Garmin | echo™ 101 | User manual | Garmin echo™ 101 Brukerveiledning

Garmin echo™ 101 Brukerveiledning
echo 100-serien
™
Brukerveiledning
Desember 2013
190-01708-38_0A
Trykt i Taiwan
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder
seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller
organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette
produktet.
Garmin® og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd.‍ eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land.‍ echo™ er et varemerke for
Garmin Ltd.‍ eller tilhørende datterselskaper.‍ Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.‍
Innholdsfortegnelse
Innledning....................................................................... 1
Registrere enheten .................................................................... 1
Kontakte Garmins produktsupport ............................................. 1
Standarder for brukerveiledningen ............................................. 1
Komme i gang................................................................ 1
Taster ......................................................................................... 1
Slå enheten på automatisk ........................................................ 1
Velge svingertype ...................................................................... 1
Justere kontrasten ..................................................................... 1
Innstilling av piperen .................................................................. 1
Menytidsavbrudd ........................................................................ 1
Bruke hurtigjustering .................................................................. 1
Ekkoloddvisning............................................................ 1
Ekkolodd ......................................................................... 1
DownVü Ekkoloddvisning .......................................................... 1
Ekkoloddfrekvenser ................................................................... 2
Justere dybdeskalaen ................................................................ 2
Justere zoomen ......................................................................... 2
Stoppe ekkoloddskjermbildet midlertidig .................................... 2
Angi rullehastighet på ekkoloddskjermen .................................. 2
Konfigurere visningen av objekter .............................................. 2
Innstillinger for ekkoloddforsterkning og -støy ........................... 2
Alarmer ...................................................................................... 2
Systeminnstillinger ..................................................................... 3
Innstillinger for systemenheter ................................................... 3
Tillegg ............................................................................. 3
Spesifikasjoner ........................................................................... 3
Rengjøre enhetens utside .......................................................... 3
Rengjøre skjermen ..................................................................... 3
Lisensavtale for programvare .................................................... 3
Indeks ..............................................................................4
Innholdsfortegnelse
i
Innledning
2 Velg et alternativ:
• Hvis du har en 200/77 kHz svinger med dobbel stråle,
velger du Dobbel stråle.‍
• Hvis du har en 200/50 kHz dobbelfrekvenssvinger, velger
du Dobbelfrekvens.‍
• Hvis du har en DownVü-svinger, velger du DownVü.‍
• Hvis du har en annen type svinger, velger du den fra
listen.‍
MERK: echo 101-enheten støtter bare 200 kHz.‍
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.‍
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg.‍ Registrer deg på Internett
i dag.‍
• Gå til http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på
et trygt sted.‍
Kontakte Garmins produktsupport
• Gå til www.garmin.com/‍support, og klikk på Contact
Support for å få informasjon om innenlandsk support.‍
• I USA: Ring (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.‍
• I Storbritannia: Ring 0808 238 0000.‍
• I Europa: Ring +44 (0) 870 850 1241.‍
Standarder for brukerveiledningen
I denne brukerveiledningen bruker vi ordet "velg" for å beskrive
disse handlingene.‍
• Merke et menyelement og trykke på ENTER.‍
• Trykke på en knapp, for eksempel ENTER eller MENU.‍
Når du blir bedt om å velge menyelementer, vises det kanskje
små piler i teksten.‍ De angir at du må merke flere elementer
ved hjelp av og og velge ENTER etter hvert element.‍ Hvis
det for eksempel står "Velg MENU > Pause / spol tilbake",
velger du først MENU og deretter eller til Pause / spol
tilbake er uthevet, og deretter velger du ENTER.‍
Komme i gang
Justere kontrasten
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle modeller.‍
1 Velg MENU > Oppsett > System > Kontrast.‍
2 Velg eller .‍
TIPS: Hold inne eller for å foreta store justeringer raskt.‍
3 Velg ENTER.‍
Innstilling av piperen
Du kan angi når enheten skal avgi lydsignaler.‍
1 Velg MENU > Oppsett > Alarmer > Toner.‍
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil at enheten skal pipe både når du velger et
element, og når en alarm utløses, velger du På.‍
• Hvis du vil at enheten skal pipe bare når alarmer utløses,
velger du Bare alarmer.‍
Menytidsavbrudd
Hvis en meny er åpen i 20 sekunder og ingen valg gjøres,
lukkes menyen, og forrige skjermbilde vises.‍
Bruke hurtigjustering
Når du har justert en innstilling og gått tilbake til en side, kan du
raskt gå tilbake til alternativene for innstillingen.‍
Velg eller .‍
Taster
Ekkoloddvisning
MENU
Viser eller skjuler en liste over alternativer.‍
ENTER
Velger et menyelement.‍
Blar gjennom alternativer eller forandrer innstillinger.‍
Slår enheten av eller på, og justerer bakgrunnsbelysningen.‍
Slå enheten på automatisk
Du kan angi at enheten skal slå seg på automatisk når
strømmen slås på.‍ Hvis ikke må du velge .‍
Velg MENU > Oppsett > System > Automatisk på > På.‍
Velge svingertype
Før du kan velge svingertype, må du vite hvilken type svinger
du har.‍
Det kan hende at du må angi svingertype for at ekkoloddet skal
fungere riktig.‍
1 Fra en ekkoloddvisning velger du MENU > Oppsett >
Ekkoloddoppsett > Svingertype.‍
Innledning
À
Á
Â
Bunndybde
Vanntemperatur (hvis en svinger med temperaturfunksjon er koblet til)
Skjermdybde mens skjermbildet rulles fra høyre mot venstre
Ekkolodd
DownVü Ekkoloddvisning
MERK: Ikke alle modeller støtter DownVü ekkoloddteknologi og
svingere.‍
1
MERK: Hvis du vil motta DownVü søkeekkolodd, trenger du en
kompatibel kartplotter eller et kompatibelt ekkolodd og en
kompatibel svinger.‍
DownVü ekkolodd med høy frekvens gir et tydeligere bilde
under båten med en mer detaljert representasjon av strukturer
som båten passerer over.‍
Tradisjonelle svingere sender ut en konisk stråle.‍ DownVü
søkeekkoloddteknologien sender ut en smal stråle, lignende
formen på strålen i en kopimaskin.‍ Denne strålen gir et
tydligere, fotografisk bilde av det som befinner seg under båten.‍
Ekkoloddfrekvenser
MERK: Tilgjengelige frekvenser avhenger av svingeren som
brukes.‍
Justering av frekvensen bidrar til å tilpasse ekkoloddet til
spesifikke mål og gjeldende vanndybde.‍
Høyere frekvenser bruker smale strålebredder og er bedre for
betjening ved høy hastighet og i vanskelige sjøforhold.‍
Bunndefinering og termoklindefinering kan bli bedre ved bruk av
en høy frekvens.‍
Lavere frekvenser bruker bredere strålebredder, som dekker et
større område og gir fiskeren mulighet til å se flere objekter.‍
Dette kan imidlertid også forårsake mer overflatestøy og
redusere kontinuiteten til bunnsignalet ved vanskelige
sjøforhold.‍ Bredere strålebredder gir større buer for
retursignaler for fiskeobjekt, derfor er de perfekte for å finne fisk.‍
Bredere strålebredder har også bedre ytelse i dypt vann, fordi
den lavere frekvensen har bedre gjennomtrengning i dypt vann.‍
De kan brukes til å søke etter strukturer, som vegetasjon.‍
Velge en frekvens
1 Velg MENU.‍
2 Velg Frekvens eller FREKVENS.‍
3 Velg en frekvens.‍
Justere dybdeskalaen
Du kan justere dybdeskalaen som vises på høyre side i
skjermbildet.‍ Automatisk skalering holder bunnen innenfor den
nedre tredjedelen av ekkoloddskjermbildet.‍ Dette kan være
nyttig for å spore bunnen der det er trege eller moderate
endringer i terrenget.‍
Når dybden endres betraktelig, for eksempel en stigning eller en
skrent, kan du vise et bestemt dybdeområde ved å justere
skalaen.‍ Bunnen vises på skjermbildet så lenge bunnen er
innenfor skalaen som er opprettet manuelt.‍
1 Velg MENU > Rekkevidde.‍
2 Velg et alternativ.‍
• Hvis du vil at enheten skal justere dybdeskalaen
automatisk etter dybden, velger du Automatisk.‍
• Hvis du vil øke eller redusere skalaen manuelt, velger du
Manuell og eller .‍
MERK: Skalainnstillingen du angir på én side, gjelder for alle
sider.‍
Justere zoomen
Du kan justere zoomen manuelt ved å angi rekkevidden og en
fast startdybde.‍ Hvis dybden for eksempel er 15 meter, og
startdybden er 5 meter, viser enheten et forstørret område fra
5 meters dybde til 20 meters dybde.‍
Du kan også la enheten justere zoomen automatisk ved å angi
en rekkevidde.‍ Enheten beregner zoomområdet fra bunnen av
vannet.‍ Hvis du for eksempel velger et spenn på 10 meter, viser
enheten et forstørret område fra bunnen av sjøen til 10 meter
over bunnen.‍
1 Velg MENU > Zoom.‍
2 Velg Manuell eller Automatisk.‍
3 Velg Spenn, og velg eller for å øke eller redusere
forstørrelsen for det forstørrede området.‍
4 Velg eventuelt Dybde for å justere det zoomede vinduet opp
eller ned.‍
MERK: Det zoomede vinduet sporer bunnen bare i
automatisk modus.‍
Stoppe ekkoloddskjermbildet midlertidig
Velg MENU > Pause.‍
Angi rullehastighet på ekkoloddskjermen
Du kan angi hastigheten som ekkoloddet ruller med fra høyre
mot venstre.‍ Bruk en høyere rullehastighet for å se flere
detaljer, spesielt mens båten er i bevegelse eller mens du
dorger.‍ Bruk en lavere rullehastighet for å la
ekkoloddinformasjonen bli værende på skjermen over en lengre
periode.‍
1 Velg MENU > Oppsett > Ekkolodd > Bla.‍
2 Velg en rullehastighet.‍
MERK: Rullehastigheten du angir på én side, gjelder for alle
sider.‍
Konfigurere visningen av objekter
MERK: Når du konfigurerer visningen av objekter på én side,
brukes denne visningen på alle sidene.‍
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle svingere.‍
Viser objekter som symboler.‍
Viser objekter som symboler med informasjon om objektdybde.‍
Viser objekter som symboler med ekkoloddinformasjon i bakgrunnen.‍
Viser objekter som symboler med ekkoloddinformasjon i bakgrunnen samt
informasjon om objektdybde.‍
1 Velg MENU > Oppsett > Ekkolodd > Fiske-ID.‍
2 Velg et alternativ.‍
Innstillinger for ekkoloddforsterkning og støy
Du kan justere mengden forsterkning og støy på en
ekkoloddskjerm.‍
Forsterkningsinnstillingen kontrollerer følsomheten på
ekkoloddmottakeren for å kompensere for dybden og klarheten
på vannet.‍ Hvis du øker forsterkningen, vises flere detaljer.‍ Hvis
du reduserer forsterkningen, reduseres skjermstøy.‍
MERK: Når du angir forsterkning på én side, brukes
innstillingen på alle sidene.‍
Stille inn forsterkningen manuelt
1 Velg MENU > Forsterkning > Manuell.‍
2 Velg til du begynner å se støy i vanndelen av skjermbildet.‍
3 Velg for å redusere forsterkningen litt.‍
Angi forsterkningen automatisk
1 Velg MENU > Forsterkning.‍
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise høysensitive, svakere retursignaler med
mer støy automatisk, velger du Auto-høy.‍
• Hvis du vil vise mellomsensitive retursignaler med
moderat støy automatisk, velger du Auto-middels.‍
• Hvis du vil vise lavsensitive retursignaler med mindre støy
automatisk, velger du Auto-lav.‍
Alarmer
Velg MENU > Oppsett > Alarmer.‍
2
Ekkolodd
Batteri: Utløses når batteriet når et bestemt spenningsnivå.‍
Dypt vann: Utløses når vanndybden er dypere enn angitt
dybde.‍
Avdrift: Utløses når variasjoner i dybden ved gjeldende
posisjon overskrider angitt dybde.‍
Fisk: Utløses når enheten oppdager et objekt.‍
•
angir at alarmen skal utløses når det oppdages fisk
av alle størrelser.‍
•
angir at alarmen skal utløses når det oppdages
mellomstore eller store fisk.‍
•
angir at alarmen skal utløses når det oppdages store
fisk.‍
Grunt vann: Utløses når vanndybden er grunnere enn angitt
dybde.‍
Vanntemperatur: Utløses når vanntemperaturen varierer med
mer enn ± 1,1 °C (± 2 °F).‍ Alarminnstillinger lagres når
enheten slås av.‍
MERK: Du må koble enheten til en svinger som kan måle
temperatur for å kunne bruke denne alarmen.‍
Systeminnstillinger
Velg MENU > Oppsett > System.‍
Språk: Angir skjermspråket.‍
Systeminformasjon: Gir deg tilgang til informasjon om
programvaren.‍
Innstillinger for systemenheter
Velg MENU > Oppsett > Enheter.‍
Dybde: Angir måleenhetene for dybde til fot (ft), meter (m) eller
fathoms (ftm).‍
Temperatur: Angir måleenheten for temperatur til Fahrenheit
(°F) eller Celsius (°C).‍
MERK: Du må ha koblet til en svinger som kan lese av
temperatur for å kunne vise temperaturen.‍
Tillegg
Spesifikasjoner
Spesifikasjon
Modell
Mål
Temperaturområde
echo 101 og 151
Fra -15 til 55 °C (5 til 131 °F)
echo 201-, 301- og
500-serien
Fra -15 til 55 °C (5 til 131 °F)
echo 101 og 151
250 mm (10 tommer)
echo 201 og 301
250 mm (10 tommer)
echo 500-serien
400 mm (15,75 tommer)
Spenningsområde for
strømkilde
echo 101
Fra 10 til 20 V
echo 201-, 301- og
500-serien
Fra 10 til 28 V
Merkestrøm
Alle modeller
1 A
Sikring
Alle modeller
AGC/3AG – 3,0 A
Ferskvannsdybde*
echo 151
488 m (1600 fot) ved 77 kHz
echo 201, 201dv, 301
og 301dv
533 m (1750 fot) ved 77 kHz
echo 500- og 500dvserien
701 m (2300 fot) ved 77 kHz
Sikkerhetsavstand for
kompass
1 Rengjør enhetens utside (ikke skjermen) med en klut fuktet
med mildt såpevann.‍
2 Tørk av enheten.‍
Rengjøre skjermen
MERKNAD
Rengjøringsmidler som inneholder ammoniakk, vil skade
belegget mot gjenskinn.‍
Enheten er belagt med et spesielt belegg mot gjenskinn som er
svært følsomt overfor hudfett, voks og rengjøringsmidler med
slipeeffekt.‍
1 Ha et brillerengjøringsmiddel som er spesifisert som trygt for
belegg mot gjenskinn, på kluten.‍
2 Tørk forsiktig av skjermen med en myk, ren og lofri klut.‍
Lisensavtale for programvare
VED Å BRUKE ENHETEN GODTAR DU AT DU ER BUNDET
AV FØLGENDE VILKÅR I PROGRAMVARELISENSAVTALEN.‍
LES DENNE AVTALEN NØYE.‍
Garmin Ltd.‍ og datterselskapene ("Garmin") gir deg en
begrenset lisens til å bruke programvaren som følger med
denne enheten ("Programvaren"), i en binær kjørbar form ved
normal bruk av produktet.‍ Eiendomsrett og åndsverksrettigheter
i og til Programvaren forblir hos Garmin og/eller
tredjepartsleverandørene.‍
Du er innforstått med at Programvaren eies av Garmin og/eller
tredjepartsleverandørene og er beskyttet i henhold til USAs
opphavsrettslover og internasjonale avtaler om opphavsrett.‍ Du
er videre innforstått med at strukturen, organiseringen og
kodingen i Programvaren, som det ikke leveres kildekode for, er
verdifulle forretningshemmeligheter tilhørende Garmin og/eller
tredjepartsleverandørene, og at Programvaren i kildekodeform
forblir en verdifull forretningshemmelighet som tilhører Garmin
og/eller tredjepartsleverandørene.‍ Du samtykker i at du ikke
skal dekompilere, demontere, endre, foreta en omvendt
utvikling av eller redusere Programvaren eller deler av den til
lesbar form, eller lage avledede produkter basert på
Programvaren.‍ Du samtykker i at du ikke skal eksportere eller
reeksportere Programvaren til et annet land i strid med USAs
eksportlover eksportlovene til et hvilket som helst annet land
som er aktuelt.‍
*Dybdekapasiteten er avhengig av vannets saltinnhold,
bunntypen og andre vannforhold.‍
Rengjøre enhetens utside
MERKNAD
Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade
plastdeler.‍
Tillegg
3
Indeks
A
alarmer, ekkolodd 2
av/på-tast 1
D
DownVü 1
E
ekkolodd 1, 2
alarmer 2
DownVü 1
dybdeskala 2
forsterkning 2
frekvenser 1, 2
objekter 2
scroll-hastighet 2
støy 2
zoom 2
enhet
registrering 1
rengjøre 3
H
hjelp 1
hurtigjustering 1
I
innstillinger 1
systeminformasjon 3
K
kontrast 1
M
måleenheter 3
P
piper 1
produktregistrering 1
programvarelisensavtale 3
R
registrere enheten 1
S
sette på pause 2
skjerminnstillinger 1
spesifikasjoner 3
språk 3
svinger 1
systeminformasjon 3
T
taster 1
av/på 1
tidsavbrudd 1
Z
zoom, ekkolodd 2
4
Indeks
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (Republikken Kina)
© 2013 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising