Garmin | echoMAP™ 50dv | Garmin echoMAP™ 50dv Installeringsinstruksjoner

Garmin echoMAP™ 50dv Installeringsinstruksjoner
Installeringsinstruksjoner for
GPSMAP® 500/700-serien og
echoMAP™ 50/70-serien
Viktig sikkerhetsinformasjon
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.‍
Ikke fjern den innebygde sikringsholderen når du kobler til
strømkabelen.‍ Riktig sikring må være på plass slik det vises i
produktspesifikasjonene.‍ Dette forhindrer mulighet for
personskade eller skade på produktet som følge av brann eller
overoppheting.‍ Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring
på plass, ugyldiggjøres produktgarantien.‍
FORSIKTIG
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer,
skjærer eller sliper.‍
MERKNAD
Du må alltid undersøke hva som er på den motsatte siden av
overflaten, før du begynner å bore eller skjære.‍
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg.‍ Registrer deg på Internett
i dag.‍
• Gå til http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på
et trygt sted.‍
Kontakte Garmins produktsupport
• Gå til www.garmin.com/‍support, og klikk på Contact
Support for å få informasjon om innenlandsk support.‍
• I USA: Ring (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.‍
• I Storbritannia: Ring 0808 238 0000.‍
• I Europa: Ring +44 (0) 870 850 1241.‍
til å bygge enheten inn i dashbordet.‍ Hvis du vil montere
enheten på en annen måte slik at den ligger flatt med fronten av
dashbordet, må du kjøpe et flatmonteringssett (selges separat,
vi anbefaler at det installeres av fagfolk) fra en forhandler for
Garmin®.‍
Når du velger monteringssted, bør du tenke over følgende.‍
MERK: Du kan ikke bruke alle monteringsmetoder for alle
enhetsmodeller.‍ Du finner mer informasjon om modellen din i
delen om de bestemte monteringsmetodene.‍
• Monteringsstedet skal gi optimal sikt når du betjener båten.‍
• Monteringsstedet skal gi enkel tilgang til alle grensesnitt på
enheten, for eksempel tastatur, berøringsskjerm og kortleser,
hvis det er aktuelt.‍
• Monteringsstedet må være robust nok til å tåle vekten av
enheten og beskytte den mot vibrasjon og støt.‍
• For å unngå interferens med magnetisk kompass må
enheten installeres nærmere et kompass enn verdien for
trygg kompassavstand som er angitt i
produktspesifikasjonene.‍
• Monteringsstedet må gi rom for kabelstrekk og tilkoblinger.‍
Bøylemontere en enhet på fem tommer
MERKNAD
Hvis du monterer braketten på glassfiber med skruer, anbefales
det at du bruker en forsenkningsbits til å bore en
klaringsforsenkning gjennom bare det øverste laget med
gelbelegg.‍ Dette er med på å forhindre sprekker i gelbelegget
når skruene strammes til.‍
Rustfrie stålskruer kan sette seg fast når de skrus for hardt inn i
glassfiber.‍ Garmin anbefaler å påføre smøremiddel mot rust på
skruene før de festes.‍
Du kan bruke den medfølgende braketten til å montere
bøylemontere enheten på en flat overflate.‍ Modellene på fem
tommer har mulighet til å installere et dreiefeste nederst på
bøylemonteringsbraketten (Bøylemontere en modell på fem
tommer med en dreiesokkel).‍
1 Bruk bøylemonteringsbraketten À som mal, og marker
styrehullene Á.‍
Nødvendige verktøy
•
•
•
•
•
Boremaskin og borbits
Stjerneskrutrekker #2
Løvsag eller roterende verktøy
Fil og sandpapir
Maritim tetningsmasse (valgfritt)
Hensyn ved montering
MERKNAD
Denne enheten skal monteres på et sted som ikke er utsatt for
ekstreme temperaturer eller forhold.‍ Temperaturområdet for
denne enheten er oppført i produktspesifikasjonene.‍ Hvis
enheten blir utsatt for temperaturer utenfor det spesifiserte
temperaturområdet, under oppbevaring eller bruk, kan det føre
til feil på enheten.‍ Skade forårsaket av ekstreme temperaturer
og følgene av det dekkes ikke av garantien.‍
Med festeanordningene og malen som følger med, kan du
montere enheten på to ulike måter.‍ Du kan bruke braketten og
festeanordningene som følger med, til å bøylemontere enheten,
eller du kan bruke malen og festeanordningene som følger med,
Oktober 2014
2 Bruk en borbits på 3 mm (1/8 tomme) til å bore styrehullene.‍
3 Bruk de medfølgende skruene Â, og fest
bøylemonteringsbraketten til monteringsoverflaten.‍
4 Fest bøylebrakettknottene à på sidene av enheten.‍
5 Plasser enheten i bøylemonteringsbraketten, og stram til
knottene.‍
Trykt i Taiwan
190-01556-78_0C
Bøylemontere en modell på fem tommer med en
dreiesokkel
MERKNAD
Bruk flathodete maskinbolter eller selvborende skruer til å feste
dreiesokkelen.‍ Hvis du bruker skruer med forsenket hode, kan
du skade monteringsbraketten.‍
Enhetene på fem tommer har muligheten til å feste en
dreiesokkel til bøylebraketten.‍ Med dreiesokkelen kan kablene
føres gjennom monteringsoverflaten (valgfritt).‍
1 Bruk dreiesokkelen som mal À, og marker tre styrehull Á.‍
klaringsforsenkning gjennom bare det øverste laget med
gelbelegg.‍ Dette er med på å forhindre sprekker i gelbelegget
når skruene strammes til.‍
Rustfrie stålskruer kan sette seg fast når de skrus for hardt inn i
glassfiber.‍ Garmin anbefaler å påføre smøremiddel mot rust på
skruene før de festes.‍
Du kan bruke den medfølgende braketten til å montere
bøylemontere enheten på en flat overflate.‍
Bøylemonteringsbraketten for enheter på syv tommer gjør det
mulig å rute kablene gjennom monteringsoverflaten (valgfritt).‍
1 Velg festeanordningene som er egnet for
monteringsoverflaten og bøylemonteringsbraketten.‍
2 Bruk bøylemonteringsbraketten À som mal, og marker
styrehullene Á.‍
3 Hvis du fører kablene gjennom monteringsoverflaten,
2 Hvis du fører kablene gjennom monteringsoverflaten, marker
du posisjonen i midten av de tre styrehullene (valgfritt).‍
3 Bruk en borbits på 3 mm (1/8 tomme), og bor styrehullene.‍
4 Hvis du fører kablene gjennom monteringsoverflaten, borer
du et hull på 25,4 mm (1 tomme) i midten av de tre
styrehullene (valgfritt).‍
5 Hvis du fører kablene gjennom monteringsoverflaten, fører
du dem gjennom hullet du boret i trinn 5, og gir nok slakk på
kablene slik at kontaktene rekker frem til enheten når den er
montert (valgfritt).‍
6 Hvis du fører kablene gjennom monteringsoverflaten, fører
du dem gjennom hullene  på baksiden av
dreiemonteringsbraketten (valgfritt).‍
7 Bruk de medfølgende skruene à til å feste dreiesokkelen til
monteringsoverflaten.‍
8 Plasser bøylemonteringsbraketten Ä på dreiesokkelen, og
fest den ved hjelp av knotten på dreiemonteringen Å.‍
9 Fest bøylebrakettknottene Æ på sidene av enheten.‍
10 Plasser enheten i bøylemonteringsbraketten, og stram til
knottene.‍
11 Hvis du førte kablene gjennom monteringsoverflaten, må du
påføre tetningsmasse for båt over hullene på baksiden av
dreiemonteringsbraketten (valgfritt).‍
Bøylemontere en enhet på syv tommer
MERKNAD
Hvis du monterer braketten på glassfiber med skruer, anbefales
det at du bruker en forsenkningsbits til å bore en
2
markerer du et sted i midten av de fire styrehullene (valgfritt).‍
4 Bruk en borbits som er egnet for festeanordningene, og bor
de fire styrehullene.‍
Hvis
du fører kablene gjennom monteringsoverflaten, borer
5
du et hull på 32 mm (1¼ tommer) i midten av de fire
styrehullene (valgfritt).‍
6 Hvis du fører kablene gjennom monteringsoverflaten, fører
du dem gjennom hullet du boret i trinn 5, og gir nok slakk på
kablene slik at kontaktene rekker frem til enheten når den er
montert (valgfritt).‍
7 Hvis du fører kablene gjennom monteringsoverflaten, fører
du dem gjennom hullene på baksiden av
bøylemonteringsbraketten (valgfritt).‍
8 Bruk medfølgende festeanordninger Â, og fest
bøylemonteringsbraketten til monteringsoverflaten.‍
9 Fest bøylebrakettknottene à på sidene av enheten.‍
10 Plasser enheten i bøylemonteringsbraketten, og stram til
knottene.‍
11 Hvis du førte kablene gjennom monteringsoverflaten, må du
påføre tetningsmasse for båt over hullene på baksiden av
dreiemonteringsbraketten (valgfritt).‍
Bygge inn enheten
MERKNAD
Vær forsiktig når du skjærer hullet for å innbygge enheten.‍ Det
er bare litt klaring mellom huset og monteringshullene, så hvis
du skjærer hullet for stort, kan dette påvirke enhetens stabilitet
når den er montert.‍
Malen og festeanordningene som følger med, kan brukes til å
montere enheten i dashbordet.‍
Hvis du vil montere enheten på en annen måte slik at den ligger
flatt med fronten av dashbordet, må du kjøpe et
flatmonteringssett (selges separat, vi anbefaler at det installeres
av fagfolk) fra en forhandler for Garmin.‍
1 Skjær til malen, og kontroller at den passer inn der du ønsker
å montere enheten.‍
2 Fjern beskyttelsespapiret på baksiden av malen, og fest den
på stedet der du skal montere enheten.‍
3 Bruk en borbits på 9,5 mm (3/8 tomme) til å bore ett eller flere
av hullene innenfor hjørnene av streken som er angitt på
malen, for å klargjøre monteringsoverflaten for skjæring.‍
4 Bruk en løvsag, og skjær ut monteringsoverflaten langs
innsiden av streken som er angitt på malen.‍
5 Plasser enheten i utsnittet for å kontrollere at den passer.‍
6 Bruk eventuelt en fil og sandpapir til å finjustere størrelsen på
utsnittet.‍
7 Når enheten passer i utsnittet, må du kontrollere at
monteringshullene på enheten er på linje med styrehullene
på malen.‍
8 Hvis monteringshullene ikke samsvarer, markerer du nye
styrehull.‍
9 Bruk en borbits på 3,2 mm (1/8 tomme), og bor styrehullene.‍
10 Fjern malen fra monteringsoverflaten.‍
11 Hvis du ikke har tilgang til baksiden av enheten etter at du
har montert den, må du koble alle nødvendige kabler til
enheten før den plasseres i utsnittet.‍
MERK: Dekk til ubrukte kontakter med de tilhørende
værdekslene for å forhindre korrosjon i metallkontaktene.‍
12 Installer gummipakningen À på baksiden av enheten.‍
Delene på gummipakningen har lim å baksiden.‍ Husk å
fjerne beskyttelsespapiret før de festes på enheten.‍
• Hvis det er nødvendig å forlenge strømkablene og
jordkablene, skal du bruke en ledning på 16 AWG
(1,31 mm²).‍
• Hvis det er nødvendig å forlenge NMEA 0183 ledningene
eller alarmledningene, skal du bruke en ledning på 22 AWG
(0,33 mm²).‍
Element
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Ledningsfarge
Ledningsfunksjon
Rød
Strøm
Svart
Jord (strøm og NMEA 0183)
Blå
NMEA 0183 internport 1 Tx (ut)
Brun
NMEA 0183 internport 1 Rx (inn)
Grå
NMEA 0183 internport 2 Tx (ut)
Fiolett
NMEA 0183 internport 2 Rx (inn)
Oransje
Tilbehør på
Gul
Lav alarm
Koble kabelklemmen til en strømkilde
ADVARSEL
Ikke fjern den innebygde sikringsholderen når du kobler til
strømkabelen.‍ Riktig sikring må være på plass slik det vises i
produktspesifikasjonene.‍ Dette forhindrer mulighet for
personskade eller skade på produktet som følge av brann eller
overoppheting.‍ Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring
på plass, ugyldiggjøres produktgarantien.‍
1 Før kabelklemmen til strømkilden og til enheten.‍
2 Koble den røde ledningen til den positive (+)
batteriterminalen, og koble den sorte ledningen til den
negative (-) batteriterminalen.‍
3 Installer låseringen og O-ringen på enden av kabelklemmen.‍
4 Koble kabelklemmen til enheten ved å vri låseringen med
klokken.‍
NMEA 0183 – hensyn ved tilkobling
13 Plasser enheten i utsnittet.‍
14 Fest enheten til monteringsoverflaten ved hjelp av de
medfølgende skruene Á.‍
15 Monter den dekorative kanten ved å klikke den på plass
rundt kanten av enheten.‍
Om kabelklemmen
• Kabelklemmen kobler enheten til strøm, NMEA® 0183
enheter og en lampe eller et signalhorn for synlige varsler
eller lydvarsler.‍
• Kabelklemmen leveres uten låseringen installert.‍ Du bør
trekke kabelen før du installerer låseringen.‍
• Når du har koblet en låsering til kabelklemmen, må du
kontrollere at ringen sitter godt, og at O-ringen er på plass
slik at tilkoblingen er trygg.‍
• Enheten har to interne NMEA 0183 porter som brukes til å
koble til NMEA 0183 kompatible enheter.‍ Når du kobler til en
enhet for både sending og mottak, må du kontrollere at du
bruker ledninger fra den samme interne NMEA 0183 porten.‍
• Installeringsinstruksjonene som fulgte med den NMEA 0183kompatible enheten, skal inneholde informasjonen du trenger
for å finne frem til ledningene: utgående (Tx) og inngående
(Rx) A (+) og B (-).‍ Hver port kan ha én eller to utgående
ledninger, eller én eller to inngående ledninger.‍
• Når du kobler NMEA 0183-enheter til porter som har to
utgående (Tx)-ledninger eller to inngående (Rx)-ledninger,
trenger ikke NMEA 0183-enheten å være koblet til felles jord.‍
• Når du kobler en NMEA 0183-enhet til porter som har én
utgående (Tx)-ledning eller én inngående (Rx)-ledning, må
NMEA 0183-enheten være koblet til felles jord.‍
NMEA 0183 – tilkoblingsdiagram
+
Element
À
Á
Â
-
Beskrivelse
Strømkilde på 12 VDC
Kabelklemme
NMEA 0183-kompatibel enhet
3
Element Garmin
ledningsfunksjon
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Garmin
ledningsfarge
NMEA Funksjon
for 0183-ledning
Strøm
Rød
Strøm
Jord
Svart
Datajord
Tx/Rx
Tx/Rx/B (-)
Tx
Blå
Rx/A (+)
Rx
Brun
Tx/A (+)
Tilkoblinger for lampe eller signalhorn
Enheten kan brukes sammen med en lampe, et signalhorn eller
begge deler for å avgi signaler med lyd eller lys når kartplotteren
viser en melding.‍ Dette er valgfritt, og alarmledningen er ikke
nødvendig for at enheten skal fungere som normalt.‍ Tenk over
følgende når du kobler enheten til en lampe eller et signalhorn.‍
• Alarmkretsen går over i en lavspenningstilstand når alarmen
går.‍
• Maksimal strømstyrke er på 100 mA, og det er nødvendig
med et relé for å begrense strømmen fra kartplotteren til
100 mA.‍
• Hvis du vil veksle mellom lys- og lydvarsler manuelt, kan du
installere enpolede brytere med én strømretning.‍
Element
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Beskrivelse
NMEA 2000 kompatibel Garmin enhet
Droppkabel for NMEA 2000
NMEA 2000 strømkabel
Tenningsbryter eller innebygd bryter
Strømkilde på 12 VDC
Terminator eller basisnettverkskabel for NMEA 2000
NMEA 2000 T-kontakt
Terminator eller basisnettverkskabel for NMEA 2000
Koble enheten til en svinger
Enheter som kan motta dybdeinformasjon fra en Garmin svinger
har en port merket SONAR.‍ Du får mer informasjon om hva
slags svinger du trenger for dine behov, på www.garmin.com
eller ved å kontakte en lokal forhandler for Garmin.‍
1 Følg instruksjonene som fulgte med svingeren, for å
installere den på båten på riktig måte.‍
2 Før svingerkabelen til baksiden av enheten, og hold den
unna kilder for elektrisk interferens.‍
Koble
svingerkabelen til porten SONAR på enheten.‍
3
Element Beskrivelse
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Element
Ê
Ë
Ì
Strømkilde
Strømkabel
Signalhorn
Lampe
Relé (100 mA coilstrøm)
Brytere til å aktivere og deaktivere lampe- eller
signalhornvarsler
Ledningsfarge
Ledningsfunksjon
Rød
Strøm
Svart
Jord
Gul
Alarm
Hensyn for NMEA 2000®
MERKNAD
Hvis du har et eksisterende NMEA 2000 nettverk på båten, skal
det allerede være koblet til strøm.‍ Ikke koble NMEA 2000
strømkabelen til et eksisterende NMEA 2000 nettverk.‍ Det skal
bare være koblet én strømkilde til et NMEA 2000 nettverk.‍
Hvis du installerer en NMEA 2000 strømkabel, må du koble den
til båtens tenningsbryter eller via en annen innebygd bryter.‍
NMEA 2000 enheter tapper batterinivået hvis NMEA 2000
strømkabelen er koblet direkte til batteriet.‍
Modeller som er kompatible med NMEA 2000, kan koble til et
NMEA 2000 nettverk på båten for å dele data fra enheter som er
kompatible med NMEA 2000, for eksempel en VHF-radio.‍
Nødvendige kabler og kontakter for NMEA 2000 selges separat.‍
Hvis du ikke kjenner til NMEA 2000, bør du lese kapittelet
NMEA 2000 Network Fundamentals i Technical Reference for
NMEA 2000 Products.‍ Last ned dette dokumentet ved å velge
Veiledninger på produktsiden for enheten på www.garmin.com.‍
Porten som er merket NMEA 2000, på baksiden av enheten,
brukes til å koble enheten til et standard NMEA 2000 nettverk.‍
4
Koble enheten til en ekstern GPS-antenne
Denne enheten har en intern GPS-mottaker, men med enkelte
installasjoner, for eksempel innebygd installasjon, er det mulig
at det ikke blir tilstrekkelig fri sikt mot himmelen til at enheten
kan beregne GPS-posisjonen.‍ I en slik situasjon kan du montere
en ekstern Garmin GPS-antenne, og koble den til enheten for å
levere GPS-informasjon.‍
Enheter som kan motta informasjon fra en ekstern Garmin GPSantenne har en port merket EXT GPS.‍
1 Følg instruksjonene som fulgte med den eksterne Garmin
GPS-antennen, for å installere den på båten på riktig måte.‍
2 Før antennekabelen til baksiden av enheten, og hold den
unna kilder for elektrisk interferens.‍
3 Koble antennekabelen til porten EXT GPS på enheten.‍
Koble enheten til en maritim radar fra
Garmin
Det er bare enheter som er kompatible med radar, som kan
motta informasjon fra en maritim radar fra Garmin.‍ Enheter som
er kompatible med radar, har en port som er merket RADAR.‍ Du
får mer informasjon om hva slags radar du trenger for dine
behov, på www.garmin.com eller ved å kontakte en lokal
forhandler for Garmin.‍
1 Følg instruksjonene som fulgte med radaren, for å installere
den på riktig måte på båten.‍
2 Før kabelen for Garmin Marine Network fra radaren til
baksiden av enheten.‍ Hold den unna kilder for elektrisk
interferens.‍
3 Koble kabelen for Garmin Marine Network til porten RADAR
på enheten.‍
Enhet
Flere jordingshensyn
Dette hensynet gjelder bare for enheter på sju tommer.‍
Denne enheten trenger ikke ekstra chassisjording i de fleste
installasjoner.‍ Hvis du opplever forstyrrelser, kan du bruke
jordingsskruen på huset til å koble enheten til båtens jord for
vann for å unngå forstyrrelsen.‍
Modeller på fem
tommer
Spesifikasjon
Mål
NMEA 2000 LEN
2
Strømforbruk for NMEA
2000
Maksimalt 100 mA
Maksimalt strømforbruk på 27 W
10 VDC
Vanlig strømforbruk på
12 VDC
450 mA
Maksimalt strømforbruk på 2,7 A
12 VDC
Trygg avstand fra et
kompass
Modeller på syv
tommer
450 mm
(17,72 tommer)
Maksimalt strømforbruk på 27 W
10 VDC
Vanlig strømforbruk på
12 VDC
1,3 A
Maksimalt strømforbruk på 2,3 A
12 VDC
Trygg avstand fra et
kompass
600 mm
(23,62 tommer)
NMEA 2000 PGN-informasjon
Type
Oppdatere programvaren på enheten
Før du kan oppdatere programvaren må du skaffe deg et
minnekort med programvareoppdatering eller laste inn den
nyeste programvaren på et minnekort.‍
1 Slå på kartplotteren.‍
2 Når startskjermen vises, setter du inn minnekortet i
kortsporet.‍
MERK: Enheten må være startet opp helt før du setter inn
minnekortet.‍ Ellers vises ikke instruksjonene for
programvareoppdateringen.‍
3 Følg instruksjonene på skjermen.‍
4 Vent flere minutter mens oppdatering av programvaren
fullføres.‍
Enheten gjenoppretter vanlig drift etter at oppdateringen er
fullført.‍
5 Ta ut minnekortet.‍
MERK: Hvis du fjerner minnekortet før enheten starter på
nytt, blir ikke programvareoppdateringen fullført.‍
060928 ISO-adressekrav
126208 NMEA: Gruppefunksjon for kommando,
forespørsel og bekreftelse
126996 Produktinformasjon
127250 Fartøykurs
128259 Fart: Vannreferanse
128267 Vanndybde
129539 GNSS DOPer
129799 Radiofrekvens, modus og strøm
130306 Vinddata
130312 Temperatur
Send
Modeller på fem Mål (B × H × D)
tommer
129025 Posisjon: Rask oppdatering
129026 COG og SOG: Rask oppdatering
129029 GNSS-posisjonsdata
129283 Kryssrutefeil
129284 Navigasjonsdata
Mål
155 × 151 × 61 mm (67/64 × 515/16 × 213/32 tommer )
(229/
129540 GNSS-satellitter innenfor rekkevidde
Motta
127245 Ror
74 × 101,6 mm
4 tommer)
Vekt
779 g (1,72 pund)
127488 Motorparametere: Rask oppdatering
230 × 143 × 58 mm (91/16 × 55/8 × 29/32 tommer )
127489 Motorparametere: Dynamiske
Skjermstørrelse
(B × H)
153 × 85 mm (61/64 × 311/32 tommer)
127498 Motorparametere: Statiske
Vekt
1,048 kg (2,31 pund)
Temperaturområde
Fra -15 til 55 °C (fra 5 til
131 °F)
Materiale
Polykarbonatplast
32
× 129285 Navigasjonsrute- og veipunktinformasjon
Skjermstørrelse
(B × H)
Modeller på syv Mål (B × H × D)
tommer
Alle modeller
126464 Gruppefunksjon for å sende og motta PGNliste
127258 Magnetisk variasjon
Fysiske spesifikasjoner
Spesifikasjon
Beskrivelse
059904 ISO-forespørsel
Spesifikasjoner
Enhet
PGN
Send og motta 059392 ISO-bekreftelse
127250 Fartøykurs
127493 Sendeparametere: Dynamiske
127505 Væskenivå
129038 AIS-posisjonsrapport klasse A
129039 AIS-posisjonsrapport klasse B
129040 Utvidet AIS-posisjonsrapport klasse B
129794 Statiske og reiserelaterte data for AIS
klasse A
Elektriske spesifikasjoner
Enhet
Spesifikasjon
Mål
Alle modeller
Inngangseffekt
10–32 VDC
Sikring
3 A, hurtigsikring
129798 AIS-posisjonsrapport for SAR-luftfartøy
129802 AIS-sikkerhetsrelatert kringkastingsmelding
129808 Informasjon om DSC-anrop
130310 Miljøparametere
5
Type
PGN
Beskrivelse
Setning
Beskrivelse
130311 Miljøparametere (foreldet)
MWV
Vindstyrke og -vinkel
130313 Luftfuktighet
VDM
AIS VHF-datakoblingsmelding
130314 Faktisk trykk
130576 Status for lite fartøy
Disse dataene gjelder bare for produkter som er kompatible med
NMEA 2000.‍
Type
Du kan kjøpe fullstendig informasjon om NMEA formatet (National
Marine Electronics Association) og tilhørende setninger fra: NMEA,
Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
Informasjon om NMEA 0183
Type
Setning
Beskrivelse
Send
GPAPB
APB: Styrekurs eller sporkontroller
(autopilot) setning "B"
GPBOD
BOD: Peiling fra opprinnelsessted til
mål
GPBWC
BWC: Peiling og avstand til veipunkt
GPGGA
GGA: Faste data for globalt
posisjoneringssystem
GPGLL
GLL: Geografisk posisjon (breddegrad
og lengdegrad)
GPGSA
GSA: GNSS DOP og aktive satellitter
GPGSV
GSV: GNSS-satellitter innenfor
rekkevidde
GPRMB
RMB: Anbefalt minimal
navigasjonsinformasjon
GPRMC
RMC: Anbefalt minimum spesifikke
GNSS-data
GPRTE
RTE: Ruter
GPVTG
VTG: Kurs over bakken og
bakkehastighet
GPWPL
WPL: Veipunktposisjon
GPXTE
XTE: Feil for kryssrute
PGRME
E: Beregnet feil
PGRMM
M: Kartdatum
PGRMZ
Z: Høyde
SDDBT
DBT: Dybde under svinger
SDDPT
DPT: Dybde
SDMTW
MTW: Vanntemperatur
SDVHW
VHW: Fart og retning i vann
DPT
Dybde
DBT
Dybde under svinger
MTW
Vanntemperatur
VHW
Fart og retning i vann
WPL
Veipunktposisjon
DSC
Informasjon om Digital Selective Calling
(digitalt selektivt anrop)
DSE
Utvidet Digital Selective Calling (digitalt
selektivt anrop)
HDG
Kurs, avvik og variasjon
HDM
Magnetisk kurs
MWD
Vindretning og vindstyrke
MDA
Sammensatt meteorologisk oversikt
Motta
Garmin®, Garmin-logoen og GPSMAP® er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. echoMAP™ er et varemerke for Garmin Ltd. eller tilhørende
datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
NMEA®, NMEA 2000® og NMEA 2000 logoen er registrerte varemerker for National Marine Electronics Association.
© 2013–2014 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising