Garmin | echo™ 100 | Installation guide | Garmin echo™ 100 Installationsvejledning

Garmin echo™ 100 Installationsvejledning
Om montering af echo
Echo-enheden kan monteres vha. den medfølgende drejeholder (side 3),
eller den kan planmonteres med instrumentbrættet vha. det korrekte
planmonteringssæt (sælges separat).
echo™ Installationsvejledning
Når du planlægger et monteringssted, skal du vælge et sted, du kan se, når du
styrer dit fartøj, et sted som giver nem adgang til tasterne på echo-enheden,
og som er i en passende afstand fra et kompas (side 6).
 Advarsel
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med
produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
Samling af transduceren
 Advarsel
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du borer, skærer
eller sliber.
1. Sæt gummipakskiven ➊ og plastikafstandsstykket ➋ i transduceren
➌ samtidig.
Smør ikke gummipakskiven.
Følg denne vejledning for at installere alle komponenterne, der fulgte med
din echo 100/150/200/300c/500c/550c, korrekt.
➍
Kontakt Garmin
Kontakt Garmins produktsupport, hvis du har spørgsmål omkring
brugen af din echo. Hvis du befinder dig i USA, skal du gå til
www.garmin.com/support eller kontakte Garmin USA på tlf.
(913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
➏ ➎
➊
I Storbritannien skal du kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon
på 0808 238 0000.
➌
Hvis du befinder dig i Europa, skal du gå ind på www.garmin.com/support
og klikke på Contact Support for at få oplysninger om support i de
forskellige lande, eller du kan kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon
på +44 (0) 870 850 1241.
Nødvendigt værktøj
•
•
•
•
•
•
Bor og borehoveder
/ " skruenøgle eller indsatspatron
Afdækningstape
Nummer 2 stjerneskruetrækker
Marineforsegler
Udstyr til drejeholderen (bolte eller skruer) (side 3)
3 8
2. Før kablet mod transducerens bagside, og skub transduceren ind
i monteringsholderen ➍.
3. Placer en 5 mm pakskive ➎ på en 10-32 × 1,75"-skrue ➏, og før skruen
gennem monteringsholder, transducer, afstandsstykke og gummipakskive.
4. Placer en 5 mm pakskive i den synlige ende af 10-32 × 1,75"-skruen,
og fastgør den med 10-32 låsemøtrikken ➐.
Stram ikke 10-32 låsemøtrikken. Juster transduceren, og stram møtrikken
efter installation af transduceren på båden.
Sådan monterer du transduceren på et agterspejl
Installationsforberedelse
Før du permanent installerer delene til din echo, skal du planlægge
installationen ved at bestemme placeringen af de forskellige komponenter.
Kontroller, at kablerne er lange nok til at tilslutte komponenterne til hinanden
og til strøm.
Om transduceren
Transduceren er den komponent i din echo, der udsender lydbølger gennem
vandet og modtager dem for at transmittere dem videre til din echo-enhed.
Ved hjælp af det medfølgende udstyr kan du installere den medfølgende
transducer på din båds agterspejl (side 1) eller på din trækmotor (side 3).
Hvis du allerede har en eksisterende Garmin transducer med 6 ben og
dobbeltstråle på din båd, kan du bruge den med din echo-enhed ved at
installere et adapterkabel (sælges separat).
Juni, 2012
➐
➋
Valg af placering til agterspejlsmontering
Når du vælger en placering til agterspejlsmontering, skal du være
opmærksom på disse retningslinjer for at opnå optimal ydeevne.
• Monter transduceren så tæt på bådens midte som muligt.
• Monter ikke transduceren ved plankegange, stivere, fittings,
vandindsugninger eller andet, der skaber luftbobler eller
turbulens i vandet.
Transduceren skal befinde sig i rent (turbulensfrit) vand for at
fungere optimalt.
• Monter ikke transduceren i flugt med skruen på fartøjer med ét drev.
Transduceren kan forårsage kavitation, der kan forringe bådens
ydeevne og skade skruen.
• På både med to drev skal du så vidt muligt montere transduceren
mellem drevene.
• Monter ikke transduceren på et sted, hvor den kan blive stødt ved
søsætning, indhaling eller opbevaring.
190-01312-76 Rev. B
Trykt i Taiwan
Sådan monterer du agterspejlsmonteringsudstyret
Bemærk
Klip ikke transducerkablet over. Klipper du transducerens kabel over,
bortfalder garantien.
1. Placer transducerholderen ➊ på det valgte monteringssted på agterspejlet
(side 1).
➏
➍
➎
➊
➌
➋
2. Placer transduceren parallelt med vandlinjen ➋, og marker
centerplaceringen på hvert hul på transducerholderen.
3. Brug et borehoved på 4 mm (5/32") til at bore forboringshuller på ca.
25 mm (1") på de markerede steder, og træf følgende forholdsregler.
• For at undgå at du borer hullerne for dybt, kan du sætte et stykke
tape rundt om borehovedet 25 mm (1”) fra spidsen som rettesnor.
• Hvis du monterer holderen på glasfiber, kan du sætte et stykke
tape over forboringsstedet for at undgå, at gelcoatlaget revner.
4. Påfør marineforsegler på de medfølgende 30 mm M5-skruer,
og sæt transduceren løst på agterspejlet.
5. Juster transduceren, så den går ud over bunden af agterspejlet ➌ ca.
3,2 mm (1/8") på glasfiberskrog eller 10 mm (3/8") på aluminiumsskrog.
6. Kontroller, at transduceren sidder parallelt med vandlinjen.
7. Stram 10-32 låsemøtrikken, indtil den rører ved monteringsholderen,
og stram den derefter 1/4 drej mere (undgå at overspænde).
2
8. Hvis du vil føre kablet gennem agterspejlet, skal du vælge et
gennemgangssted et stykke over vandlinjen ➍ og markere det.
9. Brug et 16 mm (5/8") borehoved til at bore et gennemgangshul hele vejen
igennem agterspejlet.
10. Placer en kabelklemme på transducerkablet ➎, ca. en tredjedel
af afstanden mellem transduceren og toppen af agterspejlet eller
gennemgangshullet.
11. Marker stedet for forboringshullet til kabelklemmen, og, vha. et 3,2 mm
(1/8") borehoved, bor et forboringshul med en dybde på ca. 10 mm (3/8").
12. Påfør marineforsegler på de medfølgende 12 mm M4-skruer, og sæt
kabelklemmen på agterspejlet.
13. Gentag trin 10–12 med den anden kabelklemme.
14. Før transducerkablet frem til echo-enheden.
• Hvis du fører kablet vha. et gennemgangshul, skal du føre det gennem
det hul, du borede i trin 8 og installere kabelindgangsdækslet ➍
(side 2).
• Hvis du ikke fører kablet vha. et gennemgangshul, skal du føre kablet
op og hen over toppen af agterspejlet ➏.
Undgå at føre kablet i nærheden af el-ledninger eller andre kilder til
elektrisk interferens.
Sådan installerer du kabelindgangsdækslet
Hvis du førte kablet gennem agterspejlet efter at have installeret
transduceren, skal du montere kabelindgangsdækslet for at undgå,
at der kommer vand ind i din båd.
1. Placer kabelindgangsdækslet ➊ over hullet og kablet,
➊
med åbningen nedad, og marker placeringen af de to
forboringshuller.
2. Fjern kabelindgangsdækslet, og, vha. et 3,2 mm (1/8")
borehoved, bor forboringshullerne med en dybde på ca.
10 mm (3/8").
3. Fyld gennemgangshullet med marineforsegler, så det dækker
kablet helt, og så der er overskydende forsegler rundt om
hullet og kablet.
4. Placer kabelindgangsdækslet ➊ over hullet og kablet, med åbningen
pegende nedad.
5. Påfør marineforsegler på de medfølgende 12 mm M4-skruer, og monter
kabelindgangsdækslet på agterspejlet.
6. Tør al overskydende marineforsegler væk.
echo Installationsvejledning
Sådan installerer du transduceren på en trækmotor
Bemærk
Klip ikke transducerkablet over. Klipper du transducerens kabel over,
bortfalder garantien.
1. Før den 50 cm (20") lange kabelklemme ➊ gennem sprækken på
transducerholderen ➋, så rillerne på kabelklemmen vender opad og er
strakt lige langt ud på begge sider af holderen.
Ved brug i koldt vand eller i områder med meget tømmeraffald anbefales
det at bruge et 4–5" snekkehjul af metal (medfølger ikke)
i stedet for kabelklemmen.
➎
➊
Sådan installerer du drejeholderen
1. Vælg et monteringssted (side 3).
2. Klargør drejemonteringsbasen (side 3).
3. Fastgør holderen med de kabler, der er monteret på holderen (side 4)
eller uden de kabler, der er monteret på holderen (side 4).
Valg af placering til drejeholdermontering
Vær opmærksom på disse retningslinjer, når du vælger et sted til montering
af drejeholderen.
• Du skal kunne se displayet klart og have nem adgang til tasterne på
echo-enheden fra monteringsstedet.
• Monteringsstedet skal være solidt nok til at kunne bære enheden og
holderen.
• Du kan trække kablerne enten fra under drejeholderen eller fra bag
enheden.
• Monteringsstedet skal være i en passende afstand fra et kompas (side 6).
Forberedelse af installation af drejemonteringsbasen
➌
Bemærk
Anvend fladhovedede skruer eller bolte til at fastgøre drejemonteringsbasen.
Skruer eller bolte med forsænkede hoveder vil beskadige basen.
➋
➍
2. Placer monteringspakningen ➌ på transducerholderens buede top.
3. Placer transducerholderen mod trækmotorens hus, og lad transducerens
forside vende væk fra skruen.
4. Fastgør den 50 cm (20") lange kabelklemme om trækmotorens hus,
men stram ikke kabelklemmen helt.
5. Juster monteringspakningen korrekt mellem transducerholderen og
trækmotorens hus, og stram kabelklemmen.
Klip det overskydende kabelklemme af om nødvendigt.
6. Placer transduceren, så den er parallel med bunden, når den er i brug,
stram 10-32 låsemøtrikken ➍, indtil den rører ved monteringsholderen,
og stram den 1/4 drej mere (undgå at overspænde).
7. Brug de medfølgende 14 cm (5 1/2") lange kabelklemmer ➎ til at fastgøre
transducerkablet til motorakslen.
Udfyld om nødvendigt den forreste del (undtagen kabelklemmelommen)
af transducermonteringen med forsegler, så du undgår urenheder i
monteringen.
8. Før transducerkablet frem til monteringsstedet for echo-enheden, og træf
følgende forholdsregler.
• Undgå at føre kablet i nærheden af el-ledninger eller andre kilder til
elektrisk interferens.
• Kontroller, at kablet ikke kommer i klemme, når trækmotoren er i
brug eller bjærges.
echo Installationsvejledning
1. Når du har fundet et passende sted at montere drejeholderen (side 3),
skal du beslutte dig for, om du vil fastgøre holderen til overfladen vha.
skruer eller bolte og vælge det rigtige udstyr til fastgøring:
• Ved fastgøring af basen vha. skruer skal du anvende selvskærende,
fladhovedede træskruer, enten størrelse #8 eller med en diameter
på 4 mm (5/32"), med et passende borehoved til forboringshullet.
• Ved fastgøring af basen vha. bolte skal du anvende fladhovedede
bolte, enten størrelse #8 eller med en diameter på 4 mm (5/32"), med de
passende pakskiver og møtrikker. Anvend et borehoved med samme
diameter som bolten.
2. Adskil drejefoden fra holderen.
3. Hvis du vil trække kablerne fra under
➋
monteringsoverfladen, skal drejefoden
vendes, så gennemgangshullerne ➊
vender i den ønskede retning.
4. Anvend drejefoden som skabelon,
og afmærk placeringen af
➊
forboringshullerne ➋.
➌
5. Hvis du vil trække kablerne fra under
monteringsoverfladen, skal placeringen
afmærkes i midten ➌.
6. Anvend et til udstyret passende
borehoved, og bor de tre forboringshuller.
7. Hvis du vil føre strøm- og transducerkabler fra under
monteringsoverfladen, skal du anvende et 16 mm (5/8") borehoved til at
bore et hul gennem monteringsoverfladen på den placering, du markerede
i trin 5.
3
Fastgøring af drejeholderen med de kabler, der er monteret i
holderen
1. Før strøm- og transducerkablerne ➏ gennem det 16 mm (5/8") store
midterhul, som du borede under klargøringen af drejemonteringsbasen.
2. Placer drejemonteringsbasen ➊ på
monteringsoverfladen, før kablerne gennem
➍
kabelgennemgangshullerne ➏, og fastgør
drejemonteringsbasen løst vha. de korrekte
skruer og bolte ➋.
3. Placer drejeholderen ➌ på
drejemonteringsbasen,
men fastgør den ikke.
➌
4. Placer echo-enheden eller holderen
i drejeholderen (side 4).
5. Sørg for, at der er nok strøm- og
transducerkabel at give af, så holderen
➋
kan dreje helt til de ønskede positioner,
når kablerne er tilsluttet.
6. Fjern echo-enheden eller holderen samt
➏
➊
drejeholderen fra drejemonteringsbasen.
➎
7. Påfør marineforsegler på det
16 mm (5/8") store midterhul og på
kabelgennemgangshullerne.
8. Fastgør drejemonteringsbasen forsvarligt vha. de korrekte skruer og bolte.
9. Placer drejeholderen på drejemonteringsbasen, og fastgør den vha. den
medfølgende 10 mm M6×1 stjerneskrue ➍.
Fastgøring af drejeholderen uden de kabler, der er monteret
i holderen
Denne opgave udføres kun, hvis det ikke
➍
er nødvendigt at føre kablerne gennem
monteringsoverfladen og holderen.
1. Placer drejemonteringsbasen ➊ på
monteringsoverfladen, og fastgør den vha.
de korrekte skruer eller bolte ➋.
2. Placer drejeholderen ➌ på drejemonteringsbasen,
og fastgør den vha. den medfølgende 10 mm
M6×1 stjerneskrue ➍.
3. Forsegl kabelgennemgangshullerne ➎ med
marineforsegler.
4
➌
➋
➊
Installation af echo-enheden i drejeholderen
1. Med låsearmen ➊ i opadvendt position placeres echo
100/150/300c-enheden ➋ eller echo 200/500c/550c-holderen ➌ i
drejeholderen ➍.
➋
➌
➊
➊
➍
➍
2. Vip holderen til den ønskede synsvinkel, og tryk på låsearmen.
Installation af kabler og stik
Tilslutning til strøm
1. Før strømkablet fra drejeholderen til bådens batteri eller sikringsblok.
• Hvis det er nødvendigt at forlænge ledningerne, skal du bruge en
ledning på 20 AWG eller derover.
2. Tilslut den røde ledning til den positive (+) terminal på batteriet eller
sikringsblokken, og tilslut den sorte ledning til den negative (-) terminal.
Tilslutning af kablerne til en echo 100/150/300c
På en echo 100/150/300c-enhed er kablernes stik tilpasset til kun at passe
i de korrekte porte på enheden.
1. Sammenlign tappen ➊ på kabelstikket med mønstrene
på enhedsportene for at identificere den korrekte port.
2. Før kabelstikket ind i den korrekte port, indtil stikket
er helt på plads.
3. Gentag trin 1 og 2, indtil alle kabler er tilsluttet til
enheden.
➊
➎
echo Installationsvejledning
Tilslutning af kablerne til en echo 200/500c/550c
På en echo 200/500c/550c-enhed er kablernes stik tilpasset til kun at passe
i de korrekte porte på holderen. De tilsluttede kabler holdes på plads af et
låsebeslag.
Der er ingen kabler, der sluttes direkte til en echo 200/500c/550c-enhed.
1. Sammenlign tappen ➊ på kabelstikket med
mønstrene på holderportene for at identificere
den korrekte port.
2. Før kabelstikket ind i den korrekte port, indtil det hviler
sikkert i porten.
3. Gentag trin 1 og 2, indtil alle kabler er
tilsluttet til holderen ➋.
4. Placer låsebeslaget ➌ over kablerne,
➋
og skub det ned, så kablerne låses på
plads på holderen.
Du vil høre et hørbart klik, når
låsebeslaget er installeret korrekt.
➊
Test transducermonteringen på agterspejlet i åbent vand fri for forhindringer.
Vær opmærksom på dine omgivelser, når du tester transduceren.
1. Når båden er i vandet, skal du tænde for echo-enheden.
2. Sejl båden ved lav hastighed. Hvis echo-enheden ser ud til at fungere
korrekt, skal du gradvist øge bådens hastighed, mens du holder øje med
echo-enheden.
Hvis sonarsignalet pludselig forsvinder, eller signalet fra bunden er meget
forringet, skal du notere hastigheden, hvorved dette sker.
3. Vend tilbage til den hastighed, hvor signalet forsvandt, og drej moderat til
begge sider, mens du holder øje med echo-enheden.
4. Hvis signalstyrken forbedres, mens du drejer, skal du justere
transduceren, så den stikker yderligere 3 mm (1/8") under bådens
agterspejl.
5. Gentag trin 2–4, indtil forringelsen er helt fjernet.
6. Hvis signalet ikke forbedres, skal du flytte transduceren til en anden
placering på agterspejlet.
➋
Fjernelse af en echo 200/500c/550c fra
holderen
Efter du har tilsluttet kablerne til holderen, kan du hurtigt fjerne
echo-enheden fra holderen uden at fjerne nogen
kabler.
1. Tryk på udløsningshåndtaget ➊ på holderen,
indtil echo-enheden ➋ udløses.
2. Vip echo-enheden forover, og løft den ud af
holderen.
echo Installationsvejledning
Da det er nødvendigt med vand for at lede sonarsignalet, skal transduceren
være under vand for at fungere korrekt. Du kan ikke få en dybde- eller
distanceaflæsning, når transduceren ikke er under vand. Når du søsætter
båden, skal du kontrollere den for lækager omkring de skruehuller, der blev
lavet under vandlinjen.
Bemærk
Når du justerer dybden på transduceren, skal du udføre justeringerne i små
trin. Hvis du placerer transduceren for dybt, kan det have negativ virkning
på bådens ydeevne, og der kan være en risiko for, at transduceren rammer
genstande under vandet.
Efter du har tilsluttet kablerne til holderen, kan du hurtigt placere
echo-enheden i holderen uden at tilslutte
nogen kabler.
➊
Bemærk
Lad ikke din båd være i vandet i længere tid uden at kontrollere, om der er
lækager.
Sådan tester du transducermonteringen på agterspejlet
➌
Placering af en echo 200/500c/550c
i holderen
1. Placer echo-enhedens base ➊ i bunden
af holderen ➋.
2. Vip echo-enheden mod holderen,
indtil den sætter sig på plads.
Du vil høre et hørbart klik, når enheden
er fastgjort i holderen.
Test af installationen
➋
➊
5
Specifikationer
Specifikation
Størrelse
Enhed
echo 100/150/300c
echo 200/500c/550c
Vægt (uden
echo 100/150/300c
monterings­bøjle) echo 200
echo 500c
echo 550c
Vægt (med
echo 100/150/300c
monterings­bøjle) echo 200
echo 500c
echo 550c
Display
echo 100/150
echo 200
echo 300c
echo 500c
echo 550c
Kabinet
echo 100/150/200/300c/
500c/550c
Mål
B × H × D: 104 × 147 × 71 mm
(4,1× 5,8 × 2,8")
B × H × D: 152 × 150 × 46 mm
(6 × 5,9 × 1,8")
270 g (9,5 oz)
416 g (14,7 oz)
524 g (18,5 oz)
533 g (18,8 oz)
410 g (14,5 oz)
556 g (19,6 oz)
664 g (23,4 oz)
673 g (23,7 oz)
B × H: 60,5 mm × 81,5 mm (2,4 ×
3,2") [diagonalt: 102 mm (4")], 256
× 160 pixel, 8-niveauers grå
B × H: 74 × 101,6 mm (2,9 × 4"),
[diagonalt: 127 mm (5")] 480 × 320
pixel, 16-niveauers gråtone, HVGA
B × H: 53,3 × 71,1 mm (2,1 × 2,8")
[diagonalt: 88,9 mm (3,5")]
B × H: 74 × 101,6 mm (2,9 × 4"),
[diagonalt: 127 mm (5")] 320 × 234
pixel, 256 farver, QVGA
B × H: 74 × 101,6 mm (2,9 × 4"),
[diagonalt: 127 mm (5")] 640 × 480
pixel, 256 farver, VGA
Fuldt tætnet, robust plastlegering,
vandtæt iht. IEC 60529 IPX-7
Specifikation
Temperaturom­
råde
Enhed
echo 100/150/200
echo 300c/500c/550c
Sikkerheds­
afstand for
kompas
Frekvens
Strømkildes
spændingsom­
råde
Sikring
Mål
Fra -15 °C til 70 °C
(fra 5 °F til 158 °F )
Fra -15 °C til 55 °C
(fra 5 °F til 131 °F)
250 mm (10")
350 mm (13,8”)
400 mm (15,75”)
200 kHz
77 kHz eller 200 kHz
echo 100/150/200
echo 300c
echo 500c/550c
echo 100
echo 150/200/300c/
500c/550c
echo 100/150
10–20 V DC
echo 200/300c/500c/550c 10–28 V DC
echo 100/150/200/300c/
500c/550c
Nominel
echo 100/150/200/300c/
strømstyrke
500c/550c
Sendestyrke
echo 100
(RMS/top til top) echo 150
echo 200/300c
echo 500c/550c
Dybde echo 100
ferskvand*
echo 150
echo 200/300c
echo 500c/550c
Dybde - saltvand* echo 100
echo 150
echo 200/300c
echo 500c/550c
AGC/3AG - 3,0 A
1A
100 W/800 W
200 W/1.600 W
300 W/2.400 W
500 W/4.000 W
183 m (600 fod)
396 m (1.300 fod)
457 m (1.500 fod)
579 m (1.900 fod)
91 m (300 fod)
152 m (500 fod)
183 m (600 fod)
213 m (700 fod)
*Dybdekapacitet afhænger af vandets saltindhold, bundtypen og andre
vandforhold.
© 2011-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes, downloades eller gemmes på noget medie uanset formålet
uden udtrykkeligt, forudgående skriftligt samtykke fra Garmin, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri. Garmin giver hermed tilladelse til download af en enkelt kopi af denne
vejledning på en harddisk eller andet elektronisk medium til visning og udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer heraf, forudsat at den elektroniske eller udskrevne
kopi af vejledningen indeholder hele denne meddelelse om ophavsret, og med den betingelse, at enhver uautoriseret erhvervsmæssig distribution af vejledningen og eventuelle ændringer
heraf er strengt forbudt.
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet uden at være forpligtet til
at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Besøg Garmins websted (www.garmin.com) for at se aktuelle opdateringer og yderligere oplysninger om brug og
håndtering af dette og andre Garmin-produkter.
Garmin® og Garmin-logoet er registrerede varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. echo™ og myGarmin™ er varemærker tilhørende Garmin
Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
© 2011-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising