Garmin | echoMAP™ 50dv | Garmin echoMAP™ 50dv Hurtigveiledning

Garmin echoMAP™ 50dv Hurtigveiledning
GPSMAP 500-/700-serien og echoMAP
50-/70-serien
™
®
Hurtigstartveiledning
Mars 2013
190-01556-58_0A
Trykt i Taiwan
Innledning
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.‍
echoMAP 70-serien og GPSMAP 700-serien
Home Går tilbake til skjermbildet Hjem.‍
Menu
Åpner en meny med alternativer for siden, der det er aktuelt.‍
Lukker en meny, der det er aktuelt.‍
GPS-satellittsignaler
Når du slår på kartplotteren, må GPS-mottakeren innhente
satellittdata og fastsette sin gjeldende posisjon.‍ Når
kartplotteren innhenter satellittsignaler, vises
øverst i
skjermbildet Hjem.‍ Når kartplotteren mister satellittsignaler,
forsvinner
, og det vises et blinkende spørsmålstegn over
på kartet.‍
Du finner mer informasjon om GPS på www.garmin.com
/‍aboutGPS.‍
Justere bakgrunnslyset
1 Velg Innstillinger > System > Skjerm > Bakgrunnslys.‍
À
Á
Â
Ã
Av/på-tast
Automatisk sensor for bakgrunnslys
Berøringsskjerm
Minnekortspor (microSD™)
Bruke berøringsskjermen
• Trykk på skjermen for å velge et element.‍
• Dra eller skyv fingeren over skjermen for å panorere eller
bla.‍
• Klyp to fingre sammen på skjermen for å zoome ut.‍
• Skyv to fingre fra hverandre på skjermen for å zoome inn.‍
echoMAP 50-serien og GPSMAP 500-serien
TIPS: Trykk på fra et hvilket som helst skjermbilde for å
åpne innstillingene for bakgrunnslys.‍
2 Velg et alternativ:
• Juster nivået for bakgrunnslyset.‍
• Velg Aktiver automatisk bakgrunnslys eller
Automatisk.‍
Justere fargemodusen
1 Velg Innstillinger > System > Skjerm > Fargemodus.‍
2 Velg et alternativ.‍
Sette inn minnekort
Du kan bruke minnekort (tilleggsutstyr) i kartplotteren.‍ Med
kartkort kan du vise satellittbilder og luftfotografier med høy
oppløsning av havner, havneområder, båthavner og andre
punkter av interesse.‍ Du kan bruke tomme minnekort til å
overføre data, for eksempel veipunkter, ruter og spor, til en
annen kompatibel Garmin-kartplotter eller en datamaskin.‍
1 Åpne dekselet À på forsiden av kartplotteren.‍
2 Sett inn minnekortet Á med etiketten vendt mot høyre.‍
3 Skyv inn kortet til du hører et klikk.‍
4 Lukk dekselet.‍
À
Á
Â
Ã
Automatisk sensor for bakgrunnslys
Av/på-tast
Taster på enheten
Minnekortspor (microSD)
Taster på enheten
Slår enheten av og på når den holdes inne.‍
Justerer bakgrunnslyset og fargemodus.‍
Zoomer ut fra et kart eller en visning.‍
Zoomer inn på et kart eller en visning.‍
Blar, uthever alternativer og beveger markøren.‍
Select Bekrefter meldinger og velger alternativer.‍
Back
Går tilbake til det forrige skjermbildet.‍
Mark
Lagrer gjeldende posisjon som et veipunkt.‍
2
Veipunkter
Veipunkter er posisjoner som du registrerer og lagrer på
enheten.‍
Markere gjeldende posisjon som et veipunkt
Velg Marker fra et hvilket som helst skjermbilde.‍
Opprette et veipunkt et annet sted
1 Velg Navigasjonsinformasjon > Veipunkter > Opprett
veipunkt.‍
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil opprette veipunktet ved å angi
posisjonskoordinater, velger du Angi koordinater og
angir koordinatene.‍
• Hvis du vil opprette veipunktet ved hjelp av et kart, velger
du Bruk kart, velger posisjonen og deretter Flytt
veipunkt.‍
Markere og navigere til en MOB-posisjon
Når du markerer et veipunkt, kan du angi det som en MOBposisjon (mann over bord).‍
Velg et alternativ:
• Velg Marker > Mann over bord > Ja fra et hvilket som
helst skjermbilde.‍
• Gå til skjermbildet Hjem, og velg Mann over bord > Ja.‍
Et internasjonalt MOB-symbol markerer det aktive MOBpunktet, og kartplotteren oppretter en kurs direkte tilbake til den
markerte posisjonen.‍
6
7
8
9
Velg eventuelt Meny.‍
Velg Naviger rute.‍
Vurder kursen som vises med den magentafargede linjen.‍
Følg den magentafargede linjen samtidig som du styrer klar
av land, grunt vann og andre hindringer.‍
Navigasjon
Navigere til et punkt på kartet
FORSIKTIG
Funksjonen Auto Guidance baserer seg på elektronisk
kartinformasjon.‍ Denne informasjonen garanterer ikke mot
hindringer og grunner.‍ Du må sammenligne kursen nøye med
observasjoner du gjør, og unngå land, grunt vann og andre
hindringer langs ruten.‍
Når du bruker Gå til, kan en direkte kurs og en korrigert kurs gå
over land eller grunt vann.‍ Bruk øynene, og styr unna land,
grunt vann og andre farer.‍
MERK: Kartet for dyphavsfiske er tilgjengelig med oppgraderte
kart i enkelte områder.‍
MERK: Auto Guidance er tilgjengelig med oppgraderte kart i
enkelte områder.‍
1 Velg en posisjon på navigasjonskartet eller fiskekartet.‍
2 Velg eventuelt Select.‍
3 Velg Naviger til.‍
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil navigere direkte til posisjonen, velger du Gå til.‍
• Hvis du vil opprette en rute til posisjonen, inklusive
svinger, velger du Rute til.‍
• Hvis du vil bruke Auto Guidance, velger du Veiledning til.‍
5 Vurder kursen som vises med den magentafargede linjen.‍
MERK: Ved bruk av Auto Guidance vil et grått segment et
eller annet sted på den magentafargede linjen angi at Auto
Guidance ikke kan beregne deler av linjen for Auto
Guidance.‍ Dette skyldes innstillingene for minste sikre
vanndybde og minste sikre høyde på hindringer.‍
6 Følg den magentafargede linjen samtidig som du styrer klar
av land, grunt vann og andre hindringer.‍
Opprette og navigere etter en rute fra gjeldende
posisjon
Du kan opprette og umiddelbart navigere etter en rute på
navigasjonskartet eller fiskekartet.‍ Denne prosedyren lagrer
ikke rute- eller veipunktdata.‍
MERK: Kartet for dyphavsfiske er tilgjengelig med oppgraderte
kart i enkelte områder.‍
1 Velg et bestemmelsessted fra navigasjonskartet eller
fiskekartet.‍
2 Velg Naviger til > Rute til.‍
3 Velg posisjonen for den siste svingen før
bestemmelsesstedet.‍
4 Velg Legg til sving.‍
5 Gjenta eventuelt trinn 3 og 4 for å legge til flere svinger ved å
arbeide deg bakover fra bestemmelsesstedet til fartøyets
gjeldende posisjon.‍
Den siste svingen du legger til, skal være den første svingen
du utfører med utgangspunkt i gjeldende posisjon.‍ Det skal
være svingen nærmest fartøyet.‍
3
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220 230
+32 2 672 52 54
+45 4810 5050
+358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+49 (0)1805-427646-880
+ 39 02 36 699699
0800 - 023 3937
035 - 539 3727
+ 47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+ 35 1214 447 460
+ 34 902 007 097
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannia
Garmin®, Garmin-logoen og GPSMAP® er varemerker for
Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i
USA og andre land. echoMAP™ er et varemerke for Garmin
Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan
ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (Republikken Kina)
© 2013 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising