Garmin | echo™ 100 | User manual | Garmin echo™ 100 Brugervejledning

Garmin echo™ 100 Brugervejledning
echo™ 100 og echo 150
brugervejledning
© 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes, downloades eller gemmes på noget medie uanset formålet uden udtrykkeligt,
forudgående skriftligt samtykke fra Garmin, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri. Garmin giver hermed tilladelse til download af en enkelt kopi af denne vejledning på en harddisk eller andet
elektronisk medium til visning og udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer heraf, forudsat at den elektroniske eller udskrevne kopi af vejledningen indeholder hele denne meddelelse om
ophavsret, og med den betingelse, at enhver uautoriseret erhvervsmæssig distribution af vejledningen og eventuelle ændringer heraf er strengt forbudt.
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet uden at være forpligtet til at varsle sådanne
ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Besøg Garmins websted (www.garmin.com) for at se aktuelle opdateringer og yderligere oplysninger om brug og håndtering af dette og andre Garminprodukter.
Garmin® og Garmin-logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. echo™ et varemærke tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse
varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
Introduktion
Introduktion
 Advarsel
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med
produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
Denne vejledning indeholder oplysninger om echo™ 100- og echo
150-fishfindere.
Generelt om brugervejledningen
I denne vejledning bruges ordet "vælg" til at beskrive følgende handlinger:
Kontakt til Garmins produktsupport
Kontakt Garmins produktsupport, hvis du har spørgsmål om dette produkt.
• Hvis du befinder dig i USA, skal du gå til www.garmin.com/support
eller kontakte Garmin USA pr. telefon på (913) 397 8200 eller (800) 800
1020.
• I Storbritannien skal du kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på
0808 238 0000.
• Hvis du befinder dig i Europa, skal du gå til www.garmin.com/support
og klikke på Contact Support for at få oplysninger om support i de
forskellige lande.
• Markering af et emne og tryk på ENTER.
• Tryk på en knap som f.eks. ENTER eller MENU.
Når du bliver bedt om at vælge menupunkter, vises der muligvis små pile
(>) i teksten. De viser, at du skal markere en række punkter på skærmen
vha. knapperne eller (side 2) og trykke på knappen ENTER efter
hvert punkt. Hvis du f.eks. ser "vælg MENU > Pause", Skal du trykke på
MENU, trykke på eller , indtil Pause er markeret, og derefter trykke
på ENTER.
Registrering af din enhed
Hjælp os med at hjælpe dig ved at udføre vores onlineregistrering i dag.
• Gå til http://my.garmin.com.
• Opbevar den originale købskvittering, eller en kopi af den, på et sikkert
sted.
Brugervejledning til echo 100 og echo 150
1
Sådan kommer du i gang
Sådan kommer du i gang
Knapper
Konfiguration af enhedens indledende indstillinger
Inden du kan bruge enheden første gang, skal du konfigurere en række
indledende indstillinger. Du skal også konfigurere disse indstillinger,
når de oprindelige fabriksindstillinger gendannes. Du kan opdatere alle
indstillingerne senere.
1.
2.
3.
4.
Vælg et sprog.
Vælg de enheder, dybden skal måles i.
Vælg de enheder, temperaturen skal måles i.
Vælg Udført.
Justering af kontrasten
MENU
Viser en liste over muligheder eller vender tilbage til den forrige
skærm.
ENTER
Vælger et menupunkt.
Ruller gennem valgmulighederne eller ændrer indstillinger.
Tænder og slukker enheden og justerer baggrundslyset.
Aktivering og deaktivering af enheden
Tryk på
2
1. På skærmen Ekkolod skal du vælge MENU > Opsætning > System >
Kontrast.
2. Vælg eller .
3. Vælg ENTER.
Justering af baggrundsbelysningen
1. Tryk kort på .
2. Gentag for at navigere gennem indstillingerne for lysstyrke.
, og hold nede.
Brugervejledning til echo 100 og echo 150
Sådan kommer du i gang
Indstillingen af bipperen
Du kan indstille, hvornår enheden skal lave lyde.
1. På skærmen Ekkolod skal du vælge MENU > Opsætning > Alarmer >
Bipper.
2. Vælg en funktion:
• Hvis du vil have enheden til at bippe, når du vælger en enhed, og når
en alarm udløses, skal du vælge Til.
• Hvis du vil have enheden til kun at bippe, når alarmer udløses, skal
du vælge Kun alarmer.
Automatisk aktivering af enheden
Du kan indstille enheden til at tænde, når der tilføres strøm. Ellers kan du
trykke på for at tænde enheden.
Fra skærmen Ekkolod skal du vælge MENU > Opsætning > System >
Auto tænding > Til.
Menuen timeout
Efter at en menu er blevet vist i 20 sekunder, og ingen knapper er blevet
valgt, forsvinder menuen, og den forrige skærm vises.
Brug af hurtig justering
Efter du har justeret indstillingen og er vendt tilbage til skærmen Ekkolod,
har du mulighed for hurtigt at vende tilbage til indstillingsmulighederne.
Efter du er vendt tilbage til skærmen Ekkolod, skal du vælge
Brugervejledning til echo 100 og echo 150
eller
.
3
Brug af echo 100 og echo 150
Brug af echo 100 og echo 150
Skærmen Ekkolod
Skærmen Ekkolod viser en graf i fuld visning af ekkolodsaflæsninger fra en
transducer. Dybdeskalaen ➊ angivet til højre på skærmen viser skærmens
dybde, mens skærmen ruller fra højre mod venstre og viser ikke-bundfaste
mål ➋. Nederste dybde ➌, vandtemperatur ➍ (hvis der er tilsluttet en
transducer, der kan måle temperatur) og transducerfrekvens ➎ vises i
skærmens venstre side.
Bemærk: echo 100 fungerer kun ved 200 kHz, så frekvensen vises ikke
på skærmen.
1. Fra skærmen Ekkolod skal du vælge MENU > Område.
2. Vælg en funktion:
• For at gøre det muligt for enheden at justere område automatisk skal
du vælge Auto.
• For at øge eller mindske området for dybdeskalaen manuelt skal du
vælge Manuel, vælge eller og derefter vælge ENTER.
Du kan justere zoom på skærmen Ekkolod manuelt ved at vælge
visningens spændvidde og vælge et fast startdybde. Hvis du f.eks. vælger
en spændvidde på 15 meter og en startdybde på 5 meter, viser enheden et
område fra 5 til 20 meters dybde.
➍
➋
4
Du kan justere rækkevidden for dybdeskalaen, der vises til højre på
skærmen. Denne indstilling bestemmer, hvor dybt ekkoloddet søger efter
ekkoer.
Manuel justering af zoom på skærmen Ekkolod
➌
➎
Justering af rækkevidden for dybdeskala
1. Fra skærmen Ekkolod skal du vælge MENU > Zoom > Manuel.
2. Vælg den spændvidde, du vil vise.
3. Vælg startdybden.
➊
Brugervejledning til echo 100 og echo 150
Brug af echo 100 og echo 150
Automatisk justering af zoom på skærmen Ekkolod
Du kan justere zoom på skærmen Ekkolod ved at vælge visningens
spændvidde og låse skærmen fast til konturerne på havbunden. Hvis du
f.eks. vælger en spændvidde på 10 meter, viser enheden et område fra
havbunden til 10 meter over bunden.
1. Fra skærmen Ekkolod skal du vælge MENU > Zoom > Auto.
2. Vælg den spændvidde, du vil vise.
Pause på skærmen
Fra skærmen Ekkolod skal du vælge MENU > Pause.
Genoptagelse på skærmen
Efter at have sat skærmen på pause skal du vælge MENU > Genoptag.
Manuel indstilling af gain
Gain-indstillingen kontrollerer ekkoloddets følsomhed for at kompensere for
vandets dybde og klarhed. Du kan få vist flere detaljer ved at øge gain. Hvis
skærmen virker rodet, skal du reducere gain.
Du indstiller gain manuelt ved at øge gain-indstillingen, indtil du begynder
at kunne se "støj" på den del af skærmen, hvor der er vand, og ved derefter
mindske gain en lille smule.
1. Fra skærmen Ekkolod skal du vælge MENU > Gain > Manuel.
2. Vælg for at øge gain-indstillingen, indtil du begynder at se støj på den
del af skærmen, hvor der er vand.
3. Vælg for at mindske gain.
Brugervejledning til echo 100 og echo 150
Indstilling af gain til Auto.
1. Fra skærmen Ekkolod skal du vælge MENU > Gain.
2. Vælg en funktion:
• For at få vist skærmen Ekkolod med højere følsomhed og vise
svagere signaler og mere støj, skal du vælge Auto høj.
• For at få vist skærmen Ekkolod med normal følsomhed skal du vælge
Auto mel.
• For at få vist skærmen med lav følsomhed og mindre støj skal du
vælge Auto lav.
Indstilling af alarmer for lavt vand og dybt vand
Du kan indstille en alarm til at lyde, når dybden er mindre eller større end en
angivet værdi.
1. På skærmen Ekkolod skal du vælge MENU > Opsætning > Alarmer.
2. Vælg en funktion:
• Hvis du vil afspille en alarm, når dybden er mindre end den angivne
dybde, skal du vælge Lavt > Til.
• Hvis du vil afspille en alarm, når dybden er større end den angivne
dybde, skal du vælge Dybt > Til.
3. Vælg den dybde, der uløser alarmen.
Alarmindstillingen vises på skærmen Alarmer.
5
Brug af echo 100 og echo 150
Indstilling af alarm for batterispænding
Du kan indstille en alarm til at blive udløst, når batteriet når en angiven lav
spænding.
1. Fra skærmen Ekkolod skal du vælge MENU > Opsætning > Alarmer >
Batteri > Til.
2. Vælg den lave batterispænding, der udløser alarmen.
Alarmindstillingen vises på skærmen Alarmer.
Indstilling af fiskealarmer
Du kan indstille en alarm til at lyde, når enheden registrerer et ikke-bundfast
mål.
Fra skærmen Ekkolod skal du vælge MENU > Opsætning > Alarmer >
Fisk > Til.
Indstilling af rullehastigheden for Ekkolod
Du kan indstille hastigheden, hvormed ekkoloddet ruller fra højre til venstre.
Brug en højere rullehastigheden til at se flere detaljer, især ved bevægelse
eller trolling. Brug en lavere hastighed til at vise ekkolodsoplysningerne
længere på skærmen.
1. På skærmen Ekkolod skal du vælge MENU > Opsætning > Ekkolod >
Rul.
2. Vælg en rullehastighed.
Valg af en frekvens for echo 150
Bemærk: echo 100 fungerer kun ved 200 kHz.
Du kan vise data fra et ekkolodssignal på 200 kHz eller data fra et
ekkolodssignal på 77 kHz. Frekvensen på 200 kHz viser bedre detaljer, har
en smallere stråle og bruges typisk på lavt vand. Frekvensen på 77 kHz
trænger mere effektivt gennem vandet og har en bredere stråle, så den kan
bruges til at dække et større område.
1. På skærmen Ekkolod skal du vælge MENU > Opsætning > Ekkolod >
Frekvens.
2. Vælg en frekvens.
Konfiguration af udseendet af ikke-bundfaste mål
Du kan indstille, hvordan ekkoloddet fortolker ikke-bundfaste mål.
1. På skærmen Ekkolod skal du vælge MENU > Opsætning > Ekkolod >
Fiske-ID.
2. Vælg en funktion:
• For at vise ikke-bundfaste mål som symboler skal du vælge .
• For at få vist ikke-bundfaste mål som symboler med oplysninger om
måldybde skal du vælge .
• For at få vist ikke-bundfaste mål som symboler med oplysninger om
baggrundsoplysninger ekkolod skal du vælge .
• For at få vist ikke-bundfaste mål som symboler med
baggrundsoplysninger fra ekkolod og oplysninger om måldybde skal
du vælge .
Hvis du bruger en transducer med dobbeltstråle, kan du vælge en frekvens
på 200 kHz eller 77 kHz til echo 150.
6
Brugervejledning til echo 100 og echo 150
Appendiks
Appendiks
Visning af systeminformation
Specifikationer
Specifikation
Display
Temperaturområde
Sikkerhedsafstand for
kompas
Frekvens
Strømkildes
spændingsområde
Sikring
Dybde - ferskvand*
Dybde - saltvand*
bund.
Mål
4 tommer (102 mm) diagonal, 256 × 160 pixel,
8-niveauers grå
Fra -15 °C til 70 °C (fra 5 °F til 158 °F )
10 tommer (250 mm)
echo 100: 200 kHz
echo 150: 77 kHz eller 200 kHz
10–20 V DC
AGC/3AG - 3,0 A
echo 100: 600 fod (183 m)
echo 150: 1300 fod (396 m)
echo 100: 300 fod (91 m)
echo 150: 500 fod (152 m)
* Dybdekapacitet afhænger af vandets saltindhold, bundtype og andre vandforhold.
Transducerstrålevinkler
Den transducer, der følger med echo 100, har en strålevinkel på 15 grader
ved 3 dB. Den transducer, der følger med echo 150, har strålevinkler på 15
og 45 grader ved 3 dB. Når disse transducere bruges sammen med echoenheden, kan de imidlertid registrere de mindste signaler på til 60 grader
for echo 100 og op til 60 og 120 grader for echo 150. Egenskaber for lavt
og dybt vand maksimeres, fordi echo-serien viser flere fisk på lavt vand og
rækker langt i dybden, når det gælder visning af konturer i strukturer og
Brugervejledning til echo 100 og echo 150
På skærmen Ekkolod skal du vælge MENU > Opsætning > System >
Systeminformation.
Indstilling af sprog
1. På skærmen Ekkolod skal du vælge MENU > Opsætning > System >
Sprog.
2. Vælg sprog.
Rengøring af den ydre beklædning
Bemærk
Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan beskadige
plastikkomponenterne.
1. Rengør enhedens ydre beklædning (ikke berøringsskærmen) med en
klud, der er fugtet med vand iblandet et mildt rengøringsmiddel.
2. Tør enheden af.
Rengøring af skærmen
Brug en blød, ren og fnugfri klud. Brug vand, isopropylalkohol eller
brillerens, hvis det er nødvendigt.
1. Hæld væsken på kluden.
2. Tør skærmen forsigtigt af med kluden.
7
Appendiks
Indstilling af måleenhed
Softwarelicensaftale
Gendannelse af fabriksindstillinger
Garmin Ltd. og/eller dets datterselskaber ("Garmin") giver dig en begrænset licens
til at bruge softwaren i denne enhed ("softwaren") i binær udførbar form ved normal
betjening af produktet. Titel, ejendomsret og intellektuelle ejendomsrettigheder til
softwaren forbliver hos Garmin og/eller dets tredjepartsleverandører.
1. Vælg MENU > Opsætning > Enheder fra en vilkårlig side.
2. Vælg en mulighed:
• Vælg Dybde, og vælg Fod, Meter eller Favne.
• Vælg Temperatur, og vælg Fahrenheit eller Celsius.
BEMÆRK: Denne procedure sletter alle de indstillingsoplysninger, du har
indtastet.
Vælg MENU > Opsætning > System > Fabriksindstillinger > Ja fra
en vilkårlig side.
8
VED AT BRUGE ECHO 100 ELLER ECHO 150 ACCEPTERER DU AT VÆRE
BUNDET AF VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DEN FØLGENDE
SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT.
Du bekræfter, at softwaren tilhører Garmin og/eller dets tredjepartsleverandører, og
at den er beskyttet ifølge amerikansk lov om ophavsret og internationale aftaler om
ophavsret. Endvidere bekræfter du, at softwarens struktur, organisering og kode,
hvor kildekoden ikke er stillet til rådighed, er værdifulde forretningshemmeligheder
ejet af Garmin og/eller dets tredjepartsleverandører, og at softwaren i kildekodeform
er en værdifuld forretningshemmelighed, der forbliver Garmins og/eller dets
tredjepartsleverandørers ejendom. Du accepterer, at softwaren eller nogen del af
denne ikke må skilles ad, demonteres, modificeres, ommonteres, omstruktureres
eller reduceres til læsbar form, og at du ikke må skabe enheder, der er afledt af eller
baseret på denne software. Du accepterer ikke at eksportere eller geneksportere
softwaren til noget land i strid med den amerikanske lovgivning for eksportkontrol
eller lovgivningen for eksportkontrol i noget andet relevant land.
Brugervejledning til echo 100 og echo 150
© 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Garmin Corporation
No.68, Zhangshu 2nd Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Marts 2011
Delnummer 190-01312-36 Rev. B
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising