Garmin | echoMAP™ 50s | Operating instructions | Garmin echoMAP™ 50s Návod k obsluze

Garmin echoMAP™ 50s Návod k obsluze
GPSMAP řada 500/700 a echoMAP™ řada 50/70
®
Návod k obsluze
Březen 2016
190-01556-41_0E
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu
společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku
vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu
naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin , logo společnosti Garmin, BlueChart , g2 Vision , GPSMAP , MapSource a Ultrascroll jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích
dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. echoMAP™, Garmin Helm™, GMR™, GSD™, GXM™, HomePort™ a Meteor™ jsou obchodní značky
společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
®
®
®
®
®
Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc. Značka slova Bluetooth a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto
názvu společností Garmin podléhá licenci. FUSION-Link™ je obchodní značka společnosti Fusion Electronics Ltd. iOS je registrovaná ochranná známka
společnosti Cisco Systems, Inc. podléhající licenci společnosti Apple Inc. iPod je ochranná známka společnosti Apple Inc, registrovaná ve Spojených státech
a dalších zemích. microSD™ a logo microSDHC jsou obchodní značky společnosti SD-3C, LLC. NMEA , NMEA 2000 a logo NMEA 2000 jsou registrované
obchodní značky asociace National Marine Electronics Association. SiriusXM je registrovaná ochranná známka společnosti SiriusXM Radio Inc. Wi‑Fi je
registrovaná značka společnosti Wi-Fi Alliance. Windows je registrovaná ochranná zámka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších
zemích. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.
®
®
®
®
®
®
®
®
Obsah
Úvod................................................................................ 1
Řada echoMAP 70 a řada GPSMAP 700 ................................... 1
Používání dotykové obrazovky .............................................. 1
Řada echoMAP 50 a řada GPSMAP 500 ................................... 1
Tlačítka zařízení ..................................................................... 1
Stažení návodů ........................................................................... 1
Symboly použité v návodu .......................................................... 1
Další informace ........................................................................... 1
Vložení paměťových karet .......................................................... 1
Aktualizace softwaru ................................................................... 2
Načtení nového softwaru na paměťovou kartu ...................... 2
Načtení nového softwaru na paměťovou kartu ...................... 2
Aktualizace softwaru zařízení ................................................ 2
Satelitní signály systému GPS .................................................... 2
Výběr zdroje GPS .................................................................. 2
Přizpůsobení kresliče map............................................ 2
Přizpůsobení domovské obrazovky ............................................ 2
Nastavení typu plavidla ............................................................... 2
Úprava podsvícení ...................................................................... 2
Úprava režimu barev .................................................................. 2
Skrytí a zobrazení řádku menu ................................................... 2
Komunikace s bezdrátovými zařízeními...................... 3
Nastavení bezdrátové sítě Wi‑Fi® .............................................. 3
Připojení bezdrátového zařízení k chartplotteru ......................... 3
Změna bezdrátového kanálu ...................................................... 3
Použití aplikace Garmin Helm s chartplotterem .......................... 3
Připojení bezdrátového zařízení Bluetooth ................................. 3
Odpojení bezdrátového zařízení Bluetooth ................................ 3
Mapy a 3D zobrazení map.............................................. 3
Navigační mapa a pobřežní rybářská mapa ............................... 3
Přibližování a oddalování na mapě ........................................ 4
Posun mapy ........................................................................... 4
Výběr položky na mapě prostřednictvím tlačítek zařízení ..... 4
Měření vzdálenosti na mapě .................................................. 4
Symboly na mapě .................................................................. 4
Navigování k bodu na mapě .................................................. 4
Zobrazení informací o poloze a objektu na mapě .................. 4
Zobrazení detailů o navigačních pomůckách ........................ 4
Výběr mapy ............................................................................ 5
Linie směru pohybu a značky úhlu ........................................ 5
Prémiové mapy ........................................................................... 5
Zobrazení informací o přílivové stanici .................................. 5
Zobrazení satelitních snímků na navigační mapě ................. 6
Zobrazení leteckých fotografií pamětihodností ...................... 6
Mapování Garmin Quickdraw™ Contours .................................. 6
Mapování vodní plochy pomocí funkce Garmin Quickdraw
Contours ................................................................................ 6
Přidání štítku na mapu Garmin Quickdraw Contours ............. 6
Nastavení funkce Garmin Quickdraw Contours ..................... 6
Automatický identifikační systém ................................................ 6
Symboly zaměření AIS .......................................................... 6
Směr pohybu a projektovaný kurz aktivovaných cílů AIS ...... 7
Zobrazení plavidel AIS na mapě nebo ve 3D zobrazení
mapy ...................................................................................... 7
Aktivace cíle pro plavidlo AIS ................................................. 7
Zobrazení seznamu hrozeb AIS ............................................ 7
Nastavení alarmu nebezpečí srážky pro bezpečnou
zónu ....................................................................................... 7
Nouzové signály AIS .............................................................. 7
Vypnutí příjmu AIS ................................................................. 8
Nastavení normálního a 3D zobrazení mapy ............................. 8
Nastavení navigačních a rybářských map ............................. 8
Obsah
Trasové body a nastavení prošlých tras na mapách
a zobrazení map .................................................................... 8
Nastavení přímé linie ............................................................. 9
Nastavení čísel překrytí ......................................................... 9
Zobrazení navigačního výřezu ............................................... 9
Nastavení vzhledu mapy ........................................................ 9
Nastavení směru jízdy a linií kurzu vůči zemi ........................ 9
Nastavení jiných plavidel na mapách a zobrazeních
mapy .................................................................................... 10
Nastavení Fish Eye 3D ........................................................ 10
Navigace pomocí kresliče map ................................... 10
Základní otázky navigace ......................................................... 10
Cíle ........................................................................................... 11
Vyhledání cíle podle jména .................................................. 11
Výběr cíle s použitím navigační mapy ................................. 11
Hledání cíle Námořní služby ................................................ 11
Ukončení navigace ................................................................... 11
Trasové body ............................................................................ 11
Označení aktuální polohy jako trasový bod ......................... 11
Vytvoření trasového bodu v jiné poloze ............................... 11
Označení polohy Muž přes palubu (MOB) a spuštění
navigace do této polohy ....................................................... 11
Zobrazení seznamu všech trasových bodů ......................... 11
Úprava uloženého trasového bodu ...................................... 11
Přesun uloženého trasového bodu ...................................... 11
Vyhledání uloženého trasového bodu a navigace
k němu ................................................................................. 11
Odstranění trasového bodu nebo MOB ............................... 12
Odstranění všech trasových bodů ....................................... 12
Nastavení a sledování přímého kurzu pomocí funkce Přejít
na ......................................................................................... 12
Trasy ......................................................................................... 12
Vytvoření a navigace trasy z aktuální pozice ....................... 12
Vytvoření a uložení trasy ..................................................... 12
Zobrazení seznamu tras a cest automatické navigace ........ 12
Úprava uložené trasy ........................................................... 12
Vyhledání a navigování podle uložené trasy ....................... 12
Vyhledání a navigace souběžně s uloženou trasou ............ 12
Odstranění uložené trasy ..................................................... 13
Odstranění všech uložených tras ......................................... 13
Automatická navigace ............................................................... 13
Nastavení a sledování cesty Automatická navigace
Cesta .................................................................................... 13
Vytvoření a uložení cesty Automatická navigace ................ 13
Úprava cesty automatické navigace .................................... 13
Zrušení probíhajícího výpočtu Automatická navigace ......... 13
Nastavení načasovaného příjezdu ...................................... 13
Konfigurace trasy automatické navigace ............................. 13
Prošlé trasy ............................................................................... 14
Zobrazení prošlých tras ....................................................... 14
Nastavení barvy aktivní prošlé trasy .................................... 14
Uložení aktivní prošlé trasy .................................................. 14
Zobrazení seznamu uložených prošlých tras ...................... 14
Úprava uložené prošlé trasy ................................................ 14
Uložení prošlé trasy jako trasy ............................................. 14
Procházení seznamu prošlých tras a navigace po
zaznamenané prošlé trase ................................................... 14
Odstranění uložené prošlé trasy: ......................................... 15
Odstranění všech uložených prošlých tras .......................... 15
Sledování aktivní prošlé trasy .............................................. 15
Vymazání aktivní prošlé trasy .............................................. 15
Správa paměti záznamu prošlé trasy během pořizování
záznamu .............................................................................. 15
Konfigurace intervalu nahrávání záznamu prošlé trasy ....... 15
Hranice ..................................................................................... 15
Vytvoření hranice ................................................................. 15
i
Převedení trasy na hranici ................................................... 15
Převedení prošlé trasy na hranici ........................................ 15
Upravení hranice .................................................................. 15
Nastavení alarmu hranice .................................................... 15
Odstranění hranice .............................................................. 15
Ukončení navigace ................................................................... 15
Synchronizace uživatelských dat napříč námořní sítí
Garmin ...................................................................................... 16
Odstranění všech uložených trasových bodů, tras a prošlých
tras ............................................................................................ 16
Kombinace .................................................................... 16
Výběr kombinace ...................................................................... 16
Přizpůsobení obrazovky Kombinace ........................................ 16
Přidání vlastní obrazovky Kombinace ...................................... 16
Sonar............................................................................. 16
Zobrazení sonaru ...................................................................... 16
Zobrazení sonaru Tradiční ................................................... 16
Zobrazení sonaru DownVü .................................................. 16
Zobrazení sonaru SideVü .................................................... 16
Zobrazení sonaru s rozdělením a přiblížením ..................... 17
Zobrazení sonaru s rozdělením frekvence .......................... 17
Zobrazení sonaru Panoptix .................................................. 17
Změna zobrazení sonaru ..................................................... 18
Výběr typu sonarové sondy ...................................................... 18
Vytvoření trasového bodu na obrazovce sonaru pomocí
dotykové obrazovky .................................................................. 18
Vytvoření trasového bodu na obrazovce sonaru pomocí tlačítek
zařízení ..................................................................................... 18
Měření vzdálenosti na obrazovce sonaru ................................. 18
Pozastavení zobrazení sonaru ................................................. 18
Prohlížení historie sonaru ......................................................... 18
Sdílení sonaru ...........................................................................18
Výběr zdroje sonaru ............................................................. 18
Změna názvu zdroje sonaru ................................................ 19
Přizpůsobení čísel překrytí ....................................................... 19
Nastavení úrovně podrobností ................................................. 19
Úprava intenzity barev .............................................................. 19
Úprava rozsahu měřítka hloubky nebo šířky ............................ 19
Nastavení úrovně přiblížení na obrazovce sonaru ................... 19
Nastavení rychlosti procházení ................................................. 19
Frekvence sonaru ..................................................................... 20
Výběr frekvencí .................................................................... 20
Vytvoření přednastavené frekvence .................................... 20
Přizpůsobení zobrazení sonaru Panoptix ................................. 20
Kalibrace kompasu .............................................................. 20
Úprava nastavení zobrazení sonaru LiveVü ........................ 20
Nastavení úhlu vysílání převodníku LiveVü ......................... 20
Nastavení úhlu zobrazení a úrovně zoomu RealVü ............ 20
Úprava nastavení zobrazení sonaru RealVü ....................... 20
Nastavení rychlosti vysílání RealVü ..................................... 21
Zapnutí rozsahu A .................................................................... 21
Nastavení sonaru ...................................................................... 21
Nastavení sonaru ................................................................. 21
RealVü Nastavení sonaru .................................................... 21
LiveVü Nastavení sonaru ..................................................... 21
Nastavení vzhledu sonaru ................................................... 21
Rozšířená nastavení sonaru ................................................ 21
Nastavení alarmu sonaru ..................................................... 22
Nastavení instalace sonarové sondy ................................... 22
Záznamy ze sonaru .................................................................. 22
Záznam displeje sonaru ....................................................... 22
Ukončení záznamu sonaru .................................................. 22
Odstranění záznamu ze sonaru ........................................... 22
Přehrávání záznamů ze sonaru ........................................... 22
Grafy hloubky a teploty vody .................................................... 22
ii
Nastavení měřítek rozsahu grafů a času hloubky a teploty
vody ..................................................................................... 22
Radar ............................................................................. 22
Režimy zobrazení radaru .......................................................... 23
Přenos radarových signálů ....................................................... 23
Úprava dosahu radaru .............................................................. 23
Tipy pro výběr dosahu radaru .............................................. 23
Nastavení měřítka přiblížení na obrazovce radaru ................... 23
Označení trasového bodu na obrazovce radaru ...................... 23
Režim Hlídka ............................................................................ 23
Zapnutí automatického přenosu .......................................... 23
Nastavení časů pohotovostního režimu a přenosu .............. 23
Zapínání střežené zóny ....................................................... 23
Určení kruhové střežené zóny ............................................. 23
Určení částečné střežené zóny ............................................ 24
Zobrazení seznamu hrozeb AIS .......................................... 24
Zobrazení plavidel AIS na obrazovce radaru ....................... 24
Režim VRM a EBL .................................................................... 24
Zobrazení VRM a EBL ......................................................... 24
Úprava režimu VRM a EBL .................................................. 24
Měření dosahu a směru k cílovému objektu ........................ 24
Překrytí radaru .......................................................................... 24
Překrytí radaru a zarovnání dat mapy .................................. 24
Zobrazení překrytí radaru .................................................... 25
Nastavení vlastní parkovací polohy .......................................... 25
Povolení a úprava zóny bez přenosu radaru ............................ 25
Zastavení přenosu radarových signálů ..................................... 25
Optimalizace zobrazení radaru ................................................. 25
Zesílení a odrazy radaru ...................................................... 25
Echo Trails ........................................................................... 26
Nastavení zobrazení radaru ................................................. 26
Nastavení vzhledu radaru .................................................... 26
Posun přední části lodi ......................................................... 27
Informace z měřidel a almanachu ............................... 27
Zobrazení obrazovky Kompas .................................................. 27
Zobrazení měřidel trasy ............................................................ 27
Vynulování měřidel trasy ...................................................... 27
Zobrazení měřidel motoru a paliva ........................................... 27
Přizpůsobení limitů měřidla motoru a měřidla paliva ........... 27
Povolení alarmů stavu pro měřidla motoru .......................... 27
Zapnutí některých alarmů stavu měřidla motoru ................. 27
Výběr počtu motorů zobrazených na měřidlech .................. 27
Přizpůsobení motorů zobrazených na měřidlech ................. 28
Konfigurace zobrazení měřidel paliva .................................. 28
Nastavení kapacity paliva plavidla ....................................... 28
Synchronizace údajů o palivu se skutečným množstvím
paliva v plavidle .................................................................... 28
Nastavení upozornění na zbývající palivo ........................... 28
Zobrazení měřidel větru ............................................................ 28
Konfigurace měřidla větru pro plavbu .................................. 28
Konfigurace zdroje rychlosti ................................................. 28
Konfigurace zdroje směru pohybu měřidla větru ................. 28
Přizpůsobení měřidla větru v poloze ostře proti větru .......... 28
Zobrazení měřidel prostředí ...................................................... 28
Konfigurace zarovnání měřidla větru ................................... 28
Konfigurace zdroje směru pohybu měřidla prostředí ........... 29
Nastavení referenčního času barometru ............................. 29
Informace o přílivu/odlivu, informace o proudu a astronomické
informace .................................................................................. 29
Informace o přílivové stanici ................................................ 29
Informace o aktuální stanici ................................................. 29
Astronomické informace ...................................................... 29
Zobrazení přílivové stanice, aktuální stanice či
astronomických informací pro odlišné datum ....................... 29
Zobrazení informací pro jinou přílivovou či aktuální
stanici ................................................................................... 29
Obsah
Zobrazení informací z almanachu z navigační mapy .......... 29
Digitální selektivní volání............................................ 29
Kreslič map zapojený v síti a funkce rádia VHF ....................... 29
Zapnutí DSC ............................................................................. 29
Seznam DSC ............................................................................ 29
Zobrazení seznamu DSC ..................................................... 29
Přidání kontaktu DSC .......................................................... 29
Příchozí nouzová volání ........................................................... 30
Navigování k lodi v nouzi ..................................................... 30
Nouzová volání „muž přes palubu“ spuštěná z rádia
VHF ...................................................................................... 30
Nouzová volání „muž přes palubu“ a SOS spuštěná
z chartplotteru ...................................................................... 30
Sledování pozic ........................................................................ 30
Zobrazení zprávy o pozici .................................................... 30
Navigování ke sledované lodi .............................................. 30
Vytvoření trasového bodu na pozici sledované lodi ............. 30
Úprava informací ve zprávě o pozici .................................... 30
Odstranění žádosti o zprávu o pozici ................................... 30
Zobrazení tras plavidla na mapě ......................................... 30
Hovory jednotlivého postupu .................................................... 30
Výběr kanálu DSC ............................................................... 30
Uskutečnění hovoru jednotlivého postupu ........................... 31
Uskutečnění hovoru jednotlivého postupu s cílem AIS ........ 31
Media Player................................................................. 31
Otevření přehrávače Media Player ........................................... 31
Ikony .................................................................................... 31
Výběr zdroje médií .................................................................... 31
Připojení bezdrátového zařízení Bluetooth k přehrávači
médií .................................................................................... 31
Přehrávání hudby ..................................................................... 31
Procházení hudby ................................................................ 31
Nastavení opakování skladby .............................................. 31
Nastavení opakování všech skladeb ................................... 31
Nastavení náhodného přehrávání skladeb .......................... 31
Poslech rádia ....................................................................... 31
Otevření zdroje MTP ............................................................ 32
Úprava hlasitosti ....................................................................... 32
Zapnutí a vypnutí rozsahů ................................................... 32
Ztlumení hlasitosti médií ...................................................... 32
Vyhledávání kanálů VHF .......................................................... 32
Úprava potlačení šumu VHF ..................................................... 32
Nastavení názvu zařízení ......................................................... 32
Satelitní rádio SiriusXM® .......................................................... 32
Vyhledávání ID stanice SiriusXM ......................................... 32
Aktivace předplatného SiriusXM .......................................... 32
Přizpůsobení průvodce kanály ............................................. 32
Uložení SiriusXM kanálu do seznamu předvoleb ................ 32
Odemčení rodičovské kontroly SiriusXM ............................. 32
Sledování videa............................................................ 33
Konfigurace vzhledu videa ....................................................... 33
Počasí SiriusXM........................................................... 33
Požadavky na vybavení a předplatné SiriusXM ....................... 33
Vysílání meteorologických údajů .............................................. 33
Zobrazení informací o srážkách ............................................... 33
Zobrazení srážek ................................................................. 33
Informace o bouřkových buňkách a blescích ........................... 33
Informace o orkánech ............................................................... 34
Upozornění na počasí a informace o počasí ............................ 34
Informace o předpovědi ............................................................ 34
Zobrazení předpovědi na další časové období .................... 34
Zobrazení námořní předpovědi nebo předpovědi pro
pobřeží ................................................................................. 34
Meteorologické fronty a tlakové středy ................................ 34
Předpovědi počasí pro město .............................................. 34
Obsah
Zobrazení mořských podmínek ................................................ 34
Povrchové větry ................................................................... 34
Výška vln, časová vzdálenost vln a směr vln ....................... 34
Zobrazení předpovědi mořských podmínek na další časové
období .................................................................................. 34
Zobrazení informací pro rybáře ................................................ 35
Údaje o povrchovém tlaku a teplotě vody ............................ 35
Předpovědi míst k rybolovu .................................................. 35
Změna rozsahu barev teploty povrchu moře ....................... 35
Informace o viditelnosti ............................................................. 35
Zobrazení informací o předpovědi viditelnosti na další časové
období .................................................................................. 35
Zobrazení záznamů z bójí ........................................................ 35
Zobrazení místních informací o počasí v okolí bóje ............ 35
Vytvoření trasového bodu na mapě počasí .............................. 35
Meteorologické překrytí ............................................................ 35
Zapnutí překrytí počasí na mapě ......................................... 35
Nastavení překrytí počasí na navigační mapě ..................... 35
Nastavení meteorologického překrytí na rybářské mapě .... 36
Zobrazení informací o předplatném počasí .............................. 36
Konfigurace zařízení.................................................... 36
Automatické zapínání kresliče map .......................................... 36
Nastavení systému ................................................................... 36
Nastavení displeje ................................................................ 36
Nastavení GPS .................................................................... 36
Zobrazení záznamu události ................................................ 36
Zobrazení informací o systémovém softwaru ...................... 36
Nastavení mého plavidla .......................................................... 36
Nastavení vyrovnání lodního kýlu ........................................ 37
Kalibrace zařízení pro měření rychlosti vodního proudu ..... 37
Nastavení teplotního posunu vody ...................................... 37
Nastavení komunikace ............................................................. 37
NMEA 0183 .......................................................................... 37
NMEA 2000 Nastavení ........................................................ 38
Nastavení alarmů ...................................................................... 38
Alarmy navigace .................................................................. 38
Alarmy systému ................................................................... 38
Nastavení upozornění na zbývající palivo ........................... 38
Nastavení alarmů počasí ..................................................... 38
Nastavení jednotek ................................................................... 38
Nastavení navigace .................................................................. 38
Konfigurace trasy automatické navigace ............................. 38
Nastavení vzdálenosti od pobřeží ........................................ 39
Nastavení jiného plavidla .......................................................... 39
Obnovení původních nastavení chartplotteru z výroby ............ 39
Správa dat kresliče map .............................................. 39
Kopírování trasových bodů, tras a prošlých tras z HomePort do
kresliče map .............................................................................. 39
Výběr typu souboru pro trasové body a trasy ze zařízení jiných
výrobců ..................................................................................... 39
Kopírování dat z paměťové karty .............................................. 40
Kopírování trasových bodů, tras a prošlých tras na paměťovou
kartu .......................................................................................... 40
Kopírování vestavěných map na paměťovou kartu .................. 40
Zálohování dat do počítače ...................................................... 40
Obnovení zálohovaných dat v chartplotteru ............................. 40
Ukládání systémových informací na paměťovou kartu ............. 40
Dodatek......................................................................... 40
Registrace zařízení ................................................................... 40
Čištění obrazovky ..................................................................... 40
Kalibrace dotykové obrazovky .................................................. 40
Snímky obrazovky .................................................................... 40
Pořizování snímků obrazovky .............................................. 40
Kopírování snímků obrazovky do počítače .......................... 40
Odstranění problémů ................................................................ 41
iii
Zařízení nevyhledá signály GPS .......................................... 41
Zařízení se nezapne nebo se stále vypíná .......................... 41
Zařízení nevytváří trasové body ve správných polohách ..... 41
Dotyková obrazovka nereaguje na moje doteky .................. 41
NMEA Informace 0183 ............................................................. 41
Informace PGNNMEA 2000 ...................................................... 42
Softwarová licenční dohoda ..................................................... 42
Rejstřík .......................................................................... 43
iv
Obsah
Úvod
Tlačítka zařízení
Pokud je podržíte, zapíná a vypíná zařízení.
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Rychlým stisknutím a uvolněním upravte podsvícení a
režim barev.
Zmenšuje mapu nebo zobrazení.
Zvětšuje mapu nebo zobrazení.
Řada echoMAP 70 a řada GPSMAP 700
Prochází, zvýrazňuje volby a přesunuje kurzor.
SELECT
Potvrzuje zprávy a vybírá volby.
BACK
Umožňuje návrat na předchozí obrazovku.
MARK
Uloží aktuální polohu jako trasový bod.
HOME
Umožňuje návrat na plochu.
MENU
Otevírá menu možností pro stránku, pokud je to vhodné.
Zavírá menu, pokud je to vhodné.
Stažení návodů
À
Á
Â
Ã
Zapínací tlačítko
Automatický snímač podsvícení
Dotyková obrazovka
Sloty na paměťovou kartu microSD™
Používání dotykové obrazovky
• Klepnutím na obrazovku vyberte položku.
• Přetažením nebo přejetím prstu po obrazovce můžete
obrazovku posunout nebo jí procházet.
• „Štípnutím“ dvou prstů směrem k sobě můžete zobrazení
oddálit.
• Roztažením dvou prstů lze zobrazení přiblížit.
Uzamčení dotykové obrazovky
Chcete-li předejít náhodnému stisknutí dotykové obrazovky,
můžete ji uzamknout.
1 Vyberte možnost .
2 Vyberte možnost Uzamknout dotykovou obrazovku.
Řada echoMAP 50 a řada GPSMAP 500
Nejnovější návod k obsluze a překlad návodů můžete získat
z webových stránek.
1 Přejděte na stranu www.garmin.com/support.
2 Vyberte možnost Návody.
3 Pokud si chcete stáhnout návod pro svůj produkt, postupujte
podle pokynů na obrazovce.
Symboly použité v návodu
V tomto návodu je termín „vybrat“ použit pro popis těchto akcí.
• Stisknutí položky na obrazovce (pouze pro zařízení
s dotykovou obrazovkou).
• Použití kláves šipek pro zvýraznění položky menu a stisknutí
možnosti SELECT (pro zařízení s klávesami Hard).
• Stisknutí kláves, například SELECT nebo MENU.
Pokud jste vyzváni, abyste vybrali více položek v řadě, zobrazí
se v textu malé šipky. Například, „výběr možnosti Menu >
Přidat“ označuje, že bude nutné vybrat položku Menu nebo
pevnou klávesu a poté vybrat položku Přidat.
Obrázky v tomto návodu slouží pouze pro referenci a
neodpovídají přesně vašemu zařízení.
Další informace
Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se vašeho zařízení, obraťte
se na zákaznickou podporu společnosti Garmin .
Webová stránka www.garmin.com/support nabízí mnoho
různých tipů na řešení problémů, které vám pomohou vyřešit
většinu potíží a zodpovědět většinu dotazů.
• Často kladené otázky
• Aktualizace softwaru
• Návod k obsluze a instalační příručka
• Upozornění služby
• Video
• Kontaktní čísla a adresy
®
Vložení paměťových karet
À
Á
Â
Ã
Úvod
Automatický snímač podsvícení
Zapínací tlačítko
Tlačítka zařízení
Sloty na paměťovou kartu microSD
V kresliči map lze používat volitelné paměťové karty. Paměťové
karty s mapami vám umožní zobrazit satelitní snímky s vysokým
rozlišením a letecké referenční snímky přístavů a dalších bodů
zájmu. Prázdné paměťové karty můžete použít k záznamu dat
sonaru a k přenášení dat, jako jsou například trasové body,
trasy a prošlé trasy do jiného kompatibilního kresliče map
Garmin nebo do počítače.
1 Otevřete vstupní klapku nebo dvířka na přední straně kresliče
map.
2 Vložte paměťovou kartu.
3 Paměťovou kartu zatlačte, dokud nezaslechnete cvaknutí.
1
Satelitní signály systému GPS
Když zapnete kreslič map, musí přijímač GPS shromáždit data
satelitů a stanovit aktuální polohu. Jakmile kreslič map získá
satelitní signály, v horní části domovské obrazovky se zobrazí
. Pokud kreslič map ztratí satelitní signály, ikona
ikona
zmizí a nad ikonou na mapě se zobrazí otazník.
Další informace o systému GPS naleznete na stránce
www.garmin.com/aboutGPS.
Výběr zdroje GPS
4 Zavřete dvířka.
Aktualizace softwaru
Po instalaci zařízení nebo přidání příslušenství k zařízení může
být nutné aktualizovat software zařízení.
Načtení nového softwaru na paměťovou kartu
Aktualizaci softwaru je nutné nakopírovat pomocí počítače se
softwarem Windows na paměťovou kartu.
POZNÁMKA: Pokud nemáte počítač se softwarem Windows,
můžete kontaktovat zákaznickou podporu Garmin a kartu
s aktualizací softwaru si objednat.
1 Vložte paměťovou kartu do slotu v počítači.
2 Přejděte na stránku www.garmin.com/support/software
/marine.html.
3 Vyberte možnost Stáhnout vedle softwarového balíčku, který
odpovídá vašemu zařízení.
4 Přečtěte si a potvrďte podmínky.
5 Vyberte možnost Stáhnout.
6 V případě nutnosti vyberte možnost Spustit.
7 V případě potřeby vyberte jednotku přiřazenou paměťové
kartě a vyberte možnost Další > Dokončit.
®
Načtení nového softwaru na paměťovou kartu
1 Vložte paměťovou kartu do slotu v počítači.
2 Přejděte na stránku www.garmin.com/support/software
3
4
5
6
7
/marine.html.
Vyberte možnost Stáhnout vedle možnosti Řada echoMAP
s kartou SD
Přečtěte si a potvrďte podmínky.
Vyberte možnost Stáhnout.
Vyberte možnost Spustit.
Vyberte jednotku přiřazenou paměťové kartě a vyberte
možnost Další > Dokončit.
Aktualizace softwaru zařízení
Než budete moci aktualizovat software, je nutné si opatřit
paměťovou kartu obsahující aktualizaci softwaru nebo načíst
nejnovější software na paměťovou kartu.
1 Zapněte kreslič map.
2 Jakmile se objeví domovská obrazovka, vložte paměťovou
kartu do slotu.
POZNÁMKA: Aby se objevily instrukce o aktualizaci
softwaru, musí být přístroj před vložením karty plně načten.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
4 Vyčkejte několik minut, dokud se nedokončí proces
aktualizace softwaru.
5 Po zobrazení výzvy ponechejte paměťovou kartu na místě a
ručně chartplotter restartujte.
6 Vyjměte paměťovou kartu.
POZNÁMKA: Je-li paměťová karta vyjmuta dříve, než se
přístroj plně restartuje, aktualizaci softwaru není dokončena.
2
Jestliže máte k dispozici více než jeden zdroj GPS, můžete
vybrat preferovaný zdroj pro data GPS.
1 Vyberte možnost Nastavení > Systém > GPS > Zdroj.
2 Vyberte zdroj pro data GPS.
Přizpůsobení kresliče map
Přizpůsobení domovské obrazovky
Na domovskou obrazovku můžete přidávat položky nebo je
uspořádat jinak.
1 Na domovské obrazovce vyberte možnost Přizpůsobit menu
Domů.
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete změnit uspořádání položky, vyberte
možnost Změnit uspořádání, vyberte položku určenou
k přesunutí a zvolte pro ni nové umístění.
• Chcete-li přidat položku na domovskou obrazovku,
vyberte možnost Přidat a poté vyberte novou položku
určenou k přidání.
• Pokud chcete položku přidanou na domovskou obrazovku
odebrat, vyberte možnost Odebrat a zvolte položku.
Nastavení typu plavidla
Můžete vybrat typ lodě pro provedení konfigurace nastavení
chartplotteru a používání funkcí přizpůsobených pro váš typ
lodě.
1 Vyberte možnost Nastavení > Moje plavidlo > Typ plavidla.
2 Vyberte možnost.
Úprava podsvícení
1 Vyberte možnost Nastavení > Systém > Displej >
Podsvícení.
TIP: Stisknutím ikony na libovolné obrazovce otevřete
nastavení podsvícení.
2 Vyberte možnost:
• Upravte úroveň podsvícení.
• Vyberte možnost Automatické podsvícení.
Úprava režimu barev
1 Vyberte režim Nastavení > Systém > Displej > Barevný
režim.
TIP: Stisknutím ikony na libovolné obrazovce získáte
přístup k nastavení barev.
2 Vyberte možnost.
Skrytí a zobrazení řádku menu
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici u všech modelů
chartplotterů.
Řádek menu můžete skrýt automaticky, abyste měli na
obrazovce k dispozici více místa.
1 Vyberte možnost Nastavení > Systém > Displej >
Zobrazení řádku menu > Skrýt automaticky.
Přizpůsobení kresliče map
Po krátké době dojde na hlavní stránce, např. na mapě, ke
sbalení řádku menu.
2 Přetažením obrazovky zdola nahoru zobrazíte řádek menu
znovu.
Komunikace s bezdrátovými
zařízeními
Kresliče map mohou vytvořit bezdrátovou síť, k níž lze připojovat
bezdrátová zařízení.
Některé modely je také možné připojit k bezdrátovým zařízením
Bluetooth prostřednictvím profilu AVRCP.
Po připojení bezdrátových zařízení budete moci využít aplikace
Garmin, včetně BlueChart Mobile a Garmin Helm™. Další
informace naleznete na adrese www.garmin.com.
®
®
Nastavení bezdrátové sítě Wi‑Fi
POZNÁMKA: Technologie Bluetooth není dostupná u všech
modelů kresličů map.
Kreslič map můžete bezdrátově připojit k zařízení Bluetooth.
1 Umístěte zařízení Bluetooth do vzdálenosti do 10 metrů (33
stop) od kresliče map.
2 Vyberte možnost Nastavení > Komunikace > Bezdrátová
zařízení > Zařízení Bluetooth > Bluetooth.
3 Je-li to nutné, zadejte název pro tuto bezdrátovou síť.
4 Je-li to nutné, zadejte heslo.
Toto heslo budete potřebovat pro přístup k bezdrátové síti
z bezdrátového zařízení. Heslo rozlišuje velká a malá
písmena.
Odpojení bezdrátového zařízení Bluetooth
1 Vyberte možnost Nastavení > Komunikace > Bezdrátová
®
Kresliče map mohou vytvořit síť Wi‑Fi, k níž lze připojovat
bezdrátová zařízení. Při prvním přístupu k nastavením
bezdrátové sítě budete vyzváni k nastavení sítě.
1 Vyberte možnost Nastavení > Komunikace > Bezdrátová
zařízení > Síť Wi-Fi® > Wi-Fi® > Zapnuto > OK.
2 Je-li to nutné, zadejte název pro tuto bezdrátovou síť.
3 Zadejte heslo.
Toto heslo budete potřebovat pro přístup k bezdrátové síti
z bezdrátového zařízení. Heslo rozlišuje velká a malá
písmena.
Připojení bezdrátového zařízení k chartplotteru
Než budete moci připojit bezdrátové zařízení k bezdrátové síti
chartplotteru, musíte nakonfigurovat bezdrátovou síť
chartplotteru (Nastavení bezdrátové sítě Wi‑Fi , strana 3).
K chartplotteru můžete připojit několik bezdrátových zařízení za
účelem sdílení dat.
1 Na bezdrátovém zařízení zapněte technologii Wi‑Fi a hledejte
bezdrátové sítě.
2 Zvolte název bezdrátové sítě svého chartplotteru (Nastavení
bezdrátové sítě Wi‑Fi , strana 3).
3 Zadejte heslo k síti.
®
®
Změna bezdrátového kanálu
Máte-li potíže s nalezením nebo připojením se k zařízení, nebo
dochází-li k interferenci, můžete změnit bezdrátový kanál.
1 Vyberte možnosti Nastavení > Komunikace > Bezdrátová
zařízení > Síť Wi-Fi® > Rozšířené > Kanál Wi-Fi®.
2 Zadejte nový kanál.
Není třeba měnit bezdrátový kanál zařízení připojených k této
síti.
Použití aplikace Garmin Helm s chartplotterem
Dříve než budete moci ovládat chartplotter pomocí aplikace
Garmin Helm, musíte si aplikaci stáhnout a nainstalovat a
připojit chartplotter k mobilnímu zařízení (Připojení
bezdrátového zařízení k chartplotteru, strana 3).
1 Vyberte možnost Nastavení > Komunikace > Bezdrátová
zařízení > Aplikace Helm.
2 Vyberte možnost.
3 Pomocí této aplikace můžete chartplotter zobrazit nebo
ovládat.
Komunikace s bezdrátovými zařízeními
Připojení bezdrátového zařízení Bluetooth
zařízení > Zařízení Bluetooth > Seznam zařízení.
2 Vyberte zařízení.
3 Vyberte možnost Zapomenout zařízení.
Mapy a 3D zobrazení map
Dostupné mapy a 3D zobrazení map závisejí na mapových
datech a na použitém příslušenství.
Mapy a 3D zobrazení map otevřete výběrem možnosti Mapy.
Navigační mapa: Zobrazuje navigační data dostupná na
předem načtených mapách a data z doplňkových map, pokud
jsou k dispozici. Data zahrnují údaje o bójích, světlech,
kabelech, naměřené hloubce, přístavech a přílivových
stanicích ve výškovém zobrazení.
Perspective 3D: Poskytuje náhled z pozice nad a za lodí (podle
vašeho kurzu) a představuje vizuální navigační pomůcku.
Toto zobrazení je praktické v případech navigace obtížnými
mělčinami, útesy, mosty nebo kanály a je užitečné v případě,
že se snažíte identifikovat příjezdové a odjezdové trasy
v neznámých přístavech nebo kotvištích.
Mariner’s Eye 3D: Zobrazuje podrobný, trojrozměrný náhled
z pozice nad a za lodí (podle vašeho kurzu) a představuje
vizuální navigační pomůcku. Toto zobrazení je praktické
v případech navigace obtížnými mělčinami, útesy, mosty
nebo kanály a v případě, že se snažíte identifikovat
příjezdové a odjezdové trasy v neznámých přístavech nebo
kotvištích.
POZNÁMKA: V některých oblastech jsou u prémiových map
k dispozici zobrazení map Mariner's Eye 3D a Fish Eye 3D.
Fish Eye 3D: Poskytuje podvodní zobrazení, které vizuálně
představuje mořské dno podle informací mapy. Je-li připojen
převodník sonaru, pozastavené cíle (například ryby) jsou
označeny červenými, zelenými a žlutými kroužky. Červené
kroužky označují největší cíle a zelené označují ty nejmenší.
Rybářská mapa: Poskytuje podrobné zobrazení obrysů dna
a naměřené hloubky na mapě. Tato mapa odstraňuje z mapy
navigační data, poskytuje podrobná data o měření hloubek a
vylepšuje zobrazení obrysů dna pro rozpoznání hloubek.
Tato mapa je nejlepší pro pobřežní hlubokomořské rybaření.
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici příbřežní rybářská mapa.
Překrytí radaru: Překrývá informace radaru na navigační mapě
nebo rybářskou mapu, pokud je k kreslič map připojen
k radaru. Tato funkce není k dispozici u všech modelů.
Navigační mapa a pobřežní rybářská mapa
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici příbřežní rybářská mapa.
3
Navigační a rybářská mapa umožňuje naplánovat si cestu,
zobrazit mapové informace a sledovat trasu. Rybářská mapa je
určena pro pobřežní rybaření.
Navigační mapu otevřete zvolením možnosti Mapy > Navigační
mapa.
Rybářskou mapu otevřete zvolením možnosti Mapy > Rybářská
mapa.
Přibližování a oddalování na mapě
Úroveň přiblížení nebo oddálení udává hodnota měřítka ve
spodní části mapy. Lišta pod hodnotou měřítka představuje tuto
vzdálenost na mapě.
• Zvolením možnosti mapu oddálíte.
• Zvolením možnosti mapu přiblížíte.
Posun mapy
Mapou můžete pohybovat, abyste zobrazili jinou oblast, než ve
které se právě nacházíte.
1 Na mapě můžete potáhnout navigační obrazovku nebo
použít tlačítka se šipkami.
2 Zvolením možnosti Ukončit posun nebo Zpět ukončíte
posun a vrátíte obrazovku na svou aktuální pozici.
Výběr položky na mapě prostřednictvím tlačítek
zařízení
1 Na mapě nebo ve 3D zobrazení mapy vyberte možnost , ,
nebo
a posuňte kurzor.
2 Vyberte možnost SELECT.
Měření vzdálenosti na mapě
1 Vyberte polohu na mapě nebo na překrytí radaru.
2 Vyberte možnost Měření vzdálenosti.
Na obrazovce se zobrazí ikona špendlíku označující vaši
aktuální polohu. Vzdálenost a úhel od špendlíku jsou
uvedeny v rohu.
TIP: Chcete-li špendlík vynulovat a měřit od aktuální polohy
kurzoru, vyberte možnost Vybrat.
Symboly na mapě
Tato tabulka obsahuje některé běžné symboly, které můžete
vidět na podrobných mapách.
Ikona
Popis
Bóje
Informace
Námořní služby
Přílivová stanice
Aktuální stanice
K dispozici je letecký snímek
K dispozici je snímek perspektivy
K dalším běžným funkcím map patří vrstevnice hloubky,
mezipřílivové zóny, zvukové sirény (tak jak jsou vyobrazeny na
původní papírové mapě), navigační pomůcky a symboly,
překážky a oblasti kabelů.
4
Navigování k bodu na mapě
UPOZORNĚNÍ
Funkce Auto Guidance je založena na elektronických mapových
informacích. Tyto údaje nezaručují vyhnutí se překážkám a
mělčinám. Opatrně porovnávejte kurz se všemi zrakovými vjemy
a vyhýbejte se libovolné pevnině, mělké vodě či jiným
překážkám, které se mohou objevit v cestě.
Při použití funkce Přejít na mohou přímý kurz a upravený kurz
procházet přes pevninu nebo mělkou vodu. Řiďte se tím, co
vidíte, a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli pevnině, mělké vodě
a jiným nebezpečným objektům.
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici příbřežní rybářská mapa.
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici funkce Auto Guidance.
1 Vyberte polohu na navigační mapě nebo na rybářské mapě.
2 V případě potřeby zvolte možnost SELECT.
3 Vyberte možnost Navigovat k.
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li navigovat přímo na pozici, vyberte možnost
Přejít na.
• Chcete-li vytvořit trasu k pozici včetně odboček, vyberte
možnost Trasa do.
• Chcete-li použít funkci Auto Guidance, vyberte možnost
Automatická navigace.
5 Zkontrolujte kurz označený purpurovou linií.
POZNÁMKA: Při použití funkce Auto Guidance znamená
šedý segment v libovolné části fialové čáry, že funkce Auto
Guidance nemůže propočítat část linie Auto Guidance. To je
způsobeno nastaveními pro minimální bezpečnou hloubku
vody a minimální bezpečnou výšku překážek.
6 Sledujte purpurovou linii a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli
pevnině, mělčinám a jiným překážkám.
Zobrazení informací o poloze a objektu na mapě
Můžete zobrazit informace o poloze nebo objektu na navigační
nebo rybářské mapě.
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici příbřežní rybářská mapa.
1 Vyberte polohu nebo objekt na navigační mapě nebo na
rybářské mapě.
Na pravé straně mapy se zobrazí seznam možností.
Zobrazené možnosti se různí podle zvolené polohy nebo
objektu.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li navigovat do zvolené pozice, vyberte možnost
Navigovat k.
• Chcete-li označit trasový bod na pozici kurzoru, vyberte
možnost Nový trasový bod.
• Chcete-li zobrazit vzdálenost a směr objektu ze své
aktuální pozice, vyberte možnost Měření vzdálenosti.
Na obrazovce se zobrazí vzdálenost a směr. Chcete-li
provést měření z jiné než ze své aktuální pozice, vyberte
možnost Vybrat.
• Chcete-li zobrazit příliv/odliv, proud, astronomické údaje,
poznámky mapy nebo informace o místních službách
poblíž kurzoru, vyberte možnost Informace.
Zobrazení detailů o navigačních pomůckách
Na navigační mapě, rybářské mapě, ve zobrazení mapy
Perspective 3D nebo Mariner’s Eye 3D můžete zobrazit detaily o
různých typech navigačních pomůcek, například o majácích,
světlech a překážkách.
Mapy a 3D zobrazení map
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici příbřežní rybářská mapa.
POZNÁMKA: V některých oblastech jsou u prémiových map
k dispozici zobrazení map Mariner's Eye 3D a Fish Eye 3D.
1 Na mapě nebo v 3D zobrazení mapy vyberte navigační
pomůcku.
2 Vyberte název navigační pomůcky.
Výběr mapy
Jestliže váš produkt obsahuje vestavěné mapy BlueChart g2 i
Garmin LakeVü™ HD, můžete si zvolit, kterou mapu chcete
používat. Ne všechny modely mají oba typy vestavěných map.
1 Na navigační mapě vyberte možnost Menu > Vestavěná
mapa.
2 Vyberte možnost:
• Jste-li na vnitrozemském jezeře, vyberte
možnostLakeVü™ HD.
• Jste-li na pobřeží, vyberte možnost BlueChart® g2.
Linie směru pohybu a značky úhlu
Linie směru pohybu je prodloužená čára vedená na mapě od
přídě lodi ve směru pohybu. Značky úhlu indikují relativní pozici
od směru nebo kurzu nad zemí, což je užitečné pro nahazování
nebo nalezení referenčních bodů.
Nastavení směru jízdy a linií kurzu vůči zemi
Můžete si na mapě zobrazit linie směru jízdy a kurzu vůči zemi
(COG).
COG je směr vašeho pohybu. Směr jízdy je směr, kterým
směřuje příď vaší lodi, je-li připojen snímač směru jízdy.
1 Na náhledu mapy vyberte možnost Menu > Nastavení mapy
> Vzhled mapy > Linie směru pohybu.
2 V případě potřeby vyberte možnost Zdroj a zvolte možnost:
• Pro automatické použití dostupného zdroje zvolte možnost
Automat..
• Pro použití antény GPS směru jízdy pro COG zvolte
možnost Směr poh. zař. GPS (COG).
• Pro použití dat z připojeného snímače směru pohybu
zvolte možnost Směr pohybu.
• Pro použití dat z připojeného snímače směru jízdy i
z antény GPS zvolte možnost COG a směr pohybu.
Toto na mapě zobrazí linie směru jízdy i linie COG.
3 Vyberte možnost Displej a zvolte možnost:
• Vyberte možnost Vzdálenost > Vzdálenost a zadejte
délku linie zobrazené na mapě.
• Vyberte možnost Čas > Čas a zadejte čas potřebný pro
výpočet celkové vzdálenosti, kterou vaše loď urazí za
daný čas při vaší současné rychlosti.
Zapnutí značek úhlu
Podél linie směru pohybu můžete na mapu přidat značky úhlu.
Značky úhlu se mohou hodit k nahazování při rybaření.
1 Nastavte linii směru pohybu (Nastavení směru jízdy a linií
kurzu vůči zemi, strana 5).
2 Vyberte možnost Značky úhlu.
Volitelné prémiové mapy, jako je například BlueChart g2 Vision ,
vám umožní maximálně využít kreslič map. Prémiové mapy
mohou kromě podrobných námořních map obsahovat tyto
funkce, které jsou dostupné v některých oblastech.
Mariner’s Eye 3D: Poskytuje náhled z pozice nad a za lodí a
představuje trojrozměrnou navigační pomůcku.
Fish Eye 3D: Poskytuje podvodní, trojrozměrné zobrazení, které
vizuálně představuje mořské dno podle informací na mapě.
Rybářské mapy: Zobrazuje mapu s vylepšenými obrysy dna a
bez navigačních dat. Tato mapa se dobře hodí pro pobřežní
hlubokomořské rybaření.
Satelitní snímky s vysokým rozlišením: Poskytuje satelitní
snímky s vysokým rozlišením pro realistické zobrazení
pevniny a vody na navigační mapě (Zobrazení satelitních
snímků na navigační mapě, strana 6).
Letecké fotografie: Zobrazuje přístavy a další letecké snímky
důležité z hlediska navigace, které vám pomohou
vizualizovat okolí (Zobrazení leteckých fotografií
pamětihodností, strana 6).
Podrobné údaje o silnicích a POI: Zobrazuje podrobné údaje
o silnicích a bodech zájmu (POI), které obsahují velmi
podrobné pobřežní silnice a POI, jako jsou například
restaurace, ubytování a místní atrakce.
Automatická navigace: Využívá zadaná data o vašem plavidle
a mapová data ke stanovení nejlepšího kurzu do vašeho cíle.
®
Zobrazení informací o přílivové stanici
Ikona na mapě označuje přílivovou stanici. Můžete zobrazit
podrobný graf přílivové stanice, který vám pomůže předvídat
úroveň přílivu v různý čas nebo v různé dny.
POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici v některých oblastech u
prémiových map.
1 Vyberte přílivovou stanici na navigační mapě nebo na
rybářské mapě.
Informace o směru přílivu a úrovni přílivu se zobrazí vedle .
2 Vyberte název stanice.
Animované ukazatele přílivu/odlivu a proudu
POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici v některých oblastech u
prémiových map.
Můžete zobrazit ukazatele pro animovanou přílivovou stanici a
směr proudu na navigační mapě nebo na rybářské mapě. Je
také nutné povolit animované ikony v nastavení mapy
(Zobrazení ukazatelů přílivu/odlivu a proudu, strana 5).
Ukazatel přílivové stanice se na mapě zobrazí jako svislý
sloupcový graf se šipkou. Červená šipka směřující dolů
označuje odliv a modrá šipka směřující nahoru označuje příliv.
Pokud přesunete kurzor na ukazatel přílivové stanice, zobrazí
se nad ukazatelem stanice výška přílivu/odlivu na dané stanici.
Ukazatele směru proudu se na mapě zobrazují jako šipky. Směr
jednotlivých šipek označuje směr proudu na konkrétní pozici
mapy. Barva šipky proudu ukazuje rozsah rychlostí proudu
na dané pozici. Pokud přesunete kurzor nad ukazatel směru
proudu, nad ukazatelem směru proudu se zobrazí konkrétní
rychlost proudu na dané pozici.
Barva
Rozsah rychlostí proudu
Prémiové mapy
Žlutá
0 až 1 uzel
Oranžová
1 až 2 uzly
UPOZORNĚNÍ
Funkce Auto Guidance je založena na elektronických mapových
informacích. Tyto údaje nezaručují vyhnutí se překážkám a
mělčinám. Opatrně porovnávejte kurz se všemi zrakovými vjemy
a vyhýbejte se libovolné pevnině, mělké vodě či jiným
překážkám, které se mohou objevit v cestě.
Červená
2 nebo více uzlů
POZNÁMKA: Ne všechny modely podporují všechny mapy.
Mapy a 3D zobrazení map
Zobrazení ukazatelů přílivu/odlivu a proudu
POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici v některých oblastech u
prémiových map.
Statické nebo animované indikátory stanic měření přílivu/odlivu
a aktuálních stanic můžete zobrazit na navigační nebo rybářské
mapě.
5
1 Na navigační nebo rybářské mapě vyberte možnost Menu >
Nastavení mapy > Příliv a odliv a proudy.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li na mapě zobrazit indikátory aktuálních stanic
a indikátory stanic měření přílivu/odlivu, vyberte možnost
Zapnuto.
• Chcete-li na mapě zobrazit animované indikátory stanic
a animované indikátory aktuálního směru, vyberte
možnost Animovaná.
Zobrazení satelitních snímků na navigační mapě
POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici v některých oblastech u
prémiových map.
Navigační mapu je možné překrýt satelitními snímky s vysokým
rozlišením, a to jak v oblastech zobrazujících vodu, tak
v oblastech zobrazujících pevninu.
POZNÁMKA: Pokud jsou aktivovány, jsou satelitní snímky
s vysokým rozlišením viditelné pouze při nižší úrovni přiblížení.
Jestliže snímky s vysokým rozlišením na volitelné oblasti mapy
nevidíte, můžete vybrat možnost a přiblížit náhled. Můžete
také nastavit vyšší úroveň detailů změnou detailů přiblížení
mapy.
1 Na navigační mapě vyberte možnost Menu > Nastavení
mapy > Satelitní snímky.
2 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Pouze pevnina zobrazíte standardní
informace mapy o vodě a fotografiemi překryjete pouze
pevninu.
• Výběrem možnosti Prolnutí fotomapy zobrazíte fotografie
jak na vodě, tak na pevnině, ve stanovené úrovni
neprůhlednosti. Pomocí posuvníku upravte neprůhlednost
fotografií. Čím vyšší procento nastavíte, tím víc budou
satelitní fotografie překrývat pevninu i vodu.
Zobrazení leteckých fotografií pamětihodností
Než budete moci zobrazit letecké fotografie na navigační mapě,
je nutné zapnout nastavení Satelitní snímky v nastavení mapy.
POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici v některých oblastech u
prémiových map.
Můžete využít letecké fotografie pamětihodností a přístavů
k orientaci v okolí nebo k tomu, abyste se seznámili s přístavem
ještě dříve, než tam dorazíte.
1 Na navigační mapě vyberte ikonu fotoaparátu:
• Chcete-li zobrazit letecký snímek, vyberte možnost
.
• Chcete-li zobrazit snímek z perspektivy, vyberte možnost
. Fotografie byla pořízena z pozice fotoaparátu, jež
ukazuje ve směru kužele.
2 Vyberte možnost Letecký snímek.
Mapování Garmin Quickdraw™ Contours
Funkce mapování Garmin Quickdraw Contours umožňuje
snadno a rychle vytvářet mapy s vrstevnicemi a štítky hloubky
pro libovolnou vodní plochu.
Když funkce Garmin Quickdraw Contours zaznamenává data,
kolem ikony plavidla je barevný kruh. Tento kruh představuje
přibližnou oblast mapy, která je při každém průjezdu skenována.
Zelený kruh znamená dobrou hloubku a dobrou pozici GPS.
Červený kruh znamená, že data hloubky nebo pozice GPS
nejsou k dispozici.
Data Garmin Quickdraw Contours můžete zobrazit na
kombinované obrazovce nebo jako jediné zobrazení na mapě.
Množství uložených dat závisí na velikosti paměťové karty,
zdroji sonaru a rychlosti lodi během záznamu dat. Při použití
sonaru s jedním paprskem můžete zaznamenávat déle. Na 2GB
paměťovou kartu můžete zaznamenat přibližně 1 500 hodin dat.
6
Když zaznamenáte nová data na paměťovou kartu
v chartplotteru, nová data se přidají na vaši stávající mapu
Garmin Quickdraw Contours a uloží se na paměťovou kartu.
Když vložíte novou paměťovou kartu, stávající data se na novou
kartu nepřenesou.
Mapování vodní plochy pomocí funkce Garmin
Quickdraw Contours
Před použitím funkce Garmin Quickdraw Contours musíte mít
podporovaný chartplotter s upgradovaným softwarem,
sonarovou hloubku, svou pozici podle GPS a paměťovou kartu
s volným místem.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici u všech modelů.
1 V zobrazení mapy vyberte Menu > Quickdraw Contours >
Spustit záznam.
2 Po dokončení záznamu vyberte možnost Ukončit záznam.
3 Vyberte možnost Spravovat > Název a zadejte název mapy.
Přidání štítku na mapu Garmin Quickdraw Contours
Na mapu Garmin Quickdraw Contours můžete přidávat štítky
k označení nebezpečných míst nebo bodů zájmu.
1 Vyberte umístění na navigační mapě.
2 Vyberte možnost Přidat štítek Quickdraw.
3 Zadejte text štítku a vyberte možnost Hotovo.
Nastavení funkce Garmin Quickdraw Contours
Na mapě vyberte možnost Menu > Quickdraw Contours >
Nastavení.
Posun záznamu: Nastaví vzdálenost mezi hloubkou sonaru a
hloubkou záznamu vrstevnic. Například hloubka sonaru
3,6 m (12 stop) s posunem záznamu -0,5 m (-1,5 stopy)
vytvoří vrstevnice v hloubce 3,1 m (10,5 stopy).
Posun zobrazení: Nastaví rozdíly v hloubkách vrstevnic a
štítcích hloubky na mapě Garmin Quickdraw Contours jako
kompenzaci změn hladiny vody na vodní ploše nebo chyb
v zaznamenaných mapách.
Barvy průzkumu: Nastaví barvu zobrazení Garmin Quickdraw
Contours. Když je nastavení zapnuté, úspěšně zaznamenané
oblasti jsou zelené a neúspěšně zaznamenané oblasti
vypadají červeně. Když je nastavení vypnuté, oblasti
vrstevnic používají standardní barvy mapy.
Automatický identifikační systém
Automatický identifikační systém (AIS) umožňuje identifikovat a
sledovat jiná plavidla a upozorňuje vás na dopravu v oblasti.
Pokud je chartplotter připojen k externímu zařízení AIS, může
zobrazovat některé informace AIS o jiných plavidlech, která se
nacházejí v dosahu, jsou vybavena transpondérem a aktivně
vysílají informace AIS.
K informacím hlášeným o jednotlivých plavidlech patří
identifikace MMSI (Maritime Mobile Service Identity), pozice,
rychlost GPS, směr pohybu GPS, čas uplynulý od posledního
hlášení polohy plavidla, nejbližší přiblížení a doba k nejbližšímu
přiblížení.
Některé modely chartplotteru podporují také systém sledování
Blue Force Tracking. Plavidla sledovaná pomocí systému Blue
Force Tracking jsou na chartplotteru označena modrozelenou
barvou.
Symboly zaměření AIS
Symbol Popis
Plavidlo AIS. Plavidlo hlásí informace AIS. Směr, kterým
ukazuje trojúhelník, označuje směr, kterým se pohybuje
plavidlo AIS.
Cíl je vybrán.
Mapy a 3D zobrazení map
Symbol Popis
Cíl je aktivován. Cíl se na mapě zobrazuje jako větší. Zelená
linie připojená k cíli označuje směr pohybu cíle. Pokud je
zvoleno nastavení Zobrazit, pod cílem se zobrazuje informace
MMSI, rychlost a směr plavidla. Pokud se ztratí přenos AIS
z plavidla, zobrazí se pruh zprávy.
Cíl je ztracen. Zelený symbol X informuje o tom, že se ztratil
přenos AIS z plavidla, a chartplotter zobrazí pruh zprávy
s dotazem, zda by se mělo plavidlo dále sledovat. Pokud
sledování plavidla ukončíte, symbol ztraceného cíle zmizí
z mapy nebo z 3D zobrazení mapy.
Nebezpečný cíl v dosahu. Cíl bliká, zazní alarm a zobrazí se
pruh zprávy. Pokud je alarm potvrzen, svítící červený
trojúhelník s připojenou červenou linií označuje polohu a směr
pohybu cíle. Pokud byl alarm nebezpečí srážky pro
bezpečnou zónu nastaven na hodnotu Vypnuto, cíl bliká, ale
zvukový alarm nezazní a pruh alarmu se nezobrazí. Pokud se
ztratí přenos AIS z plavidla, zobrazí se pruh zprávy.
Nebezpečný cíl je ztracen. Červený symbol X informuje o
tom, že se ztratil přenos AIS z plavidla, a chartplotter zobrazí
pruh zprávy s dotazem, zda by se mělo plavidlo dále sledovat.
Pokud sledování plavidla ukončíte, symbol ztraceného nebezpečného cíle zmizí z mapy nebo z 3D zobrazení mapy.
Pozice tohoto symbolu označuje nejbližší bod přístupu
k nebezpečnému cíli, a čísla poblíž symbolu označují nejbližší
bod přístupu k tomuto cíli.
POZNÁMKA: Plavidla sledovaná pomocí funkce Blue Force
Tracking jsou bez ohledu na svůj stav označena modrozelenou
barvou.
Směr pohybu a projektovaný kurz aktivovaných cílů
AIS
Pokud aktivovaný cíl AIS poskytuje informace o směru pohybu a
kurzu nad zemí, směr pohybu cíle se zobrazí na mapě jako plná
linie připojená k symbolu cíle AIS. Linie směru pohybu se
nezobrazí v 3D zobrazení mapy.
Projektovaný kurz aktivovaného cíle AIS se zobrazí jako
přerušovaná linie na mapě nebo v 3D zobrazení mapy. Délka
linie projektovaného kurzu vychází z hodnoty nastavení
projektovaného směru pohybu. Pokud aktivovaný cíl AIS
nevysílá informace o rychlosti nebo pokud se plavidlo
nepohybuje, pak se linie projektovaného kurzu nezobrazí.
Výpočet linie projektovaného kurzu mohou ovlivnit informace o
změnách rychlosti, kurzu nad zemí nebo rychlosti otáčení, které
plavidlo vysílá.
Pokud aktivovaný cíl AIS poskytuje informace o kurzu nad zemí,
směru pohybu a rychlosti otáčení, projektovaný kurz cíle se
vypočítá podle informací o kurzu nad zemí a rychlosti otáčení.
Směr, kterým se cíl otáčí, a který rovněž vychází z informací o
rychlosti otáčení, je označen směrem praporku na konci linie
směru pohybu. Délka praporku se nemění.
Pokud aktivovaný cíl AIS poskytuje informace o kurzu nad zemí
a směru pohybu, ale neposkytuje informace o rychlosti otáčení,
projektovaný kurz cíle se vypočítá podle informací o kurzu nad
zemí.
Zobrazení plavidel AIS na mapě nebo ve 3D zobrazení
mapy
Než budete moci použít AIS, je nutné připojit kreslič map
k externímu zařízení AIS a přijímat aktivní signály transpondéru
z jiných plavidel.
Můžete nakonfigurovat, jak se ostatní plavidla zobrazují na
mapě nebo v 3D zobrazení mapy. Nastavení rozsahu zobrazení
nakonfigurované na jedné mapě nebo v jednom 3D zobrazení
mapy se použijí pouze pro danou mapu nebo dané
3D zobrazení mapy. Nastavení detailů, projektovaného směru
Mapy a 3D zobrazení map
pohybu a stezek nakonfigurované pro jednu mapu nebo pro
jedno 3D zobrazení mapy se použijí pro všechny mapy a pro
všechna 3D zobrazení map.
1 Na mapě nebo ve 3D zobrazení mapy vyberte možnost
Menu > Jiná plavidla > Nastavení displeje.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li označit vzdálenost z vaší polohy, v níž se
objevují plavidla AIS, vyberte možnost Rozsah zobrazení,
a vyberte vzdálenost.
• Podrobnosti o aktivovaných plavidlech AIS zobrazíte
výběrem možnosti Detaily > Zobrazit.
• Promítnutý čas směru pohybu pro aktivovaná plavidla AIS
nastavíte výběrem možnosti Promítnutý směr pohybu a
zadáním času.
• Prošlé trasy plavidel AIS zobrazíte výběrem možnosti
Stezky a výběrem délky prošlé trasy, která se zobrazí za
využití stezky.
Aktivace cíle pro plavidlo AIS
1 Na mapě nebo v 3D zobrazení mapy vyberte plavidlo AIS.
2 Vyberte možnost Plavidlo AIS > Aktivovat cíl.
Zobrazení informací o zaměřeném plavidle AIS
Můžete zobrazit stav signálu AIS, MMSI, rychlost GPS, směr
pohybu GPS a další informace, které jsou hlášeny o zaměřeném
plavidle AIS.
1 Na mapě nebo v 3D zobrazení mapy vyberte plavidlo AIS.
2 Vyberte možnost Plavidlo AIS.
Deaktivace cíle pro plavidlo AIS
1 Na mapě nebo v 3D zobrazení mapy vyberte plavidlo AIS.
2 Vyberte možnost Plavidlo AIS > Deaktivovat cíl.
Zobrazení seznamu hrozeb AIS
Na mapě nebo zobrazení mapy 3D vyberte možnost Menu >
Jiná plavidla > Seznam AIS.
Nastavení alarmu nebezpečí srážky pro bezpečnou
zónu
Před nastavením alarmu nebezpečí srážky pro bezpečnou zónu
je nutné k zařízení AIS připojit kompatibilní kreslič map.
Alarm nebezpečí srážky pro bezpečnou zónu se používá pouze
s funkcí AIS. Bezpečná zóna umožňuje předcházet srážkám a
lze ji přizpůsobit.
1 Vyberte možnost Nastavení > Alarmy > AIS > Alarm AIS >
Zapnuto.
Pokud se aktivované plavidlo AIS dostane do bezpečné zóny
plavidla, zobrazí se zpráva a spustí se alarm. Tento objekt je
na obrazovce rovněž označen jako nebezpečný. Po zaznění
alarmu zpráva zmizí a alarm je vypnut, objekt však dále
zůstává označen na obrazovce jako nebezpečný.
2 Vyberte možnost Pohoří.
3 Vyberte poloměr bezpečné zóny okolo plavidla.
4 Vyberte možnost Čas.
5 Vyberte, za jak dlouho se má spustit alarm v případě, že
objekt pravděpodobně protne bezpečnou zónu.
Například pokud chcete být upozorněni na pravděpodobné
protnutí bezpečné zóny s předstihem 10 minut, nastavte
možnost Čas na hodnotu 10 a alarm bude spuštěn 10 minut
před protnutím bezpečné zóny plavidlem.
Nouzové signály AIS
Samostatná zařízení pro nouzové signály AIS začnou po
aktivaci vysílat nouzová hlášení o pozici. Kreslič map dokáže
přijímat signály z vysílačů SART (Search and Rescue
Transmitters), radiomajáků EPIRB (Emergency Position
Indicating Radio Beacons) a další signály typu muž přes palubu.
Vysílání nouzových signálů se liší od standardního vysílání AIS,
7
takže se na kresliči map zobrazují odlišně. Namísto sledování
vysílání nouzového signálu pro zabránění srážce tak sledujete
vysílání nouzového signálu pro vyhledání a poskytnutí pomoci
plavidlu nebo osobě.
Navigace k vysílání nouzového signálu
Když obdržíte vysílání nouzového signálu, zobrazí se alarm
nouzového signálu.
Výběrem možnosti Zobrazit > Přejít na spustíte navigaci
k vysílání.
Symboly cílů zařízení nouzové signalizace AIS
Symbol Popis
Přenos zařízení nouzové signalizace AIS. Výběrem zobrazíte
další informace o přenosu a zahájíte navigaci.
Přenos ztracen.
Test přenosu. Zobrazí se, když plavidlo zahájí test zařízení
nouzové signalizace. Nepředstavuje skutečný tísňový stav.
Test přenosu ztracen.
Povolení upozornění na testy přenosu AIS
Chcete-li se vyhnout velkému počtu upozornění na testy
a symbolů v oblastech s hustou dopravou, jako jsou například
přístavy, můžete si zvolit, zda přijímat nebo ignorovat zprávy o
testech AIS. Aby bylo možné testovat nouzové zařízení AIS,
musí být v kresliči map povolen příjem upozornění na testy.
1 Vyberte možnost Nastavení > Alarmy > AIS.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li přijímat nebo ignorovat testovací signály zařízení
EPRIB (Emergency Position Indicating Radio Beacon
neboli Radiomaják označující nouzovou pozici), vyberte
možnost Test AIS-EPIRB.
• Chcete-li přijímat nebo ignorovat testovací signály Muž
přes palubu (MOB), vyberte možnost Test AIS-MOB.
• Chcete-li přijímat nebo ignorovat testovací signály
průzkumného a záchranného vysílače (SART), vyberte
možnost Test AIS-SART.
Vypnutí příjmu AIS
Příjem signálu AIS je ve výchozím nastavení zapnutý.
Vyberte možnost Nastavení > Jiná plavidla > AIS >
Vypnout.
Veškeré funkce AIS na všech mapách a v 3D zobrazeních
map jsou vypnuty. Patří k nim zaměření a sledování plavidel
AIS, alarmy nebezpečí srážky v důsledku zaměření a
sledování plavidel AIS a zobrazení informací o plavidlech
AIS.
Nastavení normálního a 3D zobrazení mapy
POZNÁMKA: Ne všechna nastavení lze použít na všechny
mapy a 3D zobrazení map. Některé možnosti vyžadují prémiové
mapy nebo připojení doplňků, jako je například radar.
Tato nastavení budou použita na normální a 3D zobrazení mapy
kromě zobrazení překrytí radaru a Fish Eye 3D (Nastavení Fish
Eye 3D, strana 10).
V normálním nebo 3D zobrazení mapy vyberte možnost Menu.
Trasové body a prošlé trasy: Více informací viz Trasové body
a nastavení prošlých tras na mapách a zobrazení map,
strana 8.
Jiná plavidla: Viz Nastavení jiných plavidel na mapách
a zobrazeních mapy, strana 10.
Quickdraw Contours: Slouží k zapnutí kreslení obrysů dna a
umožňuje vytváření štítků rybářských map.
Povrchový radar: Zobrazí podrobnosti o povrchovém radaru ve
zobrazeních mapy Perspective 3D nebo Mariner's Eye 3D.
8
Meteorologický radar: Zobrazí snímky z meteorologických
radarů ve zobrazeních mapy Perspective 3D nebo Mariner's
Eye 3D.
Navigační pomůcky: Zobrazí navigační pomůcky na rybářské
mapě.
Plavba: V režimu plavby slouží k nastavení přímých linií
(Nastavení přímé linie, strana 9) a navigace na počáteční
linii.
Nastavení mapy: Více informací viz Nastavení navigačních
a rybářských map, strana 8.
Čísla překrytí: Viz Nastavení čísel překrytí, strana 9. Může
se zobrazit v menu Nastavení mapy.
Vzhled mapy: Viz Nastavení vzhledu mapy, strana 9. Může
se zobrazit v menu Nastavení mapy.
Nastavení navigačních a rybářských map
POZNÁMKA: Ne všechna nastavení lze použít na všechny
mapy a 3D zobrazení map. Některá nastavení vyžadují externí
doplňky nebo příslušné prémiové mapy.
Na navigační nebo rybářské mapě vyberte možnost Menu >
Nastavení mapy.
Satelitní snímky: Zobrazí satelitní snímky s vysokým rozlišením
v oblastech zobrazujících pevninu i v oblastech zobrazujících
vodu i pevninu, pokud používáte některé prémiové mapy
(Zobrazení satelitních snímků na navigační mapě, strana 6).
Překrytí vody: Zapíná stínování obrysu, které zobrazuje změny
dna pomocí stínování nebo snímky sonaru, které pomáhají
s identifikací hustoty dna. Tato funkce je k dispozici pouze u
některých prémiových map.
Příliv a odliv a proudy: Zobrazuje indikátory aktuálních stanic
a indikátory stanic měření přílivu/odlivu (Zobrazení ukazatelů
přílivu/odlivu a proudu, strana 5) a zapíná posuvník přílivu
a odlivu a proudů, který nastavuje dobu, po kterou se příliv
a odliv a proudy uvádějí na mapě.
Růžice: Zobrazí kolem vaší lodi kompasovou růžici, která
vyznačí směr kompasu vzhledem ke směru pohybu člunu.
Pokud je kreslič map připojený ke kompatibilnímu námořnímu
snímači větru, zobrazí se také směr skutečného nebo
zdánlivého větru. V režimu plavby se skutečný a zdánlivý vítr
zobrazí na větrné růžici.
Hladina vody v jezeře: Nastaví současnou hladinu vody
v jezeře. Tato funkce je k dispozici pouze u některých
prémiových map.
Čísla překrytí: Viz Nastavení čísel překrytí, strana 9.
Počasí: Nastaví, které položky počasí se zobrazí na mapě,
pokud je kreslič map připojený ke kompatibilnímu přijímači
počasí s aktivním předplatným. Vyžaduje kompatibilní
připojenou anténu a aktivní předplatné.
Vzhled mapy: Viz Nastavení vzhledu mapy, strana 9.
Trasové body a nastavení prošlých tras na mapách
a zobrazení map
Na mapě nebo ve 3D zobrazení mapy vyberte možnost Menu >
Trasové body a prošlé trasy.
Ujeté trasy: Zobrazí prošlé trasy na mapě nebo ve 3D
zobrazení mapy.
Trasové body: Zobrazí seznam trasových bodů (Zobrazení
seznamu všech trasových bodů, strana 11).
Nový trasový bod: Vytvoří nový trasový bod.
Zobrazení trasového bodu: Nastaví způsob zobrazování
trasových bodů na mapě.
Aktivní prošlé trasy: Zobrazí menu možností aktivní prošlé
trasy.
Uložené prošlé trasy: Zobrazí seznam uložených prošlých tras
(Zobrazení seznamu uložených prošlých tras, strana 14).
Mapy a 3D zobrazení map
Zobrazení prošlých tras: Nastaví, které prošlé trasy mají být
zobrazeny na mapě na základě barvy prošlé trasy.
Nastavení přímé linie
Chcete-li použít funkce přímých linií, je nutné připojit
k chartplotteru snímač větru.
V režimu plavby (Nastavení typu plavidla, strana 2) můžete
zobrazit na navigační mapě přímé linie. Přímé linie mohou být
velmi užitečné při závodu.
Na navigační mapě vyberte možnost Menu > Plavba > Přímé
linie.
Displej: Nastaví zobrazení přímých linií a plavidel na mapě a
nastaví délku přímých linií.
Úhel plavby: Umožní zvolit, jak zařízení vypočítá přímé linie.
Možnost Aktuální vypočítá přímé linie pomocí měření úhlu
větru snímačem větru. Možnost Manuálně vypočítá přímé
linie pomocí manuálně zadaných návětrných a závětrných
úhlů.
Kor. přílivu a odlivu: Provede korekci přímých linií založených
na přílivu/odlivu.
Nastavení čísel překrytí
Na mapě, zobrazení mapy 3D, obrazovce radaru nebo na
obrazovce Kombinace vyberte možnost Menu > Čísla překrytí.
Upravit rozložení: Nastavuje rozložení překrytí dat nebo
datových polí. Můžete vybrat data, která se mají zobrazovat
v jednotlivých datových polích.
Navigační výřez: Zobrazí navigační výřez, když plavidlo
naviguje k cíli.
Nastavení navigačního výřezu: Umožňuje konfiguraci
navigačního výřezu k zobrazení položky Podrob. etapy trasy
a umožňuje ovládat, zda se výřez objeví před zatáčkou či
destinací.
Páska kompasu: Zobrazí datovou lištu pásky kompasu, když
plavidlo naviguje k cíli.
Úprava datových polí
Můžete změnit data uvedená na číslech překrytí zobrazených na
mapě a ostatních obrazovkách.
1 Na obrazovce, která podporuje čísla překrytí, vyberte
možnost Menu.
2 V případě potřeby vyberte možnost Nastavení mapy.
3 Vyberte možnost Čísla překrytí > Upravit rozložení.
4 Vyberte rozložení.
5 Vyberte datové pole.
6 Vyberte typ dat zobrazovaných v daném poli.
Dostupné možnosti dat se liší podle konfigurace kresliče map
a konfigurace sítě.
Zobrazení navigačního výřezu
Můžete určovat, zda se navigační výřez objeví v některých
zobrazeních map. Navigační výřez se zobrazuje, pouze když loď
naviguje do cíle.
1 V mapě nebo 3D zobrazení mapy vyberte možnost Menu.
2 V případě potřeby vyberte možnost Nastavení mapy.
3 Vyberte možnost Čísla překrytí > Navigační výřez >
Automat..
4 Vyberte možnost Nastavení navigačního výřezu.
5 Dokončete následující krok:
• Pokud chcete zobrazit rychlost přiblížení k trasovému
bodu (VMG) při navigaci trasy s více než jednou etapou,
vyberte možnost Podrob. etapy trasy > Zapnuto.
• Pokud chcete zobrazit data o následující odbočce na
základě vzdálenosti, vyberte možnost Další odbočka >
Vzdálenost.
Mapy a 3D zobrazení map
• Pokud chcete zobrazit data o následující odbočce na
základě vzdálenosti, vyberte možnost Další odbočka >
Čas.
• Chcete-li změnit způsob zobrazení dat o cíli vyberte
možnost Cíl, a poté vyberte z nabídky.
Nastavení vzhledu mapy
Můžete upravit vzhled jednotlivých zobrazení mapy a 3D mapy.
Každé zobrazení je specifické pro používanou mapu.
POZNÁMKA: Ne všechna nastavení lze použít na všechny
mapy, 3D zobrazení map a modely chartplotterů. Některé
možnosti vyžadují prémiové mapy nebo připojení příslušenství.
Na mapě nebo ve 3D zobrazení mapy vyberte možnost Menu >
Nastavení mapy > Vzhled mapy.
Orientace: Nastaví perspektivu mapy.
Detail: Slouží k upravení množství detailů zobrazovaných na
mapě při různé úrovni přiblížení.
Linie směru pohybu: Slouží k zobrazí a upravení linie směru
pohybu, což je linie nakreslená na mapě od přídě lodi ve
směru pohybu, a k nastavení zdroje dat pro linii směru
pohybu.
Oblast Panoptix: Zobrazí a skryje oblast skenovanou sondou
Panoptix™. Abyste tuto funkci mohli využívat, musí být
kalibrovaný systém měřící podélný a příčný sklon (AHRS)
(Kalibrace kompasu, strana 20).
Světová mapa: Použije na mapu buď základní světovou mapu,
nebo stínovaný obrys mapy. Tyto rozdíly jsou viditelné pouze
při takovém oddálení, kdy již nelze rozeznat detailní mapy.
Hloubkové kóty: Zapne zvukové sirény a nastaví nebezpečnou
hloubku. Hloubkové kvóty, které jsou stejně hluboké nebo
mělčí než nebezpečná hloubka, jsou označeny červeným
textem.
Stínování mělčiny: Nastaví stínování od pobřežní linie podle
zadané hloubky.
Stínování hloubkových pásem: Nastaví horní a dolní hloubku
na odstín mezi tímto rozmezím.
Symboly: Slouží k zobrazení a konfiguraci vzhledu různých
symbolů na mapě, jako je například ikona plavidla, symboly
navigačního světla, BZ na pevnině a výseče světla.
Styl: Nastaví vzhled mapy nad 3D terénem.
Nebezpečné barvy: Zobrazí mělkou vodu a pevninu na barevné
škále. Modrá označuje hlubokou vodu, žlutá mělkou vodu
a červená velmi mělkou vodu.
Preferovaná hloubka: Nastaví vzhled bezpečné hloubky pro
zobrazení mapy Mariner’s Eye 3D.
POZNÁMKA: Toto nastavení ovlivní pouze vzhled barev
nebezpečí pro zobrazení mapy Mariner’s Eye 3D. Neovlivní
nastavení bezpečné hloubky vody u funkce Automatická
navigace ani nastavení alarmu u sonaru mělké vody.
Vzdálenost kruhů: Slouží k zobrazení a konfiguraci vzhledu
vzdálenosti kruhů, které v některých zobrazeních mapy
pomáhají vizualizovat vzdálenost.
Šířka pruhu: Určí šířku navigačního pruhu, což je purpurová
čára viditelná na některých zobrazeních mapy, která značí
směr k vašemu cíli.
Nastavení směru jízdy a linií kurzu vůči zemi
Můžete si na mapě zobrazit linie směru jízdy a kurzu vůči zemi
(COG).
COG je směr vašeho pohybu. Směr jízdy je směr, kterým
směřuje příď vaší lodi, je-li připojen snímač směru jízdy.
1 Na náhledu mapy vyberte možnost Menu > Nastavení mapy
> Vzhled mapy > Linie směru pohybu.
2 V případě potřeby vyberte možnost Zdroj a zvolte možnost:
• Pro automatické použití dostupného zdroje zvolte možnost
Automat..
9
• Pro použití antény GPS směru jízdy pro COG zvolte
možnost Směr poh. zař. GPS (COG).
• Pro použití dat z připojeného snímače směru pohybu
zvolte možnost Směr pohybu.
• Pro použití dat z připojeného snímače směru jízdy i
z antény GPS zvolte možnost COG a směr pohybu.
Toto na mapě zobrazí linie směru jízdy i linie COG.
Vyberte
možnost Displej a zvolte možnost:
3
• Vyberte možnost Vzdálenost > Vzdálenost a zadejte
délku linie zobrazené na mapě.
• Vyberte možnost Čas > Čas a zadejte čas potřebný pro
výpočet celkové vzdálenosti, kterou vaše loď urazí za
daný čas při vaší současné rychlosti.
Nastavení jiných plavidel na mapách a zobrazeních
mapy
POZNÁMKA: Tyto možnosti vyžadují připojení doplňků, jako je
například přijímač AIS nebo rádio VHF.
Na mapě nebo ve 3D zobrazení mapy vyberte možnost Menu >
Jiná plavidla.
Seznam AIS: Zobrazuje seznam AIS (Zobrazení seznamu
hrozeb AIS, strana 7).
Seznam DSC: Zobrazuje seznam DSC (Seznam DSC,
strana 29).
Nastavení displeje: Viz Nastavení zobrazení AIS, strana 10.
Stezky DSC: Zobrazuje trasy plavidel DSC a vybere délku
zobrazené prošlé dráhy, která se ukáže, za pomoci trasy.
Alarm AIS: Nastaví bezpečnou zónu u alarmu nebezpečí srážky
(Nastavení alarmu nebezpečí srážky pro bezpečnou zónu,
strana 7).
Nastavení zobrazení AIS
POZNÁMKA: Plavidlo AIS vyžaduje použití externího zařízení
AIS a aktivních signálů transpondéru z jiných plavidel.
Na mapě nebo ve 3D zobrazení mapy vyberte možnost Menu >
Jiná plavidla > Nastavení displeje.
Rozsah zobrazení AIS: Udává vzdálenost z vaší pozice,
v jejímž rámci se zobrazí plavidla AIS.
Detaily: Zobrazí detaily o aktivovaných plavidlech AIS.
Promítnutý směr pohybu: Nastaví promítnutý čas směru
pohybu pro aktivovaná plavidla AIS.
Stezky: Zobrazuje trasy plavidel AIS a vybere délku zobrazené
prošlé trasy pomocí stezky.
Nastavení Fish Eye 3D
POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici v některých oblastech u
prémiových map.
Na mapě v zobrazení Fish Eye 3D vyberte možnost Menu.
Zobrazit: Nastavuje perspektivu 3D zobrazení mapy.
Ujeté trasy: Zobrazuje prošlé trasy.
Kužel sonaru: Zobrazí kužel, který představuje oblast pokrytou
sonarovou sondou.
Symboly ryb: Zobrazí pozastavené cíle.
a vyhýbejte se libovolné pevnině, mělké vodě či jiným
překážkám, které se mohou objevit v cestě.
Při použití funkce Přejít na mohou přímý kurz a upravený kurz
procházet přes pevninu nebo mělkou vodu. Řiďte se tím, co
vidíte, a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli pevnině, mělké vodě
a jiným nebezpečným objektům.
POZNÁMKA: Některá zobrazení mapy jsou dostupná
s prémiovými mapami a pouze v některých oblastech.
Chcete-li navigovat, je nutné zvolit cíl, nastavit kurz nebo vytvořit
trasu a sledovat kurz nebo trasu. Kurz nebo trasu můžete
sledovat na navigační mapě, rybářské mapě, ve zobrazení
mapy Perspective 3D nebo Mariner’s Eye 3D.
Můžete nastavit a sledovat kurz do cíle, a to jedním
z následujících způsobů: pomocí funkce Přejít na, Trasa do
nebo Automatická navigace.
Přejít na: Dovede vás přímo do cíle. Toto je standardní možnost
pro navigaci k cíli. Kreslič map vytvoří přímou linii kurzu nebo
navigační linii k cíli. Cesta může procházet přes zemi a jiné
překážky.
Trasa do: Vytvoří trasu z vaší polohy do cíle a umožní vám
přidávat odbočky během cesty. Tato možnost poskytuje
přímou linii kurzu k cíli, zároveň ale umožňuje přidávat
k trase odbočky, které se vyhýbají zemi a dalším překážkám.
Automatická navigace: Využívá zadaná data o vašem plavidle
a mapová data ke stanovení nejlepšího kurzu do vašeho cíle.
Tato možnost je k dispozici pouze při použití kompatibilní
prémiové mapy v kompatibilním chartplotteru. Poskytuje
podrobnou navigační trasu k cíli, která se vyhýbá zemi
a dalším překážkám (Automatická navigace, strana 13).
Jestliže používáte kompatibilní autopilot Garmin připojený
k chartplotteru prostřednictvím zařízení NMEA 2000 , sleduje
autopilot trasu Automatické navigace.
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici funkce Auto Guidance.
®
Základní otázky navigace
Otázka
Odpověď
Jak zajistit, aby kreslič map
ukazoval směrem, kterým
chci jet (směr k cíli)?
Navigujte pomocí funkce Přejít na. Viz
část Nastavení a sledování přímého
kurzu pomocí funkce Přejít na,
strana 12.
Jak lze zajistit, aby mne
zařízení vedlo po rovné linii
(minimalizace křížení cest)
do dané polohy s využitím
nejkratší vzdálenosti ze
současné polohy?
Vytvořte jednodílnou trasu a navigujte
po ní pomocí funkce Trasa do. Viz část
Vytvoření a navigace trasy z aktuální
pozice, strana 12.
Jak lze zajistit, aby mne
zařízení vedlo do dané
polohy a současně se
vyhýbalo překážkám na
mapě?
Vytvořte vícedílnou trasu a navigujte po
ní pomocí funkce Trasa do. Viz část
Vytvoření a navigace trasy z aktuální
pozice, strana 12.
Jak lze zajistit, aby zařízení
kormidlovalo automatického
pilota?
Navigujte pomocí funkce Trasa do. Viz
část Vytvoření a navigace trasy
z aktuální pozice, strana 12.
Dokáže mi zařízení vytvořit
cestu?
Máte-li prémiové mapy, které podporují
funkci automatické navigace, a
nacházíte se v oblasti pokryté funkcí
automatické navigace, navigujte pomocí
funkce Automatická navigace. Viz část
Nastavení a sledování cesty
Automatická navigace Cesta,
strana 13.
Jak lze změnit nastavení
automatické navigace pro
moji loď?
Viz část Konfigurace trasy automatické
navigace, strana 13.
Navigace pomocí kresliče map
UPOZORNĚNÍ
Pokud má vaše loď systém autopilota, musí být u každého
kormidla nainstalován ovládací displej, aby bylo možné tento
systém vypínat.
Funkce Auto Guidance je založena na elektronických mapových
informacích. Tyto údaje nezaručují vyhnutí se překážkám a
mělčinám. Opatrně porovnávejte kurz se všemi zrakovými vjemy
10
Navigace pomocí kresliče map
Cíle
Cíle můžete vybírat pomocí různých map a 3D zobrazení map
nebo pomocí seznamů.
Vyhledání cíle podle jména
Můžete vyhledat uložené trasové body, uložené prošlé trasy
a cíle námořních služeb podle jména.
1 Vyberte možnost Informace o navigaci > Hledat podle
jména.
Zadejte
alespoň část názvu vašeho cíle.
2
3 V případě potřeby vyberte možnost Hotovo.
Zobrazí se 50 nejbližších cílů, které obsahují vámi zadaná
kritéria vyhledávání.
4 Vyberte cíl.
Výběr cíle s použitím navigační mapy
Vyberte cíl na navigační mapě.
Hledání cíle Námořní služby
Zobrazení seznamu všech trasových bodů
Vyberte možnost Informace o navigaci > Trasové body.
Úprava uloženého trasového bodu
1 Vyberte možnost Informace o navigaci > Trasové body.
2 Vyberte trasový bod.
3 Vyberte možnost Upravit trasový bod.
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li přidat název, vyberte možnost Název a zadejte
název.
• Chcete-li změnit symbol, vyberte možnost Symbol.
• Chcete-li změnit hloubku, vyberte možnost Hloubka.
• Chcete-li změnit teplotu vody, vyberte možnost Teplota
vody.
• Chcete-li změnit komentář, vyberte možnost Komentář.
• Chcete-li změnit pozici trasového bodu, vyberte možnost
Přesunout.
POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici v některých oblastech u
prémiových map.
Kreslič map obsahuje informace o tisících cílů, které nabízejí
námořní služby.
1 Vyberte možnost Informace o navigaci.
2 Vyberte možnost Pobřežní služby nebo Služby ve
vnitrozemí.
3 V případě potřeby vyberte kategorii námořních služeb.
Kreslič map zobrazuje seznam nejbližších poloh a vzdálenost
a směr ke každé z nich.
4 Vyberte cíl.
Chcete-li zobrazit další informace nebo polohu na mapě,
můžete vybrat možnost nebo .
Přesun uloženého trasového bodu
1 Vyberte možnost Informace o navigaci > Trasové body.
2 Vyberte trasový bod.
3 Vyberte možnost Upravit trasový bod > Přesunout.
4 Označte novou polohu trasového bodu:
Ukončení navigace
UPOZORNĚNÍ
Funkce Auto Guidance je založena na elektronických mapových
informacích. Tyto údaje nezaručují vyhnutí se překážkám a
mělčinám. Opatrně porovnávejte kurz se všemi zrakovými vjemy
a vyhýbejte se libovolné pevnině, mělké vodě či jiným
překážkám, které se mohou objevit v cestě.
Při použití funkce Přejít na mohou přímý kurz a upravený kurz
procházet přes pevninu nebo mělkou vodu. Řiďte se tím, co
vidíte, a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli pevnině, mělké vodě
a jiným nebezpečným objektům.
Na navigační mapě nebo rybářské mapě vyberte možnost
Menu > Ukončit navigaci.
Trasové body
Trasové body jsou pozice, které zaznamenáte a uložíte do
zařízení.
Označení aktuální polohy jako trasový bod
Na libovolné obrazovce vyberte možnost Značka.
Vytvoření trasového bodu v jiné poloze
1 Vyberte možnost Informace o navigaci > Trasové body >
Nový trasový bod.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li vytvořit trasový bod zadáním souřadnic polohy,
vyberte možnost Zadejte souřadnice a zadejte
souřadnice.
• Chcete-li vytvořit trasový bod pomocí mapy, vyberte
možnost Použít mapu, vyberte polohu a poté možnost
Vybrat.
Označení polohy Muž přes palubu (MOB) a spuštění
navigace do této polohy
Když zaznamenáváte trasový bod, můžete jej označit jako
polohu Muž přes palubu (MOB).
Vyberte možnost:
• Na libovolné obrazovce vyberte možnost Značka > Muž
přes palubu.
• Na libovolné obrazovce vyberte možnost Muž přes
palubu > Ano.
Mezinárodní symbol MOB označí aktivní bod MOB a kreslič map
nastaví přímý kurz zpět k označené poloze.
Navigace pomocí kresliče map
• Chcete-li přesunout trasový bod během používání mapy,
vyberte možnost Použít mapu, vyberte novou polohu na
mapě a vyberte možnost Přesunout trasový bod.
• Chcete-li přesunout trasový bod pomocí souřadnic,
vyberte možnost Zadejte souřadnice a zadejte nové
souřadnice.
Vyhledání uloženého trasového bodu a navigace
k němu
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici funkce Auto Guidance.
Než budete moci navigovat k trasovému bodu, musíte jej
vytvořit.
1 Vyberte možnost Informace o navigaci > Trasové body.
2 Vyberte trasový bod.
3 Vyberte možnost Navigovat k.
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li navigovat přímo k poloze, vyberte možnost
Přejít na.
• Chcete-li vytvořit trasu k poloze, vyberte možnost Trasa
do.
• Chcete-li použít funkci Automatická navigace, vyberte
možnost Automatická navigace.
Zkontrolujte
kurz vyznačený purpurovou čárou.
5
POZNÁMKA: Při použití funkce Auto Guidance znamená
šedý segment v libovolné části fialové čáry, že funkce Auto
Guidance nemůže propočítat část linie Auto Guidance. To je
způsobeno nastaveními pro minimální bezpečnou hloubku
vody a minimální bezpečnou výšku překážek.
11
6 Sledujte purpurovou čáru a řízením se vyhýbejte pevnině,
mělké vodě a dalším překážkám.
Odstranění trasového bodu nebo MOB
1 Vyberte možnost Informace o navigaci > Trasové body.
2 Zvolte trasový body nebo MOB.
3 Vyberte možnost Odstranit.
Odstranění všech trasových bodů
Vyberte možnost Informace o navigaci > Správa dat >
Vymazat uživatelská data > Trasové body > Vše.
Nastavení a sledování přímého kurzu pomocí funkce
Přejít na
UPOZORNĚNÍ
Při použití funkce Přejít na mohou přímý kurz a upravený kurz
procházet přes pevninu nebo mělkou vodu. Řiďte se tím, co
vidíte, a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli pevnině, mělké vodě
a jiným nebezpečným objektům.
Můžete nastavit přímý kurz z aktuální polohy do vybraného cíle.
1 Vyberte cíl (Cíle, strana 11).
2 Vyberte možnost Navigovat k > Přejít na.
Zobrazí se purpurová linie. Uprostřed purpurové linie je tenčí
purpurová linie, která představuje upravený kurz z vaší
aktuální polohy do cíle. Upravený kurz je dynamický
a pohybuje se společně s vaší lodí, pokud se odchýlíte od
kurzu.
3 Sledujte purpurovou linii a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli
pevnině, mělčinám a jiným překážkám.
4 Pokud se odchylujete od kurzu, sledujte purpurovou linii
(upravený kurz) a navigujte do cíle, nebo kormidlujte zpět na
purpurovou linii (přímý kurz).
Trasy
Vytvoření a navigace trasy z aktuální pozice
Můžete vytvořit trasu a ihned ji navigovat na navigační mapě
nebo na rybářské mapě. Při tomto postupu se neukládá trasa
ani údaje o trasových bodech.
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici příbřežní rybářská mapa.
1 Vyberte cíl na navigační mapě nebo na rybářské mapě.
2 Vyberte možnost Navigovat k > Trasa do.
3 Vyberte polohu poslední odbočky před cílem.
4 Vyberte možnost Přidat odbočku.
5 V případě potřeby přidejte další odbočky opakováním kroků 3
a 4 – postupujte přitom zpět od cíle k aktuální poloze svého
plavidla.
Poslední přidaná odbočka by měla být ta, kterou uskutečníte
jako první po zahájení plavby z aktuální polohy. Měla by to
být odbočka, která se nachází nejblíže k vašemu plavidlu.
6 V případě potřeby vyberte možnost Menu.
7 Vyberte možnost Navigovat trasu.
8 Zkontrolujte kurz označený purpurovou linií.
9 Sledujte purpurovou linii a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli
pevnině, mělčinám a jiným překážkám.
Vytvoření a uložení trasy
Tento postup uloží trasu a všechny trasové body na ní.
Počátečním bodem může být vaše současná poloha nebo jiná
poloha.
1 Vyberte možnost Informace o navigaci > Trasy > Nová
trasa > Trasa do.
2 Vyberte výchozí polohu trasy.
12
3 Vyberte možnost Přidat odbočku.
4 Vyberte polohu další odbočky na mapě.
5 Vyberte možnost Přidat odbočku.
Kreslič map označí polohu odbočky trasovým bodem.
6 V případě potřeby přidejte opakováním kroků 4 a 5 další
odbočky.
7 Vyberte cílovou destinaci.
Zobrazení seznamu tras a cest automatické navigace
1 Vyberte možnost Informace o navigaci > Trasy.
2 V případě potřeby vyberte možnost Filtr a můžete si zobrazit
pouze trasy nebo pouze cesty automatické navigace.
Úprava uložené trasy
Můžete změnit název trasy nebo změnit odbočky, které trasa
obsahuje.
1 Vyberte možnost Informace o navigaci > Trasy.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Upravit trasu.
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li změnit název, vyberte možnost Název a zadejte
název.
• Chcete-li vybrat trasový bod ze seznamu odboček,
vyberte možnost Upravit odbočky > Použít seznam
odboček a vyberte trasový bod ze seznamu.
• Chcete-li vybrat trasový bod pomocí mapy, vyberte
možnost Upravit odbočky > Použít mapu a vyberte
polohu na mapě.
Vyhledání a navigování podle uložené trasy
Předtím, než budete moci procházet seznam tras a navigovat
podle jedné z nich, musíte vytvořit a uložit alespoň jednu trasu.
1 Vyberte možnost Informace o navigaci > Trasy.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Navigovat k.
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li navigovat podle trasy z počátečního bodu, který
byl použit při vytváření trasy, vyberte možnost Předat dál.
• Chcete-li navigovat podle trasy z cílového bodu, který byl
použit při vytváření trasy, vyberte možnost Zpět.
Zobrazí se purpurová čára. Ve středu purpurové čáry se
nachází tenčí fialová čára, která představuje opravený kurz
z vaší aktuální polohy k cíli. Opravený kurz je dynamický
a pohybuje se společně s vaší lodí, když se vychýlíte z kurzu.
5 Zkontrolujte kurz vyznačený purpurovou čárou.
6 Sledujte purpurovou čáru ve všech etapách trasy a řízením
se vyhýbejte pevnině, mělké vodě a jiným překážkám.
7 Jestliže jste se vychýlili z kurzu, sledujte fialovou čáru
(opravený kurz), která vás dovede k cíli, nebo navigujte zpět
k purpurové čáře (přímý kurz).
Vyhledání a navigace souběžně s uloženou trasou
Předtím, než budete moci procházet seznam tras a navigovat
podle jedné z nich, musíte vytvořit a uložit alespoň jednu trasu.
1 Vyberte možnost Informace o navigaci > Trasy.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Navigovat k.
4 Vyberte možnost Posun, jestliže chcete navigovat souběžně
s danou trasou, od níž budete posunuti na stanovenou
vzdálenost.
5 Vyznačte, jak chcete podle trasy navigovat:
• Chcete-li navigovat podle trasy z počátečního bodu, který
byl použit při vytváření trasy, a nalevo od původní trasy,
vyberte možnost Předat dál – přístav.
Navigace pomocí kresliče map
6
7
8
9
• Chcete-li navigovat podle trasy z počátečního bodu, který
byl použit při vytváření trasy, a napravo od původní trasy,
vyberte možnost Předat dál – pravobok.
• Chcete-li navigovat podle trasy z cílového bodu, který byl
použit při vytváření trasy, a nalevo od původní trasy,
vyberte možnost Zpět – přístav.
• Chcete-li navigovat podle trasy z cílového bodu, který byl
použit při vytváření trasy, a napravo od původní trasy,
vyberte možnost Zpět – pravobok.
V případě potřeby vyberte možnost Hotovo.
Zobrazí se purpurová čára. Ve středu purpurové čáry se
nachází tenčí fialová čára, která představuje opravený kurz
z vaší aktuální polohy k cíli. Opravený kurz je dynamický
a pohybuje se společně s vaší lodí, když se vychýlíte z kurzu.
Zkontrolujte kurz vyznačený purpurovou čárou.
Sledujte purpurovou čáru ve všech etapách trasy a řízením
se vyhýbejte pevnině, mělké vodě a jiným překážkám.
Jestliže jste se vychýlili z kurzu, sledujte fialovou čáru
(opravený kurz), která vás dovede k cíli, nebo navigujte zpět
k purpurové čáře (přímý kurz).
Odstranění uložené trasy
1 Vyberte možnost Informace o navigaci > Trasy.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Zobrazit > Odstranit.
Odstranění všech uložených tras
Vyberte možnost Informace o navigaci > Správa dat >
Vymazat uživatelská data > Trasy.
Automatická navigace
UPOZORNĚNÍ
Funkce Auto Guidance je založena na elektronických mapových
informacích. Tyto údaje nezaručují vyhnutí se překážkám a
mělčinám. Opatrně porovnávejte kurz se všemi zrakovými vjemy
a vyhýbejte se libovolné pevnině, mělké vodě či jiným
překážkám, které se mohou objevit v cestě.
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici funkce Auto Guidance.
Automatickou navigaci můžete použít k naplánování nejlepší
cesty do cíle. Automatická navigace využije kreslič map ke
skenování mapových dat, jako například hloubky vody
a známých překážek, k výpočtu navrhované cesty. Cestu lze
během navigace upravovat.
Nastavení a sledování cesty Automatická navigace
Cesta
1 Vyberte cíl (Cíle, strana 11).
2 Vyberte možnost Navigovat k > Automatická navigace.
3 Zkontrolujte cestu označenou purpurovou linií.
4 Vyberte možnost Zahájit navigaci.
5 Sledujte purpurovou linii a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli
pevnině, mělčinám a jiným překážkám.
POZNÁMKA: Při použití funkce Auto Guidance znamená
šedý segment v libovolné části fialové čáry, že funkce Auto
Guidance nemůže propočítat část linie Auto Guidance. To je
způsobeno nastaveními pro minimální bezpečnou hloubku
vody a minimální bezpečnou výšku překážek.
Vytvoření a uložení cesty Automatická navigace
1 Vyberte možnost Informace o navigaci > Trasy > Nová
trasa > Automatická navigace.
2 Vyberte počáteční bod a zvolte možnost Další.
3 Vyberte cíl a zvolte možnost Další.
4 Vyberte možnost:
Navigace pomocí kresliče map
• Chcete-li zobrazit nebezpečí a upravit cestu kolem
nebezpečí, vyberte možnost Sledování nebezpečí.
• Chcete-li upravit cestu, vyberte možnost Upravit cestu a
postupujte podle pokynů na obrazovce.
• Chcete-li odstranit cestu, vyberte možnost Zrušit
automatickou navigaci.
• Chcete-li cestu uložit, vyberte možnost Hotovo.
Úprava cesty automatické navigace
1 Na navigační mapě přesuňte cílový bod do nové polohy
podle pokynů na obrazovce nebo pomocí kláves se šipkami.
2 Vyberte možnost Vybrat > Přesunout bod.
3 Výběrem možnosti Zpět se vraťte na obrazovku navigace.
Zrušení probíhajícího výpočtu Automatická navigace
Na navigační mapě vyberte možnost Menu > Zrušit.
TIP: Výpočet můžete rychle zrušit výběrem možnosti Zpět.
Nastavení načasovaného příjezdu
Tuto funkci můžete použít na trase nebo na cestě Automatická
navigace pro získání zpětné vazby o době příjezdu do
zvoleného bodu. To umožňuje načasovat příjezd do dané
polohy, jako je například otevření mostu nebo počáteční linie
závodu.
1 Na navigační mapě vyberte možnost Menu.
2 V případě potřeby vyberte možnost Možnosti navigace.
3 Vyberte možnost Načasování příjezdu.
TIP: Menu Načasování příjezdu lze rychle otevřít výběrem
bodu na cestě nebo trase.
Konfigurace trasy automatické navigace
UPOZORNĚNÍ
Nastavení položek Preferovaná hloubka a Vertikální prostor
ovlivňuje způsob, jakým chartplotter počítá trasu Automatická
navigace. Pokud se v oblasti vyskytuje voda neznámé hloubky
nebo překážka neznámé výšky, trasa Automatická navigace pro
tuto oblast se nevypočítá. Je-li oblast na začátku nebo na konci
trasy Automatická navigace mělčí než nastavená Preferovaná
hloubka nebo nižší než Vertikální prostor, trasa Automatická
navigace pro tuto oblast se v závislosti na mapových datech
nemusí vypočítat. Na mapě se kurz vedoucí těmito oblastmi
zobrazuje jako šedá linie nebo jako linie s purpurovými a šedými
pruhy. Pokud loď vpluje do některé z těchto oblastí, zobrazí se
varovná zpráva.
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici funkce Auto Guidance.
POZNÁMKA: Ne všechna nastavení platí pro všechny mapy.
Máte možnost nastavit parametry, které chartplotter používá při
výpočtu trasy Automatická navigace.
Preferovaná hloubka: Na základě údajů o hloubce uvedených
v mapě určuje minimální hloubku vody, kterou vaše plavidlo
bezpečně přepluje.
POZNÁMKA: Minimální hloubka vody pro prémiové mapy
(vytvořené před rokem 2016) je 91 cm (3 stopy). Pokud
zadáte hodnotu menší než 91 cm (3 stopy), budou mapy pro
výpočty tras pomocí Automatická navigace používat hloubku
91 cm (3 stopy).
Vertikální prostor: Na základě údajů o hloubce uvedených
v mapě určuje minimální výšku mostu nebo překážky nad
hladinou, pod kterou vaše plavidlo bezpečně propluje.
Vzdálenost pobřežní linie: Nastavuje nejbližší vzdálenost od
pobřeží, na níž chcete umístit trasu Automatická navigace.
Pokud toto nastavení během navigace změníte, trasa
Automatická navigace se může přesunout. Dostupné hodnoty
tohoto nastavení jsou relativní, nikoli absolutní. Abyste
zajistili umístění linie automatické navigace v příslušné
13
vzdálenosti od pobřeží, můžete odhadnout umístění trasy
Automatická navigace podle jednoho nebo více známých
cílů, které vyžadují navigaci úzkou vodní cestou (Nastavení
vzdálenosti od pobřeží, strana 14).
Nastavení vzdálenosti od pobřeží
Nastavení Vzdálenost pobřežní linie označuje nejbližší
vzdálenost od pobřeží, na níž chcete umístit linii Automatická
navigace. Pokud toto nastavení během navigace změníte, linie
Automatická navigace se může přesunout. Dostupné hodnoty
nastavení Vzdálenost pobřežní linie jsou relativní, nikoli
absolutní. Abyste zajistili umístění linie Automatická navigace
v příslušné vzdálenosti od pobřeží, můžete odhadnout umístění
linie Automatická navigace podle jednoho nebo více známých
cílů, které vyžadují navigaci úzkou vodní cestou.
1 Zajeďte s plavidlem do doku nebo spusťte kotvu.
2 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Automatická
navigace > Vzdálenost pobřežní linie > Normální.
3 Vyberte cíl, ke kterému jste již pomocí navigace cestovali
dříve.
4 Vyberte možnost Navigovat k > Automatická navigace.
5 Zkontrolujte umístění linie automatické navigace a
rozhodněte, jestli se linie bezpečně vyhýbá známým
překážkám a oblouky zajišťují efektivní plavbu.
6 Vyberte možnost:
• Pokud je umístění linie automatické navigace uspokojivé,
vyberte možnost Menu > Ukončit navigaci a pokračujte
krokem 10.
• Pokud je linie automatické navigace příliš blízko známých
překážek, vyberte možnost Nastavení > Navigace >
Automatická navigace > Vzdálenost pobřežní linie >
Daleko.
• Pokud jsou oblouky linie automatické navigace příliš
široké, vyberte možnost Nastavení > Navigace >
Automatická navigace > Vzdálenost pobřežní linie >
Blízko.
7 Pokud v kroku 6 zvolíte možnosti Blízko nebo Daleko,
zkontrolujte umístění linie automatické navigace a
rozhodněte, jestli se linie bezpečně vyhýbá známým
překážkám a oblouky zajišťují efektivní plavbu.
Automatická navigace udržuje na otevřených vodách široký
odstup od překážek, i když nastavíte vzdálenost pobřežní
linie na možnost Blízko nebo Nejbližší. V důsledku toho
nemusí kreslič map linii Automatická navigace změnit, pokud
zvolený cíl nevyžaduje navigaci úzkou vodní cestou.
8 Vyberte možnost:
• Pokud je umístění linie automatické navigace uspokojivé,
vyberte možnost Menu > Ukončit navigaci a pokračujte
krokem 10.
• Pokud je linie automatické navigace příliš blízko známých
překážek, vyberte možnost Nastavení > Navigace >
Automatická navigace > Vzdálenost pobřežní linie >
Nejvzdálenější.
• Pokud jsou oblouky linie automatické navigace příliš
široké, vyberte možnost Nastavení > Navigace >
Automatická navigace > Vzdálenost pobřežní linie >
Nejbližší.
9 Pokud v kroku 8 zvolíte možnosti Nejbližší nebo
Nejvzdálenější, zkontrolujte umístění linie Automatická
navigace a rozhodněte, jestli se linie bezpečně vyhýbá
známým překážkám a oblouky zajišťují efektivní plavbu.
Automatická navigace udržuje na otevřených vodách široký
odstup od překážek, i když nastavíte vzdálenost pobřežní
linie na možnost Blízko nebo Nejbližší. V důsledku toho
nemusí kreslič map linii Automatická navigace změnit, pokud
zvolený cíl nevyžaduje navigaci úzkou vodní cestou.
14
10 Opakujte kroky 3 až 9 ještě přinejmenším jednou, pokaždé
s odlišným cílem, dokud se s funkcí Vzdálenost pobřežní linie
neseznámíte.
Prošlé trasy
Prošlá trasa je záznam cesty, kterou urazila vaše loď. Aktuálně
zaznamenávaná prošlá trasa se nazývá aktivní prošlá trasa a
lze ji uložit. Prošlé trasy můžete zobrazit v jednotlivých mapách
nebo v 3D zobrazení mapy.
Zobrazení prošlých tras
Na mapě nebo 3D zobrazení mapy vyberte možnost Menu >
Trasové body a prošlé trasy > Ujeté trasy > Zapnuto.
Linie stezky na mapě označuje prošlou trasu.
Nastavení barvy aktivní prošlé trasy
1 Vyberte možnost Informace o navigaci > Ujeté trasy >
Možnosti aktivní prošlé trasy > Barva ujeté trasy.
2 Zvolte barvu prošlé trasy.
Uložení aktivní prošlé trasy
Trasa, která je právě zaznamenávána, se nazývá aktivní prošlá
trasa.
1 Vyberte možnost Informace o navigaci > Ujeté trasy >
Uložit aktivní prošlou trasu.
2 Vyberte možnost:
• Vyberte čas, kdy začala aktivní prošlá trasa.
• Vyberte možnost Celý protokol.
3 Vyberte možnost Uložit.
Zobrazení seznamu uložených prošlých tras
Vyberte možnost Informace o navigaci > Ujeté trasy >
Uložené prošlé trasy.
Úprava uložené prošlé trasy
1 Vyberte možnost Informace o navigaci > Ujeté trasy >
Uložené prošlé trasy.
2 Vyberte prošlou trasu.
3 Vyberte možnost Upravit prošlou trasu.
4 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Název a zadejte nový název.
• Vyberte možnost Barva ujeté trasy a poté vyberte barvu.
Uložení prošlé trasy jako trasy
1 Vyberte možnost Informace o navigaci > Ujeté trasy >
Uložené prošlé trasy.
2 Vyberte prošlou trasu.
3 Vyberte možnost Upravit prošlou trasu > Uložit trasu.
Procházení seznamu prošlých tras a navigace po
zaznamenané prošlé trase
Než budete moci procházet seznam prošlých tras a navigovat
podle nich, musíte zaznamenat alespoň jednu prošlou trasu
(Prošlé trasy, strana 14).
1 Vyberte možnost Informace o navigaci > Ujeté trasy >
Uložené prošlé trasy.
2 Vyberte prošlou trasu.
3 Vyberte možnost Sledovat prošlou trasu.
4 Vyberte možnost:
• Navigaci po prošlé trase z počátečního bodu použitého při
vytvoření trasy spustíte výběrem možnosti Předat dál.
• Navigaci po prošlé trase z cílového bodu použitého při
vytvoření trasy spustíte výběrem možnosti Zpět.
Zkontrolujte
kurz označený barevnou čárou.
5
6 Sledujte barevnou čáru a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli
pevnině, mělčině a jiným překážkám.
Navigace pomocí kresliče map
Odstranění uložené prošlé trasy:
1 Vyberte možnost Informace o navigaci > Ujeté trasy >
Uložené prošlé trasy.
2 Vyberte prošlou trasu.
3 Vyberte možnost Odstranit.
Odstranění všech uložených prošlých tras
Vyberte možnost Informace o navigaci > Správa dat >
Vymazat uživatelská data > Uložené prošlé trasy.
Sledování aktivní prošlé trasy
Trasa, která je právě zaznamenávána, se nazývá aktivní prošlá
trasa.
1 Vyberte možnost Informace o navigaci > Ujeté trasy >
Sledovat aktivní prošlou trasu.
2 Vyberte možnost:
• Vyberte čas, kdy začala aktivní prošlá trasa.
• Vyberte možnost Celý protokol.
3 Zkontrolujte kurz označený barevnou čárou.
4 Sledujte barevnou čáru, směřující tak, abyste se vyhnuli
pevnině, mělčině a jiným překážkám.
Vymazání aktivní prošlé trasy
Vyberte možnost Informace o navigaci > Správa dat >
Ujeté trasy > Vymazat aktivní prošlou trasu.
Paměť prošlých tras se vymaže a záznam aktivní prošlé trasy
pokračuje.
Správa paměti záznamu prošlé trasy během
pořizování záznamu
1 Vyberte možnost Informace o navigaci > Ujeté trasy >
Možnosti aktivní prošlé trasy.
2 Vyberte možnost Režim záznamu.
3 Vyberte možnost:
• Záznam prošlé trasy nahrajete, dokud nebude paměť
prošlých tras plná, výběrem možnosti Tankovat.
• Záznam prošlé trasy plynule nahrajete a nejstarší data
prošlé trasy nahradíte novými výběrem možnosti
Zalomení.
Konfigurace intervalu nahrávání záznamu prošlé trasy
Můžete určit frekvenci nahrávání prošlé trasy. Častější
nahrávání prošlé trasy je přesnější, ale rychleji plní záznam
prošlé trasy. Pro nejefektivnější využití paměti doporučujeme
interval rozlišení.
1 Vyberte možnost Informace o navigaci > Ujeté trasy >
Možnosti aktivní prošlé trasy > Interval záznamu >
Interval.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li prošlou trasu nahrávat podle vzdálenosti mezi
body, vyberte možnost Vzdálenost > Změnit a zadejte
vzdálenost.
• Chcete-li prošlou trasu nahrávat podle časového intervalu,
vyberte možnost Čas > Změnit a zadejte časový interval.
• Chcete-li prošlou trasu nahrávat podle odchylky od kurzu,
vyberte možnost Rozlišení > Změnit a před záznamem
bodu prošlé trasy zadejte maximální povolenou odchylku
od skutečného kurzu.
Hranice
Hranice umožňují vyhýbat se vymezeným oblastem na vodní
ploše nebo se v nich držet. Můžete nastavit alarm, který vás
upozorní, když hranici překročíte směrem ven nebo dovnitř.
Můžete vytvářet hraniční oblasti, čáry a kruhy pomocí mapy.
Můžete také převádět uložené prošlé trasy a trasy na hraniční
čáry. Hraniční oblast můžete vytvořit pomocí trasových bodů
Navigace pomocí kresliče map
tak, že z trasových bodů vytvoříte trasu a trasu převedete na
hraniční čáru.
Můžete zvolit, aby hranice fungovala jako aktivní hranice. Data
o aktivní hranici můžete přidat do datových polí na mapě.
Vytvoření hranice
1 Vyberte možnost Informace o navigaci > Hranice > Nová
hranice.
2 Zvolte tvar hranice.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Převedení trasy na hranici
Před převedením trasy na hranici musíte vytvořit alespoň jednu
trasu (Vytvoření a uložení trasy, strana 12).
1 Vyberte možnost Informace o navigaci > Trasy.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Upravit trasu > Uložit jako hranici.
Převedení prošlé trasy na hranici
Před převedením prošlé trasy na hranici musíte zaznamenat a
uložit alespoň jednu trasu (Uložení aktivní prošlé trasy,
strana 14).
1 Vyberte možnost Informace o navigaci > Ujeté trasy.
2 Vyberte prošlou trasu.
3 Vyberte možnost Upravit prošlou trasu > Uložit jako
hranici.
Upravení hranice
1 Vyberte možnost Informace o navigaci > Hranice.
2 Vyberte hranici.
3 Vyberte možnost Upravit hranici.
4 Vyberte možnost:
• Pokud chcete upravit vzhled hranice na mapě, vyberte
možnost Možnosti zobrazení.
• Pokud chcete změnit hraniční čáry nebo název, vyberte
možnost Upravit hranici.
• Pokud chcete upravit alarm hranice, vyberte možnost
Alarm.
Nastavení alarmu hranice
Alarmy hranic vás upozorní, když budete v určené vzdálenosti
od nastavené hranice.
1 Vyberte možnost Informace o navigaci > Hranice.
2 Vyberte hranici.
3 Vyberte možnost Alarm > Zapnuto.
4 Zadejte vzdálenost.
5 Vyberte možnost.
• Pokud chcete nastavit, aby se ozval alarm, když vaše loď
bude určenou vzdálenost od hranice oblasti, ve které
chcete zůstat, vyberte možnost Opouštění.
• Pokud chcete nastavit, aby se ozval alarm, když vaše loď
bude určenou vzdálenost od hranice oblasti, které se
chcete vyhnout, vyberte možnost Vstupování.
Odstranění hranice
1 Vyberte možnost Informace o navigaci > Hranice.
2 Vyberte hranici.
3 Vyberte možnost Upravit hranici > Odstranit.
Ukončení navigace
Během navigace z navigační nebo rybářské mapy vyberte
možnost:
• Vyberte možnost Menu > Ukončit navigaci.
15
• Při navigaci pomocí automatické navigace vyberte
možnost Menu > Možnosti navigace > Ukončit
navigaci.
Synchronizace uživatelských dat napříč
námořní sítí Garmin
OZNÁMENÍ
Než budete synchronizovat uživatelská data napříč sítí, je třeba
uživatelská data zálohovat, aby nedošlo k jejich ztrátě. Viz část
Zálohování dat do počítače, strana 40.
Můžete automaticky sdílet trasové body, prošlé trasy a trasy se
všemi kompatibilními zařízeními připojenými k námořní síti
Garmin (Ethernet).
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici u všech modelů.
Vyberte možnost Informace o navigaci > Správa dat >
Sdílení uživ. dat > Zapnuto.
Pokud dojde ke změně trasového bodu, prošlé trasy nebo trasy
na jednom kresliči map, tato data se automaticky synchronizují
ve všech kresličích map v síti Ethernet.
Odstranění všech uložených trasových
bodů, tras a prošlých tras
Vyberte možnost Informace o navigaci > Správa dat >
Vymazat uživatelská data > Vše > OK.
Kombinace
Obrazovka Kombinace ukazuje kombinaci několika různých
obrazovek současně. Počet možností dostupných na obrazovce
Kombinace závisí na volitelných zařízeních připojených ke
kresliči map a na tom, zda používáte prémiové mapy.
Sonar
Je-li váš kompatibilní chartplotter správně připojen k volitelnému
modulu sirény Garmin a sondě, lze jej využít k hledání ryb.
Různá zobrazení sonaru vám pomohou sledovat ryby v dané
oblasti.
Úpravy, které můžete provést u každého sonaru se liší podle
zobrazení, které používáte, a modelu chartplotteru, modulu
sirény a připojené sondy.
Zobrazení sonaru
Dostupná zobrazení sonaru se liší podle typu sonarové sondy a
volitelných modulů sirény připojených k chartplotteru. Například
zobrazení s rozdělením frekvence lze dosáhnout pouze
v případě, že máte připojenu dvoufrekvenční sonarovou sondu.
Existují čtyři základní styly dostupných zobrazení sonaru: Na
celou obrazovku, na rozdělenou obrazovku, která kombinuje dvě
nebo více zobrazení, zobrazení na rozdělenou obrazovku se
zmenšením nebo zvětšením a zobrazení s rozdělením
frekvence, které zobrazuje dvě různé frekvence. Můžete si
upravit nastavení pro každé zobrazení na obrazovce. Pokud
například sledujete zobrazení s rozdělením frekvence, můžete
upravit zesílení pro každou frekvenci zvlášť.
Zobrazení sonaru Tradiční
K dispozici je několik zobrazení na celou obrazovku, závisejících
na připojeném vybavení.
Zobrazení sonaru Tradiční na celou obrazovku ukazuje velký
snímek hodnot sonaru ze sondy. Měřítko rozsahu po pravé
straně obrazovky ukazuje hloubku nalezených objektů při
procházení obrazovky zprava doleva.
Výběr kombinace
1 Vyberte možnost Kombinace.
2 Vyberte kombinaci.
Přizpůsobení obrazovky Kombinace
Ne všechny možnosti jsou k dispozici na všech modelech
chartplotterů.
1 Vyberte možnost Kombinace.
2 Vyberte kombinaci.
3 Vyberte možnost Menu > Konfigurovat kombinaci.
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li změnit název, vyberte možnost Název a zadejte
nový název.
• Chcete-li změnit zobrazovaný obsah, počet oken nebo
rozvržení, vyberte možnost Změnit rozložení a postupujte
podle pokynů na obrazovce.
• Pokud chcete změnit data zobrazená v kombinaci, vyberte
možnost Upravit kombinaci, zvolte požadovanou
obrazovku a vyberte nová data.
• Pokud chcete změnit velikost oken, vyberte možnost
Upravit kombinaci a přetáhněte šipky.
• Pokud chcete přizpůsobit čísla zobrazená na obrazovce,
vyberte možnost Čísla překrytí.
5 Vyberte možnost Hotovo.
Přidání vlastní obrazovky Kombinace
Můžete vytvořit vlastní obrazovku Kombinace, která vyhovuje
vašim potřebám.
1 Vyberte možnost Kombinace > Menu > Přidat.
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
16
À
Á
Â
Informace o hloubce
Pozastavené cíle nebo ryby
Dno vodní plochy
Zobrazení sonaru DownVü
POZNÁMKA: Technologii sonaru a sond DownVü nepodporují
všechny modely.
POZNÁMKA: Pro příjem skenovacího sonaru DownVü
potřebujete kompatibilní chartplotter nebo echolot a kompatibilní
sondu.
Vysokofrekvenční sonar DownVü poskytuje jasnější obraz
prostoru pod lodí, s podrobněji vykreslenými strukturami, které
loď míjí.
Tradiční sonarové sondy používají kuželový paprsek.
Technologie skenovacího sonaru DownVü emituje úzký
paprsek, který má tvar podobný paprsku používanému
v kopírovacích strojích. Tento paprsek poskytuje jasnější obraz
podobný obrázku toho, co se nachází pod lodí.
Zobrazení sonaru SideVü
POZNÁMKA: Technologii sonaru a skenovacích sonarových
sond SideVü nepodporují všechny modely.
POZNÁMKA: Pro příjem skenovacího sonaru SideVü
potřebujete kompatibilní chartplotter, kompatibilní modul sirény a
kompatibilní sonarovou sondu.
Technologie skenovacího sonaru SideVü vám ukáže obrázek
toho, co leží po bocích lodi. Můžete to použít jako vyhledávací
nástroj pro struktury a ryby.
Kombinace
Chcete-li zobrazit všech pět pohledů radaru Panoptix,
potřebujete jednu sonarovou sondu, která zabírá pohled dolů, a
druhou, která zabírá pohled dopředu.
Chcete-li si zobrazit pohled sonaru Panoptix, vyberte možnost
Sonar a zvolte požadované zobrazení.
Zobrazení spodního sonaru LiveVü
Tento sonar nabízí dvourozměrné zobrazení prostoru pod lodí a
používá se k zobrazení hejna návnady a ryb.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Levý bok lodi
Pravý bok lodi
Sonarová sonda na vašem plavidle
Stromy
Staré pneumatiky
Protokoly
Celková vzdálenost od boku lodi
Voda mezi plavidlem a dnem
À
Skenovací technologie SideVü/DownVü
Místo běžnějšího kuželového paprsku používá sonarová sonda
SideVü/DownVü plochý paprsek ke skenování vody a dna po
bocích vaší lodi.
Á
Â
Ã
Ä
Å
Historie zobrazení spodního sonaru Panoptix v posouvacím
zobrazení sonaru
Loď
Rozsah
Trasy
Vybavení pro drop shot
Dno
Zobrazení čelního sonaru LiveVü
Tento sonar nabízí dvourozměrné zobrazení prostoru před lodí
a používá se k zobrazení hejna návnady a ryb.
Zobrazení sonaru s rozdělením a přiblížením
Zobrazení sonaru s rozdělením a přiblížením ukazuje na stejné
obrazovce celé zobrazení grafu hodnot sonaru a zvětšenou část
grafu.
Zobrazení sonaru s rozdělením frekvence
Při zobrazení sonaru s rozdělením frekvence ukazuje jedna
strana obrazovky úplné zobrazení grafu dat vysokofrekvenčního
sonaru a druhá strana obrazovky ukazuje úplné zobrazení grafu
dat sonaru s nižší frekvencí.
POZNÁMKA: Zobrazení sonaru s rozdělenou frekvencí
vyžaduje použití dvoufrekvenčního převodníku.
Zobrazení sonaru Panoptix
POZNÁMKA: Sonarové sondy Panoptix nejsou podporovány
všemi modely.
Pro příjem sonaru Panoptix je nutný kompatibilní chartplotter
a kompatibilní sonarová sonda.
Zobrazení sonaru Panoptix vám umožní sledovat prostor kolem
lodě v reálném čase. Můžete také pozorovat nahozenou
návnadu pod vodou a hejna drobných rybek před lodí nebo pod
ní.
Zobrazení sonaru LiveVü nabízí aktuální pohled na pohybující
se objekty před lodí nebo pod ní. Obrazovka se velmi rychle
obnovuje, takže obraz vypadá téměř jako videopřenos.
Zobrazení sonaru 3D RealVü nabízí trojrozměrný pohled na
objekty před lodí nebo pod ní. Obrazovka se obnovuje s každým
záběrem sonarové sondy.
Sonar
À
Á
Â
Ã
Ä
Loď
Rozsah
Ryby
Trasy
Dno
RealVü Zobrazení čelního sonaru 3D
Tento sonar nabízí trojrozměrné zobrazení prostoru před
převodníkem. Používá se pro zobrazení dna a ryb plujících
k lodi v době, kdy je bez pohybu.
17
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Legenda barev
Loď
Indikátor ping
Ryby
Dno
Rozsah
Zobrazení Spodní sonar RealVü 3D
Tento sonar nabízí trojrozměrné zobrazení prostoru pod
převodníkem. Používá se pro zobrazení prostoru kolem lodě
v době, kdy je bez pohybu.
RealVü Zobrazení historického sonaru 3D
Tento sonar nabízí trojrozměrné zobrazení prostoru za
pohybující se lodí a ukazuje celý vodní sloupec ve 3D, ode dna
až po hladinu. Toto zobrazení se využívá k nalezení ryb.
Vytvoření trasového bodu na obrazovce
sonaru pomocí tlačítek zařízení
1 V zobrazení sonaru vyberte pomocí kláves šipek umístění
pro uložení.
Vyberte
možnost SELECT.
2
3 V případě potřeby upravte informace o trasovém bodu.
Měření vzdálenosti na obrazovce sonaru
Můžete měřit vzdálenost mezi dvěma body na zobrazení sonaru
SideVü.
1 Na zobrazení sonaru SideVü vyberte umístění na obrazovce.
2 Vyberte ikonu .
Na obrazovce se ve vybraném umístění zobrazí ikona
špendlíku.
3 Vyberte jiné umístění.
Vzdálenost a úhel od špendlíku jsou uvedeny v levém horním
rohu.
TIP: Chcete-li špendlík resetovat a měřit od aktuálního umístění
špendlíku, zvolte ikonu .
Pozastavení zobrazení sonaru
V zobrazení sonaru vyberte možnost Menu > Pozastavit
sonar.
Prohlížení historie sonaru
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Legenda barev
Loď
Rozsah
Dno
Struktura
Ryby
Změna zobrazení sonaru
1 Na kombinované obrazovce se sonarem vyberte možnost
Menu > Upravit kombinaci.
2 Vyberte okno, které chcete změnit.
3 Vyberte zobrazení sonaru.
Výběr typu sonarové sondy
Před výběrem typu sonarové sondy musíte zjistit, jaký typ sondy
máte.
Pokud připojujete sonarovou sondu, která nebyla součástí
charplotteru, může být pro řádnou funkci sonaru požadováno
nastavení typu sondy. Pokud zařízení automaticky sonarovou
sondu rozpozná, tato možnost se nezobrazí.
1 V zobrazení sonaru vyberte možnost Menu > Nastavení
sonaru > Instalace > Typ převodníku.
Vyberte
možnost:
2
• Pokud máte sonarovou sondu s duálním paprskem
(200/77 kHz), vyberte možnost Duální paprsek
(200/77 kHz).
• Pokud máte sonarovou sondu s duální frekvencí
(200/50 kHz), vyberte možnost Duální frekvence
(200/50 kHz).
• Pokud máte jiný typ sonarové sondy, vyberte jej ze
seznamu.
Vytvoření trasového bodu na obrazovce
sonaru pomocí dotykové obrazovky
1 V zobrazení sonaru vyberte polohu.
2 Vyberte možnost .
3 V případě potřeby upravte informace o trasovém bodu.
18
Můžete procházet displejem sonaru a prohlížet si historické
údaje sonaru.
POZNÁMKA: Ne všechny sondy ukládají historická data
sonaru.
1 V zobrazení sonaru vyberte možnost Menu > Pozastavit
sonar.
2 Použijte klávesy se šipkami.
Sdílení sonaru
Tato funkce nemusí být k dispozici u všech modelů
chartplotterů.
Můžete zobrazit data sonaru z jiných chartplotterů map pomocí
vestavěného modulu sonaru připojeného k námořní síti Garmin.
Každý chartplotter v síti dokáže zobrazit data sonaru z každého
kompatibilního modulu sonaru a sonarové sondy v síti, bez
ohledu na to, kde na lodi jsou chartplottery a sondy instalovány.
Například můžete na sonarové sondě s modulem DownVü
instalovaném v zadní části lodi zobrazit data sonaru ze zařízení
GPSMAP 741 instalovaného v přední části lodi.
Při sdílení dat sonaru jsou hodnoty některých nastavení sonaru,
jako například Pohoří a Zisk ve všech zařízeních v rámci sítě
synchronizovány. Hodnoty ostatních nastavení sonaru, jako je
například nastavení Vzhled, synchronizovány nejsou a je třeba
je nastavit na každém jednotlivém zařízení. Kromě toho jsou
synchronizovány také rychlosti procházení různých tradičních
zobrazení sonaru a zobrazení sonaru DownVü, aby byla
rozdělená zobrazení soudržnější.
POZNÁMKA: Současné použití více sonarových sond může
způsobit mezikanálový přeslech, který lze odstranit úpravou
položky nastavení sonaru Rušení.
Výběr zdroje sonaru
Tato funkce nemusí být k dispozici u všech modelů.
Jestliže pro konkrétní zobrazení sonaru používáte více než
jeden zdroj dat sonaru, můžete vybrat zdroj, který má být pro
dané zobrazení sonaru použit. Jestliže máte například dva
zdroje pro DownVü, můžete v zobrazení sonaru DownVü vybrat
zdroj, který má být použit.
1 Otevřete zobrazení sonaru, pro které budete měnit zdroj.
Sonar
2 Vyberte možnost Menu > Nastavení sonaru > Zdroj.
3 Vyberte zdroj pro dané zobrazení sonaru.
Změna názvu zdroje sonaru
Pro snadnou identifikaci můžete změnit název zdroje sonaru.
Můžete například použít název „Příď“ pro převodník, který je
umístěn na přídi lodi.
Název zdroje je změněn pouze pro aktuální zobrazení. Chcete-li
například přejmenovat zdroj sonaru DownVü, musíte otevřít
zobrazení sonaru DownVü.
1 V zobrazení sonaru vyberte možnost Menu > Nastavení
sonaru > Zdroj > Přejmenovat zdroje.
2 Zadejte název.
Přizpůsobení čísel překrytí
Můžete přizpůsobit data zobrazená na obrazovce sonaru
některých modelů chartplotteru.
POZNÁMKA: Ne všechny možnosti jsou k dispozici na všech
modelech.
1 V zobrazení sonaru vyberte možnost Menu > Nastavení
sonaru > Čísla překrytí.
2 Pokud to bude nutné, vyberte čísla, která chcete přizpůsobit.
3 Vyberte přepínač pro zobrazení nebo skrytí položky.
4 Výběrem možnosti Zpět přizpůsobíte více dat.
POZNÁMKA: Můžete také zobrazit či skrýt pásku kompasu a
navigační výřez.
5 Vyberte možnost Hotovo.
Nastavení úrovně podrobností
Můžete ovládat úroveň detailů a šumu zobrazenou na
obrazovce sonaru, a to buď nastavením zesílení pro tradiční
sonarové sondy, nebo nastavením jasu pro sondy DownVü.
Chcete-li vidět nejvyšší intenzitu příjmu signálu na obrazovce,
můžete snížit zesílení nebo jas, aby se snížila intenzita příjmu a
šumu. Chcete-li vidět všechny informace o příjmu, můžete zvýšit
zesílení nebo jas, abyste viděli více informací na obrazovce.
Tím se také sníží šum a bude možné hůře rozpoznat aktuální
navrácené signály.
1 V zobrazení sonaru vyberte možnost Menu.
2 Vyberte možnost Zisk nebo Jas.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li úroveň zesílení nebo jasu ručně zvýšit nebo
snížit, vyberte možnost Nahoru nebo Dolů.
• Chcete-li umožnit chartplotteru automatickou úpravu
úrovně zesílení nebo jasu, vyberte možnost
automatického nastavení.
Úprava intenzity barev
Intenzitu barev a zvýrazněných oblastí na obrazovce sonaru
můžete upravit změnou nastavení zisku barev pro tradiční
sonarové sondy nebo kontrastu pro sondy DownVü a SideVü/
DownVü. Toto nastavení funguje nejlépe po úpravě úrovně
podrobností zobrazených na obrazovce pomocí nastavení zisku
nebo jasu.
Chcete-li zvýraznit menší cílené ryby nebo vytvořit zobrazení
s vyšší intenzitou cíle, můžete zvýšit zisk barev nebo kontrast.
Tím dojde ke ztrátě rozlišitelnosti vysoce intenzivních
navrácených signálů u dna. Chcete-li snížit intenzitu
navrácených signálů, můžete zisk barev či kontrast snížit.
1 V zobrazení sonaru vyberte možnost Menu.
2 Vyberte možnost:
• V zobrazení sonaru DownVü nebo SideVü vyberte
možnost Kontrast.
Sonar
• V zobrazení sonaru Panoptix LiveVü vyberte možnost
Získání barvy.
• V jiném zobrazení sonaru vyberte možnost Nastavení
sonaru > Rozšířené > Získání barvy.
Vyberte
možnost:
3
• Chcete-li barevnou intenzitu ručně zvýšit nebo snížit,
vyberte možnost Nahoru nebo Dolů.
• Chcete-li použít výchozí nastavení, vyberte možnost
Výchozí.
Úprava rozsahu měřítka hloubky nebo šířky
Můžete upravit rozsah měřítka hloubky tradičního zobrazení a
DownVü zobrazení sonaru a rozsahu měřítka šířky SideVü
zobrazení sonaru.
Automatické nastavení rozsahu udržuje dno mezi spodní nebo
vnější třetinou zobrazení sonaru a může být užitečné pro
sledování dna s minimálními či mírnými změnami terénu.
Ruční nastavení rozsahu umožňuje zobrazit specifický rozsah,
což je užitečné pro sledování dna, kde jsou větší změny terénu,
například srázy či útesy. Dokud se bude dno nacházet
v nastaveném rozsahu, bude zobrazeno na obrazovce.
1 V zobrazení sonaru vyberte možnost Menu > Pohoří.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li umožnit kresliči map automatickou úpravu
rozsahu, vyberte možnost Automat..
• Chcete-li zvětšit nebo zmenšit rozsah manuálně, vyberte
možnost Nahoru nebo Dolů.
TIP: Na obrazovce sonaru můžete vybrat ikonu nebo
a tím ručně upravit rozsah.
TIP: Při zobrazení více obrazovek sonaru můžete výběrem
možnosti Vybrat zvolit aktivní obrazovku.
Nastavení úrovně přiblížení na obrazovce
sonaru
1 V zobrazení sonaru vyberte možnost Menu > Změna
velikosti.
Vyberte
možnost:
2
• Chcete-li zvětšit data sonaru o hloubce dna, vyberte
možnost Uzamčení dna.
• Chcete-li nastavit rozsah hloubky zvětšené oblasti ručně,
vyberte možnost Manuálně a výměrem možnosti Zobrazit
nahoru nebo Zobrazit dolů nastavte rozsah hloubky pro
zvětšenou oblast a výběrem možnosti Zvětšit nebo
Zmenšit zvyšte nebo snižte zvětšení příslušné oblasti.
• Chcete-li nastavit hloubku a změnu velikosti automaticky,
vyberte možnost Automat..
• Chcete-li zrušit přiblížení, vyberte možnost Bez zoomu.
Nastavení rychlosti procházení
Můžete nastavit rychlost, jakou se snímek sonaru bude
pohybovat po obrazovce. Vyšší rychlost procházení zobrazí více
detailů, zejména při pohybu nebo lovu vlečením. Nižší rychlost
procházení prodlouží dobu zobrazení informací na obrazovce.
Nastavení rychlosti procházení na jedno zobrazení sonaru bude
použito na všechna zobrazení sonaru.
1 V zobrazení sonaru vyberte možnost Menu > Nastavení
sonaru > Rychlost procházení.
Vyberte
možnost:
2
• Pokud chcete nastavit rychlost procházení automaticky
pomocí dat pro rychlost nad zemí nebo pro rychlost vody,
vyberte možnost Automat..
Nastavení Automaticky automaticky vybere rychlost
procházení, která bude odpovídat rychlosti lodi, takže cíle
ve vodě budou vykresleny ve správném poměru stran a
19
zobrazí se méně zkresleně. Během prohlížení zobrazení
sonaru DownVü nebo SideVü se doporučuje použít
nastavení Automaticky.
• Pokud chcete použít velmi rychlou rychlost procházení,
vyberte možnost Ultrascroll®.
Možnost Ultrascroll umožňuje rychlé procházení nových
dat sonaru, ale se sníženou kvalitou snímků. Ve většině
situací poskytuje možnost Rychlé dobrou rovnováhu mezi
rychlým procházením snímku a cílů, které jsou méně
zkreslené.
Frekvence sonaru
POZNÁMKA: Dostupné frekvence závisí na používaném
chartplotteru, modulech sirény a sonarové sondy.
Nastavení frekvence napomáhá přizpůsobení sonaru
konkrétním účelům a indikaci hloubky vody.
Vyšší frekvence používají menší šířky paprsku a jsou výhodnější
pro provoz při vysoké rychlosti a na neklidném moři. Vyšší
frekvence také poskytují lepší rozlišení dna a teplotního
gradientu.
Nižší frekvence využívají větší šířky paprsků, které umožňují
zobrazit více cílů. Současně ale vytvářejí více hluku na povrchu
a redukují kontinuitu signálu na neklidném moři. Větší šířky
paprsku vytvářejí větší oblouky pro návrat cílů, což je ideální pro
lokalizaci ryb. Větší šířky paprsku jsou také vhodnější pro
hlubokou vodu, protože nízkofrekvenční paprsek lépe proniká
vodou.
Frekvence signálu CHIRP umožňují každým impulzem prohledat
řadu frekvencí, čímž dojde k lepšímu oddělení cíle v hlubokých
vodách. Signál CHIRP lze použít pro zřetelné odlišení cílů,
například jednotlivých ryb v hejnu, a pro hluboké vody. Signál
CHIRP dosahuje obvykle lepších výsledků než použití jedné
frekvence. Protože se některé cílené ryby mohou s pevnou
frekvencí zobrazovat lépe, zvažte při používání signálu CHIRP
své cíle a vodní podmínky.
Některé sonarové černé skříňky a sondy rovněž poskytují
možnost úpravy přednastavených frekvencí každého prvku
sondy, což umožňuje rychlou změnu frekvence pomocí
přednastavených hodnot podle změny vody a cílů.
Současné prohlížení dvou frekvencí v režimu zobrazení
s rozdělenou frekvencí umožňuje vidět hlouběji na nižší
frekvenci a současně pozorovat více detailů na vyšší frekvenci.
Kalibrace kompasu
Aby bylo možné kalibrovat kompas, musí být sonarová sonda
instalována dostatečně daleko od motoru, aby nedocházelo
k magnetickému rušení, a musí být ponořena ve vodě. Kalibrace
musí být dostatečně kvalitní, aby bylo možné aktivovat vnitřní
kompas.
POZNÁMKA: Kalibrace kompasu je k dispozici pouze pro
sonarové sondy s vnitřním kompasem.
Můžete začít loď otáčet ještě před započetím kalibrace, během
kalibrace je však nutné provést kompletní 1,5 otáčky.
1 Na stránce čelního sonaru LiveVü Forward vyberte možnost
Menu > Nastavení sonaru > Instalace.
2 V případě nutnosti vyberte možnost Použít technologii
AHRS.
3 Vyberte možnost Kalibrovat kompas.
4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Úprava nastavení zobrazení sonaru LiveVü
1 V zobrazení sonaru LiveVü vyberte možnost Menu >
Nastavení sonaru.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li změnit barvy zobrazení sonaru, vyberte položku
Nastavení barev a zvolte požadovanou možnost.
• Chcete-li upravit délku zobrazované trasy pohybujících se
cílů, vyberte položku Stezky a zvolte požadovanou
možnost.
• Chcete-li odlišit dno od vody a označit ho hnědou barvou,
zvolte možnost Vyplnění dna.
• Chcete-li zobrazit nebo skrýt mřížku linií rozsahu, vyberte
možnost Překrytí souřadnicové sítě.
• Chcete-li skrýt nebo zobrazit historii po straně obrazovky,
vyberte možnost Historie posuvu.
Nastavení úhlu vysílání převodníku LiveVü
Můžete upravit úhel vysílání převodníku LiveVü a namířit sonar
na požadované místo. Například můžete převodník namířit na
hejno návnady nebo jej zaměřit na strom, přes který
proplouváte.
1 V zobrazení sonaru LiveVü vyberte možnost Menu > Úhel
vysílání.
2 Vyberte možnost.
Výběr frekvencí
Nastavení úhlu zobrazení a úrovně zoomu RealVü
POZNÁMKA: Nelze upravit frekvenci pro všechna zobrazení
sonaru a sonarových sond.
Můžete určit, které frekvence budou na obrazovce sonaru
zobrazeny.
1 V zobrazení sonaru vyberte možnost Menu > Frekvence.
2 Vyberte frekvenci vhodnou pro vaše potřeby a hloubku vody.
Další informace o frekvencích viz Frekvence sonaru,
strana 20.
Můžete si nastavit úhel zobrazení sonaru RealVü. Pohled si také
můžete přiblížit nebo oddálit.
V zobrazení sonaru RealVü vyberte požadovanou možnost:
• Chcete-li úhel zobrazení upravit diagonálně, vyberte
možnost
.
• Chcete-li úhel zobrazení upravit vodorovně, vyberte
možnost
.
• Chcete-li úhel zobrazení upravit svisle, vyberte možnost
.
• Chcete-li úhel zobrazení posunout, posuňte prstem po
obrazovce požadovaným směrem.
• Chcete-li obraz přiblížit, roztáhněte dva prsty.
• Chcete-li obraz oddálit, přibližte dva prsty k sobě.
Vytvoření přednastavené frekvence
POZNÁMKA: Není dostupné u všech sonarových sond.
Můžete vytvořit přednastavení pro uložení specifické frekvence
sonaru, což umožňuje rychlou změnu frekvence.
1 V zobrazení sonaru vyberte možnost Menu > Frekvence.
2 Vyberte možnost Přidat.
3 Zadejte frekvenci.
Přizpůsobení zobrazení sonaru Panoptix
POZNÁMKA: Převodníky Panoptix nejsou podporovány všemi
modely.
20
Úprava nastavení zobrazení sonaru RealVü
1 V zobrazení sonaru RealVü vyberte možnost Menu.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li upravit hloubku, ve které barevná paleta znovu
začíná, vyberte možnost Hloubka palety a zvolte
požadovanou možnost.
Sonar
• Chcete-li vybrat jinou barevnou paletu pro body odezvy
sonaru, vyberte možnost Nastavení sonaru > Barvy
bodů a zvolte požadovanou možnost.
• Chcete-li vybrat jinou barevnou paletu pro dno, vyberte
možnost Nastavení sonaru > Barvy dna a zvolte
požadovanou možnost.
• Chcete-li vybrat jiný styl pro dno, vyberte možnost
Nastavení sonaru > Styl dna a zvolte požadovanou
možnost.
• Chcete-li skrýt nebo zobrazit legendu barev po straně
obrazovky, vyberte možnost Nastavení sonaru > Klíč
barev.
Nastavení rychlosti vysílání RealVü
Můžete si nastavit, jak rychle převodník přejíždí sem a tam.
Vyšší rychlost záběru vytváří méně detailní obraz, obrazovka se
však obnovuje rychleji. Nižší rychlost záběru vytváří detailnější
obraz, obrazovka se však obnovuje pomaleji.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici v zobrazení
Historický sonar RealVü 3D.
1 V zobrazení sonaru RealVü vyberte možnost Menu >
Rychlost vysílání.
2 Vyberte možnost.
Zapnutí rozsahu A
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech zobrazení
sonaru.
Rozsah A je vertikální přerušované světlo podél pravé strany
zobrazení sonaru na celou obrazovku. Tato funkce rozbalí
naposledy přijatá data sonaru, takže jsou lépe viditelná. Může
být také užitečná pro rozpoznání ryb, které jsou blízko dna.
V zobrazení sonaru vyberte možnost Menu > Nastavení
sonaru > Vzhled > Rozsah A.
Nastavení sonaru
POZNÁMKA: Ne všechny možnosti a nastavení se vztahují na
všechny modely, moduly sirén a sonarové sondy.
Nastavení sonaru
POZNÁMKA: Ne všechny možnosti a nastavení se vztahují na
všechny modely, moduly sirén a sonarové sondy.
V zobrazení sonaru vyberte možnost Menu > Nastavení
sonaru.
Linie hloubky: Zobrazí přehlednou linii hloubky.
Rychlost procházení: Nastaví rychlost, jakou sonar prochází
zprava doleva.
V mělkých vodách můžete zpomalit rychlost procházení,
abyste prodloužili dobu zobrazení informací na obrazovce.
V hlubší vodě můžete zvýšit rychlost procházení.
Ovládání na displeji: Slouží k nastavení chování tlačítek na
obrazovce sonaru. Tato funkce je k dispozici u zařízení
s dotykovým displejem.
Linie rozsahu: Zobrazuje vertikální linie určující vzdálenost
k pravé a levé straně lodi. Toto nastavení je k dispozici
zobrazení sonaru SideVü.
Nastavení barev: Slouží k nastavení barev zobrazení sonaru.
Toto nastavení může být dostupné v menu Vzhled.
Barevné schéma s vysokým kontrastem poskytuje pro
navrácené signály s nízkou intenzitou tmavší barvy. Barevné
schéma s nízkým kontrastem poskytuje pro navrácené
signály s nízkou intenzitou barvy shodné s barvou pozadí.
Vzhled: Viz Nastavení vzhledu sonaru, strana 21.
Čísla překrytí: Nastaví data zobrazená na obrazovce sonaru.
Rozšířené: Viz Rozšířená nastavení sonaru, strana 21.
Instalace: Obnovuje výchozí nastavení sonaru.
Sonar
RealVü Nastavení sonaru
V zobrazení sonaru RealVü vyberte možnost Menu > Nastavení
sonaru.
Barvy bodů: Nastavení jiné barevné palety pro body odezvy
radaru.
Styl dna: Nastavení stylu dna. Když plujete v hluboké vodě,
můžete toto nastavení změnit na hodnotu Body a ručně
nastavit mělčí rozsah.
Barvy dna: Nastavení schématu barev dna.
Klíč barev: Zobrazení legendy barev označujících hloubku.
Ovládání na displeji: Slouží k nastavení funkce tlačítek na
obrazovce sonaru. Tato funkce je k dispozici u zařízení
s dotykovým displejem.
Čísla překrytí: Nastaví data zobrazená na obrazovce sonaru.
Instalace: Slouží ke konfiguraci převodníku (Nastavení
instalace sonarové sondy, strana 22).
LiveVü Nastavení sonaru
V zobrazení sonaru LiveVü vyberte možnost Menu > Nastavení
sonaru.
Nastavení barev: Nastaví barevnou paletu.
Vyplnění dna: Slouží k vybarvení dna pro jeho odlišení od
signálů vody.
Stezky: Nastaví dobu zobrazování trasy na obrazovce. Trasy
zobrazují pohyb cíle.
Překrytí souřadnicové sítě: Zobrazí mřížku linií rozsahu.
Odmítnutí šumu: Snižuje rušení a množství odrazů
zobrazovaných na obrazovce sonaru.
Historie posuvu: Zobrazí historii sonaru v tradičním sonarovém
zobrazení.
Čísla překrytí: Slouží k nastavení dat zobrazovaných na
obrazovce sonaru (Přizpůsobení čísel překrytí, strana 19).
Instalace: Slouží ke konfiguraci sonarové sondy (Kalibrace
kompasu, strana 20).
Nastavení vzhledu sonaru
V zobrazení sonaru vyberte možnost Menu > Nastavení
sonaru > Vzhled.
Nastavení barev: Nastaví barvy.
Edge: Zvýrazní nejsilnější signál ze dna a tím pomůže určit
tvrdost nebo měkkost signálu.
Rozsah A: Zobrazí podél pravé strany obrazovky vertikální
přerušované světlo, které okamžitě zobrazí vzdálenost
k cílům na měřítku.
Snímek – pokročilé: Umožní rychlejší postup sonarových
snímků tím, že na obrazovku vykreslí více než jeden sloupec
dat pro každý sloupec přijatých dat sirény. Tato funkce je
užitečná zejména tehdy, pokud používáte sirénu v hlubokých
vodách, protože signálu sirény trvá cesta na vodní dno a zpět
k převodníku delší dobu.
Nastavení 1/1 vykreslí na obrazovku jeden sloupec informací
pro každý navrácený signál sirény. Nastavení 2/1 vykreslí na
obrazovku dva sloupce informací pro každý navrácený signál
sirény, a analogicky fungují i nastavení 4/1 a 8/1.
Symboly ryb: Nastaví, jak sonar interpretuje pozastavené cíle.
Rozšířená nastavení sonaru
POZNÁMKA: Ne všechny možnosti a nastavení se vztahují na
všechny modely, moduly sirén a sonarové sondy.
V zobrazení sonaru vyberte možnost Menu > Nastavení
sonaru > Rozšířené.
Rušení: Nastaví citlivost tak, aby se snížily účinky rušení
z blízkých zdrojů šumu.
K odstranění rušení na obrazovce použijte nejnižší nastavení
rušení, které slouží k dosažení požadovaného zlepšení.
21
Nejlepším řešením odstranění rušení je oprava problémů
instalace způsobujících rušení.
Povrchový šum: Skryje povrchový šum, aby se napomohlo
snížení radarových odrazů. Větší šířky paprsku (nižší
frekvence) mohou zobrazovat více cílů, ale mohou také
generovat více povrchového šumu.
Získání barvy: Viz Nastavení úrovně podrobností, strana 19.
TVG: Slouží k nastavení vzhledu navrácených signálů pro
kompenzaci oslabených sonarových signálů v hlubších
vodách a snižuje projevy šumu poblíž povrchu. Pokud zvýšíte
hodnotu tohoto nastavení, barvy odpovídající šumu nízké
úrovně a cílené ryby budou napříč hloubkou zobrazeny
konzistentněji. Toto nastavení také sníží šum poblíž povrchu
hladiny.
Nastavení alarmu sonaru
POZNÁMKA: Některá nastavení vyžadují externí příslušenství.
Vyberte možnost Nastavení > Alarmy > Sonar.
Mělká voda: Nastaví alarm, aby se spustil, pokud bude hloubka
nižší než je stanovená hodnota.
Hluboká voda: Nastaví alarm, aby se spustil, pokud bude
hloubka vyšší než je stanovená hodnota.
Teplota vody: Nastaví alarm, aby se spustil, pokud sonda
ohlásí teplotu, která je vyšší nebo nižší o 2 °F (1,1 °C) než je
stanovená teplota.
Ryby: Nastaví alarm, aby se spustil, když zařízení rozpozná
pozastavený cíl.
•
nastaví alarm, aby se spustil, pokud budou
rozpoznány ryby všech velikostí.
•
nastaví alarm, aby se spustil, pouze pokud budou
rozpoznány střední a velké ryby.
•
nastaví alarm, aby se spustil, pouze pokud budou
rozpoznány velké ryby.
Nastavení instalace sonarové sondy
POZNÁMKA: Ne všechny možnosti a nastavení se vztahují na
všechny modely, moduly sirén a sonarové sondy.
V zobrazení sonaru vyberte možnost Menu > Nastavení
sonaru > Instalace.
Obnovit výchozí nastavení sonaru: Obnoví výchozí nastavení
zobrazení sonaru.
Typ převodníku: Umožňuje vybrat typ sonarové sondy, která je
připojena k zařízení.
Shift: Umožňuje nastavit rozsah hloubek, na které je sonar
zaměřen. To umožňuje přiblížit oblast v zaměřené hloubce.
Překlopit doleva/doprava: Změní orientaci SideVü zobrazení
sonaru, pokud je převodník nainstalován dozadu.
Otočení obrazovky: Nastaví orientaci pohledu sonaru Panoptix,
je-li nainstalován převodník s kabely směřujícími k levoboku
lodě.
Šířka paprsku: Nastaví šířku paprsku sonarové sondy
Panoptix.
Uzší paprsek umožňuje vidět hlouběji a dále. Širší paprsek
umožňuje vidět širší oblast pokrytí.
Použít technologii AHRS: Snímače systému měřícího podélný
a příčný sklon a směr (AHRS) určí instalační úhel převodníku
Panoptix. Je-li toto nastavení vypnuto, předpokládá se, že
sonarová sonda je nainstalována v úhlu 45 stupňů.
Záznamy ze sonaru
Záznam displeje sonaru
POZNÁMKA: Záznam sonaru nepodporují všechny modely.
1 Vložte paměťovou kartu do slotu karty.
22
2 V zobrazení sonaru vyberte možnost Menu > Nastavení
sonaru > Záznam ze sonaru > Zaznamenat sonar.
15 minut záznamu ze sonaru spotřebuje přibližně 200 MB
místa na vložené paměťové kartě. Můžete zaznamenávat
sonar, dokud karta nevyčerpá kapacitu.
Ukončení záznamu sonaru
Než budete moci ukončit záznam sonaru, musíte jej začít
zaznamenávat (Záznam displeje sonaru, strana 22).
V zobrazení sonaru vyberte možnost Menu > Nastavení
sonaru > Záznam ze sonaru > Ukončit záznam.
Odstranění záznamu ze sonaru
1 Vložte paměťovou kartu do slotu karty.
2 V zobrazení sonaru vyberte možnost Menu > Nastavení
sonaru > Záznamy ze sonaru > Zobrazit záznamy.
3 Vyberte záznam.
4 Vyberte možnost Odstranit.
Přehrávání záznamů ze sonaru
Před přehráváním záznamů ze sonaru musíte stáhnout a
nainstalovat aplikaci HomePort™ a nahrát data sonaru na
paměťovou kartu.
1 Vyjměte paměťovou kartu ze zařízení.
2 Vložte paměťovou kartu do čtečky karet připojené k počítači.
3 Otevřete aplikaci HomePort.
4 Ze seznamu zařízení vyberte záznam ze sonaru.
5 Klikněte pravým tlačítkem myši v dolním panelu.
6 Vyberte možnost Přehrát.
Grafy hloubky a teploty vody
Pokud používáte převodník schopný zjistit hloubku nebo
získáváte informace o hloubce vody prostřednictvím sítě NMEA
0183 nebo NMEA 2000, můžete zobrazit grafický záznam
hodnot hloubky v průběhu času. Pokud používáte převodník
schopný zjistit teplotu nebo získáváte informace o teplotě vody
prostřednictvím sítě NMEA 0183 nebo NMEA 2000, můžete
zobrazit grafický záznam hodnot teploty v průběhu času.
Po získání informací se grafy posunou doleva.
Vyberte možnost Sonar > Grafy s daty.
®
Nastavení měřítek rozsahu grafů a času hloubky a
teploty vody
Můžete označit časové období a rozsah hloubky zobrazovaný
na grafech hloubky a teploty vody.
1 Vyberte možnost Sonar > Grafy s daty > Menu.
2 Vyberte možnost Nastavení grafu hloubky nebo Nastavení
grafu teploty.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li nastavit měřítko uplynulého času, vyberte
možnost Trvání. Výchozí hodnota nastavení je 10 minut.
Zvětšení měřítka uplynulého času vám umožní zobrazit
změny za delší časové období. Zmenšení měřítka
uplynulého času vám umožní zobrazit více detailů
o kratším časovém úseku.
• Měřítko rozsahu hloubky nebo teploty nastavíte zvolením
možnosti Měřítko. Zvětšení měřítka vám umožní zobrazit
údaje o větším počtu změn. Zmenšení měřítka vám
umožní zobrazit změny podrobněji.
Radar
VAROVÁNÍ
Námořní radar vysílá mikrovlnnou energii, která může škodit
lidem a živočichům. Než zahájíte radarový přenos, zkontrolujte,
Radar
zda je oblast kolem radaru prázdná. Radar vysílá paprsek
přibližně 12° nad linií a pod linií, která vede vodorovně od středu
radaru.
Pokud radar vysílá, nedívejte se zblízka přímo na anténu: Oči
jsou ta část těla, která je nejvíce citlivá na elektromagnetickou
energii.
POZNÁMKA: Radar není podporován všemi modely.
Pokud připojíte kompatibilní kreslič map k volitelnému
námořnímu radaru Garmin, jako je například radar GMR™ 1226
xHD2 nebo GMR 24 HD, můžete zobrazit více informací o svém
okolí.
Zařízení GMR vysílá úzký paprsek mikrovlnné energie, jak se
otáčí po 360° kruhu. Jakmile vysílaná energie kontaktuje cíl,
část této energie se odrazí zpět k radaru.
Režimy zobrazení radaru
POZNÁMKA: U všech zařízení a chartplotterů nejsou k dispozici
všechny režimy.
Vyberte možnost Radar.
Režim plavby: Zobrazí shromážděné informace z radaru
v zobrazení na celou obrazovku.
Režim Přístav: Tento režim je určen pro použití ve
vnitrozemských vodách a nejlépe funguje se signály
s krátkým dosahem (2 nm nebo méně).
Pobřežní režim: Tento režim je určen pro použití na širém moři
a nejlépe funguje se signály s dlouhým dosahem.
Režim Hlídka: Umožňuje nastavit radar do režimu časovaného
přenosu, ve kterém lze nakonfigurovat přenos radaru a
pohotovostní režim pro úsporu energie. V tomto režimu
můžete také povolit střeženou zónu, která určí bezpečnou
zónu kolem vaší lodi. Pokud se z režimu hlídka přepnete do
jiného režimu, radar se přepne do trvalého přenosu a vypne
všechny střežené zóny.
Režim překrytí radaru: Shromážděné informace z radaru
v zobrazení na celou obrazovku se přesunou do popředí
navigační mapy. Překrytí radaru zobrazuje data podle
naposledy použitého režimu radaru.
Přenos radarových signálů
POZNÁMKA: Jako bezpečnostní opatření se radar po zahřátí
přepne do pohotovostního režimu. Budete mít příležitost před
zahájením vysílání radaru zkontrolovat, zda je oblast kolem
něho volná.
1 Radar s vypnutým kresličem map připojte podle postupu
popsaného v pokynech pro instalaci radaru.
2 Zapněte kreslič map.
Radar se zahřeje a odpočítávání vás upozorní, až bude radar
připraven.
3 Vyberte možnost Radar.
4 Vyberte režim radaru.
Jakmile se radar spustí, zobrazí se zpráva odpočítávání.
5 Vyberte možnost Menu > Přenést radar.
Úprava dosahu radaru
Dosah radarových signálů označuje délku pulzního signálu,
který radar vysílá a přijímá. Se zvyšováním dosahu vysílá radar
delší impulzy, aby dosáhl vzdálených cílů. Bližší cíle, především
déšť a vlny, také odrážejí delší impulzy, což může zvyšovat šum
na obrazovce radaru. Zobrazení informací o cílech v delší
vzdálenosti může rovněž vést ke zmenšení prostoru dostupného
na obrazovce radaru pro zobrazení informací o cílech v kratší
vzdálenosti.
• Výběrem možnosti snížíte dosah radaru.
• Výběrem možnosti zvýšíte dosah radaru.
Radar
Tipy pro výběr dosahu radaru
• Určete, které informace potřebujete na obrazovce radaru
vidět.
Potřebujete například informace o počasí, cílech nebo
dopravě v okolí, nebo vás více zajímá počasí ve větší
vzdálenosti?
• Vyhodnoťte podmínky prostředí, kde se radar používá.
Zvláště v nevlídném počasí mohou signály radaru s delším
dosahem zvýšit odrazy na obrazovce radaru a znesnadnit
zobrazení informací o cílech v kratší vzdálenosti. V dešti vám
radarové signály mohou umožnit efektivněji zobrazit
informace o blízkých objektech (pokud je optimálně
nakonfigurováno nastavení radarových odrazů v důsledku
dešťových srážek).
• Vyberte nejkratší efektivní dosah: vezměte přitom v úvahu
důvod pro použití radaru a aktuální podmínky prostředí.
Nastavení měřítka přiblížení na obrazovce
radaru
Měřítko přiblížení radaru, které se označuje také dosah signálu
radaru, představuje vzdálenost od vaší polohy (středu)
k poslednímu vnějšímu kruhu.
Na obrazovce radaru vyberte možnost nebo .
Každý kruh představuje stejný díl měřítka přiblížení.
Je-li například měřítko přiblížení nastaveno na 3 míle, každý
kruh představuje 1 míli od středu ven.
Označení trasového bodu na obrazovce
radaru
1 Na obrazovce radaru nebo překrytí radaru vyberte polohu.
2 Vyberte možnost Nový trasový bod.
Režim Hlídka
Režim Hlídka umožňuje přepnout radar do režimu časovaného
přenosu, v němž můžete nakonfigurovat cyklus vysílání a
pohotovostního režimu radaru a šetřit energii. V tomto režimu
můžete také zapnout střeženou zónu, která identifikuje
bezpečnou zónu kolem lodi a spustí alarm, pokud do zóny
vstoupí objekt na radaru. Režim Hlídka funguje s některými
modely radarů Garmin GMR.
Zapnutí automatického přenosu
Na obrazovce hlídky vyberte možnost Menu > Nastavení
hlídky > Automatický přenos > Zapnuto.
Nastavení časů pohotovostního režimu a přenosu
Dříve než budete moci nastavit časy pohotovostního režimu a
přenosu, musíte povolit automatický přenos (Zapnutí
automatického přenosu, strana 23).
Energii můžete uspořit tak, že určíte čas pohotovostního režimu
a čas přenosu, abyste mohli provádět periodické přenosy
radarového signálu v nastavených intervalech.
1 Na obrazovce hlídky vyberte možnost Menu > Nastavení
hlídky.
2 Vyberte možnost Doba pohotovostního režimu.
3 Zadejte časový interval mezi přenosy radarových signálů.
4 Vyberte možnost Přenést čas.
5 Zadejte dobu trvání každého přenosu radarového signálu.
Zapínání střežené zóny
Na obrazovce hlídky vyberte možnost Menu > Nastavení
hlídky > Zapnout střeženou zónu.
Určení kruhové střežené zóny
Dříve než budete moci určit hranice střežené zóny, musíte
zapnout střeženou zónu (Zapínání střežené zóny, strana 23).
23
Můžete určit kruhovou střeženou zónu, která zcela obklopuje
vaši loď.
1 Na obrazovce hlídky vyberte možnost Menu > Nastavení
hlídky > Nastavit střeženou zónu > Přesunout střeženou
zónu radaru. > Kruh.
2 Vyberte polohu vnějšího kruhu střežené zóny.
3 Výběrem polohy vnitřního kruhu střežené zóny určete šířku
střežené zóny.
Určení částečné střežené zóny
Můžete určit hranice střežené zóny, která zcela neobklopuje
vaši loď.
1 Na obrazovce hlídky vyberte možnost Menu > Nastavení
hlídky > Nastavit střeženou zónu > Přesunout střeženou
zónu radaru. > Roh 1.
2 Stiskněte a přetáhněte polohu vnějšího rohu střežené zóny
À.
obrazovce radaru se režim VRM zobrazuje jako kruh se středem
na aktuální poloze lodi a režim EBL se zobrazuje jako linie, která
začíná na aktuální poloze lodi a kříží se s VRM. Bod protnutí je
cílem režimu VRM a EBL.
Zobrazení VRM a EBL
Režimy VRM a EBL nakonfigurované pro jeden režim se použijí
pro všechny ostatní režimy radaru.
POZNÁMKA: Režimy VRM a EBL nelze změnit v režimu hlídka.
Na obrazovce radaru vyberte možnost Menu > Zobrazit
režim VRM/EBL.
Úprava režimu VRM a EBL
Než budete moci upravit režimy VRM a EBL, je nutné je zobrazit
na obrazovce radaru (Zobrazení VRM a EBL, strana 24).
Můžete upravit průměr VRM a úhel EBL, což vede k přesunu
bodu křížení VRM a EBL. Režimy VRM a EBL nakonfigurované
pro jeden režim se použijí pro všechny ostatní režimy radaru.
1 Na obrazovce radaru vyberte novou polohu bodu křížení
VRM a EBL.
2 Vyberte možnost Ukončit režim VRM/EBL.
3 Vyberte možnost Ukončit posun.
Měření dosahu a směru k cílovému objektu
3 Vyberte možnost Roh 2.
4 Stisknutím polohy vnitřního rohu střežené zóny Á určete
šířku střežené zóny.
Zobrazení seznamu hrozeb AIS
Na jakékoli obrazovce radaru nebo překrytí radaru můžete
zobrazit a přizpůsobit vzhled seznamu hrozeb AIS.
Na obrazovce radaru nebo překrytí radaru vyberte možnost
Menu > Jiná plavidla > Seznam AIS.
Zobrazení plavidel AIS na obrazovce radaru
Plavidlo AIS vyžaduje použití externího zařízení AIS a aktivních
signálů transpondéru z jiných plavidel.
Můžete konfigurovat, jak se jiná plavidla zobrazují na obrazovce
radaru. Pokud je jakékoli nastavení (s výjimkou rozsahu
zobrazení AIS) konfigurováno pro jeden režim radaru, nastavení
je použito pro každý další režim radaru. Podrobnosti a
projektované nastavení směru pohybu konfigurované pro jeden
režim radaru jsou použity pro každý další režim radaru a překrytí
radaru.
1 Na obrazovce radaru nebo překrytí radaru vyberte možnost
Menu > Jiná plavidla > Nastavení displeje.
2 Vyberte možnost:
• Vzdálenost od vaší polohy, v níž se zobrazí plavidla AIS,
stanovíte výběrem možnosti Rozsah zobrazení AIS a
výběrem vzdálenosti.
• Podrobností o aktivovaných plavidlech AIS zobrazíte
výběrem možnosti Detaily > Zobrazit.
• Promítnutý čas směru pohybu pro aktivovaná plavidla AIS
nastavíte výběrem možnosti Prom. směr pohybu a
zadáním času.
• Prošlé trasy plavidel AIS zobrazíte výběrem možnosti
Stezky a výběrem délky prošlé trasy, která se zobrazí.
Režim VRM a EBL
Než budete moci upravit režimy VRM a EBL, je nutné je zobrazit
na obrazovce radaru (Zobrazení VRM a EBL, strana 24).
1 Na obrazovce radaru vyberte cílovou polohu.
2 Vyberte možnost Měření vzdálenosti.
V levém horním rohu obrazovky se zobrazí dosah a směr
k cílové poloze.
Překrytí radaru
Pokud připojíte kreslič map k volitelnému Garmin námořnímu
radaru, můžete pomocí překrytí radaru překrýt informace radaru
na navigační mapě nebo na rybářské mapě.
Překrytí radaru překryje navigační mapu nebo rybářskou mapu
informacemi radaru. Data na překrytí radaru se zobrazují podle
naposledy použitého režimu radaru (jako je například Přístav,
Pobřeží nebo Hlídka). Pro naposledy použitý režim radaru
rovněž platí všechna nastavení konfigurace překrytí radaru.
Pokud například používáte režim Přístav a poté přepnete do
režimu Překrytí radaru, v překrytí radaru se zobrazí data režimu
Přístav. Pokud jste změnili nastavení zesílení pomocí menu
překrytí radaru, automaticky by se změnilo nastavení zesílení
pro režim Přístav.
Překrytí radaru a zarovnání dat mapy
Při použití překrytí radaru kreslič map zarovná data radaru
s daty mapy. Vychází přitom ze směru pohybu lodi, který je ve
výchozím nastavení založen na datech ze snímače
magnetického pole Země připojeného pomocí sítě NMEA 0183
nebo NMEA 2000. Není-li snímač magnetického pole Země
k dispozici, je směr pohybu lodi založen na vyhledávacích
datech systému GPS.
Vyhledávací data systému GPS ukazují směr, který se loď
pohybuje, nikoli směr, kterým loď ukazuje. Pokud se loď
odchyluje zpět nebo do stran v důsledku proudů nebo větru,
nemusí být překrytí radaru dokonale zarovnáno s daty mapy.
Této situaci by se mělo předejít použitím dat o směru pohybu
lodi z elektronického kompasu.
Pokud je směr pohybu lodi založen na datech ze snímače
magnetického pole Země nebo automatického pilota, mohla by
být data směru pohybu narušena v důsledku nesprávného
nastavení, mechanické závady, magnetického rušení nebo
jiných faktorů. Jsou-li data směru pohybu narušena, nemusí být
překrytí radaru dokonale zarovnáno s daty mapy.
Variabilní značka dosahu (VRM) a elektronická linie směru k cíli
(EBL) měří vzdálenost a směr od lodi k cílovému objektu. Na
24
Radar
Zobrazení překrytí radaru
Překrytí radaru zobrazuje data podle naposledy použitého
režimu radaru.
Vyberte možnosti Mapy > Překrytí radaru.
Snímek radaru se zobrazí oranžově a překryje navigační
mapu.
Nastavení vlastní parkovací polohy
Máte-li na lodi více než jeden radar, je nutné zobrazit obrazovku
toho radaru, který chcete upravit.
Anténa se ve výchozím nastavení zastaví kolmo k podstavci,
pokud se neotáčí. Tuto polohu lze upravit.
1 Na obrazovce radaru vyberte možnost Menu > Nastavení
radaru > Instalace > Konfigurace antény > Parkovací
poloha.
2 Posuvníkem upravte polohu antény při zastavení a vyberte
možnost Zpět.
Povolení a úprava zóny bez přenosu radaru
Můžete označit oblast, v níž skener radaru nebude přijímat
signály.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici u všech modelů
radaru a kresliče map.
1 Na obrazovce radaru vyberte možnost Menu > Nastavení
radaru > Povolit zónu bez přenosu.
Zóna bez přenosu se na obrazovce radaru zobrazí šedě.
2 Vyberte možnosti Upravit zónu bez přenosu > Přesunout
se do zóny bez přenosu.
3 Vyberte možnost Úhel 1 a vyberte novou polohu prvního
úhlu.
4 Vyberte možnost Úhel 2 a vyberte novou polohu druhého
úhlu.
5 Vyberte možnost Hotovo.
Zastavení přenosu radarových signálů
Na obrazovce radaru vyberte možnost Menu > Radar do
pohotovostního režimu.
TIP: Stiskem v libovolné obrazovce rychle ukončíte
radarový přenos.
Optimalizace zobrazení radaru
Nastavení zobrazení radaru můžete upravit a dosáhnout nižších
odrazů a vyšší přesnosti.
POZNÁMKA: Zobrazení je možné optimalizovat pro jednotlivé
režimy radaru.
1 Vyberte dosah radaru (Úprava dosahu radaru, strana 23).
2 Obnovte výchozí hodnotu nastavení kontroly úrovně zesílení
(Automatické nastavení kontroly úrovně zesílení na
obrazovce radaru, strana 25).
3 Ručně upravte nastavení kontroly úrovně zesílení (Ruční
nastavení kontroly úrovně zesílení na obrazovce radaru,
strana 25).
Zesílení a odrazy radaru
Automatické nastavení kontroly úrovně zesílení na
obrazovce radaru
Automatické nastavení kontroly úrovně zesílení pro jednotlivé
režimy radaru je pro tento režim optimalizováno a může se lišit
od automatického nastavení kontroly úrovně zesílení použitého
pro jiný režim.
POZNÁMKA: Na základě použitého radaru může nebo nemusí
být nastavení kontroly úrovně zesílení konfigurované pro
používání v jednom režimu radaru použito pro jiné režimy radaru
nebo překrytí radaru.
Radar
POZNÁMKA: Ne všechny možnosti a nastavení jsou k dispozici
u všech modelů radarů a chartplotterů.
1 Na obrazovce radaru nebo překrytí radaru vyberte možnost
Menu > Zisk.
2 Vyberte příslušnou možnost pro připojený radar:
• Chcete-li kontrolu úrovně zesílení nastavit automaticky na
základě průměrných podmínek, rozsahu radarového
signálu a vybraného režimu radaru, vyberte možnost
Automat..
Chartplotter nenastaví kontrolu úrovně zesílení pod vlivem
měnících se podmínek automaticky.
• Chcete-li kontrolu úrovně zesílení upravit automaticky,
vyberte možnost Autom. nízká nebo Autom. vysoká.
• Chcete-li kontrolu úrovně zesílení upravit automaticky na
zobrazování ptáků nad vodní hladinou, vyberte možnost
Automatický režim Bird.
Ruční nastavení kontroly úrovně zesílení na obrazovce
radaru
Pro dosažení optimálního výkonu radaru můžete kontrolu
úrovně zesílení nastavit ručně.
POZNÁMKA: Na základě použitého radaru může nebo nemusí
být nastavení kontroly úrovně zesílení konfigurované pro
používání v jednom režimu radaru použito pro jiné režimy radaru
nebo překrytí radaru.
1 Na obrazovce radaru nebo překrytí radaru vyberte možnost
Menu > Zisk.
2 Výběrem možnosti Nahoru zvyšujte kontrolu úrovně zesílení,
dokud se na obrazovce radaru neobjeví světelné tečky.
Data na obrazovce radaru se obnovují po několika
sekundách. Důsledkem toho je, že se účinek ručního
nastavení kontroly úrovně zesílení nemusí projevit okamžitě.
Nastavujte kontrolu úrovně zesílení pomalu.
3 Výběrem možnosti Dolů snižujte kontrolu úrovně zesílení,
dokud tečky nezmizí.
Jestliže
jsou v dosahu lodě, pevnina nebo jiné cíle, výběrem
4
možnosti Dolů snižujte kontrolu úrovně zesílení, dokud cíle
nezačnou blikat.
5 Výběrem možnosti Nahoru zvyšujte kontrolu úrovně zesílení,
dokud se lodě, pevnina nebo jiné cíle na obrazovce trvale
nerozsvítí.
6 Minimalizujte vzhled blízkých velkých objektů, pokud je to
nutné.
7 Minimalizujte vzhled odražených signálů postranních
smyček, pokud je to nutné.
Minimalizace rušení blízkými velkými objekty
Blízké cíle značné velikosti, jako jsou přístavní hráze, mohou
vyvolat velmi široký obrázek cíle, který se objevuje na
obrazovce radaru. Tento obrázek může zkreslovat menší cíle,
které jsou umístěny v jeho blízkosti.
POZNÁMKA: Na základě použitého radaru může nebo nemusí
být nastavení kontroly úrovně zesílení konfigurované pro
používání v jednom režimu radaru použito pro jiné režimy radaru
nebo překrytí radaru.
1 Na obrazovce radaru nebo překrytí radaru vyberte možnost
Menu > Zisk.
2 Výběrem možnosti Dolů snižujte kontrolu úrovně zesílení,
dokud nebudou menší cíle jasně viditelné na obrazovce
radaru.
Omezení kontroly úrovně zesílení, aby se omezilo rušení
blízkými velkými objekty, může způsobit, že menší či
vzdálené cíle začnou blikat nebo z obrazovky radaru zmizí.
25
Minimalizace rušení postranní smyčkou na obrazovce
radaru
Rušení boční smyčkou se může projevit tvořením
polokruhového pruhového vzoru směrem od cíle. Efektům
postranní smyčky lze předejít omezením kontroly úrovně
zesílení či omezením rozsahu radaru.
POZNÁMKA: Na základě použitého radaru může nebo nemusí
být nastavení kontroly úrovně zesílení konfigurované pro
používání v jednom režimu radaru použito pro jiné režimy radaru
nebo překrytí radaru.
1 Na obrazovce radaru nebo překrytí radaru vyberte možnost
Menu > Zisk.
Výběrem
možnosti Dolů snižujte kontrolu úrovně zesílení,
2
dokud polokruhový pruhový vzor z obrazovky radaru nezmizí.
Omezení kontroly úrovně zesílení, aby se omezilo rušení
postranní smyčkou, může způsobit, že menší či vzdálené cíle
začnou blikat nebo z obrazovky radaru zmizí.
Automatická úprava radarových odrazů od mořské hladiny
na obrazovce radaru
Kreslič map můžete nastavit tak, aby automaticky upravoval
vzhled radarového odrazu způsobený rozvlněnou mořskou
hladinou.
POZNÁMKA: Na základě použitého radaru může nebo nemusí
být nastavení radarových odrazů od mořské hladiny
konfigurované pro používání v jednom režimu radaru použito
pro jiné režimy radaru nebo překrytí radaru.
POZNÁMKA: Ne všechny možnosti a nastavení jsou k dispozici
u všech modelů radarů a chartplotterů.
1 Na obrazovce radaru nebo na překrytí radaru vyberte
možnost Menu > Potlačení šumu > Radarové odrazy od
mořské hladiny.
2 Vyberte možnost Přednastavení nebo Automat..
3 Vyberte nastavení, které odpovídá současným podmínkám
na moři.
Pokud používáte kompatibilní model radaru, upraví kreslič map
radarové odrazy od mořské hladiny podle mořských podmínek
automaticky.
Ruční úprava radarových odrazů od mořské hladiny na
obrazovce radaru
Můžete upravit vzhled radarových odrazů způsobených
rozvlněnou mořskou hladinou. Nastavení radarových odrazů od
mořské hladiny má větší vliv na vzhled blízkých radarových
odrazů a cílů než na vzhled vzdálených radarových odrazů a
cílů. Vyšší nastavení radarových odrazů od mořské hladiny
omezuje vzhled radarových odrazů způsobených blízkými
vlnami, ale může také omezit či odstranit vzhled blízkých cílů.
POZNÁMKA: Na základě použitého radaru může nebo nemusí
být nastavení radarových odrazů od mořské hladiny
konfigurované pro používání v jednom režimu radaru použito
pro jiné režimy radaru nebo překrytí radaru.
1 Na obrazovce radaru nebo na překrytí radaru vyberte
možnost Menu > Potlačení šumu > Radarové odrazy od
mořské hladiny.
Výběrem
možnosti Nahoru nebo Dolů upravujte vzhled
2
radarových odrazů od mořské hladiny, dokud nebudou jiné
cíle jasně viditelné na obrazovce radaru.
Radarové odrazy způsobené podmínkami na moři mohou být
stále viditelné.
Úprava radarových odrazů v důsledku dešťových srážek na
obrazovce radaru
Můžete upravit vzhled radarových odrazů způsobených deštěm.
Zmenšení dosahu radaru může také minimalizovat radarové
odrazy způsobené deštěm (Nastavení měřítka přiblížení na
obrazovce radaru, strana 23).
26
Nastavení odrazů v důsledku dešťových srážek má větší vliv na
vzhled vzdálených radarových odrazů způsobených deštěm a
cílů. Vyšší nastavení radarových odrazů v důsledku dešťových
srážek omezuje zobrazování radarových odrazů způsobených
blízkým deštěm, ale může také omezit či zabránit zobrazování
blízkých cílů.
POZNÁMKA: Na základě použitého radaru může nebo nemusí
být nastavení radarových odrazů způsobených blízkým deštěm
konfigurované pro používání v jednom režimu radaru použito
pro jiné režimy radaru nebo překrytí radaru.
1 Na obrazovce radaru nebo na překrytí radaru vyberte
možnost Menu > Potlačení šumu > Radarové odrazy
v důsledku dešťových srážek.
2 Výběrem možnosti Nahoru nebo Dolů snižujte nebo zvyšujte
zobrazování blízkých radarových odrazů v důsledku
dešťových srážek, dokud nebudou jiné cíle jasně viditelné na
obrazovce radaru.
Radarové odrazy způsobené deštěm mohou být stále
viditelné.
Omezení radarových odrazů mezikanálového přeslechu na
obrazovce radaru
Radarové odrazy způsobené rušením od jiného radarového
zdroje v blízkosti můžete omezit zapnutím funkce odmítnutí
mezikanálového přeslechu.
POZNÁMKA: Na základě použitého radaru může nebo nemusí
být funkce odmítnutí mezikanálového přeslechu konfigurovaná
pro jeden režim radaru použita pro ostatní režimy radaru nebo
překrytí radaru.
Na obrazovce radaru nebo překrytí radaru vyberte možnost
Menu > Potlačení šumu > Potlačení funkce Crosstalk.
Echo Trails
Funkce Echo Trails umožňuje sledovat pohyb plavidel na displeji
radaru. Můžete změnit dobu, po kterou se trasa zobrazí.
POZNÁMKA: Na základě použitého radaru může nebo nemusí
být nastavení konfigurované pro použití v jednom režimu radaru
použito pro jiné režimy radaru nebo překrytí radaru.
POZNÁMKA: Ne všechny možnosti a nastavení jsou k dispozici
u všech modelů radarů a chartplotterů.
Zapnutí funkce Echo Trails
Na obrazovce radaru nebo překrytí radaru vyberte možnosti
Menu > Nastavení radaru > Echo Trails > Displej.
Úprava délky funkce Echo Trails
1 Na obrazovce radaru nebo překrytí radaru vyberte možnosti
Menu > Nastavení radaru > Echo Trails > Čas.
2 Vyberte délku trasy.
Vymazání funkce Echo Trails
Funkci Echo Trails můžete odebrat z obrazovky radaru, a omezit
tak radarové odrazy na obrazovce.
Na obrazovce radaru nebo překrytí radaru vyberte možnosti
Menu > Nastavení radaru > Echo Trails > Vymazat stezky.
Nastavení zobrazení radaru
Na obrazovce radaru nebo překrytí radaru vyberte možnost
Menu > Nastavení radaru.
Orientace: Nastaví perspektivu zobrazení radaru. Nastavení
orientace je použito pro všechny režimy radaru. Toto
nastavení není použito pro překrytí radaru.
Vzhled: Nastaví barvy, rychlost vpřed a vzhled navigace.
Přední část lodi: Vyrovnává fyzickou polohu radarového
snímače na lodi, pokud se radarový snímač nenachází na
ose příď-záď.
Nastavení vzhledu radaru
Na obrazovce radaru vyberte možnost Menu > Nastavení
radaru > Vzhled.
Radar
POZNÁMKA: Tato nastavení nejsou použita na překrytí radaru.
Barva pozadí: Nastavení barvy pozadí.
Barva popředí: Nastavení schématu barev pro vrácené signály
radaru.
Rychlost vpřed: Při zvyšování rychlosti automaticky posunuje
vaši polohu na obrazovce směrem dolů. Zadejte vaši nejvyšší
rychlost pro nejlepší výsledky.
Linie směru pohybu: Zobrazí čáru od přídě lodi udávající směr
pohybu na obrazovce radaru.
Vzdálenost kruhů: Zobrazí kruhy, které umožní vizualizaci
vzdáleností na obrazovce radaru.
Rozsah směru k cíli: Zobrazuje směr k cíli relativní ku směru
jízdy nebo podle reference k severu; tato funkce pomáhá
určit směr k objektu zobrazovanému na obrazovce radaru.
Navigační čáry: Zobrazí navigační čáry, které označují kurz
nastavený pomocí funkcí Trasa do, Automatická navigace
nebo Přejít na.
Trasové body: Zobrazí trasové body na obrazovce radaru.
Posun přední části lodi
Posun přední části lodi kompenzuje fyzickou pozici skeneru
radaru na lodi, pokud není skener radaru zarovnán s osou příďzáď.
Měření potenciálního posunu přední části lodi
Posun přední části lodi kompenzuje fyzickou pozici skeneru
radaru na lodi, pokud není skener radaru zarovnán s osou příďzáď.
1 Pomocí magnetického kompasu pořiďte optický směr
statického cíle, který se nachází v dohledu.
2 Změřte směr cíle na radaru.
3 Pokud je odchylka směru větší než +/- 1°, nastavte posun
přední části lodi.
Nastavení vyrovnání přední části lodi
Před nastavením vyrovnání přední části lodi je nejprve nutné
změřit případnou hodnotu vyrovnání přední části lodi.
Nastavení vyrovnání přední části lodi konfigurované pro jeden
režim radaru je použito pro všechny ostatní režimy radaru a na
překrytí radaru.
1 Na obrazovce radaru nebo na překrytí radaru vyberte
možnost Menu > Nastavení radaru > Instalace > Přední
část lodi.
2 Výběrem možnosti Nahoru nebo Dolů nastavte vyrovnání.
Informace z měřidel a almanachu
Měřidla poskytují různé informace o cestě, motoru, prostředí a
větru a jsou k dispozici na všech modelech kresličů map.
Měřidla Čísla, Kompas a Cesta jsou dostupná na všech
kresličích map. Měřidla Vítr a Prostředí vyžadují platné údaje o
větru ze sítě NMEA 0183 nebo NMEA 2000. Měřidla motoru
vyžadují připojení k síti NMEA 2000, nejsou tedy k dispozici na
všech modelech kresličů map.
Kresliče map také poskytují informace z almanachu týkající se
přílivu a odlivu, proudů, slunce a měsíce, jako jsou časy
východu a západu.
Vyberte možnost Měřidla > Trasová data.
Vynulování měřidel trasy
1 Vyberte možnost Měřidla > Trasová data > Menu.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li všechny údaje o aktuální cestě nastavit na
hodnotu nula, vyberte možnost Vynulovat cestu.
• Chcete-li nastavit údaj o maximální rychlosti na hodnotu
nula, vyberte možnost Vynulovat maximální rychlost.
• Chcete-li nastavit údaj zobrazovaný počítačem kilometrů
na hodnotu nula, vyberte možnost Vynulovat počítač km.
• Chcete-li nastavit všechny údaje na hodnotu nula, vyberte
možnost Vynulovat vše.
Zobrazení měřidel motoru a paliva
Abyste mohli zobrazit měřidla motoru a paliva, musíte být
připojeni k síti NMEA 2000 schopné zaznamenat data motoru
a paliva. Podrobnosti naleznete v pokynech pro instalaci.
Vyberte možnosti Měřidla > Motor.
Přizpůsobení limitů měřidla motoru a měřidla paliva
Můžete nakonfigurovat horní a dolní limity a rozsah pro
požadovaný standardní provoz měřidla. Pokud hodnota převýší
rozsah standardního provozu, měřidlo zčervená.
POZNÁMKA: Pro všechna měřidla nejsou dostupné všechny
možnosti.
1 Vyberte měřidlo.
2 Vyberte možnost Limity měřidel > Vlastní > Upravit limity.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li nastavit minimální hodnotu standardního
provozního rozsahu, vyberte možnost Stanovené
minimum.
• Chcete-li nastavit maximální hodnotu standardního
provozního rozsahu, vyberte možnost Stanovené
maximum.
• Chcete-li nastavit spodní limit měřidla na nižší hodnotu,
než je stanovené minimum, vyberte možnost Minimální
měřítko.
• Chcete-li nastavit hodní limit měřidla na vyšší hodnotu,
než je stanovené maximum, vyberte možnost Maximální
měřítko.
4 Vyberte hodnotu limitu.
5 Chcete-li nastavit další limity měřidel, opakujte kroky 4 a 5.
Povolení alarmů stavu pro měřidla motoru
Kresliči map je možné povolit zobrazovat alarmy stavu motoru.
Na obrazovce měřidel motoru vyberte možnost Menu >
Nastavení měřidla > Alarmy stavu > Zapnuto.
Po aktivaci alarmů motoru se zobrazí zpráva alarmu stavu
měřidla a měřidlo může podle typu alarmu zčervenat.
Zapnutí některých alarmů stavu měřidla motoru
1 Na obrazovce měřidel motoru vyberte možnost Menu >
Nastavení měřidla > Alarmy stavu > Vlastní.
2 Vyberte jeden nebo více alarmů měřidla motoru, které chcete
zapnout nebo vypnout.
Zobrazení obrazovky Kompas
Výběr počtu motorů zobrazených na měřidlech
Prostřednictvím kompasu můžete zobrazit informace o svém
směru k cíli, směru pohybu a trase.
Vyberte možnost Měřidla > Kompas.
1 Na obrazovce měřidel motoru vyberte možnost Menu >
Zobrazení měřidel trasy
Měřidla trasy zobrazují informace ohledně počítače kilometrů,
rychlosti, času a paliva pro vaši aktuální trasu.
Informace z měřidel a almanachu
Můžete zobrazit informace až o čtyřech motorech.
Nastavení měřidla > Výběr motoru > Počet motorů.
2 Vyberte možnost:
• Vyberte počet motorů.
• Výběrem možnosti Automatická konfigurace zvolíte
automatické rozpoznání počtu motorů.
27
Přizpůsobení motorů zobrazených na měřidlech
Konfigurace měřidla větru pro plavbu
Než budete moci přizpůsobit způsob, jakým se budou motory
zobrazovat na měřidlech, musíte ručně vybrat počet motorů
(Výběr počtu motorů zobrazených na měřidlech, strana 27).
1 Na obrazovce měřidel motoru vyberte možnost Menu >
Nastavení měřidla > Výběr motoru > Upravit motory.
2 Vyberte možnost První motor.
3 Vyberte motor, který se má zobrazit na prvním měřidle.
4 Zopakujte tento postup pro zbývající ukazatele dat motoru.
Můžete konfigurovat měřidlo větru pro plavbu, aby ukazovalo
rychlost skutečného nebo zdánlivého větru a jeho úhel.
1 Na měřidle větru vyberte možnost Menu > Měřidlo větru pro
plavbu.
2 Vyberte možnost:
• Úhel skutečného nebo zdánlivého větru zobrazíte
zvolením možnosti Hrot a výběrem možnosti.
• Rychlost skutečného nebo zdánlivého větru zobrazíte
zvolením možnosti Rychlost větru a výběrem možnosti.
Konfigurace zobrazení měřidel paliva
Než budete moci konfigurovat a zobrazovat hladiny paliva, je
nutné připojit kompatibilní zařízení, snímač průtoku paliva nebo
snímač hladiny nádrže k síti NMEA 2000.
Celkové množství paliva na palubě můžete zobrazit jako
číselnou hodnotu, která udává celkové množství paliva, nebo
jako grafické zobrazení hladiny v jednotlivých palivových
nádržích.
1 Vyberte možnost Měřidla > Motor > Menu > Nastavení
měřidla > Zobrazení paliva.
2 Vyberte možnost:
• Celkovou hladinu paliva ve všech nádržích zobrazíte
volbou možnosti Použít množství cel. paliva na pal..
• Množství paliva v jednotlivých nádržích zobrazíte volbou
možnosti Použít úrovně pal. nádrží.
Nastavení kapacity paliva plavidla
1 Vyberte možnost Nastavení > Moje plavidlo > Kapacita
paliva.
2 Zadejte kombinovanou celkovou kapacitu palivových nádrží.
Synchronizace údajů o palivu se skutečným
množstvím paliva v plavidle
Poté, co dodáte do plavidla palivo, můžete synchronizovat
úroveň paliva v kresliči map se skutečnou úrovní paliva
v plavidle.
1 Vyberte možnosti Měřidla > Motor > Menu.
2 Vyberte možnost:
• Po naplnění všech palivových nádrží v plavidle vyberte
možnost Natankovat všechny nádrže. Úroveň paliva
bude vynulována a nastavena na hodnotu maximální
kapacity.
• Po natankování menšího množství paliva, než je objem
palivové nádrže, vyberte možnost Přidat palivo do lodi
a zadejte množství přidaného paliva.
• Chcete-li upřesnit celkové množství paliva v nádržích
plavidla, vyberte možnost Nast. mn. celkového paliva na
pal. a zadejte celkové množství paliva v nádržích.
Nastavení upozornění na zbývající palivo
Než bude možné nastavit upozornění na zbývající palivo, je
nutné připojit k síti kompatibilní snímač průtoku NMEA 2000
paliva.
Je možné nastavit upozornění, které se ozve, až celkové
množství paliva zbývajícího na palubě dosáhne úrovně, kterou
stanovíte.
1 Vyberte možnost Nastavení > Alarmy > Palivo > Alarm
paliva > Zapnuto.
2 Zadejte množství zbývajícího paliva, které upozornění
aktivuje.
Zobrazení měřidel větru
Než budete moci zobrazit informace o větru, je nutné připojit ke
kresliči map snímač větru.
Vyberte možnost Měřidla > Vítr.
28
Konfigurace zdroje rychlosti
Můžete určit, zda budou údaje o rychlosti plavidla zobrazené na
měřidle a používané k výpočtům větru založeny na rychlosti
vody nebo rychlosti GPS.
1 Na měřidle větru vyberte možnost Menu > Měřidlo kompasu
> Zobrazení rychlosti.
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete počítat rychlost plavidla na základě údajů ze
snímače rychlosti vody, vyberte možnost Rych. v. pr..
• Pokud chcete počítat rychlost plavidla na základě údajů
z GPS, vyberte možnost Rychlost GPS.
Konfigurace zdroje směru pohybu měřidla větru
Můžete určit zdroj směru pohybu zobrazený na měřidle větru.
Magnetický směr pohybu (podle magnetického pole Země) jsou
data o směru pohybu získaná ze snímače směru pohybu. Směr
pohybu zařízení GPS počítá chartplotter GPS (kurs nad zemí).
1 Na měřidle větru vyberte možnost Menu > Měřidlo kompasu
> Zdroj směru pohybu.
2 Vyberte možnost S. p.z. GPS nebo Magnetický.
POZNÁMKA: Při pohybu za nízkých rychlostí nebo při
statické poloze je zdroj magnetického kompasu přesnější než
zdroj GPS.
Přizpůsobení měřidla větru v poloze ostře proti větru
Můžete určit rozsah měřidla větru v poloze ostře proti větru pro
měřítko čelního větru i měřítko zadního větru.
1 Na měřidle větru vyberte možnost Menu > Měřidlo kompasu
> Nastavit typ měřidla > Měř. v pol. ostře proti vět..
2 Vyberte možnost:
• Maximální a minimální hodnoty, které se zobrazí při
zobrazení měřidla čelního větru v poloze ostře proti větru,
nastavíte zvolením možnosti Změnit měřítko čelního
větru a nastavením úhlů.
• Maximální a minimální hodnoty, které se zobrazí při
zobrazení měřidla zadního větru v poloze ostře proti větru,
nastavíte zvolením možnosti Změnit měřítko zadního
větru a nastavením úhlů.
• Skutečný nebo zdánlivý vítr zobrazíte zvolením možnosti
Vítr a výběrem možnosti.
Zobrazení měřidel prostředí
Vyberte možnost Měřidla > Prostředí.
Konfigurace zarovnání měřidla větru
Můžete určit zarovnání měřidla větru na měřidlech prostředí.
1 Vyberte možnost Měřidla > Prostředí > Menu > Zarovnání.
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete horní část měřidla větru nastavit na směr
severu, vyberte možnost K severu.
• Pokud chcete měřidlo otočit tak, aby byl směr vašeho
pohybu nahoře, vyberte možnost Nahoru.
Informace z měřidel a almanachu
Konfigurace zdroje směru pohybu měřidla prostředí
Můžete určit zdroj směru pohybu zobrazený na měřidle
prostředí. Magnetický směr pohybu (podle magnetického pole
Země) jsou data o směru pohybu získaná ze snímače směru
pohybu. Směr pohybu zařízení GPS počítá kreslič map GPS
(kurs nad zemí).
1 Vyberte možnost Měřidla > Prostředí > Menu > Zdroj
směru pohybu.
2 Vyberte možnost S. p.z. GPS nebo Magnetický.
Nastavení referenčního času barometru
Můžete určit referenční čas používaný při výpočtu trendu
barometru. Trend se uvádí v poli barometru.
1 Vyberte možnost Měřidla > Prostředí > Menu > Čas
referenčního tlaku.
Vyberte
možnost.
2
Informace o přílivu/odlivu, informace o
proudu a astronomické informace
Informace o přílivové stanici
Informace o přílivové stanici je možné zobrazovat pro konkrétní
datum a čas včetně výšky přílivu a doby, kdy dojde k příštímu
přílivu a odlivu. Podle výchozího nastavení zobrazuje kreslič
map informace o přílivu/odlivu pro naposledy zobrazenou
přílivovou stanici a pro aktuální datum a čas.
Vyberte možnost Informace o navigaci > Příliv a odliv
a proudy > Příliv/Odliv.
Informace o aktuální stanici
POZNÁMKA: U některých podrobných map jsou k dispozici
informace o aktuální stanici.
Informace o aktuální stanici je možné zobrazovat pro konkrétní
datum a čas včetně rychlosti a úrovně proudu. Podle výchozího
nastavení zobrazuje kreslič map informace o proudu pro
naposledy zobrazenou aktuální stanici a pro aktuální datum a
čas.
Vyberte možnost Informace o navigaci > Příliv a odliv
a proudy > Proudy.
Astronomické informace
Je možné si prohlížet informace o východu slunce, západu
slunce, východu měsíce, západu měsíce, měsíční fázi a
přibližné poloze slunce a měsíce pro pozorování na obloze.
Střed obrazovky představuje nadhlavník a vnější kruhy
představují obzor. Podle výchozího nastavení zobrazuje kreslič
map astronomické informace pro aktuální datum a čas.
Vyberte možnost Informace o navigaci > Příliv a odliv
a proudy > Astronomické.
Zobrazení přílivové stanice, aktuální stanice či
astronomických informací pro odlišné datum
1 Vyberte možnost Informace o navigaci > Příliv a odliv
a proudy.
2 Vyberte možnost Příliv/Odliv, Proudy nebo Astronomické.
3 Vyberte možnost.
• Informace pro jiné datum se zobrazí po výběru možnosti
Změnit datum > Manuálně a zadání data.
• Informace pro dnešek se zobrazí po výběru možnosti
Změnit datum > Aktuální.
• Pokud jsou k dispozici, je možné informace pro den
následující po datu zobrazit výběrem možnosti Další den.
• Pokud jsou k dispozici, je možné informace pro den
předcházející datu zobrazit výběrem možnosti Předchozí
den.
Digitální selektivní volání
Zobrazení informací pro jinou přílivovou či aktuální
stanici
1 Vyberte možnost Informace o navigaci > Příliv a odliv
a proudy.
Vyberte
možnost Příliv/Odliv nebo Proudy.
2
3 Vyberte možnost Blízké stanice.
4 Vyberte stanici.
Zobrazení informací z almanachu z navigační mapy
1 Vyberte na mapě nebo 3D zobrazení mapy polohu.
2 Vyberte možnost Informace.
3 Vyberte možnost Příliv/Odliv, Proudy nebo Astronomické.
Digitální selektivní volání
Kreslič map zapojený v síti a funkce rádia
VHF
Máte-li ke kresliči map připojeno rádio VHF NMEA 0183 nebo
rádio VHF NMEA 2000, jsou tyto funkce zapnuté.
• Kreslič map může přenést vaši pozici GPS do rádia. Pokud
rádio disponuje příslušnou funkcí, vysílá se informace o
pozici GPS pomocí volání DSC.
• Kreslič map dokáže z rádia přijímat nouzové volání a
informace o pozici ve formě digitálního selektivního volání
(DSC).
• Kreslič map může sledovat polohy plavidel, která odesílají
zprávy o pozici.
Máte-li ke kresliči map připojeno rádio VHF Garmin NMEA 2000,
jsou tyto funkce také zapnuty.
• Kreslič map umožňuje rychle nastavit a odeslat detaily
jednotlivých postupů volání do rádia VHF Garmin.
• Pokud spustíte nouzové volání „muž přes palubu“ ze svého
rádia, kreslič map zobrazí obrazovku „muž přes palubu“ a
zobrazí se výzva k navigaci do bodu, kde došlo k události
„muž přes palubu“.
• Pokud spustíte nouzové volání „muž přes palubu“ z kresliče
map, na rádiu se zobrazí stránky Nouzové volání pro
spuštění nouzového volání „muž přes palubu“.
Zapnutí DSC
Vyberte možnost Nastavení > Jiná plavidla > DSC.
Seznam DSC
Seznam DSC je protokol posledních volání DSC a jiných
kontaktů DSC, které jste zadali. Seznam DSC může obsahovat
až 100 položek. V seznamu DSC se zobrazuje poslední volání
z lodi. Pokud je ze stejné lodi přijato druhé volání, nahradí první
volání v seznamu volání.
Zobrazení seznamu DSC
Než budete moci zobrazit seznam DSC, musí být kreslič map
připojen k rádiu VHF, které podporuje funkci DSC.
Vyberte možnost Informace o navigaci > Jiná plavidla >
Seznam DSC.
Přidání kontaktu DSC
Do svého seznamu DSC můžete přidat plavidlo. Můžete volat
kontaktu DSC z kresliče map.
1 Vyberte možnost Informace o navigaci > Jiná plavidla >
Seznam DSC > Přidat kontakt.
2 Zadejte identifikaci MMSI (Maritime Mobile Service Identity)
dané lodi.
3 Zadejte název lodi.
29
Příchozí nouzová volání
Je-li kompatibilní kreslič map a rádio VHF připojeny pomocí
zařízení NMEA 0183 nebo NMEA 2000, kreslič map vás
upozorní, pokud rádio VHF přijme nouzové volání DSC. Pokud
byly s nouzovým voláním odeslány informace o pozici, jsou tyto
informace rovněž dostupné a zaznamenají se spolu s voláním.
označí nouzové volání v seznamu DSC, označí polohu lodi
na navigační mapě a uvede čas nouzového volání DSC.
Navigování k lodi v nouzi
označí nouzové volání v seznamu DSC, označí polohu lodi
na navigační mapě a uvede čas nouzového volání DSC.
1 Vyberte možnost Informace o navigaci > Jiná plavidla >
Seznam DSC.
2 Vyberte volání se zprávou o pozici.
3 Vyberte možnost Navigovat k.
4 Vyberte možnost Přejít na nebo Trasa do.
Nouzová volání „muž přes palubu“ spuštěná z rádia
VHF
Pokud je kreslič map připojen ke kompatibilnímu rádiu VHF
pomocí zařízení NMEA 2000 a spustíte nouzové volání DSC
„muž přes palubu“ z rádia, kreslič map zobrazí obrazovku „muž
přes palubu“ a zobrazí se výzva k navigaci do bodu, kde došlo
k události „muž přes palubu“. Máte-li k síti připojen kompatibilní
systém autopilota, zobrazí kreslič map výzvu k zahájení
Williamsonovy odbočky k bodu, kde došlo k události „muž přes
palubu“.
Pokud nouzové volání „muž přes palubu“ na rádiu zrušíte,
obrazovka s výzvou k aktivaci navigace k muži přes palubu
zobrazená na kresliči map zmizí.
Nouzová volání „muž přes palubu“ a SOS spuštěná
z chartplotteru
Pokud je chartplotter připojen ke kompatibilnímu rádiu Garmin
NMEA 2000 a označíte navigaci do polohy SOS nebo „muž přes
palubu“, rádio zobrazí obrazovku Nouzové volání, abyste mohli
rychle spustit nouzové volání.
Další informace o uskutečňování nouzových volání z rádia
naleznete v návodu k obsluze rádia VHF. Informace o
označování polohy MOB či SOS viz část (Označení polohy Muž
přes palubu (MOB) a spuštění navigace do této polohy,
strana 11).
Sledování pozic
Pokud připojíte kreslič map k rádiu VHF pomocí zařízení NMEA
0183, můžete sledovat plavidla, která odesílají zprávy o pozici.
Tato funkce je dostupná také prostřednictvím zařízení NMEA
2000, pokud loď odesílá správná data PGN (PGN 129808;
informace volání DSC).
Každá přijatá zpráva o pozici se zaznamenává do seznamu
DSC (Seznam DSC, strana 29).
Zobrazení zprávy o pozici
1 Vyberte možnost Informace o navigaci > Jiná plavidla >
Seznam DSC.
2 Vyberte volání se zprávou o pozici.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li přepnout na podrobnosti zprávy o pozici, vyberte
možnost .
• Chcete-li přepnout na navigační mapu označující pozici,
vyberte možnost .
• Chcete-li přepnout na navigační mapu označující pozici,
vyberte možnost Další strana.
• Chcete-li zobrazit detaily zprávy o pozici, vyberte možnost
Předchozí strana.
30
Navigování ke sledované lodi
1 Vyberte možnost Informace o navigaci > Jiná plavidla >
Seznam DSC.
2 Vyberte volání se zprávou o pozici.
3 Vyberte možnost Navigovat k.
4 Vyberte možnost Přejít na nebo Trasa do.
Vytvoření trasového bodu na pozici sledované lodi
1 Vyberte možnost Informace o navigaci > Jiná plavidla >
Seznam DSC.
2 Vyberte volání se zprávou o pozici.
3 Vyberte možnost Nový trasový bod.
Úprava informací ve zprávě o pozici
1 Vyberte možnost Informace o navigaci > Jiná plavidla >
Seznam DSC.
2 Vyberte žádost o zprávu o pozici.
3 Vyberte možnost Upravit.
• Zadejte název plavidla volbou možnosti Název.
• Vyberte nový symbol volbou možnosti Symbol, pokud je
k dispozici.
• Komentář zadejte volbou možnosti Komentář.
• Linii stezky plavidla, pokud rádio pozici plavidla sleduje, je
možné zobrazit volbou možnosti Stezka.
• Barvu linie stezky je možné vybrat volbou možnosti Linie
stezky.
Odstranění žádosti o zprávu o pozici
1 Vyberte možnost Informace o navigaci > Jiná plavidla >
Seznam DSC.
2 Vyberte žádost o zprávu o pozici.
3 Vyberte možnost Upravit > Vymazat zprávu.
Zobrazení tras plavidla na mapě
Na některých zobrazeních mapy je možné zobrazit trasy všech
sledovaných plavidel. Podle výchozího nastavení černá čára
označuje dráhu plavidla, černá tečka označuje všechny dříve
ohlášené pozice sledovaného plavidla a modrý praporek
označuje poslední hlášenou pozici plavidla.
1 Na mapě nebo zobrazení mapy 3D vyberte možnost Menu >
Jiná plavidla > Stezky DSC.
Vyberte,
kolik hodin se mají sledovaná pravidla na mapě
2
zobrazovat.
Například pokud zvolíte možnost 4 hodiny, zobrazí se u
všech sledovaných plavidel všechny body trasy, které jsou
novější než čtyři hodiny.
Hovory jednotlivého postupu
Při připojení kresliče map k rádiu VHF Garmin je možné použít
rozhraní kresliče map k nastavení hovoru jednotlivého postupu.
Při nastavování hovoru jednotlivého postupu z kresliče map je
možné vybrat kanál DSC, na kterém chcete komunikovat. Rádio
odešle tuto žádost s vaším hovorem.
Výběr kanálu DSC
POZNÁMKA: Výběr kanálu DSC je omezen na ty kanály, které
jsou k dispozici na všech frekvenčních pásmech. Výchozí kanál
je 72. Pokud vyberete jiný kanál, kreslič map tento kanál použije
pro následné hovory, dokud nebude volat pomocí jiného kanálu.
1 Vyberte možnost Informace o navigaci > Jiná plavidla >
Seznam DSC.
Vyberte
plavidlo nebo stanici, na kterou volat.
2
3 Vyberte možnost Volat pomocí rádia > Kanál.
4 Vyberte dostupný kanál.
Digitální selektivní volání
Uskutečnění hovoru jednotlivého postupu
POZNÁMKA: Pokud při zahajování hovoru z kresliče map nemá
naprogramované číslo MMSI, nebude rádio přijímat informace o
hovoru.
1 Vyberte možnost Informace o navigaci > Jiná plavidla >
Seznam DSC.
2 Vyberte plavidlo nebo stanici, na kterou volat.
3 Vyberte možnost Volat pomocí rádia.
4 V případě potřeby zvolte možnost Kanál a vyberte nový
kanál.
5 Vyberte možnost Odeslat.
Kreslič map odešle informace o hovoru do rádia.
6 Na Garmin rádiu VHF vyberte možnost Hovor.
Uskutečnění hovoru jednotlivého postupu s cílem AIS
1 Na mapě nebo v zobrazení mapy 3D vyberte cíl AIS.
2 Vyberte možnost Plavidlo AIS > Volat pomocí rádia.
3 V případě potřeby zvolte možnost Kanál a vyberte nový
kanál.
4 Vyberte možnost Odeslat.
Kreslič map odešle informace o hovoru do rádia.
5 Na Garmin rádiu VHF vyberte možnost Hovor.
Media Player
POZNÁMKA: Funkce přehrávače Media Player není
kompatibilní se všemi modely kresličů map.
Pokud máte stereo vybavené technologií FUSION-Link™
připojené k síti NMEA 2000, můžete stereo ovládat pomocí
kresliče map. Kreslič map by měl při prvním připojení přehrávač
Media Player automaticky rozpoznat.
Média můžete přehrávat ze zdrojů připojených k přehrávači
Media Player a zdrojů připojených k síti NMEA 2000. Kreslič
map a zařízení iPod je možné připojit pomocí sterea
vybaveného technologií FUSION-Link.
®
Otevření přehrávače Media Player
Než budete moci otevřít přehrávač Media Player, je nutno
připojit ke kresliči map kompatibilní zařízení.
Vyberte možnost Média.
Ikony
POZNÁMKA: Ne všechna zařízení mají tyto ikony.
Ikona
Popis
Ukládá nebo odstraňuje kanál jako předvolbu
Připojení bezdrátového zařízení Bluetooth
k přehrávači médií
Zařízení Bluetooth můžete bezdrátově připojit ke kompatibilnímu
přehrávači médií.
1 Umístěte zařízení Bluetooth do vzdálenosti 10 metrů (33
stop) od přehrávače médií.
2 Na obrazovce médií vyberte možnost Zařízení BT nebo
Zařízení Bluetooth.
3 V zařízení Bluetooth vyberte režim viditelnosti.
Zobrazí se seznam blízkých zařízení.
4 Vyberte přehrávač médií z možností v zařízení Bluetooth.
Přehrávání hudby
Procházení hudby
1 Na obrazovce médií vyberte možnost Procházet nebo Menu
> Procházet.
2 Vyberte možnost Vybrat nebo vyberte možnost.
Zapnutí abecedního vyhledávání
Pomocí funkce abecedního vyhledávání můžete najít skladbu
nebo album v rozsáhlém seznamu.
Na obrazovce médií vyberte možnost Menu > Instalace >
Vyhledávání Alfa.
Nastavení opakování skladby
1 Během přehrávání skladby vyberte možnost Menu >
Opakovat.
2 V případě potřeby vyberte možnost Jediná.
Nastavení opakování všech skladeb
Na obrazovce médií vyberte možnost Menu > Opakovat >
Vše.
Nastavení náhodného přehrávání skladeb
1 Na obrazovce médií vyberte možnost Menu > Náhodně.
2 V případě potřeby vyberte možnost.
Poslech rádia
Uložení kanálu jako předvolby
Můžete uložit až patnáct stanic AM a patnáct stanic FM jako
předvolby.
1 Na stránce AM, FM nebo VHF nalaďte zařízení na kanál.
2 Vyberte možnost Menu > Přednastavení > Přidat aktuální
kanál.
Zopakuje všechny skladby
Odebrání předvolby kanálu
Zopakuje jednu skladbu
1 Nalaďte zařízení na kanál.
2 Vyberte možnost Menu > Přednastavení > Odebrat
Vyhledá stanice
Vyhledá stanice nebo přeskočí skladby
Náhodně přehraje
Výběr zdroje médií
Pokud máte k síti, například k síti NMEA 2000, připojeno více
mediálních zařízení, můžete vybrat zdroj médií, který chcete
ovládat pomocí kresliče map.
POZNÁMKA: Média můžete přehrávat pouze ze zdrojů, které
jsou připojené k vašemu zařízení.
POZNÁMKA: Ve všech zdrojích médií nejsou k dispozici
všechny funkce.
1 Na obrazovce médií vyberte možnost Menu > Zdroj.
Media Player
POZNÁMKA: Menu zdroje se zobrazí pouze pro zařízení,
která podporují více zdrojů médií.
2 Vyberte zdroj.
aktuální kanál.
Změna režimu ladění
Můžete změnit, jakým způsobem vybrat stanici pro určité typy
médií, jako rádio FM nebo AM.
POZNÁMKA: Pro všechny zdroje médií nejsou k dispozici
všechny režimy ladění.
1 Na obrazovce médií vyberte možnost Menu > Režim ladění.
2 Vyberte možnost.
3 V případě potřeby vyberte možnost Vybrat.
Nastavení regionu pro tuner
1 Na obrazovce médií vyberte možnost Menu > Instalace >
Region pro tuner.
2 Vyberte možnost.
31
Otevření zdroje MTP
Než budete moci zdroj MTP otevřít, musíte připojit zařízení MTP
ke kompatibilnímu mediálnímu zařízení.
Můžete získat přístup k hudbě ve svém zařízení Media Transfer
Protocol (MTP), například Android™. Telefon nebo přehrávač
Media Player můžete rovněž nabíjet během připojení a
přehrávání hudby.
1 Připojte zdroj MTP prostřednictvím USB, například sterea,
externího připojení USB nebo externího doku.
2 Na obrazovce médií vyberte možnost Menu > Zdroj > MTP.
2
3
4
Úprava hlasitosti
Zapnutí a vypnutí rozsahů
Měli byste slyšet ukázku kanálu. V opačném případě
zkontrolujte instalaci a připojení tuneru SiriusXM Connect
Tuner a antény a zkuste to znovu.
Naladěním kanálu 0 vyhledejte ID stanice.
Kontaktuje péči o posluchače SiriusXM na telefonním čísle
(866) 635-2349 nebo přejděte na webovou stránku
www.siriusxm.com/activatenow pro předplatné ve Spojených
státech. Kontaktuje společnost SiriusXM telefonicky na čísle
(877) 438-9677 nebo přejděte na webovou stránku
www.siriusxm.ca/activatexm pro předplatné v Kanadě.
Zadejte ID stanice.
Proces aktivace obvykle trvá 10 až 15 minut, ale může trvat
i hodinu. Aby mohl tuner SiriusXM Connect Tuner aktivační
zprávu přijmout, musí být zapnutý a přijímat signál SiriusXM.
Pokud nedojde k aktivaci sužby do jedné hodiny, přejděte na
webovou stránku http://care.siriusxm.com/refresh nebo
kontaktujte společnost SiriusXM telefonicky na čísle 1-855MYREFRESH (697-3373).
Pokud jste připojili reproduktory plavidla do rozsahů, můžete
nepoužívané rozsahy vypnout.
1 Na obrazovce médií vyberte možnost Menu > Úrovně zvuku
> Povolit/zakázat zóny.
Vyberte
rozsah.
2
5
Ztlumení hlasitosti médií
1 Na obrazovce médií vyberte možnost .
2 V případě potřeby vyberte možnost Vybrat.
Rádiové kanály SiriusXM jsou seskupeny do kategorií. Můžete
vybrat kategorie kanálů, které se zobrazí v průvodci kanály.
Vyberte možnost:
• Pokud mediální zařízení podporuje stereo FUSION-Link,
vyberte možnost Média > Procházet > Kanál.
• Pokud je mediálním zařízením anténa GXM™, vyberte
možnosti Média > Menu > Kategorie.
Vyhledávání kanálů VHF
Než budete moci začít vyhledávat kanály VHF, musíte zdroj
nastavit na možnost VHF.
Můžete sledovat aktivitu kanálů VHF uložených jako předvolby a
automaticky přepnout na aktivní kanál.
Na obrazovce médií VHF vyberte možnost Menu >
Vyhledávání.
Úprava potlačení šumu VHF
POZNÁMKA: Přehrávač Media Player musí podporovat rádio
VHF, aby mohl tuto funkci používat.
1 Na stránce zdroje VHF vyberte možnost Menu > Potlačit
šum.
2 Pomocí posuvníku upravte potlačení šumu VHF.
Nastavení názvu zařízení
1 Na obrazovce médií vyberte možnost Menu > Instalace >
Nastavit název zařízení.
2 Zadejte název zařízení.
3 Vyberte možnost Vybrat nebo Hotovo.
Satelitní rádio SiriusXM
®
Pokud máte stereo vybavené technologií FUSION-Link a tuner
SiriusXM Connect Tuner nainstalovaný a připojený ke kresliči
map, můžete mít podle svého předplatného přístup k satelitnímu
rádiu SiriusXM.
Vyhledávání ID stanice SiriusXM
Abyste mohli aktivovat své předplatné SiriusXM, musíte mít ID
stanice svého tuneru SiriusXM Connect Tuner.
ID stanice SiriusXM můžete vyhledat na zadní straně tuneru
SiriusXM, na zadní straně jeho balení nebo naladěním
chartplotteru na kanál 0.
1 Vyberte možnost Média > Zdroj > SiriusXM.
2 Nalaďte kanál 0.
ID stanice SiriusXM neobsahuje písmena I, O, S nebo F.
Aktivace předplatného SiriusXM
Před aktivací předplatného SiriusXM je třeba mít ID stanice
(Vyhledávání ID stanice SiriusXM, strana 32).
1 S vybraným zdrojem SiriusXM nalaďte kanál 1.
32
Přizpůsobení průvodce kanály
Uložení SiriusXM kanálu do seznamu předvoleb
Své oblíbené kanály můžete uložit do seznamu předvoleb.
1 Vyberte možnost Média.
2 Vyberte kanál, který chcete uložit jako předvolbu.
3 Vyberte možnost:
• Pokud mediální zařízení podporuje stereo FUSION-Link,
vyberte možnost Procházet > Přednastavení.
• Pokud je zařízení anténa GXM, vyberte možnost Menu >
Přednastavení > Přidat aktuální kanál.
Odemčení rodičovské kontroly SiriusXM
1 Na obrazovce médií vyberte možnost Procházet >
Rodičovský > Odemknout.
2 Zadejte heslo.
Výchozí heslo je 0000.
Nastavení rodičovské kontroly na rádiových kanálech
SiriusXM
Abyste mohli rodičovskou kontrolu nastavit, musí být rodičovská
kontrola odemčena.
Funkce rodičovské kontroly vám umožňuje přístup k libovolným
kanálům SiriusXM, včetně těch s obsahem pro dospělé. Jakmile
funkci rodičovské kontroly zapnete, bude po vás vyžadovat
zadání hesla, abyste mohli naladit uzamčené kanály.
Vyberte možnost Procházet > Rodičovský > Zamknout/
odemknout.
Zobrazí se seznam kanálů. Zaškrtávací značka označuje
uzamčený kanál.
POZNÁMKA: Jakmile zobrazíte kanály po nastavení
rodičovské kontroly, displej se změní:
•
označuje zamčený kanál.
•
označuje odemčený kanál.
Změna rodičovského hesla na rádiu SiriusXM
Abyste mohli heslo změnit, musí být rodičovská kontrola
odemčená.
1 Na obrazovce médií vyberte možnost Procházet >
Rodičovský > Změnit kód PIN.
Media Player
2 Zadejte heslo a vyberte možnost Hotovo.
3 Zadejte nové heslo.
4 Potvrďte nové heslo.
Obnovení výchozích hodnot pro nastavení rodičovské
kontroly
Tento proces odstraní všechny informace o nastavení, které jste
zadali. Jakmile obnovíte nastavení rodičovské kontroly na
výchozí hodnoty, bude hodnota hesla vynulována na 0000.
1 V menu médií vyberte možnost Instalace > Výchozí
nastavení z výroby.
2 Vyberte možnost Ano.
Vymazání všech zamčených kanálů na rádiu SiriusXM
Abyste mohli vymazat všechny zamčené kanály, musí být
rodičovská kontrola odemčena.
1 Na obrazovce médií vyberte možnost Procházet >
Rodičovský > Vymazat vše uzamčené.
2 Zadejte heslo.
Sledování videa
Než bude možné sledovat video, je nutné připojit kompatibilní
kreslič map ke zdroji analogového videa.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici u všech modelů.
Vyberte možnost Video.
Konfigurace vzhledu videa
POZNÁMKA: U všech modelů kamer ani u všech modelů
kresliče map nemusejí být k dispozici kompletní možnosti.
1 Na obrazovce videa vyberte možnosti Menu > Nastavení
videa.
Vyberte
možnost:
2
• Pokud chcete video sledovat s roztaženým poměrem
obrazovky, zvolte možnost Aspekt > Roztáhnout. Video
není možné roztáhnout nad rozměry poskytované
připojeným videozařízením a nesmí vyplnit celou
obrazovku.
• Pokud chcete video sledovat se standardním poměrem
obrazovky, zvolte možnost Aspekt > Standardní.
• Jas upravíte volbou možnosti Jas a výběrem možnosti
Nahoru, Dolů nebo Automat..
• Sytost barev nastavíte volbou možnosti Sytost a volbou
možnosti Nahoru, Dolů nebo Automat..
• Kontrast upravíte volbou možnosti Kontrast a volbou
možnosti Nahoru, Dolů nebo Automat..
• Automatický výběr zdrojového formátu kresličem map
zvolíte pomocí možnosti Standardní > Automat..
Počasí SiriusXM
VAROVÁNÍ
Informace o počasí poskytované prostřednictvím tohoto
produktu nemusí být kvůli výpadkům služby dostupné a mohou
obsahovat chyby, nepřesnosti nebo zastaralé informace. Proto
se nesmíte spoléhat výhradně na jejich obsah. Při navigaci vždy
používejte zdravý rozum a pro rozhodování související se
zabezpečením nejdříve zkontrolujte také jiné zdroje údajů
o počasí. Potvrzujete svůj souhlas s tím, že budete jedinou
osobou odpovědnou za používání informací o počasí a všechna
rozhodnutí přijatá v souvislosti s navigací v počasí. Garmin
neponese odpovědnost za žádné následky použití
meteorologických údajů SiriusXM.
POZNÁMKA: Údaje přijímače SiriusXM nejsou k dispozici ve
všech oblastech.
Sledování videa
Satelitní přijímač Garmin SiriusXM a anténa s meteorologickými
údaji přijímají meteorologické údaje ze satelitů a zobrazují je na
různých zařízeních Garmin, včetně navigační mapy a
kompatibilního chartplotteru. Meteorologické informace pro
jednotlivé funkce pocházejí z renomovaných středisek údajů o
počasí, jako jsou National Weather Service (Národní
meteorologická služba) a Hydrometeorological Prediction Center
(Hydrometeorologické středisko předpovědí). Další informace
naleznete na webových stránkách www.siriusxm.com
/sxmmarine.
Požadavky na vybavení a předplatné
SiriusXM
Pokud chcete používat satelitní meteorologické informace, je
nutné mít kompatibilní satelitní přijímač meteorologických
informací. Při použití satelitního rádia SiriusXM je nutné mít
kompatibilní satelitní radiopřijímač. Další informace naleznete na
adrese www.garmin.com. Pro příjem satelitních
meteorologických informací a rádia je nutné mít také platné
předplatné. Více informací naleznete v pokynech ke svému
satelitnímu vybavení pro příjem meteorologických informací a
rádia.
Vysílání meteorologických údajů
Meteorologické údaje se vysílají v různých intervalech pro
každou meteorologickou funkci. Radar například vysílá
v pětiminutových intervalech. Při zapnutém přijímači Garmin
nebo volbě odlišné meteorologické funkce musí přijímač nejprve
obdržet nové údaje, než je bude možné zobrazit. Zobrazení
meteorologických údajů nebo jiné funkce na mapě se může
zdržet.
POZNÁMKA: Vzhled libovolné meteorologické funkce se může
změnit, pokud se změní zdroj poskytující informace.
Zobrazení informací o srážkách
Srážky od dešťových či sněhových přeháněk až po silné bouře
jsou označeny různými odstíny a barvami. Srážky se zobrazují
samostatně nebo s dalšími informacemi o počasí.
Vyberte možnosti Počasí > Srážky.
Razítko času v levém horním rohu obrazovky označuje
uplynulý čas od poslední aktualizace informací o počasí
provedené poskytovatelem služby.
Zobrazení srážek
Na srážkové mapě počasí vyberte možnost Menu.
Radarový cyklus: Zobrazí informace o srážkách jako snímek
nejnovější aktualizace nebo jako animovaný cyklus
nejnovějších aktualizací. Razítko času označuje uplynulý čas
od doby, kdy meteorologický radar poskytovatele služby
vytvořil snímek, který se aktuálně zobrazuje na obrazovce.
Pokrytí mraky: Zobrazí data o pokrytí mraky.
Trasové body: Zobrazí trasové body.
Legenda: Zobrazí legendu k počasí.
Informace o bouřkových buňkách a blescích
Bouřková buňka je na meteorologické mapě srážek vyjádřena
. Ikony označují aktuální pozici i projektovanou dráhu
ikonou
dané bouře v bezprostřední budoucnosti.
U ikony bouřkové buňky se zobrazují červené kužely a nejširší
část každého kuželu ukazuje ve směru projektované dráhy
bouřkové buňky. Červené čáry v jednotlivých kuželech označují,
kde se bouře bude nejspíše nacházet v blízké budoucnosti.
Každá čára představuje 15 minut.
Údery blesků představují ikony . Blesk se na meteorologické
mapě srážek zobrazí, pokud byly údery zjištěny v posledních
sedmi minutách. Pozemní síť zjišťování blesků detekuje pouze
blesky mezi mračny a zemí.
33
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici u všech zařízení a u
všech předplatných.
Symboly tlakových středů se často zobrazují poblíž
meteorologických front.
Informace o orkánech
Symbol
tlakového
středu
Meteorologická mapa srážek může zobrazovat aktuální pozici
orkánu , tropické bouře nebo tropické tlakové níže. Červená
čára vycházející z ikony orkánu označuje projektovanou dráhu
orkánu. Tmavé tečky na červené čáře označuje projektované
polohy, kterými orkán projde, podle informací od poskytovatele
meteorologických údajů.
Označuje střed tlakové níže, což je oblast s relativně
nižším tlakem. Pohyb pryč od středu tlakové níže vede
ke zvýšení tlaku. Na severní polokouli větry kolem
středů tlakových níží proudí proti směru hodinových
ručiček.
Označuje střed tlakové výše, což je oblast s relativně
vyšším tlakem. Pohyb pryč od středu tlakové výše
vede ke snížení tlaku. Na severní polokouli větry kolem
středů tlakových výší proudí po směru hodinových
ručiček.
Upozornění na počasí a informace o počasí
Při vydání námořního upozornění na počasí, hlášení počasí,
doporučení týkajícího se počasí, informací o počasí či jiné
meteorologické zprávy označuje stínování oblast, které se
informace týká. Vodní čáry na mapě označují hranice námořních
předpovědí, pobřežních předpovědí a příbřežních předpovědí.
Informace o počasí se mohou skládat buď z hlášení o počasí
nebo doporučení týkajících se počasí.
Informace o upozornění nebo shrnutí se zobrazí po výběru
vystínované oblasti.
Barva
Námořní meteorologická skupina
Azurová
Záplavy
Modrá
Povodeň
Červená
Námořní
Žlutá
Silná bouře
Červená
Tornádo
Informace o předpovědi
Předpovědní mapa ukazuje předpovědi pro města, námořní
předpovědi, upozornění, varování před orkány, údaje METARS,
upozornění pro správní oblast, meteorologické fronty a tlakové
středy, povrchový tlak a meteorologické bóje.
Zobrazení předpovědi na další časové období
1 Vyberte možnosti Počasí > Předpověď.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li zobrazit předpověď počasí na dalších 48 hodin
ve 12hodinových intervalech, vyberte opakovaně možnost
Příští předpověď nebo .
• Chcete-li zobrazit předpověď počasí na předchozích
48 hodin ve 12hodinových intervalech, vyberte opakovaně
možnost Předchozí předpověď nebo .
Zobrazení námořní předpovědi nebo předpovědi pro
pobřeží
1 Vyberte možnosti Počasí > Předpověď.
2 Posuňte mapu tak, aby zobrazovala pobřeží.
Jsou-li dostupné informace o počasí, zobrazí se možnosti
Námořní předpověď nebo Předpověď pro pobřeží.
3 Vyberte možnost Námořní předpověď nebo Předpověď pro
pobřeží.
Meteorologické fronty a tlakové středy
Meteorologické fronty se zobrazují jako čáry označující přední
okraj vzduchové masy.
Přední symbol
Popis
Studená fronta
Teplá fronta
Stacionární fronta
Okluzní fronta
Brázda nízkého tlaku
34
Popis
Předpovědi počasí pro město
Předpovědi pro města se zobrazují jako meteorologické
symboly. Předpověď se zobrazuje v krocích po 12 hodinách.
Symbol Počasí
Symbol Počasí
Částečně
zataženo
Jasno (slunečno, horko, bez
mraků)
Zataženo
Déšť (mrholení, plískanice,
přeháňky)
Větrno
Mlha
Hromobití
Sníh (sněhové přeháňky,
přívaly, vánice, sníh s větrem,
plískanice, mrznoucí déšť,
mrznoucí mrholení)
Kouř (prach,
mžení)
Zobrazení mořských podmínek
Funkce Mořské podmínky zobrazuje informace o podmínkách
na hladině, včetně větru, výšky, periody a směru vln.
Vyberte možnosti Počasí > Mořské podmínky.
Povrchové větry
Na mapě Mořské podmínky se vektory povrchových větrů
zobrazují pomocí větrných šipek označujících směr, odkud
fouká vítr. Větrná šipka je kroužek s čárkou. Čára nebo praporek
připojené k čárce větrné šipky označují rychlost větru. Krátká
čára představuje 5 uzlů, dlouhá čára 10 uzlů a trojúhelník
50 uzlů.
Větrná šipka
Rychlost větru
Větrná šipka
Rychlost větru
Bezvětří
20 uzlů
5 uzlů
50 uzlů
10 uzlů
65 uzlů
15 uzlů
Výška vln, časová vzdálenost vln a směr vln
Výšky vln pro danou oblast se zobrazují jako různé barvy.
Odlišné barvy označují různou výšku vln, jak je uvedeno
v legendě.
Časová vzdálenost vln označuje čas (v sekundách) mezi
následnými vlnami. Čáry časových vzdáleností vln označují
oblasti se stejnou časovou vzdáleností vln.
Směry vln se na mapě zobrazují pomocí červených šipek. Směr
každé šipky označuje, kterým směrem se vlny pohybují.
Zobrazení předpovědi mořských podmínek na další
časové období
1 Vyberte možnosti Počasí > Mořské podmínky.
Počasí SiriusXM
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li zobrazit předpověď mořských podmínek na
dalších 36 hodin ve 12hodinových intervalech, vyberte
opakovaně možnost Příští předpověď nebo .
• Chcete-li zobrazit předpověď mořských podmínek na
předchozích 36 hodin ve 12hodinových intervalech,
vyberte opakovaně možnost Předchozí předpověď nebo
.
Zobrazení informací pro rybáře
Rybářská mapa počasí zobrazuje aktuální teplotu vody, aktuální
tlak na hladině a předpovědi pro rybáře.
Vyberte možnosti Počasí > Rybolov.
Údaje o povrchovém tlaku a teplotě vody
Informace o povrchovém tlaku se zobrazují jako tlakové izobary
a tlakové středy. Izobary spojují body se stejným tlakem.
Sledování tlaku může pomoci při stanovení povětrnostních a
větrných podmínek. Oblasti s vysokým tlakem se většinou
ztotožňují s dobrým počasím. Oblasti s nízkým tlakem se
většinou ztotožňují s mraky a možností srážek. Izobary blízkou u
sebe poukazují na prudké změny tlaku. Prudké změny tlaku se
ztotožňují s oblastmi se silnými větry.
Tlakové jednotky se zobrazují jako milibary (mb), palce sloupce
rtuti (inHg) nebo hektopascaly (hPa).
Barevné stínování označuje povrchovou teplotu vody, jak je
uvedeno v legendě v rohu displeje.
Předpovědi míst k rybolovu
Můžete zobrazit oblasti s optimálními podmínkami pro určité
druhy ryb.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici u všech zařízení a u
všech předplatných.
1 Na rybářské mapě počasí vyberte možnost Počasí >
Rybolov > Menu > Druh ryby.
Vyberte
druh ryb.
2
3 Vyberte možnost Zapnuto.
4 Opakováním kroků 2 a 3 zobrazíte oblasti s optimálními
podmínkami pro další druhy ryb.
Stínované oblasti označují optimální oblasti pro rybolov.
Pokud jste vybrali více než jeden druh ryb, můžete vybrat
stínovanou oblast a zobrazit druhy ryb, které se vyskytují ve
stínované oblasti.
Změna rozsahu barev teploty povrchu moře
Rozsah barev můžete změnit dynamicky a zobrazit hodnoty
teploty povrchu moře ve vyšším rozlišení.
1 Na rybářské mapě počasí vyberte možnost Menu > Teplota
moře.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li umožnit kresliči map automatickou úpravu
rozsahu teplot, vyberte možnost Automatická
konfigurace.
Kreslič map automaticky vyhledá dolní a horní limity pro
aktuální obrazovku a aktualizuje škálu barev pro teplotu.
• Chcete-li zadat dolní a horní limity pro rozsah teplot,
vyberte možnost Nižší omezení nebo Vyšší omezení a
zadejte dolní a horní limit.
Informace o viditelnosti
Viditelnost je předpovídaná maximální horizontální vzdálenost,
na kterou lze vidět na hladině, a je uvedena v legendě na levé
straně obrazovky. Změny stínování viditelnosti zobrazují změny
předpovídané viditelnosti na hladině.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici u všech zařízení a u
všech předplatných.
Počasí SiriusXM
Vyberte možnosti Počasí > Viditelnost.
Zobrazení informací o předpovědi viditelnosti na další
časové období
1 Vyberte možnosti Počasí > Viditelnost.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li zobrazit předpověď viditelnosti na dalších
36 hodin ve 12hodinových intervalech, vyberte opakovaně
možnost Příští předpověď nebo .
• Chcete-li zobrazit předpověď viditelnosti na předchozích
36 hodin ve 12hodinových intervalech, vyberte opakovaně
možnost Předchozí předpověď nebo .
Zobrazení záznamů z bójí
Záznamy jsou odebírány z bójí a pobřežních pozorovacích
stanic. Tyto záznamy se používají k určení teploty vzduchu,
rosného bodu, teploty vody, přílivu, výšky a frekvence vln,
směru a rychlosti větru, viditelnosti a atmosférického tlaku.
1 Na mapě počasí vyberte možnost .
2 Vyberte možnost Zobrazit > Bóje.
Možnost Zobrazit se nezobrazí, pokud se kurzor nenachází
blízko objektu. Pokud se kurzor nachází v blízkosti jediného
objektu, zobrazí se název bóje.
Zobrazení místních informací o počasí v okolí bóje
Je možné zvolit oblast v okolí bóje, pro kterou se mají
zobrazovat informace o předpovědi.
1 Na mapě počasí vyberte polohu.
2 Vyberte možnost Místní počasí.
3 Vyberte možnost:
• Aktuální povětrnostní podmínky z místní meteorologické
služby se zobrazí volbou Aktuální stav.
• Místní předpověď počasí se zobrazí volbou Předpověď.
• Informace o povrchovém větru a atmosférickém tlaku se
zobrazí volbou Povrch moře.
• Informace o větru a vlnách se zobrazí volbou Námořní
informace.
Vytvoření trasového bodu na mapě počasí
1 Na mapě počasí vyberte polohu.
2 Vyberte možnost Nový trasový bod.
Meteorologické překrytí
Meteorologické překrytí umístí na navigační mapu, rybářskou
mapu a zobrazení mapy Perspective 3D informace související
s počasím. Na navigační mapě a rybářské mapě se může
zobrazovat meteorologický radar, výška vrcholků mraků, blesky,
meteorologické bóje, oblastní upozornění a upozornění na
orkány. Na zobrazení mapy Perspective 3D je možné zobrazit
meteorologický radar.
Nastavení meteorologického překrytí nakonfigurovaná pro
použití u jedné mapy se neaplikují na jiné mapě. Nastavení
meteorologického překrytí pro jednotlivé mapy je nutné
nakonfigurovat samostatně.
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici příbřežní rybářská mapa.
Zapnutí překrytí počasí na mapě
Na navigační nebo rybářské mapě vyberte možnost Menu >
Nastavení mapy > Počasí > Počasí > Zapnuto.
Nastavení překrytí počasí na navigační mapě
Na navigační mapě vyberte možnost Menu > Nastavení mapy
> Počasí.
Počasí: Zapne a vypne meteorologické překrytí.
Srážky: Zobrazí údaje o srážkách.
35
Pokrytí mraky: Zobrazí data o pokrytí mraky.
Data o bóji: Zobrazí meteorologické bóje.
Legenda: Zobrazí legendu k počasí.
Nastavení meteorologického překrytí na rybářské
mapě
Na rybářské mapě vyberte možnost Menu > Nastavení mapy >
Počasí.
Srážky: Zobrazí radar srážek.
Teplota moře: Zobrazí údaje o teplotě moře.
Data o bóji: Zobrazí meteorologické bóje.
Legenda: Zobrazí legendu k počasí.
Zobrazení informací o předplatném počasí
Můžete zobrazit informace z předplacených služeb o počasí a
kolik minut uplynulo od poslední aktualizace dat jednotlivých
služeb.
Vyberte možnost Počasí > Předplatné počasí.
Konfigurace zařízení
Pořídit snímek obraz.: Umožňuje zařízení ukládat snímky
obrazovky.
Zobrazení řádku menu: Zobrazuje nebo automaticky skrývá
řádek menu, když není potřeba.
Nastavení GPS
Vyberte možnost Nastavení > Systém > GPS.
SkyView: Zobrazuje relativní pozici satelitů GPS na obloze.
GLONASS: Zapíná nebo vypíná použití systému GLONASS
(ruský satelitní systém). Při používání systému v situacích se
špatnou viditelností oblohy lze tuto konfiguraci použít
v kombinaci s GPS, která zajistí přesnější informace o pozici.
WAAS/EGNOS: Zapíná nebo vypíná systém WAAS (v Severní
Americe) nebo EGNOS (v Evropě), který může zajistit
přesnější informace o pozici GPS. Při použití systému WAAS
nebo EGNOS může zařízení déle trvat vyhledání satelitů.
Rychlostní filtr: Zprůměruje rychlost vašeho plavidla za krátký
časový úsek a zajistí tak plynulejší určení hodnot rychlosti.
Zdroj: Umožňuje vybrat preferovaný zdroj pro GPS.
Zobrazení záznamu události
Automatické zapínání kresliče map
V záznamu události se zobrazuje seznam systémových událostí.
Vyberte možnost Nastavení > Systém > Informace o
systému > Záznam události.
Můžete nastavit kreslič map tak, aby se při připojení napájení
automaticky zapnul. Jinak je třeba kreslič map zapínat
stisknutím tlačítka .
Vyberte možnost Nastavení > Systém > Automatické
napájení.
POZNÁMKA: Je-li položka Automatické napájení nastavena
na hodnotu Zapnuto, kreslič map je vypnut tlačítkem a
napájení je odebráno a znovu připojeno během méně než
dvou minut, pravděpodobně bude třeba kreslič map
restartovat stisknutím tlačítka .
Je možné zobrazit verzi softwaru, verzi základní mapy,
informace o všech doplňkových mapách (jsou-li k dispozici),
verzi softwaru volitelného radaru Garmin (je-li k dispozici) a číslo
ID zařízení. Tyto informace mohou být potřeba k aktualizaci
systémového softwaru nebo nákupu informací doplňkových
mapových dat.
Vyberte možnost Nastavení > Systém > Informace o
systému > Informace o softwaru.
Nastavení systému
Vyberte možnost Nastavení > Systém.
Displej: Upravuje jas podsvícení a barevné schéma.
Signalizační zařízení: Zapíná a vypíná tón, který zaznívá u
alarmů a hledaných míst.
GPS: Poskytuje informace o nastaveních a opravách satelitů
GPS.
Automatické napájení: Zapíná zařízení automaticky při
zapojení napájení (Automatické zapínání kresliče map,
strana 36).
Rozložení klávesnice: Nastavuje rozvržení klávesnice podle
abecedy nebo podle počítačové klávesnice.
Jazyk: Nastaví jazyk textu na obrazovce.
Zdroje rychlosti: Nastaví zdroj dat o rychlosti používaný
k výpočtu rychlosti skutečného větru nebo úspory paliva.
Rychlost vodního proudu je rychlost odečítaná ze snímače
rychlosti vodního proudu a GPS se vypočítá podle vaší
pozice GPS.
Informace o systému: Poskytuje informace o zařízení a verzi
softwaru.
Simulátor: Zapne simulátor a umožní vám nastavit rychlost a
simulovanou polohu.
Nastavení displeje
Ne všechny možnosti jsou k dispozici na všech modelech.
Vyberte možnost Nastavení > Systém > Displej.
Podsvícení: Nastavuje úroveň intenzity podsvícení.
Režim barev: Nastaví zařízení na zobrazení denních nebo
nočních barev.
36
Zobrazení informací o systémovém softwaru
Nastavení mého plavidla
POZNÁMKA: Některá nastavení a volby vyžadují další mapy
nebo hardware.
Vyberte možnost Nastavení > Moje plavidlo.
Vyrovnání lodního kýlu: Vyrovná odečet hladiny pro hloubku
kýlu, což umožňuje měření hloubky ode dna kýlu místo od
umístění sonarové sondy (Nastavení vyrovnání lodního kýlu,
strana 37).
Teplotní posun: Kompenzuje odečet teploty vody na NMEA
snímači teploty vody 0183 nebo sondě s měřením teploty
(Nastavení teplotního posunu vody, strana 37).
Kalibrace rychlosti vodního proudu: Slouží ke kalibraci sondy
s měřením rychlosti a snímače (Kalibrace zařízení pro měření
rychlosti vodního proudu, strana 37).
Kapacita paliva: Nastavuje kombinovanou kapacitu paliva
všech palivových nádrží na plavidle ( Nastavení kapacity
paliva plavidla, strana 28).
Typ plavidla: Aktivuje některé funkce chartplotteru v závislosti
na typu lodi.
Natankovat všechny nádrže: Slouží k nastavení úrovně
palivových nádrží na plnou kapacitu (Synchronizace údajů
o palivu se skutečným množstvím paliva v plavidle,
strana 28).
Přidat palivo do lodi: Umožní vám zadat množství paliva, které
jste doplnili do nádrže, pokud jste nádrž nenaplnili zcela
(Synchronizace údajů o palivu se skutečným množstvím
paliva v plavidle, strana 28).
Nast. mn. celkového paliva na pal.: Nastavuje kombinované
množství paliva ve všech palivových nádržích na plavidle
(Synchronizace údajů o palivu se skutečným množstvím
paliva v plavidle, strana 28).
Konfigurace zařízení
Nastavit limity měřidla: Slouží k nastavení horních a dolních
limitů různých měřidel (Přizpůsobení limitů měřidla motoru
a měřidla paliva, strana 27).
Nastavení vyrovnání lodního kýlu
Vyrovnání lodního kýlu je možné zadat kvůli kompenzaci odečtu
hladiny pro hloubku kýlu, což umožňuje měření hloubky ode dna
kýlu místo od umístění sonarové sondy. Jako vyrovnání lodního
kýlu zadejte kladné číslo. Záporné číslo je možné zadat jako
kompenzaci u velkých plavidel, které mohou mít ponor několik
stop.
1 Proveďte akci podle umístění sonarové sondy:
• Pokud je sonarová sonda nainstalovaná na čáře ponoru
À, změřte vzdálenost mezi umístěním sondy a lodním
kýlem. Tuto hodnotu zadejte v krocích 3 a 4 jako kladné
číslo.
• Pokud je sonarová sonda nainstalovaná na dně kýlu Á,
změřte vzdálenost mezi sondou a čárou ponoru. Tuto
hodnotu zadejte v krocích 3 a 4 jako záporné číslo.
2 Vyberte možnost Nastavení > Moje plavidlo > Vyrovnání
lodního kýlu.
3 Vyberte možnost nebo podle umístění sondy.
4 Zadejte vzdálenost změřenou v kroku 1.
Kalibrace zařízení pro měření rychlosti vodního
proudu
Pokud je k chartplotteru připojená sonda s měřením rychlosti, je
možné kalibrovat zařízení pro měření rychlosti a zlepšit tak
přesnost údajů o rychlosti vodního proudu zobrazovaných
chartplotterem.
1 Vyberte možnost Nastavení > Moje plavidlo > Kalibrace
rychlosti vodního proudu.
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Pokud se loď nepohybuje dost rychle nebo snímač rychlosti
rychlost neregistruje, zobrazí se zpráva.
3 Vyberte možnost OK bezpečně zvyšte rychlost lodě.
4 Pokud se zpráva zobrazí znovu, zastavte loď a přesvědčte
se, že není zaseknuté kolo snímače rychlosti.
5 Pokud se kolo volně otáčí, zkontrolujte připojení kabelu.
6 Pokud se zpráva i nadále zobrazuje, obraťte se na Garmin
podporu produktu.
Nastavení teplotního posunu vody
Než bude možné nastavit teplotní posun vody, je nutné mít
k měření teploty vody NMEA snímač teploty vody 0183 nebo
sondu s měřením teploty vody.
Teplotní posun kompenzuje odečet teploty na snímači teploty.
Konfigurace zařízení
1 Změřte teplotu vody pomocí snímače teploty nebo sondy
2
3
4
5
s měřením teploty vody připojené k chartplotteru.
Změřte teplotu vody pomocí odlišného snímače teploty nebo
teploměru, o kterých víte, že jsou přesné.
Odečtěte teplotu vody naměřenou v kroku 1 od teploty vody
naměřené v kroku 2.
To představuje teplotní posun. Tuto hodnotu zadejte v kroku
5 jako kladné číslo, pokud snímač připojený k chartplotteru
měří teplotu vody jako nižší, než ve skutečnosti je. Tuto
hodnotu zadejte v kroku 5 jako záporné číslo, pokud snímač
připojený k chartplotteru měří teplotu vody jako vyšší, než ve
skutečnosti je.
Vyberte možnost Nastavení > Moje plavidlo > Teplotní
posun.
Zadejte teplotní posun vypočítaný v kroku 3.
Nastavení komunikace
POZNÁMKA: Některá nastavení a volby vyžadují další mapy
nebo hardware.
Vyberte možnost Nastavení > Komunikace.
Sériový port 1: Nastavuje vstupní/výstupní formát pro port 1,
jenž slouží k připojování kresliče map k externím zařízením
NMEA, počítačům nebo jiným zařízením Garmin.
Sériový port 2: Nastavuje vstupní/výstupní formát pro port 2,
jenž slouží k připojování kresliče map k externím zařízením
NMEA, počítačům nebo jiným zařízením Garmin.
Nastavení NMEA 0183: Nastaví věty NMEA 0183, které kreslič
map přenáší, počet číslic napravo od desetinné čárky, jenž
přenáší ve výstupu NMEA, způsob rozpoznávání trasových
bodů (nastavení Nastavení NMEA 0183, strana 37).
Nastavení NMEA 2000: Umožňuje zobrazit a označit zařízení
v síti NMEA 2000 (NMEA 2000 Nastavení, strana 38).
Námořní síť: Umožní zobrazení zařízení, se kterými sdílíte
mapy, sonar nebo radar. Není k dispozici u všech modelů
kresličů map.
POZNÁMKA: Můžete si zobrazit pouze síťová data na
modelu, který tato data podporuje. Například nemůžete
zobrazit síťový radar na modelu, který radar nepodporuje.
Bezdrátová zařízení: Umožňuje nastavit bezdrátová zařízení
(Komunikace s bezdrátovými zařízeními, strana 3). Není
k dispozici u všech modelů kresličů map.
Síť Wi-Fi®: Umožňuje nastavit síť Wi‑Fi (Komunikace
s bezdrátovými zařízeními, strana 3).
NMEA 0183
Kresliče map podporují standard NMEA 0183, který se používá
k připojení různých zařízení NMEA 0183, jako jsou rádia VHF,
přístroje NMEA, autopiloti, snímače větru a snímače směru.
Informace o připojení kresliče map k volitelným zařízením NMEA
0183 naleznete v pokynech k instalaci kresliče map.
Schválené věty NMEA 0183 pro kreslič map jsou GPAPB,
GPBOD, GPBWC, GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV,
GPRMB, GPRMC, GPRTE, GPVTG, GPWPL, GPXTE a vlastní
věty Garmin PGRME, PGRMM a PGRMZ.
Součástí tohoto kresliče map je také podpora pro větu WPL,
DSC a vstup sonaru NMEA 0183 s podporou pro věty DPT
(hloubka) nebo DBT, MTW (teplota vody) a VHW (teplota vody,
rychlost a směr).
Nastavení NMEA 0183
Vyberte možnost Nastavení > Komunikace > Nastavení
NMEA 0183.
Siréna: Aktivuje věty výstupu NMEA 0183 pro sirénu (pokud je
k dispozici).
Trasa: Aktivuje věty výstupu NMEA 0183 pro trasy.
37
Systém: Aktivuje věty výstupu NMEA 0183 pro systémové
informace.
Garmin: Aktivuje věty výstupu NMEA 0183 pro Garmin vlastní
věty.
Přesnost pozice: Upraví počet číslic vpravo od desetinné čárky
pro vysílání výstupu NMEA.
Identifikační čísla trasových bodů: Nastavuje zařízení, které
bude při navigaci vysílat názvy nebo čísla trasových bodů
prostřednictvím NMEA 0183. Použití čísel může vyřešit
potíže s kompatibilitou u starších autopilotů NMEA 0183.
Diagnostika: Zobrazí diagnostické informace NMEA 0183.
Výchozí nastavení: Obnoví nastavení NMEA 0183 na původní
hodnoty z výroby.
NMEA 2000 Nastavení
Vyberte možnost Nastavení > Komunikace > Nastavení
NMEA 2000.
Seznam zařízení: Zobrazí zařízení připojená k síti.
Označení zařízení: Změní popisky pro dostupná připojená
zařízení.
Zobrazení seznamu síťových zařízení NMEA 2000
Můžete zobrazit zařízení připojená k síti NMEA 2000.
Vyberte možnost Nastavení > Komunikace > Nastavení
NMEA 2000 > Seznam zařízení.
Nastavení alarmů
Alarmy navigace
Vyberte možnost Nastavení > Alarmy > Navigace.
Příjezd do cíle: Nastaví alarm, který zazní, jakmile se ocitnete
v zadané vzdálenosti nebo časovém dosahu od odbočky
nebo cíle.
Tažení kotvy: Nastaví alarm, který zazní, jakmile při kotvení
překročíte zadanou vzdálenost nesení proudem.
Odchylka od kurzu: Nastaví alarm, který zazní, jakmile se
odchýlíte od kurzu o zadanou vzdálenost.
Alarmy systému
Budík: Nastaví budík.
Napětí zařízení: Nastaví alarm, aby se spustil, až napětí baterie
klesne na stanovenou hodnotu.
Přesnost GPS: Nastaví alarm, aby se spustil, až přesnost
polohy GPS klesne pod uživatelem nastavenou hodnotu.
Nastavení upozornění na zbývající palivo
Než bude možné nastavit upozornění na zbývající palivo, je
nutné připojit k síti kompatibilní snímač průtoku NMEA 2000
paliva.
Je možné nastavit upozornění, které se ozve, až celkové
množství paliva zbývajícího na palubě dosáhne úrovně, kterou
stanovíte.
1 Vyberte možnost Nastavení > Alarmy > Palivo > Alarm
paliva > Zapnuto.
2 Zadejte množství zbývajícího paliva, které upozornění
aktivuje.
Nastavení alarmů počasí
Před nastavením alarmů počasí je nutné mít kompatibilní kreslič
map připojený k meteorologickému zařízení, například zařízení
GXM, a mít platné meteorologické předplatné.
1 Vyberte možnost Nastavení > Alarmy > Počasí.
2 Zapněte alarmy pro stanovené meteorologické události.
Nastavení jednotek
Vyberte možnost Nastavení > Jednotky.
38
Systémové jednotky: Slouží k nastavení formátu jednotek
zařízení.
Odchylka: Nastaví magnetickou deklinaci (úhel mezi
magnetickým a skutečným severem) pro vaši současnou
polohu.
Směr k severu: Slouží k nastavení referenčních směrů
používaných při výpočtu směru pohybu. Skutečný nastavuje
skutečný sever jako referenční. Souřadnicová síť nastavuje
jako referenční sever Grid (000º). Magnetický nastavuje
magnetický sever jako referenční.
Formát souřadnic: Slouží k nastavení formátu souřadnic,
v němž se zobrazují souřadnice dané polohy. Neměňte toto
nastavení, pokud nepoužíváte mapu, která využívá jiný
formát souřadnic.
Datum mapy: Slouží k nastavení souřadnicového systému,
v němž je mapa sestavena. Neměňte toto nastavení, pokud
nepoužíváte mapu, která využívá jiné datum mapy.
Čas referenčního tlaku: Slouží k nastavení referenčního času
používaného při výpočtu trendu barometru. Trend se uvádí
v poli barometru.
Formát času: Slouží k nastavení 12hodinového formátu,
24hodinového formátu nebo času UTC.
Časové pásmo: Slouží k nastavení časového pásma nebo
umožňuje automatický výběr podle polohy GPS.
Nastavení navigace
POZNÁMKA: Některá nastavení a volby vyžadují další mapy
nebo hardware.
Vyberte možnost Nastavení > Navigace.
Označení trasy: Nastaví typy označení, které se zobrazí
s odbočkami na trase na mapě.
Automatická navigace: Nastavuje parametry, které chartplotter
využívá při výpočtu trasy Automatická navigace u některých
prémiových map.
Akt. přechodu do odb.: Nastavuje výpočet přechodu do
odbočky na základě času nebo vzdálenosti.
Čas přechodu odbočky: Nastavuje počet minut před odbočkou
při vašem přechodu k ní jako příští etapě, pokud je zvolena
možnost Čas pro nastavení Akt. přechodu do odb.. Tuto
hodnotu můžete zvýšit, abyste zlepšili přesnost autopilota při
navigaci po trase nebo trase Automatická navigace s mnoha
častými odbočkami nebo při vyšších rychlostech. Pokud tuto
hodnotu snížíte pro přímé trasy nebo nižší rychlosti, zlepšíte
tak přesnost autopilota.
Vzd. přech. odbočky: Nastavuje, jak je daleko k odbočce při
vašem přechodu k ní jako příští etapě, pokud je zvolena
možnost Vzdálenost pro nastavení Akt. přechodu do odb..
Tuto hodnotu můžete zvýšit, abyste zlepšili přesnost
autopilota při navigaci po trase nebo trase Automatická
navigace s mnoha častými odbočkami nebo při vyšších
rychlostech. Pokud tuto hodnotu snížíte pro přímé trasy nebo
nižší rychlosti, zlepšíte tak přesnost autopilota.
Začátek trasy: Vybere počáteční bod pro navigaci trasy.
Konfigurace trasy automatické navigace
UPOZORNĚNÍ
Nastavení položek Preferovaná hloubka a Vertikální prostor
ovlivňuje způsob, jakým chartplotter počítá trasu Automatická
navigace. Pokud se v oblasti vyskytuje voda neznámé hloubky
nebo překážka neznámé výšky, trasa Automatická navigace pro
tuto oblast se nevypočítá. Je-li oblast na začátku nebo na konci
trasy Automatická navigace mělčí než nastavená Preferovaná
hloubka nebo nižší než Vertikální prostor, trasa Automatická
navigace pro tuto oblast se v závislosti na mapových datech
nemusí vypočítat. Na mapě se kurz vedoucí těmito oblastmi
zobrazuje jako šedá linie nebo jako linie s purpurovými a šedými
Konfigurace zařízení
pruhy. Pokud loď vpluje do některé z těchto oblastí, zobrazí se
varovná zpráva.
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici funkce Auto Guidance.
POZNÁMKA: Ne všechna nastavení platí pro všechny mapy.
Máte možnost nastavit parametry, které chartplotter používá při
výpočtu trasy Automatická navigace.
Preferovaná hloubka: Na základě údajů o hloubce uvedených
v mapě určuje minimální hloubku vody, kterou vaše plavidlo
bezpečně přepluje.
POZNÁMKA: Minimální hloubka vody pro prémiové mapy
(vytvořené před rokem 2016) je 91 cm (3 stopy). Pokud
zadáte hodnotu menší než 91 cm (3 stopy), budou mapy pro
výpočty tras pomocí Automatická navigace používat hloubku
91 cm (3 stopy).
Vertikální prostor: Na základě údajů o hloubce uvedených
v mapě určuje minimální výšku mostu nebo překážky nad
hladinou, pod kterou vaše plavidlo bezpečně propluje.
Vzdálenost pobřežní linie: Nastavuje nejbližší vzdálenost od
pobřeží, na níž chcete umístit trasu Automatická navigace.
Pokud toto nastavení během navigace změníte, trasa
Automatická navigace se může přesunout. Dostupné hodnoty
tohoto nastavení jsou relativní, nikoli absolutní. Abyste
zajistili umístění linie automatické navigace v příslušné
vzdálenosti od pobřeží, můžete odhadnout umístění trasy
Automatická navigace podle jednoho nebo více známých
cílů, které vyžadují navigaci úzkou vodní cestou (Nastavení
vzdálenosti od pobřeží, strana 14).
Nastavení vzdálenosti od pobřeží
Nastavení Vzdálenost pobřežní linie označuje nejbližší
vzdálenost od pobřeží, na níž chcete umístit linii Automatická
navigace. Pokud toto nastavení během navigace změníte, linie
Automatická navigace se může přesunout. Dostupné hodnoty
nastavení Vzdálenost pobřežní linie jsou relativní, nikoli
absolutní. Abyste zajistili umístění linie Automatická navigace
v příslušné vzdálenosti od pobřeží, můžete odhadnout umístění
linie Automatická navigace podle jednoho nebo více známých
cílů, které vyžadují navigaci úzkou vodní cestou.
1 Zajeďte s plavidlem do doku nebo spusťte kotvu.
2 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Automatická
navigace > Vzdálenost pobřežní linie > Normální.
3 Vyberte cíl, ke kterému jste již pomocí navigace cestovali
dříve.
4 Vyberte možnost Navigovat k > Automatická navigace.
5 Zkontrolujte umístění linie automatické navigace a
rozhodněte, jestli se linie bezpečně vyhýbá známým
překážkám a oblouky zajišťují efektivní plavbu.
6 Vyberte možnost:
• Pokud je umístění linie automatické navigace uspokojivé,
vyberte možnost Menu > Ukončit navigaci a pokračujte
krokem 10.
• Pokud je linie automatické navigace příliš blízko známých
překážek, vyberte možnost Nastavení > Navigace >
Automatická navigace > Vzdálenost pobřežní linie >
Daleko.
• Pokud jsou oblouky linie automatické navigace příliš
široké, vyberte možnost Nastavení > Navigace >
Automatická navigace > Vzdálenost pobřežní linie >
Blízko.
Pokud
v kroku 6 zvolíte možnosti Blízko nebo Daleko,
7
zkontrolujte umístění linie automatické navigace a
rozhodněte, jestli se linie bezpečně vyhýbá známým
překážkám a oblouky zajišťují efektivní plavbu.
Automatická navigace udržuje na otevřených vodách široký
odstup od překážek, i když nastavíte vzdálenost pobřežní
Správa dat kresliče map
linie na možnost Blízko nebo Nejbližší. V důsledku toho
nemusí kreslič map linii Automatická navigace změnit, pokud
zvolený cíl nevyžaduje navigaci úzkou vodní cestou.
8 Vyberte možnost:
• Pokud je umístění linie automatické navigace uspokojivé,
vyberte možnost Menu > Ukončit navigaci a pokračujte
krokem 10.
• Pokud je linie automatické navigace příliš blízko známých
překážek, vyberte možnost Nastavení > Navigace >
Automatická navigace > Vzdálenost pobřežní linie >
Nejvzdálenější.
• Pokud jsou oblouky linie automatické navigace příliš
široké, vyberte možnost Nastavení > Navigace >
Automatická navigace > Vzdálenost pobřežní linie >
Nejbližší.
9 Pokud v kroku 8 zvolíte možnosti Nejbližší nebo
Nejvzdálenější, zkontrolujte umístění linie Automatická
navigace a rozhodněte, jestli se linie bezpečně vyhýbá
známým překážkám a oblouky zajišťují efektivní plavbu.
Automatická navigace udržuje na otevřených vodách široký
odstup od překážek, i když nastavíte vzdálenost pobřežní
linie na možnost Blízko nebo Nejbližší. V důsledku toho
nemusí kreslič map linii Automatická navigace změnit, pokud
zvolený cíl nevyžaduje navigaci úzkou vodní cestou.
10 Opakujte kroky 3 až 9 ještě přinejmenším jednou, pokaždé
s odlišným cílem, dokud se s funkcí Vzdálenost pobřežní linie
neseznámíte.
Nastavení jiného plavidla
Pokud je kompatibilní kreslič map připojen k zařízení AIS nebo
rádiu VHF, je možné nastavit, jak se na kresliči map zobrazují
jiná plavidla.
Vyberte možnost Nastavení > Jiná plavidla.
AIS: Aktivuje a deaktivuje příjem signálu AIS.
DSC: Aktivuje a deaktivuje příjem digitálního selektivního volání
(DSC).
Alarm AIS: Nastavuje alarm nebezpečí srážky (Nastavení
alarmu nebezpečí srážky pro bezpečnou zónu, strana 7 a
Povolení upozornění na testy přenosu AIS, strana 8).
Obnovení původních nastavení chartplotteru
z výroby
POZNÁMKA: Tímto způsobem se odstraní všechny informace
o nastavení, které jste zadali.
Vyberte možnost Nastavení > Systém > Informace o
systému > Nastavení z výroby.
Správa dat kresliče map
Kopírování trasových bodů, tras a prošlých
tras z HomePort do kresliče map
Než bude možné kopírovat data do kresliče map, je nutné mít
v počítači nahranou nejnovější verzi softwarového programu
HomePort a v kresliči map vloženou paměťovou kartu.
Zkopírujte data z HomePort na připravenou paměťovou
kartu.
Více informací najdete v souboru nápovědy HomePort.
Výběr typu souboru pro trasové body a trasy
ze zařízení jiných výrobců
Můžete importovat a exportovat trasové body a trasy ze zařízení
jiných výrobců.
1 Vyberte možnosti Informace o navigaci > Informace o
navigaci > Přenos dat > Typ souboru.
39
2 Vyberte možnost GPX.
Pro opětovný přenos dat ze zařízení Garmin vyberte typ
souboru ADM.
Kopírování dat z paměťové karty
1 Vložte paměťovou kartu do slotu karty.
2 Vyberte možnost Informace o navigaci > Správa dat >
Přenos dat.
3 V případě potřeby vyberte paměťovou kartu, na kterou si
přejete data kopírovat.
4 Vyberte možnost:
• Přenos dat z paměťové karty do chartplotteru a jejich
spojení se stávajícími uživatelskými daty je možné volbou
možnosti Sloučit z karty.
• Přenos dat z paměťové karty do chartplotteru a přepsání
stávajících uživatelských dat je možné volbou možnosti
Nahradit z karty.
5 Vyberte název souboru.
Kopírování trasových bodů, tras a prošlých
tras na paměťovou kartu
1 Vložte paměťovou kartu do slotu karty.
2 Vyberte možnost Informace o navigaci > Správa dat >
Přenos dat > Uložit na kartu.
3 V případě potřeby vyberte paměťovou kartu, na kterou si
přejete data kopírovat.
Vyberte
možnost:
4
• Nový soubor vytvoříte volbou možnosti Přidat nový
soubor a zadáním názvu.
• Informace ke stávajícímu souboru přidáte výběrem
souboru ze seznamu.
Kopírování vestavěných map na paměťovou
kartu
Mapy z chartplotteru je možné zkopírovat na paměťovou kartu a
používat je s aplikací HomePort.
1 Vložte paměťovou kartu do slotu karty.
2 Vyberte možnost Informace o navigaci > Správa dat >
Přenos dat.
Vyberte
možnost Kopírovat vestavěnou mapu.
3
Ukládání systémových informací na
paměťovou kartu
Jako nástroj pro odstraňování problémů je možné na
paměťovou kartu uložit systémové informace. Zástupce podpory
produktu vás může požádat, abyste tyto informace použili při
načítání dat o síti.
1 Vložte paměťovou kartu do slotu karty.
2 Vyberte možnost Nastavení > Systém > Informace o
systému > Zařízení Garmin > Uložit na kartu.
3 V případě potřeby vyberte paměťovou kartu, na kterou si
přejete systémové informace uložit.
4 Vyjměte paměťovou kartu.
Dodatek
Registrace zařízení
Pokud vyplníte online registrační formulář ještě dnes, získáte
přístup k rozsáhlejší úrovni podpory.
• Přejděte na adresu http://my.garmin.com .
• Uschovejte originál účtenky nebo její fotokopii na bezpečném
místě.
Čištění obrazovky
OZNÁMENÍ
Čisticí prostředky obsahující čpavek by mohly poškodit
antireflexní vrstvu.
Zařízení je vybaveno speciální antireflexní vrstvou, která je
velice citlivá na pleťové oleje, vosky a abrazivní čisticí
prostředky.
1 Použijte čistič na kontaktní čočky, který je určený pro
bezpečné čištění antireflexních vrstev.
2 Jemně otřete obrazovku pomocí jemné, čisté tkaniny, která
nepouští chloupky.
Kalibrace dotykové obrazovky
Zálohování dat do počítače
Pokud obrazovka správně nereaguje na dotyk, je možné
obrazovku kalibrovat. Dotyková obrazovka kresliče map za
normálních okolností kalibraci nevyžaduje.
1 Vyberte možnost Nastavení > Systém > Displej > Kalibrace
dotykového displeje.
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
1 Vložte paměťovou kartu do slotu karty.
2 Vyberte možnost Informace o navigaci > Správa dat >
Snímky obrazovky
3
4
5
6
7
Přenos dat > Uložit na kartu.
Vyberte ze seznamu název souboru nebo zvolte možnost
Přidat nový soubor.
Vyberte možnost Uložit na kartu.
Vyjměte paměťovou kartu a vložte ji do čtečky karet připojené
k počítači.
Otevřete složku Garmin\UserData na paměťové kartě.
Zkopírujte záložní soubor na kartě a vložte ho na libovolné
místo na počítači.
Obnovení zálohovaných dat v chartplotteru
1 Vložte paměťovou karty do čtečky karet připojené k počítači.
2 Zkopírujte záložní soubor z počítače na paměťovou kartu, do
složky s názvem Garmin\UserData.
3 Vložte paměťovou kartu do slotu karty.
4 Vyberte možnost Informace o navigaci > Správa dat >
Přenos dat > Nahradit z karty.
40
Na kresliči map je možné pořídit snímek libovolné zobrazené
obrazovky jako soubor bitmapy (.bmp). Snímek obrazovky je
možné přenést na počítač.
Pořizování snímků obrazovky
1 Vložte paměťovou kartu do slotu karty.
2 Vyberte možnost Nastavení > Systém > Displej > Pořídit
snímek obraz. > Zapnuto.
3 Přejděte na obrazovku, jejíž snímek chcete pořídit.
4 Podržte na nejméně šest sekund tlačítko Domů.
Kopírování snímků obrazovky do počítače
1 Vyjměte paměťovou kartu z kresliče map a vložte ji do čtečky
karet připojené k počítači.
2 Z Windows Průzkumníka otevřete složku Garmin\scrn na
paměťové kartě.
3 Zkopírujte soubor .bmp na kartě a vložte ho na libovolné
místo v počítači.
Dodatek
Odstranění problémů
Zařízení nevyhledá signály GPS
Jestliže zařízení nevyhledává satelitní signály, existuje několik
možných příčin. Jestliže bylo zařízení od okamžiku, kdy
naposledy vyhledalo družice, přesunuto na velkou vzdálenost
nebo bylo vypnuto déle než na několik týdnů či měsíců, je
možné, že nebude schopno správně vyhledat družice.
• Zkontrolujte, zda zařízení používá nejnovější software. Pokud
ne, aktualizujte software zařízení (Aktualizace softwaru
zařízení, strana 2).
• Zkontrolujte, zda má zařízení nezastíněný výhled na oblohu,
aby mohla anténa přijímat signál GPS. Jestliže je zařízení
instalováno v kabině, mělo by být v blízkosti okna, aby mohlo
přijímat signál GPS.
• Jestliže zařízení používá externí anténu GPS, zkontrolujte,
zda je anténa připojena k chartplotteru nebo k síti NMEA.
• Jestliže má zařízení více než jeden anténní zdroj GPS,
vyberte jiný zdroj (Výběr zdroje GPS, strana 2).
Zařízení se nezapne nebo se stále vypíná
Nepravidelné vypínání nebo nezapínání zařízení může být
známkou problému s přívodem elektrické energie do zařízení.
Pokuste se problém s elektrickou energií vyřešit kontrolou
následujících položek.
• Ujistěte se, že zdroj energie dodává energii.
To můžete zkontrolovat několika způsoby. Můžete například
zkontrolovat, zda fungují jiná zařízení napájená stejným
zdrojem.
• Zkontrolujte pojistku v napájecím kabelu.
Pojistka by měla být umístěna v držáku, který je součástí
červeného vodiče napájecího kabelu. Zkontrolujte, zda je
nainstalována pojistka správné velikosti. Informace o správné
velikosti pojistky naleznete na štítku na kabelu nebo
v instalační příručce. Zkontrolujte pojistku a ujistěte se, že
spojení uvnitř pojistky není přerušeno. Pojistku můžete
otestovat pomocí multimetru. Jestliže je pojistka v pořádku,
zobrazí multimetr výsledek 0 ohmů.
• Zkontrolujte, zda je zařízení napájeno proudem o napětí
alespoň 10 voltů, doporučeno je ale 12 voltů.
Pro kontrolu napětí změřte zásuvky napájení a uzemnění
napájecího kabelu pro napětí stejnosměrného proudu.
Jestliže je napětí nižší než 10 voltů, zařízení se nezapne.
• Jestliže zařízení dostatečně napájeno, ale přesto se
nezapne, kontaktujte zákaznickou podporu společnosti
Garmin na stránkách www.garmin.com/support.
Jestliže byl původní trasový bod převzat z mapy, měl by být
na mapě popisek uvádějící elipsoid a formát souřadnic
použitý při vytváření mapy. Většinou se nachází blízko
vysvětlivek.
2 V chartplotteru vyberte možnost Nastavení > Jednotky.
3 Vyberte správné nastavení elipsoidu a formátu souřadnic.
4 Znovu vytvořte trasový bod.
Dotyková obrazovka nereaguje na moje doteky
Pokud obrazovka správně nereaguje na dotyk, měli byste
provést její kalibraci. Viz část Kalibrace dotykové obrazovky,
strana 40. Dotyková obrazovka chartplotteru za normálních
okolností kalibraci nevyžaduje.
NMEA Informace 0183
Typ
Věta
Přenos GPAPB
Popis
APB: Ovladač směru pohybu nebo trasy
(autopilot) věta „B“
GPBOD
BOD: Směr (počátek k cíli)
GPBWC
BWC: Směr a vzdálenost k trasovému
bodu
GPGGA
GGA: Opravná data systému GPS
GPGLL
GLL: Zeměpisná poloha (délka a šířka)
GPGSA
GSA: GNSS DOP a aktivní satelity
GPGSV
GSV: Satelity GNSS v dohledu
GPRMB
RMB: Doporučené minimální navigační
informace
GPRMC
RMC: Doporučená minimální specifická
data GNSS
GPRTE
RTE: Trasy
GPVTG
VTG: Kurz nad zemí a rychlost nad zemí
GPWPL
WPL: Poloha trasového bodu
GPXTE
XTE: Chyba křížení trasy
PGRME
E: Odhadovaná chyba
PGRMM
M: Datum mapy
PGRMZ
Z: Nadmořská výška
SDDBT
DBT: Hloubka pod sondou
SDDPT
DPT: Hloubka
SDMTW
MTW: Teplota vody
SDVHW
VHW: Rychlost a směr proudění vody
Příjem HLB
Hloubka
DBT
Hloubka pod sondou
MTW
Teplota vody
Zařízení nevytváří trasové body ve správných
polohách
VHW
Rychlost a směr proudění vody
WPL
Poloha trasového bodu
Polohu trasového bodu můžete vložit ručně a poté přenášet
a sdílet data z jednoho zařízení na další. Jestliže jste ručně
zadali trasový bod pomocí souřadnic a poloha bodu se
nezobrazuje tam, kde by bod měl být, je možné, že referenční
elipsoid a formát souřadnic mapy zařízení neodpovídají
referenčnímu elipsoidu a formátu souřadnic mapy, které byly
k označení trasového bodu původně použity.
Formát souřadnic je způsob, jakým se na obrazovce zobrazuje
pozice přijímače GPS. Běžně je zobrazena jako šířka/délka ve
stupních a minutách s možnostmi zobrazit stupně, minuty
a sekundy, pouze stupně nebo jeden z několika formátů
souřadnicové sítě.
Referenční elipsoid je matematický model, který popisuje část
zemského povrchu. Linie šířky a délky na papírové mapě jsou
vztaženy ke konkrétnímu elipsoidu.
1 Zjistěte, který referenční elipsoid a formát souřadnic byl
použit při vytváření původního trasového bodu.
DSC
Informace digitálního selektivního volání
DSE
Rozšířené digitální selektivní volání
SMĚR
Směr, odchylka a variace
HDM
Směr, magnetický
MWD
Směr a rychlost větru
MDA
Meteorologický kompozit
MWV
Rychlost a úhel větru
VDM
Zpráva datového připojení AIS VHF
Dodatek
Úplné informace o formátu a větách asociace NMEA (National
Marine Electronics Association) lze zakoupit od organizace:
NMEA, Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146 USA
(www.nmea.org)
41
Informace PGNNMEA 2000
Typ
PGN
Popis
Odesílání a příjem 059392 Potvrzení ISO
059904 Žádost ISO
060928 Vyžádání adresy ISO
126208 NMEA: Funkce skupiny příkazu, žádosti a
potvrzení
126996 Informace o produktu
127250 Směr plavidla
128259 Rychlost: Vůči vodě
128267 Hloubka vody
129539 Body DOP GNSS
129799 Rádiová frekvence, režim a napájení
Tímto potvrzujete, že Software je majetkem společnosti Garmin
a/nebo poskytovatelů třetích stran a je chráněn americkými
zákony o autorských právech a mezinárodními úmluvami
o autorských právech. Dále potvrzujete, že struktura, organizace
a kód softwaru, pro který není poskytnut zdrojový kód, jsou
cenným obchodním tajemstvím společností Garmin anebo
poskytovatelů třetích stran, a že zdrojový kód softwaru zůstává
cenným obchodním tajemstvím společností Garmin anebo
poskytovatelů třetích stran. Souhlasíte s tím, že Software ani
jeho části nebudete dekompilovat, rozebírat, upravovat,
provádět zpětné sestavení nebo převádět do formy čitelné pro
člověka a nebudete je využívat k vytváření odvozených děl.
Souhlasíte s tím, že nebudete exportovat nebo reexportovat
Software do jiných zemí, a tím porušovat zákony o kontrole
exportu Spojených států amerických nebo zákony o kontrole
exportu jakýchkoli jiných příslušných zemí.
130306 Údaje o větru
130312 Teplota
Přenos
126464 Odesílání a příjem funkce skupiny
seznamu PGN
127258 Magnetická odchylka
129025 Pozice: Rychlá aktualizace
129026 COG a SOG: Rychlá aktualizace
129029 Data pozice GNSS
129283 Chyba křížení trasy
129284 Navigační data
129285 Informace o navigační trase a trasovém
bodu
129540 Satelity GNSS v dohledu
Přijmout
127245 Kormidlo
127250 Směr plavidla
127488 Parametry motoru: Rychlá aktualizace
127489 Parametry motoru: Dynamické
127493 Parametry vysílání: Dynamické
127498 Parametry motoru: Statické
127505 Hladina kapaliny
129038 Zpráva o pozici AIS třída A
129039 Zpráva o pozici AIS třída B
129040 Rozšířená práva o pozici AIS třída B
129794 Statická data související s cestou AIS třída
A
129798 Zpráva o pozici letounu SAR AIS
129802 Šířená zpráva související s bezpečností
AIS
129808 Informace o hovoru DSC
130310 Parametry prostředí
130311 Parametry prostředí (zastaralé)
130313 Vlhkost
130314 Skutečný tlak
130576 Stav malého plavidla
Tato data platí pouze pro produkty kompatibilní s NMEA 2000.
Softwarová licenční dohoda
POUŽÍVÁNÍM ZAŘÍZENÍ SE ZAVAZUJETE RESPEKTOVAT
PODMÍNKY NÁSLEDUJÍCÍ SOFTWAROVÉ LICENČNÍ
DOHODY. TUTO DOHODU SI PROSÍM PEČLIVĚ PROČTĚTE.
Společnost Garmin Ltd. a její dceřiné společnosti (dále jen
„Garmin“) vám poskytují omezenou licenci na užívání softwaru
zabudovaného v tomto zařízení v binární použitelné podobě
(dále jen „Software“) při běžném provozu přístroje. Právní nárok,
vlastnická práva a práva související s duševním vlastnictvím
tohoto Softwaru zůstávají majetkem společnosti Garmin a/nebo
poskytovatelů třetích stran.
42
Dodatek
Rejstřík
A
F
AIS 6, 8, 10
– hrozby 7, 24
alarm 7
cíle 8
plavidla 7
radar 24
SART 8
zaměření 6, 7
zapnutí 39
zařízení nouzové signalizace 8
zařízení pro nouzové signály 7
aktualizace, software 2
aktuální stanice 29
indikátory 5
alarm nebezpečí srážky 7
alarm nebezpečí srážky pro bezpečnou zónu 7
alarm odchylky od kurzu 38
alarm paliva 28, 38
alarm tažení kotvy 38
alarmy 38
hluboká voda 22
mělká voda 22
měřidla 27
motor 27
navigace 38
odchylka od kurzu 38
počasí 38
příjezd do cíle 38
sonar 22
srážka 7
tažení kotvy 38
teplota vody 22
alarmy navigace 38
animované proudy, příliv/odliv 5
anténa, GPS 2
aplikace helm 3
astronomické informace 29
Automatická navigace 10, 13, 38
cesty 13
vzdálenost pobřežní linie 14, 39
Fish Eye 3D
kužel sonaru 10
pozastavené cíle 10
prošlé trasy 10
fotografie, letecký 6
synchronizace se skutečným množstvím
paliva 28
měřidla pro plavbu 28
měřidla prostředí 28, 29
měřidla trasy 27
měřidla větru 28
MOB, zařízení 7
motorový člun 2
muž přes palubu 11, 30
G
N
B
bezdrátová zařízení 3
konfigurace sítě 3
Připojení bezdrátového zařízení 3, 31
Zařízení Bluetooth 3, 31
budíky 15
C
cíle
navigační mapa 11
výběr 11
Č
čísla překrytí 9, 19
D
data
kopírování 40
zálohovaní 40
datová pole 9
digitální selektivní volání 29, 30
hovor jednotlivého postupu 30, 31
kanály 30
kontakty 29
zapnutí 29, 39
domovská obrazovka, přizpůsobení 2
dotyková obrazovka 1
kalibrace 40
DownVü 16
DSC. Viz digitální selektivní volání
E
EBL 24
měření 24
úprava 24
zobrazení 24
Rejstřík
EGNOS 36
EPIRB 7
Garmin zákaznická podpora, kontaktní údaje 1
GLONASS 36
GPS 41
EGNOS 36
GLONASS 36
signály 2
WAAS 36
zdroj 2
H
hodiny 38
budík 38
hraniční čára 15
hraniční čáry 15
hřiště 10
I
ID zařízení 36
J
jazyk 36
jiná plavidla
AIS 10
stezky 10
K
kapacita paliva 28, 36
klávesy 1
napájení 1
kombinace 16
přizpůsobení 16
výběr 16
kompas 27
růžice 8
ukazatel dat 19
L
letecké fotografie 6
M
mapy 3, 5, 6, 8. Viz mapy
detaily 4
měření vzdálenosti 4
navigace 4, 6
posun 4
quickdraw 6
směr pohybu, linie 9
symboly 4
vestavěná 5
výběr 5
vzhled 9
měrné jednotky 38
měření vzdálenosti 18
mapy 4
měřiče paliva 28
alarm stavu 28, 38
měřidla
alarmy stavu 27
data o prostředí 28, 29
limity 27
motor 27, 28
palivo 27, 28
prostředí 29
trasa 27
vítr 28
měřidla motoru 27
alarmy stavu 27
konfigurace 27, 28
měřidla paliva 27
konfigurace 28
Námořní síť Garmin 16, 37
námořní služby 11
napětí 38
nápověda. Viz zákaznická podpora
nastavení 6, 36, 38
systémové informace 36
Zobrazení radaru 26
nastavení displeje 36
nastavení z výroby 39
sonar 22
navigační mapa 3, 6, 11, 35
body námořních služeb 11
letecké fotografie 8
nastavení 8, 38
posun 4
překrytí radaru 24, 25
trasy plavidla 10, 30
navigační pomůcky 4
navigační výřez 9, 19
nebezpečné barvy 9
NMEA 0183 29, 37, 41
NMEA 2000 29, 37, 38, 42
nouzové volání 30
O
obrazovka
jas 2
uzamčení 1
odstranění, všechna uživatelská data 16
odstranění problémů 41
označení pozice 11
P
paměťová karta 40
instalace 1
podrobné mapy 40
slot 1
Perspective 3D 35
plachetnice 2
plavba 9
počasí 8, 33, 34
alarmy 38
informace o vlnách 34
mapy 35
mořské podmínky 34
navigační mapa 35
povrchový tlak 35
předplatné 33, 36
předpověď 34, 35
překrytí 35, 36
rybářská mapa 36
rybolov 35
srážky 33, 34
teplota vody 35
viditelnost 35
vítr 34
vysílání 33
podsvícení 2
posun, přední část lodi 27
pozastavené cíle 10
pozice, sledování 30
prémiové mapy 5, 6, 8
Fish Eye 3D 10
letecké fotografie 6
ukazatele přílivu/odlivu a proudu 5
prošlé trasy 14, 15
kopírování 39, 40
nahrávání 15
navigace 14, 15
43
odstranění 15
seznam 14
uložení 14
uložení jako trasa 14
úprava 14
vymazání 15
zobrazení 8, 14
přehrávač hudby 31–33. Viz přehrávač Media
Player
přehrávač Media Player 31
abecední vyhledávání 31
FUSION-Link 31, 32
iPod 31
MTP 32
náhodné přehrávání 31
název zařízení 32
opakování 31
předvolba 31
rádio 31, 32
region pro tuner 31
režim ladění 31
rozsahy 32
Satelitní rádio SiriusXM 32
telefon Windows 32
VHF 32
zařízení Android 32
zdroj 31
ztlumení 32
Přejít na 12
překrytí radaru 24
přesnost GPS 38
přiblížení nebo oddálení, sonar 19
přílivové stanice 5, 29
indikátory 5
R
radar 22, 23, 25
AIS 24
automatický přenos 23
dosah 23
echo trails 26
kontrola úrovně zesílení 25
měřítko přiblížení 23
nastavení barev 26
obrazovka překrytí 24, 25
optimalizace displeje 25, 26
posun přední části lodi 27
prošlé trasy, Fish Eye 3D 8
přenos 23
radarové odrazy 26
režim Bird 25
režim hlídka 23
trasové body 8, 23, 26
vlastní parkovací poloha 25
vzdálenost kruhů 26
zorné pole 26
rádio, SiriusXM 32, 33
rádio VHF
hovor jednotlivého postupu 31
hovor s cílem AIS 31
kanál DSC 30
Rádio VHF 29
hovor jednotlivého postupu 30
nouzová volání 30
registrace produktu 40
registrace zařízení 40
režim barev 2
režim hlídka 23
automatický přenos 23
režim hlídky, střežená zóna 23, 24
rybářská mapa 3, 35
hraniční čára 8
nastavení 8
posun 4
Ř
řádek menu 2
S
SART 7, 8
44
Satelitní rádio SiriusXM 32, 33
satelitní signály, příjem 2
satelitní snímky 6
SideVü 16
SiriusXM 33
Satelitní rádio 32
síť. Viz Námořní síť
směr pohybu, linie 5, 9
snímky obrazovky 40
pořizování 40
software, aktualizace 2
softwarová licenční dohoda 42
sonar 16, 18
alarmy 22
čísla 19
čísla překrytí 21
DownVü 16
frekvence 20
hloubka 19
kontrola úrovně zesílení 19
kužel 10
linie hloubky 21
měření vzdálenosti 18
měřítko hloubky 19
nahrávání 22
Panoptix 17, 18, 20, 21
potlačení barvy 21
povrchový šum 21
pozastavené cíle 21
přiblížení nebo oddálení 19
rozsah A 21
rušení 21
rychlost procházení 21
sdílení 18
SideVü 16
šum 19, 21
trasový bod 18
uzamčení dna 19
vzhled 21
whiteline 21
zdroj 18, 19
zisk barvy 19
zobrazení 16–18
sonarová sonda 16, 18, 22
SOS 11, 30
správa dat 39
symboly 6
synchronizace, uživatelská data 16
systémové informace 36, 40
trasy plavidla 10, 30
U
upozornění na příjezd do cíle 38
uzamčení, obrazovka 1
uživatelská data
odstranění 16
synchronizace 16
V
video 33
konfigurace 33
voda
rychlost 37
teplotní posun 37
VRM 24
měření 24
úprava 24
zobrazení 24
vynulování, nastavení 33
vyrovnání, přední část lodi 27
vyrovnání lodního kýlu 36, 37
vzdálenost kruhů 9
vzdálenost pobřežní linie 14, 39
W
WAAS 36
Z
zákaznická podpora 1
kontaktní údaje 1
zapínací tlačítko 1, 36
zařízení
čištění 40
klávesy 1, 4
registrace 40
Zařízení Bluetooth 31
zařízení pro nouzové signály 7, 8
záznam hloubky 22
záznam teploty vody 22
záznam události 36
záznamy z bójí 35
změna velikosti, radar 23
zoom, mapa 4
zpráva o pozici 30
Š
šířka pruhu 9
T
Technologie Wi‑Fi 3, 37
Trasa do 10
trasové body 11, 41
kopírování 39
muž přes palubu 11
navigace k 11
odstranění 12
počasí 35
radar 23
sledovaná loď 30
sonar 18
synchronizace 16
úprava 11
vytvoření 11, 35
zobrazení 8
zobrazení seznamu 11
trasy 15
kopírování 39, 40
navigace 12
navigace souběžně s 12
odstranění 13
synchronizace 16
trasové body 39, 40
úprava 12
vytvoření 12
zobrazení seznamu 12
Rejstřík
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2013–2015 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising