Garmin | echo™ 100 | User guide | Garmin echo™ 100 Användarhandbok

Garmin echo™ 100 Användarhandbok
echo™ 100 och echo 150
Användarhandbok
© 2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras, överföras, spridas, hämtas eller lagras i något lagringsmedium i något som helst syfte
utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed tillstånd att ladda ned en enstaka kopia av denna handbok till en hårddisk eller annat elektroniskt lagringsmedium för visning,
samt för utskrift av en kopia av handboken eller av eventuell revidering av den, under förutsättning att en sådan elektronisk eller utskriven kopia av handboken innehåller hela copyrightredogörelsens text och
även under förutsättning att all obehörig kommersiell distribution av handboken eller eventuell revidering av den är strängt förbjuden.
Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet utan skyldighet att meddela någon person eller
organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Besök Garmins webbplats (www.garmin.com) för aktuella uppdateringar och tilläggsinformation om användning och drift av denna och andra produkter från
Garmin.
Garmin® och Garmins logotyp är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. echo™ är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag.
Dessa varumärken får inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd.
Introduktion
Introduktion
 Varning
Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i
produktförpackningen för viktig information om produkten och säkerhet.
I den här handboken finns information för Fishfinder-enheterna echo™
100 och echo 150.
Konventioner för handboken
I den här handboken används termen „välja” för att beskriva följande
åtgärder:
Kontakta Garmins produktsupport
Kontakta Garmins produktsupport om du har frågor om den här produkten.
• Om du befinner dig i USA går du till www.garmin.com/support eller
kontaktar Garmin USA per telefon på (913) 397.8200 eller
(800) 800.1020.
• I Storbritannien kontaktar du Garmin (Europe) Ltd. via telefon på 0808
2380000.
• I Europa går du till www.garmin.com/support och klickar på Contact
Support (Kontakta support) för information om support från ditt
hemland.
• Markera en post i en meny och trycka på ENTER.
• Trycka på en knapp, som ENTER eller MENU.
Små pilar (>) kan visas i texten när du uppmanas att välja menyalternativ.
De anger att du ska markera en serie alternativ på skärmen med knapparna
eller (sidan 2),och trycka på ENTER efter varje alternativ. Om du
exempelvis ser „välj MENU > Pausa” ska du trycka på MENU, eller
tills Pausa är markerat, och sedan trycka på ENTER.
Registrera enheten
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår online-registrering
redan i dag.
• Gå till http://my.garmin.com.
• Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.
echo 100 och echo 150 Användarhandbok
1
Komma igång
Komma igång
Knappar
Konfigurera inledande enhetsinställningar
Innan du kan använda enheten för första gången måste du konfigurera
en mängd inledande inställningar. Du måste också konfigurera de här
inställningarna när du återställer ursprungliga fabriksinställningar. Du kan
uppdatera var och en av de här inställningarna vid ett senare tillfälle.
1.
2.
3.
4.
Välj ett språk.
Välj de enheter som du vill mäta djup för.
Välj de enheter som du vill mäta temperatur för.
Välj Klar.
Justera kontrasten
MENU
Visar en lista över alternativ eller tar dig tillbaka till föregående
skärm.
ENTER
Väljer ett menyalternativ.
Bläddrar igenom alternativ eller ändrar inställningar.
Slår på eller stänger av enheten och justerar belysningen.
Sätta på och stänga av enheten
Håll ned
2
1. Från ekolodsskärmen väljer du MENU > Inställning >
System >Kontrast.
2. Välj eller .
3. Välj ENTER.
Justera belysningen
1. Tryck snabbt på .
2. Upprepa för att bläddra mellan inställningarna för ljusstyrka.
.
echo 100 och echo 150 Användarhandbok
Komma igång
Ställa in summer
Du kan ange när enheten ska avge ett ljud.
1. Från ekolodsskärmen väljer du MENU > Inställning >
Larm >Summer.
2. Välj ett alternativ:
• Om du vill att enheten ska avge ett ljud när du väljer ett alternativ och
när larmet utlöses väljer du På.
• Välj Endast larm om du vill att enheten endast ska avge ljud när
larm utlöses.
Slå på enheten automatiskt
Du kan ställa in enheten så att den startas när ström är ansluten. Annars slår
du på enheten genom att trycka på .
Från ekolodsskärmen väljer du MENU > Inställning > System >
Autostart > På.
Avbruten meny
När en meny har visats i 20 sekunder och ingen knapp har valts försvinner
menyn och din föregående skärm visas.
Använda Snabbjustering
När du har justerat en inställning och återgått till ekolodsskärmen kan du
snabbt återgå till alternativen för inställningarna.
När du har gått tillbaka till ekolodsskärmen väljer du
echo 100 och echo 150 Användarhandbok
eller
.
3
Använda echo 100 och echo 150
Använda echo 100 och echo 150
Skärmen Ekolod
Skärmbilden av ekolodningen visar ett helskärmsdiagram av
ekolodsavläsningar från en givare. Djupskalan ➊ till höger på skärmen visar
skärmens djup när du rullar skärmen från höger till vänster, vilket indikerar
svävande mål ➋. Bottendjupet ➌, vattentemperaturen ➍ (om en givare med
temperaturfunktion är ansluten), och givarfrekvens ➎ visas på vänster sida
av skärmen.
Obs! echo 100 fungerar endast vid 200 kHz, så frekvensen visas inte på
skärmen.
➍
➋
4
Du kan justera djupskalans mätområde som visas till höger på skärmen.
Inställningen avgör hur djupt ekolodet söker efter ekon.
1. På skärmen Ekolod väljer du MENU > Mätområde.
2. Välj ett alternativ:
• Om du vill att enheten ska justera mätområdet automatiskt baserat på
djupet väljer du Auto.
• Om du vill öka eller minska mätområdet för djupskalan manuellt
väljer du Manuell, eller , och sedan ENTER.
Justera zoom på ekolodsskärmen manuellt
Du kan manuellt justera zoomfunktionen på ekolodsskärmen genom att välja
visningens intervall och välja ett fast startdjup. Om du till exempel väljer ett
intervall på 15 meter och ett startdjup på 5 meter visar enheten ett område
med ett djup från 5 till 20 meter.
➌
➎
Justera djupskalans mätområde
1. Från ekolodsskärmen väljer du Meny > Zoom > Manuell .
2. Välj det intervall du vill visa.
3. Välj startdjup.
➊
echo 100 och echo 150 Användarhandbok
Använda echo 100 och echo 150
Justera zoom på ekolodsskärmen automatiskt
Du kan justera zoomfunktionen på ekolodsskärmen genom att välja
visningsintervall och låsa skärmen till vattnets bottenkontur. Om du till
exempel väljer ett intervall på 10 meter visar enheten ett område från
vattnets botten till 10 meter ovanför bottnen.
1. Från ekolodsskärmen väljer du Meny > Zoom > Auto.
2. Välj det intervall du vill visa.
Pausa skärmen
På ekolodsskärmen väljer du MENU > Pausa.
Återuppta skärmen
När du har pausat ekolodsskärmen väljer du MENU > Återuppta.
Ställa in känslighet manuellt
Känslighetsinställningen kontrollerar ekolodmottagarens känslighet för att
kompensera för vattnets djup och klarhet. Öka känsligheten om du vill visa
fler detaljer. Om skärmen är plottrig minskar du känsligheten.
Om du vill ställa in känsligheten manuellt ökar du känslighetsinställningen
tills du börjar se „brus” på skärmens vattendel, och minska sedan
känsligheten en aning.
1. Från ekolodsskärmen väljer du MENU > Känslighet > Manuell .
2. Välj för att öka känslighetsinställningen tills du börjar se brus på
skärmens vattendel.
3. Minska känsligheten genom att välja .
echo 100 och echo 150 Användarhandbok
Ställa in känslighet på Auto
1. På ekolodsskärmen väljer du Meny > Känslighet.
2. Välj ett alternativ:
• Om du vill visa ekolodsskärmen med högre känslighet och om du vill
att den ska visa svagare signaler och mer brus väljer du Automatiskt
hög.
• Om du vill visa ekolodsskärmen med normal känslighet väljer du
Automatiskt medium.
• Om du vill visa ekolodsskärmen med lägre känslighet och mindre
brus väljer du Automatiskt låg.
Ställa in larm för grunt vatten och djupt vatten
Du kan ange att ett larm ska ljuda när djupet är mindre eller högre än det
angivna värdet.
1. På ekolodssskärmen väljer du MENU > Inställning > Larm.
2. Välj ett alternativ:
• Om du vill att larmet ska ljuda när djupet är mindre än det angivna
djupet väljer du Grunt > På.
• Om du vill att larmet ska ljuda när djupet är högre än det angivna
djupet väljer du Djupt > På.
3. Ange det djup som ska utlösa larmet.
Larminställningen visas på larmskärmen.
5
Använda echo 100 och echo 150
Ange larm för batterispänning
Ställ in ett larm som ljuder när batteriet når ett inställt lågspänningsvärde.
1. Från ekolodsskärmen väljer du MENU > Inställning > Larm >Batteri >
På.
2. Ange den låga batterispänning som ska utlösa larmet.
Larminställningen visas på larmskärmen.
Ställa in fisklarm
Du kan ställa in ett larm som ljuder när enheten upptäcker ett svävande mål.
Från ekolodsskärmen väljer du MENU > Inställning > Larm >Fisk >
På.
Ställa in ekolodets bildhastighet
Du kan ställa in den takt med vilken ekolodet sveper från höger till vänster.
Använd en högre bildhastighet för att se mer detaljer, speciellt när du
rör dig eller vid trålning. Använd en lägre bildhastighet för att visa
ekolodsinformation på skärmen längre.
1. Från ekolodsskärmen väljer du MENU > Inställning > Ekolod >Bild.
2. Välj bildhastighet.
6
Välj en frekvens för echo 150
När du använder en givare med två strålar kan du välja mellan frekvenserna
200 kHz och 77 kHz för echo 150.
Obs! echo 100 fungerar endast vid 200 kHz.
Du kan visa data från en 200 kHz-ekolodssignal eller data från en 77 kHzekolodssignal. Frekvensen på 200 kHz visar mer detaljer, har en smalare
stråle och är används vanligtvis i grundare vatten. Frekvensen på 77 kHz går
igenom djupt vatten bättre och har en bredare stråle, så den kan användas för
att täcka ett större område.
1. Från ekolodsskärmen väljer du MENU > Inställning >
Ekolod >Frekvens.
2. Välj frekvens.
Konfigurera utseendet för svävande mål
Du kan ställa in hur ekolodet tolkar svävande mål.
1. Från ekolodsskärmen väljer du MENU > Inställning > Ekolod >
Fisk-ID.
2. Välj ett alternativ:
• Välj för att visa svävande mål som symboler.
• Välj för att visa svävande mål som symboler med
djupinformation.
• Välj för att visa svävande mål som symboler med
ekolodsinformation om bakgrunden.
• Välj för att visa svävande mål som symboler med djupinformation
och ekolodsinformation om bakgrunden.
echo 100 och echo 150 Användarhandbok
Bilaga
Bilaga
Specifikationer
Specifikation
Skärm
Temperaturområde
Säkert avstånd till
kompass
Frekvens
Spänningsintervall för
strömförsörjning
Säkring
Djup, sötvatten*
Djup, saltvatten*
Visa systeminformation
Från ekolodsskärmen väljer du MENU > Inställning > System >
Systeminformation.
Mått
4 tum (102 mm) diagonalt, 256 × 160 bildpunkter,
gråskala i 8 nivåer
Från –15 °C till 70 °C (från 5 °F till 158 °F)
10 tum (250 mm)
Ställa in språk
echo 100: 200 kHz
echo 150: 77 kHz eller 200 kHz
10–20 V DC
Rengöra ytterhöljet
AGC/3AG - 3,0 A
echo 100: 600 fot (183 m)
echo 150: 1 300 fot (396 m)
echo 100: 300 fot (91 m)
echo 150: 500 fot (152 m)
*Djupkapaciteten beror på vattnets salthalt, bottentyp och andra vattenförhållanden.
Givarens strålvinklar
Den givare som medföljer echo 100 har en strålvinkel på 15 grader vid 3dB.
Den givare som medföljer echo 150 har strålvinklar på 15 och 45 grader
vid 3dB. När dessa givare används med echo-enheten kan de emellertid
upptäcka ytterst små signaler på upp till 60 grader för echo 100 och upp
till 60 och 120 grader för echo 150. Prestandan vid grunt och djupt vatten
maximeras, eftersom echo-serien visar mer fisk när det är grunt, och når
djupt ner för att visa struktur och bottenkonturer.
echo 100 och echo 150 Användarhandbok
1. Från ekolodsskärmen väljer du MENU > Konfiguration >
System >Språk.
2. Välj språk.
Meddelande
Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan skada
plastkomponenterna.
1. Du rengör enhetens ytterhölje (inte pekskärmen) med en fuktig trasa med
milt rengöringsmedel.
2. Torka enheten torr.
Rengöra skärmen
Använd en mjuk, ren, luddfri trasa. Om det behövs använder du vatten,
isopropylalkohol eller linsrengöring.
1. Fukta trasan med vätskan.
2. Torka skärmen försiktigt med trasan.
7
Bilaga
Ställa in måttenheterna
1. Från vilken sida som helst väljer du MENU > Inställning > Enheter.
2. Välj ett alternativ:
• Välj Djup och sedan Fot, Meter eller Famnar.
• Välj Temp. och sedan Fahrenheit eller Celsius.
Återställa till fabriksinställningar
Obs! Den här proceduren raderar all inställningsinformation som du har
angett.
Från vilken sida som helst väljer du MENU > Inställning > System >
Fabriksinställning > Ja.
8
Programlicensavtal
GENOM ATT ANVÄNDA ECHO 100 ELLER ECHO 150 ACCEPTERAR DU ATT
FÖLJA VILLKOREN I FÖLJANDE PROGRAMLICENSAVTAL. DU BÖR LÄSA
IGENOM DET HÄR AVTALET NOGGRANT.
Garmin Ltd. och dess dotterbolag (”Garmin”) ger dig en begränsad licens för
användning av den programvara som är inbäddad i enheten (”Programvaran”)
i binär körbar form för normal drift av produkten. Titeln, äganderätten och de
immateriella rättigheterna i och för Programvaran tillhör Garmin och/eller dess
tredjepartsleverantörer.
Du accepterar att Programvaran tillhör Garmin och/eller dess tredjepartsleverantörer
och är skyddad enligt de upphovsrättslagar som gäller i USA samt enligt
internationella upphovsrättsöverenskommelser. Du bekräftar vidare att strukturen
på, organisationen av och koden för Programvaran, som inte källkoden
tillhandahålls för, är värdefulla företagshemligheter som tillhör Garmin och/eller
dess tredjepartsleverantörer och att källkoden för Programvaran är en värdefull
affärshemlighet som tillhör Garmin och/eller dess tredjepartsleverantörer. Du
intygar att du inte kommer att dekompilera, demontera, ändra eller bakåtkompilera
Programvaran eller någon del av den på eller på något annat sätt göra om
Programvaran eller någon del av den till läsbar form eller skapa något arbete som
bygger på Programvaran. Du intygar också att du inte kommer att exportera eller
återexportera Programvaran till något land i strid med de exportkontrollagar som
gäller i USA eller de exportkontrollagar som gäller i något annat tillämpligt land.
echo 100 och echo 150 Användarhandbok
© 2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien
Garmin Corporation
No.68, Zhangshu 2nd Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Mars 2011
Artikelnummer 190-01312-39 Rev. B
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising