Garmin | echo™ 100 | Garmin echo™ 100 Installeringsinstruksjoner

Garmin echo™ 100 Installeringsinstruksjoner
Når du skal planlegge hvor du skal montere enheten, bør du velge et sted
som du kan se når du styrer båten, som gir enkel tilgang til tastene på echo,
og som er plassert i passende avstand fra et kompass (side 6).
Installeringsinstruksjoner for echo™
 Advarsel
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for
å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
Sette sammen svingeren
1. Sett gummiskiven ➊ og avstandsskiven i plast ➋ inn i svingeren ➌
samtidig.
Ikke påfør smøremiddel på gummiskiven.
 forsiktig
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer, skjærer
eller sliper.
➍
Følg disse instruksjonene for å installere alle komponentene som følger med
echo 100/150/200/300c/500c/550c.
➏ ➎
➊
Kontakte Garmin
Kontakt Garmins produktsupport hvis det er noe du lurer på når du bruker
echo. I USA: Gå til www.garmin.com/support, eller ta kontakt med Garmin
USA på telefon (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
➐
➋
➌
I Storbritannia: Ta kontakt med Garmin (Europe) Ltd. på telefon
0808 238 0000.
I Europa: Gå til www.garmin.com/support og klikk på Contact Support
for innenlandsk supportinformasjon, eller kontakt Garmin (Europe) Ltd. på
telefon +44 (0) 870 850 1241.
Nødvendige verktøy
•
•
•
•
•
•
Boremaskin og borbits
9,5 mm skiftenøkkel eller pipenøkkel
Maskeringstape
Stjerneskrutrekker, nummer 2
Maritim tetningsmasse
Anordninger for dreiefeste (bolter eller skruer) (side 3)
Installere svingeren på et akterspeil
Forberede installering
Før du installerer noen av echo-delene permanent, må du planlegge
installeringen ved å finne ut hvor de ulike komponentene skal plasseres.
Kontroller at kablene er lange nok til at komponentene kan kobles til
hverandre og til strøm.
Om svingeren
Svingeren er echo-komponenten som overfører og mottar lydbølger gjennom
vannet og deretter formidler informasjonen til echo-enheten. Med de
medfølgende anordningene kan du installere svingeren på akterspeilet på
båten (side 1) eller på dorgemotoren (side 3).
Hvis du allerede har en sekspinners to-stråle-svinger fra Garmin på båten,
kan du bruke den med echo-enheten hvis du installerer en adapterkabel
(selges separat).
Om monteringen av echo
echo-enheten kan monteres ved hjelp av den medfølgende dreiefestebraketten
(side 3), eller den kan monteres innebygd i dashbordet ved hjelp av det
passende settet for innebygging (selges separat).
Juni 2012
2. Trekk kabelen tilbake, og skyv svingeren inn i monteringsbraketten ➍.
3. Plasser en 5 mm flat skive ➎ på den 10-32 × 1,75 tommer store
skruen ➏, og sett inn skruen gjennom monteringsbraketten,
svingeren, avstandsskiven og gummiskiven.
4. Plasser en flat skive på 5 mm på den synlige enden av den
10-32 × 1,75 tommer store skruen, og fest den med
10-32-låsemutteren ➐.
Ikke stram 10-32-låsemutteren. Du justerer svingeren og
strammer mutteren etter at du har installert svingeren på båten.
Velge sted for montering på akterspeil
For å sikre optimal ytelse bør du ta hensyn til følgende når du skal velge
sted for montering på akterspeil.
• Monter svingeren så nær midten av båten som mulig.
• Ikke monter svingeren bak bordganger, avstivere, rørdeler, vanninntak
eller -utløp eller alt som kan danne luftbobler eller skape bevegelser i
vannet.
Svingeren må være i rolig vann for å yte optimalt.
• Ikke monter svingeren slik at den kommer i veien for propellen på
båter med enkeltdrev.
Svingeren kan forårsake skader som kan redusere båtens ytelse og
ødelegge propellen.
• På båter med dobbeltdrev skal svingeren monteres mellom drevene
hvis det er mulig.
• Ikke monter svingeren på et sted der den kan komme i veien når du
starter, haler om bord eller oppbevarer ting.
190-01312-78 Rev. B
Trykt i Taiwan
Installere festeanordningene for montering på akterspeil
Merknad
Ikke kutt svingerkabelen. Garantien gjelder ikke hvis svingerkabelen kuttes.
1. Plasser svingerbraketten ➊ på det valgte monteringsstedet på akterspeilet
(side 1).
➏
➍
➎
➊
➌
➋
8. Hvis du vil føre kabelen gjennom akterspeilet, må du velge et sted for
kabelhullet godt over vannlinjen ➍ og merke det av.
9. Bruk en borbits på 16 mm (5/8 tommer) til å bore et kabelhull helt
gjennom akterspeilet.
10. Plasser en kabelklemme på svingerkabelen ➎, ca. en tredjedel av
avstanden mellom svingeren og toppen av akterspeilet eller kabelhullet.
11. Marker plasseringen til styrehullene for kabelklemmen, og bruk en
borbits på 3,2 mm (1/8 tommer) til å bore et styrehull som er ca. 10 mm
(3/8 tommer) dypt.
12. Påfør maritim tetningsmasse på den medfølgende 12 mm M4-skruen,
og fest kabelklemmen på akterspeilet.
13. Gjenta trinn 10–12 med den andre kabelklemmen.
14. Før svingerkabelen frem til echo-enheten.
• Hvis du skal legge kabelen gjennom et kabelhull, fører du den
gjennom hullet du boret i trinn 8, og installerer kabeldekselet ➍
(side 2).
• Hvis du ikke skal legge kabelen gjennom et kabelhull, fører du den
opp og over toppen av akterspeilet ➏.
Ikke legg kabelen sammen med elektriske ledninger eller andre kilder
som kan forårsake elektrisk interferens.
Installere kabeldekselet
Hvis du la kabelen gjennom akterspeilet etter at du installerte svingeren,
må du installere kabeldekselet for å forhindre vanninntrengning.
2. Rett inn svingeren parallelt med vannlinjen ➋, og marker midtpunktet for
hvert hull på svingerbraketten.
3. Bruk en borbits på 4 mm (5/32 tommer), og bor styrehull som er ca. 25 mm
(1 tomme) dype, på de avmerkede stedene. Ta følgende forholdsregler.
• For å unngå å bore hullene for dype kan du feste tape rundt
borekronen 25 mm fra tuppen på borekronen som veiledning.
• Hvis du skal installere braketten på glassfiber, kan du feste litt tape
over styrehullene for å forhindre sprekkdannelse i gelbelegget.
4. Påfør maritim tetningsmasse på de medfølgende 30 mm M5-skruene,
og fest svingerenheten til akterspeilet.
5. Juster svingerenheten slik at den strekker seg nedenfor bunnen av
akterspeilet ➌, ca. 3 mm (1/8 tommer) på glassfiberskrog eller 10 mm
(3/8 tommer) på aluminiumsskrog.
6. Kontroller at svingeren er rettet inn parallelt med vannlinjen.
7. Trekk til 10–32-låsemutteren til den berører monteringsbraketten,
og trekk deretter til enda 1/4 omdreining (ikke trekk for hardt til).
2
1. Plasser kabeldekselet ➊ over hullet og kabelen, med
åpningen ned, og marker plasseringen til de to styrehullene.
2. Fjern kabeldekselet, og bruk en borbits på 3,2 mm
(1/8 tommer) til å bore styrehull som er ca. 10 mm
(3/8 tommer) dype.
3. Fyll kabelhullet med maritim tetningsmasse slik at den
dekker kabelen helt og det er overflødig tetningsmasse
rundt hullet og kabelen.
4. Plasser kabeldekselet ➊ over hullet og kabelen, med
åpningen ned.
5. Påfør maritim tetningsmasse på de medfølgende 12 mm M4-skruene,
og fest kabeldekselet på akterspeilet.
6. Tørk bort eventuell overflødig maritim tetningsmasse.
➊
Installeringsinstruksjoner for echo
Installere svingeren på en dorgemotor
Merknad
Ikke kutt svingerkabelen. Garantien gjelder ikke hvis svingerkabelen kuttes.
1. Før den 50 cm (20 tommer) lange kabelstripsen ➊ gjennom sporet på
svingerbraketten ➋, slik at rillene på kabelen vender opp, til endene som
kommer ut på hver side av braketten, er like lange.
Ved bruk i kaldt vann eller områder med mye tømmer eller drivved må
du bruke en 4-5 tommers snekkedrevklemme i metall (ikke inkludert) i
stedet for kabelstripsen.
➎
➊
Installere dreiefestet
1. Velg monteringssted (side 3).
2. Klargjør dreiefestesokkelen (side 3).
3. Fest braketten med kablene installert (side 4) eller uten kablene installert
(side 4).
Velge sted for dreiefestet
Ta hensyn til følgende når du skal velge sted for installering av dreiefestet.
• Stedet gir fri sikt til skjermen og enkel tilgang til tastene på echo.
• Stedet er robust nok til å tåle vekten av enheten og braketten.
• Du kan føre kablene enten fra undersiden av dreiefestet eller fra baksiden
av enheten.
• Stedet ligger i passende avstand til et kompass (side 6).
Klargjøre installeringen av dreiefestesokkelen
Merknad
Bruk flathodete skruer eller bolter til å feste dreiefestesokkelen. Skruer eller
bolter med forsenket hode vil skade sokkelen.
➌
➋
➍
2. Plasser brakettpakningen ➌ på den buede toppen på svingerbraketten.
3. Plasser svingerfestet mot dorgemotorkroppen, med forsiden av svingeren
pekende bort fra propellen.
4. Fest den 50 cm (20 tommer) lange kabelstripsen rundt
dorgemotorkroppen, men ikke stram kabelstripsen helt til.
5. Juster pakningen mellom svingerbraketten og dorgemotorkroppen
ordentlig, og stram til kabelstripsen.
Kutt om nødvendig av litt av kabelstripsen hvis den er for lang.
6. Plasser svingeren slik at den vil være parallell med bunnen når den er i
bruk, trekk til 10-32-låsemutteren ➍ til den berører monteringsbraketten,
og trekk deretter til enda 1/4 omdreining (ikke trekk for hardt til).
7. Bruk de medfølgende 14 cm (5 1/2 tommer) lange kabelstripsene ➎ til å
feste svingerkabelen til motorakselen.
Du kan om nødvendig fylle den forovervendte delen av svingerbraketten
(unntatt kabelstripslommen) med tetningsmiddel for å unngå ansamlinger
av smuss og avfall.
8. Før svingerkabelen frem til installeringsstedet for echo-enheten. Ta
følgende forholdsregler.
• Ikke legg kabelen sammen med elektriske ledninger eller andre kilder
som kan forårsake elektrisk interferens.
• Sørg for at kabelen ikke kommer i klem når dorgemotoren bringes i
og ut av stilling.
Installeringsinstruksjoner for echo
1. Når du har valgt sted for installering av dreiefestet (side 3), må du
bestemme om du vil skru fast festet ved hjelp av skruer eller bolter,
og velge passende festeanordninger:
• Hvis du skal feste sokkelen med skruer, må du bruke selvborende,
flathodete treskruer, enten i størrelse 8 eller med en diameter på 4 mm
(5/32 tommer), med passende borbits for styrehullet.
• Hvis du skal feste sokkelen med bolter, må du bruke flathodete bolter,
enten i størrelse 8 eller med en diameter på 4 mm (5/32 tommer), med
passende skiver og muttere. Bruk en borbits med samme diameter
som bolten.
2. Skill dreiesokkelen fra festet.
3. Hvis du planlegger å føre kablene fra
➋
undersiden av monteringsoverflaten,
må du snu dreiesokkelen slik at
kabelhullene ➊ vender i riktig retning.
4. Bruk dreiesokkelen som mal, og marker
plasseringen til styrehullene ➋.
➊
➌
5. Hvis du planlegger å føre kablene fra
undersiden av monteringsoverflaten, må
du markere plasseringen i midten ➌.
6. Velg en passende borbits for
festeanordningene, og bor de tre
styrehullene.
7. Hvis du planlegger å legge strøm- og svingerkablene opp fra undersiden
av monteringsoverflaten, må du bruke en borbits på 16 mm (5/8 tommer)
til å bore et hull gjennom monteringsoverflaten på stedet du markerte i
trinn 5.
3
Skru fast dreiefestet med kablene installert
1. Før strøm- og svingerkablene ➏ gjennom det 16 mm (5/8 tommer) store
midthullet som du boret ved klargjøring av dreiefestesokkelen.
2. Plasser dreiefestesokkelen ➊ på
monteringsoverflaten, før kablene gjennom
➍
kabelhullene ➏, og fest dreiefestesokkelen
ved hjelp av passende skruer eller bolter ➋.
3. Plasser dreiefestet ➌ på dreiefestesokkelen,
men ikke skru det fast.
4. Plasser echo-enheten eller -holderen i
dreiefestet (side 4).
➌
5. Trekk strøm- og svingerkablene langt
nok ut til at braketten kan dreies helt ut til
ønskede stillinger når kablene er tilkoblet.
6. Ta echo-enheten eller -holderen og
➋
dreiefestet ut av dreiefestesokkelen.
7. Påfør maritim tetningsmasse i det
16 mm (5/8 tommer) store midthullet
➏
➊
og kabelhullene.
➎
8. Fest dreiefestesokkelen ordentlig ved hjelp
av passende skruer eller bolter.
9. Plasser dreiefestet på dreiefestesokkelen, og skru det fast ved hjelp av den
medfølgende 10 mm M6×1 Phillips-skruen ➍.
Skru fast dreiefestet uten kablene installert
Gjør dette bare hvis du ikke trenger å legge kablene
gjennom monteringsoverflaten og festet.
1. Plasser dreiefestesokkelen ➊ på
monteringsoverflaten, og fest den
ved hjelp av passende skruer eller
bolter ➋.
2. Plasser dreiefestet ➌ på dreiefestesokkelen,
og skru det fast ved hjelp av den medfølgende
10 mm M6×1 Phillips-skruen ➍.
3. Tett kabelhullene ➎ med maritim tetningsmasse.
➍
4
➋
➌
➊
➊
➍
➍
2. Vipp festet til ønsket visningsvinkel, og trykk ned låsearmen.
Installere kabler og kontakter
Strømkabling
1. Før strømkabelen fra dreiefestet til båtbatteriet eller sikringsblokken.
• Forleng om nødvendig ledningene ved hjelp av en 20 AWG-ledning
eller større.
2. Koble den røde ledningen til den positive polen på batteriet eller
sikringsblokken, og koble den svarte ledningen til den negative polen.
Koble kabler til echo 100/150/300c
På en echo 100-/150-/300c-enhet er kontaktene på kablene utformet slik at de
bare passer i de riktige portene på enheten.
1. Du finner frem til riktig port ved å sammenligne hakket
➊ på kabelkontakten med kilen på enhetsportene.
2. Skyv kabelkontakten inn i riktig port til kontakten sitter
godt på plass.
3. Gjenta trinn 1 og 2 til alle kablene er koblet til enheten.
➌
➋
➊
Installere echo-enheten i dreiefestet
1 Med låsearmen ➊ i hevet stilling setter du echo 100/150/300c-enheten ➋
eller echo 200/500c/550c-holderen ➌ inn i dreiefestet ➍.
➊
➎
Installeringsinstruksjoner for echo
Koble kabler til echo 200/500c/550c
På en echo 200-/500c-/550c-enhet er kontaktene på kablene utformet slik at
de bare passer i de riktige portene på holderen. De tilkoblede kablene holdes
på plass av en låsebrakett.
Det kobles ingen kabler direkte til en echo
200-/500c-/550c-enhet.
➊
1 Du finner frem til riktig port ved å sammenligne
hakket ➊ på kabelkontakten med kilen på
holderportene.
2. Skyv kabelkontakten inn i riktig port
til den sitter godt på plass.
3. Gjenta trinn 1 og 2 til alle kablene er
koblet til holderen ➋.
➋
4. Plasser låsebraketten ➌ over kablene,
og skyv den ned, slik at kablene låses
på plass på holderen.
Et hørbart klikk indikerer at
låsebraketten er riktig installert.
Test installeringen av svingeren på akterspeilet i åpent farvann hvor det ikke
er noen hindringer. Vis aktsomhet og ta hensyn til omgivelsene når du tester
svingeren.
1. Slå på echo-enheten med båten på vannet.
2. Kjør båten ved lav hastighet. Hvis det ser ut til at echo-enheten fungerer
slik den skal, kan du gradvis øke hastigheten mens du holder øye med
echo-enheten.
Hvis ekkoloddsignalet plutselig blir borte eller signalet fra bunnen
reduseres, må du merke deg hastigheten da dette inntraff.
3. Få båten ned i den hastigheten den hadde da signalet gikk tapt, og sving
forsiktig til begge sider mens du holder øye med echo-enheten.
4. Hvis signalstyrken blir bedre når du svinger, justerer du svingeren slik at
den strekker seg 3 mm (1/8 tommer) til under akterspeilet på båten.
5. Gjenta trinn 2–4 til god signalstyrke oppnås.
6. Hvis signalet ikke blir bedre, må du plassere svingeren et annet sted på
akterspeilet.
➋
Ta echo 200/500c/550c ut av holderen
Når du har koblet kablene til holderen, kan
du ta echo-enheten raskt ut av holderen uten
å koble fra noen kabler.
1. Trykk på utløserhendelen ➊ på holderen
til echo-enheten ➋ løsner.
2. Vipp echo-enheten fremover, og løft den ut av
holderen.
Installeringsinstruksjoner for echo
Ettersom det er nødvendig med vann for å formidle ekkoloddsignalet, må
svingeren være i vann for å kunne fungere slik den skal. Du kan ikke få en
avlesning av dybde eller avstand dersom enheten ikke er i vann. Når du setter
båten på vannet, må du kontrollere om det er lekkasjer rundt skruehull som
befinner seg under vannlinjen.
Merknad
Når du justerer dybden til svingeren, må du foreta små, trinnvise justeringer.
Hvis du plasserer svingeren for dypt, kan det føre til at båtens ytelse
reduseres, og at svingeren støter borti gjenstander under vann.
Når du har koblet kablene til holderen, kan
du sette echo-enheten raskt inn i holderen
uten å koble til noen kabler.
➊
Merknad
Ikke la båten være i vannet over lengre tid uten å kontrollere om det er
lekkasjer.
Teste installeringen av svingeren på akterspeilet
➌
Plassere echo 200/500c/550c i holderen
1. Sett nedre del av echo ➊ inn i bunnen av
holderen ➋.
2. Vipp echo-enheten mot holderen til den
festes.
Et hørbart klikk indikerer at enheten er
satt ordentlig på plass i holderen.
Teste installeringen
➋
➊
5
Spesifikasjoner
Spesifikasjon
Størrelse
Vekt (uten
bøylefeste)
Vekt
(med bøylefeste)
Skjerm
Enhet
echo 100/150/300c
Mål
B × H × D: 104 × 147 × 71 mm
(4,1 × 5,8 × 2,8 tommer)
echo 200/500c/550c B × H × D: 152 × 150 × 46 mm
(6 × 5,9 × 1,8 tommer)
echo 100/150/300c 270 g (9,5 oz)
echo 200
416 g (14,7 oz)
echo 500c
524 g (18,5 oz)
echo 550c
533 g (18,8 oz)
echo 100/150/300c 410 g (14,5 oz)
echo 200
556 g (19,6 oz)
echo 500c
664 g (23,4 oz)
echo 550c
673 g (23,7 oz)
echo 100/150
B × H: 60,5 × 81,5 mm (2,4 ×
3,2 tommer) [diagonalt: 102 mm
(4 tommer)], 256 × 160 piksler,
8 gråtoner
echo 200
B × H: 74 × 101,6 mm (2,9 ×
4 tommer), [diagonalt: 127 mm
(5 tommer)] 480 × 320 piksler,
16 gråtoner, HVGA
echo 300c
B × H: 53,3 × 71,1 mm (2,1 ×
2,8 tommer) [diagonalt: 88,9 mm
(3,5 tommer)]
echo 500c
B × H: 74 × 101,6 mm (2,9 ×
4 tommer), [diagonalt: 127 mm
(5 tommer)] 320 × 234 piksler,
256 farger, QVGA
echo 550c
B × H: 74 × 101,6 mm (2,9 ×
4 tommer), [diagonalt: 127 mm
(5 tommer)] 640 × 480 piksler,
256 farger, VGA
© 2011-2012 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Spesifikasjon
Hus
Temperaturområde
Sikkerhetsavstand
for kompass
Frekvens
Spenningsområde
for strømkilde
Sikring
Merkestrøm
Sendeeffekt (RMS/
spiss-til-spiss)
Ferskvannsdybde*
Saltvannsdybde*
Enhet
echo 100/150/200/
300c/500c/550c
Mål
Fullstendig tett, støtsikker plast.
Huset er vanntett i henhold til IEC
60529 IPX-7
echo 100/150/200
Fra –15 til 70 °C (fra 5 til 158 °F)
echo 300c/500c/550c Fra –15 til 55 °C (5 til 131 °F)
echo 100/150/200
250 mm (10 tommer)
echo 300c
350 mm (13,8 tommer)
echo 500c/550c
400 mm (15,75 tommer)
echo 100
200 kHz
echo 150/200/300c/ 77 kHz eller 200 kHz
500c/550c
echo 100/150
10–20 VDC
echo
10–28 VDC
200/300c/500c/550c
echo 100/150/200/ AGC/3AG – 3,0 A
300c/500c/550c
echo 100/150/200/ 1 A
300c/500c/550c
echo 100
100 W / 800 W
echo 150
200 W / 1600 W
echo 200/300c
300 W / 2400 W
echo 500c/550c
500 W / 4000 W
echo 100
183 m (600 fot)
echo 150
396 m (1300 fot)
echo 200/300c
457 m (1500 fot)
echo 500c/550c
579 m (1900 fot)
echo 100
91 m (300 fot)
echo 150
152 m (500 fot)
echo 200/300c
183 m (600 fot)
echo 500c/550c
213 m (700 fot)
*Dybdekapasiteten er avhengig av vannets saltinnhold, bunntypen og andre
vannforhold.
Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres, overføres, distribueres, lastes ned eller lagres på noe
medium, uansett formål, uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin gir med dette tillatelse til å laste ned én kopi av denne brukerveiledningen til en
harddisk eller et annet elektronisk lagringsmedium for visning, og til å skrive ut én kopi av denne brukerveiledningen eller tillegg til denne. Dette forutsetter at en slik elektronisk eller
trykt kopi av denne brukerveiledningen inneholder hele merknaden om opphavsrett, og det forutsettes videre at uautorisert, kommersiell distribusjon av denne brukerveiledningen eller
reviderte versjoner er strengt forbudt.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet uten plikt til å varsle noen
personer eller organisasjoner om slike endringer eller forbedringer. Besøk Garmins webområde (www.garmin.com) for å finne aktuelle oppdateringer og tilleggsinformasjon om bruk og
drift av dette og andre Garmin-produkter.
Garmin® og Garmin-logoen er registrerte varemerker for Garmin Ltd. eller datterselskapene som er registrert i USA og andre land. echo™ og myGarmin™ er varemerker for Garmin Ltd. eller
datterselskapene. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
© 2011-2012 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan (Republikken Kina)
www.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising