Garmin | echo™ 100 | Garmin echo™ 100 Installationsinstruktioner

Garmin echo™ 100 Installationsinstruktioner
När du planerar monteringen ska du välja en monteringsplats som du kan se
när du manövrerar fartyget, som ger enkel åtkomst till knapparna på echoenheten och som har lämpligt avstånd från en kompass (sidan 6).
echo™ installationsinstruktioner
 Varning
Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i
produktförpackningen för viktig information om produkten och säkerhet.
Montera givaren
1. Sätt in gummibrickan ➊ och plastmellanlägget ➋ i givaren ➌ samtidigt.
Använd inget smörjmedel på gummibrickan.
 varning
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd när du borrar,
skär eller slipar.
➍
➏ ➎
Följ de här instruktionerna för att installera alla komponenter som medföljer
echo 100/150/200/300c/500c/550c på rätt sätt.
➊
Kontakta Garmin
➌
Kontakta Garmins produktsupport om du har frågor när du använder
echo. Om du befinner dig i USA går du till www.garmin.com/support eller
kontaktar Garmin USA per telefon på (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
I Storbritannien kontaktar du Garmin (Europe) Ltd. via telefon på
0808 2380000.
Om du befinner dig i Europa går du till www.garmin.com/support och klickar
på Contact Support för information om support från ditt hemland eller så
kontaktar du Garmin (Europe) Ltd. per telefon på +44 (0) 870 8501241.
Verktyg som behövs
•
•
•
•
•
•
Borrmaskin och borrar
/8-tums nyckel eller hylsa
Maskeringstejp
Stjärnskruvmejsel nr 2
Marint tätningsmedel
Monteringsmaterial för vridfäste (bultar eller skruvar) (sidan 3)
3
➐
➋
2. Dra kabeln bakåt och för in givaren i monteringsfästet ➍.
3. Placera en platt 5 mm bricka ➎ på 10-32 × 1,75-tumsskruven ➏ och
för in skruven genom monteringsfästet, givaren, mellanlägget och
gummibrickan.
4. Placera en platt 5 mm bricka på den exponerade änden av 10-32 ×
1,75-tumsskruven och fäst den med 10-32-låsmuttern ➐.
Dra inte åt 10-32-låsmuttern. Du justerar givaren och drar åt muttern när
du har installerat givaren på båten.
Installera givaren på en akterspegel
Installationsförberedelser
Innan du installerar någon del av echo permanent bör du planera
installationen genom att fastställa placeringen av de olika komponenterna.
Kontrollera att kablarna är tillräckligt långa för komponenterna ska kunna
anslutas till varandra och till strömkällan.
Om givaren
Givaren är den echo-komponent som sänder ljudvågor genom vattnet och tar
emot dem för att återsända informationen till echo-enheten. Med hjälp av det
medföljande monteringsmaterialet kan du installera den inkluderade givaren
på båtens akterspegel (sidan 1) eller på trollingmotorn (sidan 3).
Om du redan har en Garmin 6-stiftsgivare med dubbel stråle på båten kan du
använda den med echo-enheten genom att installera en adapterkabel (säljs
separat).
Välja monteringsplats på akterspegeln
Välj en monteringsplats på akterspegeln, med hänsyn till de här
riktlinjerna för bästa prestanda.
• Montera givaren så nära båtens mitt som möjligt.
• Montera inte givaren bakom stråk, stag, beslag, vattenintag eller
utloppsportar eller annat som kan skapa luftbubblor eller orsaka
turbulens i vattnet.
Givaren måste sitta i rent vatten (utan turbulens) för bästa prestanda.
• Montera inte givaren i vägen för propellern på båtar med ett drev.
Givaren kan orsaka kavitation som kan försämra båtens prestanda och
skada propellern.
• På båtar med dubbla drev monterar du givaren mellan dreven, om
möjligt.
• Montera inte givaren på en plats där den kan stöta i vid sjösättning,
flyttning eller förvaring.
Om montering av echo
echo-enheten kan antingen monteras med det medföljande vridfästet
(sidan 3) eller monteras försänkt i instrumentbrädan med avsedd sats för
försänkt montering (säljs separat).
Juni, 2012
190-01312-79 Rev. B
Tryckt i Taiwan
Installera monteringsmaterial för akterspegelmontering
Meddelande
Klipp inte av givarkabeln. Det ogiltigförklarar garantin.
1. Placera givarfästet ➊ vid vald monteringsplats på akterspegeln (sidan 1).
➏
➍
➎
➊
➌
➋
8. Om du vill dra kabeln genom akterspegeln väljer du en genomföringsplats
en bra bit ovanför vattenlinjen ➍ och markerar den.
9. Använd en 16 mm (5/8-tums) borrspets och borra ett genomföringshål rakt
igenom akterspegeln.
10. Placera en kabelklämma på givarkabeln ➎ ungefär en tredjedel av
avståndet mellan givaren och akterspegelns topp eller genomföringshålet.
11. Markera platsen för kabelklämmans rikthål och använd en 3,2 mm
(1/8-tums) borrspets för att borra ett rikthål som är ca 10 mm (3/8 tum)
djupt.
12. Applicera marint tätningsmedel på den medföljande 12 mm M4-skruven
och fäst kabelklämman vid akterspegeln.
13. Upprepa steg 10–12 för den andra kabelklämman.
14. Led givarkabeln till echo-enheten.
• Om du leder kabeln genom ett genomföringshål matar du den genom
hålet du borrade i steg 8 och monterar kabelingångsskyddet ➍
(sidan 2).
• Om du inte leder kabeln genom ett genomföringshål leder du den
uppåt över akterspegelns topp ➏.
Undvik att leda kabeln nära elkablar eller annat som kan orsaka elektriska
störningar.
Installera kabelingångsskydd
Om du har lett kabeln genom akterspegeln efter installation av givaren ska du
installera kabelingångsskyddet för att undvika att båten tar in vatten.
2. Se till att givaren är parallell med vattenlinjen ➋ och markera mittplatsen
för varje hål på givarfästet.
3. Använd en 4 mm (5/32-tums) borrspets och borra rikthålen ca 25 mm
(1 tum) djupa vid markeringarna, och vidta under tiden följande
försiktighetsåtgärder.
• För att undvika att borra hålen för djupa kan du linda en bit tejp
25 mm (1 tum) från borrspetsens spets som vägledning.
• Om du installerar fästet på glasfiber ska du sätta en bit tejp över
rikthålens plats för att minska sprickbildning i geltäcket.
4. Applicera marint tätningsmedel på de medföljande 30 mm M5-skruvarna
och fäst givarenheten löst vid akterspegeln.
5. Justera givarenheten så att den sträcker sig förbi akterspegelns
botten ➌, ca 3 mm (1/8 tum) på glasfiberskrov eller 10 mm (3/8 tum) på
aluminiumskrov.
6. Se till att givaren är parallell med vattenlinjen.
7. Dra åt 10-32-låsmuttern tills den kommer i kontakt med monteringsfästet
och dra sedan åt ytterligare ett 1/4 varv (dra inte åt för hårt).
2
1. Placera kabelingångsskyddet ➊ över hålet och kabeln,
med öppningen riktad nedåt, och markera de båda rikthålens
➊
plats.
2. Ta bort kabelingångsskyddet och använd en 3,2 mm
(1/8-tums) borrspets för att borra rikthål som är ca
10 mm (3/8 tum) djupa.
3. Fyll genomföringshålet med marint tätningsmedel så att det
täcker kabeln helt och så att finns extra tätningsmedel runt
hålet och kabeln.
4. Placera kabelingångsskyddet ➊ över hålet och kabeln med
öppningen riktad nedåt.
5. Applicera marint tätningsmedel på de medföljande 12 mm M4-skruvarna
och fäst kabelingångsskyddet vid akterspegeln.
6. Torka av överflödigt marint tätningsmedel.
echo installationsinstruktioner
Installera givaren på en trollingmotor
Installera vridfäste
Meddelande
Klipp inte av givarkabeln. Det ogiltigförklarar garantin.
1. För det 50 cm (20 tum) långa kabelbandet ➊ genom skåran på givarfästet
➋ med bandets räfflor riktade uppåt tills lika långa ändar sticker ut från
fästets båda sidor.
Vid användning i kalla vatten eller områden med grovt timmer eller skräp
ska du använda en 4-5 tum lång skruvhjulsklämma i metall (ingår ej) i
stället för ett kabelband.
➎
➊
1. Välj en monteringsplats (sidan 3).
2. Förbered vridfästets bas (sidan 3).
3. Fäst fästet med kablarna installerade i fästet (sidan 4), eller utan kablarna
installerade i fästet (sidan 4).
Välja plats för vridfästet
Välj en plats där du vill installera vridfästet, med hänsyn till följande
riktlinjer.
• Platsen möjliggör tydlig uppsikt över skärmen och åtkomst till knapparna
på echo-enheten.
• Platsen är tillräckligt stabil för att bära upp enheten och fästet.
• Du kan leda kablarna antingen från vridfästets undersida eller från
enhetens baksida.
• Platsen har lämpligt avstånd från en kompass (sidan 6).
Förbereda installation av vridfästets bas
➌
Meddelande
Använd rundskallade skruvar eller bultar när du fäster vridfästets bas.
Skruvar och bultar med försänkt skalle skadar basen.
➋
➍
2. Placera monteringspackningen ➌ på givarfästets runda överdel.
3. Placera givarfästet mot trollingmotorns hus, med givaren riktad bort från
propellern.
4. Fäst det 50 cm (20 tum) långa kabelbandet runt trollingmotorns hus, men
dra inte åt kabelbandet helt.
5. Passa in packningen mellan givarfästet och trollingmotorns hus och dra åt
kabelbandet.
Kapa överflödigt kabelband vid behov.
6. Placera givaren så att den är parallell med botten när den används, dra åt
10-32-låsmuttern ➍ tills den vidrör monteringsfästet och dra åt ytterligare
1/ varv (dra inte åt för hårt).
4
7. Använd de medföljande 14 cm (5 1/2 tum) långa kabelbanden ➎ för att
fästa givarkabeln vid motoraxeln.
Du kan vid behov fylla den framåtriktade delen (utom kabelbandsfickan)
på givarfästet med tätningsmedel för att undvika att skräp ansamlas där.
8. Led givarkabeln till echo-enhetens installationsplats, och vidta under
tiden följande försiktighetsåtgärder.
• Undvik att leda kabeln nära elkablar eller annat som kan orsaka
elektriska störningar.
• Se till att kabeln inte kommer i kläm när trollingmotorn fälls ut och
dras in.
echo installationsinstruktioner
1. När du har valt installationsplats för vridfästet (sidan 3) avgör du om
du ska fästa fästet vid underlaget med skruvar eller bultar och väljer
monteringsmaterial efter behov:
• Om du fäster basen med skruvar ska du använda självgängande
rundskallade träskruvar, antingen av storlek nr 8 eller med en diameter
på 4 mm (5/32 tum), med en borrspets som är lämplig för rikthålet.
• Om du fäster basen med bultar ska du använda rundskallade bultar,
antingen av storlek nr 8 eller med en diameter på 4 mm (5/32 tum),
med lämpliga brickor och muttrar. Använd en borrspets med samma
diameter som bulten.
2. Separera vridbasen från fästet.
3. Om du tänker leda kablarna från
➋
monteringsytans undersida placerar du
vridbasen så att genomföringshålen ➊
är vända i önskad riktning.
4. Med vridbasen som mall markerar du
rikthålens platser ➋.
➊
➌
5. Om du tänker leda kablarna från
monteringsytans undersida markerar
du platsen i mitten ➌.
6. Använd en lämplig borrspets för
monteringsmaterialet och borra de
tre rikthålen.
7. Om du tänker dra ström- och givarkablarna från monteringsytans
undersida använder du en 16 mm (5/8-tums) borrspets för att borra ett hål
genom monteringsytan på den plats du markerade i steg 5.
3
Fästa vridfästet med kablarna installerade i fästet
1. För ström- och givarkablarna ➏ genom det 16 mm (5/8 tum) stora mitthål
du borrade när du förberedde vridfästets bas.
2. Placera vridfästets bas ➊ på
monteringsytan, led kablarna genom
➍
kabelgenomföringshålen ➏ och fäst
vridfästets bas löst med lämpliga skruvar
eller bultar ➋.
3. Placera vridfästet ➌ på vridfästets bas men
fäst det inte.
4. Placera echo-enheten eller vaggan i
➌
vridfästet (sidan 4).
5. Dra ut så mycket överskottskabel av strömoch givarkablarna att fästet kan vridas hela
vägen till alla önskade lägen när kablarna
➋
är anslutna.
6. Ta bort echo-enheten eller vaggan samt
vridfästet från vridfästets bas.
➏
➊
7. Applicera marint tätningsmedel på det
➎
16 mm (5/8 tum) stora mitthålet och i
kabelgenomföringshålen.
8. Fäst vridfästets bas ordentligt med lämpliga skruvar eller bultar.
9. Placera vridfästet på vridfästets bas och fäst det med den medföljande
10 mm M6×1-stjärnskruven ➍.
Fästa vridfästet utan kablarna installerade i fästet
Utför endast den här åtgärden om du inte behöver dra
kablarna genom monteringsytan och fästet.
1. Placera vridfästets bas ➊ på monteringsytan
och fäst den med lämpliga skruvar eller
bultar ➋.
2. Placera vridfästet ➌ på vridfästets bas och fäst
det med den medföljande 10 mm M6×1stjärnskruven ➍.
3. Täta kabelgenomföringshålen ➎ med marint
tätningsmedel.
4
➋
➌
➊
➊
➍
➍
2. Luta fästet för att erhålla önskad visningsvinkel och tryck låsarmen nedåt.
Installera kablar och kontakter
Koppla till ström
1. Led strömkabeln från vridfästet till båtbatteriet eller säkringsplinten.
• Förläng vid behov kablarna med 20 AWG-kabel eller större.
2. Anslut den röda ledningen till batteriets eller säkringsplintens pluspol och
den svarta ledningen till minuspolen.
Ansluta kablarna till en echo 100/150/300c
På en echo 100/150/300c-enhet är kablarnas kontakter utformade att endast
passa i rätt portar på enheten.
➍
1. Jämför spåret ➊ på kabelkontakten med utformningen
av enhetens portar för att identifiera rätt port.
2. Tryck in kabelkontakten i rätt port tills hela kontakten
sitter på plats.
3. Upprepa steg 1 och 2 tills alla kablar är anslutna till
enheten.
➌
➋
➊
Installera echo-enheten i vridfästet
1. Ha låsarmen ➊ i uppfällt läge och placera echo 100/150/300c-enheten ➋
eller echo 200/500c/550c-vaggan ➌ i vridfästet ➍.
➊
➎
echo installationsinstruktioner
Ansluta kablarna till en echo 200/500c/550c
På en echo 200/500c/550c-enhet är kablarnas kontakter utformade att endast
passa i rätt portar på vaggan. De anslutna kablarna hålls sedan på plats av ett
låsfäste.
Testa installationen
Inga kablar ansluts direkt till en echo 200/500c/550c-enhet.
Eftersom det krävs vatten för att överföra ekolodssignalen måste givaren
vara i vattnet för att fungera på rätt sätt. Du kan inte erhålla en djup- eller
avståndsavläsning när den inte befinner sig i vatten. När du sjösätter båten
för första gången bör du leta efter läckage kring de skruvhål som gjorts under
vattenlinjen.
1. Jämför spåret ➊ på kabelkontakten med
utformningen av vaggans portar för att identifiera
rätt port.
2. Tryck in kabelkontakten i rätt port tills den
sitter ordentligt på plats.
3. Upprepa steg 1 och 2 tills alla kablar är
anslutna till vaggan ➋.
4. Placera låsfästet ➌ över kablarna och
➋
för det nedåt för att låsa dem på plats
på vaggan.
Du hör ett klickande ljud när låsfästet
installerats korrekt.
➊
Testa givarinstallationen på akterspegeln
Meddelande
När du justerar givarens djup måste du göra justeringarna i små steg. Om
du placerar givaren för djupt kan du försämra båtens prestanda och utsätta
givaren för risk att träffas av föremål under vattnet.
➌
Testa givarinstallationen på akterspegeln i öppet vatten utan hinder. Var
uppmärksam på omgivningen när du testar givaren.
Placera en echo 200/500c/550c-enhet i
vaggan
När du har anslutit kablarna till vaggan kan du snabbt placera echo-enheten i
vaggan utan att koppla in några kablar.
1. Placera echo-enhetens bas ➊ i vaggans
botten ➋.
2. Luta echo-enheten mot vaggan tills den
låses på plats.
Du hör ett klickande ljud när enheten
låses fast i vaggan.
Ta bort en echo 200/500c/550c-enhet
från vaggan
➊
Meddelande
Lämna inte båten i vattnet under längre tid utan att först leta efter läckage.
➋
1. Slå på echo-enheten när båten är i vattnet.
2. Kör båten i låg hastighet. Om echo-enheten verkar fungera som den ska
ökar du hastigheten gradvis samtidigt som du observerar echo-enheten.
Om ekolodets signal plötsligt försvinner eller om bottenekot försämras
kraftigt, bör du anteckna vid vilken hastighet detta inträffar.
3. Återgå till den båthastighet där signalen försvann och sväng försiktigt år
båda hållen samtidigt som du observerar echo-enheten.
4. Om signalstyrkan förbättras när du svänger justerar du givaren så att den
sticker ut ytterligare 3 mm (1/8 tum) under båtens akterspegel.
5. Upprepa steg 2–4 tills försämringen eliminerats.
6. Om signalen inte förbättras, flytta givaren till en annan plats på
akterspegeln.
När du har anslutit kablarna till vaggan kan du snabbt ta bort echo-enheten
från vaggan utan att koppla ur några kablar.
1. Tryck på vaggans frigöringsspak ➊ tills
echo-enheten ➋ lossas.
2. Luta echo-enheten framåt och ta ut den
ur vaggan.
echo installationsinstruktioner
➋
➊
5
Specifikationer
Specifikation Enhet
Temperaturecho 100/150/200
område
echo 300c/500c/
550c
Säkert avstånd echo 100/150/200
till kompass
echo 300c
Specifikation Enhet
Storlek
echo 100/150/300c
Vikt (utan
kulfäste)
Vikt (med
kulfäste)
Skärm
Mått
B × H × D: 104 × 147 × 71 mm
(4,1 × 5,8 × 2,8 tum)
echo 200/500c/550c B × H × D: 152 × 150 × 46 mm
(6 × 5,9 × 1,8 tum)
echo 100/150/300c 270 g (9,5 oz)
echo 200
echo 500c
echo 550c
echo 100/150/300c
echo 200
echo 500c
echo 550c
echo 100/150
echo 200
echo 300c
echo 500c
echo 550c
Hölje
echo 100/150/200/
300c/500c/550c
© 2011-2012 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
416 g (14,7 oz)
524 g (18,5 oz)
533 g (18,8 oz)
410 g (14,5 oz)
556 g (19,6 oz)
664 g (23,4 oz)
673 g (23,7 oz)
B × H: 60,5 × 81,5 mm (2,4 × 3,2 tum)
[102 mm (4 tum) diagonalt], 256 × 160
bildpunkter, gråskala i 8 nivåer
B × H: 74 × 101,6 mm (2,9 × 4 tum)
[127 mm (5 tum) diagonalt] 480 × 320
bildpunkter, gråskala i 16 nivåer, HVGA
B × H: 53,3 × 71,1 mm (2,1 × 2,8 tum)
[88,9 mm (3,5 tum) diagonalt]
B × H: 74 × 101,6 mm (2,9 × 4 tum),
[127 mm (5 tum) diagonalt], 320 × 234
bildpunkter, 256 färger, QVGA
B × H: 74 × 101,6 mm (2,9 × 4 tum),
[127 mm (5 tum) diagonalt], 640 × 480
bildpunkter, 256 färger, VGA
Helt tätad, stöttålig plast, vattentät enligt
IEC 60529 IPX-7
Frekvens
Spänningsintervall för
strömförsörjning
Säkring
500c/550c
echo 100
echo 150/200/300c
/500c/550c
echo 100/150
echo
200/300c/500c/550c
echo 100/150/200/
300c/500c/550c
Nominell ström echo 100/150/200/
300c/500c/550c
Sändningsef- echo 100
fekt (RMS/
echo 150
topp-till-topp)
echo 200/300c
echo 500c/550c
Djup,
echo 100
sötvatten*
echo 150
echo 200/300c
echo 500c/550c
Djup,
echo 100
saltvatten*
echo 150
echo 200/300c
echo 500c/550c
Mått
Från -15 °C till 70 °C
(från 5 °F till 158 °F)
Från -15 °C till 55 °C
(5 °F till 131 °F)
250 mm (10 tum)
350 mm (13,8 tum)
400 mm (15,75 tum)
200 kHz
77 kHz eller 200 kHz
10–20 V DC
10–28 V DC
AGC/3AG - 3,0 A
1A
100 W/800 W
200 W/1 600 W
300 W/2 400 W
500 W/4 000 W
183 m (600 fot)
396 m (1 300 fot)
457 m (1 500 fot)
579 m (1 900 fot)
91 m (300 fot)
152 m (500 fot)
183 m (600 fot)
213 m (700 fot)
*Djupkapaciteten beror på vattnets salthalt, bottentyp och andra
vattenförhållanden
Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras, överföras, spridas, hämtas eller lagras i något lagringsmedium
i något som helst syfte utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed tillstånd att ladda ned en enstaka kopia av denna handbok till en hårddisk eller
annat elektroniskt lagringsmedium för visning, samt för utskrift av en kopia av handboken eller av eventuell revidering av den, under förutsättning att en sådan elektronisk eller utskriven
kopia av handboken innehåller hela copyrightredogörelsens text och även under förutsättning att all obehörig kommersiell distribution av handboken eller eventuell revidering av den är
strängt förbjuden.
Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet utan skyldighet att meddela någon
person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Besök Garmins webbplats (www.garmin.com) för aktuella uppdateringar och tilläggsinformation om användning och drift av
denna och andra produkter från Garmin.
Garmin® och Garmins logotyp är registrerade varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. echo™ och myGarmin™ är varumärken
som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. Dessa varumärken får inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd.
© 2011-2012 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
\Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising