Garmin | echo™ 101 | User guide | Garmin echo™ 101 Användarhandbok

Garmin echo™ 101 Användarhandbok
echo 100 serien
™
Användarhandbok
December 2013
190-01708-39_0A
Tryckt i Taiwan
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin
förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller
organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande
användningen av den här produkten.
Garmin® och Garmins logotyp är varumärken som tillhör Garmin Ltd.‍ eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder.‍ echo™ är ett
varumärke som tillhör Garmin Ltd.‍ eller dess dotterbolag.‍ De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.‍
Innehållsförteckning
Introduktion.................................................................... 1
Registrera enheten .................................................................... 1
Kontakta Garmin produktsupport ............................................... 1
Konventioner för handboken ...................................................... 1
Komma igång ................................................................. 1
Knappar ..................................................................................... 1
Slå på enheten automatiskt ....................................................... 1
Välja givartyp ............................................................................. 1
Justera kontrasten ..................................................................... 1
Ställa in summern ...................................................................... 1
Avbruten meny ........................................................................... 1
Använda snabbjustering ............................................................ 1
Ekolodsskärm................................................................ 1
Ekolod............................................................................. 1
DownVü Ekolodsbild .................................................................. 1
Ekolodsfrekvenser ..................................................................... 2
Justera djupskalans mätområde ................................................ 2
Justera zoomen ......................................................................... 2
Pausa ekolodsskärmen .............................................................. 2
Ställa in ekolodets bildhastighet ................................................. 2
Konfigurera utseendet för svävande mål ................................... 2
Standardinställningar för känslighet och brus ............................ 2
Larm ........................................................................................... 2
Systeminställningar .................................................................... 3
Systemets enhetsinställningar ................................................... 3
Bilaga.............................................................................. 3
Specifikationer ........................................................................... 3
Rengöra ytterhöljet ..................................................................... 3
Rengöra skärmen ...................................................................... 3
Programlicensavtal .................................................................... 3
Index ................................................................................4
Innehållsförteckning
i
Introduktion
• Om du har en givare med två strålar och 200/77 kHz
väljer du Två strålar.‍
• Om du har en givare med två frekvenser och 200/50 kHz
väljer du Två frekvenser.‍
• Om du har en DownVü givare väljer du DownVü.‍
• Om du har en annan typ av givare väljer du den i listan.‍
OBS! Enheten echo 101 stöder enbart 200 kHz.‍
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som
medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.‍
Registrera enheten
Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår
onlineregistrering redan i dag.‍
• Gå till http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.‍
Kontakta Garmin produktsupport
• Gå till www.garmin.com/‍support och klicka på Contact
Support för att få lokal supportinformation.‍
• I USA ringer du (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.‍
• I Storbritannien ringer du 0808 2380000.‍
• I Europa ringer du +44 (0) 870 8501241.‍
Konventioner för handboken
I den här handboken används termen "välja" för att beskriva
följande åtgärder:
• Markera ett menyalternativ och trycka på ENTER.‍
• Trycka på en knapp, som ENTER eller MENU.‍
Små pilar kan visas i texten när du uppmanas att välja
menyalternativ.‍ De anger att du ska markera en serie alternativ
med och och välja ENTER efter varje alternativ.‍ Exempel:
För att "välja MENU > Pausa/spola tillbaka ekolod" väljer du
MENU och väljer sedan eller tills Pausa/spola tillbaka
ekolod är markerat.‍ Då väljer du ENTER.‍
Komma igång
Justera kontrasten
OBS! Den här funktionen är inte tillgänglig på alla modeller.‍
1 Välj MENU > Inställning > System > Kontrast.‍
2 Välj eller .‍
TIPS: Håll ned eller för att göra stora justeringar
snabbt.‍
3 Välj ENTER.‍
Ställa in summern
Du kan ange när enheten ska avge ljud.‍
1 Välj MENU > Inställning > Larm > Summer.‍
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill att enheten ska avge ett ljud när du väljer ett
alternativ och när larmet utlöses väljer du På.‍
• Välj Endast larm om du vill att enheten endast ska avge
ljud när larm utlöses.‍
Avbruten meny
När en meny har visats i 20 sekunder och inga val har gjorts
försvinner menyn och den föregående skärmen visas.‍
Använda snabbjustering
När du har justerat en inställning och återgått till en sida kan du
snabbt återgå till alternativen för inställningarna.‍
Välj eller .‍
Knappar
MENU
Visar eller döljer en lista med alternativ.‍
ENTER
Väljer ett menyalternativ.‍
Ekolodsskärm
Bläddrar igenom alternativ eller ändrar inställningar.‍
Slår på eller stänger av enheten och justerar belysningen.‍
Slå på enheten automatiskt
Du kan ställa in enheten så att den startas automatiskt när det
finns strömförsörjning.‍ Annars måste du välja .‍
Välj MENU > Inställning > System > Autostart > På.‍
Välja givartyp
Innan du kan välja givartyp måste du ta reda på vilken sorts
givare du har.‍
Du behöva ställa in givartyp för att ekolodet ska fungera korrekt.‍
1 På en ekolodning väljer du MENU > Inställning >
Ekolodsinställningar > Givartyp.‍
2 Välj ett alternativ:
Introduktion
À
Á
Â
Bottendjup
Vattentemperatur (om en givare med temperaturfunktion är ansluten)
Skärmens djup när skärmen rullar från höger till vänster
Ekolod
DownVü Ekolodsbild
OBS! DownVü ekolodsteknik och givare kan inte användas i
alla modeller.‍
OBS! För att ta emot DownVü ekolod behöver du en kompatibel
plotter eller Fishfinder och en kompatibel givare.‍
1
DownVü ekolod med hög frekvens ger en tydligare bild under
båten, vilket ger en mer detaljerad återgivning av strukturer som
båten passerar över.‍
Traditionella givare avger en konisk stråle.‍ DownVü
ekolodstekniken avger en smal stråle, som liknar formen på
strålen i en kopieringsmaskin.‍ Den här strålen ger en tydligare,
bildlik vy av det som finns under båten.‍
Ekolodsfrekvenser
OBS! Vilka frekvenser som är tillgängliga beror på den givare
som används.‍
Genom att justera frekvensen kan du anpassa ekolodet efter
dina särskilda mål och aktuellt vattendjup.‍
Högre frekvenser använder en smal strålbredd och är bättre vid
snabba hastigheter och hårda havsförhållanden.‍
Bottendefinition och termoklindefinition kan bli bättre när du
använder en högre frekvens.‍
Lägre frekvenser använder en bredare strålbredd som täcker in
ett större område och gör att fiskaren kan se flera mål, men kan
även skapa mer ytstörningar och minska bottensignalens
kontinuitet vid hårda havsförhållanden.‍ Bredare strålbredd
skapar större bågar för ekon från fiskmål, vilket gör dem
perfekta för att hitta fisk.‍ Med bredare strålbredd blir dessutom
prestandan bättre i djupt vatten, eftersom en lägre frekvens går
igenom djupt vatten bättre.‍ De kan användas för att söka efter
strukturer som undervattensväxtlighet.‍
Välja en frekvens
1 Välj MENU.‍
2 Välj Frekvens eller FREKVENS.‍
3 Välj frekvens.‍
Justera djupskalans mätområde
Du kan justera djupskalans mätområde som visas till höger på
skärmen.‍ Automatiskt områdesval håller botten inom den nedre
tredjedelen av ekolodsskärmen och kan vara användbart för att
spåra botten där det finns långsamma eller måttliga ändringar i
terrängen.‍
När djupet ändras drastiskt, vid exempelvis en djup kant eller
klippa, kan du genom att justera mätområdet manuellt visa ett
angivet djupområde.‍ Botten visas på skärmen så länge botten
finns någonstans inom det upprättade manuella området.‍
1 Välj MENU > Mätområde.‍
2 Välj ett alternativ.‍
• Om du vill att enheten ska justera mätområdet
automatiskt baserat på djupet väljer du Auto.‍
• Om du vill öka eller minska mätområdet manuellt väljer du
Manuell och sedan eller .‍
OBS! När du ställer in mätområdet på en sida gäller
inställningen på alla sidor.‍
Justera zoomen
Du kan justera zoomen manuellt genom att ange intervallet och
ett fast startdjup.‍ När djupet till exempel är 15 meter, och
startdjupet är 5 meter, visar enheten ett förstorat område med
ett djup från 5 till 20 meter.‍
Du kan också låta enheten justera zoomen automatiskt genom
att ange ett intervall.‍ Enheten beräknar zoomområdet från
vattnets botten.‍ Om du till exempel väljer ett intervall på 10
meter visar enheten ett förstorat område från vattnets botten till
10 meter ovanför bottnen.‍
1 Välj MENU > Zoom.‍
2 Välj Manuell eller Auto.‍
3 Välj Steg och välj eller för att öka eller minska
förstoringen på det förstorade området.‍
2
4 Om det behövs väljer du Djup för att justera zoomfönstret
uppåt eller nedåt.‍
OBS! Zoomfönstret spårar bottnen bara i autoläge.‍
Pausa ekolodsskärmen
Välj MENU > Pausa.‍
Ställa in ekolodets bildhastighet
Du kan ställa in den takt med vilken ekolodet sveper från höger
till vänster.‍ En högre bildhastighet visar fler detaljer, speciellt
när du rör dig och vid trolling.‍ En lägre bildhastighet visar
ekolodsinformation på skärmen längre.‍
1 Välj MENU > Inställning > Ekolod > Bildhastighet.‍
2 Välj bildhastighet.‍
OBS! När du ställer in bildhastigheten på en sida gäller
inställningen på alla sidor.‍
Konfigurera utseendet för svävande mål
OBS! När du konfigurerar utseendet för svävande mål på en
sida gäller inställningen på alla sidor.‍
OBS! Den här funktionen är inte tillgänglig på alla givare.‍
Svävande mål visas som symboler.‍
Svävande mål visas som symboler med djupinformation.‍
Svävande mål visas som symboler med ekolodsinformation om
bakgrunden.‍
Svävande mål visas som symboler med ekolodsinformation om
bakgrunden och djupinformation.‍
1 Välj MENU > Inställning > Ekolod > Fisk-ID.‍
2 Välj ett alternativ.‍
Standardinställningar för känslighet och
brus
Du kan justera mängden känslighet och brus på en
ekolodsskärm.‍
Känslighetsinställningen kontrollerar ekolodmottagarens
känslighet för att kompensera för vattnets djup och klarhet.‍ Om
du ökar känsligheten visas fler detaljer, och om du minskar
känsligheten minskar skärmstörningarna.‍
OBS! När du ställer in känsligheten på en sida gäller
inställningen på alla sidor.‍
Ställa in känsligheten manuellt
1 Välj MENU > Känslighet > Manuell.‍
2 Välj tills du börjar se brus på skärmens vattendel.‍
3 Välj för att minska känsligheten något.‍
Ställa in känsligheten automatiskt
1 Välj MENU > Känslighet.‍
2 Välj ett alternativ:
• Om du automatiskt vill visa svagare ekon med högre
känslighet och mer brus från ekolodet väljer du
Automatiskt hög.‍
• Om du automatiskt vill visa ekon med medelhög
känslighet och medelhögt brus från ekolodet väljer du
Automatiskt medelhög.‍
• Om du automatiskt vill visa ekon med lägre känslighet och
mindre brus från ekolodet väljer du Automatiskt låg.‍
Larm
Välj MENU > Inställning > Larm.‍
Batteri: Ljuder när batteriet når ett inställt lågspänningsvärde.‍
Djupt vatten: Ljuder när vattendjupet är större än det angivna
djupet.‍
Ekolod
Avdrift: Ljuder när djupvariationerna på din aktuella plats
överskrider det angivna djupet.‍
Fisk: Ljuder när enheten upptäcker ett svävande mål.‍
• Med
ställer du in larmet så att det ljuder när fisk i alla
storlekar upptäcks.‍
• Med
ställer du in larmet så att det ljuder endast när
medelstora eller stora fiskar upptäcks.‍
• Med ställer du in larmet så att det ljuder endast när
stora fiskar upptäcks.‍
Grunt vatten: Ljuder när vattendjupet är mindre än det angivna
djupet.‍
Vattentemperatur: Ljuder när vattentemperaturen varierar mer
än ± 1,1 °C (± 2 °F).‍ Larminställningarna sparas när enheten
stängs av.‍
OBS! Du måste ansluta enheten till en temperaturkapabel
givare för att använda detta larm.‍
Systeminställningar
Välj MENU > Inställning > System.‍
Språk: Ställer in språk på skärmen.‍
Systeminformation: Här kan du visa information om
programvara.‍
Systemets enhetsinställningar
Välj MENU > Inställning > Enheter.‍
Djup: Ställer in djupenheterna på fot (ft), meter (m) eller famnar
(ftm).‍
Temperatur: Ställer in temperaturenheterna på Fahrenheit (°F)
eller Celsius (°C).‍
OBS! För att kunna visa temperaturen måste du ha en
givare ansluten som kan avläsa temperatur.‍
Bilaga
Specifikationer
Specifikation
Modell
Mått
Temperaturområde
echo 101 och 151
Från -15 till 55 °C (från 5
till 131 °F)
echo 201, 301 och
500 serien
Från -15 till 55 °C (från 5
till 131 °F)
echo 101 och 151
250 mm (10 tum)
echo 201 och 301
250 mm (10 tum)
echo 500 serien
400 mm (15,75 tum)
Spänningsintervall för
strömförsörjning
echo 101
Från 10 till 20 V
echo 201, 301 och
500 serien
Från 10 till 28 V
Nominell ström
Alla modeller
1A
Säkring
Alla modeller
AGC/3AG – 3,0 A
Djup, sötvatten*
echo 151
488 m (1 600 fot) med
77 kHz
echo 201, 201dv, 301
och 301dv
533 m (1 750 fot) med
77 kHz
echo 500 och 500dv
serien
701 m (2 300 fot) med
77 kHz
Säkert avstånd till kompass
Rengöra skärmen
MEDDELANDE
Rengöringsmedel som innehåller ammoniak kan skada det
reflexfria skiktet.‍
Enheten är täckt med ett särskilt reflexfritt skikt som är mycket
känsligt för hudfett, vax och slipande rengöringsmedel.‍
1 Använd ett rengöringsmedel avsett för glasögon som
godkänts för reflexfria skikt på trasan.‍
2 Torka försiktigt av skärmen med en mjuk, ren och luddfri
trasa.‍
Programlicensavtal
GENOM ATT ANVÄNDA ENHETEN GÅR DU MED PÅ ATT
VARA BUNDEN AV VILLKOREN I FÖLJANDE
PROGRAMVARULICENSAVTAL.‍ DU BÖR LÄSA IGENOM
DET HÄR AVTALET NOGGRANT.‍
Garmin Ltd.‍ och dess dotterbolag (”Garmin”) ger dig en
begränsad licens för användning av den programvara som är
inbäddad i enheten (”Programvaran”) i binär körbar form för
normal drift av produkten.‍ Titeln, äganderätten och de
immateriella rättigheterna i och för Programvaran tillhör Garmin
och/eller dess tredjepartsleverantörer.‍
Du accepterar att Programvaran tillhör Garmin och/eller dess
tredjepartsleverantörer och är skyddad enligt de
upphovsrättslagar som gäller i USA samt enligt internationella
upphovsrättsöverenskommelser.‍ Du bekräftar vidare att
strukturen på, organisationen av och koden för Programvaran,
som inte källkoden tillhandahålls för, är värdefulla
företagshemligheter som tillhör Garmin och/eller dess
tredjepartsleverantörer och att källkoden för Programvaran är
en värdefull affärshemlighet som tillhör Garmin och/eller dess
tredjepartsleverantörer.‍ Du intygar att du inte kommer att
dekompilera, demontera, ändra eller bakåtkompilera
Programvaran eller någon del av den eller på något annat sätt
göra om Programvaran eller någon del av den till läsbar form
eller skapa något arbete som bygger på Programvaran.‍ Du
intygar också att du inte kommer att exportera eller
återexportera Programvaran till något land i strid med de
exportkontrollagar som gäller i USA eller de exportkontrollagar
som gäller i något annat tillämpligt land.‍
*Djupkapaciteten beror på vattnets salthalt, bottentyp och andra
vattenförhållanden.‍
Rengöra ytterhöljet
MEDDELANDE
Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan
skada plastkomponenterna.‍
1 Rengör enhetens ytterhölje (inte skärmen) med en trasa
fuktad med milt rengöringsmedel.‍
2 Torka enheten torr.‍
Bilaga
3
Index
B
bildskärmsinställningar 1
D
DownVü 1
E
ekolod 1, 2
bildhastighet 2
brus 2
djupskala 2
DownVü 1
frekvenser 1, 2
känslighet 2
larm 2
svävande mål 2
zoom 2
enhet
registrering 1
rengöra 3
G
givare 1
H
hjälp 1
I
inställningar 1
systeminformation 3
K
knappar 1
på/av 1
kontrast 1
L
larm, ekolod 2
M
måttenheter 3
P
pausa 2
produktregistrering 1
programlicensavtal 3
R
registrera enheten 1
S
snabbjustering 1
specifikationer 3
språk 3
strömknapp 1
summer 1
systeminformation 3
T
tidsgräns 1
Z
zoom, ekolod 2
4
Index
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
© 2013 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising