Garmin | echo™ 101 | User guide | Garmin echo™ 101 Käyttöopas

Garmin echo™ 101 Käyttöopas
echo 100 sarja
™
Käyttöopas
Joulukuu 2013
190-01708-37_0A
Painettu Taiwanissa
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää
oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille
henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin® ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.‍ echo™ on Garmin
Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki.‍ Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.‍
Sisällysluettelo
Johdanto......................................................................... 1
Laitteen rekisteröiminen ............................................................. 1
Yhteyden ottaminen Garminin tuotetukeen ................................ 1
Oppaan merkintätavat ................................................................ 1
Aloitus............................................................................. 1
Painikkeet .................................................................................. 1
Laitteen käynnistäminen automaattisesti ................................... 1
Kaikuanturin tyypin valitseminen ................................................ 1
Kontrastin säätäminen ............................................................... 1
Äänimerkin määrittäminen ......................................................... 1
Valikon aikakatkaisu .................................................................. 1
Pikasäädön käyttäminen ............................................................ 1
Luotainnäyttö................................................................. 1
Luotain............................................................................ 2
DownVü luotainnäkymä ............................................................. 2
Luotaintaajuudet ........................................................................ 2
Syvyysasteikon alueen säätäminen ........................................... 2
Zoomauksen säätäminen ........................................................... 2
Luotainnäytön tauon määrittäminen ........................................... 2
Luotainnäytön kaikunopeuden määrittäminen ........................... 2
Vedenalaisten kohteiden ulkoasun määrittäminen .................... 2
Luotaimen herkkyys- ja kohina-asetukset .................................. 2
Hälytykset .................................................................................. 3
Järjestelmäasetukset ................................................................. 3
Järjestelmän yksikköasetukset .................................................. 3
Liite..................................................................................3
Tekniset tiedot ............................................................................ 3
Kotelon puhdistaminen .............................................................. 3
Näytön puhdistaminen ............................................................... 3
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus .............................................. 3
Hakemisto ....................................................................... 4
Sisällysluettelo
i
Johdanto
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja
‑oppaasta.‍
1 Valitse luotainnäytössä MENU > Määritä > Luotainasetus >
Kaikuanturin tyyppi.‍
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos käytät 200/77 kHz:n kaksikeilaista kaikuanturia,
valitse Kaksoiskeila.‍
• Jos käytät 200/50 kHz:n kaksitaajuuksista kaikuanturia,
valitse Kaksoistaajuus.‍
• Jos käytät DownVü kaikuanturia, valitse DownVü.‍
• Jos käytät muuntyyppistä kaikuanturia, valitse se
luettelosta.‍
HUOMAUTUS: echo 101 tukee vain 200 kHz:n taajuutta.‍
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.‍
• Siirry osoitteeseen http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa
paikassa.‍
Yhteyden ottaminen Garminin tuotetukeen
• Osoitteesta www.garmin.com/‍support voit tarkistaa
maakohtaiset tukitiedot valitsemalla Contact Support.‍
• Soita Yhdysvalloissa numeroon (913) 397.‍8200 tai (800)
800.‍1020.‍
• Soita Isossa-Britanniassa numeroon 0808 2380000.‍
• Soita muualla Euroopassa numeroon +44 (0) 870.‍8501241.‍
Oppaan merkintätavat
Tässä oppaassa valitsemisella tarkoitetaan seuraavia toimia.‍
• Valikkokohteen korostaminen ja ENTER-painikkeen
painaminen.‍
• Painikkeen (kuten ENTER tai MENU) painaminen.‍
Kun oppaassa kehotetaan valitsemaan valikkokohteita,
tekstissä saattaa olla pieniä nuolia.‍ Ne kehottavat korostamaan
useita kohteita peräkkäin - ja -painikkeella ja valitsemaan
ENTER kunkin valinnan jälkeen.‍ Jos tekstissä lukee esimerkiksi
"valitse MENU > Luotaimen tauko/historia", valitse MENU,
valitse tai , kunnes Luotaimen tauko/historia näkyy
korostettuna, ja valitse ENTER.‍
Kontrastin säätäminen
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
malleissa.‍
1 Valitse MENU > Määritä > Järjestelmä > Kontrasti.‍
2 Valitse tai .‍
VIHJE: painamalla - tai -painiketta pitkään voit tehdä
suuria säätöjä nopeasti.‍
3 Valitse ENTER.‍
Äänimerkin määrittäminen
Voit määrittää tapaukset, jolloin laite antaa äänimerkin.‍
1 Valitse MENU > Määritä > Hälytykset > Hälytin.‍
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit määrittää laitteesta kuulumaan äänimerkin, kun
valitset kohteen ja hälytys käynnistyy, valitsemalla
Käytössä.‍
• Voit määrittää laitteesta kuulumaan äänimerkin
ainoastaan, kun hälytyksiä käynnistyy, valitsemalla Vain
hälytykset.‍
Valikon aikakatkaisu
Aloitus
Painikkeet
Kun valikko on ollut avoimena 20 sekuntia eikä mitään valintoja
ole tehty, valikko sulkeutuu ja laite palaa edelliseen näyttöön.‍
Pikasäädön käyttäminen
Kun olet säätänyt asetusta ja palannut sivulle, voit palata
asetuksiin nopeasti.‍
Valitse tai .‍
Luotainnäyttö
MENU
Asetusluettelon näyttäminen tai piilottaminen.‍
ENTER Valikkokohdan valitseminen.‍
Asetusten selaaminen tai vaihtaminen.‍
Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen sekä taustavalon
säätäminen.‍
Laitteen käynnistäminen automaattisesti
Voit määrittää laitteen käynnistymään automaattisesti, kun se
saa virtaa.‍ Muutoin on valittava .‍
Valitse MENU > Määritä > Järjestelmä > Automaattinen
käynnistys > Käytössä.‍
Kaikuanturin tyypin valitseminen
Sinun on tiedettävä kaikuanturisi tyyppi, jotta voit valita sen.‍
Kaikuanturin tyyppi on ehkä määritettävä, jotta luotain toimii
oikein.‍
Johdanto
À
Á
Â
Pohjan syvyys
Veden lämpötila (jos lämpötilaa mittaava kaikuanturi on liitetty)
Näytön syvyys vieritettäessä näyttöä oikealta vasemmalle
1
Luotain
DownVü luotainnäkymä
HUOMAUTUS: kaikki mallit eivät tue DownVü luotaintekniikkaa
ja kaikuantureita.‍
HUOMAUTUS: DownVü luotaintietojen vastaanottamiseen
tarvitaan yhteensopiva karttaplotteri tai kalastustutka sekä
yhteensopiva kaikuanturi.‍
Korkeataajuuksinen DownVü luotain näyttää veneen alapuolella
olevat kohteet ja rakenteet tavallista yksityiskohtaisemmin ja
selkeämmin.‍
Perinteisten kaikuantureiden keila on kartiomainen.‍ DownVü
luotaimen keila on kapea.‍ Se muistuttaa kopiokoneen valokeilan
muotoa.‍ Tämä keila tuottaa tavallista selkeämmän kuvan
veneen alapuolella olevista kohteista.‍
Luotaintaajuudet
HUOMAUTUS: käytettävissä olevat taajuudet määräytyvät
käytettävän kaikuanturin mukaan.‍
Luotainta voi mukauttaa tavoitteiden ja veden syvyyden mukaan
muuttamalla taajuutta.‍
Keila on sitä kapeampi, mitä korkeampaa taajuutta käytetään.‍
Kapea keila soveltuu erinomaisesti nopeaan käyttöön ja kovaan
merenkäyntiin.‍ Korkea taajuus saattaa parantaa pohjan
muotojen tunnistusta ja termokliinin määritystä.‍
Matalilla taajuuksilla keilat ovat leveämpiä ja kattavat tavallista
laajemman alueen.‍ Tämä saattaa lisätä näkyvien kohteiden
määrää, mutta myös pintakohinaa, ja heikentää pohjasta
heijastuvan signaalin eheyttä, kun merenkäynti on kovaa.‍ Leveä
keila muodostaa tavallista suuremman kaaren kalakohteiden
tunnistusta varten, joten leveä keila soveltuu erinomaisesti
kalastukseen.‍ Lisäksi leveä keila toimii syvässä vedessä
kapeaa paremmin, koska alempi taajuus kulkee vedessä
paremmin.‍ Sen avulla voidaan etsiä rakenteita, kuten
kasvustoa.‍
Taajuuden valitseminen
1 Valitse MENU.‍
2 Valitse Taajuus tai TAAJUUS.‍
3 Valitse taajuus.‍
Syvyysasteikon alueen säätäminen
Voit säätää näytön oikeassa reunassa näkyvää syvyysskaalaa.‍
Automaattinen skaalaus pitää pohjan luotainnäytön alimmassa
kolmanneksessa, mistä voi olla hyötyä, kun tarkkaillaan hitaasti
tai keskinopeudella muuttuvia pohjan muotoja.‍
Kun syvyys muuttuu merkittävästi esimerkiksi pudotuksen tai
kielekkeen kohdalla, tiettyä syvyysaluetta voidaan tarkastella
muuttamalla aluetta manuaalisesti.‍ Pohja näkyy näytössä,
kunhan se on manuaalisesti määritetyllä alueella.‍
1 Valitse MENU > Alue.‍
2 Valitse vaihtoehto.‍
• Voit määrittää laitteen säätämään alueen automaattisesti
syvyyden perusteella valitsemalla Automaattinen.‍
• Voit lisätä tai vähentää aluetta manuaalisesti valitsemalla
Manuaalinen ja tai .‍
HUOMAUTUS: kun alue määritetään yhdellä sivulla, samaa
asetusta käytetään kaikilla sivuilla.‍
Zoomauksen säätäminen
Voit säätää zoomausta manuaalisesti määrittämällä alueen ja
kiinteän aloitussyvyyden.‍ Kun syvyys on esimerkiksi 15 metriä
ja aloitussyvyys 5 metriä, laite näyttää suurennetun alueen 5
metrin syvyydestä 20 metrin syvyyteen.‍
2
Lisäksi laitteen voi määrittää säätämään zoomauksen
automaattisesti määrittämällä alueen.‍ Laite laskee
zoomausalueen veden pohjasta.‍ Jos valitset alueeksi
esimerkiksi 10 metriä, laite näyttää suurennetun alueen
pohjasta 10 metrin korkeuteen pohjasta.‍
1 Valitse MENU > Zoomaus.‍
2 Valitse Manuaalinen tai Automaattinen.‍
3 Lisää tai vähennä alueen suurennusta valitsemalla Väli ja
tai .‍
4 Säädä zoomattua ikkunaa tarvittaessa ylös- tai alaspäin
valitsemalla Syvyys.‍
HUOMAUTUS: zoomattu ikkuna seuraa pohjaa ainoastaan
automaattitilassa.‍
Luotainnäytön tauon määrittäminen
Valitse MENU > Tauko.‍
Luotainnäytön kaikunopeuden
määrittäminen
Voit määrittää nopeuden, jolla luotain vierittyy oikealta
vasemmalle.‍ Kaikunopeuden lisääminen lisää yksityiskohtia
erityisesti, kun vene on liikkeellä tai kalastat troolilla.‍
Kaikunopeuden vähentäminen näyttää luotaintiedot näytössä
kauemmin.‍
1 Valitse MENU > Määritä > Luotain > Vieritys.‍
2 Valitse kaikunopeus.‍
HUOMAUTUS: kun kaikunopeus määritetään yhdellä sivulla,
samaa asetusta käytetään kaikilla sivuilla.‍
Vedenalaisten kohteiden ulkoasun
määrittäminen
HUOMAUTUS: kun vedenalaisten kohteiden ulkoasu
määritetään yhdellä sivulla, samaa asetusta käytetään kaikilla
sivuilla.‍
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
kaikuantureissa.‍
Näyttää vedenalaiset kohteet kuvakkeina.‍
Näyttää vedenalaisista kohteista symboleiden ohella kohteen syvyystiedot.‍
Näyttää vedenalaisista kohteista symboleiden ohella luotaimen tuottamia
taustatietoja.‍
Näyttää vedenalaisista kohteista symboleiden ohella luotaimen tuottamia
taustatietoja ja kohteen syvyystiedot.‍
1 Valitse MENU > Määritä > Luotain > Kalatunnus.‍
2 Valitse vaihtoehto.‍
Luotaimen herkkyys- ja kohina-asetukset
Voit säätää luotainnäytön herkkyys- ja kohina-asetuksia.‍
Luotaimen herkkyysasetus kompensoi veden syvyyttä ja
selkeyttä.‍ Herkkyyden lisääminen lisää yksityiskohtia, ja
herkkyyden vähentäminen vähentää näytön kohinaa.‍
HUOMAUTUS: kun herkkyys määritetään yhdellä sivulla,
samaa asetusta käytetään kaikilla sivuilla.‍
Herkkyyden määrittäminen manuaalisesti
1 Valitse MENU > Herkkyys > Manuaalinen.‍
2 Valitse , kunnes alat nähdä kohinaa näytön vesialueella.‍
3 Pienennä herkkyyttä hiukan valitsemalla .‍
Herkkyyden määrittäminen automaattisesti
1 Valitse MENU > Herkkyys.‍
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat näyttää herkemmät, heikommat luotaintulokset
ja enemmän kohinaa automaattisesti, valitse
Automaattinen - korkea.‍
Luotain
• Jos haluat näyttää keskitasoisen herkät luotaintulokset ja
kohtuullisesti kohinaa automaattisesti, valitse
Automaattinen - keskitaso.‍
• Jos haluat näyttää vähiten herkät luotaintulokset ja
vähemmän kohinaa automaattisesti, valitse
Automaattinen - matala.‍
Hälytykset
Valitse MENU > Määritä > Hälytykset.‍
Akku: hälytys kuuluu, kun akun varaustila saavuttaa määritetyn
matalan tason.‍
Syvä vesi: hälytys kuuluu, kun veden syvyys on määritettyä
syvyyttä suurempi.‍
Laahaus: hälytys kuuluu, kun syvyysvaihtelu nykyisessä
sijainnissa on määritettyä syvyyttä suurempi.‍
Kala: hälytys kuuluu, kun laite havaitsee vedenalaisen kohteen.‍
•
määrittää hälytyksen kuulumaan, kun laite havaitsee
kaloja, koosta riippumatta.‍
•
määrittää hälytyksen kuulumaan, kun laite havaitsee
keskikokoisia tai suuria kaloja.‍
•
määrittää hälytyksen kuulumaan ainoastaan, kun laite
havaitsee suuria kaloja.‍
Matala vesi: hälytys kuuluu, kun veden syvyys on määritettyä
syvyyttä pienempi.‍
Veden lämpötila: hälytys kuuluu, kun veden lämpötilan vaihtelu
on yli ± 1,1 °C (± 2 °F).‍ Hälytysasetukset tallennetaan, kun
laitteesta katkaistaan virta.‍
HUOMAUTUS: laite on liitettävä lämpötilaa mittaavaan
kaikuanturiin, jotta tätä hälytystä voi käyttää.‍
Järjestelmäasetukset
Valitse MENU > Määritä > Järjestelmä.‍
Kieli: näyttökielen määritys.‍
Järjestelmätiedot: näyttää ohjelmiston tiedot.‍
Järjestelmän yksikköasetukset
Valitse MENU > Määritä > Yksikkö.‍
Syvyys: määrittää syvyyden yksiköksi jalkaa (ft), metriä (m) tai
syltä (ftm).‍
Lämpötila: valitsee lämpötilan yksiköksi Fahrenheit (°F) tai
Celsius (°C).‍
HUOMAUTUS: lämpötilan näyttäminen edellyttää lämpötilan
mittaavan kaikuanturin liittämistä.‍
Liite
*Syvyyskapasiteetti määräytyy veden suolaisuuden, pohjan
tyypin ja muiden vesiolosuhteiden mukaan.‍
Kotelon puhdistaminen
ILMOITUS
Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat
vahingoittaa muoviosia.‍
1 Puhdista laitteen kotelo (ei kosketusnäyttöä) miedolla
puhdistusnesteellä kostutetulla liinalla.‍
2 Pyyhi laite kuivaksi.‍
Näytön puhdistaminen
ILMOITUS
Ammoniakkia sisältävät puhdistusaineet vahingoittavat
häikäisynestopinnoitetta.‍
Laitteen pinnassa on erityinen häikäisynestopinnoite, joka on
hyvin herkkä ihon rasvalle, vahoille ja hankauspuhdistusaineille.‍
1 Kostuta liina silmälasien linssinpuhdistusaineella, joka on
määritetty turvalliseksi häikäisynestopinnoille.‍
2 Puhdista näyttö pehmeällä, puhtaalla nukkaamattomalla
liinalla.‍
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus
KÄYTTÄMÄLLÄ LAITETTA HYVÄKSYT SEURAAVAN
OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT.‍ LUE
TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI.‍
Garmin Ltd.‍ ja/tai sen tytäryhtiöt myöntävät käyttäjälle rajallisen
käyttöoikeuden tämän laitteen kiinteään ohjelmistoon
(Ohjelmisto) suoritettavassa binaarimuodossa tuotteen
normaalin käytön yhteydessä.‍ Ohjelmiston nimi sekä omistus- ja
immateriaalioikeudet säilyvät Garmin ja/tai sen kolmansien
osapuolten toimittajilla.‍
Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto on Garmin ja/tai sen
kolmansien osapuolten toimittajien omaisuutta ja Yhdysvaltain
sekä kansainvälisten tekijänoikeuslakien ja -sopimusten
suojaama.‍ Lisäksi käyttäjä hyväksyy, että ohjelmiston, jonka
lähdekoodia ei toimiteta, rakenne, järjestys ja koodi sisältää
Garmin ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajien arvokkaita
liikesalaisuuksia, ja lähdekoodimuotoinen ohjelmisto pysyy
Garmin ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajien
arvokkaana liikesalaisuutena.‍ Käyttäjä lupaa, ettei pura, muuta,
käännä takaisin tai muunna ohjelmistoa tai mitään sen osaa
ihmisen luettavaan muotoon tai luo sen perusteella
johdannaisteoksia.‍ Käyttäjä lupaa, ettei vie eikä jälleenvie
ohjelmistoa mihinkään sellaiseen maahan, johon vieminen
rikkoisi Yhdysvaltain tai jonkin muun asianmukaisen maan
vientirajoituslakeja.‍
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Malli
Mittatiedot
Lämpötila-alue
echo 101 ja 151
-15 - 55 °C (5 - 131 °F)
echo 201-, 301- ja 500sarja
-15 - 55 °C (5 - 131 °F)
echo 101 ja 151
250 mm (10 tuumaa)
echo 201 ja 301
250 mm (10 tuumaa)
echo 500 -sarja
400 mm (15,75 tuumaa)
echo 101
10 - 20 V
echo 201-, 301- ja 500sarja
10 - 28 V
Nimellisvirta
Kaikki mallit
1 A
Sulake
Kaikki mallit
AGC/3AG - 3,0 A
Kompassin turvaväli
Virtalähteen jännite
Makeanveden syvyys* echo 151
Liite
488 m (1600 jalkaa), 77 kHz
echo 201, 201dv, 301 ja
301dv
533 m (1750 jalkaa), 77 kHz
echo 500- ja 500dv-sarja
701 m (2300 jalkaa), 77 kHz
3
Hakemisto
A
aikakatkaisu 1
asetukset 1, 2
järjestelmätiedot 3
D
DownVü 2
H
hälytin 1
hälytykset, luotain 3
J
järjestelmätiedot 3
K
kaikuanturi 1
keskeyttäminen 2
kieli 3
kontrasti 1
L
laite
puhdistaminen 3
rekisteröinti 1
laitteen rekisteröiminen 1
luotain 2
DownVü 2
herkkyys 2
hälytykset 3
kaikunopeus 2
kohina 2
syvyysasteikko 2
taajuudet 1, 2
vedenalaiset kohteet 2
zoomaa 2
M
mittayksiköt 3
N
näyttöasetukset 1
O
ohje 1
ohjelmiston käyttöoikeussopimus 3
P
painikkeet 1
virta 1
pikasäätö 1
T
tekniset tiedot 3
tuotteen rekisteröiminen 1
V
virtapainike 1
Z
zoomaa, luotain 2
4
Hakemisto
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Iso-Britannia
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan
© 2013 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising