Garmin | echo™ 301dv | Operating instructions | Garmin echo™ 301dv Návod k obsluze

Garmin echo™ 301dv Návod k obsluze
echo 200, 300 a 500
™
Návod k obsluze
Prosinec 2013
190-01709-41_0A
Vytištěno na Tchaj-wanu
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu
společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku
vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu
naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin® a logo společnosti Garmin jsou obchodní značky společnosti Garmin Ltd.‍ nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích.‍
echo™ je obchodní značka společnosti Garmin Ltd.‍ nebo jejích dceřiných společností.‍ Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu
společnosti Garmin.‍
Obsah
Úvod................................................................................ 1
Registrace zařízení .................................................................... 1
Kontaktování zákaznické podpory společnosti Garmin ............. 1
Symboly použité v návodu ......................................................... 1
Vkládání číselných hodnot ......................................................... 1
Začínáme........................................................................ 1
Klávesy ...................................................................................... 1
Automatické zapnutí zařízení ..................................................... 1
Úprava podsvícení ..................................................................... 1
Úprava nastavení barev ............................................................. 1
Nastavení nastavení barev ........................................................ 1
Výběr typu převodníku ............................................................... 1
Úprava kontrastu ........................................................................ 1
Nastavení signalizačního zařízení ............................................. 1
Prodleva menu ........................................................................... 2
Používání rychlé úpravy ............................................................. 2
Stránky............................................................................ 2
Výběr stránky ............................................................................. 2
Stránka Celý displej ................................................................... 2
Stránka Rozdělit zoom ............................................................... 2
Stránka Rozdělit frekvenci ......................................................... 2
Nastavení stránky záznamu ....................................................... 2
Stránka Přerušované světlo ....................................................... 3
Stránka Čísla ............................................................................. 3
Vynulování počítače kilometrů ................................................... 3
Sonar ............................................................................... 3
Zobrazení sonaru DownVü ........................................................ 3
Frekvence sonaru ...................................................................... 3
Úprava rozsahu měřítka hloubky ............................................... 3
Nastavení změny velikosti ......................................................... 3
Uzamčení dna na obrazovce ..................................................... 3
Pozastavení obrazovky sonaru .................................................. 4
Otevření historie sonaru ............................................................. 4
Nastavení rychlosti procházení sonaru ...................................... 4
Zobrazení a nastavení linie hloubky .......................................... 4
Konfigurace zobrazování pozastavených cílů ............................ 4
Zapnutí rozsahu A ...................................................................... 4
Nastavení úrovně zesílení a šumu sonaru ................................. 4
Alarmy ........................................................................................ 5
Nastavení čísel sonaru .............................................................. 5
Nastavení systému .................................................................... 5
Nastavení systémových jednotek .............................................. 5
Obnovení výchozích nastavení z výroby ................................... 5
Kalibrace......................................................................... 5
Nastavení vyrovnání lodního kýlu .............................................. 5
Nastavení teplotního posunu vody ............................................. 6
Kalibrace snímače rychlosti vodního proudu ............................. 6
Dodatek........................................................................... 6
Technické údaje ......................................................................... 6
Čištění vnějšího krytu ................................................................. 6
Čištění obrazovky ...................................................................... 6
Softwarová licenční dohoda ....................................................... 6
Rejstřík............................................................................ 7
Obsah
i
Úvod
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem.‍ Obsahuje varování a
další důležité informace.‍
Registrace zařízení
Pokud vyplníte online registrační formulář ještě dnes, získáte
přístup k rozsáhlejší úrovni podpory.‍
• Přejděte na webovou stránku http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Uschovejte originál účtenky nebo její fotokopii na bezpečném
místě.‍
Kontaktování zákaznické podpory
společnosti Garmin
• Navštivte webovou stránku www.garmin.com/‍support a
klikněte na možnost Contact Support pro podporu ve vaší
zemi.‍
• Na území USA volejte na číslo (913) 397.‍8200 nebo (800)
800.‍1020.‍
• Na území Velké Británie volejte na číslo 0808 2380000.‍
• V Evropě volejte na číslo +44 (0) 870.‍8501241.‍
Symboly použité v návodu
V tomto návodu je termín „vybrat“ použit pro popis těchto akcí.‍
• Zvýraznění položky menu a stisknutí klávesy ENTER.‍
• Stisknutí klávesy, například ENTER nebo MENU.‍
Pokud jste vyzvání, abyste vybrali položky menu, mohou se
v textu zobrazit malé šipky.‍ Vyzývají ke zvýraznění řady položek
pomocí ikony a a výběru klávesy ENTER po každé
položce.‍ Například pro „výběr klávesy MENU > Pozastavit/
převinout sonar,“ vyberte klávesu MENU a poté vyberte ikonu
nebo , dokud nebude zvýrazněna možnost Pozastavit/
převinout sonar a poté vyberte klávesu ENTER.‍
Vkládání číselných hodnot
Číselné hodnoty můžete vkládat při nastavování alarmů nebo
nastavování vyrovnání.‍
1 Výběrem ikony a vyberte první číselnou hodnotu.‍
2 Výběrem ikony nebo klávesy ENTER pokračujte na další
číslici.‍
3 Zopakujte kroky 1 a 2 a upravte všechny číselné hodnoty.‍
Začínáme
Klávesy
Vybere možnosti stránky.‍
Zapne nebo vypne zařízení a nastaví podsvícení.‍
Automatické zapnutí zařízení
Můžete nastavit zařízení tak, aby se při připojení napájení
automaticky zapnulo.‍ Jinak musíte vybrat ikonu .‍
Vyberte možnost MENU > Nastavení > Systém >
Automatické napájení > Zapnuto.‍
Úprava podsvícení
1 Vyberte možnost MENU > Nastavení > Systém >
Podsvícení.‍
2 Vyberte ikonu
a
.‍
Úprava nastavení barev
Pro zařízení echo série 300 a 500 můžete nastavit nastavení
barev pro všechny obrazovky sonaru.‍
1 Vyberte možnost MENU > Nastavení > Nastavení sonaru >
Nastavení barev.‍
2 Vyberte nastavení barev.‍
Nastavení nastavení barev
Pro zařízení echo série 300 a 500 můžete nastavit režim barev
obrazovky sonaru pro použití ve dne nebo v noci.‍
1 Vyberte možnost MENU > Nastavení > Systém > Režim
barev.‍
2 Vyberte možnost Den nebo Noc.‍
Výběr typu převodníku
Před výběrem typu převodníku musíte vědět, jaký typ
převodníku máte.‍
Možná bude nutné nastavit typ převodníku, aby sonar fungoval
správně.‍
1 V zobrazení sonaru vyberte možnost MENU > Nastavení >
Nastavení sonaru > Typ převodníku.‍
2 Vyberte možnost:
• Pokud máte převodník s duálním paprskem (200/77 kHz),
vyberte možnost Duální paprsek.‍
• Pokud máte převodník s duální frekvencí (200/50 kHz),
vyberte možnost Duální frekvence.‍
• Pokud máte převodník DownVü, vyberte možnost
DownVü.‍
• Pokud máte jiný typ převodníku, vyberte jej ze seznamu.‍
Úprava kontrastu
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici u všech modelů.‍
1 Vyberte možnost MENU > Nastavení > Systém > Kontrast.‍
2 Vyberte možnost nebo .‍
TIP: Podržením ikony nebo
nastavení.‍
3 Vyberte klávesu ENTER.‍
provedete rychle velká
Nastavení signalizačního zařízení
MENU
Zobrazí nebo skryje seznam možností.‍
ENTER
Vybere položku menu.‍
Prochází možnosti nebo změní nastavení.‍
Úvod
Můžete nastavit, kdy má zařízení vydávat zvuky.‍
1 Vyberte možnost MENU > Nastavení > Systém >
Signalizační zařízení.‍
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete, aby zařízení při výběru položky a spuštění
alarmů píplo, vyberte možnost Zapnuto.‍
• Pokud chcete, aby zařízení píplo pouze při spuštění
alarmů, vyberte možnost Pouze alarmy.‍
1
Prodleva menu
Pokud je menu otevřeno po dobu 15 sekund a nejsou
provedeny žádné výběry, menu se zavře a zobrazí se předchozí
obrazovka.‍
Používání rychlé úpravy
Po provedení úpravy nastavení a návratu na stránku se můžete
rychle vrátit k možnostem nastavení.‍
Vyberte ikonu nebo .‍
Stránky
Informace ze sonaru můžete zobrazit v různých formátech
pomocí menu Stránky.‍
Výběr stránky
1 Vyberte možnost MENU > Stránky.‍
2 Vyberte stránku.‍
TIP: Pro zařízení echo série 200 a 500 můžete menu
Stránky otevřít rychle výběrem ikony nebo na libovolné
obrazovce.‍
Stránka Celý displej
Na stránce Celá obrazovka můžete zobrazit úplné zobrazení
grafu hodnot sonaru z převodníku.‍
V menu stránky vyberte možnost Tradiční nebo DownVü.‍
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Přiblížení měřítka hloubky
Okno pro změnu velikosti
Hloubkové pásmo
Zvětšení šířky obrazovky pro změnu velikosti
Můžete zvětšit šířku zvětšené části stránky Rozdělit zoom.‍
Na stránce Rozdělit zoom vyberte možnost MENU >
Nastavení > Nastavení sonaru > Velikost rozdělení >
Velká.‍
Stránka Rozdělit frekvenci
Na stránce Rozdělit frekvence můžete zobrazit dvě frekvence.‍
POZNÁMKA: Pokud chcete stránku Rozdělit frekvence použít,
musíte mít převodník s duálním paprskem nebo převodník
s duální frekvencí.‍
Vyberte možnost MENU > Stránky > Rozdělit frekvenci.‍
Hloubka dna
Teplota vody
Rychlost vody (pokud je připojen převodník schopný zjistit rychlost vody)
Pozastavené cíle
Frekvence převodníku
Hloubka obrazovky, jak se obrazovka prochází zprava doleva
Stránka Rozdělit zoom
Na stránce Rozdělit zoom můžete zobrazit úplné zobrazení
grafu hodnot sonaru na pravé straně obrazovky a zvětšenou
část grafu na levé straně obrazovky.‍
Vyberte možnost MENU > Stránky > Rozdělit zoom.‍
2
À
Á
Â
Nastavení stránky záznamu
Vyberte možnost MENU > Stránky > Záznam.‍
Hloubka: Zobrazuje grafický záznam hodnot hloubky v průběhu
času.‍
Délka záznamu hloubky: Nastaví měřítko doby záznamu
hloubky.‍ Prodloužení doby záznamu zobrazí změny hloubky
během delšího období.‍ Zkrácení doby záznamu zobrazí více
detailů během kratšího období.‍
Měřítko: Nastaví měřítko rozsahu hloubky.‍ Zvětšení měřítka
rozsahu hloubky zobrazí více změn hloubky.‍ Zmenšení
měřítka rozsahu hloubky zobrazí podrobnější změny
hloubky.‍ Automatické nastavuje rozsah hloubky tak, aby se
zobrazily všechny hodnoty zaznamenané během zvolené
doby.‍
Teplota: Zobrazuje grafický záznam hodnot teploty v průběhu
času.‍ Zvětšení měřítka rozsahu teploty zobrazí více změn
teploty.‍ Zmenšení měřítka rozsahu teploty zobrazí
podrobnější změny teploty.‍ Automatické nastavuje displej
tak, aby se zobrazily všechny hodnoty zaznamenané během
zvolené doby.‍
Stránky
Stránka Přerušované světlo
Stránka Přerušované světlo zobrazuje na kruhové stupnici
hloubky informace sonaru o prostoru pod lodí.‍ Kruhové
zobrazování začíná na horní části a postupuje ve směru pohybu
hodinových ručiček.‍ Hloubka je indikována stupnicí uvnitř tohoto
kruhu.‍ Sonarová informace bliká na kruhu po přijetí signálu
v indikované hloubce.‍ Změny intenzity sonarových odrazů jsou
indikovány barevně.‍
Vyberte možnost MENU > Stránky > Přerušované světlo.‍
Vyšší frekvence používají menší šířky paprsku a jsou
výhodnější pro provoz při vysoké rychlosti a na neklidném moři.‍
Vyšší frekvence také poskytují lepší rozlišení dna a teplotního
gradientu.‍
Nižší frekvence využívají větší šířky paprsků, které pokryjí větší
oblast a umožňují zobrazit více cílů.‍ Současně ale vytvářejí více
hluku na povrchu a redukují kontinuitu signálu na neklidném
moři.‍ Větší šířky paprsku vytvářejí větší oblouky pro návrat cílů,
což je ideální pro lokalizaci ryb.‍ Větší šířky paprsku jsou také
vhodnější pro hlubokou vodu, protože nízkofrekvenční paprsek
lépe proniká vodou.‍ Jsou využitelné pro hledání struktur jako
jsou například hromady větví.‍
Současné prohlížení dvou frekvencí v režimu zobrazení
s rozdělenou frekvencí umožňuje vidět hlouběji na nižší
frekvenci a současně pozorovat více detailů na vyšší frekvenci.‍
Výběr frekvence
1 Vyberte možnost MENU.‍
2 Vyberte možnost Frekvence nebo FREKVENCE.‍
3 Zvolte frekvenci.‍
Úprava rozsahu měřítka hloubky
À
Á
Hloubka na vaší aktuální pozici
Měřítko hloubky
Stránka Čísla
Na stránce Čísla můžete prohlížet informace v číselné formě
namísto grafického znázornění.‍
Vyberte možnost MENU > Stránky > Čísla.‍
Vynulování počítače kilometrů
Aby bylo možné počítač kilometrů vynulovat, je třeba zařízení
připojit k převodníku kola snímače rychlosti.‍
Na stránce Čísla vyberte možnost MENU > Vynulovat
počítač kilometrů.‍
Sonar
Stránky Celý displej, Rozdělit zoom, Rozdělit frekvenci a
Přerušované světlo představují vizuální prezentaci prostoru pod
lodí.‍ Tato zobrazení sonaru můžete přizpůsobit.‍
POZNÁMKA: Ne všechna zařízení mají tyto funkce.‍
Zobrazení sonaru DownVü
POZNÁMKA: Technologii sonaru a převodníků DownVü
nepodporují všechny modely.‍
POZNÁMKA: Pro příjem skenovacího sonaru DownVü je nutný
kompatibilní kreslič map nebo echolot a kompatibilní převodník.‍
Vysokofrekvenční sonar DownVü poskytuje jasnější obraz
prostoru pod lodí, s podrobněji vykreslenými strukturami, které
loď míjí.‍
Klasické převodníky používají kuželový paprsek.‍ Technologie
skenovacího sonaru DownVü emituje úzký paprsek, který má
tvar podobný paprsku používanému v kopírovacích strojích.‍
Tento paprsek poskytuje jasnější obraz podobný obrázku toho,
co se nachází pod lodí.‍
Frekvence sonaru
POZNÁMKA: Dostupné frekvence závisí na používaném
převodníku.‍
Nastavení frekvence napomáhá přizpůsobení sonaru
konkrétním účelům a indikaci hloubky vody.‍
Sonar
Můžete upravit rozsah měřítka hloubky zobrazeného na pravé
straně obrazovky.‍ Automatické nastavení rozsahu udržuje dno
v dolní třetině obrazovky sonaru a může být užitečné pro
sledování dna při pomalých nebo středních změnách terénu.‍
Pokud se hloubka dna dramaticky mění, například na spádu
dna nebo hraně útesu, ruční nastavení rozsahu umožní
zobrazení specifického rozsahu hloubky.‍ Dno se na obrazovce
bude zobrazovat tak dlouho, dokud bude v ručně nastaveném
rozsahu.‍
1 Vyberte možnost MENU > Rozsah.‍
2 Vyberte možnost.‍
• Chcete-li zařízení umožnit upravovat rozsah automaticky
na základě hloubky, vyberte možnost Automatické.‍
• Chcete-li zvětšit nebo zmenšit rozsah manuálně, vyberte
možnost Manuální a vyberte ikonu nebo .‍
POZNÁMKA: Nastavení rozsahu na jedné stránce aplikuje
změnu nastavení na všechny stránky.‍
Nastavení změny velikosti
Změny velikosti můžete nastavovat manuálně pomocí stanovení
rozsahu a pevné počáteční hloubky.‍ Pokud je například hloubka
15 metrů a počáteční hloubka 5 metrů, bude zařízení
zobrazovat zvětšenou oblast od hloubky 5 metrů do hloubky
20 metrů.‍
Můžete také specifikovat rozsah a nechat zařízení upravovat
změnu velikosti automaticky.‍ Zařízení bude vypočítávat oblast
změny velikosti ode dna.‍ Pokud například vyberete rozsah
10 metrů, bude zařízení zobrazovat zvětšenou oblast ode dna
do výšky 10 metrů nad dnem.‍
1 Vyberte možnost MENU > Zoom.‍
2 Vyberte možnost Manuální měřítko nebo Automatické
měřítko.‍
3 Vyberte možnost Rozsah a vyberte ikonu nebo pro
zvýšení nebo snížení zvětšení zobrazované oblasti.‍
4 V případě potřeby vyberte možnost Hloubka pro nastavení
okna změny velikosti nahoru nebo dolů.‍
POZNÁMKA: Okno změny velikosti sleduje dno pouze
v automatickém režimu.‍
Uzamčení dna na obrazovce
Zobrazení dna na obrazovce můžete uzamknout.‍ Pokud
například vyberete rozsah 20 metrů, bude zařízení zobrazovat
oblast ode dna do výšky 20 metrů nad dnem.‍ Rozsah se
zobrazuje na pravé straně.‍
3
1 V zobrazení sonaru vyberte možnost MENU > Zoom >
Uzamčení dna.‍
2 Vyberte rozsah.‍
Pozastavení obrazovky sonaru
V zobrazení sonaru vyberte možnost MENU > Pozastavit/
převinout sonar nebo MENU > Pozastavit sonar.‍
Otevření historie sonaru
POZNÁMKA: Ne všechna zařízení mají tuto funkci.‍
1 V zobrazení sonaru vyberte možnost MENU > Pozastavit/
převinout sonar.‍
2 Volbou ikony nebo nastavíte vertikální linii.‍
3 Volbou ikony nebo nastavíte horizontální linii hloubky.‍
Nastavení rychlosti procházení sonaru
Můžete nastavit rychlost, jakou sonar prochází zprava doleva.‍
Vyšší rychlost procházení zobrazí více detailů, zejména při
pohybu nebo lovu vlečením.‍ Nižší rychlost procházení prodlouží
dobu zobrazení informací na obrazovce.‍
1 Vyberte možnost MENU > Nastavení > Nastavení sonaru >
Rychlost procházení.‍
2 Vyberte rychlost procházení.‍
POZNÁMKA: Nastavení rychlosti procházení na jedné
stránce aplikuje změnu nastavení na všechny stránky.‍
Zobrazení a nastavení linie hloubky
Na obrazovce sonaru můžete zobrazit a nastavit horizontální
linii.‍ Hloubka této linie je indikována na pravé straně obrazovky.‍
POZNÁMKA: Zobrazení linie hloubky na jedné stránce zobrazí
linii hloubky na všech stránkách.‍
1 Vyberte možnost MENU > Linie hloubky > Zapnuto.‍
2 Vyberte ikonu nebo .‍
Konfigurace zobrazování pozastavených
cílů
POZNÁMKA: Konfigurace zobrazování pozastavených cílů na
jedné stránce aplikuje změnu nastavení na všechny stránky.‍
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici u všech převodníků.‍
Zobrazí pozastavené cíle jako symboly.‍
Zobrazí pozastavené cíle jako symboly s informací o hloubce cíle.‍
Zobrazí pozastavené cíle jako symboly s informací sonaru o pozadí.‍
Zobrazí pozastavené cíle jako symboly s informací sonaru o pozadí a
informací o hloubce cíle.‍
1 V zobrazení sonaru vyberte možnost MENU > Nastavení >
Nastavení sonaru > Symboly ryb.‍
2 Vyberte možnost.‍
Zapnutí rozsahu A
Rozsah A je vertikální přerušované světlo podél pravé strany
zobrazení sonaru na celou obrazovku.‍ Tato funkce rozbalí
naposledy přijatá data sonaru, takže jsou lépe viditelná.‍ Může
být také užitečná pro rozpoznání ryb, které jsou blízko dna.‍
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici u všech převodníků.‍
Na stránce Celý displej vyberte možnost MENU > Nastavení
> Nastavení sonaru > Rozsah A > Zapnuto.‍
À
Á
Rozsah A
Průměr kužele sonaru v aktuální hloubce
Nastavení úrovně zesílení a šumu sonaru
Na obrazovce sonaru můžete nastavit úroveň zesílení a šumu.‍
Nastavení úrovně zesílení ovlivňuje citlivost přijímače sonaru a
lze jím kompenzovat vliv hloubky a čistoty vody.‍ Zvýšení úrovně
zesílení zobrazí více detailů, snížení redukuje nežádoucí odrazy
na obrazovce.‍
POZNÁMKA: Nastavení úrovně zesílení na jedné stránce
aplikuje změnu nastavení na všechny stránky.‍
Ruční nastavení úrovně zesílení
1 Vyberte možnost MENU > Kontrola úrovně zesílení >
Manuální.‍
2 Opakovaně tiskněte ikonu
, dokud se na obrazovce v části
zobrazující vodu nezačne objevovat šum.‍
3 Stisknutím ikony úroveň zesílení mírně snižte.‍
Automatické nastavení úrovně zesílení
POZNÁMKA: Chcete-li nastavit úroveň zesílení na stránce
Rozdělit frekvence, musíte nastavit každou frekvenci
samostatně.‍
1 Vyberte možnost MENU > Kontrola úrovně zesílení.‍
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete automaticky zobrazit vyšší citlivost, slabší
navrácené signály sonaru s větším šumem, vyberte
možnost Automatická vysoká hodnota.‍
• Pokud chcete automaticky zobrazit střední citlivost,
navrácené signály sonaru s mírným šumem, vyberte
možnost Automatická střední hodnota.‍
• Pokud chcete automaticky zobrazit nízkou citlivost,
navrácené signály sonaru s nižším šumem Automatická
nízká hodnota.‍
Nastavení potlačení šumu
Výskyt slabých sonarových odrazů můžete omezit zvýšením
potlačení šumu.‍
POZNÁMKA: Nastavení potlačení šumu na jedné stránce
aplikuje změnu nastavení na všechny stránky.‍
POZNÁMKA: Chcete-li nastavit potlačení šumu na stránce
Rozdělit frekvence, musíte nastavit každou frekvenci
samostatně.‍
1 Vyberte možnost MENU > Nastavení > Nastavení sonaru >
Odmítnutí šumu.‍
2 Nastavte úroveň potlačení šumu.‍
Skrytí povrchového šumu
Můžete nastavit zobrazení nebo skrytí odrazů z okolí povrchu
hladiny.‍ Skrytí povrchového šumu napomáhá redukovat
nežádoucí odrazy.‍
4
Sonar
POZNÁMKA: Nastavení skrytí nebo zobrazení povrchového
šumu na jedné stránce aplikuje změnu nastavení na všechny
stránky.‍
Vyberte možnost MENU > Nastavení > Nastavení sonaru >
Povrchový šum > Skrýt.‍
Úprava kontrastu
Můžete ovládat rozsah a intenzitu barev úpravou jasu a
kontrastu pro DownVü převodníky.‍
Kontrast ovládá rozsah barev mezi cíli s vysokou intenzitou a
šumem s nízkou intenzitou.‍ Nastavení vysokého kontrastu
zobrazí větší rozdíl v barevnosti mezi šumem a cíli.‍ Nastavení
nízkého kontrastu má více barev se středními tóny.‍
1 Vyberte možnost MENU > Kontrast.‍
2 Pomocí posuvníku zvýšíte nebo snížíte kontrast.‍
Úprava intenzity barev
Jas upravuje intenzitu barevnosti.‍ Vyšší hodnota jasu umožňuje
lepší viditelnost cílů pomocí vyšší intenzity barevnosti.‍ Nižší
hodnota jasu potlačí šum na pozadí pomocí nižší intenzity
barevnosti.‍
1 Vyberte možnost MENU > Jas.‍
2 Vyberte hodnotu ručně nebo vyberte možnost:
• Pokud chcete automaticky zobrazit vyšší citlivost, slabší
navrácené signály sonaru s větším šumem, vyberte
možnost Automatická vysoká hodnota.‍
• Pokud chcete automaticky zobrazit střední citlivost,
navrácené signály sonaru s mírným šumem, vyberte
možnost Automatická střední hodnota.‍
• Pokud chcete automaticky zobrazit nízkou citlivost,
navrácené signály sonaru s nižším šumem Automatická
nízká hodnota.‍
Alarmy
Vyberte možnost MENU > Nastavení > Alarmy.‍
Baterie: Zazní, pokud napětí baterie klesne na stanovenou
hodnotu.‍
Hluboká voda: Zazní, pokud bude hloubka vody hlubší, než je
stanovená hloubka.‍
Unášení proudem: Zazní, pokud změny hloubky ve vaší
aktuální pozici překročí stanovenou hloubku.‍
Ryby: Zazní, pokud zařízení rozpozná pozastavený cíl.‍
•
nastaví alarm, aby zazněl, pokud budou rozpoznány
ryby všech velikostí.‍
•
nastaví alarm, aby zazněl, pouze pokud budou
rozpoznány střední a velké ryby.‍
•
nastaví alarm, aby zazněl, pouze pokud budou
rozpoznány velké ryby.‍
Mělká voda: Zazní, pokud bude hloubka vody mělčí než
stanovená hloubka.‍
Teplota vody: Zazní, pokud se teplota vody změní o více než ±
1,1 °C (± 2 °F).‍ Nastavení alarmu bude uloženo po vypnutí
zařízení.‍
POZNÁMKA: Pokud chcete tento alarm použít, musíte
zařízení připojit k převodníku schopnému zjistit teplotu.‍
POZNÁMKA: Zařízení musí být připojeno k převodníku
s kolečkem pro měření rychlosti vodního proudu, aby mohlo
zobrazit počítadlo kilometrů.‍
Rychlost vodního proudu: Zobrazí rychlost vodního proudu.‍
POZNÁMKA: Zařízení musí být připojeno k převodníku
s kolečkem pro měření, aby mohlo zobrazit rychlost vodního
proudu.‍
Teplota vody: Zobrazí teplotu vody.‍
POZNÁMKA: Zařízení musí být připojeno k převodníku
schopnému zjistit teplotu, aby mohlo zobrazit teplotu vody.‍
Nastavení systému
Vyberte možnost MENU > Nastavení > Systém.‍
Jazyk: Nastaví jazyk na obrazovce.‍
Systémové informace: Umožňuje zobrazení informací o
softwaru.‍
Nastavení systémových jednotek
Vyberte možnost MENU > Nastavení > Jednotky.‍
Hloubka: Nastaví jednotky hloubky na stopy (ft), metry (m) a
sáhy (ftm).‍
Vzdálenost: Nastaví jednotky vzdálenosti.‍
Teplota: Nastaví jednotky teploty na Fahrenheita (°F) nebo
Celsia (°C).‍
POZNÁMKA: Pokud chcete teplotu zobrazit, musíte mít
připojený převodník, který dokáže snímat teplotu.‍
Rychlost vodního proudu: Nastaví jednotky rychlosti vodního
proudu.‍
POZNÁMKA: Pokud chcete rychlost vodního proudu
zobrazit, musíte mít připojený převodník rychlosti vodního
proudu.‍
Obnovení výchozích nastavení z výroby
POZNÁMKA: Tímto způsobem se odstraní všechny informace
o nastavení, které jste zadali.‍
1 Vyberte možnost MENU > Nastavení > Systém >
Systémové informace > Nastavení z výroby.‍
2 Vyberte možnost.‍
Kalibrace
Nastavení vyrovnání lodního kýlu
Vyrovnání lodního kýlu je možné zadat kvůli kompenzaci odečtu
hladiny pro hloubku kýlu, což umožňuje měření hloubky ode
dna kýlu místo od umístění převodníku.‍
1 Vyberte možnost podle umístění převodníku:
• Pokud je převodník nainstalovaný na čáře ponoru À,
změřte vzdálenost mezi převodníkem a lodním kýlem.‍
Tuto hodnotu zadejte v krocích 3 jako kladné číslo.‍
• Pokud je převodník nainstalovaný na dně kýlu Á, změřte
vzdálenost mezi převodníkem a čárou ponoru.‍ Tuto
hodnotu zadejte v krocích 3 jako záporné číslo.‍
Nastavení čísel sonaru
Můžete upravit, jaká čísla budou zobrazena na stránce Celá
obrazovka, na stránce Rozdělit zoom a na stránce Rozdělit
frekvenci.‍ Můžete rovněž upravit velikost čísel.‍
Vyberte možnost MENU > Nastavení > Čísla sonaru.‍
Baterie: Zobrazí napětí baterie.‍
Velikost čísla: Nastaví velikost čísla.‍
Počítač kilometrů: Zobrazí počítadlo kilometrů.‍
Kalibrace
5
Technické údaje
Model
Měření
Rozsah napájecího
napětí
echo 101
Od 10 do 20 V
Řada echo 201, 301 a
500
Od 10 do 28 V
Jmenovitý proud
Všechny modely
1 A
Pojistka
Všechny modely
AGC/3AG – 3,0 A
Hloubka sladké vody*
echo 151
488 m (1 600 stop) @
77 kHz
echo 201, 201dv, 301 a
301dv
533 m (1 750 stop) @
77 kHz
Řada echo 500 a 500dv
701 m (2 300 stop) @
77 kHz
*Kapacita hloubky závisí na salinitě a dalších vlastnostech vody.‍
Čištění vnějšího krytu
POZNÁMKA
Nepoužívejte chemické čističe a rozpouštědla, protože by mohly
poškodit plastové součásti.‍
2 Vyberte možnost MENU > Nastavení > Kalibrace >
Vyrovnání lodního kýlu.‍
3 Pomocí kláves šipek zadejte vyrovnání lodního kýlu
změřenou v kroku 1.‍
Nastavení teplotního posunu vody
Můžete nastavit teplotní posun, abyste kompenzovali odečet
teploty z převodníku schopného zjistit teplotu.‍
1 Změřte teplotu vody pomocí převodníku schopného zjistit
teplotu vody, který je připojen k zařízení.‍
2 Změřte teplotu vody pomocí odlišného teploměru nebo
snímače teploty, o kterých víte, že jsou přesné.‍
3 Odečtěte teplotu vody naměřenou v kroku 1 od teploty vody
naměřené v kroku 2.‍
To představuje teplotní posun.‍ Tuto hodnotu zadejte
v kroku 6 jako kladné číslo, pokud snímač připojený
k zařízení měří teplotu vody jako nižší, než ve skutečnosti je.‍
Tuto hodnotu zadejte v kroku 6 jako záporné číslo, pokud
snímač připojený k zařízení měří teplotu vody jako vyšší, než
ve skutečnosti je.‍
4 Vyberte možnost MENU > Nastavení > Kalibrace >
Teplotní posun.‍
5 Pomocí kláves šipek zadejte posun teploty vody změřený
v kroku 3.‍
Kalibrace snímače rychlosti vodního proudu
1 Vyberte možnost MENU > Nastavení > Kalibrace >
Kalibrovat rychlost vody.‍
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.‍
POZNÁMKA: Musíte zadat nejvyšší rychlost, jak byla
naměřena externím zdrojem, například zařízením GPS.‍
Nezadávejte hodnotu rychlosti vodního proudu z připojeného
převodníku s kolečkem pro měření.‍
Dodatek
Technické údaje
Technické údaje
Model
Měření
Rozsah teplot
echo 101 a 151
od-15° do 55 °C (od 5° do
131 °F)
Řada echo 201, 301 a
500
od-15° do 55 °C (od 5° do
131 °F)
echo 101 a 151
250 mm (10 palců)
echo 201 a 301
250 mm (10 palců)
Řada echo 500
400 mm (15,75 palců)
Bezpečná vzdálenost
od kompasu
6
1 Vyčistěte vnější kryt zařízení (kromě obrazovky) pomocí
tkaniny namočené v roztoku jemného čistícího prostředku.‍
2 Otřete ho do sucha.‍
Čištění obrazovky
POZNÁMKA
Čisticí prostředky obsahující čpavek by mohly poškodit
antireflexní vrstvu.‍
Zařízení je vybaveno speciální antireflexní vrstvou, která je
velice citlivá na pleťové oleje, vosky a abrazivní čisticí
prostředky.‍
1 Použijte čistič na kontaktní čočky, který je určený pro
bezpečné čištění antireflexních vrstev.‍
2 Jemně otřete obrazovku pomocí jemné, čisté tkaniny, která
nepouští chloupky.‍
Softwarová licenční dohoda
POUŽÍVÁNÍM ZAŘÍZENÍ SE ZAVAZUJETE RESPEKTOVAT
PODMÍNKY NÁSLEDUJÍCÍ SOFTWAROVÉ LICENČNÍ
DOHODY.‍ TUTO DOHODU SI PROSÍM PEČLIVĚ PROČTĚTE.‍
Společnost Garmin Ltd.‍ a její dceřiné společnosti (dále jen
„Garmin“) vám poskytují omezenou licenci na užívání softwaru
zabudovaného v tomto zařízení v binární použitelné podobě
(dále jen „Software“) při běžném provozu přístroje.‍ Právní
nárok, vlastnická práva a práva související s duševním
vlastnictvím tohoto Softwaru zůstávají majetkem společnosti
Garmin a/nebo poskytovatelů třetích stran.‍
Tímto potvrzujete, že Software je majetkem společnosti Garmin
a/nebo poskytovatelů třetích stran a je chráněn americkými
zákony o autorských právech a mezinárodními úmluvami
o autorských právech.‍ Dále potvrzujete, že struktura,
organizace a kód softwaru, pro který není poskytnut zdrojový
kód, jsou cenným obchodním tajemstvím společností Garmin
anebo poskytovatelů třetích stran, a že zdrojový kód softwaru
zůstává cenným obchodním tajemstvím společností Garmin
anebo poskytovatelů třetích stran.‍ Souhlasíte s tím, že Software
ani jeho části nebudete dekompilovat, rozebírat, upravovat,
provádět zpětné sestavení nebo převádět do formy čitelné pro
člověka a nebudete je využívat k vytváření odvozených děl.‍
Souhlasíte s tím, že nebudete exportovat nebo reexportovat
Software do jiných zemí, a tím porušovat zákony o kontrole
exportu Spojených států amerických nebo zákony o kontrole
exportu jakýchkoli jiných příslušných zemí.‍
Dodatek
Rejstřík
A
alarmy, sonar 5
D
data 1
DownVü 3
J
jazyk 5
K
klávesy 1
napájení 1
kontrast 1
M
měrné jednotky 5
N
nápověda 1
nastavení 1, 3
systémové informace 5
nastavení displeje 1
nastavení z výroby 5
P
podsvícení 1
pozastavení 4
prodleva 2
převodník 1–3
R
registrace produktu 1
registrace zařízení 1
rychlá úprava 2
S
signalizační zařízení 1
softwarová licenční dohoda 6
sonar 2–4
alarmy 5
čísla 2, 3, 5
DownVü 3
frekvence 1–3, 5
kontrola úrovně zesílení 4
linie hloubky 4
měřítko hloubky 2, 3
počítač kilometrů 3
pozastavené cíle 2, 4
přerušované světlo 2, 3
rozsah A 4
rychlost procházení 4
šum 4
uzamčení dna 3
vzhled 2, 5
záznam 2
změna velikosti 2, 3
zobrazení 2
stránka. Viz sonar
stránky. Viz sonar
systémové informace 5
T
technické údaje 6
V
voda
rychlost 6
teplotní posun 6
vyrovnání, lodní kýl 5
vyrovnání lodního kýlu 5
Z
zapínací tlačítko 1
zařízení
čištění 6
registrace 1
změna velikosti, sonar 3
Rejstřík
7
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Velká Británie
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tchaj-wan(R.O.C.)
© 2013 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising