Garmin | echo™ 200 | Garmin echo™ 200 Príručka používateľa

Garmin echo™ 200 Príručka používateľa
echo™ 200 / 300c / 500c / 550c
používateľská príručka
© 2012 Garmin Ltd. alebo jej pobočky
Všetky práva vyhradené. S výnimkou povolení, ktoré sú výslovne uvedené v tomto dokumente, sa žiadna časť tejto príručky nesmie reprodukovať, kopírovať, prenášať, distribuovať, preberať ani ukladať na
žiadnom ukladacom médiu, ani na žiadny účel, bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Spoločnosť Garmin týmto udeľuje povolenie na prevzatie jednej kópie tejto príručky na
pevný disk alebo na iné elektronické ukladacie médium na účely prezerania a tlače jednej kópie tejto príručky alebo jej ľubovoľnej revízie, a to za predpokladu, že takáto elektronická alebo vytlačená kópia tejto
príručky obsahuje úplný text tohto upozornenia na autorské práva a že akákoľvek neschválená komerčná distribúcia tejto príručky alebo jej ľubovoľnej revízie je prísne zakázaná.
Informácie v tomto dokumente sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a na zmenu obsahu bez povinnosti
upozorniť akékoľvek osoby alebo organizácie na takéto zmeny alebo vylepšenia. Navštívte webovú lokalitu spoločnosti Garmin (www.garmin.com), na ktorej nájdete najnovšie aktualizácie a doplňujúce
informácie týkajúce sa používania a obsluhy tohto a ďalších produktov spoločnosti Garmin.
Garmin® a logo Garmin sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej pobočiek registrované v USA a v ďalších krajinách. echo™ je ochranná známka spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej pobočiek. Tieto
ochranné známky sa nesmú použiť bez výslovného povolenia spoločnosti Garmin.
Úvod
Úvod
VÝSTRAHA
Prečítajte si príručku Dôležité bezpečnostné informácie a informácie o
produkte dodanú v balení produktu, ktorá obsahuje výstrahy a ďalšie dôležité
informácie o produkte.
Táto príručka obsahuje informácie týkajúce sa zariadení na vyhľadávanie
rýb echo™ 200, echo 300c, echo 500c a echo 550c.
Registrácia zariadenia
Ak svoje zariadenie zaregistrujete online ešte dnes, umožníte nám
poskytovať kvalitnejšiu podporu.
• Prejdite na lokalitu http://my.garmin.com.
• Uschovajte si pôvodný doklad o nákupe alebo jeho fotokópiu na
bezpečnom mieste.
Kontaktovanie podpory produktov spoločnosti Garmin
V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa tohto produktu kontaktujte
podporu produktov spoločnosti Garmin.
• Ak ste v USA, navštívte lokalitu www.garmin.com/support alebo
kontaktujte spoločnosť Garmin USA na telefónnom čísle (913) 397 82 00
alebo (800) 800 10 20.
• V Spojenom kráľovstve kontaktujte spoločnosť Garmin (Europe) Ltd. na
telefónnom čísle 0808 238 00 00.
• V Európe navštívte lokalitu www.garmin.com/support a kliknutím
na položku Contact Support zobrazte informácie o podpore v danej
krajine.
• Slovensko: bezplatná zákaznícka linka 0800 135 000, Po-Pia 8.00 - 16.30
echo 200 / 300c / 500c / 550c - používateľská príručka
Konvencie príručky
V tejto príručke sa výraz „vybrať“ používa na popísanie nasledujúcich akcií:
• Zvýraznenie položky v ponuke a stlačenie tlačidla ENTER.
• Stlačenie tlačidla, ako napríklad ENTER alebo MENU.
V prípade pokynu na výber položiek ponuky sa môžu v texte uvádzať malé
šípky (>). Označujú, aby ste na obrazovke zvýraznili skupinu položiek
pomocou tlačidla
alebo
(strana 1) a stlačili tlačidlo ENTER po
každej položke. Ak máte napríklad vybrať položku MENU > Pozastavit
sonar, je potrebné stlačiť tlačidlo MENU, stlačiť tlačidlo
alebo
tak, aby sa zvýraznila položka Pozastavit sonar, a potom stlačiť tlačidlo
ENTER.
Zadávanie číselných hodnôt
Číselné hodnoty môžete zadávať pri nastavovaní alarmov alebo hĺbky kýlu.
1. Vyberte hodnotu prvej číslice pomocou tlačidiel
a .
2. Vyberte možnosť:
• Ak používate zariadenie echo 200, echo 500c alebo echo 550c,
výberom položky prejdite na ďalšiu číslicu.
• Ak používate zariadenie echo 300c, stlačením tlačidla ENTER
prejdite na ďalšiu číslicu.
3. Zopakovaním krokov 1 a 2 nastavte hodnotu všetkých číslic.
i
Úvod
Obsah
Úvod........................................................................................... i
Registrácia zariadenia...........................................................................i
Kontaktovanie podpory produktov spoločnosti Garmin.........................i
Konvencie príručky................................................................................i
Zadávanie číselných hodnôt..................................................................i
Začíname.................................................................................. 1
Tlačidlá................................................................................................ 1
Zapnutie a vypnutie zariadenia........................................................... 1
Farebný displej alebo displej v odtieňoch sivej................................... 1
Konfigurácia úvodných nastavení zariadenia...................................... 1
Automatické zapnutie zariadenia........................................................ 1
Nastavenie podsvietenia..................................................................... 1
Nastavenie farebnej schémy............................................................... 2
Nastavenie režimu farieb..................................................................... 2
Nastavenie kontrastu zariadenia echo 200......................................... 2
Nastavenie pípania.............................................................................. 2
Časový limit ponuky............................................................................ 3
Používanie rýchleho nastavenia.......................................................... 3
Stránka funkcie Flasher....................................................................... 8
Otvorenie stránky Čísla....................................................................... 8
Používanie zariadenia echo.................................................... 9
Nastavenia obrazovky sonaru............................................................. 9
Alarmy............................................................................................... 13
Číselné hodnoty sonaru.................................................................... 15
Kalibrácia........................................................................................... 16
Príloha.................................................................................... 18
Technické údaje................................................................................. 18
Čistenie vonkajšieho krytu................................................................. 18
Čistenie obrazovky............................................................................ 18
Nastavenia systému.......................................................................... 18
Licenčná zmluva na softvér............................................................... 19
Register.................................................................................. 20
Zobrazenie strán...................................................................... 4
Výber strany........................................................................................ 4
Stránka Plné zobrazenie..................................................................... 4
Stránka Rozdelený zoom.................................................................... 5
Stránka Rozdelená frekvencia............................................................ 5
Stránky protokolov............................................................................... 6
ii
echo 200 / 300c / 500c / 550c - používateľská príručka
Začíname
Začíname
Tlačidlá
Zapnutie a vypnutie zariadenia
Stlačte tlačidlo
.
Farebný displej alebo displej v odtieňoch sivej
Zariadenie echo 200 má displej v odtieňoch sivej. Zariadenia echo 300c,
echo 500c a echo 550c majú farebný displej.
Konfigurácia úvodných nastavení zariadenia
Pri prvom zapnutí zariadenia je potrebné nakonfigurovať skupinu úvodných
nastavení.
Tieto nastavenia je potrebné nakonfigurovať aj pri obnovovaní pôvodných
výrobných nastavení (strana 19). Tieto nastavenia môžete neskôr
aktualizovať.
1. Zapnite zariadenie.
Na zariadení sa zobrazí výzva na zadanie úvodných nastavení zariadenia.
2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
echo 300c
echo 200, echo 500c
a echo 550c
MENU
Umožňuje zobraziť alebo skryť zoznam možností.
ENTER
Umožňuje vybrať položku ponuky.
Umožňuje prechádzať medzi jednotlivými možnosťami alebo
zmeniť nastavenia.
Umožňuje vybrať možnosti na strane (strana 4) na zariadeniach
echo 200, echo 500c a echo 550c.
Zapína a vypína zariadenie a umožňuje nastaviť podsvietenie.
echo 200 / 300c / 500c / 550c - používateľská príručka
Automatické zapnutie zariadenia
Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa po pripojení k zdroju napájania
automaticky zaplo.
Na ľubovoľnej strane vyberte položku MENU > Nastavení > Systém >
Aut. napájení > Zapnuto.
Nastavenie podsvietenia
1. Na ľubovoľnej strane vyberte položku MENU > Nastavení > Systém >
Podsvícení.
2. Stláčaním tlačidiel
a
nastavte jas podsvietenia.
TIP: Stlačením tlačidla otvorte lištu na nastavenie podsvietenia. Opakovaným
stláčaním prechádzajte medzi jednotlivými nastaveniami jasu.
1
Začíname
Nastavenie farebnej schémy
Nastavenie režimu farieb
Na zariadeniach echo 300c, echo 500c a echo 550c môžete vybrať farebnú
schému, ktorá sa zobrazuje na obrazovke sonaru.
1. Na ľubovoľnej strane vyberte položku MENU > Nastavení > Systém >
Režim barev.
2. Vyberte možnosť Den alebo Noc.
Pred nastavením farebnej schémy je potrebné otvoriť stránku Plné
zobrazenie (strana 4), stránku Rozdelený zoom (strana 5), stránku Rozdelená
frekvencia (strana 5) alebo stránku Flasher (strana 8).
Farebná
schéma
Farba
Popis
Biela
Žltá
Silná odozva
Fialová
Stredná odozva
Modrá
Slabá odozva
Biela (čierna v nočnom
režime)
Žiadna odozva
Červená
Silná odozva
Žltá
Stredná odozva
Svetlomodrá
Slabá odozva
Modrá
Žiadna odozva
Tmavšie odtiene
Silnejšia odozva
Svetlejšie odtiene
Slabšia odozva
Biela
Žiadna odozva
Modrá
echo 200
1. Na ľubovoľnej strane vyberte položku MENU > Nastavení > Nastavení
sonaru > Nastavení barev.
2. Vyberte farebnú schému.
2
Na zariadeniach echo 300c, echo 500c a echo 550c môžete vybrať režim
farieb (na používanie cez deň a v noci) na obrazovke sonaru.
Nastavenie kontrastu zariadenia echo 200
1. Na ľubovoľnej strane vyberte položku MENU > Nastavení > Systém >
Kontrast.
2. Stlačením tlačidla
alebo
nastavte kontrast.
TIP: Podržaním tlačidla
alebo
môžete nastavenie rýchlo
upravovať po väčších krokoch.
3. Stlačte tlačidlo ENTER.
Nastavenie pípania
Môžete nastaviť, kedy má zariadenie vydávať zvuky.
1. Na ľubovoľnej strane vyberte položku MENU > Nastavení > Systém >
Signal. zařízení.
2. Vyberte možnosť:
• Ak chcete, aby zariadenie pípalo po vybratí položky alebo v prípade
aktivácie alarmu, vyberte možnosť Zapnuto.
• Ak chcete, aby zariadenie pípalo len v prípade aktivácie alarmu,
vyberte možnosť Pouze alarmy.
echo 200 / 300c / 500c / 550c - používateľská príručka
Začíname
Časový limit ponuky
Ak po otvorení ponuky nestlačíte žiadne tlačidlo počas 15 sekúnd, ponuka sa
zatvorí a zobrazí sa predchádzajúca obrazovka.
Používanie rýchleho nastavenia
Pred použitím rýchleho nastavenia je potrebné otvoriť stránku Plné
zobrazenie (strana 4), stránku Rozdelený zoom (strana 5), stránku Rozdelená
frekvencia (strana 5) alebo stránku Flasher (strana 8).
Po úprave nastavenia a návrate na stranu sa môžete rýchlo vrátiť na možnosti
nastavení.
Po návrate na stranu stlačte tlačidlo
alebo
echo 200 / 300c / 500c / 550c - používateľská príručka
.
3
Zobrazenie strán
Zobrazenie stránok
Stránky umožňujú zobraziť informácie sonaru v rôznych formátoch.
• Tri stránky sonaru
◦◦ Stránka Plné zobrazenie (strana 4)
◦◦ Stránka Rozdelený zoom (strana 5)
◦◦ Stránka Rozdelená frekvencia (strana 5)
• Stránka protokolu teploty alebo hĺbky (strana 6)
• Stránka funkcie Flasher (strana 8)
• Stránka Čísla (strana 8)
Stránka Plné zobrazenie
Na stránke Plné zobrazenie sa zobrazuje graf, v ktorom sa na celej
obrazovke zobrazujú hodnoty sonaru z transduktora.
Na ľubovoľnej stránke vyberte položku MENU > Stránky > Celý displej.
➊
➋
➌
➍
➎
➏
Výber stránky
1. Na ľubovoľnej stránke vyberte položku MENU > Stránky.
2. Vyberte stránku.
TIP: Ak používate zariadenie echo 200, echo 500c alebo echo 550c,
stlačením tlačidla alebo na ľubovoľnej stránke získate okamžitý prístup
k ponuke stránky. Stlačením tlačidla alebo vyberte stránku.
4
➊
Hĺbka dna na aktuálnom mieste.
➋
Teplota vody.
➌
Rýchlosť vody (ak je pripojený transduktor s podporou merania
rýchlosti vody).
➍
Plávajúce ciele.
➎
Frekvencia transduktora.
➏
Hĺbka na obrazovke pri jej posúvaní sprava doľava.
echo 200 / 300c / 500c / 550c - používateľská príručka
Zobrazenie strán
Stránka Rozdelený zoom
Na stránke Rozdelený zoom sa v pravej časti obrazovky zobrazuje graf
hodnôt sonaru, zatiaľ čo v ľavej časti obrazovky sa zobrazuje zväčšená časť
daného grafu.
Na ľubovoľnej stránke vyberte položku MENU > Stránky > Rozdělit
zoom.
Zväčšenie šírky obrazovky priblíženia
V prípade potreby môžete zväčšiť šírku zväčšenej časti stránky Rozdelený
zoom.
Na stránke Rozdelený zoom vyberte položku MENU > Nastavení >
Nastavení sonaru > Velikost rozdělení > Velká.
Stránka Rozdelená frekvencia
Na stránke Rozdelená frekvencia sa v ľavej časti obrazovky zobrazujú údaje
sonaru s frekvenciou 77 kHz, zatiaľ čo v pravej časti obrazovky sa zobrazujú
údaje sonaru s frekvenciou 200 kHz.
➊
POZNÁMKA: Stránka Rozdelená frekvencia vyžaduje používanie
transduktora s dvomi lúčmi.
➋
➌
➊
Hĺbka, teplota vody a rýchlosť vody.
➋
Mierka zväčšenej hĺbky.
➌
Okno zväčšenia.
➍
Rozsah hĺbky.
echo 200 / 300c / 500c / 550c - používateľská príručka
➍
Na ľubovoľnej stránke vyberte položku MENU > Stránky > Rozdělit
frekvency.
5
Zobrazenie strán
Stránky protokolov
Na celej obrazovke môžete zobraziť protokol hodnôt hĺbky (strana 6) alebo
hodnôt teploty vody (strana 7). Obidva protokoly môžete tiež zobraziť
súčasne v protokole s rozdelenou obrazovkou (strana 7). Pri prijímaní
informácií sa graf posúva smerom doľava.
Keď otvoríte stránku protokolu, zobrazí sa posledná vybratá stránka
protokolu (hĺbka, teplota vody alebo obidve tieto položky). Následne môžete
vybrať inú stránku protokolu.
➊
➋
➌
➍
protokol hĺbky
6
➊
➎
➏
protokol teploty
Nastavenie trvania Protokolu hĺbky
Pred nastavením trvania protokolu hĺbky je potrebné otvoriť protokol hĺbky
alebo protokol s rozdelenou obrazovkou.
V protokole hĺbky môžete zmeniť časovú mierku (trvanie). Nastavenie
dlhšieho trvania vám umožní zobraziť odchýlky hĺbky počas dlhšieho
obdobia. Nastavenie kratšieho trvania vám umožní zobraziť viac detailov
počas kratšieho obdobia.
Trvanie sa zobrazuje v ľavom dolnom rohu obrazovky.
Nastavenie mierky Protokolu hĺbky
➐
➌
Otvorenie stránky Záznam hĺbky
Na stránke Záznam hĺbky sa zobrazuje grafický protokol načítaných hodnôt
hĺbky v priebehu času.
1. Na ľubovoľnej stránke vyberte položku MENU > Pages > Záznam.
2. Ak sa zobrazuje protokol teploty alebo protokol s rozdelenou
obrazovkou, vyberte položku MENU > Změnit záznam > Hloubka.
protokol s rozdelenou
obrazovkou
➊
Hĺbka na aktuálnom mieste.
➋
Hodnota hĺbky v hornej časti protokolu.
➌
Trvanie protokolu.
➍
Hodnota hĺbky v dolnej časti protokolu.
➎
Teplota vody na aktuálnom mieste.
➏
Hodnota teploty v hornej časti protokolu.
➐
Hodnota teploty v dolnej časti protokolu.
Pred nastavením mierky rozsahu hĺbky je potrebné otvoriť protokol hĺbky
alebo protokol s rozdelenou obrazovkou.
V protokole hĺbky môžete zmeniť mierku rozsahu hĺbky. Nastavenie väčšej
mierky rozsahu hĺbky vám umožní zobraziť viac odchýlok hĺbky. Nastavenie
menšej mierky rozsahu hĺbky vám umožní zobraziť viac detailov odchýlky.
Ak je mierka nastavená na možnosť Automat., rozsah hĺbky sa automaticky
upravuje tak, aby sa zobrazovali všetky hodnoty protokolu v rámci
vybraného trvania.
1. Vyberte položku MENU > Mož. zázn. hloubky > Měřítko.
2. Vyberte mierku rozsahu hĺbky.
echo 200 / 300c / 500c / 550c - používateľská príručka
Zobrazenie strán
Zobrazenie stránky Protokolu teploty
Nastavenie mierky Protokolu teploty
1. Na ľubovoľnej stránke vyberte položku MENU > Stránky > Záznam.
2. Ak sa zobrazuje protokol teploty alebo protokol s rozdelenou
obrazovkou, vyberte položku MENU > Změnit záznam > Teplota.
V Protokole teploty vody môžete mierku rozsahu teploty. Nastavenie
väčšej mierky rozsahu teploty vám umožní zobraziť viac odchýlok teploty.
Nastavenie menšej mierky rozsahu teploty vám umožní zobraziť viac
detailov odchýlky. Ak je mierka nastavená na možnosť Automat., rozsah
teploty sa automaticky upravuje tak, aby sa zobrazovali všetky hodnoty
protokolu v rámci vybraného trvania.
Na stránke Protokol teploty sa zobrazuje grafický protokol načítaných
hodnôt teploty vody v priebehu času.
Nastavenie trvania Protokolu teploty
Pred nastavením trvania Protokolu teploty je potrebné otvoriť Protokol
teploty (strana 7) alebo Protokol s rozdelenou obrazovkou (strana 7).
V Protokole teploty vody môžete zmeniť časovú mierku. Nastavenie väčšej
časovej mierky vám umožní zobraziť odchýlky teploty počas dlhšieho
obdobia. Nastavenie menšej časovej mierky vám umožní zobraziť viac
detailov počas kratšieho obdobia.
1. Vyberte položku MENU > Možnosti zázn. teploty > Doba trvání.
2. Vyberte dobu trvania.
Pred nastavením mierky rozsahu teploty je potrebné otvoriť Protokol teploty
(strana 7) alebo Protokol s rozdelenou obrazovkou (strana 7).
1. Vyberte položku MENU > Možnosti zázn. teploty > Měřítko.
2. Vyberte mierku rozsahu teploty.
Zobrazenie Protokolu hĺbky a Protokolu teploty súčasne
Protokoly hĺbky a teploty môžete zobraziť súčasne v Protokole s rozdelenou
obrazovkou. Na tejto obrazovke môžete nastaviť trvanie Protokolu hĺbky
(strana 6), mierku Protokolu hĺbky (strana 6), trvanie Protokolu teploty
(strana 7) alebo mierku Protokolu teploty (strana 7).
1. Na ľubovoľnej stránke vyberte položku MENU > Stránky > Záznam.
2. Ak sa zobrazuje Protokol teploty alebo Protokol hĺbky, vyberte položku
MENU > Změnit záznam > Obě.
echo 200 / 300c / 500c / 550c - používateľská príručka
7
Zobrazenie strán
Stránka funkcie Flasher
Na stránke funkcie Flasher sa zobrazujú informácie sonaru v kruhovej
mierke hĺbky, ktorá označuje, čo sa nachádza pod loďou. Je usporiadaná
ako prstenec, ktorý začína v hornej časti a pokračuje v smere hodinových
ručičiek. Hĺbku označuje mierka vnútri prstenca. Informácie sonaru blikajú
na prstenci, keď sa prijímajú vo vyznačenej hĺbke. Farby označujú rôzne
úrovne intenzity odozvy sonaru (pozrite si tabuľku na strane 2).
Na ľubovoľnej stránke vyberte položku MENU > Stránky >
Přerušované světlo.
Otvorenie stránky Čísla
Na stránke Čísla sa namiesto grafu zobrazujú číselné údaje.
Na ľubovoľnej stránke vyberte položku MENU > Stránky > Čísla.
Vynulovanie odometra (počítadlo km)
POZNÁMKA: Odometer možno používať iba v prípade, ak je zariadenie
pripojené k transduktoru s kotúčom na meranie rýchlosti.
Na stránke Čísla vyberte položku MENU > Vynul. poč. kilom..
➊
➋
8
➊
Hĺbka na aktuálnom mieste.
➋
Mierka hĺbky.
echo 200 / 300c / 500c / 550c - používateľská príručka
Používanie zariadenia echo
Používanie zariadenia echo
Nastavenia obrazovky sonaru
Stránky Plné zobrazenie, Rozdelený zoom, Rozdelená frekvencia a Flasher
predstavujú vizuálne znázornenie oblasti pod loďou. Tieto zobrazenia sonaru
možno prispôsobiť tak, ako je to uvedené v nasledujúcich častiach.
Nastavenie rozsahu mierky hĺbky
Pred nastavením rozsahu mierky hĺbky je potrebné otvoriť stránku Plné
zobrazenie (strana 4), stránku Rozdelený zoom (strana 5), stránku Rozdelená
frekvencia (strana 5) alebo stránku Flasher (strana 8).
Môžete upraviť rozsah mierky hĺbky, ktorá sa zobrazuje v pravej časti
stránok Plné zobrazenie, Rozdelený zoom, Rozdelená frekvencia a v rámci
funkcie Flasher. Toto nastavenie určuje, ako hlboko bude sonar vyhľadávať
ciele.
1. Vyberte položku MENU > Rozsah.
2. Vyberte možnosť:
• Ak chcete, aby zariadenie automaticky nastavovalo rozsah podľa
hĺbky, vyberte možnosť Automatické.
• Ak chcete manuálne zväčšiť alebo zmenšiť rozsah mierky hĺbky,
vyberte možnosť Manuální, stlačte tlačidlo
alebo
a potom
stlačte tlačidlo ENTER.
Keď rozsah nastavíte na jednej stránke, dané nastavenie sa použije aj na
ostatných stránkach.
echo 200 / 300c / 500c / 550c - používateľská príručka
Nastavenia priblíženia
Priblíženie stránok Plné zobrazenie, Rozdelený zoom, Rozdelená frekvencia
môžete nastaviť manuálne alebo môžete zariadenie nastaviť tak, aby
priblíženie nastavovalo automaticky.
Ak chcete priblíženie nastaviť manuálne, vyberte rozsah (množstvo údajov
sonaru, ktoré sa budú zobrazovať v priblíženom okne) a potom vyberte
pevnú počiatočnú hĺbku. Ak napríklad vyberiete rozsah 15 metrov a
počiatočnú hĺbku 5 metrov, zariadenie zobrazí oblasť v hĺbke od 5 do 20
metrov.
Ak sa priblíženie nastavuje automaticky, rozsah predstavuje oblasť, ktorá
sa bude zobrazovať na obrazovke od kontúry vodného dna. Ak napríklad
vyberiete rozsah 10 metrov, zariadenie zobrazí oblasť medzi dnom a hĺbkou
10 metrov nad dnom.
Manuálne nastavenie priblíženia
Pred manuálnym nastavením priblíženia je potrebné otvoriť stránku Plné
zobrazenie (strana 4), stránku Rozdelený zoom (strana 5), stránku Rozdelená
frekvencia (strana 5).
Keď nastavíte rozsah priblíženia na jednej stránke, rozsah na ostatných
stránkach sa nezmení.
1.
2.
3.
4.
5.
Vyberte položku MENU > Zoom > Manuální měřítko > Rozsah.
Vyberte rozsah, ktorý sa má zobrazovať.
Vyberte položku Hloubka.
Stlačením tlačidla
alebo
upravte rozsah zobrazenia.
Vyberte položku ENTER > Hotovo.
9
Používanie zariadenia echo
Automatické nastavenie priblíženia
Pozastavenie obrazovky sonaru
Pred pozastavením obrazovky je potrebné otvoriť stránku Plné zobrazenie
(strana 4), stránku Rozdelený zoom (strana 5), stránku Rozdelená frekvencia
(strana 5).
Keď priblíženie nastavíte na možnosť Automatické měřítko na jednej
stránke, nastavenie na ostatných stránkach sa nezmení.
1. Vyberte položku MENU.
2. Vyberte možnosť.
• Ak používate zariadenie echo 200, echo 500c alebo echo 550c,
vyberte položku Pozastavit/Obnovit Sonar.
• Ak používate zariadenie echo 300c, vyberte položku Pozastavit
Sonar.
Pred automatickým nastavením priblíženia je potrebné otvoriť stránku Plné
zobrazenie (strana 4), stránku Rozdelený zoom (strana 5), stránku Rozdelená
frekvencia (strana 5).
1. Vyberte položku MENU > Zoom > Automatické měřítko.
2. Vyberte rozsah.
Uzamknutie obrazovky na vodné dno
Pred nastavením priblíženia je potrebné otvoriť stránku Plné zobrazenie
(strana 4), stránku Rozdelený zoom (strana 5), stránku Rozdelená frekvencia
(strana 5).
Obrazovku môžete uzamknúť na vodné dno na stránke Plné zobrazenie,
Rozdelený zoom alebo Rozdelená frekvencia výberom rozsahu a
uzamknutím obrazovky na vodné dno. Ak napríklad vyberiete rozsah 20
metrov, zariadenie zobrazí oblasť medzi dnom a hĺbkou 20 metrov nad
dnom. Vzdialenosť odo dna sa zobrazuje na pravej strane obrazovky.
Obnovenie obrazovky sonaru
Po pozastavení obrazovky alebo zobrazení histórie sonaru vyberte
položku MENU > Obnovit Sonar.
Keď priblíženie nastavíte na uzamknutie dna na jednej stránke, dané
nastavenie neovplyvní ostatné stránky.
1. Vyberte položku MENU > Zoom > Uzamčení dna.
2. Vyberte rozsah.
10
echo 200 / 300c / 500c / 550c - používateľská príručka
Používanie zariadenia echo
Spätné zobrazenie histórie sonaru
Ak používate zariadenie echo 200, echo 500c alebo echo 550c, môžete
pozastaviť obrazovku a potom ju posúvať, čím sa bude zobrazovať história
sonaru.
➊
➋
1. Vyberte položku MENU > Pozastavit sonar.
2. Stlačením tlačidla alebo posúvajte obrazovku a zvislú čiaru.
3. Stlačením tlačidla
alebo
upravte vodorovnú čiaru hĺbky.
Nastavenie rýchlosti posúvania sonaru
Pred nastavením rýchlosti posúvania mierky hĺbky je potrebné otvoriť
stránku Plné zobrazenie (strana 4), stránku Rozdelený zoom (strana 5),
stránku Rozdelená frekvencia (strana 5) alebo stránku Flasher (strana 8).
Môžete nastaviť rýchlosť, akou sa sonar posúva sprava doľava.
➌
Ak chcete vidieť viac detailov, najmä počas presúvania alebo vlečenia,
použite vyššiu rýchlosť posúvania. Ak chcete, aby sa informácie sonaru
zobrazovali na obrazovke dlhšie, použite nižšiu rýchlosť posúvania.
Keď rýchlosť posúvania nastavíte na jednej stránke, dané nastavenie sa
použije aj na ostatných stránkach.
➍
➊
Teplota vody na mieste označenom zvislou čiarou.
➋
Posúvač označuje, ako ďaleko dozadu ste posunuli zobrazenie.
➌
Hĺbka vodorovnej čiary.
➍
Hĺbka na mieste označenom zvislou čiarou.
Otvorenie histórie sonaru
Pred zobrazením histórie sonaru je potrebné otvoriť stránku Plné zobrazenie
(strana 4), stránku Rozdelený zoom (strana 5), stránku Rozdelená frekvencia
(strana 5) na zariadení echo 200, echo 500c alebo echo 550c.
echo 200 / 300c / 500c / 550c - používateľská príručka
1. Vyberte položku MENU > Nastavení > Nastavení sonaru > Rychl.
procházení.
2. Vyberte rýchlosť posúvania.
Zobrazenie a nastavenie čiary hĺbky
Pred zobrazením čiary hĺbky je potrebné otvoriť stránku Plné zobrazenie
(strana 4), stránku Rozdelený zoom (strana 5), stránku Rozdelená frekvencia
(strana 5).
Môžete zobraziť a nastaviť vodorovnú čiaru na obrazovke sonaru. Čiara
hĺbky sa zobrazuje na pravej strane obrazovky.
Keď čiaru hĺbky zobrazíte na jednej stránke, zobrazí sa aj na ostatných
stránkach.
11
Používanie zariadenia echo
1. Vyberte položku MENU > Linie hloub. > Zapnuto.
2. Ak chcete nastaviť čiaru hĺbky, stlačte tlačidlo
alebo
.
Výber frekvencie
Pred výberom frekvencie je potrebné otvoriť stránku Plné zobrazenie (strana
4), stránku Rozdelený zoom (strana 5) alebo stránku Flasher (strana 8).
Ak používate transduktor s dvomi lúčmi, môžete vybrať frekvenciu 200 kHz
alebo 77 kHz.
Pri frekvencii 200 kHz sa zobrazuje viac detailov a lúč je užší. Táto možnosť
sa zvyčajne používa v plytkejších vodách.
Frekvencia 77 kHz má širší lúč, takže ju možno používať na pokrytie väčšej
oblasti. Túto frekvenciu možno používať na vyhľadávanie štruktúr, ako sú
napríklad krovinaté porasty, a na zobrazenie väčšieho množstva rýb.
Keď frekvenciu vyberiete na jednej stránke, dané nastavenie sa použije aj na
ostatných stránkach.
1. Vyberte položku MENU > Setup > Sonar Setup > Frequency.
2. Vyberte frekvenciu.
Konfigurácia vzhľadu plávajúcich cieľov
Pred nastavením spôsobu, akým má sonar interpretovať plávajúce ciele, je
potrebné otvoriť stranu Full Screen (strana 4), stranu Split Zoom (strana 5)
alebo stranu Split Frequency (strana 5).
• Ak chcete, aby sa plávajúce ciele zobrazovali ako symboly, vyberte
možnosť
.
• Ak chcete, aby sa plávajúce ciele zobrazovali ako symboly s
informáciami o ich hĺbke, vyberte možnosť
.
• Ak chcete, aby sa plávajúce ciele zobrazovali ako symboly s
informáciami sonaru v pozadí, vyberte možnosť
.
• Ak chcete, aby sa plávajúce ciele zobrazovali ako symboly s
informáciami sonaru v pozadí a s informáciami o hĺbke cieľov,
vyberte možnosť
.
A-Scope
A-Scope je zvislý pás v pravej časti stránky Plné zobrazenie, na ktorom sa
na mierke v reálnom čase zobrazuje vzdialenosť k cieľom. Toto zobrazenie
rozširuje naposledy prijaté údaje sonaru, vďaka čomu si ich možno
jednoduchšie prezerať. Môže byť užitočný aj pri zisťovaní rýb, ktoré sa
nachádzajú blízko pri dne.
➊
Keď vzhľad plávajúcich cieľov nastavíte na jednej strane, dané nastavenie sa
použije aj na ostatných stranách.
1. Vyberte položku MENU > Nastavení > Nastavení sonaru > Symboly
ryb.
2. Vyberte možnosť:
12
➋
echo 200 / 300c / 500c / 550c - používateľská príručka
Používanie zariadenia echo
➊
A-Scope
➋
Priemer kužeľa sonaru v aktuálnej hĺbke.
Zapnutie funkcie A-Scope
Na stránke Plné zobrazenie (strana 4) vyberte položku MENU >
Nastavení > Nastavení sonaru > Rozsah A > Zapnuto.
Alarmy
Nastavenie alarmu plytkej a hlbokej vody
Zariadenie môžete nastaviť tak, aby zaznel alarm, keď je voda hlbšia alebo
plytkejšia než zadaná hodnota.
POZNÁMKA: Nastavenia alarmov zostávajú uložené, aj keď je zariadenie
vypnuté.
1. Na ľubovoľnej stránke vyberte položku MENU > Nastavení > Alarmy.
2. Vyberte možnosť:
• Ak chcete, aby zaznel alarm, keď je voda plytkejšia než zadaná hodnota,
vyberte možnosť Mělká voda > Zapnuto.
• Ak chcete, aby zaznel alarm, keď je voda hlbšia než zadaná hodnota,
vyberte možnosť Hluboká voda > Zapnuto.
3. Zadajte hodnotu (strana i) nastavenia alarmu.
4. Stlačením tlačidla ENTER potvrďte hodnotu.
Zobrazí sa nastavenie alarmu.
5. Vyberte položku Upravit alebo Potvrdit.
Nastavenie alarmu napätia batérie
Zariadenie môžete nastaviť tak, aby zaznel alarm, keď batéria dosiahne
nízke napätie stanovené používateľom.
POZNÁMKA: Nastavenia alarmov zostávajú uložené, aj keď je zariadenie
echo 200 / 300c / 500c / 550c - používateľská príručka
vypnuté.
1. Na ľubovoľnej stránke vyberte položku MENU > Nastavení > Alarmy >
Baterie > Zapnuto.
2. Zadajte hodnotu nastavenia alarmu (strana i).
3. Stlačením tlačidla ENTER potvrďte hodnotu.
Zobrazí sa nastavenie alarmu.
4. Vyberte položku Upravit alebo Potvrdit.
Nastavenie alarmu rýb
Zariadenie môžete nastaviť tak, aby zaznel alarm, keď zariadenie zistí
plávajúci cieľ.
POZNÁMKA: Nastavenia alarmov zostávajú uložené, aj keď je zariadenie
vypnuté.
1. Na ľubovoľnej strane vyberte položku MENU > Nastavení > Alarmy >
Ryby.
2. Vyberte možnosť:
• Ak vyberiete možnosť
, alarm zaznie v prípade všetkých
veľkostí rýb.
• Ak vyberiete možnosť
, alarm zaznie len v prípade stredne
veľkých a veľkých rýb.
• Ak vyberiete možnosť
, alarm zaznie len v prípade veľkých rýb.
Nastavenie alarmu teploty vody
Ak je zariadenie pripojené k transduktoru s podporou merania teploty,
môžete nastaviť alarm, ktorý zaznie, ak sa teplota vody zmení o viac ako ±
1,1 °C (±2 °F).
POZNÁMKA: Nastavenia alarmov zostávajú uložené, aj keď je zariadenie
vypnuté.
1. Na ľubovoľnej strane vyberte položku MENU > Nastavení > Alarmy >
Tepl. vody > Zapnuto.
13
Používanie zariadenia echo
2. Zadajte hodnotu nastavenia alarmu (strana i).
3. Stlačením tlačidla ENTER potvrďte hodnotu.
Zobrazí sa nastavenie alarmu.
4. Vyberte položku Upravit alebo Potvrdit.
Ak chcete citlivosť nastaviť manuálne, zvyšujte nastavenie citlivosti, až kým
sa na vodnej časti obrazovky nezačne zobrazovať „šum“, a potom mierne
znížte citlivosť.
POZNÁMKA: Nastavenia alarmov zostávajú uložené, aj keď je zariadenie
vypnuté.
1. Vyberte položku MENU > Kon. úr. zes. > Manuální.
2. Stlačením tlačidla
zvyšujte nastavenie citlivosti, až kým sa na vodnej
časti obrazovky nezačne zobrazovať šum.
3. Stlačením tlačidla
znížte citlivosť.
Nastavenie alarmu driftu (unášanie prúdom)
Zariadenie môžete nastaviť tak, aby zaznel alarm, keď odchýlky hĺbky na
aktuálnom mieste prekročia stanovenú hĺbku.
1. Na ľubovoľnej strane vyberte položku MENU > Nastavení > Alarmy >
Unášení proudem > Zapnuto.
2. Zadajte hodnotu nastavenia alarmu (strana i).
3. Stlačením tlačidla ENTER potvrďte hodnotu.
Zobrazí sa nastavenie alarmu.
4. Vyberte položku Upravit alebo Potvrdit.
Nastavenia citlivosti a šumu sonaru
Môžete nastaviť úroveň citlivosti a množstvo šumu na obrazovke sonaru.
Keď citlivosť nastavíte na jednej stránke, dané nastavenie sa použije aj na
ostatných stránkach.
Manuálne nastavenie citlivosti
Pred nastavením citlivosti je potrebné otvoriť stránku Plné zobrazenie
(strana 4), stránku Rozdelený zoom (strana 5), stránku Rozdelená frekvencia
(strana 5) alebo stránku Flasher (strana 8).
Nastavenie citlivosti umožňuje ovládať citlivosť prijímača senzora s cieľom
kompenzácie hĺbky a čistoty vody. Ak chcete zobraziť viac detailov, zvýšte
citlivosť. Ak je na obrazovke príliš veľa údajov, znížte citlivosť.
14
POZNÁMKA: Ak chcete nastaviť citlivosť na stránke Rozdelená
frekvencia, musíte ju nastaviť oddelene na obrazovke s frekvenciou 77 kHz
a na obrazovke s frekvenciou 200 kHz.
Automatické nastavenie citlivosti
Pred nastavením citlivosti je potrebné otvoriť stránku Plné zobrazenie
(strana 4), stránku Rozdelený zoom (strana 5), stránku Rozdelená frekvencia
(strana 5) alebo stránku Flasher (strana 8).
POZNÁMKA: Ak chcete nastaviť citlivosť na stránke Rozdelená
frekvencia, musíte ju nastaviť oddelene na obrazovke s frekvenciou 77 kHz
a na obrazovke s frekvenciou 200 kHz.
1. Vyberte položku MENU > Kon. úr. zes..
2. Vyberte možnosť:
• Ak chcete, aby bola obrazovka sonaru citlivejšia a aby sa na nej
zobrazovali slabšie signály a viac šumu, vyberte možnosť Aut.
vysoká hodnota.
• Ak chcete, aby mala obrazovka sonaru normálnu citlivosť, vyberte
možnosť Aut. střed. hodnota.
• Ak chcete, aby mala obrazovka sonaru najnižšiu citlivosť a aby sa
zobrazovalo menej šumu, vyberte možnosť Aut. nízká hodnota.
echo 200 / 300c / 500c / 550c - používateľská príručka
Používanie zariadenia echo
Nastavenie potláčania šumu
Pred nastavením potláčania šumu je potrebné otvoriť stránku Plné
zobrazenie (strana 4), stránku Rozdelený zoom (strana 5), stránku Rozdelená
frekvencia (strana 5).
Nastavením vyššej úrovne potláčania šumu môžete minimalizovať
zobrazovanie slabých odoziev sonaru.
Keď potláčanie šumu nastavíte na jednej stránke, dané nastavenie sa použije
aj na ostatných stránkach.
POZNÁMKA: Ak chcete nastaviť potláčanie šumu na stránke Rozdelená
frekvencia, musíte ju nastaviť oddelene na obrazovke s frekvenciou 77 kHz
a na obrazovke s frekvenciou 200 kHz.
1. Vyberte položku MENU > Nastavení > Nastavení sonaru > Odmítnutí
šumu.
2. Vyberte úroveň potláčania šumu.
Skrytie šumu hladiny
Pred skrytím šumu hladiny je potrebné otvoriť stránku Plné zobrazenie
(strana 4), stránku Rozdelený zoom (strana 5), stránku Rozdelená frekvencia
(strana 5).
Môžete nastaviť, či sa majú zobrazovať odozvy sonaru v blízkosti vodnej
hladiny. Skrytie šumu hladiny pomáha zabrániť zobrazovaniu nežiaducich
údajov.
Číselné hodnoty sonaru
Môžete nastaviť, ktoré číselné hodnoty (teplota vody, napätie batérie,
rýchlosť vody a odometer rýchlosti vody) sa majú zobrazovať na stránkach
Plné zobrazenie, Rozdelený zoom a Rozdelená frekvencia. Môžete tiež
nastaviť veľkosť týchto číselných hodnôt.
POZNÁMKA: Teplota vody sa zobrazuje iba v prípade, ak je zariadenie
pripojené k transduktoru s podporou merania teploty. Rýchlosť vody sa
zobrazuje iba v prípade, ak je zariadenie pripojené k transduktoru s kotúčom
na meranie rýchlosti.
Zobrazenie teploty vody
Pred zobrazením teploty vody je potrebné otvoriť stránku Plné zobrazenie
(strana 4), stránku Rozdelený zoom (strana 5) alebo stránku Rozdelená
frekvencia (strana 5).
1. Vyberte položku MENU > Nastavení > Čísla sonaru > Tepl. vody.
2. Vyberte položku Automat.
Zobrazenie rýchlosti vody
Pred zobrazením rýchlosti vody je potrebné otvoriť stránku Plné zobrazenie
(strana 4), stránku Rozdelený zoom (strana 5) alebo stránku Rozdelená
frekvencia (strana 5).
1. Vyberte položku MENU > Nastavení > Čísla sonaru > Rychl. vod. pr.
2. Vyberte položku Automat.
Keď šum hladiny zobrazíte alebo skryjete na jednej stránke, dané nastavenie
sa použije aj na ostatných stránkach.
Vyberte položku MENU > Nastavení > Nastavení sonaru > Povrchový
šum > Skrýt.
echo 200 / 300c / 500c / 550c - používateľská príručka
15
Používanie zariadenia echo
Zobrazenie napätia batérie
Pred zobrazením napätia batérie je potrebné otvoriť stránku Plné zobrazenie
(strana 4), stránku Rozdelený zoom (strana 5) alebo stránku Rozdelená
frekvencia (strana 5).
1. Vyberte položku MENU > Nastavení > Čísla sonaru > Počítač
kilometru.
2. Vyberte položku Automat.
Zobrazenie záznamu rýchlosti vody
Pred zobrazením záznamu je potrebné otvoriť stránku Plné zobrazenie
(strana 4), stránku Rozdelený zoom (strana 5) alebo stránku Rozdelená
frekvencia (strana 5).
Ak chcete záznam vynulovať, prečítajte si informácie na strane 8.
1. Vyberte položku MENU > Nastavení > Čísla sonaru > Počítač
kilometru.
2. Vyberte položku Automat.
Nastavenie veľkosti číselných hodnôt
Pred nastavením veľkosti číselných hodnôt je potrebné otvoriť stránku Plné
zobrazenie (strana 4), stránku Rozdelený zoom (strana 5) alebo stránku
Rozdelená frekvencia (strana 5).
1. Vyberte položku MENU > Nastavení > Čísla sonaru > Velikost čísla.
2. Vyberte veľkosť číselných hodnôt.
Kalibrácia
Nastavenie hĺbky kýlu
Nastavenie hĺbky kýlu umožňuje kompenzovať údaje z hladiny o hĺbku
kýlu, aby bolo možné merať hĺbku od spodnej strany kýlu namiesto od
umiestnenia transduktora.
1. Vyberte požadovanú možnosť v závislosti od umiestnenia transduktora:
• Ak je transduktor nainštalovaný na vodnej hladine ➊, zmerajte
vzdialenosť od umiestnenia transduktora po kýl lode. Túto hodnotu
zadajte ako kladné číslo v krokoch 4 a 5.
• Ak je transduktor nainštalovaný na spodnej strane kýlu ➋, zmerajte
vzdialenosť od transduktora po vodnú hladinu. Túto hodnotu zadajte
ako záporné číslo v krokoch 4 a 5.
➊
➋
2. Na ľubovoľnej stránke vyberte položku MENU > Nastavení >
Kalibrace > Vyr. lodního kýlu.
16
echo 200 / 300c / 500c / 550c - používateľská príručka
Používanie zariadenia echo
3. Pomocou tlačidiel
a
vyberte kladnú (+) alebo zápornú (–)
hodnotu v závislosti od umiestnenia transduktora.
4. Zadajte hodnotu (strana i) hĺbky kýlu.
5. Stlačte tlačidlo ENTER.
6. Skontrolujte hodnotu hĺbky kýlu na obrazovke Kalibrace a uistite sa, že
ste zadali správnu hodnotu.
Nastavenie rozdielu teploty vody
Rozdiel teploty umožňuje kompenzovať údaje teploty zo snímača s
podporou merania teploty vody.
1. Zmerajte teplotu vody pomocou transduktora s podporou merania teploty
pripojeného k zariadeniu echo.
2. Zmerajte teplotu vody pomocou teplomera alebo iného snímača teploty,
o ktorom viete, že je presný.
3. Odpočítajte teplotu vody nameranú v kroku 1 od teploty vody nameranej
v kroku 2.
Výsledná hodnota predstavuje rozdiel teploty. Danú hodnotu zadajte
ako kladné číslo v krokoch 5 a 7, ak ste pomocou snímača pripojeného
k zariadeniu echo namerali, že teplota vody je nižšia ako v skutočnosti.
Danú hodnotu zadajte ako záporné číslo v krokoch 5 a 7, ak ste pomocou
snímača pripojeného k zariadeniu echo namerali, že teplota vody je
vyššia ako v skutočnosti.
4. Na ľubovoľnej strane vyberte položku MENU > Nastavení > Kalibrace
> Tepl. posun.
5. Pomocou tlačidiel
a
vyberte kladnú (+) alebo zápornú (–)
hodnotu v závislosti od hodnoty nameranej v kroku 3.
6. Zadajte hodnotu (strana i) nastavenia alarmu.
echo 200 / 300c / 500c / 550c - používateľská príručka
7. Stlačte tlačidlo ENTER.
8. Skontrolujte hodnotu rozdielu teploty na obrazovke Calibration a uistite
sa, že ste zadali správnu hodnotu.
Kalibrácia snímača rýchlosti vody
1. Na ľubovoľnej stránke vyberte položku MENU > Nastavení >
Kalibrace > Kalibrovat rychlost vody.
2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
POZNÁMKA: Maximálnu rýchlosť zadajte na základe merania pomocou
externého zdroja, ako je napríklad zariadenie GPS. (Nezadávajte hodnotu
rýchlosti vody, ktorá sa zobrazuje na obrazovke Kalibrovat rychlost vody.)
17
Príloha
Príloha
Technické údaje
Technický údaj
Rozsah teplôt
Bezpečná vzdialenosť od
kompasu
Rozsah napätia zdroja
napájania
Menovitý prúd
Poistka
Hĺbka v sladkej vode*
Hĺbka v slanej vode*
Meranie
echo 200: Od –15 °C do 70 °C (od 5 °F do
158 °F) echo 300c/500c/550c:
Od –15 °C do 55°C (od 5 °F do 131 °F)
echo 200: 250 mm (9,9 palca)
echo 300c: 350 mm (13,8 palca)
echo 500c/550c: 400 mm (15,75 palca)
10 – 28 V (jednosmerný prúd)
1A
AGC/3AG – 3,0 A
echo 200/300c: 457 m (1 500 stôp)
echo 500c/550c: 579 m (1 900 stôp)
echo 200/300c: 183 m (600 stôp)
echo 500c/550c: 213 m (700 stôp)
*Maximálna hĺbka závisí od salinity vody, typu dna a ďalších vlastností vody.
Transduktor, ktorý sa dodáva so zariadeniami echo 200/300c/500/550c,
používa uhly lúčov 15 a 45 stupňov pri 3 dB. Keď sa však tento transduktor
používa so zariadením echo, môže zisťovať aj tie najmenšie signály pod
uhlom 60 a 120 stupňov. Výkon v plytkej a hlbokej vode sa maximalizuje,
pretože zariadenia radu echo zobrazujú viac rýb v plytkej vode a siahajú do
hĺbky, aby sa zobrazovala štruktúra a kontúry dna.
18
Čistenie vonkajšieho krytu
POZNÁMKA
Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré môžu
poškodiť plastové komponenty.
1. Vonkajší kryt zariadenia (nie obrazovku) čistite pomocou handričky
navlhčenej v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
2. Poutierajte zariadenie dosucha.
Čistenie obrazovky
POZNÁMKA
Čistiace prostriedky obsahujúce čpavok poškodzujú antireflexnú vrstvu.
Zariadenie má špeciálnu antireflexnú vrstvu, ktorá je mimoriadne citlivá na
mastnotu pokožky, vosky a abrazívne čistiace prostriedky.
1. Na handričku naneste čistiaci prostriedok na okuliare, ktorý
nepoškodzuje antireflexné vrstvy.
2. Obrazovku jemne vyčistite mäkkou čistou handričkou, ktorá nepúšťa
vlákna.
Nastavenia systému
Nastavenie jazyka
1. Na ľubovoľnej stránke vyberte položku MENU > Nastavení > Systém >
Jazyk.
2. Vyberte jazyk.
echo 200 / 300c / 500c / 550c - používateľská príručka
Príloha
Nastavenie merných jednotiek
Môžete nastaviť merné jednotky, ktoré sa zobrazujú na zariadení echo.
1. Na ľubovoľnej stránke vyberte položku MENU > Nastavení >
Jednotky.
2. Vyberte možnosť:
• Vyberte položku Hloubka a potom vyberte možnosť Stopy (ft),
Metry (m) alebo Fathomy (fa).
• Vyberte položku Teplota a potom vyberte možnosť Fahrenheit (°F)
alebo Celsius (°C).
• Vyberte položku Rychl. vod. pr. a potom vyberte možnosť Míle za
hod (mh), Km. za hod. (kh) alebo Uzly (kt).
• Vyberte položku Vzdálenost a potom vyberte možnosť Imperiální
(mi, ft), Metrické (km, m), Námořní (nm, ft) alebo Námořní (nm,
m).
Zobrazenie informácií o systéme
Na ľubovoľnej stránke vyberte položku MENU > Nastavení > Systém >
Systémové informace.
Obnovenie pôvodných výrobných nastavení
POZNÁMKA: Vykonaním tohto postupu sa vymažú všetky zadané
informácie.
Licenčná zmluva na softvér
POUŽÍVANÍM ZARIADENIA ECHO 200, ECHO 300C, ECHO 500C ALEBO
ECHO 550C SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE STE VIAZANÍ PODMIENKAMI
NASLEDUJÚCEJ LICENČNEJ ZMLUVY NA SOFTVÉR. POZORNE SI
PREČÍTAJTE TÚTO ZMLUVU.
Spoločnosť Garmin Ltd. a jej pobočky (ďalej len „Garmin“) vám poskytujú
obmedzenú licenciu na používanie softvéru zabudovaného v tomto zariadení (ďalej
len „softvér“) v podobe binárnych spustiteľných súborov pri normálnej prevádzke
produktu. Názov, vlastnícke práva a práva duševného vlastníctva týkajúce sa softvéru
zostávajú vo vlastníctve spoločnosti Garmin a jej nezávislých poskytovateľov.
Uznávate, že softvér je majetkom spoločnosti Garmin a jej nezávislých
poskytovateľov a je chránený zákonmi USA o ochrane autorských práv a
medzinárodnými dohodami o autorských právach. Ďalej uznávate, že štruktúra,
organizácia a kód softvéru, ktorého zdrojový kód sa neposkytuje, sú cennými
obchodnými tajomstvami spoločnosti Garmin a jej nezávislých poskytovateľov
a že softvér vo forme zdrojového kódu zostáva cenným obchodným tajomstvom
spoločnosti Garmin a jej nezávislých poskytovateľov. Súhlasíte, že softvér ani jeho
ľubovoľnú časť nebudete dekompilovať, rozoberať, upravovať, spätne skladať,
spätne navrhovať ani redukovať na formu čitateľnú pre človeka a nebudete vytvárať
odvodené produkty založené na softvéri. Súhlasíte, že softvér nebudete exportovať
ani reexportovať do žiadnej krajiny, ak by sa tým porušili zákony na kontrolu exportu
USA alebo zákony na kontrolu exportu ľubovoľnej inej krajiny.
Na ľubovoľnej stránke vyberte položku MENU > Nastavení > Systém >
Systémové informace > Tovarenské nastavení > Ano.
echo 200 / 300c / 500c / 550c - používateľská príručka
19
Register
Register
A
alarm driftu 14
alarm hlbokej vody 13
alarm napätia 13
alarm plytkej vody 13
alarm teploty 13
alarm teploty vody 13
alarmy
napätie batérie 13
pípanie 2
drift 14
ryby 13
plytká a hlboká voda 13
teplota 13
A-Scope 12
B
bezpečná vzdialenosť od kompasu 18
C
citlivosť
automatické nastavenie 14
manuálne nastavenie 14
Č
čiara, hĺbka 11
čiara hĺbky 11
20
čistenie
vonkajší kryt 18
obrazovka 18
číselné hodnoty
zobrazenie 15
veľkosť na obrazovke 16
sonar 15
číselné hodnoty sonaru 15
K
kalibrácia
hĺbka kýlu 16
rozdiel teploty 17
snímač rýchlosti vody 17
kontaktovanie podpory produktov i
kontrast, obrazovka 2
D
denné a nočné nastavenia 2
M
merné jednotky 19
mierka hĺbky 9
F
farebná schéma 2
frekvencia
výber 12
rozdelená obrazovka 5
N
napätie batérie
alarm 13
zobrazenie 16
nočné a denné nastavenia 2
H
história sonaru 10, 11
hĺbka kýlu 16
O
obrazovka
jas 1
kontrast 2
deň alebo noc 2
pozastavenie 10
obnovenie po pozastavení 10
odometer
vynulovanie 8
zobrazenie 16
I
identifikačné číslo 19
informácie o systéme 19
J
jas 1
jazyk 18
jednotky merania 19
P
pípanie 2
podsvietenie 1
pozastavenie/previnutie sonaru 10, 11
podpora produktov, kontaktovanie i
potláčanie šumu 15
priblíženie
automatické nastavenie 10
manuálne nastavenie 9
rozdelená obrazovka 5
protokol hĺbky
trvanie 6
mierka 6
zobrazenie 6, 7
protokol teploty
trvanie 7
mierka 7
zobrazenie 7
R
registrácia zariadenia i
režim farieb 2
rozdiel teploty 17
rozdiel teploty vody 17
rozsah 9, 10
ryby
alarm 13
symboly 12
rýchlosť posúvania 11
rýchlosť vody
odometer, zobrazenie 16
snímač, kalibrácia 17
zobrazenie 15
echo 200 / 300c / 500c / 550c - používateľská príručka
Register
rýchlosť, zobrazenie 15
S
snímač, rýchlosť, kalibrácia 17
snímač rýchlosti, kalibrácia 17
strana funkcie Flasher 8
strana Full Screen 4
strana Numbers 8
strana protokolov 6
hĺbka 6
teplota 7
strana Split Frequency 5
strana Split Zoom 5
strany 4
symboly, ryby 12
Š
šum hladiny 15
T
teplota vody, zobrazenie 15
teplota, zobrazenie 15
tlačidlá 1
U
uzamknutie dna 10
V
veľkosť rozdelenia 5
verzia, softvér 19
verzia softvéru 19
výrobné nastavenia, obnovenie 19
echo 200 / 300c / 500c / 550c - používateľská príručka
21
Záručný List
ô
ZÁRUČNÝ LIST
Informácie o výrobku:
Názov - Typ - Model:
..................................................
sériové číslo:
..................................................
Informácie o zákazníkovi:
TU ODSTRIHNÚŤ
Meno a priezvisko:
Adresa:
..................................................
Telefón:
..................................................
..................................................
..................................................
Email:
..................................................
Upozornenie:
Nie je potrebné, aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre
uplatnenie záruky je stanovený nadobúdací doklad. Záručný list však plní dôležitú
sprievodnú funkciu počas reklamačného procesu a preto je ho potrebné pri uplatnení
reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.
ô
Záručné podmienky
Firma Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky 24 mesačnú
obmedzenú záruku.
V rámci záručnej doby sa firma Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky
poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri
ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia.
Počas záručnej doby si zákazník uplatňuje reklamáciu prostredníctvom svojho predajcu
alebo priamo v servisnom stredisku, kde zasiela poškodené zariadenie na vlastné náklady.
Reklamácia musí obsahovať:
1. Poškodené zariadenie s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje)
2. Vyplnený záručný list a nadobúdací doklad (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí
kópia)
3. V prípade, ak zariadenie je darčekom, je potrebný doklad o kúpe produktu, ku ktorému
bol darček dodaný.
4. Vyplnený reklamačný protokol
• reklamačný protokol nájdete na stránke www.garmin.sk v sekcii
Download/Tlačivá alebo priamo na linku:
http://www.garmin.sk/servis/reklamacny-protokol/
Strata uvedených záruk nastáva v prípade:
1. Ak je na prístroji vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou
2. Ak bol prístroj doručený v rozobranom stave
3. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania - mechanické
poškodenie
4. Ak bol v prístroji nahratý nelegálny ovládací program alebo mapa
Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platného
Zákona o ochrane spotrebiteľa
Servisné stredisko pre Slovensko:
CONAN s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-7002900, fax: 041-7632 616, servis@garmin.sk
bezplatná linka podpory
HOT-LINE: 0800 135 000
Táto slovenská verzia anglickej príručky pre zariadenia echo 200, 300c, 500c a 550c (katalógové číslo spoločnosti Garmin 190-01313-00, revízia A) sa
poskytuje ako príslušenstvo. Ak je to potrebné vzhľadom na obsluhu a používanie zariadení echo 200, 300c, 500c a 550c, pozrite si najnovšiu revíziu anglickej
príručky.
SPOLOČNOSŤ GARMIN NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA PRESNOSŤ TEJTO SLOVENSKEJ PRÍRUČKY A ODMIETA AKÚKOĽVEK ZODPOVEDNOSŤ
VYPLÝVAJÚCU Z JEJ POUŽÍVANIA.
© 2012 Garmin Ltd. alebo jej pobočky
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR Spojené kráľovstvo
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.sk
August 2012
190-01313-44_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising