Garmin | echoMAP™ 73sv | Installation guide | Garmin echoMAP™ 73sv Installationsvejledning

Garmin echoMAP™ 73sv Installationsvejledning
echoMAP™ 70/90 serien Installations­
vejledning
For at opnå den bedste ydelse og undgå skader på din båd bør
du installere enheden i henhold til denne vejledning.
Læs hele installationsvejledningen, før du fortsætter med
installationen. Hvis der opstår problemer under installationen,
skal du kontakte Garmin produktsupport.
®
Vigtige sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Ved tilslutning af strømkablet må du ikke fjerne inlinesikringsholderen. Den korrekte sikring skal være placeret som
vist i produktspecifikationerne mhp. at undgå risiko for
personskade eller produktskade pga. brand eller overophedning.
Desuden vil tilslutning af strømkablet uden den korrekte sikring
på rette plads gøre produktgarantien ugyldig.
ADVARSEL
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du
borer, skærer eller sliber.
Før du permanent installerer delene til din enhed, skal du
planlægge installationen ved at bestemme placeringen af de
forskellige komponenter.
• Du skal kunne se skærmen klart og have nem adgang til
tasterne på enheden fra monteringsstedet.
• Monteringsstedet skal være solidt nok til at kunne bære
enheden og holderen.
• Kablerne skal være lange nok til at tilslutte komponenterne til
hinanden og til strøm.
• Kablerne kan føres under monteringsbøjlen eller bagom
enheden.
• For at undgå forstyrrelse af et magnetisk kompas må
enheden ikke placeres tættere på et kompas end den
sikkerhedsafstand for kompas, der er angivet i produktets
specifikationer.
Bøjlemontering af enheden
BEMÆRK
Hvis du monterer beslaget på fiberglas med skruer, anbefales
det at bruge et forsænkningshoved til at bore en
frigangsforsænkning i kun det øverste lag af gelcoat. Dette
modvirker, at gelcoat-laget revner, når du strammer skruerne.
Skruer i rustfrit stål kan låse, når de skrues i glasfiber og
overspændes. Garmin anbefaler, at man påfører skruerne et
rustfrit ikke-limende smøremiddel, før de monteres.
1 Vælg det monteringsudstyr, der passer til
BEMÆRK
Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere, hvad der er
på den anden side af overfladen.
monteringsoverfladen og til beslaget til bøjlemontering.
2 Anvend beslaget til bøjlemontering À som skabelon til at
markere placeringen af forboringshullerne gennem
skruehullerne Á.
For at opnå den bedste ydelse og undgå skader på din båd bør
du installere enheden i henhold til denne vejledning.
Læs hele installationsvejledningen, før du fortsætter med
installationen. Hvis der opstår problemer under installationen,
skal du kontakte Garmin produktsupport.
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag.
• Gå til http://my.garmin.com.
• Opbevar den originale købskvittering eller en kopi af den på
et sikkert sted.
Kontakt til Garmin produktsupport
3 Brug et passende borehoved til dit monteringsudstyr til at
• Gå til www.garmin.com/support for at få oplysninger om
support i de enkelte lande.
• I USA skal du ringe på 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannien skal du ringe på 0808 238 0000.
• I Europa skal du ringe på +44 (0) 870 850 1241.
Nødvendigt værktøj
•
•
•
•
•
5
6
7
Boremaskine og bor
Nummer 2 Philips skruetrækker
Nedstryger eller rotationsværktøj
Fil og sandpapir
Marineforsegler (valgfri)
Planmontering af enheden
Overvejelser om montering
Enheden kan monteres vha. det medfølgende beslag, eller den
kan planmonteres med instrumentbrættet vha. et
planmonteringssæt (sælges separat).
August 2015
4
bore de fire forboringshuller.
Brug det valgte monteringsudstyr til at fastgøre beslaget til
bøjlemontering til monteringsoverfladen.
Anbring enheden i holderen Â.
Monter knopperne til bøjlemontering à på siderne af
enheden.
Placer holderen i beslaget til bøjlemontering, og stram
knopperne til bøjlemontering.
BEMÆRK
Vær omhyggelig, når du skærer hullet til planmontering af
enheden. Der er kun en lille frigang mellem kassen og
monteringshullerne, og hvis der skæres et hul, som er for stort,
kan det ødelægge enhedens stabilitet, efter at den er monteret.
Lirkning med metalværktøj som f.eks. en skruetrækker kan
beskadige dækrammen og enheden. Brug så vidt muligt
plasticværktøj til at lirke med.
Trykt i Taiwan
190-01835-76_0B
Skabelon og udstyr til planmontering kan bruges til montering af
enheden i instrumentbrættet.
1 Tilpas skabelonen, og sørg for, at den passer på den plads,
hvor enheden skal monteres.
Fastgør
skabelonen til det valgte monteringssted.
2
3 Brug et 9,5 mm (3/8 tommer) borehoved til at bore et eller
flere huller i hjørnerne af den fuldt optrukne linje på
skabelonen for at forberede udskæringen af
monteringsoverfladen.
4 Brug en nedstryger eller rotationsværktøj til at save
monteringsfladen langs indersiden af den fuldt optrukne linje,
der er tegnet på skabelonen.
5 Placer enheden i udskæringen for at se, om den passer.
6 Brug om nødvendigt en fil og sandpapir til at tilpasse hullets
størrelse.
7 BEMÆRK: Ikke alle enheder har en dækramme.
Brug et lirkeværktøj som f.eks. et fladt stykke plastic eller en
skruetrækker til forsigtigt at lirke hjørnerne af dækrammen fri
À, og lad værktøjet glide ind mod midten Á for at fjerne
dækrammen.
18 Fastgør enheden til monteringsoverfladen ved hjælp af de
medfølgende skruer.
19 Monter dækrammen ved at trykke den på plads langs
enhedens kant.
Ledningsnet
• Ledningsnettet forbinder enheden til strøm og NMEA 0183
enheder.
• Enheden har én intern NMEA 0183 port, der bruges til at
tilslutte NMEA 0183 kompatible enheder.
• Hvis det er nødvendigt at forlænge strøm- og
jordledningerne, skal du bruge .82 mm2 (18 AWG) ledning
eller større.
• Hvis det er nødvendigt at forlænge NMEA 0183 ledningerne
eller alarmledningerne, skal du bruge 0,33 mm2 (22 AWG)
ledning.
®
Punkt
À
Á
Â
Ã
Ledningsfunktion
Ledningsfarve
NMEA intern 0183 port Rx (ind)
Brun
NMEA intern 0183 port Tx (ud)
Blå
Jord (strøm og NMEA 0183)
Sort
Strøm
Rød
Tilslutning af ledningsnettet til strøm
1 Før ledningsnettet til en strømkilde og til enheden.
2 Tilslut den røde ledning til den positive (+) batteriterminal, og
tilslut den sorte ledning til den negative (-) batteriterminal.
8 Sørg for, at enhedens monteringshuller flugter med
forboringshullerne på skabelonen.
9 Hvis monteringshullerne på enheden ikke flugter, skal du
markere placeringerne af de nye forboringshuller.
10 Brug et 3,2 mm (1/8 tommer) borehoved til at bore
forboringshullerne.
11 Fjern skabelonen fra monteringsoverfladen.
12 Hvis ikke du har adgang til bagsiden af enheden, efter at du
har monteret den, skal du tilslutte alle de nødvendige kabler
til enheden, inden du anbringer den i det udskårne hul.
BEMÆRK: For at forhindre korrosion på metalkontakterne
skal ubrugte stik dækkes med vejrhætter.
13 Monter gummipakningsdelene på bagsiden af enheden.
Gummipakningsstykkerne har klæbemiddel på bagsiden.
Kontroller, at du har fjernet beskyttelsen, før du monterer
stykkerne på enheden.
NMEA 0183 Overvejelser om tilslutning
• Den installationsvejledning, der fulgte med din NMEA 0183
kompatible enhed bør indeholde de oplysninger, du behøver
for at identificere sendeledningerne (Tx) og
modtagerledningerne (Rx) A (+) og B (-).
NMEA 0183 forbindelsesdiagram
+
Emne
Beskrivelse
12 V DC-strømkilde
À
Á
Â
Ledningsnet
NMEA 0183 kompatibel enhed
Emne Garmin
ledningsfunk­
tion
Ê
Ë
Ì
Í
14 Anbring enheden i holderen.
15 Fastgør hvert kabel forsvarligt til en port på holderen.
16 Placer låsebeslaget over kablerne.
17 Anbring enheden i det udskårne hul.
2
-
Garmin
ledningsfarve
NMEA 0183 ­ Funktion
af ledninger
Strøm
Rød
Strøm
Jord
Sort
Data jord
Tx
Blå
Rx/A (+)
Rx
Brun
Tx/A (+)
Installation af kabler og stik
Tilslutning til strøm
1 Før strømkablet fra drejeholderen til bådens batteri eller
sikringsblok.
2 Hvis det er nødvendigt at forlænge ledningerne, skal du
bruge en ledning på .82 mm2 (18 AWG) eller derover.
echoMAP 70/90 serien Installationsvejledning
3 Tilslut den røde ledning til den positive (+) terminal på
batteriet eller sikringsblokken, og tilslut den sorte ledning til
den negative (-) terminal.
Tilslutning af enheden til en transducer
BEMÆRK: Enheden skifter til simulatortilstand, hvis
forbindelsen mellem enheden og transduceren ikke er sikker.
Gå til www.garmin.com eller kontakt din lokale Garmin
forhandler for at bestemme den passende transducertype til
dine behov.
1 Følg de instruktioner, der fulgte med transduceren, for at
installere den korrekt på din båd.
2 Træk transducerkablet til bagsiden af enheden væk fra kilder
med elektriske forstyrrelser.
3 Tilslut transducerkablet til den relevante port på enheden.
Tilslutning af kablerne til holderen
Stikkene på kablerne er tilpasset, så de kun passer til de
korrekte porte på enheden eller holderen. De tilsluttede kabler
holdes på plads af et låsebeslag.
1 Fjern kabellåsebeslaget fra holderen.
2 Sammenlign tapperne À på hvert kabelstik med mønstrene
på portene for at bestemme, hvilket kabel der passer til
hvilken port.
3 Fastgør hvert kabel forsvarligt til en port.
4 Placer låsebeslaget Á over kablerne, og skub beslaget ned
for at låse kablerne på plads.
2 Vip enheden forover, og løft den ud af holderen.
Opdatering af enhedens software
Før du kan opdatere softwaren, skal du have et
hukommelseskort med softwareopdatering eller indlæse det
nyeste software til et hukommelseskort.
1 Slå plotteren til.
2 Når skærmen Hjem vises, skal du indsætte
hukommelseskortet i kortstikket.
BEMÆRK: Instruktionerne til softwareopdatering vises kun,
hvis enheden er helt opstartet, før kortet indsættes.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
4 Vent nogle minutter, mens softwareopdateringsprocessen
gennemføres.
Enheden vender tilbage til normal drift, når opdateringen er
fuldført.
5 Fjern hukommelseskortet.
BEMÆRK: Hvis hukommelseskortet fjernes, før enheden er
helt gennem opstartprocessen, er softwareopdateringen ikke
fuldført.
Specifikationer
Enhed
Specifikation
echoMAP 70 Mål (B x H x D)
25 x 13,9 x 5,1 cm (9,8 x 5,5 x
2 tommer)
Displaystørrelse (B x H)
15,2 x 9,1 cm (6,0 x
3,6 tommer)
Vægt
0,77 kg (1,7 lbs)
Strømtilførsel
Fra 10 til 18 V DC
Maks. strømforbrug
17 W
Sikkerhedsafstand for
kompas
65 cm (25,6 tommer)
echoMAP 90 Mål (B x H x D)
Der lyder et hørbart klik, når låsebeslaget er installeret
korrekt.
Mål
28,8 x 16,3 x 5,1 cm (11,3 x
6,4 x 2 tommer)
Displaystørrelse (B x H)
19,8 x 11,2 cm (4,4 x
7,8 tommer)
Installation af enheden i holderen
Vægt
1 kg (2,3 lbs)
Hvis din enhed anvender en holder, og du har tilsluttet kablerne
til holderen, kan du hurtigt placere enheden i holderen uden at
tilslutte nogen kabler.
1 Placer enhedens monteringsbeslag i bunden af holderen.
2 Vip enheden mod holderen, indtil den sætter sig på plads.
Der lyder et hørbart klik, når enheden er fastgjort i holderen.
Strømtilførsel
Fra 10 til 20 V DC
Maks. strømforbrug
20 W
Sikkerhedsafstand for
kompas
55 cm (21,7 tommer)
Afmontering af enheden fra holderen
Alle modeller Temperaturområde
Fra -15 til 55°C (fra 5 til 131°F)
Materiale
Polycarbonatplast
Vandtæthed*
IEC 60529 IPX7
Sendestyrke (RMS)**
500 W
1 Tryk på udløsningshåndtaget À på holderen, indtil enheden
udløses.
echoMAP 70/90 serien Installationsvejledning
3
Enhed
Specifikation
Mål
Sætning
Beskrivelse
Maksimal dybde***
701 m (2300 fod) ved 77 kHz
MWV
Vindhastighed og -vinkel
Frekvenser****
• Traditionel: 50, 77 eller 200
kHz
• DownVü: 260, 455 eller
800 kHz
• SideVü: 260, 455 eller
800 kHz
VDM
AIS VHF datalink-besked
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 m i op til
30 min. Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com
/waterrating.
**Afhænger af transducerens nominelle effekt og dybden.
**Maksimal dybde, afhænger af transduceren, vandets
saltindhold, bundtypen og andre vandforhold.
****Afhænger af echoMAP modellen.
Type
Du kan købe samtlige oplysninger om NMEA-format og -sætninger
(National Marine Electronics Association) hos: NMEA, Seven Riggs
Avenue, Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
Garmin og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber, registreret i USA og andre lande. echoMAP™ er et varemærke tilhørende
Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden
udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
NMEA er et registreret varemærke tilhørende National Marine Electronics Association.
®
NMEA 0183 oplysninger
Type
Sætning
Beskrivelse
Send
GPAPB
APB: kurs/sporkontrol (autopilot)
sætning "B"
GPBOD
BOD: pejling (start til destination)
GPBWC
BWC: pejling og afstand til
waypoint
GPGGA
GGA: Global Positioning Systemdatarettelse
GPGLL
GLL: geografisk position
(breddegrad/længdegrad)
GPGSA
GSA: GNSS DOP og aktive
satellitter
GPGSV
GSV: synlige GNSS-satelliter
GPRMB
RMB: anbefalet minimum for navigationsoplysninger
GPRMC
RMC: anbefalet minimum for
specifikke GNSS-data
GPRTE
RTE: ruter
GPVTG
VTG: kurs over grunden og
grund-hastighed
GPWPL
WPL: waypointposition
GPXTE
XTE: Cross Track-fejl
PGRME
E: Estimeret fejl
PGRMM
M: kortdatum
PGRMZ
Z: højde
SDDBT
DBT: dybde under transducer
SDDPT
DPT: dybde
SDMTW
MTW: vandtemperatur
SDVHW
VHW: fart gennem vand og kurs
DPT
Dybde
DBT
Dybde under transducer
MTW
Vandtemperatur
RMC/GGA/GLL
GPS-position
VHW
Fart gennem vand og kurs
WPL
Waypointposition
DSC
Oplysninger om digitalt selektivt
opkald
DSE
Udvidet digitalt selektivt opkald
HDG
Kurs, afvigelse og variation
HDM
Kurs, magnetisk
MWD
Vindretning og -hastighed
MDA
Meteorologisk composite
Modtag
© 2015 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising