Garmin | echoMAP™ 50dv | User manual | Garmin echoMAP™ 50dv Brukerveiledning

Garmin echoMAP™ 50dv Brukerveiledning
GPSMAP 400/500-serien
®
brukerveiledning
© 2010-2012 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020
Faks (913) 397 8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannia
Tlf. +44 (0) 870 850 1241 (utenfor Storbritannia)
0808 238 0000 (innenfor Storbritannia)
Faks +44 (0) 870 850 1251
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (Republikken Kina)
Tlf. 886/2 2642 9199
Faks 886/2 2642 9099
Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres, overføres, distribueres, nedlastes eller
lagres på noe medium, uansett formål, uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin gir med dette tillatelse til å laste ned én kopi av denne
brukerveiledningen til en harddisk eller et annet elektronisk lagringsmedium for visning, og til å skrive ut én kopi av denne brukerveiledningen eller tillegg til denne. Dette
forutsetter at en slik elektronisk eller trykt kopi av denne brukerveiledningen inneholder hele merknaden om opphavsrett, og det forutsettes videre at uautorisert, kommersiell
distribusjon av denne brukerveiledningen eller reviderte versjoner er strengt forbudt.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet uten plikt
til å varsle noen personer eller organisasjoner om slike endringer eller forbedringer. Besøk Garmins webområde (www.garmin.com) for å finne aktuelle oppdateringer og
tilleggsinformasjon om bruk og drift av dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, Garmin-logoen, GPSMAP®, BlueChart®, g2 Vision® og MapSource® er varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper som er registrert i USA og andre
land. Ultrascroll™, myGarmin™ og GFS™ er varemerker for Garmin Ltd. eller datterselskapene. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
NMEA 2000® og NMEA 2000-logoen er registrerte varemerker for National Maritime Electronics Association. Windows® er et registrert varemerke for Microsoft
Corporation i USA og andre land.
Introduksjon
Introduksjon
Denne brukerveiledningen inneholder informasjon om følgende produkter:
GPSMAP 421/421s
GPSMAP 521/521s
GPSMAP 551/551s
®
GPSMAP 451/451s
GPSMAP 526/526s
GPSMAP 556/556s
Tips og snarveier
• Trykk på HOME fra et hvilket som helst skjermbilde for å gå tilbake til
skjermbildet Hjem.
• Trykk på MENU fra et av hovedskjermbildene for å få tilgang til
avanserte innstillinger.
• Trykk på av/på-knappen for å tilpasse skjerminnstillingene.
Standarder i brukerveiledningen
Hurtigkoblinger
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Slå enheten av eller på: side 2.
Innhente GPS-satellittsignaler: side 5.
Sette inn og fjerne SD-kort: side 5.
Gjenopprette de opprinnelige fabrikkinnstillingene: side 56.
Bruke navigasjonskartet: side 7.
Endre innstillingene for navigasjonskartet: side 11.
Navigere til et bestemmelsessted: side 23.
Opprette og bruke veipunkter: side 25.
Konfigurere systeminnstillinger: side 48.
Bruke ekkolodd: side 57.
Alarmer og meldinger: side 69.
Der instruksjonene i brukerveiledningen ber deg om velge et element,
vises det små piler (>) i teksten. De angir at du må merke flere elementer
i skjermbildet ved hjelp av vippebryteren og trykke på SELECTknappen etter hvert element. Hvis du for eksempel ser “velg Kart >
Navigasjonskart”, merker du Kart, og trykker på SELECT. Merk deretter
Navigasjonskart, og trykk på SELECT på nytt.
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
i
Introduksjon
Innholdsfortegnelse
Introduksjon.................................................................................... i
Tips og snarveier....................................................................................... i
Standarder i brukerveiledningen................................................................ i
Hurtigkoblinger.......................................................................................... i
Samsvarserklæring...................................................................................iv
Produktregistrering...................................................................................iv
Kontakte Garmin.......................................................................................iv
Komme i gang................................................................................ 1
Oversikt over enheten.............................................................................. 1
Slå enheten av eller på............................................................................. 2
Førstegangsinnstillinger for enheten........................................................ 2
Justere baklyset........................................................................................ 3
Bruke tastaturet........................................................................................ 4
Innhente GPS-satellittsignaler.................................................................. 5
Bruke simulatormodus.............................................................................. 5
Sette inn og ta ut SD-kort......................................................................... 5
Forstå skjermbildet Hjem.......................................................................... 6
ii
Bruke kart....................................................................................... 7
Bruke navigasjonskartet........................................................................... 7
Endre innstillingene for navigasjonskartet.............................................. 11
Bruke det delte navigasjonskartet.......................................................... 14
Bruke 3D-perspektiv............................................................................... 14
Bruke Navigatør 3D................................................................................ 15
Bruke Fish Eye 3D.................................................................................. 17
Bruke fiskekart........................................................................................ 17
Aktivere satellittbilder med høy oppløsning............................................ 18
Vise luftfotoer.......................................................................................... 19
Animasjonsindikatorer for tidevann og strøm......................................... 20
Detaljerte data om veier og punkter av interesse (POI)......................... 21
Bruke Autoveiledning.............................................................................. 21
Bruke skjermbildet Kart/ekkolodd........................................................... 22
Hvor skal du?............................................................................... 23
Navigere til et bestemmelsessted........................................................... 23
Opprette og bruke veipunkter................................................................. 25
Opprette og bruke ruter.......................................................................... 26
Bruke spor.............................................................................................. 28
Bruke BlueChart g2 Vision...................................................................... 30
Navigere med en Garmin-autopilot......................................................... 30
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
Introduksjon
Vise informasjon.......................................................................... 31
Vise et kompass..................................................................................... 31
Vise tall................................................................................................... 31
Vise turinformasjon................................................................................. 32
Vise og tilpasse drivstoff- og motormåleinstrumenter............................. 32
Vise og tilpasse vindmålerne.................................................................. 36
Vise informasjon om tidevannstasjon..................................................... 37
Vise strøminformasjon............................................................................ 38
Vise stjerneinformasjon.......................................................................... 38
Vise brukerdata....................................................................................... 39
Vise andre fartøy.................................................................................... 41
AIS (Automatic Identification System).................................................... 41
Konfigurere kartplotteren........................................................... 48
Vise systeminformasjon.......................................................................... 48
Konfigurere systeminnstillinger............................................................... 48
Konfigurere måleenheter........................................................................ 49
Endre systemspråk................................................................................. 49
Konfigurere navigasjonspreferanser....................................................... 50
Konfigurere kommunikasjonsinnstillinger............................................... 51
Stille inn alarmer..................................................................................... 53
Stille inn alarm for total drivstoffmengde om bord.................................. 54
Konfigurere Min båt................................................................................ 55
Konfigurere andre fartøy......................................................................... 56
Gjenopprette de opprinnelige fabrikkinnstillingene................................. 56
Bruke ekkolodd........................................................................... 57
Forstå Full Skjerm.................................................................................. 57
Forstå skjermbildet Splitt frekvens.......................................................... 58
Forstå skjermbildet Splitt Zoom.............................................................. 58
Forstå skjermbildet Dybdelogg............................................................... 59
Forstå skjermbildet Temperaturlogg....................................................... 59
Oppsett av ekkoloddet............................................................................ 60
Avanserte ekkoloddinnstillinger.............................................................. 61
Digital Selective Calling (DSC)................................................... 62
Bruke kartplotteren med en VHF-radio................................................... 62
Legge til en DSC-kontakt........................................................................ 63
Vise DSC-ringeliste................................................................................. 63
Motta nødanrop...................................................................................... 63
Mann over bord-nødanrop startet fra en VHF-radio............................... 64
Mann over bord-nødanrop startet fra kartplotteren................................. 64
Posisjonssporing.................................................................................... 64
Foreta et individuelt rutineanrop............................................................. 65
Anrope et AIS-mål.................................................................................. 66
Tillegg........................................................................................... 67
Spesifikasjoner....................................................................................... 67
Alarmer og meldinger............................................................................. 69
Ta skjermdumper.................................................................................... 72
Ta vare på enheten................................................................................. 72
Lisensavtale for programvare................................................................. 73
Indeks........................................................................................... 74
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
iii
Introduksjon
S e veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese
advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
Produktregistrering
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i dag.
Gå til http://my.garmin.com. Oppbevar den originale kvitteringen,
eller en kopi av den, på et trygt sted.
Kontakte Garmin
Hg – lampene i dette produktet kan inneholde
kvikksølv og må resirkuleres eller kasseres i
henhold til lokale, regionale eller statlige
lover.
Kontakt Garmins produktsupport hvis det er noe du lurer på når du bruker
enheten. USA: Gå til www.garmin.com/support, eller ta kontakt med
Garmin USA på telefon (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
Gå til www.garmin.com/aboutGarmin/environment/disposal.jsp hvis du vil
ha mer informasjon.
Storbritannia: Ta kontakt med Garmin (Europe) Ltd. på telefon
0808 238 0000.
Samsvarserklæring
Europa: Gå til www.garmin.com/support og klikk på Contact Support for
innenlandsk supportinformasjon, eller kontakt Garmin (Europe) Ltd. på
telefon +44 (0) 870 850 1241.
Garmin erklærer herved at dette produktet samsvarer med
hovedkravene og andre relevante bestemmelser i direktivet
1999/5/EC.
Hvis du vil se hele samsvarserklæringen, kan du gå til
www.garmin.com/compliance.
iv
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
Komme i gang
Komme i gang
Oversikt over enheten
AV/PÅ/
BAKLYS
SKALA (-/+)
VIPPEBRYTER
GPSMAP 526/556
MARK
SELECT
MENU
HOME
NMEA 2000®
Strøm/data
Ekstern GPS-antenne
SD-kortspor
GPSMAP 421/451/
521/551
GPSMAP 526 vises
Strøm/data
NMEA 2000®
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
Ekstern GPS-antenne
1
Komme i gang
Slå enheten av eller på
Hvis du vil slå på enheten, trykker du på og slipper av/på-knappen.
Når varselskjermbildet vises, velger du Jeg godtar for å vise skjermbildet
Hjem.
Merk: Første gang du slår på enheten, må du konfigurere
førstegangsinnstillingene. Se Initialisere enhetsinnstillinger.
Du slår av enheten ved å trykke på og holde inne
av/på-knappen.
Førstegangsinnstillinger for enheten
Første gang du slår på enheten, må du konfigurere
førstegangsinnstillingene.
Merk: Du kan endre disse innstillingene senere i skjermbildet Konfigurer
(side 56).
Språk – velg skjermspråk.
Butikkdemonstrasjon – velg Av. (Dette alternativet er bare tilgjengelig
første gangen du slår på enheten.)
Velkommen – velg OK.
NMEA-enheter – hvis du har NMEA 0183-enheter koblet til en seriell
port, må du angi hvilke porter som er tilkoblet.
AIS-mottaker (er ikke tilgjengelig hvis du velger Ingen for NMEA 0183enheter) – velg Ja hvis én av enhetene som er koblet til en seriell port, er
en AIS-mottaker (Automatic Identification System).
Posisjonsformat – angi koordinatsystemet som skal brukes for
posisjonsavlesninger.
Tidsformat – angi om tiden skal vises i 12-timers-, 24-timers- eller
UTC-format (Universal Time Code).
Skjermbildet Hjem
2
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
Komme i gang
Tidssone – angi tidssonen som skal vises for tidsavlesninger. Hvis Auto
er valgt for Tidssone, er ikke alternativet DST tilgjengelig og settes
automatisk til Auto.
Justere baklyset
1. Trykk på
av/på-knappen.
2. Trykk vippebryteren mot venstre eller høyre for å justere lysstyrken.
Systemenheter – angi måleenheter som skal vises på skjermen, for
eksempel Britisk, Metrisk eller Nautisk. Du kan også velge Brukerdef.
for å definere måleenheter for dybde, temperatur, avstand, hastighet, høyde,
volum og trykk selv.
Minimum sikker dybde – velg den minste dybden som er sikker for båten.
Se spesifikasjonene for båten hvis du vil ha mer informasjon.
Grunnalarm – bare tilgjengelig hvis du mottar dybdedata for NMEAekkolodd. Velg Ja eller Nei.
Høydeklarering – velg minste klaring over båten. Se spesifikasjonene for
båten hvis du vil ha mer informasjon.
AIS-alarmområde – velg avstanden som en alarm vil varsle, hvis et AISfartøy nærmer seg båten din (side 56).
AIS-alarmtid til – velg tiden som en alarm vil varsle innen, hvis et AISfartøy er på vei til å krysse den sikre sonen rundt båten din (side 56).
Hvis det oppdages et hjul for fart i vann, får du spørsmål om du vil
kalibrere det nå. Velg Ja eller Nei.
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
Hvis du vil at enheten automatisk skal justere baklyset ut fra lysforholdene
rundt den, velger du Autobaklys (automatisk baklys er bare tilgjengelig på
GPSMAP 526 og 556).
3
Komme i gang
Slik bytter du mellom dag- og nattmodus:
1. Trykk på av/på-knappen.
Bruke tastaturet
2. Velg Fargemodus.
AV/PÅ/
BAKLYS
3. Trykk til venstre eller høyre på vippebryteren for å bytte mellom
modiene.
SKALA (-/+)
VIPPEBRYTER
MARK
SELECT
MENU
HOME
AV/PÅ/BAKLYS – Trykk og hold nede for å slå enheten av eller på. Trykk
og slipp for å justere baklyset og dag/natt-modiene.
SKALA (-/+) – Trykk på knappen for å justere ekkoloddets skala. Trykk
for å zoome inn eller ut på et kart. Trykk for å bla side opp og side ned i
lister.
VIPPEBRYTER – Trykk opp, ned, venstre eller høyre for å manøvrere i
menyene, merke felt og angi data.
MARK – Trykk for å merke et veipunkt.
SELECT – Trykk for å velge merkede elementer.
HOME – Trykk på knappen for å komme tilbake til skjermbildet Hjem.
4
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
Komme i gang
MENU – Trykk for å vise flere innstillings- og konfigurasjonsalternativer.
Trykk for å gå tilbake til foregående skjermbilde.
Innhente GPS-satellittsignaler
Når du slår på enheten, må GPS-mottakeren innhente satellittdata og
fastsette sin gjeldende posisjon. Når enheten innhenter satellittsignaler,
er linjene for signalstyrke øverst i skjermbildet Hjem grønne
. Når
enheten mister satellittsignaler, forsvinner de grønne linjene
, og
posisjonsikonet viser et blinkende spørsmålstegn.
Du finner mer informasjon om GPS på Garmins webområde på
www.garmin.com/aboutGPS.
Bruke simulatormodus
I simulatormodus slås GPS-mottakeren av for innendørsbruk eller
opplæring. Enheten sporer ikke satellitter i simulatormodus.
Slik aktiverer du simulatormodus:
1. I skjermbildet Hjem velger du Konfigurer > System > Simulator.
2. Velg Oppsett for å angi fart, sporkontroll og posisjon.
Sette inn og ta ut SD-kort
Enheten støtter Secure Digital-kort (SD-kort). Sett inn SD-kort
(valgfritt tilbehør) for BlueChart® g2 Vision® for å vise satellittbilder
og luftfotografier av havner, havneområder, båthavner og andre punkter
av interesse. Sett inn tomme SD-kort for å overføre data, for eksempel
veipunkter, ruter og spor, til en annen kompatibel Garmin-enhet eller en
datamaskin (side 40). SD-kortsporet er plassert i hjørnet nederst til høyre
på enheten.
For å sette inn SD-kortet åpner du dekslet foran sporet og trykker kortet inn
til det klikker på plass. Trykk kortet inn på nytt og slipp det for å løse det ut
fra kartplotteren.
 Advarsel
Siden GPS-mottakeren er slått av i simulatormodus, må du ikke bruke
simulatormodus når du navigerer. Strekene for satellittsignalstyrke er bare
simuleringer og sier ikke noe om den faktiske signalstyrken.
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
5
Komme i gang
•
•
Merk: Hvis du bruker et SD-kort til å overføre veipunkter fra
MapSource® eller HomePort™, oppdaterer du til den nyeste versjonen ved å
klikke på Hjelp > Søk etter programvareoppdateringer eller se etter på
Garmins webområde på www.garmin.com.
•
•
•
Merk: Navigatør 3D og Fish Eye 3D er bare tilgjengelige hvis du
bruker et SD-kort for BlueChart g2 Vision. Fiskekart er bare tilgjengelig
hvis du bruker et SD-kort for BlueChart g2 Vision eller hvis det
innebygde kartet støtter fiskekart.
Ekkolodd – still inn og få tilgang til ekkoloddinformasjon (side 57).
Merk: Du må ha en enhet i s-serien (for eksempel GPSMAP 526s)
med en tilkoblet svinger for å bruke ekkoloddfunksjoner.
Kart/ekkolodd – still inn skjermen for å vise et kart og et ekkolodd i et
delt skjermbilde (side 22).
Hvor skal du? – få tilgang til navigasjonsfunksjoner (side 23).
Informasjon – vis informasjon, inkludert dashbordalternativer,
tidevann, strømninger, stjernedata, brukerdata og informasjon om andre
fartøy (side 31).
Konfigurer – få tilgang til enhets- og systeminnstillinger (side 48).
Forstå skjermbildet Hjem
Bruk skjermbildet Hjem for å få tilgang til alle andre skjermbilder.
Trykk på HOME fra et hvilket som helst skjermbilde for å gå tilbake til
skjermbildet Hjem.
• Kart – velger kart for navigasjon, fiske, 3D-perspektiv, Navigatør 3D,
Fish Eye 3D og delt navigasjon.
6
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
Bruke kart
Bruke kart
Kartplotteren inneholder et verdensomfattende basekart eller BlueChart
g2-kartografi for enten USAs kyst eller et bestemt annet land.
• Navigasjonskart – viser alle relevante navigasjonsdata som er
tilgjengelige i de forhåndsinstallerte kartene, blant annet bøyer,
fyr, kabler, dybdeloddskudd, båthavner og tidevannsstasjoner i en
oversiktsvisning.
• 3D-perspektiv – viser båten sett ovenfra eller bakfra (avhengig av
kursen), og er et visuelt navigasjonshjelpemiddel.
• Delt navigasjonskart – viser to forskjellige zoomnivåer for
navigasjonskartet samtidig.
Navigatør 3D og Fish Eye 3D er bare tilgjengelige hvis du bruker et
SD-kort for BlueChart g2 Vision. Fiskekart er bare tilgjengelig hvis
du bruker et SD-kort for BlueChart g2 Vision eller hvis det innebygde
kartet støtter fiskekart.
• Fiskekart – gir en visning av kartet med tydeligere bunnkonturer uten
navigasjonsdata. Dette kartet fungerer godt ved dyphavsfiske.
• Fish Eye 3D – gir en tredimensjonal undervannsvisning som fremstiller
sjøbunnen visuelt i henhold til kartinformasjonen.
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
• Navigatør 3D – viser båten sett ovenfra og bakfra, og er et
tredimensjonalt navigasjonshjelpemiddel. BlueChart g2 Vision
Navigatør 3D er mer detaljert enn de forhåndslastede dataene.
Merk: Hvis du bruker en GPSMAP 421, 521 eller 526 (inkludert
s-modeller), må du sette inn et valgfritt forhåndsprogrammert SD-kort
for BlueChart g2 Vision for å vise detaljerte navigasjons- og Navigatørkart.
Bruke navigasjonskartet
Bruk navigasjonskartet til å stake ut kursen, til å vise kartinformasjon og
som navigasjonshjelpemiddel.
Du får tilgang til navigasjonskartet ved å gå til skjermbildet Hjem og
velge Kart > Navigasjonskart.
7
Bruke kart
Andre fartøy – vis informasjon om andre fartøy hvis kartplotteren er
koblet til en ekstern AIS- (Automatic Identification System) eller DSCenhet (Digital Selective Calling) (side 62).
Båten
Synlig
vrak
Tidevannsstasjon
Stopp navigasjon – stopp navigeringen til bestemmelsesstedet (bare
tilgjengelig ved navigasjon).
Sjømerke
Datalinjer – vis eller skjul tall for cruise, navigasjon, fiske, drivstoff eller
seiling.
Lys
Marinatjenester
Synlig
skjær
Zoomskala
Navigasjonskart med g2 Vision
Navigasjonskartmeny
Datalinjer
Trykk på MENU hvis du vil ha tilgang til flere innstillinger eller
alternativer for navigasjonskartet.
Fullskjermskart – vis navigasjons- eller fiskekartet i fullskjermmodus,
uten tall.
Veipunkter og spor – vis, legg til og konfigurer veipunkter
(side 25) og spor (side 28).
8
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
Bruke kart
• Cruise – slå GPS-hastighet, GPS-styrekurs, dybde og GPS-posisjon av
eller på. Velg Datalinjeoppsett for å konfigurere posisjonen til dataene
på skjermen.
• Navigasjon – slå datalinjene Avstand til best., Ankomst, Ute av kurs
og Retning av eller på. Velg Auto for å slå på navigasjonsdatalinjen når
du navigerer til et bestemmelsessted. Velg Datalinjeoppsett for å velge
andre data du vil vise på navigasjondatalinjen.
• Fiske – slå datalinjene Dybde, Vanntemperatur og Fart i vann av eller
på.
• Drivstoff – slå datalinjene Drivstoffmengde, Gjenværende drivstoff,
Område og Drivstofføkonomi av eller på.
• Seiling – slå datalinjene Fart i vann, Vindhastighet, Vindvinkel og vindVMG (vindens snittfart mot mål) av eller på. Velg Vind for å veksle
mellom faktisk og relativ vindhastighet og vindvinkel.
• Kompassbånd – vises øverst på skjermen, og viser gjeldende styrekurs
og en indikator som viser retningen til den ønskede kursen under
navigering.
Forstå hvordan vind-VMG og veipunkt-VMG vises på
datalinjene
Kartplotteren skifter automatisk mellom å vise vind-VMG (vindens snittfart
mot mål) og veipunkt-VMG på datalinjene.
Veipunkt-VMG vises under disse forholdene:
• Datalinjen Ruteetappe viser veipunkt-VMG når du navigerer etter en
rute eller en linje for automatisk veiledning.
• Datalinjen Seiling viser veipunkt-VMG når du navigerer etter en rute
eller en linje for automatisk veiledning og slår av datalinjen Ruteetappe.
Vind-VMG vises under disse forholdene:
• Datalinjen Seiling viser vind-VMG når du ikke navigerer etter en rute
eller en linje for automatisk veiledning.
• Datalinjen Seiling viser vind-VMG når datalinjen Ruteetappe er på.
Kartoppsett – tilpass innstillingene for navigasjonskartet (side 11).
Forstå kartdata
BlueChart g2- og BlueChart g2 Vision-kart bruker grafiske symboler
for å angi kartfunksjoner. Symbolene er i henhold til standardene for
amerikanske og internasjonale kart.
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
9
Bruke kart
Andre vanlige kartfunksjoner er dybdekonturlinjer (dypt vann vises i
hvitt), tidevannssoner, loddskudd (som vist på originalutgaven av kartet
i papirformat), navigasjonshjelpemidler og -symboler og hindringer og
kabelområder.
Navigere til et punkt på kartet
Når du flytter kartpekeren, kan du vise avstanden og retningen fra den
gjeldende posisjonen og kartpekerens posisjonskoordinater nederst i høyre
hjørne på kartet.
Trykk opp, ned, høyre eller venstre på vippebryteren for å panorere
kartet.
1. Velg Kart i skjermbildet Hjem.
2. Velg Navigasjonskart, Fiskekart eller Delt navigasjonskart.
3. Bruk vippebryteren til å velge punktet på kartet som du vil navigere til.
4. Trykk på SELECT.
5. Velg Naviger til.
Kartpeker
6. Velg Gå til (eller Guide til, som er tilgjengelig når du bruker et
forhåndsprogrammert BlueChart g2 Vision-kort til automatisk
veiledning).
7. Følg den fargede linjen på skjermen til bestemmelsesstedet.
Se hvordan du oppretter en rute til et punkt på kartet på side 26.
Panorere i navigasjonskartet
Bruk vippebryteren for å flytte kartpekeren ( ) vekk fra din gjeldende
posisjon og rulle til andre områder på navigasjonskartet. Når du panorerer
utenfor kanten av den gjeldende kartvisningen, rulles skjermbildet
fremover for å gi en fortløpende kartdekning.
Hvis du vil avslutte panoreringen, trykker du på MENU, og deretter
velger du Stopp panorering.
Zoome inn og ut på kartet
Skalaknappene (-/+) styrer zoomnivået, som vises med skalaen nederst på
navigasjonskartet (
). Linjen under tallet gjengir avstanden på kartet.
10
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
Bruke kart
Få tilgang til ekstra objektinformasjon
Bruk kartpekeren ( ) til å vise informasjon om kartdetaljer, veipunkter
og kart på skjermen.
Slik får du tilgang til ekstra objektinformasjon:
1. Merk et element med kartpekeren på navigasjonskartet, og trykk på
SELECT.
Vise informasjon om tidevannstasjon
Kartet inneholder informasjon om tidevannsstasjoner, og informasjonen
er angitt med et detaljert ikon som viser det aktuelle tidevannsnivået.
Ved hjelp av en detaljert graf for en tidevannsstasjon kan du beregne
tidevannsnivået på ulike tider av døgnet eller på ulike dager.
Bruk kartpekeren ( ) til å utheve et ikon for tidevannsstasjon (
og trykk på SELECT.
),
Hvis du vil ha mer informasjon om tidevann, kan du se side 37.
Valgt
element
Endre innstillingene for navigasjonskartet
Hvis du vil endre navigasjonskartinnstillingene i skjermbildet Hjem,
velger du Kart > Navigasjonskart > MENU > Kartoppsett.
Bilder – setter satellittbildene med høy oppløsning til Av, Bare land eller
På. Satellittbilder med høy oppløsning er bare tilgjengelige når du bruker et
BlueChart g2 Vision-SD-kort.
Tidevann/strømninger – slår tidevann og strømninger av og på (side 36).
Velg Animert for å vise animasjonsindikatorer for tidevannsstasjon og
animasjonsindikatorer for strømretning på kartet (side 20).
Servicepunkter – slår maritime servicepunkter av eller på.
2. Velg elementet. Hvis det er mer enn ett element i området, velger du
Se på, og deretter velger du elementet.
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
11
Bruke kart
Roser – viser en kompassrose rundt båten som angir kompassretningen.
Faktisk vind eller relativ vindretning vises hvis enheten er koblet til en
kompatibel, maritim vindsensor.
• Kurs opp – stiller kartet slik at navigasjonsretningen alltid er opp.
Kurspilen vises vertikalt på skjermen (hvis den vises).
Detalj – justerer hvor detaljert kartet skal vises på forskjellige zoomnivåer.
Trykk
vippebryteren
mot venstre
for å se færre
kartdetaljer.
Trykk
vippebryteren
mot høyre
for å se flere
kartdetaljer.
Kompassrose
Vindretningsindikator
Endre utseendet på kartet
I skjermbildet Hjem velger du Kart > Navigasjonskart > MENU >
Kartoppsett > Kartutseende.
Orientering – endrer perspektivet på kartvisningen.
• Nord opp – nord vises øverst i kartvisningen.
• Styrekurs opp – den gjeldende sporingen vises i kartvisningen.
12
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
Bruke kart
Kurspil – viser en tegnet linje i kursretningen fra baugen av båten.
Symboler – endrer symbolpreferanser.
• Av – deaktiverer styrestreken.
• Avstand – angir avstanden til enden av styrestreken.
• Tid – angir hvor lang tid det tar å nå enden av styrestreken.
Verdenskart – viser et grunnleggende verdenskart eller satellittbilder (hvis
Fullt verdenskart er valgt).
• Bøyestørrelse – justerer størrelsen på bøyesymbolene som vises på
kartet.
• Bøyetype – velger symbolsettet for navigasjonshjelp (NOAA eller
IALA).
• POIer på land – slår visningen av POIer på land (punkter av interesse)
av eller på.
• Fyrsektorer – slår av eller på sektoren der et navigeringsfyr vises. Hvis
du velger Auto, blir fyrsektorer filtrert ut, avhengig av zoomnivået.
• Kartgrenser – aktiverer kartgrenser når du bruker et BlueChart g2
Vision-SD-kort og ønsker å se hvilket område kartene dekker.
• Bildepunkter – slår av eller på kameraikoner (side 20) når du bruker et
SD-kort for BlueChart g2 Vision.
• Kjøretøyikon – gjør det mulig å velge en båt eller en trekant som er
stor, middels eller liten, som ikon for båten på kartet.
Loddskudd – aktiverer eller deaktiverer loddskudd, og angir en verdi for
farlig dybde.
Sikkerhetsskyggelegging (bare tilgjengelig når du bruker et BlueChart g2
Vision-kort) – identifiserer en valgt dybde. Områder på kartet med dybder
som er mindre enn den angitte verdien, er skyggelagt med blått, mens
områder med dybder som er større enn den angitte verdien, er skyggelagt
med hvitt. Konturen tegnes alltid ved den valgte dybden eller dypere.
Velg Auto hvis du vil bruke dybden fra g2 Vision-kartet.
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
13
Bruke kart
Bruke det delte navigasjonskartet
Bruk det delte navigasjonskartet til å vise to ulike zoomnivåer på
navigasjonskartet samtidig.
Bruke 3D-perspektiv
3D-perspektiv viser båten sett ovenfra eller bakfra (avhengig av kursen)
og er et visuelt navigasjonshjelpemiddel. Denne visningen er nyttig når du
må ta hensyn til grunt farvann, rev, broer eller kanaler når du navigerer,
og hjelper deg med å finne ruter inn og ut av ukjente havneområder eller
ankringsplasser.
Hvis du vil ha tilgang til skjermbildet 3D-perspektiv, går du til skjermbildet
Hjem og velger Kart > 3D-perspektiv.
Trykk på skalaknappen (+) for å flytte visningen nærmere båten din og
nærmere vannet. Trykk på skalaknappen (-) for å flytte visningen bort fra
båten.
Slik kan du vise detaljer om navigasjonshjelpemidler, f.eks.
sjømerker, fyr og hindringer:
1. Bruk vippebryteren til å peke på bøyen. Når markøren er over
navigasjonshjelpemiddelet, utheves det.
2. Trykk på SELECT for å vise detaljer om bøyen.
Delt navigasjonskart
(med BlueChart g2 Vision-kort)
Den øverste halvdelen av skjermbildet er zoomet inn 10 ganger nærmere
enn den nederste halvdelen av skjermbildet. Skalaknappene (-/+)
kontrollerer zoomnivået.
Trykk på MENU for å vise flere innstillinger (side 8).
14
Innstillinger for 3D-perspektiv
Velg MENU hvis du vil ha tilgang til flere innstillinger eller alternativer i
skjermbildet 3D-perspektiv.
Veipunkter og spor – vis, legg til og konfigurer veipunkter og spor.
• Spor – slå sporene av eller på (side 28).
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
Bruke kart
• Veipunkter – vis, sorter eller filtrer eksisterende veipunkter, eller
opprett nye veipunkter.
• Nytt veipunkt – opprett og rediger et nytt veipunkt.
• Aktive spor – håndter spor (side 28).
• Lagrede spor – vis en liste over spor som er lagret.
Andre fartøy – vis informasjon om andre fartøy. Hvis du vil vise
informasjon om andre fartøy, må enheten være tilkoblet en ekstern AISenhet (Automatic Identification System) eller DSC-enhet (Digital Selective
Calling) (side 62).
navigasjonshjelpemiddel. Denne visningen er nyttig når du må ta hensyn til
grunt farvann, rev, broer eller kanaler når du navigerer, og hjelper deg med
å finne ruter inn og ut av ukjente havneområder eller ankringsplasser.
Datalinjer (side 8) – viser eller skjuler tallene for cruising, navigasjon,
fiske, drivstoff, seiling eller kompassbånd (side 9).
Kartutseende – tilpass kartet for 3D-perspektiv.
• Skalaringer – veksler mellom å slå av eller på skalaringene for å angi
avstandsmåling.
• Brde Nav Felt – justerer bredden på kurslinjen som tegnes opp under
navigering. Denne innstillingen påvirker også rutene (Rute til), men
påvirker ikke automatisk veiledning (Veiledning til).
Bruke Navigatør 3D
Med et SD-kort for BlueChart g2 Vision kan du bruke funksjonen
Navigatør 3D, som gir deg en detaljert, tredimensjonal visning av båten
ovenfra og bakfra (i forhold til kursen din). Det er også et visuelt
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
Navigatør 3D
Navigasjonskart
Trykk på skalaknappen (+) for å flytte visningen nærmere båten din og
nærmere vannet. Trykk på skalaknappen (-) for å flytte visningen bort
fra båten. Skalaen (
) vises midlertidig nederst i skjermbildet.
15
Bruke kart
Slik kan du vise detaljer om navigasjonshjelpemidler, f.eks.
sjømerker, fyr og hindringer:
1. Bruk vippebryteren til å peke på bøyen. Når markøren er over
navigasjonshjelpemiddelet, utheves det.
2. Trykk på SELECT for å vise detaljer om navigasjonshjelpemiddelet.
Farefarger – slår av eller på farefargene. Med innstillingen Av vises
landområdet slik det ser ut fra vannet. Med innstillingen På vises grunt
vann og landområder med en fargeskala. Blått viser dypt farvann, gult viser
grunt farvann, og rødt viser svært grunt farvann.
Innstillinger for Navigatør 3D
Trykk på MENU hvis du vil ha tilgang til flere innstillinger eller
alternativer fra skjermbildet Navigatør 3D.
Hvis du ønsker informasjon om Veipunkter og spor, Andre fartøy og
Datalinjer, kan du se Navigasjonskartmeny på side 8.
Velg MENU > Kartutseende for å tilpasse utseendet til skjermbildet
Navigatør 3D.
Stil – velger hvordan kartdata skal vises i 3D-terreng.
• Klassisk – bruker fargevalg for å angi 3D-terreng.
• Kart – gir kartinformasjon i 3D-visning.
• Bilder – viser satellittbilder i tillegg til kartinformasjon.
Navigatør 3D
(farefarger)
Skalaringer – veksler mellom å slå av eller på skalaringene for å angi
avstandsmåling.
Sikker dybde – justerer dybden for når rødt skal angi farlig dybde.
16
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
Bruke kart
Brde Nav Felt – justerer bredden på kurslinjen som tegnes opp under
navigering. Denne innstillingen påvirker også rutene (Rute til), men
påvirker ikke automatisk veiledning (Veiledning til).
Bruke Fish Eye 3D
Objekter
Fish Eye 3D bruker dybdekonturlinjene til BlueChart g2 Visionkartografien for å gi en undervannsvisning av hav- eller sjøbunnen. Bruk
skalaknappene til å justere visningen.
Merk: Du må ha en s-serieenhet (for eksempel en GPSMAP 526s)
og en svinger som er koblet til et maritimt nettverk for å motta
ekkoloddinformasjon.
Innstillinger for Fish Eye 3D
Trykk på MENU hvis du vil ha tilgang til flere innstillinger eller
alternativer for skjermbildet Fish Eye 3D.
Vis – velger en fiskeperspektiv-visning (Baug, Akterende, Babord eller
Styrbord).
Ekkoloddspiss (bare tilgjengelig hvis det finnes ekkolodd) – slår en kjegle
som viser området som er dekket av svingeren, av eller på.
Fiskesymboler (bare tilgjengelig hvis det finnes ekkolodd) – viser objekter
(for eksempel fisk). Objekter angis av røde, grønne og gule kuler. De
største objektene vises i rødt, og de minste objektene vises i grønt.
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
Fish Eye 3D
Spor – aktiverer eller deaktiverer sporloggen.
Datalinjer – viser eller skjuler tall som angir cruisefart, navigasjon, fiske,
drivstoff eller seiling (side 8).
Bruke fiskekart
Bruk fiskekartet hvis du vil se en detaljert visning av bunnkonturene uten
hindringer på kartet.
17
Bruke kart
Fiskekartet bruker detaljerte batymetriske data fra et forhåndsprogrammert
BlueChart g2 Vision-SD-kort og fungerer best ved dyphavsfiske.
I skjermbildet Hjem velger du Kart > Fiskekart.
Hvis du ønsker informasjon om Fullskjermskart, Veipunkter og spor, Andre
fartøy og Datalinjer, kan du se Navigasjonskartmeny på side 8.
Hvis du vil tilpasse skjermbildet Fiskekart, velger du MENU >
Kartoppsett (side 11).
Aktivere satellittbilder med høy oppløsning
Du kan legge satellittbilder over deler av navigasjonskartet for land- eller
sjøområder eller begge deler når du bruker et forhåndsprogrammert
BlueChart g2 Vision SD-kort.
Slik aktiverer du satellittbilder:
1. Åpne Navigasjonskart og trykk på MENU.
2. Velg Kartoppsett > Bilder.
3. Velg ett av følgende:
Trykk på MENU hvis du vil ha tilgang til flere innstillinger eller alternativer
fra fiskekartet.
Bøyer – viser navigasjonshjelpemidler som sjømerker, lys og hindringer.
18
•
Av – kartet viser standard kartinformasjon.
•
Bare land – kartet viser standard kartinformasjon på vannområdet
med overliggende bilder av landområdet.
•
På – kartet over både vann- og landområdet har overliggende bilder
med en definert verdi for gjennomsiktighet. Jo høyere prosentsats du
angir, jo mer dekker satellittbildene av både land- og vannområder.
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
Bruke kart
Merk: Når dette alternativet aktiveres, vises satellittbildene med høy
oppløsning bare ved lave zoomnivåer. Hvis du ikke ser bildene med høy
oppløsning i BlueChart g2 Vision-området, kan du enten zoome inn mer
med skalaknappen (+) eller sette detaljnivået høyere (side 12).
Uten overleggsbilde
Vise luftfotoer
Forhåndsprogrammerte BlueChart g2 Vision-SD-kort inneholder luftfoto av
en rekke landemerker, båthavner og havneområder. Bruk disse bildene til å
orientere deg om omgivelsene eller gjøre deg kjent med en båthavn eller et
havneområde før ankomst.
Overleggsbilde med bare land
Luftfoto
Merk: Bruk skalaknappene (-/+) til å zoome inn og ut mens du ser på
luftfotoet på full skjerm.
Overleggsbilde med
50 % gj.siktighet
Overleggsbilde med
100 % gj.siktighet
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
19
Bruke kart
Slik får du tilgang til luftfotoer fra navigasjonskartet:
Bruk vippebryteren til å merke et kameraikon med pekeren, og velg
Luftfoto eller Se på.
Perspektiv
Oversikt
20
Animasjonsindikatorer for tidevann og strøm
Du kan vise animasjonsindikatorer for tidevannsstasjon og strømretning på
navigasjonskartet eller fiskekartet. Hvis du vil gjøre dette, må informasjon
om tidevannsstasjon og strømretning være tilgjengelig på det
forhåndslastede kartet eller i BlueChart g2 Vision-regionen. Du må også
angi animasjonsverdien for innstillingen
Tidevann/strømninger (side 11).
En indikator for en tidevannsstasjon vises som en
vertikal feltgraf med en pil på kartet. En rød pil
som peker nedover, angir synkende tidevann, og en
blå pil som peker oppover, angir stigende tidevann.
Når du flytter markøren over indikatoren for
tidevannsstasjonen, vises høyden på tidevannet ved
stasjonen over stasjonsindikatoren.
Tidevannsstasjon
ved fjære
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
Bruke kart
Indikatorer for strømretning vises som piler på kartet. Retningen på hver
pil angir retningen på strømmen på en bestemt posisjon på kartet. Fargen
på strømpilen angir hastighetsskalaen for strømmen på den posisjonen. Når
du flytter markøren over indikatoren for strømretning, vises den bestemte
hastigheten for strømmen på den posisjonen over retningsindikatoren.
Retningsindikator
Farge
Gul
Gjeldende hastighetsskala
0 til 1 knop
Oransje
1 til 2 knop
Rød
2 knop eller mer
Bruke Autoveiledning
Autoveiledning oppretter og foreslår automatisk ruter som er basert på
informasjonen som er tilgjengelig i BlueChart g2 Vision-kartet. Se side 50
hvis du vil ha instruksjoner om oppsett av autoveiledning for båten.
Hvis autoveiledning må beregne en rute som går tett inntil potensielt farlige
punkter, blir disse punktene markert med rødt, og det vises en melding
med informasjon om at det finnes potensielt farlige områder langs den
beregnede ruten.
Du finner mer informasjon om hvordan du bruker autoveiledning i avsnittet
Hvor skal du? på side 23.
Detaljerte data om veier og punkter av
interesse (POI)
BlueChart g2 Vision inneholder detaljerte data om veier og punkter av
interesse (POI), blant annet svært detaljerte data om kystveier og POIer, for
eksempel restauranter, overnattingssteder, lokale attraksjoner og så videre.
Du finner informasjon om hvordan du søker etter og navigerer til slike
punkter av interesse i avsnittet Hvor skal du? på side 23.
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
21
Bruke kart
Bruke skjermbildet Kart/ekkolodd
Merk: Skjermbildet Kart/ekkolodd, som skjermbildet Ekkolodd, er bare
tilgjengelig når du bruker en ekkoloddenhet som har koblet til en svinger.
Hvis du vil ha tilgang til flere innstillinger eller alternativer for skjermbildet
Kart/ekkolodd, trykker du på MENU.
Bruk skjermbildet Kart/ekkolodd til å vise navigasjonskart, fiskekart,
Navigatør 3D eller Fish Eye 3D og ekkolodd samtidig.
Slik viser du et delt kart/ekkolodd-skjermbilde:
1. Velg Kart/ekkolodd i skjermbildet Hjem.
2. Velg karttypen i det delte skjermbildet.
Skjermbildet
Navigasjonskart
Skjermbildet
Ekkolodd
Kombinasjon av navigasjon/ekkolodd
22
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
Hvor skal du?
Hvor skal du?
Bruk alternativet Hvor skal du? i skjermbildet Hjem til å søke etter og
navigere til veipunkter, ruter, spor og tjenester, for eksempel nærliggende
bensinstasjoner, service og ramper.
Merk: Du må opprette veipunkter og ruter før du kan navigere til dem.
Du kan navigere til et bestemmelsessted på tre måter: Gå til, Rute til eller
Guide til.
• Gå til – du navigerer direkte til bestemmelsesstedet.
• Rute til – det opprettes en rute fra din nåværende posisjon til
bestemmelsesstedet, og du kan legge til avstikkere fra ruten.
• Guide til – bruker BlueChart g2 Vision-kartdata til å foreslå den beste
veien til bestemmelsesstedet. Du må bruke et BlueChart g2 Vision-SDkort for å få frem dette alternativet.
Navigere til et bestemmelsessted
Du kan søke etter og navigere til veipunkter, ruter, spor og tjenester, for
eksempel nærliggende bensinstasjoner, service og ramper.
Kartplotteren inneholder informasjon om tusenvis av bestemmelsessteder
som tilbyr maritime tjenester.
MERK: Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i alle områder.
Slik begynner du navigeringen:
1. Fra skjermbildet Hjem velger du Hvor skal du?.
2. Velg kategorien som du vil navigere til.
 ADVARSEL
Veiledning til tar ikke hensyn til hindringer og bunndybde. Av
sikkerhetsgrunner må du alltid finne ut av avvik eller spørsmål du har, før
du fortsetter å navigere.
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
23
Hvor skal du?
3. Velg et bestemmelsessted.
Merk: Trykk på den høyre eller venstre pilen for å vise
tilleggsinformasjon eller posisjonen på et kart.
Slik stopper du navigeringen:
Trykk på MENU, og velg Stopp navigering.
4. Velg Naviger til.
Slik søker du etter et bestemmelsessted etter navn:
1. I skjermbildet Hjem velger du Hvor skal du? > Søk etter navn.
5. Velg Gå til.
ELLER
Velg Guide til hvis du bruker et forhåndsprogrammert BlueChart g2
Vision-kort og vil bruke Autoveiledning.
2. Bruk vippebryteren for å velge tegn, og stav minst en del av navnet på
bestemmelsesstedet.
3. Trykk på SELECT for å vise de 50 nærmeste bestemmelsesstedene
som oppfyller søkekriteriene dine.
6. Følg den fargede linjen på skjermen til bestemmelsesstedet.
4. Velg posisjonen > Naviger til > Gå til eller Rute til (eller Guide til når
du bruker et forhåndsprogrammert BlueChart g2 Vision-kort).
24
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
Hvor skal du?
Opprette og bruke veipunkter
Du kan lagre opptil 3000 veipunkter med brukerdefinert navn, symbol,
dybde, vanntemperatur og kommentarer for hvert veipunkt.
Merk: Det er bare din gjeldende posisjon som opprettes som et veipunkt
når du velger MARK.
Slik redigerer du et eksisterende veipunkt:
1. Bruk kartpekeren ( ) på navigasjonskartet til å merke veipunktet på
navigasjonskartet.
ELLER
Fra skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Brukerdata >
Veipunkter.
Slik oppretter du et nytt veipunkt:
1. I skjermbildet Hjem velger du Kart > Navigasjonskart > MENU >
Veipunkter og spor > Nytt veipunkt.
ELLER
I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Brukerdata > Veipunkter
> Alternativer > Nytt veipunkt.
2. Velg veipunktet du vil redigere.
2. Opprett et veipunkt på en av følgende måter:
3. Velg Rediger veipunkt.
•
Angi koordinater – angi rutenettkoordinatene til det nye veipunktet.
•
Bruk kart – bruk vippebryteren til å flytte pekeren til stedet der du vil
opprette det nye veipunktet. Trykk på SELECT.
•
Bruk gjeldende posisjon – opprett et veipunkt på gjeldende
posisjon.
Slik merker du din gjeldende posisjon som et veipunkt:
Trykk på MARK-knappen i et hvilket som helst skjermbilde.
•
Rediger veipunkt – angi navn, symbol, vanndybde eller
vanntemperatur.
•
Slett – sletter veipunktet.
•
MOB – angir din gjeldende posisjon som en MOB-posisjon.
•
Høyre eller venstre pil – veksler mellom veipunktinformasjon og
navigasjonskartet.
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
4. Velg veipunktattributtet du vil endre (Navn, Symbol, Dybde, Vanntemp,
Kommentar eller Posisjon).
Slik flytter du veipunktet på navigasjonskartet:
1. Velg veipunktet på navigasjonskartet.
2. Velg Se på. (Knappen Se på er bare synlig når det er flere enn ett
veipunkt i nærheten.)
3. Trykk på knappen for veipunktet du vil redigere.
4. Velg Flytt.
5. Trykk på SELECT for å lagre den nye posisjonen, eller trykk på MENU
for å avbryte flyttingen.
25
Hvor skal du?
Slik viser du veipunktinformasjon i navigasjonskartet:
1. Bruk kartpekeren ( ) på navigasjonskartet til å merke veipunktet på
navigasjonskartet, og trykk på SELECT.
2. Velg et alternativ.
•
Velg Se på eller navnet på veipunktet for å vise detaljer om
objektene i nærheten av markøren. (Knappen Se på er bare synlig
når det er flere enn ett veipunkt i nærheten.)
•
Velg Naviger til for å navigere til den valgte posisjonen.
•
Velg Opprett veipunkt for å merke et veipunkt ved
markørposisjonen.
•
Velg Informasjon for å vise informasjon om tidevann (side 37),
strøm (side 38), stjerneinformasjon (side 38), kartforklaringer eller
lokale tjenester i nærheten av markøren.
Slik måler du avstanden og retningen til objektet fra gjeldende
posisjon:
1. Bruk kartpekeren ( ) på navigasjonskartet til å merke veipunktet
på navigasjonskartet, og trykk på SELECT > Beregn avstand.
Beregningsinformasjonen vises nederst i høyre hjørne på skjermen.
Bruk vippebryteren til å flytte kartmarkøren og beregne avstanden til
andre steder. Velg MENU > Stopp måling for å fjerne målelinjen.
Slik viser og sorterer eller filtrerer du en liste over alle veipunkter:
I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Brukerdata >
Veipunkter > Alternativer. Deretter kan du sortere listen etter navn,
symbol eller avstand fra gjeldende posisjon. Du kan også filtrere listen
etter navn eller symbol.
Slik sletter du et veipunkt eller en MOB-posisjon:
1. Bruk kartpekeren ( ) på navigasjonskartet til å merke veipunktet eller
MOB-posisjonen på navigasjonskartet.
ELLER
I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Brukerdata > Veipunkter.
2. Velg veipunktet eller MOB-posisjonen du vil slette.
3. Velg Se på > Slett (Knappen Se på er bare synlig når det er flere enn ett
veipunkt i nærheten.)
Opprette og bruke ruter
Du kan opprette og lagre opptil 100 ruter, med opptil 250 veipunkter i hver
rute.
Slik oppretter du en rute fra din gjeldende posisjon:
1. Bruk kartpekeren på navigasjonskartet ( ) til å velge
bestemmelsesstedet.
2. Velg Naviger til > Rute til.
3. Bruk kartpekeren ( ) for å velge posisjonen der du ønsker å ta den
siste svingen mot bestemmelsesstedet.
26
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
Hvor skal du?
4. Trykk på SELECT. Gjenta dette trinnet for å legge til flere svinger.
4. Angi posisjonen for den første svingen, og trykk på SELECT. Gjenta
dette til ruten er fullført.
5. Velg MENU for å lagre ruten.
6. Velg ruten for å redigere ruten, slette ruten eller navigere til ruten.
Slik kan du opprette en rute med automatisk veiledning (hvis du
bruker et forhåndsprogrammert kort for BlueChart g2 Vision):
1. Fra navigasjonskartet velger du bestemmelsesstedet.
2. Velg Naviger til > Guide til. Ruten beregnes.
MERK: Du kan endre den automatiske veiledningsveien til en rute
ved å velge enden på veien og velge Naviger til > Rute til. Den
automatiske veiledningsveien blir værende på skjermen, slik at du kan
følge den mens du oppretter ruten.
Slik redigerer du en rute:
1. I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Brukerdata > Ruter.
5. Trykk på MENU for å avbryte eller angre siste sving, eller for å begynne
å navigere ruten.
Slik oppretter du en rute med en annen posisjon:
1. I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Brukerdata > Ruter > Ny
rute.
2. Velg ruten du vil redigere.
3. Velg Rediger rute. Du kan redigere rutenavnet eller bruke kartet eller
manøverlisten for å redigere svingene i ruten.
2. Velg Bruk kart eller Bruk veipunktliste.
3. Hvis du velger Bruk kart, bruker du kartpekeren ( ) til å velge
posisjonen der du ønsker å starte den nye ruten. Hvis du velger Bruk
veipunktliste, velger du det første veipunktet på ruten.
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
27
Hvor skal du?
Slik sletter du en rute:
1. I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Brukerdata > Ruter.
2. Velg ruten du vil slette.
3. Velg Slett > OK.
Hvis ruten er lagret, blir du spurt om du vil slette alle ubrukte
ruteveipunkter. Ubrukte veipunkter er veipunkter på en rute som ikke
brukes av andre ruter.
Slik kjører du utenom et veipunkt på en rute:
1. Opprett et veipunkt som beskrevet tidligere.
2. Velg veipunktet som kommer etter veipunktet du skal kjøre utenom.
3. Velg Naviger til > Gå til (eller Rute til).
Bruke spor
Et spor er en registrering av banen du følger. Sporet som registreres for
øyeblikket, er det aktive sporet. Et aktivt spor kan lagres.
Slik aktiverer du sporloggen:
På kartet for navigasjon eller 3D-perspektiv velger du MENU >
Veipunkter og spor > Spor > På. Sporet ditt tegnes opp i form av en
sporlinje.
28
Slik lagrer du det aktive sporet:
1. På kartet for navigasjon eller 3D-perspektiv velger du MENU >
Veipunkter og spor > Aktive spor > Lagre aktivt spor.
2. Velg enten tidspunktet da det gjeldende sporet ble påbegynt (eller
Midnatt, hvis det vises) eller Hele spor.
3. Hvis du vil navngi sporet, endre fargen på sporet eller lagre det som en
rute, velger du Rediger spor.
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
Hvor skal du?
Slik sletter du det aktive sporet:
På kartet for navigasjon eller 3D-perspektiv velger du MENU >
Veipunkter og spor > Aktive spor > Slett aktivt spor. Sporminnet er
tømt. Registreringen av gjeldende spor fortsetter.
Slik følger du det aktive sporet på nytt:
1. På kartet for navigasjon eller 3D-perspektiv velger du MENU >
Veipunkter og spor > Aktive spor > Følg aktivt spor.
2. Velg enten tiden da det gjeldende sporet ble påbegynt eller Hele spor.
3. Følg den fargede linjen på skjermen.
Slik redigerer eller sletter du et lagret spor:
1. På kartet for navigasjon eller 3D-perspektiv velger du MENU >
Veipunkter og spor > Lagrede spor.
2. Velg sporet du ønsker å redigere eller slette.
3. Velg Rediger spor for å endre navnet eller fargen på sporet, eller velg
Slett for å slette sporet.
Slik angir du alternativer for aktivt spor:
På kartet for navigasjon eller 3D-perspektiv velger du MENU >
Veipunkter og spor > Aktive spor > Alt. for aktivt spor.
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
Lagringsmodus – velg Av, Fyll, eller Overskriv.
• Av – registrerer ikke en sporlogg.
• Fyll – registrerer en sporlogg til sporminnet er fullt.
• Overskriv – registrerer sporloggen uavbrutt, og overskriver de eldste
spordataene med nye data.
Reg.intervall – definerer hvor ofte sporplottingen registreres. En hyppigere
plottregistrering er mer nøyaktig, men fyller sporloggen raskere.
• Intervall – angir om intervallet skal bestemmes av avstand, tid eller
oppløsning. (Velg Endre for å angi verdien.)
• Avstand – registrerer sporet ut fra avstanden mellom punkter.
• Tid – registrerer sporet ut fra et tidsintervall.
• Oppløsning – registrerer sporplottet ut fra avvik fra kursen. Denne
innstillingen anbefales for å bruke minnet mest mulig effektivt.
Avstandsverdien (Endre) angir den maksimale, tillatte avviksverdien
fra den opprinnelige kursen før det registreres et sporpunkt.
• Endre – stiller inn verdien for intervallet.
Sporfarge – stiller inn fargen på sporplottet.
29
Hvor skal du?
Bruke BlueChart g2 Vision
MERKNAD
BlueChart g2 Vision-datakort er ikke vanntette. Når du ikke bruker kortet,
bør du oppbevare det i originalemballasjen slik at det ikke blir utsatt for
sollys og regn, som kan skade kortet.
BlueChart g2 Vision-datakort kan bli skadet av statisk elektrisitet. I miljøer
med lav fuktighet bør du jorde deg selv på et stort metallobjekt før du
håndterer kortet slik at du unngår skade på det.
Med forhåndsprogrammerte BlueChart g2 Vision-SD-kort (tilbehør) får
du størst mulig utbytte av enheten. I tillegg til detaljerte maritime kart
inneholder BlueChart g2 Vision følgende funksjoner:
• Navigatør 3D – viser båten sett ovenfra og bakfra og er et
tredimensjonalt navigasjonshjelpemiddel. BlueChart g2 Vision
Navigatør 3D er mer detaljert enn de forhåndslastede dataene
(side 15).
• Fish Eye 3D – gir en tredimensjonal undervannsvisning som fremstiller
sjøbunnen visuelt i henhold til kartinformasjonen.
• Fiskekart – gir en visning av kartet med tydeligere bunnkonturer uten
navigasjonsdata. Dette kartet fungerer godt ved dyphavsfiske.
30
• Satellittbilder med høy oppløsning – gir en realistisk
høyoppløsningsvisning av land- og vannområder på navigasjonskartet.
• Luftfotoer – gir en visning av båthavner og andre viktige
navigeringspunkter, slik at du bedre kan danne deg et bilde av
omgivelsene.
• Detaljerte data om veier og punkter av interesse (POI) – gir en
visning av veier, restauranter og andre punkter som kan være av
interesse, langs kystlinjen.
• Strømdata – gir en visning av strømstasjonsinformasjonen (side 38).
• Auto Veiledning – bruker den angitte sikre dybden for båten sammen
med kartdata til å finne den beste kursen til bestemmelsesstedet ditt
(side 50).
Merk: Du kan ikke overføre BlueChart g2 Vision-data fra SD-kortet til
datamaskinen for sikkerhetskopiering eller visning. SD-kortet kan bare
brukes på BlueChart g2 Vision-kompatible GPS-enheter fra Garmin.
Navigere med en Garmin-autopilot
Når du starter all slags navigering (Gå til, Rute til, Guide til eller Følg
spor), og hvis du er koblet til en kompatibel Garmin-autopilot, blir du bedt
om å aktivere autopiloten.
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
Vise informasjon
Vise informasjon
Bruk skjermbildet Informasjon til å få informasjon om dashbordmåleinstrumenter, tidevann, strømninger, brukerdata og andre fartøy.
Vise et kompass
I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Dashbord > Kompass.
Vise tall
Du kan vise og tilpasse numeriske data, inkludert dybde, GPS-informasjon
og navigasjonsinformasjon. Du kan tilpasse antall felt som vises, og
typen informasjon som vises i hvert felt. Du kan vise opptil seks felt med
numerisk informasjon.
Hvis du vil vise skjermbildet Tall, går du til skjermbildet Hjem og velger
Informasjon > Dashbord > Tall.
Slik tilpasser du skjermbildet Tall:
1. I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Dashbord > Tall.
2. Trykk på MENU, og velg Konfigurer.
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
31
Vise informasjon
3. Velg antall felt som skal vises (3, 4, 5 eller 6).
4. Velg informasjon som skal vises i hvert felt. Velg et felt for å se
tilleggsinformasjonen som kan vises, eller velg Endre side og trykk på
skalaknappene (-/+) for å vise flere felt.
Vise turinformasjon
I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Dashbord > Tur.
Hvis du vil tilbakestille turinformasjon, maksimumshastighet,
kilometerteller eller alle verdier, trykker du på MENU mens du viser
turinformasjonen.
Vise og tilpasse drivstoff- og
motormåleinstrumenter
Vise motormåleinstrumenter
Du må være tilkoblet et NMEA 2000-nettverk som kan registrere motordata
for å kunne vise motormåleinstrumentene. Se i Installeringsinstruksjoner
for GPSMAP 400/500-serien hvis du vil ha mer informasjon.
32
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
Vise informasjon
Velg Informasjon > Dashbord > Motor i skjermbildet Hjem.
Bla gjennom skjermbildene med motormåleinstrumenter
1. Velg Informasjon > Dashbord > Motor i skjermbildet Hjem.
2. Bruk piltastene mot høyre og venstre på vippebryteren til å gå fra ett
skjermbilde for måleinstrument til det neste.
Tilpasse grenseverdier for motormåleinstrumenter
For å fastsette øvre og nedre grense for et måleinstrument og skalaen for
ønsket drift, kan du konfigurere opptil fire verdier for motormåleren. Når en
verdi faller utenfor normalområdet, blir målerflaten eller -feltet rødfarget.
3. Velg Målergrenser > Brukerdef.
4. Velg måleinstrumentgrense du vil angi (Skala min., Skala maks., Min.
verdi eller Maks. verdi).
MERK: Det er ikke sikkert at alle disse alternativene er tilgjengelige for
alle måleinstrumenter.
5. Angi måleinstrumentgrense.
6. Gjenta trinn 4 og 5 for å angi flere måleinstrumentgrenser.
Aktivere statusalarmer for motormåleinstrumenter
Hvis du har aktivert statusalarmer for måleinstrumenter, vises det en
advarsel på skjermen når motoren sender en varselstatusmelding over
NMEA 2000-nettverket. Avhengig av alarmtypen kan måleinstrumentflaten
eller -feltet bli rødfarget.
Innstilling
Beskrivelse
Skalert minimalt Denne verdien er mindre enn nominell minimal skalering, og
den representerer måleinstrumentets nedre grense. Denne
innstillingen er ikke tilgjengelig på alle måleinstrumenter.
Skalert
Denne verdien er større enn nominell maksimal skalering, og den
maksimalt
representerer måleinstrumentets øvre grense. Denne innstillingen
er ikke tilgjengelig på alle måleinstrumenter.
Minimumsverdi Representerer den minste verdien i standarddriftsområdet.
Maksimumsverdi Representerer den høyeste verdien i standarddriftsområdet.
Tilpasse statusalarmer for motormåleinstrumenter
1. I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Dashbord > Motor >
MENU > Måleroppsett > Statusalarmer > Brukerdef.
1. I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Dashbord > Motor >
MENU > Måleroppsett > Angi målergrenser.
2. Velg én eller flere alarmer for motormåleinstrumenter som du vil slå på
eller av.
2. Velg en måler.
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Dashbord > Motor >
MENU > Måleroppsett > Statusalarmer > På.
3. Velg Tilbake.
33
Vise informasjon
Velge antallet motorer som skal vises i måleinstrumentene
Motormåleinstrumentene kan vise informasjon om opptil fire motorer.
1. I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Dashbord > Motor >
MENU > Måleroppsett > Motorvalg > Ant. motorer.
Vise motormåleinstrumenter
For å kunne vise motorinformasjon må kartplotteren være koblet til en
enhet som kan måle drivstoffnivå, drivstoffstrøm eller begge deler.
Velg Informasjon > Dashbord > Motor i skjermbildet Hjem.
2. Velg antallet motorer.
3. Velg Tilbake.
Hvis du vil velge hvilke motorer instrumentene skal vise informasjon om,
velger du Rediger motorer og utfører trinn 2 til og med 5 under Velge
motorene som skal vises i måleinstrumentene (neste avsnitt).
Velge motorene som skal vises i måleinstrumentene
Du må manuelt velge antallet motorer som skal vises i
motormåleinstrumentene (side 34), før du kan velge selve motorene som
det skal vises informasjon om.
1. I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Dashbord > Motor >
MENU > Måleroppsett > Motorvalg > Rediger motorer.
Drivstoffmåler
Drivstoffstrøm
2. Velg Første motor.
3. Angi nummeret på motoren du vil vise informasjon om, i første
måleinstrument eller felt.
Hvis du for eksempel velger 3, vil første motorfelt vise informasjon om
motoren identifisert som Engine3 på NMEA 2000-nettverket.
Konfigurere motormåleinstrumenter
Mengden drivstoff om bord kan vises enten som totalt drivstoffnivå
(numerisk) eller for hver enkelt tank (grafisk).
4. Gjenta trinn 3 for andre, tredje og fjerde motorfelt etter behov.
5. Velg Tilbake.
34
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
Vise informasjon
I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Dashbord > Motor >
MENU > Måleroppsett > Drivstoffvisning.
•
Bruk totalt drivstoffnivå – velg dette for å vise en numerisk verdi
for samlet drivstoffnivå.
•
Bruk drivstofftanknivåer > Antall drivstofftanker – velg dette for å
vise en grafisk gjengivelse av alle de angitte tankene.
Vise drivstoffmåleinstrumenter
Synkronisere måleinstrumentets drivstoffavlesninger med
drivstoffnivåer
I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Dashbord > Drivstoff
(eller Motor) > MENU.
•
Fyll opp alle tanker – velg når tankene er fulle. Drivstoffnivået
tilbakestilles til maksimal kapasitet. Juster om nødvendig.
•
Fyll drivstoff på båten – velg dette når du har fylt mindre enn
full tank. Angi hvor mye drivstoff som er fylt på. Velg Fullført. Et
estimat av den påfylte drivstoffmengden vises. Juster mengden om
nødvendig.
•
Angi tot. drivstoff – velg dette for å angi total drivstoffmengde i
tankene. Velg Fullført.
For å kunne vise motorinformasjon må kartplotteren være koblet til en
enhet som kan måle drivstoffnivå, drivstoffstrøm eller begge deler.
Velg Informasjon > Dashbord > Motor i skjermbildet Hjem.
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
35
Vise informasjon
Vise og tilpasse vindmålerne
I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Dashbord > Vind.
Analog
vindmåler
Vindmåler
Kompass
Velge faktisk vind, merkbar vind eller bakkevind for
vindmålerne
Kartplotteren må være koblet til tilleggsenhetene som er oppført nedenfor,
for å kunne vise dataene på vindstyrkegrafen.
Vindstyrke
Relativ
vind
Beskrivelse
Påkrevde sensorer
Viser vindstyrkedata basert på
luftstrømmen som oppleves mens
båten er i bevegelse.
Faktisk
Viser vindstyrkedata basert på
vind
luftstrømmen som oppleves mens
båten ligger i ro.
Bakkevind Viser vindstyrkedata basert på
luftstrømmen som oppleves på land.
En vindsensor.
En vindsensor og en sensor for
fart i vann eller en vindsensor og
en GPS-antenne.
Enten en vindsensor, en
sensor for fart i vann, en
styrekurssensor og en GPSantenne, eller en vindsensor
og en GPS-antenne, eller en
vindsensor, en sensor for fart i
vann og en styrekurssensor.
1. I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Dashbord > Vind > MENU
> Vindtype.
2. Velg Merkbar vind, Faktisk vind eller Bakkevind.
36
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
Vise informasjon
Konfigurere retningskilden
Du kan angi kilden for kursen som vises på vindmåleren. Magnetisk kurs
er styrekursdataene fra en magnetisk kurssensor, og GPS-kursdata beregnes
av kartplotterens GPS.
I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Dashbord > Vind >
MENU > Retningskilde.
Vise informasjon om tidevannstasjon
Merk: Du må bruke et BlueChart g2 Vision-kort for å vise informasjon
om tidevannsstasjon.
1. Velg Informasjon > Tidvnn og strømnngr. > Tidevannsinformasjon.
2. Velg en tidevannsstasjon. Det vises informasjon om tidevannsstasjonen.
Velge skala for analog vindmåler
Du kan angi skalaene for den analoge vindmåleren både for motvind og
medvind.
I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Dashbord > Vind >
MENU.
•
Velg Endre motvindskala. Angi maksimums- og
minimumsvinkelverdiene som skal vises når dataene fra den analoge
motvindsmåleren vises.
•
Velg Endre medvindskala. Angi maksimums- og
minimumsvinkelverdiene som skal vises når dataene fra den analoge
medvindsmåleren vises.
Velg Endre dato > Manuell for å se tidevannsinformasjon for en annen
dato.
Velg Vis rapport for å vise tidevannsrapporten for den valgte stasjonen.
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
37
Vise informasjon
Vise strøminformasjon
Hvis du vil vise strøminformasjon, går du til skjermbildet
Strøminformasjon.
Merk: Du må bruke et BlueChart g2 Vision-kort for å vise
strømstasjonsinformasjon.
1. Velg Informasjon > Tidvnn og strømnngr. > Strømninger.
2. Velg en strømstasjon. Det vises informasjon om strømstasjonen.
Merk: Du kan velge både informasjon om tidevannsstasjon og
strømstasjon direkte fra navigasjonskartet.
Vise stjerneinformasjon
Skjermbildet Stjerneinformasjon viser informasjon om soloppgang,
solnedgang, måne opp, måne ned, månefase og omtrentlig plassering av sol
og måne på himmelen. Som standard viser kartplotteren stjerneinformasjon
for gjeldende dato og klokkeslett.
I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Stjerneinformasjon.
Månens stilling
Solens stilling
Månefase
Oversikt
Velg Endre dato > Manuell for å vise strømstasjonsinformasjon for en
annen dato.
Horisont
Stjerneinformasjon
Velg Vis rapport for å vise strømningsrapporten for den valgte
stasjonen.
38
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
Vise informasjon
Vise stjerneinformasjon for en annen dato
Du kan velge dato og klokkeslett for visning av stjerneinformasjon, og du
kan vise månefasen for valgt dato og klokkeslett.
1. I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Stjerneinformasjon >
Dato.
2. Endre datoen for å vise informasjon for en annen dato.
Vise brukerdata
Hvis du vil vise brukerdata, går du til skjermbildet Hjem og velger
Informasjon > Brukerdata.
Veipunkter – vis en liste over alle lagrede veipunkter (side 14).
2. Kontroller hvilken versjon av MapSource du har på datamaskinen, ved å
klikke på Hjelp > Om MapSource. Hvis versjonen er eldre enn 6.12.2,
kan du oppdatere til den nyeste versjonen ved å klikke på Hjelp > Søk
etter programvareoppdateringer eller sjekke webområdet til Garmin
på www.garmin.com.
3. Sett SD-kortet inn i en SD-kortleser som er tilkoblet datamaskinen.
4. Fra menyen i MapSource klikker du på Overføring > Send til enhet.
5. Fra vinduet Send til enhet velger du stasjonen for SD-kortleseren og
angir hvilke typer data du vil kopiere til kartplotteren.
6. Klikk på Send.
7. Sett inn SD-kortet i SD-kortsporet foran på enheten.
Ruter – vis en liste over lagrede ruter (side 26).
8. I skjermbildet Hjem på kartplotteren velger du Informasjon >
Brukerdata > Dataoverføring.
Spor – vis en liste over lagrede spor (side 28).
9. Gjør ett av følgende:
Dataoverføring – overfør veipunkter, ruter og spor til og fra et SD-kort
eller et nettverk.
Slett brukerdata – sletter alle brukerveipunkter, ruter og spor.
•
Velg Integrer fra kort hvis du vil overføre data fra SD-kortet til
kartplotteren og slå dem sammen med eksisterende brukerdata.
•
Velg Erstatt fra kort hvis du vil overskrive dataene på kartplotteren.
10. Velg filnavnet fra listen. Dataene overføres fra SD-kortet til kartplotteren.
Slik kopierer du MapSource-data til eller integrerer du dem med
kartplotteren din:
1. Sett inn et SD-kort i kartplotteren, slik at den kan plassere en fil på SDkortet. Denne filen inneholder informasjon som MapSource trenger for
å formatere dataene. Dette trenger bare å gjøres den første gangen du
kopierer MapSource-data til eller integrerer dem med kartplotteren fra et
bestemt SD-kort.
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
39
Vise informasjon
Slik overfører du data (veipunkter, ruter, spor) til et SD-kort:
1. Sett et SD-kort i SD-kortsporet foran på enheten.
Slik kopierer du de innebygde kartene til et SD-kort:
1. Sett inn et SD-kort (minst 4 GB) i SD-kortsporet foran på enheten.
2. I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Brukerdata >
Dataoverføring > Lagre på kort.
2. I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Brukerdata >
Dataoverføring > Kopier innebygd kart for å kopiere kartene som er
lastet inn i kartplotteren, til SD-kortet.
3. Gjør ett av følgende:
•
Velg filnavnet fra listen.
•
Velg Legg til ny fil for å opprette en ny fil. Angi filnavnet med
vippebryteren, og velg Fullført.
4. Velg Ja for å lagre veipunkter, ruter og spor på SD-kortet. Filnavnet
lagres med filtypen ADM.
Slik overfører du data (veipunkter, ruter, spor) fra et SD-kort:
1. Sett et SD-kort i SD-kortsporet foran på enheten.
2. I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Brukerdata >
Dataoverføring.
3. Gjør ett av følgende:
•
Velg Integrer fra kort hvis du vil overføre data fra SD-kortet til
kartplotteren og slå dem sammen med eksisterende brukerdata.
•
Velg Erstatt fra kort hvis du vil overskrive dataene på kartplotteren.
4. Velg filnavnet fra listen. Dataene overføres fra SD-kortet til kartplotteren.
40
Slik overfører du data til eller fra et NMEA 2000-nettverk:
1. Koble enheten til et NMEA 2000-nettverk. (Se Installeringsinstruksjoner
for GPSMAP 400/500-serien.)
2. Fra skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Brukerdata >
Dataoverføring > Nettverk.
3. Gjør ett av følgende:
•
Velg Klon brukerdata for å overføre veipunkter, ruter og spor til
andre kartplottere som er koblet til nettverket. Eksisterende data
overskrives i disse kartplotterne.
•
Velg Integrer brukerdata for å overføre data mellom alle
kartplotterne som er koblet til nettverket. Unike data blir slått
sammen med eksisterende data på hver kartplotter.
Slik sikkerhetskopierer du data til en datamaskin:
1. Sett et SD-kort i SD-kortsporet foran på enheten.
2. I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Brukerdata >
Dataoverføring > Lagre på kort.
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
Vise informasjon
3. Gjør ett av følgende:
•
Velg filnavnet fra listen.
•
Velg Legg til ny fil for å opprette en ny fil. Angi filnavnet med
vippebryteren, og trykk på SELECT.
4. Ta ut SD-kortet fra enheten, og sett det inn i en SD-kortleser som er
koblet til en datamaskin.
5. Fra Windows® Utforsker åpner du Garmin\UserData-mappen på SDkortet.
6. Kopier den aktuelle ADM-filen på kortet, og lim den inn hvor som helst
på datamaskinen.
Slik gjenoppretter du sikkerhetskopiert data til kartplotteren:
1. Kopier den aktuelle ADM-filen fra datamaskinen til et SD-kort i mappen
Garmin\UserData.
2. Sett inn SD-kortet i kartplotteren.
3. I skjermbildet Hjem på kartplotteren velger du Informasjon >
Brukerdata > Dataoverføring > Erstatt fra kort.
Slik sletter du alle veipunkter, ruter og spor:
1. Fra skjermbildet Hjem på kartplotteren velger du Informasjon >
Brukerdata > Slett brukerdata.
2. Velg Veipunkter, Ruter, Lagrede spor eller Alle.
3. Velg OK for å slette dataene.
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
Vise andre fartøy
Hvis du vil vise informasjon om andre båter, går du til skjermbildet Hjem
og velger Informasjon > Andre fartøy.
Merk: Hvis du vil vise informasjon om andre båter, må enheten være
tilkoblet en ekstern AIS-enhet (Automatic Identification System) eller
DSC-enhet (Digital Selective Calling). Se side 62 hvis du vil ha mer
informasjon.
AIS-liste – se side 46.
DSC-ringeliste – viser de 100 siste anropene. DSC-ringelisten viser
det siste anropet fra en båt. Hvis det er mottatt to anrop fra samme båt,
overskriver det siste anropet det første anropet på listen.
Velg Alternativer for å sortere anrop etter navn, type, MMSI, avstand fra
båten eller tidspunktet da anropet ble mottatt.
Velg Alternativer > Slett alle for å slette alle anropene fra listen.
Slik legger du til en DSC-kontakt:
1. Velg Legg til kontakt.
2. Bruk vippebryteren til å angi MMSI-nummeret på fartøyet.
3. Bruk vippebryteren til å angi navnet på fartøyet.
AIS (Automatic Identification System)
Du kan bruke AIS (Automatic Identification System) til å identifisere og
spore andre fartøy.
41
Vise informasjon
Om AIS
Om AIS-SART-sendere
AIS varsler deg om trafikk i området. Når du er koblet til en ekstern
AIS-enhet, kan kartplotteren vise AIS-informasjon om andre fartøy som
er innen rekkevidde, som er utstyrt med en transponder, og som aktivt
overfører AIS-informasjon. Informasjonen som rapporteres for hvert
fartøy, inkluderer MMSI (Maritime Mobile Service Identity), plasseringen,
GPS-hastigheten, GPS-styrekursen, tiden som har gått siden fartøyets
forrige posisjon ble rapportert, nærmeste møtepunkt og tiden til nærmeste
møtepunkt.
AIS-SART-sendere (AIS Search and Rescue Transmitters) er selvstendige
enheter som sender rapporter om nødposisjon når de aktiveres. SARTsendinger er annerledes enn standard AIS-sendinger, derfor vises de
ikke som standard AIS-symboler på kartplotteren. I stedet for å spore en
SART-sending for kollisjonsunngåelse, sporer du en SART-sending for å
lokalisere og bistå et fartøy.
Navigere til en SART-sending
Det vises en nødsignalalarm når du mottar en SART-sending.
Velg Se på > Gå til for å begynne å navigere til SART-sendingen.
AIS-objektsymboler
AIS-fartøy
Tapt
AIS-objekt
Farlig
AIS-mål
Symbol
Beskrivelse
AIS-fartøy. Fartøyet rapporterer AIS-informasjon. Retningen
trianglet peker i, angir retningen som AIS-fartøyet beveger seg i.
Målet er valgt.
Nærmeste punkt og
tidspunkt for ankomst
til farlig mål
Sporer
AIS-mål
AIS-målbestemmelse på navigasjonskartet
42
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
Vise informasjon
Målet er aktivert. Objektet vises større på kartet. En grønn linje
som er knyttet til objektet, angir objektets styrekurs. MMSI,
hastigheten og retningen på fartøyet vises under objektet hvis
detaljinnstillingene har blitt satt til Vis (side 45). Hvis AISsendingen fra fartøyet avbrytes, vises det en melding.
Objektet er tapt. Et grønt kryss (X) angir at AIS-sendingen
fra fartøyet er avbrutt, og kartplotteren viser en melding med
spørsmål om fartøyet fortsatt skal spores. Hvis du avbryter
fartøysporingen, forsvinner symbolet for objektet fra kartet eller
3D-kartvisningen.
Farlig objekt innen rekkevidde. Objektet blinker mens en alarm
utløses, og en melding vises. Etter at alarmen er bekreftet, angir
et heldekkende rødt triangel med en tilknyttet rød linje, objektets
posisjon og styrekurs. Hvis kollisjonsalarmen for den sikre sonen
har blitt satt til Av, blinker objektet, men alarmen utløses ikke, og
alarmmeldingen vises heller ikke (side 46). Hvis AIS-sendingen fra
fartøyet avbrytes, vises det en melding.
Plasseringen av dette symbolet angir det nærmeste møtepunktet
for et farlig objekt, og tallene ved siden av symbolet angir tiden til
det nærmeste møtepunktet for det objektet.
Farlig mål er tapt. Et rødt kryss (X) angir at AIS-sendingen fra
fartøyet har blitt avbrutt, og kartplotteren viser en melding med
spørsmål om fartøyet fortsatt skal spores. Hvis du avbryter
fartøysporingen, forsvinner symbolet for det farlige objektet fra
kartet eller 3D-kartvisningen.
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
AIS-SART-sending. Du kan velge dette symbolet for å vise mer
informasjon om SART-sendingen og begynne navigeringen.
AIS-SART-sendingen er avbrutt.
AIS-SART-testsending. Dette symbolet vises når et fartøy
starter en test av SART-enheten. Symbolet viser ikke en faktisk
nødssituasjon. Du kan deaktivere disse testsymbolene og
-varslene.
AIS-SART-testsending avbrutt.
Styrekurs og projisert kurs for aktiverte AIS-objekter
Når informasjon om styrekurs og kurs over land er oppgitt av et aktivert
AIS-objekt, vises objektets styrekurs på et kart som en heldekkende linje
som er knyttet til symbolet for AIS-objektet. En styrekurspil vises ikke i en
3D-kartvisning.
Den projiserte kursen for et aktivert AIS-objekt vises som en stiplet linje
på et kart eller en 3D-kartvisning. Lengden på linjen for den projiserte
kursen er basert på verdien av innstillingen til den projiserte styrekursen
(side 45). Hvis et aktivert AIS-objekt ikke overfører hastighetsinformasjon,
eller hvis fartøyet ikke beveger seg, vises det ikke en linje for projisert
kurs. Endringer i hastigheten, kursen over land eller informasjonen om
svinghyppighet som overføres av fartøyet, kan påvirke beregningen av
linjen for den projiserte kursen.
43
Vise informasjon
Når kurs over land, styrekurs og informasjon om svinghyppighet oppgis
av et aktivert AIS-objekt, beregnes den projiserte styrekursen for objektet
basert på kursen over land og informasjonen om svinghyppighet.
Retningen som objektet svinger i, som også er basert på informasjonen om
svinghyppighet, angis av retningen av haken på enden av styrekurspilen.
Lengden på haken endres ikke.
Projisert kurs
Projisert kurs
Aktivert
mål
MMSI
Styrekurs
Mål med kurs over land og styrekurs
Slå av AIS-mottak
Aktivert
farlig mål
Mottak av AIS-signaler er slått av som standard.
MMSI
Styrekurs
Svingeretning
Mål med kurs over land, styrekurs og svingegrad
Når kurs over land og informasjon om styrekurs er oppgitt av et aktivert
AIS-objekt, men informasjon om svinghyppighet ikke er oppgitt, beregnes
den projiserte styrekursen for objektet basert på informasjonen om kurs
over land.
I skjermbildet Hjem velger du Konfigurer > Andre fartøy > AIS > Av.
All AIS-funksjonalitet på alle kart og i alle 3D-kartvisninger
deaktiveres. Dette omfatter AIS-fartøybestemmelser og -sporing,
kollisjonsalarmer som er et resultat av AIS-fartøybestemmelser og
-sporing, og informasjon om AIS-fartøy.
Aktivere varsler for AIS-SART-testsendinger
Varsler for AIS-SART-testsendinger ignoreres som standard, slik at du
unngår en mengde testvarsler og -symboler i travle områder, for eksempel
småbåthavner. Hvis du vil teste en AIS-SART-enhet, må du konfigurere
kartplotteren for å kunne motta testvarsler.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > Andre fartøy > AISSART-test.
44
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
Vise informasjon
Vise AIS-fartøy på et kart eller i en 3D-kartvisning
AIS krever bruk av en ekstern AIS-enhet og aktive transpondersignaler fra
andre fartøy.
Du kan konfigurere hvordan andre fartøy vises på et kart eller i en
3D-kartvisning. Visningsområdet som er konfigurert for ett kart eller én
3D-kartvisning, brukes bare på det kartet eller i den 3D-kartvisningen.
Innstillingene for detaljene, den projiserte styrekursen og sporene som er
konfigurert for ett kart eller en 3D-kartvisning, brukes for alle kart og for
alle 3D-kartvisninger.
•
Proj. styrekurs – gjør det mulig å angi projisert styrekurstid for AISaktiverte fartøyer.
•
Stier – viser sporene til AIS-fartøyer. Velg lengden på sporet som
vises ved hjelp av en sti.
Aktivere et objekt for et AIS-fartøy
Merk: Navigatør 3D-kart er bare tilgjengelige hvis du bruker et SD-kort
for BlueChart g2 Vision. Fiskekart er bare tilgjengelig hvis du bruker et
SD-kort for BlueChart g2 Vision eller hvis det innebygde kartet støtter
fiskekart.
Merk: Navigatør 3D-kart er bare tilgjengelige hvis du bruker et SD-kort
for BlueChart g2 Vision. Fiskekart er bare tilgjengelig hvis du bruker et
SD-kort for BlueChart g2 Vision eller hvis det innebygde kartet støtter
fiskekart.
1. Velg Kart i skjermbildet Hjem.
1. Velg Kart i skjermbildet Hjem.
Vise informasjon om et AIS-objektfartøy
2. Velg Navigasjonskart, Fiskekart, 3D-perspektiv eller Navigatør 3D.
3. Velg MENU > Andre fartøy > Visningsoppsett.
•
Visningsskala – viser avstanden fra din posisjon til der AIS-fartøyer
vises. Velg en avstand, Vis alle.
•
Detaljer – viser eller skjuler detaljer om AIS-aktiverte fartøyer.
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
2. Velg Navigasjonskart, Fiskekart, 3D-perspektiv eller Navigatør 3D.
3. Bruk vippebryteren til å velge et AIS-fartøy. Trykk på SELECT.
4. Velg AIS-fartøy > Aktiver objekt.
Du kan vise AIS-signalstatus, MMSI, GPS-hastighet, GPS-styrekurs og
annen informasjon som rapporteres om et AIS-objektfartøy.
1. Velg Kart i skjermbildet Hjem.
45
Vise informasjon
2. Velg Navigasjonskart, Fiskekart, 3D-perspektiv eller Navigatør 3D.
3. Bruk vippebryteren til å velge et AIS-fartøy. Trykk på SELECT.
4. Velg AIS-fartøy.
Deaktivere et objekt for et AIS-fartøy
Merk: Navigatør 3D-kart er bare tilgjengelige hvis du bruker et SD-kort
for BlueChart g2 Vision. Fiskekart er bare tilgjengelig hvis du bruker et
SD-kort for BlueChart g2 Vision eller hvis det innebygde kartet støtter
fiskekart.
1. Velg Kart i skjermbildet Hjem.
3. Velg MENU > Andre fartøy > AIS-alarm > På.
Det vises en melding, og en alarm utløses når et AIS-aktivert fartøy
kommer inn i den sikre sonen rundt båten din. Objektet merkes også
som farlig på skjermen. Innstillingen Av deaktiverer meldingen og
alarmen, men objektet er fortsatt merket som farlig på skjermen.
4. Velg Rekkevidde for å sette den målte radiusen for ringen på den sikre
sonen til en avstand fra 500 fot til 2,0 nm (eller fra 150 m til 3,0 km,
eller fra 500 fot til 2,0 mi.).
5. Velg en avstand.
3. Bruk vippebryteren til å velge et AIS-fartøy. Trykk på SELECT.
6. Velg Tid til for å aktivere en alarm hvis AIS registrerer at et objekt
kommer til å krysse den sikre sonen innen det definerte tidsintervallet
(fra 1 til 24 minutter).
4. Velg AIS-fartøy > Deaktiver.
7. Velg et tidspunkt.
Stille inn kollisjonsalarmen for sikker sone
Vise en liste over lagrede AIS-objekter
2. Velg Navigasjonskart, Fiskekart, 3D-perspektiv eller Navigatør 3D.
Kollisjonsalarmen for sikker sone brukes bare med AIS. Den sikre sonen
brukes til å unngå kollisjoner, og den kan tilpasses. Alle innstillinger for
kollisjonsalarm i sikker sone brukes på alle kart og alle 3D-kartvisninger.
1. Velg Kart i skjermbildet Hjem.
Merk: Navigatør 3D og Fish Eye 3D er bare tilgjengelige hvis du bruker
et SD-kort for BlueChart g2 Vision. Fiskekart er bare tilgjengelig hvis du
bruker et SD-kort for BlueChart g2 Vision eller hvis det innebygde kartet
støtter fiskekart.
2. Velg Navigasjonskart, Fiskekart, 3D-perspektiv eller Navigatør 3D.
46
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
Konfigurere kartplotteren
AIS-objektlisten viser informasjon om alle båtene enheten overvåker.
AIS-listen viser MMSI-numrene eller (hvis båten kringkaster det) navnene
på AIS-båtene, og de sorteres etter rekkevidde. Båten som er nærmest deg,
vises øverst på listen.
1. Velg Kart i skjermbildet Hjem.
2. Velg Navigasjonskart, Fiskekart, 3D-perspektiv eller Navigatør 3D.
3. Velg MENU > Andre fartøy > AIS-liste.
Foreta et anrop til et AIS-objekt
Se Anrope et AIS-mål (side 66).
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
47
Konfigurere kartplotteren
Konfigurere kartplotteren
Bruk skjermbildet Konfigurer til å konfigurere enhetsinnstillingene.
Vise systeminformasjon
Du kan vise programvareversjonen, basekartversjonen, ekstra
kartinformasjon (hvis aktuelt) og enhets-ID-nummeret for kartplotteren.
Du trenger denne informasjonen hvis du skal oppdatere
systemprogramvaren eller kjøpe ekstra kartdata.
I skjermbildet Hjem velger du Konfigurer > System >
Systeminformasjon.
Konfigurere systeminnstillinger
Hvis du vil endre generelle systeminnstillinger, går du til skjermbildet
Hjem og velger Konfigurer > System.
Simulator – slå simulatormodus av eller på. Velg Oppsett for å angi
simulatoralternativer, for eksempel simulert posisjon, hastighet og retning.
Piper/display – velg Piper for å angi når enheten skal avgi lyd. Velg
Skjerm > Baklys for å øke eller redusere baklyset. Velg Skjerm >
Fargemodus for å bytte mellom dag- og nattmodus (side 4).
48
Automatisk på – slå På eller Av funksjonen for å slå på enheten
automatisk. Når På er valgt slår kartplotteren seg automatisk på så lenge
den har strømtilførsel, unntatt når kartplotteren slås av ved hjelp av av/påknappen før strømtilførselen opphører.
• GPS – vis GPS-satellitter.
• Himmmelvisning – viser GPS-satellittkonstellasjonen.
• WAAS/EGNOS – bytt mellom å slå WAAS (i Nord-Amerika) eller
EGNOS (i Europa) av og på. WAAS/EGNOS kan gi mer nøyaktig
informasjon om GPS-posisjoner. Når du bruker WAAS eller EGNOS,
bruker enheten imidlertid lenger tid på å innhente satellitter.
• Hastighetsfilter – velg Av, På eller Auto. Hastighetsfilteret angir
gjennomsnittsfarten til båten over en kort periode, slik at du får jevnere
fartsverdier.
Systeminformasjon – vis systeminformasjon og tilbakestill
fabrikkinnstillinger (side 56). Alternativet Garmin-enheter > Lagre
på Brikke er et feilsøkingsverktøy. En representant fra Garmins
produktsupport kan be deg om å bruke denne funksjonen til å hente data
om kartplotteren.
Hendelseslogg – viser en liste over systemhendelser. Velg en hendelse for å
mer ekstra informasjon.
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
Konfigurere kartplotteren
Konfigurere måleenheter
Kartdatum – endre koordinatsystemet som kartet er ordnet etter. Du kan
bare endre kartdatumet hvis kartet eller diagrammet du bruker, angir et
annet kartdatum.
Systemenheter – global innstilling som definerer individuelle måleenheter
samtidig: Britisk (mi/t, fot, ºF), Metrisk (km/t, m, ºC), Nautisk (knop,
fot, ºF) eller Brukerdef. Velg Brukerdef. hvis du vil definere måleenheter
for dybde, temperatur, avstand, fart, høyde, volum og trykk enkeltvis.
Tid – still inn tidsalternativene.
Hvis du vil endre måleenheter, går du til skjermbildet Hjem og velger
Konfigurer > Preferanser > Enheter.
Merk: Du må motta dybdedata for NMEA-ekkolodd for å kunne vise
informasjon om dybde og temperatur.
Styrer mot – angir referansen som brukes ved beregning av
kursinformasjon.
• Auto. magnetisk – setter automatisk den magnetiske misvisningen for
posisjonen din.
• Sann – angir geografisk nord som styrekursreferanse.
• Rutenett – setter rutenettets nord som kursreferanse (000º).
• Brukerd. mag. variasjon – gjør det mulig å angi den magnetiske
variasjonen.
Posisjonsformat – endre koordinatsystemet som en gitt posisjonsavlesning
vises i. Endre posisjonen bare hvis kartet eller diagrammet du bruker, angir
en annen posisjon.
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
• Tidsformat – velg mellom 12-timers, 24-timers eller UTC-tidsformat.
• Tidssone – angi tidssonen som skal vises for tidsavlesninger. Hvis Auto
er valgt for Tidssone, er ikke alternativet DST tilgjengelig og settes
automatisk til Auto.
• DST (sommertid) – velg Av, På eller Auto. Auto-innstillingen slår
automatisk sommertid av og på i henhold til årstiden.
• Ref. tid for baro. – angi referansetiden (fra 30 minutter til 24 timer)
som brukes til å beregne trenden for barometrisk trykk. Trenden vises
på vindmåleren når bakkevind er valgt (side 36) eller på cruisedatalinjen
(side 9).
Endre systemspråk
Du kan endre systemspråket ved å gå til skjermbildet Hjem og velge
Konfigurer > Preferanser > Språk. Velg språk.
49
Konfigurere kartplotteren
Konfigurere navigasjonspreferanser
Du kan endre navigasjonspreferanser ved å gå til skjermbildet Hjem og
velge Konfigurer > Preferanser > Navigasjon.
Ruteetiketter – for lagrede ruter blir det angitt om rutesvingene indikeres
av tall (sving 1, sving 2 osv.) eller veipunktnavn, eller om beskrivelsen av
svinger er skjult.
Svingovergang – still inn hvor lenge før / hvor langt før en sving i en rute
du går over til neste etappe.
Hastighetskilder – spesifiser sensoren som brukes for vindverdier og
drivstofføkonomi. Trykk på Vind eller Drivstofføkonomi for å veksle
mellom vann (fra en sensor for fart i vann) og GPS (fra den beregnede
GPS-hastigheten).
Auto Veiledning – angi parameterne for autoveiledning:
• Sikker dybde – angi tillatt minimumsdybde (kartdybdedatum) ved
beregning av en rute for automatisk veiledning. En sikker dybde på
mindre enn én meter er ikke tillatt ved bruk av automatisk veiledning.
• Sikker høyde – angi minimumshøyden (karthøydedatum) for broer for
å sikre båten god klaring.
• Strandlinjeavstand – angi sikker avstand fra strandlinjen for båten:
Nærmest, Nærme, Normal, Langt unna eller Lengst unna.
50
Innstillingen Auto Veiledning for Strandlinjedistanse
Innstillingen Strandlinjedistanse angir hvor nær stranden du vil at linjen for
autoveiledning skal være. Linjen for autoveiledning kan flytte på seg hvis
du endrer denne innstillingen under navigasjon.
De tilgjengelige verdiene for innstillingen Strandlinjedistanse (Nærmest,
Nærme, Normal, Langt unna eller Lengst unna) er relative og ikke
absolutte verdier. Hvis du vil kontrollere at linjen for autoveiledning er
plassert i en passende avstand fra stranden, kan du vurdere plasseringen
av linjen for autoveiledning ved hjelp av ett eller flere kjente
bestemmelsessteder der du må navigere gjennom en smal vannpassasje.
Slik angir du avstanden fra stranden:
1. Legg båten til havn, eller kast ut ankeret.
2. I skjermbildet Home velger du Konfigurer > Innstillinger >
Navigasjon > Auto Veiledning > Strandlinjedist. > Normal.
3. I skjermbildet Hjem velger du Hvor skal du? > Veipunkter.
4. Velg et veipunkt for et bestemmelsessted som du har navigert til
tidligere.
5. Velg Naviger til > Guide til.
6. Kontroller plasseringen av linjen for autoveiledning. Finn ut om linjen går
godt utenom kjente hindringer, og om svingene gir en effektiv reise.
7. Gjør følgende:
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
Konfigurere kartplotteren
•
Hvis du er fornøyd med plasseringen av linjen for autoveiledning,
velger du MENU > Navigeringsalternativer > Stopp navigasjon.
Gå til trinn 11.
10. Hvis du valgte Nærmest eller Lengst unna i trinn 9, må du kontrollere
plasseringen av linjen for autoveiledning. Finn ut om linjen går godt
utenom kjente hindringer, og om svingene gir en effektiv reise.
•
Hvis linjen for autoveiledning går for nært kjente hindringer, går
du til skjermbildet Hjem og velger Konfigurer > Innstillinger >
Navigasjon > Auto Veiledning > Strandlinjedist. > Langt unna.
11. Gjenta trinn 1–10 minst én gang til, med ulike bestemmelsessteder hver
gang, til du er godt kjent med funksjonen Strandlinjedistanse.
•
Hvis svingene i linjen for autoveiledning er for store, går du
til skjermbildet Hjem og velger Konfigurer > Innstillinger >
Navigasjon > Auto Veiledning > Strandlinjedist. > Nærme.
8. Hvis du valgte Nærme eller Langt unna i trinn 7, må du kontrollere
plasseringen av linjen for autoveiledning. Finn ut om linjen går godt
utenom kjente hindringer, og om svingene gir en effektiv reise.
9. Gjør følgende:
•
Hvis du er fornøyd med plasseringen av linjen for autoveiledning,
velger du MENU > Navigeringsalternativer > Stopp navigasjon.
Gå til trinn 11.
•
Hvis linjen for autoveiledning går for nær kjente hindringer, går
du til skjermbildet Hjem og velger Konfigurer > Innstillinger >
Navigasjon > Auto Veiledning > Strandlinjedist. > Lengst unna.
•
Hvis svingene i linjen for autoveiledning er for store, går du
til skjermbildet Hjem og velger Konfigurer > Innstillinger >
Navigasjon > Auto Veiledning > Strandlinjedist. > Nærmest.
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
Konfigurere kommunikasjonsinnstillinger
Hvis du vil endre kommunikasjonsinnstillingene, går du til skjermbildet
Hjem og velger Konfigurer > Kommunikasjon.
Seriell port 1 – konfigurerer inngangs-/utgangsformatet som den serielle
porten 1 skal bruke når du kobler kartplotteren til eksterne NMEA-enheter,
en datamaskin eller andre Garmin-enheter.
• Garmin-dataoverføring – støtter inn- eller utdata for Garminbeskyttede data for kommunikasjon med Garmin-programvare.
• NMEA-standard – støtter inn- eller utdata for standard NMEA 0183data, DSC og inndatastøtte for NMEA-ekkolodd for DPT-, MTW- og
VHW-setninger.
• NMEA høy hastighet – støtter inn- og utdata for standard 0183-data
for de fleste AIS-mottakere.
51
Konfigurere kartplotteren
Seriell port 2 (hvis den støttes) – konfigurerer inngangs-/utgangsformatet
som den serielle porten 2 skal bruke når du kobler kartplotteren til eksterne
NMEA-enheter, en datamaskin eller andre Garmin-enheter.
• Merk enheter – gjør det mulig å navngi motorer og tanker slik at det
blir lettere å identifisere hvor på båten de befinner seg.
NMEA 0183 Oppsett – aktiver eller deaktiver NMEA 0183utdatasetninger for ekkolodd, rute, system og Garmin NMEA-innstillinger.
Slik merker du motorene med tall:
I skjermbildet Hjem velger du Konfigurer > Kommunikasjon > NMEA
2000-oppsett > Merk enheter > Endre motormerker > Bruk tall.
Slik aktiverer eller deaktiverer du NMEA 0183-utdatasetninger:
1. I skjermbildet Hjem velger du Konfigurer > Kommunikasjon > NMEA
0183 Oppsett.
Slik merker du motorene med navn:
1. I skjermbildet Hjem velger du Konfigurer > Kommunikasjon > NMEA
2000-oppsett > Merk enheter > Endre motormerker > Merketype >
Velg navn.
2. Velg en innstilling (Ekkolodd, Rute, System eller Garmin).
3. Velg NMEA 0183-utdatasetningen for å slå utdata av og på.
• Pos.- presisjon – juster antall sifre (To sifre, Tre sifre eller Fire sifre)
til høyre for desimaltegnet for overføring av NMEA-utdata.
• Veipunkt-IDer – velg hvordan enheten angir veipunktidentifikatorer
(Navn eller Tall).
• Fabrikkinnstillinger – tilbakestiller alle NMEA 0183-setninger til
standardverdier.
2. Velg motoren du vil gi navn til.
3. Velg motorens posisjon: Babord (P), Midten (C), Styrbord (S), Baug
(F), or Akter (A).
4. Velg merket du vil bruke på motoren.
Slik merker du tankene med tall:
1. Velg Konfigurer > Kommunikasjon > NMEA 2000–oppsett > Merk
enheter > Endre tankmerker.
2. Velg typen tank du vil merke.
NMEA 2000-oppsett –
3. Velg Bruk tall.
• Enhetsliste – gir en oversikt over NMEA 2000-enhetene i nettverket
ditt. Hvis NMEA 2000-enheten har konfigurasjonsalternativer eller
-innstillinger, velger du enheten for å få en liste med alternativer.
Slik merker du tankene med navn:
1. Velg Konfigurer > Kommunikasjon > NMEA 2000–oppsett > Merk
enheter > Endre tankmerker.
52
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
Konfigurere kartplotteren
2. Velg typen tank du vil merke.
3. Velg Velg navn.
4. Velg en tank.
5. Velg tankens posisjon: Babord (P), Midten (C), Styrbord (S), Baug (F),
or Akter (A).
6. Velg merket du vil bruke på tanken.
Stille inn alarmer
Du kan stille inn enheten slik at den avgir en hørbar alarm når bestemte
forhold inntreffer. Som standard er alle alarmer slått av.
Slik stiller du inn en alarm:
1. I skjermbildet Hjem velger du Konfigurer > Alarmer.
2. Velg en alarmkategori.
3. Velg en alarm.
4. Velg På for å slå på alarmen.
5. Angi alarminformasjon.
Stille inn navigasjonsalarmer
Hvis du vil stille inn en navigasjonsalarm, går du til skjermbildet Hjem og
velger Konfigurer > Alarmer > Navigasjon.
• Type – velg om ankomstalarmene bare skal varsle når du nærmer
deg bestemmelsessteder, eller når du nærmer deg svinger eller
bestemmelsessteder. Velg Av for å deaktivere ankomstalarmer.
• Aktivering – velg om ankomstalarmen skal utløses for "tid til
bestemmelsessted" eller "avstand til bestemmelsessted".
• Endre tid / endre avstand – hvis aktiveringen er satt til tid, velger
du Endre tid for å angi hvor mange minutter før ankomst alarmen
skal ringe. Hvis aktiveringen er satt til avstand, velger du Endre
avstand for å angi avstanden før ankomst der alarmen skal ringe. Bruk
vippebryteren til å endre tiden eller avstanden.
Ankervakt – still inn en alarm som varsler deg når du overskrider en angitt
avdriftsavstand.
Ute av kurs – still inn en alarm som varsler deg om at du er ute av kurs,
med en angitt avstand.
Stille inn systemalarmer
Hvis du vil stille inn en systemalarm, går du til skjermbildet Hjem og
velger Konfigurer > Alarmer > System.
Klokke – still inn en alarm ved hjelp av systemklokken (GPS). Enheten må
være aktivert for at klokkealarmen skal fungere.
Ankomst – still inn en alarm som varsler deg når du er innenfor den angitte
avstanden eller tiden fra en sving eller veipunktet til et bestemmelsessted.
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
53
Konfigurere kartplotteren
Batteri – still inn en alarm som går av når batteriet når et angitt lavt
spenningsnivå.
Fisk – still inn en alarm som varsler når enheten oppdager objekter etter
angitte symboler.
GPS-nøyakt. – still inn en alarm som varsler deg når nøyaktigheten til
GPS-posisjonen kommer utenfor den angitte verdien.
– aktiverer en alarm for alle fiskestørrelser.
Stille inn ekkoloddalarmer
– aktiverer bare en alarm for stor fisk.
Hvis du vil stille inn en ekkoloddalarm, går du til skjermbildet Hjem og
velger Konfigurer > Alarmer > Ekkolodd.
Merk: Hvis du vil konfigurere ekkoloddalarmer, må du motta dybdedata
for NMEA-ekkolodd.
Grunt vann – still inn en alarm som varsler når dybden er mindre enn den
angitte verdien.
Dypt vann – still inn en alarm som varsler når dybden er større enn den
angitte verdien.
Vanntemp – still inn en alarm som går av når svingeren rapporterer en
temperatur som er 1,1 °C (2 °F) over eller under den angitte temperaturen.
– aktiverer bare en alarm for mellomstor og stor fisk.
Stille inn alarm for total drivstoffmengde om
bord
Du kan konfigurere kartplotteren til å varsle med en alarm når den totale
gjenværende drivstoffmengden om bord når det angitte nivået.
Merk: Enheten må være koblet til en ekstern drivstoffsensor, for
eksempel Garmin GFS 10, for å kunne motta drivstoffinformasjon.
Slik kan du aktivere alarmen for total drivstoffmengde om bord og
angi drivstoffalarmnivået:
1. I skjermbildet Hjem velger du Konfigurer > Alarmer > Drivstoff >
Totalt om bord > På (eller Av).
2. Hvis du velger På, bruker du vippebryteren til å angi drivstoffnivået der
alarmen skal varsle.
54
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
Konfigurere kartplotteren
Konfigurere Min båt
Hvis du vil konfigurere innstillingene for båten, går du til skjermbildet
Hjem og velger Konfigurer > Min båt.
Kjølkalibrering – kalibrer overflateavlesningen for dybden på
kjølen, slik at du kan måle dybden fra bunnen av kjølen i stedet for fra
svingerplasseringen. Angi et positivt tall for å kalibrere for kjølen. Angi et
negativt tall for å kompensere for et stort fartøy som ligger dypt i vannet.
Slik justerer du kjølkalibreringen:
1. I skjermbildet Hjem velger du Konfigurer > Min båt > Kjølkalibrering.
Svinger på overflaten
Et positivt tall (+) viser dybde
ved bunnen av kjølen.
Svinger ved bunnen
av kjølen
Et negativt tall (-) viser dybde
ved overflaten.
2. Bruk vippebryteren til å angi den målte avstanden fra
svingerplasseringen til vannlinjen eller til kjølen på båten.
•
Hvis du måler ned til kjølen (svingeren som er installert ved
vannlinjen), angir du et (+) positivt tall. Dette viser dybden ved
bunnen av kjølen.
•
Hvis du måler opp til vannlinjen (svingeren som er installert ved
bunnen av kjølen), angir du et (-) negativt tall. Dette viser dybden
ved overflaten.
3. Velg Fullført for å godta tallet.
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
Temp.forskyv. – angi temperaturforskyvningen for temperatursensoren på
svingeren.
Kalibrere fart – bruk denne menyen for å kalibrere en fartsmåler. Følg
instruksjonene på skjermen for å kalibrere. Hvis du ikke har en fartsmåler,
vises ikke denne menyen.
Merk: Hvis båten ikke kjører raskt nok eller hvis fartsmåleren ikke
registrerer en hastighet, vises det en melding om at hastigheten er for
lav. Velg OK, og øk båtens hastighet på en sikker måte. Hvis den samme
meldingen vises igjen, stopper du båten og kontrollerer at hjulet på
fartsmåleren ikke sitter fast. Hvis hjulet spinner fritt, kontrollerer du
kabelforbindelsene. Hvis den samme meldingen fremdeles vises, bør du
kontakte Garmins produktstøtte.
55
Konfigurere kartplotteren
Drivstoffkapasitet – angi båtens totale drivstoffkapasitet.
Konfigurere andre fartøy
Hvis du vil konfigurere innstillingene for andre båter enn din egen, går
du til skjermbildet Hjem og velger Konfigurer > Andre fartøy.
MERK: Hvis du vil konfigurere AIS- eller DSC-informasjon for andre
båter, må enheten være tilkoblet en ekstern AIS- eller DSC-enhet.
AIS – aktiver eller deaktiver AIS (Automatic Identification System). AIS
varsler deg om trafikk i området ved å oppgi båt-IDer, posisjon, kurs og
hastighet for båter med transpondere innenfor rekkevidde.
Gjenopprette de opprinnelige
fabrikkinnstillingene
MERK: Denne prosedyren sletter all informasjon om innstillinger du har
lagt inn.
1. I skjermbildet Hjem velger du Konfigurer > System >
Systeminformasjon > Fabrikkinnstillinger.
2. Velg Ja for å gjenopprette alle fabrikkinnstillingene, eller velg Nei
for å avbryte. Enheten starter på nytt og ber deg om å justere
enhetsinnstillingene (side 2).
DSC – aktiver eller deaktiver DSC (Digital Selective Calling).
AIS-alarm – definer en sikker sone rundt båten for å unngå kollisjoner.
Sonen kan tilpasses.
Slik tilpasser du innstillingene for sikker sone:
I skjermbildet Hjem velger du Konfigurer > Andre fartøy > AIS-alarm.
56
•
Rekkevidde – endre den målte radiusen for sikkerhetssoneringen til
en angitt avstand fra 500 fot til 2,0 nm (eller fra 150 m til 3,0 km, eller
fra 500 fot til 2,0 mi).
•
Tid til (sikker sone) – det går av en alarm hvis AIS eller MARPA
registrerer at et mål kommer til å krysse den sikre sonen innen det
definerte tidsintervallet (fra 1 til 24 minutter).
•
AIS-alarm – når denne er På, vises det en melding (AIS: farlig mål)
når et fartøy kommer inn i den sikre sonen. Når Av er valgt, vises
ikke denne meldingen.
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
Bruke ekkolodd
Bruke ekkolodd
Følgende kartplottere kan brukes som fiskeekkolodd når de er koblet til en
svinger:
GPSMAP 421s
GPSMAP 521s
GPSMAP 551s
GPSMAP 451s
GPSMAP 526s
GPSMAP 556s
Dybde
Temperatur
Hastighet
Objekter
Skala
Forstå Full Skjerm
Velg alternativet Full skjerm hvis du vil vise en graf over svingerens
ekkoloddavlesninger på full skjerm.
Svingerfrekvens
I skjermbildet Hjem velger du Ekkolodd > Full skjerm.
Full skjerm
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
57
Bruke ekkolodd
Forstå skjermbildet Splitt frekvens
Bruk skjermbildet Splitt frekvens (bare dobbelfrekvenssvinger) for å vise
frekvensene 50 kHz og 200 kHz i samme skjermbilde. Det vises en graf for
50 kHz-frekvensen til venstre. Det vises en graf for 200 kHz-frekvensen til
høyre.
Forstå skjermbildet Splitt Zoom
Bruk skjermbildet Splitt Zoom til å vise alle ekkoloddata fra grafen i tillegg
til å zoome inn på en del av dette skjermbildet.
I skjermbildet Hjem velger du Ekkolodd > Splitt Zoom.
Dybde, temperatur og
hastighet
I skjermbildet Hjem velger du Ekkolodd > Splitt frekvens.
Dybde, temperatur og hastighet
Zoomet
dybdeskala
Zoomvindu Skala
Skala
Zoomnivå
Svinger
frekvens
Splitt Zoom
Frekvenser
Splitt frekvens
58
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
Bruke ekkolodd
Forstå skjermbildet Dybdelogg
Skjermbildet for dybdelogg en grafisk logg som viser
temperaturavlesningene over tid. Gjeldende dybde vises i hjørnet øverst til
venstre.
Forstå skjermbildet Temperaturlogg
Hvis du bruker en svinger som kan måle temperatur, fører skjermbildet
Temp Logg en grafisk logg som viser temperaturavlesningene over tid. Den
gjeldende temperaturen og dybden vises i hjørnet øverst til venstre.
I skjermbildet Hjem velger du Ekkolodd > Temp Logg.
I skjermbildet Hjem velger du Ekkolodd > Temp Logg.
Trykk på MENU for å angi varigheten og skalaen for loggen.
Trykk på MENU for å angi varigheten og skalaen for loggen.
Temperatur
og dybde
Dybde
Temperatur
intervall
Dybde
intervall
Medgått tid
Medgått tid
Dybdelogg
Dybden vises på høyre side av skjermen, og medgått tid vises nederst.
Grafen skyves mot venstre etter hvert som det kommer inn informasjon.
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
Temp Logg
Temperaturen vises på høyre side av skjermen, og medgått tid vises nederst.
Grafen skyves mot venstre etter hvert som det kommer inn informasjon.
59
Bruke ekkolodd
Oppsett av ekkoloddet
Bruk skjermbildet Ekkoloddoppsett til å definere og justere generelle
innstillinger for alle ekkoloddskjermbildene.
I skjermbildet Hjem velger du Ekkolodd > Ekkoloddoppsett.
Scroll-hastighet – tilpass hastigheten ekkoloddet skal skyves fra høyre til
venstre med (Ultrascroll™, Rask, Medium eller Sakte). Hvis du bruker
en svinger med hastighetsmåler, kan du velge Auto for å tilpasse scrollhastigheten automatisk til båtens hastighet.
Overflatestøy – vis eller skjul retursignaler til ekkoloddet nær overflaten.
Skjul overflatestøy for å redusere forstyrrelsen.
Dybdelinje – få en rask dybdereferanse (Vis eller Skjul). Hvis du vil angi
dybden til referanselinjen, velger du Vis, og deretter trykker du opp eller
ned på vippebryteren.
A-skop – vis et vertikalt A-skop langs høyre side av skjermen.
Datalinjer – vis eller skjul dybde, vanntemperatur, fart i vannet (hvis
svingeren har disse funksjonene), batterispenning, cruisefart, navigasjon og
kompassbånd (side 9).
Utseende – tilpass visningen av fiskesymboler, hvitlinjer og fargevalgene
for ekkoloddet.
• Fiskesymboler – angi hvordan ekkoloddet skal tolke objekter.
◦◦ Velg
for å vise objekter som symboler med
ekkoloddinformasjon i bakgrunnen.
◦◦ Velg
for å vise objekter som symboler med
ekkoloddinformasjon i bakgrunnen samt informasjon om
objektdybde.
◦◦ Velg
for å vise objekter som symboler.
◦◦ Velg
for å vise objekter som symboler med informasjon om
objektdybde.
• Hvitlinje – velger det sterkeste signalet fra bunnen for å hjelpe til med
å identifisere om det er hardbunn eller bløtbunn.
◦◦ Av (standard) – slår av hvitlinje.
◦◦ Høy – den mest følsomme innstillingen. Nesten alle sterke
retursignaler er markert med hvitt.
Merk: Hvis du vil vise vanntemperatur eller fart i vannet, må den
tilkoblede svingeren kunne måle vanntemperaturen, fart i vannet eller
begge deler. Velg Auto for å vise verdiene.
60
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
Bruke ekkolodd
◦◦ Medium – en rekke sterke retursignaler er markert i hvitt.
◦◦ Lav – den minst følsomme innstillingen. Bare de sterkeste
retursignalene er markert i hvitt.
Fargevalg – velg Hvit eller Blå. Dette endrer bakgrunnen på alle
ekkoloddskjermbildene, men det endrer ikke skjermbildet Temp Logg.
Avanserte ekkoloddinnstillinger
Hvis du vil justere avanserte ekkoloddinnstillinger, trykker du på MENU
fra et ekkoloddskjermbilde.
Stopp ekkolodd – stopper rullingen av ekkoloddskjermbildet.
Slik markerer du et veipunkt ved en valgt dybde:
1. Når du viser et ekkoloddskjermbilde, trykker du på MENU > Stopp
ekkolodd.
2. Bruk vippebryteren til å plassere pekeren over fisken eller strukturen du
vil markere.
3. Trykk på SELECT.
Trykk på MENU > Fortsett ekkolodd i skjermbildet som er stoppet, for å
fortsette rullingen.
Skala – juster dybdeskalaen på høyre side av skjermen (Auto eller, for å
justere manuelt, Manuell Skala).
Forsterkning – kontrollerer følsomheten til ekkoloddmottakeren (Auto
eller, for å justere manuelt, Manuell). Øk forsterkningen for å se flere
detaljer. Hvis skjermbildet er rotete, kan du redusere forsterkningen.
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
Frekvens – hvis du bruker en dobbelfrekvenssvinger, må du angi hvordan
frekvensene skal vises på skjermen (200 kHz, 50 kHz, Dobbel eller
Automatisk).
Zoom – zoom inn en del av full skjerm. Zoom er som standard av eller satt
til Ingen zoom. Det er fire mulige alternativer:
Ingen zoom – slår av zoomingen.
2x Auto – to ganger forstørrelse.
4x Auto – fire ganger forstørrelse.
Manuell Zoom – still inn dybden for det forstørrede området manuelt.
Velg Dybde, og bruk deretter vippebryteren > SELECT til å angi
dybdeintervallet for det forstørrede området. Velg Nivå, og bruk
deretter vippebryteren > SELECT til å øke eller redusere forstørrelsen
for det forstørrede området.
• Bunnlås – låser zoomvinduet til bunnen.
• Splitt Zoom – viser skjermbildet Splitt Zoom (side 58).
Støyavvisning (bare tilgjengelig når Forsterkning er satt til Manuell) –
reduserer de visuelle forstyrrelsene (vanligvis fra elektriske kilder)
på skjermen. Velg den øverste glidebryteren for å justere verdien for
støyavvisning manuelt. Hvis du justerer mengden støy som avvises,
manuelt, bidrar det til å finjustere ekkoloddet, slik at det viser flest mulig
detaljer med minst mulig støy.
•
•
•
•
Når Frekvens er satt til Dobbel (og Forsterkning er satt til Manuell),
kan du justere støyavvisningen for hver frekvens individuelt.
61
Digital Selective Calling
Digital Selective Calling (DSC)
Bruke kartplotteren med en VHF-radio
Følgende tabell angir funksjonene som er tilgjengelige når du kobler kartplotteren til en VHF-radio via et NMEA 0183-nettverk eller et NMEA 2000nettverk.
Funksjon
NMEA 0183
VHF-radio
NMEA 2000
VHF-radio
Garmin NMEA
0183 VHF-radio
Garmin NMEA
2000 VHF-radio
Kartplotteren kan overføre GPS-posisjonen til radioen
din. Hvis radioen har disse funksjonene, overføres
informasjon om GPS-posisjonen med DSC-anropene.
X
X
X
X
Kartplotteren kan motta DSC-nødinformasjon og
posisjonsinformasjon fra radioen.
X
X
X
X
Kartplotteren kan spore posisjonene
til fartøy som sender posisjonsrapporter.
X
X
X
X
Du kan raskt konfigurere og sende detaljer om
individuelle rutineanrop til Garmin VHF-radioen.
X
Når du starter et nødanrop for mann over bord fra
radioen, viser kartplotteren skjermbildet for mann over
bord og ber deg om å navigere til punktet for mann over
bord.
X
Når du starter et nødanrop for mann over bord fra
kartplotteren, viser radioen siden for aktivering av
nødanrop for mann over bord.
X
62
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
Digital Selective Calling
Slik slår du DSC av eller på:
1. Velg Konfigurer > Andre fartøyer.
2. Velg DSC for å slå den av eller på.
Legge til en DSC-kontakt
Du kan anrope en DSC-kontakt fra kartplotteren. På side 65 finner du
informasjon om å foreta et individuelt rutineanrop.
1. Mens du viser et kart, trykker du på MENU > Andre fartøy > DSC >
DSC-ringeliste > Legg til kontakt.
2. Bruk vippebryteren til å angi MMSI-nummeret (Maritime Mobile Service
Identity) til fartøyet, og trykk på SELECT.
3. Bruk tastaturet på skjermen for å angi navnet på fartøyet, og velg
Fullført.
Vise DSC-ringeliste
DSC-ringelisten er en logg med de nyeste DSC-anropene og andre
DSC-kontakter som er angitt. DSC-ringelisten kan inneholde opptil
100 oppføringer. DSC-ringelisten viser det siste anropet fra en båt. Hvis det
er mottatt to anrop fra samme båt, overskriver det siste anropet det første
anropet i anropslisten.
Motta nødanrop
Hvis Garmin-kartplotteren og VHF-radioen er tilkoblet via NMEA 0183
eller NMEA 2000, vil kartplotteren varsle deg når VHF-radioen mottar et
DSC-nødanrop. Hvis posisjonsinformasjonen ble sendt med nødanropet,
er informasjonen også tilgjengelig og registrert med anropet.
-symbolet angir et nødanrop i DSC-ringelisten, og angir posisjonen til
et fartøy på navigasjonskartet samtidig som DSC-nødanropet ble sendt.
Når du mottar et DSC-nødanrop, gjør du følgende:
1. Velg Se på for å vise detaljer om anropet.
2. Gjør ett av følgende:
•
Velg Anrop med radio for å sette opp et individuelt rutineanrop
med radioen for å anrope fartøyet som er i nød (side 65). Dette
alternativet er bare tilgjengelig hvis du bruker en Garmin NMEA
2000-kompatibel VHF-radio.
•
Velg Rediger for å redigere fartøynavnet og legge til en kommentar.
Hvis radioen sporer posisjonen til fartøyet, velger du Spor for å vise
eller skjule sporlinjen for fartøyet, og velger Sporlinje for å endre
linjefargen. Velg Slett rapport for å slette anropsrapporten. Velg
Opprett veipunkt for å angi et veipunkt på posisjonen som sendes
med nødanropet.
I et kartskjermbilde velger du MENU > Andre fartøy > DSC > DSCringeliste.
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
63
Digital Selective Calling
Mann over bord-nødanrop startet fra en VHFradio
Hvis Garmin-kartplotteren er koblet til en Garmin NMEA 2000-kompatibel
radio og du starter et DSC-nødanrop for mann over bord fra radioen,
viser Garmin-kartplotteren skjermbildet for mann over bord og ber deg
om å navigere til punktet for mann over bord. Hvis du har et Garminautopilotsystem som er koblet til nettverket, ber kartplotteren deg om å
starte en Williamson-sving til punktet for mann over bord.
Hvis du avbryter nødanropet for mann over bord på radioen, vises ikke
skjermbildet for mann over bord lenger.
Mann over bord-nødanrop startet fra
kartplotteren
Hvis Garmin-kartplotteren er koblet til en Garmin NMEA 2000-kompatibel
radio og du aktiverer navigasjonen til en posisjon for mann over bord, viser
radioen siden Nødanrop for å starte et nødanrop for mann over bord. Trykk
på og hold nede NØDANROP-knappen på radioen i minst tre sekunder for
å sende nødanropet.
Du finner informasjon om å foreta nødanrop fra Garmin-radioen i
brukerveiledningen for Garmin VHF-radioen. Du finner informasjon om å
aktivere navigasjonen til en posisjon for mann over bord på side 25.
64
Posisjonssporing
Hvis du kobler Garmin-kartplotteren til en VHF-radio ved hjelp av
NMEA 0183, kan du spore fartøyer som sender posisjonsrapporter. Denne
funksjonen er også tilgjengelig med NMEA 2000 og sørger for at fartøyet
sender riktige PGN-data (PGN 129808, DSC Call Information).
Hver posisjonsrapport som mottas, logges i DSC-ringelisten (side 41).
Slik viser du en liste over posisjonsrapporter:
1. I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Andre fartøy >
DSC-ringeliste.
2. Velg blant følgende alternativer:
•
Velg Anrop med radio for å sette opp et individuelt rutineanrop med
radioen for å anrope fartøyet som sendte posisjonsrapporten. Dette
alternativet er bare tilgjengelig hvis du bruker en Garmin NMEA
2000-kompatibel VHF-radio.
•
Velg Rediger for å redigere fartøynavnet og fartøysymbolet, og
legg til en kommentar. Hvis radioen sporer posisjonen til fartøyet,
velger du Spor for å vise eller skjule sporlinjen for fartøyet, og velger
Sporlinje for å endre linjefargen. Velg Slett rapport for å slette
anropsrapporten. Velg Opprett veipunkt for å angi et veipunkt på
posisjonen som sendes med nødanropet.
•
Velg Slett rapport for å slette anropsrapporten.
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
Digital Selective Calling
•
Velg Naviger til for å gå til eller følge rute til posisjonen som sendes
med posisjonsrapporten (side 10).
Konfigurere fartøyspor på navigasjonskartet
Hvis kartplotteren er konfigurert til å vise spor, viser navigasjonskartet
et svart punkt for hver posisjon som er rapportert, dvs. en svart linje som
angir banen til fartøyet og et blått flagg-symbol
som angir den siste
posisjonen som er rapportert.
Slik kan du angi varigheten for sporpunkter som vises:
1. I et kartskjermbilde trykker du på MENU > Andre fartøy > DSC >
DSC-spor.
2. Velg antall timer som sporede fartøy skal vises på navigasjonskartet.
Hvis du f.eks. velger 4 timer, vises alle sporpunkter (under fire timer
gamle) for sporede fartøyer.
Slik kan du deaktivere sporlinjer for sporede fartøyer:
1. I et kartskjermbilde trykker du på MENU > Andre fartøy > DSC >
DSC-spor.
2. Velg Av for å deaktivere spor for hvert fartøy.
Slik kan du vise eller skjule sporlinjen til et spesifikt fartøy som
sender posisjonsrapporter:
1. I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Andre fartøy >
DSC-ringeliste.
Slik kan du endre symbolet og fargen på sporlinjen til et fartøy:
1. I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Andre fartøy >
DSC-ringeliste.
2. Velg fartøyet i listen > Rediger.
3. Velg et alternativ:
•
Velg Symbol for å redigere symbolet.
•
Velg Sporlinje for å redigere linjefargen.
Foreta et individuelt rutineanrop
Når du kobler Garmin-kartplotteren til en Garmin VHF NMEA 2000kompatibel radio, kan du bruke kartplottergrensesnittet til å sette opp
et individuelt rutineanrop. Når du setter opp et individuelt rutineanrop
fra kartplotteren, kan du velge én av følgende kanaler som du ønsker å
kommunisere med. Radioen overfører denne forespørselen med ditt anrop.
Valget av en DSC-kanal begrenses til de kanalene som er tilgjengelige for
alle frekvensbånd: 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 67, 68, 69, 71, 72, 73 eller 77.
MERK: Standardkanalen er 72. Velg Kanal for å velge en annen kanal fra
listen. Hvis du velger en annen kanal, bruker kartplotteren den kanalen til
etterfølgende anrop til du anroper via en annen kanal.
2. Velg fartøyet i listen > Rediger.
3. Velg Spor.
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
65
Digital Selective Calling
Slik foretar du et individuelt rutineanrop:
1. Mens du viser et kart, trykker du på MENU > Andre fartøy > DSC >
DSC-ringeliste.
2. Velg stasjonen som skal anropes fra listen.
3. Velg Se på > Anrop med radio.
4. Velg Send for å sende informasjonen om anropet til radioen.
5. Velg Anrop på Garmin VHF-radioen.
Anrope et AIS-mål
Når du kobler Garmin-kartplotteren til en Garmin VHF NMEA
2000-kompatibel radio, kan du bruke kartplottergrensesnittet til å sette opp
et individuelt rutineanrop til et AIS-mål. Hvis du vil ha mer informasjon
om å velge andre kanaler enn standardkanalen (kanal 72), kan du se
side 65.
Slik foretar du et individuelt rutineanrop til et AIS-mål:
1. Mens du viser et kart, bruker du vippebryteren til å velge et AISmål .
2. Velg AIS-fartøy > Anrop med radio.
3. Velg Send for å sende informasjonen om anropet til radioen.
4. Velg Anrop på Garmin VHF-radioen.
66
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
Tillegg
Tillegg
Spesifikasjoner
Fysiske spesifikasjoner
Størrelse: 400-serien: B × H × D: 14,5 × 12,7 × 7,6 cm
(5,7 × 5,0 × 3,0 tommer)
500-serien: B × H × D: 15 × 16,3 × 7,4 cm
(5,9 × 6,4 × 2,9 tommer)
Vekt:
400-serien: 560 g (1,3 pund)
500-serien: 800 g (1,75 pund)
Skjerm: GPSMAP 421 og 451: 4,0 tommer diagonalt (10,6 cm),
QVGA-skjerm med justerbar lysstyrke, 320 × 240 piksler.
GPSMAP 521 og 551: 5,0 tommer diagonalt (12,7 cm),
QVGA-skjerm med justerbar lysstyrke, 320 × 234 piksler.
GPSMAP 526 og 556: 5,0 tommer diagonalt (12,7 cm), full
VGA-skjerm med justerbar lysstyrke, 640 × 480 piksler.
Kabinett: fullstendig tett, støtsikker plastlegering, vanntett i henhold til
IEC 529 IPX7-standarder.
Temperatur- område: Fra -15 til 55 ºC (5 til 131 ºF)
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
Ytelse
Mottaker:
WAAS-kompatibel 14-parallellkanalsmottaker med høy følsomhet:
GPSMAP 421/421s
GPSMAP 451/451s
GPSMAP 521/521s
GPSMAP 551/551s
WAAS-kompatibel 12-parallellkanalsmottaker med høy følsomhet:
GPSMAP 526/526s
GPSMAP 556/556s
67
Tillegg
Innhentingstid: (Gjennomsnittlig innhentingstid for en stasjonær mottaker
når det er fri sikt mot himmelen)
GPSMAP 421/421s
GPSMAP 451/451s
GPSMAP 521/521s
GPSMAP 551/551s
Varm*: ca. 1 sekund
Kald**: ca. 38 sekunder
GPSMAP 526/526s
GPSMAP 556/556s
Varm*: ca. 15 sekunder
Kald**: ca. 45 sekunder
*Varm: Enheten er på eller nær det stedet der du sist hentet
satellittsignaler.
**Kald: Enheten er flyttet mer enn ca. 800 km (500 miles) etter at
den ble slått av.
Oppdateringsfrekvens: én gang per sekund
GPS-nøyakt.:
Posisjon: < 15 meter (49 fot), 95 % typisk
Hastighet: 0,05 m/sek (0,164 ft./sek) i stabil tilstand
WAAS-nøyaktighet:
Posisjon: < 3 meter (10 fot), 95 % typisk
Hastighet: 0,05 m/sek i stabil tilstand
Dynamikk: 6 g
68
Strøm
Strømkilde: 10–32 VDC
Bruk: 15 W maks. ved 13,8 VDC
Sikring: AGC/3AG – 3,0 A
Ekkolodd
Effekt: 1 kW-svinger: 1000 W (RMS), 8000 W (topp til topp)*;
Dobbel frekvens: 500 W (RMS), 4000 W (topp til topp)
Frekvens: 50/200 kHz (dobbelfrekvens og 1 kW)
Dybde: 762 m (2500 fot) (1 kW), 457 m (1500 fot)**
*1 kW-svinger støttes bare av enhetene GPSMAP 526s og 556s.
**Dybdekapasiteten er avhengig av vannets saltinnhold, bunntypen
og andre vannforhold.
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
Tillegg
Alarmer og meldinger
Enheten bruker et meldingssystem som viser meldinger på skjermen for å
varsle deg om enhetens driftskjennetegn. Når det vises en melding, trykker
du på MENU for å godta meldingen.
Advarsel: Start- og sluttpunkt i rute i autoveiledn. er flyttet pga. innst.
for sikker dybde – ruten for automatisk veiledning ble beregnet, men startog sluttpunktene ble flyttet på grunn av innstillingene for sikker dybde.
Batterialarm – batterispenningen er under verdien som er angitt i
Batterialarmoppsett.
Batterispenningen er for høy – den inngående spenningen er for høy.
Enheten slås av om ti sekunder. Reduser inngangsspenningen til den
maksimale tillatte spenningen (eller mindre) for kartplotteren.
Brukerveipunktminne fullt – du har lagret det maksimale antallet
veipunkter. Slett uønskede veipunkter for å gjøre plass til nye oppføringer.
AIS: farlig mål – viser MMSI (Maritime Mobile Service Identity) til det
farlige målet.
Databasefeil – internt problem med enheten. Kontakt forhandleren eller
Garmins produktsupport for å få enheten reparert.
Ankervaktalarm – du har drevet utenfor det angitte avstandsområdet.
DSC-posisjonsrapport mottatt fra – viser MMSI eller navnet som er
knyttet til en MMSI.
Ankomst ved [veipunktnavn] – du ankom veipunktet til
bestemmelsesstedet. Du kan stoppe navigasjonen når denne meldingen
vises.
Antenneinngang avkortet – en del av ledningsnettet for antennen er i
klem, ødelagt eller er i kontakt med chassiset.
Avviksalarm – GPS-nøyaktigheten er utenfor den brukerdefinerte verdien.
Båten går for sakte for kalibrering – båten kjører ikke raskt nok til at
hjulet på fartsmåleren kan angi en gyldig fart.
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
Dypvannsalarm – dybden for dypvannsalarmen er nådd.
Ekkoloddtjenesten er inkompatibel – den eksterne ekkoloddtjenesten du
er tilkoblet, trenger en programvareoppdatering.
Finner ikke brukerkortet. Sett inn kortet – prøvde å overføre brukerdata
uten at det var et SD-kort med brukerdata i SD-kortsporet.
Finner ingen veipunkter/spor/brukerveipunkter – prøvde å overføre
brukerdata fra et SD-kort som ikke inneholder de angitte dataene.
Kontroller at det er data som kan overføres på SD-kortet.
69
Tillegg
Fiskealarm – det høres en pipetone (hvis aktivert) når det oppdages en
fisk. Denne alarmen har ikke meldingsfelt.
Grunnalarm – dybden for alarm for grunt vann er nådd.
Innenfor usikkert område – båten nærmer seg et område som er definert
som usikkert i konfigurasjonsinnstillingene.
Kan ikke lagre på kortet. Kortet er skrivebeskyttet – SD-kortet i
enheten inneholder datakopieringsbeskyttelse.
Kan ikke lagre på kortet. Kortet kan være fullt – feil ved lesing av
kort. Fjern det, og sett det inn på nytt. Kontakt forhandleren eller Garmins
produktsupport hvis problemet vedvarer.
Kan ikke låse opp kart – dataene på datakortet er ikke låst opp for
enheten. Kontakt forhandleren eller Garmins produktsupport.
Kan ikke lese kortet – feil ved lesing av kort, fjern og sett inn på nytt.
Kontakt forhandleren eller Garmins produktsupport hvis problemet
vedvarer.
Kan ikke lese så høye spenninger, begrenset av øverste rekkevidde –
spenningsverdien i Batterialarmoppsett er høyere enn enheten kan lese.
Kan ikke lese så lave spenninger, begrenset av nederste rekkevidde –
spenningsverdien i Batterialarmoppsett er lavere enn spenningsnivået der
enheten automatisk slås av.
70
Katalogminnet er fullt. Kan ikke lagre ny oppføring – DSC-katalogen
har nådd det maksimale antallet på 100 kontakter. Slett unødvendige
kontakter for å legge til nye.
Katalogpost med denne MMSIen eksisterer allerede – MMSI-nummeret
er allerede i DSC-katalogen. Bruk et annet nummer.
Klokkealarm – klokkealarmen har pepet.
Kommer inn i sikker region – båten nærmer seg et område som er definert
som sikkert i konfigurasjonsinnstillingene.
Kort nødvendig – det må være satt inn et SD-kort i SD-kortsporet for å
utføre funksjonen du forespurte.
Minne for ruteveipunkter fullt – det kan ikke lagres flere ruteveipunkter.
Mistet kontakt med Ekkolodd – det eksterne ekkoloddet du var koblet til,
er enten frakoblet, eller så har enheten av en annen grunn mistet kontakten
med ekkoloddet.
Mistet satellittmottak – enheten har mistet satellittsignaler. Kontroller
antennetilkoblingene, eller prøv å flytte til en posisjon med fri sikt mot
himmelen.
NMEA-dybde er under svinger – du må angi en riktig kjølkalibrering for
svingeren (side 55).
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
Tillegg
Nødanrop mottatt fra – det er mottatt et DSC-nødanrop. Iverksett aktuelt
tiltak.
Sporet finnes allerede [spornavn] – du angav et spornavn som allerede
finnes i minnet. Endre spornavnet, eller slett det eksisterende sporet.
Overføring fullført – enheten er ferdig med å laste opp eller ned
informasjon til den tilkoblede enheten.
Sporlogg er full – sporloggen er full, og sporregistrering er slått av.
Hvis du vil registrere flere sporpunkter, må du slette sporloggen og slå
sporregistrering på. Dette vises bare når sporregistrering er satt til Fyll.
Rute avbrutt – en opplastet rute fra en annen enhet har mer enn 250
veipunkter og ble avbrutt for å passe.
Ruten er full – du prøvde å legge til mer enn 250 punkter i en rute.
Reduser antall punkter, eller opprett en rute til.
Ruten finnes fra før – du angav et rutenavn som allerede finnes i minnet.
Endre rutenavnet, eller slett det forrige rutenavnet.
Sensoren for fart gjennom vann virker ikke – finner ikke fartsmåleren.
Kontroller tilkoblingene.
Setter inn (forlater) ønsket vanntemperatur – ønsket vanntemperatur er
1,1°C (2°F) over eller under temperaturen angitt i Vanntemperatur Alarm.
Disse meldingene vises når du kommer inn i eller forlater denne sonen.
Spor avbrutt – det er ikke plass i minnet til et spor som er fullstendig
lastet opp. De eldste sporloggpunktene ble slettet for å gi plass til de nyeste
dataene.
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
Sporminnet er fullt, kan ikke opprette spor – sporloggminnet er fullt.
Det kan ikke lagres flere sporloggdata uten å slette gamle data for å
opprette plass i minnet.
Svinger koblet fra, ekkolodd slått av – det er ikke koblet til noen svinger,
en kabel eller svingeren kan være ødelagt, eller svingerkabelen kan være
frakoblet. Hvis svingerkabelen kobles fra mens enheten er slått på, må du
koble den til igjen og slå på strømmen.
Tidsavbrudd for ekkolodd – det er et internt problem med enheten.
Kontakt forhandleren eller Garmins produktsupport for å få enheten
reparert.
Ugyldig MMSI – angi en gyldig MMSI.
Ute av kurs alarm – du er ute av kurs med avstanden som er angitt i Ute
av kurs-alarmen.
71
Tillegg
Vanntemperaturalarm – ekkoloddet har rapportert en temperatur som er
over, under, innenfor eller utenfor de angitte verdiene.
Veipunktet finnes allerede – du har angitt et veipunktnavn som allerede
finnes i minnet. Endre veipunktnavnet, eller slett det eksisterende
veipunktet.
Ta skjermdumper
Du kan ta en skjermdump av et hvilket som helst skjermbilde som vises på
enheten, som en punktgrafikkfil (BMP) og overføre den til datamaskinen.
Slik tar du skjermdumper:
1. Sett et SD-kort i SD-kortsporet foran på enheten.
2. Velg Konfigurer > System > Piper/display.
3. Velg Opptak av skjermdump for å slå På opptak av skjermdump.
4. Når du er i et skjermbilde du vil ta en skjermdump av, trykker du på og
holder nede HOME-knappen i minst seks sekunder.
5. Velg OK når vinduet som angir at skjermdumpen er tatt, vises.
Ta vare på enheten
Enhetens utside er laget av materialer med høy kvalitet og krever ikke
annet vedlikehold fra brukerens side enn rengjøring.
Rengjøre enhetens utside
Rengjør enhetens utside (ikke skjermen) med en klut fuktet med et mildt
vaskemiddel, og tørk av. Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler
som kan skade plastdeler.
Rengjøre skjermen
Linsen på skjermen er belagt med et spesielt belegg som ikke gir
gjenskinn, og som er følsomt overfor hudfett, voks og rengjøringsmidler
med slipeeffekt. Rengjøringsmidler som inneholder ammoniakk, alkohol,
virkestoffer med slipeeffekt eller fettløselige midler vil skade belegget mot
gjenskinn. Det er viktig å rengjøre linsen med et rengjøringsmiddel for
briller (som er spesifisert som trygt for belegg mot gjenskinn) og en ren,
lofri klut.
Slik kopierer du skjermdumpene til datamaskinen:
1. Ta ut SD-kortet fra kartplotteren, og sett det inn i en SD-kortleser som er
koblet til en datamaskin.
2. Fra Windows Utforsker åpner du Garmin\scrn-mappen på SD-kortet.
3. Kopier den aktuelle BMP-filen på kortet, og lim den inn hvor som helst
på datamaskinen.
72
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
Tillegg
ECO-symbol på Honda-motor
Lisensavtale for programvare
Se i veiledningen for Honda-motoren for å finne ut om motoren er NMEA
2000-kompatibel.
Garmin gir deg en begrenset lisens til bruk av programvaren som følger med denne enheten
("Programvaren"), i en binær kjørbar form ved normal bruk av produktet. Eiendomsrett og
immaterielle rettigheter i og til Programvaren forblir hos Garmin.
NMEA 2000
Du er innforstått med at Programvaren eies av Garmin og er beskyttet i henhold til USAs
opphavsrettslover og internasjonale avtaler om opphavsrett. Du er videre innforstått med at
strukturen, organiseringen og kodingen i Programvaren er verdifulle forretningshemmeligheter
tilhørende Garmin, og at Programvaren i kildekodeform forblir en verdifull
forretningshemmelighet som tilhører Garmin. Du samtykker i at du ikke skal dekompilere,
demontere, endre, foreta en omvendt utvikling av eller redusere Programvaren eller deler av
den til lesbar form, eller lage avledede produkter basert på Programvaren. Du samtykker i at
du ikke skal eksportere eller reeksportere Programvaren til et annet land i strid med USAs
eksportlover.
Symbolet
vises når båter med NMEA 2000-kompatible Hondamotorer kjører i en drivstoffsparende modus, og motorens turtall vises.
Følgende kartplottere i GPSMAP 400- og GPSMAP 500-serien er NMEA
2000-sertifisert og kan motta data fra et NMEA 2000-nettverk som er
installert på båten.
GPSMAP 421/421s GPSMAP 451/451s GPSMAP 551/551s
GPSMAP 521/521s
GPSMAP 526/526s
GPSMAP 556/556s
VED Å BRUKE ENHETEN GODTAR DU AT DU ER BUNDET AV FØLGENDE VILKÅR
OG BETINGELSER I LISENSAVTALEN FOR PROGRAMVAREN. LES DENNE
AVTALEN NØYE.
Hvis du vil koble en av disse kartplotterne til et eksisterende NMEA 2000nettverk og se en liste over NMEA 2000 PGN-numre som støttes, kan du se
Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 400/500-serien.
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
73
Indeks
Indeks
Symboler
3D-perspektiv 14
A
AIS
SART 42
A-skop 60
AIS 41, 42, 56, 66
farer 43
målsymboler 42
AIS-alarm 56
Aktive spor 15
alarmer 53, 69–72
AIS 56
ankervakt 53
batteri 54
drivstoff 54
dypt vann 54
ekkolodd 54
fisk 54
GPS-nøyaktighet 54
grunt vann 54
klokke 53
74
kollisjon 56
motormåler 33
navigasjon 53
sikker sone 56
ute av kurs 53
vanntemperatur 54
Andre fartøy 56
Angi koordinater 25
Animasjon 11
ankomstalarmer 53
Auto. magnetisk 49
Automatisk på 48
automatisk veiledning 21, 50
autopilot 30
avstand, måle 26
B
bakkevind 36
baklys
justere 3
barometer, referansetid 49
båtikon 13
Bildepunkter 13
bilder 11
BlueChart g2 Vision
bruke 30–34
Bøyestørrelse 13
Bøyetype 13
brukerdata
overføre 40
sikkerhetskopiere 40
slette 39
vise 39
bunnlås 61
D
Dashbord 31
data
overføre 40
Datalinjer
ekkolodd 60
Fish Eye 3D-kart 17
kart for 3D-perspektiv 15
Navigasjonskart 8
seiling 9
Dataoverføring 39
detalj 12
detaljer, AIS-fartøyer 45
Drivstoffkapasitet 56
drivstoffmåler 35
DSC 56, 62
kontakt 63
liste 63
dybdelinje 60
Dybdelogg 59
E
EGNOS 48
ekkolodd
avanserte innstillinger 61
full skjerm 57
kjegle 17
oppsett 60
oppsett av 60–61
scroll-hastighet 60
spesifikasjoner 68
splitt frekvens 58
splitt zoom 58
temperaturlogg 59
enhets-ID-nummer 48
Enhetsliste 52
F
fabrikkinnstillinger
gjenopprette 56
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
Indeks
faktisk vind 36
Farefarger 16
farger, fare 16
Fargevalg 61
Feltbredde 15, 17
Fish Eye 3D 17
innstillinger 17
Fiske 9
fiskekart 17
Fiskesymboler 17, 60
flytte et veipunkt 25
forsterkning 61
frekvens 61
full skjerm, ekkolodd 57
Fyrsektorer 13
fysiske spesifikasjoner 67
G
Garmin-dataoverføring 51
gå til 23
Geografisk nord 49
gjenopprette fabrikkinnstillinger 56
GPS 5, 48, 68
GPS-styrekurs 37
guide til 23
H
Hastighetsfilter 48
Hastighetskilder 50
Hendelseslogg 48
Himmelvisning 48
HOME-knapp 4
hurtigkoblinger i
Hvitlinje 60
Hvor skal du? 23
I
ID-nummer 48
ikon 13
Ingen zoom 61
innstillinger
alarmer 53
Fish Eye 3D 17
initialisere 2
kart 11
kommunikasjon 51
måleenheter 49
navigasjonspreferanser 50
språk 49
system 48
innstillinger for sikker sone 56
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
K
Kalibrere fart i vann 55
kart
detalj 12
Fish Eye 3D 17
fiske 17
innstillinger 11
navigasjon 7
Navigatør 3D 15
kartdata 9
kartdatum 49
Kartgrenser 13
kjølkalibrering 55
Kjøretøyikon 13
knapper 4
knapp for av/på/baklys 4
kollisjonsalarm 56
Kommunikasjon 51
Kompass 31
Kompassbånd 9
kompassrose 12
kontaktinformasjon, Garmin iv
koordinater, rutenett
opprette veipunkter ved hjelp av 25
kurs opp 12
L
Lagrede spor 15
Lagre på kort 40, 48
loddskudd 13
luftfotoer 19
M
magnetisk kurs 37
måle avstand 26
måleenheter 49
Mann over bord 25, 64
Manuell zoom 61
MapSource-data 39
markere gjeldende posisjon 25
meldinger 69
MENU-knapp 5
Merk enheter 52
Min båt 55
N
Navigasjonsalarmer 53
navigasjonskart 7
navigasjonspreferanser 50
Navigatør 3D 15
farger 16
Naviger til 10, 24, 26, 27, 65
75
Indeks
NMEA-standard 51
NMEA 0183-oppsett 52
NMEA 2000-oppsett 52
NMEA høy hastighet 51
Nødanrop 63
nord
geografisk 49
magnetisk 49
rutenett 49
nord opp 12
Nytt veipunkt 15
O
objektinformasjon
få tilgang til 11
oppsett av seriell port 51
Overflatestøy 60
overføre data 39, 40
P
Piper/display 48
Pos.- presisjon 52
Posisjonsformat 49
posisjonsrapport 64
posisjonssporing 64
produktregistrering iv
programvarelisensavtale 73
76
programvareversjon 48
Punkter av interesse (POI) 13, 21, 30
R
radio 62
redigere eksisterende veipunkt 25
redigere en rute 27
Rediger veipunkt 25
registrere produktet iv
relativ vind 36
retningskilde 37
Roser 12
rutenett (nord) 49
rutenettkoordinater
opprette veipunkter ved hjelp av 25
ruter
merker 50
opprette 26
redigere 27
slette 28
vise 39
rute til 23
S
Samsvarserklæring iv
SART 42
satellittbilder
aktivere 18
scroll-hastighet 60
SD-kort
fjerne 5
sette inn 5
seiledatalinje 9
SELECT-knapp 4
Servicepunkter 11
Sikker dybde 16, 50
sikkerhetskopiering av data 40
Sikkerhetsskyggelegging 13
Sikker høyde 50
sikring 68
simulator 48
modus 5
Skala (ekkolodd) 61
skalaknapper 4
Skalaringer 15, 16
Skjerm 48
Skjermbildet Kart/ekkolodd
bruke 22
skjermdumper 72
slå av enheten 2
Slett brukerdata 39
slette et veipunkt 26
sommertid 49
spesifikasjoner 67
Splitt frekvens 58
Splitt Zoom 58
spor 17, 28
Språk 49
stier
AIS 45
DSC 65
stjerneinformasjon 38
Stopp ekkolodd 61
Støyavvisning 61
Strandlinjedistanse 50
strømkilde 68
strømstasjoner 38
styrekurs 49
GPS 37
magnetisk 37
Styrekurs opp 12
Styrekurspil 13
svinger
dobbelfrekvens 61
Svingovergang 50
symboler 13
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
Indeks
Systemalarmer 53
Systemenheter 49
Systeminformasjon 48
vise 48
systeminnstillinger 48
T
tall
overleggstall 9
tilpasse 31
vise 31
tastatur 4
Temp.forskyv. 55
Temp logg 59
Tid (alternativer) 49
Tidevann/strømninger 11
Animasjon 11
tidevannsstasjoner 37
vise informasjon 11
tilpasse
kartinnstillinger 11
U
V
vanntemperatur 71
Veipunkt-IDer 52
veipunktdybde 61
veipunkter 15
dybde 61
flytte 25
markere gjeldende posisjon 25
opprette 25
redigere eksisterende 15, 25
slette 25, 26
vise 39
versjon (programvare) 48
VHF-radio 62
vindmåler 36
analog 36, 37
vippebryter 4
vise
andre båter 41
brukerdata 39
strømninger 38
tidevannsstasjoner 37
W
WAAS 48
Z
zoom 61
2x 61
4x 61
manuell 61
splitt 61
Utseende 60
Brukerveiledning for GPSMAP 400/500-serien
77
De siste gratis programvareoppdateringene (med unntak av kartdata) for Garmin-produktet finner du på
Garmins webside www.garmin.com i hele produktets levetid.
© 2010-2012 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (Republikken Kina)
www.garmin.com
Mars 2012
Delenummer 190-01230-38 Rev. D
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising