Garmin | echo™ 100 | User manual | Garmin echo™ 100 Brukerveiledning

Garmin echo™ 100 Brukerveiledning
echo™ 100 og echo 150
brukerveiledning
© 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres, overføres, distribueres, lastes ned eller lagres på noe medium, uansett formål,
uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin gir med dette tillatelse til å laste ned én kopi av denne brukerveiledningen til en harddisk eller et annet elektronisk lagringsmedium
for visning, og til å skrive ut én kopi av denne brukerveiledningen eller tillegg til denne. Dette forutsetter at en slik elektronisk eller trykt kopi av denne brukerveiledningen inneholder hele merknaden om
opphavsrett, og det forutsettes videre at uautorisert, kommersiell distribusjon av denne brukerveiledningen eller reviderte versjoner er strengt forbudt.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet uten plikt til å varsle noen personer eller
organisasjoner om slike endringer eller forbedringer. Besøk Garmins webområde (www.garmin.com) for å finne aktuelle oppdateringer og tilleggsinformasjon om bruk og drift av dette og andre Garminprodukter.
Garmin® og Garmin-logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper som er registrert i USA og andre land. echo™ er et varemerke for Garmin Ltd. eller datterselskapene. Disse varemerkene kan
ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
Introduksjon
Introduksjon
 Advarsel
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å
lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
Denne brukerveiledningen inneholder informasjon om fiskeekkoloddene
echo™ 100 og echo 150.
Standarder for brukerveiledningen
Kontakte Garmins produktsupport
Kontakt Garmins produktsupport hvis du har spørsmål om dette produktet.
• I USA: Gå til www.garmin.com/support, eller kontakt Garmin USA på
telefon (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
• I Storbritannia: Ta kontakt med Garmin (Europe) Ltd. på telefon
0808 238 0000.
• I Europa: Gå til www.garmin.com/support, og klikk på Contact Support
for innenlandsk support.
I denne brukerveiledningen bruker vi ordet "velg" for å beskrive følgende
handlinger:
• Merke et element i en meny og så trykke på ENTER.
• Trykke på en knapp, for eksempel ENTER eller MENU.
Når du blir bedt om å velge et element fra en meny, vises det kanskje små
piler (>) i teksten. De angir at du må merke flere elementer i skjermbildet ved
hjelp av - eller -knappene (side 2) og trykke på ENTER-knappen etter
hvert element. Hvis du for eksempel ser "velg MENU > Pause," trykker du på
MENU, så trykker du på eller til Pause er merket, og deretter trykker du
på ENTER.
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i dag.
• Gå til http://my.garmin.com.
• Oppbevar originalkvitteringen, eller en kopi av den, på et trygt sted.
Brukerveiledning for echo 100 og echo 150
1
Komme i gang
Komme i gang
Knapper
Konfigurere de opprinnelige innstillingene for
enheten
Første gang du bruker enheten, må du konfigurere en rekke førstegangsinnstillinger. Du må også konfigurere disse innstillingene etter at du eventuelt
har gjenopprettet de opprinnelige fabrikkinnstillingene. Du kan oppdatere hver
enkelt innstilling senere.
1.
2.
3.
4.
Velg et språk.
Velg måleenhet for dybde.
Velg måleenhet for temperatur.
Velg Ferdig.
Justere kontrasten
MENU
Viser en liste over alternativer eller går tilbake til forrige
skjermbilde.
ENTER
Velger et menyelement.
Blar gjennom alternativer eller forandrer innstillinger.
Slår enheten av eller på, og justerer bakgrunnsbelysningen.
Slå enheten av og på
Trykk på og hold nede
2
.
1. Fra skjermbildet Ekkolodd velger du MENU > Oppsett > System >
Kontrast.
2. Velg eller .
3. Velg ENTER.
Justere bakgrunnsbelysningen
1. Trykk på , og slipp den raskt.
2. Gjenta dette for å bla gjennom lysstyrkeinnstillingene.
Brukerveiledning for echo 100 og echo 150
Komme i gang
Innstilling av piperen
Du kan angi når enheten skal avgi lydsignaler.
1. Fra skjermbildet Ekkolodd velger du MENU > Oppsett > Alarmer >
Piper.
2. Velg et alternativ:
• Hvis du vil at enheten skal pipe både når du velger et element, og når
en alarm utløses, velger du På.
• Hvis du vil at enheten skal pipe bare når en alarm utløses, velger du
Bare alarmer.
Slå enheten på automatisk
Du kan angi at enheten skal slå seg på når strømmen slås på. Hvis ikke kan du
trykke på for å slå på enheten.
Fra skjermbildet Ekkolodd velger du MENU > Oppsett > System >
Automatisk på > På.
Menytidsavbrudd
Hvis en meny vises i 20 sekunder uten at du trykker på noe, vil menyen
forsvinne, og det forrige skjermbildet vises.
Bruke hurtigjustering
Når du har justert en innstilling og gått tilbake til skjermbildet Ekkolodd, kan
du raskt gå tilbake alternativene for innstillingen.
Når du har gått tilbake til skjermbildet Ekkolodd, velger du
Brukerveiledning for echo 100 og echo 150
eller
.
3
Bruke echo 100 og echo 150
Bruke echo 100 og echo 150
Skjermbildet Ekkolodd
Skjermbildet Ekkolodd gir en fullskjermvisning av en graf med
ekkoloddavlesninger fra en svinger. Dybdeskalaen ➊ til høyre på skjermen
viser skjermdybden etter hvert som skjermen ruller fra høyre mot venstre og
viser objekter ➋. Bunndybde ➌, vanntemperatur ➍ (dersom du har koblet til
en svinger som kan måle temperatur) og svingerfrekvens ➎ vises på venstre
side av skjermen.
Merk: echo 100-enheten bruker bare 200 kHz-frekvens, og frekvensen vil
derfor ikke vises på skjermen.
➍
➋
4
Du kan justere dybdeskalaen som vises på høyre side på skjermen. Denne
innstillingen bestemmer hvor dypt ekkoloddet søker etter retursignaler.
1. Fra skjermbildet Ekkolodd velger du MENU > Skala.
2. Velg et alternativ:
• Hvis du vil at enheten skal justere dybdeskalaen automatisk etter
dybden, velger du Auto.
• Hvis du vil øke eller redusere dybdeskalaen manuelt, velger du
Manuell, eller og deretter ENTER.
Justere zoomen i skjermbildet Ekkolodd manuelt
Du kan justere zoomen på skjermbildet Ekkolodd manuelt ved å velge spennet
på visningen og velge en fast startdybde. Hvis du for eksempel velger et
spenn på 15 meter og en startdybde på 5 meter, vil enheten vise et område fra
5 meters dyp til 20 meters dyp.
➌
➎
Justere dybdeskalaen
1. Fra skjermbildet Ekkolodd velger du MENU > Zoom > Manuell.
2. Velg spennet du vil vise.
3. Velg startdybden.
➊
Brukerveiledning for echo 100 og echo 150
Bruke echo 100 og echo 150
Justere zoomen på skjermbildet Ekkolodd
automatisk
Du kan justere zoomen på skjermbildet Ekkolodd ved å velge spennet på
visningen og låse skjermen til konturen av bunnen av sjøen. Hvis du for
eksempel velger et spenn på 10 meter, vil enheten vise et område fra bunnen
av sjøen til 10 meter over bunnen.
1. Fra skjermbildet Ekkolodd velger du MENU > Zoom > Auto.
2. Velg spennet du vil vise.
Stoppe rulling av skjermbildet
Fra skjermbildet Ekkolodd velger du MENU > Pause.
Fortsette rulling av skjermbildet
Når du har stoppet rullingen av ekkoloddskjermbildet, velger du MENU >
Fortsett.
Stille inn forsterkningen manuelt
Forsterkningsinnstillingen kontrollerer følsomheten på ekkoloddmottakeren
for å kompensere for dybden og klarheten på vannet. Øk forsterkningen
for å se flere detaljer. Hvis skjermbildet har mye støy, kan du redusere
forsterkningen.
Hvis du vil justere forsterkningen manuelt, øker du forsterkningsinnstillingen
til du begynner å se støy på den delen av skjermen som viser vannet. Deretter
senker du forsterkningen litt.
3. Velg
for å senke forsterkningen.
Stille inn forsterkningen til Auto
1. Fra skjermbildet Ekkolodd velger du MENU > Forsterkning.
2. Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise ekkoloddskjermbildet med høyere følsomhet for å se
svakere signaler og mer støy, velger du Auto-høy.
• Hvis du vil vise ekkoloddskjermbildet med normal følsomhet, velger
du Auto-med.
• Hvis du vil vise ekkoloddskjermbildet med lavere følsomhet og mindre
støy, velger du Auto-lav.
Aktivere alarmer for grunt vann og dypt vann
Du kan angi at en alarm skal utløses når vannet er grunnere eller dypere enn
en angitt verdi.
1. Fra skjermbildet Ekkolodd velger du MENU > Oppsett > Alarmer.
2. Velg et alternativ:
• Hvis du vil at en alarm skal utløses når dybden er mindre enn den
angitte dybden, velger du Grunt > På.
• For å utløse en alarm når dybden er dypere enn den angitte dybden,
velg Dypt > På.
3. Velg dybden som skal utløse alarmen.
Alarminnstillingene vises i skjermbildet Alarmer.
1. Fra skjermbildet Ekkolodd velger du MENU > Forsterkning > Manuell.
2. Velg for å øke forsterkningsinnstillingen til du begynner å se støy på
den delen av skjermen som viser vannet.
Brukerveiledning for echo 100 og echo 150
5
Bruke echo 100 og echo 150
Stille inn alarmen for spenning på batteriet
Velge en frekvens for echo 150-enheten
1. Fra skjermbildet Ekkolodd velger du MENU > Oppsett > Alarmer >
Batteri > På.
2. Velg et lavt spenningsnivå som skal utløse alarmen.
Alarminnstillingene vises i skjermbildet Alarmer.
Merk: echo 100-enheten bruker bare 200 kHz-frekvens.
Du kan angi at en alarm skal utløses når batteriet når et angitt lavt
spenningsnivå.
Stille inn fiskealarmer
Du kan stille inn en alarm som varsler når enheten oppdager objekter.
Fra skjermbildet Ekkolodd velger du MENU > Oppsett > Alarmer >
Fisk > På.
Hvis du bruker en to-stråle-svinger, kan du velge en frekvens på 200 kHz eller
77 kHz for echo 150-enheten.
Du kan vise data fra et ekkoloddsignal på 200 kHz eller data fra et
ekkoloddsignal på 77 kHz. 200 kHz-frekvensen viser flere detaljer, har en
smalere stråle og brukes vanligvis i grunnere vann. 77 kHz-frekvensen trenger
mer effektivt gjennom dypere vann og har en bredere stråle, og kan derfor
brukes til å dekke et større område.
1. Fra skjermbildet Ekkolodd velger du MENU > Oppsett > Ekkolodd >
Frekvens.
2. Velg en frekvens.
Angi rullehastighet på ekkoloddskjermen
Konfigurere visningen av objekter
Bruk en høyere rullehastighet for å se flere detaljer, spesielt mens båten er
i bevegelse eller mens du dorger. Bruk en lavere rullehastighet for å vise
ekkoloddinformasjonen på skjermen lengre.
1. Fra skjermbildet Ekkolodd velger du MENU > Oppsett > Ekkolodd >
Fiske-ID.
2. Velg et alternativ:
• Velg for å vise objekter som symboler.
• Velg for å vise objekter som symboler med informasjon om
objektdybde.
• Velg for å vise objekter som symboler med ekkoloddinformasjon i
bakgrunnen.
• Velg for å vise objekter som symboler med ekkoloddinformasjon i
bakgrunnen samt informasjon om objektdybde.
Du kan angi hastigheten som ekkoloddet ruller med fra høyre mot venstre.
1. Fra skjermbildet Ekkolodd velger du MENU > Oppsett > Ekkolodd >
Scroll.
2. Velg en rullehastighet.
6
Du kan angi hvordan ekkoloddet tolker objekter.
Brukerveiledning for echo 100 og echo 150
Tillegg
Tillegg
Spesifikasjoner
Spesifikasjon
Skjerm
Temperaturområde
Sikkerhetsavstand for
kompass
Frekvens
Spenningsområde for
strømkilde
Sikring
Ferskvannsdybde*
Saltvannsdybde*
Mål
4 tommer (102 mm) diagonalt, 256 × 160 piksler,
8 gråtoner
Fra –15 °C til 70 °C (fra 5 °F til 158 °F)
250 mm (10 tommer)
echo 100: 200 kHz
echo 150: 77 kHz eller 200 kHz
10–20 VDC
AGC/3AG – 3,0 A
echo 100: 183 m (600 ft)
echo 150: 396 m (1300 ft)
echo 100: 91 m (300 ft)
echo 150: 152 m (500 ft)
*Dybdekapasiteten er avhengig av vannets saltinnhold, bunntypen og andre vannforhold.
Svingerstrålevinkler
Svingeren som leveres med echo 100-enheten, har en strålevinkel på 15 grader
ved 3 dB. Svingeren som leveres med echo 150-enheten, har strålevinkler
på 15 og 45 grader ved 3 dB. Når disse svingerne brukes med echo-enheten,
kan de imidlertid registrere de minste signaler opp til 60 grader for echo
100-enheten og opp til 60 og 120 grader for echo 150-enheten. Du får optimal
ytelse i grunt og dypt vann, fordi echo-serien viser mer fisk i grunt vann og
når dypt ned så den kan vise struktur- og bunnkonturer.
Brukerveiledning for echo 100 og echo 150
Vise systeminformasjon
Fra skjermbildet Ekkolodd velger du MENU > Oppsett > System >
Systeminformasjon.
Angi språk
1. Fra skjermbildet Ekkolodd velger du MENU > Oppsett > System >
Språk.
2. Velg språk.
Rengjøre enhetens utside
Merknad
Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade plastdeler.
1. Rengjør enhetens utside (ikke skjermen) med en klut fuktet med mildt
såpevann.
2. Tørk av enheten.
Rengjøre skjermen
Bruk en myk, ren og lofri klut. Bruk om nødvendig vann, isopropylalkohol
eller brillerens.
1. Påfør middelet på kluten.
2. Tørk forsiktig av skjermen med kluten.
7
Tillegg
Angi måleenheter
Lisensavtale for programvare
Gjenopprette de opprinnelige fabrikkinnstillingene
Garmin Ltd. og datterselskapene ("Garmin") gir deg en begrenset lisens til å bruke
programvaren som følger med denne enheten ("Programvaren"), i en binær kjørbar
form ved normal bruk av produktet. Tittel, eiendomsrett og immaterielle rettigheter i og
til Programvaren forblir hos Garmin og/eller tredjepartsleverandørene.
1. Velg MENU > Oppsett > Enheter fra en hvilken som helst side.
2. Velg et alternativ:
• Velg Dybde, og velg Fot, Meter eller Favner.
• Velg Temperatur, og velg Fahrenheit eller Celsius.
MERK: Denne prosedyren sletter all informasjon om innstillinger du har lagt
inn.
Velg MENU > Oppsett > System > Fabrikkinnstillinger > Ja fra en
hvilken som helst side.
8
VED Å BRUKE ECHO 100- OR ECHO 150-ENHETEN GODTAR DU AT DU
ER BUNDET AV VILKÅRENE OG BETINGELSENE I DEN FØLGENDE
PROGRAMVARELISENSAVTALEN. LES DENNE AVTALEN NØYE.
Du er innforstått med at Programvaren eies av Garmin og/eller tredjepartsleverandørene
og er beskyttet i henhold til USAs opphavsrettslover og internasjonale avtaler
om opphavsrett. Du er videre innforstått med at strukturen, organiseringen og
kodingen i Programvaren, som det ikke leveres kildekode for, er verdifulle
forretningshemmeligheter som tilhører Garmin og/eller tredjepartsleverandørene, og at
Programvaren i kildekodeform forblir en verdifull forretningshemmelighet som tilhører
Garmin og/eller tredjepartsleverandørene. Du samtykker i at du ikke skal dekompilere,
demontere, endre, reversere eller redusere Programvaren eller deler av den til lesbar
form, eller lage avledede produkter basert på Programvaren. Du samtykker i at du ikke
skal eksportere eller reeksportere Programvaren til et annet land i strid med USAs
eksportlover eller eksportlovene til et hvilket som helst annet land som er aktuelt.
Brukerveiledning for echo 100 og echo 150
© 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannia
Garmin Corporation
No.68, Zhangshu 2nd Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Mars 2011
Delenummer 190-01312-38 Rev. B
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising