobrazení map.‍
Jiná plavidla: Více informací viz Nastavení jiných plavidel
na mapách a zobrazeních mapy.‍
Navigační pomůcky: Zobrazí navigační pomůcky na rybářské
mapě.‍
Nastavení mapy: Více informací viz Nastavení navigačních
a rybářských map.‍
Čísla překrytí: Více informací viz Nastavení čísel překrytí.‍ Může
se zobrazit v menu Nastavení mapy.‍
Vzhled mapy: Více informací viz Nastavení vzhledu mapy.‍
Může se zobrazit v menu Nastavení mapy.‍
Nastavení navigačních a rybářských map
POZNÁMKA: Ne všechna nastavení lze použít na všechny
mapy a 3D zobrazení map.‍ Některá nastavení vyžadují externí
doplňky nebo příslušné prémiové mapy.‍
Na navigační nebo rybářské mapě vyberte možnost MENU >
Nastavení mapy.‍
Satelitní snímky: Zobrazí satelitní snímky s vysokým rozlišením
v oblastech zobrazujících pevninu i v oblastech zobrazujících
vodu i pevninu, pokud používáte některé prémiové mapy
(Zobrazení satelitních snímků na navigační mapě).‍
Překrytí vody: Zapíná stínování obrysu, které zobrazuje změny
dna pomocí stínování nebo snímky sonaru, které pomáhají
s identifikací hustoty dna.‍ Tato funkce je k dispozici pouze u
některých prémiových map.‍
Příliv a odliv a pr.‍: Zobrazuje indikátory aktuálních stanic
a indikátory stanic měření přílivu/odlivu (Zobrazování
a konfigurace přílivu a odlivu a proudů) a zapíná posuvník
6
přílivu a odlivu a proudů, který nastavuje dobu, po kterou se
příliv a odliv a proudy uvádějí na mapě.‍
Růžice: Zobrazí kolem vaší lodi kompasovou růžici, která
vyznačí směr kompasu vzhledem ke směru pohybu člunu.‍
Pokud je kreslič map připojený ke kompatibilnímu námořnímu
snímači větru, zobrazí se také směr skutečného nebo
zdánlivého větru.‍ V režimu plavby se skutečný a zdánlivý vítr
zobrazí na větrné růžici.‍
Hladina vody v jezeře: Nastaví současnou hladinu vody
v jezeře.‍ Tato funkce je k dispozici pouze u některých
prémiových map.‍
Čísla překrytí: Viz Nastavení čísel překrytí.‍
Vzhled mapy: Viz Nastavení vzhledu mapy.‍
Trasové body a nastavení prošlých tras na mapách
a zobrazení map
Na mapě nebo ve 3D zobrazení mapy vyberte možnost MENU >
Trasové body a prošlé trasy.‍
Ujeté trasy: Zobrazí prošlé trasy na mapě nebo ve 3D
zobrazení mapy.‍
Trasové body: Zobrazí seznam trasových bodů (Zobrazení
seznamu všech trasových bodů).‍
Nový trasový bod: Vytvoří nový trasový bod.‍
Zobrazení trasového bodu: Nastaví způsob zobrazování
trasových bodů na mapě.‍
Aktivní prošlé trasy: Zobrazí menu možností aktivní prošlé
trasy.‍
Uložené prošlé trasy: Zobrazí seznam uložených prošlých tras
(Zobrazení seznamu uložených prošlých tras).‍
Zobrazení prošlých tras: Nastaví, které prošlé trasy mají být
zobrazeny na mapě na základě barvy prošlé trasy.‍
Nastavení čísel překrytí
Upravit rozložení: Nastavuje rozložení překrytí dat nebo
datových polí.‍ Můžete vybrat data, která se mají zobrazovat
v jednotlivých datových polích.‍
Navigační výřez: Zobrazí navigační výřez, když plavidlo
naviguje k cíli.‍
Nastavení navigačního výřezu: Umožňuje konfiguraci
navigačního výřezu k zobrazení položky Podrob.‍ etapy trasy
a umožňuje ovládat, zda se výřez objeví před zatáčkou či
destinací.‍
Páska kompasu: Zobrazí datovou lištu pásky kompasu, když
plavidlo naviguje k cíli.‍
Úprava datových polí
Můžete změnit data uvedená na číslech překrytí zobrazených na
mapě a ostatních obrazovkách.‍
1 Na obrazovce, která podporuje čísla překrytí, vyberte
možnost MENU.‍
2 V případě potřeby vyberte možnost Nastavení mapy.‍
3 Vyberte možnost Čísla překrytí > Upravit rozložení.‍
4 Vyberte rozložení.‍
5 Vyberte datové pole.‍
6 Vyberte typ dat zobrazovaných v daném poli.‍
Dostupné možnosti dat se liší podle konfigurace
chartplotteru.‍
Zobrazení navigačního výřezu
Můžete určovat, zda se navigační výřez objeví v některých
zobrazeních map.‍ Navigační výřez se zobrazuje, pouze když loď
naviguje do cíle.‍
1 V mapě nebo 3D zobrazení mapy vyberte možnost MENU.‍
2 V případě potřeby vyberte možnost Nastavení mapy.‍
Mapy a 3D zobrazení map
3 Vyberte možnost Čísla překrytí > Navigační výřez >
Automaticky.‍
4 Vyberte možnost Nastavení navigačního výřezu.‍
5 Dokončete následující krok:
• Pokud chcete zobrazit rychlost přiblížení k trasovému
bodu (VMG) při navigaci trasy s více než jednou etapou,
vyberte možnost Podrob.‍ etapy trasy > Zapnuto.‍
• Pokud chcete zobrazit data o následující odbočce na
základě vzdálenosti, vyberte možnost Další odbočka >
Vzdálenost.‍
• Pokud chcete zobrazit data o následující odbočce na
základě vzdálenosti, vyberte možnost Další odbočka >
Čas.‍
• Chcete-li změnit způsob zobrazení dat o cíli vyberte
možnost Cíl, a poté vyberte z nabídky.‍
Nastavení vzhledu mapy
Můžete upravit vzhled jednotlivých zobrazení mapy a 3D mapy.‍
Každé zobrazení je specifické pro používanou mapu.‍
POZNÁMKA: Ne všechna nastavení lze použít na všechny
mapy, 3D zobrazení map a modely kresličů map.‍ Některé
možnosti vyžadují prémiové mapy nebo připojení příslušenství.‍
Na mapě nebo ve 3D zobrazení mapy vyberte možnost MENU >
Nastavení mapy > Vzhled mapy.‍
Orientace: Nastaví perspektivu mapy.‍
Detail: Slouží k upravení množství detailů zobrazovaných na
mapě při různé úrovni přiblížení.‍
Linie směru pohybu: Slouží k zobrazí a upravení linie směru
pohybu, což je linie nakreslená na mapě od přídě lodi ve
směru pohybu, a k nastavení zdroje dat pro linii směru
pohybu.‍
Světová mapa: Použije na mapu buď základní světovou mapu,
nebo stínovaný obrys mapy.‍ Tyto rozdíly jsou viditelné pouze
při takovém oddálení, kdy již nelze rozeznat detailní mapy.‍
Hloubkové kóty: Zapne zvukové sirény a nastaví nebezpečnou
hloubku.‍ Hloubkové kvóty, které jsou stejně hluboké nebo
mělčí než nebezpečná hloubka, jsou označeny červeným
textem.‍
Bezpečnostní stínování: Nastaví stínování od pobřežní linie
podle zadané hloubky.‍
Stínování hloubkových pásem: Nastaví horní a dolní hloubku
na odstín mezi tímto rozmezím.‍
Symboly: Slouží k zobrazení a konfiguraci vzhledu různých
symbolů na mapě, jako je například ikona plavidla, symboly
navigačního světla, BZ na pevnině a výseče světla.‍
Styl: Nastaví vzhled mapy nad 3D terénem.‍
Nebezpečné barvy: Zobrazí mělkou vodu a pevninu na barevné
škále.‍ Modrá označuje hlubokou vodu, žlutá mělkou vodu
a červená velmi mělkou vodu.‍
Bezpečná hloubka: Nastaví vzhled bezpečné hloubky pro
zobrazení mapy Mariner’s Eye 3D.‍
POZNÁMKA: Toto nastavení ovlivní pouze vzhled barev
nebezpečí pro zobrazení mapy Mariner’s Eye 3D.‍ Neovlivní
nastavení bezpečné hloubky vody u funkce Automatická
navigace ani nastavení alarmu u sonaru mělké vody.‍
Vzdálenost kruhů: Slouží k zobrazení a konfiguraci vzhledu
vzdálenosti kruhů, které v některých zobrazeních mapy
pomáhají vizualizovat vzdálenost.‍
Šířka pruhu: Určí šířku navigačního pruhu, což je purpurová
čára viditelná na některých zobrazeních mapy, která značí
směr k vašemu cíli.‍
COG je směr vašeho pohybu.‍ Směr jízdy je směr, kterým
směřuje příď vaší lodi, je-li připojen snímač směru jízdy.‍
1 Na náhledu mapy vyberte možnost MENU > Nastavení
mapy > Vzhled mapy > Linie směru pohybu.‍
2 V případě potřeby vyberte možnost Zdroj a zvolte možnost:
• Pro automatické použití dostupného zdroje zvolte možnost
Automaticky.‍
• Pro použití antény GPS směru jízdy pro COG zvolte
možnost Směr pohybu zařízení GPS (COG).‍
• Pro použití dat z připojeného snímače směru pohybu
zvolte možnost Směr pohybu.‍
• Pro použití dat z připojeného snímače směru jízdy i
z antény GPS zvolte možnost COG a směr pohybu.‍
Toto na mapě zobrazí linie směru jízdy i linie COG.‍
3 Vyberte možnost Displej a zvolte možnost:
• Vyberte možnost Vzdálenost > Vzdálenost a zadejte
délku linie zobrazené na mapě.‍
• Vyberte možnost Čas > Čas a zadejte čas potřebný pro
výpočet celkové vzdálenosti, kterou vaše loď urazí za
daný čas při vaší současné rychlosti.‍
Nastavení jiných plavidel na mapách a zobrazeních
mapy
POZNÁMKA: Tyto možnosti vyžadují připojení doplňků, jako je
například přijímač AIS nebo rádio VHF.‍
Na mapě nebo ve 3D zobrazení mapy vyberte možnost MENU >
Jiná plavidla.‍
Seznam AIS: Zobrazuje seznam AIS (Zobrazení seznamu
hrozeb AIS).‍
Seznam DSC: Zobrazuje seznam DSC (Seznam DSC).‍
Nastavení displeje: Viz Nastavení zobrazení AIS.‍
Stezky DSC: Zobrazuje trasy plavidel DSC a vybere délku
zobrazené prošlé dráhy, která se ukáže, za pomoci trasy.‍
Alarm AIS: Nastaví bezpečnou zónu u alarmu nebezpečí srážky
(Nastavení alarmu nebezpečí srážky pro bezpečnou zónu).‍
Nastavení zobrazení AIS
POZNÁMKA: Plavidlo AIS vyžaduje použití externího zařízení
AIS a aktivních signálů transpondéru z jiných plavidel.‍
Na mapě nebo ve 3D zobrazení mapy vyberte možnost MENU >
Jiná plavidla > Nastavení displeje.‍
Rozsah zobrazení AIS: Udává vzdálenost z vaší pozice,
v jejímž rámci se zobrazí plavidla AIS.‍
Detaily: Zobrazí detaily o aktivovaných plavidlech AIS.‍
Promítnutý směr pohybu: Nastaví promítnutý čas směru
pohybu pro aktivovaná plavidla AIS.‍
Stezky: Zobrazuje trasy plavidel AIS a vybere délku zobrazené
prošlé trasy pomocí stezky.‍
Nastavení Fish Eye 3D
POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici v některých oblastech u
prémiových map.‍
Na mapě v zobrazení Fish Eye 3D vyberte možnost MENU.‍
Zobrazit: Nastavuje perspektivu 3D zobrazení mapy.‍
Ujeté trasy: Zobrazit prošlé trasy.‍
Kužel sonaru: Zobrazí kužel, který představuje oblast pokrytou
převodníkem.‍
Symboly ryb: Zobrazí pozastavené cíle.‍
Nastavení směru jízdy a linií kurzu vůči zemi
Můžete si na mapě zobrazit linie směru jízdy a kurzu vůči zemi
(COG).‍
Mapy a 3D zobrazení map
7
Navigace pomocí kresliče map
UPOZORNĚNÍ
Pokud má vaše loď systém autopilota, musí být u každého
kormidla nainstalován ovládací displej, aby bylo možné tento
systém vypínat.‍
Funkce Auto Guidance je založena na elektronických mapových
informacích.‍ Tyto údaje nezaručují vyhnutí se překážkám a
mělčinám.‍ Opatrně porovnávejte kurz se všemi zrakovými vjemy
a vyhýbejte se libovolné pevnině, mělké vodě či jiným
překážkám, které se mohou objevit v cestě.‍
Při použití funkce Přejít na mohou přímý kurz a upravený kurz
procházet přes pevninu nebo mělkou vodu.‍ Řiďte se tím, co
vidíte, a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli pevnině, mělké vodě
a jiným nebezpečným objektům.‍
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici funkce Auto Guidance.‍
POZNÁMKA: V některých oblastech jsou u prémiových map
k dispozici zobrazení map Mariner's Eye 3D a Fish Eye 3D.‍
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici příbřežní rybářská mapa.‍
Chcete-li navigovat, je nutné zvolit cíl, nastavit kurz nebo vytvořit
trasu a sledovat kurz nebo trasu.‍ Kurz nebo trasu můžete
sledovat na navigační mapě, rybářské mapě, ve zobrazení
mapy Perspective 3D nebo Mariner’s Eye 3D.‍
Můžete nastavit a sledovat kurz do cíle, a to jedním
z následujících způsobů: pomocí funkce Přejít na, Trasa do
nebo Navigovat.‍
Přejít na: Dovede vás přímo do cíle.‍ Toto je standardní možnost
pro navigaci k cíli.‍ Kreslič map vytvoří přímou linii kurzu nebo
navigační linii k cíli.‍ Cesta může procházet přes zemi a jiné
překážky.‍
Trasa do: Vytvoří trasu z vaší polohy do cíle a umožní vám
přidávat odbočky během cesty.‍ Tato možnost poskytuje
přímou linii kurzu k cíli, zároveň ale umožňuje přidávat
k trase odbočky, které se vyhýbají zemi a dalším překážkám.‍
Navigovat: Vytvoří cestu do cíle pomocí automatické navigace.‍
Tato možnost je k dispozici pouze při použití kompatibilní
prémiové mapy v kompatibilním chartplotteru.‍ Poskytuje
podrobnou navigační linii k cíli, která se vyhýbá zemi
a dalším překážkám.‍ Navigační linie je založena na
mapových datech a na uživatelském nastavení bezpečné
hloubky, bezpečné výšky a vzdálenosti pobřežní linie v chartplotteru.‍ Pomocí těchto nastavení a mapových dat
vytváří chartplotter navigační linii mezi aktuální polohou a
cílem, která se vyhýbá všem oblastem, v nichž nelze
navigovat.‍
Základní otázky navigace
Otázka
Odpověď
Jak zajistit, aby kreslič map
ukazoval směrem, kterým chci
jet (směr k cíli)?
Navigujte pomocí funkce Přejít na.‍ Viz
část Nastavení a sledování přímého
kurzu pomocí funkce Přejít na.‍
Jak lze zajistit, aby mne
zařízení vedlo po rovné linii
(minimalizace křížení cest)
do dané polohy s využitím
nejkratší vzdálenosti ze
současné polohy?
Vytvořte jednodílnou trasu a navigujte
po ní pomocí funkce Trasa do.‍ Viz
část Vytvoření a navigace trasy
z aktuální pozice.‍
Jak lze zajistit, aby mne
zařízení vedlo do dané polohy
a současně se vyhýbalo
překážkám na mapě?
Vytvořte vícedílnou trasu a navigujte
po ní pomocí funkce Trasa do.‍ Viz
část Vytvoření a navigace trasy
z aktuální pozice.‍
8
Otázka
Odpověď
Dokáže mi zařízení vytvořit
cestu?
Máte-li prémiové mapy, které
podporují funkci automatické
navigace, a nacházíte se v oblasti
pokryté funkcí automatické navigace,
navigujte pomocí funkce Automatická
navigace.‍ Viz část Nastavení a
sledování cesty Automatická navigace
Cesta.‍
Jak lze změnit nastavení
automatické navigace pro moji
loď?
Viz část Konfigurace linie automatické
navigace.‍
Cíle
Cíle můžete vybírat pomocí různých map a 3D zobrazení map
nebo pomocí seznamů.‍
Vyhledání cíle podle jména
Můžete vyhledat uložené trasové body, uložené prošlé trasy
a cíle námořních služeb podle jména.‍
1 Vyberte možnost Informace o navigaci > Hledat podle
jména.‍
2 Zadejte alespoň část názvu vašeho cíle.‍
3 V případě potřeby vyberte možnost Hotovo.‍
Zobrazí se 50 nejbližších cílů, které obsahují vámi zadaná
kritéria vyhledávání.‍
4 Vyberte cíl.‍
Výběr cíle s použitím navigační mapy
Vyberte cíl na navigační mapě.‍
Vyhledání cíle pomocí uživatelských dat
1 Vyberte možnost Uživatelská data.‍
2 Vyberte možnost:
• Seznam předem načtených a dříve označených poloh
zobrazíte zvolením možnosti Trasové body.‍
• Seznam dříve uložených tras zobrazíte zvolením možnosti
Trasy.‍
• Seznam zaznamenaných tras zobrazíte zvolením
možnosti Ujeté trasy.‍
• Seznam mol, kotvišť a dalších pobřežních bodů zájmu
zobrazíte zvolením možnosti Pobřežní služby.‍
• Seznam přístavů a dalších vnitrozemských bodů zájmu
zobrazíte zvolením možnosti Služby ve vnitrozemí.‍
• Pokud chcete vyhledat cíl podle jména, vyberte možnost
Hledat podle jména.‍
3 Vyberte cíl.‍
Hledání cíle Námořní služby
POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici v některých oblastech u
prémiových map.‍
Kreslič map obsahuje informace o tisících cílů, které nabízejí
námořní služby.‍
1 Vyberte možnost Informace o navigaci.‍
2 Vyberte možnost Pobřežní služby nebo Služby ve
vnitrozemí.‍
3 V případě potřeby vyberte kategorii námořních služeb.‍
Kreslič map zobrazuje seznam nejbližších poloh a vzdálenost
a směr ke každé z nich.‍
4 Vyberte cíl.‍
Chcete-li zobrazit další informace nebo polohu na mapě,
můžete vybrat možnost nebo .‍
Navigace pomocí kresliče map
Kurzy
UPOZORNĚNÍ
Funkce Auto Guidance je založena na elektronických mapových
informacích.‍ Tyto údaje nezaručují vyhnutí se překážkám a
mělčinám.‍ Opatrně porovnávejte kurz se všemi zrakovými vjemy
a vyhýbejte se libovolné pevnině, mělké vodě či jiným
překážkám, které se mohou objevit v cestě.‍
Při použití funkce Přejít na mohou přímý kurz a upravený kurz
procházet přes pevninu nebo mělkou vodu.‍ Řiďte se tím, co
vidíte, a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli pevnině, mělké vodě
a jiným nebezpečným objektům.‍
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici funkce Auto Guidance.‍
UPOZORNĚNÍ
Společnost Garmin doporučuje používat funkci Navigovat pouze
při motorovém pohonu.‍ Použití funkce Navigovat při plachtění
může způsobit nečekané přehození plachty a tedy riziko
poškození plachetnice.‍ Při nečekaném přehození plachty
mohou být neobsluhované plachty a lanoví poškozeny nebo
mohou způsobit poranění posádce či cestujícím.‍
Můžete nastavit a sledovat kurz do cíle, a to jedním
z následujících způsobů: pomocí funkce Přejít na, Trasa do
nebo Navigovat.‍
Přejít na: Dovede vás přímo do cíle.‍ Toto je standardní možnost
pro navigaci k cíli.‍ Chartplotter vytvoří přímou linii kurzu nebo
navigační linii k cíli.‍ Cesta může procházet přes zemi a jiné
překážky.‍
Trasa do: Vytvoří trasu z vaší polohy do cíle a umožní vám
přidávat odbočky během cesty.‍ Tato možnost poskytuje
přímou linii kurzu k cíli, zároveň ale umožňuje přidávat
k trase odbočky, které se vyhýbají zemi a dalším překážkám.‍
Navigovat: Vytvoří cestu do cíle pomocí automatické navigace.‍
Tato možnost je k dispozici pouze při použití kompatibilní
prémiové mapy v kompatibilním chartplotteru.‍ Poskytuje
podrobnou navigační linii k cíli, která se vyhýbá zemi
a dalším překážkám.‍ Navigační linie je založena na
mapových datech a na uživatelském nastavení bezpečné
hloubky, bezpečné výšky a vzdálenosti pobřežní linie v chartplotteru.‍ Pomocí těchto nastavení a mapových dat
vytváří chartplotter navigační linii mezi aktuální polohou a
cílem, která se vyhýbá všem oblastem, v nichž nelze
navigovat.‍
Nastavení a sledování přímého kurzu pomocí funkce
Přejít na
UPOZORNĚNÍ
Při použití funkce Přejít na mohou přímý kurz a upravený kurz
procházet přes pevninu nebo mělkou vodu.‍ Řiďte se tím, co
vidíte, a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli pevnině, mělké vodě
a jiným nebezpečným objektům.‍
Můžete nastavit přímý kurz z aktuální polohy do vybraného cíle.‍
1 Vyberte cíl (Cíle).‍
2 Vyberte možnost Navigovat k > Přejít na.‍
Zobrazí se purpurová linie.‍ Uprostřed purpurové linie je tenčí
purpurová linie, která představuje upravený kurz z vaší
aktuální polohy do cíle.‍ Upravený kurz je dynamický
a pohybuje se společně s vaší lodí, pokud se odchýlíte od
kurzu.‍
3 Sledujte purpurovou linii a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli
pevnině, mělčinám a jiným překážkám.‍
4 Pokud se odchylujete od kurzu, sledujte purpurovou linii
(upravený kurz) a navigujte do cíle, nebo kormidlujte zpět na
purpurovou linii (přímý kurz).‍
Navigace pomocí kresliče map
Ukončení navigace
Na navigační mapě nebo rybářské mapě vyberte možnost
MENU > Ukončit navigaci.‍
Trasové body
Trasové body jsou pozice, které zaznamenáte a uložíte do
zařízení.‍
Označení aktuální polohy jako trasový bod
Na libovolné obrazovce vyberte možnost MARK.‍
Vytvoření trasového bodu v jiné poloze
1 Vyberte možnost Uživatelská data > Trasové body > Nový
trasový bod.‍
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li vytvořit trasový bod zadáním souřadnic polohy,
vyberte možnost Zadejte souřadnice a zadejte
souřadnice.‍
• Chcete-li vytvořit trasový bod pomocí mapy, vyberte
možnost Použít mapu, vyberte polohu a poté možnost
SELECT.‍
Označení polohy volání MOB nebo SOS
Na libovolné obrazovce vyberte možnost Muž přes palubu >
Ano.‍
Mezinárodní symbol muž přes palubu (MOB) označí aktivní bod
MOB a chartplotter nastaví přímý kurz zpět k označené poloze.‍
Zobrazení seznamu všech trasových bodů
Vyberte možnost Uživatelská data > Trasové body.‍
Úprava uloženého trasového bodu
1 Vyberte možnost Uživatelská data > Trasové body.‍
2 Vyberte trasový bod.‍
3 Vyberte možnost Upravit trasový bod.‍
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li přidat název, vyberte možnost Název a zadejte
název.‍
• Chcete-li změnit symbol, vyberte možnost Symbol.‍
• Chcete-li změnit hloubku, vyberte možnost Hloubka.‍
• Chcete-li změnit teplotu vody, vyberte možnost Teplota
vody.‍
• Chcete-li změnit komentář, vyberte možnost Komentář.‍
• Chcete-li změnit pozici trasového bodu, vyberte možnost
Přesunout.‍
Vyhledání uloženého trasového bodu a navigace
k němu
UPOZORNĚNÍ
Funkce Auto Guidance je založena na elektronických mapových
informacích.‍ Tyto údaje nezaručují vyhnutí se překážkám a
mělčinám.‍ Opatrně porovnávejte kurz se všemi zrakovými vjemy
a vyhýbejte se libovolné pevnině, mělké vodě či jiným
překážkám, které se mohou objevit v cestě.‍
Při použití funkce Přejít na mohou přímý kurz a upravený kurz
procházet přes pevninu nebo mělkou vodu.‍ Řiďte se tím, co
vidíte, a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli pevnině, mělké vodě
a jiným nebezpečným objektům.‍
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici funkce Auto Guidance.‍
Než budete moci navigovat k trasovému bodu, musíte jej
vytvořit.‍
1 Vyberte možnost Uživatelská data > Trasové body.‍
2 Vyberte trasový bod.‍
3 Vyberte možnost Navigovat k.‍
9
4 Vyberte možnost:
Úprava uložené trasy
• Chcete-li navigovat přímo na pozici, vyberte možnost
Přejít na.‍
• Chcete-li vytvořit trasu k pozici včetně odboček, vyberte
možnost Trasa do.‍
• Chcete-li použít funkci Auto Guidance, vyberte možnost
Navigovat.‍
Zkontrolujte kurz označený purpurovou linií.‍
5
POZNÁMKA: Při použití funkce Auto Guidance znamená
šedý segment v libovolné části fialové čáry, že funkce Auto
Guidance nemůže propočítat část linie Auto Guidance.‍ To je
způsobeno nastaveními pro minimální bezpečnou hloubku
vody a minimální bezpečnou výšku překážek.‍
6 Sledujte purpurovou linii a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli
pevnině, mělčinám a jiným překážkám.‍
Můžete změnit název trasy nebo změnit odbočky, které trasa
obsahuje.‍
1 Vyberte možnost Uživatelská data > Trasy.‍
2 Vyberte trasu.‍
3 Vyberte možnost Upravit trasu.‍
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li změnit název, vyberte možnost Název a zadejte
název.‍
• Chcete-li vybrat trasový bod ze seznamu odboček,
vyberte možnost Upravit odbočky > Použít seznam
odboček a vyberte trasový bod ze seznamu.‍
• Chcete-li vybrat trasový bod pomocí mapy, vyberte
možnost Upravit odbočky > Použít mapu a vyberte
polohu na mapě.‍
Odstranění trasového bodu nebo MOB
1 Vyberte možnost Uživatelská data > Trasové body.‍
2 Zvolte trasový bod nebo MOB.‍
3 Vyberte možnost Odstranit.‍
Odstranění všech trasových bodů
Vyberte možnost Uživatelská data > Správa dat > Vymazat
uživatelská data > Trasové body > Vše.‍
Trasy
Trasa je posloupnost trasových bodů nebo poloh, které vás
dovedou až do cíle.‍
Vytvoření a navigace trasy z aktuální pozice
Můžete vytvořit trasu a ihned ji navigovat na navigační mapě
nebo na rybářské mapě.‍ Při tomto postupu se neukládá trasa
ani údaje o trasových bodech.‍
1 Vyberte cíl na navigační mapě nebo na rybářské mapě.‍
2 Vyberte možnost Navigovat k > Trasa do.‍
3 Vyberte polohu poslední odbočky před cílem.‍
4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.‍
5 V případě potřeby přidejte další odbočky opakováním kroků 3
a 4 – postupujte přitom zpět od cíle k aktuální poloze svého
plavidla.‍
Poslední přidaná odbočka by měla být ta, kterou uskutečníte
jako první po zahájení plavby z aktuální polohy.‍ Měla by to
být odbočka, která se nachází nejblíže k vašemu plavidlu.‍
6 V případě potřeby vyberte možnost MENU.‍
7 Vyberte možnost Navigovat trasu.‍
8 Zkontrolujte kurz označený purpurovou linií.‍
9 Sledujte purpurovou linii a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli
pevnině, mělčinám a jiným překážkám.‍
Vytvoření a uložení trasy
Tento postup uloží trasu a všechny trasové body na ní.‍
Počátečním bodem může být vaše současná poloha nebo jiná
poloha.‍
1 Vyberte možnost Uživatelská data > Trasy > Nová trasa >
Použít mapu.‍
2 Vyberte výchozí polohu trasy.‍
3 Přidejte odbočku podle pokynů na obrazovce.‍
4 V případě potřeby přidejte opakováním kroku 3 další
odbočky.‍
5 Vyberte cílovou destinaci.‍
Zobrazení seznamu tras
Vyberte možnost Uživatelská data > Trasy.‍
10
Vyhledání a navigování podle uložené trasy
Předtím, než budete moci procházet seznam tras a navigovat
podle jedné z nich, musíte vytvořit a uložit alespoň jednu trasu.‍
1 Vyberte možnost Uživatelská data > Trasy.‍
2 Vyberte trasu.‍
3 Vyberte možnost Navigovat k.‍
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li navigovat podle trasy z počátečního bodu, který
byl použit při vytváření trasy, vyberte možnost Předat dál.‍
• Chcete-li navigovat podle trasy z cílového bodu, který byl
použit při vytváření trasy, vyberte možnost Zpět.‍
Zobrazí se purpurová čára.‍ Ve středu purpurové čáry se
nachází tenčí fialová čára, která představuje opravený kurz
z vaší aktuální polohy k cíli.‍ Opravený kurz je dynamický
a pohybuje se společně s vaší lodí, když se vychýlíte z kurzu.‍
5 Zkontrolujte kurz označený purpurovou linií.‍
6 Sledujte purpurovou čáru a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli
pevnině, mělčinám a jiným překážkám.‍
7 Jestliže jste se vychýlili z kurzu, sledujte fialovou čáru
(opravený kurz), která vás dovede k cíli, nebo navigujte zpět
k purpurové čáře (přímý kurz).‍
Vyhledání a navigace souběžně s uloženou trasou
Předtím, než budete moci procházet seznam tras a navigovat
podle jedné z nich, musíte vytvořit a uložit alespoň jednu trasu.‍
1 Vyberte možnost Uživatelská data > Trasy.‍
2 Vyberte trasu.‍
3 Vyberte možnost Navigovat k.‍
4 Vyberte možnost Posun, jestliže chcete navigovat souběžně
s danou trasou, od níž budete posunuti na stanovenou
vzdálenost.‍
5 Vyznačte, jak chcete podle trasy navigovat:
• Chcete-li navigovat podle trasy z počátečního bodu, který
byl použit při vytváření trasy, a nalevo od původní trasy,
vyberte možnost Předat dál – přístav.‍
• Chcete-li navigovat podle trasy z počátečního bodu, který
byl použit při vytváření trasy, a napravo od původní trasy,
vyberte možnost Předat dál – pravobok.‍
• Chcete-li navigovat podle trasy z cílového bodu, který byl
použit při vytváření trasy, a nalevo od původní trasy,
vyberte možnost Zpět – přístav.‍
• Chcete-li navigovat podle trasy z cílového bodu, který byl
použit při vytváření trasy, a napravo od původní trasy,
vyberte možnost Zpět – pravobok.‍
Zobrazí se purpurová čára.‍ Ve středu purpurové čáry se
nachází tenčí fialová čára, která představuje opravený kurz
z vaší aktuální polohy k cíli.‍ Opravený kurz je dynamický
a pohybuje se společně s vaší lodí, když se vychýlíte z kurzu.‍
Navigace pomocí kresliče map
6 Zkontrolujte kurz označený purpurovou linií.‍
7 Sledujte purpurovou čáru a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli
pevnině, mělčinám a jiným překážkám.‍
8 Jestliže jste se vychýlili z kurzu, sledujte fialovou čáru
(opravený kurz), která vás dovede k cíli, nebo navigujte zpět
k purpurové čáře (přímý kurz).‍
Odstranění uložené trasy
1 Vyberte možnost Uživatelská data > Trasy.‍
2 Vyberte trasu.‍
3 Vyberte možnost Odstranit.‍
Odstranění všech uložených tras
Vyberte možnost Uživatelská data > Správa dat > Vymazat
uživatelská data > Trasy.‍
Prošlé trasy
Prošlá trasa je záznam cesty, kterou urazila vaše loď.‍ Aktuálně
zaznamenávaná prošlá trasa se nazývá aktivní prošlá trasa a
lze ji uložit.‍ Prošlé trasy můžete zobrazit v jednotlivých mapách
nebo v 3D zobrazení mapy.‍
Zobrazení prošlých tras
Na mapě nebo 3D zobrazení mapy vyberte možnost MENU >
Trasové body a prošlé trasy > Ujeté trasy > Zapnuto.‍
Linie stezky na mapě označuje prošlou trasu.‍
Nastavení barvy aktivní prošlé trasy
1 Vyberte možnost Uživatelská data > Ujeté trasy >
Možnosti aktivní prošlé trasy > Barva ujeté trasy.‍
2 Zvolte barvu prošlé trasy.‍
Uložení aktivní prošlé trasy
Trasa, která je právě zaznamenávána, se nazývá aktivní prošlá
trasa.‍
1 Vyberte možnost Uživatelská data > Ujeté trasy > Uložit
aktivní prošlou trasu.‍
2 Vyberte možnost:
• Vyberte čas, kdy začala aktivní prošlá trasa.‍
• Vyberte možnost Celý protokol.‍
Zobrazení seznamu uložených prošlých tras
Vyberte možnost Uživatelská data > Ujeté trasy > Uložené
prošlé trasy.‍
Úprava uložené prošlé trasy
1 Vyberte možnost Uživatelská data > Ujeté trasy > Uložené
prošlé trasy.‍
2 Vyberte prošlou trasu.‍
3 Vyberte možnost Upravit prošlou trasu.‍
4 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Název a zadejte nový název.‍
• Vyberte možnost Barva ujeté trasy a poté vyberte barvu.‍
Uložení prošlé trasy jako trasy
1 Vyberte možnost Uživatelská data > Ujeté trasy > Uložené
prošlé trasy.‍
2 Vyberte prošlou trasu.‍
3 Vyberte možnost Upravit prošlou trasu > Uložit trasu.‍
Procházení seznamu prošlých tras a navigace po
zaznamenané prošlé trase
Než budete moci procházet seznam prošlých tras a navigovat
podle nich, musíte zaznamenat alespoň jednu prošlou trasu
(Prošlé trasy).‍
1 Vyberte možnost Uživatelská data > Ujeté trasy > Uložené
prošlé trasy.‍
Navigace pomocí kresliče map
2 Vyberte prošlou trasu.‍
3 Vyberte možnost Sledovat prošlou trasu.‍
4 Vyberte možnost:
• Navigaci po prošlé trase z počátečního bodu použitého při
vytvoření trasy spustíte výběrem možnosti Předat dál.‍
• Navigaci po prošlé trase z cílového bodu použitého při
vytvoření trasy spustíte výběrem možnosti Zpět.‍
5 Zkontrolujte kurz označený barevnou čárou.‍
6 Sledujte barevnou čáru a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli
pevnině, mělčině a jiným překážkám.‍
Odstranění uložené prošlé trasy:
1 Vyberte možnost Uživatelská data > Ujeté trasy > Uložené
prošlé trasy.‍
2 Vyberte prošlou trasu.‍
3 Vyberte možnost Odstranit.‍
Odstranění všech uložených prošlých tras
Vyberte možnost Uživatelská data > Správa dat > Vymazat
uživatelská data > Uložené prošlé trasy.‍
Sledování aktivní prošlé trasy
Trasa, která je právě zaznamenávána, se nazývá aktivní prošlá
trasa.‍
1 Vyberte možnost Uživatelská data > Ujeté trasy > Sledovat
aktivní prošlou trasu.‍
2 Vyberte možnost:
• Vyberte čas, kdy začala aktivní prošlá trasa.‍
• Vyberte možnost Celý protokol.‍
3 Zkontrolujte kurz označený barevnou čárou.‍
4 Sledujte barevnou čáru a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli
pevnině, mělčinám a jiným překážkám.‍
Vymazání aktivní prošlé trasy
Vyberte možnost Uživatelská data > Ujeté trasy > Vymazat
aktivní prošlou trasu.‍
Paměť prošlých tras se vymaže a záznam aktivní prošlé trasy
pokračuje.‍
Správa paměti záznamu prošlé trasy během
pořizování záznamu
1 Vyberte možnost Uživatelská data > Ujeté trasy >
Možnosti aktivní prošlé trasy.‍
2 Vyberte možnost Režim záznamu.‍
3 Vyberte možnost:
• Záznam prošlé trasy nahrajete, dokud nebude paměť
prošlých tras plná, výběrem možnosti Tankovat.‍
• Záznam prošlé trasy plynule nahrajete a nejstarší data
prošlé trasy nahradíte novými výběrem možnosti
Zalomení.‍
Konfigurace intervalu nahrávání záznamu prošlé trasy
Můžete určit frekvenci nahrávání prošlé trasy.‍ Častější
nahrávání prošlé trasy je přesnější, ale rychleji plní záznam
prošlé trasy.‍ Pro nejefektivnější využití paměti doporučujeme
interval rozlišení.‍
1 Vyberte možnost Uživatelská data > Ujeté trasy >
Možnosti aktivní prošlé trasy > Interval záznamu >
Interval.‍
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li prošlou trasu nahrávat podle vzdálenosti mezi
body, vyberte možnost Vzdálenost > Změnit a zadejte
vzdálenost.‍
• Chcete-li prošlou trasu nahrávat podle časového intervalu,
vyberte možnost Čas > Změnit a zadejte časový interval.‍
11
• Chcete-li prošlou trasu nahrávat podle odchylky od kurzu,
vyberte možnost Rozlišení > Změnit a před záznamem
bodu prošlé trasy zadejte maximální povolenou odchylku
od skutečného kurzu.‍
Odstranění všech uložených trasových
bodů, tras a prošlých tras
Vyberte možnost Uživatelská data > Správa dat > Vymazat
uživatelská data > Vše > OK.‍
Automatická navigace
UPOZORNĚNÍ
Funkce Auto Guidance je založena na elektronických mapových
informacích.‍ Tyto údaje nezaručují vyhnutí se překážkám a
mělčinám.‍ Opatrně porovnávejte kurz se všemi zrakovými vjemy
a vyhýbejte se libovolné pevnině, mělké vodě či jiným
překážkám, které se mohou objevit v cestě.‍
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici funkce Auto Guidance.‍
Automatickou navigaci můžete použít k naplánování nejlepší
cesty do cíle.‍ Automatická navigace využije kreslič map ke
skenování mapových dat, jako například hloubky vody
a známých překážek, k výpočtu navrhované cesty.‍ Cestu lze
během navigace upravovat.‍
Nastavení a sledování cesty Automatická navigace
Cesta
1 Vyberte cíl (Cíle).‍
2 Vyberte možnost Navigovat k > Navigovat.‍
3 Zkontrolujte cestu označenou purpurovou linií.‍
4 Vyberte možnost Zahájit navigaci.‍
5 Sledujte purpurovou linii a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli
pevnině, mělčinám a jiným překážkám.‍
POZNÁMKA: Při použití funkce Auto Guidance znamená
šedý segment v libovolné části fialové čáry, že funkce Auto
Guidance nemůže propočítat část linie Auto Guidance.‍ To je
způsobeno nastaveními pro minimální bezpečnou hloubku
vody a minimální bezpečnou výšku překážek.‍
Vytvoření cesty automatické navigace
1 Vyberte možnost Navigace > Trasy a cesty aut.‍ navigace >
Nová trasa > Automatická navigace.‍
2 Vyberte možnost SELECT a zvolte cílový bod.‍
Filtrování seznamu tras a cest automatické navigace
Seznam tras a cest automatické navigace lze filtrovat a rychle
tak najít uložený cíl.‍
1 Vyberte možnost MENU > Filtr.‍
2 Vyberte možnost.‍
Kontrola cesty automatické navigace
1 Vyberte cestu na navigační mapě.‍
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li zobrazit nebezpečí a upravit cestu nebezpečí,
vyberte možnost Sledování nebezpečí.‍
• Chcete-li změnit název cesty, upravit ji nebo přepočítat,
vyberte možnost Upravit.‍
• Chcete-li cestu odstranit, vyberte možnost Odstranit.‍
• Chcete-li navigovat po zvolené cestě, vyberte možnost
Navigovat k.‍
Úprava cesty automatické navigace
1 Na navigační mapě přesuňte cílový bod do nové polohy
podle pokynů na obrazovce nebo pomocí kláves se šipkami.‍
2 Vyberte možnost SELECT > Přesunout bod.‍
12
3 Výběrem možnosti BACK se vraťte na obrazovku navigace.‍
Zrušení probíhajícího výpočtu Automatická navigace
Na navigační mapě vyberte možnost MENU > Zrušit.‍
TIP: Výpočet můžete rychle zrušit výběrem možnosti BACK.‍
Nastavení načasovaného příjezdu
Funkci načasovaného příjezdu můžete použít na trase nebo na
cestě automatické navigace pro získání zpětné vazby k době
příjezdu do zvoleného bodu.‍ To umožňuje načasovat příjezd do
dané polohy, jako je například otevření mostu nebo počáteční
linie závodu.‍
1 Na navigační mapě vyberte možnost MENU.‍
2 V případě potřeby vyberte možnost Možnosti navigace.‍
3 Vyberte možnost Načasování příjezdu.‍
TIP: Menu Načasování příjezdu lze rychle otevřít výběrem
bodu na cestě automatické navigace.‍
Nastavení vzdálenosti od pobřeží
Nastavení Vzdálenost pobřežní linie označuje nejbližší
vzdálenost od pobřeží, na níž chcete umístit linii Automatická
navigace.‍ Pokud toto nastavení během navigace změníte, linie
Automatická navigace se může přesunout.‍ Dostupné hodnoty
nastavení Vzdálenost pobřežní linie jsou relativní, nikoli
absolutní.‍ Abyste zajistili umístění linie Automatická navigace
v příslušné vzdálenosti od pobřeží, můžete odhadnout umístění
linie Automatická navigace podle jednoho nebo více známých
cílů, které vyžadují navigaci úzkou vodní cestou.‍
1 Zajeďte s plavidlem do doku nebo spusťte kotvu.‍
2 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Automatická
navigace > Vzdálenost pobřežní linie > Normální.‍
3 Vyberte cíl, ke kterému jste již pomocí navigace cestovali
dříve.‍
4 Vyberte možnost Navigovat k > Navigovat.‍
5 Zkontrolujte umístění linie automatické navigace a
rozhodněte, jestli se linie bezpečně vyhýbá známým
překážkám a oblouky zajišťují efektivní plavbu.‍
6 Vyberte možnost:
• Pokud je umístění linie automatické navigace uspokojivé,
vyberte možnost MENU > Ukončit navigaci a pokračujte
krokem 10.‍
• Pokud je linie automatické navigace příliš blízko známých
překážek, vyberte možnost Nastavení > Navigace >
Automatická navigace > Vzdálenost pobřežní linie >
Daleko.‍
• Pokud jsou oblouky linie automatické navigace příliš
široké, vyberte možnost Nastavení > Navigace >
Automatická navigace > Vzdálenost pobřežní linie >
Blízko.‍
Pokud v kroku 6 zvolíte možnosti Blízko
nebo Daleko,
7
zkontrolujte umístění linie automatické navigace a
rozhodněte, jestli se linie bezpečně vyhýbá známým
překážkám a oblouky zajišťují efektivní plavbu.‍
Automatická navigace udržuje na otevřených vodách široký
odstup od překážek, i když nastavíte vzdálenost pobřežní
linie na možnost Blízko nebo Nejbližší.‍ V důsledku toho
nemusí kreslič map linii Automatická navigace změnit, pokud
zvolený cíl nevyžaduje navigaci úzkou vodní cestou.‍
8 Vyberte možnost:
• Pokud je umístění linie automatické navigace uspokojivé,
vyberte možnost MENU > Ukončit navigaci a pokračujte
krokem 10.‍
• Pokud je linie automatické navigace příliš blízko známých
překážek, vyberte možnost Nastavení > Navigace >
Automatická navigace > Vzdálenost pobřežní linie >
Nejvzdálenější.‍
Navigace pomocí kresliče map
• Pokud jsou oblouky linie automatické navigace příliš
široké, vyberte možnost Nastavení > Navigace >
Automatická navigace > Vzdálenost pobřežní linie >
Nejbližší.‍
9 Pokud v kroku 8 zvolíte možnosti Nejbližší nebo
Nejvzdálenější, zkontrolujte umístění linie Automatická
navigace a rozhodněte, jestli se linie bezpečně vyhýbá
známým překážkám a oblouky zajišťují efektivní plavbu.‍
Automatická navigace udržuje na otevřených vodách široký
odstup od překážek, i když nastavíte vzdálenost pobřežní
linie na možnost Blízko nebo Nejbližší.‍ V důsledku toho
nemusí kreslič map linii Automatická navigace změnit, pokud
zvolený cíl nevyžaduje navigaci úzkou vodní cestou.‍
10 Opakujte kroky 3 až 9 ještě přinejmenším jednou, pokaždé
s odlišným cílem, dokud se s funkcí Vzdálenost pobřežní linie
neseznámíte.‍
Konfigurace linie automatické navigace
UPOZORNĚNÍ
Nastavení položek Bezpečná hloubka a Bezpečná výška
ovlivňuje způsob, jakým kreslič map počítá linii automatické
navigace.‍ Pokud se v oblasti vyskytuje voda neznámé hloubky
nebo překážka neznámé výšky, linie automatické navigace pro
tuto oblast se nevypočítá.‍ Je-li oblast na začátku nebo na konci
linie automatické navigace mělčí než bezpečná hloubka nebo je
nižší než bezpečná výška překážky, linie automatické navigace
pro tuto oblast se nevypočítá.‍ Na mapě se kurz vedoucí těmito
oblastmi zobrazuje jako šedá linie.‍ Pokud loď vpluje do některé
z těchto oblastí, zobrazí se varovná zpráva.‍
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici funkce Auto Guidance.‍
Máte možnost nastavit parametry, které kreslič map používá při
výpočtu linie automatické navigace.‍
Bezpečná hloubka: Nastavuje minimální hloubku (datum
hloubky mapy), kterou kreslič map používá při výpočtu linie
automatické navigace.‍
POZNÁMKA: Minimální bezpečná hloubka pro prémiové
mapy je 91 cm (3 stopy).‍ Pokud zadáte hodnotu bezpečné
hloubky nižší než 91 cm (3 stopy), budou mapy pro výpočty
tras pomocí automatické navigace používat pouze hloubku
91 cm (3 stopy).‍
Bezpečná výška: Nastavuje minimální výšku (datum výšky
mapy) mostu, pod níž může vaše loď bezpečně plout.‍
Vzdálenost pobřežní linie: Nastavuje nejbližší vzdálenost od
pobřeží, na níž chcete umístit linii automatické navigace.‍
Pokud toto nastavení během navigace změníte, linie
automatické navigace se může přesunout.‍ Dostupné hodnoty
tohoto nastavení jsou relativní, nikoli absolutní.‍ Abyste
zajistili umístění linie automatické navigace v příslušné
vzdálenosti od pobřeží, můžete odhadnout umístění linie
automatické navigace podle jednoho nebo více známých cílů,
které vyžadují navigaci úzkou vodní cestou (Nastavení
vzdálenosti od pobřeží).‍
Kombinace
Obrazovka Kombinace ukazuje kombinaci několika různých
obrazovek současně.‍ Počet možností dostupných na obrazovce
Kombinace závisí na volitelných zařízeních připojených ke
kresliči map a na tom, zda používáte prémiové mapy.‍
Výběr kombinace
1 Vyberte možnost Kombinace.‍
2 Vyberte kombinaci.‍
Přizpůsobení obrazovky Kombinace
1 Vyberte možnost Kombinace.‍
2 Pomocí tlačítek se šipkami zvýrazněte obrazovku
Kombinace.‍
Vyberte
možnost MENU > Konfigurovat kombinaci.‍
3
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li změnit název, vyberte možnost Název a zadejte
nový název.‍
• Chcete-li změnit uspořádání informací na obrazovce,
vyberte možnost Změnit rozložení a zvolte nové
rozložení.‍
• Chcete-li změnit informace viditelné na obrazovce, vyberte
možnost Změnit funkci a zvolte nové informace.‍
• Pokud chcete přizpůsobit údaje zobrazené na obrazovce,
vyberte možnost Čísla překrytí (Nastavení čísel překrytí).‍
• Velikost informačních oblastí zobrazenou na obrazovce
změníte výběrem možnosti Změnit velikost kombinace.‍
Přidání vlastní obrazovky Kombinace
Můžete vytvořit vlastní obrazovku Kombinace, která vyhovuje
vašim potřebám.‍
1 Vyberte možnosti Kombinace > MENU > Přidat kombinaci.‍
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li změnit název, vyberte možnost Název, zadejte
nový název a poté vyberte možnost Hotovo.‍
• Chcete-li změnit počet zobrazovaných funkcí, vyberte
možnost Funkce a poté vyberte číslo.‍
• Chcete-li změnit funkci na části obrazovky, vyberte oblast,
kterou chcete změnit, a poté vyberte funkci ze seznamu
vpravo.‍
• Chcete-li změnit svislou nebo vodorovnou orientaci
rozdělení multifunkčního displeje, vyberte možnost
Rozdělit a poté vyberte jednu z možností.‍
• Chcete-li změnit způsob zobrazení dat na stránce, vyberte
možnost Čísla překrytí, a poté vyberte z nabídky.‍
• Chcete-li změnit typ zobrazených dat, vyberte možnost
Čísla překrytí, zvolte datové pole a poté vyberte nový typ
dat.‍
Sonar
Po správném připojení kompatibilního převodníku můžete svůj
kreslič map využít k hledání ryb.‍ Různá zobrazení sonaru vám
pomohou sledovat ryby v dané oblasti.‍
Úpravy, které můžete provést u každého zobrazení sonaru, se
liší podle zobrazení, které používáte, a připojeného modelu
kresliče mapy a převodníku.‍
Zobrazení sonaru
Dostupná zobrazení sonaru se liší podle typu převodníku a
volitelných modulů sirény připojených ke kresliči mapy.‍
Například zobrazení s rozdělením frekvence lze dosáhnout
pouze v případě, že máte připojen dvoufrekvenční převodník.‍
Existují čtyři základní styly dostupných zobrazení sonaru: Na
celou obrazovku, na rozdělenou obrazovku, která kombinuje dvě
nebo více zobrazení, zobrazení na rozdělenou obrazovku se
zmenšením nebo zvětšením a zobrazení s rozdělením
frekvence, které zobrazuje dvě různé frekvence.‍ Můžete si
upravit nastavení pro každé zobrazení na obrazovce.‍ Pokud
například sledujete zobrazení s rozdělením frekvence, můžete
upravit zesílení pro každou frekvenci zvlášť.‍
Zobrazení sonaru na celou obrazovku
K dispozici je několik zobrazení na celou obrazovku, závisejících
na připojeném vybavení.‍ Zobrazení sonaru na celou obrazovku
Kombinace
13
ukazují velký snímek hodnot sonaru z převodníku.‍ Měřítko
rozsahu po pravé straně obrazovky ukazuje hloubku nalezených
objektů při procházení obrazovky zprava doleva.‍
À
Á
Â
Informace o hloubce
Pozastavené cíle nebo ryby
Dno vodní plochy
Zobrazení sonaru DownVü
POZNÁMKA: Technologii sonaru a převodníků DownVü
nepodporují všechny modely.‍
POZNÁMKA: Pro příjem skenovacího sonaru DownVü je nutný
kompatibilní kreslič map nebo echolot a kompatibilní převodník.‍
Vysokofrekvenční sonar DownVü poskytuje jasnější obraz
prostoru pod lodí, s podrobněji vykreslenými strukturami, které
loď míjí.‍
Klasické převodníky používají kuželový paprsek.‍ Technologie
skenovacího sonaru DownVü emituje úzký paprsek, který má
tvar podobný paprsku používanému v kopírovacích strojích.‍
Tento paprsek poskytuje jasnější obraz podobný obrázku toho,
co se nachází pod lodí.‍
Zobrazení sonaru SideVü
POZNÁMKA: Technologii sonaru a vyhledávání SideVü
nepodporují všechny modely.‍
POZNÁMKA: Pro příjem skenovacího sonaru SideVü je nutný
kompatibilní kreslič map a kompatibilní převodník.‍
SideVü technologie skenovacího sonaru vám ukáže obrázek
toho, co leží po bocích lodi.‍ Můžete to použít jako vyhledávací
nástroj pro struktury a ryby.‍
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Levý bok lodi
Pravý bok lodi
Převodník na vašem plavidle
Zobrazení sonaru na rozdělené obrazovce
Zobrazení sonaru na rozdělené obrazovce vám umožní zobrazit
různé kombinace dat sonaru současně.‍ Můžete například
zobrazit tradiční sonar a zobrazení sonaru DownVü na jedné
obrazovce.‍ Můžete upravit rozložení rozdělené obrazovky
sonaru, a změnit tak velikost okna a znovu uspořádat data.‍
Rychlosti procházení tradičního zobrazení a zobrazení sonaru
DownVü jsou synchronizované, aby bylo možné snadněji číst
zobrazení na rozdělenou obrazovku.‍
Zobrazení sonaru s rozdělením a přiblížením
Zobrazení sonaru s rozdělením a přiblížením ukazuje na stejné
obrazovce celé zobrazení grafu hodnot sonaru a zvětšenou část
grafu.‍
Zobrazení sonaru s rozdělením frekvence
Při zobrazení sonaru s rozdělením frekvence ukazuje jedna
strana obrazovky úplné zobrazení grafu dat vysokofrekvenčního
sonaru a druhá strana obrazovky ukazuje úplné zobrazení grafu
dat sonaru s nižší frekvencí.‍
POZNÁMKA: Zobrazení sonaru s rozdělenou frekvencí
vyžaduje použití dvoufrekvenčního převodníku.‍
Výběr typu převodníku
Před výběrem typu převodníku musíte vědět, jaký typ
převodníku máte.‍
Pokud připojujete převodník, který nebyl součástí kresliče map,
může být pro řádnou funkci sonaru požadováno nastavení typu
převodníku.‍ Pokud zařízení automaticky rozpozná váš
převodník, tato možnost se nezobrazí.‍
1 V zobrazení sonaru vyberte možnost MENU > Nastavení
sonaru > Instalace > Typ převodníku.‍
2 Vyberte možnost:
• Pokud máte převodník s duálním paprskem (200/77 kHz),
vyberte možnost Duální paprsek (200/77 kHz).‍
• Pokud máte převodník s duální frekvencí (200/50 kHz),
vyberte možnost Duální frekvence (200/50 kHz).‍
• Pokud máte jiný typ převodníku, vyberte jej ze seznamu.‍
Staré pneumatiky
Vytvoření trasového bodu na obrazovce
sonaru pomocí tlačítek zařízení
Protokoly
1 V zobrazení sonaru vyberte pomocí kláves šipek umístění
Stromy
Celková vzdálenost od boku lodi
SideVü/DownVü Skenovací technologie
Místo běžnějšího kuželového paprsku používá převodník
SideVü/DownVü plochý paprsek ke skenování vody a země po
bocích vaší lodi.‍
pro uložení.‍
2 Vyberte možnost SELECT.‍
3 V případě potřeby upravte informace o trasovém bodu.‍
Pozastavení zobrazení sonaru
V zobrazení sonaru vyberte možnost MENU > Pozastavit
sonar.‍
14
Sonar
Prohlížení historie sonaru
Můžete procházet displejem sonaru a prohlížet si historické
údaje sonaru.‍
1 V zobrazení sonaru vyberte možnost MENU > Pozastavit
sonar.‍
2 Použijte klávesy se šipkami.‍
Přizpůsobení čísel překrytí
Můžete přizpůsobit data zobrazená na obrazovce sonaru
některých modelů chartplotteru.‍
POZNÁMKA: Ne všechny možnosti jsou k dispozici na všech
modelech.‍
1 V zobrazení sonaru vyberte možnost MENU > Nastavení
sonaru > Čísla překrytí.‍
2 Pokud to bude nutné, vyberte čísla, která chcete přizpůsobit.‍
3 Vyberte přepínač pro zobrazení nebo skrytí položky.‍
4 Výběrem možnosti BACK přizpůsobíte více dat.‍
POZNÁMKA: Můžete také zobrazit či skrýt pásku kompasu a
navigační výřez.‍
5 Vyberte možnost Hotovo.‍
Nastavení úrovně podrobností
Můžete ovládat úroveň podrobností a šumu zobrazenou na
obrazovce sonaru, a to buď nastavením zesílení pro tradiční
převodníky, nebo nastavením jasu pro DownVü a převodníky
SideVü/DownVü.‍
Chcete-li vidět nejvyšší intenzitu příjmu signálu na obrazovce,
můžete snížit zesílení nebo jas, aby se snížila intenzita příjmu a
šumu.‍ Chcete-li vidět všechny informace o příjmu, můžete zvýšit
zesílení nebo jas, abyste viděli více informací na obrazovce.‍
Tím se také sníží šum a bude možno hůře rozpoznat aktuální
příjem.‍
1 V zobrazení sonaru vyberte možnost MENU.‍
2 Vyberte možnost Kontrola úrovně zesílení nebo Jas.‍
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li úroveň zesílení nebo jasu ručně zvýšit nebo
snížit, vyberte možnost Nahoru nebo Dolů.‍
• Chcete-li umožnit kresliči map automatickou úpravu
úrovně zesílení nebo jasu, vyberte možnost
automatického nastavení.‍
Úprava intenzity barev
Intenzitu barev a zvýrazněných oblastí na obrazovce sonaru
můžete upravit změnou nastavení zisku barev pro tradiční
převodníky nebo kontrastu pro převodníky DownVü a SideVü/
DownVü.‍ Toto nastavení funguje nejlépe po úpravě úrovně
podrobností zobrazených na obrazovce pomocí nastavení zisku
nebo jasu.‍
Chcete-li zvýraznit menší cílené ryby nebo vytvořit zobrazení
s vyšší intenzitou cíle, můžete zvýšit zisk barev nebo kontrast.‍
Tím dojde ke ztrátě rozlišitelnosti vysoce intenzivních
navrácených signálů u dna.‍ Chcete-li snížit intenzitu
navrácených signálů, můžete zisk barev či kontrast snížit.‍
1 V zobrazení sonaru vyberte možnost MENU.‍
2 Vyberte možnost:
• V zobrazení sonaru DownVü nebo SideVü vyberte
možnost Kontrast.‍
• V jiném zobrazení sonaru vyberte možnost Nastavení
sonaru > Rozšířené > Získání barvy.‍
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li barevnou intenzitu ručně zvýšit nebo snížit,
vyberte možnost Nahoru nebo Dolů.‍
Sonar
• Chcete-li použít výchozí nastavení, vyberte možnost
Výchozí.‍
Úprava rozsahu měřítka hloubky nebo šířky
Můžete upravit rozsah měřítka hloubky tradičního zobrazení a
DownVü zobrazení sonaru a rozsahu měřítka šířky SideVü
zobrazení sonaru.‍
Automatické nastavení rozsahu udržuje dno mezi spodní nebo
vnější třetinou zobrazení sonaru a může být užitečné pro
sledování dna s minimálními či mírnými změnami terénu.‍
Ruční nastavení rozsahu umožňuje zobrazit specifický rozsah,
což je užitečné pro sledování dna, kde jsou větší změny terénu,
například srázy či útesy.‍ Dokud se bude dno nacházet
v nastaveném rozsahu, bude zobrazeno na obrazovce.‍
1 V zobrazení sonaru vyberte možnost MENU > Pohoří.‍
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li umožnit kresliči map automatickou úpravu
rozsahu, vyberte možnost Automaticky.‍
• Chcete-li zvětšit nebo zmenšit rozsah manuálně, vyberte
možnost Nahoru nebo Dolů.‍
TIP: Na obrazovce sonaru můžete vybrat ikonu nebo
a tím ručně upravit rozsah.‍
TIP: Při zobrazení více obrazovek sonaru můžete výběrem
možnosti SELECT zvolit aktivní obrazovku.‍
Nastavení úrovně přiblížení na obrazovce
sonaru
1 V zobrazení sonaru vyberte možnost MENU > Změna
velikosti.‍
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li zvětšit data sonaru o hloubce dna, vyberte
možnost Uzamčení dna.‍
POZNÁMKA: Pokud je zapnuta funkce pro uzamčení dna,
funkce Pohoří se změní na Rozsah.‍
• Chcete-li nastavit rozsah hloubky zvětšené oblasti ručně,
vyberte možnost Manuálně a výměrem možnosti Zobrazit
nahoru nebo Zobrazit dolů nastavte rozsah hloubky pro
zvětšenou oblast a výběrem možnosti Zvětšit nebo
Zmenšit zvyšte nebo snižte zvětšení příslušné oblasti.‍
• Chcete-li nastavit hloubku a změnu velikosti automaticky,
vyberte možnost Automaticky.‍
• Chcete-li zrušit přiblížení, vyberte možnost Bez zoomu.‍
Nastavení rychlosti procházení
Můžete nastavit rychlost, jakou se snímek sonaru bude
pohybovat po obrazovce.‍ Vyšší rychlost procházení zobrazí více
detailů, zejména při pohybu nebo lovu vlečením.‍ Nižší rychlost
procházení prodlouží dobu zobrazení informací na obrazovce.‍
Nastavení rychlosti procházení na jedno zobrazení sonaru bude
použito na všechna zobrazení sonaru.‍
1 V zobrazení sonaru vyberte možnost MENU > Nastavení
sonaru > Rychlost procházení.‍
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete nastavit rychlost procházení automaticky
pomocí dat pro rychlost nad zemí nebo pro rychlost vody,
vyberte možnost Automaticky.‍
Nastavení Automaticky automaticky vybere rychlost
procházení, která bude odpovídat rychlosti lodi, takže cíle
ve vodě budou vykresleny ve správném poměru stran a
zobrazí se méně zkresleně.‍ Během prohlížení zobrazení
sonaru DownVü nebo SideVü se doporučuje použít
nastavení Automaticky.‍
• Pokud chcete použít velmi rychlou rychlost procházení,
vyberte možnost Ultrascroll®.‍
15
Možnost Ultrascroll umožňuje rychlé procházení nových
dat sonaru, ale se sníženou kvalitou snímků.‍ Ve většině
situací poskytuje možnost Rychlé dobrou rovnováhu mezi
rychlým procházením snímku a cílů, které jsou méně
zkreslené.‍
Frekvence sonaru
POZNÁMKA: Dostupné frekvence závisí na používaném
převodníku.‍
Nastavení frekvence napomáhá přizpůsobení sonaru
konkrétním účelům a indikaci hloubky vody.‍
Vyšší frekvence používají menší šířky paprsku a jsou výhodnější
pro provoz při vysoké rychlosti a na neklidném moři.‍ Vyšší
frekvence také poskytují lepší rozlišení dna a teplotního
gradientu.‍
Nižší frekvence využívají větší šířky paprsků, které pokryjí větší
oblast a umožňují zobrazit více cílů.‍ Současně ale vytvářejí více
hluku na povrchu a redukují kontinuitu signálu na neklidném
moři.‍ Větší šířky paprsku vytvářejí větší oblouky pro návrat cílů,
což je ideální pro lokalizaci ryb.‍ Větší šířky paprsku jsou také
vhodnější pro hlubokou vodu, protože nízkofrekvenční paprsek
lépe proniká vodou.‍ Jsou využitelné pro hledání struktur jako
jsou například hromady větví.‍
Výběr frekvencí
POZNÁMKA: Nelze upravit frekvenci pro všechna zobrazení
sonaru a převodníky.‍
Můžete určit, které frekvence budou na obrazovce sonaru
zobrazeny.‍
1 V zobrazení sonaru vyberte možnost MENU > Frekvence.‍
2 Vyberte frekvenci vhodnou pro vaše potřeby a hloubku vody.‍
Další informace o frekvencích viz Frekvence sonaru.‍
Vytvoření přednastavené frekvence
POZNÁMKA: Není dostupné u všech převodníků.‍
Můžete vytvořit přednastavení pro uložení specifické frekvence
sonaru, což umožňuje rychlou změnu frekvence.‍
1 V zobrazení sonaru vyberte možnost MENU > Frekvence.‍
2 Vyberte možnost Přidat.‍
3 Zadejte frekvenci.‍
Zapnutí rozsahu A
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech zobrazení
sonaru.‍
Rozsah A je vertikální přerušované světlo podél pravé strany
zobrazení sonaru na celou obrazovku.‍ Tato funkce rozbalí
naposledy přijatá data sonaru, takže jsou lépe viditelná.‍ Může
být také užitečná pro rozpoznání ryb, které jsou blízko dna.‍
V zobrazení sonaru vyberte možnost MENU > Nastavení
sonaru > Vzhled > Rozsah A.‍
Nastavení sonaru
POZNÁMKA: Ne všechny možnosti a nastavení se vztahují na
všechny modely a převodníky.‍
Nastavení sonaru
POZNÁMKA: Ne všechny možnosti a nastavení se vztahují na
všechny modely, moduly sirén a převodníky.‍
V zobrazení sonaru vyberte možnost MENU > Nastavení
sonaru.‍
Linie hloubky: Zobrazí přehlednou linii hloubky.‍
Rychlost procházení: Nastaví rychlost, jakou sonar prochází
zprava doleva.‍
16
V mělkých vodách můžete zpomalit rychlost procházení,
abyste prodloužili dobu zobrazení informací na obrazovce.‍
V hlubší vodě můžete zvýšit rychlost procházení.‍
Linie rozsahu: Zobrazuje vertikální linie určující vzdálenost
k pravé a levé straně lodi.‍ Toto nastavení je k dispozici
zobrazení sonaru SideVü.‍
Nastavení barev: Slouží k nastavení barev zobrazení sonaru.‍
Toto nastavení může být dostupné v menu Vzhled.‍
Barevné schéma s vysokým kontrastem poskytuje pro
navrácené signály s nízkou intenzitou tmavší barvy.‍ Barevné
schéma s nízkým kontrastem poskytuje pro navrácené
signály s nízkou intenzitou barvy shodné s barvou pozadí.‍
Vzhled: Viz Nastavení vzhledu sonaru.‍
Čísla překrytí: Nastaví data zobrazená na obrazovce sonaru.‍
Rozšířené: Viz Rozšířená nastavení sonaru.‍
Instalace: Obnovuje výchozí nastavení sonaru.‍
Nastavení vzhledu sonaru
POZNÁMKA: Ne všechny možnosti a nastavení se vztahují na
všechny modely a převodníky.‍
V zobrazení sonaru vyberte možnost MENU > Nastavení
sonaru > Vzhled.‍
Nastavení barev: Nastaví barvy.‍
Edge: Zvýrazní nejsilnější signál ze dna a tím pomůže určit
tvrdost nebo měkkost signálu.‍
Rozsah A: Zobrazí podél pravé strany obrazovky vertikální
přerušované světlo, které okamžitě zobrazí vzdálenost
k cílům na měřítku.‍
Snímek – pokročilé: Umožní rychlejší postup sonarových
snímků tím, že na obrazovku vykreslí více než jeden sloupec
dat pro každý sloupec přijatých dat sirény.‍ Tato funkce je
užitečná zejména tehdy, pokud používáte sirénu v hlubokých
vodách, protože signálu sirény trvá cesta na vodní dno a zpět
k převodníku delší dobu.‍
Nastavení 1/1 vykreslí na obrazovku jeden sloupec informací
pro každý navrácený signál sirény.‍ Nastavení 2/1 vykreslí na
obrazovku dva sloupce informací pro každý navrácený signál
sirény, a analogicky fungují i nastavení 4/1 a 8/1.‍
Symboly ryb: Nastaví, jak sonar interpretuje pozastavené cíle.‍
Rozšířená nastavení sonaru
POZNÁMKA: Ne všechny možnosti a nastavení se vztahují na
všechny modely a převodníky.‍
V zobrazení sonaru vyberte možnost MENU > Nastavení
sonaru > Rozšířené.‍
Rušení: Nastaví citlivost tak, aby se snížily účinky rušení
z blízkých zdrojů šumu.‍
K odstranění rušení na obrazovce použijte nejnižší nastavení
rušení, které slouží k dosažení požadovaného zlepšení.‍
Nejlepším řešením odstranění rušení je oprava problémů
instalace způsobujících rušení.‍
Povrchový šum: Skryje povrchový šum, aby se napomohlo
snížení radarových odrazů.‍ Větší šířky paprsku (nižší
frekvence) mohou zobrazovat více cílů, ale mohou také
generovat více povrchového šumu.‍
Získání barvy: Viz Nastavení úrovně podrobností.‍
TVG: Slouží k nastavení vzhledu navrácených signálů pro
kompenzaci oslabených sonarových signálů v hlubších
vodách a snižuje projevy šumu poblíž povrchu.‍ Pokud zvýšíte
hodnotu tohoto nastavení, barvy odpovídající šumu nízké
úrovně a cílené ryby budou napříč hloubkou zobrazeny
konzistentněji.‍ Toto nastavení také sníží šum poblíž povrchu
hladiny.‍
Sonar
Nastavení instalace sonaru
POZNÁMKA: Ne všechny možnosti a nastavení se vztahují na
všechny modely a převodníky.‍
V zobrazení sonaru vyberte možnost MENU > Nastavení
sonaru > Instalace.‍
Obnovit výchozí nastavení sonaru: Obnoví výchozí nastavení
zobrazení sonaru.‍
Typ převodníku: Umožňuje vybrat typ převodníku, který je
připojen k zařízení.‍
Posun: Umožňuje nastavit rozsah hloubek, na které je sonar
zaměřen.‍ To umožňuje přiblížit oblast v zaměřené hloubce.‍
Překlopit dol.‍/dopr.‍: Změní orientaci SideVü zobrazení sonaru,
pokud je převodník nainstalován dozadu.‍
Nastavení alarmu sonaru
POZNÁMKA: Některá nastavení vyžadují externí příslušenství.‍
Vyberte možnost Nastavení > Alarmy > Sonar.‍
Mělká voda: Nastaví alarm, aby se spustil, pokud bude hloubka
nižší než je stanovená hodnota.‍
Hluboká voda: Nastaví alarm, aby se spustil, pokud bude
hloubka vyšší než je stanovená hodnota.‍
Teplota vody: Nastaví alarm, aby se spustil, pokud převodník
ohlásí teplotu, která je vyšší nebo nižší o 1,1 °C (2 °F) než je
stanovená teplota.‍
Ryby: Nastaví alarm, aby se spustil, když zařízení rozpozná
pozastavený cíl.‍
•
nastaví alarm, aby se spustil, pokud budou
rozpoznány ryby všech velikostí.‍
•
nastaví alarm, aby se spustil, pouze pokud budou
rozpoznány střední a velké ryby.‍
•
nastaví alarm, aby se spustil, pouze pokud budou
rozpoznány velké ryby.‍
Záznamy ze sonaru
Záznam displeje sonaru
POZNÁMKA: Záznam sonaru nepodporují všechny modely.‍
1 Vložte paměťovou kartu do slotu karty.‍
2 V zobrazení sonaru vyberte možnosti MENU > Záznam ze
sonaru > Zaznamenat sonar.‍
15 minut záznamu ze sonaru spotřebuje přibližně 200 MB
místa na vložené paměťové kartě.‍ Můžete zaznamenávat
sonar, dokud karta nevyčerpá kapacitu.‍
Ukončení záznamu sonaru
Než budete moci ukončit záznam sonaru, musíte je začít
zaznamenávat (Záznam displeje sonaru).‍
V zobrazení sonaru vyberte možnosti MENU > Záznam ze
sonaru > Ukončit záznam.‍
Odstranění záznamu ze sonaru
1 Vložte paměťovou kartu do slotu karty.‍
2 Vyberte možnosti Sonar > Záznamy ze sonaru > Zobrazit
záznamy.‍
3 Vyberte záznam.‍
4 Vyberte možnost Odstranit.‍
4 Ze seznamu zařízení vyberte záznam ze sonaru.‍
5 Klikněte pravým tlačítkem myši v dolním panelu.‍
6 Vyberte možnost Přehrát.‍
Data z měřidel a almanachu
Měřidla poskytují různé informace o trase, prostředí a větru.‍
Některá data vyžadují připojení ke kompatibilním snímačům.‍
Kresliče map také poskytují informace z almanachu týkající se
přílivu a odlivu, proudů, slunce a měsíce, jako jsou časy
východu a západu.‍
Zobrazení obrazovky Kompas
Prostřednictvím kompasu můžete zobrazit informace o svém
směru k cíli, směru pohybu a trase.‍
Vyberte možnost Měřidla > Kompas.‍
Zobrazení měřidel trasy
Měřidla trasy zobrazují informace ohledně počítače kilometrů,
rychlosti, času a paliva pro vaši aktuální trasu.‍
Vyberte možnost Měřidla > Trasová data.‍
Vynulování měřidel trasy
1 Vyberte možnost Informace o navigaci > Trasa a grafy >
Trasová data.‍
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li všechny údaje o aktuální cestě nastavit na
hodnotu nula, vyberte možnost Vynulovat cestu.‍
• Chcete-li nastavit údaj o maximální rychlosti na hodnotu
nula, vyberte možnost Vynulovat maximální rychlost.‍
• Chcete-li nastavit údaj zobrazovaný počítačem kilometrů
na hodnotu nula, vyberte možnost Vynulovat počítač km.‍
• Chcete-li nastavit všechny údaje na hodnotu nula, vyberte
možnost Vynulovat vše.‍
Informace o přílivu/odlivu, informace o
proudu a astronomické informace
Informace o přílivové stanici
Informace o přílivové stanici je možné zobrazovat pro konkrétní
datum a čas včetně výšky přílivu a doby, kdy dojde k příštímu
přílivu a odlivu.‍ Podle výchozího nastavení zobrazuje kreslič
map informace o přílivu/odlivu pro naposledy zobrazenou
přílivovou stanici a pro aktuální datum a čas.‍
Vyberte možnost Informace o navigaci > Příliv a odliv a pr.‍ >
Příliv/Odliv.‍
Informace o aktuální stanici
POZNÁMKA: U některých podrobných map jsou k dispozici
informace o aktuální stanici.‍
Informace o aktuální stanici je možné zobrazovat pro konkrétní
datum a čas včetně rychlosti a úrovně proudu.‍ Podle výchozího
nastavení zobrazuje kreslič map informace o proudu pro
naposledy zobrazenou aktuální stanici a pro aktuální datum a
čas.‍
Vyberte možnost Informace o navigaci > Příliv a odliv a pr.‍ >
Proudy.‍
Přehrávání záznamů ze sonaru
Astronomické informace
Před přehráváním záznamů ze sonaru musíte stáhnout a
nainstalovat aplikaci HomePort™ a nahrát data sonaru na
paměťovou kartu.‍
1 Vyjměte paměťovou kartu ze zařízení.‍
2 Vložte paměťovou kartu do čtečky karet připojené k počítači.‍
3 Otevřete aplikaci HomePort.‍
Je možné si prohlížet informace o východu slunce, západu
slunce, východu měsíce, západu měsíce, měsíční fázi a
přibližné poloze slunce a měsíce pro pozorování na obloze.‍
Střed obrazovky představuje nadhlavník a vnější kruhy
představují obzor.‍ Podle výchozího nastavení zobrazuje kreslič
map astronomické informace pro aktuální datum a čas.‍
Data z měřidel a almanachu
17
Vyberte možnost Informace o navigaci > Příliv a odliv a pr.‍ >
Astronomické.‍
Zobrazení přílivové stanice, aktuální stanice či
astronomických informací pro odlišné datum
1 Vyberte možnost Informace o navigaci > Příliv a odliv
a pr.‍.‍
2 Vyberte možnost Příliv/Odliv, Proudy nebo Astronomické.‍
3 Vyberte možnost.‍
• Informace pro jiné datum se zobrazí po výběru možnosti
Změnit datum > Manuálně a zadání data.‍
• Informace pro dnešek se zobrazí po výběru možnosti
Změnit datum > Aktuální.‍
• Pokud jsou k dispozici, je možné informace pro den
následující po datu zobrazit výběrem možnosti Další den.‍
• Pokud jsou k dispozici, je možné informace pro den
předcházející datu zobrazit výběrem možnosti Předchozí
den.‍
Zobrazení informací pro jinou přílivovou či aktuální
stanici
1 Vyberte možnost Informace o navigaci > Příliv a odliv
a pr.‍.‍
2 Vyberte možnost Příliv/Odliv nebo Proudy.‍
3 Vyberte možnost Blízké stanice.‍
4 Vyberte stanici.‍
Digitální selektivní volání
Chartplotter a NMEA funkce rádia 0183 VHF
®
Je-li chartplotter připojen k rádiu NMEA 0183 VHF radio, jsou
aktivovány tyto funkce.‍
• Kreslič map může přenést vaši pozici GPS do rádia.‍ Pokud
rádio disponuje příslušnou funkcí, vysílá se informace o
pozici GPS pomocí volání DSC.‍
• Kreslič map dokáže z rádia přijímat nouzové volání a
informace o pozici ve formě digitálního selektivního volání
(DSC).‍
• Kreslič map může sledovat polohy plavidel, která odesílají
zprávy o pozici.‍
Zapnutí DSC
Vyberte možnost Nastavení > Jiná plavidla > DSC.‍
Seznam DSC
Seznam DSC je protokol posledních volání DSC a jiných
kontaktů DSC, které jste zadali.‍ Seznam DSC může obsahovat
až 100 položek.‍ V seznamu DSC se zobrazuje poslední volání
z lodi.‍ Pokud je ze stejné lodi přijato druhé volání, nahradí první
volání v seznamu volání.‍
Zobrazení seznamu DSC
Než budete moci zobrazit seznam DSC, musí být kreslič map
připojen k rádiu VHF, které podporuje funkci DSC.‍
Vyberte možnost Informace o navigaci > Jiná plavidla >
Seznam DSC.‍
Přidání kontaktu DSC
Do svého seznamu DSC můžete přidat plavidlo.‍ Můžete volat
kontaktu DSC z kresliče map.‍
1 Vyberte možnost Informace o navigaci > Jiná plavidla >
Seznam DSC > Přidat kontakt.‍
2 Zadejte identifikaci MMSI (Maritime Mobile Service Identity)
dané lodi.‍
3 Zadejte název lodi.‍
18
Příchozí nouzová volání
Jsou-li kompatibilní chartplotter a rádio VHF připojeny pomocí
zařízení NMEA 0183, chartplotter vás upozorní, pokud rádio
VHF přijme nouzové volání DSC.‍ Pokud byly s nouzovým
voláním odeslány informace o pozici, jsou tyto informace rovněž
dostupné a zaznamenají se spolu s voláním.‍
označí nouzové volání v seznamu DSC, označí polohu lodi
na navigační mapě a uvede čas nouzového volání DSC.‍
Navigování k lodi v nouzi
označí nouzové volání v seznamu DSC, označí polohu lodi
na navigační mapě a uvede čas nouzového volání DSC.‍
1 Vyberte možnost Informace o navigaci > Jiná plavidla >
Seznam DSC.‍
2 Vyberte volání se zprávou o pozici.‍
3 Vyberte možnost Navigovat k.‍
4 Vyberte možnost Přejít na nebo Trasa do.‍
Sledování pozic
Pokud připojíte kreslič map k rádiu VHF pomocí zařízení NMEA
0183, můžete sledovat plavidla, která odesílají zprávy o pozici.‍
Každá přijatá zpráva o pozici se zaznamenává do seznamu
DSC (Seznam DSC).‍
Zobrazení zprávy o pozici
1 Vyberte možnost Informace o navigaci > Jiná plavidla >
Seznam DSC.‍
2 Vyberte volání se zprávou o pozici.‍
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li přepnout na podrobnosti zprávy o pozici, vyberte
možnost .‍
• Chcete-li přepnout na navigační mapu označující pozici,
vyberte možnost .‍
• Chcete-li přepnout na navigační mapu označující pozici,
vyberte možnost Další strana.‍
• Chcete-li zobrazit detaily zprávy o pozici, vyberte možnost
Předchozí strana.‍
Navigování ke sledované lodi
1 Vyberte možnost Informace o navigaci > Jiná plavidla >
Seznam DSC.‍
2 Vyberte volání se zprávou o pozici.‍
3 Vyberte možnost Navigovat k.‍
4 Vyberte možnost Přejít na nebo Trasa do.‍
Vytvoření trasového bodu na pozici sledované lodi
1 Vyberte možnost Informace o navigaci > Jiná plavidla >
Seznam DSC.‍
2 Vyberte volání se zprávou o pozici.‍
3 Vyberte možnost Nový trasový bod.‍
Úprava informací ve zprávě o pozici
1 Vyberte možnost Informace o navigaci > Jiná plavidla >
Seznam DSC.‍
Vyberte žádost o zprávu o pozici.‍
2
3 Vyberte možnost Upravit.‍
• Zadejte název plavidla volbou možnosti Název.‍
• Vyberte nový symbol volbou možnosti Symbol, pokud je
k dispozici.‍
• Komentář zadejte volbou možnosti Komentář.‍
• Linii stezky plavidla, pokud rádio pozici plavidla sleduje, je
možné zobrazit volbou možnosti Stezka.‍
• Barvu linie stezky je možné vybrat volbou možnosti Linie
stezky.‍
Digitální selektivní volání
Správa dat kresliče map
Odstranění žádosti o zprávu o pozici
1 Vyberte možnost Informace o navigaci > Jiná plavidla >
Seznam DSC.‍
2 Vyberte žádost o zprávu o pozici.‍
3 Vyberte možnost Upravit > Vymazat zprávu.‍
Zobrazení tras plavidla na mapě
Na některých zobrazeních mapy je možné zobrazit trasy všech
sledovaných plavidel.‍ Podle výchozího nastavení černá čára
označuje dráhu plavidla, černá tečka označuje všechny dříve
ohlášené pozice sledovaného plavidla a modrý praporek
označuje poslední hlášenou pozici plavidla.‍
1 Na mapě nebo zobrazení mapy 3D vyberte možnost MENU >
Jiná plavidla > Stezky DSC.‍
2 Vyberte, kolik hodin se mají sledovaná pravidla na mapě
zobrazovat.‍
Například pokud zvolíte možnost 4 hodiny, zobrazí se u
všech sledovaných plavidel všechny body trasy, které jsou
novější než čtyři hodiny.‍
Hovory jednotlivého postupu
Při připojení kresliče map k rádiu VHF Garmin je možné použít
rozhraní kresliče map k nastavení hovoru jednotlivého postupu.‍
Při nastavování hovoru jednotlivého postupu z kresliče map je
možné vybrat kanál DSC, na kterém chcete komunikovat.‍ Rádio
odešle tuto žádost s vaším hovorem.‍
Výběr kanálu DSC
POZNÁMKA: Výběr kanálu DSC je omezen na ty kanály, které
jsou k dispozici na všech frekvenčních pásmech.‍ Výchozí kanál
je 72.‍ Pokud vyberete jiný kanál, kreslič map tento kanál použije
pro následné hovory, dokud nebude volat pomocí jiného kanálu.‍
1 Vyberte možnost Informace o navigaci > Jiná plavidla >
Seznam DSC.‍
2 Vyberte plavidlo nebo stanici, na kterou volat.‍
3 Vyberte možnost Volat pomocí rádia > Kanál.‍
4 Vyberte dostupný kanál.‍
Uskutečnění hovoru jednotlivého postupu
POZNÁMKA: Pokud při zahajování hovoru z kresliče map nemá
naprogramované číslo MMSI, nebude rádio přijímat informace o
hovoru.‍
1 Vyberte možnost Informace o navigaci > Jiná plavidla >
Seznam DSC.‍
2 Vyberte plavidlo nebo stanici, na kterou volat.‍
3 Vyberte možnost Volat pomocí rádia.‍
4 V případě potřeby zvolte možnost Kanál a vyberte nový
kanál.‍
5 Vyberte možnost Odeslat.‍
Kreslič map odešle informace o hovoru do rádia.‍
6 Na Garmin rádiu VHF vyberte možnost Hovor.‍
Uskutečnění hovoru jednotlivého postupu s cílem AIS
1 Na mapě nebo v zobrazení mapy 3D vyberte cíl AIS.‍
2 Vyberte možnost Plavidlo AIS > Volat pomocí rádia.‍
3 V případě potřeby zvolte možnost Kanál a vyberte nový
kanál.‍
4 Vyberte možnost Odeslat.‍
Kreslič map odešle informace o hovoru do rádia.‍
5 Na Garmin rádiu VHF vyberte možnost Hovor.‍
Správa dat kresliče map
Kopírování trasových bodů, tras a prošlých
tras z HomePort do kresliče map
Než bude možné kopírovat data do kresliče map, je nutné mít
v počítači nahranou nejnovější verzi softwarového programu
HomePort a v kresliči map vloženou paměťovou kartu.‍
Zkopírujte data z HomePort na připravenou paměťovou
kartu.‍
Více informací najdete v souboru nápovědy HomePort.‍
Kopírování dat z paměťové karty
1 Vložte paměťovou kartu do slotu karty.‍
2 Vyberte možnost Uživatelská data > Správa dat > Přenos
dat.‍
3 V případě potřeby vyberte paměťovou kartu, na kterou si
přejete data kopírovat.‍
4 Vyberte možnost:
• Přenos dat z paměťové karty do chartplotteru a jejich
spojení se stávajícími uživatelskými daty je možné volbou
možnosti Sloučit z karty.‍
• Přenos dat z paměťové karty do chartplotteru a přepsání
stávajících uživatelských dat je možné volbou možnosti
Nahradit z karty.‍
5 Vyberte název souboru.‍
Kopírování trasových bodů, tras a prošlých
tras na paměťovou kartu
1 Vložte paměťovou kartu do slotu karty.‍
2 Vyberte možnost Uživatelská data > Správa dat > Přenos
dat > Uložit na kartu.‍
3 V případě potřeby vyberte paměťovou kartu, na kterou si
přejete data kopírovat.‍
4 Vyberte možnost:
• Nový soubor vytvoříte volbou možnosti Přidat nový
soubor a zadáním názvu.‍ Název souboru se ukládá
s příponou .‍adm.‍
• Informace ke stávajícímu souboru přidáte výběrem
souboru ze seznamu.‍
Výběr typu souboru pro trasové body a trasy
ze zařízení jiných výrobců
Můžete importovat a exportovat trasové body a trasy ze zařízení
jiných výrobců.‍
1 Vyberte možnosti Uživatelská data > Přenos dat > Typ
souboru.‍
2 Vyberte možnost GPX.‍
Pro opětovný přenos dat ze zařízení Garmin vyberte typ
souboru ADM.‍
Sdílení trasových bodů a tras v různých
zařízeních
Před sdílením trasových bodů a tras je nutné zařízení propojit
pomocí kabelu pro sdílení dat.‍ Kabel pro sdílení dat lze zakoupit
jako volitelné příslušenství.‍
Data trasových bodů a tras lze sdílet mezi kompatibilními
chartplottery nainstalovanými ve vaší lodi.‍ Sdílení dat vyžaduje
zapnutí funkce sdílení dat v obou zařízeních.‍
Vyberte možnost Uživatelská data > Sdílení uživatelských
dat > Zapnuto na obou zařízeních.‍
19
Kopírování vestavěných map na paměťovou
kartu
Mapy z chartplotteru je možné zkopírovat na paměťovou kartu a
používat je s aplikací HomePort.‍
1 Vložte paměťovou kartu do slotu karty.‍
2 Vyberte možnost Uživatelská data > Správa dat > Přenos
dat.‍
Vyberte
možnost Kopírovat vestavěnou mapu.‍
3
Zálohování dat do počítače
1 Vložte paměťovou kartu do slotu karty.‍
2 Vyberte možnost Uživatelská data > Správa dat > Přenos
dat > Uložit na kartu.‍
3 Vyberte ze seznamu název souboru nebo zvolte možnost
Přidat nový soubor.‍
4 Vyberte možnost Uložit na kartu.‍
Název souboru se ukládá s příponou .‍adm.‍
5 Vyjměte paměťovou kartu a vložte ji do čtečky karet připojené
k počítači.‍
6 Otevřete složku Garmin\UserData na paměťové kartě.‍
7 Zkopírujte záložní soubor na kartě a vložte ho na libovolné
místo na počítači.‍
Obnovení zálohovaných dat v chartplotteru
1 Vložte paměťovou karty do čtečky karet připojené k počítači.‍
2 Zkopírujte záložní soubor z počítače na paměťovou kartu, do
složky s názvem Garmin\UserData.‍
Vložte paměťovou kartu do slotu karty.‍
3
4 Vyberte možnost Uživatelská data > Správa dat > Přenos
dat > Nahradit z karty.‍
Ukládání systémových informací na
paměťovou kartu
Jako nástroj pro odstraňování problémů je možné na
paměťovou kartu uložit systémové informace.‍ Zástupce podpory
produktu vás může požádat, abyste tyto informace použili při
načítání dat o síti.‍
1 Vložte paměťovou kartu do slotu karty.‍
2 Vyberte možnost Nastavení > Systém > Informace o
systému > Zařízení Garmin > Uložit na kartu.‍
3 V případě potřeby vyberte paměťovou kartu, na kterou si
přejete systémové informace uložit.‍
4 Vyjměte paměťovou kartu.‍
Konfigurace zařízení
Automatické zapínání kresliče map
Můžete nastavit kreslič map tak, aby se při připojení napájení
automaticky zapnul.‍ Jinak je třeba kreslič map zapínat
stisknutím tlačítka .‍
Vyberte možnost Nastavení > Systém > Automatické
napájení.‍
POZNÁMKA: Je-li položka Automatické napájení nastavena
na hodnotu Zapnuto, kreslič map je vypnut tlačítkem a
napájení je odebráno a znovu připojeno během méně než
dvou minut, pravděpodobně bude třeba kreslič map
restartovat stisknutím tlačítka .‍
Nastavení systému
Vyberte možnost Nastavení > Systém.‍
Displej: Upravuje jas podsvícení a barevné schéma.‍
20
Signalizační zařízení: Zapíná a vypíná tón, který zaznívá u
alarmů a hledaných míst.‍
GPS: Poskytuje informace o nastaveních a opravách satelitů
GPS.‍
Automatické napájení: Zapíná zařízení automaticky při
zapojení napájení (Automatické zapínání kresliče map ).‍
Jazyk: Nastaví jazyk textu na obrazovce.‍
Zdroje rychlosti: Nastaví zdroj dat o rychlosti používaný
k výpočtu rychlosti skutečného větru nebo úspory paliva.‍
Rychlost vodního proudu je rychlost odečítaná ze snímače
rychlosti vodního proudu a GPS se vypočítá podle vaší
pozice GPS.‍
Informace o systému: Poskytuje informace o zařízení a verzi
softwaru.‍
Simulátor: Zapne simulátor a umožní vám nastavit rychlost a
simulovanou polohu.‍
Nastavení displeje
Ne všechny možnosti jsou k dispozici na všech modelech.‍
Vyberte možnost Nastavení > Systém > Displej.‍
Podsvícení: Nastavuje úroveň intenzity podsvícení.‍
Režim barev: Nastaví zařízení na zobrazení denních nebo
nočních barev.‍
Pořídit snímek obr.‍: Umožňuje zařízení ukládat snímky
obrazovky.‍
Nastavení GPS
Vyberte možnost Nastavení > Systém > GPS.‍
SkyView: Zobrazuje relativní pozici satelitů GPS na obloze.‍
WAAS/EGNOS: Zapíná nebo vypíná systém WAAS (v Severní
Americe) nebo EGNOS (v Evropě), který může zajistit
přesnější informace o pozici GPS.‍ Při použití systému WAAS
nebo EGNOS může zařízení déle trvat vyhledání satelitů.‍
Rychlostní filtr: Zprůměruje rychlost vašeho plavidla za krátký
časový úsek a zajistí tak plynulejší určení hodnot rychlosti.‍
Zdroj: Umožňuje vybrat preferovaný zdroj pro GPS.‍
Zobrazení záznamu události
V záznamu události se zobrazuje seznam systémových událostí.‍
Vyberte možnost Nastavení > Systém > Informace o
systému > Záznam události.‍
Zobrazení informací o systémovém softwaru
Vyberte možnost Nastavení > Systém > Informace o
systému > Informace o softwaru.‍
Nastavení mého plavidla
POZNÁMKA: Některá nastavení a volby vyžadují další mapy
nebo hardware.‍
Vyberte možnost Nastavení > Moje plavidlo.‍
Vyrovnání lodního kýlu: Vyrovná odečet hladiny pro hloubku
kýlu, což umožňuje měření hloubky ode dna kýlu místo od
umístění převodníku (Nastavení vyrovnání lodního kýlu).‍
Teplotní posun: Kompenzuje odečet teploty vody na NMEA
snímači teploty vody 0183 nebo převodníku schopného zjistit
teplotu vody (Nastavení teplotního posunu vody).‍
Typ plavidla: Aktivuje některé funkce kresliče map v závislosti
na typu lodi.‍
Nastavení vyrovnání lodního kýlu
Vyrovnání lodního kýlu je možné zadat kvůli kompenzaci odečtu
hladiny pro hloubku kýlu, což umožňuje měření hloubky ode dna
kýlu místo od umístění převodníku.‍ Jako vyrovnání lodního kýlu
zadejte kladné číslo.‍ Záporné číslo je možné zadat jako
kompenzaci u velkých plavidel, které mohou mít ponor několik
stop.‍
Konfigurace zařízení
1 Proveďte akci podle umístění převodníku:
• Pokud je převodník nainstalovaný na čáře ponoru À,
změřte vzdálenost mezi umístěním převodníku a lodním
kýlem.‍ Tuto hodnotu zadejte v krocích 3 a 4 jako kladné
číslo.‍
• Pokud je převodník nainstalovaný na dně kýlu Á, změřte
vzdálenost mezi převodníkem a čárou ponoru.‍ Tuto
hodnotu zadejte v krocích 3 a 4 jako záporné číslo.‍
2 Vyberte možnost Nastavení > Moje plavidlo > Vyrovnání
lodního kýlu.‍
3 Vyberte možnost nebo , podle umístění převodníku.‍
4 Zadejte vzdálenost změřenou v kroku 1.‍
Nastavení teplotního posunu vody
Než bude možné nastavit teplotní posun vody, je nutné mít
k měření teploty vody NMEA snímač teploty vody 0183 nebo
převodník schopný zjistit teplotu vody.‍
Teplotní posun kompenzuje odečet teploty na snímači teploty.‍
1 Změřte teplotu vody pomocí snímače teploty nebo
převodníku schopného zjistit teplotu vody, které jsou
připojeny ke kresliči map.‍
2 Změřte teplotu vody pomocí odlišného snímače teploty nebo
teploměru, o kterých víte, že jsou přesné.‍
3 Odečtěte teplotu vody naměřenou v kroku 1 od teploty vody
naměřené v kroku 2.‍
To představuje teplotní posun.‍ Tuto hodnotu zadejte v kroku
5 jako kladné číslo, pokud snímač připojený ke kresliči map
měří teplotu vody jako nižší, než ve skutečnosti je.‍ Tuto
hodnotu zadejte v kroku 5 jako záporné číslo, pokud snímač
připojený ke kresliči map měří teplotu vody jako vyšší, než ve
skutečnosti je.‍
Vyberte
možnost Nastavení > Moje plavidlo > Teplotní
4
posun.‍
5 Zadejte teplotní posun vypočítaný v kroku 3.‍
Nastavení komunikace
POZNÁMKA: Některá nastavení a volby vyžadují další mapy
nebo hardware.‍
Vyberte možnost Nastavení > Komunikace.‍
Sériový port 1: Nastavuje vstupní/výstupní formát pro sériový
port, jenž slouží k připojování kresliče map k externím NMEA
zařízením, počítačům nebo jiným zařízením Garmin.‍
Nastavení NMEA 0183: Nastaví věty NMEA 0183, které kreslič
map přenáší, počet číslic napravo od desetinné čárky, jenž
přenáší ve výstupu NMEA, způsob rozpoznávání trasových
bodů (nastavení Nastavení NMEA 0183).‍
Konfigurace zařízení
NMEA 0183
Kresliče map podporují standard NMEA 0183, který se používá
k připojení různých zařízení NMEA 0183, jako jsou rádia VHF,
přístroje NMEA, autopiloti, snímače větru a snímače směru.‍
Informace o připojení kresliče map k volitelným zařízením NMEA
0183 naleznete v pokynech k instalaci kresliče map.‍
Schválené věty NMEA 0183 pro kreslič map jsou GPAPB,
GPBOD, GPBWC, GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV,
GPRMB, GPRMC, GPRTE, GPVTG, GPWPL, GPXTE a vlastní
věty Garmin PGRME, PGRMM a PGRMZ.‍
Součástí tohoto kresliče map je také podpora pro větu WPL,
DSC a vstup sonaru NMEA 0183 s podporou pro věty DPT
(hloubka) nebo DBT, MTW (teplota vody) a VHW (teplota vody,
rychlost a směr).‍
Nastavení NMEA 0183
Vyberte možnost Nastavení > Komunikace > Nastavení
NMEA 0183.‍
Siréna: Aktivuje věty výstupu NMEA 0183 pro sirénu (pokud je
k dispozici).‍
Trasa: Aktivuje věty výstupu NMEA 0183 pro trasy.‍
Systém: Aktivuje věty výstupu NMEA 0183 pro systémové
informace.‍
Garmin: Aktivuje věty výstupu NMEA 0183 pro Garmin vlastní
věty.‍
Přesnost pozice: Upraví počet číslic vpravo od desetinné čárky
pro vysílání výstupu NMEA.‍
Identif.‍ čísla tr.‍ bodů: Nastavuje zařízení, které bude při
navigaci vysílat názvy nebo čísla trasových bodů
prostřednictvím NMEA 0183.‍ Použití čísel může vyřešit
potíže s kompatibilitou u starších autopilotů NMEA 0183.‍
Diagnostika: Zobrazí diagnostické informace NMEA 0183.‍
Výchozí nastavení: Obnoví nastavení NMEA 0183 na původní
hodnoty z výroby.‍
Nastavení alarmů
Alarmy navigace
Vyberte možnost Nastavení > Alarmy > Navigace.‍
Příj.‍ do cíle: Nastaví alarm, který zazní, jakmile se ocitnete
v zadané vzdálenosti nebo časovém dosahu od odbočky
nebo cíle.‍
Tažení kotvy: Nastaví alarm, který zazní, jakmile při kotvení
překročíte zadanou vzdálenost nesení proudem.‍
Odchylka od kurzu: Nastaví alarm, který zazní, jakmile se
odchýlíte od kurzu o zadanou vzdálenost.‍
Alarmy systému
Budík: Nastaví budík.‍
Napětí zařízení: Nastaví alarm, aby se spustil, až napětí baterie
klesne na stanovenou hodnotu.‍
Přesnost GPS: Nastaví alarm, aby se spustil, až přesnost
polohy GPS klesne pod uživatelem nastavenou hodnotu.‍
Nastavení jednotek
Vyberte možnost Nastavení > Jednotky.‍
Systémové jednotky: Slouží k nastavení formátu jednotek
zařízení.‍
Odchylka: Nastaví magnetickou deklinaci (úhel mezi
magnetickým a skutečným severem) pro vaši současnou
polohu.‍
Směr pohybu: Slouží k nastavení referenčních směrů
používaných při výpočtu směru pohybu.‍ Skutečný nastavuje
skutečný sever jako referenční.‍ Souřadnicová síť nastavuje
jako referenční sever Grid (000º).‍ Magnetický nastavuje
magnetický sever jako referenční.‍
21
Formát souřadnic: Slouží k nastavení formátu souřadnic,
v němž se zobrazují souřadnice dané polohy.‍ Neměňte toto
nastavení, pokud nepoužíváte mapu, která využívá jiný
formát souřadnic.‍
Datum mapy: Slouží k nastavení souřadnicového systému,
v němž je mapa sestavena.‍ Neměňte toto nastavení, pokud
nepoužíváte mapu, která využívá jiné datum mapy.‍
Čas ref.‍ tlaku: Slouží k nastavení referenčního času
používaného při výpočtu trendu barometru.‍ Trend se uvádí
v poli barometru.‍
Formát času: Slouží k nastavení 12 hodinového formátu, 24
hodinového formátu nebo času UTC.‍
Časové pásmo: Slouží k nastavení časového pásma nebo
umožňuje automatický výběr podle polohy GPS.‍
Nastavení navigace
POZNÁMKA: Některá nastavení a volby vyžadují další mapy
nebo hardware.‍
Vyberte možnost Nastavení > Navigace.‍
Označení trasy: Nastaví typy označení, které se zobrazí
s odbočkami na trase na mapě.‍
Automatická navigace: Nastaví měření pro možnost Bezpečná
hloubka, Bezpečná výška, a Vzdálenost pobřežní linie, pokud
používáte některé prémiové mapy.‍
Akt.‍ přech.‍ do odb.‍: Nastavuje výpočet přechodu do odbočky
na základě času nebo vzdálenosti.‍
Čas přechodu odbočky: Nastavuje počet minut před odbočkou
při vašem přechodu k ní jako příští etapu, pokud je zvolena
možnost Čas pro nastavení Akt.‍ přech.‍ do odb.‍.‍ Tuto
hodnotu můžete zvýšit, abyste zlepšili přesnost autopilota při
navigaci po trase nebo linii automatické navigace s mnoha
častými odbočkami nebo při vyšších rychlostech.‍ Pokud tuto
hodnotu snížíte pro přímé trasy nebo nižší rychlosti, zlepšíte
tak přesnost autopilota.‍
Vzd.‍ přech.‍ odbočky: Nastavuje, jak je daleko k odbočce při
vašem přechodu k ní jako příští etapě, pokud je zvolena
možnost Vzdálenost pro nastavení Akt.‍ přech.‍ do odb.‍.‍ Tuto
hodnotu můžete zvýšit, abyste zlepšili přesnost autopilota při
navigaci po trase nebo linii automatické navigace s mnoha
častými odbočkami nebo při vyšších rychlostech.‍ Pokud tuto
hodnotu snížíte pro přímé trasy nebo nižší rychlosti, zlepšíte
tak přesnost autopilota.‍
Začátek trasy: Vybere počáteční bod pro navigaci trasy.‍
Nastavení jiného plavidla
Pokud je kompatibilní kreslič map připojen k zařízení AIS nebo
rádiu VHF, je možné nastavit, jak se na kresliči map zobrazují
jiná plavidla.‍
Vyberte možnost Nastavení > Jiná plavidla.‍
AIS: Aktivuje a deaktivuje příjem signálu AIS.‍
DSC: Aktivuje a deaktivuje příjem digitálního selektivního volání
(DSC).‍
Alarm AIS: Nastavuje alarm nebezpečí srážky (Nastavení
alarmu nebezpečí srážky pro bezpečnou zónu a Povolení
upozornění na testy přenosu AIS).‍
Obnovení původních nastavení kresliče map
z výroby
POZNÁMKA: Takto se odstraní všechny informace nastavení,
které jste zadali.‍
Vyberte možnost Nastavení > Systém > Informace o
systému > Nastavení z výroby.‍
22
Dodatek
Registrace zařízení
Pokud vyplníte online registrační formulář ještě dnes, získáte
přístup k rozsáhlejší úrovni podpory.‍
• Přejděte na webovou stránku http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Uschovejte originál účtenky nebo její fotokopii na bezpečném
místě.‍
Čištění obrazovky
POZNÁMKA
Čisticí prostředky obsahující čpavek by mohly poškodit
antireflexní vrstvu.‍
Zařízení je vybaveno speciální antireflexní vrstvou, která je
velice citlivá na pleťové oleje, vosky a abrazivní čisticí
prostředky.‍
1 Použijte čistič na kontaktní čočky, který je určený pro
bezpečné čištění antireflexních vrstev.‍
2 Jemně otřete obrazovku pomocí jemné, čisté tkaniny, která
nepouští chloupky.‍
Snímky obrazovky
Na kresliči map je možné pořídit snímek libovolné zobrazené
obrazovky jako soubor bitmapy (.‍bmp).‍ Snímek obrazovky je
možné přenést na počítač.‍
Pořizování snímků obrazovky
1 Vložte paměťovou kartu do slotu karty.‍
2 Vyberte možnost Nastavení > Systém > Displej > Pořídit
snímek obr.‍ > Zapnuto.‍
3 Přejděte na obrazovku, jejíž snímek chcete pořídit.‍
4 Podržte na nejméně šest sekund tlačítko HOME.‍
Kopírování snímků obrazovky do počítače
1 Vyjměte paměťovou kartu z kresliče map a vložte ji do čtečky
karet připojené k počítači.‍
2 Z Windows Průzkumníka otevřete složku Garmin\scrn na
®
paměťové kartě.‍
3 Zkopírujte soubor .‍bmp na kartě a vložte ho na libovolné
místo v počítači.‍
Odstranění problémů
Zařízení nevyhledá signály GPS
Jestliže zařízení nevyhledává satelitní signály, existuje několik
možných příčin.‍ Jestliže bylo zařízení od okamžiku, kdy
naposledy vyhledalo družice, přesunuto na velkou vzdálenost
nebo bylo vypnuto déle než na několik týdnů či měsíců, je
možné, že nebude schopno správně vyhledat družice.‍
• Zkontrolujte, zda zařízení používá nejnovější software.‍ Pokud
ne, aktualizujte software zařízení (Aktualizace softwaru
zařízení).‍
Zařízení se nezapne nebo se stále vypíná
Nepravidelné vypínání nebo nezapínání zařízení může být
známkou problému s přívodem elektrické energie do zařízení.‍
Pokuste se problém s elektrickou energií vyřešit kontrolou
následujících položek.‍
• Ujistěte se, že zdroj energie dodává energii.‍
To můžete zkontrolovat několika způsoby.‍ Můžete například
zkontrolovat, zda fungují jiná zařízení napájená stejným
zdrojem.‍
• Zkontrolujte pojistku v napájecím kabelu.‍
Pojistka by měla být umístěna v držáku, který je součástí
červeného vodiče napájecího kabelu.‍ V tomto napájecím
Dodatek
kabelu je použita 3A pojistka.‍ Zkontrolujte pojistku a ujistěte
se, že spojení uvnitř pojistky není přerušeno.‍ Pojistku můžete
otestovat pomocí multimetru.‍ Jestliže je pojistka v pořádku,
zobrazí multimetr výsledek 0 ohmů.‍
• Zkontrolujte, zda je zařízení napájeno proudem o napětí
alespoň 10 voltů, doporučeno je ale 12 voltů.‍
Pro kontrolu napětí změřte zásuvky 8 (napájení) a 2
(uzemnění) napájecího kabelu pro napětí stejnosměrného
proudu.‍ Jestliže je napětí nižší než 10 voltů, zařízení se
nezapne.‍
• Jestliže zařízení dostatečně napájeno, ale přesto se
nezapne, kontaktujte zákaznickou podporu společnosti
Garmin na stránkách www.garmin.com/‍support.‍
Zařízení nevytváří trasové body ve správných
polohách
Polohu trasového bodu můžete vložit ručně a poté přenášet
a sdílet data z jednoho zařízení na další.‍ Jestliže jste ručně
zadali trasový bod pomocí souřadnic a poloha bodu se
nezobrazuje tam, kde by bod měl být, je možné, že referenční
elipsoid a formát souřadnic mapy zařízení neodpovídají
referenčnímu elipsoidu a formátu souřadnic mapy, které byly
k označení trasového bodu původně použity.‍
Formát souřadnic je způsob, jakým se na obrazovce zobrazuje
pozice přijímače GPS.‍ Běžně je zobrazena jako šířka/délka ve
stupních a minutách s možnostmi zobrazit stupně, minuty
a sekundy, pouze stupně nebo jeden z několika formátů
souřadnicové sítě.‍
Referenční elipsoid je matematický model, který popisuje část
zemského povrchu.‍ Linie šířky a délky na papírové mapě jsou
vztaženy ke konkrétnímu elipsoidu.‍
1 Zjistěte, který referenční elipsoid a formát souřadnic byl
použit při vytváření původního trasového bodu.‍
Jestliže byl původní trasový bod převzat z mapy, měl by být
na mapě popisek uvádějící elipsoid a formát souřadnic
použitý při vytváření mapy.‍ Většinou se nachází blízko
vysvětlivek.‍
2 V chartplotteru vyberte možnost Nastavení > Jednotky.‍
3 Vyberte správné nastavení elipsoidu a formátu souřadnic.‍
4 Znovu vytvořte trasový bod.‍
Informace NMEA 0183
Typ
Věta
Popis
Přenos
GPAPB
APB: Ovladač směru pohybu nebo
trasy (autopilot) věta „B“
GPBOD
BOD: Směr (počátek k cíli)
GPBWC
BWC: Směr a vzdálenost
k trasovému bodu
GPGGA
GGA: Opravná data systému GPS
GPGLL
GLL: Zeměpisná poloha (délka a
šířka)
GPGSA
GSA: GNSS DOP a aktivní satelity
GPGSV
GSV: Satelity GNSS v dohledu
GPRMB
RMB: Doporučené minimální
navigační informace
GPRMC
RMC: Doporučená minimální
specifická data GNSS
GPRTE
RTE: Trasy
GPVTG
VTG: Kurz nad zemí a rychlost nad
zemí
GPWPL
WPL: Poloha trasového bodu
GPXTE
XTE: Chyba křížení trasy
PGRME
E: Odhadovaná chyba
PGRMM
M: Datum mapy
Dodatek
Typ
Přijmout
Věta
Popis
PGRMZ
Z: Nadmořská výška
SDDBT
DBT: Hloubka pod převodníkem
SDDPT
DPT: Hloubka
SDMTW
MTW: Teplota vody
SDVHW
VHW: Rychlost a směr proudění
vody
DPT
Hloubka
DBT
Hloubka pod převodníkem
MTW
Teplota vody
VHW
Rychlost a směr proudění vody
WPL
Poloha trasového bodu
DSC
Informace digitálního selektivního
volání
DSE
Rozšířené digitální selektivní
volání
HDG
Směr, odchylka a variace
HDM
Směr, magnetický
MWD
Směr a rychlost větru
MDA
Meteorologický kompozit
MWV
Rychlost a úhel větru
VDM
Zpráva datového připojení AIS
VHF
Úplné informace o formátu a větách asociace NMEA (National Marine
Electronics Association) lze zakoupit od organizace: NMEA, Seven
Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
Softwarová licenční dohoda
POUŽÍVÁNÍM ZAŘÍZENÍ SE ZAVAZUJETE RESPEKTOVAT
PODMÍNKY NÁSLEDUJÍCÍ SOFTWAROVÉ LICENČNÍ
DOHODY.‍ TUTO DOHODU SI PROSÍM PEČLIVĚ PROČTĚTE.‍
Společnost Garmin Ltd.‍ a její dceřiné společnosti (dále jen
„Garmin“) vám poskytují omezenou licenci na užívání softwaru
zabudovaného v tomto zařízení v binární použitelné podobě
(dále jen „Software“) při běžném provozu přístroje.‍ Právní nárok,
vlastnická práva a práva související s duševním vlastnictvím
tohoto Softwaru zůstávají majetkem společnosti Garmin a/nebo
poskytovatelů třetích stran.‍
Tímto potvrzujete, že Software je majetkem společnosti Garmin
a/nebo poskytovatelů třetích stran a je chráněn americkými
zákony o autorských právech a mezinárodními úmluvami
o autorských právech.‍ Dále potvrzujete, že struktura, organizace
a kód softwaru, pro který není poskytnut zdrojový kód, jsou
cenným obchodním tajemstvím společností Garmin anebo
poskytovatelů třetích stran, a že zdrojový kód softwaru zůstává
cenným obchodním tajemstvím společností Garmin anebo
poskytovatelů třetích stran.‍ Souhlasíte s tím, že Software ani
jeho části nebudete dekompilovat, rozebírat, upravovat,
provádět zpětné sestavení nebo převádět do formy čitelné pro
člověka a nebudete je využívat k vytváření odvozených děl.‍
Souhlasíte s tím, že nebudete exportovat nebo reexportovat
Software do jiných zemí, a tím porušovat zákony o kontrole
exportu Spojených států amerických nebo zákony o kontrole
exportu jakýchkoli jiných příslušných zemí.‍
23
Rejstřík
A
AIS 4, 6, 7
– hrozby 5
alarm 5
cíle 5
plavidla 5
SART 5, 6
zaměření 4, 5
zapnutí 22
zařízení nouzové signalizace 5
zařízení pro nouzové signály 5
aktualizace, software 1
aktuální stanice 17, 18
indikátory 4
alarm nebezpečí srážky 5
alarm nebezpečí srážky pro bezpečnou zónu 5
alarm odchylky od kurzu 21
alarm tažení kotvy 21
alarmy 21
hluboká voda 17
mělká voda 17
navigace 21
odchylka od kurzu 21
příjezd do cíle 21
sonar 17
srážka 5
tažení kotvy 21
teplota vody 17
alarmy navigace 21
animované proudy, příliv/odliv 4
astronomické informace 17, 18
Automatická navigace 8, 12, 22
cesty 12
linie 13
trasy 12
vzdálenost pobřežní linie 12
WAAS 20
H
hodiny 21
budík 21
I
ID zařízení 20
J
jazyk 20
jiná plavidla
AIS 7
stezky 7
K
klávesy 1
napájení 1
kombinace 13
přizpůsobení 13
výběr 13
kompas 17
růžice 6
ukazatel dat 15
kurzy 8, 9
L
letecké fotografie 4
M
bezpečná hloubka 22
bezpečná výška 22
mapy 2, 4, 6
detaily 3
měření vzdálenosti 2
navigace 3, 4
posun 2
směr pohybu, linie 7
symboly 2
vzhled 7
měrné jednotky 21
měření vzdálenosti, mapy 2
měřidla, trasa 17
měřidla trasy 17
MOB, zařízení 5
muž přes palubu 9
C
N
B
cíle
navigační mapa 8
výběr 8
Č
čísla překrytí 6, 15
D
data
kopírování 19
zálohovaní 20
datová pole 6
digitální selektivní volání 18
hovor jednotlivého postupu 19
kanály 19
kontakty 18
zapnutí 18, 22
domovská obrazovka, přizpůsobení 2
DownVü 14
DSC. Viz digitální selektivní volání
E
EGNOS 20
EPIRB 5
F
Fish Eye 3D
kužel sonaru 7
pozastavené cíle 7
prošlé trasy 7
fotografie, letecký 4
G
Garmin zákaznická podpora, kontaktní údaje 1
GPS 22
EGNOS 20
signály 2
24
námořní služby 8
napětí 21
nápověda. Viz zákaznická podpora
nastavení 20–22
systémové informace 20
nastavení displeje 20
nastavení z výroby 22
sonar 17
navigační mapa 2, 4, 8
body námořních služeb 8
letecké fotografie 6
nastavení 6
posun 2
trasy plavidla 7, 19
navigační pomůcky 3
navigační výřez 6, 15
Navigovat 9
nebezpečné barvy 7
NMEA 0183 18, 21, 23
nouzové volání 18
O
obrazovka, jas 2
odstranění, všechna uživatelská data 12
odstranění problémů 22, 23
označení pozice 9
P
paměťová karta 19, 20
instalace 1
podrobné mapy 20
slot 1
plánovač trasy. Viz trasy
podsvícení 2
pozastavené cíle 7
pozice, sledování 18
prémiové mapy 3, 4, 6
Fish Eye 3D 7
letecké fotografie 4
ukazatele přílivu/odlivu a proudu 4
prošlé trasy 11
aktivní 11
kopírování 19
nahrávání 11
navigace 11
odstranění 11
seznam 11
uložení 11
uložení jako trasa 11
úprava 11
vymazání 11
zobrazení 6, 11
Přejít na 9
přesnost GPS 21
převodník 13, 14, 17
přiblížení nebo oddálení, sonar 15
přílivové stanice 3, 17, 18
R
rádio VHF
hovor jednotlivého postupu 19
hovor s cílem AIS 19
kanál DSC 19
Rádio VHF 18
hovor jednotlivého postupu 19
nouzová volání 18
registrace produktu 22
registrace zařízení 22
režim barev 2
rybářská mapa 2
nastavení 6
posun 2
S
SART 5, 6
satelitní signály, příjem 2
satelitní snímky 4
SideVü 14
směr pohybu, linie 7
snímky obrazovky 22
pořizování 22
software, aktualizace 1
softwarová licenční dohoda 23
sonar 13, 14
alarmy 17
čísla 15
čísla překrytí 16
DownVü 14
frekvence 16
hloubka 15
kontrola úrovně zesílení 15
kužel 7
linie hloubky 16
měřítko hloubky 15
nahrávání 17
potlačení barvy 16
povrchový šum 16
pozastavené cíle 16
přiblížení nebo oddálení 15
rozsah A 16
rušení 16
rychlost procházení 16
SideVü 14
šum 15, 16
trasový bod 14
uzamčení dna 15
vzhled 16
whiteline 16
zisk barvy 15
zobrazení 13, 14
SOS 9
správa dat 19
stanice měření přílivu/odlivu, indikátory 4
symboly 4
systémové informace 20
Rejstřík
Š
šířka pruhu 7
T
Trasa do 8, 9
trasové body 9, 23
kopírování 19
muž přes palubu 9
navigace k 9
odstranění 10
sdílení 19
sledovaná loď 18
sonar 14
úprava 9
vytvoření 9
zobrazení 6
zobrazení seznamu 9
trasy 10
kopírování 19
navigace 10
navigace souběžně s 10
odstranění 11
sdílení 19
trasové body 19
úprava 10
vytvoření 10
zobrazení seznamu 10
trasy plavidla 7, 19
U
upozornění na příjezd do cíle 21
uživatelská data, odstranění 12
V
voda, teplotní posun 21
vyrovnání lodního kýlu 20
vzdálenost kruhů 7
vzdálenost pobřežní linie 12
W
WAAS 20
Z
zákaznická podpora 1
kontaktní údaje 1
zapínací tlačítko 1, 20
zařízení
čištění 22
klávesy 1, 2
registrace 22
zařízení pro nouzové signály 5
záznam události 20
zoom, mapa 2
zpráva o pozici 18, 19
Rejstřík
25
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising