Garmin | echo™ 100 | User guide | Garmin echo™ 100 Podręcznik użytkownika

Garmin echo™ 100 Podręcznik użytkownika
echo™ 100 i echo 150
Podręcznik użytkownika
© 2011 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Wszelkie prawa zastrzeżone. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie opisanej w niniejszym dokumencie, żadnej części tego podręcznika nie można powielać, kopiować, przekazywać, rozpowszechniać, pobierać ani przechowywać na
jakimkolwiek nośniku pamięci, w jakimkolwiek celu, bez wcześniej uzyskanej wyraźnej pisemnej zgody firmy Garmin. Firma Garmin niniejszym udziela zgody na pobranie jednej kopii tego podręcznika na dysk twardy bądź inny
elektroniczny nośnik pamięci w celu jego przeglądania oraz na wydrukowanie jednej kopii tego podręcznika lub jego korekty, pod warunkiem, iż elektroniczna bądź wydrukowana kopia tego podręcznika będzie zawierała pełen tekst
niniejszej informacji o prawach autorskich. Rozpowszechnianie tego podręcznika lub jego korekty w celach handlowych bez zezwolenia jest surowo wzbronione.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości bez konieczności powiadamiania o tym
jakiejkolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową firmy Garmin (www.garmin.com), aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające, dotyczące użytkowania i funkcjonowania tego i innych produktów firmy
Garmin.
Garmin® oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. echo™ jest znakiem towarowym firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków
bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
Wstęp
Wstęp
•
Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu zakupu (względnie
jego kserokopii) i umieszczenia go w bezpiecznym miejscu.
 Ostrzeżenie
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu zawierającym ostrzeżenia i
wiele istotnych wskazówek.
Kontakt z działem pomocy technicznej firmy Garmin
Niniejszy podręcznik zawiera informacje na temat echosond rybackich echo™ 100
i echo 150.
•
Objaśnienia dot. obsługi
•
W niniejszym podręczniku zwrot „wybierz” jest używany w celu opisania
następujących działań:
• Podświetlenie opcji w menu i naciśnięcie klawisza ENTER.
• Naciśnięcie klawisza, takiego jak ENTER lub MENU.
W przypadku instrukcji wymagającej wybrania opcji menu, w tekście mogą
pojawić się małe strzałki (>). Oznaczają one kilka elementów na ekranie, które
należy wybrać przy użyciu klawiszy lub (strona 2), a następnie nacisnąć
klawisz ENTER po wybraniu każdego z elementów. Na przykład w przypadku
instrukcji „wybierz kolejno MENU > Pauza” należy nacisnąć klawisz MENU,
nacisnąć klawisz lub , aby podświetlić opcję Pauza, a następnie nacisnąć
klawisz ENTER.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego produktu, skontaktuj się z działem
pomocy technicznej firmy Garmin.
•
Jeśli znajdujesz się w USA, odwiedź stronę www.garmin.com/support lub
skontaktuj się telefonicznie z firmą Garmin USA, dzwoniąc pod numer
(913) 397 8200 lub (800) 800 1020.
Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii, skontaktuj się telefonicznie z firmą
Garmin (Europe) Ltd., dzwoniąc pod numer 0808 2380000.
Jeśli znajdujesz się w Europie, odwiedź stronę www.garmin.com/support i
kliknij opcję Contact Support, aby uzyskać informacje o pomocy technicznej
dostępnej w poszczególnych krajach.
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak najszybciej zarejestruj
swoje urządzenie przez Internet.
•
Odwiedź stronę http://my.garmin.com.
Podręcznik użytkownika urządzeń echo 100 i echo 150
1
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Klawisze
Konfigurowanie ustawień początkowych urządzenia
Przed użyciem urządzenia po raz pierwszy należy skonfigurować kilka ustawień
początkowych. Ustawienia te należy również skonfigurować po przywróceniu
oryginalnych ustawień fabrycznych. Wszystkie ustawienia można zmodyfikować
w przyszłości.
1.
2.
3.
4.
Wybierz język.
Wybierz jednostki miary używane do pomiaru głębokości.
Wybierz jednostki miary używane do pomiaru temperatury.
Wybierz Gotowe.
Regulowanie kontrastu
MENU
Wyświetla listę opcji lub umożliwia powrót do poprzedniego ekranu.
ENTER
Umożliwia wybranie opcji z menu.
Umożliwia przewijanie opcji lub zmianę ustawień.
Umożliwia włączanie i wyłączanie urządzenia oraz regulację
podświetlenia.
1. Na ekranie Sonar wybierz kolejno MENU > Ustawienia > System > Kontrast.
2. Wybierz lub .
3. Wybierz ENTER.
Regulowanie podświetlenia
1. Naciśnij i szybko zwolnij .
2. Powtórz, aby wybrać inne ustawienie jasności.
Włączenie i wyłączenie urządzenia
Naciśnij i przytrzymaj
2
.
Podręcznik użytkownika urządzeń echo 100 i echo 150
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Ustawianie sygnału dźwiękowego
Możesz określić, kiedy urządzenie ma emitować sygnały dźwiękowe.
1. Na ekranie Sonar wybierz kolejno MENU > Ustawienia > Alarmy > Sygnał
dźwiękowy.
2. Wybierz opcję:
• Aby urządzenie emitowało sygnał dźwiękowy po wybraniu opcji oraz w
razie alarmu, wybierz ustawienie Włącz.
• Aby urządzenie emitowało sygnał dźwiękowy tylko w przypadku alarmu,
wybierz ustawienie Tylko alarmy.
Automatyczne włączanie urządzenia
Możesz skonfigurować urządzenie tak, aby włączało się po podłączeniu zasilania.
W przeciwnym przypadku w celu włączenia urządzenia naciśnij .
Na ekranie Sonar wybierz kolejno MENU > Ustawienia > System >
Autozasilanie > Wł.
Limit czasu menu
Jeśli po wyświetleniu menu przez 20 sekund nie zostanie naciśnięty żaden klawisz,
menu zostanie wyłączone oraz zostanie wyświetlony poprzedni ekran.
Używanie szybkiej regulacji
Po dostosowaniu ustawienia i powróceniu do ekranu Sonar można szybko wrócić
do opcji ustawień.
Po powrocie do ekranu Sonar wybierz
lub
.
Podręcznik użytkownika urządzeń echo 100 i echo 150
3
Korzystanie z urządzenia echo 100 i echo 150
Korzystanie z urządzenia echo 100 i echo 150
Ekran Sonar
Na pełnym ekranie sonaru jest wyświetlany wykres odczytu sonaru z przetwornika.
Na skali głębokości ➊ określana po prawej stronie ekranu przedstawiona jest
wyświetlana głębokość, a przewijający się od prawej do lewej strony wykres
przedstawia obiekty znajdujące się w toni ➋. Po lewej stronie ekranu wyświetlona
jest głębokość dna ➌, temperatura wody ➍ (jeśli jest podłączony przetwornik
umożliwiający pomiar temperatury) oraz częstotliwość przetwornika ➎.
Uwaga: Urządzenie echo 100 działa tylko z częstotliwością 200 kHz, dlatego
częstotliwość nie jest wyświetlana na ekranie.
1. Na ekranie Sonar wybierz kolejno MENU > Zasięg.
2. Wybierz opcję:
• Aby umożliwić urządzeniu automatyczną regulację zasięgu w zależności od
głębokości, wybierz Auto.
• Aby ręcznie zwiększyć lub zmniejszyć zasięg skali głębokości, wybierz
Ręcznie, wybierz lub , a następnie ENTER.
Można ręcznie regulować powiększenie na ekranie Sonar, wybierając zakres
widoku oraz stałą głębokość początkową. Na przykład w przypadku wybrania
zakresu wynoszącego 15 metrów oraz głębokości początkowej 5 metra urządzenie
będzie wyświetlało obszar o głębokości od 5 metra do 20 metra.
➍
➋
4
Skalę głębokości wyświetlaną po prawej stronie ekranu można regulować.
To ustawienie określa głębokość, do jakiej sonar będzie poszukiwał sygnałów
zwrotnych.
Ręczna regulacja powiększenia na ekranie Sonar
➌
➎
Regulowanie zasięgu i skali głębokości
1. Na ekranie Sonar wybierz kolejno Menu > Zoom > Ręcznie.
2. Wybierz zakres, który chcesz wyświetlić.
3. Wybierz głębokość początkową.
➊
Podręcznik użytkownika urządzeń echo 100 i echo 150
Korzystanie z urządzenia echo 100 i echo 150
Automatyczna regulacja powiększenia na ekranie
Sonar
Można regulować powiększenie na ekranie Sonar, wybierając zakres widoku
i blokując ekran na zarysie dna. Na przykład w przypadku wybrania zakresu
10 metrów urządzenie będzie wyświetlało obszar od dna do 10 m nad dnem.
1. Na ekranie Sonar wybierz kolejno Menu > Zoom > Auto.
2. Wybierz zakres, który chcesz wyświetlić.
Włączanie pauzy ekranu
Na ekranie Sonar wybierz kolejno MENU > Pauza.
Wznawianie wyświetlania na ekranie
Po włączeniu pauzy ekranu sonaru wybierz kolejno MENU > Wznów.
Ręczne ustawianie czułości
Ustawienie to określa czułość odbiornika sonaru kompensującą głębokość i
stopień zanieczyszczenia wody. W celu zwiększenia szczegółowości obrazu należy
zwiększyć czułość. W przypadku zakłóceń na ekranie należy zmniejszyć czułość.
Aby ręcznie ustawić czułość, należy ją zwiększać do momentu, w którym pojawią
się pierwsze „szumy” w części ekranu przedstawiającej wodę, a następnie nieco
zmniejszyć.
Ustawianie automatycznej regulacji czułości
1. Na ekranie Sonar wybierz kolejno Menu > Czułość.
2. Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić ekran sonaru o większej czułości, przedstawiający słabsze
sygnały i więcej zakłóceń, wybierz Auto - wysokie.
• Aby wyświetlić ekran sonaru o normalnej czułości, wybierz Auto - średnie.
• Aby wyświetlić ekran sonaru o niskiej czułości, zawierający mniej
zakłóceń, wybierz Auto - niskie.
Ustawianie alarmów płytkiej wody i głębokiej wody
Można ustawić alarm włączający się w przypadku, gdy głębokość wody jest
mniejsza lub większa od określonej wartości.
1. Na ekranie Sonar wybierz kolejno MENU > Ustawienia > Alarmy .
2. Wybierz opcję:
• Aby alarm włączał się, gdy głębokość jest mniejsza od określonej wartości,
wybierz kolejno Płycizna > Wł.
• Aby alarm włączał się, gdy głębokość jest większa od określonej wartości,
wybierz kolejno Głębina > Wł.
3. Wybierz głębokość alarmową.
Ustawienie alarmu zostanie wyświetlone na ekranie Alarmy.
1. Na ekranie Sonar wybierz kolejno Menu > Czułość > Ręcznie.
2. Wybierz , aby zwiększyć czułość do czasu pojawienia się zakłóceń w części
ekranu przedstawiającej wodę.
3. Wybierz , aby zmniejszyć czułość.
Podręcznik użytkownika urządzeń echo 100 i echo 150
5
Korzystanie z urządzenia echo 100 i echo 150
Ustawianie alarmu napięcia akumulatora
Można ustawić alarm informujący o niskim napięciu akumulatora.
1. Na ekranie Sonar wybierz kolejno MENU > Ustawienia > Alarmy > Bateria
> Wł.
2. Wybierz poziom niskiego napięcia akumulatora, dla którego ma być włączany
alarm.
Ustawienie alarmu zostanie wyświetlone na ekranie Alarmy.
Ustawianie alarmów dla ryb
Można ustawić alarm włączany, gdy sonar wykryje obiekt zawieszony w toni.
Na ekranie Sonar wybierz kolejno MENU > Ustawienia > Alarmy > Ryby >
Wł.
Ustawianie prędkości przesuwu sonaru
Można ustawić prędkość przesuwu ekranu sonaru od prawej do lewej strony.
Większa prędkość przesuwu umożliwia zarejestrowanie większej liczby
szczegółów, zwłaszcza w przypadku przemieszczania się lub trolingu. Mniejsza
prędkość przesuwu umożliwia dłuższe wyświetlanie na ekranie informacji z sonaru.
1. Na ekranie Sonar wybierz kolejno MENU > Ustawienia > Sonar > Przesuw.
2. Wybierz prędkość przesuwu.
6
Wybieranie częstotliwości w modelu echo 150
W przypadku korzystania z przetwornika dwuwiązkowego można wybrać
częstotliwość 200 kHz lub 77 kHz dla urządzenia echo 150.
Uwaga: Urządzenie echo 100 działa tylko z częstotliwością 200 kHz.
Można wyświetlić dane z sygnału sonaru o częstotliwości 200 kHz lub o
częstotliwości 77 kHz. Częstotliwość 200 kHz zapewnia większą szczegółowość,
ma węższą wiązkę i jest zwykle używana na płytszych wodach. Częstotliwość
77 kHz umożliwia lepszą penetrację wody i ma szerszą wiązkę, dlatego można jej
użyć do sprawdzenia większego obszaru.
1. Na ekranie Sonar wybierz kolejno MENU > Ustawienia > Sonar >
Częstotliwość.
2. Wybierz częstotliwość.
Konfigurowanie wyglądu obiektów znajdujących się
w toni
Można określić, w jaki sposób sonar interpretuje obiekty znajdujące się w toni.
1. Na ekranie Sonar wybierz kolejno MENU > Ustawienia > Sonar >
Identyfikacja ryb.
2. Wybierz opcję:
• Aby wyświetlać obiekty w toni jako symbole, wybierz .
• Aby wyświetlać obiekty jako symbole wraz z informacją o ich głębokości,
wybierz .
• Aby wyświetlać obiekty jako symbole wraz z informacją tła sonaru,
wybierz .
• Aby wyświetlać obiekty jako symbole wraz z informacją tła sonaru oraz
informacją o ich głębokości, wybierz .
Podręcznik użytkownika urządzeń echo 100 i echo 150
Załącznik
Załącznik
Dane techniczne
Dane techniczne
Ekran
Zakres temperatur
Bezpieczny dystans dla
kompasu
Częstotliwość
Pomiar
Przekątna 4 cale (102 mm), 256 × 160 pikseli,
8 poziomów szarości
Od -15°C do 70°C (5°F do 158°F)
250 mm (10 cali)
echo 100: 200 kHz
echo 150: 77 kHz lub 200 kHz
Zakres napięcia zasilania 10–20 V DC
Bezpiecznik
AGC/3AG – 3,0 A
Głębokość w wodzie
słodkiej*
Głębokość w wodzie
słonej*
echo 100: 183 m (600 stóp)
echo 150: 396 m (1300 stóp)
echo 100: 91 m (300 stóp)
echo 150: 152 m (500 stóp)
*Efektywna głębokość zależy od stopnia zasolenia wody, typu dna i innych warunków wodnych.
Kąty wiązki przetwornika
Przetwornik dostarczony wraz z urządzeniem echo 100 ma kąt wiązki o promieniu
15 stopni przy 3 dB. Przetwornik dostarczony wraz z urządzeniem echo 150 ma
kąt wiązki o promieniu 15 lub 45 stopni przy 3 dB. Kiedy jednak te przetworniki
używane są z urządzeniem echo, są w stanie wychwycić najsłabsze sygnały — w
zakresie do 60 stopni w przypadku urządzenia echo 100, do 60 lub 120 stopni w
przypadku urządzenia echo 150. Działanie na płytkiej i głębokiej wodzie staje się
maksymalnie wydajne, ponieważ urządzenia z serii echo pokazują więcej ryb na
płyciźnie i skanują głębiny, aby pokazać strukturę i kontury dna.
Podręcznik użytkownika urządzeń echo 100 i echo 150
Wyświetlanie informacji systemowych
Na ekranie Sonar wybierz kolejno MENU > Ustawienia > System >
Informacje systemowe.
Ustawianie języka
1. Na ekranie Sonar wybierz kolejno MENU > Ustawienia > System > Język.
2. Wybierz język.
Czyszczenie obudowy
Uwaga
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących ani rozpuszczalników,
ponieważ mogą one uszkodzić elementy plastikowe.
1. Wyczyść obudowę urządzenia (omijając ekran), używając ściereczki zwilżonej
łagodnym roztworem czyszczącym.
2. Wytrzyj urządzenie do sucha.
Czyszczenie ekranu
Używać miękkiej, czystej i niestrzępiącej się ściereczki. W razie potrzeby użyć
wody, alkoholu izopropylowego lub środka do czyszczenia soczewek okularów.
1. Zwilż ściereczkę płynem.
2. Delikatnie przetrzyj ekran ściereczką.
7
Załącznik
Ustawianie jednostek miary
Umowa licencyjna na oprogramowanie
Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych
Firma Garmin Ltd. i jej oddziały (zwane w dalej „Garmin”) udzielają użytkownikowi
ograniczonej licencji na użytkowanie oprogramowania urządzenia („Oprogramowanie”) w
formie binarnego pliku wykonywalnego podczas normalnej eksploatacji produktu. Nazwa,
prawa własności i prawa własności intelektualnej do Oprogramowania należą do firmy
Garmin i/lub jej zewnętrznych dostawców.
1. Na dowolnej stronie wybierz kolejno MENU > Ustawienia > Jednostki.
2. Wybierz opcję:
• Wybierz Głębokość, a następnie wybierz Stopy, Metry lub Sążnie.
• Wybierz Temp., a następnie wybierz Fahrenheit lub Celsjusz.
UWAGA: Ta procedura spowoduje usunięcie wszystkich wprowadzonych
ustawień.
Na dowolnej stronie wybierz kolejno MENU > Ustawienia > System >
Ustawienia fabryczne > Tak.
8
UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA ECHO 100 LUB ECHO 150 OZNACZA ZGODĘ
UŻYTKOWNIKA NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY
LICENCYJNEJ NA OPROGRAMOWANIE. NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ
Z UMOWĄ.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie jest własnością firmy Garmin
i/lub jej zewnętrznych dostawców i jest chronione prawem autorskim obowiązującym w
Stanach Zjednoczonych oraz międzynarodowymi traktatami ochrony praw autorskich.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że struktura, organizacja i kod Oprogramowania
stanowią cenną tajemnicę handlową firmy Garmin i/lub jej zewnętrznych dostawców i że
kod źródłowy oprogramowania pozostaje cenną tajemnicą handlową firmy Garmin i/lub
jej zewnętrznych dostawców. Użytkownik zgadza się nie dekompilować, dezasemblować,
modyfikować Oprogramowania ani odtwarzać jego kodu źródłowego lub dokonywać
transkrypcji do formy możliwej do odczytu w części lub w całości. Użytkownik zgadza się
nie tworzyć żadnych programów pochodnych opartych na Oprogramowaniu. Użytkownik
zgadza się nie eksportować ani reeksportować Oprogramowania do żadnego kraju niezgodnie
z ustawą o kontroli eksportu obowiązującą w Stanach Zjednoczonych lub w innych
odnośnych krajach.
Podręcznik użytkownika urządzeń echo 100 i echo 150
© 2011 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Wielka Brytania
Garmin Corporation
No.68, Zhangshu 2nd Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Tajwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Marzec 2011
Numer katalogowy 190-01312-40 Rev. B
Wydrukowano na Tajwanie
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising