Garmin | echo™ 200 | User guide | Garmin echo™ 200 Podręcznik użytkownika

Garmin echo™ 200 Podręcznik użytkownika
echo™ 200, 300c, 500c i 550c
Podręcznik użytkownika
© 2011 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Wszelkie prawa zastrzeżone. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie opisanej w niniejszym dokumencie, żadnej części tego podręcznika nie można powielać, kopiować, przekazywać, rozpowszechniać, pobierać ani przechowywać na
jakimkolwiek nośniku pamięci, w jakimkolwiek celu, bez wcześniej uzyskanej wyraźnej pisemnej zgody firmy Garmin. Firma Garmin niniejszym udziela zgody na pobranie jednej kopii tego podręcznika na dysk twardy bądź
inny elektroniczny nośnik pamięci w celu jego przeglądania oraz na wydrukowanie jednej kopii tego podręcznika lub jego korekty, pod warunkiem, iż elektroniczna bądź wydrukowana kopia tego podręcznika będzie zawierała
pełen tekst niniejszej informacji o prawach autorskich. Rozpowszechnianie tego podręcznika lub jego korekty w celach handlowych bez zezwolenia jest surowo wzbronione.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości bez konieczności powiadamiania
o tym jakiejkolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową firmy Garmin (www.garmin.com), aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające, dotyczące użytkowania i funkcjonowania tego i innych
produktów firmy Garmin.
Garmin® oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. echo™ jest znakiem towarowym firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie
tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
Wstęp
Wstęp
 Ostrzeżenie
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu zawierającym ostrzeżenia
i wiele istotnych wskazówek.
Niniejszy podręcznik zawiera informacje na temat echosond rybackich echo™ 200,
echo 300c, echo 500c, i echo 550c.
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak najszybciej zarejestruj
swoje urządzenie przez Internet.
•
•
Odwiedź stronę http://my.garmin.com.
Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu zakupu
(względnie jego kserokopii) i umieszczenia go w bezpiecznym miejscu.
Kontakt z działem pomocy technicznej firmy Garmin
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego produktu, skontaktuj się z działem
pomocy technicznej firmy Garmin.
•
•
•
Jeśli znajdujesz się w USA, odwiedź stronę www.garmin.com/support
lub skontaktuj się telefonicznie z firmą Garmin USA, dzwoniąc pod numer
(913) 397 8200 lub (800) 800 1020.
Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii, skontaktuj się telefonicznie z firmą
Garmin (Europe) Ltd., dzwoniąc pod numer 0808 2380000.
Jeśli znajdujesz się w Europie, odwiedź stronę www.garmin.com/support
i kliknij opcję Contact Support, aby uzyskać informacje o pomocy
technicznej dostępnej w poszczególnych krajach.
Podręcznik użytkownika urządzeń echo 200, echo 300c, echo 500c i echo 550c
Objaśnienia dot. obsługi
W niniejszym podręczniku zwrot „wybierz” jest używany w celu opisania
następujących działań:
• Podświetlenie opcji w menu i naciśnięcie klawisza ENTER.
• Naciśnięcie klawisza, takiego jak ENTER lub MENU.
W przypadku instrukcji wymagającej wybrania opcji menu, w tekście mogą pojawić
się małe strzałki (>). Oznaczają one kilka elementów, które należy wybrać przy
użyciu klawiszy
lub
(strona 1), a następnie nacisnąć klawisz ENTER po
wybraniu każdego z elementów. Na przykład w przypadku instrukcji „wybierz
kolejno MENU > Pauza/cofnij sonar” należy nacisnąć klawisz MENU, nacisnąć
klawisz
lub
, aby podświetlić opcję Pauza/cofnij sonar, a następnie nacisnąć
klawisz ENTER.
Wprowadzanie wartości liczbowych
Wartości liczbowe wprowadza się podczas ustawiania alarmów i przesunięć.
i
.
1. Wybierz pierwszą cyfrę za pomocą przycisków
2. Wybierz opcję:
• W przypadku urządzeń echo 200, echo 500c i echo 550c wybierz opcję ,
aby przejść do kolejnej cyfry.
• W przypadku urządzenia echo 300c wybierz ENTER. aby przejść do
kolejnej cyfry.
3. Powtórz kroki 1 i 2, aby zmienić wartości wszystkich cyfr.
i
Wstęp
Spis treści
Strona Ekran sonaru........................................................................................8
Otwieranie strony Wartości...............................................................................8
Wstęp................................................................................................... i
Korzystanie z urządzenia echo........................................................ 9
Rejestrowanie urządzenia.................................................................................i
Kontakt z działem pomocy technicznej firmy Garmin........................................ i
Objaśnienia dot. obsługi....................................................................................i
Wprowadzanie wartości liczbowych.................................................................. i
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem.................................................. 1
Klawisze...........................................................................................................1
Włączenie i wyłączenie urządzenia..................................................................1
Kolorowy lub czarno-biały wyświetlacz............................................................1
Konfigurowanie ustawień początkowych urządzenia.......................................1
Automatyczne włączanie urządzenia...............................................................1
Regulowanie podświetlenia..............................................................................1
Dostosowywanie schematu kolorów................................................................2
Ustawianie schematu kolorów..........................................................................2
Dostosowywanie kontrastu w urządzeniu echo 200.........................................2
Ustawianie sygnału dźwiękowego....................................................................2
Limit czasu menu.............................................................................................3
Używanie szybkiej regulacji..............................................................................3
Ustawienia ekranu Sonar.................................................................................9
Alarmy............................................................................................................13
Ustawienia czułości sonaru i zakłóceń...........................................................14
Wartości sonaru..............................................................................................15
Kalibracja........................................................................................................16
Załącznik.......................................................................................... 18
Dane techniczne.............................................................................................18
Czyszczenie obudowy....................................................................................18
Czyszczenie ekranu.......................................................................................18
Ustawienia systemowe...................................................................................18
Umowa licencyjna na oprogramowanie..........................................................19
Indeks............................................................................................... 20
Wyświetlanie stron............................................................................ 4
Wybór strony....................................................................................................4
Strona Pełny ekran...........................................................................................4
Strona Podział powiększenia...........................................................................5
Strona Podział częstotliwości...........................................................................5
Strony wykresów..............................................................................................6
ii
Podręcznik użytkownika urządzeń echo 200, echo 300c, echo 500c i echo 550c
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Klawisze
Włączenie i wyłączenie urządzenia
Naciśnij
.
Kolorowy lub czarno-biały wyświetlacz
Urządzenie echo 200 jest wyposażone w czarno-biały wyświetlacz. Urządzenia echo
300c, echo 500c i echo 550c są wyposażone w kolorowy wyświetlacz.
Konfigurowanie ustawień początkowych urządzenia
Po włączeniu urządzenia po raz pierwszy należy skonfigurować kilka ustawień
początkowych.
Ustawienia te należy również skonfigurować po przywróceniu oryginalnych ustawień
fabrycznych (strona 19). Wszystkie ustawienia można zmodyfikować w przyszłości.
1. Włącz urządzenie.
Urządzenie wyświetli monit o wprowadzenie ustawień początkowych.
2. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
echo 300c
MENU
Wyświetla lub ukrywa listę opcji.
ENTER
Umożliwia wybranie opcji z menu.
echo 200, echo 500c
i echo 550c
Umożliwia przewijanie opcji lub zmianę ustawień.
Umożliwia wybranie strony opcji (strona 4) w urządzaniu echo 200,
echo 500c i echo 550c.
Umożliwia włączanie i wyłączanie urządzenia oraz regulację
podświetlenia.
Podręcznik użytkownika urządzeń echo 200, echo 300c, echo 500c i echo 550c
Automatyczne włączanie urządzenia
Możesz skonfigurować urządzenie tak, aby włączało się po podłączeniu zasilania.
Na dowolnej stronie wybierz kolejno MENU > Ustawienia > System >
Autozasilanie > Wł.
Regulowanie podświetlenia
1. Na dowolnej stronie wybierz kolejno MENU > Ustawienia > System >
Podświetlenie.
2. Wybierz
lub
, aby dostosować poziom jasności podświetlenia.
PORADA: Naciśnij , aby otworzyć pasek regulacji podświetlenia. Naciśnij
kilkakrotnie , aby przełączać ustawienia jasności.
1
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Dostosowywanie schematu kolorów
Ustawianie schematu kolorów
W przypadku urządzeń echo 300c, echo 500c i echo 550c można wybrać schemat
kolorów dla ekranu sonaru.
1. Na dowolnej stronie wybierz kolejno MENU > Ustawienia > System > Schemat
kolorów.
2. Wybierz Dzień lub Noc.
Zanim będzie możliwe dostosowanie schematu kolorów, należy otworzyć stronę
Pełny ekran (strona 4), Podział powiększenia (strona 5), Podział częstotliwości
(strona 5) lub Ekran sonaru (strona 8).
Schemat
kolorów
Kolor
Opis
Biały
Żółty
Silny sygnał zwrotny
Fioletowy
Średni sygnał zwrotny
Niebieski
Słaby sygnał zwrotny
Biały (czarny w trybie
nocnym)
Brak sygnałów zwrotnych
Czerwony
Silny sygnał zwrotny
Żółty
Średni sygnał zwrotny
Jasnoniebieski
Słaby sygnał zwrotny
Niebieski
echo 200
Niebieski
Brak sygnałów zwrotnych
Ciemniejsze odcienie
Silniejszy sygnał zwrotny
Jaśniejsze odcienie
Słabszy sygnał zwrotny
Biały
Brak sygnałów zwrotnych
1. Na dowolnej stronie wybierz kolejno MENU > Ustawienia > Ustawienia
sonaru > Schemat kolorów.
2. Wybierz schemat kolorów.
2
W przypadku urządzeń echo 300c, echo 500c i echo 550c można wybrać schemat
kolorów (przeznaczony do korzystania w dzień lub w nocy) ekranu sonaru.
Dostosowywanie kontrastu w urządzeniu echo 200
1. Na dowolnej stronie wybierz kolejno MENU > Ustawienia > System >
Kontrast.
2. Wybierz
lub
, aby dostosować kontrast.
PORADA: Przytrzymaj
lub
, aby szybko wprowadzić znaczne zmiany.
3. Wybierz ENTER.
Ustawianie sygnału dźwiękowego
Możesz określić, kiedy urządzenie ma emitować sygnały dźwiękowe.
1. Na dowolnej stronie wybierz kolejno MENU > Ustawienia > System > Sygnał
dźwiękowy.
2. Wybierz opcję:
• Aby urządzenie emitowało sygnał dźwiękowy po wybraniu opcji oraz w razie
alarmu, wybierz ustawienie Włącz.
• Aby urządzenie emitowało sygnał dźwiękowy tylko w przypadku alarmu,
wybierz ustawienie Tylko alarmy.
Podręcznik użytkownika urządzeń echo 200, echo 300c, echo 500c i echo 550c
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Limit czasu menu
Jeśli po wyświetleniu menu przez 15 sekund nie zostanie naciśnięty żaden klawisz,
menu zostanie zamknięte oraz zostanie wyświetlony poprzedni ekran.
Używanie szybkiej regulacji
Zanim będzie możliwa szybka regulacja, należy otworzyć stronę Pełny ekran
(strona 4), Podział powiększenia (strona 5), Podział częstotliwości (strona 5) lub
Ekran sonaru (strona 8).
Po dostosowaniu ustawienia i powróceniu do strony można szybko wrócić do opcji
ustawień.
Po powrocie na stronę wybierz
lub
.
Podręcznik użytkownika urządzeń echo 200, echo 300c, echo 500c i echo 550c
3
Wyświetlanie stron
Wyświetlanie stron
Strony pozwalają wyświetlać informacje z sonaru w różnych formatach.
•
•
•
•
Trzy strony sonaru
◦◦ Strona Pełny ekran (strona 4)
◦◦ Strona Podział powiększenia (strona 5)
◦◦ Strona Podział częstotliwości (strona 5)
Strona wykresu temperatury lub głębokości (strona 6)
Strona Ekran sonaru (strona 8)
Strona Wartości (strona 8)
Strona Pełny ekran
Na stronie Pełny ekran sonaru jest wyświetlany wykres odczytu sonaru
z przetwornika.
Na dowolnej stronie wybierz kolejno MENU > Strony > Pełny ekran.
➊
➋
➌
➍
➎
➏
Wybór strony
1. Na dowolnej stronie wybierz kolejno MENU > Strony.
2. Wybierz stronę.
PORADA: Podczas korzystania z urządzeń echo 200, echo 500c i echo 550c wybierz
lub na dowolnej stronie, aby uzyskać szybki dostęp do strony menu. Wybierz
lub , aby wybrać stronę.
4
➊
Głębokość dna w aktualnej pozycji.
➋
Temperatura wody.
➌
Prędkość po wodzie (jeśli jest podłączony przetwornik pomiaru prędkości
na wodzie).
➍
Obiekty znajdujące się w toni.
➎
Częstotliwość przetwornika.
➏
Po prawej stronie ekranu przedstawiona jest wyświetlana głębokość.
Podręcznik użytkownika urządzeń echo 200, echo 300c, echo 500c i echo 550c
Wyświetlanie stron
Strona Podział powiększenia
Na stronie Podział powiększenia, po prawej stronie ekranu, wyświetlany jest wykres
odczytu sonaru. Po lewej stronie widoczny jest powiększony fragment wykresu.
Na dowolnej stronie wybierz kolejno MENU > Strony > Podział powiększenia.
Zwiększanie szerokości ekranu Powiększenie
Szerokość powiększonego fragmentu strony Podział powiększenia można
powiększyć.
Na stronie Podział powiększenia wybierz kolejno MENU > Ustawienia >
Ustawienia sonaru > Podział powiększenia > Duży.
Strona Podział częstotliwości
Na stronie Podział częstotliwości, po lewej stronie ekranu, są wyświetlane dane
sonarowe dla 77 kHz. Po prawej stronie ekranu widoczne są dane sonarowe dla
200 kHz.
➊
➋
➌
➊
Głębokość, temperatura wody i prędkość po
wodzie.
➋
Skala powiększenia głębokości.
➌
Okno powiększenia.
➍
Zakres głębokości.
➍
Podręcznik użytkownika urządzeń echo 200, echo 300c, echo 500c i echo 550c
UWAGA: Strona Podział częstotliwości wymaga użycia przetwornika
dwuwiązkowego.
Na dowolnej stronie wybierz kolejno MENU > Strony > Podział częstotliwości.
5
Wyświetlanie stron
Strony wykresów
Można wyświetlić wykres odczytów głębokości (strona 6) lub temperatury wody
(strona 7) na pełnym ekranie. Można także wyświetlić oba wykresy równocześnie
w postaci wykresu na podzielonym ekranie (strona 7). Po otrzymaniu informacji
wykres przewija się od prawej do lewej strony.
Po otwarciu strony wykresu wyświetlona zostanie ostatnia wybrana strona wykresu
(głębokość, temperatura wody lub dane z obu kategorii). Po jej wyświetleniu można
wybrać inną stronę wykresu.
➊
➋
➊
➎
➏
Otwieranie strony wykresu głębokości
Na stronie wykresu głębokości wyświetlany jest w postaci graficznej wykres
odczytów głębokości według czasu.
1. Na dowolnej stronie wybierz kolejno MENU > Strony > Wykres.
2. Jeśli wyświetlony zostanie wykres temperatury lub wykres na podzielonym
ekranie, wybierz kolejno MENU > Zmień wykres > Głębokość.
Konfiguracja czasu uwzględnianego na wykresie głębokości
Zanim będzie możliwa konfiguracja skali wykresu głębokości, należy otworzyć
wykres głębokości lub wykres na podzielonym okresie.
Można zmienić skalę (czas) wykresu głębokości. Zwiększenie skali pozwala
wyświetlić różnice w głębokości występujące przez dłuższy czas. Zmniejszenie
czasu pozwala wyświetlić bardziej szczegółowe informacje dla krótszego czasu.
Skala jest widoczna w lewym dolnym rogu ekranu.
Konfiguracja skali wykresu głębokości
➌
➍
Wykres głębokości
6
➌
Zanim będzie możliwa konfiguracja skali zakresu głębokości, należy otworzyć
wykres głębokości lub wykres na podzielonym ekranie.
➐
Wykres temperatury
Wykres na
podzielonym ekranie
➊
Głębokość w aktualnej pozycji.
➋
Wartość głębokości na górze wykresu.
➌
Czas wykresu.
➍
Wartość głębokości u dołu wykresu.
➎
Temperatura wody w aktualnej pozycji.
➏
Wartość temperatury na górze wykresu.
➐
Wartość temperatury u dołu wykresu.
Można zmienić skalę zakresu głębokości na wykresie głębokości. Zwiększenie skali
zakresu głębokości pozwala wyświetlić więcej różnic w głębokości. Zmniejszenie
skali zakresu głębokości pozwala wyświetlić zmiany w bardziej szczegółowy
sposób. W przypadku wyboru opcji Auto dla skali, zakres głębokości automatycznie
dostosowuje się tak, by wyświetlane były wszystkie wartości wykresu w określonym
czasie.
1. Wybierz kolejno MENU > Opcje wykresu głębokości > Skala.
2. Wybierz skalę zakresu głębokości.
Podręcznik użytkownika urządzeń echo 200, echo 300c, echo 500c i echo 550c
Wyświetlanie stron
Wyświetlanie strony wykresu temperatury
Konfiguracja skali wykresu temperatury
1. Na dowolnej stronie wybierz kolejno MENU > Strony > Wykres.
2. Jeśli wyświetlony zostanie wykres głębokości lub wykres na podzielonym
ekranie, wybierz kolejno MENU > Zmień wykres > Temperatura.
Można zmienić skalę zakresu temperatury na wykresie temperatury. Zwiększenie
skali zakresu temperatury pozwala wyświetlić więcej różnic w temperaturach.
Zmniejszenie skali zakresu temperatury pozwala wyświetlić zmiany w bardziej
szczegółowy sposób. W przypadku wyboru opcji Auto dla skali, zakres temperatury
automatycznie dostosowuje się tak, by wyświetlane były wszystkie wartości wykresu
w określonym czasie.
Na stronie wykresu temperatury wyświetlany jest w postaci graficznej wykres
odczytów temperatury wody w czasie.
Konfiguracja czasu uwzględnianego na wykresie temperatury
Zanim będzie możliwa konfiguracja czasu uwzględnianego na wykresie temperatury,
należy otworzyć wykres temperatury (strona 7) lub wykres na podzielonym ekranie
(strona 7).
Można zmienić skalę czasu wykresu temperatury wody. Zwiększenie skali czasu
pozwala wyświetlić różnice w temperaturze występujące w dłuższym czasie.
Zmniejszenie skali czasu pozwala wyświetlić bardziej szczegółowe informacje dla
krótszego czasu.
1. Wybierz kolejno MENU > Opcje wykresu temperatury > Czas.
2. Określ czas.
Zanim będzie możliwa konfiguracja skali zakresu temperatury, należy otworzyć
wykres temperatury (strona 7) lub wykres na podzielonym ekranie (strona 7).
1. Wybierz kolejno MENU > Opcje wykresu temp. > Skala.
2. Wybierz skalę zakresu temperatury.
Jednoczesne wyświetlanie wykresu głębokości i wykresu
temperatury
Można jednocześnie wyświetlać wykresy głębokości i temperatury na podzielonym
ekranie. Na tym ekranie można dostosować czas wykresu głębokości (strona 6),
skalę wykresu głębokości (strona 6), czas wykresu temperatury (strona 7) oraz skalę
wykresu temperatury (strona 7).
1. Na dowolnej stronie wybierz kolejno MENU > Strony > Wykres.
2. Jeśli wyświetlony zostanie wykres temperatury lub wykres głębokości, wybierz
kolejno MENU > Zmień wykres > Oba.
Podręcznik użytkownika urządzeń echo 200, echo 300c, echo 500c i echo 550c
7
Wyświetlanie stron
Strona Ekran sonaru
Strona Ekran sonaru przedstawia informacje z sonaru, wyświetlane na okrągłej
skali głębokości, wskazujące na to, co znajduje się pod dnem łodzi. Ma postać
pierścienia, którego początek znajduje się na górze oraz który postępuje w prawo.
Skala wewnątrz pierścienia wskazuje na głębokość. Po pojawieniu się na określonej
głębokości informacji z sonaru, informacje z sonaru migają na pierścieniu. Kolory
oznaczają różną moc sygnałów zwrotnych odbieranych przez sonar (patrz tabela,
strona 2).
Na dowolnej stronie wybierz kolejno MENU > Strony > Ekran sonaru.
Otwieranie strony Wartości
Na stronie Wartości zamiast wykresu wyświetlane są dane liczbowe.
Na dowolnej stronie wybierz kolejno MENU > Strony > Wartości.
Zerowanie licznika
UWAGA: Aby można było korzystać z licznika, urządzenie musi być podłączone do
przetwornika z kołem prędkości.
Na stronie Wartości wybierz kolejno MENU > Zeruj licznik.
➊
➋
8
➊
Głębokość w aktualnej pozycji.
➋
Skala głębokości.
Podręcznik użytkownika urządzeń echo 200, echo 300c, echo 500c i echo 550c
Korzystanie z urządzenia echo
Korzystanie z urządzenia echo
Ustawienia ekranu Sonar
Strony Pełny ekran, Podział powiększenia, Podział częstotliwości i Ekran sonaru
przedstawiają w sposób wizualny obszar znajdujący się poniżej łodzi. Widoki sonaru
można dostosować w sposób opisany w kolejnych akapitach.
Regulowanie zakresu skali głębokości
Zanim będzie możliwe dostosowanie zakresu skali głębokości, należy otworzyć
stronę Pełny ekran (strona 4), Podział powiększenia (strona 5), Podział częstotliwości
(strona 5) lub Sonar (strona 8).
Istnieje możliwość regulacji zakresu skali głębokości, wyświetlanego w prawym
obszarze stron Pełny ekran, Podział powiększenia i Podział częstotliwości oraz
wewnątrz ekranu sonaru. To ustawienie określa głębokość, do jakiej sonar będzie
poszukiwał celów.
1. Wybierz kolejno MENU > Zasięg.
2. Wybierz opcję:
• Aby umożliwić urządzeniu automatyczną regulację zasięgu w zależności od
głębokości, wybierz Auto.
• Aby ręcznie zwiększyć lub zmniejszyć zasięg skali głębokości, wybierz
Ręcznie, wybierz
lub
, a następnie ENTER.
Po ustawieniu zasięgu na jednej stronie, wybrany zasięg będzie obowiązywał
także na wszystkich innych stronach.
Podręcznik użytkownika urządzeń echo 200, echo 300c, echo 500c i echo 550c
Regulacja powiększenia
Powiększenie stron Pełny ekran, Podział powiększenia i Podział częstotliwości
można regulować ręcznie lub pozwolić, by urządzenie automatycznie dostosowało
powiększenie.
Aby ręcznie regulować powiększenie, wybierz zakres (ilość danych z sonaru, które
będą wyświetlane w powiększonym oknie) i wybierz stałą głębokość początkową. Na
przykład w przypadku wybrania zakresu wynoszącego 15 metrów oraz głębokości
początkowej 5 metrów urządzenie będzie wyświetlało obszar o głębokości od
5 metrów do 20 metrów.
W przypadku automatycznej regulacji powiększenia, zakres obejmuje obszar, który
będzie wyświetlany na ekranie od zarysu dna. Na przykład w przypadku wybrania
zakresu 10 metrów urządzenie będzie wyświetlało obszar od dna do 10 m nad dnem.
Ręczna regulacja powiększenia
Zanim będzie możliwa ręczna regulacja powiększenia, należy otworzyć stronę Pełny
ekran (strona 4), Podział powiększenia (strona 5) lub Podział częstotliwości
(strona 5).
Konfiguracja zakresu na jednej stronie nie ma wpływu na pozostałe strony.
1.
2.
3.
4.
5.
Wybierz kolejno Menu > Powiększenie > Powiększenie ręczne > Zakres.
Wybierz zakres, który chcesz wyświetlić.
Wybierz Głębokość.
Wybierz
lub
, aby dostosować sposób wyświetlania okna.
Wybierz kolejno ENTER > Gotowe.
9
Korzystanie z urządzenia echo
Automatyczna regulacja powiększenia
Zanim będzie możliwa automatyczna regulacja powiększenia, należy otworzyć stronę
Pełny ekran (strona 4), Podział powiększenia (strona 5) lub Podział częstotliwości
(strona 5).
Włączanie pauzy ekranu sonaru
Zanim będzie możliwe włączenie pauzy ekranu, należy otworzyć stronę Pełny ekran
(strona 4), Podział powiększenia (strona 5) lub Podział częstotliwości (strona 5).
1. Wybierz kolejno Menu > Powiększenie > Autom. powiększenie.
2. Określ zakres.
1. Wybierz MENU.
2. Wybierz opcję.
• W przypadku urządzenia echo 200, echo 500c lub echo 550c wybierz
Pauza/cofnij sonar.
• W przypadku urządzenia echo 300c wybierz Pauza sonaru.
Blokowanie ekranu na zarysie dna
Zanim będzie możliwa regulacja powiększenia, należy otworzyć stronę Pełny ekran
(strona 4), Podział powiększenia (strona 5) lub Podział częstotliwości (strona 5).
Wznawianie ekranu sonaru
Po włączeniu pauzy ekranu lub wyświetlaniu historii sonaru wybierz kolejno
MENU > Wznów pracę sonaru.
Wybór ustawienia Autom. powiększenie na jednej stronie nie ma wpływu na inne
strony.
Ekran można zablokować na zarysie dna na stronie Pełny ekran, Podział
powiększenia lub Podział częstotliwości, określając zakres i blokując ekran na
zarysie dna. Na przykład w przypadku wybrania zakresu 20 metrów urządzenie
będzie wyświetlało obszar od dna do 20 m nad dnem. Odległość od dna jest
wyświetlana po prawej stronie ekranu.
Wybór opcji blokady dna dla powiększenia na jednej stronie nie ma wpływu na inne
strony.
1. Wybierz kolejno Menu > Powiększenie > Blokada dna.
2. Określ zakres.
10
Podręcznik użytkownika urządzeń echo 200, echo 300c, echo 500c i echo 550c
Korzystanie z urządzenia echo
Przeglądanie historii sonaru
Podczas korzystania z urządzenia echo 200, echo 500c lub echo 550c można
wyłączyć pauzę ekranu i przewijać jego zawartość, aby przejrzeć historię sonaru.
1. Wybierz kolejno MENU > Pauza/cofnij sonar.
2. Wybierz lub , aby przewinąć ekran i przesunąć pionową linię.
3. Wybierz
lub
, aby dostosować poziomą linię głębokości.
Ustawianie prędkości przesuwu sonaru
Zanim będzie możliwe dostosowanie prędkości przesuwu skali głębokości, należy
otworzyć stronę Pełny ekran (strona 4), Podział powiększenia (strona 5), Podział
częstotliwości (strona 5) lub Sonar (strona 8).
➋
➊
Można ustawić prędkość przesuwu ekranu sonaru od prawej do lewej strony.
➌
➍
➊
Temperatura wody w pozycji wskazanej przez linię pionową.
➋
Pasek przewijania wskazuje, jak daleko wstecz przewinięto.
➌
Głębokość wskazana przez linię poziomą.
➍
Głębokość we wskazanej pozycji w linii pionowej.
Otwieranie historii sonaru
Zanim będzie możliwe wyświetlenie historii sonaru, należy otworzyć stronę Pełny
ekran (strona 4), Podział powiększenia (strona 5) lub Podział częstotliwości
(strona 5) w urządzeniu echo 200, echo 500c lub echo 550c.
Podręcznik użytkownika urządzeń echo 200, echo 300c, echo 500c i echo 550c
Większa prędkość przesuwu umożliwia zarejestrowanie większej liczby szczegółów,
zwłaszcza w przypadku przemieszczania się lub trolingu. Mniejsza prędkość
przesuwu umożliwia dłuższe wyświetlanie na ekranie informacji z sonaru.
Po wybraniu prędkości przesuwu na jednej stronie, wybrana prędkość obowiązuje
także na wszystkich innych stronach.
1. Wybierz kolejno MENU > Ustawienia > Ustawienia sonaru > Prędkość
przesuwu.
2. Wybierz prędkość przesuwu.
Wyświetlanie i regulacja linii głębokości
Zanim będzie możliwe wyświetlenie linii głębokości, należy otworzyć stronę Pełny
ekran (strona 4), Podział powiększenia (strona 5) lub Podział częstotliwości
(strona 5).
Na ekranie sonaru można wyświetlać i regulować poziomą linię. Głębokość linii jest
widoczna po prawej stronie ekranu.
Po wyświetleniu linii głębokości na jednej stronie, linia jest widoczna także na
innych stronach.
1. Wybierz kolejno MENU > Linia głębokości > Wł.
11
Korzystanie z urządzenia echo
2. Aby regulować linię głębokości, wybierz
lub
.
Wybór częstotliwości
Zanim będzie możliwy wybór częstotliwości, należy otworzyć stronę Pełny ekran
(strona 4), Podział powiększenia (strona 5) lub Ekran sonaru (strona 8).
W przypadku korzystania z przetwornika dwuwiązkowego można wybrać
częstotliwość 200 kHz lub 77 kHz.
Częstotliwość 200 kHz zapewnia większą szczegółowość, ma węższą wiązkę i jest
zwykle używana na płytszych wodach.
Częstotliwość 77 kHz ma szerszą wiązkę, dlatego można jej użyć do sprawdzenia
większego obszaru. Można skorzystać z niej w celu wyszukania struktury, np. zarośli,
oraz by widzieć więcej ryb.
•
•
•
Aby wyświetlać obiekty jako symbole wraz z informacją o ich głębokości,
wybierz
.
Aby wyświetlać obiekty jako symbole wraz z informacją tła sonaru,
wybierz
.
Aby wyświetlać obiekty jako symbole wraz z informacją tła sonaru oraz
informacją o ich głębokości, wybierz
.
A-Scope
A-Scope to pionowy ekran sonaru widoczny wzdłuż prawej krawędzi strony Pełny
ekran, który wskazuje odległość do celów w czasie rzeczywistym wraz ze skalą.
W tym widoku są wyświetlane ostatnio odebrane dane z sonaru, dzięki czemu są
one lepiej widoczne. Widok przydaje się podczas wykrywania ryb znajdujących się
blisko dna
Po wybraniu częstotliwości na jednej stronie, wybrana częstotliwość będzie
obowiązywać także na wszystkich innych stronach.
1. Wybierz kolejno MENU > Ustawienia > Ustawienia sonaru > Częstotliwość.
2. Wybierz częstotliwość.
➊
Konfigurowanie wyglądu obiektów znajdujących się w toni
Zanim będzie możliwe określenie sposobu interpretacji obiektów znajdujących się
w toni przez sonar, należy otworzyć stronę Pełny ekran (strona 4), Podział
powiększenia (strona 5) lub Podział częstotliwości (strona 5).
Konfiguracja wyglądu obiektów znajdujących się w toni na jednej stronie powoduje
zmianę wyglądu obiektów na wszystkich stronach.
1. Wybierz kolejno MENU > Ustawienia > Ustawienia sonaru > Symbole ryb.
2. Wybierz opcję:
• Aby wyświetlać obiekty w toni jako symbole, wybierz
.
12
➋
➊
A-Scope
➋
Średnica stożka sonaru na bieżącej głębokości.
Podręcznik użytkownika urządzeń echo 200, echo 300c, echo 500c i echo 550c
Korzystanie z urządzenia echo
Włączanie A-Scope
Na stronie Pełen widok (strona 4) wybierz kolejno MENU > Ustawienia >
Ustawienia sonaru > A-Scope > Wł.
Alarmy
Ustawianie alarmów płytkiej wody i głębokiej wody
Można ustawić alarm włączający się w przypadku, gdy głębokość wody jest mniejsza
lub większa od określonej wartości.
UWAGA: Ustawienia alarmów są zapisywane z chwilą wyłączenia urządzenia.
1. Na dowolnej stronie wybierz kolejno MENU > Ustawienia > Alarmy.
2. Wybierz opcję:
• Aby alarm włączał się, gdy głębokość jest mniejsza od określonej wartości,
wybierz kolejno Woda płytka > Wł.
• Aby alarm włączał się, gdy głębokość jest większa od określonej wartości,
wybierz kolejno Głębina > Wł.
3. Wprowadź wartość (strona i) dla ustawienia alarmu.
4. Wybierz ENTER, aby zaakceptować wartość.
Zostanie wyświetlone ustawienie alarmu.
5. Wybierz Gotowe lub Zatwierdź.
Ustawianie alarmu napięcia akumulatora
Można ustawić alarm informujący o niskim napięciu akumulatora.
UWAGA: Ustawienia alarmów są zapisywane z chwilą wyłączenia urządzenia.
1. Na dowolnej stronie wybierz kolejno MENU > Ustawienia > Alarmy >
Bateria > Wł.
Podręcznik użytkownika urządzeń echo 200, echo 300c, echo 500c i echo 550c
2. Wprowadź wartość dla ustawienia alarmu (strona i).
3. Wybierz ENTER, aby zaakceptować wartość.
Zostanie wyświetlone ustawienie alarmu.
4. Wybierz Gotowe lub Zatwierdź.
Ustawianie alarmów dla ryb
Można ustawić alarm włączany, gdy sonar wykryje obiekt zawieszony w toni.
UWAGA: Ustawienia alarmów są zapisywane z chwilą wyłączenia urządzenia.
1. Na dowolnej stronie wybierz kolejno MENU > Ustawienia > Alarmy > Ryby.
2. Wybierz opcję:
• Wybierz
, aby alarm włączał się dla ryb o różnej wielkości.
• Wybierz
, aby alarm włączał się jedynie dla średnich i dużych ryb.
• Wybierz
, aby alarm włączał się jedynie dla dużych ryb.
Ustawianie alarmu temperatury wody
Jeśli urządzenie jest podłączone do przetwornika umożliwiającego pomiar
temperatury, można ustawić alarm, który będzie włączał się w przypadku,
gdy różnica w temperaturze wody wyniesie powyżej ±1,1°C (±2°F).
UWAGA: Ustawienia alarmów są zapisywane z chwilą wyłączenia urządzenia.
1. Na dowolnej stronie wybierz kolejno MENU > Ustawienia > Alarmy >
Temperatura wody > Wł.
2. Wprowadź wartość dla ustawienia alarmu (strona i).
3. Wybierz ENTER, aby zaakceptować wartość.
Zostanie wyświetlone ustawienie alarmu.
4. Wybierz Gotowe lub Zatwierdź.
13
Korzystanie z urządzenia echo
Ustawianie alarmu dryfu
Można ustawić alarm, który będzie włączał się, gdy różnice w głębokości
w aktualnej pozycji przekroczą określoną wartość.
UWAGA: Ustawienia alarmów są zapisywane z chwilą wyłączenia urządzenia.
1. Na dowolnej stronie wybierz kolejno MENU > Ustawienia > Alarmy > Alarm
dryfu > Wł.
2. Wprowadź wartość dla ustawienia alarmu (strona i).
3. Wybierz ENTER, aby zaakceptować wartość.
Zostanie wyświetlone ustawienie alarmu.
4. Wybierz Gotowe lub Zatwierdź.
Ustawienia czułości sonaru i zakłóceń
Można dostosować czułość oraz ilość zakłóceń na ekranie sonaru.
Po ustawieniu czułości na jednej stronie, wybrane ustawienie będzie mieć
zastosowanie także na innych stronach.
Ręczne ustawianie czułości
Zanim będzie możliwe dostosowanie czułości, należy otworzyć stronę Pełny ekran
(strona 4), Podział powiększenia (strona 5), Podział częstotliwości (strona 5) lub
Ekran sonaru (strona 8).
UWAGA: Aby wyregulować czułość na stronie Podział częstotliwości, należy
osobno ustawić ekrany 77 kHz u 200 kHz.
1. Wybierz kolejno Menu > Czułość > Ręcznie.
2. Wybierz
, aby zwiększyć czułość do czasu pojawienia się zakłóceń w części
ekranu przedstawiającej wodę.
3. Wybierz
, aby zmniejszyć czułość.
Ustawianie automatycznej regulacji czułości
Zanim będzie możliwe dostosowanie czułości, należy otworzyć stronę Pełny ekran
(strona 4), Podział powiększenia (strona 5), Podział częstotliwości (strona 5) lub
Ekran sonaru (strona 8).
UWAGA: Aby wyregulować czułość na stronie Podział częstotliwości, należy
osobno ustawić ekrany 77 kHz u 200 kHz.
1. Wybierz kolejno Menu > Czułość.
2. Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić ekran sonaru o większej czułości, przedstawiający słabsze
sygnały i więcej zakłóceń, wybierz Auto - wysokie.
• Aby wyświetlić ekran sonaru o normalnej czułości, wybierz Auto - średnie.
• Aby wyświetlić ekran sonaru o niskiej czułości, zawierający mniej zakłóceń,
wybierz Auto - niskie.
Ustawienie to określa czułość odbiornika sonaru kompensującą głębokość
i stopień zanieczyszczenia wody. W celu zwiększenia szczegółowości obrazu należy
zwiększyć czułość. W przypadku zakłóceń na ekranie należy zmniejszyć czułość.
Aby ręcznie ustawić czułość, należy ją zwiększać do momentu, w którym pojawią
się pierwsze „szumy” w części ekranu przedstawiającej wodę, a następnie nieco
zmniejszyć.
14
Podręcznik użytkownika urządzeń echo 200, echo 300c, echo 500c i echo 550c
Korzystanie z urządzenia echo
Ustawianie redukcji zakłóceń
Zanim będzie możliwe ustawianie redukcji zakłóceń, należy otworzyć stronę Pełny
ekran (strona 4), Podział powiększenia (strona 5) lub Podział częstotliwości
(strona 5).
Można zmniejszyć do minimum widoczność słabych sygnałów zwrotnych poprzez
zwiększenie stopnia redukcji zakłóceń.
Po ustawieniu redukcji zakłóceń na jednej stronie, wybrane ustawienie będzie mieć
zastosowanie także na innych stronach.
UWAGA: Aby ustawić redukcję zakłóceń na stronie Podział częstotliwości, należy
osobno ustawić ekrany 77 kHz i 200 kHz.
1. Wybierz kolejno MENU > Ustawienia > Ustawienia sonaru > Redukcja
zakłóceń.
2. Wybierz poziom redukcji zakłóceń.
Ukrywanie szumu lustra wody
Zanim będzie możliwe ukrycie szumu lustra wody, należy otworzyć stronę Pełny
ekran (strona 4), Podział powiększenia (strona 5) lub Podział częstotliwości
(strona 5).
Można określić, kiedy mają być wyświetlane sygnały zwrotne odbierane przez sonar
blisko lustra wody. Ukrycie szumu lustra wody pozwoli zmniejszyć zakłócenia.
Wybór opcji pokazania lub ukrycia szumu lustra wody powoduje, że wybrane
ustawienie ma zastosowanie także na innych stronach.
Wartości sonaru
Można określić, które wartości (temperatura wody, napięcie akumulatora, prędkość
po wodzie, wartości z licznika prędkości po wodzie) mają być wyświetlane na stronie
Pełny ekran, Podział powiększenia i Podział częstotliwości. Można także dostosować
rozmiar wyświetlanych wartości.
UWAGA: Aby urządzenie wyświetlało temperaturę wody, musi być ono podłączone
do przetwornika umożliwiającego pomiar temperatury. Aby urządzenie wyświetlało
prędkość po wodzie, musi być ono podłączone do przetwornika z kołem prędkości.
Wyświetlanie temperatury wody
Zanim będzie możliwe wyświetlenie temperatury wody, należy otworzyć stronę
Pełny ekran (strona 4), Podział powiększenia (strona 5) lub Podział częstotliwości
(strona 5).
1. Wybierz kolejno MENU > Ustawienia > Wartości sonaru > Temperatura
wody.
2. Wybierz Auto.
Wyświetlanie prędkości po wodzie
Zanim będzie możliwe wyświetlenie prędkości, należy otworzyć stronę Pełny ekran
(strona 4), Podział powiększenia (strona 5) lub Podział częstotliwości (strona 5).
1. Wybierz kolejno MENU > Ustawienia > Wartości sonaru > Prędkość po
wodzie.
2. Wybierz Auto.
Wybierz kolejno MENU > Ustawienia > Ustawienia sonaru > Ustawienia
sonaru > Ukryj.
Podręcznik użytkownika urządzeń echo 200, echo 300c, echo 500c i echo 550c
15
Korzystanie z urządzenia echo
Wyświetlanie napięcia akumulatora
Zanim będzie możliwe wyświetlenie napięcia akumulatora, należy otworzyć stronę
Pełny ekran (strona 4), Podział powiększenia (strona 5) lub Podział częstotliwości
(strona 5).
1. Wybierz kolejno MENU > Ustawienia > Wartości sonaru > Akumulator.
2. Wybierz Pokaż.
Wyświetlanie licznika prędkości po wodzie
Zanim będzie możliwe wyświetlenie licznika, należy otworzyć stronę Pełny ekran
(strona 4), Podział powiększenia (strona 5) lub Podział częstotliwości (strona 5).
Kalibracja
Ustawianie przesunięcia kilu
Przesunięcie kilu kompensuje odczyt głębokości kilu z lustra wody, umożliwiając
pomiar głębokości ze spodu kilu zamiast z pozycji przetwornika.
1. Wybierz opcję w oparciu o położenie przetwornika:
• Jeśli przetwornik jest zainstalowany na linii wodnej ➊, odmierz odległość od
przetwornika do kilu. Wprowadź dodatnią wartość w krokach 4 i 5.
• Jeśli przetwornik jest zainstalowany na spodzie kilu ➋, odmierz odległość od
przetwornika do linii wodnej. Wprowadź ujemną wartość w krokach 4 i 5.
Aby wyzerować licznik, patrz strona 8.
1. Wybierz kolejno MENU > Ustawienia > Wartości sonaru > Licznik.
2. Wybierz Auto.
Ustawianie rozmiaru wartości
Zanim będzie możliwe ustawianie rozmiaru wartości, należy otworzyć stronę Pełny
ekran (strona 4), Podział powiększenia (strona 5) lub Podział częstotliwości
(strona 5).
➊
1. Wybierz kolejno MENU > Ustawienia > Wartości sonaru > Rozmiar wartości.
2. Wybierz rozmiar wartości.
➋
2. Na dowolnej stronie wybierz kolejno MENU > Ustawienia > Kalibracja >
Przesuniecie kilu.
3. Skorzystaj z przycisków
i
, aby wybrać wartość dodatnią (+) lub
ujemną (-), w zależności od położenia przetwornika.
16
Podręcznik użytkownika urządzeń echo 200, echo 300c, echo 500c i echo 550c
Korzystanie z urządzenia echo
4. Wprowadź wartość przesunięcia (strona i).
5. Wybierz ENTER.
6. Sprawdź wartość przesunięcia kilu na ekranie Kalibracja, aby mieć pewność, że
wprowadzona została poprawna wartość.
Ustawianie przesunięcia temperatury wody
Przesunięcie temperatury kompensuje odczyt temperatury z czujnika temperatury.
1. Zmierz temperaturę wody za pomocą podłączonego do urządzenia echo
przetwornika umożliwiającego pomiar temperatury.
2. Zmierz temperaturę wody za pomocą termometru lub innego czujnika
temperatury, pozwalającego uzyskać dokładny pomiar.
3. Odejmij temperaturę wody otrzymaną w kroku 1 od temperatury wody
otrzymanej w kroku 2.
Otrzymana wartość to przesunięcie temperatury. Jeśli pomiar z czujnika
podłączonego do urządzenia echo wskazał niższą temperaturę wody niż
w rzeczywistości, wprowadź tę wartość w krokach 5 i 7 jako liczbę dodatnią.
Jeśli pomiar z czujnika podłączonego do urządzenia echo wskazał wyższą
temperaturę wody niż w rzeczywistości, wprowadź tę wartość w krokach 5 i 7
jako liczbę ujemną.
4. Na dowolnej stronie wybierz kolejno MENU > Ustawienia > Kalibracja >
Przesunięcie temp.
5. Skorzystaj z przycisków
i
, aby ustawić wartość jako dodatnią (+) lub
ujemną (-), w zależności od wartości otrzymanej w wyniku pomiaru w kroku 3.
6. Wprowadź wartość (strona i) dla ustawienia alarmu.
7. Wybierz ENTER.
8. Sprawdź wartość przesunięcia temperatury na ekranie Kalibracja, aby mieć
pewność, że wprowadzona została poprawna wartość.
Podręcznik użytkownika urządzeń echo 200, echo 300c, echo 500c i echo 550c
Kalibracja czujnika prędkości po wodzie
1. Na dowolnej stronie wybierz kolejno MENU > Ustawienia > Kalibracja >
Kalibruj prędkość po wodzie.
2. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
UWAGA: Należy wprowadzić najwyższy pomiar prędkości ze źródła zewnętrznego,
np. odbiornika GPS. (Nie należy wprowadzać wartości prędkości po wodzie
wyświetlanej na ekranie Kalibruj prędkość po wodzie.)
17
Załącznik
Załącznik
Dane techniczne
Dane techniczne
Zakres temperatur
Zakres napięcia zasilania
Wielkość
echo 200: od -15°C do 70°C (5°F do 158°F)
echo 300c/500c/550c: od -15°C do 55°C
(5°F do 131°F)
echo 200: 9,9 cala (250 mm)
echo 300c: 13,8 cala (350 mm)
echo 500c/550c: 15,75 cala (400 mm)
10–28 V DC
Prąd znamionowy
1A
Bezpiecznik
AGC/3AG – 3,0 A
Głębokość w wodzie słodkiej*
echo 200/300c: 1500 stóp (457 m)
echo 500c/550c: 1900 stóp (579 m)
echo 200/300c: 600 stóp (183 m)
echo 500c/550c: 700 stóp (213 m)
Bezpieczny dystans dla kompasu
Głębokość w wodzie słonej*
*Efektywna głębokość zależy od stopnia zasolenia wody, typu dna i innych warunków wodnych.
Przetwornik dostarczony wraz z urządzeniem echo 200/300c/500/550c ma kąt wiązki
o promieniu 15 lub 45 stopni przy 3 dB. Kiedy jednak ten przetwornik używany jest
z urządzeniem echo, jest w stanie wychwycić najsłabsze sygnały — w zakresie do
60 i do 120 stopni. Działanie na płytkiej i głębokiej wodzie staje się maksymalnie
wydajne, ponieważ urządzenia z serii echo pokazują więcej ryb na płyciźnie i skanują
głębiny, aby pokazać strukturę i kontury dna.
18
Czyszczenie obudowy
Uwaga
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących ani rozpuszczalników,
ponieważ mogą one uszkodzić elementy plastikowe.
1. Wyczyść obudowę urządzenia (omijając ekran), używając ściereczki
zwilżonej łagodnym roztworem czyszczącym.
2. Wytrzyj urządzenie do sucha.
Czyszczenie ekranu
Uwaga
Środki czyszczące zawierające amoniak mogą uszkodzić powłokę antyrefleksyjną.
Urządzenie jest pokryte specjalną antyrefleksyjną powłoką, która jest bardzo
wrażliwa na substancje oleiste skóry, woski i środki czyszczące o działaniu ściernym.
1. Nałóż na ściereczkę specjalny środek do czyszczenia soczewek
okularowych z powłoką antyrefleksyjną.
2. Delikatnie przetrzyj ekran miękką, czystą, niestrzępiącą się ściereczką.
Ustawienia systemowe
Ustawianie języka
1. Na dowolnej stronie wybierz kolejno MENU > Ustawienia > Jednostki >
Język.
2. Wybierz język.
Podręcznik użytkownika urządzeń echo 200, echo 300c, echo 500c i echo 550c
Załącznik
Ustawianie jednostek miary
Można ustawić jednostki miary dla wartości wyświetlanych przez urządzenie echo.
Umowa licencyjna na oprogramowanie
1. Na dowolnej stronie wybierz kolejno MENU > Ustawienia > Jednostki.
2. Wybierz opcję:
• Wybierz Głębokość, a następnie wybierz Stopy (ft), Metry (m)
lub Sążnie (fa).
• Wybierz Temperatura, a następnie wybierz Fahrenheit (°F) lub
Celsjusz (°C).
• Wybierz Prędkość po wodzie, a następnie wybierz Mile na godz. (mh),
Km na godz. (kh) lub Węzły (kt).
• Wybierz Dystans, a następnie wybierz Brytyjskie (mi, ft), Metryczne
(km, m), Morskie (nm, ft) lub Morskie (nm, m).
Firma Garmin Ltd. i jej oddziały (zwane w dalej „Garmin”) udzielają użytkownikowi
ograniczonej licencji na użytkowanie oprogramowania urządzenia („Oprogramowanie”)
w formie binarnego pliku wykonywalnego podczas normalnej eksploatacji produktu. Nazwa,
prawa własności i prawa własności intelektualnej do Oprogramowania należą do firmy Garmin
i/lub jej zewnętrznych dostawców.
Wyświetlanie informacji systemowych
Na dowolnej stronie wybierz kolejno MENU > Ustawienia > System >
Informacje systemowe.
Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych
UWAGA: Ta procedura spowoduje usunięcie wszystkich wprowadzonych ustawień.
Na dowolnej stronie wybierz kolejno MENU > Ustawienia > System >
Informacje systemowe > Ustawienia fabryczne > Tak.
UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA ECHO 200, ECHO 300C, ECHO 500C LUB ECHO 550C
OZNACZA ZGODĘ UŻYTKOWNIKA NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW NINIEJSZEJ
UMOWY LICENCYJNEJ NA OPROGRAMOWANIE. NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ
SIĘ Z UMOWĄ.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie jest własnością firmy Garmin
i/lub jej zewnętrznych dostawców i jest chronione prawem autorskim obowiązującym
w Stanach Zjednoczonych oraz międzynarodowymi traktatami ochrony praw autorskich.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że struktura, organizacja i kod Oprogramowania
stanowią cenną tajemnicę handlową firmy Garmin i/lub jej zewnętrznych dostawców i że
kod źródłowy oprogramowania pozostaje cenną tajemnicą handlową firmy Garmin i/lub
jej zewnętrznych dostawców. Użytkownik zgadza się nie dekompilować, dezasemblować,
modyfikować Oprogramowania ani odtwarzać jego kodu źródłowego lub dokonywać
transkrypcji do formy możliwej do odczytu w części lub w całości. Użytkownik zgadza się nie
tworzyć żadnych programów pochodnych opartych na Oprogramowaniu. Użytkownik zgadza
się nie eksportować ani reeksportować Oprogramowania do żadnego kraju niezgodnie z ustawą
o kontroli eksportu obowiązującą w Stanach Zjednoczonych lub w innych odnośnych krajach.
Hg
LAMPY ZAMONTOWANE W URZĄDZENIACH ECHO 500C ORAZ ECHO
550C ZAWIERAJĄ RTĘĆ I DLATEGO MUSZĄ BYĆ PODDANIE RECYKLINGOWI
LUB ZOSTAĆ ZUTYLIZOWANE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI
LOKALNYMI, STANOWYMI BĄDŹ FEDERALNYMI.
Więcej informacji można znaleźć na tej stronie internetowej:
www.garmin.com/aboutGarmin/environment/disposal.jsp.
Podręcznik użytkownika urządzeń echo 200, echo 300c, echo 500c i echo 550c
19
Indeks
Indeks
A
alarm dryfu 14
alarm głębiny 13
alarm napięcia 13
alarm temperatury 13
alarm temperatury wody 13
alarm wody płytkiej 13
alarmy
dryf 14
napięcie akumulatora 13
płytka i głęboka woda 13
ryby 13
sygnał dźwiękowy 2
temperatura 13
A-Scope 12
B
bezpieczny dystans dla kompasu 18
blokada dna 10
C
częstotliwość
wybór 12
czujnik prędkości, kalibracja 17
czujnik, prędkość, kalibracja 17
czułość
automatyczne ustawianie 14
ręczne ustawianie 14
20
czyszczenie
ekran 18
obudowa 18
E
ekran
dzień lub noc 2
jasność 1
kontrast 2
pauza 10
wznawianie po pauzie 10
H
historia sonaru 11
I
informacje systemowe 19
J
jasność 1
jednostki miary 19
język 18
K
kalibracja
czujnik prędkości po wodzie 17
przesuniecie kilu 16
przesunięcie temperatury 17
klawisze 1
kontakt z działem pomocy technicznej i
kontrast, ekran 2
L
licznik
pokazywanie 16
resetowanie 8
linia, głębokość 11
linia głębokości 11
N
napięcie akumulatora
alarm 13
pokazywanie 16
numer identyfikacyjny 19
P
pauza/cofnij sonar 10, 11
podświetlenie 1
pomoc techniczna, kontakt i
powiększanie
podzielony ekran 5
regulacja automatyczna 10
regulacja ręczna 9
prędkość po wodzie
czujnik, kalibracja 17
licznik, wyświetlanie 16
pokazywanie 15
prędkość przesuwu 11
prędkość, wyświetlanie 15
przesuniecie kilu 16
przesunięcie temperatury 17
przesunięcie temperatury wody 17
przyciski 1
R
redukcja zakłóceń 15
rejestrowanie urządzenia i
rozmiar podziału 5
ryby
alarm 13
symbole 12
S
schemat kolorów 2
skala głębokości 9
strona Ekran sonaru 8
strona Pełny ekran 4
strona Podział powiększenia 5
strona Wartości 8
strona Wykres 6
temperatura 7
strony 4
sygnał dźwiękowy 2
symbole, ryby 12
szum lustra wody 15
T
temperatura wody, wyświetlanie 15
temperatura, wyświetlanie 15
U
ustawienia dzienne i nocne 2
ustawienia fabryczne, przywracanie 19
Podręcznik użytkownika urządzeń echo 200, echo 300c, echo 500c i echo 550c
Indeks
W
wartości
pokazywanie 15
rozmiar na ekranie 16
sonar 15
wartości sonaru 15
wersja oprogramowania 19
wersja, oprogramowanie 19
wykres głębokości
czas 6
skala 6
wyświetlanie 7
wykres temperatury
czas 7
skala 7
wyświetlanie 7
Z
zakres 9, 10
Podręcznik użytkownika urządzeń echo 200, echo 300c, echo 500c i echo 550c
21
© 2011 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Wielka Brytania
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Tajwan
www.garmin.com
Marzec 2011
Numer katalogowy 190-01313-40 Rev. A
Wydrukowano na Tajwanie
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising