Garmin | echo™ 301dv | User guide | Garmin echo™ 301dv Podręcznik użytkownika

Garmin echo™ 301dv Podręcznik użytkownika
echo Seria 200, 300 i 500
™
Podręcznik użytkownika
Grudzień 2013
190-01709-40_0A
Wydrukowano na Tajwanie
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody
firmy Garmin jest zabronione. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego
podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby
pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin® oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd.‍ lub jej oddziałów w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.‍ echo™ jest znakiem
towarowym firmy Garmin Ltd.‍ lub jej oddziałów.‍ Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.‍
Spis treści
Wstęp.............................................................................. 1
Rejestrowanie urządzenia .......................................................... 1
Kontakt z działem pomocy technicznej firmy Garmin ................ 1
Objaśnienia dotyczące obsługi .................................................. 1
Wprowadzanie wartości liczbowych ........................................... 1
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem ............................... 1
Przyciski ..................................................................................... 1
Automatyczne włączanie urządzenia ......................................... 1
Regulowanie podświetlenia ....................................................... 1
Dostosowywanie schematu kolorów .......................................... 1
Ustawianie schematu kolorów ................................................... 1
Określanie typu przetwornika ..................................................... 1
Regulowanie kontrastu .............................................................. 1
Ustawianie sygnału dźwiękowego ............................................. 1
Limit czasu wyświetlania menu .................................................. 2
Używanie szybkiej regulacji ....................................................... 2
Menu Strony................................................................... 2
Wybór strony .............................................................................. 2
Strona pełnego ekranu ............................................................... 2
Strona Podział powiększenia ..................................................... 2
Strona Podział częstotliwości ..................................................... 2
Ustawienia strony Wykres .......................................................... 2
Strona Ekran sonaru .................................................................. 3
Strona Wartości ......................................................................... 3
Zerowanie licznika ..................................................................... 3
Sonar............................................................................... 3
Widok sonaru DownVü .............................................................. 3
Częstotliwości sonaru ................................................................ 3
Regulowanie zakresu skali głębokości ...................................... 3
Regulacja powiększenia ............................................................ 3
Blokowanie ekranu na zarysie dna ............................................ 4
Włączanie pauzy ekranu sonaru ................................................ 4
Otwieranie historii sonaru .......................................................... 4
Ustawianie prędkości przesuwu sonaru ..................................... 4
Wyświetlanie i regulacja linii głębokości .................................... 4
Konfigurowanie wyglądu obiektów znajdujących się w toni ....... 4
Włączanie funkcji A-Scope ........................................................ 4
Ustawienia czułości sonaru i zakłóceń ....................................... 4
Alarmy ........................................................................................ 5
Ustawienia wartości sonaru ....................................................... 5
Ustawienia systemowe .............................................................. 5
Ustawienia jednostek w systemie .............................................. 5
Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych ...................... 5
Kalibracja ........................................................................ 5
Ustawianie przesunięcia kilu ...................................................... 5
Ustawianie przesunięcia temperatury wody ............................... 6
Kalibracja czujnika prędkości po wodzie .................................... 6
Załącznik......................................................................... 6
Dane techniczne ........................................................................ 6
Czyszczenie obudowy ............................................................... 6
Czyszczenie ekranu ................................................................... 6
Umowa licencyjna na oprogramowanie ..................................... 6
Indeks..............................................................................8
Spis treści
i
Wstęp
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.‍
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.‍
• Odwiedź stronę http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.‍
Kontakt z działem pomocy technicznej firmy
Garmin
• Odwiedź stronę www.garmin.com/‍support i kliknij opcję
Contact Support, aby uzyskać informacje o pomocy
technicznej dostępnej w poszczególnych krajach.‍
• Jeśli znajdujesz się w USA, zadzwoń pod numer (913) 397
8200 lub (800) 800 1020.‍
• Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii, zadzwoń pod numer
0808 2380000.‍
• Jeśli znajdujesz się w Europie, zadzwoń pod numer +44 (0)
870 8501241.‍
Objaśnienia dotyczące obsługi
W niniejszym podręczniku zwrot „wybierz” jest używany w celu
opisania następujących działań:
• Podświetlenie opcji w menu i naciśnięcie przycisku ENTER.‍
• Naciśnięcie przycisku, takiego jak ENTER lub MENU.‍
W przypadku instrukcji wymagającej wybrania opcji menu,
w tekście mogą pojawić się małe strzałki.‍ Oznaczają one kilka
elementów, które należy wybrać przy użyciu przycisków i ,
a następnie nacisnąć przycisk ENTER po każdym z nich.‍ Na
przykład w przypadku instrukcji „wybierz kolejno MENU >
Pauza/cofnij sonar” należy nacisnąć przycisk MENU, wybrać
lub , aby podświetlić opcję Pauza/cofnij sonar,
a następnie nacisnąć przycisk ENTER.‍
Wprowadzanie wartości liczbowych
Wartości liczbowe wprowadza się podczas ustawiania alarmów
i przesunięć.‍
1 Wybierz i , aby określić pierwszą wartość liczbową.‍
2 Wybierz lub ENTER, aby przejść do kolejnej cyfry.‍
3 Powtórz kroki 1 i 2 dla wszystkich wartości liczbowych.‍
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Przyciski
MENU
Wyświetla lub ukrywa listę opcji.‍
ENTER Umożliwia wybranie opcji z menu.‍
Umożliwia przewijanie opcji lub zmianę ustawień.‍
Umożliwia wybranie opcji strony.‍
Umożliwia włączanie i wyłączanie urządzenia oraz regulację
podświetlenia.‍
Automatyczne włączanie urządzenia
Urządzenie można skonfigurować tak, aby włączało się
automatycznie po podłączeniu zasilania.‍ W przeciwnym razie
konieczne jest wybranie .‍
Wybierz kolejno MENU > Ustawienia > System >
Autozasilanie > Wł.‍.‍
Regulowanie podświetlenia
1 Wybierz kolejno MENU > Ustawienia > System >
Podświetlenie.‍
i .‍
2 Wybierz
Dostosowywanie schematu kolorów
W przypadku urządzeń z serii echo 300 i 500 można ustawić
schemat kolorów dla wszystkich ekranów sonarów.‍
1 Wybierz kolejno MENU > Ustawienia > Ustawienia sonaru
> Schemat kolorów.‍
Wybierz schemat kolorów.‍
2
Ustawianie schematu kolorów
W przypadku urządzeń echo z serii 300 i 500 można ustawić
tryb koloru ekranu sonaru dla pracy dziennej lub nocnej.‍
1 Wybierz kolejno MENU > Ustawienia > System > Schemat
kolorów.‍
2 Wybierz Dzień lub Noc.‍
Określanie typu przetwornika
Przed wybraniem typu przetwornika należy się sprawdzić,
jakiego rodzaju przetwornik się posiada.‍
Prawidłowe ustawienie pracy sonaru może wymagać ustawienia
typu przetwornika.‍
1 W widoku sonaru wybierz kolejno MENU > Ustawienia >
Ustawienia sonaru > Typ przetwornika.‍
2 Wybierz opcję:
• Jeśli masz dwuwiązkowy przetwornik 200/77 kHz, wybierz
2 wiązki.‍
• Jeśli masz dwuzakresowy przetwornik 200/50 kHz,
wybierz 2 częstotliwości.‍
• Jeśli posiadasz przetwornik DownVü, wybierz DownVü.‍
• W przypadku innego typu przetwornika wybierz go z listy.‍
Regulowanie kontrastu
UWAGA: Funkcja ta nie jest dostępna we wszystkich
modelach.‍
1 Wybierz kolejno MENU > Ustawienia > System > Kontrast.‍
2 Wybierz lub .‍
PORADA: Przytrzymaj lub , aby szybko wprowadzić
znaczne zmiany.‍
3 Wybierz ENTER.‍
Ustawianie sygnału dźwiękowego
Możesz określić, kiedy urządzenie ma emitować sygnały
dźwiękowe.‍
Wstęp
1
1 Wybierz kolejno MENU > Ustawienia > System > Sygnał
dźwiękowy.‍
2 Wybierz opcję:
• Aby urządzenie emitowało sygnał dźwiękowy po wybraniu
opcji oraz w razie alarmu, wybierz ustawienie Wł.‍.‍
• Aby urządzenie emitowało sygnał dźwiękowy tylko
w przypadku alarmu, wybierz ustawienie Tylko alarmy.‍
Limit czasu wyświetlania menu
Jeśli po wyświetleniu menu przez 15 sekund nie zostanie
dokonany żaden wybór, menu zostanie zamknięte oraz zostanie
wyświetlony poprzedni ekran.‍
Używanie szybkiej regulacji
Po dostosowaniu ustawienia i powróceniu do strony można
szybko wrócić do opcji ustawień.‍
Wybierz lub .‍
À
Á
Â
Skala powiększenia głębokości
Okno powiększenia
Zakres głębokości
Zwiększanie szerokości ekranu Powiększenie
Menu Strony
Menu Strony pozwala wyświetlać informacje z sonaru
w różnych formatach.‍
Wybór strony
1 Wybierz kolejno MENU > Strony.‍
2 Wybierz stronę.‍
PORADA: W przypadku urządzeń echo z serii 200 i 500, do
menu stron można szybko przejść, wybierając lub na
dowolnym ekranie.‍
Strona pełnego ekranu
Szerokość powiększonego fragmentu strony Podział
powiększenia można zwiększyć.‍
Na stronie Podział powiększenia wybierz kolejno MENU >
Ustawienia > Ustawienia sonaru > Rozmiar podziału >
Duży.‍
Strona Podział częstotliwości
Na stronie podziału częstotliwości można wyświetlić dane
uzyskane z dwóch częstotliwości.‍
UWAGA: Aby użyć strony podziału częstotliwości, należy
dysponować przetwornikiem dwuwiązkowym lub
dwuzakresowym.‍
Wybierz kolejno MENU > Strony > Podział częstotliwości.‍
Na stronie pełnego ekranu sonaru jest wyświetlany wykres
odczytu sonaru z przetwornika.‍
W menu Strony wybierz Tradycyjny lub DownVü.‍
Ustawienia strony Wykres
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Głębokość dna
Temperatura wody
Prędkość po wodzie (jeśli jest podłączony przetwornik umożliwiający pomiar
prędkości na wodzie)
Obiekty zawieszone w toni
Częstotliwość przetwornika
Po prawej stronie ekranu przedstawiona jest wyświetlana głębokość
Strona Podział powiększenia
Na stronie podziału powiększenia, po prawej stronie ekranu,
wyświetlany jest wykres odczytu sonaru.‍ Po lewej stronie
widoczny jest powiększony fragment wykresu.‍
Wybierz kolejno MENU > Strony > Podział powiększenia.‍
2
Wybierz kolejno MENU > Strony > Dziennik.‍
Głębokość: Przedstawia graficzny wykres głębokości w czasie.‍
Czas trwania wykresu głębokości: Umożliwia ustawienie skali
czasu wykresu głębokości.‍ Zwiększenie czasu pozwala
wyświetlić różnice w głębokości występujące w dłuższym
przedziale czasu.‍ Zmniejszenie czasu pozwala wyświetlić
bardziej szczegółowe informacje dla krótszego przedziału
czasu.‍
Skala: Umożliwia ustawienie skali czasu wykresu głębokości.‍
Zwiększenie skali zakresu głębokości pozwala wyświetlić
więcej różnic w głębokości.‍ Zmniejszenie skali zakresu
głębokości pozwala wyświetlić zmiany w bardziej
szczegółowy sposób.‍Wybranie opcji Auto powoduje
automatyczną regulację zakresu głębokości, tak aby
wyświetlane były wszystkie wartości wykresu w określonym
czasie.‍
Menu Strony
Temperatura: Przedstawia graficzny wykres odczytów
temperatury wody w czasie.‍ Zwiększenie skali zakresu
temperatury pozwala wyświetlić więcej różnic
w temperaturach.‍ Zmniejszenie skali zakresu temperatur
pozwala wyświetlić zmiany w bardziej szczegółowy
sposób.‍Wybranie opcji Auto powoduje automatyczną
regulację wyświetlania, tak aby wyświetlane były wszystkie
wartości wykresu w określonym czasie.‍
Strona Ekran sonaru
Strona ekranu sonaru przedstawia informacje z sonaru,
wyświetlane na okrągłej skali głębokości, wskazujące na to, co
znajduje się pod dnem łodzi.‍ Ma postać pierścienia, którego
początek znajduje się na górze oraz który postępuje w prawo.‍
Skala wewnątrz pierścienia wskazuje na głębokość.‍ Po
pojawieniu się na określonej głębokości informacji z sonaru,
informacje z sonaru migają na pierścieniu.‍ Kolory oznaczają
różną moc echa odbieranego przez sonar.‍
Wybierz kolejno MENU > Strony > Ekran sonaru.‍
wiązki kopiarki.‍ Taka wiązka zapewnia wyraźniejszy,
przypominający zdjęcie obraz sytuacji pod łodzią.‍
Częstotliwości sonaru
UWAGA: Dostępne częstotliwości zależą od używanego
przetwornika.‍
Regulacja częstotliwości pomaga dostosować sonar do
określonych celów i aktualnej głębokości wody.‍
Wyższe częstotliwości korzystają z węższych wiązek i przydają
się przy dużych prędkościach i niekorzystnym stanie morza.‍
Wyższa częstotliwość oznacza lepszą wyrazistość dna
i termokliny.‍
Niższe częstotliwości korzystają z szerszych wiązek, które
omiatają większy obszar i pozwalają rybakom dostrzec więcej
obiektów, ale generują zarazem więcej zakłóceń
powierzchniowych i ograniczają ciągłość echa dna przy
niekorzystnym stanie morza.‍ Szersze wiązki generują większe
łuki dla ech obiektów, dzięki czemu są idealne do lokalizowania
ryb.‍ Szersze wiązki działają również lepiej na głębokiej wodzie,
ponieważ niższa częstotliwość oznacza lepszą penetrację
głębin.‍ Mogą one posłużyć do wyszukiwania takich obiektów,
jak zarośla.‍
Przeglądanie dwóch częstotliwości jednocześnie przy
wykorzystaniu widoku podziału częstotliwości pozwala zajrzeć
w głębiny za pomocą echa o niższej częstotliwości,
a jednocześnie wyświetlić więcej szczegółów z echa o wyższej
częstotliwości.‍
Wybór częstotliwości
1 Wybierz MENU.‍
2 Wybierz Częstotliwość lub CZĘSTOTLIWOŚĆ.‍
3 Wybierz częstotliwość.‍
À
Á
Głębokość w aktualnej pozycji
Skala głębokości
Strona Wartości
Na stronie wartości można wyświetlić wartości liczbowe zamiast
grafiki.‍
Wybierz kolejno MENU > Strony > Wartości.‍
Zerowanie licznika
Przed wyzerowaniem licznika należy podłączyć urządzenie do
przetwornika prędkości.‍
Na stronie Wartości wybierz kolejno MENU > Zeruj licznik.‍
Sonar
Strony pełnego ekranu, podziału powiększenia, podziału
częstotliwości i ekranu sonaru przedstawiają w sposób wizualny
obszar znajdujący się poniżej łodzi.‍ Te widoki sonaru można
dostosować.‍
UWAGA: Nie wszystkie urządzenia maja tę funkcję.‍
Widok sonaru DownVü
UWAGA: Niektóre modele nie obsługują technologii sonaru
i przetworników DownVü.‍
UWAGA: Aby odbierać sygnał sonaru DownVü, niezbędny jest
zgodny ploter nawigacyjny lub echosonda rybacka oraz zgodny
przetwornik.‍
Sonar DownVü o wysokiej częstotliwości zapewnia
wyraźniejszy obraz toni pod łodzią, zapewniając bardziej
szczegółowy obraz mijanych przez łódź obiektów.‍
Tradycyjne przetworniki emitują wiązkę stożkową.‍ Technologia
sonaru DownVü emituje wąską wiązkę, podobną kształtem do
Sonar
Regulowanie zakresu skali głębokości
Skalę głębokości wyświetlaną po prawej stronie ekranu można
regulować.‍ Lokacja automatyczna utrzymuje dno w dolnej,
trzeciej części ekranu sonaru i może służyć do monitorowania
dna w przypadku wolnych lub przeciętnych zmian
w ukształtowaniu terenu.‍
Gdy głębokość zmienia się gwałtownie, jak w przypadku uskoku
czy klifu, ręczne dostosowanie zakresu pozwala zobaczyć
określony zakres głębokości.‍ Obraz dna jest wyświetlany na
ekranie tak długo, jak tylko znajduje się w ustalonym ręcznie
zakresie.‍
1 Wybierz kolejno MENU > Zasięg.‍
2 Wybierz opcję.‍
• Aby umożliwić urządzeniu automatyczną regulację
zasięgu w zależności od głębokości, wybierz Auto.‍
• Aby ręcznie zwiększyć lub zmniejszyć zakres, wybierz
Ręcznie, a następnie lub .‍
UWAGA: Ustawienie zakresu na jednej stronie obowiązuje
także na wszystkich pozostałych stronach.‍
Regulacja powiększenia
Powiększenie można regulować ręcznie, wybierając zakres
i stałą głębokość początkową.‍ Na przykład w przypadku
wybrania głębokości 15 metrów i głębokości początkowej 5
metrów urządzenie będzie wyświetlało powiększony obszar
o głębokości od 5 metrów do 20 metrów.‍
Urządzenie może również regulować powiększenie
automatycznie po określeniu zakresu.‍ Urządzenie oblicza
obszar powiększenia od zarysu dna.‍ Na przykład w przypadku
wybrania zakresu 10 metrów urządzenie będzie wyświetlało
powiększony obszar od dna do 10 metrów nad dnem.‍
1 Wybierz kolejno MENU > Powiększenie.‍
3
2 Wybierz Powiększenie ręczne lub Automatyczne
powiększenie.‍
3 Wybierz Zakres, a następnie lub , aby zwiększyć lub
zmniejszyć zakres powiększanego obszaru.‍
4 W razie potrzeby wybierz Głębokość, aby dostosować okno
powiększenia w górę lub w dół.‍
UWAGA: Okno powiększenia pozwala monitorować dno
tylko w trybie automatycznym.‍
Blokowanie ekranu na zarysie dna
Ekran można zablokować na zarysie dna.‍ Na przykład
w przypadku wybrania zakresu 20 metrów urządzenie będzie
wyświetlało obszar od dna do 20 metrów nad dnem.‍ Zakres
zostanie wyświetlony po prawej stronie.‍
1 W widoku sonaru wybierz kolejno MENU > Powiększenie >
Blokada dna.‍
2 Określ zakres.‍
1 W widoku sonaru wybierz kolejno MENU > Ustawienia >
Ustawienia sonaru > Symbole ryb.‍
2 Wybierz opcję.‍
Włączanie funkcji A-Scope
A-Scope to pionowy ekran sonaru widoczny wzdłuż prawej
krawędzi pełnoekranowego widoku sonaru.‍ Funkcja ta
wyświetla ostatnio odebrane dane z sonaru, dzięki czemu są
one lepiej widoczne.‍ Funkcja przydaje się podczas wykrywania
ryb znajdujących się blisko dna.‍
UWAGA: Funkcja ta nie jest dostępna we wszystkich
przetwornikach.‍
Na stronie pełnego ekranu wybierz kolejno MENU >
Ustawienia > Ustawienia sonaru > A-Scope > Wł.‍.‍
Włączanie pauzy ekranu sonaru
W widoku sonaru wybierz kolejno MENU > Pauza/cofnij
sonar lub MENU > Pauza sonaru.‍
Otwieranie historii sonaru
UWAGA: Nie wszystkie urządzenia maja tę funkcję.‍
1 W widoku sonaru wybierz kolejno MENU > Pauza/cofnij
sonar.‍
2 Wybierz lub , aby dostosować pionową linię.‍
3 Wybierz lub , aby dostosować poziomą linię głębokości.‍
Ustawianie prędkości przesuwu sonaru
Można ustawić prędkość przesuwu ekranu sonaru od prawej do
lewej strony.‍ Większa prędkość przesuwu umożliwia
zarejestrowanie większej liczby szczegółów, zwłaszcza
w przypadku przemieszczania się lub trolingu.‍ Mniejsza
prędkość przesuwu umożliwia dłuższe wyświetlanie na ekranie
informacji z sonaru.‍
1 Wybierz kolejno MENU > Ustawienia > Ustawienia sonaru
> Prędkość przesuwu.‍
2 Wybierz prędkość przesuwu.‍
UWAGA: Ustawienie prędkości przesuwu na jednej stronie
obowiązuje także na wszystkich pozostałych stronach.‍
Wyświetlanie i regulacja linii głębokości
Na ekranie sonaru można wyświetlać i regulować poziomą linię.‍
Głębokość linii jest widoczna po prawej stronie ekranu.‍
UWAGA: Wyświetlanie linii głębokości na jednej stronie
powoduje, że linia jest widoczna także na pozostałych stronach.‍
1 Wybierz kolejno MENU > Linia głębokości > Wł.‍.‍
2 Wybierz lub .‍
Konfigurowanie wyglądu obiektów
znajdujących się w toni
UWAGA: Ustawienie wyglądu obiektów znajdujących się w toni
na jednej stronie obowiązuje także na wszystkich pozostałych
stronach.‍
UWAGA: Funkcja ta nie jest dostępna we wszystkich
przetwornikach.‍
Wyświetla obiekty w toni jako symbole.‍
Wyświetla obiekty w toni jako symbole wraz z informacją o głębokości.‍
Wyświetla obiekty w toni jako symbole wraz z informacją tła sonaru.‍
Wyświetla obiekty w toni jako symbole wraz z informacją tła sonaru
i informacją o głębokości.‍
4
À
Á
Ekran A-Scope
Średnica stożka sonaru na bieżącej głębokości
Ustawienia czułości sonaru i zakłóceń
Można dostosować czułość oraz ilość zakłóceń na ekranie
sonaru.‍
Ustawienie to określa czułość odbiornika sonaru kompensującą
głębokość i stopień zanieczyszczenia wody.‍ Zwiększenie
czułości pozwala zobaczyć więcej szczegółów, a jej
zmniejszenie redukuje ilość zakłóceń na ekranie.‍
UWAGA: Ustawienie czułości na jednej stronie obowiązuje
także na wszystkich innych stronach.‍
Ręczne ustawianie czułości
1 Wybierz kolejno MENU > Czułość > Ręcznie.‍
2 Wybierz , aż w części ekranu przedstawiającej wodę
pojawią się zakłócenia.‍
, aby zmniejszyć nieco czułość.‍
3 Wybierz
Automatyczne ustawianie czułości
UWAGA: Aby wyregulować czułość na stronie podziału
częstotliwości, należy osobno ustawić każdą częstotliwość.‍
1 Wybierz kolejno MENU > Czułość.‍
2 Wybierz opcję:
• Aby automatycznie wyświetlić słabsze echa sonaru
o wyższej czułości i z większymi zakłóceniami, wybierz
Auto - wysokie.‍
• Aby automatycznie wyświetlić echa sonaru o średniej
czułości i z przeciętnymi zakłóceniami, wybierz Auto średnie.‍
• Aby automatycznie wyświetlić echa sonaru o niższej
czułości i z mniejszymi zakłóceniami, wybierz Auto niskie.‍
Ustawianie redukcji zakłóceń
Można zmniejszyć widoczność słabych ech poprzez
zwiększenie stopnia redukcji zakłóceń.‍
Sonar
UWAGA: Ustawienie redukcji zakłóceń na jednej stronie
obowiązuje także na wszystkich pozostałych stronach.‍
UWAGA: Aby ustawić redukcję zakłóceń na stronie podziału
częstotliwości, należy osobno ustawić każdą częstotliwość.‍
1 Wybierz kolejno MENU > Ustawienia > Ustawienia sonaru
> Redukcja zakłóceń.‍
2 Ustaw poziom redukcji zakłóceń.‍
Ukrywanie szumu lustra wody
Echa sonaru można ukryć lub wyświetlić blisko lustra wody.‍
Ukrycie szumu lustra wody pomaga zmniejszyć zakłócenia na
ekranie.‍
UWAGA: Ustawienie szumu lustra wody na jednej stronie
obowiązuje także na wszystkich pozostałych stronach.‍
Wybierz kolejno MENU > Ustawienia > Ustawienia sonaru
> Szum lustra wody > Ukryj.‍
Regulowanie kontrastu
Regulując jasność i kontrast przetworników DownVü, można
określać zakres i intensywność kolorów.‍
Kontrast wpływa na zakres kolorów między obiektami o dużej
intensywności a zakłóceniami o małej intensywności.‍
Ustawienie wysokiego kontrastu wyświetla większą różnicę
w kolorach między tymi zakłóceniami a obiektami.‍ Ustawienie
niskiego kontrastu to więcej kolorów o średnich tonach.‍
1 Wybierz kolejno MENU > Kontrast.‍
2 Za pomocą suwaka zwiększ lub zmniejsz ustawienie
kontrastu.‍
Temperatura wody: Uruchamia się, gdy temperatura wody
różni się o więcej niż ±1,1°C (±2°F).‍ Ustawienia alarmów są
zapisywane z chwilą wyłączenia urządzenia.‍
UWAGA: Aby skorzystać z tego alarmu, należy podłączyć
urządzenie do przetwornika umożliwiającego pomiar
temperatury.‍
Ustawienia wartości sonaru
Można określić, które wartości mają być wyświetlane na stronie
pełnego ekranu, podziału powiększenia i podziału
częstotliwości.‍ Można także dostosować rozmiar wyświetlanych
wartości.‍
Wybierz kolejno MENU > Ustawienia > Wartości sonaru.‍
Akumulator: Wyświetla napięcia akumulatora.‍
Rozmiar wartości: Umożliwia ustawienie rozmiaru wartości.‍
Licznik: Umożliwia wyświetlenie licznika.‍
UWAGA: Aby można było korzystać z licznika, urządzenie
musi być podłączone do przetwornika z kołem prędkości.‍
Prędkość po wodzie: Wyświetla prędkość po wodzie.‍
UWAGA: Aby urządzenie wyświetlało prędkość po wodzie,
musi być ono podłączone do przetwornika z kołem
prędkości.‍
Temperatura wody: Wyświetla temperaturę wody.‍
UWAGA: Aby urządzenie wyświetlało temperaturę wody,
musi być ono podłączone do przetwornika umożliwiającego
pomiar temperatury.‍
Dostosowywanie intensywności kolorów
Ustawienia systemowe
Jasność wpływa na intensywność kolorów.‍ Wyższa wartość
jasności ułatwia dostrzeganie obiektów dzięki kolorom
o większej intensywności.‍ Niższa wartość jasności ukrywa
zakłócenia w tle dzięki kolorom o mniejszej intensywności.‍
1 Wybierz kolejno MENU > Jasność.‍
2 Wybierz wartość ręczną lub opcję:
• Aby automatycznie wyświetlić słabsze echa sonaru
o wyższej czułości i z większymi zakłóceniami, wybierz
Auto - wysokie.‍
• Aby automatycznie wyświetlić echa sonaru o średniej
czułości i z przeciętnymi zakłóceniami, wybierz Auto średnie.‍
• Aby automatycznie wyświetlić echa sonaru o niższej
czułości i z mniejszymi zakłóceniami, wybierz Auto niskie.‍
Wybierz kolejno MENU > Ustawienia > System.‍
Język: Ustawia język tekstu wyświetlanego na ekranie.‍
Informacje systemowe: Wyświetla informacje
o oprogramowaniu.‍
Alarmy
Wybierz kolejno MENU > Ustawienia > Alarmy.‍
Akumulator: Uruchamia się, gdy napięcie akumulatora
osiągnie określony niski poziom.‍
Głębina: Uruchamia się, gdy głębokość jest większa od
określonej wartości.‍
Dryf: Uruchamia się, gdy różnice głębokości w aktualnej pozycji
wykraczają poza określoną wartość.‍
Ryby: Uruchamia się, gdy sonar wykryje obiekt zawieszony
w toni.‍
•
ustawia włączenie alarmu po wykryciu ryby
o dowolnych rozmiarach.‍
•
ustawia włączenie alarmu tylko po wykryciu średnich
lub dużych ryb.‍
•
ustawia włączenie alarmu tylko po wykryciu dużych
ryb.‍
Woda płytka: Uruchamia się, gdy głębokość jest mniejsza od
określonej wartości.‍
Kalibracja
Ustawienia jednostek w systemie
Wybierz kolejno MENU > Ustawienia > Jednostki.‍
Głębokość: Wybierz jednostki głębokości, a następnie wybierz
stopy (ft), metry (m) lub sążnie (fa).‍
Dystans: Pozwala ustawić jednostki odległości.‍
Temperatura: Pozwala ustawić jednostki temperatury na
stopnie Fahrenheita (°F) lub Celsjusza (°C).‍
UWAGA: Aby wyświetlić temperaturę, do wyświetlacza
należy podłączyć przetwornik z funkcją odczytu temperatury.‍
Prędkość po wodzie: Pozwala ustawić jednostki prędkości po
wodzie.‍
UWAGA: Aby wyświetlić prędkość po wodzie, do
wyświetlacza należy podłączyć przetwornik z funkcją odczytu
prędkości po wodzie.‍
Przywracanie domyślnych ustawień
fabrycznych
UWAGA: Ta procedura spowoduje usunięcie wszystkich
wprowadzonych ustawień.‍
1 Wybierz kolejno MENU > Ustawienia > System >
Informacje systemowe > Ustawienia fabryczne.‍
2 Wybierz opcję.‍
Kalibracja
Ustawianie przesunięcia kilu
Można wprowadzić przesunięcie kilu, które kompensuje odczyt
głębokości kilu z lustra wody, umożliwiając pomiar głębokości
ze spodu kilu zamiast z pozycji przetwornika.‍
5
Załącznik
1 Wybierz opcję w oparciu o położenie przetwornika:
• Jeśli przetwornik jest zainstalowany na linii wodnej À,
odmierz odległość od przetwornika do kilu.‍ Wprowadź
dodatnią wartość w kroku 3.‍
• Jeśli przetwornik jest zainstalowany na spodzie kilu Á,
odmierz odległość od przetwornika do linii wodnej.‍
Wprowadź ujemną wartość w kroku 3.‍
Dane techniczne
Dane techniczne
Model
Wielkość
Zakres temperatur
echo 101 i 151
Od -15°C do 55°C (od 5°F
do 131°F)
echo Seria 201, 301
i 500
Od -15°C do 55°C (od 5°F
do 131°F)
echo 101 i 151
250 mm (10 cali)
echo 201 i 301
250 mm (10 cali)
echo seria 500
400 mm (15,75 cali)
Bezpieczny dystans dla
kompasu
Zakres napięcia zasilania echo 101
Od 10 V do 20 V
echo Seria 201, 301
i 500
Od 10 V do 28 V
Prąd znamionowy
Wszystkie modele
1 A
Bezpiecznik
Wszystkie modele
AGC/3AG – 3,0 A
Głębokość w wodzie
słodkiej*
echo 151
488 m (1600 stóp) przy
77 kHz
echo 201, 201dv, 301
i 301dv
533 m (1750 stóp) przy
77 kHz
echo Seria 500 i 500dv
701 m (2300 stóp) przy
77 kHz
* Efektywna głębokość zależy od stopnia zasolenia wody, typu
dna i innych warunków wodnych.‍
Czyszczenie obudowy
2 Wybierz kolejno MENU > Ustawienia > Kalibracja >
Przesuniecie kilu.‍
3 Użyj przycisków strzałek do wprowadzenia przesunięcia kilu,
zmierzonego w kroku 1.‍
UWAGA
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących ani
rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić elementy
plastikowe.‍
Ustawianie przesunięcia temperatury wody
1 Wyczyść obudowę urządzenia (omijając ekran), używając
Można ustawić przesunięcie temperatury w celu
skompensowania odczytu temperatury z czujnika temperatury.‍
1 Zmierz temperaturę wody za pomocą podłączonego do
urządzenia przetwornika umożliwiającego pomiar
temperatury.‍
2 Zmierz temperaturę wody za pomocą innego termometru lub
czujnika temperatury, pozwalającego uzyskać dokładny
pomiar.‍
3 Odejmij temperaturę wody otrzymaną w kroku 1 od
temperatury wody otrzymanej w kroku 2.‍
Otrzymana wartość to przesunięcie temperatury.‍ Jeśli
pomiar z czujnika podłączonego do urządzenia wskazał
niższą temperaturę wody niż w rzeczywistości, wpisz tę
wartość w kroku 6 jako liczbę dodatnią.‍ Jeśli pomiar
z czujnika podłączonego do urządzenia wskazał wyższą
temperaturę wody niż w rzeczywistości, wpisz tę wartość
w kroku 6 jako liczbę ujemną.‍
4 Wybierz kolejno MENU > Ustawienia > Kalibracja >
Przesunięcie temperatury.‍
5 Użyj klawiszy ze strzałkami do wprowadzenia przesunięcia
temperatury wody, zmierzonego w kroku 3.‍
Kalibracja czujnika prędkości po wodzie
1 Wybierz kolejno MENU > Ustawienia > Kalibracja >
Kalibruj prędkość po wodzie.‍
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.‍
UWAGA: Należy wprowadzić najwyższy pomiar prędkości
ze źródła zewnętrznego, np.‍ odbiornika GPS.‍ Nie wolno
wprowadzać wartości prędkości po wodzie z podłączonego
przetwornika prędkości.‍
6
ściereczki zwilżonej łagodnym roztworem czyszczącym.‍
2 Wytrzyj urządzenie do sucha.‍
Czyszczenie ekranu
UWAGA
Środki czyszczące zawierające amoniak mogą uszkodzić
powłokę antyrefleksyjną.‍
Urządzenie jest pokryte specjalną antyrefleksyjną powłoką,
która jest bardzo wrażliwa na substancje oleiste skóry, woski
i środki czyszczące o działaniu ściernym.‍
1 Nałóż na ściereczkę specjalny środek do czyszczenia
soczewek okularowych z powłoką antyrefleksyjną.‍
2 Delikatnie przetrzyj ekran miękką, czystą, niestrzępiącą się
ściereczką.‍
Umowa licencyjna na oprogramowanie
UŻYTKOWANIE TEGO URZĄDZENIA OZNACZA ZGODĘ
UŻYTKOWNIKA NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW
NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ NA
OPROGRAMOWANIE.‍ NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ
Z UMOWĄ.‍
Firma Garmin Ltd.‍ i jej oddziały (zwane w dalej „Garmin”)
udzielają użytkownikowi ograniczonej licencji na użytkowanie
oprogramowania urządzenia („Oprogramowanie”) w formie
binarnego pliku wykonywalnego podczas normalnej eksploatacji
produktu.‍ Nazwa, prawa własności i prawa własności
intelektualnej do Oprogramowania należą do firmy Garmin i/lub
jej zewnętrznych dostawców.‍
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie jest
własnością firmy Garmin i/lub jej zewnętrznych dostawców i jest
chronione prawem autorskim obowiązującym w Stanach
Zjednoczonych oraz międzynarodowymi traktatami ochrony
praw autorskich.‍ Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że
Załącznik
struktura, organizacja i kod Oprogramowania stanowią cenną
tajemnicę handlową firmy Garmin i/lub jej zewnętrznych
dostawców i że kod źródłowy Oprogramowania pozostaje cenną
tajemnicą handlową firmy Garmin i/lub jej zewnętrznych
dostawców.‍ Użytkownik zgadza się nie dekompilować,
dezasemblować, modyfikować Oprogramowania ani odtwarzać
jego kodu źródłowego lub dokonywać transkrypcji do formy
możliwej do odczytu w części lub w całości.‍ Użytkownik zgadza
się nie tworzyć żadnych programów pochodnych opartych na
Oprogramowaniu.‍ Użytkownik zgadza się nie eksportować ani
reeksportować Oprogramowania do żadnego kraju niezgodnie
z ustawą o kontroli eksportu obowiązującą w Stanach
Zjednoczonych lub w innych odnośnych krajach.‍
Załącznik
7
Indeks
A
alarmy, sonar 5
D
dane 1
dane techniczne 6
DownVü 3
I
informacje systemowe 5
J
jednostki miary 5
język 5
K
kontrast 1
L
limit czasu 2
P
pauza 4
podświetlenie 1
pomoc 1
powiększanie, sonar 3
przesuniecie kilu 5
przesunięcie, kil 5
przetwornik 1–3
przycisk zasilania 1
przyciski 1
zasilanie 1
R
rejestracja produktu 1
rejestrowanie urządzenia 1
S
sonar 2–4
a-scope 4
alarmy 5
blokada dna 4
częstotliwości 1–3, 5
czułość 4
DownVü 3
dziennik 2
ekran 2, 3
licznik 3
linia głębokości 4
obiekty zawieszone w toni 2
obiekty znajdujące się w toni 4
powiększanie 2, 3
prędkość przesuwu 4
skala głębokości 2, 3
szumy 4, 5
wartości 2, 3, 5
widoki 2
wygląd 2, 5
wykres 2
strona. Patrz sonar
strony. Patrz sonar
sygnał dźwiękowy 1
szybka regulacja 2
U
umowa licencyjna na oprogramowanie 6
urządzenie
czyszczenie 6
rejestracja 1
ustawienia 1, 3
informacje systemowe 5
ustawienia fabryczne 5
ustawienia wyświetlania 1
W
woda
prędkość 6
przesunięcie temperatury 6
8
Indeks
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, Stany Zjednoczone
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Wielka Brytania
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tajwan (R.O.C.)
© 2013 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising