Garmin | echo™ 200 | User manual | Garmin echo™ 200 Brugervejledning

Garmin echo™ 200 Brugervejledning
echo™ 200, 300c, 500c og 550c
brugervejledning
© 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes, downloades eller gemmes på noget medie uanset formålet uden udtrykkeligt,
forudgående skriftligt samtykke fra Garmin, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri. Garmin giver hermed tilladelse til download af en enkelt kopi af denne vejledning på en harddisk eller andet
elektronisk medium til visning og udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer heraf, forudsat at den elektroniske eller udskrevne kopi af vejledningen indeholder hele denne meddelelse om
ophavsret, og med den betingelse, at enhver uautoriseret erhvervsmæssig distribution af vejledningen og eventuelle ændringer heraf er strengt forbudt.
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet uden at være forpligtet til at varsle sådanne
ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Besøg Garmins websted (www.garmin.com) for at se aktuelle opdateringer og yderligere oplysninger om brug og håndtering af dette og andre Garminprodukter.
Garmin® og Garmin-logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. echo™ et varemærke tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse
varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
Introduktion
Introduktion
 Advarsel
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet
for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
Denne brugervejledning indeholder oplysninger om echo™ 200-, echo 300c-,
echo 500c- og echo 550c-fishfindere.
Registrering af din enhed
Hjælp os med at hjælpe dig ved at udføre vores onlineregistrering i dag.
• Gå til http://my.garmin.com.
• Opbevar den originale købskvittering, eller en kopi af den, på et sikkert sted.
Kontakt til Garmins produktsupport
Kontakt Garmins produktsupport, hvis du har spørgsmål om dette produkt.
• Hvis du befinder dig i USA, skal du gå til www.garmin.com/support eller
kontakte Garmin USA pr. telefon på (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
• I Storbritannien skal du kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på 0808
238 0000.
• Hvis du befinder dig i Europa, skal du gå til www.garmin.com/support og
klikke på Contact Support for at få oplysninger om support i de forskellige
lande.
echo 200, echo 300c, echo 500c og echo 550c Brugervejledning
Generelt om brugervejledningen
I denne vejledning bruges ordet "vælg" til at beskrive følgende handlinger:
• Markering af et emne og tryk på ENTER.
• Tryk på en knap som f.eks. ENTER eller MENU.
Når du bliver bedt om at vælge menupunkter, vises der muligvis små pile
(>) i teksten. De viser, at du skal markere en række punkter på skærmen vha.
knapperne
eller
(side 1) og trykke på knappen ENTER efter hvert
punkt. Hvis du f.eks. får vist "vælg MENU > Pausestil/nulstil ekkolod", skal
du trykke på MENU, trykke på
eller , indtil Pausestil/nulstil ekkolod er
markeret, og derefter trykke på ENTER.
Angivelse af numeriske værdier
Du kan angive numeriske værdier ved indstilling af alarmer eller angivelse af en
forskydning.
1. Vælg værdien for det første ciffer vha.
og .
2. Vælg en funktion:
• På echo 200, echo 500c og echo 550c skal du vælge for at gå videre til
næste ciffer.
• På echo 300c skal du trykke på ENTER for at gå videre til næste ciffer.
3. Gentag trin 1 og 2 for at justere værdien for alle cifre.
i
Introduktion
Indholdsfortegnelse
Åbning af siden Tal.................................................................................... 8
Introduktion.................................................................................... i
Indstillinger for skærmen Ekkolod............................................................. 9
Alarmer.................................................................................................... 13
Ekkolods-gain og indstillinger for støj...................................................... 14
Ekkolodstal.............................................................................................. 15
Kalibrering............................................................................................... 16
Registrering af din enhed............................................................................i
Kontakt til Garmins produktsupport.............................................................i
Generelt om brugervejledningen.................................................................i
Angivelse af numeriske værdier..................................................................i
Sådan kommer du i gang............................................................. 1
Knapper..................................................................................................... 1
Aktivering og deaktivering af enheden...................................................... 1
Farve- eller gråtonedisplay........................................................................ 1
Konfiguration af enhedens indledende indstillinger................................... 1
Automatisk aktivering af enheden............................................................. 1
Justering af baggrundslys......................................................................... 1
Justering af farveskalaen.......................................................................... 2
Indstilling af farvevalg................................................................................ 2
Justering af kontrasten på echo 200......................................................... 2
Indstilling af signaltone.............................................................................. 2
Menuen timeout......................................................................................... 3
Brug af hurtig justering.............................................................................. 3
Brug af echo.................................................................................. 9
Appendiks................................................................................... 18
Specifikationer......................................................................................... 18
Rengøring af den ydre beklædning......................................................... 18
Rengøring af skærmen............................................................................ 18
Systemindstillinger.................................................................................. 18
Softwarelicensaftale................................................................................ 19
Indeks.......................................................................................... 20
Visning af sider............................................................................. 4
Valg af en side........................................................................................... 4
Siden Fuld skærm..................................................................................... 4
Siden Split zoom....................................................................................... 5
Siden Splitfrekvens.................................................................................... 5
Logsider..................................................................................................... 6
Siden Blinkfunktion.................................................................................... 8
ii
echo 200, echo 300c, echo 500c og echo 550c Brugervejledning
Sådan kommer du i gang
Sådan kommer du i gang
Knapper
Farve- eller gråtonedisplay
echo 200 har et gråtonedisplay. echo 300c, echo 500c og echo 550c har
farvedisplays.
Konfiguration af enhedens indledende indstillinger
Første gang du starter enheden, skal du konfigurere en række indledende
indstillinger.
Du skal også konfigurere disse indstillinger efter gendannelse af de oprindelige
fabriksindstillinger (side 19). Du kan opdatere alle indstillingerne senere.
1. Tænd for enheden.
Du bliver bedt om at angive de indledende enhedsindstillinger.
2. Følg instruktionerne på skærmen.
Automatisk aktivering af enheden
echo 300c
echo 200, echo 500c
og echo 550c
MENU
Viser eller skjuler en liste over indstillinger.
ENTER
Vælger et menupunkt.
Ruller gennem valgmulighederne eller ændrer indstillinger.
Vælger sideindstillinger (side 4) på echo 200, echo 500c og echo
550c.
Tænder og slukker enheden og justerer baggrundslyset.
Du kan indstille enheden til at tænde, når der tilføres strøm.
Fra en vilkårlig side skal du vælge MENU > Opsætning > System > Auto
tænding > Til.
Justering af baggrundslys
1. Fra en vilkårlig side skal du vælge MENU > Opsætning > System >
Baggrundslys.
2. Vælg
og
for at justere baggrundslysets lysstyrke.
TIP: Tryk på for at åbne bjælken til justering af baggrundslys. Tryk flere
gange på for at bladre gennem indstillingerne for lysstyrke.
Aktivering og deaktivering af enheden
Tryk på
.
echo 200, echo 300c, echo 500c og echo 550c Brugervejledning
1
Sådan kommer du i gang
Justering af farveskalaen
Indstilling af farvevalg
På echo 300c, echo 500c og echo 550c kan du vælge den farveskala, der vises på
en ekkolodsskærm.
1. Fra en vilkårlig side skal du vælge MENU > Opsætning > System >
Farvevalg.
2. Vælg Dag eller Nat.
Før du kan justere farveskalaen, skal du åbne siden Fuld skærm (side 4), Split
zoom (side 5), Splitfrekvens (side 5) eller Blinkfunktion (side 8).
Farveskala
Farve
Beskrivelse
Hvid
Gul
Stærkt ekko
Lilla
Mellem ekko
Blå
Svagt ekko
Hvid (sort i nattilstand
Intet ekko
Rød
Stærkt ekko
Gul
Mellem ekko
Lyseblå
Svagt ekko
Blå
Intet ekko
Mørkere skygger
Stærkere ekkoer
Lysere skygger
Svagere ekkoer
Hvid
Intet ekko
Blå
echo 200
1. Fra en vilkårlig side skal du vælge MENU > Opsætning > Ekkolods
opsætning > Farveskala.
2. Vælg en farveskala.
2
På echo 300c, echo 500c og echo 550c kan du angive farvevalg for
ekkolodsskærmen (til dag- eller nattilstand).
Justering af kontrasten på echo 200
1. Fra en vilkårlig side skal du vælge MENU > Opsætning > System >
Kontrast.
2. Vælg
eller
for at justere kontrasten.
TIP: Hold
eller nede for hurtigt at foretage store justeringer.
3. Vælg ENTER.
Indstilling af signaltone
Du kan indstille, hvornår enheden skal lave lyde.
1. Fra en vilkårlig side skal du vælge MENU > Opsætning > System >
Signaltone.
2. Vælg en funktion:
• Hvis du vil have enheden til at bippe, når du vælger en enhed, og når en
alarm udløses, skal du vælge Til.
• Hvis du vil have enheden til kun at bippe, når alarmer udløses, skal du
vælge Kun alarmer.
echo 200, echo 300c, echo 500c og echo 550c Brugervejledning
Sådan kommer du i gang
Menuen timeout
Hvis en menu har været åbnet i 15 sekunder, og der ikke er blevet trykket på
nogen knapper, lukker menuen, og den forrige skærm vises.
Brug af hurtig justering
Før du kan benytte hurtig justering, skal du åbne siden Fuld skærm (side 4), Split
zoom (side 5), Splitfrekvens (side 5) eller Blinkfunktion (side 8).
Når du har justeret en indstilling og kommet tilbage til en side, kan du hurtigt
vende tilbage til indstillingerne.
Når du er kommet tilbage til siden, skal du vælge
eller
echo 200, echo 300c, echo 500c og echo 550c Brugervejledning
.
3
Visning af sider
Visning af sider
På sider kan du se ekkolodsoplysninger i forskellige formater.
• Tre ekkolodssider
◦◦ Siden Fuld skærm (side 4)
◦◦ Siden Split zoom (side 5)
◦◦ Siden Splitfrekvens (side 5)
• Logside for temperatur eller dybde (side 6)
• Siden Blinkfunktion (side 8)
• Siden Tal (side 8)
Siden Fuld skærm
Fuldskærmsvisningen viser en graf i fuld visning af ekkolodsaflæsninger fra en
transducer.
Vælg MENU > Sider > Fuld skærm på en vilkårlig side.
➊
➋
➌
➍
➎
➏
Valg af en side
1. På en vilkårlig side skal du vælge MENU > Sider.
2. Vælg en side.
TIP: Hvis du bruger echo 200, echo 500c eller echo 550c, skal du vælge eller
fra en vilkårlig side for hurtigt at åbne sidemenuen. Vælg eller for at
vælge en side.
4
➊
Dybden på nuværende position.
➋
Vandtemperatur.
➌
Fart gennem vand (hvis der er tilsluttet en transducer til registrering
af fart gennem vand).
➍
Ikke-bundfaste mål.
➎
Transducer-frekvens.
➏
Skærmdybde, når skærmen ruller fra højre mod venstre.
echo 200, echo 300c, echo 500c og echo 550c Brugervejledning
Visning af sider
Siden Split zoom
Siden Split zoom viser en fuldskærmsvisning af en graf over
ekkolodsaflæsninger på højre side af skærmen og en forstørret del af grafen i
venstre side af skærmen.
Vælg MENU > Sider > Split zoom på en vilkårlig side.
Forøgelse af bredden på skærmen Zoom
Du kan gøre den forstørrede del af siden Split zoom bredere.
På siden Split zoom skal du vælge MENU > Opsætning > Ekkolods
opsætning > Splitstørrelse > Stor.
Siden Splitfrekvens
På siden Splitfrekvens viser venstre side af skærmen 77 kHz frekvens
ekkolodsdata, og i skærmens højre side vises 200 kHz frekvens ekkolodsdata.
➊
BEMÆRK: Siden Splitfrekvens kræver, at du bruger en transducer med
dobbeltstråle.
➋
➌
➍
➊
Dybde, vandtemperatur og fart gennem vandet.
➋
Indzoomet dybdeskala.
➌
Vinduet Zoom.
➍
Dybdeområde.
echo 200, echo 300c, echo 500c og echo 550c Brugervejledning
Vælg MENU > Sider > Splitfrekvens på en vilkårlig side.
5
Visning af sider
Logsider
Du kan få vist en log over dybdemålinger (side 6) eller vandtemperaturmålinger
(side 7) i fuld skærm. Du kan også få vist begge logs samtidig på en delt skærm
(side 7). Grafen ruller mod venstre, når der modtages oplysninger.
Når du åbner en logside, vises den sidst åbnede logside (dybde, vandtemperatur
eller begge). Derefter kan du vælge en anden logside.
➊
➋
➊
➎
Åbning af siden Dybdelog
Skærmen Dybdelog viser en grafisk log over dybdemålinger over tid.
1. Vælg MENU > Sider > Log på en vilkårlig side.
2. Hvis temperaturloggen eller loggen for delt skærm vises, skal du vælge
MENU > Skift log > Dybde.
Indstilling af varighed for dybdelog
Før du kan angive varigheden for dybdeloggen, skal du åbne dybdeloggen eller
loggen for delt skærm.
➏
Du kan ændre tidsskalaen (varigheden) på dybdeloggen. Hvis du øger
varigheden, har du mulighed for at se dybdevariationer over en længere periode.
Hvis du sænker varigheden, har du mulighed for at se flere detaljer over en
kortere periode.
Varigheden vises i det nederste venstre hjørne på skærmen.
➌
➍
Log for dybde
6
➌
➐
Temperatur data
➊
Dybde på nuværende position.
➋
Dybdeværdi øverst i log.
➌
Logvarighed.
➍
Dybdeværdi nederst i log.
➎
Vandtemperatur på nuværende position.
➏
Temperaturværdi øverst i log.
➐
Temperaturværdi nederst i log.
Indstilling af dybdelogskala
Log for delt
skærm
Før du kan angive dybdelogskalaen, skal du åbne dybdeloggen eller loggen for
delt skærm.
Du kan ændre dybdelogskalaen på dybdeloggen. Hvis du øger dybdeskalaen,
kan du få vist flere dybdevariationer. Hvis du sænker skalaen for dybdeområdet,
har du mulighed for at se flere detaljer i variationen. Hvis skalaen er indstillet til
Auto, justeres dybdeområdet automatisk til visning af alle logværdier inden for
den valgte varighed.
1. Vælg MENU > Indstillinger for dybde log > Skala.
2. Vælg en skala for dybdeområde.
echo 200, echo 300c, echo 500c og echo 550c Brugervejledning
Visning af sider
Visning af siden Temperaturdata
Indstilling af skala for temperaturlog
1. Vælg MENU > Sider > Log på en vilkårlig side.
2. Hvis dybdeloggen eller loggen for delt skærm vises, skal du vælge MENU >
Skift log > Temperatur.
Du kan ændre skalaen for temperaturområdet på temperaturloggen. Hvis du øger
skalaen for temperaturintervallet, har du mulighed for at se flere variationer i
temperaturen. Hvis du sænker skalaen for temperaturintervallet, har du mulighed
for at se flere detaljer i variationen. Hvis skalaen er indstillet til Auto, justeres
temperaturområdet automatisk til visning af alle logværdier inden for den valgte
varighed.
Skærmen Temperaturdata viser en grafisk log over vandtemperaturmålinger over
tid.
Indstilling af varighed for temperaturlog
Før du kan angive varigheden for temperaturloggen, skal du åbne
temperaturloggen (side 7) eller loggen for delt skærm (side 7).
Du kan ændre tidsskalaen på vandtemperaturloggen. Hvis du øger tidsskalaen,
har du mulighed for at se temperaturvariationer over en længere periode. Hvis
du sænker tidsskalaen, har du mulighed for at se flere detaljer over en kortere
periode.
1. Vælg MENU > Temp. logindstillinger > Varighed.
2. Vælg en varighed.
Før du kan angive skalaen for temperaturområdet, skal du åbne temperaturloggen
(side 7) eller loggen for delt skærm (side 7).
1. Vælg MENU > Temp. logindstillinger > Skala.
2. Vælg en skala for temperaturområde.
Samtidig visning af dybdelog og temperaturlog
Du kan få vist dybdeloggen og temperaturloggen samtidig på loggen for delt
skærm. Du kan justere dybdelogvarigheden (side 6), dybdelogskalaen (side 6),
temperaturlogvarigheden (side 7) eller temperaturlogskalaen (side 7) på denne
skærm.
1. Vælg MENU > Sider > Log på en vilkårlig side.
2. Hvis temperaturloggen eller dybdeloggen vises, skal du vælge MENU >
Skift log > Begge.
echo 200, echo 300c, echo 500c og echo 550c Brugervejledning
7
Visning af sider
Siden Blinkfunktion
Siden Blinkfunktion viser ekkolodsoplysninger på en cirkulær dybdeskala, som
angiver, hvad der befinder sig under båden. Den er organiseret som en ring, der
starter i toppen og fortsætter med uret rundt. Dybden angives af skalaen inden i
ringen. Ekkolodsoplysninger blinker på ringen, når de registreres på den angivne
dybde. Farverne angiver forskellige styrker i ekkolodsresultaterne (se tabellen på
side 2).
Vælg MENU > Sider > Blinkfunktion på en vilkårlig side.
Åbning af siden Tal
På siden Tal vises numeriske oplysninger i stedet for en graf.
Vælg MENU > Sider > Tal på en vilkårlig side.
Nulstilling af distancetælleren til nul
BEMÆRK: Enheden skal være tilsluttet en farthjulstransducer for at
distancetælleren kan anvendes.
Vælg MENU > Nulstil distancetæller på siden Tal.
➊
➋
8
➊
Dybde på nuværende position.
➋
Dybdeskala.
echo 200, echo 300c, echo 500c og echo 550c Brugervejledning
Brug af echo
Brug af echo
Indstillinger for skærmen Ekkolod
Siden Fuld skærm, Split zoom, Splitfrekvens og Blinkfunktion er alle visuelle
repræsentationer af området under din båd. Disse ekkolodsvisninger kan
tilpasses som angivet i følgende afsnit.
Justering af rækkevidden for dybdeskala
Før du kan justere rækkevidden for dybdeskalaen, skal du åbne siden Fuld
skærm (side 4), Split zoom (side 5), Splitfrekvens (side 5) eller Blinkfunktion
(side 8).
Zoomjusteringer
Du kan justere zoom på siden Fuld skærm, Split zoom og Splitfrekvens manuelt,
eller du kan lade enheden justere zoom automatisk.
Du kan justere zoom manuelt ved at vælge intervallet (mængden af
ekkolodsdata, der skal vises i et zoom-vindue) og vælge en fast startdybde. Hvis
du f.eks. vælger en spændvidde på 15 meter og en startdybde på 5 meter, viser
enheden et område fra 5 til 20 meters dybde.
Når du justerer zoom automatisk, er spændvidden det område, der vises på
skærmen fra konturerne på havbunden. Hvis du f.eks. vælger en spændvidde på
10 meter, viser enheden et område fra havbunden til 10 meter over bunden.
Du kan justere rækkevidden for dybdeskalaen, som vises til højre på siden
Fuld skærm, Split zoom og Splitfrekvens samt inden i blinkfunktionen. Denne
indstilling bestemmer, hvor dybt ekkoloddet søger efter mål.
Manuel justering af zoom
1. Vælg MENU > Område.
2. Vælg en funktion:
• For at gøre det muligt for enheden at justere område automatisk skal du
vælge Auto.
• Hvis du vil øge eller rækkevidden for dybdeskalaen manuelt skal du
vælge Manuel, vælge
eller
og derefter vælge ENTER.
Når du angiver rækkevidden på én side, afspejles indstillingen også på de
andre sider.
Når du angiver spændvidden for zoom på én side, afspejles indstillingen ikke på
andre sider.
echo 200, echo 300c, echo 500c og echo 550c Brugervejledning
Før du kan justere zoom manuelt, skal du åbne siden Fuld skærm (side 4), Split
zoom (side 5) eller Splitfrekvens (side 5).
1.
2.
3.
4.
5.
Vælg Menu > Zoom > Manuel zoom > Interval.
Vælg den spændvidde, du vil vise.
Vælg Dybde.
Vælg
eller
for at justere visningsvinduet.
Vælg ENTER > Udført.
9
Brug af echo
Automatisk justering af zoom
Pause på skærmen Ekkolod
Før du kan sætte skærmen på pause, skal du åbne siden Fuld skærm (side 4),
Split zoom (side 5) eller Splitfrekvens (side 5).
Når du indstiller zoom til Auto zoom på én side, afspejles indstillingen ikke på
andre sider.
1. Vælg MENU.
2. Vælg en indstilling.
• På echo 200, echo 500c eller echo 550c skal du vælge Pause/Spol
tilbage.
• På echo 300c skal du vælge Ekkolod pause.
Før du kan justere zoom automatisk, skal du åbne siden Fuld skærm (side 4),
Split zoom (side 5) eller Splitfrekvens (side 5).
1. Vælg Menu > Zoom > Auto zoom.
2. Vælg spændvidden.
Låsning af skærmen til havbunden
Før du kan justere zoom, skal du åbne siden Fuld skærm (side 4), Split zoom
(side 5) eller Splitfrekvens (side 5).
Du kan låse skærmen til havbunden på siden Fuld skærm, Split zoom eller
Splitfrekvens ved at vælge spændvidden og låse skærmen til havbunden. Hvis du
f.eks. vælger en spændvidde på 20 meter, viser enheden et område fra havbunden
til 20 meter over bunden. Afstanden fra havbunden vises til højre på skærmen.
Genoptagelse på skærmen Ekkolod
Når skærmen har været på pause, eller du har fået vist historik, skal du vælge
MENU > Genstart ekkolod.
Når du indstiller zoom til Bundlås på én side, afspejles indstillingen ikke på
andre sider.
1. Vælg Menu > Zoom > Bundlås.
2. Vælg en spændvidde.
10
echo 200, echo 300c, echo 500c og echo 550c Brugervejledning
Brug af echo
Tilbagespoling af ekkolodshistorik
Hvis du bruger echo 200, echo 500c eller echo 550c, kan du sætte skærmen på
pause og rulle på den for at få vist historik.
1. Vælg MENU > Pause/Spol tilbage.
2. Vælg eller for at rulle med skærmen og flytte den lodrette linje.
3. Vælg
eller
for at justere den vandrette dybdelinje.
Indstilling af rullehastigheden for Ekkolod
Før du kan justere rullehastigheden for dybdeskalaen, skal du åbne siden Fuld
skærm (side 4), Split zoom (side 5), Splitfrekvens (side 5) eller Blinkfunktion
(side 8).
➋
➊
Du kan indstille hastigheden, hvormed ekkoloddet ruller fra højre til venstre.
➌
Brug en højere rullehastigheden til at se flere detaljer, især ved bevægelse eller
trolling. Brug en lavere hastighed til at vise ekkolodsoplysningerne længere på
skærmen.
Når du angiver rullehastigheden på én side, afspejles indstillingen også på de
andre sider.
➍
➊
Vandtemperatur på den position, der er angivet af en lodret linje.
➋
Rullelinjen giver en indikation af, hvor langt du har rullet tilbage.
➌
Dybde på vandret linje.
➍
Dybde på den position, der er angivet af en lodret linje.
Åbning af ekkolodshistorik
Før du kan få vist ekkolodshistorik, skal du åbne siden Fuld skærm (side 4),
Split zoom (side 5) eller Splitfrekvens (side 5) på echo 200, echo 500c eller echo
550c.
echo 200, echo 300c, echo 500c og echo 550c Brugervejledning
1. Vælg MENU > Opsætning > Ekkolods opsætning > Rullehastighed.
2. Vælg en rullehastighed.
Visning og justering af dybdelinjen
Før du kan få vist dybdelinjen, skal du åbne siden Fuld skærm (side 4), Split
zoom (side 5) eller Splitfrekvens (side 5).
Du kan få vist og justere en vandret linje på en ekkolodsskærm. Linjens dybde
angives til højre på skærmen.
Når du får vist en dybdelinje på en side, vises linjen også på andre sider.
1. Vælg MENU > Dybde linje > Til.
11
Brug af echo
2. Hvis du vil justere dybdelinjen, skal du vælge
eller
.
Valg af en frekvens
Før du kan vælge en frekvens, skal du åbne siden Fuld skærm (side 4), Split
zoom (side 5) eller Blinkfunktion (side 8).
Hvis du bruger en transducer med dobbeltstråle, kan du vælge en frekvens på
200 kHz eller 77 kHz.
Frekvensen på 200 kHz viser bedre detaljer, har en smallere stråle og bruges
typisk på lavt vand.
Frekvensen på 77 kHz har en bredere stråle, så den kan dække et større område.
Den kan bruges som søgeværktøj til at finde strukturer og til at se flere fisk.
Når du angiver en frekvens på én side, afspejles indstillingen også på de andre
sider.
• For at få vist ikke-bundfaste mål som symboler med oplysninger om
måldybde skal du vælge
.
• For at få vist ikke-bundfaste mål som symboler med oplysninger om
baggrundsoplysninger ekkolod skal du vælge
.
• For at få vist ikke-bundfaste mål som symboler med
baggrundsoplysninger fra ekkolod og oplysninger om måldybde skal du
vælge
.
A-Scope
A-Scope er en lodret blinkfunktion langs højre side af siden Fuld skærm, som
viser afstanden til mål i realtid langs en skala. Visningen udvider de nyeste
ekkolodsdata, så de bliver tydeligere. Den kan også være nyttig ved registrering
af fisk tæt på havbunden.
1. Vælg MENU > Opsætning > Ekkolods opsætning > Frekvens.
2. Vælg en frekvens.
➊
Konfiguration af udseendet af ikke-bundfaste mål
Før du kan angive, hvordan ekkoloddet skal fortolke ikke-bundfaste mål, skal du
åbne siden Fuld skærm (side 4), Split zoom (side 5) eller Splitfrekvens (side 5).
Når du konfigurerer visningen af ikke-bundfaste mål på én side, afspejles
indstillingen også på de andre sider.
1. Vælg MENU > Opsætning > Ekkolods opsætning > Fiskesymbol.
2. Vælg en funktion:
• For at vise ikke-bundfaste mål som symboler skal du vælge
.
12
➋
➊
A-Scope
➋
Ekkolodskeglens diameter ved nuværende dybde.
echo 200, echo 300c, echo 500c og echo 550c Brugervejledning
Brug af echo
Alarmer
2. Angiv værdien for alarmindstillingen (side i).
3. Vælg ENTER for at acceptere værdien.
Alarmindstillingen vises.
4. Vælg Udført eller Bekræft.
Indstilling af alarmer for lavt vand og dybt vand
Du kan indstille en alarm til at lyde, når dybden er mindre eller større end en
angivet værdi.
Indstilling af fiskealarmer
Du kan indstille en alarm til at lyde, når enheden registrerer et ikke-bundfast
mål.
BEMÆRK: Alarmindstillinger bliver gemt, når enheden slukkes.
BEMÆRK: Alarmindstillinger bliver gemt, når enheden slukkes.
1. Vælg MENU > Opsætning > Alarmer på en vilkårlig side.
2. Vælg en funktion:
• Hvis du vil aktivere en alarm, når dybden er mindre end den angivne
dybde, skal du vælge Lavt vand > Til.
• Hvis du vil aktivere en alarm, når dybden er større end den angivne
dybde, skal du vælge Dybt vand > Til.
3. Angiv værdien (side i) for alarmindstillingen.
4. Vælg ENTER for at acceptere værdien.
Alarmindstillingen vises.
5. Vælg Udført eller Bekræft.
1. Vælg MENU > Opsætning > Alarmer > Fisk fra en vilkårlig side.
2. Vælg en funktion:
• Vælg
for at udløse en alarm for fisk i alle størrelser.
• Vælg
for kun at udløse en alarm for mellemstore og store fisk.
• Vælg
for kun at udløse en alarm for store fisk.
Aktivering af A-Scope
Fra siden Fuld skærm (side 4) skal du vælge MENU > Opsætning >
Ekkolods opsætning > A-Scope > Til.
Indstilling af alarm for batterispænding
Du kan indstille en alarm til at blive udløst, når batteriet når en angiven lav
spænding.
BEMÆRK: Alarmindstillinger bliver gemt, når enheden slukkes.
1. Fra en vilkårlig side skal du vælge MENU > Opsætning > Alarmer >
Batteri > Til.
echo 200, echo 300c, echo 500c og echo 550c Brugervejledning
Indstilling af alarm for vandtemperatur
Hvis enheden er tilsluttet en temperaturtransducer, kan du indstille alarmen til at
lyde, når vandtemperaturen svinger mere end ± 2 °F (± 1,1 °C).
BEMÆRK: Alarmindstillinger bliver gemt, når enheden slukkes.
1. Fra en vilkårlig side skal du vælge MENU > Opsætning > Alarmer >
Vandtemperatur > Til.
2. Angiv værdien for alarmindstillingen (side i).
3. Vælg ENTER for at acceptere værdien.
Alarmindstillingen vises.
4. Vælg Udført eller Bekræft.
13
Brug af echo
Indstilling af afdriftalarm
Du kan indstille en alarm til at lyde, når variationer i dybden på den nuværende
position overstiger den angivne dybde.
BEMÆRK: Alarmindstillinger bliver gemt, når enheden slukkes.
1. Fra en vilkårlig side skal du vælge MENU > Opsætning > Alarmer >
Afdrift > Til.
2. Angiv værdien for alarmindstillingen (side i).
3. Vælg ENTER for at acceptere værdien.
Alarmindstillingen vises.
4. Vælg Udført eller Bekræft.
Ekkolods-gain og indstillinger for støj
Du kan justere mængden af gain og støj på en ekkolodsskærm.
Når du angiver gain på én side, afspejles indstillingen også på de andre sider.
Manuel indstilling af gain
Før du kan justere gain, skal du åbne siden Fuld skærm (side 4), Split zoom
(side 5), Splitfrekvens (side 5) eller Blinkfunktion (side 8).
Gain-indstillingen kontrollerer ekkoloddets følsomhed for at kompensere for
vandets dybde og klarhed. Du kan få vist flere detaljer ved at øge gain. Hvis
skærmen virker rodet, skal du reducere gain.
BEMÆRK: Hvis du vil indstille gain på siden Splitfrekvens, skal du indstille
skærmene for 77 kHz og 200 kHz hver for sig.
1. Vælg Menu > Gain > Manuel.
2. Vælg
for at øge gain-indstillingen, indtil du begynder at se støj på den
del af skærmen, hvor der er vand.
3. Vælg
for at mindske gain.
Indstilling af gain til Auto
Før du kan justere gain, skal du åbne siden Fuld skærm (side 4), Split zoom
(side 5), Splitfrekvens (side 5) eller Blinkfunktion (side 8).
BEMÆRK: Hvis du vil indstille gain på siden Splitfrekvens, skal du indstille
skærmene for 77 kHz og 200 kHz hver for sig.
1. Vælg Menu > Gain.
2. Vælg en funktion:
• For at få vist skærmen Ekkolod med højere følsomhed og vise svagere
signaler og mere støj, skal du vælge Auto høj.
• For at få vist skærmen Ekkolod med normal følsomhed skal du vælge
Auto mel.
• For at få vist skærmen med lav følsomhed og mindre støj skal du vælge
Auto lav.
Du indstiller gain manuelt ved at øge gain-indstillingen, indtil du begynder
at kunne se "støj" på den del af skærmen, hvor der er vand, og ved derefter
mindske gain en lille smule.
14
echo 200, echo 300c, echo 500c og echo 550c Brugervejledning
Brug af echo
Indstilling af støjundertrykkelse
Før du kan indstille støjundertrykkelse, skal du åbne siden Fuld skærm (side 4),
Split zoom (side 5) eller Splitfrekvens (side 5).
Du kan minimere forekomsten af svage ekkolodsresultater ved at øge
støjundertrykkelsen.
Når du angiver støjundertrykkelse på én side, afspejles indstillingen også på de
andre sider.
BEMÆRK: Hvis du vil angive støjundertrykkelse på siden Splitfrekvens, skal
du indstille skærmene for 77 kHz og 200 kHz hver for sig.
1. Vælg MENU > Opsætning > Ekkolods opsætning > Støjreduktion.
2. Vælg niveau for støjreduktion.
Sådan skjules overfladestøj
Før du kan skjule overfladestøj, skal du åbne siden Fuld skærm (side 4), Split
zoom (side 5) eller Splitfrekvens (side 5).
Du kan indstille, om ekkolodsresultater tæt på vandets overflade skal vises. Skjul
overfladestøj for at undgå rod.
Når du får vist eller skjuler overfladestøjen på én side, afspejles indstillingen
også på de andre sider.
Ekkolodstal
Du kan justere, hvilke tal (vandtemperatur, batterispænding, hastighed gennem
vand og distancetæller) der skal vises på siderne Fuld skærm, Split zoom og
Splitfrekvens. Du kan også justere størrelsen på tallene.
BEMÆRK: Enheden skal være tilsluttet en temperaturtransducer for at du kan
få vist vandtemperaturen. Enheden skal være tilsluttet en farthjulstransducer for
at du kan få vist farten gennem vand.
Visning af vandtemperaturen
Før du kan få vist vandtemperaturen, skal du åbne siden Fuld skærm (side 4),
Split zoom (side 5) eller Splitfrekvens (side 5).
1. Vælg MENU > Opsætning > Ekkolods tal > Vandtemperatur.
2. Vælg Auto.
Visning af fart gennem vand
Før du kan få vist farten gennem vand, skal du åbne siden Fuld skærm (side 4),
Split zoom (side 5) eller Splitfrekvens (side 5).
1. Vælg MENU > Opsætning > Ekkolods tal > Fart gennem vand.
2. Vælg Auto.
Vælg MENU > Opsætning > Ekkolods opsætning > Overflade støj >
Skjul.
echo 200, echo 300c, echo 500c og echo 550c Brugervejledning
15
Brug af echo
Visning af batterispænding
Før du kan få vist batterispændingen, skal du åbne siden Fuld skærm (side 4),
Split zoom (side 5) eller Splitfrekvens (side 5).
1. Vælg MENU > Opsætning > Ekkolods tal > Batteri.
2. Vælg Vis.
Visning af tælleren for fart gennem vandet
Før du kan få vist tælleren for fart gennem vandet, skal du åbne siden Fuld
skærm (side 4), Split zoom (side 5) eller Splitfrekvens (side 5).
Se side 8, hvis du vil nulstille tælleren.
1. Vælg MENU > Opsætning > Ekkolods tal > Distancetæller.
2. Vælg Auto.
Indstilling af talstørrelse
Før du kan indstille talstørrelsen, skal du åbne siden Fuld skærm (side 4), Split
zoom (side 5) eller Splitfrekvens (side 5).
1. Vælg MENU > Opsætning > Ekkolods tal > Tal Størrelse.
2. Vælg en talstørrelse.
Kalibrering
Indstilling af køl offset
Køl offset kompenserer for bådens dybgang i dybdeudlæsningen. Du kan måle
dybden fra bunden af kølen i stedet for at måle den fra transducerens placering.
1. Vælg en indstilling baseret på transducerens placering:
• Hvis transduceren er installeret ved vandlinjen ➊, skal du måle afstanden
fra transducerens placering til bådens køl. Angiv denne værdi i trin 4 og 5
som et positivt tal.
• Hvis transduceren er installeret i bunden af kølen ➋, skal du måle
afstanden fra transduceren til vandlinjen. Angiv denne værdi i trin 4 og 5
som et negativt tal.
➊
➋
2. Vælg MENU > Opsætning > Kalibrering > Køl offset på en vilkårlig side.
3. Brug
og
til at vælge positiv (+) eller negativ (-), baseret på
transducerens placering.
16
echo 200, echo 300c, echo 500c og echo 550c Brugervejledning
Brug af echo
4. Angiv værdien (side i) for offset.
5. Vælg ENTER.
6. Kontroller værdien for køl offset på skærmen Kalibrering for at sikre, at du
har angivet den korrekte værdi.
Indstilling af vandtemperatur offset
Temperatur offset kompenserer for temperaturaflæsningen fra en
temperatursensor.
Kalibrering af vandhastighedssensor
1. Vælg MENU > Opsætning > Kalibrering > Juster fart gennem vandet på
en vilkårlig side.
2. Følg instruktionerne på skærmen.
BEMÆRK: Sørg for at angive tophastigheden som målt af en ekstern kilde,
f.eks. en GPS. (Du skal ikke angive den vandhastighedsværdi, der vises på
skærmen Juster fart gennem vandet).
1. Mål vandtemperaturen ved hjælp af en transducer, der kan måle temperatur,
og som er tilsluttet echo.
2. Mål vandtemperaturen ved hjælp af et termometer eller en anden
temperatursensor, som du ved er nøjagtigt.
3. Træk den vandtemperatur, du målte i trin 1, fra den vandtemperatur, du målte
i trin 2.
Dette er tallet for temperatur offset. Angiv denne værdi i trin 5 og 7 som et
positivt tal, hvis den tilsluttede sensor måler vandtemperaturen til at være
koldere, end den egentlig er. Angiv denne værdi i trin 5 og 7 som et negativt
tal, hvis den tilsluttede sensor måler vandtemperaturen til at være varmere,
end den egentlig er.
4. Vælg MENU > Opsætning > Kalibrering > Temperatur offset på en
vilkårlig side.
5. Brug
og
til at vælge positiv (+) eller negativ (-), baseret på den
værdi, der blev målt i trin 3.
6. Angiv værdien (side i) for alarmindstillingen.
7. Vælg ENTER.
8. Kontroller værdien for temperatur offset på skærmen Kalibrering for at sikre,
at du har angivet den korrekte værdi.
echo 200, echo 300c, echo 500c og echo 550c Brugervejledning
17
Appendiks
Appendiks
Specifikationer
Specifikation
Mål
Temperaturområde
echo 200: Fra 5°F til 158°F (fra -15°C til 70°C)
echo 300c/500c/550c: Fra 5°F til 131°F
(fra -15°C til 55°C)
Sikkerhedsafstand for kompas
echo 200: 9,9 tommer (250 mm)
echo 300c: 13,8 tommer (350 mm)
echo 500c/550c: 15,75 tommer (400 mm)
Strømkildes spændingsområde
10–28 V DC
Nominel strømstyrke
1A
Sikring
AGC/3AG - 3,0 A
Dybde - ferskvand*
echo 200/300c: 1500 fod (457 m)
echo 500c/550c: 1900 fod (579 m)
Dybde - saltvand*
echo 200/300c: 600 fod (183 m)
echo 500c/550c: 700 fod (213 m)
*Dybdekapacitet afhænger af vandets saltindhold, bundtypen og andre vandforhold.
Den transducer, der følger med echo 200/300c/500/550c, har strålevinkler på 15
og 45 grader ved 3 dB. Når denne transducer anvendes med echo-enheden, kan
den dog registrere de mindste signaler op til 60 og 120 grader. Egenskaber for
lavt og dybt vand maksimeres, fordi echo-serien viser flere fisk på lavt vand og
rækker langt i dybden, når det gælder visning af konturer i strukturer og bund.
18
Rengøring af den ydre beklædning
Bemærk
Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan beskadige
plastikkomponenterne.
1. Rengør enhedens ydre beklædning (ikke skærmen) med en klud, der er fugtet
med vand iblandet et mildt rengøringsmiddel.
2. Tør enheden af.
Rengøring af skærmen
Bemærk
Rengøringsmidler, der indeholder ammoniak, skader anti-refleks-laget.
Enhedens skærm er dækket af et specielt anti-refleks-lag, der er meget følsomt
over for hudfedt, voks og skuremidler.
1. Anvend en brillerens, som er angivet som værende sikker til rengøring af
anti-refleks-flader.
2. Tør skærmen forsigtigt af med en blød, ren og fnugfri klud.
Systemindstillinger
Indstilling af sprog
1. Vælg MENU > Opsætning > Enheder > Sprog fra en vilkårlig side.
2. Vælg sprog.
echo 200, echo 300c, echo 500c og echo 550c Brugervejledning
Appendiks
Indstilling af måleenhed
Du kan angive den måleenhed, der skal vises på echo.
1. Vælg MENU > Opsætning > Enheder fra en vilkårlig side.
2. Vælg en funktion:
• Vælg Dybde, og vælg derefter Fod (ft), Meter (m) eller Favne (fa).
• Vælg Temperatur, og vælg derefter Fahrenheit (°F) eller Celsius (°C).
• Vælg Fart gennem vandet, og vælg derefter Miles/time (mh),
Kilometer/time (kt) eller Knob (kn).
• Vælg Distance, og vælg derefter Statute (mi, ft), Metrisk (km, m),
Nautisk (nm, fod) eller Nautisk (nm, m).
Visning af systeminformation
Fra en vilkårlig side skal du vælge MENU > Opsætning > System >
Systeminformation.
Gendannelse af fabriksindstillinger
BEMÆRK: Denne procedure sletter alle de indstillingsoplysninger, du har
indtastet.
Vælg MENU > Opsætning > System > Systeminformation >
Fabriksindstillinger > Ja på en vilkårlig side.
Softwarelicensaftale
VED AT BRUGE ECHO 200, ECHO 300C, ECHO 500C ELLER ECHO 550C
ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I
DEN FØLGENDE SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT.
Garmin Ltd. og/eller dets datterselskaber ("Garmin") giver dig en begrænset licens til at
bruge softwaren i denne enhed ("softwaren") i binær udførbar form ved normal betjening
af produktet. Titel, ejendomsret og intellektuelle ejendomsrettigheder til softwaren
forbliver hos Garmin og/eller dets tredjepartsleverandører.
Du bekræfter, at softwaren tilhører Garmin og/eller dets tredjepartsleverandører, og at den
er beskyttet ifølge amerikansk lov om ophavsret og internationale aftaler om ophavsret.
Endvidere bekræfter du, at softwarens struktur, organisering og kode, hvor kildekoden
ikke er stillet til rådighed, er værdifulde forretningshemmeligheder ejet af Garmin og/
eller dets tredjepartsleverandører, og at softwaren i kildekodeform er en værdifuld
forretningshemmelighed, der forbliver Garmins og/eller dets tredjepartsleverandørers
ejendom. Du accepterer, at softwaren eller nogen del af denne ikke må skilles ad,
demonteres, modificeres, ommonteres, omstruktureres eller reduceres til læsbar form, og
at du ikke må skabe enheder, der er afledt af eller baseret på denne software. Du accepterer
ikke at eksportere eller geneksportere softwaren til noget land i strid med den amerikanske
lovgivning for eksportkontrol eller lovgivningen for eksportkontrol i noget andet relevant
land.
Hg
LAMPERNE I ECHO 500C OG ECHO 550C INDEHOLDER KVIKSØLV
OG SKAL GENBRUGES ELLER BORTSKAFFES I HENHOLD TIL GÆLDENDE
LOVGIVNING.
Hvis du vil have flere oplysninger, kan du gå til:
www.garmin.com/aboutGarmin/environment/disposal.jsp.
echo 200, echo 300c, echo 500c og echo 550c Brugervejledning
19
Indeks
Indeks
A
afdrift alarm 14
alarmer
afdrift 14
batterispænding 13
bipper 2
fisk 13
lavt og dybt vand 13
temperatur 13
A-Scope 12
B
baggrundsbelysning 1
batterispænding
alarm 13
vise 16
bipper 2
bundlås 10
D
dybdelog - vise 6, 7
dybdelinje 11
dybdeskala 9
dybvands alarm 13
E
ekkolodshistorik 11
ekkolodstal 15
20
F
fabriksindstillinger, nulstille 19
fart gennem vandet
distancetæller, vise 16
sensor, kalibrere 17
vise 15
farveskala 2
farvevalg 2
fisk
alarm 13
symboler 12
frekvens
vælge 12
siden Splitfrekvens 5
G
gain
indstille automatisk 14
indstille manuelt 14
H
hastighedssensor, kalibrere 17
hastighed, vise 15
I
id 19
indstillinger for nat og dag 2
indstilling for dag og nat 2
K
kalibrering
køl offset 16
temperatur offset 17
vandhastighedssensor 17
knapper 1
køl offset 16
kontakt til produktsupport i
kontrast, skærm 2
L
lavt vand, alarm 13
linje, dybde 11
log for dybde
skala 6
varighed 6
vise 7
logside 6
dybde 6
temperatur 7
lysstyrke 1
M
måleenheder 19
O
odometer
nulstille 8
overfladestøj 15
P
pause/spol tilbage ekkolod 10, 11
produktsupport, kontakte i
R
registrere din enhed i
rengøre
skærm 18
yderside 18
rullehastighed 11
S
sensor, hastighed, kalibrere 17
siden Blinkfunktion 8
siden Fuld skærm 4
Siden Split zoom 5
siden Splitfrekvens 5
siden Tal 8
sider 4
sikkerhedsafstand for kompas 18
skærm
dag og nat 2
genoptage efter pause 10
kontrast 2
lysstyrke 1
sætte på pause 10
softwareversion 19
spændingsalarm 13
spændvidde 9, 10
splitstørrelse 5
sprog 18
støjundertrykkelse 15
symboler, fisk 12
systeminformation 19
echo 200, echo 300c, echo 500c og echo 550c Brugervejledning
Indeks
T
tal
ekkolod 15
skærmstørrelse 16
vise 15
taster 1
temperaturalarm 13
temperaturdata
skala 7
varighed 7
vise 7
temperatur offset 17
temperatur, vise 15
totaltæller
vise 16
V
vandtemperatur alarm 13
vandtemperatur offset 17
vandtemperatur, vise 15
version, software 19
Z
zoom
delt skærm 5
justere automatisk 10
justere manuelt 9
echo 200, echo 300c, echo 500c og echo 550c Brugervejledning
21
© 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Marts 2011
Delnummer 190-01313-36 Rev. A
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising