Garmin | echo™ 200 | User guide | Garmin echo™ 200 Användarhandbok

Garmin echo™ 200 Användarhandbok
echo™ 200, 300c, 500c och 550c
användarhandbok
© 2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras, överföras, spridas, hämtas eller lagras i något lagringsmedium i något som helst syfte
utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed tillstånd att ladda ned en enstaka kopia av denna handbok till en hårddisk eller annat elektroniskt lagringsmedium för visning,
samt för utskrift av en kopia av handboken eller av eventuell revidering av den, under förutsättning att en sådan elektronisk eller utskriven kopia av handboken innehåller hela copyrightredogörelsens text och
även under förutsättning att all obehörig kommersiell distribution av handboken eller eventuell revidering av den är strängt förbjuden.
Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet utan skyldighet att meddela någon person eller
organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Besök Garmins webbplats (www.garmin.com) för aktuella uppdateringar och tilläggsinformation om användning och drift av denna och andra produkter
från Garmin.
Garmin® och Garmins logotyp är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. echo™ är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag.
Dessa varumärken får inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd.
Introduktion
Introduktion
 Varning
Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i
produktförpackningen för viktig information om produkten och säkerhet.
Den här handboken innehåller information för Fishfinder-modellerna echo™ 200,
echo 300c, echo 500c och echo 550c.
Registrera enheten
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår online-registrering redan
i dag.
•
•
Gå till http://my.garmin.com.
Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.
Kontakta Garmins produktsupport
Kontakta Garmins produktsupport om du har frågor om den här produkten.
•
•
•
Om du befinner dig i USA går du till www.garmin.com/support eller kontaktar
Garmin USA per telefon på (913) 397.8200 eller (800) 800.1020.
I Storbritannien kontaktar du Garmin (Europe) Ltd. per telefon på 0808
2380000.
I Europa går du till www.garmin.com/support och klickar på Contact Support
för information om support från ditt hemland.
Användarhandbok för echo 200, echo 300c, echo 500c och echo 550c
Konventioner för handboken
I den här handboken används termen ”välja” för att beskriva följande åtgärder:
• Markera en post i en meny och trycka på ENTER.
• Trycka på en knapp, som ENTER eller MENU.
Små pilar (>) kan visas i texten när du uppmanas att välja menyalternativ. De anger
eller
(sidan 1),och
att du ska markera en serie alternativ med knapparna
trycka på ENTER efter varje alternativ. Om du exempelvis ser ”välj MENU >
eller
tills Paus/spola tb
Paus/spola tb ekolod” ska du trycka på MENU,
ekolod är markerat, och sedan trycka på ENTER.
Mata in numeriska värden
Du kan mata in numeriska värden när du ställer in larm eller en kompensation.
1. Välj värdet för den första siffran med
och .
2. Välj ett alternativ:
• För echo 200, echo 500c och echo 550c, välj för att flytta till nästa siffra.
• För echo 300c, välj ENTER för att flytta till nästa siffra.
3. Upprepa steg 1 och 2 för att justera värdet för alla siffror.
i
Introduktion
Innehållsförteckning
Introduktion........................................................................................ i
Registrera enheten...........................................................................................i
Kontakta Garmins produktsupport....................................................................i
Konventioner för handboken............................................................................i
Mata in numeriska värden................................................................................i
Komma i gång................................................................................... 1
Knappar.......................................................................................................... 1
Sätta på och stänga av enheten..................................................................... 1
Färg- eller gråskaleskärm............................................................................... 1
Konfigurera inledande enhetsinställningar..................................................... 1
Slå på enheten automatiskt............................................................................ 1
Justera belysningen....................................................................................... 1
Ändra färgpaletten.......................................................................................... 2
Ställa in färgläget............................................................................................ 2
Justera kontrasten för echo 200..................................................................... 2
Ställa in summern........................................................................................... 2
Avbruten meny............................................................................................... 3
Använda Snabbjustering................................................................................ 3
Använda ekot.................................................................................... 9
Inställningar på skärmen Ekolod.................................................................... 9
Larm............................................................................................................. 13
Standardinställningar för känslighet och brus.............................................. 14
Ekolodssiffror................................................................................................ 15
Kalibrering.................................................................................................... 16
Bilaga............................................................................................... 18
Specifikationer.............................................................................................. 18
Rengöra ytterhöljet....................................................................................... 18
Rengöra skärmen......................................................................................... 18
Systeminställningar...................................................................................... 18
Programlicensavtal....................................................................................... 19
Index................................................................................................ 20
Visa sidor.......................................................................................... 4
Välja en sida................................................................................................... 4
Sidan Helskärm.............................................................................................. 4
Sidan Delad zoombild.................................................................................... 5
Sidan Delad frekvens..................................................................................... 5
Loggsidor........................................................................................................ 6
Sidan Realtidsbild........................................................................................... 8
Öppna sidan Siffror......................................................................................... 8
ii
Användarhandbok för echo 200, echo 300c, echo 500c och echo 550c
Komma i gång
Komma i gång
Knappar
Färg- eller gråskaleskärm
Modellen echo 200 har en gråskaleskärm. Modellerna echo 300c, echo 500c och
echo 550c har färgskärmar.
Konfigurera inledande enhetsinställningar
Den första gången du slår på enheten måste du konfigurera en mängd inledande
inställningar.
Du måste också konfigurera de här inställningarna när du återställer ursprungliga
fabriksinställningar (sidan 19). Du kan uppdatera var och en av de här
inställningarna vid ett senare tillfälle.
1. Sätt på enheten.
Enheten uppmanar dig att mata in de inledande inställningarna.
2. Följ instruktionerna på skärmen.
echo 300c
echo 200, echo 500c
och echo 550c
MENU
Visar eller döljer en lista med alternativ.
ENTER
Väljer ett menyalternativ.
Bläddrar igenom alternativ eller ändrar inställningar.
Väljer sidalternativ (sidan 4) på echo 200, echo 500c och echo 550c.
Slår på eller stänger av enheten och justerar bakgrundsbelysningen.
Sätta på och stänga av enheten
Tryck på
Slå på enheten automatiskt
Du kan ställa in enheten så att den startas när ström är ansluten.
Från vilken sida som helst väljer du MENU > Inställning > System >
Autostart > På.
Justera belysningen
1. Från vilken sida som helst väljer du MENU > Inställning > System >
Bakgrundsbelysning.
och
för att justera bakgrundsbelysningens ljusstyrka.
2. Välj
Tips: Tryck på för att öppna bakgrundsbelysningens justeringsreglage.
Tryck på flera gånger för att bläddra mellan inställningarna för ljusstyrka.
.
Användarhandbok för echo 200, echo 300c, echo 500c och echo 550c
1
Komma i gång
Ändra färgpaletten
Ställa in färgläget
För modellerna echo 300c, echo 500c och echo 550c kan du välja vilken färgpalett
som ska användas på en ekolodsskärm.
1. Från vilken sida som helst väljer du MENU > Inställning > System >
Färgläge.
2. Välj Dag eller Natt.
Innan du kan justera färgpaletten måste du öppna sidan Helskärmsbild (sidan 4),
sidan Delad zoombild (sidan 5), sidan Delad frekvens (sidan 5) eller sidan
Realtidsbild (sidan 8).
Färgpalett
Färg
Beskrivning
Vit
Gul
Starka ekon
Lila
Medelstarka ekon
Blå
Svaga ekon
Blå
echo 200
Vit (svart i nattläge)
Inget eko
Röd
Starka ekon
Gul
Medelstarka ekon
Ljusblå
Svaga ekon
Blå
Inget eko
Mörkare skuggor
Starkare ekon
Ljusare skuggor
Svagare ekon
Vit
Inget eko
1. Från vilken sida som helst väljer du MENU > Inställning >
Ekolodsinställningar > Färgpalett.
2. Välj färguppsättning.
2
För modellerna echo 300c, echo 500c och echo 550c kan du välja färgläget (för dageller nattanvändning) för ekolodsskärmen.
Justera kontrasten för echo 200
1. Från vilken sida som helst väljer du MENU > Inställning > System >
Kontrast.
eller
för att justera kontrasten.
2. Tryck på
eller
för att göra stora justeringar snabbt.
Tips: Håll ned
3. Välj ENTER.
Ställa in summern
Du kan ange när enheten ska avge ett ljud.
1. Från vilken sida som helst väljer du MENU > Inställning > System > Summer.
2. Välj ett alternativ:
• Om du vill att enheten ska avge ett ljud när du väljer ett alternativ och när
larmet utlöses väljer du På.
• Välj Endast larm om du vill att enheten endast ska avge ljud när larm
utlöses.
Användarhandbok för echo 200, echo 300c, echo 500c och echo 550c
Komma i gång
Avbruten meny
När en meny har visats i 15 sekunder och ingen knapp har valts försvinner menyn
och den föregående skärmen visas.
Använda Snabbjustering
Innan du kan snabbjustera måste du öppna sidan Helskärm (sidan 4), sidan Delad
zoombild (sidan 5), sidan Delad frekvens (sidan 5) eller sidan Realtidsbild (sidan 8).
När du har justerat en inställning och återgått till en sida kan du snabbt återgå till
alternativen för inställningarna.
När du har gått tillbaka till sidan väljer du
eller
.
Användarhandbok för echo 200, echo 300c, echo 500c och echo 550c
3
Visa sidor
Visa sidor
Med sidor kan du visa ekolodsinformation i olika format.
•
•
•
•
Tre ekolodssidor
◦◦ Helskärmssida (sidan 4)
◦◦ Sidan Delad zoombild (sidan 5)
◦◦ Sidan Delad frekvens (sidan 5)
Loggsida för temperatur eller djup (sidan 6)
Sidan Realtidsbild (sidan 8)
Sidan Siffror (sidan 8)
Sidan Helskärm
På Sidan Helskärmsbild visas ett helskärmsdiagram av ekolodsavläsningar från en
givare.
Från en valfri sida väljer du MENU > Sidor > Helskärm.
➊
➋
➌
➍
➎
➏
Välja en sida
1. Från en valfri sida väljer du MENU > Sidor.
2. Välj en sida.
Tips: När du använder en echo 200, echo 500c eller echo 550c, kan du välja eller
från vilken sida som helst för att snabbt komma åt sidmenyn. Välj eller för att
välja en sida.
4
➊
Bottendjupet på din aktuella plats.
➋
Vattentemperatur.
➌
Fart genom vatten (om en kompatibel givare är ansluten).
➍
Svävande mål.
➎
Givarfrekvens.
➏
Skärmens djup när skärmen rullar från höger till vänster.
Användarhandbok för echo 200, echo 300c, echo 500c och echo 550c
Visa sidor
Sidan Delad zoombild
På den högra delen av den här sidan visas ett helskärmsdiagram över
ekolodsavläsningar och på den vänstra sidan en förstorad del av diagrammet.
Från en valfri sida väljer du MENU > Sidor > Delad zoombild.
Öka bredden på zoomskärmen
Du kan öka bredden på den förstorade delen av sidan Delad zoombild.
Gå till sidan Delad zoombild och välj MENU > Inställning >
Ekolodsinställningar > Delad storlek > Stor.
Sidan Delad frekvens
På den vänstra delen av sidan Delad frekvens visas 77 kHz-frekvensekolodsdata och
på den högra delen 200 kHz-frekvensekolodsdata.
➊
Obs! För sidan Delad frekvens krävs att du använder en givare med två strålar.
➋
➌ ➍
➊
Djup, vattentemperatur och fart genom vattnet.
➋
Skala för zoomat djup.
➌
Zoomfönster.
➍
Djupräckvidd.
Användarhandbok för echo 200, echo 300c, echo 500c och echo 550c
Från en valfri sida väljer du MENU > Sidor > Delad frekvens.
5
Visa sidor
Loggsidor
Du kan visa en logg över djupavläsningar (sidan 6) eller
vattentemperaturavläsningar (sidan 7) på helskärmsbilden. Du kan också visa båda
loggarna samtidigt på en delad sida (sidan 7). Diagrammet rullar åt vänster när
information tas emot.
När du öppnar en loggsida visas den senast valda loggsidan (djup, vattentemperatur
eller båda). Du kan sedan välja en annan loggsida.
➊
➋
➊
➎
➏
Öppna sidan Djuplogg
På sidan Djuplogg visas en grafisk logg över kronologiska djupavläsningar.
1. Från en valfri sida väljer du MENU > Sidor > Logg.
2. Om temperaturloggen eller den delade loggbilden visas, välj MENU > Ändra
logg > Djup.
Ställa in Djupets registreringstid
Innan du kan ställa in djupets registreringstid måste du öppna djuploggen eller den
delade loggbilden.
Du kan ändra tidsskalan (registreringstiden) för djuploggen. Om du ökar
registreringstiden kan du visa djupvariationer över en längre tidsperiod. Om du
minskar registreringstiden kan du visa fler detaljer över en kortare tidsperiod.
Registreringstiden visas i det övre vänstra hörnet på skärmen.
Ställa in djupets loggskala
➌
➍
Djuplogg
6
➌
Innan du kan ställa in skalan för djupområdet måste du öppna djuploggen eller den
delade loggbilden.
➐
Vattentemperatur
➊
Djupet på din aktuella plats.
➋
Djupvärdet längst upp i loggen.
➌
Djupets registreringstid.
➍
Djupvärdet längst ned i loggen.
➎
Vattentemperaturen på din aktuella plats.
➏
Temperaturvärdet längst upp i loggen.
➐
Temperaturvärdet längst ned i loggen.
Delad loggbild
Du kan ändra skalan för djupområdet för djuploggen. Om du ökar skalan för djupområdet kan du visa större djupvariation. Om du minskar skalan för djupområdet
kan du visa fler detaljer för variationen. När skalan ställs in på Auto, justeras djupområdet automatiskt så att alla loggvärden inom den valda registreringstiden visas.
1. Välj MENU > Alternativ, djuplogg > Skala.
2. Välj en skala för djupområdet.
Användarhandbok för echo 200, echo 300c, echo 500c och echo 550c
Visa sidor
Visa sidan Temperaturlogg
Ställa in temperaturens loggskala
1. Från en valfri sida väljer du MENU > Sidor > Logg.
2. Om temperaturloggen eller den delade loggbilden visas, välj MENU > Ändra
logg > Temperatur.
Du kan ändra skalan för temperaturområdet för temperaturloggen. Om du ökar
skalan för temperaturområdet kan du visa större temperaturvariation. Om du
minskar skalan för temperaturområdet kan du visa fler detaljer för variationen.
När skalan ställs in på Auto, justeras temperaturområdet automatiskt så att alla
loggvärden inom den valda registreringstiden visas.
På sidan Temperaturlogg visas en grafisk logg över kronologiska
vattentemperaturavläsningar.
Ställa in temperaturens registreringstid
Innan du kan ställa in temperaturens registreringstid måste du öppna
temperaturloggen (sidan 7) eller den delade loggbilden (sidan 7).
Du kan ändra tidsskalan för vattentemperaturloggen. Om du ökar tidsskalan kan du
visa temperaturvariationer över en längre tidsperiod. Om du minskar tidsskalan kan
du visa fler detaljer över en kortare tidsperiod.
1. Välj MENU > Temp. Loggalternativ > Varaktighet.
2. Välj en varaktighet.
Innan du kan ställa in skalan för temperaturområdet måste du öppna temperaturloggen (sidan 7) eller den delade loggbilden (sidan 7).
1. Välj MENU > Temp. Loggalternativ > Skala.
2. Välj en skala för temperaturområdet.
Visa djuploggen och temperaturloggen samtidigt
Du kan visa djuploggen och temperaturloggen samtidigt på den delade loggsidan.
Du kan justera djuploggens varaktighet (sidan 6), djupploggens skala (sidan 6),
temperatur-loggens varaktighet (sidan 7) och temperaturloggens skala (sidan 7) från
den här skärmbilden.
1. Från en valfri sida väljer du MENU > Sidor > Logg.
2. Om temperaturloggen eller djuploggen visas, välj MENU > Ändra logg >
Båda.
Användarhandbok för echo 200, echo 300c, echo 500c och echo 550c
7
Visa sidor
Sidan Realtidsbild
På den här sidan visas ekolodsinformation i en cirkelformad djupskala med
information om vad som befinner sig under båten. Den är utformad som en ring
som börjar överst och fortsätter medurs. Djupet anges av skalan inuti ringen.
Ekolodsinformation blinkar på ringen när den tas emot på det angivna djupet.
Färgerna anger olika styrkor på ekolodets eko (se tabellen på sidan 2).
Från en valfri sida väljer du MENU > Sidor > Realtidsbild.
Öppna sidan Siffror
Skärmen Siffror visar numerisk information i stället för ett diagram.
Från en valfri sida väljer du MENU > Sidor > Siffror.
Nollställa trippmätaren
Obs! För att kunna använda trippmätaren måste enheten vara ansluten till
hastighetshjulgivare.
Från sidan Siffror, välj MENU > Nollställ logg.
➊
➋
8
➊
Djupet på din aktuella plats.
➋
Djupskala.
Användarhandbok för echo 200, echo 300c, echo 500c och echo 550c
Använda ekot
Använda ekot
Inställningar på skärmen Ekolod
Sidan Helskärmsbild, sidan Delad zoombild, sidan Delad frekvens och sidan
Realtidsbild är visuella återgivningar av området under båten. Dessa ekolodsvyer
kan anpassas enligt anvisningarna i följande stycken.
Justera djupskalans mätområde
Innan du kan justera djupskalans mätområde måste du öppna sidan Helskärmsbild
(sidan 4), sidan Delad zoombild (sidan 5), sidan Delad frekvens (sidan 5) eller sidan
Realtidsbild (sidan 8).
Zoomjusteringar
Du kan justera zoomen för sidan Helskärmsbild, sidan Delad zoombild och sidan
Delad frekvens manuellt eller låta enheten justera zoomen automatiskt.
Justera zoomen manuellt genom att välja intervallet (mängd ekolodsdata som visas
i det zoomade fönstret) och sedan ett fast startdjup. Om du till exempel väljer ett
intervall på 15 meter och ett startdjup på 5 meter, visar enheten ett område med ett
djup från 5 till 20 meter.
När du justerar zoomen automatiskt är intervallet det område som visas på skärmen
från konturen på vattnets botten. Om du till exempel väljer ett intervall på 10 meter
visar enheten ett område från vattnets botten till 10 meter ovanför bottnen.
Du kan justera området för djupskalan som visas till höger på sidan Helskärmsbild,
sidan Delad zoombild och sidan Delad Frekvens samt insidan av realtidsbilden.
Inställningen avgör hur djupt ekolodet söker efter mål.
Justera zoomen manuellt
1. Välj MENU > Mätområde.
2. Välj ett alternativ:
• Om du vill att enheten ska justera mätområdet automatiskt baserat på djupet
väljer du Auto.
• Om du vill öka eller minska mätområdet för djupskalan manuellt väljer du
eller
, och sedan ENTER.
Manuell,
När du ställer in mätområdet på en sida tillämpas den inställningen på de övriga
sidorna.
När du ställer in intervallet för zoomen på en sida, påverkas inte de övriga sidorna.
Användarhandbok för echo 200, echo 300c, echo 500c och echo 550c
Innan du kan justera zoomen manuellt måste du öppna sidan Helskärmsbild
(sidan 4), sidan Delad zoombild (sidan 5) eller sidan Delad frekvens (sidan 5).
1.
2.
3.
4.
5.
Välj MENU > Zoom > Manuell zoom > Steg.
Välj det intervall du vill visa.
Välj Djup.
eller
för att justera visningsfönstret.
Välj
Välj ENTER > Klar.
9
Använda ekot
Justera zoomen automatiskt
Pausa ekolods-skärmen
Innan du kan pausa skärmen måste du öppna sidan Helskärmsbild (sidan 4), sidan
Delad zoombild (sidan 5) eller sidan Delad frekvens (sidan 5).
När du ställer in zoomen på Autozoom på en sida påverkar den inställningen inte de
övriga sidorna.
1. Välj MENU.
2. Välj ett alternativ.
• För modellerna echo 200, echo 500c och echo 550c, välj Paus/spola tb
ekolod.
• För modellen echo 300c, välj Pausa ekolod.
Innan du kan justera zoomen automatiskt måste du öppna sidan Helskärmsbild
(sidan 4), sidan Delad zoombild (sidan 5) eller sidan Delad frekvens (sidan 5).
1. Välj MENU > Zoom > Autozoom.
2. Välj intervallet.
Låsa skärmen till vattnets botten
Innan du kan justera zoomen måste du öppna sidan Helskärmsbild (sidan 4), sidan
Delad zoombild (sidan 5) eller sidan Delad frekvens (sidan 5).
Du kan låsa skärmen till vattnets botten på sidan Helskärmsbild, sidan Delad
zoombild eller sidan Delad frekvens genom att välja intervallet och låsa skärmen
till vattnets botten. Om du till exempel väljer ett intervall på 20 meter visar enheten
ett område från vattnets botten till 20 meter ovanför bottnen. Avståndet från botten
visas till höger på skärmen.
Återuppta ekolodsskärmen
När du har pausat skärmen eller visar ekolodshistoriken väljer du MENU >
Återta ekolod.
När du ställer in zoomen på Botten lås på en sida påverkar den inställningen inte de
övriga sidorna.
1. Välj MENU > Zoom > Botten lås.
2. Välj ett intervall.
10
Användarhandbok för echo 200, echo 300c, echo 500c och echo 550c
Använda ekot
Återspolbar ekolodshistorik
När du använder echo 200, echo 500c eller echo 550c kan du pausa skärmen och
sedan bläddra tillbaka och visa din ekolodshistorik.
1. Välj MENU > Paus/spola tb ekolod.
2. Välj eller för att bläddra i skärmen och flytta det lodräta strecket.
eller
för att justera den vågräta djupkurvan.
3. Välj
Ställa in ekolodets bildhastighet
Innan du kan justera djupskalans bildhastighet måste du öppna sidan Helskärmsbild
(sidan 4), sidan Delad zoombild (sidan 5), sidan Delad frekvens (sidan 5) eller sidan
Realtidsbild (sidan 8).
➋
➊
Du kan ställa in den takt med vilken ekolodet rullar från höger till vänster.
➌
Använd en högre bildhastighet för att se mer detaljer, speciellt när du rör dig eller
vid trolling. Använd en lägre bildhastighet för att visa ekolodsinformation på
skärmen längre.
När du ställer in bildhastigheten på en sida tillämpas den inställningen på de övriga
sidorna.
➍
➊
Vattentemperatur på den plats som anges av det lodräta strecket.
➋
Rullningslisten ger en indikering på hur långt tillbaka du har bläddrat.
➌
Djupet vid den vågräta kurvan.
➍
Djupet på den plats som anges av det vågräta strecket.
Öppna ekolodshistoriken
Innan du kan visa ekolodshistoriken måste du öppna sidan Helskärm (sidan 4), sidan
Delad zoombild (sidan 5) eller sidan Delad frekvens (sidan 5) i echo 200, echo 500c
eller echo 550c.
Användarhandbok för echo 200, echo 300c, echo 500c och echo 550c
1. Välj MENU > Inställning > Ekolodsinställningar > Bildhastighet.
2. Välj bildhastighet.
Visa och justera djupkurvan
Innan du kan visa djupkurvan måste du öppna sidan Helskärm (sidan 4), sidan Delad
zoombild (sidan 5) eller sidan Delad frekvens (sidan 5).
Du kan visa och justera en vågrät kurva på en ekolodsskärm. Djupet vid kurvan
visas till höger på skärmen.
När du visar en djupkurva på en sida visas den även på de övriga sidorna.
1. Välj MENU > Djupkurva > På.
11
Använda ekot
2. Om du vill justera djupkurvan väljer du
eller
.
Välja en frekvens
Innan du kan välja en frekvens måste du öppna sidan Helskärmsbild (sidan 4), sidan
Delad zoombild (sidan 5) eller sidan Delad frekvens (sidan 8).
När du använder en givare med två strålar kan du välja mellan frekvenserna
200 kHz och 77 kHz.
Frekvensen på 200 kHz visar mer detaljer, har en smalare stråle och är används
vanligtvis i grundare vatten.
•
•
Välj
för att visa svävande mål som symboler med ekolodsinformation
om bakgrunden.
för att visa svävande mål som symboler med djupinformation och
Välj
ekolodsinformation om bakgrunden.
Realtid
Realtid är en vertikal realtidsbild längs helskärmsbildens högra sida som direkt
visar avståndet till objekt längs en skala. Den här vyn utökar de senast mottagna
ekolodsdata så att de blir enklare att se. Den kan även vara användbar för att
upptäcka fisk som befinner sig nära botten.
Frekvensen på 77 kHz har en bredare stråle, så den kan användas för att täcka ett
större område. Den kan användas som ett sökverktyg för att leta upp strukturer, t.ex.
undervattensväxtlighet och för att se mer fisk.
När du väljer en frekvens på en sida tillämpas den inställningen på de övriga
sidorna.
➊
1. Välj MENU > Inställning > Ekolodsinställningar > Frekvens.
2. Välj frekvens.
Konfigurera utseendet för svävande mål
Innan du kan ställa in hur ekolodet ska tolka misstänkta mål måste du öppna sidan
Helskärm (sidan 4), sidan Delad zoombild (sidan 5) eller sidan Delad frekvens
(sidan 5).
När du konfigurerar utseendet för misstänkta mål på en sida tillämpas den
inställningen på de övriga sidorna.
1. Välj MENU > Inställning > Ekolodsinställningar > Fisksymboler.
2. Välj ett alternativ:
för att visa svävande mål som symboler.
• Välj
för att visa svävande mål som symboler med djupinformation.
• Välj
12
➋
➊
Realtid
➋
Diameter på ekolodskonen på det aktuella djupet.
Användarhandbok för echo 200, echo 300c, echo 500c och echo 550c
Använda ekot
Slå på realtidsvyn
Gå till sidan Helskärmsbild (sidan 4), välj MENU > Inställning >
Ekolodsinställningar > Realtid > På.
Larm
Ställa in larm för grunt vatten och djupt vatten
Du kan ange att ett larm ska ljuda när djupet är mindre eller högre än det angivna
värdet.
Obs! Larminställningarna sparas när enheten stängs av.
1. Från vilken sida som helst väljer du MENU > Inställning > Larm.
2. Välj ett alternativ:
• Om du vill att larmet ska ljuda när djupet är mindre än det angivna djupet
väljer du Grunt vatten > På.
• Om du vill att larmet ska ljuda när djupet är högre än det angivna djupet
väljer du Djupt vatten > På.
3. Ange värdet (sidan i) för larminställningen.
4. Välj ENTER för att acceptera värdet.
Larminställningen visas.
5. Välj Klar eller Bekräfta.
Ställa in larmet för batterispänning
Ställ in ett larm som ljuder när batteriet når ett inställt lågspänningsvärde.
Obs! Larminställningarna sparas när enheten stängs av.
1. Från vilken sida som helst, välj MENU > Inställning > Larm >Batteri > På.
Användarhandbok för echo 200, echo 300c, echo 500c och echo 550c
2. Ange värdet för larminställningen (sidan i).
3. Välj ENTER för att acceptera värdet.
Larminställningen visas.
4. Välj Klar eller Bekräfta.
Ställa in fisklarm
Du kan ställa in ett larm som ljuder när enheten upptäcker ett svävande mål.
Obs! Larminställningarna sparas när enheten stängs av.
1. Från vilken sida som helst väljer du MENU > Inställning > Larm > Fisk.
2. Välj ett alternativ:
för att avge ett larm för fiskar av alla storlekar.
• Välj
för att avge ett larm bara för medelstora och stora fiskar.
• Välj
för att avge ett larm bara för stora fiskar.
• Välj
Ställa in larmet för vattentemperatur
Om enheten är ansluten till en temperaturgivare kan du ange att ett larm ska ljuda
när vattentemperaturen varierar mer än ± 1,1 °C (± 2 °F).
Obs! Larminställningarna sparas när enheten stängs av.
1. Från vilken sida som helst, välj MENU > Inställning > Larm >Vattentemperatur > På.
2. Ange värdet för larminställningen (sidan i).
3. Välj ENTER för att acceptera värdet.
Larminställningen visas.
4. Välj Klar eller Bekräfta.
13
Använda ekot
Ställa in avdriftslarmet
Du kan ange att ett larm ska ljuda när djupvariationerna på din aktuella plats
överskrider det angivna djupet.
Obs! Larminställningarna sparas när enheten stängs av.
1. Från vilken sida som helst, välj MENU > Inställning > Larm >Avdrift > På.
2. Ange värdet för larminställningen (sidan i).
3. Välj ENTER för att acceptera värdet.
Larminställningen visas.
4. Välj Klar eller Bekräfta.
Obs! Innan du kan ställa in känsligheten på sidan Delad frekvens måste du ställa in
77 kHz- och 200 kHz-skärmarna separat.
1. Välj Meny > Känslighet > Manuell.
för att öka känslighetsinställningen tills du börjar se brus på skärmens
2. Välj
vattendel.
3. Minska känsligheten genom att välja .
Ställa in känsligheten på Auto
Innan du kan justera känsligheten måste du öppna sidan Helskärm (sidan 4), sidan
Delad zoombild (sidan 5), sidan Delad frekvens (sidan 5) eller sidan Realtidsbild
(sidan 8).
Standardinställningar för känslighet och brus
Obs! Innan du kan ställa in känsligheten på sidan Delad frekvens måste du ställa in
77 kHz- och 200 kHz-skärmarna separat.
När du ställer in känsligheten på en sida tillämpas den inställningen på de övriga
sidorna.
1. Välj Meny > Känslighet.
2. Välj ett alternativ:
• Om du vill visa ekolodsskärmen med högre känslighet och om du vill att den
ska visa svagare signaler och mer brus väljer du Automatiskt hög.
• Om du vill visa ekolodsskärmen med normal känslighet väljer du
Automatiskt medium.
• Om du vill visa ekolodsskärmen med lägre känslighet och mindre brus väljer
du Automatiskt låg.
Du kan justera mängden känslighet och brus på en ekolodsskärm.
Ställa in känsligheten manuellt
Innan du kan justera känsligheten måste du öppna sidan Helskärm (sidan 4), sidan
Delad zoombild (sidan 5), sidan Delad frekvens (sidan 5) eller sidan Realtidsbild
(sidan 8).
Känslighetsinställningen kontrollerar ekolodmottagarens känslighet för att
kompensera för vattnets djup och klarhet. Öka känsligheten om du vill visa fler
detaljer. Om skärmen är plottrig minskar du känsligheten.
Om du vill ställa in känsligheten manuellt ökar du känslighetsinställningen tills du
börjar se ”brus” på skärmens vattendel, och minskar sedan känsligheten en aning.
14
Användarhandbok för echo 200, echo 300c, echo 500c och echo 550c
Använda ekot
Ställa in brusavvisningen
Innan du kan ställa in brusavvisningen måste du öppna sidan Helskärm (sidan 4),
sidan Delad zoombild (sidan 5) eller sidan Delad frekvens (sidan 5).
Du kan minimera visningen av svaga ekon från ekolodet genom att öka
brusavvisningen.
När du ställer in brusavvisningen på en sida tillämpas den inställningen på de övriga
sidorna.
Obs! Innan du kan ställa in brusavvisningen på sidan Delad frekvens måste du
ställa in 77 kHz- och 200 kHz-skärmarna separat.
1. Välj MENU > Inställning > Ekolodsinställningar > Brusavvisning.
2. Välj nivå på brusavvisningen.
Dölja ytstörningar
Innan du kan dölja ytstörningar måste du öppna sidan Helskärmsbild (sidan 4), sidan
Delad zoombild (sidan 5) eller sidan Delad frekvens (sidan 5).
Du kan ställa in om ekolodets ekon nära vattenytan ska visas. Använd störfiltret om
du vill ha färre småträffar i bilden.
När du visar eller döljer ytstörningar på en sida tillämpas den inställningen på de
övriga sidorna.
Ekolodssiffror
Du kan justera vilka siffror (vattentemperatur, batterispänning, fart genom vattnet
och trippmätare för fart genom vattnet) som visas på sidan Helskärmsbild, sidan
Delad zoombild och sidan Delad frekvens. Du kan även justera storleken på dessa
siffror.
Obs! För att kunna visa vattentemperaturen måste enheten vara ansluten till en
temperaturgivare. För att kunna visa farten genom vattnet måste enheten vara
ansluten till en hastighetshjulsgivare.
Visa vattentemperaturen
Innan du kan visa vattentemperaturen måste du öppna sidan Helskärmsbild
(sidan 4), sidan Delad zoombild (sidan 5) eller sidan Delad frekvens (sidan 5).
1. Välj MENU > Inställning > Ekolodssiffror > Vattentemperatur.
2. Välj Auto.
Visa farten genom vatten
Innan du kan visa farten genom vattnet måste du öppna sidan Helskärmsbild
(sidan 4), sidan Delad zoombild (sidan 5) eller sidan Delad frekvens (sidan 5).
1. Välj MENU > Inställning > Ekolodssiffror > Fart genom vatten.
2. Välj Auto.
Välj MENU > Inställning > Ekolodsinställningar > Ytstörningar > Dölj.
Användarhandbok för echo 200, echo 300c, echo 500c och echo 550c
15
Använda ekot
Visa batterispänningen
Innan du kan visa batterispänningen måste du öppna sidan Helskärmsbild (sidan 4),
sidan Delad zoombild (sidan 5) eller sidan Delad frekvens (sidan 5).
1. Välj MENU > Inställning > Ekolodssiffror > Batteri.
2. Välj Visa.
Visa trippmätaren för fart genom vattnet
Innan du kan visa trippmätaren måste du öppna sidan Helskärmsbild (sidan 4), sidan
Delad zoombild (sidan 5) eller sidan Delad frekvens (sidan 5).
Anvisningar för hur du nollställer trippmätaren finns på sidan 8.
Kalibrering
Ställa in kölkompensationen
Kölkompensationen kompenserar för ytavläsningen för kölens djup så att du kan
mäta djupet från kölens spets istället för från givarens plats.
1. Välj ett alternativ baserat på givarens plats:
• Om givaren är installerad vid vattenytan ➊ mäter du avståndet från givarens
position till båtens köl. Ange värdet i steg 4 och 5 som ett positivt tal.
• Om givaren är installerad vid kölens nederdel ➋ mäter du avståndet från
givaren till vattenytan. Ange värdet i steg 4 och 5 som ett negativt tal.
1. Välj MENU > Inställning > Ekolodssiffror > Trippmätare.
2. Välj Auto.
Ställa in sifferstorleken
Innan du kan ställa in sifferstorleken måste du öppna sidan Helskärmsbild (sidan 4),
sidan Delad zoombild (sidan 5) eller sidan Delad frekvens (sidan 5).
1. Välj MENU > Inställning > Ekolodssiffror > Storlek.
2. Välj en sifferstorlek.
➊
➋
2. Från vilken sida som helst väljer du MENU > Inställning > Kalibrering >
Kölkompensation.
och
för att välja positivt (+) eller negativt (-), baserat på
3. Använd
givarens placering.
16
Användarhandbok för echo 200, echo 300c, echo 500c och echo 550c
Använda ekot
4. Ange värdet (sidan i) för kompensationen.
5. Välj ENTER.
6. Kontrollera kölkompensationens värde på skärmen Kalibrering för att säkerställa
att du angett rätt värde.
Ställa in vattentemperaturkompensationen
Temperaturkompensationen kompenserar för temperaturavläsningen från en
temperaturkapabel givare.
Kalibrera hastighetsgivaren
1. Från vilken sida som helst väljer du MENU > Inställning > Kalibrering >
Kalibrera fart genom vatten.
2. Följ instruktionerna på skärmen.
Obs! Se till att ange toppfarten uppmätt av en extern källa, t.ex. en GPS. (Ange inte
det hastighetsvärde som visas på skärmen Kalibrera fart genom vatten.)
1. Mät vattentemperaturen med den temperaturkapabla givare eller som är ansluten
till ekolodet.
2. Mät vattentemperaturen med en termometer eller annan temperaturgivare som
du vet mäter rätt.
3. Subtrahera vattentemperaturen som du mätte i steg 1 från vattentemperaturen
som du mätte i steg 2.
Det här är temperaturkompensationen. Ange värdet i steg 5 och 7 som ett
positivt tal om givaren som är ansluten till ekolodet mäter vattentemperaturen
som kallare än den faktiskt är. Ange värdet i steg 5 och 7 som ett negativt tal om
givaren som är ansluten till ekolodet mäter vattentemperaturen som kallare än
den faktiskt är.
4. Från vilken sida som helst väljer du MENU > Inställning > Kalibrering >
Temperaturkompensation.
och
för att välja positivt (+) eller negativt (-), baserat på det
5. Använd
värde som uppmättes i steg 3.
6. Ange värdet (sidan i) för larminställningen.
7. Välj ENTER.
8. Kontrollera temperaturens kompensationens värde på skärmen Kalibrering för
att säkerställa att du angett rätt värde.
Användarhandbok för echo 200, echo 300c, echo 500c och echo 550c
17
Bilaga
Bilaga
Specifikationer
Specifikation
Temperaturområde
Säkert avstånd till kompass
Spänningsintervall för
strömförsörjning
Nominell ström
Mått
echo 200: Från -15 °C till 70 °C (från 5 °F till 158 °F)
echo 300c/500c/550c: Från -15 °C till 55 °C
(från 5 °F till 131 °F)
echo 200: 250 mm (9,9 tum)
echo 300c: 350 mm (13,8 tum)
echo 500c/550c: 400 mm (15,75 tum)
10–28 V DC
1A
Säkring
AGC/3AG - 3,0 A
Djup, sötvatten*
echo 200/300c: 457 m (1 500 fot)
echo 500c/550c: 579 m (1 900 fot)
echo 200/300c: 183 m (600 fot)
echo 500c/550c: 213 m (700 fot)
Djup, saltvatten*
*Djupkapaciteten beror på vattnets salthet, bottentyp och andra vattenförhållanden.
Den givare som medföljer modellerna echo 200/300c/500/550c har strålvinklar på
15 och 45 grader vid 3 dB. När den här givaren däremot används med echo-enheten,
kan den känna av de minsta signaler upp till 60 och 120 grader. Prestandan vid grunt
och djupt vatten maximeras, eftersom echo-serien visar mer fisk när det är grunt,
och når djupt ner för att visa struktur och bottenkonturer.
18
Rengöra ytterhöljet
Meddelande
Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan skada plastkomponenterna.
1. Du rengör enhetens ytterhölje (inte skärmen) med en trasa fuktad med milt
rengöringsmedel.
2. Torka enheten torr.
Rengöra skärmen
Meddelande
Rengöringsmedel innehåller ammoniak som skadar det reflexfria skiktet.
Enheten är täckt med ett särskilt reflexfritt skikt som är väldigt känsligt för hudfett,
vax och skurmedel.
1. Använd ett rengöringsmedel avsett för glasögon som godkänts för reflexfria
skikt på trasan.
2. Torka försiktigt av skärmen med en mjuk, ren och luddfri trasa.
Systeminställningar
Ställa in språket
1. Från vilken sida som helst väljer du MENU > Inställning > Enheter > Språk.
2. Välj språk.
Användarhandbok för echo 200, echo 300c, echo 500c och echo 550c
Bilaga
Ställa in måttenheterna
Du kan ställa in vilka måttenheter ekot visar.
1. Från vilken sida som helst väljer du MENU > Inställning > Enheter.
2. Välj ett alternativ:
• Välj Djup och sedan Fot (ft), Meter (m) eller Famnar (fa).
• Välj Temperatur och sedan Fahrenheit (ºF) eller Celsius (ºC).
• Välj Fart genom vattnet och sedan Mile per timma (mph), Kilometer
per timma (km/h) eller Knop (kt).
• Välj Avstånd och sedan Brittisk (mi, ft), Metrisk (km, m), Nautisk
(nm, ft) eller Nautisk (nm, m).
Visa systeminformation
Från vilken sida som helst väljer du MENU > Inställning > System >
Systeminformation.
Återställa till fabriksinställningar
Obs! Den här proceduren raderar all inställningsinformation som du har angett.
Från vilken sida som helst väljer du MENU > Inställning > System >
Systeminformation > Fabriksinställning > Ja.
Programlicensavtal
GENOM ATT ANVÄNDA ECHO 200, ECHO 300C, ECHO 500C ELLER ECHO 550C
ACCEPTERAR DU ATT FÖLJA VILLKOREN I FÖLJANDE PROGRAMLICENSAVTAL.
DU BÖR LÄSA IGENOM DET HÄR AVTALET NOGGRANT.
Garmin Ltd. och dess dotterbolag (”Garmin”) ger dig en begränsad licens för användning
av den programvara som är inbäddad i enheten (”Programvaran”) i binär körbar form för
normal drift av produkten. Titeln, äganderätten och de immateriella rättigheterna i och för
Programvaran tillhör Garmin och/eller dess tredjepartsleverantörer.
Du accepterar att Programvaran tillhör Garmin och/eller dess tredjepartsleverantörer
och är skyddad enligt de upphovsrättslagar som gäller i USA samt enligt internationella
upphovsrättsöverenskommelser. Du bekräftar vidare att strukturen på, organisationen
av och koden för Programvaran, som inte källkoden tillhandahålls för, är värdefulla
företagshemligheter som tillhör Garmin och/eller dess tredjepartsleverantörer och att
källkoden för Programvaran är en värdefull affärshemlighet som tillhör Garmin och/eller
dess tredjepartsleverantörer. Du intygar att du inte kommer att dekompilera, demontera,
ändra eller bakåtkompilera Programvaran eller någon del av den på eller på något annat sätt
göra om Programvaran eller någon del av den till läsbar form eller skapa något arbete som
bygger på Programvaran. Du intygar också att du inte kommer att exportera eller återexportera
Programvaran till något land i strid med de exportkontrollagar som gäller i USA eller de
exportkontrollagar som gäller i något annat tillämpligt land.
Hg
LAMPOR PÅ INSIDAN AV ECHO 500C OCH ECHO 550C INNEHÅLLER
KVICKSILVER OCH MÅSTE ÅTERVINNAS ELLER KASTAS BORT ENLIGT
GÄLLANDE LAGAR.
Mer information finns på:
www.garmin.com/aboutGarmin/environment/disposal.jsp.
Användarhandbok för echo 200, echo 300c, echo 500c och echo 550c
19
Index
Index
A
avdriftslarm 14
B
bakgrundsbelysning 1
batterispänning
larm 13
visa 16
bildhastighet 11
bottenlås 10
brusavvisning 15
D
dag och natt, inställningar 2
delad storlek 5
Delad zoombild, sida 5
djupkurva 11
djuplogg
skala 6
varaktighet 6
visa 7
djupskala 9
djupvattenlarm 13
20
E
ekolodshistorik 11
ekolodssiffror 15
F
fabriksinställningar, återställa 19
färgläge 2
färgpalett 2
fart genom vattnet
givare, kalibrera 17
trippmätare, visa 16
visa 15
fisk
larm 13
symboler 12
frekvens
delad bild
välja 12
G
givare, hastighet, kalibrera 17
grunt vatten, larm 13
H
hastighetsgivare, kalibrera 17
hastighet, visa 15
Helskärm, sida 4
I
identifieringsnummer 19
K
kalibrering
fart genom vatten, givare 17
kölkompensation 16
temperaturkompensation 17
känslighet
ställa in automatiskt 14
ställa in manuellt 14
knappar 1
kölkompensation 16
kompass, säkert avstånd till 18
kontrast, skärm 2
kurva, djup 11
L
larm
avdrift 14
batterispänning 13
fisk 13
grunt och djupt vatten 13
summer 2
temperatur 13
ljusstyrka 1
logg
nollställa 8
visa 16
Logg, sida 6
temperatur 7
M
måttenhet 19
måttenheter 19
N
natt och dag, inställningar 2
P
pausa/spola tillbaka ekolod 10, 11
produktsupport , kontakta i
produktsupport, kontakta i
programvaruversion 19
R
Realtid 12
Realtidsbild, sida 8
registrera enheten i
rengöra
skärm 18
yttre hölje 18
Användarhandbok för echo 200, echo 300c, echo 500c och echo 550c
Index
S
sidor 4
siffror
ekolod 15
storlek på skärm 16
visa 15
Siffror, sida 8
skärm
dag eller natt 2
fortsätta efter paus 10
kontrast 2
ljusstyrka 1
pausa 10
spänningslarm 13
språk 18
steg 9, 10
summer 2
symboler, fisk 12
systeminformation 19
V
vattentemperaturkompensation 17
vattentemperaturlarm 13
vattentemperatur, visa 15
version, programvara 19
Y
ytstörningar 15
Z
zooma
delad bild 5
justera automatiskt 10
justera manuellt 9
T
temperaturkompensation 17
temperaturlarm 13
temperaturlogg
skala 7
varaktighet 7
visa 7
temperatur, visa 15
Användarhandbok för echo 200, echo 300c, echo 500c och echo 550c
21
© 2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Mars 2011
Artikelnummer 190-01313-39 Rev. A
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising