Garmin | echoMAP™ 50dv | Garmin echoMAP™ 50dv lynvejledning

Garmin echoMAP™ 50dv lynvejledning
Søgning efter og navigation til en marineservice
Sådan markerer du din aktuelle position som et waypoint eller som en MOB:
1. Tryk på MARK fra en hvilken som helst skærm.
2. Vælg Tilbage for at gemme waypointet, eller vælg Mand over bord for at betegne
waypointet som et MOB-punkt.
Sådan begynder du navigation:
1. På skærmen Hjem vælger du Find.
2. Vælg en kategori.
3. Vælg en destination.
4. Vælg Naviger til.
Sådan opretter du et nyt waypoint:
1. Vælg Kort > Navigationskort på skærmen Hjem.
2. Brug kortmarkøren ( ) til at vælge den destination, du vil oprette
som et waypoint.
3. Tryk på SELECT.
4. Vælg Opret waypoint.
5. Vælg Gå til.
ELLER
Vælg Guide til, når du bruger et
forudprogrammeret BlueChart® g2
Vision®-kort, for at bruge automatisk
guidning.
6. Følg den farvede linje på skærmen til
destinationen.
Sådan stopper du navigation:
Tryk på MENU fra navigationskortet, og vælg Stop navigation.
Søgning efter en destination efter navn
1. På skærmen Hjem vælger du Find > Søg efter navn.
2. Brug Vippeknappen til at vælge tegn, og stav i hvert fald en del af navnet på din destination.
3. Tryk på SELECT for at få vist de nærmeste 50 destinationer, som overholder søgekriterierne.
For at navigere til stedet skal du trykke på Naviger til > Gå til.
Indtast navnet
Markering af et waypoint eller Mand over bord (MOB)
Vis søgeresultaterne
Sådan flytter du waypointet på navigationskortet:
1. Brug kortmarkøren ( ) til at fremhæve waypointet på
navigationskortet, og tryk på SELECT.
2. Vælg Gense. (Knappen Gense vises kun, når der er mere end ét
waypoint i nærheden).
3. Vælg knappen til det waypoint, du vil redigere > Flyt.
4. Tryk på SELECT for at gemme den nye position.
GPSMAP 400/500-serien
®
lynvejledning
Opret et waypoint
Redigering eller sletning af et waypoint
Sådan redigerer du et eksisterende waypoint:
1. Fra skærmen Hjem skal du vælge Information > Bruger data > Waypoints.
2. Vælg det waypoint, som du vil redigere.
3. Vælg Rediger waypoint.
4. Vælg den waypoint-attribut, du vil ændre (Navn, Symbol, Dybde, Vand temp.,
Kommentar eller Position).
Sådan sletter du et waypoint eller en MOB:
1. Brug kortmarkøren ( ) på navigationskortet til at fremhæve waypointet eller MOB’en
på navigationskortet.
ELLER
Fra skærmen Hjem skal du vælge Information > Bruger data > Waypoints.
2. Vælg det waypoint eller den MOB, du vil slette.
3. Vælg Gense > Slet (knappen Gense vises kun, hvis der er mere end et waypoint i
nærheden).
Start af enheden og indhentning af signaler
S e guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og
andre vigtige oplysninger.
Tænd og sluk for enheden
VIPPEKNAP - Tryk op, ned, mod venstre og mod højre for
at gå igennem menuer, markere felter eller indtaste data.
Find GPS-signaler
Når du tænder for enheden, skal GPS-modtageren indsamle satellitdata
og bestemme den aktuelle position. Når enheden finder satellitsignaler,
bliver søjlerne for signalstyrke øverst på skærmen Hjem grønne
.
Når enheden mister satellitsignalerne, forsvinder de grønne søjler
,
og positionsikonet viser et blinkende spørgsmålstegn.
TÆND/SLUK/BAGGRUNDSBELYSNING - Tryk og
hold nede for at tænde eller slukke for enheden, tryk kort for
at justere baggrundsbelysningen og dag- og nattilstandene.
OMRÅDE (-/+) - Tryk for at justere ekkoloddets område,
for at zoome ind eller ud på et kort, rulle op eller ned på
lister eller for at justere baggrundsbelysningen.
Du tænder for enheden ved at trykke og slippe Tænd/sluk-knappen.
Når advarselsskærmen vises, skal du vælge Jeg accepterer for at få
vist skærmen Hjem. Du slukker for enheden ved at trykke og holde
på Tænd/sluk-knappen.
MARK - Tryk for at markere et waypoint.
Skærmen Hjem
Brug af ruter og spor
Brug af tastaturet
SELECT - Tryk for at vælge fremhævede emner.
TÆND/SLUK/
BAGGRUNDSBELYSNING
OMRÅDE
VIPPEKNAP
MARK
SELECT
MENU
HOME
HOME - Tryk for at vende tilbage til skærmen Hjem.
MENU - Tryk for at få adgang til yderligere indstillinger og konfigurationsmuligheder;
tryk for at gå tilbage til forrige skærm, når det indikeres.
Gå ind på www.garmin.com for at få yderligere oplysninger og dokumentation.
Justering af displayindstillingerne
Panorering og zoom på navigationskortet
Sådan justerer du baggrundsbelysningen:
1. Tryk kort på Tænd/sluk-knappen.
2. Vælg Baggrundsbelysning.
3. Tryk mod venstre eller højre på Vippeknappen for justere
baggrundsbelysningen manuelt.
Brug Vippeknappen til at flytte kortmarkøren ( ) væk fra din aktuelle position og rulle
til andre områder af navigationskortet. Når du panorerer forbi kanten på den aktuelle
kortvisning, bevæger skærmen sig fremad for at fortsætte kortdækningen.
Bemærk: Tryk på Tænd/sluk-knappen flere gange for at skifte
mellem maksimal baggrundsbelysning, minimal baggrundsbelysning
og din manuelle indstilling.
Kortmarkør
Mens du bevæger kortmarkøren, kan du se
afstanden og kursen fra din aktuelle position
samt koordinaterne for markørens position i
kortets nederste højre hjørne.
Du panorerer på kortet ved at trykke op, ned,
til højre eller til venstre på Vippeknappen.
Sådan skifter du mellem dagtilstand og
nattilstand:
1. Tryk kort på Tænd/sluk-knappen.
2. Vælg Farve valg.
3. Tryk til venstre eller til højre på
Vippeknappen for at skifte mellem
tilstandene.
Sådan opretter du en rute fra din nuværende position:
1. Brug kortmarkøren ( ) på navigationskortet til at fremhæve din
destination, og tryk på SELECT.
2. Vælg Naviger til > Lav rute til.
3. Brug kortmarkøren ( ) til at vælge den position, hvor du vil foretage
den sidste drejning mod din destination.
4. Tryk på SELECT. Gentag dette trin for at tilføje yderligere drejninger.
5. Tryk på MENU for at annullere, for at fortryde den sidste drejning eller
for at begynde at navigere ruten.
Sådan opretter du en rute et andet sted:
1. Vælg Information > Bruger data > Ruter > Ny rute fra skærmen Hjem.
2. Vælg Brug kort eller Brug waypoint-liste.
3. Hvis du vælger Brug kort, skal du bruge kortmarkøren ( ) til at vælge den første position,
hvor du ønsker at starte den nye rute. Hvis du vælger Brug waypoint-liste, skal du vælge det
første waypoint på ruten og trykke på SELECT.
4. Vælg positionen for den første drejning, og tryk på SELECT. Gentag, indtil ruten er færdig.
5. Vælg MENU for at gemme ruten.
6. Vælg ruten for at redigere ruten, slette ruten eller navigere til ruten.
Sådan redigerer du en rute:
1. Vælg Information > Bruger data > Ruter fra skærmen Hjem.
2. Vælg den rute, du vil redigere.
3. Vælg Rediger rute. Du kan redigere rutens navn eller bruge kortet eller drejlisten til at redigere
rutens drejninger.
Aktivering af sporloggen:
Vælg fra ethvert kort undtagen undervands 3D: MENU > Waypoints og spor > Spor > Til.
En stilinje på kortet viser dit spor.
Sådan sletter du det aktive spor:
Vælg fra ethvert kort undtagen undervands 3D: MENU > Waypoints og spor > Aktive spor >
Ryd aktivt spor. Sporhukommelsen slettes. Det aktuelle spor registreres fortsat.
Zoom ind og ud på kortet
Tasterne Område (-/+) styrer zoomniveauet, som angives på skalaen nederst på
navigationskortet (
). Linjen under tallet angiver distancen på kortet.
© 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Dagtilstand
Nattilstand
Juni 2009
190-01074-56 Rev. A
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising