Garmin | echo™ 101 | Garmin echo™ 101 Installeringsinstruksjoner

Garmin echo™ 101 Installeringsinstruksjoner
trygg kompassavstand som er angitt i
produktspesifikasjonene.‍
Installere dreiesokkelen
Installeringsinstruksjoner for echo™
Viktig sikkerhetsinformasjon
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.‍
FORSIKTIG
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer,
skjærer eller sliper.‍
Klargjøring for å føre kabler under
monteringsoverflaten
MERKNAD
Bruk flathodete skruer eller bolter til å feste
dreiebrakettsokkelen.‍ Skruer eller bolter med forsenket hode vil
skade sokkelen.‍
Før du kan klargjøre dreiebrakettsokkelen, må du velge stedet
der du vil installere braketten, og bestemme om du vil koble til
braketten ved hjelp av skruer eller bolter.‍
1 Fjern M6x1 Phillips-skruen på 10 mm À, og fjern
dreiebraketten Á fra sokkelenÂ.‍
MERKNAD
Du må alltid undersøke hva som er på den motsatte siden av
overflaten før du begynner å bore eller skjære.‍
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg.‍ Registrer deg på Internett
i dag.‍
• Gå til http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på
et trygt sted.‍
Kontakte Garmins produktsupport
• Gå til www.garmin.com/‍support, og klikk på Contact
Support for å få informasjon om innenlandsk support.‍
• I USA: Ring (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.‍
• I Storbritannia: Ring 0808 238 0000.‍
• I Europa: Ring +44 (0) 870 850 1241.‍
2 Rett inn dreiesokkelen slik at kabelhullene à er vendt riktig
vei.‍
Nødvendige verktøy
•
•
•
•
•
•
Boremaskin og borbits
Stjerneskrutrekker #2
Tetningsmasse for båt
3/ tommers skiftenøkkel eller pipenøkkel
8
Maskeringstape
Festeanordninger for dreiemontering (ikke inkludert)
◦ Selvborende, flathodete treskruer eller flathodete bolter,
størrelse #8 eller med en diameter på 4 mm (5/32 tommer)
◦ Passende skiver og mutre (hvis du velger bolter)
◦ Passende borbits til å bore styrehullene
3 Bruk dreiesokkelen som mal, og marker plasseringen til
styrehullene Ä.‍
4 Marker kabelhullet Å.‍
Hensyn ved montering
Fishfinder-enheten kan monteres ved hjelp av den medfølgende
dreiefestebraketten, eller den kan monteres innebygd i
dashbordet ved hjelp av settet for innebygging (selges separat).‍
Før du installerer noen av enhetsdelene permanent, bør du
planlegge installeringen ved å finne ut hvor de ulike
komponentene skal plasseres.‍
• Monteringsstedet må gi fri sikt til skjermen og enkel tilgang til
tastene på enheten.‍
• Monteringsstedet må være solid nok til å holde oppe enheten
og braketten.‍
• Kablene må være lange nok til at komponentene kan kobles
til hverandre og til strøm.‍
• Kablene kan føres under dreiebraketten eller bak enheten.‍
• For å unngå interferens med magnetisk kompass må
enheten installeres nærmere et kompass enn verdien for
Desember 2013
5 Velg en passende borbits for festeanordningene, og bor de
tre styrehullene.‍
6 Bruk en boremaskin på 16 mm (5/8 tommer) til å bore et hull
gjennom monteringsoverflaten der du merket det i trinn 4.‍
Skru fast dreiebraketten uten kablene som går
gjennom braketten.‍
Du bør bare utføre denne prosessen hvis du ikke fører strømog svingerkablene under monteringsoverflaten og gjennom
dreiebrakettsokkelen.‍
190-01708-78_0A
Trykt i Taiwan
1 Plasser dreiefestesokkelen À på monteringsoverflaten, og
fest den ved hjelp av passende skruer eller bolter Á.‍
2 Plasser dreiebraketten på sokkelen, og fjern M6×1 Phillipsskruene på 10 mm.‍
3 Tett kabelhullene med maritim tetningsmasse.‍
Skru fast dreiebraketten med kablene som går
gjennom braketten.‍
Du bør bare utføre denne prosessen hvis du fører strøm- og
svingerkablene under monteringsoverflaten og gjennom
dreiebrakettsokkelen.‍
1 Trekk kablene gjennom det midterste hullet på 16 mm
(5/8 tommer) som du boret under klargjøringen for å føre
kabler under monteringsoverflaten.‍
2 Plasser dreiefestesokkelen på monteringsoverflaten, og fest
den ved hjelp av passende skruer eller bolter.‍
3 Før kablene gjennom hullene.‍
4 Fest sokkelen løst ved hjelp av skruene eller boltene.‍
5 Plasser dreiebraketten på sokkelen, men ikke fest den.‍
6 Plasser holderen eller enheten inn i dreiebraketten (Installere
enheten i holderen).‍
7 Trekk strøm- og svingerkablene langt nok ut til at braketten
kan dreies helt ut til ønskede stillinger når kablene er
tilkoblet.‍
8 Fjern holderen og dreiebraketten fra sokkelen.‍
9 Påfør maritim tetningsmasse på hullet i midten på 16 mm
(5/8 tommer) og styrehullene for kablene.‍
10 Fest sokkelen godt med de riktige skruene eller boltene.‍
11 Plasser dreiebraketten på sokkelen, og skru den fast ved
hjelp av den medfølgende M6×1 Phillips-skruen på 10 mm.‍
Installere enheten på dreiebraketten
Hvis du skal bruke en holder til enheten, må du installere
holderen i dreiebraketten.‍ Hvis du ikke skal bruke en holder til
enheten, må du installere enheten direkte i dreiebraketten.‍
1 Trekk opp låsearmen À.‍
2 Plasser enheten eller holderen i dreiefestet Á.‍
3 Vipp braketten til ønsket visningsvinkel.‍
4 Trykk ned låsearmen.‍
Installere kabler og kontakter
Strømkabling
1 Før strømkabelen fra dreiefestet til båtbatteriet eller
sikringsblokken.‍
2 Forleng om nødvendig ledningene ved hjelp av en 20 AWGledning eller større.‍
3 Koble den røde ledningen til den positive polen på batteriet
eller sikringsblokken, og koble den svarte ledningen til den
negative polen.‍
Koble enheten til en svinger
MERK: Enheten går inn i simulatormodus hvis tilkoblingen
mellom enheten og svingeren ikke er sikker.‍
Du får mer informasjon om hva slags svinger du trenger for dine
behov, på www.garmin.com eller ved å kontakte en lokal
forhandler for Garmin®.‍
1 Følg instruksjonene som fulgte med svingeren, for å
installere den på riktig måte på båten.‍
2 Før svingerkabelen til baksiden av enheten, og hold den
unna kilder for elektrisk interferens.‍
3 Koble svingerkabelen til den riktige porten på enheten.‍
Koble kabler til enheten
Kontaktene på kablene er laget slik at de bare passer inn i riktig
porter på enheten eller holderen.‍ For enheter som bruker
monteringsholderen, holdes de tilkoblede kablene på plass ved
hjelp av en låsebrakett.‍ For enheter som bruker
monteringsholderen, kobles kablene direkte til enheten.‍
1 Du kan finne ut hvilken kabel som samsvarer med hvilken
port ved å sammenligne hakket À på hver kabelkontakt med
kilen på hver port.‍
2 Koble hver kabel til en port.‍
2
3 Hvis du trenger holderen til enheten din, plasserer du
låsebraketten Á over kablene og skyver braketten ned for å
Spesifikasjon
Modeller
Mål
echo 301- og 501-serien
Fra 5 til 131°F (fra -15
til 55°C)
echo 101, 151 og 201
250 mm (10 tommer)
echo 301c
350 mm
(13,8 tommer)
echo 501c og 551c
400 mm
(15,75 tommer)
echo dv-modeller
50/77/200 kHz,
DownVü
echo 101
200 kHz
echo 151-, 201-, 301- og 501serien
50/77/200 kHz
låse kablene på plass.‍
Trygg
kompassavstand
Frekvens
Hvis du hører et klikk, indikerer det at låsebraketten er riktig
installert.‍
Spenningsområde for echo 101-serien
strømkilde
echo 201-, 301- og 501-serien
fra 10 til 20 V
Sikring
Alle modeller
AGC/3AG – 3,0 A
Merkestrøm
Alle modeller
1 A
Overføringskraft
echo 101-serien
200 W (RMS),
1,600 W (spiss-tilspiss)
echo 201- og 301-serien
300 W (RMS),
2 400 W (spiss-tilspiss)
echo 501-serien
500 W (RMS),
4 000 W (spiss-tilspiss)
fra 10 til 28 V
Installere enheten i holderen
Velge svingertype
Hvis du bruker holderen med enheten og du har koblet kablene
til holderen, kan du sette enheten raskt inn i holderen uten å
koble til noen kabler.‍
1 Plasser sokkelen på enheten nederst i holderen.‍
2 Vipp enheten mot holderen til den festes.‍
Hvis du hører et klikk, indikerer det at enheten er satt ordentlig
på plass i holderen.‍
Før du kan velge svingertype, må du vite hvilken type svinger
du har.‍
Det kan hende at du må angi svingertype for at ekkoloddet skal
fungere riktig.‍
1 Fra en ekkoloddvisning velger du MENU > Oppsett >
Ekkoloddoppsett > Svingertype.‍
2 Velg et alternativ:
• Hvis du har en 200/77 kHz svinger med dobbel stråle,
velger du Dobbel stråle.‍
• Hvis du har en 200/50 kHz dobbelfrekvenssvinger, velger
du Dobbelfrekvens.‍
• Hvis du har en DownVü-svinger, velger du DownVü.‍
• Hvis du har en annen type svinger, velger du den fra
listen.‍
Fjerne enheten fra holderen
Hvis du bruker holderen med enheten og du har koblet kablene
til holderen, kan du raskt fjerne enheten fra holderen uten å
koble fra noen kabler.‍
1 Trykk ned utløserspaken À på holderen til enheten utløses.‍
2 Vipp enheten fremover, og løft den ut av holderen.‍
Spesifikasjoner
Spesifikasjon
Modeller
Mål
Veske
Alle modeller
Fullstendig tett,
støtsikker plast,
vannbestandig i
henhold til IEC 60529
IPX7
Temperaturområde
echo 101- og 201-serien
Fra 5 til 158 °F (fra
-15 til 70 °C)
3
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin® og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land.
echo™ er et varemerke for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse
fra Garmin.
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (Republikken Kina)
© 2013 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising