Garmin | echo™ 100 | User manual | Garmin echo™ 100 Gebruikershandleiding

Garmin echo™ 100 Gebruikershandleiding
echo™ 100 en echo 150
gebruikershandleiding
© 2011 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Alle rechten voorbehouden. Behoudens voor zover uitdrukkelijk hierin voorzien, mag geen enkel deel van deze handleiding worden vermenigvuldigd, gekopieerd, overgebracht, verspreid, gedownload of
opgeslagen in enig opslagmedium voor enig doel zonder vooraf de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Garmin te hebben verkregen. Garmin verleent hierbij toestemming voor het downloaden naar een
harde schijf of ander elektronisch opslagmedium van een enkele kopie van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding voor het bekijken en afdrukken van een enkele kopie van deze handleiding
of van elke revisie van deze handleiding, mits deze elektronische of afgedrukte kopie van deze handleiding de volledige tekst van deze copyrightbepaling bevat en gesteld dat onrechtmatige commerciële
verspreiding van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding uitdrukkelijk is verboden.
Informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de
inhoud zonder de verplichting personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar de website van Garmin (www.garmin.com) voor de nieuwste updates en aanvullende
informatie over het gebruik en de werking van dit product en andere Garmin-producten.
Garmin® en het Garmin-logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. echo™ is een handelsmerk van Garmin Ltd. of haar
dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
Inleiding
Inleiding
 Waarschuwing
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de verpakking voor
productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.
In deze handleiding vindt u informatie over de echo™ 100 en echo 150 viszoekers.
Uitleg over de handleiding
Contact opnemen met Garmin Product Support
Neem contact op met Garmin Product Support als u vragen hebt over dit product.
•
•
•
Ga in de V.S. naar www.garmin.com/support of neem telefonisch contact op met
Garmin USA op (913) 397.8200 of (800) 800.1020.
Neem in het V.K. contact op met Garmin (Europe) Ltd. via het telefoonnummer
0808 2380000.
Ga in Europa naar www.garmin.com/support en klik op Contact Support voor
ondersteuningsinformatie voor uw regio.
In deze handleiding wordt de term “selecteren” gebruikt om naar deze acties te
verwijzen:
• Het markeren van een item een menu en op ENTER drukken.
• Het drukken op een toets zoals ENTER of MENU.
Als u instructies leest om menu-items te selecteren, kunt u kleine pijltjes (>) in de
tekst aantreffen. Deze geven aan dat u een serie items op het scherm moet selecteren
met behulp van de - of -toetsen (pagina 2) en dat u na elk item op ENTER moet
drukken. Als u bijvoorbeeld de instructie “selecteer MENU > Pauze” leest, moet u
op MENU drukken, op of drukken tot Pauze wordt gemarkeerd en daarna op
ENTER drukken.
Het toestel registreren
Vul de onlineregistratie vandaag nog in zodat wij u beter kunnen helpen.
•
•
Ga naar http://my.garmin.com.
Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een veilige plek.
echo 100 en echo 150 – gebruikershandleiding
1
Aan de slag
Aan de slag
Toetsen
Hiermee configureert u de begininstellingen van het
toestel
Voordat u dit toestel voor de eerste keer kunt gebruiken, dient u een reeks
instellingen op te geven. U moet deze instellingen ook configureren wanneer u de
fabrieksinstellingen herstelt. Deze instellingen kunnen naderhand afzonderlijk worden
bijgewerkt.
1.
2.
3.
4.
Selecteer een taal.
Selecteer de eenheden waarin u de diepte wilt meten.
Selecteer de eenheden waarin u de temperatuur wilt meten.
Selecteer OK.
Het contrast aanpassen
Menu
Hiermee geeft u een lijst met opties weer of keert u terug naar het vorige
scherm.
ENTER
Hiermee selecteert u een menu-item.
Hiermee schuift u door opties of wijzigt u instellingen.
Hiermee schakelt u het toestel aan of uit en wordt de
achtergrondverlichting aangepast.
Hiermee schakelt u het toestel in en uit
Houd
2
1. Selecteer in het echoloodscherm achtereenvolgens MENU > Instellen >
Systeem > Contrast.
2. Selecteer of .
3. Selecteer ENTER.
De schermverlichting aanpassen
1. Houd kort ingedrukt.
2. Herhaal dit om door de instellingen voor de helderheid te gaan.
ingedrukt.
echo 100 en echo 150 – gebruikershandleiding
Aan de slag
De zoemer instellen
U kunt instellen wanneer het toestel hoorbare signalen afgeeft.
1. Selecteer in het echoloodscherm achtereenvolgens MENU > Instellen >
Alarmen > Zoemer.
2. Selecteer een optie:
• Als u het toestel wilt laten zoemen als u een item selecteert en als er een alarm
wordt geactiveerd, selecteer dan Aan.
• Als u het toestel alleen wilt laten zoemen als er alarmen worden geactiveerd,
selecteer dan Alleen alarmen.
Het toestel automatisch inschakelen
U kunt ervoor zorgen dat het toestel automatisch wordt ingeschakeld als de spanning
wordt ingeschakeld. Druk anders op om het toestel in te schakelen.
Selecteer in het echoloodscherm achtereenvolgens MENU > Instellen >
Systeem > Automatisch aan > Aan.
Time-out van menu
Nadat een menu 20 seconden is weergegeven en er geen toetsen zijn geselecteerd,
verdwijnt het menu weer en wordt het vorige scherm weergegeven.
Snel aanpassen
Nadat u een instelling hebt aangepast en naar het echoloodscherm bent teruggekeerd,
kunt u snel terug naar de opties voor de instelling.
Selecteer
of
nadat u naar het echoloodscherm bent teruggekeerd.
echo 100 en echo 150 – gebruikershandleiding
3
De echo 100 en echo 150 gebruiken
De echo 100 en echo 150 gebruiken
Echoloodscherm
In het echoloodscherm worden de echoloodgegevens van een transducer in een grafiek
op het volledige scherm weergegeven. De diepteschaal ➊ rechts op het scherm geeft
de schermdiepte weer terwijl het scherm van rechts naar links schuift, en zwevende
doelen ➋ worden weergegeven. Diepte van de bodem ➌, watertemperatuur ➍ (als
er een temperatuurgevoelige transducer is aangesloten) en transducerfrequentie ➎
worden links op het scherm weergegeven.
Opmerking: de echo 100 werkt alleen met 200 kHz. De frequentie wordt niet op
het scherm weergegeven.
➌
➋
4
U kunt het bereik van de rechts in het scherm weergegeven diepteschaal aanpassen.
Deze instelling bepaalt hoe diep het echolood zoekt.
1. Selecteer in het echoloodscherm de opties MENU > Bereik.
2. Selecteer een optie:
• Als u het toestel het bereik automatisch wilt laten aanpassen op basis van de
diepte, selecteer dan Auto.
• Selecteer Handmatig, selecteer of en selecteer dan ENTER als u het
bereik van de diepteschaal handmatig wilt vergroten of verkleinen.
De zoominstellingen op het echoloodscherm handmatig
aanpassen
U kunt de zoominstelling van het echoloodscherm handmatig aanpassen door de
reikwijdte van de weergave te selecteren en een vaste startdiepte op te geven. Als u
een reikwijdte van 15 meter en een startdiepte van 5 meter selecteert, geeft het toestel
een gebied tussen 5 meter diep en 20 meter diep weer.
➍
➎
Het bereik van de diepteschaal aanpassen
1. Selecteer in het echoloodscherm Menu > Zoomen > Handmatig.
2. Selecteer de reikwijdte die u wilt weergeven.
3. Selecteer de startdiepte.
➊
echo 100 en echo 150 – gebruikershandleiding
De echo 100 en echo 150 gebruiken
De zoominstelling op het echoloodscherm automatisch
aanpassen
U kunt het zoomniveau van het echoloodscherm aanpassen door de reikwijdte van de
weergave te selecteren en het scherm te vergrendelen op de contouren van de bodem
van het water. Als u bijvoorbeeld een reikwijdte van 10 meter selecteert, geeft het
toestel een gebied weer vanaf de bodem van het water tot 10 meter boven de bodem.
1. Selecteer in het echoloodscherm Menu > Zoomen > Auto.
2. Selecteer de reikwijdte die u wilt weergeven.
Het scherm pauzeren
Selecteer in het echoloodscherm de opties MENU > Pauze.
Het scherm hervatten
Selecteer na het pauzeren van het echoloodscherm de opties MENU > Hervat.
De versterking handmatig instellen
Met de instelling voor versterking regelt u de gevoeligheid van de echoloodontvanger
om de waterdiepte en helderheid van het water te compenseren. Verhoog de
versterking als u meer details wilt zien. Als het scherm onoverzichtelijk is, verlaagt u
de versterking.
Als u de versterking handmatig wilt instellen, verhoog dan de instelling voor de
versterking tot er ruis in het waterdeel van het scherm zichtbaar wordt, en verlaag de
versterking dan enigszins.
De versterking automatisch laten instellen
1. Selecteer in het echoloodscherm Menu > Versterking.
2. Selecteer een optie:
• Als u het echoloodscherm met een hogere gevoeligheid wilt weergeven en
zwakkere signalen en meer ruis wilt weergeven, selecteer dan Auto-hg.
• Als u het echoloodscherm met normale gevoeligheid wilt weergeven selecteer
dan Auto-gm.
• Als u het echoloodscherm met lagere gevoeligheid en minder ruis wilt
weergeven selecteer dan Auto-gm.
De alarmen voor diep en ondiep water instellen
U kunt een alarm laten horen als de diepte minder of meer dan een opgegeven
waarde is.
1. Selecteer in het radarscherm achtereenvolgens MENU > Instellen > Alarmen.
2. Selecteer een optie:
• Als u een alarm wilt laten afgaan als de diepte minder is dan de opgegeven
diepte, selecteer dan Ondiep > Aan.
• Als u een alarm wilt laten afgaan als de diepte meer is dan de opgegeven
diepte, selecteer dan Diep > Aan.
3. Selecteer de diepte waarbij het alarm moet afgaan.
De alarminstelling wordt op het scherm Alarmen weergegeven.
1. Selecteer in het echoloodscherm Menu > Versterking > Handmatig.
2. Selecteer om de instelling voor versterking te verhogen tot er ruis in het
waterdeel van het scherm wordt weergegeven.
3. Selecteer om de versterking te verhogen.
echo 100 en echo 150 – gebruikershandleiding
5
De echo 100 en echo 150 gebruiken
Het accuspanningsalarm instellen
Een frequentie voor de echo 150 selecteren
1. Selecteer in het echoloodscherm achtereenvolgens MENU > Instellen >
Alarmen > Accu > Aan.
2. Selecteer de lage accuspanning waarbij het alarm moet afgaan.
De alarminstelling wordt op het scherm Alarmen weergegeven.
Opmerking: de echo 100 werkt alleen met 200 kHz.
U kunt een alarm instellen dat afgaat wanneer de accuspanning is gedaald tot een
opgegeven spanning.
Visalarmen instellen
U kunt opgeven dat er een alarm moet afgaan als het toestel een zwevend doel
detecteert.
Selecteer MENU > Instellen > Alarmen > Vis > Aan.
De schuifsnelheid van het echoloodscherm instellen
U kunt bepalen hoe snel de echoloodgegevens van rechts naar links schuiven.
Kies een hogere schuifsnelheid als u meer details wilt zien, met name als u vaart
of sleept. Kies een lagere schuifsnelheid als u de echoloodinformatie langer op het
scherm wilt weergegeven.
1. Selecteer in het echoloodscherm achtereenvolgens MENU > Instellen >
Echolood > Schuiven.
2. Selecteer een schuifsnelheid.
6
Als u een transducer met dubbele bundel gebruikt, kunt u op de echo 150 een
frequentie van 200 kHz of 77 kHz selecteren.
U kunt gegevens van een 200 kHz-echoloodsignaal of gegevens van een 77 kHzecholoodsignaal weergeven. Bij de frequentie van 200 kHz worden er meer details
weergegeven, is de bundel smaller. Deze frequentie wordt doorgaans in ondiepe
wateren gebruikt. De 77 kHz-frequentie dringt in dieper water beter door en heeft een
bredere bundel.
1. Selecteer in het echoloodscherm achtereenvolgens MENU > Instellen >
Echolood > Frequentie.
2. Selecteer een frequentie.
De presentatie van zwevende doelen instellen
U kunt instellen hoe zwevende doelen door het echolood moeten worden
geïnterpreteerd.
1. Selecteer in het echoloodscherm achtereenvolgens MENU > Instellen >
Echolood > Vis-ID.
2. Selecteer een optie:
• Selecteer om zwevende doelen weer te geven als symbolen.
• Selecteer om zwevende doelen weer te geven als symbolen met diepteinformatie over de doelen.
• Selecteer om zwevende doelen weer te geven als symbolen met
echoloodgegevens op de achtergrond.
• Selecteer om zwevende doelen weer te geven als symbolen met
echoloodgegevens op de achtergrond en diepte-informatie over de doelen.
echo 100 en echo 150 – gebruikershandleiding
Appendix
Appendix
Specificaties
Specificatie
Scherm
Temperatuurbereik
Kompasveilige afstand
Frequentie
Spanningsbereik van
voedingsbron
Zekering
Diepte zoetwater*
Diepte zoutwater*
Systeeminformatie weergeven
Selecteer in het echoloodscherm achtereenvolgens MENU > Instellen >
Systeem > Systeeminformatie.
Afmetingen
102 mm (4 inch) diagonaal, 256 × 160 pixels,
8-niveaus grijs
Van -15 °C tot 70 °C (5 °F tot 158 °F).
250 mm (10 inch)
De taal instellen
echo 100: 200 kHz
echo 150: 77 kHz of 200 kHz
10–20 Vdc
De behuizing schoonmaken
AGC/3AG - 3,0 A
echo 100: 183 m (600 voet)
echo 150: 396 m (1300 voet)
echo 100: 91 m (300 voet)
echo 150: 152 m (500 voet)
*De maximale diepte is afhankelijk van het zoutgehalte van het water, de bodemsoort en andere
wateromstandigheden.
Bundelbreedte van de transducer
De transducer die bij de echo 100 wordt geleverd, heeft een bundelbreedte van
15 graden bij 3 dB. De transducer die bij de echo 150 wordt geleverd, heeft een
bundelbreedte van 15 graden en 45 graden bij 3 dB. Als deze transducers echter met
de echo worden gebruikt, kunnen zij de zwakste signalen tot 60 graden detecteren bij
de echo 100, en tot 60 en 120 graden bij de echo 150. De prestaties in diep en ondiep
water zijn gemaximaliseerd; in ondiep water laten de echo’s meer vis zien, en in het
diepe bereik worden meer structuur en bodemcontouren weergegeven.
echo 100 en echo 150 – gebruikershandleiding
1. Selecteer in het echoloodscherm achtereenvolgens MENU > Instellen >
Systeem > Taal.
2. Selecteer de taal.
Opmerking
Vermijd chemische schoonmaakmiddelen en oplosmiddelen die de kunststofonderdelen kunnen beschadigen.
1. Maak de behuizing van het toestel (niet het scherm) schoon met een doek die is
bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.
2. Veeg het toestel vervolgens droog.
Het scherm schoonmaken
Gebruik een zachte, schone, pluisvrije doek. Gebruik zo nodig water, isopropylalcohol
of brilglasreiniger.
1. Maak de doek vochtig met de vloeistof.
2. Veeg het scherm voorzichtig met de doek schoon.
7
Appendix
Eenheden instellen
1. Selecteer op een pagina MENU > Instellen > Eenheden.
2. Selecteer een optie:
• Selecteer Diepte en selecteer Voet, Meter of Vadems.
• Selecteer Temperatuur en vervolgens Fahrenheit of Celsius.
De fabrieksinstellingen herstellen
Opmerking: tijdens deze procedure worden alle gegevens verwijderd die u hebt
ingevoerd.
Selecteer op een pagina achtereenvolgens MENU > Instellen > Systeem >
Fabrieksinstellingen > Ja.
8
Softwarelicentieovereenkomst
DOOR DE ECHO 100 of ECHO 150 TE GEBRUIKEN GAAT U AKKOORD MET
DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DE VOLGENDE SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST. LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG.
Garmin Ltd. en/of haar dochterondernemingen (“Garmin”) kent u een beperkte licentie
toe om de software die is ingebouwd in dit toestel (de “software”) in binaire, uitvoerbare
vorm te gebruiken bij het normale gebruik van dit product. De titel, eigendomsrechten en
intellectuele eigendomsrechten in en op de Software blijven in bezit van Garmin en/of haar
dochtermaatschappijen.
U erkent dat de Software het eigendom is van Garmin en/of haar externe leveranciers en wordt
beschermd door de wetgeving met betrekking tot auteursrechten van de Verenigde Staten van
Amerika en internationale verdragen inzake auteursrechten. U erkent bovendien dat de structuur,
organisatie en code van de Software, waarvan de broncode niet wordt verschaft, waardevolle
handelsgeheimen van Garmin en/of haar externe leveranciers zijn en dat de Software in de
broncodevorm een waardevol handelsgeheim van Garmin en/of haar externe leveranciers blijft.
U verklaart dat u de software of elk deel daarvan niet zult decompileren, demonteren, wijzigen,
onderwerpen aan reverse assembling of reverse engineering, herleiden tot door mensen leesbare
vorm of afgeleide werken zult maken op basis van de software. U verklaart dat u de software niet
zult exporteren of herexporteren naar landen die de exportwetten van de Verenigde Staten van
Amerika of van andere landen schenden.
echo 100 en echo 150 – gebruikershandleiding
© 2011 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, Verenigde Staten
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, 9LR, Verenigd Koninkrijk
Garmin Corporation
No.68, Zhangshu 2nd Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Maart 2011
Onderdeelnummer 190-01312-35 Rev. B
Gedrukt in Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising