Garmin | echo™ 101 | User manual | Garmin echo™ 101 Brugervejledning

Garmin echo™ 101 Brugervejledning
echo 100 serien
™
Brugervejledning
December 2013
190-01708-36_0A
Trykt i Taiwan
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin.
Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle
sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om
brugen af dette produkt.
Garmin® og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd.‍ eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande.‍ echo™ er et varemærke
tilhørende Garmin Ltd.‍ eller dets datterselskaber.‍ Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.‍
Indholdsfortegnelse
Introduktion.................................................................... 1
Registrering af din enhed ........................................................... 1
Kontakt til Garmins produktsupport ............................................ 1
Generelt om brugervejledningen ................................................ 1
Sådan kommer du i gang.............................................. 1
Taster ......................................................................................... 1
Automatisk aktivering af enheden .............................................. 1
Valg af transducertype ............................................................... 1
Justering af kontrasten ............................................................... 1
Indstillingen af bipperen ............................................................. 1
Menuen timeout ......................................................................... 1
Brug af hurtig justering ............................................................... 1
Ekkolodsvisning............................................................ 1
Ekkolod........................................................................... 2
DownVü Ekkolodvisning ............................................................ 2
Ekkolodfrekvenser ..................................................................... 2
Justering af området for dybdeskala .......................................... 2
Justering af zoom ....................................................................... 2
Pause på skærmen Ekkolod ...................................................... 2
Indstilling af rullehastigheden for Ekkolod .................................. 2
Konfiguration af udseendet af ikke-bundfaste mål ..................... 2
Ekkolods-gain og indstillinger for støj ........................................ 2
Alarmer ...................................................................................... 3
Systemindstillinger ..................................................................... 3
Systemets enhedsindstillinger ................................................... 3
Appendiks.......................................................................3
Specifikationer ........................................................................... 3
Rengøring af yderside ................................................................ 3
Rengøring af skærmen .............................................................. 3
Softwarelicensaftale ................................................................... 3
Indeks..............................................................................4
Indholdsfortegnelse
i
Introduktion
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.‍
1 Fra en ekkolodsvisning skal du vælge MENU > Opsætning
> Ekkolodsopsætning > Transducertype.‍
2 Vælg en funktion:
• Hvis du har en 200/77 kHz transducer med dobbeltstråle,
skal du vælge Dual stråle.‍
• Hvis du har en 200/50 kHz transducer med
dobbeltfrekvens, skal du vælge Dual frekvens.‍
• Hvis du har en DownVü transducer, skal du vælge
DownVü.‍
• Hvis du har en anden type transducer, skal du vælge den
på listen.‍
BEMÆRK: Enheden echo 101 understøtter kun 200 kHz.‍
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag.‍
• Gå til http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Opbevar den originale købskvittering eller en kopi af den på
et sikkert sted.‍
Kontakt til Garmins produktsupport
• Gå til www.garmin.com/‍support og klik på Contact Support
for at få oplysninger om support i de forskellige lande.‍
• I USA skal du ringe på (913) 397,8200 eller (800) 800,1020.‍
• I Storbritannien skal du ringe på 0808 2380000.‍
• I Europa skal du ringe på +44 (0) 870,8501241.‍
Generelt om brugervejledningen
I denne vejledning bruges ordet "vælg" til at beskrive følgende
handlinger.‍
• Markering af et menupunkt og tryk på ENTER.‍
• Tryk på en knap som f.‍eks.‍ ENTER eller MENU.‍
Når du bliver bedt om at vælge menupunkter, vises der muligvis
små pile i teksten.‍ De viser, at du skal markere en række
punkter på skærmen vha.‍ og og vælge ENTER efter hvert
punkt.‍ Hvis du for eksempel skal vælge MENU > Pause/Spol
tilbage, skal du vælge MENU og derefter vælge eller , indtil
Pause/Spol tilbage er markeret, og derefter vælge ENTER.‍
Sådan kommer du i gang
Taster
Justering af kontrasten
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig på alle modeller.‍
1 Vælg MENU > Opsætning > System > Kontrast.‍
2 Vælg eller .‍
TIP: Hold eller nede for hurtigt at foretage store
justeringer.‍
3 Vælg ENTER.‍
Indstillingen af bipperen
Du kan indstille, hvornår enheden skal lave lyde.‍
1 Vælg MENU > Opsætning > Alarmer > Signaltone.‍
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil have enheden til at bippe, når du vælger en
enhed, og når en alarm udløses, skal du vælge Til.‍
• Hvis du vil have enheden til kun at bippe, når alarmer
udløses, skal du vælge Kun alarmer.‍
Menuen timeout
Når en menu har været åbnet i 20 sekunder, og der ikke er
blevet foretaget nogen valg, lukker menuen, og den forrige
skærm vises.‍
Brug af hurtig justering
Når du har justeret en indstilling og kommet tilbage til en side,
kan du hurtigt vende tilbage til indstillingerne.‍
Vælg eller .‍
Ekkolodsvisning
MENU
Viser eller skjuler en liste over indstillinger.‍
ENTER
Vælger et menupunkt.‍
Ruller gennem valgmulighederne eller ændrer indstillinger.‍
Tænder og slukker enheden og justerer baggrundslyset.‍
Automatisk aktivering af enheden
Du kan indstille enheden til at tænde automatisk, når der
tændes for strømmen.‍ Ellers skal du vælge .‍
Vælg MENU > Opsætning > System > Tænd automatisk >
Til.‍
Valg af transducertype
Før du kan vælge transducertypen, skal du vide, hvilken slags
transducer du har.‍
Du skal muligvis indstille transducertypen for at få ekkoloddet til
at fungere korrekt.‍
Introduktion
À
Á
Â
Bunddybde
Vandtemperatur (hvis der er tilsluttet en transducer, der kan måle
temperatur)
Skærmdybde, når skærmen ruller fra højre mod venstre
1
Ekkolod
DownVü Ekkolodvisning
BEMÆRK: Ikke alle modeller understøtter DownVü
ekkolodteknologi og transducere.‍
BEMÆRK: For at modtage DownVü scanningekkolod, skal du
have en kompatibel plotter eller fishfinder og en kompatibel
transducer.‍
DownVü ekkolod med høj frekvens leverer et klart billede af
området under båden for en mere detajeret visning af de
strukturer, båden sejler hen over.‍
Traditionelle transducere udsender en kegleformet stråle.‍
DownVü scanningekkolodteknologien udsender en smal stråle,
der minder om formen på strålen i en kopimaskine.‍ Denne
stråle giver et klarere, fotolignende billede af, hvordan området
under båden ser ud.‍
Ekkolodfrekvenser
BEMÆRK: De tilgængelige frekvenser afhænger af, hvilken
transducer der anvendes.‍
Justering af frekvensen hjælper med at tilpasse ekkoloddet til dit
bestemte formål og den aktuelle vanddybde.‍
Højere frekvenser bruger smalle strålebredder og er bedre til
anvendelse ved høje hastigheder og urolige havforhold.‍
Bunddefinition og springlagsdefinition kan blive bedre ved en
højere frekvens.‍
Lavere frekvenser bruger bredere strålebredder, der dækker et
større område og gør det muligt for fiskeren at se flere mål, men
det kan også generere mere overfladestøj og reducere
kontinuiteten på bundsignalet ved barske havforhold.‍ Bredere
strålebredder genererer større ekkostyrke for fiskebuer, hvilket
er ideelt ved lokalisering af fisk.‍ Bredere strålebredder er også
bedre ved store vanddybder, da den lave frekvens trænger
bedre ned på større dybder.‍ De kan også anvendes til søgning
efter strukturer som grenbunker.‍
Valg af en frekvens
1 Vælg MENU.‍
2 Vælg Frekvens eller FREKVENS.‍
3 Vælg en frekvens.‍
Justering af området for dybdeskala
Du kan justere området for dybdeskalaen, der vises til højre på
skærmen.‍ Automatisk områdevalg holder bunden inden for den
nederste tredjedel af ekkolodskærmen og er nyttig til sporing af
bunden, hvor der er langsomme eller moderate
terrænændringer.‍
Når dybden ændrer sig dramatisk, f.‍eks.‍ ved banker, huller eller
rev, gør manuel justering af dybdeområdet det muligt at få vist
en specificeret dybdeområde.‍ Bunden vises på skærmen så
længe den befinder inden for det manuelt oprettede område.‍
1 Vælg MENU > Rækkevidde.‍
2 Vælg en funktion.‍
• For at gøre det muligt for enheden at justere rækkevidden
automatisk skal du vælge Automatisk.‍
• For at øge eller reducere rækkevidden manuelt skal du
vælge Manuel og vælge eller .‍
BEMÆRK: Hvis rækkevidden indstilles på en side,
anvendes den indstilling på alle sider.‍
Justering af zoom
Du kan justere zoom manuelt ved at specificere spændvidden
og en fast startdybde.‍ Hvis dybden f.‍eks.‍ er 15 meter og
startdybden er 5 meter, viser enheden et forstørret område fra 5
meters dybde til 20 meters dybde.‍
2
Du kan også få enheden til at justere zoom automatisk ved at
specificere en spændvidde.‍ Enheden beregner zoomområdet
fra havbunden.‍ Hvis du f.‍eks.‍ vælger en spændvidde på 10
meter, viser enheden et forstørret område fra havbunden til 10
meter over bunden.‍
1 Vælg MENU > Zoom.‍
2 Vælg Manuel eller Automatisk.‍
3 Vælg Interval, og vælg eller for at øge eller reducere
forstørrelsen af det forstørrede område.‍
4 Om nødvendigt kan du vælge Dybde for at justere zoomvinduet op eller ned.‍
BEMÆRK: Zoom-vinduet sporer kun bunden i auto-tilstand.‍
Pause på skærmen Ekkolod
Vælg MENU > Pause.‍
Indstilling af rullehastigheden for Ekkolod
Du kan indstille hastigheden, hvormed ekkoloddet ruller fra
højre til venstre.‍ Brug en højere rullehastigheden til at se flere
detaljer, især ved bevægelse eller trolling.‍ En lavere
rullehastighed viser ekkolodoplysninger på skærmen i længere
tid.‍
1 Vælg MENU > Opsætning > Ekkolod > Rul.‍
2 Vælg en rullehastighed.‍
BEMÆRK: Hvis rullehastigheden indstilles på én side,
anvendes den på alle siderne.‍
Konfiguration af udseendet af ikkebundfaste mål
BEMÆRK: Ved konfigurering af udseendet af ikke-bundfaste
mål på én side, anvendes denne indstilling på alle sider.‍
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig på alle
transducere.‍
Ikke-bundfaste mål vises som symboler.‍
Ikke-bundfaste mål vises som symboler med oplysninger om måldybde.‍
Ikke-bundfaste mål vises som symboler med baggrundsoplysninger fra
ekkolod.‍
Ikke-bundfaste mål vises som symboler med baggrundsoplysninger fra
ekkolod og oplysninger om måldybde.‍
1 Vælg MENU > Opsætning > Ekkolod > Fiske-id.‍
2 Vælg en funktion.‍
Ekkolods-gain og indstillinger for støj
Du kan justere mængden af gain og støj på en ekkolodsskærm.‍
Gain-indstillingen kontrollerer ekkoloddets følsomhed for at
kompensere for vandets dybde og klarhed.‍ Ved at øge gain,
vises der flere detaljer og ved at reducere gain, reduceres
skærmclutter.‍
BEMÆRK: Hvis gain indstilles på én side, anvendes
indstillingen på alle sider.‍
Manuel indstilling af gain
1 Vælg MENU > Gain > Manuel.‍
2 Vælg , indtil du kan se støj i vanddelen af skærmen.‍
3 Vælg for at reducere gain en anelse.‍
Automatisk indstilling af gain
1 Vælg MENU > Gain.‍
2 Vælg en funktion:
• For at få vist mere følsomme, svagere ekkolodresultater
med mere støj automatisk skal du vælge Auto høj.‍
• For at få vist middelfølsomme ekkolodresultater med
moderat støj automatisk skla du vælge Auto mellem.‍
Ekkolod
• For at få vist mindre følsomme ekkolodresultater med
mindre støj automatisk skal du vælge Auto lav.‍
Alarmer
Vælg MENU > Opsætning > Alarmer.‍
Batteri: Lyder, når batteriet når en specificeret lav spænding.‍
Dybt vand: Lyder, når vanddybden er dybere end den
specificerede dybde.‍
Afdrift: Lyder, når dybdeforskelle på det aktuelle sted overstiger
den specificerede dybde.‍
Fisk: Lyder, når enheden registrerer et ikke-bundfast mål.‍
•
indstiller alarmen til at lyde, når fisk i alle størrelser
registreres.‍
•
indstiller alarmen til kun at lyde, når middelstore og
store fisk registreres.‍
•
indstiller alarmen til kun at lyde, når store fisk
registreres.‍
Lavt vand: Lyder, når vanddybden er lavere end den
specificerede dybde.‍
Vandtemperatur: Lyder, når vandtemperaturen varierer mere
end ± 1,1 °C (± 2 °F).‍ Alarmindstillinger bliver gemt, når
enheden slukkes.‍
BEMÆRK: Du skal tilslutte enheden til en
temperaturtransducer for at anvende denne alarm.‍
Systemindstillinger
Vælg MENU > Opsætning > System.‍
Sprog: Indstiller sproget for skærmen.‍
Systemoplysninger: Gør det muligt at se softwareinformation.‍
Systemets enhedsindstillinger
Vælg MENU > Opsætning > Enheder.‍
Dybde: Indstiller dybdeenheder til fod (ft), meter (m) eller favne
(fa).‍
Temperatur: Indstiller temperaturenheder til fahrenheit (°F) eller
celsius (°C).‍
BEMÆRK: Du skal have en temperaturlæsende transducer
tilsluttet for at få vist temperaturen.‍
Appendiks
Specifikationer
Specifikation
Model
Mål
Temperaturområde
echo 101 og 151
Fra -15 til 55 °C (fra 5 til
131 °F )
echo 201, 301 og 500
serien
Fra -15 til 55 °C (fra 5 til
131 °F )
echo 101 og 151
250 mm (10")
echo 201 og 301
250 mm (10")
echo 500 serien
400 mm (15,75")
Strømkildes
spændingsområde
echo 101
Fra 10 til 20 V
echo 201, 301 og 500
serien
Fra 10 til 28 V
Nominel strømstyrke
Alle modeller
1 A
Sikring
Alle modeller
AGC/3AG - 3,0 A
Dybde - ferskvand*
echo 151
488 m (1600 fod) ved
77 kHz
echo 201, 201dv, 301
og 301dv
533 m (1750 fod) ved
77 kHz
echo 500 og 500dv
serien
701 m (2300 fod) ved
77 kHz
Sikkerhedsafstand for
kompas
Rengøring af yderside
BEMÆRK
Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan
beskadige plastikkomponenterne.‍
1 Rengør enhedens ydre beklædning (ikke skærmen) med en
klud, der er fugtet med vand iblandet et mildt
rengøringsmiddel.‍
2 Tør enheden af med en tør klud.‍
Rengøring af skærmen
BEMÆRK
Rengøringsmidler, der indeholder ammoniak, skader antirefleks-laget.‍
Enhedens skærm er dækket af et specielt anti-refleks-lag, der
er meget følsomt over for hudfedt, voks og skuremidler.‍
1 Anvend en brillerens, som er angivet som værende sikker til
rengøring af anti-refleks-flader.‍
2 Tør skærmen forsigtigt af med en blød, ren og fnugfri klud.‍
Softwarelicensaftale
VED AT BRUGE PLOTTEREN ACCEPTERER DU AT VÆRE
BUNDET AF VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DEN
FØLGENDE SOFTWARELICENSAFTALE.‍ LÆS DENNE
AFTALE GRUNDIGT.‍
Garmin Ltd.‍ og dets datterselskaber ("Garmin") giver dig en
begrænset licens til at bruge softwaren i denne enhed
("Softwaren") i binær udførbar form ved normal brug af
produktet.‍ Titel, ejendomsret og intellektuelle
ejendomsrettigheder til Softwaren forbliver hos Garmin og/eller
dets tredjepartsleverandører.‍
Du bekræfter, at Softwaren tilhører Garmin og/eller dets
tredjepartsleverandører, og at den er beskyttet ifølge
amerikansk lov om ophavsret og internationale aftaler om
ophavsret.‍ Endvidere bekræfter du, at Softwarens struktur,
organisering og kode, hvor kildekoden ikke er leveret, er
værdifulde forretningshemmeligheder ejet af Garmin og/eller
dets tredjepartsleverandører, og at Softwaren i kildekodeform er
en værdifuld forretningshemmelighed, der forbliver Garmins og/
eller dets tredjepartsleverandørers ejendom.‍ Du accepterer, at
softwaren eller nogen del af denne ikke må skilles ad,
demonteres, modificeres, ommonteres, omstruktureres eller
reduceres til læsbar form, og at du ikke må skabe enheder, der
er afledt af eller baseret på denne software.‍ Du accepterer, at
du ikke må eksportere eller reeksportere produktet til noget land
i strid med USA's love om eksportregulering eller love om
eksportregulering i et hvilket som helst andet relevant land.‍
*Dybdekapacitet afhænger af vandets saltindhold, bundtypen og
andre vandforhold.‍
Appendiks
3
Indeks
A
alarmer, ekkolod 3
B
bipper 1
D
displayindstillinger 1
DownVü 2
E
ekkolod 2
alarmer 3
DownVü 2
dybdeskala 2
frekvenser 1, 2
gain 2
ikke-bundfaste mål 2
rullehastighed 2
støj 2
zoom 2
enhed
registrering 1
rengøring 3
H
hjælp 1
hurtig justering 1
I
indstillinger 1, 2
systeminformation 3
K
kontrast 1
M
måleenheder 3
P
produktregistrering 1
R
registrering af enheden 1
S
softwarelicensaftale 3
specifikationer 3
sprog 3
systeminformation 3
sætte på pause 2
T
taster 1
tænd/sluk 1
timeout 1
transducer 1
tænd/sluk-knap 1
Z
zoom, ekkolod 2
4
Indeks
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europa) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
© 2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising