Garmin | echo™ 200 | User manual | Garmin echo™ 200 Brukerveiledning

Garmin echo™ 200 Brukerveiledning
echo™ 200, 300c, 500c og 550c
brukerveiledning
© 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres, overføres, distribueres, lastes ned eller lagres på noe medium, uansett formål,
uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin gir med dette tillatelse til å laste ned én kopi av denne brukerveiledningen til en harddisk eller et annet elektronisk lagringsmedium
for visning, og til å skrive ut én kopi av denne brukerveiledningen eller tillegg til denne. Dette forutsetter at en slik elektronisk eller trykt kopi av denne brukerveiledningen inneholder hele merknaden om
opphavsrett, og det forutsettes videre at uautorisert, kommersiell distribusjon av denne brukerveiledningen eller reviderte versjoner er strengt forbudt.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet uten plikt til å varsle noen personer eller
organisasjoner om slike endringer eller forbedringer. Besøk Garmins webområde (www.garmin.com) for å finne aktuelle oppdateringer og tilleggsinformasjon om bruk og drift av dette og andre Garminprodukter.
Garmin® og Garmin-logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper som er registrert i USA og andre land. echo™ er et varemerke for Garmin Ltd. eller datterselskapene. Disse varemerkene kan
ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
Introduksjon
Introduksjon
 Advarsel
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese
advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
Denne brukerveiledningen inneholder informasjon om fiskeekkoloddene echo™ 200,
echo 300c, echo 500c og echo 550c.
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i dag.
•
•
Gå til http://my.garmin.com.
Oppbevar originalkvitteringen, eller en kopi av den, på et trygt sted.
Kontakte Garmins produktsupport
Kontakt Garmins produktsupport hvis du har spørsmål om dette produktet.
•
•
•
I USA: Gå til www.garmin.com/support, eller kontakt Garmin USA på telefon
(913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
I Storbritannia: Ta kontakt med Garmin (Europe) Ltd. på telefon 0808 238 0000.
I Europa: Gå til www.garmin.com/support, og klikk på Contact Support for
innenlandsk support.
Brukerveiledning for echo 200, echo 300c, echo 500c og echo 550c
Standarder for brukerveiledningen
I denne brukerveiledningen bruker vi ordet "velg" for å beskrive følgende
handlinger:
• Merke et element i en meny og så trykke på ENTER.
• Trykke på en knapp, for eksempel ENTER eller MENU.
Når du blir bedt om å velge et element fra en meny, vises det kanskje små piler
(>) i teksten. De angir at du må merke flere elementer ved hjelp av - eller knappene (side 1) og trykke på ENTER-knappen etter hvert element. Hvis du for
eksempel ser "velg MENU > Pause / spol tilbake", trykker du på MENU og
til Pause / spol tilbake er merket, og deretter trykker du på ENTER.
eller
Angi numeriske verdier
Du kan angi numeriske verdier når du stiller inn alarmer eller en forskyvning.
1. Velg verdien for det første sifferet ved hjelp av
og .
2. Velg et alternativ:
• På echo 200-, echo 500c- og echo 550c-enheten velger du for å gå til neste
siffer.
• På echo 300c-enheten velger du ENTER for å gå til neste siffer.
3. Gjenta trinn 1 og 2 for å justere verdien for alle sifrene.
i
Introduksjon
Innholdsfortegnelse
Introduksjon....................................................................................... i
Registrere enheten...........................................................................................i
Kontakte Garmins produktsupport....................................................................i
Standarder for brukerveiledningen...................................................................i
Angi numeriske verdier.....................................................................................i
Komme i gang................................................................................... 1
Knapper.......................................................................................................... 1
Slå enheten av og på..................................................................................... 1
Farge- eller gråtoneskjerm............................................................................. 1
Konfigurere de opprinnelige innstillingene for enheten.................................. 1
Slå enheten på automatisk............................................................................. 1
Justere bakgrunnslyset.................................................................................. 1
Justere fargevalget......................................................................................... 2
Angi fargemodus............................................................................................ 2
Justere kontrasten på echo 200-enheten....................................................... 2
Innstilling av piperen....................................................................................... 2
Menytidsavbrudd............................................................................................ 3
Bruke hurtigjustering...................................................................................... 3
Bruke echo-enheten......................................................................... 9
Innstillinger for ekkoloddskjermen.................................................................. 9
Alarmer......................................................................................................... 13
Innstillinger for ekkoloddforsterkning og -støy.............................................. 14
Ekkoloddtall ................................................................................................. 15
Kalibrering.................................................................................................... 16
Tillegg.............................................................................................. 18
Spesifikasjoner............................................................................................. 18
Rengjøre enhetens utside............................................................................ 18
Rengjøre skjermen....................................................................................... 18
Systeminnstillinger....................................................................................... 18
Lisensavtale for programvare....................................................................... 19
Indeks.............................................................................................. 20
Vise sider........................................................................................... 4
Velge en side.................................................................................................. 4
Siden Full skjerm............................................................................................ 4
Siden Splitt-zoom........................................................................................... 5
Siden Splitt-frekvens...................................................................................... 5
Loggsider........................................................................................................ 6
Siden Flasher................................................................................................. 8
Åpne siden Tall............................................................................................... 8
ii
Brukerveiledning for echo 200, echo 300c, echo 500c og echo 550c
Komme i gang
Komme i gang
Knapper
Slå enheten av og på
Trykk på
.
Farge- eller gråtoneskjerm
echo 200-enheten har gråtoneskjerm. echo 300c-, echo 500c- og echo 550c-enheten
har fargeskjerm.
Konfigurere de opprinnelige innstillingene for enheten
Første gang du slår på enheten, må du konfigurere en rekke førstegangsinnstillinger.
Du må også konfigurere disse innstillingene når du har gjenopprettet de opprinnelige
fabrikkinnstillingene (side 19). Du kan oppdatere hver enkelt innstilling senere.
1. Slå på enheten.
Du blir bedt om å angi de opprinnelige innstillingene for enheten.
2. Følg instruksjonene på skjermen.
Slå enheten på automatisk
echo 300c
echo 200, echo 500c
og echo 550c
MENU
Viser eller skjuler en liste over alternativer.
ENTER
Velger et menyelement.
Blar gjennom alternativer eller forandrer innstillinger.
Velger sidealternativer (side 4) på echo 200-, echo 500c- og echo
550c-enheten.
Slår enheten av eller på, og justerer bakgrunnsbelysningen.
Brukerveiledning for echo 200, echo 300c, echo 500c og echo 550c
Du kan angi at enheten skal slå seg på når strømmen slås på.
Velg MENU > Oppsett > System > Automatisk på > På fra en hvilken som
helst side.
Justere bakgrunnslyset
1. Velg MENU > Oppsett > System > Bakgrunnslys fra en hvilken som helst
side.
og
for å justere lysstyrken på bakgrunnslyset.
2. Velg
TIPS: Trykk på for å åpne justeringslinjen for bakgrunnslys. Trykk gjentatte
ganger på for å bla gjennom lysstyrkeinnstillingene.
1
Komme i gang
Justere fargevalget
Angi fargemodus
På echo 300c-, echo 500c- og echo 550c-enheten kan du velge fargevalget som vises
på en ekkoloddskjerm.
1. Velg MENU > Oppsett > System > Fargemodus fra en hvilken som helst side.
2. Velg Dag eller Natt.
Før du kan justere fargevalget, må du åpne siden Full skjerm (side 4), Splitt-zoom
(side 5), Splitt-frekvens (side 5) eller Flasher (side 8).
Justere kontrasten på echo 200-enheten
Fargevalg
Farge
Beskrivelse
Hvit
Gul
Sterkt retursignal
Lilla
Middels retursignal
Blå
Svakt retursignal
Hvit (svart i nattmodus)
Ikke noe retursignal
Rød
Sterkt retursignal
Gul
Middels retursignal
Du kan angi når enheten skal avgi lydsignaler.
Lys blå
Svakt retursignal
Blå
Ikke noe retursignal
Mørkere skygger
Sterkere retursignal
Lysere skygger
Svakere retursignal
Hvit
Ikke noe retursignal
1. Velg MENU > Oppsett > System > Piper fra en hvilken som helst side.
2. Velg et alternativ:
• Hvis du vil at enheten skal pipe både når du velger et element, og når en
alarm utløses, velger du På.
• Hvis du vil at enheten skal pipe bare når en alarm utløses, velger du Bare
alarmer.
Blå
echo 200
1. Velg MENU > Oppsett > Ekkoloddoppsett > Fargevalg fra en hvilken som
helst side.
2. Velg et fargevalg.
2
På echo 300c-, echo 500c- og echo 550c-enheten kan du velge fargemodus (for bruk
om dagen eller om natten) for ekkoloddskjermen.
1. Velg MENU > Oppsett > System > Kontrast fra en hvilken som helst side.
eller
for å justere kontrasten.
2. Velg
eller
for å foreta store justeringer raskt.
TIPS: Hold inne
3. Velg ENTER.
Innstilling av piperen
Brukerveiledning for echo 200, echo 300c, echo 500c og echo 550c
Komme i gang
Menytidsavbrudd
Hvis en meny er åpen i 15 sekunder og ingen taster velges, lukkes menyen, og
forrige skjermbilde vises.
Bruke hurtigjustering
Før du kan bruke hurtigjustering, må du åpne siden Full skjerm (side 4), Splitt-zoom
(side 5), Splitt-frekvens (side 5) eller Flasher (side 8).
Når du har justert en innstilling og gått tilbake til en side, kan du raskt gå tilbake til
alternativene for innstillingen.
Når du har gått tilbake til siden, velger du
eller
.
Brukerveiledning for echo 200, echo 300c, echo 500c og echo 550c
3
Vise sider
Vise sider
Med sider kan du vise ekkoloddinformasjon i ulike formater.
•
•
•
•
tre sider for ekkolodd
◦◦ siden Full skjerm (side 4)
◦◦ siden Splitt-zoom (side 5)
◦◦ siden Splitt-frekvens (side 5)
loggside for temperatur eller dybde (side 6)
siden Flasher (side 8)
siden Tall (side 8)
Siden Full skjerm
Siden Full skjerm viser en graf med ekkoloddavlesninger fra en svinger.
Velg MENU > Sider > Full skjerm fra en hvilken som helst side.
➊
➋
➌
➍
➎
➏
Velge en side
1. Velg MENU > Sider fra en hvilken som helst side.
2. Velg en side.
TIPS: Hvis du bruker echo 200-, echo 500c- eller echo 550c, kan du raskt få tilgang
til sidemenyen ved å velge eller fra en hvilken som helst side. Velg eller
for å velge en side.
4
➊
Bunndybde på gjeldende posisjon
➋
Vanntemperatur
➌
Fart i vann (hvis det er tilkoblet en svinger som er kalibrert for fart i vann)
➍
Objekter
➎
Svingerfrekvens
➏
Skjermdybde mens skjermbildet rulles fra høyre mot venstre
Brukerveiledning for echo 200, echo 300c, echo 500c og echo 550c
Vise sider
Siden Splitt-zoom
Siden Splitt-zoom gir en fullskjermvisning av en graf med ekkoloddavlesninger
på høyre side av skjermen og en forstørret del av denne grafen på venstre side av
skjermen.
Velg MENU > Sider > Splitt-zoom fra en hvilken som helst side.
Øke bredden på Zoom-skjermbildet
Du kan øke bredden på den forstørrede delen av siden Splitt-zoom.
Fra siden Splitt-zoom velger du MENU > Oppsett > Ekkoloddoppsett >
Splitt-størrelse > Stor.
Siden Splitt-frekvens
På siden Splitt-frekvens viser venstre side av skjermen ekkoloddata med en frekvens
på 77 kHz, og høyre side av skjermen viser ekkoloddata med en frekvens på
200 kHz.
➊
MERK: Siden Splitt-frekvens krever at du bruker en to-stråle-svinger.
➋
➌
➊
Dybde, vanntemperatur og fart i vann
➋
Zoomet dybdeskala
➌
Zoomvindu
➍
Dybdeskala
Brukerveiledning for echo 200, echo 300c, echo 500c og echo 550c
➍
Velg MENU > Sider > Splitt-frekvens fra en hvilken som helst side.
5
Vise sider
Loggsider
Du kan vise en logg over dybdeavlesninger (side 6) eller vanntemperaturavlesninger
(side 7) på full skjerm. Du kan også vise begge logger samtidig på delt skjerm
(side 7). Grafen skyves mot venstre etter hvert som det kommer inn informasjon.
Når du åpner en loggside, vises loggsiden du sist valgte (dybde, vanntemperatur
eller begge deler). Du kan da velge en annen loggside.
➊
➋
➊
➎
Åpne dybdeloggsiden
Siden for dybdelogg viser en grafisk logg over dybdeavlesninger over tid.
1. Velg MENU > Sider > Logg fra en hvilken som helst side.
2. Hvis temperaturloggen eller delt skjerm-loggen vises, velger du MENU >
Endre logg > Dybde.
Angi varigheten for dybdeloggen
Før du kan angi varigheten for dybdeloggen, må du åpne dybdeloggen eller delt
skjerm-loggen.
➏
Du kan endre tidsskalaen (varigheten) for dybdeloggen. Hvis du øker varigheten,
kan du vise dybdevariasjoner over en lengre tidsperiode. Hvis du reduserer
varigheten, kan du vise flere detaljer over en kortere tidsperiode.
Varigheten vises nederst i venstre hjørne på skjermen.
➌
➍
Dybdelogg
6
➌
Angi dybdeloggskalaen
Før du kan angi dybdeskalaen, må du åpne dybdeloggen eller delt skjerm-loggen.
➐
Temperaturlogg
➊
Dybde på gjeldende posisjon
➋
Dybdeverdi på toppen av loggen
➌
Loggvarighet
➍
Dybdeverdi på bunnen av loggen
➎
Vanntemperatur på gjeldende posisjon
➏
Temperaturverdi på toppen av loggen
➐
Temperaturverdi på bunnen av loggen
Delt skjerm-logg
Du kan endre dybdeskalaen for dybdeloggen. Hvis du øker dybdeskalaen, kan
du vise flere dybdevariasjoner. Hvis du reduserer dybdeskalaen, kan du vise flere
detaljer i variasjonene. Når skalaen er stilt inn på Auto, justeres dybdeskalaen
automatisk slik at alle loggverdiene innenfor den valgte varigheten vises.
1. Velg MENU > Alternativer for dybdelogg > Skala.
2. Velg en dybdeskala.
Brukerveiledning for echo 200, echo 300c, echo 500c og echo 550c
Vise sider
Vise temperaturloggsiden
Temperaturloggsiden viser en grafisk logg over vanntemperaturavlesninger over tid.
1. Velg MENU > Sider > Logg fra en hvilken som helst side.
2. Hvis temperaturloggen eller delt skjerm-loggen vises, velger du MENU >
Endre logg > Temperatur.
Angi varigheten for temperaturloggen
Før du kan angi varigheten for temperaturloggen, må du åpne temperaturloggen
(side 7) eller delt skjerm-loggen (side 7).
Du kan endre tidsskalaen for vanntemperaturloggen. Hvis du øker tidsskalaen,
kan du vise temperaturvariasjoner over en lengre tidsperiode. Hvis du reduserer
tidsskalaen, kan du vise flere detaljer over en kortere tidsperiode.
1. Velg MENU > Alternativer for temperaturlogg > Varighet.
2. Velg en varighet.
Angi temperaturloggskalaen
Før du kan angi temperaturskalaen, må du åpne temperaturloggen (side 7) eller delt
skjerm-loggen (side 7).
Du kan endre temperaturskalaen for temperaturloggen. Hvis du øker temperaturskalaen, kan du vise flere temperaturvariasjoner. Hvis du reduserer temperaturskalaen, kan du vise flere detaljer i variasjonene. Når skalaen er stilt inn på Auto,
justeres temperaturskalaen automatisk slik at alle loggverdiene innenfor den valgte
varigheten vises.
1. Velg MENU > Alternativer for temperaturlogg > Skala.
2. Velg en temperaturskala.
Vise dybdeloggen og temperaturloggen samtidig
Du kan vise dybdeloggen og temperaturloggen samtidig på delt skjerm. Du kan
justere varigheten for dybdeloggen (side 6), dybdeloggskalaen (side 6), varigheten
for temperaturloggen (side 7) eller temperaturloggskalaen (side 7) fra dette
skjermbildet.
1. Velg MENU > Sider > Logg fra en hvilken som helst side.
2. Hvis temperaturloggen eller dybdeloggen vises, velger du MENU > Endre
logg > Begge.
Brukerveiledning for echo 200, echo 300c, echo 500c og echo 550c
7
Vise sider
Siden Flasher
Siden Flasher viser ekkoloddinformasjon på en sirkelformet dybdeskala, slik at du
får vite mer om hva som er under båten. Den er satt opp som en ring som begynner
på toppen og fortsetter med klokken. Dybden vises på skalaen inne i ringen.
Ekkoloddinformasjonen blinker i ringen når den mottas på den dybden som vises.
Fargene indikerer ulik styrke på ekkoloddsignalet (se tabellen på side 2).
Velg MENU > Sider > Flasher fra en hvilken som helst side.
Åpne siden Tall
Siden Tall viser numerisk informasjon i stedet for en graf.
Velg MENU > Sider > Tall fra en hvilken som helst side.
Nullstille kilometertelleren
MERK: For at kilometertelleren skal kunne brukes, må enheten være koblet til en
svinger med fartshjul.
Velg MENU > Nullstill kilometerteller fra siden Tall.
➊
➋
8
➊
Dybde på gjeldende posisjon
➋
Dybdeskala
Brukerveiledning for echo 200, echo 300c, echo 500c og echo 550c
Bruke echo-enheten
Bruke echo-enheten
Innstillinger for ekkoloddskjermen
Siden Full skjerm, Splitt-zoom, Splitt-frekvens og Flasher gir en visuell fremstilling
av området under båten. Disse ekkoloddvisningene kan tilpasses som vist nedenfor.
Justere dybdeskalaen
Før du kan justere dybdeskalaen, må du åpne siden Full skjerm (side 4), Splitt-zoom
(side 5), Splitt-frekvens (side 5) eller Flasher (side 8).
Du kan justere dybdeskalaen som vises til høyre på siden Full skjerm, Splitt-zoom
og Splitt-frekvens og inne i Flasher. Denne innstillingen bestemmer hvor dypt
ekkoloddet søker etter objekter.
1. Velg MENU > Rekkevidde.
2. Velg et alternativ:
• Hvis du vil at enheten skal justere dybdeskalaen automatisk etter dybden,
velger du Auto.
• Hvis du vil øke eller redusere dybdeskalaen manuelt, velger du Manuell,
eller
og deretter ENTER.
Når du stiller inn rekkevidden på én side, brukes innstillingen også på de andre
sidene.
Brukerveiledning for echo 200, echo 300c, echo 500c og echo 550c
Zoomjustering
Du kan justere zoomen på siden Full skjerm, Splitt-zoom og Splitt-frekvens
manuelt, eller du kan la enheten justere zoomen automatisk.
Hvis du vil justere zoomen manuelt, velger du spennet (mengden med ekkoloddata
som skal vises i zoomvinduet) og en fast startdybde. Hvis du for eksempel velger et
spenn på 15 meter og en startdybde på 5 meter, viser enheten et område fra 5 meters
dyp til 20 meters dyp.
Når zoomen justeres automatisk, er spennet området som skal vises på skjermen
fra konturen av bunnen av sjøen. Hvis du for eksempel velger et spenn på 10 meter,
viser enheten et område fra bunnen av sjøen til 10 meter over bunnen.
Justere zoomen manuelt
Før du kan justere zoomen manuelt, må du åpne siden Full skjerm (side 4), Splittzoom (side 5) eller Splitt-frekvens (side 5).
Når du angir spennet for zoomen på én side, påvirkes ikke de andre sidene.
1.
2.
3.
4.
5.
Velg MENU > Zoom > Manuell zoom > Spenn.
Velg spennet du vil vise.
Velg Dybde.
eller
for å justere visningsvinduet.
Velg
Velg ENTER > Ferdig.
9
Bruke echo-enheten
Justere zoomen automatisk
Stoppe ekkoloddskjermbildet midlertidig
Før du kan stoppe skjermbildet midlertidig, må du åpne siden Full skjerm
(side 4), Splitt-zoom (side 5) eller Splitt-frekvens (side 5).
Når du stiller inn zoomen på Autozoom på én side, påvirker ikke innstillingen de
andre sidene.
1. Velg MENU.
2. Velg et alternativ.
• På echo 200-, echo 500c- eller echo 550c-enheten velger du Pause / spol
tilbake.
• På echo 300c-enheten velger du Pause i ekkolodd.
Før du kan justere zoomen automatisk, må du åpne siden Full skjerm (side 4), Splittzoom (side 5) eller Splitt-frekvens (side 5).
1. Velg MENU > Zoom > Autozoom.
2. Velg spennet.
Låse skjermen til bunnen av sjøen
Før du kan justere zoomen, må du åpne siden Full skjerm (side 4), Splitt-zoom
(side 5) eller Splitt-frekvens (side 5).
Du kan låse skjermen til bunnen av sjøen på siden Full skjerm, Splitt-zoom eller
Splitt-frekvens ved å velge spennet og låse skjermen til bunnen av sjøen. Hvis du for
eksempel velger et spenn på 20 meter, viser enheten et område fra bunnen av sjøen
til 20 meter over bunnen. Avstanden fra bunnen vises til høyre på skjermen.
Fortsette ekkoloddskjermbildet
Etter en pause i skjermbildet eller visning av ekkoloddhistorikken velger du
MENU > Fortsett ekkolodd.
Når du stiller inn zoomen på bunnlås på én side, påvirker ikke innstillingen de andre
sidene.
1. Velg Menu > Zoom > Bunnlås.
2. Velg et spenn.
10
Brukerveiledning for echo 200, echo 300c, echo 500c og echo 550c
Bruke echo-enheten
Tilbakespoling av ekkoloddhistorikk
Hvis du bruker 200-, echo 500c- eller echo 550c-enheten, kan du stoppe
visningen av skjermbildet midlertidig og deretter rulle skjermbildet for å vise
ekkoloddhistorikken.
➋
➊
1. Velg MENU > Pause / spol tilbake.
2. Velg eller for å rulle i skjermbildet og flytte den vertikale linjen.
eller
for å justere den horisontale dybdelinjen.
3. Velg
Angi rullehastighet på ekkoloddskjermen
Før du kan justere rullehastigheten for dybdeskalaen, må du åpne siden Full skjerm
(side 4), Splitt-zoom (side 5), Splitt-frekvens (side 5) eller Flasher (side 8).
Du kan angi hastigheten som ekkoloddet ruller med fra høyre mot venstre.
Bruk en høyere rullehastighet for å se flere detaljer, spesielt mens båten er i
bevegelse eller mens du dorger. Bruk en lavere rullehastighet for å vise ekkoloddinformasjonen på skjermen lengre.
➌
Når du stiller inn rullehastigheten på én side, brukes innstillingen også på de andre
sidene.
1. Velg MENU > Oppsett > Ekkoloddoppsett > Scroll-hastighet.
2. Velg en rullehastighet.
➍
➊
Vanntemperatur på posisjonen som vises med den vertikale linjen
➋
Rullefelt som viser hvor langt bakover du har rullet
➌
Dybde ved den horisontale linjen
➍
Dybde på posisjonen som vises med den vertikale linjen
Vise og justere dybdelinjen
Før du kan vise dybdelinjen, må du åpne siden Full skjerm (side 4), Splitt-zoom
(side 5) eller Splitt-frekvens (side 5).
Du kan vise og justere en horisontal linje i et ekkoloddskjermbilde. Dybden for
linjen vises til høyre på skjermen.
Når du viser en dybdelinje på én side, vises den også på de andre sidene.
1. Velg MENU > Dybdelinje > På.
Åpne ekkoloddhistorikken
Før du kan vise ekkoloddhistorikken, må du åpne siden Full skjerm (side 4), Splittzoom (side 5) eller Splitt-frekvens (side 5) på echo 200-, echo 500c- eller echo
550c-enheten.
Brukerveiledning for echo 200, echo 300c, echo 500c og echo 550c
11
Bruke echo-enheten
2. Velg
eller
for å justere dybdelinjen.
Velge en frekvens
Før du kan velge en frekvens, må du åpne siden Full skjerm (side 4), Splitt-zoom
(side 5) eller Flasher (side 8).
Hvis du bruker en to-stråle-svinger, kan du velge en frekvens på 200 kHz eller
77 kHz.
200 kHz-frekvensen viser flere detaljer, har en smalere stråle og brukes vanligvis i
grunnere vann.
•
•
for å vise objekter som symboler med ekkoloddinformasjon i
Velg
bakgrunnen.
for å vise objekter som symboler med ekkoloddinformasjon i
Velg
bakgrunnen samt informasjon om objektdybde.
A-skop
A-skopet er et vertikalt skop langs høyre side på siden Full skjerm, som viser
avstanden til objekter i sanntid på en skala. I denne visningen utvides de nyeste
ekkoloddataene som er mottatt, slik at de er lettere å se. Visningen kan også være til
hjelp for å oppdage fisk nær bunnen.
77 kHz-frekvensen har en bredere stråle, slik at den kan brukes til å dekke et
større område. Den kan brukes som et søkeverktøy, for eksempel for å lokalisere
vegetasjon og se mer fisk.
Når du velger en frekvens på én side, brukes innstillingen også på de andre sidene.
➊
1. Velg MENU > Oppsett > Ekkoloddoppsett > Frekvens.
2. Velg en frekvens.
Konfigurere visningen av objekter
Før du kan angi hvordan ekkoloddet tolker objekter, må du åpne siden Full skjerm
(side 4), Splitt-zoom (side 5) eller Splitt-frekvens (side 5).
Når du konfigurerer visningen av objekter på én side, brukes innstillingen også på de
andre sidene.
1. Velg MENU > Oppsett > Ekkoloddoppsett > Fiskesymboler.
2. Velg et alternativ:
for å vise objekter som symboler.
• Velg
for å vise objekter som symboler med informasjon om
• Velg
objektdybde.
12
➋
➊
A-skop
➋
Diameteren til ekkoloddkjeglen på gjeldende dybde
Brukerveiledning for echo 200, echo 300c, echo 500c og echo 550c
Bruke echo-enheten
Slå på A-skopet
Fra siden Full skjerm (side 4) velger du MENU > Oppsett >
Ekkoloddoppsett > A-skop > På.
Alarmer
Aktivere alarmer for grunt vann og dypt vann
Du kan angi at en alarm skal utløses når vannet er grunnere eller dypere enn en
angitt verdi.
MERK: Alarminnstillinger lagres når enheten slås av.
1. Velg MENU > Oppsett > Alarmer fra en hvilken som helst side.
2. Velg et alternativ:
• Hvis du vil at en alarm skal utløses når dybden er mindre enn den angitte
dybden, velger du Grunt vann > På.
• Hvis du vil at en alarm skal utløses når dybden er større enn den angitte
dybden, velger du Dypt vann > På.
3. Angi verdien (side i) for alarminnstillingen.
4. Velg ENTER for å godta verdien.
Alarminnstillingen vises.
5. Velg Ferdig eller Bekreft.
Stille inn alarmen for spenning på batteriet
Du kan angi at en alarm skal utløses når batteriet når et angitt lavt spenningsnivå.
MERK: Alarminnstillinger lagres når enheten slås av.
1. Velg MENU > Oppsett > Alarmer > Batteri > På fra en hvilken som helst
side.
Brukerveiledning for echo 200, echo 300c, echo 500c og echo 550c
2. Angi verdien for alarminnstillingen (side i).
3. Velg ENTER for å godta verdien.
Alarminnstillingen vises.
4. Velg Ferdig eller Bekreft.
Stille inn fiskealarmer
Du kan stille inn en alarm som varsler når enheten oppdager objekter.
MERK: Alarminnstillinger lagres når enheten slås av.
1. Velg MENU > Oppsett > Alarmer > Fisk fra en hvilken som helst side.
2. Velg et alternativ:
hvis du vil at det skal avgis en alarm for alle fiskestørrelser.
• Velg
hvis du vil at det skal avgis en alarm bare for middels store og
• Velg
store fisker.
hvis du vil at det skal avgis en alarm bare for store fisker.
• Velg
Aktivere alarm for vanntemperatur
Hvis enheten er koblet til en temperatursvinger, kan du angi at en alarm skal utløses
når vanntemperaturen varierer mer enn ± 1,1 °C (± 2 °F).
MERK: Alarminnstillinger lagres når enheten slås av.
1. Velg MENU > Oppsett > Alarmer > Vanntemperatur > På fra en hvilken
som helst side.
2. Angi verdien for alarminnstillingen (side i).
3. Velg ENTER for å godta verdien.
Alarminnstillingen vises.
4. Velg Ferdig eller Bekreft.
13
Bruke echo-enheten
Aktivere alarm for avdrift
Du kan angi at en alarm skal utløses når dybdevariasjoner på gjeldende posisjon
overstiger den angitte dybden.
MERK: Alarminnstillinger lagres når enheten slås av.
1. Velg MENU > Oppsett > Alarmer > Avdrift > På fra en hvilken som helst
side.
2. Angi verdien for alarminnstillingen (side i).
3. Velg ENTER for å godta verdien.
Alarminnstillingen vises.
4. Velg Ferdig eller Bekreft.
Innstillinger for ekkoloddforsterkning og -støy
Du kan justere mengden forsterkning og støy på en ekkoloddskjerm.
Når du stiller inn forsterkningen på én side, brukes innstillingen også på de andre
sidene.
Stille inn forsterkningen manuelt
Før du kan justere forsterkningen, må du åpne siden Full skjerm (side 4), Splittzoom (side 5), Splitt-frekvens (side 5) eller Flasher (side 8).
Forsterkningsinnstillingen kontrollerer følsomheten på ekkoloddmottakeren for å
kompensere for dybden og klarheten på vannet. Øk forsterkningen for å se flere
detaljer. Hvis skjermbildet har mye støy, kan du redusere forsterkningen.
MERK: Hvis du vil stille inn forsterkningen på siden Splitt-frekvens, må du stille
inn skjermbildet for 77 kHz og skjermbildet for 200 kHz separat.
1. Velg MENU > Forsterkning > Manuell.
for å øke forsterkningsinnstillingen til du begynner å se støy på den
2. Velg
delen av skjermen som viser vannet.
for å senke forsterkningen.
3. Velg
Stille inn forsterkningen til Auto
Før du kan justere forsterkningen, må du åpne siden Full skjerm (side 4), Splittzoom (side 5), Splitt-frekvens (side 5) eller Flasher (side 8).
MERK: Hvis du vil stille inn forsterkningen på siden Splitt-frekvens, må du stille
inn skjermbildet for 77 kHz og skjermbildet for 200 kHz separat.
1. Velg MENU > Forsterkning.
2. Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise ekkoloddskjermbildet med høyere følsomhet for å se
svakere signaler og mer støy, velger du Auto-høy.
• Hvis du vil vise ekkoloddskjermbildet med normal følsomhet, velger du
Auto-middels.
• Hvis du vil vise ekkoloddskjermbildet med lavere følsomhet og mindre støy,
velger du Auto-lav.
Hvis du vil justere forsterkningen manuelt, øker du forsterkningsinnstillingen til du
begynner å se støy på den delen av skjermen som viser vannet. Deretter senker du
forsterkningen litt.
14
Brukerveiledning for echo 200, echo 300c, echo 500c og echo 550c
Bruke echo-enheten
Stille inn støyavvisning
Før du kan stille inn støyavvisning, må du åpne siden Full skjerm (side 4), Splittzoom (side 5) eller Splitt-frekvens (side 5).
Du kan minimere visningen av svake ekkoloddsignaler ved å øke støyavvisningen.
Når du stiller inn støyavvisning på én side, brukes innstillingen også på de andre
sidene.
MERK: Hvis du vil stille inn støyavvisning på siden Splitt-frekvens, må du stille
inn skjermbildet for 77 kHz og skjermbildet for 200 kHz separat.
1. Velg MENU > Oppsett > Ekkoloddoppsett > Støyavvisning.
2. Velg nivået for støyavvisning.
Skjule overflatestøy
Før du kan skjule overflatestøy, må du åpne siden Full skjerm (side 4), Splitt-zoom
(side 5) eller Splitt-frekvens (side 5).
Du kan angi om ekkoloddsignaler nær overflaten skal vises. Skjul overflatestøy for å
redusere forstyrrelsen.
Når du viser eller skjuler overflatestøyen på én side, brukes innstillingen også på de
andre sidene.
Ekkoloddtall
Du kan justere hvilke tall (vanntemperatur, batterispenning, fart i vann og
kilometerteller for fart i vann) som vises på siden Full skjerm, Splitt-zoom og Splittfrekvens. Du kan også justere størrelsen på disse tallene.
MERK: For at vanntemperaturen skal kunne vises, må enheten være koblet til en
temperatursvinger. For at fart i vann skal kunne vises, må enheten være koblet til en
svinger med fartshjul.
Vise vanntemperaturen
Før du kan vise vanntemperaturen, må du åpne siden Full skjerm (side 4), Splittzoom (side 5) eller Splitt-frekvens (side 5).
1. Velg MENU > Oppsett > Ekkoloddtall > Vanntemperatur.
2. Velg Auto.
Vise fart i vann
Før du kan vise fart i vann, må du åpne siden Full skjerm (side 4), Splitt-zoom
(side 5) eller Splitt-frekvens (side 5).
1. Velg MENU > Oppsett > Ekkoloddtall > Fart i vann.
2. Velg Auto.
Velg MENU > Oppsett > Ekkoloddoppsett > Overflatestøy > Skjul.
Brukerveiledning for echo 200, echo 300c, echo 500c og echo 550c
15
Bruke echo-enheten
Vise batterispenningen
Før du kan vise batterispenningen, må du åpne siden Full skjerm (side 4), Splittzoom (side 5) eller Splitt-frekvens (side 5).
1. Velg MENU > Oppsett > Ekkoloddtall > Batteri.
2. Velg Vis.
Vise kilometertelleren for fart i vann
Før du kan vise kilometertelleren, må du åpne siden Full skjerm (side 4), Splittzoom (side 5) eller Splitt-frekvens (side 5).
Se side 8 hvis du vil nullstille kilometertelleren.
1. Velg MENU > Oppsett > Ekkoloddtall > Kilometerteller.
2. Velg Auto.
Angi tallstørrelsen
Før du kan angi tallstørrelsen, må du åpne siden Full skjerm (side 4), Splitt-zoom
(side 5) eller Splitt-frekvens (side 5).
Kalibrering
Stille inn kjølkalibreringen
Kjølkalibreringen kompenserer for dybden av kjølen i overflateavlesningen slik at
du kan måle dybden fra bunnen av kjølen i stedet for fra svingerplasseringen.
1. Velg et alternativ basert på plasseringen av svingeren:
• Hvis svingeren er installert i vannlinjen ➊, måler du avstanden fra svingeren
til båtens kjøl. Angi denne verdien som et positivt tall i trinn 4 og 5.
• Hvis svingeren er installert ved bunnen av kjølen ➋, måler du avstanden fra
svingeren til vannlinjen. Angi denne verdien som et negativt tall i trinn 4
og 5.
➊
1. Velg MENU > Oppsett > Ekkoloddtall > Tallstørrelse.
2. Velg en tallstørrelse.
➋
2. Velg MENU > Oppsett > Kalibrering > Kjølkalibrering fra en hvilken som
helst side.
og
til å velge et positivt (+) eller negativt (-) tall, basert på
3. Bruk
plasseringen av svingeren.
16
Brukerveiledning for echo 200, echo 300c, echo 500c og echo 550c
Bruke echo-enheten
4. Angi verdien (side i) for kalibreringen.
5. Velg ENTER.
6. Kontroller verdien for kjølkalibreringen i skjermbildet Kalibrering for å sikre at
du har angitt riktig verdi.
Stille inn vanntemperaturforskyvningen
Temperaturforskyvningen kompenserer for temperaturavlesningen fra en sensor med
temperaturfunksjon.
Kalibrere sensoren for fart i vann
1. Velg MENU > Oppsett > Kalibrering > Kalibrer fart i vann fra en hvilken
som helst side.
2. Følg instruksjonene på skjermen.
MERK: Sørg for at du angir topphastigheten som målt av en ekstern kilde, for
eksempel en GPS-enhet. (Ikke angi verdien for fart i vann som vises i skjermbildet
Kalibrer fart i vann.)
1. Mål vanntemperaturen med svingeren med temperaturfunksjon som er koblet til
echo-enheten.
2. Mål vanntemperaturen med et termometer eller en annen temperatursensor som
du vet viser riktig temperatur.
3. Trekk vanntemperaturen målt i trinn 1, fra vanntemperaturen målt i trinn 2.
Dette er temperaturforskyvningen. Angi denne verdien som et positivt tall i trinn
5 og 7 hvis sensoren som er koblet til echo-enheten, måler at vanntemperaturen
er lavere enn den faktisk er. Angi denne verdien som et negativt tall i trinn 5 og
7 hvis sensoren som er koblet til echo-enheten, måler at vanntemperaturen er
høyere enn den faktisk er.
4. Velg MENU > Oppsett > Kalibrering > Temperaturforskyvning fra en
hvilken som helst side.
og
til å velge et positivt (+) eller negativt (-) tall, basert på verdien
5. Bruk
som ble målt i trinn 3.
6. Angi verdien (side i) for alarminnstillingen.
7. Velg ENTER.
8. Kontroller verdien for temperaturforskyvningen i skjermbildet Kalibrering for å
sikre at du har angitt riktig verdi.
Brukerveiledning for echo 200, echo 300c, echo 500c og echo 550c
17
Tillegg
Tillegg
Spesifikasjoner
Spesifikasjon
Temperaturområde
Rengjøre enhetens utside
Merknad
Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade plastdeler.
Spenningsområde for strømkilde
Mål
echo 200: fra –15 til 70 °C (fra 5 til 158 °F)
echo 300c/500c/550c: fra –15 til 55 °C
(fra 5 til 131 °F)
echo 200: 250 mm (9,9 tommer)
echo 300c: 350 mm (13,8 tommer)
echo 500c/550c: 400 mm (15,75 tommer)
10–28 VDC
Merkestrøm
1A
Sikring
AGC/3AG – 3,0 A
Enheten er belagt med et spesielt belegg mot gjenskinn som er svært følsomt overfor
hudfett, voks og rengjøringsmidler med slipeeffekt.
Ferskvannsdybde*
echo 200/300c: 457 m (1500 fot)
echo 500c/550c: 579 m (1900 fot)
echo 200/300c: 183 m (600 fot)
echo 500c/550c: 213 m (700 fot)
1. Ha et brillerengjøringsmiddel som er spesifisert som trygt for belegg mot
gjenskinn, på kluten.
2. Tørk forsiktig av skjermen med en myk, ren og lofri klut.
Sikkerhetsavstand for kompass
Saltvannsdybde*
*Dybdekapasiteten er avhengig av vannets saltinnhold, bunntypen og andre vannforhold.
Svingeren som leveres med echo 200-/300c-/500-/550c-enheten, har strålevinkler
på 15 og 45 grader ved 3 dB. Når denne svingeren brukes med echo-enheten, kan
den imidlertid registrere de minste signaler opp til 60 og 120 grader. Du får optimal
ytelse i grunt og dypt vann, fordi echo-serien viser mer fisk i grunt vann og når dypt
ned så den kan vise struktur- og bunnkonturer.
18
1. Rengjør enhetens utside (ikke skjermen) med en klut fuktet med mildt såpevann.
2. Tørk av enheten.
Rengjøre skjermen
Merknad
Rengjøringsmidler som inneholder ammoniakk, vil skade belegget mot gjenskinn.
Systeminnstillinger
Angi språk
1. Velg MENU > Oppsett > Enheter > Språk fra en hvilken som helst side.
2. Velg språk.
Brukerveiledning for echo 200, echo 300c, echo 500c og echo 550c
Tillegg
Angi måleenheter
Du kan angi måleenhetene som echo-enheten skal vise.
1. Velg MENU > Oppsett > Enheter fra en hvilken som helst side.
2. Velg et alternativ:
• Velg Dybde og deretter Fot (ft), Meter (m) eller Favner (fa).
• Velg Temperatur og deretter Fahrenheit (°F) eller Celsius (°C).
• Velg Fart i vann og deretter Miles/time (mh), Kilometer/time (km/t) eller
Knop (kt).
• Velg Avstand og deretter Engelsk (mi, ft), Metrisk (km, m), Nautisk
(nm, ft) eller Nautisk (nm, m).
Vise systeminformasjon
Velg MENU > Oppsett > System > Systeminformasjon fra en hvilken som
helst side.
Gjenopprette de opprinnelige fabrikkinnstillingene
MERK: Denne prosedyren sletter all informasjon om innstillinger du har lagt inn.
Velg MENU > Oppsett > System > Systeminformasjon > Fabrikkinnstillinger > Ja fra en hvilken som helst side.
Lisensavtale for programvare
VED Å BRUKE ECHO 200-, ECHO 300C-, ECHO 500C- ELLER ECHO 550C-ENHETEN
GODTAR DU AT DU ER BUNDET AV FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER I
LISENSAVTALEN FOR PROGRAMVAREN. LES DENNE AVTALEN NØYE.
Garmin Ltd. og datterselskapene ("Garmin") gir deg en begrenset lisens til å bruke
programvaren som følger med denne enheten ("Programvaren"), i en binær kjørbar form ved
normal bruk av produktet. Tittel, eiendomsrett og immaterielle rettigheter i og til Programvaren
forblir hos Garmin og/eller tredjepartsleverandørene.
Du er innforstått med at Programvaren eies av Garmin og/eller tredjepartsleverandørene og
er beskyttet i henhold til USAs opphavsrettslover og internasjonale avtaler om opphavsrett.
Du er videre innforstått med at strukturen, organiseringen og kodingen i Programvaren, som
det ikke leveres kildekode for, er verdifulle forretningshemmeligheter som tilhører Garmin
og/eller tredjepartsleverandørene, og at Programvaren i kildekodeform forblir en verdifull
forretningshemmelighet som tilhører Garmin og/eller tredjepartsleverandørene. Du samtykker
i at du ikke skal dekompilere, demontere, endre, reversere eller redusere Programvaren
eller deler av den til lesbar form, eller lage avledede produkter basert på Programvaren. Du
samtykker i at du ikke skal eksportere eller reeksportere Programvaren til et annet land i strid
med USAs eksportlover eller eksportlovene til et hvilket som helst annet land som er aktuelt.
Hg
LAMPENE I ECHO 500C- OG ECHO 550C-ENHETEN KAN INNEHOLDE
KVIKKSØLV OG MÅ RESIRKULERES ELLER KASSERES I HENHOLD TIL
LOKALE, REGIONALE ELLER STATLIGE LOVER.
Gå til www.garmin.com/aboutGarmin/environment/disposal.jsp
hvis du vil ha mer informasjon.
Brukerveiledning for echo 200, echo 300c, echo 500c og echo 550c
19
Indeks
Indeks
A
alarmer
avdrift 14
batterispenning 13
fisk 13
grunt og dypt vann 13
piper 2
temperatur 13
alarm for dypt vann 13
A-skop 12
avdriftsalarm 14
B
bakgrunnslys 1
batterispenning
alarm 13
vise 16
bunnlås 10
D
dag- og nattinnstillinger 2
dybdelinje 11
dybdelogg
skala 6
varighet 6
vise 7
dybdeskala 9
20
E
ekkoloddhistorikk 11
ekkoloddtall 15
F
fabrikkinnstillinger, gjenopprette 19
fargemodus 2
fargevalg 2
fart i vann
kilometerteller, vise 16
sensor, kalibrere 17
vise 15
fartsmåler, kalibrere 17
fisk
alarm 13
symboler 12
forsterkning
angi automatisk 14
angi manuelt 14
frekvens
delt skjerm
velge 12
G
grunt vann-alarm 13
H
hastighet, vise 15
I
identifikasjonsnummer 19
K
kalibrering
kjølkalibrering 16
sensor for fart i vann 17
temperaturforskyvning 17
kilometerteller
nullstille 8
vise 16
kjølkalibrering 16
knapper 1
kontakte produktsupport i
kontrast, skjerm 2
L
linje, dybde 11
Loggside 6
temperatur 7
lysstyrke 1
M
måleenheter 19
N
natt- og daginnstillinger 2
O
overflatestøy 15
P
pause / spol tilbake 10, 11
piper 2
produktsupport, kontakte i
programvareversjon 19
R
registrere enheten i
rengjøring
enhetens utside 18
skjerm 18
S
scroll-hastighet 11
sensor, hastighet, kalibrere 17
siden Flasher 8
siden Full skjerm 4
siden Splitt-zoom 5
siden Tall 8
sider 4
sikkerhetsavstand for kompass 18
skjerm
dag eller natt 2
fortsette etter pause 10
kontrast 2
lysstyrke 1
stoppe midlertidig 10
spenn 9, 10
spenningsalarm 13
Brukerveiledning for echo 200, echo 300c, echo 500c og echo 550c
Indeks
splitt-størrelse 5
språk 18
støyavvisning 15
symboler, fisk 12
systeminformasjon 19
Z
zoom
delt skjerm 5
justere automatisk 10
justere manuelt 9
T
tall
ekkolodd 15
størrelse på skjerm 16
vise 15
taster 1
temperaturalarm 13
temperaturforskyvning 17
temperaturlogg
skala 7
varighet 7
vise 7
temperatur, vise 15
V
vanntemperaturalarm 13
vanntemperaturforskyvning 17
vanntemperatur, vise 15
versjon, programvare 19
Brukerveiledning for echo 200, echo 300c, echo 500c og echo 550c
21
© 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Mars 2011
Delenummer 190-01313-38 Rev. A
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising