Garmin | echoMAP™ 73sv | Garmin echoMAP™ 73sv Installeringsinstruksjoner

Garmin echoMAP™ 73sv Installeringsinstruksjoner
echoMAP™ 70/90-serien – installeringsinstruksjoner
Følg disse instruksjonene når du installerer enheten, slik at du
oppnår best mulig ytelse og unngår skade på båten.
Les alle installeringsinstruksjonene før du går videre med
installeringen. Hvis du opplever problemer i forbindelse med
installeringen, kan du kontakte Garmin produktsupport.
®
Viktig sikkerhetsinformasjon
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Ikke fjern den innebygde sikringsholderen når du kobler til
strømkabelen. Riktig sikring må være på plass slik det vises i
produktspesifikasjonene. Dette forhindrer mulighet for
personskade eller skade på produktet som følge av brann eller
overoppheting. Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring
på plass, ugyldiggjøres produktgarantien.
FORSIKTIG
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer,
skjærer eller sliper.
MERKNAD
Du må alltid undersøke hva som er på den motsatte siden av
overflaten, før du begynner å bore eller skjære.
Før du installerer noen av enhetsdelene permanent, bør du
planlegge installeringen ved å finne ut hvor de ulike
komponentene skal plasseres.
• Monteringsstedet må gi fri sikt til skjermen og enkel tilgang til
tastene på enheten.
• Monteringsstedet må være solid nok til å holde oppe enheten
og braketten.
• Kablene må være lange nok til at komponentene kan kobles
til hverandre og til strøm.
• Kablene kan føres under bøylebraketten eller bak enheten.
• For å unngå interferens med magnetisk kompass må
enheten installeres nærmere et kompass enn verdien for
trygg kompassavstand som er angitt i
produktspesifikasjonene.
Bøylemontere enheten
MERKNAD
Hvis du monterer braketten på glassfiber med skruer, anbefales
det at du bruker en forsenkningsbits til å bore en
klaringsforsenkning gjennom bare det øverste laget med
gelbelegg. Dette er med på å forhindre sprekker i gelbelegget
når skruene strammes til.
Rustfrie stålskruer kan sette seg fast når de skrus for hardt inn i
glassfiber. Garmin anbefaler å påføre smøremiddel mot rust på
skruene før de festes.
1 Velg festeanordningene som er egnet for
monteringsoverflaten og bøylemonteringsbraketten.
2 Bruk bøylemonteringsbraketten À som mal, og marker
styrehullene gjennom skruehullene Á.
Følg disse instruksjonene når du installerer enheten, slik at du
oppnår best mulig ytelse og unngår skade på båten.
Les alle installeringsinstruksjonene før du går videre med
installeringen. Hvis du opplever problemer i forbindelse med
installeringen, kan du kontakte Garmin produktsupport.
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i
dag.
• Gå til http://my.garmin.com.
• Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på
et trygt sted.
3 Bruk en borbits som er egnet for festeanordningene, og bor
Kontakte Garmin produktsupport
de fire styrehullene.
• Gå til www.garmin.com/support for å lese
supportinformasjonen som gjelder for landet ditt.
• I USA: Ring 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannia: Ring 0808 238 0000.
• I Europa: Ring +44 (0) 870 850 1241.
4 Bruk medfølgende festeanordninger, og fest
bøylemonteringsbraketten til monteringsoverflaten.
5 Plasser enheten i holderen Â.
6 Fest bøylebrakettknottene à på sidene av enheten.
7 Plasser holderen i bøylemonteringsbraketten, og stram til
knottene.
Nødvendige verktøy
•
•
•
•
•
Bygge inn enheten
Boremaskin og borbits
Stjerneskrutrekker #2
Løvsag eller roterende verktøy
Fil og sandpapir
Maritim tetningsmasse (valgfritt)
Hensyn ved montering
Enheten kan monteres ved hjelp av den medfølgende braketten,
eller den kan monteres innebygd i dashbordet ved hjelp av
settet for innebygging (selges separat).
August 2015
MERKNAD
Vær forsiktig når du skjærer hullet for å innbygge enheten. Det
er bare litt klaring mellom huset og monteringshullene, så hvis
du skjærer hullet for stort, kan dette påvirke enhetens stabilitet
når den er montert.
Bruk av metallverktøy, for eksempel en skrutrekker, kan skade
kantstykkene og enheten. Bruk verktøy av plast så langt det er
mulig.
Trykt i Taiwan
190-01835-78_0B
Du kan bruke malen for innbygging og festeanordningene som
følger med, til å bygge enheten inn i dashbordet.
1 Skjær til malen, og kontroller at den passer inn der du ønsker
å montere enheten.
2 Fest malen til det utvalgte monteringsstedet.
3 Bruk en borbits på 9,5 mm (3/8 tommer) til å bore ett eller
flere av hullene innenfor hjørnene av streken som er angitt på
malen, for å klargjøre monteringsoverflaten for skjæring.
4 Bruk en løvsag eller en vinkelkutter, og skjær ut
monteringsoverflaten langs innsiden av streken som er angitt
på malen.
5 Plasser enheten i utsnittet for å kontrollere at den passer.
6 Bruk om nødvendig en fil og sandpapir til å endre størrelsen
på hullet.
7 MERK: Ikke alle enheter har kantstykker.
Bruk et verktøy, for eksempel en flat plastbit eller en
skrutrekker, til å presse opp hjørnene på kantstykkene À, og
før verktøyet mot midten Á for å fjerne kantstykkene.
19 Monter kantstykkene ved å klikke dem på plass rundt kanten
av enheten.
Kabelklemme
• Kabelklemmen kobler enheten til strøm og NMEA 0183
enheter.
• Enheten har én intern NMEA 0183 port som brukes til å koble
til NMEA 0183 kompatible enheter.
• Hvis det er nødvendig å forlenge strømkablene og
jordkablene, skal du bruke en ledning på .82 mm2 (18 AWG)
eller større.
• Hvis det er nødvendig å forlenge NMEA 0183 ledningene
eller alarmledningene, skal du bruke en ledning på 0,33 mm2
(22 AWG).
®
Element
À
Á
Â
Ã
Ledningsfunksjon
Ledningsfarge
NMEA 0183 internport Rx (inn)
Brun
NMEA 0183 internport Tx (ut)
Blå
Jord (strøm og NMEA 0183)
Svart
Strøm
Rød
Koble kabelklemmen til en strømkilde
1 Før kabelklemmen til strømkilden og til enheten.
2 Koble den røde ledningen til den positive (+)
batteriterminalen, og koble den sorte ledningen til den
negative (-) batteriterminalen.
8 Sørg for at monteringshullene på enheten er på linje med
styrehullene på malen.
9 Hvis monteringshullene ikke samsvarer, markerer du nye
styrehull.
10 Bruk en borbits på 3,2 mm (1/8 tommer) til å bore
styrehullene.
11 Fjern malen fra monteringsoverflaten.
12 Hvis du ikke har tilgang til baksiden av enheten etter at du
har montert den, må du koble alle nødvendige kabler til
enheten før den plasseres i utsnittet.
MERK: Dekk til ubrukte kontakter med værdeksler for å
forhindre korrosjon i metallkontaktene.
13 Installer gummipakningen på baksiden av enheten.
Delene på gummipakningen har lim på baksiden. Husk å
fjerne beskyttelsespapiret før de festes på enheten.
NMEA 0183 – hensyn ved tilkobling
• Installeringsinstruksjonene som fulgte med den NMEA 0183kompatible enheten, skal inneholde informasjonen du trenger
for å finne frem til ledningene: utgående (Tx) og inngående
(Rx) A (+) og B (-).
0183 Tilkoblingsdiagram for NMEA 0183
+
Element
Beskrivelse
Strømkilde på 12 VDC
À
Á
Â
Kabelklemme
NMEA 0183 kompatibel enhet
Element Garmin
ledningsfunksjon
Ê
Ë
Ì
Í
14 Plasser enheten i holderen.
15 Koble hver kabel til en port på holderen.
16 Plasser låsebraketten over kablene.
17 Plasser enheten i utsnittet.
18 Fest enheten til monteringsoverflaten ved hjelp av de
medfølgende skruene.
2
-
Garmin
ledningsfarge
Funksjon for ledning
for NMEA 0183
Strøm
Rød
Strøm
Jord
Svart
Datajord
Tx
Blå
Rx/A (+)
Rx
Brun
Tx/A (+)
Installere kabler og kontakter
Strømkabling
1 Før strømkabelen fra dreiefestet til båtbatteriet eller
sikringsblokken.
2 Du kan eventuelt forlenge ledningen med en ledning
på .82 mm2 (18 AWG) eller større.
Installeringsinstruksjoner for echoMAP 70/90-serien
3 Koble den røde ledningen til den positive polen på batteriet
eller sikringsblokken, og koble den svarte ledningen til den
negative polen.
Koble enheten til en svinger
MERK: Enheten går inn i simulatormodus hvis tilkoblingen
mellom enheten og svingeren ikke er sikker.
Du får mer informasjon om hva slags svinger du trenger for dine
behov, på www.garmin.com eller ved å kontakte en lokal
forhandler for Garmin.
1 Følg instruksjonene som fulgte med svingeren, for å
installere den på riktig måte på båten.
2 Før svingerkabelen til baksiden av enheten, og hold den
unna kilder for elektrisk interferens.
3 Koble svingerkabelen til den riktige porten på enheten.
Koble kablene til holderen
Kontaktene på kablene er laget slik at de bare passer inn i riktig
porter på enheten eller holderen. De tilkoblede kablene holdes
på plass av en låsebrakett.
1 Fjern låsebraketten for kablene fra holderen.
2 Du kan finne ut hvilken kabel som samsvarer med hvilken
port ved å sammenligne hakket À på hver kabelkontakt med
kilen på hver port.
3 Koble hver kabel til en port.
4 Plasser låsebraketten Á over kablene, og skyv braketten ned
for å låse kablene på plass.
2 Vipp enheten fremover, og løft den ut av holderen.
Oppdatere programvaren på enheten
Før du kan oppdatere programvaren må du skaffe deg et
minnekort med programvareoppdatering eller laste inn den
nyeste programvaren på et minnekort.
1 Slå på kartplotteren.
2 Når startskjermen vises, setter du inn minnekortet i
kortsporet.
MERK: Enheten må være startet opp helt før du setter inn
minnekortet. Ellers vises ikke instruksjonene for
programvareoppdateringen.
Følg
instruksjonene på skjermen.
3
4 Vent flere minutter mens oppdatering av programvaren
fullføres.
Enheten gjenoppretter vanlig drift etter at oppdateringen er
fullført.
5 Ta ut minnekortet.
MERK: Hvis du fjerner minnekortet før enheten starter på
nytt, blir ikke programvareoppdateringen fullført.
Spesifikasjoner
Enhet
Spesifikasjon
echoMAP 70 Mål (B x H x D)
Hvis du hører et klikk, indikerer det at låsebraketten er riktig
installert.
Installere enheten i holderen
Hvis du bruker holderen med enheten og du har koblet kablene
til holderen, kan du sette enheten raskt inn i holderen uten å
koble til noen kabler.
1 Plasser sokkelen på enheten nederst i holderen.
2 Vipp enheten mot holderen til den festes.
Hvis du hører et klikk, indikerer det at enheten er satt ordentlig
på plass i holderen.
Fjerne enheten fra holderen
1 Trykk ned utløserspaken À på holderen til enheten utløses.
Installeringsinstruksjoner for echoMAP 70/90-serien
Mål
25 x 13,9 x 5,1 cm
(9,8 x 5,5 x 2 tommer)
Skjermstørrelse
(B x H)
15,2 x 9,1 cm (6,0 x 3,6 tommer)
Vekt
0,77 kg (1,7 pund)
Inngangseffekt
Fra 10 til 18 VDC
Maksimalt strømforbruk
17 W
Trygg avstand fra et
kompass
65 cm (25,6 tommer)
echoMAP 90 Mål (B x H x D)
28,8 x 16,3 x 5,1 cm
(11,3 x 6,4 x 2 tommer)
Skjermstørrelse
(B x H)
19,8 x 11,2 cm
(4,4 x 7,8 tommer)
Vekt
1 kg (2,3 pund)
Inngangseffekt
Fra 10 til 20 VDC
Maksimalt strømforbruk
20 W
Trygg avstand fra et
kompass
55 cm (21,7 tommer)
Alle modeller Temperaturområde
Fra -15 til 55 °C (5 til 131 °F)
Materiale
Polykarbonatplast
Vanntetthetsvurdering*
IEC 60529 IPX7
3
Enhet
Spesifikasjon
Mål
Setning
Beskrivelse
Sendeeffekt (RMS)**
500 W
HDM
Magnetisk kurs
Maksimal dybde***
701 m (2300 fot) ved 77 kHz
MWD
Vindretning og vindstyrke
Frekvenser****
• Tradisjonell: 50, 77, eller
200 kHz
• DownVü: 260, 455 eller
800 kHz
• SideVü: 260, 455 eller
800 kHz
MDA
Sammensatt meteorologisk oversikt
MWV
Vindstyrke og -vinkel
VDM
AIS VHF-datakoblingsmelding
*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
**Avhengig av svingerkapasitet og dybde.
**Maksimumsdybde, avhengig av svinger, vannets saltinnhold,
bunntype og andre vannforhold.
****Avhengig av echoMAP modell.
Type
Du kan kjøpe fullstendig informasjon om NMEA formatet (National
Marine Electronics Association) og tilhørende setninger fra: NMEA,
Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
Garmin og Garmin-logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
som er registrert i USA og andre land. echoMAP™ er et varemerke for Garmin Ltd. eller
tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse
fra Garmin.
®
NMEA er et registrert varemerke for National Marine Electronics Association.
®
NMEA Informasjon om NMEA 0183
Type
Setning
Beskrivelse
Send
GPAPB
APB: Styrekurs eller sporkontroller
(autopilot) setning "B"
GPBOD
BOD: Peiling fra opprinnelsessted
til mål
GPBWC
BWC: Peiling og avstand til
veipunkt
GPGGA
GGA: Faste data for globalt posisjoneringssystem
GPGLL
GLL: Geografisk posisjon
(breddegrad og lengdegrad)
GPGSA
GSA: GNSS DOP og aktive
satellitter
GPGSV
GSV: GNSS-satellitter innenfor
rekkevidde
GPRMB
RMB: Anbefalt minimal navigasjonsinformasjon
GPRMC
RMC: Anbefalt minimum spesifikke
GNSS-data
GPRTE
RTE: Ruter
GPVTG
VTG: Kurs over bakken og bakkehastighet
GPWPL
WPL: Veipunktposisjon
GPXTE
XTE: Feil for kryssrute
PGRME
E: Beregnet feil
PGRMM
M: Kartdatum
PGRMZ
Z: Høyde
SDDBT
DBT: Dybde under svinger
SDDPT
DPT: Dybde
SDMTW
MTW: Vanntemperatur
SDVHW
VHW: Fart og retning i vann
DPT
Dybde
DBT
Dybde under svinger
MTW
Vanntemperatur
RMC/GGA/GLL
GPS-posisjon
VHW
Fart og retning i vann
WPL
Veipunktposisjon
DSC
Informasjon om Digital Selective
Calling (digitalt selektivt anrop)
DSE
Utvidet Digital Selective Calling
(digitalt selektivt anrop)
HDG
Kurs, avvik og variasjon
Motta
© 2015 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising