Garmin | echoMAP™ 50dv | User guide | Garmin echoMAP™ 50dv Användarhandbok

Garmin echoMAP™ 50dv Användarhandbok
GPSMAP 400/500-serien
®
Användarhandbok
© 2010-2012 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020
Fax (913) 397 8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien
Tel. +44 (0) 870 8501241 (utanför Storbritannien)
0808 2380000 (inom Storbritannien)
Fax +44 (0) 870 8501251
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
Tel. 886/2 2642 9199
Fax 886/2 2642 9099
Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras, överföras, spridas, hämtas eller lagras i något lagringsmedium i något
som helst syfte utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed tillstånd att ladda ned en enstaka kopia av denna handbok till en hårddisk eller annat elektroniskt
lagringsmedium för visning, samt för utskrift av en kopia av handboken eller av eventuell revidering av den, under förutsättning att en sådan elektronisk eller utskriven kopia av handboken
innehåller hela copyrightredogörelsens text och även under förutsättning att all obehörig kommersiell distribution av handboken eller eventuell revidering av den är strängt förbjuden.
Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet utan skyldighet att meddela någon person
eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Besök Garmins webbplats (www.garmin.com) för aktuella uppdateringar och tilläggsinformation om användning och drift av denna och
andra produkter från Garmin.
Garmin®, Garmin-logotypen, GPSMAP®, BlueChart®, g2 Vision® och MapSource® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är registrerade i USA och i andra länder.
Ultrascroll™, myGarmin™ och GFS™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. Dessa varumärken får inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd. NMEA 2000® och
NMEA 2000-logotypen är registrerade varumärken som tillhör National Maritime Electronics Association. Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och
andra länder.
Introduktion
Introduktion
Den här användarhandboken innehåller information om följande produkter:
GPSMAP 421/421s
GPSMAP 521/521s
GPSMAP 551/551s
®
GPSMAP 451/451s
GPSMAP 526/526s
GPSMAP 556/556s
Snabbreferenser
• Slå på och stänga av enheten: sidan 2.
• Söka efter GPS-satellitsignaler: sidan 5.
• Sätta i och ta bort SD-kort: sidan 5.
• Återställa ursprungliga fabriksinställningar: sidan 56.
• Använda sjökortet: sidan 7.
Tips och genvägar
• Tryck på HOME från alla skärmbilder om du vill återgå till skärmbilden
Hem.
• Ändra inställningar för sjökortet: sidan 11.
• Navigera till en destination: sidan 23.
• Tryck på MENU från någon av huvudskärmbilderna om du vill öppna
avancerade inställningar.
• Lägga ut och använda waypoints: sidan 25.
• Tryck snabbt på och släpp strömknappen
visningsinställningarna.
• Använda ekolod: sidan 57.
om du vill justera
• Konfigurera systeminställningar: sidan 48.
• Larm och meddelanden: sidan 69.
Konventioner för handboken
I den här handboken visas små pilar (>) i texten när du uppmanas välja ett
alternativ. De anger att du ska markera en serie alternativ på skärmen med
navigeringsknappen och sedan trycka på knappen SELECT efter varje
alternativ. Ett exempel; om du ser ”välj Sjökort > Sjökort”, ska du markera
Sjökort och sedan trycka på SELECT. Markera sedan Navigationssjökort
och tryck på SELECT igen.
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
i
Introduktion
Innehållsförteckning
Introduktion...................................................................................... i
Tips och genvägar.......................................................................................i
Konventioner för handboken.......................................................................i
Snabbreferenser..........................................................................................i
Överensstämmelseförklaring (DoC)..........................................................iv
Produktregistrering....................................................................................iv
Kontakta Garmin........................................................................................iv
Komma igång.................................................................................. 1
Översikt över enheten............................................................................... 1
Slå på och stänga av enheten................................................................... 2
Initiera enhetsinställningar......................................................................... 2
Justera belysningen................................................................................... 3
Använda knappsatsen............................................................................... 4
Söka efter GPS-satellitsignaler.................................................................. 5
Använda simulatorläget............................................................................. 5
Sätta i och ta bort SD-kort......................................................................... 5
Skärmen Hem............................................................................................ 6
ii
Använda sjökort............................................................................. 7
Använda navigationssjökortet.................................................................... 7
Ändra sjökortsinställningarna...................................................................11
Använda delad sjökortsbild...................................................................... 14
Använda Perspektiv 3D........................................................................... 14
Använda Mariner’s Eye 3D...................................................................... 15
Använda Fish Eye 3D.............................................................................. 17
Använda fiskekort.................................................................................... 17
Aktivera högupplösta satellitbilder........................................................... 18
Visa flygfoton........................................................................................... 19
Animerade indikatorer för tidvatten och strömmar................................... 20
Utförliga väg- och POI-data..................................................................... 21
Använda automatisk vägledning.............................................................. 21
Använda skärmen Plotter/ekolod............................................................. 22
Vart?.............................................................................................. 23
Navigera till en destination...................................................................... 23
Skapa och använda waypoints................................................................ 25
Skapa och använda rutter....................................................................... 26
Använda spår.......................................................................................... 28
Använda BlueChart g2 Vision.................................................................. 30
Navigera med en Garmin autopilot.......................................................... 30
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
Introduktion
Visa information........................................................................... 31
Visa kompass.......................................................................................... 31
Visa siffror................................................................................................ 31
Visa trippinformation................................................................................ 32
Visa och anpassa bränslemätare och motormätare................................ 32
Visa och anpassa vindmätare................................................................. 36
Visa tidvattenstationsinformation............................................................. 37
Visa ströminformation.............................................................................. 38
Visa information om astronomi................................................................ 38
Visa egna data......................................................................................... 39
Visa andra farkoster................................................................................. 41
AIS (Automatic Identification System)..................................................... 41
Konfigurera plottern..................................................................... 48
Visa systeminformation............................................................................ 48
Konfigurera systeminställningar.............................................................. 48
Konfigurera måttenheter.......................................................................... 49
Ändra systemspråk.................................................................................. 49
Konfigurera navigationsinställningar........................................................ 50
Konfigurera kommunikationsinställningar................................................ 51
Ställa in larm............................................................................................ 53
Ställa in larmet för totalt bränsle ombord................................................. 54
Konfigurera Min båt................................................................................. 55
Konfigurera andra farkoster..................................................................... 56
Återställa till fabriksinställningar.............................................................. 56
Använda ekolod............................................................................ 57
Helskärmsbild.......................................................................................... 57
Skärmen Delad frekvens......................................................................... 58
Skärmen Delad zoombild........................................................................ 58
Skärmen Djuplogg................................................................................... 59
Skärmen Temperaturlogg........................................................................ 59
Ställa in ekolodet..................................................................................... 60
Avancerade ekolodsinställningar............................................................. 61
DSC (Digital Selective Calling).................................................... 62
Använda plottern med en VHF-radio....................................................... 62
Lägga till en DSC-kontakt........................................................................ 63
Visa DSC-listan........................................................................................ 63
Ta emot nödanrop.................................................................................... 63
Man överbord-nödanrop initierade från en VHF-radio............................. 64
Man överbord-nödanrop initierade från plottern...................................... 64
Positionsspårning.................................................................................... 64
Göra ett individuellt rutinanrop................................................................. 65
Anropa ett AIS-mål.................................................................................. 66
Bilaga............................................................................................. 67
Specifikationer......................................................................................... 67
Larm och meddelanden........................................................................... 69
Ta skärmbilder......................................................................................... 72
Skötsel av enheten.................................................................................. 72
Programlicensavtal ................................................................................. 73
Index.............................................................................................. 74
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
iii
Introduktion
äs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i
L
produktförpackningen för viktig information om produkten och säkerhet.
Hg
- lampor på produktens insida innehåller
kvicksilver och måste återvinnas eller kastas
bort enligt gällande lagar.
Produktregistrering
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår online-registrering
redan i dag. Gå till http://my.garmin.com. Spara inköpskvittot, i original
eller kopia, på ett säkert ställe.
Kontakta Garmin
Mer information finns på:
www.garmin.com/aboutGarmin/environment/disposal.jsp.
Kontakta Garmins produktsupport om du har frågor när du använder
enheten. Om du befinner dig i USA går du till www.garmin.com/support
eller kontaktar Garmin USA per telefon på (913) 397 8200 eller
(800) 800 1020.
Överensstämmelseförklaring (DoC)
I Storbritannien kontaktar du Garmin (Europe) Ltd. via telefon på
0808 2380000.
Härmed intygar Garmin att den här produkten uppfyller de
grundläggande kraven och andra tillämpliga föreskrifter i
direktiv 1999/5/EG.
Överensstämmelseförklaringen i sin helhet finns på
www.garmin.com/compliance.
iv
Om du befinner dig i Europa går du till www.garmin.com/support och
klickar på Contact Support för information om support från ditt hemland
eller så kontaktar du Garmin (Europe) Ltd. per telefon på +44 (0) 870
8501241.
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
Komma igång
Komma igång
Översikt över enheten
STRÖMBRYTARE/
BELYSNING
Räckvidd (-/+)
Navigeringsknapp
GPSMAP 526/556
MARK (Markera)
SELECT (Välj)
MENU (Meny)
HOME (Hem)
NMEA 2000®
Ström/data
Extern
GPS-antenn
GPSMAP 421/451/
521/551
SD-kortplats
GPSMAP 526 visas
Ström/data
NMEA 2000®
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
Extern
GPS-antenn
1
Komma igång
Slå på och stänga av enheten
Initiera enhetsinställningar
Slå på enheten genom att trycka på och hålla ned strömknappen . När
varningsskärmen visas öppnar du skärmen Hem genom att välja Godkänn.
Första gången du slår på enheten måste du konfigurera initialinställningarna.
Obs! Du kan ändra inställningarna vid ett senare tillfälle på skärmen
Konfigurering (sidan 5).
Obs! Första gången du slår på enheten måste du konfigurera
initialinställningarna. Se ”Initiera enhetsinställningar”.
Du stänger av enheten genom att trycka på och hålla ned strömknappen
.
Språk – välj det språk som ska visas på skärmen.
Demoläge – välj Av. (Det här alternativet finns bara tillgängligt första
gången som enheten slås på.)
Välkommen – välj OK.
NMEA-enheter – ange vilka portar som är anslutna om NMEA 0183enheter är anslutna till en serieport.
AIS-mottagare (ej tillgängligt om du väljer Ingen för NMEA-enheter) –
Välj Ja om en av enheterna som är anslutna till en serieport är en AISmottagare (Automatic Identification System).
Positionsformat – ange koordinatsystem för platsavläsningar.
Tidsformat – ange om tiden ska visas med 12‑timmars-, 24‑timmars- eller
UTC-format (Universal Time Coordinated).
Hemskärm
2
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
Komma igång
Tidszon – ställ in tidszonen som ska visas vid tidavläsningar. Om Auto är
valt för Tidszon är alternativet Sommartid inte tillgängligt, utan automatiskt
inställt på Auto.
Systemenheter – ange enheter för mätningar på skärmen, till exempel
Brittiska, Metriska, eller Nautiska, eller välj Manuell om du vill definiera
separata måttenheter för djup, temperatur, avstånd, hastighet, höjd, volym
och tryck.
Justera belysningen
1. Tryck på och släpp strömknappen
.
2. Tryck navigeringsknappen åt vänster eller höger för att justera
ljusstyrkan.
Minsta säkra djup – välj minsta säkra djup för båten. Mer information
finns i specifikationerna till båten.
Grundvattenlarm – endast tillgängligt om du tar emot NMEAekolodsdjupdata. Välj Ja eller Nej.
Minsta fria höjd – välj båtens fria minimihöjd. Mer information finns i
specifikationerna till båten.
Avstånd för AIS-larm – välj det avstånd som ett larm ska utlösas på om en
AIS-farkost närmar sig din båt (sidan 56).
Tid till AIS-larm – välj det tidsintervall som ett larm ska utlösas inom om
en AIS-farkost skär genom den säkra zonen runt din båt (sidan 56).
Om ett vattenhastighetshjul upptäcks visas ett meddelande där du tillfrågas
om du vill kalibrera direkt. Välj Ja eller Nej.
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
Om du vill att enheten automatiskt ska justera belysningsnivån efter det
omgivande ljuset väljer du Automatisk belysning (automatisk belysning
finns endast på GPSMAP 526 och 556).
3
Komma igång
Så här växlar du mellan dag- och nattläge:
1. Tryck på och släpp strömknappen .
Använda knappsatsen
2. Välj Färgläge.
STRÖMBRYTARE/
BELYSNING
3. Tryck navigeringsknappen åt vänster eller höger för att växla mellan
lägena.
Räckvidd (-/+)
Navigeringsknapp
MARK (Markera)
SELECT (Välj)
MENU (Meny)
HOME (Hem)
STRÖMKNAPP/BELYSNING – Tryck och håll ned för att sätta på
respektive av enheten. Tryck på och släpp om du vill justera belysningen
och dag- och nattlägen.
RÄCKVIDD (-/+) – Tryck på den här knappen om du vill justera ekolodets
räckvidd. Tryck på den här knappen om du vill zooma in eller ut på ett
sjökort. Tryck på den här knappen om du vill bläddra uppåt eller nedåt i
listor.
Navigeringsknapp – Tryck uppåt, nedåt, vänster, höger när du vill navigera
i menyer, markera fält eller mata in data.
MARK – Tryck på den här knappen om du vill markera en waypoint.
SELECT – Tryck på den här knappen för att välja markerade alternativ.
HOME – Tryck på den här knappen om du vill återgå till skärmen Hem.
4
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
Komma igång
MENU – Tryck på den här knappen om du vill visa fler inställningar och
konfigurationsalternativ. Tryck på den här knappen om du vill återgå till
föregående skärmbild när det anges.
Så här aktiverar du simulatorläget:
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > System > Simulator.
Söka efter GPS-satellitsignaler
Sätta i och ta bort SD-kort
När du slår på enheten måste GPS-mottagaren samla in satellitdata och
fastställa den aktuella positionen. När enheten hittar satellitsignaler är
signalstyrkestaplarna längst upp på skärmen Hem gröna
. När enheten
tappar satellitsignaler försvinner de gröna staplarna
och positionsikonen
visas som ett blinkande frågetecken.
Mer information om GPS finns på Garmins webbplats på
www.garmin.com/aboutGPS.
Använda simulatorläget
2. Välj Inställning om du vill ställa in fart, kursjustering och position.
Enheten stödjer Secure Digital-kort (SD). Sätt in BlueChart® g2 Vision®
SD-kort (tillval) om du vill visa högupplösta satellitbilder och foton av
hamnar, marinor och andra intressanta platser. Använd tomma SD-kort om
du vill överföra data som waypoints, rutter och spår till en annan kompatibel
Garmin-enhet eller en dator (sidan 40). SD-kortfacket sitter längst ned till
höger på enheten.
Sätt in SD-kortet genom att öppna luckan och skjuta in kortet så att det
klickar på plats. Tryck in kortet igen och släpp det så att det matas ut ur
plottern.
I simulatorläget stängs GPS-mottagaren av så att du kan använda enheten
inomhus eller träna med den. Enheten spårar inte satelliter i simulatorläget.
 Varning
Försök inte navigera med simulatorläget då GPS-mottagaren är avstängd.
De satellitsignalstyrkestaplar som visas är bara simuleringar och betecknar
inte styrkan hos riktiga satellitsignaler.
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
5
Komma igång
• Ekolod – ställ in och visa ekolodsinformation (sidan 57).
Obs! Du måste ha en enhet ur ”s”-serien (t.ex. GPSMAP 526s) med en
ansluten givare för att använda ekolodsfunktionerna.
• Plotter/ekolod – konfigurera skärmen till att visa ett sjökort och
ekolodet på en delad skärm (sidan 22).
• Vart? – visa navigeringsfunktioner (sidan 23).
• Information – visa information om alternativ på instrumentbrädan,
tidvatten, strömmar, astronomi, egna data och information om andra
farkoster (sidan 31).
Obs! Om du använder ett SD-kort till att överföra waypoints från
MapSource® eller HomePort™ uppdaterar du till den mest aktuella versionen
genom att klicka på Hjälp > Sök efter programuppdateringar eller besök
Garmins webbplats på www.garmin.com.
• Konfigurering – få tillgång till enhets- och systeminställningar
(sidan 48).
Skärmen Hem
Från skärmen Hem kan du nå alla andra skärmar. Tryck på HOME från alla
skärmar om du vill återgå till skärmen Hem.
• Kort – välj sjökort, fiskekort, Perspektiv 3D, Mariner’s Eye 3D, Fish
Eye 3D och delad sjökortsbild.
Obs! Mariner’s Eye 3D och Fish Eye 3D är bara tillgängliga om du
använder ett BlueChart g2 Vision SD-kort. Fiskekort är tillgängliga om
du använder ett BlueChart g2 Vision SD-kort eller om din inbyggda
karta stöder fiskekort.
6
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
Använda sjökort
Använda sjökort
Din plotter har en baskarta som täcker hela världen eller BlueChart
g2-kartografi för antingen USA:s kust eller kusten för ett visst land.
• Sjökort – visar alla relevanta navigationsdata tillgängliga på dina
förladdade kartor, inklusive bojar, fyrar, kablar, djup, marinor och
tidvattenstationer i en översiktsvy.
• Perspektiv 3D – ger ett fågelperspektiv över och bakom båten (baserat
på din kurs) som ett visuellt navigationshjälpmedel.
• Delad sjökortsbild – visar två olika zoomgrader av sjökortet samtidigt.
Mariner’s Eye 3D- och Fish Eye 3D-sjökort är bara tillgängliga om du
använder ett BlueChart g2 Vision SD-kort. Fiskekort är tillgängliga om
du använder ett BlueChart g2 Vision SD-kort eller om din inbyggda
karta stöder fiskekort.
• Mariner’s Eye 3D – visar en vy över och bakom båten som ett visuellt
navigationshjälpmedel. BlueChart g2 Vision Mariner’s Eye 3D är mer
detaljerat än förladdade data.
Obs! Om du använder GPSMAP 421, 521 eller 526 (inklusive ”s”modeller) måste du sätta i ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision SDkort (tillval) för att kunna visa detaljerade navigations- och Mariner’s
Eye-sjökort.
Använda navigationssjökortet
Använd sjökortet till att planera din kurs, visa kartinformation och som ett
navigationshjälpmedel.
Om du vill få tillgång till ett sjökort från skärmen Hem väljer du
Kort > Sjökort.
• Fiskekort – visar ett sjökort med förstärkta bottenkonturer och utan
navigationsdata. Det här sjökortet fungerar bra för djuphavsfiske.
• Fish Eye 3D – visar en undervattensvy i 3D som visuellt återger
havsbotten utifrån sjökortets information.
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
7
Använda sjökort
Andra farkoster – visa information om andra farkoster när din plotter är
ansluten till en extern AIS- eller DSC-enhet (sidan 62).
Din båt
Tidvattenstation
Synligt
vrak
Avbryt navigering – avbryt navigering till din destination (endast
tillgängligt under navigering).
Inforutor – visa eller dölj navigations-, fiske-, bränsle- eller seglingsvärden.
Fast sjömärke
Belysning
Marina
tjänster
Synlig sten
eller skär
Zoomskala
Inforutor
Navigationssjökort med g2 Vision
Meny för navigationssjökort
Om du vill visa ytterligare inställningar och alternativ för sjökortet trycker
du på MENU.
Helskärmsbild – visa sjökortet eller fiskekortet i helskärmsläge, utan
nummer.
Waypoints och spår – visa, lägga till och konfigurera waypoints
(sidan 25) och spår (sidan 28).
8
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
Använda sjökort
• Marschfart – aktivera eller avaktivera inforutorna för GPS-hastighet,
GPS-riktning, djup och GPS-position. Välj Inställningar inforuta för
att konfigurera informationen som visas på skärmen.
• Navigation – aktivera eller avaktivera inforutorna för avstånd till
destination, ankomst, ur kurs och riktning. Välj Auto om du vill
aktivera navigeringsinforutan när du navigerar till en destination.
Välj Inställningar inforuta för att välja information som ska visas i
navigeringsinforutan.
Förklaring till hur vind-VMG och waypoint-VMG visas i
inforutorna
Plottern växlar automatiskt mellan VMG (Wind Velocity Made Good) och
waypoint-VMG i inforutorna.
Waypoint-VMG visas under dessa förhållanden:
• Inforutan Ruttsträcka visar waypoint-VMG när du navigerar längs en
rutt eller en automatisk vägledning.
• Fiske – aktivera eller avaktivera inforutorna för djup, vattentemperatur
och fart genom vattnet.
• Inforutan Segling visar waypoint-VMG när du navigerar längs en rutt
eller en automatisk vägledning och du avaktiverar inforutan Ruttsträcka.
• Bränsle – aktivera eller avaktivera inforutorna för bränsleförbrukning,
återstående bränsle, räckvidd och bränsleekonomi.
Vind-VMG visas under dessa förhållanden:
• Segling – aktivera eller avaktivera inforutorna för fart genom vattnet,
vindhastighet, vindvinkel och VMG (Wind Velocity Made Good). Välj
Vind om du vill växla mellan sann eller skenbar vindhastighet och
vindvinkel.
• Kompasstejp – syns högst upp på skärmbilden för att visa aktuell
kurs, och en indikator som visar bäringen mot önskad kurs syns under
navigeringen.
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
• Inforutan Segling visar waypoint-VMG när du inte navigerar längs en
rutt eller en automatisk vägledning.
• Inforutan Segling visar vind-VMG när inforutan Ruttsträcka är aktiverat.
Kortinställning – anpassa inställningar för sjökort (sidan 11).
Sjökortsdata
Sjökorten BlueChart g2 och BlueChart g2 Vision använder grafiska
symboler för att märka ut kartfunktioner som följer normerna för europeiska
och internationella sjökort.
9
Använda sjökort
Övriga funktioner som är gemensamma för de flesta sjökort är
djupkonturlinjer (med djupt vatten betecknat med vit färg), tidvattenzoner,
lodade djup (som de visas på papperssjökortet), navigationshjälpmedel och
-symboler och undervattensstenar och kabelområden.
När du flyttar kartpekaren visas distans och bäring från din aktuella position
och kartpekarens positionskoordinater i kartans nedre högra hörn.
Om du vill panorera kartan trycker du navigeringsknappen uppåt,
nedåt, åt höger eller åt vänster.
Navigera till en punkt på sjökortet
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort.
2. Välj Sjökort, Fiskekort eller Delad sjökortsbild.
3. Använd navigeringsknappen för att välja den punkt på kartan dit du vill
åka.
4. Tryck på SELECT.
Kartpekare
5. Välj Navigera till.
6. Välj Gå till (eller Guide till när du använder autofunktionen med ett
förprogrammerat BlueChart g2 Vision-kort).
7. Följ den färgade linjen på skärmen till destinationen.
Information om hur du skapar en rutt till en punkt på sjökortet finns på
sidan 26.
Panorera i navigationssjökortet
Använd navigeringsknappen när du vill flytta kartpekaren ( ) från den
aktuella platsen och rulla till andra områden på navigationssjökortet. När du
panorerar förbi kanten på den aktuella kartvisningen rullar skärmen framåt.
10
Om du vill avbryta panoreringen trycker du MENU och väljer sedan Avb
panorering.
Zooma in och ut på kartan
Med räckviddsknapparna (-/+) styr du zoomnivån som anges av skalan
längst ned på sjökortet (
). Stapeln under numret betecknar det
avståndet på kartan.
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
Använda sjökort
Visa ytterligare objektinformation
Använd kartpekaren (
och sjökort på kartan.
) för att visa information om kartobjekt, waypoints
Så här får du tillgång till ytterligare objektinformation:
1. På sjökortet markerar du ett objekt med kartpekaren och trycker sedan
på SELECT.
Visa tidvattensstationsinformation
Tidvattenstationsinformation visas på sjökortet med en detaljerad ikon som
visar den relevanta tidvattennivån. Du kan visa ett utförligt diagram för en
tidvattenstation som hjälper dig förutsäga tidvattensnivåerna på olika tider
eller olika dagar.
Använd kartpekaren ( )till att markera en tidvattenstationsikon (
tryck sedan på SELECT.
) och
Mer information om tidvatten finns på sidan 37.
Valt objekt
Ändra sjökortsinställningarna
Om du vill ändra sjökortsinställningarna från skärmen Hem, väljer du
Kort > Sjökort > MENU > Kortinställning.
Foton – ställer in högupplösta satellitbilder på Av, Endast land eller På.
Högupplösta satellitbilder är tillgängliga bara när du använder ett BlueChart
g2 Vision SD-kort.
Tidvatten/strömmar – aktiverar eller avaktiverar visning av tidvatten
och strömmar (sidan 36). Välj Animerad Animerad för att visa animerade
indikatorer för tidvattenstation och animerade indikatorer för strömriktning
på sjökortet (sidan 20).
2. Markera objektet. Om det finns flera objekt i området väljer du Granska
och väljer sedan önskat objekt.
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
Servicepunkter – aktiverar eller avaktiverar visning av marina
servicepunkter.
11
Använda sjökort
Kompassros – visar en kompassros runt båten, som anger
kompassriktningen. Sann vind- eller skenbar vindriktning visas om enheten
är ansluten till en kompatibel marin vindsensor.
• Kurs upp – ställer in kartan så att riktningen på navigationen alltid är
uppåt. Den eventuella kurslinjen visas vertikalt på skärmen.
Kartinfo – justerar detaljnivån på kartan med olika zoomgrader.
Tryck
navigationsknappen
åt vänster för att
sänka detaljnivån
på kartan.
Vindriktningsindikator
Tryck
navigationsknappen
åt höger för att höja
detaljnivån på kartan.
Kompassros
Ändra sjökortets utseende
På skärmen Hem väljer du Kort > Sjökort > MENU > Kortinställning >
Sjökortets utseende.
Riktning – ändrar kartvisningens perspektiv.
• Nord upp – ställer in kartvisningens överdel i nordlig riktning.
• Rak kurs – ställer in kartvisningen på det aktuella spåret uppåt.
12
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
Använda sjökort
Kurslinje – ritar en förlängningslinje från båtens bog i färdriktningen.
Symboler – ändrar symbolinställningar.
• Av – avaktiverar kurslinjen.
• Sjömärkesstorlek – justerar storleken på sjömärkessymbolerna som
visas på kartan.
• Distans – ställer in avståndet till kurslinjens slut.
• Tid – anger tiden det tar tills du når kurslinjens slut.
Världskarta – visar antingen en vanlig världskarta eller satellitbilder (när
Fullständig världskarta har valts).
Djupsiffror – aktiverar eller avaktiverar lodade djup och ställer in ett farligt
djup.
Säkerhetsskugga (endast tillgänglig om du använder ett BlueChart g2
Vision-kort) – identifierar ett valt djup. Områden på sjökortet med djup som
är grundare än det angivna värdet är skuggade i blått, medan områden med
djup som är större än det angivna värdet är skuggade i vitt. Konturen ritas
alltid till, eller djupare än, det valda djupet.
Välj Auto om du vill använda djupet från g2 Vision-sjökortet.
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
• Sjömärkestyp – anger symboluppsättningen för navigationshjälpmedel
(NOAA eller IALA).
• Sevärt på land – aktiverar eller avaktiverar visning av land-POI
(intressanta platser).
• Fyrsektorer – aktiverar eller avaktiverar den sektor som en fyr visas i.
Om du väljer Auto filtreras ljussektorer bort beroende på zoomnivån.
• Kortgränser – aktiverar kortgränser om du använder ett BlueChart g2
Vision SD-kort och vill se vilka områden som kartorna täcker.
• Fotopunkter – aktiverar eller avaktiverar kameraikoner (sidan 20) när
du använder ett BlueChart g2 Vision SD-kort.
• Fordonsikon – här kan du välja en båt eller en triangel i storlekarna stor,
mellanstor eller liten som ikon för din båt på sjökortet.
13
Använda sjökort
Använda delad sjökortsbild
Använd den delade sjökortsbilden till att visa två olika zoomgrader av
navigationssjökortet samtidigt.
Använda Perspektiv 3D
Perspektiv 3D ger ett fågelperspektiv över och bakom båten (baserat på din
kurs) som ett visuellt navigationshjälpmedel. Den här vyn är användbar när
du navigerar över besvärliga rev, under broar eller i kanaler och är dessutom
användbar när du försöker identifiera infarter och utfarter i obekanta
hamnar.
Du kommer till Perspektiv 3D-skärmen genom att välja Kort >
Perspektiv 3D på skärmen Hem.
Tryck på räckviddsknappen (+) om du vill flytta vyn närmare båten och
lägre ned mot vattnet. Tryck på räckviddsknappen (-) om du vill flytta vyn
bort från båten.
Så här visar du detaljer om sjömärken som fasta sjömärken, fyrar
och hinder:
1. Använd navigeringsknappen till att peka på sjömärket. När markören
befinner sig över sjömärket markeras sjömärket.
2. Tryck på SELECT om du vill visa detaljer om sjömärket.
Delad sjökortsbild (med ett
BlueChart g2 Vision-kort)
Den övre delen av skärmen förstoras 10 gånger i förhållande till den nedre
delen av skärmen. Med räckviddsknapparna (-/+) styr du zoomnivån.
Tryck på MENU om du vill visa ytterligare inställningar (sidan 8).
14
Inställningar för Perspektiv 3D
Om du vill visa ytterligare inställningar och alternativ för skärmen
Perspektiv 3D trycker du på MENU.
Waypoints och spår – visa, lägg till och konfigurera waypoints och spår.
• Spår – aktivera eller avaktivera spår (sidan 28).
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
Använda sjökort
• Waypoints – visa, sortera eller filtrera befintliga waypoints, eller skapa
nya.
• Ny waypoint – skapa och ändra en ny waypoint.
• Aktiva spår – hantera spår (sidan 28).
• Sparade spår – visa en lista med spår som har sparats.
Andra farkoster – visa information om andra farkoster. Om du vill visa
information om andra farkoster måste din enhet vara ansluten till en extern
AIS- eller DSC-enhet (sidan 62).
Inforutor (sidan 8) – visa eller dölj numren för navigering, fiske, bränsle,
segling eller kompasstejp (sidan 9).
Sjökortets utseende – anpassa Perspektiv 3D-sjökortet.
• Avståndsringar – växlar mellan att visa eller dölja avståndsringar för
djupmätning.
• Farledsbredd – justerar bredden på kurslinjen som ritas vid navigering.
Den här inställningen påverkar även rutter (Rutt till) men inte
automatisk vägledning (Guide till).
Använda Mariner’s Eye 3D
Mariner's Eye 3D
Navigationssjökort
Tryck på räckviddsknappen (+) om du vill flytta vyn närmare båten
och längre ned mot vattnet. Tryck på räckviddsknappen (-) om du vill
flytta vyn bort från båten. Skalan (
) visas tillfälligt längst ned på
skärmen.
Ett BlueChart g2 Vision SD-kort innehåller Mariner’s Eye 3D, en detaljerad
tredimensionell vy över och bakom båten (baserat på din kurs) som ett
visuellt navigationshjälpmedel. Den här vyn är användbar när du navigerar
över besvärliga rev, under broar eller i kanaler och är dessutom användbar
när du försöker identifiera infarter och utfarter i obekanta hamnar.
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
15
Använda sjökort
Så här visar du detaljer om sjömärken som fasta sjömärken, fyrar
och hinder:
1. Använd navigeringsknappen till att peka på sjömärket. När markören
befinner sig över sjömärket markeras sjömärket.
2. Tryck på SELECT om du vill visa detaljer om sjömärket.
Färg på faror – aktiverar eller avaktiverar färg på faror. Inställningen Av
visar land som det skulle se ut från vattnet. Inställningen På anger grunt
vatten och land med en färgskala. Blått anger djupt vatten, gult anger grunt
vatten och rött anger mycket grunt vatten.
Inställningar för Mariner’s Eye 3D
Om du vill visa ytterligare inställningar och alternativ för skärmen
Mariner’s Eye 3D trycker du på MENU.
För inställningar och alternativ rörande Waypoints och spår, Andra farkoster
och Inforutor, se Meny för sjökort på sidan 8.
Om du vill anpassa utseende på skärmen Mariner’s Eye 3D väljer du
MENU > Sjökortets utseende.
Format – Välj hur sjökortsdata visas över 3D-terräng.
• Klassiskt – använder färgscheman till att ange 3D-terräng.
• Sjökort – visar sjökortsinformation i en 3D-vy.
• Foton – visar satellitfotobilder förutom sjökortsinformation.
Mariner’s Eye 3D
(färger på faror)
Avståndsringar – växlar mellan att visa eller dölja avståndsringar för
djupmätning.
Säkert djup – justera det djup där rött ska ange farliga djup.
16
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
Använda sjökort
Farledsbredd – justerar bredden på kurslinjen som ritas vid navigering.
Den här inställningen påverkar även rutter (Rutt till) men inte automatisk
vägledning (Guide till).
Använda Fish Eye 3D
Svävande mål
Med hjälp av djupkonturlinjerna i BlueChart g2 Vision-kartografin
visar Fish Eye 3D en undervattensvy över havs- eller sjöbotten. Använd
räckviddsknapparna till att justera vyn.
Obs! Du måste ha en ”s”-serieenhet (t.ex. GPSMAP 526s) och en givare
ansluten genom ett marint nätverk för att kunna ta emot ekolodsinformation.
Inställningar för Fish Eye 3D
Om du vill visa ytterligare inställningar och alternativ för skärmen Fish Eye
3D trycker du på MENU.
Fish Eye 3D
Visa – väljer en fish eye-vy (för, akter, babord eller styrbord).
Spår – aktiverar/avaktiverar spårloggningen.
Ekolodskon (endast tillgänglig om det finns ekolod) – aktiverar eller
avaktiverar en kon som visar det område som täcks av givaren.
Inforutor – visa eller dölj navigations-, fiske-, bränsle- eller seglingsvärden
(sidan 8).
Fisksymboler (endast tillgänglig om det finns ekolod) – visar svävande
mål (t.ex. fisk). Målen anges med röda, gröna och gula sfärer. Röd anger de
största målen och grönt anger de minsta.
Använda fiskekort
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
Använd fiskekortet för en detaljerad ohindrad vy av bottenkonturerna på
sjökortet.
17
Använda sjökort
Fiskekortet använder detaljerade batymetriska data på ett förprogrammerat
BlueChart g2 Vision SD-kort och är bäst lämpat för djuphavsfiske.
På skärmen Hem väljer du Kort > Fiskekort.
För inställningar och alternativ rörande Helskärmskarta, Waypoints och
spår, Andra farkoster och Inforutor, se Meny för sjökort på sidan 8.
Om du vill anpassa utseende på skärmen Fiskekort väljer du MENU >
Kortinställning (sidan 11).
Aktivera högupplösta satellitbilder
Du kan lägga över högupplösta satellitbilder på landdelen, havsdelen eller
båda delarna av navigationssjökortet med ett förprogrammerat BlueChart g2
Vision SD-kort.
Så här aktiverar du satellitbilder:
1. Öppna sjökortet och tryck på MENU.
2. Välj Kortinställning > Foton.
3. Välj något av följande alternativ:
Om du vill visa ytterligare inställningar och alternativ från fiskekortet
trycker du på MENU.
Sjömärken – visar navigationshjälpmedel som fasta sjömärken, fyrar och
hinder.
18
•
Av – standardsjökortsinformation visas på kartan.
•
Endast land – standardsjökortsinformation visas på vatten och foton
läggs över land.
•
På – foton läggs över både vatten och land med angiven
genomskinlighet. Ju högre procentvärde du anger, desto mer täcker
satellitfotona land och vatten.
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
Använda sjökort
Obs! När den här funktionen är aktiverad är de högupplösta satellitbilderna
bara tillgängliga vid lägre zoomnivåer. Om du inte kan se de högupplösta
bilderna i din BlueChart g2 Vision-region kan du zooma in ytterligare med
räckviddsknappen (+) eller ställa in en högre detaljnivå (sidan 12).
Fotoöverlägg av
Visa flygfoton
Förprogrammerade BlueChart g2 Vision SD-kort innehåller flygfoton av
många landmärken, marinor och hamnar. Med hjälp av dessa foton kan
du orientera dig efter omgivningarna och bekanta dig med en marina eller
hamn innan du kommer dit.
Fotoöverlägg med
endast land
Flygfoto
Obs! Med räckviddsknapparna (-/+) kan du zooma och ut medan du visar
flygfoton i helskärmsläge.
Fotoöverlägg vid 50 %
Fotoöverlägg vid 100 %
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
19
Använda sjökort
Så här visar du flygfoton från navigationssjökortet:
Använd navigeringsknappen till att markerakameraikonen med pekaren
och välj Flygfoto eller Granska.
Perspektiv
Fri höjd
20
Animerade indikatorer för tidvatten och
strömmar
Du kan visa animerade indikatorer för tidvattenstation och strömriktning på
navigationssjökortet eller fiskekortet. För att göra det måste information om
tidvattenstation och strömriktning finnas tillgänglig i den förinlästa kartan
eller BlueChart g2 Vision-regionen. Du måste också välja det animerade
värdet för inställningen Tidvatten/strömmar (sidan 11).
En indikator för en tidvattenstation visas på sjökortet
som en vertikal stapel med en pil. En röd pil som pekar
nedåt anger fallande tidvatten, och en blå pil som pekar
uppåt anger stigande tidvatten. När du för markören över
indikatorn för tidvattenstation visas tidvattnets höjd vid
stationen över stationsindikatorn.
Tidvattenstation
med fallande
tidvatten
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
Använda sjökort
Indikatorer för strömriktning visas som pilar på sjökortet. Varje pils
riktning anger strömmens riktning på en viss plats på sjökortet. Strömpilens
färg anger strömmens fartintervall på platsen. När du för markören över
indikatorn för strömriktning visas strömmens specifika fart på platsen över
riktningsindikatorn.
Riktningsindikator Färg
Gul
Strömmens fartintervall
0 till 1 knop
Orange
1 till 2 knop
Röd
2 knop eller mer
Om den automatiska vägledningen beräknar en rutt som ligger nära platser
som kan vara farliga, markeras dessa platser med rött, och ett meddelande
syns där du informeras om att det kan finnas områden som inte är säkra
längsmed den beräknade rutten.
Avsnittet Vart? på sidan 23 innehåller mer information om hur du använder
Automatisk vägledning.
Utförliga väg- och POI-data
BlueChart g2 Vision innehåller detaljerade data om vägar och intressanta
platser (POI). Dessa data innefattar mycket detaljerade kustvägar och POI,
t.ex. restauranger, logi och lokala sevärdheter. Instruktioner för hur du söker
efter och navigerar till dessa sevärdheter finns i avsnittet Vart? som börjar på
sidan 23.
Använda automatisk vägledning
Automatisk vägledning föreslår och skapar automatiskt rutter baserat på
tillgänglig BlueChart g2 Vision-sjökortsinformation. På sidan 50 finns
instruktioner för hur du konfigurerar automatisk vägledning för din båt.
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
21
Använda sjökort
Använda skärmen Plotter/ekolod
Obs! Skärmen Plotter/ekolod, likt skärmen Ekolod, är endast tillgänglig när
du använder en enhet med ekolodsfunktioner och en ansluten givare.
Om du vill visa ytterligare inställningar och alternativ för plotter/
ekolodsskärmen trycker du på MENU.
På den här skärmen kan du visa navigationssjökortet, fiskekortet, Mariner’s
Eye 3D eller Fish Eye 3D och ekolodet samtidigt.
Så här visar du en delad plotter-/ekolodsskärm:
1. På skärmen Hem väljer du Plotter/ekolod.
2. Välj typ av sjökort på den delade skärmen.
Skärmen
Sjökort
Skärmen
Ekolod
Navigations-/ekolodskombination
22
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
Vart?
Vart?
Använd alternativet Vart? på skärmen Hem för att söka efter, och navigera
till, waypoints, rutter, spår och tjänster, t.ex. närliggande mackar, verkstäder
och ramper.
Obs! Du måste lägga ut waypoints och rutter innan du kan navigera till
dem.
Navigera till en destination
Du kan söka efter, och navigera till, waypoints, rutter, spår och tjänster, t.ex.
närliggande bränsle, verkstäder och ramper.
Plottern innehåller information om tusentals destinationer som
tillhandahåller marina tjänster.
Obs! Den här funktionen kanske inte är tillgänglig i alla områden.
Du kan navigera till en destination med någon av de tre metoderna Gå till,
Rutt till och Guide till.
Så här börjar du navigera:
1. På skärmen Hem väljer du Vart?.
• Gå till – tar dig direkt till destinationen.
2. Välj den kategori som du vill navigera till.
• Rutt till – skapar en rutt från din plats till en destination, så att du kan
lägga till girar i den rutten.
• Guide till – använder BlueChart g2 Vision-sjökortsdata för att föreslå
den bästa vägen till din destination. Du måste använda ett BlueChart g2
Vision SD-kort för att alternativet ska visas.
 Varning
Guide till garanterar inte att rutten är fri från hinder på botten eller har
tillräckligt djup. För säkerhets skull bör du lösa alla avvikelser eller frågor
innan du fortsätter att navigera.
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
23
Vart?
3. Välj en destination.
Obs! Tryck på höger eller vänster pilknapp om du vill visa mer
information eller visa platsen på ett sjökort.
Så här avbryter du navigeringen:
Tryck på MENU och välj Avbryt navigering.
4. Välj Navigera till.
Så här söker du efter en destination genom dess namn:
1. På skärmen Hem väljer du Vart? > Sök efter namn.
5. Välj Gå till.
ELLER
Välj Guide till när du använder ett förprogrammerat BlueChart g2 Visionkort om du vill använda Automatisk vägledning.
2. Använd navigeringsknappen för att välja tecken och skriv hela eller en
del av namnet på destinationen.
3. Tryck på SELECT om du vill visa de 50 närmaste destinationerna som
innehåller dina sökvillkor.
6. Följ den färgade linjen på skärmen till destinationen.
4. Välj platsen > Navigera till > Gå till eller Rutt till (eller Instruktioner till
när du använder ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision-kort).
24
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
Vart?
Skapa och använda waypoints
Du kan lagra upp till 3 000 waypoints med ett användardefinierat namn,
symbol, djup, vattentemperatur och kommentar för varje waypoint.
•
Höger eller vänster pilknapp – växlar mellan information för
waypoints och sjökortet.
Obs! När du väljer MARK skapas bara en waypoint på din aktuella plats.
Så här skapar du en ny waypoint:
1. På skärmen Hem väljer du Kort > Sjökort > MENU > Waypoints och
spår > Ny waypoint.
ELLER
På skärmen Hem väljer du Information > Egna data > Waypoints >
Alternativ > Ny waypoint.
Så här ändrar du en befintlig waypoint:
1. På sjökortet använder du kartpekaren ( ) för att markera waypointen
på kortet.
ELLER
På skärmen Hem väljer du Information > Egna data> Waypoints.
2. Skapa en waypoint på ett av följande sätt:
3. Välj Ändra waypoint.
•
Ange koordinater – ange den nya waypointens nätkoordinater.
•
Använd kort – använd navigeringsknappen till att flytta pekaren till
den plats där du vill skapa en waypoint. Tryck på SELECT.
•
Använd aktuell posit – skapa en waypoint på din aktuella plats.
Så här markerar du din aktuella plats som en waypoint:
Tryck på MARK från vilken skärm som helst.
2. Välj den waypoint som du vill redigera.
4. Välj det waypointattribut som du vill ändra (Namn, Symbol, Djup,
Vattentemp, Kommentar eller Position).
Så här flyttar du waypointen på sjökortet:
1. Markera waypointen på navigationssjökortet.
2. Välj Granska. (Knappen Granska visas bara när mer än en waypoint
finns i närheten.)
•
Ändra waypoint – ange ett specifikt namn, en symbol, ett vattendjup
eller vattentemperatur.
3. Välj knappen för den waypoint som du vill ändra.
•
Ta bort – ta bort waypointen.
•
Man överbord – anger den aktuella platsen som en plats där någon
fallit överbord.
5. Tryck på SELECT om du vill spara den nya platsen, eller tryck på MENU
om du vill avbryta flyttningen.
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
4. Välj Flytta.
25
Vart?
Så här visar du waypointinformation på sjökortet:
1. På sjökortet använder du kartpekaren ( ) för att markera waypointen
på kortet och trycker på SELECT.
2. Välj ett alternativ.
•
Välj Granska eller namnet på waypointen för att se information om
objekt i närheten av pekaren. (Knappen Granska visas bara när mer
än en waypoint finns i närheten.)
•
Välj Navigera till för att navigera till vald position.
•
Välj Lägga ut waypoint för att markera en waypoint på markörens
position.
•
Välj Information för att visa information om tidvatten (sidan 37),
strömmar (sidan 38), astronomi (sidan 38) sjökortstext eller lokala
tjänster nära markören.
Så här mäter du avstånd och bäring för ett objekt från aktuell
position:
1. Använd kartpekaren ( ) från sjökortet för att markera objektet på kortet
och tryck på SELECT > Mät Distans. Mätinformationen syns längst
ned till höger på skärmen. Använd navigeringsknappen för att flytta
på pekaren och mäta avståndet till andra platser. Välj MENU > Avbryt
mätning för att ta bort mätlinjen.
Så här visar, sorterar eller filtrerar du en lista med alla waypoints:
På skärmen Hem väljer du Information > Egna data > Waypoints >
Alternativ. Du kan här sortera listan efter namn, symbol eller avstånd
från aktuell position. Du kan även sortera listan efter namn eller symbol.
Så här tar du bort en waypoint eller en MÖB-plats:
1. På sjökortet använder du kartpekaren ( ) för att markera waypointen
eller MÖB-platsen på kortet.
ELLER
På skärmen Hem väljer du Information > Egna data > Waypoints.
2. Markera den waypoint eller den MÖB-plats som du vill ta bort.
3. Välj Granska > Ta bort (Knappen Granska visas bara när mer än en
waypoint finns i närheten.)
Skapa och använda rutter
Du kan lägga upp och lagra upp till 100 rutter, med upp till 250 waypoints
vardera.
Så här skapar du en rutt från din aktuella plats:
1. Använd kartpekaren ( ) från navigationssjökortet till att välja
destination.
2. Välj Navigera till > Rutt till.
3. Använd kartpekaren ( ) för att välja den plats där du vill göra den sista
giren mot din destination.
26
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
Vart?
4. Tryck på SELECT. Upprepa det här steget om du vill lägga till fler girar.
4. Välj plats för den första giren och tryck på SELECT. Upprepa tills rutten
är klar.
5. Spara rutten genom att välja MENU.
6. Välj rutten om du vill redigera rutten, ta bort rutten eller navigera till
rutten.
Så här skapar du en rutt med automatisk vägledning (när du
använder ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision-kort):
1. Välj din destination på navigationssjökortet.
2. Välj Navigera till > Guide till. Rutten beräknas.
Obs! Du kan ändra den automatiska vägledningen till en rutt genom
att markera slutpunkten och välja Navigera till > Rutt till. Den
automatiska vägledningen visas på skärmen så att du kan följa den
medan du skapar en rutt.
5. Tryck på MENU för att avbryta, för att ångra den sista giren eller för att
börja navigera efter rutten.
Så här skapar du en rutt på en annan plats:
1. Välj Information > Egna data > Rutter > Ny rutt på skärmen Hem.
Så här ändrar du en rutt:
1. Välj Information > Egna data > Rutter på skärmen Hem.
2. Välj den rutt du vill redigera.
3. Välj Ändra i rutt. Du kan redigera ruttens namn eller använda sjökortet
eller girlistan för att redigera ruttens girar.
2. Välj Använd sjökort eller Använd waypointlista.
3. Om du väljer Använd sjökort använder du kartpekaren ( ) för att välja
den startplats där du vill påbörja den nya rutten. Om du väljer Använd
waypointlista väljer du den första waypointen i rutten.
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
27
Vart?
Så här tar du bort en rutt:
1. Välj Information > Egna data > Rutter på skärmen Hem.
2. Välj den rutt som du vill ta bort.
3. Välj Ta bort > OK.
Om rutten har sparats uppmanas du att ”Radera alla oanvända
ruttwaypoints?”. Oanvända waypoints är waypoints längs rutten, som inte
används av en annan rutt.
Så här passerar du en waypoint på en rutt:
1. Skapa en rutt enligt föregående anvisningar.
2. Markera den waypoint som ligger efter den waypoint som du vill passera.
3. Välj Navigera till > Gå till (eller Rutt till).
Använda spår
Ett spår av din väg spelas in. Spåret som spelas in är det aktiva spåret.
Ett aktivt spår kan sparas.
Så här aktiverar du spårloggen:
Från navigations- eller Perspektiv 3D-sjökortet väljer du MENU >
Waypoints och spår > Spår > På. En spårlinje på sjökortet anger
ditt spår.
28
Så här sparar du det aktiva spåret:
1. Från navigations- eller Perspektiv 3D-sjökortet väljer du MENU >
Waypoints och spår > Aktiva spår > Spara aktivt spår.
2. Välj antingen tiden som det aktuella spåret började (eller Midnatt, om det
visas) eller Hela registret.
3. Om du vill ange ett namn för spåret ändrar du spårets färg eller sparar
det som en rutt, välj Ändra i spår.
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
Vart?
Så här rensar du det aktiva spåret:
Från navigations- eller Perspektiv 3D-sjökortet väljer du MENU >
Waypoints och spår > Aktiva spår > Ta bort aktivt spår. Spårminnet
rensas. Det aktuella spåret fortsätter att spelas in.
Så här följer du det aktiva spåret:
1. Från navigations- eller Perspektiv 3D-sjökortet väljer du MENU >
Waypoints och spår > Aktiva spår > Följ aktivt spår.
2. Välj antingen tiden som det aktuella spåret började eller Hela registret.
3. Följ den färgade linjen på skärmen.
Så här redigerar eller tar du bort ett sparat spår:
1. Från navigations- eller Perspektiv 3D-sjökortet väljer du MENU >
Waypoints och spår > Sparade spår.
2. Välj det spår som du vill redigera eller ta bort.
3. Välj Ändra i spår om du vill ändra namnet eller färgen på spåret eller välj
Ta bort om du vill ta bort spåret.
Så här ställer du in alternativ för aktivt spår:
Från navigations- eller Perspektiv 3D-sjökortet väljer du MENU >
Waypoints och spår > Aktivt spår > Aktivt spår, alternativ.
• Börja om – spelar in spårloggen löpande och ersätter de gamla spårdata
med nya data.
Registreringsintervall – definierar den frekvens med vilken spårplottern
spelas in. Inspelning av mer frekventa plottningar blir mer exakt, men fyller
spårloggen snabbare.
• Intervall – anger huruvida intervallet avgörs av avstånd, tid eller
upplösning. (Välj Ändra om du vill ange värdet.)
• Distans – spelar in spåret baserat på ett avstånd mellan punkter.
• Tid – spelar in spåret baserat på ett tidsintervall.
• Upplösning – spelar in spårplottern baserat på en missvisning från
kursen. Den här inställningen rekommenderas då den utnyttjar minnet på
bästa sätt. Avståndsvärdet (Ändra) är det största fel som tillåts från den
faktiska kursen innan en spårpunkt spelas in.
• Ändra – anger värdet på intervallet.
Spårfärg – anger spårplottens färg.
Registreringsläge – välj Av, Fyll eller Börja om.
• Från – spelar inte in någon spårlogg.
• Fyll – spelar in en spårlogg tills spårminnet är fullt.
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
29
Vart?
Använda BlueChart g2 Vision
Meddelande
BlueChart g2 Vision-datakort är inte vattentäta. När du inte använder kortet
förvarar du det i originalförpackningen och ser till att det inte utsätts för sol
eller regn för att undvika skador på kortet.
BlueChart g2 Vision-datakort kan lätt ta skada av statisk elektricitet.
I miljöer med låg luftfuktighet ska du jorda dig på ett stort metallföremål
innan du hanterar kortet för att undvika att skada det.
Förprogrammerade BlueChart g2 Vision SD-kort (tillbehör) hjälper dig
utnyttja din enhet på bästa sätt. Förutom detaljerade marina sjökort har
BlueChart g2 Vision följande funktioner:
• Mariner’s Eye 3D – visar en vy över och bakom båten som ett visuellt
navigationshjälpmedel. BlueChart g2 Vision Mariner’s Eye 3D är mer
detaljerat än förladdade data (sidan 15).
• Fish Eye 3D – visar en undervattensvy i 3D som visuellt återger
havsbotten utifrån sjökortets information.
• Fiskekort – visar ett sjökort med förstärkta bottenkonturer och utan
navigationsdata. Det här sjökortet fungerar bra för djuphavsfiske.
30
• Högupplösta satellitbilder – högupplösta satellitbilder tillhandahålls
för en realistisk vy av land och vatten på sjökortet.
• Flygfoton – visar flygfoton på marinor och andra viktiga
navigationspunkter som hjälper dig att visualisera omgivningen.
• Utförliga väg- och POI-data – visar vägar, restauranger och andra
intressanta platser (POI) längs kusten.
• Strömdata – visar en vy över strömstationsinformation (sidan 38).
• Autom. körinstruktion – bestämmer den bästa kursen till destinationen
baserat på angivet säkert djup och sjökortsdata (sidan 50).
Obs! Du kan inte överföra BlueChart g2 Vision-data från SD-kortet till
datorn i säkerhetskopierings- eller visningssyfte. Du kan bara använda SDkortet på Garmin GPS-enheter som är kompatibla med BlueChart g2 Vision.
Navigera med en Garmin autopilot
När du startar någon typ av navigering (Gå till, Rutt till, Guide till eller
Följ spår) och om du är ansluten till en kompatibel Garmin autopilot,
uppmanas du att aktivera autopiloten.
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
Visa information
Visa information
Från skärmen Information kan du visa information om mätare på
instrumentbrädan, tidvatten, strömmar, egna data och andra farkoster.
Visa kompass
Välj Information > Instrumentbräda > Kompass på skärmen Hem.
Visa siffror
Du kan visa och anpassa numeriska data inklusive djup, GPS-information
och navigationsinformation. Du kan anpassa antalet fält som visas och den
typ av information som visas i varje fält. Du kan visa upp till sex fält med
numerisk information.
Om du vill visa skärmen Siffror väljer du Information >
Instrumentbräda > Siffror på skärmen Hem.
Så här anpassar du skärmen Siffror:
1. Välj Information > Instrumentbräda > Siffror på skärmen Hem.
2. Tryck på MENU och välj Konfigurering.
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
31
Visa information
3. Välj det antal fält som ska visas (3, 4, 5 eller 6).
4. Välj den information som ska visas i varje fält. Välj ett fält för att se
ytterligare information som finns tillgänglig, eller välj Ändra sida och
tryck på Räckviddsknapparna (-/+) för att visa ytterligare fält.
Visa trippinformation
Välj Information > Instrumentbräda > Tripp på skärmen Hem.
Om du vill återställa trippinformationen, maxhastigheten, trippmätaren
eller samtliga värden trycker du på MENU medan trippinformationen
visas.
Visa och anpassa bränslemätare och
motormätare
Visa motormätare
För att kunna avläsa mätarna måste du vara ansluten till ett NMEA
2000-nätverk som kan identifiera motordata. Mer information finns i
Installationsinstruktioner för GPSMAP 400/500-serien.
32
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
Visa information
Från skärmen Hem väljer du Information > Instrumentbräda > Motor.
Växla mellan skärmarna för motormätare
1. Från skärmen Hem väljer du Information > Instrumentbräda > Motor.
2. Använd den vänstra och högra pilen på navigeringsknappen när du vill
växla från en mätare till nästa på mätarskärmen.
Anpassa gränser för motormätare
För att fastställa den övre och nedre gränsen för en mätare och önskat
standarddriftsintervall, kan du konfigurera upp till fyra värden för
motormätaren. När ett värde överstiger intervallet för standarddrift, antar
mätartavlan eller stapeln röd färg.
Inställning
Skala min
Skala max
Nominellt
min
Nominellt
max
Beskrivning
Det här värdet är lägre än nominellt min, och det betecknar mätarens
nedre gräns. Inställningen är inte tillgänglig för alla mätare.
Det här värdet är större än nominellt max, och det betecknar mätarens
övre gräns. Inställningen är inte tillgänglig för alla mätare.
Betecknar minvärde för standarddriftsintervallet.
Betecknar maxvärde för standarddriftsintervallet.
1. På skärmen Hem väljer du Information > Instrumentbräda > Motor >
MENU > Mätarinställning > Ange gränser för mätare.
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
2. Välj en mätare.
3. Välj Mätargränser > Egen.
4. Välj vilken mätargräns du vill ange (Skala min., Skala max., Nominellt
min. eller Nominellt max.).
Obs! Vissa av dessa alternativ kanske inte är tillgängliga för alla mätare.
5. Välj mätargränsvärdet.
6. Upprepa stegen 4 och 5 om du vill ställa in ytterligare mätargränsvärden.
Aktivera statuslarm för motormätare
Om du har aktiverat statuslarm för mätare visas ett mätarstatusmeddelande
när motorn skickar ett varningslägesmeddelande över NMEA 2000nätverket. Mätartavla eller stapeln antar röd färg, beroende på larmtyp.
På skärmen Hem väljer du Information > Instrumentbräda > Motor >
MENU > Mätarinställning > Statuslarm > På.
Anpassa statuslarm för motormätare
1. På skärmen Hem väljer du Information > Instrumentbräda > Motor >
MENU > Mätarinställning > Statuslarm > Egen.
2. Välj ett eller flera larm för motormätare som du vill aktivera eller
inaktivera.
3. Välj Tillbaka.
33
Visa information
Välja antal motorer som visas som mätare
Motormätarna kan visa information om upp till fyra motorer.
1. På skärmen Hem väljer du Information > Instrumentbräda > Motor >
MENU > Mätarinställning > Motorval > Antal motorer.
2. Välj antal motorer.
3. Välj Tillbaka.
För att välja de motorer som ska visa information i mätarna väljer du Ändra
motorer och utför stegen 2 till 5 för ”Välja vilka motorer som visas som
mätare” (följande avsnitt).
4. Upprepa steg 3 för den andra, tredje och fjärde motorstapeln efter behov.
5. Välj Tillbaka.
Visa motormätare
För att kunna visa motorinformation måste plottern vara ansluten till en
enhet som kan mäta bränslenivå eller bränsleflöde, eller både och.
Från skärmen Hem väljer du Information > Instrumentbräda > Motor.
Välja vilka motorer som visas som mätare
Du måste manuellt välja det antal motorer som ska visas som motormätare
(sidan 34) innan du kan välja för vilka motorer information ska visas som
mätare.
1. På skärmen Hem väljer du Information > Instrumentbräda > Motor >
MENU > Mätarinställning > Motorval > Ändra motorer.
2. Välj Första motorn.
3. Välj det numret för den motor för vilken du vill visa information i den
första mätaren eller stapeln.
Om du till exempel väljer ”3”, visar den första motormätaren eller -stapeln
information om den motor som har identifierats som ”motor 3” i NMEA
2000-nätverket.
34
Bränslemätare
Bränsleflöde
Konfigurera motormätare
Mängden bränsle ombord kan betecknas som total bränslenivå (numeriskt)
eller som individuell tanknivå (grafiskt).
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
Visa information
På skärmen Hem väljer du Information > Instrumentbräda > Motor >
MENU > Mätarinställning > Bränslevisning.
•
Använd total bränslenivå – välj det här om du vill visa ett numeriskt
värde för den totala bränslenivån.
•
Använd bränsletanknivå > Antal bränsletankar – välj det här om
du vill visa en grafisk beteckning av alla angivna tankar.
Synkronisera utslag på bränslemätarna med bränslenivåer
Från skärmen Hem väljer du Information > Instrumentbräda > Bränsle
(eller Motor) > MENU.
•
Fyll alla tankar – välj när tankarna är fulla. Bränslenivån återställs till
maximal kapacitet. Om det behövs justerar du värdet.
•
Lägg till bränsle till båt – välj när du har lagt till mindre än en full
tank. Ange mängden påfyllt bränsle. Välj Klar. En uppskattning av
den tankade bränslemängden visas. Om det behövs justerar du
värdet.
•
Ange totalt bränsle ombord – välj för att ange den totala mängden
bränsle i tankarna. Välj Klar.
Visa bränslemätare
För att kunna visa motorinformation måste plottern vara ansluten till en
enhet som kan mäta bränslenivå eller bränsleflöde, eller både och.
Från skärmen Hem väljer du Information > Instrumentbräda > Motor.
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
35
Visa information
Visa och anpassa vindmätare
Från skärmen Hem väljer du Information > Instrumentbräda > Vind.
Vindmätare
Kompass
Vindmätare för
Close Hauled
Wind
Välja sann vind, skenbar vind eller vind vid marken för
vindmätare
Plottern måste vara ansluten till den kringutrustning som anges nedan för att
kunna fånga in de data som visas i vindstyrkediagrammet.
Vindhastig.
Skenbar
vind
Fakt. vind
Vind vid
marken
Beskrivning
Visar vindstyrkedata baserat på det
upplevda luftflödet på en båt i rörelse.
Visar vindstyrkedata baserat
på det upplevda luftflödet på en
stillastående båt.
Visar vindstyrkedata baserat på det
upplevda luftflödet vid kaj.
Sensorer som krävs
En vindsensor.
En vindsensor och
vattenhastighetssensor eller en
vindsensor och en GPS-antenn.
En vindsensor, en
vattenhastighetssensor, en
kurssensor och en GPS-antenn,
eller en vindsensor och en GPSantenn, eller en vindsensor, en
vattenhastighetssensor och en
kurssensor.
1. Välj på skärmen Hem Information > Instrumentbräda > Vind >
MENU > Vindtyp.
2. Välj Skenbar vind, Fakt. vind eller Vind vid marken.
36
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
Visa information
Konfigurera kurskällan
Du kan ange källa för den rubrik som visas på vindmätaren. Magnetisk kurs
är de kursdata som tas emot från en kurssensor (eller magnetisk sensor) och
GPS-kursdata beräknas i plotterns GPS.
Från skärmen Hem väljer du Information > Instrumentbräda >
Vind > MENU > Riktningsskälla.
Visa tidvattenstationsinformation
Obs! Du måste använda ett BlueChart g2 Vision-kort för att kunna se
information om tidvattenstationer.
1. Välj Information > Tidvatten & strömmar > Tidvatten.
2. Välj en tidvattenstation. Information om tidsvattensstationen visas.
Välja intervall för vindmätaren för Close Hauled Wind
Du kan ange intervall för vindmätaren för Close Hauled Wind för både
motvindsskalan och medvindsskalan.
På skärmen Hem väljer du Information > Instrumentbräda > Vind >
MENU.
•
Välj Ändra motvindsskala. Ange max- och minvärden för vinkeln
som ska visas när vindmätaren för close hauled wind för motvind
visas.
•
Välj Ändra medvindsskala. Ange max- och minvärden för vinkeln
som ska visas när vindmätaren för close hauled wind för medvind
visas.
Välj Ändra datum > Manuell om du vill visa tidvatteninformation för ett
annat datum.
Välj Visa rapport om du vill se tidvattenprognosrapporten för den valda
stationen.
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
37
Visa information
Visa ströminformation
På skärmen Aktuell prognos kan du visa information om strömmar.
Obs! Du kan välja både information om tidvatten- och strömstationen
direkt från sjökortet.
Obs! Du måste använda ett BlueChart g2 Vision-kort för att kunna se
information om strömstationer.
Visa information om astronomi
1. Välj Information > Tidvatten & strömmar > Strömmar.
2. Välj en strömstation. Information om strömstationen visas.
På skärmen Astronomi visas information om solens och månens uppgång/
nedgång, månfas och ungefärlig himlavalvsplats för solen och månen. Som
standard visar plottern information om himlakroppar för aktuellt datum och
klockslag.
På skärmen Hem väljer du Information > Astronomi.
Månposition
Fri höjd
Månfas
Solposition
Välj Ändra datum > Manuell om du vill visa information om
strömstationen för ett annat datum.
Välj Visa rapport om du vill se strömprognosrapporten för den valda
stationen.
38
Horisont
Information om himlakroppar
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
Visa information
Visa information om himlakroppar för ett annat datum
Du kan välja för vilket datum och klockslag du vill visa information om
astronomi, och du kan visa månfasen för det valda datumet och klockslaget.
1. På skärmen Hem väljer du Information > Astronomi > Datum.
2. Kontrollera MapSource-versionen på datorn genom att klicka på
Hjälp > Om MapSource. Om versionen är äldre än 6.12.2, uppdaterar
du till den aktuella versionen genom att klicka på Hjälp > Sök efter
programuppdateringar, eller besöker Garmins webbplats på
www.garmin.com.
2. Ändra datum om du vill visa information om astronomi för ett annat
datum.
3. Sätt in SD-kortet i en SD-kortläsare som är ansluten till datorn.
Visa egna data
5. I fönstret för skicka till enhet väljer du enhet för SD-kortläsaren och de
typer av data som du vill kopiera till plottern.
Om du vill visa egna data väljer du Information > Egna data på skärmen
Hem.
Waypoints – visar en lista med alla sparade waypoints (sidan 14).
Rutter – visar en lista med sparade rutter (sidan 26).
4. Klicka på Överför > Skicka till enhet från MapSource.
6. Klicka på Skicka.
7. Sätt in ett SD-kort i SD-kortfacket på enhetens framsida.
8. Välj Information > Egna data > Dataöverföring på skärmen Hem.
9. Gör på något av följande sätt:
Spår – visar en lista med sparade spår (sidan 28).
•
Dataöverföring – överför waypoints, rutter och spår till och från ett SDkort eller nätverk.
Välj Slå ihop från minneskort om du vill överföra data från SD-kortet
till plottern och slå ihop dem med befintliga egna data.
•
Välj Byt ut från minneskort om du vill skriva över information på
plottern.
Ta bort användardata – radera alla egna waypoints, rutter och spår.
10. Välj filnamnet i listan. Data förs över från SD-kortet till plottern.
Så här kopierar eller sammanfogar du MapSource-data i din plotter:
1. Sätt in ett SD-kort i plottern så att en fil kan kopieras till SD-kortet. Den
här filen innehåller information till MapSource för formatering av data.
Detta behöver bara göras den första gången du kopierar eller slår ihop
MapSource-data till din plotter från ett visst SD-kort.
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
39
Visa information
Så här överför du data (waypoints, rutter och spår) till ett SD-kort:
1. Sätt in ett SD-kort i SD-kortfacket på enhetens framsida.
Så här kopierar du de inbyggda kartorna till ett SD-kort:
1. Sätt in ett SD-kort (minst 4 GB) i SD-kortfacket på enhetens framsida.
2. Välj Information > Egna data > Dataöverföring > Spara till
minneskort på skärmen Hem.
2. Välj Information > Egna data > Dataöverföring > Kopiera inbyggd
karta på skärmen Hem om du vill kopiera de kartor som är inlästa till
plottern på SD-kortet.
3. Gör på något av följande sätt:
•
Välj filnamnet i listan.
•
Välj Lägg till ny fil om du vill skapa en ny fil. Ange filnamnet med
hjälp av navigeringsknappen och välj Klar.
4. Välj Ja om du vill spara waypoints, rutter, och spår till SD-kortet.
Filnamnet sparas med filtillägget .ADM.
Så här överför du data (waypoints, rutter och spår) från ett SD-kort:
1. Sätt in ett SD-kort i SD-kortfacket på enhetens framsida.
Så här överför du data till eller från ett NMEA 2000-nätverk:
1. Anslut enheten till ett NMEA 2000-nätverk. (Se GPSMAP 400/500
– Installationsinstruktioner.)
2. Välj Information > Egna data > Dataöverföring > Nätverk på skärmen
Hem.
3. Gör på något av följande sätt:
•
Välj Kopiera egna data om du vill överföra waypoints, rutter och spår
till andra plottrar som är anslutna till nätverket. Befintliga data skrivs
över på plottrarna.
•
Välj Kopiera användardata om du vill överföra data mellan alla
plottrar som är anslutna till nätverket. Unika data slås ihop med
befintliga data på varje plotter.
2. Välj Information > Egna data > Dataöverföring på skärmen Hem.
3. Gör på något av följande sätt:
•
Välj Slå ihop från minneskort om du vill överföra data från SD-kortet
till plottern och slå ihop dem med befintliga egna data.
•
Välj Byt ut från minneskort om du vill skriva över information på
plottern.
4. Välj filnamnet i listan. Data förs över från SD-kortet till plottern.
40
Så här säkerhetskopierar du data till en dator:
1. Sätt in ett SD-kort i SD-kortfacket på enhetens framsida.
2. Välj Information > Egna data > Dataöverföring > Spara till
minneskort på skärmen Hem.
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
Visa information
3. Gör på något av följande sätt:
•
Välj filnamnet i listan.
•
Välj Lägg till ny fil om du vill skapa en ny fil. Ange filnamnet med
hjälp av navigeringsknappen och tryck på SELECT.
4. Ta bort SD-kortet från enheten och sätt in det i en SD-kortläsare som är
ansluten till en dator.
5. Från Utforskaren i Windows® öppnar du mappen Garmin\UserData på
SD-kortet.
6. Kopiera motsvarande .ADM-fil på kortet och klistra in det på valfri plats i
datorn.
Så här återställer du säkerhetskopierade data till plottern:
1. Kopiera motsvarande .ADM-fil från datorn till ett SD-kort i mappen
Garmin\UserData.
2. Sätt in SD-kortet i plottern.
Visa andra farkoster
Om du vill visa information om andra båtar väljer du Information >
Andra farkoster på skärmen Hem.
Obs! Om du vill visa information om andra båtar måste din enhet vara
ansluten till en extern AIS- eller DSC-enhet. Mer information finns på
sidan 62.
AIS-lista – se sidan 46.
DSC-lista – visa de 100 senaste anropen. DSC-listan visar de senaste
anropen från en båt. Om ett ytterligare anrop tas emot från samma båt
ersätter det första anropet i listan.
Välj Alternativ om du vill ordna anrop efter namn, typ, MMSI, avstånd
från båten eller tiden som anropet togs emot.
Välj Alternativ > Radera alla om du vill ta bort alla anrop från listan.
3. Välj Information > Egna data > Dataöverföring > Byt ut från
minneskort på skärmen Hem.
Så här lägger du till en DSC-kontakt:
1. Välj Lägg till kontakt.
Så här tar du bort alla waypoints, rutter och spår:
1. Välj Information > Egna data > Ta bort egen data på skärmen Hem.
2. Använd navigeringsknappen till att ange farkostens MMSI-nummer.
2. Välj Waypoints, Rutter, Sparade spår eller Alla.
3. Välj OK om du vill ta bort informationen.
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
3. Använd navigeringsknappen till att ange farkostens namn.
AIS (Automatic Identification System)
Med AIS (Automatic Identification System) kan du identifiera och spåra
andra farkoster.
41
Visa information
Om AIS
OM AIS-räddningsgivare
AIS varnar för trafik i området. När plottern är ansluten till en extern AISenhet kan den visa viss AIS-information om andra farkoster som finns inom
räckhåll, som är utrustade med transponder och som aktivt sänder AISinformation. Den information som rapporteras för varje farkost inkluderar
MMSI (Maritime Mobile Service Identity), position, GPS-fart, GPS-KÖG,
den tid som förflutit sedan farkostens senaste position rapporterades,
närmaste ankomst och tiden för närmaste ankomst.
AIS-räddningsgivare (AIS-SART, eller SART) är fristående enheter
som i aktiverat tillstånd sänder ut positionsrapporter om nödsituationer.
Räddningsgivarsändningar skiljer sig från standard-AIS-sändningar och ser
därför annorlunda ut än standard-AIS-symboler på plottern. Istället för att
spåra en räddningsgivarsändning för att undvika kollisioner spårar du en
räddningsgivarsändning för att lokalisera och hjälpa en farkost.
Navigera till en räddningsgivarsändning
När du tar emot en räddningsgivarsändning visas ett larm för nödanrop.
AIS-fartyg
Farligt AISobjekt
Förlorat
AIS-objekt
Närmaste punkt och
tid för ankomst till
farligt objekt
Välj Granska > Gå till för att börja navigera till
räddningsgivarsändningen.
AIS-spårningssymboler
Symbol
Beskrivning
AIS-fartyg. Farkosten rapporterar AIS-information. Riktningen som
triangeln pekar i anger den riktning som AIS-farkosten rör sig i.
Målet har valts.
Spåra AISobjekt
AIS-objekt på navigationssjökortet
42
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
Visa information
Målet har aktiverats. Objektet visas större på sjökortet. En grön
linje fäst vid objektet anger dess kurs. Farkostens MMSI, fart och
riktning visas under objektet om detaljinställningen ställts in på
Visa (sidan 45). Om AIS-sändningen från farkosten försvinner
visas en meddelanderam.
Målet har försvunnit. Ett grönt X anger att AIS-sändningen från
farkosten försvunnit och plottern visar en meddelanderam med
frågan om farkosten ska fortsätta att spåras. Om du avbryter
farkostspårningen försvinner symbolen för förlorat objekt från
sjökortet eller 3D-sjökortsvyn.
Farligt objekt i området. Objektet blinkar medan en larmsignal
ljuder och en meddelanderam visas. Efter att larmet har
bekräftats anger en röd triangel med en röd linje fäst vid den
objektets position och kurs. Om kollisionslarmet för säker zon
ställts in på Av, blinkar objektet, men ljudlarmet hörs inte och
meddelanderamen visas inte (sidan 46). Om AIS-sändningen från
farkosten försvinner visas en meddelanderam.
Den här symbolens position anger den närmaste ankomstpunkten
till ett farligt objekt, och siffrorna i närheten av symbolen anger
tiden till den närmaste ankomstpunkten till objektet.
Farligt mål har försvunnit. Ett rött X anger att AIS-sändningen
från farkosten försvunnit och plottern visar en meddelanderam
med frågan om farkosten ska fortsätta att spåras. Om du avbryter
farkostspårningen försvinner symbolen för förlorat farligt objekt från
sjökortet eller 3D-sjökortsvyn.
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
AIS-räddningsgivarsändning. Du kan välja den här symbolen om
du vill visa mer information om räddningsgivarsändningen och
börja navigera.
AIS-räddningsgivarsändningen förlorades.
Test av AIS-räddningsgivarsändningen. Den här symbolen visas
när en farkost initierar ett test av sin räddningsgivarenhet och
representerar inte någon verklig nödsituation. Du kan avaktivera de
här testsymbolerna och -larmen.
Test av AIS-räddningsgivarsändningen förlorades.
Kurs och projekterad kurs för aktiverade AIS-objekt
När ett aktiverat AIS-objekt anger information om kurs och kurs över grund
visas objektets kurs på ett sjökort som en linje fäst vid AIS-objektsymbolen.
En riktningslinje visas inte på en 3D-sjökortsvy.
Den projekterade kursen för ett aktiverat AIS-objekt visas som en streckad
linje på ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy. Längden på den projekterade
kurslinjen baseras på värdet på inställningen för den projekterade kursen
(sidan 45). Om ett aktiverat AIS-objekt inte sänder fartinformation, eller
om farkosten inte rör sig visas ingen projekterad kurslinje. Ändringar i
informationen om fart, kurs över grund eller girvinkel som farkosten sänder
kan påverka beräkningen av den projekterade kurslinjen.
43
Visa information
När ett aktiverat AIS-objekt anger information om kurs över grund, kurs
och girvinkel beräknas den projekterade kursen för objektet baserat på
informationen om kurs över grund och girvinkel. Riktningen som objektet
girar i, som också baseras på informationen om girvinkel, anges av hakens
riktning i slutet av kurslinjen. Hakens längd ändras inte.
Projekterad kurs
Projekterad kurs
Aktiverat
mål
Kurs
MMSI
Mål med kurs över grund och kurs
Aktiverat
farligt mål
Stänga av AIS-mottagning
AIS-signalmottagning är som standard påslagen.
MMSI
Kurs
Girriktning
Mål med kurs över grund, kurs och girvinkel
När ett aktiverat AIS-objekt anger information om kurs över grund och kurs,
men information om girvinkel inte anges beräknas objektets projekterade
kurs baserat på informationen om kurs över grund.
På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Andra farkoster >
AIS > Av.
Alla AIS-funktioner på alla sjökort och på alla 3D-sjökortsvyer
avaktiveras. Det inkluderar AIS-farkostspårning, kollisionslarm som
härrör från AIS-farkostspårning och information om AIS-farkoster.
Aktivera larm för AIS-räddningsgivarsändningstest
För att undvika ett stort antal testlarm och symboler i områden där
det finns många människor, t.ex. marinor, ignoreras testlarm för
AIS-räddningsgivarsändning som standard. Om du vill testa en AISräddningsgivarsändningsenhet måste du aktivera plottern för att kunna ta
emot testlarm.
På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Andra farkoster > AISräddningsgivartest.
44
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
Visa information
Visa AIS-farkoster på ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy
AIS kräver att en extern AIS-enhet används samt aktiva transpondersignaler
från andra farkoster.
Du kan konfigurera hur andra farkoster visas på ett sjökort eller på en
3D-sjökortsvy. Inställningarna för visningsområde som konfigurerats för
ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy tillämpas endast på det sjökortet eller den
3D-sjökortsvyn. Inställningarna för detaljer, projekterad kurs och spår som
konfigurerats för ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy tillämpas på alla sjökort
och alla 3D-sjökortsvyer.
Obs! Mariner’s Eye 3D-sjökort är bara tillgängliga om du använder ett
BlueChart g2 Vision SD-kort. Fiskekort är tillgängliga om du använder ett
BlueChart g2 Vision SD-kort eller om din inbyggda karta stöder fiskekort.
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort.
2. Välj Navigationssjökort, Fiskekort, Perspektiv 3D eller Mariner’s
Eye 3D.
3. Välj MENU > Andra farkoster > Skärminställningar.
•
Visningsområde – indikerar inom vilket avstånd från din position
som AIS-fartyg ska visas. Välj en distans eller välj Visa alla.
•
Info – visar eller döljer information AIS-aktiverade fartyg.
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
•
Proj. Kurs – här kan du ange den projekterade kurstiden för AISaktiverade fartyg.
•
Spår – visar spår från AIS-fartyg. Välj längden på det spår som visas
med ett spår.
Aktivera ett objekt för en AIS-farkost
Obs! Mariner’s Eye 3D-sjökort är bara tillgängliga om du använder ett
BlueChart g2 Vision SD-kort. Fiskekort är tillgängliga om du använder ett
BlueChart g2 Vision SD-kort eller om din inbyggda karta stöder fiskekort.
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort.
2. Välj Navigationssjökort, Fiskekort, Perspektiv 3D eller Mariner’s
Eye 3D.
3. Använd navigeringsknappen för att välja ett AIS-fartyg. Tryck på
SELECT.
4. Välj AIS-fartyg > Aktivera objekt.
Visa information om en spårad AIS-farkost
Du kan visa AIS-signalstatus, MMSI, GPS-fart, GPS-KÖG och annan
information som rapporteras om en spårad AIS-farkost.
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort.
45
Visa information
2. Välj Navigationssjökort, Fiskekort, Perspektiv 3D eller Mariner’s
Eye 3D.
3. Använd navigeringsknappen för att välja ett AIS-fartyg. Tryck på
SELECT.
4. Välj AIS-fartyg.
Avaktivera ett objekt för en AIS-farkost
Obs! Mariner’s Eye 3D-sjökort är bara tillgängliga om du använder ett
BlueChart g2 Vision SD-kort. Fiskekort är tillgängliga om du använder ett
BlueChart g2 Vision SD-kort eller om din inbyggda karta stöder fiskekort.
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort.
2. Välj Navigationssjökort, Fiskekort, Perspektiv 3D eller Mariner’s
Eye 3D.
3. Använd navigeringsknappen för att välja ett AIS-fartyg. Tryck på
SELECT.
4. Välj AIS-fartyg > Avaktivera.
Ställa in kollisionslarm för säker zon
Kollisionslarmet för säker zon används endast med AIS. Den
säkra zonen används för att undvika kollisioner och kan anpassas.
Kollisionslarmsinställningarna för den säkra zonen används för samtliga
sjökort och 3D-vyer.
3. Välj MENU > Andra farkoster > AIS-larm > På.
En meddelanderam visas och en larmsignal avges när en AIS-aktiverad
farkost kommer in i säkerhetsringen runt båten. Objektet märks också
som farligt på skärmen. Inställningen Av avaktiverar meddelanderamen
och ljudlarmet, men objektet märks fortfarande som farligt på skärmen.
4. Välj Mätområde för att ställa in den uppmätta radien för säkerhetsringen
till ett angivet avstånd från 150 m. till 3 km (eller från 500 fot till 2,0 nm,
eller från 500 fot till 2,0 mile).
5. Välj ett avstånd.
6. Välj Tid till för att avge ett larm om AIS fastställer att ett objekt skär den
säkra zonen inom det angivna tidsintervallet (mellan 1 och 24 minuter).
7. Välj en tid.
Visa en lista med AIS-objekt
Obs! Mariner’s Eye 3D och Fish Eye 3D är bara tillgängliga om du
använder ett BlueChart g2 Vision SD-kort. Fiskekort är tillgängliga om
du använder ett BlueChart g2 Vision SD-kort eller om din inbyggda karta
stöder fiskekort.
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort.
2. Välj Navigationssjökort, Fiskekort, Perspektiv 3D eller Mariner’s
Eye 3D.
46
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
Konfigurera plottern
Listan över AIS-objekt visar information om alla båtar som din enhet
övervakar. AIS-listan visar MMSI:er eller (om båten sänder ut det) namn
på AIS-båtarna och är sorterade efter avstånd. Båten närmast din båt visas
längst upp i listan.
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort.
2. Välj Navigationssjökort, Fiskekort, Perspektiv 3D eller Mariner’s
Eye 3D.
3. Välj MENU > Andra farkoster > AIS-lista.
Anropa ett AIS-objekt
Se ”Anropa ett AIS-objekt” (sidan 66).
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
47
Konfigurera plottern
Konfigurera plottern
På skärmen Konfigurering kan du konfigurera enhetens inställningar.
Visa systeminformation
Du kan visa programvaruversionen, baskarteversionen,
tilläggskartinformation (om sådan finns) och enhetens ID-nummer
för plottern. Den här informationen kan behövas om du vill uppdatera
systemprogramvaran eller köpa ytterligare kartinformation.
På skärmen Hem väljer du Konfigurering > System >
Systeminformation.
Konfigurera systeminställningar
Om du vill ändra allmänna systeminställningar väljer du Konfigurering >
System på skärmen Hem.
Simulator – aktiverar eller avaktiverar simulatorläget. Välj Installation om
du vill ställa in simulatoralternativ, som simulerad position, hastighet och
riktning.
• GPS – visa GPS-satelliter.
• Himlavalv – visa GPS-satellitkonstellationen.
• WAAS/EGNOS – aktivera eller avaktivera WAAS (i Nordamerika)
eller EGNOS (i Europa). WAAS/EGNOS kan ge mer exakt GPSpositionsinformation. När du använder WAAS eller EGNOS tar det dock
längre tid för enheten att hitta satelliter.Fartfilter – välj På, Av eller
Auto. Hastighetsfiltret visar båtens snitthastighet över en kort tidsperiod
för jämnare hastighetsvärden.
Systeminformation – visa systeminformation och återställ
fabriksinställningar (sidan 56). Alternativet Garmin-enheter > Spara
till minneskort är avsett som ett felsökningsverktyg. En representant för
Garmins produktsupport kan be dig använda den här funktionen för att
hämta data om plottern.
Händelselogg – visar en lista med systemhändelser. Välj en händelse om du
vill visa mer information om den.
Summer/bild – välj Summer om du vill ange enheten ska avge
ljudsignaler. Välj Skärm > Belysning om du vill göra belysningen ljusare
eller mörkare. Välj Skärm > Färgläge om du vill växla mellan dag- och
nattläge (sidan 4).
Autostart – sätter På eller Av autostart. När du väljer På startas plottern
automatiskt när ström är ansluten, om den inte slagits av med strömknappen
innan strömmen försvann.
48
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
Konfigurera plottern
Konfigurera måttenheter
Om du vill ändra måttenheter väljer du Konfigurering > Inställningar >
Enheter på skärmen Hem.
Systemenheter – en global inställning som definierar enskilda måttenheter
samtidigt: Brittisk (mph, ft, ºF), Metrisk (km/h, m, ºC), Nautisk
(knop, ft, ºF) eller Manuell. Välj Manuell om du vill definiera separata
måttenheter för djup, temperatur, avstånd, hastighet, höjd, volym och tryck.
Obs! Du måste ta emot NMEA-ekolodsdjupdata för att visa djup- och
temperaturinformation.
Kurs – ställer in den referens som används vid beräkning av
kursinformation.
• Automatisk missvisning – anger den magnetiska missvisningen
automatiskt för din plats.
• Sann – anger geografisk nord som kursreferens.
• Nät – anger nord i rutnätet som kursreferens (000º).
Tid – ange tidsalternativen.
• Tidsformat – välj 12-timmars-, 24-timmars- eller UTC-tidsformat.
• Tidszon – ställ in tidszonen som ska visas vid tidavläsningar. Om Auto
är valt för Tidszon är alternativet Sommartid inte tillgängligt, utan
automatiskt inställt på Auto.
• Sommartid – välj Av, På eller Auto. Inställningen Auto aktiverar eller
avaktiverar automatiskt sommartid beroende på aktuellt datum/aktuell
tid.
• Barometer referens Tid – ange referenstiden (från 30 minuter till
24 timmar) som ska användas för att beräkna trenden för det
barometriska trycket. Trenden visas på vindmätaren när vind vid
marken är valt (sidan 36) eller på navigeringsinforutan (sidan 9).
Ändra systemspråk
För att ändra systemspråk väljer du på skärmen Hem Konfigurering >
Inställningar > Språk. Välj språk.
• Egen missvisning – du kan själv ange värdet på den magnetiska
variation.
Positionsformat – ändra koordinatstilen för en given platsavläsning. Ändra
inte positionsformatet om du inte använder en karta eller ett sjökort som
anger ett annat positionsformat.
Kartreferenssystem – ändra koordinatsystemet för kartan. Ändra inte
kartreferenssystem om du inte använder en karta eller ett sjökort med ett
annat kartreferenssystem.
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
49
Konfigurera plottern
Konfigurera navigationsinställningar
Om du vill ändra navigationsinställningar väljer du på skärmen Hem
Konfigurering > Inställningar > Navigation.
Ruttetiketter – för sparade rutter fastställer den här funktionen vilka
ruttgirar som anges med nummer (gir 1, gir 2 och så vidare) eller med
waypointnamn, eller huruvida girens beskrivning döljs.
Gir för övergång – ange hur långt före en gir i en rutt som du övergår till
nästa sträcka.
Fartkällor – ange vilken sensor som används för vindnummer och
bränsleekonomi. Välj Vind eller Bränsleekonomi om du vill växla mellan
vatten (från en vattenhastighetssensor) och GPS (från den beräknade GPShastigheten).
Automatisk vägledning – ställ in de automatiska vägledningsparametrarna:
• Säkert djup – ställ in det minimidjup (avser sjökortets djupdata) som
ska tillåtas vid beräkning av en automatisk vägledningsrutt. Ett säkert
djup om mindre än en meter tillåts inte när du använder automatisk
vägledning.
• Säker höjd – ställ in den minimihöjd (se sjökortets höjddata) för broar
som din båt säkert kan åka under.
• Avstånd till kustlinje – ställ in det säkra avståndet för båten från
stranden: Närmast, Nära, Normal, Långt eller Längst bort.
50
Inställning av automatisk vägledning för avstånd till
kustlinje
Inställning för avstånd till kustlinje anger hur nära land du vill att
den automatiska vägledningsrutten ska placeras. Den automatiska
vägledningsrutten kan flyttas om du ändrar den här inställningen medan du
navigerar.
De tillgängliga värdena för inställningen Avstånd till kustlinje (Närmast,
Nära, Normal, Långt eller Längst bort) är relativa, inte absoluta. Du kan
kontrollera att den automatiska vägledningsrutten är placerad på lämpligt
avstånd från land med hjälp av en eller flera bekanta destinationer som
kräver navigering genom en smal vattenled.
Så här ställer du in avståndet från land:
1. Förtöj båten eller kasta ankar.
2. På skärmen Hem väljer du Konfigurera > Inställningar > Navigering >
Autom. körinstruktion > Avs. t. kustlinje > Normal.
3. På skärmen Hem väljer du Vart? > Waypoints.
4. Välj en waypoint för en destination som du har navigerat till tidigare.
5. Välj Navigera till > Guide till.
6. Granska placeringen av den automatiska vägledningsrutten. Fastställ om
rutten på ett säkert sätt undviker kända hinder och om girarna möjliggör
en effektiv färd.
7. Så här slutför du en åtgärd:
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
Konfigurera plottern
•
Om placeringen av den automatiska körinstruktionssrutten är
tillfredsställande väljer du MENU > Navigeringsalternativ > Avbryt
navigering. Gå vidare till steg 11.
•
Om den automatiska vägledningsrutten är för nära kända hinder
väljer du, på skärmen Hem Konfigurering > Inställningar >
Navigation > Autom. körinstruktion > Avstånd till kustlinje >
Långt.
•
Om girarna i den automatiska vägledningsrutten är för breda väljer
du, på skärmen Hem, Konfigurera > Inställningar > Navigering >
Autom. körinstruktion > Avstånd till kustlinje > Nära.
8. Om du valt Nära eller Långt i steg 7 granskar du placeringen av den
automatiska vägledningsrutten. Fastställ om rutten på ett säkert sätt
undviker kända hinder och om girarna möjliggör en effektiv färd.
9. Så här slutför du en åtgärd:
•
Om placeringen av den automatiska körinstruktionssrutten är
tillfredsställande väljer du MENU > Navigeringsalternativ > Avbryt
navigering. Gå vidare till steg 11.
•
Om den automatiska vägledningsrutten är för nära kända hinder
väljer du, på skärmen Hem, Konfigurera > Inställningar >
Navigering > Autom. körinstruktion > Avstånd till kustlinje >
Längst bort.
•
Om girarna i den automatiska vägledningsrutten är för breda väljer
du, på skärmen Hem, Konfigurera > Inställningar > Navigering >
Autom. körinstruktion > Avstånd till kustlinje > Närmast.
11. Upprepa steg 1-10 minst en gång, med olika destinationer varje gång,
tills du känner till hur inställningen Avstånd till kustlinje fungerar.
Konfigurera kommunikationsinställningar
Om du vill ändra kommunikationsinställningarna väljer du
Konfigurering > Kommunikation på skärmen Hem.
Serieport 1 – konfigurerar in-/utformat som ska användas för serieport 1
när du ansluter enheten till externa NMEA-enheter, en persondator eller
andra Garmin-enheter.
• Garmins dataöverföring – har funktioner för in- och utdata av Garmins
data vid kommunikation med Garmins programvara.
• NMEA standard – har funktioner för in- eller utdata för vanliga NMEA
0183-data, DSC och ekolods-NMEA-indata för DPT-, MTW- och VHWsatser.
• NMEA hög fart – har funktioner för in- och utdata av vanliga 0183-data
för de flesta AIS-mottagare.
10. Om du valt Närmast eller Längst bort i steg 9 granskar du placeringen
av den automatiska körinstruktionssrutten. Fastställ om rutten på ett
säkert sätt undviker kända hinder och om girarna möjliggör en effektiv
färd.
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
51
Konfigurera plottern
Serieport 2 (om funktioner finns) – konfigurerar in-/utformat som ska
användas för serieport 2 när du ansluter enheten till externa NMEA-enheter,
en persondator eller andra Garmin-enheter.
Inställning NMEA 0183 – aktivera eller avaktivera NMEA 0183-utsatser
för ekolod, rutt, system och Garmin NMEA-inställningar.
På skärmen Hem väljer du Konfigurera > Kommunikation > NMEA
2000-inst. > Märk enheter > Byt motoretiketter > Använd siffror.
Märka motor med namn:
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurera > Kommunikation > NMEA
2000-inst. > Märk enheter > Byt motoretiketter > Etikettstyp > Välj
namn.
Så här aktiverar eller avaktiverar du NMEA 0183-utsatser:
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Kommunikation > NMEA
0183-inställning.
2. Välj motor som du vill namnge.
2. Välj en inställning (Ekolod, Rutt, System eller Garmin).
4. Välj den etikett som du vill använda för motorn.
3. Välj NMEA 0183-utsatsen om du vill aktivera/avaktivera utsatsen.
• Positions- noggrannhet – justera antalet siffror (Två siffror, Tre
siffror eller Fyra siffror) till höger om decimalpunkten för överföring
av NMEA-utdata.
• Waypoint-ID – välj hur enheten ska visa waypoint-ID (Namn eller
Siffror).
• Förval – återställer alla NMEA 0183-satser till standardinställningen.
NMEA 2000-inst. –
3. Välj motorns placering: Babord (P), Center (C), Styrbord (S), För (F),
eller Akter (A).
Märka tank med siffror:
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurera > Kommunikation > NMEA
2000-inst. > Märk enheter > Byt tanketiketter.
2. Välj den typ av tank som du vill märka.
3. Välj Använd siffror.
Märka tank med namn:
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurera > Kommunikation > NMEA
2000-inst. > Märk enheter > Byt tanketiketter.
• Enhetslista – visar en lista med NMEA 2000-enheterna på nätverket.
Om en NMEA 2000-enhet har konfigurationsalternativ eller inställningar
väljer du enheten så visas en lista med alternativ.
• Märk enheter – här kan du namnge motorer och tankar så att du lättare
kan hitta dem på båten.
Märka motor med siffror:
52
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
Konfigurera plottern
2. Välj den typ av tank som du vill märka.
3. Välj Välj namn.
4. Välj en tank.
5. Välj tankens placering: Babord (P), Center (C), Styrbord (S), För (F),
eller Akter (A).
6. Välj den etikett som du vill använda för tanken.
Ställa in larm
• Aktivering – välj huruvida ankomstlarmet ska utlösas för tid till
ankomst eller avstånd till ankomst.
• Ändra tid/Ändra distansen – om du har Aktivering inställd på Tid,
väljer du Ändra tid för att ställa in antalet minuter innan ankomst som
larmet ska ljuda. Om du har ställt in Aktivering på Distans, väljer du
Ändra distansen för att ställa in distansen innan ankomst som larmet
ska ljuda. Använd navigeringsknappen om du vill ändra tiden eller
distansen.
Du kan ställa in enheten på att avge ett ljudlarm när vissa villkor uppfylls.
Som standard är alla larm avstängda.
Ankringslarm – ställ in ett larm som ska avges när du överskrider ett
angivet driftavstånd.
Så här ställer du in ett larm:
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Larm.
Ur kurs – ställ in ett larm som avges när du befinner dig ur kurs med ett
visst avstånd.
2. Välj en larmkategori.
3. Välj ett larm.
4. Välj På om du vill aktivera larmet.
5. Ange larminformation.
Ställa in navigationslarm
Ställa in systemlarm
Om du vill ställa in ett systemlarm väljer du på skärmen hem
Konfigurering > Larm > System.
Klocka – ställ in ett larm med systemklockan (GPS). Enheten måste vara
påslagen för att klocklarmet ska fungera.
Om du vill ställa in ett navigationslarm väljer du på skärmen Hem
Konfigurering > Larm > Navigation.
Ankomst – ställ in ett larm som avges när du kommer inom ett visst avstånd
eller tid från en gir eller destinationswaypoint.
• Typ – välj huruvida du vill att ankomstlarm ska ljuda endast när du
närmar dig destinationer eller när du närmar dig antingen girar eller
destinationer. Välj Av om du vill avaktivera ankomstlarm.
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
53
Konfigurera plottern
Batteri – ställ in ett larm som ljuder när batteriet når ett inställt
lågspänningsvärde.
Fisk – ställ in ett larm som ljuder när enheten upptäcker ett svävande
föremål motsvarande de angivna symbolerna.
GPS-noggrannhet – ställ in ett larm som avges när GPS-noggrannheten
faller utanför det inställda värdet.
– avger ett larm för alla fiskstorlekar.
Ställa in ekolodslarm
– avger endast ett larm för stora fiskar.
Om du vill ställa in ett ekolodslarm väljer du på skärmen Hem
Konfigurering > Larm > Ekolod.
Obs! Du måste ta emot NMEA-ekolodsdjupdata för att kunna konfigurera
ekolodslarm.
Grunt vatten – ange att ett larm ska ljuda när djupet är mindre än det
angivna värdet.
Djupt vatten – ange att ett larm ska ljuda när djupet är större än det angivna
värdet.
Vattentemperatur – ställ in ett larm som ljuder när givaren rapporterar en
temperatur som är 1,1°C (2°F) över eller under den angivna temperaturen.
– avger endast ett larm för medelstora och stora fiskar.
Ställa in larmet för totalt bränsle ombord
Du kan konfigurera plottern att avge ett larm när den totala mängden
återstående bränsle ombord når en angiven gräns.
Obs! Om du vill få bränsleinformation måste enheten vara ansluten till en
extern bränslegivare, t.ex. Garmin GFS 10.
Så här aktiverar du larmet för total mängd bränsle ombord och
ställer in bränslelarmnivån:
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Larm > Bränsle > Totalt
ombord > På (eller Av).
2. Om du väljer På använder du navigeringsknappen till att ange vid vilken
bränslenivå larmet ska avges.
54
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
Konfigurera plottern
Konfigurera Min båt
Om du vill konfigurera inställningar för din båt väljer du Konfigurering >
Min båt på skärmen Hem.
Kölkompensation – kompensera ytavläsningen för kölens djup så att du
kan mäta djupet från kölens spets istället för från givarens plats. Ange ett
positivt värde för kölkompensation. Ange ett negativt värde om du vill
kompensera för en stor båt som går djupt.
Så här justerar du kölkompensationen:
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Min båt >
Kölkompensation.
2. Använd navigeringsknappen till att ange det uppmätta avståndet från
givarens plats till vattenytan eller till båtens köl.
•
Om du mäter ned till kölen (givarenheten installerad vid vattenytan)
anger du ett (+) positivt värde. Det visar djupet vid kölens nederdel.
•
Om du mäter upp till vattenytan (givarenheten installerad på kölens
nederdel) anger du ett (-) negativt värde. Det visar djupet från ytan.
3. Tryck på knappen Klar för att bekräfta värdet.
Givaren vid ytan
Ett positivt (+) värde visar
djupet vid kölens nederdel.
Givare vid kölens
nederdel
Ett negativt (-) värde visar
djupet från ytan.
Temperaturkompensation – ställ in temperaturkompensationen för
givarens temperatursensor.
Kalibrera fart genom vatten – använd den här menyn när du vill kalibrera
en hastighetsavkännande enhet. Följ anvisningarna på skärmen för att
kalibrera enheten. Om du inte har en hastighetsavkännande enhet visas inte
den här menyn.
Obs! Om båten inte rör sig snabbt nog eller om fartgivaren inte registrerar
en hastighet visas ett meddelande om ”för låg fart”. Välj OK och öka
försiktigt båtens hastighet. Om meddelandet visas igen stannar du båten och
kontrollerar att fartgivaren inte har fastnat. Kontrollera kabelanslutningarna
om hjulet snurrar fritt. Kontakta Garmins produktsupport om problemet
kvarstår.
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
55
Konfigurera plottern
Bränslekapacitet – ange båtens totala bränslekapacitet.
Konfigurera andra farkoster
Om du vill konfigurera inställningar för andra båtar väljer du
Konfigurering > Andra farkoster på skärmen Hem.
Obs! Om du vill konfigurera AIS- eller DSC-information för andra båtar
måste din båt vara ansluten till en extern AIS- eller DSC-enhet.
AIS – aktivera eller avaktivera AIS (Automatic Identification System). AIS
varnar för trafik i området genom att tillhandahålla båtars ID, positioner,
kurser och hastigheter för båtar inom räckhåll som är utrustade med
transponder.
•
AIS Alarm – när På är valt visas ett meddelande (”AIS: Farligt
objekt”) när ett fartyg kommer in i den säkra zonen. När Av är valt
visas inte meddelandet.
Återställa till fabriksinställningar
Obs! Den här proceduren raderar all inställningsinformation som du har
angett.
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > System >
Systeminformation > Fabriksinställning.
2. Välj Ja om du vill återställa alla fabriksinställningar eller välj Nej om du vill
avbryta. Enheten startar om och du uppmanas att justera inställningarna
för enheten (sidan 2).
DSC – aktivera eller avaktivera DSC (Digital Selective Calling).
AIS-larm – skapa en säker zon kring din båt för att undvika kollisioner.
Zonen kan anpassas.
Så här anpassar du inställningar för säker zon:
På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Andra farkoster >
AIS-larm.
56
•
Mätområde – ändra den uppmätta radien för den säkra zonringen till
ett angivet avstånd från 150 meter till 3 km (eller från 500 fot till
2,0 nm, eller från 500 fot till 2,0 mi).
•
Tid till (säker zon) – avger ett larm om AIS eller MARPA fastställer att
ett mål skär den säkra zonen inom det angivna tidsintervallet (mellan
1 och 24 minuter).
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
Använda ekolod
Använda ekolod
När enheten är ansluten till en givare kan följande plottrar användas som
Fishfinder:
GPSMAP 421s
GPSMAP 521s
GPSMAP 551s
GPSMAP 451s
GPSMAP 526s
GPSMAP 556s
Helskärmsbild
Djup
Temperatur
Fart
Svävande
mål
Mätområde
Välj alternativet Helskärmsbild om du vill visa ett helskärmsdiagram av
givarens ekolodsavläsningar.
Välj Ekolod > Helskärmsbild på skärmen Hem.
Givarfrekvens
Helskärmsbild
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
57
Använda ekolod
Skärmen Delad frekvens
På den här skärmen (endast givare med dubbla frekvenser) kan du visa
50 kHz- och 200 kHz-frekvenserna på samma skärmbild. En 50 kHzfrekvensgraf visas till vänster. En 200 kHz-frekvensgraf visas till höger.
Välj Ekolod > Delad frekvens på skärmen Hem.
Skärmen Delad zoombild
Använd den här skärmen om du vill visa all ekolodsinformation från
diagrammet såväl som en inzoomad del på samma skärmbild.
Välj Ekolod > Delad zoombild på skärmen Hem.
Djup, temperatur och
hastighet
Djup, temperatur och hastighet
Mätområde
Skala för
zoomat djup
Zoomfönster
Mätområde
Zoomnivå
Givarfrekvens
Delad zoombild
Frekvenser
Delad frekvens
58
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
Använda ekolod
Skärmen Djuplogg
Skärmen Temperaturlogg
På skärmen Djuplogg visas en grafisk logg över kronologiska
djupavläsningar. Det aktuella djupet visas längst upp till vänster.
Om du använder en givare med temperaturfunktion visas en grafisk logg
över kronologiska temperaturavläsningar på skärmbilden Temperaturlogg.
Nuvarande temperatur och djup visas längst upp till vänster.
Välj Ekolod > Temp.logg på skärmen Hem.
Tryck på MENU om du vill ställa in loggens varaktighet och skala.
Välj Ekolod > Temp.logg på skärmen Hem.
Tryck på MENU om du vill ställa in loggens varaktighet och skala.
Djup
Temperatur
och djup
Djupräckvidd
Förfluten tid
Temperaturområde
Förfluten tid
Djuplogg
Djupet visas längs den högra sidan och förfluten tid längs undersidan.
Diagrammet rullar åt vänster när information tas emot.
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
Temperaturlogg
Temperaturen visas längs den högra sidan och förfluten tid längs undersidan.
Diagrammet rullar åt vänster när information tas emot.
59
Använda ekolod
Ställa in ekolodet
På skärmen Ekolodsinställningar definierar och justerar du inställningar som
gäller alla ekolodsskärmar.
På skärmen Hem väljer du Ekolod > Ekolodsinställning.
Bildhastighet – justera den takt med vilken ekolodet rullar från höger till
vänster (Ultrascroll™, Snabb, Medel eller Sakta). Om du har en givare
med hastighetsfunktion väljer du Auto om du vill att bildhastigheten ska
justeras automatiskt efter båtens hastighet.
Störfilter – visa eller dölj ekolodets ekon nära vattenytan. Använd störfiltret
om du vill ha färre småträffar i bilden.
Djupkurva – refererar snabbt ett visst djup (Visa eller Dölj). Om du vill
ange referenslinjens djup väljer du Visa och trycker sedan upp eller ned på
navigeringsknappen.
Realtid – visa en lodrät realtidsbild längs skärmens högra sida.
Inforutor - visa eller dölj djup, vattentemperatur, hastighet (om givaren har
funktioner för det), batterispänning, navigation och kompasstejp (sidan 9).
Utseende – anpassa visningen av fisksymboler, vitlinje och ekolodets
färgpalett.
• Fisksymboler – ställ in hur ekolodet ska tolka svävande mål.
◦◦ Välj
för att visa svävande mål som symboler med
ekolodsinformation i bakgrunden.
◦◦ Välj
för att visa svävande mål som symboler med ekolodsoch djupinformation i bakgrunden.
◦◦ Välj
för att visa svävande mål som symboler.
◦◦ Välj
för att visa svävande mål som symboler med
djupinformation.
• Vitlinje – framhäv den starkaste signalen från botten för att hjälpa dig
identifiera hårdhet eller mjukhet.
◦◦ Av (standardinställning) – stänger av vitlinje.
◦◦ Hög – den känsligaste inställningen. Nästan alla starka ekon
markeras med vitt.
Obs! Om du vill visa vattentemperaturen eller hastigheten måste den
anslutna givaren kunna mäta vattentemperatur, hastighet eller både och. Välj
Auto så visas värdena.
60
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
Använda ekolod
◦◦ Medel – många kraftigare ekon markeras med vitt.
◦◦ Låg – den minst känsliga inställningen. Bara de starkaste ekona
markeras med vitt.
Färgpalett – välj vit eller blå. Detta påverkar bakgrunden på alla
ekolodsskärmbilder, men inte skärmen Temperaturlogg.
Avancerade ekolodsinställningar
Om du vill justera avancerade ekolodsinställningar trycker du på MENU
medan du visar en ekolodsskärm.
Pausa ekolod – Stoppar rullning av skärmen ekolod.
Så här markerar du en waypoint på valt djup:
1. Medan du visar en ekolodsskärm trycker du på MENU > Pausa ekolod.
2. Använd navigeringsknappen till att föra pekaren över fisken eller
strukturer som du vill markera.
3. Tryck på SELECT.
Från pausad skärm trycker du på MENU > Återuppta om du vill fortsätta
rullningen.
Mätområde – justera räckvidden på djupskalan till höger på skärmen
(Auto, eller, om du vill justera manuellt, Manuellt mätområde).
Känslighet – styr känsligheten för ekolodsmottagaren (Auto, eller om
du vill justera manuellt, Manuell). Öka känsligheten om du vill visa fler
detaljer. Om skärmen är plottrig minskar du känsligheten.
Frekvens – när du använder en givare med två frekvenser väljer du hur
frekvenserna ska visas på skärmbilden (200 kHz, 50 kHz, Två, eller
Automatisk).
Zoom – zooma in till en del av Helskärmsbild. Som standard är
zoomfunktionen avaktiverad eller inställd på Ingen zoom. Fyra alternativ är
tillgängliga:
• Ingen zoom – stäng av zoomning.
• Auto 2x Zoom – dubbla förstoringen.
• Auto 4x Zoom – fyra gångers förstoring.
• Manuell zoom – ställ in djupräckvidden på det förstorade området
manuellt. Välj Djup och använd sedan navigeringsknappen >
SELECT för att ställa in djupräckvidden på det förstorade området. Välj
Nivå och använd sedan navigeringsknappen > SELECT för att öka
eller minska förstoringen på det förstorade området.
• Låst botten – låser zoomfönstret till botten.
• Delad zoombild – visar skärmen Delad zoom (sidan 58).
Brusavvisning (endast tillgänglig när Känsligh. är inställt på Manuell) –
ger färre synliga småträffar (vanligen från elkällor) i bilden på skärmen.
Du justerar värdet för brusavvisning manuellt med det övre skjutreglaget.
Genom att manuellt justera den mängd brus som avvisas finjusterar du
ekolodet så att så många detaljer som möjligt visas med så lite brus som
möjligt.
När Frekvens är inställt på Två (och Känsligh. är inställt på Manuell) kan
du justera brusavvisning för varje frekvens för sig.
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
61
DSC (Digital Selective Calling)
DSC (Digital Selective Calling)
Använda plottern med en VHF-radio
Följande tabell anger de funktioner som är tillgängliga när du ansluter plottern till en VHF-radio över ett NMEA 0183-nätverk eller ett NMEA 2000-nätverk.
Funktion
NMEA 0183
VHF-radio
NMEA 2000
VHF-radio
Garmin NMEA
0183 VHF-radio
Garmin NMEA
2000 VHF-radio
Plottern kan överföra din GPS-position till radion.
Om radion har funktioner för det, överförs GPSpositionsinformation tillsammans med DSC-anrop.
X
X
X
X
Plottern kan ta emot DSC-anrop och positionsinformation
från radion.
X
X
X
X
Plottern kan spåra positionerna för farkoster som sänder
ut positionsrapporter.
X
X
X
X
Snabbt ställa in och skicka individuella rutinanropsdetaljer
till din Garmin VHF-radio.
X
När du initierar ett man överbord-nödanrop från radion
visar plottern man överbord-skärmen och uppmanar dig
att navigera till man överbord-platsen.
X
När du initierar ett man överbord-nödanrop från plottern,
visar radion sidan Nödanrop för att initiera ett man
överbord-nödanrop.
X
62
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
DSC (Digital Selective Calling)
Så här aktiverar eller avaktiverar du DSC:
1. Välj Konfigurering > Andra farkoster.
2. Välj DSC för att aktivera/avaktivera funktionen.
Lägga till en DSC-kontakt
Du kan göra anrop till en DSC-kontakt från plottern. På sidan 65 finns
information om hur du gör ett individuellt rutinanrop.
1. Medan sjökortet visas trycker du på MENU > Andra farkoster > DSC >
DSC-lista > Lägg till kontakt.
2. Använd navigeringsknappen till att ange farkostens MMSI-nummer
(Maritime Mobile Service Identity) och tryck på SELECT.
3. Använd knappsatsen på skärmen till att ange farkostens namn. Välj
sedan Klar.
Ta emot nödanrop
Om din Garmin-plotter och VHF-radio är anslutna via NMEA 0183 eller
NMEA 2000, varnar plottern dig när VHF-radion tar emot ett DSCnödanrop. Om positionsinformation skickades tillsammans med nödanropet,
registreras den informationen och blir tillgänglig med anropet.
Symbolen
anger ett nödanrop i DSC-listan och markerar positionen
för en farkost på navigationssjökortet för den tidpunkt då DSC-nödanropet
skickades.
När du tar emot ett DSC-nödanrop:
1. Välj Granska för att visa detaljer om anropet.
2. Gör på något av följande sätt:
•
Välj Anrop med radio om du vill ställa in ett individuellt rutinanrop
med radion att anropa farkosten i nöd (sidan 65). Det här
alternativet är bara tillgängligt om du använder en Garmin NMEA
2000-kompatibel VHF-radio.
•
Välj Ändra om du vill ändra namnet på farkosten och lägga till en
kommentar. Om radion spårar farkostens position, väljer du Spår för
att visa eller dölja farkostens spår och Spårlinje för att ändra linjens
färg. Välj Rensa rapport om du vill ta bort anropsrapporten. Välj
Lägga ut waypoint om du vill ange en waypoint på den position som
skickades med nödanropet.
Visa DSC-listan
DSC-listan är en logg med de senaste DSC-anropen och andra DSCkontakter som du har angett. DSC-listan kan innehålla upp till 100 poster.
DSC-listan visar de senaste anropen från en båt. Om ett ytterligare anrop tas
emot från samma båt ersätter det första anropet i anropslistan.
I ett sjökortsfönster trycker du på MENU > Andra farkoster > DSC >
DSC-lista.
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
63
DSC (Digital Selective Calling)
Man överbord-nödanrop initierade från en
VHF-radio
När din Garmin-plotter är ansluten till en Garmin NMEA 2000-kompatibel
radio och du initierar ett man överbord DSC-nödanrop från radion, visar
Garmin-plottern man överbord-skärmen och uppmanar dig att navigera till
man överbord-punkten. Om du har ett Garmin-autopilotsystem anslutet
till nätverket, uppmanar plottern dig att påbörja en Williamson-gir till man
överbord-punkten.
Om du avbryter man överbord-nödanropet på radion visas inte längre man
överbord-skärmen.
Man överbord-nödanrop initierade från
plottern
När Garmin-plottern är ansluten till en Garmin NMEA 2000-kompatibel
radio och du aktiverar navigation till en man överbord-plats, visar radion
sidan Nödanrop där du kan initiera ett man överbord-nödanrop. På radion
håller du ned knappen DISTRESS (nödanrop) i minst tre sekunder för att
skicka nödanropet.
Information om hur du gör nödanrop från Garmin-radion finns i
användarhandboken för Garmin VHF Radio. Information om hur du
aktiverar navigering till en man överbord-plats finns på sidan 25.
64
Positionsspårning
När du ansluter Garmin-plottern till en VHF-radio med NMEA 0183, kan du
spåra farkoster som skickar positionsrapporter. Den här funktionen är även
tillgänglig med NMEA 2000, förutsatt att farkosten skickar rätt PGN-data
(PGN 129808; DSC-anropsinformation).
Alla positionsrapportanrop som tas emot loggas i DSC-listan
(sidan 41).
Så här visar du en lista med positionsrapporter:
1. På skärmen Hem väljer du Information > Andra farkoster > DSC-lista.
2. Välj bland följande alternativ:
•
Välj Anrop med radio om du vill ställa in ett individuellt rutinanrop
med radion att anropa farkosten som skickade positionsrapporten.
Det här alternativet är bara tillgängligt om du använder en Garmin
NMEA 2000-kompatibel VHF-radio.
•
Välj Ändra om du vill ändra farkostens namn eller symbol, eller
om du vill lägga till en kommentar. Om radion spårar farkostens
position, väljer du Spår för att visa eller dölja farkostens spår och
Spårlinje för att ändra linjens färg. Välj Rensa rapport om du vill ta
bort anropsrapporten. Välj Lägga ut waypoint om du vill ange en
waypoint på den position som skickades med nödanropet.
•
Välj Rensa rapport om du vill ta bort anropsrapporten.
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
DSC (Digital Selective Calling)
•
Välj Navigera till om du vill Gå till eller välja Rutt till den plats som
skickades med positionsrapporten (sidan 10).
Konfigurera farkostspår på sjökortet
Så här ändrar du symbolen och färgen för spåret för en farkost:
1. På skärmen Hem väljer du Information > Andra farkoster > DSC-lista.
2. Välj farkosten i listan > Ändra.
Om du har konfigurerat plottern att visa spår visar sjökortet en svart punkt
för varje rapporterad position, en svart linje som anger spåret för farkosten
och en blå flaggsymbol som anger den senaste rapporterade positionen.
3. Välj ett alternativ:
Så här ställer du in hur länge spårpunkter visas:
1. I ett sjökortsfönster trycker du på MENU > Andra farkoster > DSC >
DSC-spår.
Göra ett individuellt rutinanrop
2. Välj det antal timmar som spårade farkoster ska visas på sjökortet. Ett
exempel: om du väljer 4 timmar visas alla spårpunkter (nyare än fyra
timmar) för spårade farkoster.
Så här avaktiverar du spårlinjer för spårade farkoster:
1. I ett sjökortsfönster trycker du på MENU > Andra farkoster > DSC >
DSC-spår.
2. Välj Av om du vill avaktivera spår för alla farkoster.
Så här visar eller döljer du spårlinjen för en viss farkost som
skickar positionsrapporter:
1. På skärmen Hem väljer du Information > Andra farkoster > DSC-lista.
•
Välj Symbol om du vill ändra symbolen.
•
Välj Spårlinje om du vill ändra linjefärgen.
När du ansluter Garmin-plottern till en Garmin VHF NMEA 2000kompatibel radio, kan du använda plotterns gränssnitt och ställa in ett
individuellt rutinanrop. När du ställer in ett individuellt rutinanrop från
plottern, kan du välja en av följande kanaler som du vill kommunicera på.
Radion sänder denna begäran med ditt anrop.
Valet av DSC-kanal är begränsat till de kanaler som är tillgängliga i alla
frekvensband: 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 67, 68, 69, 71, 72, 73 och 77.
Obs! Standardkanalen är 72. Välj däremot Kanal om du vill välja en annan
kanal i listan. Om du väljer en annan kanal använder plottern den kanalen
för efterföljande anrop, tills du anropar med en annan kanal.
2. Välj farkosten i listan > Ändra.
3. Välj Spår.
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
65
DSC (Digital Selective Calling)
Så här gör du ett individuellt rutinanrop:
1. Medan sjökortet visas trycker du på MENU > Andra farkoster > DSC >
DSC-lista.
2. Välj den station som du vill anropa i listan.
3. Välj Granska > Anrop med radio.
4. Välj Skicka om du vill skicka informationen om anropet till radion.
5. På din Garmin VHF-radio väljer du Anrop.
Anropa ett AIS-mål
När du ansluter Garmin-plottern till en Garmin VHF NMEA
2000-kompatibel radio, kan du använda plotterns gränssnitt och ställa in ett
individuellt rutinanrop till ett AIS-objekt. Mer information om hur du väljer
en annan kanal än standardkanalen (kanal 72) finns på (sidan 65).
Så här gör du ett individuellt rutinanrop till ett AIS-mål:
1. Medan du visar ett sjökort använder du navigeringsknappen till att välja
ett AIS-objekt .
2. Välj AIS-fartyg > Anrop med radio.
3. Välj Skicka om du vill skicka informationen om anropet till radion.
4. På din Garmin VHF-radio väljer du Anrop.
66
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
Bilaga
Bilaga
Specifikationer
Fysiska specifikationer
Storlek: 400-serien: B × H × D: 14,5 cm × 12,7 cm × 7,6 cm
(5,7 tum × 5,0 tum × 3,0 tum)
500-serien: B × H × D: 15,0 cm × 16,3 cm × 7,4 cm
(5,9 tum × 6,4 tum × 2,9 tum)
Vikt:
Prestanda
Mottagare:
Högkänslig, 14 parallella kanaler, WAAS-funktion:
GPSMAP 421/421s
GPSMAP 521/521s
GPSMAP 451/451s
GPSMAP 551/551s
Högkänslig, 12 parallella kanaler, WAAS-funktion:
GPSMAP 526/526s
GPSMAP 556/556s
400-serien: 560 g (1,30 lb.)
500-serien: 800 g (1,75 lb.)
Bildskärm: GPSMAP 421 och 451: 10,6 cm diagonalt (4,0 tum),
QVGA-bildskärm med justerbar ljusstyrka, 320 × 240 bildpunkter.
GPSMAP 521 och 551: 12,7 cm diagonalt (5,0 tum),
QVGA-bildskärm med justerbar ljusstyrka, 320 × 234 bildpunkter.
GPSMAP 526 and 556: 12,7 cm diagonalt (5,0 tum), Hel VGAbildskärm med justerbar ljusstyrka, 640 × 480 bildpunkter.
Hölje:
Helt tätad, stöttålig plastlegering, vattentät enligt
IEC 529 IPX7-normer.
Temperaturområde område: från -15 ºC till 55 ºC (från 5 ºF till 131 ºF)
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
67
Bilaga
Hämtningstider: (Genomsnittliga hämtningstider för en stationär mottagare
med fri sikt mot himlen.)
GPSMAP 421/421s
GPSMAP 521/521s
GPSMAP 451/451s
GPSMAP 551/551s
Varm*: Ca 1 sek
Kall**: Ca 38 sek
GPSMAP 526/526s
Ström
Strömförsörjning: 10–32 V DC
Strömförbrukning: högst 15 W vid 13,8 V DC
Säkring: AGC/3AG – 3,0 A
Ekolod
GPSMAP 556/556s
Varm*: Ca 15 sek
Kall**: Ca 45 sek
*Varm: Enheten befinner sig på eller i närheten av den senaste platsen
där satellitsignaler nyligen hittades.
**Kall: Enheten har flyttats mer än cirka 800 km (500 mile) sedan den
stängdes av.
Uppdateringsfrekvens: en gång per sekund
Effekt: 1 kW givare, 1 000 W (RMS),
8 000 W (topp-till-topp)*;
Två frekvenser, 500 W (RMS), 4 000 W (topp-till-topp)
Frekvens: 50/200 kHz (två frekvenser och 1 kW)
Djup: 762 m (2 500 fot) (1 kW), 457 m (1 500 fot)**
*1 kW-givare kan endast hanteras av GPSMAP 526s och 556s-enheter.
**Djupkapaciteten beror på vattnets salthet, bottentyp och andra
vattenförhållanden.
GPS-noggrannhet:
Position: < 15 m (49 fot), normalt 95 %
Hastighet: 0,05 m/sek (0,164 fot/sek) i stadigt läge
WAAS-noggrannhet:
Position: < 3 m (10 fot), normalt 95 %
Hastighet: 0,05 m/sek i stadigt läge
Dynamik: 6 g
68
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
Bilaga
Larm och meddelanden
Enheten visar varningsmeddelanden på skärmen. När ett meddelande visas
bekräftar du det genom att trycka på MENU.
Batterispänningen är för hög – för hög inkommande spänning. Enheten
stängs av om 10 sekunder. Minska den inkommande spänningen till
maximal tillåten spänning (eller mindre) för plottern.
AIS: Farligt objekt – visar MMSI (Maritime Mobile Service Identity) för
det farliga objektet.
Databasfel – internt problem med enheten. Kontakta återförsäljaren eller
Garmins produktsupport och lämna in enheten för service.
Anger osäker region – enligt konfigurationsinställningarna närmar sig
båten en osäker region.
Djupvattenlarm – det angivna djupet har nåtts.
Anger säker region – enligt konfigurationsinställningarna närmar sig båten
en säker region.
Ankomst till [waypointnamn] – du har kommit fram till
destinationswaypointen. Du kan avbryta navigeringen när det här
meddelandet visas.
DSC-listan är full. Kan inte lägga in fler poster – DSC-registret
innehåller redan 100 kontakter. Ta bort kontakter som inte behövs om du vill
lägga till fler.
DSC-positionsrapport från – visar MMSI eller det namn som associerats
med en MMSI.
Ankringslarm – du har drivit förbi det inställda avståndet.
Ekolodet inkompatibelt – den externa ekolodenhet du är ansluten till måste
få sin programvara uppdaterad.
Antenningång kortsluten – någon del av antennkablaget har klämts ihop,
är trasig eller är i kontakt med chassit.
Farten för låg för att kalibrera – Båten rör sig inte snabbt nog för att
hastighetshjulet ska kunna tillhandahålla en giltig hastighet.
Avbrutet ekolod – internt problem med enheten. Kontakta återförsäljaren
eller Garmins produktsupport och lämna in enheten för service.
Fartgivaren fungerar inte. – ingen fartgivare har upptäckts. Kontrollera
anslutningarna.
Batterilarm – batterispänningen har fallit under det angivna värdet.
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
69
Bilaga
Fisklarm – en pipsignal avges (om funktionen är aktiverad) när en fisk
upptäcks. Det här larmet visar ingen meddelanderam.
Kan inte låsa upp kartor – data på datakortet har inte låsts upp för
enheten. Kontakta återförsäljaren eller Garmins produktsupport.
Givaren frånkopplad. Ekolodet avstängt – det finns ingen givare
ansluten, kabeln/givaren är dålig eller så har givarkabeln lossnat. Om
givarkabeln tas bort när enheten är på, kopplar du in den igen och stänger av
och slår på strömmen.
Kan inte skriva till minneskortet. Minneskortet kan bara läsas. –
SD-kortet i enheten innehåller datakopieringsskydd.
Grundvattenlarm – det angivna djupet har nåtts.
Hittar inga waypoints/rutter/spår/användarwaypoints – försökte
överföra egna data från ett SD-kort som inte innehöll den angivna
datatypen. Kontrollera att det finns data att överföra på SD-kortet.
Hittar inget minneskort. Sätt i minneskort. – enheten försökte överföra
egna data utan att det fanns ett SD-kort med egna data i SD-kortfacket.
Ingen ekolodsanslutning – den externa ekolodsenhet som du var ansluten
till har antingen kopplats bort eller så har enheten tappat anslutningen med
ekolodenheten av någon annan orsak.
Ingen satellitmottagning – enheten har förlorat satellitsignalerna.
Kontrollera antennanslutningarna eller flytta dig till en plats med klar sikt
mot himlen.
Kan inte skriva till minneskortet. Minneskortet kan vara fullt – fel vid
läsning av kort. Ta ut det och sätt i det igen. Kontakta återförsäljaren eller
Garmins produktsupport om problemet kvarstår.
Klocklarm – klockans larm har utlösts.
Minneskort krävs – önskad funktion kan bara utföras när ett SD-kort satts i
på SD-kortplatsen för enheten.
Minnet för ruttwaypoints är fullt – inga fler ruttwaypoints kan sparas.
NMEA-djup under givaren – du måste ange en riktig kölkompensation för
givaren (sidan 55).
Nödanrop – ett DSC-nödanrop har tagits emot. Vidta lämplig åtgärd.
Noggrannhetslarm – GPS-noggrannheten har fallit utanför det inställda
värdet.
Kan inte läsa minneskortet – fel vid läsning av kort. Ta ut det och sätt i det
igen. Kontakta återförsäljaren eller Garmins produktsupport om problemet
kvarstår.
Kan inte läsa så hög spänning, begr. till övre gränsvärde –
spänningsvärdet som angetts är högre än vad enheten kan läsa.
70
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
Bilaga
Ogiltigt MMSI-nummer – ange ett giltigt MMSI.
Överföring klar – enheten har överfört eller hämtat information till den
anslutna enheten.
Registerpost med detta MMSI-nummer finns redan – MMSI-numret
finns redan i DSC-registret. Använd ett annat nummer.
Rutten är avkortad – en rutt som överförts från en annan enhet innehåller
fler än 250 waypoints och har kortats av för att få plats.
Rutten är full – du försökte lägga till mer än 250 punkter i en rutt. Minska
antalet punkter eller skapa en ny rutt.
Rutten finns redan – du har angett ett ruttnamn som redan finns i minnet.
Ändra ruttnamnet eller ta bort det föregående ruttnamnet.
Spänningen är för låg. Den får inte vara lägre än angivet minvärde –
spänningsvärdet som angetts är lägre än den spänning där enheten stängs av
automatiskt.
Spår avkortat – ett fullständigt överfört spår får inte plats i minnet. De
äldsta spårminnespunkterna har tagits bort för att frigöra utrymme för de
senaste data.
Spåret finns redan [spårnamn] – du har angett ett sparat spårnamn som
redan finns i minnet. Ändra spårnamnet eller ta bort det befintliga spåret.
Spårminnet är fullt – spårminnet är fullt och spårinspelningen har stängts
av. Om du vill spela in fler spårpunkter måste du rensa spårminnet och
aktivera spårinspelningen. Detta gäller bara när spårinspelningsinställningen
är inställd på ”Avsluta om fullt”.
Spårminnet är fullt. Kan inte registrera fler spår – spårminnet är fullt.
Inga ytterligare spårminnesdata kan sparas utan att ta bort gamla data för att
frigöra minnesutrymme.
Ur kurs-larm – du är ur kurs med det avstånd som ställts in i ”Ur kurslarm”.
Varning! Start- och destinationspositionen har flyttats p.g.a. det
inställda säkerhetsdjupet – rutten har beräknats automatiskt men start- och
destinationspositionen har flyttats p.g.a. det inställda säkerhetsdjupet.
Vattentemperaturen inom/utanför larmområdet – målvattentemperaturen
är 1,1°C (2°F) över eller under den temperatur som anges av
vattentemperaturlarmet. Dessa meddelanden visas när du kommer in i eller
lämnar den zonen.
Vattentemperaturlarm – ekolodet har rapporterat en temperatur som ligger
över, under, i eller utanför de angivna värdena.
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
71
Bilaga
Waypointen finns redan – du har angett ett waypointnamn som redan finns
i minnet. Ändra waypointnamnet eller ta bort den befintliga waypointen.
Waypointminnet är fullt – du har sparat maximalt antal waypoints. Ta bort
oönskade waypoints för att göra plats för nya poster.
Ta skärmbilder
Du kan ta en skärmbild av en skärm som visas på enheten och spara den
som en bitmappfil (.BMP) och sedan överföra den till datorn.
Så här tar du skärmbilder:
1. Sätt in ett SD-kort i SD-kortfacket på enhetens framsida.
2. Välj Konfigurering > System > Summer/bild.
3. Välj Registrering av skärmbild om du vill slå På funktionen.
4. När du befinner dig på en skärm som du vill spara trycker du på HOME
och håller ned knappen i minst sex sekunder.
5. Välj OK när fönstret för skärmbilder som tagits visas.
Skötsel av enheten
Höljet är tillverkat av material av hög kvalitet och kräver inget underhåll
förutom rengöring.
Rengöra höljet
Du rengör enhetens ytterhölje (inte skärmen) med en trasa fuktad med milt
rengöringsmedel och torkar den sedan torr. Undvik kemiska rengörings- och
lösningsmedel som kan skada plastkomponenter.
Rengöra skärmen
Linsen på skärmen är täckt med en särskild antireflexbehandling som är
känslig för hudfett, vax och skurmedel. Rengöringsmedel som innehåller
ammoniak, alkohol, slipmedel eller fettlösande rengöringsmedel skadar
antireflexskiktet. Det är viktigt att rengöra linsen med ett rengöringsmedel
anpassat för glasögon (som är specificerat som säkert för reflexfria skikt)
och en ren, luddfri trasa.
Så här kopierar du skärmbilder till datorn:
1. Ta bort SD-kortet från plottern och sätt in det i en SD-kortläsare som är
ansluten till en dator.
2. Från Utforskaren i Windows öppnar du mappen Garmin\scrn på SDkortet.
3. Kopiera motsvarande .BMP-fil på kortet och klistra in det på valfri plats i
datorn.
72
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
Bilaga
Hondamotorns ECO-symbol
Programlicensavtal
Läs i användarhandboken till din Hondamotor för att se om den är NMEA
2000-kompatibel.
Garmin ger dig en begränsad licens för användning av den programvara som är inbäddad i
enheten (”Programvaran”) i binär körbar form för normal drift av produkten. Äganderätten och
de intellektuella immateriella rättigheterna i och för Programvaran tillhör Garmin.
Symbolen
visas när en båt med NMEA 2000-kompatibel Hondamotor
körs i bränslesnålt läge och motorvarvtalet visas.
NMEA 2000
Följande plottrar i GPSMAP 400- och GPSMAP 500-serien är NMEA 2000certifierade och kan ta emot data från ett NMEA 2000-nätverk i båten.
GPSMAP 421/421s
GPSMAP 451/451s
GPSMAP 551/551s
GPSMAP 521/521s
GPSMAP 526/526s
GPSMAP 556/556s
Information om hur du ansluter plottrarna till ett befintligt NMEA 2000nätverk och en lista med kompatibla NMEA 2000 PGN-nummer finns i
GPSMAP 400/500-serien – Installationsinstruktioner.
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
GENOM ATT ANVÄNDA ENHETEN GODTAR DU ATT VARA BUNDEN AV
VILLKOREN I FÖLJANDE PROGRAMLICENSAVTAL. DU BÖR LÄSA IGENOM DET
HÄR AVTALET NOGGRANT.
Du accepterar att Programvaran tillhör Garmin och är skyddad enligt de copyrightlagar som
gäller i USA samt enligt internationella copyrightöverenskommelser. Du bekräftar vidare att
strukturen på, organisationen av och koden för Programvaran är värdefulla företagshemligheter
som tillhör Garmin och att källkoden för Programvaran är en värdefull affärshemlighet
som tillhör Garmin. Du intygar att du inte kommer att dekompilera, demontera, ändra eller
bakåtkompilera Programvaran eller någon del av den på eller på något annat sätt göra om
Programvaran eller någon del av den till läsbar form eller skapa något arbete som bygger
på Programvaran. Du intygar också att du inte kommer att exportera eller återexportera
Programvaran till något land i strid med de exportkontrollagar som gäller i USA.
73
Index
Index
A
AIS 41, 42, 56, 66
hot 43
räddningsgivare 42
spårningssymboler 42
AIS-larm 56
Aktiva spår 15
ändra befintlig waypoint 25
ändra en rutt 27
Andra farkoster 56
Ändra waypoint 25
Ange koordinater 25
Animerad 11
ankomstlarm 53
anpassa
sjökortsinställningar 11
astronomi 38
återställa fabriksinställningar 56
Automatisk missvisning 49
automatisk vägledning 21, 50
autopilot 30
Autostart 48
Avst.ringar 15, 16
Avstånd till kustlinje 50
74
B
barometer, referenstid 49
båtikon 13
belysning
justera 3
bildhastighet 60
BlueChart g2 Vision
använda 30–34
bottenlås 61
Bränslekapac. 56
bränslemätare 35
Brusavvisning 61
D
data
överföra 40
Dataöverföring 39
Delad frekvens 58
Delad zoombild 58
detalj 12
distans, mäta 26
djupkurva 60
Djuplogg 59
djupsiffror 13
djup vid waypoint 61
DSC 56, 62
kontakt 63
lista 63
E
egna data
överföra 40
rensa 39
säkerhetskopiera 40
visa 39
EGNOS 48
ekolod
avancerade inställningar 61
bildhastighet 60
delad frekvens 58
delad zoombild 58
inställning 60
kon 17
konfigurera 60–61
specifikationer 68
temperaturlogg 59
enhetens ID-nummer 48
Enhetslista 52
F
fabriksinställningar
återställa 56
färger, på faror 16
Färg på faror 16
Färgpalett 61
Farledsbredd 15, 16
Fartfilter 48
Fartkällor 50
fish eye 3D 17
inställningar 17
Fiske 9
fiskekort 17
Fisksymboler 17, 60
flygfoton 19
flytta en waypoint 25
Fordonsikon 13
foton 11
fotopunkter 13
frekvens 61
Fyrsektorer 13
fysiska specifikationer 67
G
Garmins dataöverföring 51
gå till 23
Gir för övergång 50
givare
två frekvenser 61
GPS 5, 48, 68
GPS-KÖG 37
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
Index
H
Händelselogg 48
Himlavalv 48
HOME, knapp 4
inställningar för säker zon 56
instruktioner till 23
Instrumentbräda 31
Intressanta platser (POI) 13, 21, 30
I
K
ID-nummer 48
ikon 13
info, AIS-fartyg 45
inforuta för segling 9
Inforutor
ekolod 60
fish eye 3D-sjökort 17
navigationssjökort 8
perspektiv 3D-sjökort 15
segla 9
Ingen zoom 61
inställningar
fish eye 3D 17
initiera 2
kommunikation 51
larm 53
måttenhet 49
navigationsinställningar 50
sjökort 11
språk 49
system 48
Kalibrera fart genom vatten 55
känslighet 61
kartreferenssystem 49
knappar 4
knappsats 4
kölkompensation 55
kollisionslarm 56
Kommunikation 51
Kompass 31
Kompassros 12
kompassros 12
Kompasstejp 9
kontaktinformation, Garmin iv
Konturlinje 60
koordinater, nät
lägga ut waypoints med hjälp av 25
Kortgränser 13
kurs 49
GPS 37
missvisning 37
kurs upp 12
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
L
larm 53, 69–72
AIS 56
ankringslarm 53
batteri 54
bränsle 54
djupt vatten 54
ekolod 54
fisk 54
GPS-noggrannhet 54
grunt vatten 54
klocka 53
kollision 56
motormätare 33
navigering 53
säker zon 56
ur kurs 53
vattentemp 54
M
magnetisk kurs 37
Man överbord 25, 64
Manuell zoom 61
MapSource-data 39
mariner&apos;s eye 3D 15
färger 16
Märk enheter 52
markera aktuell plats 25
mäta distans 26
måttenhet 49
meddelanden 69
MENU, knapp 5
Min båt 55
N
Nät (norr) 49
nätkoordinater
lägga ut waypoints med hjälp av 25
navigationsinställningar 50
Navigationslarm 53
navigationssjökort 7
Navigera till 10, 24, 26, 27, 65
Navigeringsknapp 4
NMEA, högfart 51
NMEA 0183-inställning 52
NMEA 2000-inst. 52
NMEA standard 51
Nödanrop 63
nord upp 12
norr
missvisning 49
nät 49
sann 49
75
Index
nummer
anpassa 31
nummervisning 9
visa 31
Ny waypoint 15
O
objektinformation
åtkomst till 11
Överensstämmelseförklaring iv
överföra data 39, 40
P
Pausa ekolod 61
Perspektiv 3D 14
Plotter/ekolod, skärm
använda 22
Positions- noggrann. 52
Positionsformat 49
positionsrapporter 64
positionsspårning 64
produktregistrering iv
programlicensavtal 73
programvaruversion 48
R
Räckvidd (ekolod) 61
Räckviddsknappar 4
räddningsgivare 42
radera en waypoint 26
76
radio 62
Rak kurs 12
Realtid 60
registrera din produkt iv
riktningskälla 37
Riktningslinje 13
rutter
etiketter 50
radera 28
redigera 27
skapa 26
visa 39
rutt till 23
S
Säkerh.skugga 13
säkerhetskopiera data 40
Säker höjd 50
Säkert djup 16, 50
säkring 68
Sann (norr) 49
Sann vind 36
satellitbilder
aktivera 18
SD-kort
sätta i 5
ta bort 5
SELECT, knapp 4
Serieportinställning 51
Servicepunkter 11
simulator 48
läge 5
sjökort
detalj 12
fish eye 3D 17
fiske 17
inställningar 11
mariner&apos;s eye 3D 15
navigering 7
sjökortsdata 9
Sjömärkesstorlek 13
Sjömärkestyp 13
Skärm 48
skärmbilder 72
skenbar vind 36
snabbreferenser i
sommartid 49
spår 17, 28
AIS 45
DSC 65
Sparade spår 15
Spara till minneskort 40, 48
specifikationer 67
Språk 49
stäng av enheten 2
Störfilter 60
Strömbrytare/belysning, knapp 4
strömförsörjning 68
strömstationer 38
Summer/bild 48
symboler 13
Systemenheter 49
Systeminformation 48
visa 48
systeminställningar 48
Systemlarm 53
T
Ta bort användardata 39
Temp.kompensation 55
Temperaturlogg 59
Tid (alternativ) 49
Tidv/strömmar 11
Animerad 11
tidvattenstationer 37
visa information 11
U
Utseende 60
V
Vart? 23
vattentemperatur 71
version (programvara) 48
VHF-radio 62
vindmätare 36
close hauled 36, 37
vind vid marken 36
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
Index
visa
andra båtar 41
egna data 39
strömmar 38
tidvattenstationer 37
W
WAAS 48
Waypoint-ID 52
waypoints 15
ändra befintlig 15, 25
djup 61
flytta 25
markera aktuell plats 25
radera 25, 26
skapa 25
visa 39
Z
zooma 61
2x 61
4x 61
dela 61
manuell 61
GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok
77
För de senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata) under hela livslängden för dina
Garmin-produkter, går du till Garmins webbplats på www.garmin.com.
© 2010-2012 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Mars 2012
Artikelnummer 190-01230-39 Rev. D
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising